OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ŁACIŃSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słówek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ŁACIŃSKI V.08.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 23947 słówek"

Transkrypt

1 OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ŁACIŃSKI V (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera słówek Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach 3.0 Polska. Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji przejdź na stronę lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. Licencja UTWÓR (ZDEFINIOWANY PONIŻEJ) PODLEGA NINIEJSZEJ LICENCJI PUBLICZNEJ CREATIVE COMMONS ("CCPL" LUB "LICENCJA"). UTWÓR PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO LUB INNYCH STOSOWNYCH PRZEPISÓW PRAWA. KORZYSTANIE Z UTWORU W SPOSÓB INNY NIŻ DOZWOLONY NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ LICENCJI LUB PRZEPISÓW PRAWA JEST ZABRONIONE. WYKONANIE JAKIEGOKOLWIEK UPRAWNIENIA DO UTWORU OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ LICENCJI OZNACZA PRZYJĘCIE I ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI. 1. Definicje a."utwór zależny" oznacza opracowanie Utworu lub Utworu i innych istniejących wcześniej utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, z wyłączeniem materiałów stanowiących Zbiór. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Utwór jest utworem muzycznym, artystycznym wykonaniem lub fonogramem, synchronizacja Utworu w czasie z obrazem ruchomym ("synchronizacja") stanowi Utwór Zależny w rozumieniu niniejszej Licencji. b."zbiór" oznacza zbiór, antologię, wybór lub bazę danych spełniającą cechy utworu, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter. Utwór stanowiący Zbiór nie będzie uznawany za Utwór Zależny (zdefiniowany powyżej) w rozumieniu niniejszej Licencji. c."licencja Kompatybilna" oznacza wzór licencji spośród wzorów wskazanych pod które zostały uznane przez Creative Commons za stanowiące co do zasady równoważnik niniejszej Licencji, ze względu między innymi na to, że licencje takie co najmniej: (i) zawierają postanowienia mające taki sam cel, znaczenie oraz skutek jak Atrybuty Licencji niniejszej Licencji; oraz (ii) wyraźnie zezwalają na to, aby utwory zależne udostępnione na podstawie tych licencji były licencjonowane na niniejszej Licencji lub na licencji Creative Commons opracowanej dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja, lub na licencji Creative Commons w wersji "Unported" o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja. d."rozpowszechnianie" oznacza wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu lub Utworu Zależnego. e."atrybuty Licencji" oznacza następujące opisowe określenia licencji wybrane przez Licencjodawcę i wskazane w tytule niniejszej Licencji: Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach. f."licencjodawca"oznacza osobę fizyczną, osoby fizyczne, jednostkę organizacyjną lub jednostki organizacyjne oferujące Utwór na zasadach określonych w niniejszej Licencji. g."twórca" oznacza (z zastrzeżeniem Par. 8(g)), w odniesieniu do utworów twórcę lub podmiot, na rzecz którego prawa autorskie przysługują w sposób pierwotny, lub w przypadku niemożności ustalenia tych podmiotów, wydawcę lub producenta, a dodatkowo: i.w przypadku artystycznych wykonań - aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz inne osoby w sposób twórczy przyczyniające się do powstania wykonania; ii.w przypadku fonogramu lub wideogramu - producenta fonogramu lub wideogramu; iii.w przypadku nadań programów - organizację radiową lub telewizyjną; iv.w przypadku pierwszych wydań - wydawcę, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane;

2 v.w przypadku wydań naukowych i krytycznych - tego, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, nie będące utworem; vi.w przypadku baz danych niespełniających cech utworu - producenta bazy danych. h."utwór" oznacza przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych lub bazę danych niespełniającą cech utworu udostępniane na podstawie niniejszej Licencji, z zastrzeżeniem Par. 8(g). i."licencjobiorca" oznacza osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną korzystającą z uprawnień określonych niniejszą Licencją, która nie naruszyła uprzednio warunków niniejszej Licencji w odniesieniu do Utworu, lub która mimo uprzedniego naruszenia uzyskała wyraźną zgodę Licencjodawcy na wykonywanie uprawnień przyznanych Licencją. j."publiczne Wykonanie" oznacza publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. k."zwielokrotnianie" oznacza wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. Dozwolony użytek. Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia sposobów korzystania nieobjętych prawem autorskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń lub wyjątków od ochrony prawa autorskiego wynikających z przepisów prawa autorskiego lub innych znajdujących zastosowanie przepisów. 3. Udzielenie licencji. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji, Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach eksploatacji: a.zwielokrotnianie Utworu, włączanie Utworu do jednego lub więcej Zbiorów, Zwielokrotnianie Utworu włączonego do Zbiorów; b.sporządzanie i Zwielokrotnianie Utworów Zależnych pod warunkiem, że wszelkie takie Utwory Zależne, w tym wszelkie tłumaczenia na jakimkolwiek nośniku zostały w rozsądnym zakresie wyraźnie oznaczone, wyróżnione lub w inny sposób zostało na nich wskazane, że w oryginalnym Utworze dokonano zmian. Na przykład na tłumaczeniu można umieścić adnotację: Oryginał utworu został przetłumaczony z angielskiego na hiszpański, lub można wskazać, że tłumaczenie Zawiera zmiany w stosunku do oryginału ; c.rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworu w tym Utworu włączonego do Zbiorów; d.rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworów Zależnych; oraz e.pobieranie danych z Utworu oraz ich wtórne wykorzystanie. f.dla uniknięcia wątpliwości: I.Niezbywalne prawo wynagrodzenia i przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego: Licencjodawcy przysługuje niezbywalne prawo do wynagrodzenia, lub korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, a Licencjodawca nie może skutecznie wyłączyć takiego przymusowego pośrednictwa niniejszą Licencją, to Licencjodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do takiego wynagrodzenia oraz zastrzega takie przymusowe pośrednictwo bez ograniczeń; II.Zbywalne prawo wynagrodzenia z tytułu licencji ustawowych oraz przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego: Licencjodawca nie może się sprzeciwić wykorzystaniu Utworu na określone sposoby, a przysługuje mu za to zbywalne prawo do wynagrodzenia, korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem osoby trzeciej, lecz Licencjodawca może wyłączyć takie przymusowe pośrednictwo,

