File 1. Kategoria celów* A A. samogłosek A B

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "File 1. Kategoria celów* A A. samogłosek A B"

Transkrypt

1 Plan wynikowy Klasa Nauczyciel Rok szkolny New English File Pre-intermediate Nr dopuszczenia MENiS: 128/05 File 1 Cele ogólne cze: wymienia informacje na temat siebie, swojej rodziny, pochodzenia, miejsca zamieszkania, zainteresowa etc. charakteryzuje róne osoby i wyraa opinie na ich temat opisuje czynnoci wykonywane w danej chwili opisuje obrazy i ilustracje korzysta z definicji podanych w słowniku tworzy definicje wyrazów pisze list elektroniczny * * Who s who? dzielanie informacji o sobie Szyk wyrazów w pytaniach Wyraenia czasownikowe Jzyk angielski uywany w instrukcjach i poleceniach lfabet Who knows you better? Charakteryzowanie rónych osób Czas present simple Czasowniki w III osobie l. poj. z kocówk s Rodzina: przymiotniki opisujce cechy charakteru cze: podaje nazwy dni tygodnia podaje i odczytuje liczby, daty i godziny układa zdania pytajce z podanych wyrazów odtwarza alfabet łczy czasowniki z odpowiednimi wyraeniami (W) dopasowuje instrukcje do ilustracji (W) układa instrukcje z podanych wyrazów podawanych przez nauczyciela (W) na jzyk polski (W) cze: uzupełnia pytania odpowiednimi wyrazami i wyraeniami grupuje litery alfabetu według wymowy tworzy pytania w rónych czasach gramatycznych, uywajc podanych czasowników (W) uzupełnia pytania brakujcymi wyrazami (W) podaje instrukcje o znaczeniu przeciwnym (W) wskazuje akcentowan sylab w wyrazie (W) cze: prowadzi dialog, przedstawiajc si i podajc informacje na temat swoich zainteresowa, swojej rodziny, miejsca zamieszkania itd. cze: prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego podaje nazwy członków rodziny podaje przymiotniki o znaczeniu przeciwnym powtarza czasowniki w III osobie l. poj. z kocówk s przekształca zdania oznajmujce na przeczce (W) na jzyk polski (W) cze: uzupełnia pytania tak, aby podane wyraenia stanowiły ich gramatycznie i logicznie poprawne odpowiedzi wyraa opini na temat wysłuchanych opisów rónych osób podanymi czasownikami w odpowiedniej formie wskazuje akcentowan sylab w wyrazie (W) cze: charakteryzuje wybran osob prowadzi dialog, w którym uzyskuje i udziela informacji na temat rónych osób, ich przyzwyczaje, zaj i charakteru * wg taksonomii prof. Niemierki (patrz Wstp): zapamitanie wiadomoci; zrozumienie wiadomoci; umiejtnoci New English File Pre-intermediate 1

2 File 1 C t the Moulin Rouge Opis obrazów Czas present continuous Czci ciała Przyimki okrelajce połoenie D The Devil s Dictionary Definiowanie: zdania złoone ze spójnikami who, which, where Parafrazowanie zda Transkrypcja fonetyczna Practical English: t the airport Spotkania na lotnisku yteczne wyraenia: powitania, uprzejmoci Writing: Describing yourself Pisane listu elektronicznego WGI cze: dopasowuje nazwy czci ciała do ilustracji podstawie ilustracji podstawie wysłuchanej prezentacji dopasowuje przyimki okrelajce połoenie do ilustracji na jzyk polski (W) cze: grupuje wyrazy według wymowy podanymi czasownikami w czasie present continuous (W) odpowiednio dobranymi czasownikami w czasie present continuous (W) odpowiednio dobranymi przyimkami okrelajcymi połoenie (W) cze: prowadzi dialog na temat ulubionych malarzy i obrazów opisuje obrazy wymienia informacje na temat czynnoci powtarzanych i wykonywanych w danej chwili cze: dopasowuje wyraenia do definicji spójnikami who, which, where łczy czci zda, uzyskujc definicje (W) dopasowuje wyrazy do ich transkrypcji fonetycznej (W) na jzyk polski (W) cze: podstawie wysłuchanego dialogu uzupełnia luki w zdaniach dialogu na podstawie wysłuchanego dialogu uszeregowuje zdania w dialogu (W) (W) cze: podaje nazwy zdefiniowanych przedmiotów na podstawie wysłuchanych wypowiedzi odczytuje wymow wyrazu na podstawie transkrypcji fonetycznej tworzy własne definicje podanych wyrae uzupełnia definicje odpowiednimi wyraeniami (W) cze: uzupełnia dialog odpowiednimi wyraeniami cze: prowadzi dialogi na lotnisku : rozmowa z celnikiem, przywitanie z oczekujc osob cze: w formie listu elektronicznego opisuje siebie, swoje zainteresowania, rodzin w formie listu elektronicznego Revise & check Powtórzenie z rozdziału 1 : dialog pisemna New English File Pre-intermediate 2

