File 1. Kategoria celów* A A. samogłosek A B

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "File 1. Kategoria celów* A A. samogłosek A B"

Transkrypt

1 Plan wynikowy Klasa Nauczyciel Rok szkolny New English File Pre-intermediate Nr dopuszczenia MENiS: 128/05 File 1 Cele ogólne cze: wymienia informacje na temat siebie, swojej rodziny, pochodzenia, miejsca zamieszkania, zainteresowa etc. charakteryzuje róne osoby i wyraa opinie na ich temat opisuje czynnoci wykonywane w danej chwili opisuje obrazy i ilustracje korzysta z definicji podanych w słowniku tworzy definicje wyrazów pisze list elektroniczny * * Who s who? dzielanie informacji o sobie Szyk wyrazów w pytaniach Wyraenia czasownikowe Jzyk angielski uywany w instrukcjach i poleceniach lfabet Who knows you better? Charakteryzowanie rónych osób Czas present simple Czasowniki w III osobie l. poj. z kocówk s Rodzina: przymiotniki opisujce cechy charakteru cze: podaje nazwy dni tygodnia podaje i odczytuje liczby, daty i godziny układa zdania pytajce z podanych wyrazów odtwarza alfabet łczy czasowniki z odpowiednimi wyraeniami (W) dopasowuje instrukcje do ilustracji (W) układa instrukcje z podanych wyrazów podawanych przez nauczyciela (W) na jzyk polski (W) cze: uzupełnia pytania odpowiednimi wyrazami i wyraeniami grupuje litery alfabetu według wymowy tworzy pytania w rónych czasach gramatycznych, uywajc podanych czasowników (W) uzupełnia pytania brakujcymi wyrazami (W) podaje instrukcje o znaczeniu przeciwnym (W) wskazuje akcentowan sylab w wyrazie (W) cze: prowadzi dialog, przedstawiajc si i podajc informacje na temat swoich zainteresowa, swojej rodziny, miejsca zamieszkania itd. cze: prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego podaje nazwy członków rodziny podaje przymiotniki o znaczeniu przeciwnym powtarza czasowniki w III osobie l. poj. z kocówk s przekształca zdania oznajmujce na przeczce (W) na jzyk polski (W) cze: uzupełnia pytania tak, aby podane wyraenia stanowiły ich gramatycznie i logicznie poprawne odpowiedzi wyraa opini na temat wysłuchanych opisów rónych osób podanymi czasownikami w odpowiedniej formie wskazuje akcentowan sylab w wyrazie (W) cze: charakteryzuje wybran osob prowadzi dialog, w którym uzyskuje i udziela informacji na temat rónych osób, ich przyzwyczaje, zaj i charakteru * wg taksonomii prof. Niemierki (patrz Wstp): zapamitanie wiadomoci; zrozumienie wiadomoci; umiejtnoci New English File Pre-intermediate 1

2 File 1 C t the Moulin Rouge Opis obrazów Czas present continuous Czci ciała Przyimki okrelajce połoenie D The Devil s Dictionary Definiowanie: zdania złoone ze spójnikami who, which, where Parafrazowanie zda Transkrypcja fonetyczna Practical English: t the airport Spotkania na lotnisku yteczne wyraenia: powitania, uprzejmoci Writing: Describing yourself Pisane listu elektronicznego WGI cze: dopasowuje nazwy czci ciała do ilustracji podstawie ilustracji podstawie wysłuchanej prezentacji dopasowuje przyimki okrelajce połoenie do ilustracji na jzyk polski (W) cze: grupuje wyrazy według wymowy podanymi czasownikami w czasie present continuous (W) odpowiednio dobranymi czasownikami w czasie present continuous (W) odpowiednio dobranymi przyimkami okrelajcymi połoenie (W) cze: prowadzi dialog na temat ulubionych malarzy i obrazów opisuje obrazy wymienia informacje na temat czynnoci powtarzanych i wykonywanych w danej chwili cze: dopasowuje wyraenia do definicji spójnikami who, which, where łczy czci zda, uzyskujc definicje (W) dopasowuje wyrazy do ich transkrypcji fonetycznej (W) na jzyk polski (W) cze: podstawie wysłuchanego dialogu uzupełnia luki w zdaniach dialogu na podstawie wysłuchanego dialogu uszeregowuje zdania w dialogu (W) (W) cze: podaje nazwy zdefiniowanych przedmiotów na podstawie wysłuchanych wypowiedzi odczytuje wymow wyrazu na podstawie transkrypcji fonetycznej tworzy własne definicje podanych wyrae uzupełnia definicje odpowiednimi wyraeniami (W) cze: uzupełnia dialog odpowiednimi wyraeniami cze: prowadzi dialogi na lotnisku : rozmowa z celnikiem, przywitanie z oczekujc osob cze: w formie listu elektronicznego opisuje siebie, swoje zainteresowania, rodzin w formie listu elektronicznego Revise & check Powtórzenie z rozdziału 1 : dialog pisemna New English File Pre-intermediate 2

3 File 2 Cele ogólne cze: wymienia informacje na temat minionych wakacji opisuje czynnoci wykonywane w okrelonym momencie w przeszłoci wypowiada si na temat upodoba muzycznych opisuje wydarzenia z przeszłoci, uywajc zda złoonych opisuje fotografie Podstawowe Right place, wrong time Wakacje Czas past simple Czasowniki z kocówk ed Nieregularne czasowniki cze: uzupełnia informacje na podaje formy czasu przeszłego czasowników regularnych i nieregularnych poprawia nieprawdziwe informacje na podstawie wysłuchanej wypowiedzi grupuje czasowniki w czasie przeszłym na regularne i nieregularne (W) przekształca zdania oznajmujce w czasie przeszłym na zdania przeczce (W) na jzyk polski (W) cze: wyszukuje w tekcie synonimy podanych wyrazów uzupełnia wyraenia zwizane z wyjazdami na wakacje (W) odpowiednio dobranymi czasownikami w czasie przeszłym (W) uzupełnia pytania do (W) cze: prowadzi rozmow na temat ostatnich wakacji moment in time Opisywanie czynnoci wykonywanych w okrelonym momencie w przeszłoci Czas past continuous Przyimki w okolicznikach czasu i miejsca cze: dopasowuje ilustracje do fragmentów podstawie wysłuchanego dialogu powtarza wyrazy zawierajce samogłoski nieakcentowane w czasie past continuous (W) na jzyk polski (W) cze: opisuje ilustracje, uywajc zda w czasie past continuous odpowiednimi przyimkami tworzy zdania złoone w czasach past simple i past continuous z uyciem podanych wyrae (W) podanymi czasownikami w czasie past simple lub past continuous (W) nieakcentowanych WGI cze: prowadzi rozmow na temat rozmaitych fotografii i czynnoci na nich przedstawionych wypowiada si na temat czynnoci wykonywanych w okrelonym momencie w przeszłoci New English File Pre-intermediate 3

4 File 2 Podstawowe C Fifty years of pop Muzyka Pytania, zwroty pytajce, czasowniki posiłkowe spółgłosek D One October evening Opisywanie wydarze w przeszłoci Spójniki: so, because, but, although Practical English: t the conference hotel Wymiana podstawowych informacji w hotelu: meldowanie si, zamawianie posiłków yteczne wyraenia: rozmowy z nowo poznanymi osobami Writing: The story behind a photo Opisywanie fotografii cze: uzupełnia pytania wybranymi zwrotami pytajcymi uszeregowuje wydarzenia w kolejnoci, w jakiej wystpuj w tekcie grupuje wyrazy według wymowy spółgłosek wskazuje poprawnie skonstruowane pytanie (W) na jzyk polski (W) cze: dopasowuje typ muzyki do jej charakterystyki (W) tworzy pytania tak, aby odpowiadały podanym odpowiedziom (W) cze: prowadzi rozmow na temat upodoba muzycznych cze: łczy zdania spójnikami: so, because, but, although łczy czasowniki z odpowiednimi wyraeniami uzupełnia wyraenia na podstawie wysłuchanego dialogu wybiera odpowiednie wyraenie w zdaniach złoonych połczonych spójnikami: so, because, but, although (W) na jzyk polski (W) cze: uszeregowuje fragmenty we właciwej kolejnoci łczy fragmenty zda, uzupełniajc je spójnikami: so, because, but, although (W) cze: prowadzi rozmow na temat uczenia si jzyków obcych cze: podstawie wysłuchanego dialogu podstawie układa zdania z rozrzuconych wyrazów (W) cze: odpowiednimi wyraeniami (W) cze odgrywa dialogi w hotelu cze: uzupełnia opis odpowiednimi przyimkami tyczce fotografii opisuje fotografie : dialog : dialog pisemna New English File Pre-intermediate 4

5 Revise & check Powtórzenie z rozdziału 2 File 3 Cele ogólne cze: wypowiada si na temat zaplanowanych czynnoci formułuje opinie na temat wydarze w przyszłoci wyraa obietnice, decyzje, propozycje odpowiada na rónorodne pytania dotyczce czynnoci wykonywanych w przeszłoci, obecnie oraz planów na przyszło, posługujc si czasami present, past i future zamawia dania w restauracji pisze list nieformalny Where are you going? Planowane czynnoci Czas present continuous i forma going to w wyraeniach dotyczcych planów na przyszło Czasowniki z przyimkami: look for, after kcent w zdaniu cze: uzupełnia informacje na podstawie wysłuchanej wypowiedzi przyimkami: after, for, forward to wybiera odpowiedni form czasu present continuous i formy going to w kontekcie (W) na jzyk polski (W) cze: tworzy zdania oznajmujce i pytajce z form going to na podstawie ilustracji (W) podanymi czasownikami w odpowiedniej formie (W) wyraeniami z czasownikiem look (W) wskazuje akcentowany wyraz w zdaniu cze: prowadzi rozmow na temat planów na najblisz przyszło The pessimist s phrase book Wyraanie opinii na temat przyszłoci Formy will/won t Czasowniki o znaczeniu przeciwnym cze: dopasowuje opinie na temat przyszłoci do kontekstów dopasowuje czasowniki o znaczeniu przeciwnym uzupełnia brakujce informacje na podstawie wysłuchanej audycji radiowej na jzyk polski (W) cze: uzupełnia dialogi zdaniami nawizujcymi do ilustracji czasownikami o znaczeniu przeciwnym do wyjciowych zapisuje dyktowane wyraenia zawierajce róne samogłoski WGI cze: prowadzi rozmow na temat pozytywnego mylenia prowadzi rozmow na temat przewidywanych wydarze w przyszłoci New English File Pre-intermediate 5

6 File 3 C I ll always love you Wyraanie obietnic, propozycji, decyzji Czasowniki z przyimkiem back kcentowanie wyrazów cze: odpowiednimi zdaniami przyporzdkowuje podpisy wyraajce obietnice, propozycje i decyzje do ilustracji uzupełnia dialogi wyraeniami z przyimkiem back grupuje zdania według funkcji: obietnice, propozycje i decyzje (W) na jzyk polski (W) cze: wyszukuje w tekcie synonimy podanych wyrae wskazuje akcentowan sylab w wyrazie tworzy zdania zawierajce podane zwroty na podstawie ilustracji wybranymi czasownikami (W) uszeregowuje wydarzenia w kolejnoci, w jakiej wystpuj w tekcie (W) cze: prowadzi dialogi, w których reaguje na opisane sytuacje, wyraajc obietnice, propozycje i decyzje : dialog D I was only dreaming Powtórzenie czasów: present past i future Czasowniki z przyimkami Intonacja zdania cze: uzupełnia brakujce wyraenia na podstawie wysłuchanego dialogu grupuje zdania według czasów gramatycznych wskazuje przyimek poprawnie uyty w zdaniu (W) na jzyk polski (W) cze: dopasowuje definicje uycia czasów do przykładów odpowiednimi przyimkami wskazuje akcentowany wyraz w zdaniu podanymi czasownikami w odpowiednich czasach (W) cze: odpowiada na rónorodne pytania dotyczce czynnoci wykonywanych w przeszłoci, obecnie oraz planów na przyszło Practical English: Restaurant problems Zamawianie da yteczne wyraenia: rozmowy w restauracji Writing: n informal letter List nieformalny cze: podstawie wysłuchanych dialogów podstawie wysłuchanych dialogów uszeregowuje kwestie w dialogach cze: odpowiednimi wyraeniami zwizanymi z zamawianiem posiłków (W) cze: odgrywa dialog w restauracji cze: uzupełnia list brakujcymi formami przeczytanego listu pisze list nieformalny według podanych wskazówek : dialog pisemna WGI Revise & check Powtórzenie z rozdziału 3 New English File Pre-intermediate 6

7 File 4 Cele ogólne cze: wypowiada si na temat dowiadcze, czynnoci ju wykonanych i jeszcze nie wykonanych, uywajc czasu present perfect wyraa opinie na temat kupowania ubra i konfliktów w rodzinie dokonuje porówna, posługujc si stopniem wyszym przymiotników opisuje miejsca pyta o drog i udziela informacji From rags to riches brania, zakupy Dowiadczenia: Have you ever...? Czasy past simple i present perfect z ever i never Family conflicts Konflikty w rodzinie Czas present perfect simple z yet, just, already Wyraenia czasownikowe spółgłosek cze: uzupełnia informacje na podstawie wysłuchanych dialogów form past participle podanych czasowników, uywajc never i ever (W) podaje nazwy czci garderoby (W) na jzyk polski (W) cze: grupuje wyrazy według wymawianych odpowiednimi czasownikami (W) tworzy zdania oznajmujce, pytajce i przeczce w czasie present perfect, uywajc podanych zwrotów (W) w dialogu, uywajc podanych czasowników w odpowiednich formach (W) cze: prowadzi dialog na temat dowiadcze: Have you ever?, When did you? cze: formami past participle na podstawie wysłuchanych dialogów, uywajc just, yet i already (W) (W) na jzyk polski (W) powtarza wyraenia zawierajce róne spółgłoski cze: wybranymi czasownikami uszeregowuje fragmenty w odpowiedniej kolejnoci wybiera najtrafniejsze streszczenie przeczytanego tworzy zdania na podstawie ilustracji (W) WGI cze: prowadzi rozmow na temat ródeł konfliktów w rodzinie prowadzi rozmow na temat czynnoci ju wykonanych i jeszcze nie wykonanych New English File Pre-intermediate 7

8 File 4 C Faster, faster! Porównywanie Okrelanie upływu czasu Stopie wyszy przymiotników Formy: as as, less than Intonacja zdania cze: wskazuje prawdziwe opinie na podstawie przeczytanego odpowiada na pytania kwestionariusza powtarza zdania z zachowaniem intonacji form stopnia wyszego podanych przymiotników (W) (W) na jzyk polski (W) cze: streszcza przeczytany tekst streszcza opinie na podstawie wysłuchanych wypowiedzi parafrazuje zdania, uywajc konstrukcji as as odpowiednimi wyraeniami dotyczcymi upływu czasu (W) cze: prowadzi rozmow na temat współczesnego tempa ycia, dokonujc porówna z przeszłoci D The world s friendliest city Stopie najwyszy przymiotników Przymiotniki o znaczeniu przeciwnym kcentowanie wyrazów cze: podstawie wysłuchanej wypowiedzi wybiera prawidłow form przymiotnika w zdaniu (W) stopniem najwyszym podanych przymiotników (W) na jzyk polski (W) cze: wskazuje akcentowan sylab w wyrazie tworzy zdania z przymiotnikami w stopniu najwyszym, uywajc podanych wyrae (W) przymiotnikami o znaczeniu przeciwnym do podanych (W) Practical English: Lost in San Francisco Pytanie o drog Wskazywanie drogi yteczne wyraenia: pierwsze spotkania Writing: Describing where you live Opisywanie miejsc cze prowadzi rozmow na temat najlepszych, najpikniejszych, najbardziej niebezpiecznych miejsc cze: uszeregowuje wskazówki dotyczce poruszania si po miecie na podstawie wysłuchanego dialogu wskazuje prawdziw odpowied na podstawie wysłuchanego dialogu (W) wybiera odpowiednie wyraenie w instrukcjach cze: uzupełnia wyraenia zwizane z udzielaniem wskazówek cze: prowadzi dialog, pytajc o drog i udzielajc odpowiedzi cze: dopasowuje pytania do poszczególnych fragmentów uzupełnia opis miasta podanymi wyrazami opisuje swoje miejsce zamieszkania Revise & check Powtórzenie z rozdziału 4 : dialog pisemna New English File Pre-intermediate 8

9 File 5 Cele ogólne cze: wypowiada si na temat ycia towarzyskiego i imprez kulturalnych wyra opinie, emocje i uczucia wypowiada si na temat nauki jzyków oraz sportów formułuje nakazy, zakazy i reguły postpowania pisze formalny list internetowy prowadzi rozmow, uywajc wyrae stosowanych przy robieniu zakupów oraz zwracaniu zakupionych towarów re you a party animal? Spotkania towarzyskie ycie czasowników w bezokoliczniku Konstrukcja: czasowniki + bezokolicznik cze: temat ycia towarzyskiego uzupełnia luki w zdaniach na podstawie wysłuchanych wypowiedzi (W) na jzyk polski (W) cze: odpowiednimi czasownikami w bezokoliczniku tworzy zdania zawierajce formy bezokolicznikowe, uywajc podanych wyrazów (W) uzupełnia brakujce w tekcie przyimki (W) wskazuje akcentowan sylab w wyrazie kcent w wyrazach cze prowadzi rozmow na temat zachowa w towarzystwie, na imprezach kulturalnych What makes you feel good? Opisywanie uczu i emocji ycie czasowników z kocówk -ing cze: podstawie wysłuchanej wypowiedzi wskazuje poprawn odpowied na podstawie wysłuchanego wywiadu podanymi czasownikami w formie -ing (W) łczy czci zda, uzyskujc zdania złoone (W) na jzyk polski (W) cze: wskazuje w tekcie opinie i ustosunkowuje si do nich odpowiednimi czasownikami w formie -ing (W) podanymi czasownikami w formie bezokolicznika lub ing dopasowuje zdania wyraajce podobne emocje (W) WGI cze: wyraa opinie i uczucia na temat lubianych lub nielubianych czynnoci, zainteresowa, marze itd. New English File Pre-intermediate 9

10 File 5` C How much can you learn in a month? Nauka jzyków Czasowniki: have to, don t have to, must, mustn t bit, really Intonacja w zdaniu cze: dopasowuje tablice informacyjne do zda o podobnym znaczeniu podstawie wysłuchanej wypowiedzi okreleniami: a bit, really układa zdania z rozrzuconych wyrazów (W) uzupełnia opinie na (W) na jzyk polski (W) cze: tworzy zdania na temat zasad i zachowa obowizujcych w szkole tworzy zdania na podstawie tablic informacyjnych (W) czasownikami: have to, don t have to, must, mustn t na podstawie ilustracji (W) cze: prowadzi rozmow na temat uczenia si jzyków obcych prowadzi rozmow na temat obowizujcych zasad i przepisów D The name of the game Ruch, sport Przyimki w okreleniach ruchu, zmiany połoenia cze: podanymi wyrazami grupuje nazwy dyscyplin sportowych według czasowników, z którymi wystpuj (play, do, go) (W) na jzyk polski (W) cze: podaje nazw dyscypliny sportowej odpowiadajcej opisowi uszeregowuje wydarzenia w kolejnoci, w jakiej wystpuj w tekcie tworzy zdania na podstawie ilustracji, uywajc podanych czasowników i przyimków (W) odpowiednimi przyimkami cze: prowadzi rozmow na temat uprawianych sportów oraz programów sportowych WGI New English File Pre-intermediate 10

11 File 5 Practical English: t a departament store Zakupy yteczne wyraenia: spotkania towarzyskie cze: podstawie wysłuchanych dialogów uzupełnia informacje na podstawie wysłuchanych dialogów (W) cze: uzupełnia wyraenia uyteczne na spotkaniach towarzyskich uzupełnia wyraenia uywane przy robieniu zakupów (W) wyszukuje synonimy podanych wyrae (W) cze: prowadzi dialog w sklepie z odzie : dialog Writing: formal Formalny list internetowy cze: listu wskazuje formalne odpowiedniki nieformalnych wyrae pisze formalny list internetowy, zasigajc informacji pisemna WGI Revise & check Powtórzenie z rozdziału 5 New English File Pre-intermediate 11

12 File 6 Cele ogólne cze: wypowiada si na temat czynnoci, wydarze uzalenionych od rónych warunków (If you, I ll ) wypowiada opinie na temat hipotetycznych wydarze wyraa przypuszczenia formułuje problemy i udziela rad pisze nieformalny list internetowy do kolegi prowadzi rozmow, uywajc wyrae stosowanych przy opisywaniu dolegliwoci i kupowaniu lekarstw If something bad can happen, it will Wydarzenia uzalenione od rónych warunków Pierwszy okres warunkowy: if + present, will + infinitive Czasowniki czsto mylone Długie i krótkie samogłoski Never smile at a crocodile Zwierzta Drugi okres warunkowy if + past, would + infinitive Rytm w zdaniu, akcentowanie wyrazów cze: uszeregowuje zdania, dopasowujc je do ilustracji wskazuje odpowiedni czasownik w kontekcie wybiera odpowiedni form czasownika w zdaniu: if + present, will + infinitive łczy czci zda, uzyskujc zdania złoone w pierwszym okresie warunkowym (W) na jzyk polski (W) cze:, dopasowujc brakujce czci zda warunkowych grupuje wyrazy według wymowy odpowiednimi formami podanych czasowników (W) czasownikami czsto mylonymi, podajc je w odpowiedniej formie (W) cze: tworzy zdania warunkowe podobne w treci do praw Murphy ego prowadzi rozmow na temat czynnoci w przyszłoci uzalenionych od rónych warunków What will you do if? cze: odpowiada na pytania quizowe wskazuje poprawn odpowied po wysłuchaniu wypowiedzi podstawie układa zdania z rozrzuconych wyrazów (W) podaje nazwy zwierzt (W) na jzyk polski (W) cze: odpowiednimi formami podanych czasowników if + past, would + infinitive grupuje wyrazy wielosylabowe według akcentowanej sylaby (W) wybiera najtrafniejsze podsumowanie przeczytanego (W) WGI cze: prowadzi rozmow na temat zwierzt prowadzi rozmow na temat hipotetycznie moliwych wydarze New English File Pre-intermediate 12

13 File 6 C Decisions, decisions Przypuszczenia, podejmowanie decyzji Słowotwórstwo Wyraanie moliwoci: may, might Intonacja w zdaniu cze: odpowiada na pytania kwestionariusza uzupełnia luki w wysłuchanym dialogu formami may, might tworzy rzeczowniki od czasowników: confuse, decide wybiera odpowiedni form czasownika w zdaniu: may, may not, might, might not (W) (W) na jzyk polski (W) cze: odpowiednimi czasownikami odpowiedni form rzeczownika utworzonego od czasownika odpowiednimi czasownikami w połczeniu z may/might (W) wskazuje akcentowane sylaby w zdaniach cze: prowadzi rozmow, wyraajc przypuszczenia dotyczce przyszłoci D What should I do? dzielanie rad Should, shouldn t Czasownik get Intonacja w zdaniu cze: okrela problem w przeczytanych probach o rad powtarza zdania, zachowujc intonacj odpowiada na pytania zawierajce róne formy z czasownikiem get formami should i shouldn t na jzyk polski (W) cze: odpowiednimi czasownikami w połczeniu z should/ shouldn t (W) odpowiednim wyraeniem z czasownikiem get (W) cze: prowadzi rozmow, formułujc problem i udzielajc rad w opisanych sytuacjach cze: pisze odpowied na list z prob o rad pisemna WGI New English File Pre-intermediate 13

14 File 6 Practical English: t the pharmacy W aptece Dolegliwoci cze: wskazuje poprawn informacj na podstawie wysłuchanego dialogu dopasowuje tablice informacyjne do podanych zda (W) cze: uzupełnia dialogi w aptece odpowiednimi wyraeniami (W) yteczne wyraenia: przeprosiny, propozycje cze: prowadzi rozmow w aptece : dialog Writing: Writing to a friend Nieformalny list internetowy cze: uzupełnia brakujce wyrazy w przeczytanym licie do kolegi lub koleanki uzupełnia wyraenia uyteczne przy pisaniu listów pisze list internetowy do kolegi lub koleanki, uwzgldniajc podane informacje pisemna Revise & check Powtórzenie z rozdziału 6 WGI New English File Pre-intermediate 14

15 File 7 Cele ogólne cze: pyta, jak długo trwaj róne czynnoci i stany oraz odpowiada na podobne pytania wymienia informacje na temat yciorysów rónych osób opowiada o wydarzeniach z przeszłoci, uywajc konstrukcji used to prowadzi rozmow przy zakupie biletu, planowaniu wycieczki opisuje budynek Famous fears and phobias Obawy i fobie Czas present perfect + for, since Odgadywanie znaczenia wyrazów z kon Intonacja, wymowa cze: podstawie wysłuchanej wypowiedzi wskazuje poprawnie uyty przyimek w zdaniu (W) uzupełnia pytania czasownikami w czasie present perfect (W) powtarza zdania, zachowujc intonacj na jzyk polski (W) cze: wyraeniami zwizanymi z obawami i fobiami grupuje samogłoski według wymowy przyimkami since lub for wskazuje błdy w zdaniach w czasie present perfect i poprawia je (W) cze: wypowiada si na temat długoci trwania rónych czynnoci i stanów orn to direct Reyserzy iografie Porównanie czasów present perfect i past simple kcent w wyrazach cze: uszeregowuje wydarzenia w kolejnoci chronologicznej (W) wybiera w kontekcie odpowiedni czas present perfect lub past simple (W) łczy wyraenia, uzyskujc zdania w czasie present perfect lub past simple (W) na jzyk polski (W) cze: streszcza przeczytane informacje wskazuje akcentowan sylab w podanych wyraeniach tworzy pytania w czasach present perfect i past simple wyraeniami w czasie present perfect lub past simple (W) grupuje wyrazy według akcentu (W) cze: wypowiada si na temat reyserów wypowiada si na temat yciorysów członków swojej rodziny WGI New English File Pre-intermediate 15

16 File 7 C I used to be a rebel Wydarzenia z przeszłoci sed to, didn t use to Przedmioty szkolne cze: wskazuje informacje podstawie wysłuchanych wypowiedzi łczy nazwy przedmiotów z ilustracjami formami used to (W) łczy nazwy przedmiotów szkolnych z charakterystycznymi zdaniami (W) (W) na jzyk polski (W) cze: odgaduje znaczenie podkrelonych wyrazów z kon wskazuje akcentowane wyrazy w zdaniach poprawia błdy w zastosowaniu formy used to (W) pytaniami, na które poszczególne paragrafy stanowi odpowiedzi (W) cze: wypowiada si na temat wydarze ze swojego dziecistwa D The mothers of invention Wynalazki i wynalazcy Strona bierna Czasowniki: invent, discover, etc. Czasowniki z kocówk ed Intonacja cze: uzupełnia informacje na podstawie wysłuchanego programu podstawie wysłuchanego programu łczy wyraenia, uzyskujc zdania w stronie biernej powtarza zdania, zachowujc akcent układa zdania z rozrzuconych wyrazów w stronie biernej (W) przekształca zdania ze strony czynnej na biern (W) na jzyk polski (W) cze: odpowiedni form wybranego czasownika grupuje czasowniki według wymowy kocówki ed tworzy zdania w stronie biernej, uywajc podanych wyrae (W) wybranymi czasownikami w stronie biernej (W) cze: wypowiada si na temat wynalazków i wynalazców odpowiada na pytania w stronie biernej : dialog Practical English: boat trip W porcie yteczne wyraenia: podróe, wycieczki cze: podstawie dialogu dialogu łczy kwestie w dialogu przy zakupie biletów (W) wybiera poprawn informacj na podstawie przeczytanego (W) cze: uzupełnia dialogi odpowiednimi wyraeniami (W) cze: prowadzi dialog w porcie : dialog New English File Pre-intermediate 16

17 File 7 Writing: Describing a building Opisywanie budynku cze: uzupełnia opis budynku odpowiednimi wyraeniami łczy pytania z fragmentami opisu wskazuje błdy w opisie opisuje budynek Revise & check Powtórzenie z rozdziału 7 pisemna File 8 Cele ogólne cze: wymienia opinie na temat sposobów spdzania wolnego czasu wypowiada si na temat zdrowego trybu ycia, wczesnego wstawania, czynnoci porannych porównuje róne osoby, ich upodobania i sposób bycia prowadzi rozmow przez telefon wyraa opinie I hate weekends! Spdzanie wolnego czasu Wyraenia: something, anything, nothing Przymiotniki z kocówk ed cze: uzupełnia informacje na wybiera w zdaniach odpowiedni form: something, anything, nothing wybiera w zdaniu form przymiotnika z kocówk ed lub ing uszeregowuje chronologicznie obrazki na podstawie wysłuchanego opowiadania na jzyk polski (W) cze: grupuje wyraenia według wymowy streszcza wysłuchane opowiadanie wyraeniami: something, anything, nothing przymiotnikami z kocówk ed lub ing wyraeniami zwizanymi ze spdzaniem wolnego czasu (W) How old is your body? Zdrowie i tryb ycia Okrelenia liczby i iloci: too, not enough Łczenie cze: wypowiada si na temat spdzania dni wolnych od pracy i szkoły cze: wskazuje prawdziwe i fałszywe informacje na (W) wybiera odpowiednie okrelenie liczby i iloci: too, not enough dopasowuje zdania zawierajce okrelenia liczby i iloci z wyraeniami o podobnym znaczeniu na jzyk polski (W) cze: formułuje opinie dotyczce wskazuje w szeregu wyraz zawierajcy samogłosk wymawian inaczej od pozostałych zapisuje dyktowane wyraenia odpowiednimi wyraeniami zwizanymi ze zdrowym trybem ycia (W) cze: prowadzi rozmow na temat zdrowego trybu ycia New English File Pre-intermediate 17

18 File 8 C Waking up is hard to do Tryb ycia: wczesne lub póne wstawanie Szyk zdania Czasowniki z przyimkami spółgłosek D I m Jim. So am I. Podobiestwa Wyraenia so, neither + czasowniki posiłkowe i spółgłosek Intonacja cze: dopasowuje pytania do ilustracji dopasowuje wyraenia zawierajce czasowniki z przyimkami do odpowiadajcych im zda wybiera prawdziw odpowied na podstawie przeczytanego podstawie wysłuchanego wywiadu wybiera w zdaniu odpowiednie wyraenie zawierajce czasownik z przyimkiem (W) na jzyk polski (W) cze: grupuje wyrazy według wymowy spółgłosek odpowiednimi czasownikami z przyimkami (W) przekształca zdania zawierajce czasownik z przyimkiem (W) cze: wypowiada si na temat swoich przyzwyczaje w zakresie wstawania i czynnoci porannych odpowiada na pytania zawierajce czasowniki z przyimkami cze: uzupełnia luki w wysłuchanych dialogach wyraeniami: so, neither powtarza zdania z zachowaniem intonacji wskazuje informacje (W) na jzyk polski (W) cze: wskazuje w szeregu wyraz rónicy si od pozostałych wymow spółgłoski lub samogłoski wyraeniami uywanymi do porówna (W) tworzy wyraenia, w których zgadza si z poprzedni wypowiedzi: neither do I wskazuje akcentowan sylab w wyrazie (W) cze: porównuje umiejtnoci, upodobania, przyzwyczajenia rónych osób WGI New English File Pre-intermediate 18

19 File 8 Practical English: On the phone Rozmowy telefoniczne Poegnania yteczne wyraenia: formy grzecznociowe, wyraenia popularnie uywane na spotkaniach towarzyskich Writing: Giving your opinion Wyraanie opinii cze: wysłuchanego dialogu podstawie wysłuchanego dialogu łczy czci rozmów telefonicznych (W) cze: odpowiednimi wyraeniami wskazuje zdanie najlepiej streszczajce przeczytany tekst (W) dobiera wyraenia brytyjskie do ich amerykaskich odpowiedników (W) cze: prowadzi rozmow przez telefon cze: uzupełnia luki wyraeniami łczcymi fakty i opinie wyraa opinie na temat sposobów spdzania wolnych dni : dialog pisemna WGI Revise & check Powtórzenie z rozdziału 8 New English File Pre-intermediate 19

20 File 9 Cele ogólne cze: wypowiada si na temat zdarze w przeszłoci, wyraajc kolejno przy uyciu czasów past simple i past perfect relacjonuje wypowiedzi innych osób What a week! Czas past perfect Przysłówki: suddenly, immediately, etc. kcent w zdaniu cze: dopasowuje opisy sytuacji do rysunków dopasowuje zakoczenia do opisanych sytuacji przysłówkami podanymi czasownikami w czasie past perfect (W) wybiera właciwy czas w zdaniu: past perfect lub past simple na jzyk polski (W) cze: wskazuje wyraenia zawierajce takie same samogłoski dopisuje zakoczenia do zda z przysłówkami tworzy zdania w czasie past perfect, uywajc podanych wyrae (W) przekształca zdania proste w złoone z czasownikiem w czasie past perfect (W) cze: wypowiada si na temat czynnoci, które poprzedziły inne zdarzenia Then He kissed me Relacjonowanie wydarze i wypowiedzi Mowa zalena Czasowniki say, tell, ask Czasowniki o rymujcych si sylabach cze: uszeregowuje obrazki na podstawie wysłuchanego opowiadania (piosenki) piosenki wyraeniami wybiera czasownik say, tell, ask w kontekcie (W) przekształca zdania oznajmujce na mow zalen z zachowaniem nastpstwa czasów (W) na jzyk polski (W) cze: czasownikami uzupełnia zdania czasownikami say, tell, ask przekształca pytania na mow zalen z zachowaniem nastpstwa czasów (W) łczy czasowniki o rymujcych si sylabach (W) cze: cytuje pytania i przytacza odpowiedzi na nie : dialog WGI New English File Pre-intermediate 20

Uwaga: podany harmonogram, może nieznaczenie ulec zmianom, o ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani. SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE

Uwaga: podany harmonogram, może nieznaczenie ulec zmianom, o ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani. SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Język angielski A2 Termin szkolenia: 24. 11. 2014 r. 22. 04. 2015 r. Termin Egzaminu TOEIC: styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

PRE TEST, UNIT TEST, POST TEST, ankieta ewaluacyjna

PRE TEST, UNIT TEST, POST TEST, ankieta ewaluacyjna PROGRAM SZKOLENIA Temat szkolenia Język Angielski poziom A2/B1 Liczba godzin 120 h po 45 min Data realizacji szkolenia 15.05.2014 Miejsce szkolenia ul. Heleny Marusarz 9b, 33-0 Tarnów Opiekun merytoryczny

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY PLAN WYNIKOWY Look! 3 Starter Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji Starter. Zna słowa i wyrażenia z lekcji Starter w szczególności: nazwy członków rodziny. Częściowo poprawnie używa

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Ocena celująca Introduction płynnie przedstawia siebie i inne osoby płynnie podaje swoje dane osobowe pyta o informacje i podaje informacje o innych osobach,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie WyŜsza Szkoła w Przemyślu Zamiejscowy Wydział w Rzeszowie SYLABUS 1. Kierunek studiów: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/200 2. Przedmiot: Język angielski 3. Rok studiów: I, semestr: I i II. Rodzaj studiów:

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy Uczeń: Zakres ponadpodstawowy

Zakres podstawowy Uczeń: Zakres ponadpodstawowy Moduł Dział-Temat Zakres tresci Zakres podstawowy Uczeń: Osiągnięcia ucznia Zakres ponadpodstawowy Uczeń: Zapoznanie z PSO, strukturą i formą, standardami i wymaganiami egzaminu zewnętrznego. zna przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie 1. Kierunek: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/2009 2. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 7. Cele dydaktyczne: Celem programu jest rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

Poziomy językowe odpowiadają wytycznym Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. NEW ENGLISH FILE ELEMENTARY poziom A1/A2

Poziomy językowe odpowiadają wytycznym Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. NEW ENGLISH FILE ELEMENTARY poziom A1/A2 PROGRAM JĘZYKA ANGIELSKIEGO REALIZOWANY WE WSZECHNICY POLSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ W WARSZAWIE NA STUDIACH DZIENNYCH I ZAOCZNYCH DLA PRZEDMIOTU JĘZYK OBCY ZGODNIE Z OBOWIĄZKOWYM PODRĘCZNIKIEM NEW ENGLISH FILE,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM 1. Ocena niedostateczna wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze strony nauczyciela, nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą i nie

Bardziej szczegółowo

Kategoria celów* B A. prowadzi dialog na temat znaczenia rónych wyrazów odgrywa rol przechodnia lub turysty, udzielajc lub proszc o informacje

Kategoria celów* B A. prowadzi dialog na temat znaczenia rónych wyrazów odgrywa rol przechodnia lub turysty, udzielajc lub proszc o informacje Plan wynikowy New Matura Matrix Pre-intermediate Plus Klasa Nauczyciel Rok szkolny Nr dopuszczenia MENiS: w toku nit 1 Communication Cele ogólne cze: wypowiada si, uywajc czasów present simple i present

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska JĘZYK ANGIELSKI WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska Lekcja Umiejętności językowe Wymagania podstawowe 1 Czytanie: rozumienie, pytanie o posiadanie wybiera poprawne

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 1 Opis ludzi charakter i osobowość różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, uwzględniając wiek, pochodzenie, osobowość

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście,

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, English File Third Edition Intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A)

Bardziej szczegółowo

Moduł, dział, temat. Zakres treści. Osiągnięcia na poziomie ponadpodstawowym. Osiągnięcia ucznia na poziomie podstawowym

Moduł, dział, temat. Zakres treści. Osiągnięcia na poziomie ponadpodstawowym. Osiągnięcia ucznia na poziomie podstawowym Moduł, dział, temat Zakres treści Osiągnięcia ucznia na poziomie podstawowym Osiągnięcia na poziomie ponadpodstawowym Zapoznanie z PSO Zapoznanie ze zmianami w nowej maturze ustnej Nauka i technika Zalety

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky High 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem lekkim z klasy 5 SP do książki Steps 2 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak.

Bardziej szczegółowo

English Plus 4 Wymagania edukacyjne

English Plus 4 Wymagania edukacyjne English Plus 4 Wymagania edukacyjne STARTER UNIT ŚRODKI JĘZYKOWE I UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit1 Test Nazwy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I i WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I Z odmianę Buduje Swobodnie Płynnie stosuje czasownika to zdania z operuje formami formy twierdzące, be ; udziela konstrukcją I czasowników pytające i przeczące

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

wysuwa przypuszczenia na temat swojej i kolegów przyszłości opisuje działanie różnych sprzętów, np. cyfrowego aparatu fotograficznego

wysuwa przypuszczenia na temat swojej i kolegów przyszłości opisuje działanie różnych sprzętów, np. cyfrowego aparatu fotograficznego Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa I (grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Ocena celująca:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM POZIOM ROZSZERZONY

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM POZIOM ROZSZERZONY WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM POZIOM ROZSZERZONY 1 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA ACCESS 4 Starter zwrotów z Modułu 0. wyrazów i zwrotów

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa III ( grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Funkcje

Bardziej szczegółowo

Unit 1 Szkoła. Kategoria celów* wypowiada si na temat podobiestw i rónic pomidzy szkołami w Wielkiej Brytanii i w Polsce (ECA)

Unit 1 Szkoła. Kategoria celów* wypowiada si na temat podobiestw i rónic pomidzy szkołami w Wielkiej Brytanii i w Polsce (ECA) Plan wynikowy Klasa Nauczyciel Rok szkolny Oxford Repetytorium z jzyka angielskiego Nr dopuszczenia MENiS: 256/04 nit 1 Szkoła Cele ogólne cze: prowadzi rozmow na temat szkoły oraz sposobów uczenia si

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza VOICES 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1. Instruments and musicians 1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI- KLASA I z

JĘZYK ANGIELSKI- KLASA I z JĘZYK ANGIELSKI- KLASA I z ŚRODKI JĘZYKOWE I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (Z 2009 R.) WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE STARTER UNIT Lekcja 1 Zaimki

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum

Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum Upbeat 3 Unit 1 Your life Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 1,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Upbeat 2

PLAN WYNIKOWY. Upbeat 2 PLAN WYNIKOWY Upbeat 2 Unit 1 Family life Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 1, w szczególności: nazwy

Bardziej szczegółowo

CJ FORWARD PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK OGÓLNY SEMESTR ZIMOWY

CJ FORWARD PROGRAM NAUCZANIA JĘZYK OGÓLNY SEMESTR ZIMOWY SEMESTR ZIMOWY Elementary A1 face2face Elementary Units 1-3 to be l. mnoga zaimki wskazujące have got dopełniacz Saksoński przyimki miejsca Present Simple zaimki w dopełnieniu przysłówki przyimki czasu

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Język angielski III. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA Kierunek stopień Tryb

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2,

PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

Insight Pre-intermediate Plan wynikowy

Insight Pre-intermediate Plan wynikowy Insight Pre-intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A) Czas Present

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania Sky High 3 1 / 22

Kryteria oceniania Sky High 3 1 / 22 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie VI B w roku szkolnym 2015/ 2016 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

real life elementary

real life elementary PLAN WYNIKOWY real life elementary starter 1 & 2 Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z sekcji Starter. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z sekcji Starter, w szczególności alfabet,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Look! 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych

Bardziej szczegółowo

English Plus 3 Wymagania edukacyjne

English Plus 3 Wymagania edukacyjne English Plus 3 Wymagania edukacyjne STARTER UNIT ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 2009 R. WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 Introduction ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY Kryteria ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe. Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D

Wymagania programowe. Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Wymagania programowe Język angielski zawodowy Kl. III technik informatyk 312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 Lp Dział programu Poziomy wymagao Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeo:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II

WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II Umiejętności podstawowe Gramatyka / środki językowe Zna i poprawnie stosuje czasownik to be, to have got. Zna i rozumie zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

New Voices 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

New Voices 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY New Voices 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY obejmują zakres ocen od dopuszczającej do bardzo dobrej, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca).

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: FOCUS 2 (Wyd. PEARSON) 1 Wymagania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza INTERFACE 1 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Countries and nationalities Around the world on a comic 1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Upbeat 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteria oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges 3

New Exam Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA New Exam Challenges 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2-B1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH]

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] [PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] Next Move2 : Next Move2 i Next Move3 Dział Cele szczegółowe UCZEŃ: podstawowym ponadpodstawowym (wszystko, co podstawowym i ponadto) Materiał nauczania (na bazie którego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący wymagania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

New Voices 2 kryteria oceniania i plan wynikowy

New Voices 2 kryteria oceniania i plan wynikowy New Voices 2 kryteria oceniania i plan wynikowy Poniższy dokument składa się z kryteriów oceniania oraz planu wynikowego. Oba te elementy powiązane są z kolejnymi rozdziałami podręcznika New Voices 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

VOICES 2 PLAN WYNIKOWY

VOICES 2 PLAN WYNIKOWY VOICES 2 PLAN WYNIKOWY Funkcje POZIOM PODSTAWOWY/P/ STARTER UNIT przedstawia siebie i innych udziela informacji na swój temat opisuje ludzi i ich wygląd zewnętrzny opisuje pokrewieństwo członków rodziny

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV

Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE (DOPUSZCZAJĄCY, DOSTATECZNY) * WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (DOBRY, BARDZO DOBRY)* ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges. Kryteria ogólne oceniania OCENA DOSTATECZNA. OCENA CELUJĄCA Znajomość środków językowych

New Exam Challenges. Kryteria ogólne oceniania OCENA DOSTATECZNA. OCENA CELUJĄCA Znajomość środków językowych New Exam Challenges Kryteria ogólne oceniania POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość środków Uczeń nie spełnia kryteriów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA JĘZYK ANGIELSKI TELC gr. I

HARMONOGRAM SZKOLENIA JĘZYK ANGIELSKI TELC gr. I HARMONOGRAM SZKOLENIA JĘZYK ANGIELSKI TELC gr. I Miejsce realizacji zajęć: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach, ul. Piotrkowska 30, 97-371 Wola Krzysztoporska Ilość osób

Bardziej szczegółowo

Wymagania do sprawdzianu uzdolnień językowych z języka angielskiego dla kandydatów

Wymagania do sprawdzianu uzdolnień językowych z języka angielskiego dla kandydatów Wymagania do sprawdzianu uzdolnień językowych z języka angielskiego dla kandydatów Załącznik na 1 do klasy wstępnej (pre - IB) Programu Matury Międzynarodowej (INTERNATIONAL BACCALAREATE DIPLOMA PROGRAMME)

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

New Voices 2 kryteria oceniania

New Voices 2 kryteria oceniania New Voices 2 kryteria oceniania Dostosowała: Magdalena Piasecka Lekcja: Ocena: Lekcja 1. Instruments and musicians (Instrumenty i muzycy ćwiczenie nazw instrumentów I muzyków) Unit 1 kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEXT MOVE 3 KLASY TRZECIE

ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEXT MOVE 3 KLASY TRZECIE ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEXT MOVE 3 KLASY TRZECIE Dział Cele szczegółowe Materiał nauczania UCZEŃ: (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): PODSTAWOWYM PONADPODSTAWOWYM

Bardziej szczegółowo

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II Kryteria ogólne Znajomość środków językowych Rozumienie NIEDOSTATE CZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Intermediate Wymagania edukacyjne Klasa Ia, grupy AI/1, AI/2, AI/3, AII/3 rok szkolny 2015/2016

Oxford Solutions Intermediate Wymagania edukacyjne Klasa Ia, grupy AI/1, AI/2, AI/3, AII/3 rok szkolny 2015/2016 Oxford Solutions Intermediate Wymagania edukacyjne Klasa Ia, grupy AI/1, AI/2, AI/3, AII/3 rok szkolny 2015/2016 Introduction Unit OCENA CELUJĄCA CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ ROZUMIENIE

Bardziej szczegółowo

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są jednakowe

Bardziej szczegółowo

Total English Pre-Intermediate

Total English Pre-Intermediate ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY Total English Pre-Intermediate Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2/B1 JEDNOSTK I LEKCYJNE 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA SŁOWNICTWO FUNKCJE JĘZYKOWE

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego realizowany w Studium Języków Obcych P.B. w grupach na poziomie B1 6 semestrów 180 godzin/ 4 semestry- 120 godzin 1 I Cele nauczania: 1. Dalsze rozwijanie 4

Bardziej szczegółowo