3 lub domniemywa się, że osoba trzecia może występować na rzecz Licencjodawcy, to Licencjodawca zrzeka się takiego wynagrodzenia, przymusowego pośrednictwa oraz wyłącza takie domniemanie (odpowiednio); oraz III.Wynagrodzenia umowne oraz członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania. Licencjodawca zrzeka się wynagrodzenia pobieranego osobiście, bądź za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania. Powyższe uprawnienia Licencjobiorca może wykonywać na wszystkich rodzajach nośników, we wszystkich rodzajach środków przekazu, oraz we wszystkich aktualnie znanych formatach. Powyższe uprawnienia obejmują także uprawnienie do dokonywania modyfikacji Utworu koniecznych z technicznego punktu widzenia w celu wykonania uprawnień w różnych środkach przekazu, nośnikach lub formatach. Wszystkie prawa wyraźnie nie udzielone przez Licencjodawcę uważa się za zastrzeżone, włączając w to w szczególności uprawnienia określone w niniejszym Paragrafie 3(f) oraz Paragrafie 4(e). W zakresie, w jakim prawo właściwe wdrażające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/9 z r. o prawnej ochronie baz danych przyznaje Licencjodawcy prawa wyłączne do Utworu (lub do jego części) stanowiącego bazę danych niespełniającą cech utworu, Licencjodawca zrzeka się tego prawa. W przypadku, gdy takie zrzeczenie się jest nieskuteczne w świetle prawa właściwego, Licencjodawca zobowiązuje się do niewykonywania tego prawa. 4. Ograniczenia. Uprawnienia przyznane w Paragrafie 3 podlegają następującym ograniczeniom: a.licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonywać Utwór jedynie zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji oraz pod warunkiem dołączenia kopii niniejszej Licencji lub wskazania wskazania jednolitego identyfikatora zasobu (URI), pod którym znajduje się tekst niniejszej Licencji do każdego egzemplarza Utworu Rozpowszechnianego lub Publicznie Wykonywanego. Licencjobiorca nie może oferować ani narzucać żadnych warunków w związku z Utworem, które ograniczają postanowienia niniejszej Licencji lub możliwość korzystającego z Utworu wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji. Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji. Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Utworu odnoszących się do niniejszej Licencji oraz zawartej w niej klauzuli uchylenia się od odpowiedzialności na żadnym egzemplarzu Utworu Rozpowszechnianym lub Publicznie Wykonywanym. Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu, ograniczających możliwość wykonywania praw wynikających z Licencji przez korzystającego z Utworu, który uzyskał Utwór od Licencjobiorcy. Niniejszy Paragraf 4(a) stosuje się również do Utworu włączonego do Zbioru, jednak Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami niniejszej Licencji. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Zbioru, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć ze Zbioru wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania. W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Utworu Zależnego, na wezwanie któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć z Utworu Zależnego wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania. b.licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonać Utwór Zależny jedynie udzielając do niego licencji takiej samej jak: i.niniejsza Licencja; ii.jakakolwiek późniejsza wersja niniejszej Licencji o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; iii.licencja Creative Commons opracowana dla innego systemu prawnego o tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja (np. Uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 US) lub licencja Creative Commons w wersji "Unported" o