3 File 2 Cele ogólne cze: wymienia informacje na temat minionych wakacji opisuje czynnoci wykonywane w okrelonym momencie w przeszłoci wypowiada si na temat upodoba muzycznych opisuje wydarzenia z przeszłoci, uywajc zda złoonych opisuje fotografie Podstawowe Right place, wrong time Wakacje Czas past simple Czasowniki z kocówk ed Nieregularne czasowniki cze: uzupełnia informacje na podaje formy czasu przeszłego czasowników regularnych i nieregularnych poprawia nieprawdziwe informacje na podstawie wysłuchanej wypowiedzi grupuje czasowniki w czasie przeszłym na regularne i nieregularne (W) przekształca zdania oznajmujce w czasie przeszłym na zdania przeczce (W) na jzyk polski (W) cze: wyszukuje w tekcie synonimy podanych wyrazów uzupełnia wyraenia zwizane z wyjazdami na wakacje (W) odpowiednio dobranymi czasownikami w czasie przeszłym (W) uzupełnia pytania do (W) cze: prowadzi rozmow na temat ostatnich wakacji moment in time Opisywanie czynnoci wykonywanych w okrelonym momencie w przeszłoci Czas past continuous Przyimki w okolicznikach czasu i miejsca cze: dopasowuje ilustracje do fragmentów podstawie wysłuchanego dialogu powtarza wyrazy zawierajce samogłoski nieakcentowane w czasie past continuous (W) na jzyk polski (W) cze: opisuje ilustracje, uywajc zda w czasie past continuous odpowiednimi przyimkami tworzy zdania złoone w czasach past simple i past continuous z uyciem podanych wyrae (W) podanymi czasownikami w czasie past simple lub past continuous (W) nieakcentowanych WGI cze: prowadzi rozmow na temat rozmaitych fotografii i czynnoci na nich przedstawionych wypowiada si na temat czynnoci wykonywanych w okrelonym momencie w przeszłoci New English File Pre-intermediate 3

4 File 2 Podstawowe C Fifty years of pop Muzyka Pytania, zwroty pytajce, czasowniki posiłkowe spółgłosek D One October evening Opisywanie wydarze w przeszłoci Spójniki: so, because, but, although Practical English: t the conference hotel Wymiana podstawowych informacji w hotelu: meldowanie si, zamawianie posiłków yteczne wyraenia: rozmowy z nowo poznanymi osobami Writing: The story behind a photo Opisywanie fotografii cze: uzupełnia pytania wybranymi zwrotami pytajcymi uszeregowuje wydarzenia w kolejnoci, w jakiej wystpuj w tekcie grupuje wyrazy według wymowy spółgłosek wskazuje poprawnie skonstruowane pytanie (W) na jzyk polski (W) cze: dopasowuje typ muzyki do jej charakterystyki (W) tworzy pytania tak, aby odpowiadały podanym odpowiedziom (W) cze: prowadzi rozmow na temat upodoba muzycznych cze: łczy zdania spójnikami: so, because, but, although łczy czasowniki z odpowiednimi wyraeniami uzupełnia wyraenia na podstawie wysłuchanego dialogu wybiera odpowiednie wyraenie w zdaniach złoonych połczonych spójnikami: so, because, but, although (W) na jzyk polski (W) cze: uszeregowuje fragmenty we właciwej kolejnoci łczy fragmenty zda, uzupełniajc je spójnikami: so, because, but, although (W) cze: prowadzi rozmow na temat uczenia si jzyków obcych cze: podstawie wysłuchanego dialogu podstawie układa zdania z rozrzuconych wyrazów (W) cze: odpowiednimi wyraeniami (W) cze odgrywa dialogi w hotelu cze: uzupełnia opis odpowiednimi przyimkami tyczce fotografii opisuje fotografie : dialog : dialog pisemna New English File Pre-intermediate 4

5 Revise & check Powtórzenie z rozdziału 2 File 3 Cele ogólne cze: wypowiada si na temat zaplanowanych czynnoci formułuje opinie na temat wydarze w przyszłoci wyraa obietnice, decyzje, propozycje odpowiada na rónorodne pytania dotyczce czynnoci wykonywanych w przeszłoci, obecnie oraz planów na przyszło, posługujc si czasami present, past i future zamawia dania w restauracji pisze list nieformalny Where are you going? Planowane czynnoci Czas present continuous i forma going to w wyraeniach dotyczcych planów na przyszło Czasowniki z przyimkami: look for, after kcent w zdaniu cze: uzupełnia informacje na podstawie wysłuchanej wypowiedzi przyimkami: after, for, forward to wybiera odpowiedni form czasu present continuous i formy going to w kontekcie (W) na jzyk polski (W) cze: tworzy zdania oznajmujce i pytajce z form going to na podstawie ilustracji (W) podanymi czasownikami w odpowiedniej formie (W) wyraeniami z czasownikiem look (W) wskazuje akcentowany wyraz w zdaniu cze: prowadzi rozmow na temat planów na najblisz przyszło The pessimist s phrase book Wyraanie opinii na temat przyszłoci Formy will/won t Czasowniki o znaczeniu przeciwnym cze: dopasowuje opinie na temat przyszłoci do kontekstów dopasowuje czasowniki o znaczeniu przeciwnym uzupełnia brakujce informacje na podstawie wysłuchanej audycji radiowej na jzyk polski (W) cze: uzupełnia dialogi zdaniami nawizujcymi do ilustracji czasownikami o znaczeniu przeciwnym do wyjciowych zapisuje dyktowane wyraenia zawierajce róne samogłoski WGI cze: prowadzi rozmow na temat pozytywnego mylenia prowadzi rozmow na temat przewidywanych wydarze w przyszłoci New English File Pre-intermediate 5

6 File 3 C I ll always love you Wyraanie obietnic, propozycji, decyzji Czasowniki z przyimkiem back kcentowanie wyrazów cze: odpowiednimi zdaniami przyporzdkowuje podpisy wyraajce obietnice, propozycje i decyzje do ilustracji uzupełnia dialogi wyraeniami z przyimkiem back grupuje zdania według funkcji: obietnice, propozycje i decyzje (W) na jzyk polski (W) cze: wyszukuje w tekcie synonimy podanych wyrae wskazuje akcentowan sylab w wyrazie tworzy zdania zawierajce podane zwroty na podstawie ilustracji wybranymi czasownikami (W) uszeregowuje wydarzenia w kolejnoci, w jakiej wystpuj w tekcie (W) cze: prowadzi dialogi, w których reaguje na opisane sytuacje, wyraajc obietnice, propozycje i decyzje : dialog D I was only dreaming Powtórzenie czasów: present past i future Czasowniki z przyimkami Intonacja zdania cze: uzupełnia brakujce wyraenia na podstawie wysłuchanego dialogu grupuje zdania według czasów gramatycznych wskazuje przyimek poprawnie uyty w zdaniu (W) na jzyk polski (W) cze: dopasowuje definicje uycia czasów do przykładów odpowiednimi przyimkami wskazuje akcentowany wyraz w zdaniu podanymi czasownikami w odpowiednich czasach (W) cze: odpowiada na rónorodne pytania dotyczce czynnoci wykonywanych w przeszłoci, obecnie oraz planów na przyszło Practical English: Restaurant problems Zamawianie da yteczne wyraenia: rozmowy w restauracji Writing: n informal letter List nieformalny cze: podstawie wysłuchanych dialogów podstawie wysłuchanych dialogów uszeregowuje kwestie w dialogach cze: odpowiednimi wyraeniami zwizanymi z zamawianiem posiłków (W) cze: odgrywa dialog w restauracji cze: uzupełnia list brakujcymi formami przeczytanego listu pisze list nieformalny według podanych wskazówek : dialog pisemna WGI Revise & check Powtórzenie z rozdziału 3 New English File Pre-intermediate 6

7 File 4 Cele ogólne cze: wypowiada si na temat dowiadcze, czynnoci ju wykonanych i jeszcze nie wykonanych, uywajc czasu present perfect wyraa opinie na temat kupowania ubra i konfliktów w rodzinie dokonuje porówna, posługujc si stopniem wyszym przymiotników opisuje miejsca pyta o drog i udziela informacji From rags to riches brania, zakupy Dowiadczenia: Have you ever...? Czasy past simple i present perfect z ever i never Family conflicts Konflikty w rodzinie Czas present perfect simple z yet, just, already Wyraenia czasownikowe spółgłosek cze: uzupełnia informacje na podstawie wysłuchanych dialogów form past participle podanych czasowników, uywajc never i ever (W) podaje nazwy czci garderoby (W) na jzyk polski (W) cze: grupuje wyrazy według wymawianych odpowiednimi czasownikami (W) tworzy zdania oznajmujce, pytajce i przeczce w czasie present perfect, uywajc podanych zwrotów (W) w dialogu, uywajc podanych czasowników w odpowiednich formach (W) cze: prowadzi dialog na temat dowiadcze: Have you ever?, When did you? cze: formami past participle na podstawie wysłuchanych dialogów, uywajc just, yet i already (W) (W) na jzyk polski (W) powtarza wyraenia zawierajce róne spółgłoski cze: wybranymi czasownikami uszeregowuje fragmenty w odpowiedniej kolejnoci wybiera najtrafniejsze streszczenie przeczytanego tworzy zdania na podstawie ilustracji (W) WGI cze: prowadzi rozmow na temat ródeł konfliktów w rodzinie prowadzi rozmow na temat czynnoci ju wykonanych i jeszcze nie wykonanych New English File Pre-intermediate 7

8 File 4 C Faster, faster! Porównywanie Okrelanie upływu czasu Stopie wyszy przymiotników Formy: as as, less than Intonacja zdania cze: wskazuje prawdziwe opinie na podstawie przeczytanego odpowiada na pytania kwestionariusza powtarza zdania z zachowaniem intonacji form stopnia wyszego podanych przymiotników (W) (W) na jzyk polski (W) cze: streszcza przeczytany tekst streszcza opinie na podstawie wysłuchanych wypowiedzi parafrazuje zdania, uywajc konstrukcji as as odpowiednimi wyraeniami dotyczcymi upływu czasu (W) cze: prowadzi rozmow na temat współczesnego tempa ycia, dokonujc porówna z przeszłoci D The world s friendliest city Stopie najwyszy przymiotników Przymiotniki o znaczeniu przeciwnym kcentowanie wyrazów cze: podstawie wysłuchanej wypowiedzi wybiera prawidłow form przymiotnika w zdaniu (W) stopniem najwyszym podanych przymiotników (W) na jzyk polski (W) cze: wskazuje akcentowan sylab w wyrazie tworzy zdania z przymiotnikami w stopniu najwyszym, uywajc podanych wyrae (W) przymiotnikami o znaczeniu przeciwnym do podanych (W) Practical English: Lost in San Francisco Pytanie o drog Wskazywanie drogi yteczne wyraenia: pierwsze spotkania Writing: Describing where you live Opisywanie miejsc cze prowadzi rozmow na temat najlepszych, najpikniejszych, najbardziej niebezpiecznych miejsc cze: uszeregowuje wskazówki dotyczce poruszania si po miecie na podstawie wysłuchanego dialogu wskazuje prawdziw odpowied na podstawie wysłuchanego dialogu (W) wybiera odpowiednie wyraenie w instrukcjach cze: uzupełnia wyraenia zwizane z udzielaniem wskazówek cze: prowadzi dialog, pytajc o drog i udzielajc odpowiedzi cze: dopasowuje pytania do poszczególnych fragmentów uzupełnia opis miasta podanymi wyrazami opisuje swoje miejsce zamieszkania Revise & check Powtórzenie z rozdziału 4 : dialog pisemna New English File Pre-intermediate 8

9 File 5 Cele ogólne cze: wypowiada si na temat ycia towarzyskiego i imprez kulturalnych wyra opinie, emocje i uczucia wypowiada si na temat nauki jzyków oraz sportów formułuje nakazy, zakazy i reguły postpowania pisze formalny list internetowy prowadzi rozmow, uywajc wyrae stosowanych przy robieniu zakupów oraz zwracaniu zakupionych towarów re you a party animal? Spotkania towarzyskie ycie czasowników w bezokoliczniku Konstrukcja: czasowniki + bezokolicznik cze: temat ycia towarzyskiego uzupełnia luki w zdaniach na podstawie wysłuchanych wypowiedzi (W) na jzyk polski (W) cze: odpowiednimi czasownikami w bezokoliczniku tworzy zdania zawierajce formy bezokolicznikowe, uywajc podanych wyrazów (W) uzupełnia brakujce w tekcie przyimki (W) wskazuje akcentowan sylab w wyrazie kcent w wyrazach cze prowadzi rozmow na temat zachowa w towarzystwie, na imprezach kulturalnych What makes you feel good? Opisywanie uczu i emocji ycie czasowników z kocówk -ing cze: podstawie wysłuchanej wypowiedzi wskazuje poprawn odpowied na podstawie wysłuchanego wywiadu podanymi czasownikami w formie -ing (W) łczy czci zda, uzyskujc zdania złoone (W) na jzyk polski (W) cze: wskazuje w tekcie opinie i ustosunkowuje si do nich odpowiednimi czasownikami w formie -ing (W) podanymi czasownikami w formie bezokolicznika lub ing dopasowuje zdania wyraajce podobne emocje (W) WGI cze: wyraa opinie i uczucia na temat lubianych lub nielubianych czynnoci, zainteresowa, marze itd. New English File Pre-intermediate 9

10 File 5` C How much can you learn in a month? Nauka jzyków Czasowniki: have to, don t have to, must, mustn t bit, really Intonacja w zdaniu cze: dopasowuje tablice informacyjne do zda o podobnym znaczeniu podstawie wysłuchanej wypowiedzi okreleniami: a bit, really układa zdania z rozrzuconych wyrazów (W) uzupełnia opinie na (W) na jzyk polski (W) cze: tworzy zdania na temat zasad i zachowa obowizujcych w szkole tworzy zdania na podstawie tablic informacyjnych (W) czasownikami: have to, don t have to, must, mustn t na podstawie ilustracji (W) cze: prowadzi rozmow na temat uczenia si jzyków obcych prowadzi rozmow na temat obowizujcych zasad i przepisów D The name of the game Ruch, sport Przyimki w okreleniach ruchu, zmiany połoenia cze: podanymi wyrazami grupuje nazwy dyscyplin sportowych według czasowników, z którymi wystpuj (play, do, go) (W) na jzyk polski (W) cze: podaje nazw dyscypliny sportowej odpowiadajcej opisowi uszeregowuje wydarzenia w kolejnoci, w jakiej wystpuj w tekcie tworzy zdania na podstawie ilustracji, uywajc podanych czasowników i przyimków (W) odpowiednimi przyimkami cze: prowadzi rozmow na temat uprawianych sportów oraz programów sportowych WGI New English File Pre-intermediate 10

11 File 5 Practical English: t a departament store Zakupy yteczne wyraenia: spotkania towarzyskie cze: podstawie wysłuchanych dialogów uzupełnia informacje na podstawie wysłuchanych dialogów (W) cze: uzupełnia wyraenia uyteczne na spotkaniach towarzyskich uzupełnia wyraenia uywane przy robieniu zakupów (W) wyszukuje synonimy podanych wyrae (W) cze: prowadzi dialog w sklepie z odzie : dialog Writing: formal Formalny list internetowy cze: listu wskazuje formalne odpowiedniki nieformalnych wyrae pisze formalny list internetowy, zasigajc informacji pisemna WGI Revise & check Powtórzenie z rozdziału 5 New English File Pre-intermediate 11

12 File 6 Cele ogólne cze: wypowiada si na temat czynnoci, wydarze uzalenionych od rónych warunków (If you, I ll ) wypowiada opinie na temat hipotetycznych wydarze wyraa przypuszczenia formułuje problemy i udziela rad pisze nieformalny list internetowy do kolegi prowadzi rozmow, uywajc wyrae stosowanych przy opisywaniu dolegliwoci i kupowaniu lekarstw If something bad can happen, it will Wydarzenia uzalenione od rónych warunków Pierwszy okres warunkowy: if + present, will + infinitive Czasowniki czsto mylone Długie i krótkie samogłoski Never smile at a crocodile Zwierzta Drugi okres warunkowy if + past, would + infinitive Rytm w zdaniu, akcentowanie wyrazów cze: uszeregowuje zdania, dopasowujc je do ilustracji wskazuje odpowiedni czasownik w kontekcie wybiera odpowiedni form czasownika w zdaniu: if + present, will + infinitive łczy czci zda, uzyskujc zdania złoone w pierwszym okresie warunkowym (W) na jzyk polski (W) cze:, dopasowujc brakujce czci zda warunkowych grupuje wyrazy według wymowy odpowiednimi formami podanych czasowników (W) czasownikami czsto mylonymi, podajc je w odpowiedniej formie (W) cze: tworzy zdania warunkowe podobne w treci do praw Murphy ego prowadzi rozmow na temat czynnoci w przyszłoci uzalenionych od rónych warunków What will you do if? cze: odpowiada na pytania quizowe wskazuje poprawn odpowied po wysłuchaniu wypowiedzi podstawie układa zdania z rozrzuconych wyrazów (W) podaje nazwy zwierzt (W) na jzyk polski (W) cze: odpowiednimi formami podanych czasowników if + past, would + infinitive grupuje wyrazy wielosylabowe według akcentowanej sylaby (W) wybiera najtrafniejsze podsumowanie przeczytanego (W) WGI cze: prowadzi rozmow na temat zwierzt prowadzi rozmow na temat hipotetycznie moliwych wydarze New English File Pre-intermediate 12

13 File 6 C Decisions, decisions Przypuszczenia, podejmowanie decyzji Słowotwórstwo Wyraanie moliwoci: may, might Intonacja w zdaniu cze: odpowiada na pytania kwestionariusza uzupełnia luki w wysłuchanym dialogu formami may, might tworzy rzeczowniki od czasowników: confuse, decide wybiera odpowiedni form czasownika w zdaniu: may, may not, might, might not (W) (W) na jzyk polski (W) cze: odpowiednimi czasownikami odpowiedni form rzeczownika utworzonego od czasownika odpowiednimi czasownikami w połczeniu z may/might (W) wskazuje akcentowane sylaby w zdaniach cze: prowadzi rozmow, wyraajc przypuszczenia dotyczce przyszłoci D What should I do? dzielanie rad Should, shouldn t Czasownik get Intonacja w zdaniu cze: okrela problem w przeczytanych probach o rad powtarza zdania, zachowujc intonacj odpowiada na pytania zawierajce róne formy z czasownikiem get formami should i shouldn t na jzyk polski (W) cze: odpowiednimi czasownikami w połczeniu z should/ shouldn t (W) odpowiednim wyraeniem z czasownikiem get (W) cze: prowadzi rozmow, formułujc problem i udzielajc rad w opisanych sytuacjach cze: pisze odpowied na list z prob o rad pisemna WGI New English File Pre-intermediate 13

14 File 6 Practical English: t the pharmacy W aptece Dolegliwoci cze: wskazuje poprawn informacj na podstawie wysłuchanego dialogu dopasowuje tablice informacyjne do podanych zda (W) cze: uzupełnia dialogi w aptece odpowiednimi wyraeniami (W) yteczne wyraenia: przeprosiny, propozycje cze: prowadzi rozmow w aptece : dialog Writing: Writing to a friend Nieformalny list internetowy cze: uzupełnia brakujce wyrazy w przeczytanym licie do kolegi lub koleanki uzupełnia wyraenia uyteczne przy pisaniu listów pisze list internetowy do kolegi lub koleanki, uwzgldniajc podane informacje pisemna Revise & check Powtórzenie z rozdziału 6 WGI New English File Pre-intermediate 14

15 File 7 Cele ogólne cze: pyta, jak długo trwaj róne czynnoci i stany oraz odpowiada na podobne pytania wymienia informacje na temat yciorysów rónych osób opowiada o wydarzeniach z przeszłoci, uywajc konstrukcji used to prowadzi rozmow przy zakupie biletu, planowaniu wycieczki opisuje budynek Famous fears and phobias Obawy i fobie Czas present perfect + for, since Odgadywanie znaczenia wyrazów z kon Intonacja, wymowa cze: podstawie wysłuchanej wypowiedzi wskazuje poprawnie uyty przyimek w zdaniu (W) uzupełnia pytania czasownikami w czasie present perfect (W) powtarza zdania, zachowujc intonacj na jzyk polski (W) cze: wyraeniami zwizanymi z obawami i fobiami grupuje samogłoski według wymowy przyimkami since lub for wskazuje błdy w zdaniach w czasie present perfect i poprawia je (W) cze: wypowiada si na temat długoci trwania rónych czynnoci i stanów orn to direct Reyserzy iografie Porównanie czasów present perfect i past simple kcent w wyrazach cze: uszeregowuje wydarzenia w kolejnoci chronologicznej (W) wybiera w kontekcie odpowiedni czas present perfect lub past simple (W) łczy wyraenia, uzyskujc zdania w czasie present perfect lub past simple (W) na jzyk polski (W) cze: streszcza przeczytane informacje wskazuje akcentowan sylab w podanych wyraeniach tworzy pytania w czasach present perfect i past simple wyraeniami w czasie present perfect lub past simple (W) grupuje wyrazy według akcentu (W) cze: wypowiada si na temat reyserów wypowiada si na temat yciorysów członków swojej rodziny WGI New English File Pre-intermediate 15

16 File 7 C I used to be a rebel Wydarzenia z przeszłoci sed to, didn t use to Przedmioty szkolne cze: wskazuje informacje podstawie wysłuchanych wypowiedzi łczy nazwy przedmiotów z ilustracjami formami used to (W) łczy nazwy przedmiotów szkolnych z charakterystycznymi zdaniami (W) (W) na jzyk polski (W) cze: odgaduje znaczenie podkrelonych wyrazów z kon wskazuje akcentowane wyrazy w zdaniach poprawia błdy w zastosowaniu formy used to (W) pytaniami, na które poszczególne paragrafy stanowi odpowiedzi (W) cze: wypowiada si na temat wydarze ze swojego dziecistwa D The mothers of invention Wynalazki i wynalazcy Strona bierna Czasowniki: invent, discover, etc. Czasowniki z kocówk ed Intonacja cze: uzupełnia informacje na podstawie wysłuchanego programu podstawie wysłuchanego programu łczy wyraenia, uzyskujc zdania w stronie biernej powtarza zdania, zachowujc akcent układa zdania z rozrzuconych wyrazów w stronie biernej (W) przekształca zdania ze strony czynnej na biern (W) na jzyk polski (W) cze: odpowiedni form wybranego czasownika grupuje czasowniki według wymowy kocówki ed tworzy zdania w stronie biernej, uywajc podanych wyrae (W) wybranymi czasownikami w stronie biernej (W) cze: wypowiada si na temat wynalazków i wynalazców odpowiada na pytania w stronie biernej : dialog Practical English: boat trip W porcie yteczne wyraenia: podróe, wycieczki cze: podstawie dialogu dialogu łczy kwestie w dialogu przy zakupie biletów (W) wybiera poprawn informacj na podstawie przeczytanego (W) cze: uzupełnia dialogi odpowiednimi wyraeniami (W) cze: prowadzi dialog w porcie : dialog New English File Pre-intermediate 16

17 File 7 Writing: Describing a building Opisywanie budynku cze: uzupełnia opis budynku odpowiednimi wyraeniami łczy pytania z fragmentami opisu wskazuje błdy w opisie opisuje budynek Revise & check Powtórzenie z rozdziału 7 pisemna File 8 Cele ogólne cze: wymienia opinie na temat sposobów spdzania wolnego czasu wypowiada si na temat zdrowego trybu ycia, wczesnego wstawania, czynnoci porannych porównuje róne osoby, ich upodobania i sposób bycia prowadzi rozmow przez telefon wyraa opinie I hate weekends! Spdzanie wolnego czasu Wyraenia: something, anything, nothing Przymiotniki z kocówk ed cze: uzupełnia informacje na wybiera w zdaniach odpowiedni form: something, anything, nothing wybiera w zdaniu form przymiotnika z kocówk ed lub ing uszeregowuje chronologicznie obrazki na podstawie wysłuchanego opowiadania na jzyk polski (W) cze: grupuje wyraenia według wymowy streszcza wysłuchane opowiadanie wyraeniami: something, anything, nothing przymiotnikami z kocówk ed lub ing wyraeniami zwizanymi ze spdzaniem wolnego czasu (W) How old is your body? Zdrowie i tryb ycia Okrelenia liczby i iloci: too, not enough Łczenie cze: wypowiada si na temat spdzania dni wolnych od pracy i szkoły cze: wskazuje prawdziwe i fałszywe informacje na (W) wybiera odpowiednie okrelenie liczby i iloci: too, not enough dopasowuje zdania zawierajce okrelenia liczby i iloci z wyraeniami o podobnym znaczeniu na jzyk polski (W) cze: formułuje opinie dotyczce wskazuje w szeregu wyraz zawierajcy samogłosk wymawian inaczej od pozostałych zapisuje dyktowane wyraenia odpowiednimi wyraeniami zwizanymi ze zdrowym trybem ycia (W) cze: prowadzi rozmow na temat zdrowego trybu ycia New English File Pre-intermediate 17

18 File 8 C Waking up is hard to do Tryb ycia: wczesne lub póne wstawanie Szyk zdania Czasowniki z przyimkami spółgłosek D I m Jim. So am I. Podobiestwa Wyraenia so, neither + czasowniki posiłkowe i spółgłosek Intonacja cze: dopasowuje pytania do ilustracji dopasowuje wyraenia zawierajce czasowniki z przyimkami do odpowiadajcych im zda wybiera prawdziw odpowied na podstawie przeczytanego podstawie wysłuchanego wywiadu wybiera w zdaniu odpowiednie wyraenie zawierajce czasownik z przyimkiem (W) na jzyk polski (W) cze: grupuje wyrazy według wymowy spółgłosek odpowiednimi czasownikami z przyimkami (W) przekształca zdania zawierajce czasownik z przyimkiem (W) cze: wypowiada si na temat swoich przyzwyczaje w zakresie wstawania i czynnoci porannych odpowiada na pytania zawierajce czasowniki z przyimkami cze: uzupełnia luki w wysłuchanych dialogach wyraeniami: so, neither powtarza zdania z zachowaniem intonacji wskazuje informacje (W) na jzyk polski (W) cze: wskazuje w szeregu wyraz rónicy si od pozostałych wymow spółgłoski lub samogłoski wyraeniami uywanymi do porówna (W) tworzy wyraenia, w których zgadza si z poprzedni wypowiedzi: neither do I wskazuje akcentowan sylab w wyrazie (W) cze: porównuje umiejtnoci, upodobania, przyzwyczajenia rónych osób WGI New English File Pre-intermediate 18

19 File 8 Practical English: On the phone Rozmowy telefoniczne Poegnania yteczne wyraenia: formy grzecznociowe, wyraenia popularnie uywane na spotkaniach towarzyskich Writing: Giving your opinion Wyraanie opinii cze: wysłuchanego dialogu podstawie wysłuchanego dialogu łczy czci rozmów telefonicznych (W) cze: odpowiednimi wyraeniami wskazuje zdanie najlepiej streszczajce przeczytany tekst (W) dobiera wyraenia brytyjskie do ich amerykaskich odpowiedników (W) cze: prowadzi rozmow przez telefon cze: uzupełnia luki wyraeniami łczcymi fakty i opinie wyraa opinie na temat sposobów spdzania wolnych dni : dialog pisemna WGI Revise & check Powtórzenie z rozdziału 8 New English File Pre-intermediate 19

20 File 9 Cele ogólne cze: wypowiada si na temat zdarze w przeszłoci, wyraajc kolejno przy uyciu czasów past simple i past perfect relacjonuje wypowiedzi innych osób What a week! Czas past perfect Przysłówki: suddenly, immediately, etc. kcent w zdaniu cze: dopasowuje opisy sytuacji do rysunków dopasowuje zakoczenia do opisanych sytuacji przysłówkami podanymi czasownikami w czasie past perfect (W) wybiera właciwy czas w zdaniu: past perfect lub past simple na jzyk polski (W) cze: wskazuje wyraenia zawierajce takie same samogłoski dopisuje zakoczenia do zda z przysłówkami tworzy zdania w czasie past perfect, uywajc podanych wyrae (W) przekształca zdania proste w złoone z czasownikiem w czasie past perfect (W) cze: wypowiada si na temat czynnoci, które poprzedziły inne zdarzenia Then He kissed me Relacjonowanie wydarze i wypowiedzi Mowa zalena Czasowniki say, tell, ask Czasowniki o rymujcych si sylabach cze: uszeregowuje obrazki na podstawie wysłuchanego opowiadania (piosenki) piosenki wyraeniami wybiera czasownik say, tell, ask w kontekcie (W) przekształca zdania oznajmujce na mow zalen z zachowaniem nastpstwa czasów (W) na jzyk polski (W) cze: czasownikami uzupełnia zdania czasownikami say, tell, ask przekształca pytania na mow zalen z zachowaniem nastpstwa czasów (W) łczy czasowniki o rymujcych si sylabach (W) cze: cytuje pytania i przytacza odpowiedzi na nie : dialog WGI New English File Pre-intermediate 20

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 Introduction ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 Wlk. Brytania Przyjaciele Rodzina Sport Czynności dnia codziennego Historyjka detektywistyczna

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JĘZYKA ANGIELSKIEGO REALIZOWANY WE WSZECHNICY POLSKIEJ NA STUDIACH DZIENNYCH I ZAOCZNYCH - POZIOM B1-B2 W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE SEMESTRY

PROGRAM JĘZYKA ANGIELSKIEGO REALIZOWANY WE WSZECHNICY POLSKIEJ NA STUDIACH DZIENNYCH I ZAOCZNYCH - POZIOM B1-B2 W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE SEMESTRY PROGRAM JĘZYKA ANGIELSKIEGO REALIZOWANY WE WSZECHNICY POLSKIEJ NA STUDIACH DZIENNYCH I ZAOCZNYCH - POZIOM B1-B2 W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE SEMESTRY Program bazuje na wytycznych Europejskiego Systemu Opisu

Bardziej szczegółowo

New Total English Pre-Intermediate

New Total English Pre-Intermediate ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY New Total English Pre-Intermediate POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2/B1 DATA NAUCZYCIEL PROWADZĄCY JEDNOSTKI LEKCYJNE 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA SŁOWNICTWO I TEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 2. Etap edukacyjny: IV. Poziom: A2+/B1. Liczba godzin: 90. Wstęp

Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 2. Etap edukacyjny: IV. Poziom: A2+/B1. Liczba godzin: 90. Wstęp Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 2 Etap edukacyjny: IV Poziom: A2+/B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Rozkład materiału jest jedynie propozycją realizacji materiału. Nauczyciel korzystający z danego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) Exam Challenges 3

JĘZYK ANGIELSKI semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) Exam Challenges 3 JĘZYK ANGIELSKI Rozkład materiału, plan wynikowy i ścieżki edukacyjne dla: semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) POZIOM KOMPETENCJI J WG CEF : A2-B1 Exam Challenges 3 WYMOGAMI

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE JĘZYK ANGIELSKI - poziom A2 Forma zajęć: Liczba godzin Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną ćwiczenia (konwersatoria)

Bardziej szczegółowo

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są jednakowe

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) Jadwiga Gajda

Plan wynikowy. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) Jadwiga Gajda Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) wrzesień 2013 Express Publishing & EGIS Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego Człowiek dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Dom dopuszczająca dostateczna dobra

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego Człowiek dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Dom dopuszczająca dostateczna dobra Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego Kryteria odnoszą się do podstawowych umiejętności komunikacyjnych. Aby uzyskać ocenę należy spełniać kryteria na oceny niższe i na ocenę wymaganą tzn

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE JĘZYK ANGIELSKI - poziom B2 Forma zajęć: Liczba godzin Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną ćwiczenia (konwersatoria)

Bardziej szczegółowo

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza VOICES 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1. Instruments and musicians 1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA PRIME TIME plus UPPER INTERMEDIATE

Bardziej szczegółowo

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH]

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] [PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] Next Move2 : Next Move2 i Next Move3 Dział Cele szczegółowe UCZEŃ: podstawowym ponadpodstawowym (wszystko, co podstawowym i ponadto) Materiał nauczania (na bazie którego

Bardziej szczegółowo

Oxford Excellence for matura

Oxford Excellence for matura Szczegółowy rozkład materiału Nr dopuszczenia MEN: 160/06 Zgodny z programami nauczania nr: DKOS-4015-117/02, DKOS-4015-118/02, DKOS-4015-134/02 Klasa 2LO Nauczyciel mgr Sylwia Popis Rok szkolny 2009/2010

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo