How Much Wood Would a Woodchuck Chuck? : English Pronunciation Practice Book. Podręcznik do nauki wymowy języka angielskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "How Much Wood Would a Woodchuck Chuck? : English Pronunciation Practice Book. Podręcznik do nauki wymowy języka angielskiego"

Transkrypt

1 How Much Wood Would a Woodchuck Chuck? : English Pronunciation Practice Book Podręcznik do nauki wymowy języka angielskiego 1

2 2

3 ANNA MAŃKOWSKA MARTA NOWACKA MAGDALENA KŁOCZOWSKA How Much Wood Would a Woodchuck Chuck? : English Pronunciation Practice Book Podręcznik do nauki wymowy języka angielskiego Kraków Rzeszów Zamość

4 All rhymes and limericks are property of their respective owners and are provided for informational and educational purposes only. Recenzent: prof. nadzw. dr hab. Ewa Waniek-Klimczak Ilustracje: Andrzej Zaręba Projekt okładki i łamanie: Agata Mościcka Nagranie: Wytwórnia Marzeń Gama5 Sp. z o.o. Reżyser nagrania: Wojciech Graniczewski Reżyser dźwięku: Konstanty Kulik Lektorzy: Teresa Lipinski, Ramon Shindler ISBN Copyright by Anna Mańkowska, Marta Nowacka, Magdalena Kłoczowska Kraków Rzeszów Zamość 2009 Wydawca: Konsorcjum Akademickie Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu ul. mjr H. Sucharskiego 2; Rzeszów tel. (017)

5 We dedicate this book to our students whose questions and queries were our inspiration and motivation. 5

6 6

7 Table of contents Acknowledgements...11 Słowo wstępne...13 Introduction...17 List of phonemic symbols and diacritics...21 I. Vowels...23 A. Monophthongs /i:/ bee /I/ squirrel /e/ elephant /{/ lamb /A:/ calf /V/ dove /Q/ donkey /O:/ stork /U/ woodchuck /u:/ kangaroo /3:/ worm tiger

8 Table of contents B. Diphthongs and Triphthongs /ei/ snail /ai/ crocodile /OI/ coyote /au/ mouse koala deer bear European bison lion II. Consonants A. Plosives /p/ parrot /t/ tortoise /k/ cat /b/ blue jay /d/ dolphin /g/ goose

9 Table of contents B. Fricatives /T/ panther /D/ leather carp /s/ snake /z/ zebra C. Liquids and velar nasal /l/ llama /r/ rhinoceros /N/ nightingale III. Selected connected speech processes Stress shift Assimilation and elision Weak Forms English-Polish Glossary References List of tracks

10 10 Table of contents

11 Acknowledgements The authors and publisher are grateful to Crombie Jardine Publishing Ltd and Samuel French Ltd for permission to use copyright material in How Much Wood Would a Woodchuck Chuck? : English Pronunciation Practice Book. We would like to thank Professor Marta Gibińska-Marzec for inspiring us, and Janina Ozga, M.A., for giving us her support during the writing of this book. 11

12 12

13 Słowo wstępne Podręcznik wymowy angielskiej How Much Wood Would a Woodchuck Chuck: English Pronunciation Practice Book kierowany jest do Polaków uczących się języka angielskiego, a w szczególności do studentów pierwszego roku filologii angielskiej, słuchaczy kolegiów językowych, anglofilów, uczniów szkół średnich przygotowujących się do matury ustnej oraz wszystkich tych, którzy chcieliby poprawić swoją wymowę. Dostosowanie książki do potrzeb Polaków czyni tę pozycję godną uwagi, bowiem większość ogólnie dostępnych zbiorów ćwiczeń wymowy adresowana jest ogólnie do obcokrajowców uczących się języka angielskiego jako obcego, a nie do Polaków. W niniejszym opracowaniu dużo uwagi poświęciłyśmy szczególnym trudnościom fonetycznym, na jakie napotykają nasi rodacy ucząc się języka angielskiego. Świadomie pominęłyśmy głoski, które Polakom nie przysparzają specjalnych problemów ze względu na identyczność z odpowiednikami polskimi, np. /m/, /f/, lub zbliżoną artykulację, np. /j/, /w/. Pragniemy zaznaczyć, iż jako model angielszczyzny wybrałyśmy wzorcową wymowę brytyjską, tj. Received Pronunciation (RP), a w transkrypcji słów korzystałyśmy z trzeciego, najnowszego wydania słownika wymowy autorstwa Wellsa (2008). Zastosowana transkrypcja jest transkrypcją fonemiczną, której celem nie jest drobiazgowe oddanie szczegółów autentycznej mowy wraz ze wszystkimi typowymi dla zmieniającego się, żywego języka tendencjami czy też charakterystycznymi cechami wymowy jego indywidualnych użytkowników. Wybór zapisu powodowany jest przekonaniem, że oferowany podręcznik powinien być przystępny i przyjazny. Niniejszy podręcznik, stanowiący uzupełnienie kursu fonetyki i fonologii, np. Sobkowiaka (1996), Roacha (2000) czy Collins-Mees (2003), skupia się głównie na aspektach fonetyki segmentalnej, tj. na poszczególnych głoskach oraz na wybranych aspektach suprasegmentalnych. W opracowaniu celowo pominęłyśmy zagadnienia teoretyczne, tj. klasyfikację oraz dokładny opis głosek i aparatu mowy, a także omówienie różnic fonetycznych pomiędzy językiem polskim i angielskim, ponieważ uważamy, że literatura przedmiotu poświęcona tym tematom jest bogata i ogólnie dostępna. Na początku podręcznika znajduje się szczegółowy spis treści umożliwiający czytelnikom szybkie odnalezienie rozdziału poświęconego głosce, którą chcieliby przećwiczyć. W następnej kolejności umieściłyśmy listę symboli fonetycznych i znaków diakrytycznych, używanych przez nas do transkrypcji wymowy, zgodnych z międzynarodowym alfabetem fonetycznym (International Phonetic Alphabet). W większości ćwiczeń użyłyśmy transkrypcji fonemicznej, aby przybliżyć czytelnikom symbole, umożliwić im poznanie relacji pomiędzy symbolem i głoską, a także by zachęcić ich do samodzielnego używania zapisu fonetycznego. Dodatkowo, w celu zaznaczenia odmienności wariantów danego fonemu, w nagłówkach niektórych ćwiczeń zastosowałyśmy znaki diakrytyczne, np. w przypadku /l/. Jeśli chodzi o szczegółowy zakres prezentowanego materiału to w pierwszej, najobszerniejszej części książki przedstawiamy wszystkie samogłoski (długie i krótkie), dyftongi oraz wybrane tryftongi. Powodem, dla którego poświęcamy samogłoskom tak dużo uwagi jest 13

14 Słowo wstępne jakościowe i ilościowe zróżnicowanie systemu samogłoskowego obu języków. Język angielski, RP, posiada 20 samogłosek, 12 monoftongów i 8 dyftongów 1, podczas gdy język polski operuje jedynie 8 samogłoskami. Druga część podręcznika zawiera omówienie trzynastu spółgłosek, które, według opinii autorek, przysparzają Polakom najwięcej problemów. Znajdują się tu trzy grupy spółgłosek, a mianowicie zwarte, tj. /p, t, k, b, d, g/, szczelinowe - /T, D, s, z/, płynne /l, r/ oraz spółgłoska nosowa tylnojęzykowa /N/. Trudności w wymowie wyżej wymienionych głosek są wynikiem braku występowania niektórych głosek w języku polskim, np. /T, D/, innego miejsca artykulacji głosek w języku polskim i angielskim, np. /t, d, s, z/ lub, co wydaje się być główną przyczyną problemów, braku występowania zjawiska fonetycznego w języku ojczystym, np. aspiracji /p, t, k/ charakterystycznej dla języka angielskiego lub częściowego oddźwięcznienia spółgłosek takich jak np. /b, d, g, z/ w wygłosie. Spółgłoska /l/ przedstawiona została przede wszystkim ze względu na jej alofon, tzw. ciemne l, a także sylabiczność, natomiast głoska /r/ chociażby ze względu na wielość alofonów i warianty łączące oraz epentetyczne występujące w mowie łączonej. Ostatnia, trzyczęściowa partia książki skupia się na czterech elementach mowy łączonej, a mianowicie, na przesunięciu akcentu wyrazowego (stress-shift), asymilacji i elizji (assimilation and elision) oraz na słabych formach (weak forms). Na końcu niniejszej publikacji umieściłyśmy krótki słownik angielsko-polski, wyjaśniający znaczenie terminów fonetycznych, pojawiających się w nagłówkach ćwiczeń. Zastosowana terminologia została oparta na kilku źródłach, głównie autorstwa Roacha (2000) i Wellsa (2008). Celem tego słownika jest podanie podstawowych informacji z zakresu fonetyki, by każdy uczący się języka angielskiego, a zwłaszcza samouk, mógł zrozumieć istotę omawianych zagadnień np. problem redukowania tryftongów do dyftongów i monoftongów, tzw. smoothing in triphthongs, np. w słowie our wymawianym jako lub /A:/, a nie jako który omówiony jest w ćwiczeniu Dla wszystkich głosek ćwiczenia zostały ułożone według jednego wzorca, częściowo zmodyfikowanego specyfiką materiału: samogłoski, spółgłoski i elementy mowy szybkiej. Przygotowując materiał do ćwiczeń wzięłyśmy pod uwagę stopień trudności wymowy poszczególnych elementów fonetycznych, co przełożyło się na różnice w objętości poszczególnych rozdziałów. Stąd obszerny, siedmiostronicowy rozdział dwunasty dotyczący schwa i krótki, zaledwie dwustronicowy rozdział dwudziesty skupiający się na coraz rzadziej już używanym dyftongu którego wymowa zmierza w kierunku monoftongizacji do głoski /O:/. W rozdziałach poświęconych samogłoskom układ ćwiczeń jest następujący: krótki opis głoski (Description); proste słowa oznaczone cyfrą 1 i trudniejsze cyfrą 2 (Words for practice 1, 2), w których kryterium podziału na mniejsze grupy stanowiła pozycja akcentu w słowie, a także liczba sylab; zdania odpowiednio zróżnicowane pod względem trudności (Sentences for practice 1, 2); zwodnicza pisownia ; tu nacisk stawiany jest na rozbieżność pomiędzy pisownią a wymową (Deceptive spelling), np. /A:/ w słowie sergeant / nazwy własne (Proper names), np. imiona, Socrates / - (/i:/) lub nazwy miejscowości Guildford / - (/I/); przysłowia (Proverbs), np. Never lend your car to anyone to whom you ve given birth. / lend jo:_ ka:_tu_ eniwvn juv givn b3:t/; łamańce językowe (Tongue twisters), np. Don t pamper damp scamp tramps that camp under ramp lamps - (/{/); rymowanki i limeryki (Rhymes and limericks). 1 Dodatkowo posługuje się jeszcze 5 tryftongami, które są kombinacją dyftongów przymykanych i schwa. 14

15 Słowo wstępne Dodatkowo w niektórych rozdziałach znajdują się ćwiczenia poświęcone skracaniu samogłosek przed spółgłoską bezdźwięczną (Clipping), np. w wypadku /i:/ zachodzące w słowie seat ([i ]), a także klasyczne ćwiczenia na rozróżnianie głosek znane pod nazwą par minimalnych (minimal pairs), np. kontrast pomiędzy samogłoską /i:/ oraz /I/ ćwiczony z wykorzystaniem słów sleep slip i innych. Jeśli chodzi o spółgłoski to oprócz podziału na ćwiczenia z użyciem głosek w pojedynczych wyrazach oraz w pełnych zdaniach zastosowano tu podział według cech fonetycznych, charakterystycznych dla danej głoski, tj. w wypadku bezdźwięcznych spółgłosek zwartych, np. /p/, ćwiczenia dotyczą wymowy głoski z aspiracją, bez aspiracji po /s/, w zbitkach spółgłoskowych z /l/, /r/ i /j/, z plozją nosową, boczną i niesłyszalną oraz niemego p. W wypadku dźwięcznych spółgłosek zwartych, tj. /b/, /d/ czy /g/ ćwiczenia ułożone są między innymi według stopnia dźwięczności, tj. od częściowo dźwięcznej głoski w początkowej i końcowej pozycji w słowie oraz w sąsiedztwie innej głoski bezdźwięcznej, do całkowicie dźwięcznej w śródgłosie wyrazu, pomiędzy dwiema głoskami dźwięcznymi. Część poświęcona elementom mowy łączonej posiada odrębną organizację. Rozdział dotyczący przesunięcia akcentu wyrazowego składa się z czternastu przykładów. Część zajmująca się asymilacją i elizją oprócz przedstawienia tych procesów na rozmaitych przykładach zawiera dodatkowo ćwiczenie ilustrujące powyższe zjawiska w pełnych zdaniach. Z kolei rozdział poświęcony słabym formom najpierw przedstawia pięćdziesiąt przykładów wraz ze zdaniami, następnie daje studentowi możliwość przećwiczenia zdań z dwoma, trzema i czterema kolejno po sobie następującymi słabymi formami, a w końcu ćwiczy te elementy fonetyczne w przysłowiach, cytatach, limerykach i rymowankach. Należy zaznaczyć, iż wszystkie ćwiczenia oznaczone cyfrą 2, bazujące na wyrazach i na zdaniach (Words/Sentences for Practice), a także wykorzystujące nazwy własne (Proper Names), zawierają materiał przeznaczony dla studentów na poziomie zaawansowanym i mogą być pominięte przez tych użytkowników podręcznika, którzy nie są studentami anglistyki. Z kolei ćwiczenie (Sentences for Practice) ma na celu nie tylko skupienie się na wymowie konkretnej głoski, lecz daje przede wszystkim możliwość ćwiczenia rytmu. Zastosowałyśmy tutaj technikę zwaną potocznie back-chaining, polegającą na czytaniu zdania od końca, z podziałem na grupy rytmiczne, z których każda zaczyna się od akcentowanej stopy. Graficzny układ przykładowego zdania w tym ćwiczeniu wygląda następująco: kid mischievous kid cheeky and mischievous kid Kevin s a cheeky and mischievous kid. kid kid kid kid Jak widać, w omawianym ćwiczeniu ograniczyłyśmy się jedynie do oznaczania mocnych sylab, tj. rytmu. W celu zachowania przejrzystości całkowicie pominęłyśmy podział na poboczny i główny akcent, który można wyodrębnić w powyższym przykładzie w wyrażeniu a mischievous kid (psotne dziecko) i przedstawić w zapisie jako kid/. Chciałybyśmy zaznaczyć, że zastosowany przez lektorów schemat rytmiczny jest tylko jednym z możliwych, nie jedynym. Ostateczny jego wybór jest zawsze warunkowany intencją znaczeniową konstruowanej wypowiedzi w danym kontekście sytuacyjnym. Ćwiczenie (Sentences for Practice) ma także na celu zwrócenie uwagi na zjawisko tzw. słabych form oraz danie słuchaczom możliwości dodatkowego ćwiczenia tego nie występującego w języku polskim, a zatem stosunkowo trudnego zjawiska. Z kolei Rhymes and Limericks umożliwia ćwiczenie wybranego dźwięku w strumieniu mowy w określonym kontekście przy wyraźnym wzorze rytmicznym. Wierszyki dla dzieci i limeryki 15

16 Słowo wstępne wydają się nieocenioną pomocą fonetyczną, przyjemnym materiałem ćwiczeniowym i okazją do wprowadzenia pewnych wiadomości kulturowych. Rymowanki (Rhymes), ze względu na to, że oprócz ćwiczonej głoski zawierają też wiele innych dźwięków, są okazją do bardziej ogólnego ćwiczenia fonetycznego, doskonałej powtórki, utrwalenia pewnych nawyków czy wreszcie do sprawdzenia postępów w osiąganiu poprawnej wymowy. Większość prezentowanego przez nas materiału jest, dla ułatwienia, podana w transkrypcji fonemicznej. Trzy ćwiczenia jednak, tj. przysłowia, łamańce, rymowanki i limeryki, celowo przedstawione są bez zapisu wymowy mogą być zatem wykorzystane jako praca samodzielna, domowa lub jako ćwiczenie sprawdzające na zajęciach. Dołożyłyśmy wszelkich starań, aby transkrypcja jak najwierniej odzwierciedlała nagranie i stąd w wypadku głosek /I/ oraz zapis słowa nie zawsze pokrywa się z jego najczęściej używaną wersją, rekomendowaną przez Wellsa (2008). W przypadku gdy lektor zastosował wymowę alternatywną, tzn. poprawną, lecz nie tę najczęściej używaną, np. słowo regime zostało wymówione jako /re Zi:m/ a nie /rei Zi:m/, jego transkrypcja odpowiada nagranej wymowie i opatrzona jest odpowiednim przypisem. Co najważniejsze, podręcznikowi towarzyszy profesjonalne ponad trzygodzinne nagranie całości materiału ćwiczeniowego na czterech płytach. Każde z ćwiczeń zostało dodatkowo opatrzone numerem ścieżki. Dla przykładu: zadanie 1.1 (Words for practice 1) oznaczone jest symbolem A3, co znaczy, że odpowiednie nagranie znajduje się na płycie A, na ścieżce nr 3. Kompletną listę ścieżek umieszczono na ostatniej stronie książki. Jesteśmy pewne, iż dzięki głosom użyczonym przez doświadczonych angielskich lektorów, Teresę Lipinski i Ramona Shindlera, zapewne znanych polskim widzom jako Lippy i Wizzy z programu do nauki języka angielskiego dla dzieci pt. Lippy and Messy czy Ups and Downs, przyswajanie modelowej angielskiej wymowy, za pomocą techniki posłuchaj i powtórz, okaże się dziecinnie proste. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ideałem byłoby wydanie niniejszej pozycji również do nauki wymowy amerykańskiej, ze względu na coraz bardziej rosnące zainteresowanie tą odmianą języka. Jednak to zadanie pozostawiamy sobie na przyszłość. Skąd świstak na okładce? Otóż woodchuck z łamańca językowego umieszczonego w tytule książki, to właśnie świstak. Słowo to błędnie zakorzeniło się u polskich anglistów jako dzięcioł (woodpecker). Mamy więc nadzieję, iż wykorzystując podobiznę świstaka na okładce oraz tytuł książki przyczyniamy się do wyplenienia błędnego tłumaczenia. Dla ułatwienia zapamiętania poszczególnych głosek w tytule każdego podrozdziału użyłyśmy nazwę zwierzęcia, w której dana głoska występuje, np. w rozdziale pierwszym dla zilustrowania samogłoski /i:/ posłużyłyśmy się wyrazem bee oznaczającym pszczołę oraz adekwatnym rysunkiem. Stąd też w podręczniku znajdziemy całą plejadę mniej lub bardziej znanych zwierząt, jak np. żubr (European bison - czy karp nagi (leather carp - /D/). Sądzimy, że w ten sposób łatwo będzie uczącym się skojarzyć daną głoskę z podobizną zwierzęcia, a także szybciej odnaleźć odpowiedni rozdział, np. w celu powtórzenia materiału. Mamy nadzieję, że nasz podręcznik okaże się niezbędną pomocą dla nauczycieli prowadzących zajęcia z fonetyki praktycznej w laboratorium językowym i przyczyni się do poprawy wymowy angielskiej wśród polskich studentów. Jesteśmy przekonane, że podręcznik będzie również używany do samodzielnej pracy, łączącej przyjemne z pożytecznym. Anna Mańkowska i Marta Nowacka 16

17 Introduction How Much Wood Would a Woodchuck Chuck: English Pronunciation Practice Book is a phonetics textbook for Polish learners of English, particularly first-year students of English at Polish universities and language colleges, secondary-school students revising for the English oral examination in the school-leaving certificate, and all who simply like English and want to improve their pronunciation. The book is designed to meet the special needs of Polish learners, and in this respect it is a noteworthy item on the market, which offers a plethora of pronunciation guides and exercises catering for learners of English as a foreign language in general, but very few specially addressed to Polish learners. We have concentrated on those aspects of English phonetics which are particularly difficult to master for Poles, and we have deliberately omitted areas which are not so problematic, i.e. sounds that are identical in Polish and English, e.g. /m/ and /f/ or are articulated almost identically, e.g. /j/, /w/. We have decided to use British Received Pronunciation as our standard pronunciation model, and have relied on the latest (third) edition of Wells (2008) pronouncing dictionary for word transcription. The transcription used follows the phonemic scheme, whose aim is not to meticulously render every detail of authentic speech with all its changing trends or to reflect specific features of individual language users. We have applied this form of notation because we believe that it will make the book more reader-friendly. The book is to supplement a course of phonetics and phonology, e.g. by Sobkowiak (1996), Roach (2000) or Collins-Mees (2003). Its main focus is on aspects of segmental phonetics, viz. particular sounds, and selected suprasegmental aspects. We have deliberately omitted theoretical issues, viz. the classification and full description of the sounds and speech organs. Neither have we discussed the differences between the phonetics of Polish and English, since we feel a sufficient number of resourceful publications is available on the subject. The table of contents at the front of the book will help readers quickly find the unit on the phoneme they want to practise. We have also compiled a list of the phonetic symbols and diacritics we have used for the transcription of pronunciation, in compliance with the International Phonetic Alphabet. In most of the exercises we have used phonemic transcription to familiarise readers with symbols, help them learn the relationship between the symbol and the sound, and encourage them to use the phonetic script. In addition, in the headings of some of the exercises we have introduced diacritics, e.g. for /l/, to emphasise the distinction of a phoneme s different variants. As regards the specific range of the material presented, in the first and largest part of the book we discuss all the vowels (long and short), the diphthongs and selected triphthongs. The reason why we devote so much attention to vowels is the qualitative and quantitative difference between the Polish and English vowel systems. English RP has 20 vowels, 12 monophthongs and 8 diphthongs, 2 Polish has just 8 vowels. 2 And a further 5 triphthongs, combinations of closing diphthongs and schwa. 17

18 Introduction The second part of the book deals with the thirteen consonants which, in our experience, are the most problematic for Polish learners. They are divided into three groups: the stop consonants /p, t, k, b, d, g/, the fricatives /T, D, s, z/, the liquid consonants /l, r/, and the velar nasal /N /. The problems Polish learners have with these consonants arise from the fact that some of them do not occur in Polish (e.g. /T, D/), are articulated in a different place (e.g. /t, d, s, z/) or from the absence of the respective phonetic phenomenon in Polish, e.g. the aspiration of /p, t, k/ characteristic of English, and the partial as opposed to complete devoicing of the consonants such as /b, d, g, z/ in the final position. The discussion of the /l/ consonant focuses on its dark allophone and its syllabic character; while /r/ is considered in the context of its numerous allophones as well as linking and epenthetic variants in connected speech. The third and last part of the book deals with four aspects of connected speech: stress-shift, assimilation and elision, and weak forms. At the back of the book there is a short glossary of the English and Polish terms in phonetics applied in the headings of the exercises. The applied terminology is based on various sources written mainly by Roach (2000) and Wells (2008). The glossary is to provide the basic information for learners, especially those using the book on their own without a tutor s guidance, to understand the issues discussed, e.g. smoothing in triphthongs, as in the pronunciations of our, pronounced as or /A:/ and not as (see Exercise 27.5). All the exercises have been designed according to the same scheme, partly modified to suit the specifics of the material vowels, consonants, and elements of connected speech. We have taken due consideration of the degree of difficulty of the pronunciation of the various elements of phonetic performance, which has made for different lengths of the various units: a long, 7-page unit on schwa - Unit 12), and a short, 2-page unit 20 on the diphthong which is becoming less and less frequent, increasingly monophthongised to /O:/. The order of the exercises in the chapters on vowels is as follows: a brief description of the vowel, words for practice (1. easy words, 2. harder words), sub-divided into groups according to the position of the stress and number of syllables in the word, sentences for practice (1. easy sentences, 2. harder sentences), deceptive spelling, e.g. /A:/ in sergeant / proper names, e.g. personal names as Socrates / or place names like Guildford / proverbs, e.g. Never lend your car to anyone to whom you ve given birth. / lend jo:_ ka:_tu_ eniwvn juv givn b3:t/, tongue twisters, e.g. Don t pamper damp scamp tramps that camp under the ramp lamps (/{/). as well as rhymes and limericks. In addition in some chapters there are exercises on vowel-clipping before a voiceless consonant, e.g. for the [i ] in seat, and classical exercises for the distinction of minimal pairs, for instance the difference between /i:/ and /I/ as in sleep and slip. The exercises for consonants have been arranged according to the use of the consonant in particular words and sentences, and also according to the phonetic features characteristic of the particular consonant: for voiceless plosives, e.g. /p/ this means exercises for the pronunciation of the aspirated consonant, and without aspiration after /s/, with nasal, lateral or inaudible release in consonant clusters with /l/, /r/ and /j/, and silent p. For voiced plosives, /b/, /d/, and /g/, the exercises are arranged according to the degree of voicing, from partially voiced consonants 18

19 Introduction in the initial and final positions in a word, and in the vicinity of a voiceless phoneme, to fully voiced consonants in the middle of a word, between two voiced phonemes. The part on connected speech is organised independently. The unit on stress shift in a word comprises fourteen examples. The part on assimilation and elision offers a number of examples, with an additional exercise on the application of these aspects in sentences. The unit on weak forms starts with fifty examples and sentences, followed by exercises consisting of sentences with a series of two, three, or four weak forms one after another. It concludes with an exercise on weak forms in proverbs, quotations, limericks, and rhymes. All the exercises marked 2 are intended for advanced learners and may be omitted by users who are not reading English at university or college. The main aim of the exercises headed Sentences for Practice, apart from focusing on the pronunciation of the respective sound, is to provide an opportunity for the practice of rhythm. We have made use of the method colloquially referred to as back-chaining, which involves reading a sentence from the end, in sets of rhythmic word groups each of which begins with an stressed foot. kid mischievous kid cheeky and mischievous kid Kevin s a cheeky and mischievous kid. kid kid kid kid As you can see, in this exercise we have only marked the strong syllables, viz. the rhythm. To preserve clarity we have not put in the secondary and tertiary stresses which may be observed in the expression a mischievous kid and recorded as kid/ in phonetic notation. We would like to stress that the rhythmic pattern our readers have followed is one out of a number of acceptable patterns. It is not the only correct pattern. The ultimate choice of a rhythmic speech pattern is always determined by the speaker s intended meaning within his/her situational context. Another objective of the Sentences for Practice exercise is to draw students attention to weak forms and give them an additional opportunity to practise this linguistic phenomenon, which does not occur in Polish and therefore causes considerable difficulty. The Rhymes and Limericks exercise offers learners an opportunity to practise a given sound in a stream of speech set in a specific context with a distinct rhythm pattern. Nursery rhymes and limericks are an invaluable teaching aid for phonetics and supply enjoyable material for exercises which also offer a chance to present cultural information. Rhymes contain such an abundant accumulation of sounds apart from the phoneme which is the main objective of the exercise that they provide an opportunity for more comprehensive phonetic practice which may be readily repeated to help students absorb the speech habits they have learned and check their progress in the acquisition of correct pronunciation. For convenience we have presented most of the material in phonemic transcription. However, three of the exercises, Proverbs, Tongue-Twisters and Rhymes and Limericks, have not been transcribed deliberately, and may therefore be used for independent exercises, as homework, or as tests during classwork. We have done our best to keep the transcription as close as possible to the recording. Hence our transcription of certain words, eg. with /I/ or may differ from the most current standard recommended by Wells (2008). Whenever our speaker used an alternative form rather than the most prevalent standard, e.g. the pronunciation of the word regime as /re Zi:m/ rather than /rei Zi:m/, the word has been transcribed in accordance with the recording and supplemented with an explanatory footnote. 19

20 Introduction Our textbook s chief asset is that it is accompanied by a professional over three-hour recording of the entire exercise material. Each exercise has been additionally provided with the number of the track, e.g. task one (1.1. Words for Practice 1) is marked with the symbol A3, which means that the appropriate recording is to be found on CD A, track 3. The complete list of tracks is placed on the last page of the book. We are convinced that thanks to the voices of firstrate English tutors Teresa Lipinski and Ramon Shindler, familiar to Polish TV viewers as Lippy and Wizzy in the children s TV English lessons Lippy and Messy and Ups and Downs, acquiring the standard English pronunciation by the listen-and-repeat technique will turn out to be as easy as pie. Naturally we are perfectly aware that ideally there should be a parallel edition catering for American pronunciation as well, in view of the growing interest in American English. This is a task we have set ourselves for the future. How did the woodchuck get himself chucked over from Tongue-Twisters onto the cover? Well, Polish learners often confuse him with his friend the woodpecker. We hope that by having his picture on the cover of this book we will be helping to weed out the mistaken identity. To help our readers memorise the various phonemes, we have put the word for an animal which has the respective phoneme in its name at the head of each chapter. Unit 1 has a picture of a bee to represent /i:/. You will find a whole zoo of animals in the book, some of them familiar, e.g. the European bison (for some quite exotic like the leather carp (for /D/). We feel this will make it easier for learners to associate the respective sound with the appropriate animal and also help them quickly find the chapter they want. We also hope that our book will turn out to be an indispensable aid for teachers conducting practical phonetics classes in the language laboratory and will help Polish learners improve their English pronunciation. We expect this book will also be used for independent work, combining the pleasant with the practical. Anna Mańkowska and Marta Nowacka 20

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu PNJA Phonetics Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność Fiszki, metoda powtórkowa. System pięciu przegródek Pierwszego dnia nauki możemy zacząć od przyswojenia 10-15 nowych słówek. Wkładamy je wtedy do przegródki numer 1. Kolejnego dnia zaczynamy od powtórki

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Carol Read Mark Ormerod with Magdalena Kondro

Carol Read Mark Ormerod with Magdalena Kondro Carol Read Mark Ormerod with Magdalena Kondro Lesson 1 Vocabulary 1 18 2 19 The Sore Paw Listen, look and repeat. 3 Play Tiger, Tiger, word or number?. Cover and say. 1 5 Listen, point and say Tiger s

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka English Challenge: 13 Days With Real-Life English Agnieszka Biały Kamil Kondziołka www.jezykipodroze.pl WYZWANIE: 13 dni z PRAKTYCZNYM Angielskim - Tego Nie Było w Szkole! Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

PLSH2 (JUN13PLSH201) General Certificate of Education Advanced Level Examination June 2013. Reading and Writing TOTAL. Time allowed 3 hours

PLSH2 (JUN13PLSH201) General Certificate of Education Advanced Level Examination June 2013. Reading and Writing TOTAL. Time allowed 3 hours Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 2 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Level Examination

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Grupa Pancerniki ARMADILLOS

Grupa Pancerniki ARMADILLOS Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie 2016/2017 Grupa Pancerniki ARMADILLOS English Teacher: Diana Kozińska Play, learn and grow together! Plan nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

UMCS, Department of English, BA Courses

UMCS, Department of English, BA Courses UMCS, Department of English, BA Courses 2016-17 Course title in English Course title in Polish Year of studies Grammar Grammar Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary Practice and Text Analysis

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Angielski. Rozmówki w podróży FRAGMENT

Angielski. Rozmówki w podróży FRAGMENT Angielski Rozmówki w podróży FRAGMENT Autor: Dorota Guzik Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Głosy: Maybe Theatre Company Nagranie i mastering: Mariusz Zaczkowski Studio MTS DIM Nauka i Multimedia,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 Course title in English Course title in Polish Year of studies Grammar Grammar Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary

Bardziej szczegółowo

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE MACIEJ MATASEK ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl Copyright for Polish edition by Bartosz Goździeniak Data: 4.06.2013 Tytuł: Pytanie o czynność wykonywaną w czasie teraźniejszym Autor: Bartosz Goździeniak e-mail: bgozdzieniak@gmail.com Darmowy artykuł,

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL Umiejętności Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: bag, pencil, pen, crayon, ruler,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część 1 7. Część 2 17. Część 3 31. Część 4 47. Część 5 61. Część 6 73. Wstęp 5 Jak się uczyć 6

Spis treści. Część 1 7. Część 2 17. Część 3 31. Część 4 47. Część 5 61. Część 6 73. Wstęp 5 Jak się uczyć 6 Spis treści Wstęp 5 Jak się uczyć 6 Część 1 7 Lekcja 1 Fonetyka języka angielskiego 8 Lekcja 2 Wymowa samogłosek i spółgłosek w języku angielskim 10 Lekcja 3 Ćwiczenia fonetyczne 15 Część 2 17 Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Animal Park. Unit. 1 Połącz zdania ze zwierzętami przedstawionymi na obrazku. 2 Popatrz na obrazki i rozwiąż krzyżówkę. H E E T A H S.

Animal Park. Unit. 1 Połącz zdania ze zwierzętami przedstawionymi na obrazku. 2 Popatrz na obrazki i rozwiąż krzyżówkę. H E E T A H S. Unit Animal Park Lesson 1 Basic & Challenge 1 Połącz zdania ze zwierzętami przedstawionymi na obrazku. c a 1 I like cheetahs. 6 Do you like whales? e b d 2 Do you like tigers? 7 I love kangaroos. 3 I love

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH

JĘZYK ANGIELSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ CZEŚĆ I LISTENING COMPREHENSION Task 1. 1.1. B 1.2. D 1.3. C 1.4. B 1.5. A 1.6. D 1.7. A 1.8. C Task

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

POL1. General Certificate of Education June 2006 Advanced Subsidiary Examination. Responsive Writing. Time allowed: 3 hours. Instructions.

POL1. General Certificate of Education June 2006 Advanced Subsidiary Examination. Responsive Writing. Time allowed: 3 hours. Instructions. Surname Centre Number Other Names Candidate Number Leave blank Candidate Signature General Certificate of Education June 2006 Advanced Subsidiary Examination POLISH Unit 1 Responsive Writing POL1 Monday

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS POLISH BREAKTHROUGH LSPPOLB/0Y06

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS POLISH BREAKTHROUGH LSPPOLB/0Y06 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS POLISH BEAKTHOUGH LSPPOLB/0Y06 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Polish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszelkie prawa należą do: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. Warszawa 2015 www.zielonasowa.pl Focus

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-R2A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY ARKUSZ III MAJ ROK 2006 Czas pracy 110 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

First Polish Reader For beginners Bilingual for speakers of English

First Polish Reader For beginners Bilingual for speakers of English Paula Wojcik First Polish Reader For beginners Bilingual for speakers of English Language Practice Publishing 1 Narrator Paula Wojcik Editor-in-chief Vadim Zubakhin 2010 Language Practice Publishing This

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hi, I m an associate editor at Hakin9 magazine. I came across your blog and think you would make a great author, do you have anything you would like to

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

CZY ELEKTRONICZNA FORMA PRACY Z KURSEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO JEST BARDZIEJ ATRAKCYJNA DLA UCZNIÓW?

CZY ELEKTRONICZNA FORMA PRACY Z KURSEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO JEST BARDZIEJ ATRAKCYJNA DLA UCZNIÓW? Interaktywny ebook Interaktywny ebook: najnowszy sposób na pasjonującą naukę języka angielskiego w szkole i w domu! CZYM JEST INTERAKTYWNY ebook? Interaktywny ebook wydawnictwa Express Publishing jest

Bardziej szczegółowo

Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only

Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only 1 Spis treści Radosław Więckowski Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only 2 Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja czasownika

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie Język angielski Gry i zabawy Podróże dalekie i bliskie Tytuł oryginału: 365 gier i zabaw dla całej rodziny. Język angielski Autorzy oryginału: Natalia Kertyczak, Ewa Mikołajska, Radosław Mikołajski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo