STUDIA JUDAICA PODSTAWOWE ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA JUDAICA PODSTAWOWE ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTÓW"

Transkrypt

1 STUDIA JUDAICA PODSTAWOWE ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTÓW Forma artykułu Prosimy o nadsyłanie artykułów w formatach MS Office (Word) lub Open Office złożone krojem Times New Roman (CE) 12 o interlinii 1,5, bez opcji przenoszenia wyrazów. Jeżeli plik zawiera niestandardowe kroje pisma, należy je opisać w osobnym pliku, a następnie przesłać jego wydruk wraz z wydrukiem całego artykułu (i ewentualnego materiału ilustracyjnego) na adres: Redakcja Studia Judaica Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich c/o Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Józefa Kraków Artykuły nie zawierające niestandardowych krojów pisma ani materiału ilustracyjnego nie muszą być przesyłane w formie papierowej, wystarczy forma elektroniczna. Ilustracje, tabele i wykresy należy dołączyć w osobnych, jasno oznakowanych plikach, a miejsce ich ulokowania zaznaczyć w tekście głównym w nawiasie kwadratowym, np. [tutaj ilustracja 7]. Podpisy pod ilustracje oraz informacje o ich pochodzeniu należy zebrać na końcu artykułu w formie ponumerowanego wykazu. Autor artykułu jest odpowiedzialny za pozyskanie praw autorskich do reprodukcji dołączonych przezeń ilustracji. Ilustracje są zamieszczane w wersji papierowej czasopisma jako druk czarno-biały, natomiast w wersji elektronicznej w naturalnych kolorach. Do artykułów należy załączyć (w osobnym pliku) krótką notkę o autorze wg schematu: - imię i nazwisko, - miejsce(a) zatrudnienia, - adres . W samym artykule nie należy podawać swojego imienia i nazwiska, ani innych informacji identyfikujących (np. zob. mój artykuł ), jako że redakcja nie ujawnia recenzentom nazwisk autorów recenzowanych tekstów. Każdy artykuł powinien być też opatrzony angielskojęzycznym abstraktem o długości ok. 100 wyrazów oraz angielskim tłumaczeniem tytułu. Zasady szczegółowe

2 Zachęcamy do podziału artykułów na podrozdziały oraz do stosowania śródtytułów. Śródtytuły powinny być krótkie (idealnie 1-3-wyrazowe) i jasno sygnalizować treść podrozdziału. Cytaty o długości do 3 linii tekstu (ok. 200 znaków) przytacza się in continuo pismem prostym, w cudzysłowie apostrofowym ( ). Cytaty w cytacie podawane są w cudzysłowie ostrokątnym (» «). Cytaty dłuższe niż 200 znaków przytacza się w wydzielonym bloku bez znaków cudzysłowu, pismem prostym. Skróty w cytatach oznaczane są wielokropkiem ujętym w nawias kwadratowy. Dopowiedzenia redakcyjne w cytacie umieszczane są w nawiasie kwadratowym i pisane pismem prostym. Teksty w językach stosujących alfabety inne niż łaciński (w tym hebrajski, jidysz i rosyjski) należy podać w uproszczonej transkrypcji z zastosowaniem polskich wieloznaków. Zasada ta dotyczy zarówno tekstu głównego, jak i przypisów. Jedynie w przypadku większych cytatów o długości powyżej 3 linii tekstu przytaczać je można krojami rosyjskimi/hebrajskimi w wydzielonym bloku. Każdy taki cytat powinien zostać przetłumaczony na język polski. W przypisie powinna znaleźć się uwaga wskazująca tłumacza, np.: Przekład autora artykułu, albo: Wszystkie przekłady, jeśli nie są inaczej oznaczone, zostały dokonane przez autora artykułu. W transkrypcji wyrażeń jidyszowych należy stosować standard wymowy północnowschodniej (tzw. standard YIVO), chyba że kontekst tekstu wymaga form innych (co zawsze należy w tekście wyjaśnić). W transkrypcji z języka hebrajskiego za podstawę należy przyjąć standardową współczesną wymowę izraelską. Szwa na jest transkrybowane, chyba że wyrażenie bez szwy jest w języku polskim utrwalone. Dagesz nie jest oddawany przez zdwojenie znaku (Sukot, nie: Sukkot), chyba że dotyczy to hebrajszczyzny biblijnej lub formy w języku polskim utrwalonej i powszechnie stosowanej. He nieme nie jest transkrybowane. Przedimki, przyimki i spójniki pisane po hebrajsku razem z rzeczownikiem w transkrypcji łączyć należy łącznikiem (fr. tiret), np. szalom ha-bajt. Zarówno w transkrypcji z hebrajskiego, jak i z jidysz wielką literą oddawać należy tylko te wyrazy, których odpowiedniki po polsku zapisane byłyby w ten sposób (nazwy miejscowe, imiona, nazwiska, itd.), np. Teuda be-israel, Ha-Szomer ha-cair. Daty należy zapisywać według następujących wzorów: 1 stycznia 2012 r. (nie 1 I 2012 r.; nie: r.) styczeń 2012 r. (nie: I 2012 r.) lata siedemdziesiąte XX w. druga dekada XVIII w. II połowa XIX w. XX-wieczny 212 r. p.n.e. (nie: p.n.ch.) w. i r. zazwyczaj w formie skróconej, chyba że forma pełna jest potrzebna ze względów logicznych. W przypadku daty określonej według kalendarza żydowskiego należy podać jej juliański/gregoriański odpowiednik. 2

3 Przedziały lat podajemy bez skracania drugiej liczby, np , a nie: Zasada ta obowiązuje również wtedy, gdy obejmuje dwa sąsiadujące lata, np Wyjątkiem jest zapis daty obejmujący przełom roku, np. 1791/92. W przypadku dat niepewnych należy wyjaśnić to opisowo, np.: w 1791 lub 1792 r. Sigla biblijne należy stosować zgodnie ze standardem czwartego wydania Biblii Tysiąclecia. Na przykład: Rdz 48,14; Ps 1, 2-3; 2Krl 2,1-3,12 W całym tekście należy stosować automatyczne przypisy dolne, a nie końcowe, o numeracji ciągłej od 1. Przypisy powinny mieć przede wszystkim charakter informacji bibliograficznej, należy unikać przenoszenia do nich informacji rzeczowych, biograficznych czy terminologicznych. W uzasadnionych przypadkach przypis obejmować może niewielkie dygresje. Pierwsze imiona autorów, tłumaczy, redaktorów itp. podawać należy w pełnej formie. Imiona i nazwiska redaktorów, tłumaczy itp. należy podawać w formie podstawowej w mianowniku niezależnie od tego, w jakiej formie występują na stronie tytułowej (np. red. Krzysztof Mikulski, Agnieszka Zielińska-Nowicka, nie: pod red. Krzysztofa Mikulskiego i Agnieszki Zielińskiej-Nowickiej). Odsyłacze, o ile to możliwe, należy umieszczać na końcu zdania. Przykładowe przypisy (proszę zwrócić uwagę na interpunkcję, stosowane skróty, kursywę, spolszczenia): Książka: Chone Shmeruk, Legenda o Esterce w literaturze jidisz i polskiej. Studium z dziedziny wzajemnych stosunków dwóch kultur i tradycji, tłum. Monika Adamczyk-Garbowska, Warszawa 2000, s Majer Bałaban, Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu , t. 1, Kraków 1931, s Artykuł naukowy w tomie autorskim: Shmuel Werses, Be-ikwotaw szel ha-chibur "Machkimat peti" ha-awud, [w:] tegoż, Megamot we-curot be-sifrut ha-haskala, Jeruszalajim 1990, s Artykuł naukowy w tomie zbiorowym: Jakub Goldberg, Żydzi polscy XVIII wieku atrakcją dla cudzoziemców, [w:] Między Zachodem a Wschodem. Etniczne, kulturowe i religijne pogranicza Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Krzysztof Mikulski, Agnieszka Zielińska-Nowicka, Toruń 2005, s Harris Bor, Enlightenment Values, Jewish Ethics: The Haskalah's Transformation of the Traditional Musar Genre, [w:] New Perspectives on the Haskalah, red. Shmuel Feiner, David Sorkin, London-Portland 2001, s Artykuł naukowy w czasopiśmie: Roman Brandstaetter, Tragedia Juliana Klaczki, Miesięcznik Żydowski 2 (1932), nr 2, s Adam Teller, The Legal Status of the Jews on the Magnate Estates of Poland- Lithuania in the Eighteenth Century, Gal-Ed (1997), s

4 Uwaga: Tytuły czasopism zapisujemy bez dodatków, np. Gal-Ed, nie Gal- Ed. On the History of the Jews in Poland. Uwaga: Liczby rzymskie w numeracji wydawnictw ciągłych zastępujemy arabskimi, czyli: 39 zamiast: XXXIX. Teksty z czasopism popularnych: Salezy Majmon, Luźne kartki. Z dziejów rozkrzewienia się u nas chasydyzmu, Izraelita 29 (1894), nr 40, s Jakób Tugendhold (wspomnienie pośmiertne), Izraelita 6 (1871), nr 16, s W przywoływanych hasłach z leksykonów, encyklopedii itp. należy określać wszelkie podane w publikacji odpowiedzialności, np.: Solomon A. Birnbaum, [hasło] Alphabet Hebrew: Cursive Script, Square Script, Mashait Script, [w:] Encyclopaedia Judaica, red. Cecil Roth, Geoffrey Wigoder, Jerusalem 1972, t. 2, szp W przywoływanych nienaukowych publikacjach z internetu adres internetowy powinien być poprzedzony opisem analogicznym do adresu bibliograficznego, np.: Jerzy Więch, Likwidacja dzielnicy żydowskiej na Wieniawie, [wywiad, nagrała Marta Grudzińska, ], [w:] Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, [dostęp: tu data, np. 12 grudnia 2012]. Adresy niepublikowanych źródeł archiwalnych powinny zawierać następujące elementy: nazwa archiwum, nazwa zespołu archiwalnego, sygnatura źródła, strony, nazwisko i imię autora jeśli podane, tytuł źródła [jeśli nie posiada, tworzymy sami, ujmując w nawiasy kwadratowe], data powstania źródła, np.: Archiwum Państwowe w Lublinie [dalej: APL], Rząd Gubernialny Lubelski [dalej: RGL], Adm., sygn. 1672, s : Odpowiedzi Statystycznego Opisu Miasta Tarnogroda, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Ordynacji Zamojskiej, rkps nr 1815: Mikołaj Stworzyński, Opisanie statystyczno-historyczne dóbr Ordynacji Zamoyskiej przez archiwistę..., W przypadku, gdy cytowane źródła nie mają charakteru dzieł autorskich, opis można ograniczyć do nazwy archiwum, nazwy zespołu archiwalnego, sygnatury źródła i stron, np.: Archiwum Główne Akt Dawnych, Centralne Władze Wyznaniowe, sygn. 1441, s Pełna informacja bibliograficzna o dziele umieszczana jest tylko przy pierwszym odnotowaniu pracy, potem stosować należy skrót, np.: Tamże, s [jeśli autor powołuje się na dzieło wymienione w przypisie bezpośrednio poprzedzającym] Teller, dz.cyt., s. 60. [jeśli wcześniej cytowane było tylko jedno dzieło tego autora] Brandstaetter, Tragedia, s [jeśli wcześniej cytowane było więcej niż jedno dzieło tego autora] Bałaban, Historia Żydów w Krakowie, t. 1, s. 23. Zob. przyp

5 APL, RGL, Adm., sygn. 1672, dz. cyt., s

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Szanowni Autorzy, Sprawny przebieg procesu wydawniczego uwarunkowany jest w dużej mierze

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie w pracy 1. Tekst główny: a. akapity należy rozpoczynać wcięciem ustawionym jednakowo dla całego dokumentu (za pomocą linijki górnej

Wymogi edytorskie w pracy 1. Tekst główny: a. akapity należy rozpoczynać wcięciem ustawionym jednakowo dla całego dokumentu (za pomocą linijki górnej 1 Wymogi edytorskie w pracy 1. Tekst główny: a. akapity należy rozpoczynać wcięciem ustawionym jednakowo dla całego dokumentu (za pomocą linijki górnej bądź w oknie formatowania akapitu). Nie należy używać

Bardziej szczegółowo

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA

Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA Justyna Harasimczuk Jan Cieciuch Konsultacja edytorska i językowa: prof. Mirosław Bańko dr Adam

Bardziej szczegółowo

4. Konstrukcja pracy 5. Wymogi redakcyjne

4. Konstrukcja pracy 5. Wymogi redakcyjne Instrukcja realizacji pracy dyplomowej pisemnej licencjackiej i magisterskiej dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

I. Praca dyplomowa wymogi formalne

I. Praca dyplomowa wymogi formalne I. Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści: 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki

Bardziej szczegółowo

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie Zasady ustalania i wyboru tematów prac, wyboru opiekunów i recenzentów, redagowania i formatowania pracy dyplomowej za pomocą komputera, oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla autorów publikacji Wydawnictwa Uczelnianego Politechniki Koszalińskiej ver. 1.7

Wytyczne dla autorów publikacji Wydawnictwa Uczelnianego Politechniki Koszalińskiej ver. 1.7 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Wytyczne dla autorów publikacji Wydawnictwa Uczelnianego Politechniki Koszalińskiej ver. 1.7 KOSZALIN 2007 Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Zasady ogólne... 6 2.1. Format prac...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja edytorsko-bibliograficzna Instytutu Historii UwB

Instrukcja edytorsko-bibliograficzna Instytutu Historii UwB Instrukcja edytorsko-bibliograficzna Instytutu Historii UwB Uwagi ogólne: 1. Podstawowym celem niniejszej instrukcji edytorsko bibliograficznej jest ułatwienie osobom przygotowującym w Instytucie Historii

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STANDARDY PISANIA

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STANDARDY PISANIA WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STANDARDY PISANIA PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH Gdańsk 2011 SPIS TREŚCI 1. Wymogi merytoryczne... 2 2. Wymogi redakcyjne... 5 2. 1. Przypisy... 6 2. 2. Budowa tabel

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH. przygotowywanych w WSSG Przeworsk. (aktualizacja 20.11.2012 r.)

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH. przygotowywanych w WSSG Przeworsk. (aktualizacja 20.11.2012 r.) ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH przygotowywanych w WSSG Przeworsk (aktualizacja 20.11.2012 r.) 2 Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady pisania pracy dyplomowej obowiązujące na Zamiejscowym Wydziale Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie

Podstawowe zasady pisania pracy dyplomowej obowiązujące na Zamiejscowym Wydziale Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie Podstawowe zasady pisania pracy dyplomowej obowiązujące na Zamiejscowym Wydziale Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie I. Uwagi wstępne i wybór tematu pracy Celem pracy magisterskich i

Bardziej szczegółowo

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r.

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r. Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie na kierunku Zdrowie Publiczne oraz prace magisterskie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Marcin Sanakiewicz, Poetyka telewizyjnych programów porannych między informacją, tabloidem i autopromocją, Warszawa 2013, ss. 134

Marcin Sanakiewicz, Poetyka telewizyjnych programów porannych między informacją, tabloidem i autopromocją, Warszawa 2013, ss. 134 Olga Dąbrowska-Cendrowska Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce. MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO... MEDIOZNAWSTWO KOMUNIKOLOGIA SEMIOLOGIA SOCJOLOGIA MEDIÓW MEDIA A PEDAGOGIKA Marcin Sanakiewicz, Poetyka telewizyjnych

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA i PRACA SOCJALNA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku Przygotowanie pracy dyplomowej: licencjackiej

Bardziej szczegółowo

ks. Mieczysław Ozorowski PRZEWODNIK PISANIA PRACY NAUKOWEJ

ks. Mieczysław Ozorowski PRZEWODNIK PISANIA PRACY NAUKOWEJ ks. Mieczysław Ozorowski PRZEWODNIK PISANIA PRACY NAUKOWEJ Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej Warszawa 1997 2 I. PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE A. Wybór tematu Wybór tematu zależy od osobistych zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Wymagania formalne i techniczne:

Wymagania formalne i techniczne: Wymagania formalne i techniczne: 1. Teksty złożone w Wydawnictwie WSIiE TWP nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani w tym samym czasie złożone w innych redakcjach. 2. Wszystkie fragmenty tekstów,

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH. Kierunek: Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH. Kierunek: Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna I. WYMOGI OGÓLNE Praca dyplomowa magisterska: ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH Kierunek: Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Tworzenie przypisów i bibliografii

Tworzenie przypisów i bibliografii dotyczy czasopisma Kultura i Wychowanie Tworzenie przypisów i bibliografii Niniejsze opracowanie ma na celu uściślenie zasad tworzenia przypisów i bibliografii, wskazanie rozwiązań, które w tym zakresie

Bardziej szczegółowo

METODYKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

METODYKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ METODYKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ Zasady opisu bibliograficznego i redagowania przypisów /Z.Szkutnik/ 1 Opis bibliograficzny dokumentów drukowanych i specjalnych Opis bibliograficzny

Bardziej szczegółowo

Zasady konstruowania: * Cytatów. * Przypisów. * Bibliografii

Zasady konstruowania: * Cytatów. * Przypisów. * Bibliografii Zasady konstruowania: * Cytatów * Przypisów * Bibliografii wraz z przykładami Kompilacja uwzględniająca obowiązującą normę PN_ISO 690: 2002 Kwerenda, wybór i kompilacja: mgr Anna Kończal Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA kierunek: PEDAGOGIKA Przepisy ogólne 1. Zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Koszalińskiej wymogiem uzyskania dyplomu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych

Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych Wyższa Szkoła Gospodarki Bożena Sowińska Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych Bydgoszcz 2009 2 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Rodzaje prac seminaryjnych... 4 2. Tytuł pracy... 4 3. Słowa kluczowe... 4 4.

Bardziej szczegółowo