4 tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; lub iv.licencja Kompatybilna. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego Licencji Kompatybilnej, Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień takiej Licencji Kompatybilnej. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego jednej z licencji wymienionych w pkt. i-iii powyżej ("Licencja Właściwa"), Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień Licencji Właściwej i do następujących postanowień: V.Licencjobiorca jest zobowiązany dołączyć egzemplarz lub URI Licencji Właściwej do każdego egzemplarza Utworu Zależnego który Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje; VI.Licencjobiorca nie może oferować lub ustalać jednostronnie warunków korzystania z Utworu Zależnego, które ograniczają postanowienia Licencji Właściwej lub możliwość korzystającego z Utworu Zależnego wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej; VII.Licencjobiorca jest zobowiązany zachować w stanie nienaruszonym wszelkie odwołania do Licencji Właściwej oraz do klauzul ograniczenia odpowiedzialności dołączone do każdego egzemplarza Utworu włączonego do Utworu Zależnego, który Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje; VIII.Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór Zależny, Licencjobiorca nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu Zależnego, które ograniczają możliwość korzystającego z Utworu Zależnego uzyskującego Utwór Zależny od Licencjobiorcy wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej. Niniejszy Paragraf 4(b) stosuje się również do Utworu Zależnego włączonego do Zbioru, jednak poza samym Utworem Zależnym, Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami Licencji Właściwej. c.rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór lub jakikolwiek Utwór Zależny lub Zbiór, Licencjobiorca jest zobowiązany, o ile nie otrzymał wezwania zgodnie z Paragrafem 4(a), zachować w stanie nienaruszonym wszelkie oznaczenia związane z prawno-autorską ochroną Utworu oraz zapewnić, stosownie do możliwości używanego nośnika lub środka przekazu oznaczenie: I.imienia i nazwiska (lub pseudonimu, odpowiednio) Twórcy, jeżeli zostały one dołączone do Utworu, oraz (lub) nazwę innych podmiotów jeżeli Twórca oraz (lub) Licencjodawca wskażą w oznaczeniach związanych z prawno-autorską ochroną Utworu, regulaminach lub w inny rozsądny sposób takie inne podmioty (np. sponsora, wydawcę, czasopismo) celem ich wymienienia ("Osoby Wskazane"); II.tytułu Utworu, jeżeli został dołączony do Utworu; III.w rozsądnym zakresie URI, o ile istnieje, który Licencjodawca wskazał jako związany z Utworem, chyba że taki URI nie odnosi się do oznaczenia związanego z prawno-autorską ochroną Utworu lub do informacji o zasadach licencjonowania Utworu; oraz IV.z zachowaniem postanowień Paragrafu 3(b), w przypadku Utworu Zależnego, oznaczenie wskazujące na wykorzystanie Utworu w Utworze Zależnym (np. "francuskie tłumaczenie Utworu Twórcy," lub "scenariusz na podstawie Utworu Twórcy"). Oznaczenia wymagane na podstawie niniejszego Paragrafu 4(c) mogą być wprowadzone w jakikolwiek rozsądny sposób, przy czym w przypadku Utworu Zależnego lub Zbioru przynajmniej w tych wszystkich miejscach, gdzie uwidocznione są oznaczenia odnoszące się do twórców pozostałych części lub wkładów w sposób przynajmniej tak samo widoczny jak te inne oznaczenia, o ile dokonano uwidocznienia oznaczeń wszystkich twórców pozostałych części lub wkładów. Dla uniknięcia wątpliwości, Licencjobiorca może wykorzystywać oznaczenia wymagane w niniejszym Paragrafie wyłącznie dla celów wskazania właściwych podmiotów w sposób określony powyżej, a wykonując uprawnienia z niniejszej

5 Licencji, Licencjobiorca nie może w sposób dorozumiany ani wyraźny stwierdzać lub sugerować istnienia powiązania, poparcia lub aprobaty ze strony Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych dla Licencjobiorcy lub sposobu korzystania z Utworu przez Licencjobiorcę, o ile co innego nie wynika z odrębnego zezwolenia Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności. d.dla uniknięcia wątpliwości, ograniczenia, o których mowa w Paragrafach 4(a) do 4(c), nie mają zastosowania do takich Utworów lub ich części, które spełniają definicję Utworu w rozumieniu niniejszej Licencji wyłącznie dlatego, że stanowią bazę danych niespełniającą cech utworu. e.niniejsza licencja nie narusza praw osobistych Twórcy ani Licencjodawcy w zakresie, w jakim prawa te są chronione przez prawo właściwe, a niniejsza Licencja lub odrębne porozumienie zawarte na piśmie pod rygorem nieważności nie stanowi skutecznie inaczej. 5. Oświadczenia, Zapewnienia oraz Wyłączenie odpowiedzialności JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIĄ INACZEJ W ODRĘBNYM POROZUMIENIU SPORZĄDZONYM NA PIŚMIE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI, LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA UTWÓR W TAKIEJ FORMIE W JAKIEJ ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM LICENCJOBIORCA I W NAJDALEJ IDĄCYM STOPNIU NA JAKI POZWALA PRAWO WŁAŚCIWE NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ORAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI A TAKŻE WYŁĄCZA RĘKOJMIĘ, CZY TO WYRAŹNĄ, DOROZUMIANĄ CZY INNĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z UTWORU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM, PRZEZNACZENIA UTWORU DO KONKRETNEGO CELU, CO DO TEGO, ŻE NIE NARUSZA ON PRAW INNYCH OSÓB, BRAKU JAWNYCH LUB UKRYTYCH WAD, DOKŁADNOŚCI, WYSTĘPOWANIA LUB NIEWYSTĘPOWANIA WAD WIDOCZNYCH JAK I UKRYTYCH. PRAWO WŁAŚCIWE MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA NIEKTÓRE SPOŚRÓD POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ, WIĘC MOGĄ ONE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. 6. Ograniczenie odpowiedzialności O ILE PRAWO WŁAŚCIWE NIE STANOWI INACZEJ, W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE ODPOWIADA WOBEC LICENCJOBIORCY NA ŻADNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ LICENCJI LUB WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. 7. Wygaśnięcie a.licencja automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez Licencjobiorcę. W takim przypadku licencje osób, które otrzymały od Licencjobiorcy Utwór Zależny lub Zbiór, nie wygasają, o ile osoby te nie naruszają postanowień tych licencji. Paragrafy 1, 2, 5, 6, 7 oraz 8 pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszej Licencji. b.zgodnie z powyższymi postanowieniami Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich). Niezależnie od tego Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia Utworu na innych warunkach, lub do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka decyzja Licencjodawcy nie będzie stanowiła wypowiedzenia lub innego rozwiązania niniejszej Licencji (lub też innej licencji udzielonej na podstawie niniejszej Licencji), która raz udzielona Licencjobiorcy w pełnym wymiarze obowiązuje dopóki nie nastąpi jej wygaśnięcie zgodnie z postanowieniem poprzedzającym. 8. Postanowienia różne a.za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór lub Zbiór, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór na takich samych warunkach jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji.

6 b.za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje Utwór Zależny, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór oryginalny na takich samych warunkach, jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji. c.jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, jego nieważność lub bezskuteczność nie wpływa na pozostałe postanowienia Licencji. W przypadku braku dodatkowego porozumienia między stronami, nieważne lub bezskuteczne postanowienie powinno być interpretowane tak, aby zachować jego ważność i skuteczność oraz brzmienie możliwe bliskie brzmieniu pierwotnemu. d.żadnego z postanowień niniejszej Licencji nie uznaje się za uchylone, a żadnego naruszenia nie uznaje się za zaakceptowane, dopóki druga strona, pod rygorem nieważności, nie uzna pisemnie takiego uchylenia lub też nie wyrazi na piśmie następczego zezwolenia na naruszenie. e.niniejsza Licencja zawiera całość postanowień pomiędzy stronami dotyczących udostępnianego na jej podstawie Utworu. Wszystkie nie ujęte w tej Licencji postanowienia, porozumienia lub oświadczenia dotyczące Utworu uznaje się za nieistniejące. Licencjodawcy nie wiążą żadne dodatkowe postanowienia podane mu do wiadomości przez Licencjobiorcę w jakikolwiek sposób. Wszelkie zmiany Licencji wymagają umowy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. f.ten punkt został pominięty. g.wyrażenia użyte w niniejszej Licencji należy rozumieć zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 t. jedn. z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz z późn. zm.), o ile prawem właściwym jest prawo polskie. W żadnym przypadku zakres niniejszej Licencji nie może być szerszy niż zakres odpowiedniego prawa wyłącznego określony zgodnie z przepisami prawa właściwego. abdykacja=abdicatio abdykować=abdico abecadło=abecedarium ablucja=ablutio absencja=abscessus absolut=absolutus absolutny=absolutus abstrahuję=abstraho abstrakt=brevium abstynencja=apstinentia abstynencja=castimonium absurd=deridiculum absurdalny=absurdus aby=gratia ach=a Acidantera dwubarwna=acidanthera aczkolwiek=etsi aczkolwiek=quamquam aczkolwiek=tametsi Adam=Adamus adaptacja=adaequatio adaptacja=adcommodatio adherent=consectator adiutant=optio

7 administracja=administratio administracja=amministratio administrować=curo adnotacja=adnotatio adopcja=adoptio adopcja=adsumptio adopcja=assumptio adopcja=cooptatio adopcja=coptatio adres=gubernatio adwersarz=adversarius adwersarz=advorsarius adwersarz=advorsus adwersarz=contrarius adwokat=actor adwokat=advocator adwokat=agens adwokat=causidicus adwokat=caussidicus adwokat=cognitor adwokat=paracletus adwokat=paraclitus adwokatura=causidica afekt=affectus afektacja=adfectatio afektacja=amor afektacja=amos afekty=affectiones afekty=affectus afera=causa afirmacja=confirmativum afisz=titulus afront=contumelia afront=contumia Afrykanin=Afer agat=achates agenda=agenda agent=commissarius agent=procurator agentka=actrix agitator=concitator agitator=concitor agitator=contionator agitator=procus agnostycyzm=agnosticismus agonia=colluctio agonia=cruciabilitas agregacja=aggregatio agregowanie=coacervatio agresor=aggressor Agrest pospolity=ribes grossularia agronom=agricola Agrypa=Agrippa Agrypina=Agrippina ajent=procurator ajentka=conductrix akacja=acacia akacja=acanthos akacja=acanthus Akademia=Academia akceleracja=acceleratio akcent=accantus akcent=accentiuncula akcent=accentus

8 akceptacja=adscitus akceptacja=ascitus akceptować=suscipio akcja=adactio akcja=factum akcja=pars aklamacja=acclamatio aklamacja=adclamatio aklamacja=conclamatio akolita=acolitus akolita=acoluthus akolita=acolytus akomodacja=commodatio akr=ager akrobata=acrobates akrobata=cernuus Aksamitka rozpierzchła=tagetes patula Aksamitka wąskolistna=tagetes tenuifolia Aksamitka wyniosła=tagetes erecta aksjomat=axioma akt=actio akt=actus akt=factum aktor=acroama aktor=actor aktor=artifex aktor=artufex aktor=histirio aktor=hypocrita aktor=hypocrites aktoreczka=mimula aktualizacja=actualitas aktualizacja=actus aktualny=amnis aktywność=agilitas aktywność=agitatus aktywny=activus aktywny=strenuus akumulacja=acervatio akumulacja=adcumulatio akumulować=accumulo akuszerka=obsetricium akuszerka=obsetrix akuszerka=obstetricium akuszerka=obstetrix akuszerka=obstitrix akuszerka=opstetricium akuszerka=opstetrix akuszerka=opstitrix akwedukt=aquaeductus akwedukt=aquagium Akwitania=Aquitania Akwizgran=Aquisgranum alarm=concutio alata Tunbergia=Thunbergia alba=alba albo=aut albo=vel aldrowanda pęcherzykowata=aldrovanda vesiculosa ale=autem alegoria=allegoria aleja=gestatio alejka=angiportum alejka=angiportus

9 Aleksander=Alexander aleksandretta obrożna=psittacula krameri aleksandretta większa=psittacula eupatria Aleksandria=Alexandrea Aleksandria=Alexandria ależ=autem alfabet=abecedarium alfabet=alphabetum alfabet=littera alfabet=litteratura alfons=leno alga=alga alienacja=alienatio alka=alca torda alkowa=cubiculum aloes=aloe Aloes=Aloe vera syn. alokacja=adsignatio aloza=alausa Alpy=Alpis alternatywa=alternatio amarant=amarantus Amazonka=Amazon ambasada=legatio ambasador=legatus ambasador=orator ambicja=aemulatio ambicja=ambitio ambona=ambon ambona=analogium ambona=cathedra Ambrowiec amerykański=liquidambar styraciflua ambrozja=ambrosia Ameryka=America ametyst=amethystus amfibrach=amphibrevis amfimacer=amphimacrus amfiteatr=amphitheatrum amfora=amphora Aminofenazon=Aminophenazonum Aminofilina dwuwodna=aminophyllinum dihydricum amnestia=amnestia amnestia=oblivio amnestia=oblivium Amonowy bromek=ammonii bromidum Amonowy chlorek=ammonii chloridum Amonowy sulfobituminian=ammonii bituminosulfonas amortyzacja=amortizatio amputacja=amputatio amulet=crepundium amulet=fylacterium amulet=phylacterium Amur biały=ctenopharyngodon idella Amur czarny=mylopharyngodon piceus Anabaptyści=Anabaptista analfabetyzm=analphabetiismus analiza=analysis analogia=analogia analogia=conrationalitas analogia=consequens analogia=consequentia analogia=corrationalitas analogicznie=analogice anapest=anapaestus

10 anatema=anathematismus anatom=anatomicus anatomia=anatomia anatomia=anatomica anatomia=anatomie Andromeda=Andromeda Andrzej=Andreas aneks=adpendicula aneks=adpendix aneks=ampendix aneksja=annexio angażować=loco angina=angina Anglia=Anglia Anglik=Anglicus Anglik=Anglus Anglikanin=Anglicanus anihilacja=deletio anihilacja=deletus anihilacja=letum animacja=alacritas animusz=animus anioł=angelus aniżeli=quam annały=annalis annaty=annata anomalia=anomalia anomalia=depravatio anormalny=abnormis antagonista=adversator antagonista=conluctor antagonista=contrarius antenaci=prior antenat=praedecessor antepedia=antependium antepedia=antipendium antidotum=alexipharmacon antidotum=antidotos antidotum=antidotum antidotum=antidotus Antiochia=Antiochea Antiochia=Antiochia antologia=anthologicon Antoni=Antonius antonomazja=antonomasia antrakt=embolium Antwerpia=Antuuerpia Antwerpia=Antverpia anty=anticategoria Antychryst=Antichristus antyczność=antiquitas antyczność=antiquum antyczny=antiquus antyfona=antiphona antyfona=antiphonum antykwariusz=antiquarius antylopa=dorcas antymon=alabaster antymon=alabastrum antypatia=antipathia antypody=adversipes antypody=antichtonis antypody=anticthonis antypody=antictonis

11 antysemityzm=antisemitismus antystrofy=antistrophe antyteza=antitheton antyteza=contrapositum Anubis=cynocephalus anulować=abrogo anulowanie=abolitio anyż=anesum anyż=anethum anyż=anisum Anyż=Pimpinella anisum apaszka=focale apatia=apathia apatia=lethargus apelacja=adpellatio apelacja=appellatio apelant=adpellator apelant=appellator apelant=causidicus apelant=caussidicus apelowanie=adiuratio apelowanie=causidicatio apertura=foramen apetyt=adpetitio apetyt=adpetitus apetyt=appetitio apetyt=appetitus apetyt=orexis Apis=apis aplauz=plausus aplikacja=adhibitio aplikacja=applicatio aplikowanie=ammotio apokryf=apocryphum Apollo=Apollo Apollo=arcitenens Apollo=Arquitenens apopleksja=apoplexia apopleksja=apoplexis apostata=apostata apostazja=apostasia apostoł=apostolus apostolat=apostolatus apostolat=apostoolicitas apostrof=apostrophos apostrof=apostrophus apostrofa=apostrapha apostrofa=apostropha apostrofa=apostrophe apostrofa=compellatio apostrofa=conpellatio aprobata=adensio aprobata=adprobatio aprobata=adsensus aprobata=approbatio aprobata=assensio aprobata=assensus aprobata=comprobatio aprobata=conprobatio aprobowanie=adprobatio aptekarz=apothecarius Aralia chińska=aralia chinensis Aralia japońska=aralia elata aranżacja=compositio

12 aranżacja=conpositio arbiter=disceptator arbitraż=arbitratio arbitraż=arbitratus arbitraż=arbitrium arbuz=pepo arbuz=pepon archanioł=archangelus archidiakon=archidiaconus architekt=aedifex architekt=aedificator architekt=architecton architekt=architectus architekt=arcitectus architektura=aedificatoria architektura=architectonice architektura=architectura architraw=epistylium archiwa=archium archiwa=archivum archiwista=chartophylax archiwum=logeum arcybiskup=archiepiscopus arcybiskup=archipresul arcybiskupstwo=archiepiscopatus Arcydzięgiel=Litwor Angelica archangelica arcydzieło=palmarium arcykapłan=archipresbyter arcykapłan=pontifex arcykapłan=pontufex arena=arena argument=argumentum argument=enthymema argument=ratio argumentacja=adiutorium argumentacja=argumentatio argumentowanie=argumentatio Ariel=ariel arkada=arcuatio arkada=arcuatura arkada=arquatura arkusz=folium Armenia=Armenia armia=exercitus Arnika=Arnica montana arogancja=adrogantia arogancja=arrogantia arogancja=condescensio arogancja=contumacia arogancki=ferox aromat=odor arsenał=armamentarium arteria=arteria arteria=arterium artretyzm=arthritis artretyzm=cheragra artretyzm=chiragra artretyzm=chiregra artykuł=articulus artykuł=scriptum artysta=artifex artysta=artufex artysta=cerdo artyzm=ars

13 arystokrata=nobilis arystokrata=optimas arystokrata=optimus arystokratyczny=generosus arytmetyka=arithmetica arytmetyka=arithmetice arytmetyka=arithmeticum arytmetyka=calculatura asesor=adsedo asesor=adsessor asesor=assedo asesor=assessor asesor=consedo asesor=consiliarius asesor=consisotrianus asesura=assessura asfalt=bitumen asocjacja=congressus asparagus=acanthillis aspekt=adspectus aspekt=aspectus aspekt=conspectus aspekt=vultus aspiracja=adspiratio aspiracja=affectatio aspiracja=aspiratio aspirant=adfectator aspirant=affectator aspirant=candidatus aspirantka=adfectrix aspirantka=affectrix aspirantka=candidata aspirowanie=adfectatio Aster chiński=callistephus chinensis Aster nowoangielski=aster novae angliae astmatyk=anhelitor astmatyk=dyspnoicus astragal=astragalus astrolog=astrologus astrolog=astronomus astrolog=mathematicus astrologia=astrologia astrologia=mathematica astronom=astrologus astronomia=astrologia astronomia=astronomia astronomia=caeleste astronomia=coeleste asygnata=delegatio asygnata=delegatus asystent=adiutor asystent=adminiculator asystent=administer asystent=adstator asystent=amminister asystent=astator asystent=coadiutor asystent=cornicularius asystent=cornucularius asystent=optio asystentka=administra asystentka=amministra asystować=subvenio atak=adcursus

14 atak=adgressio atak=adgressura atak=adgressus atak=adsultus atak=aggressio atak=aggressura atak=aggressus atak=assultus atak=collatus atak=concursus atak=conlatus atak=conreptio atak=correptio atak=excursatio atak=impetus atak=lacesso atakować=incurro atakować=oppugno atakowanie=accursus atakowanie=impetitio atakowanie=oppugnatio atakowanie=procursus atakujący=adgressor atakujący=oppugnator ateista=atheos ateista=atheus Ateńczycy=Athena Ateńczyk=Atheniensis Ateny=Athena atleta=athleta atletyka=athletica atmosfera=aer atom=atomos atom=atomus atom=corpusculum atom=individuum atrakcyjność=adtractus atrakcyjność=amabilitas atrakcyjność=amoenitas atrakcyjność=attractus atrament=atramentum atrium=atrium atrofia=atrophia Atropiny siarczan=atropini sulfas atrybut=adiunctum audiencja=admissio audiencja=concio audiencja=conctio audiencja=consessus audiencja=contio audytor=audiens audytorium=auditorium Augusta=Augusta aukcja=abalienatio aukcja=auctio aukcja=licitatio Aukuba japońska=aucuba japonica autochton=autocthon automat=automaton automat=automatum automaty=automatarium automatyczność=machinatio autor=auctor autor=conscribtor

15 autor=conscriptor autor=contextor autor=dedicator autor=scriptor autorstwo=auctoritas autorytet=auctor autorytet=auctorita autoryzowanie=consignatio awangarda=praecursio awangarda=praecursor awantura=convicium awantura=convitium awanturnik=bovinator awaria=casus awers=aversum awersja=alienatio awersja=antipathia awersja=aversatio awersja=fastidium Azalia=Rhododendron Azja=Asia Azjata=Asianus azyl=asylum babcia=avia bąbel=vesica Babilon=Babylon Babilon=Babylonia Babilończyk=Babylonius babka=ava babka=avia Babka Zwyczajna=Plantago major bać=metuo bać=timeo bać=timor bać=vereor Bachantka=maenas Bączek=Ixobrychus minutus baczność=intentio baczny=attentus baczyć=observo badać=disputo badać=examino badać=indago badać=perlustro badać=philosophor badać=quaero badać=rimor badać=scrutor badacz=indagator badacz=investigator badaczka=indagatrix badająca=indagatrix badający=indagator badam=inquiro badanie=assectatio badanie=cognitio badanie=discussio badanie=indagatio badanie=inquisitio badanie=inspectio badanie=investigatio badanie=pervestigatio badanie=probatio badanie=quaestio

16 bagatela=parvitas bagatela=parvum bagno=humidium bagno=lama bagno=lustrum bagno=palus bajarz=fabulator bajka=apologatio bajka=fabella bajka=fabula bąk=bombulum bąk=botaurus stellaris bąk=bumbulum bąk=butio bąk=oestrus bakałarz=baccalaureusus Bakchanalia=Bacchanal Bakchanalia=Bacchanalium Bakopa=Sutera diffusus bałagan=chaos bałagan=confusio bałagan=miscellaneum bałagan=perturbatio baldachim=conopeum balista=balista balista=ballista balista=carrobalista balista=carroballista balkon=ectheta balkon=ektheta balkon=podium balsam=balsamum balsam=hedychrum balsam=olivum bałwan=fluctus bałwochwalca=idolatrus bałwochwalca=idololatres bałwochwalcy=idolatrae bałwochwalczyni=idololatris bałwochwalstwo=idolatria bałwochwalstwo=idololatria Bambus=Bambusoidae banan=ariera bandaż=fascia bandaż=ligamen bandaż=ligamentum bandera=vexillum bandyta=gladiator bandyta=lanista bandyta=latrunculus banicja=exilium banicja=exsilium banita=exsilium banita=proscriptus bank=argentaria bańka=bulla bańka=cucurbita bańka=vesica bankier=argentarius bankier=collectarius bankier=conlectarius bankier=mensarius bankier=negotians bankier=negotiator

17 bankiet=epulo bankowość=argentaria Baran=aries baran=criobolium baranek=agna baranek=agnellus baranek=agnicellulus baranek=agnicellus baranek=agniculus baranek=agnus baranek=arna baranek=arnus baranek=petro baranina=caprina barbaryzm=barbarismus barbaryzm=barbarum barbarzyńca=barbarus barbarzyński=barbarus barbarzyństwo=atrocitas barbarzyństwo=barbaria barbarzyństwo=barbaries barbarzyństwo=feritas barbarzyństwo=inhumanitas barć=alvarium barć=alveare barć=alvearium barć=apiarium bard=bardus bard=cantor bardzo=graviter bardzo=maxime bardzo=multum bardzo=plures bardzo=valde bariera=clostrum bariera=clustrum bark=armus bark=humerus barka=actuariola barka=actuariolum barka=barca barka=ponto barki=catomus barłóg=crabattus barłóg=crabatus barman=pincerna barwa=color barwa=colos barwena=mullus barwidło=offucia barwidło=pigmentum barwinek=chamaecissos barwinek=chamaedaphne Barwinek=Vinca barwnik=color barwnik=pigmentum barwy=colores baryłka=cupula basen=aquivergium basen=colymbus basen=cotho baśń=fabella bat=flagellum bat=flagrum

18 batalion=phalanx batalion=philomachus pugnax batuta=virga baty=mastigatus bawełna=byssum bawełna=byssus bawić=delecto bawić=ludo bawić=oblecto bawół=bison baza=basis baza=fundamen baza=fundamentum baza=fundimentum baza=substructio bazalt=basaltes bazanit=basanites bażant=phasianus colchicus bażant złocisty=chrysolophus pictus bazylia=ocimum Bazylia=Ocimum basilicum bazylia=ocimus bazylika=basilica bazylika=bassilica bazyliszek=basiliscus beczenie=balatus beczka=cuppa beczka=doga beczka=orca beczułka=cupella beczułka=cuppula beczułka=cupula bednarz=cuparius Begonia bulwiasta=begonia tuberhybrida Begonia stale kwitnąca=begonia semperflorens Begonia zwisająca=begonia pendula bękart=adulter bękart=mamzer bękart=manzer bekasik=lymnocryptes minimus beknięcie=eructo bekon=arvina Belgia=Belgium Belgowie=Belga belka=adser belka=asser belka=malus Benzokaina=Benzocainum Benzylopenicylina benzatynowa=benzathini Benzylpenicillinum Berberys=Berberis Bergenia sercowata=bergenia cordifolia bernikla białolica=branta leucopsis bernikla kanadyjska=branta canadensis bernikla obrożna=branta bernicla bernikla północna=branta hutchinsii bernikla rdzawoszyja=branta ruficollis bertram=alsine beryl=berillus beryl=berullus beryl=beryllos beryl=beryllus bestia=bellua bestia=belua bestia=bestia

19 bestia=brutum bet=beth beta=beta beton=caementicium beton=caementitium beton=cementicum bez=ebulum bez=ebulus bez=sine bezbłędność=infallibilitas bezbożność=impietas bezbożność=nefas bezbożny=impius bezcelowy=inanis bezcelowy=sterilis bezczelność=importunitas bezczelność=impudentia bezczeszczenie=coinquinatio bezczeszczenie=prostitutio bezczynność=cessatio bezczynność=desidia bezczynność=ignavia bezczynność=inertia bezczynność=otium bezczynność=pigredo bezczynność=pigritia bezczynność=pigrities bezdroża=avium bezdzietność=orbitas bezinteresowność=abstinentia bezkarność=impunitas bezkrólewie=interregnum bezład=confusio bezładnie=acervatim bezmyślność=incogitantia bezmyślność=inconsiderantia bezpieczeństwo=impunitas bezpieczeństwo=incolumitas bezpieczeństwo=obses bezpieczeństwo=salus bezpieczny=securus bezpieczny=tutus bezpłodność=infecunditas bezpłodny=infecundus bezpłodny=infelix bezpośredni=directus bezpośredni=rectus bezpośrednio=rectus bezradność=inconstabilitas bezsenność=agrypnia bezsenność=insomnia bezsens=insulisitas bezsens=insulsitas bezsensowny=absurdus bezsilność=infirmitas bezskuteczny=irritus bezstronność=aequabilitas bezstronność=aequitas beztroski=securus bezustanny=jugis bezużyteczność=cessatio bezużyteczny=inanis bezużyteczny=infelix bezużyteczny=sterilis

20 bezwarunkowy=absolutus bezwład=hebetudo bezwładność=immobilitas bezwstydność=impudentia bezwzględnie=absolute bezwzględność=inclementia bezwzględny=absolutus bezzwłocznie=continuo biada=a biada=miseria białko=album białko=albus białko=candidum Białorzytka=Oenanthe oenanthe białorzytka płowa=oenanthe isabellina białorzytka pstra=oenanthe pleschanka białorzytka pustynna=oenanthe deserti białorzytka rdzawa=oenanthe hispanica białość=albedo białość=candor białozór=falco rusticolus Biblia=Biblia Biblia=Biblium biblioteczka=bibliothecula biblioteka=bibliotheca biblioteka=bibliothece biblioteka=bybliotheca biblioteka=librarium bibliotekarz=bibliothecarius bić=battuo bicz=clades bicz=flagellum bicz=flagrum bicz=habena biczować=flagello biczowanie=flagellatio biczowanie=mastix biec=praecurro bieda=egestas bieda=exiguitas bieda=fames bieda=miseria bieda=pauperies bieda=paupertas bieda=penuria biedak=mendicus biedak=pauper biedny=inops biedny=miser biedny=pauper bieg=curriculum bieg=cursatio bieg=cursilitas bieg=cursio bieg=cursus bieg=fuga biegacz=cursor bieganie=cursura biegłość=peritia biegły=iurator biegnięcie=cursatio biegnięcie=cursilitas biegnięcie=cursio biegun=polus

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 18351 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 18351 słówek. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 18351 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 18351 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 18351 słówek. OTWARTY SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 18351 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/42 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych

Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych Podstawy prawa autorskiego w kontekście działań wydawniczych Barbara Szczepańska 13 czerwca 2013 r. Seminarium o zagadnieniach prawnych w publikowaniu prac naukowych Piramida otwartości Autor Karolina

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Związek Polskich Artystów Fotografików Materiały dydaktyczne PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Dr Inga Oleksiuk Andrzej Łojko ISBN: 978-83- 63168-12- 4 szkolenie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury

Bardziej szczegółowo

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne Krzysztof Siewicz Centrum Otwartej Nauki działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Tworzy i rozwija systemy informatyczne stanowiące

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie

II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie 1. Zakres prawa autorskiego 2. Autorskie prawa osobiste 3. Ochrona autorskich praw osobistych 4. Autorskie prawa majątkowe 5. Przeniesienie majątkowych

Bardziej szczegółowo

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ: AUTODESK UDZIELA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE I POZOSTAŁE MATERIAŁY LICENCJONOWANE WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM,

Bardziej szczegółowo

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie

autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie autor: dr inż. Paweł Modzel Instytut Politechniczny PWSZ w Głogowie Historia i źródła prawa autorskiego. Powstanie prawa autorskiego wywodzi się z przywilejów drukarskich.za pierwsze akty prawne chroniące

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 1 1. Zagadnienia ogólne... 8 1.1 Czym jest prawo autorskie?... 8 1.2

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12. Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.2014 godziny 00:01 Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie. 2. Kampania - okres testowania produktów lub usług przez Użytkownika, podczas którego Użytkownik testuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Analiza prawna Creatve Commons 0

Analiza prawna Creatve Commons 0 Analiza prawna Creatve Commons 0 Przedmiot analizy dr Krzysztof Siewicz Przedmiotem niniejszego dokumentu, którego przygotowanie zleciła autorowi Fundacja Nowoczesna Polska z siedzibą w Warszawie jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia: Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy prowadzi Usługodawca. 2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

Ochrona własnow intelektualnej

Ochrona własnow intelektualnej Ochrona własnow asności intelektualnej Prawo autorskie osobiste i majątkowe oraz ich ochrona dr inż. Robert Stachniewicz AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE (definicja, zastosowanie i ochrona) Autorskie prawa osobiste

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo