Magazyn dla piszących po polsku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Magazyn dla piszących po polsku"

Transkrypt

1 Co brzmi w trzcinie? Magazyn dla piszących po polsku 2004 Nr 2 wrzesień Nr Drodzy Czytelnicy, Witamy po wakacjach i zapraszamy do lektury drugiego numeru naszej gazetki. Pierwszy spotkał się z bardzo miłym przyjęciem wybór Waszych reakcji zamieściliśmy w dziale Listy. Serdecznie dziękujemy. Miło nam poinformować, że zwiększyło się grono naszych czytelników. Gazetka trafi teraz również do kolegów w Komitecie Regionów i Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Zainteresowanie nią wyrazili także tłumacze i firmy wykonujące tłumaczenia w ramach kontraktów z Komisją. Gazetka będzie więc zamieszczana na specjalnie dla nich przeznaczonej stronie internetowej Komisji. Nie zapominamy wreszcie o tych nowych czytelnikach, którzy przybyli do naszych instytucji w ostatnich miesiącach. Serdecznie Was witamy i liczymy na Wasz wkład w tworzenie Co brzmi w trzcinie?" w przyszłości. W tym numerze skoncentrowaliśmy się na legislacji i jej języku. Joanna Spray z OPOCE (obecnie tłumaczka w KE) pisze o strukturze aktów prawnych, Marek Kaduczak (SJ) zwraca uwagę na specyfikę języka prawnego, a Agnieszka Kwasów (PE) podpowiada gdzie znaleźć obowiązujące wersje aktów prawnych. Oprócz tego Anna Kiejna (PE) rozwiewa wątpliwości co do odmieniania nazwiska nowego Przewodniczącego Komisji, zaś Włodek Dietrich (PE) pomaga stawiać pierwsze kroki w luksemburskim. W dalszym ciągu czekamy na Wasze listy. Chętnie zamieścimy Wasze pytania i wątpliwości. Chcielibyśmy, aby nasze łamy posłużyły za forum wymiany o tłumaczeniu trudnych terminów i sformułowań, o terminologii w nowych dziedzinach, w których tłumaczeń jeszcze nie ma, itp. Chcemy pisać o dobrych książkach i stronach internetowych a także ostrzegać przed złymi. Piszcie zatem na adres: Przyjemnej lektury! W NUMERZE: : TTeerrmi innool llooggi iaa Z jakich części składa się akt prawny i jakie standardowe formułki zwiera? O konwencjach, które przyjął OPOCE w publikacji aktów prawnych po polsku pisze Joanna Spray z OPOCE (obecnie tłumacz w Komisji). W odpowiedzi na list czytelnika, Wojtek Kowalski (KE) pisze więcej o budżecie UE. ZZ kkąącci ikkaa pprraawwnni ikkaa Czym różni się język prawny od języka literackiego? A czym od języka prawniczego. Marek Kaduczak ze Służby Prawnej KE przekonuje, że to co jest cnotą w jednym nie zawsze jest dobre w drugim. Oddppoowwi ieeddnni iee ddaaćć rrzzeecczzyy Nazwiska ludzi z 24 obcych krajów stanowią nie lada problem w polskim tekście. Anna Kiejna z PE przypomina, jak je odmieniać. ZZaassoobbyy Agnieszka Kwasow z PE odsyła czytelników do stron z zatwierdzonymi i obowiązującymi wersjami aktów prawnych. CCoo bbrrzzmi i ww BBeenneel lluukkssi iee Włodek Dietrich z EP proponuje pierwszą lekcję luksemburskiego. Natomiast Justyna Bocian (KE) próbuje usystematyzować języki używane w Luksemburgu. Wasze listy na razie Redakcja ZZł łoottee myyśśl lli i Trochę humoru bez wskazywania palcem.

2 terminologia - Słów kilka o Dzienniku Urzędowym - Ponieważ każdy tłumacz prędzej czy później będzie miał do czynienia z Dziennikiem Urzędowym, chciałabym przedstawić przyjęte zasady związane z tą publikacją oraz uściślić terminy używane w przekładzie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (przed wejściem w życie Traktatu z Nicei zwany Dziennikiem Urzędowym Wspólnot Europejskich) składa się z trzech serii: serii L (Legislacja), serii C (Informacje i zawiadomienia) oraz serii S (Suplement do Dziennika Urzędowego). Zazwyczaj wszystkie akty publikowane w Dzienniku mają jednolitą strukturę i układ na stronie we wszystkich wersjach językowych, dzięki czemu czytelnik może bez problemu odnaleźć potrzebną mu informację w wybranym przez siebie języku i porównać ją z inną wersją. Akty składają się z tytułu rozpisanego na trzy linie, zawierającego nazwę aktu (np. decyzja, rozporządzenie, opinia) i instytucję, która go wydała (Komisja, Rada, Parlament), datę oraz temat. Poniżej tytułu mogą znajdować się dodatkowe informacje, np. Notyfikowana(-e) jako dokument nr C(1999) 496 (Notified under document number C(1999) 496) lub Tekst mający znaczenie dla EOG (Text with EEA relevance). Po tytule następuje preambuła składająca się z umocowania (ang. citations) i motywów (ang. recitals). Jest to część zaczynająca się od wymienienia instytucji i organów biorących udział w procesie legislacyjnym. Potem następują umocowania zaczynające się słowem uwzględniając (ang. having regard to), pisane małą literą i zakończone przecinkiem. Czasami zamiast having regard to pojawia się in accordance with, które tłumaczymy jako stanowiąc zgodnie z. Po umocowaniu następują motywy, które w wersji polskiej wprowadzone są zdaniem a także mając na uwadze, co następuje:. Jest to o tyle ważne, że zdanie to nie pojawia się w wersji angielskiej i tłumacz musi dopisać je sam. Motywy w wersji angielskiej zaczynają się zawsze od słowa whereas, a w wersji polskiej każdy motyw zaczyna się inaczej. Zgodnie z nową konwencją od 2000 r. motywy są numerowane, pisane wielką literą i zakończone kropką. Tylko ostatni motyw zakończony jest przecinkiem. Przedtem motywy nie były numerowane, zaczynały się małą literą, a kończyły średnikiem, oprócz ostatniego, który zakończony był przecinkiem. przyjmuje niniejszą dyrektywę (bądź opinię, rozporządzenie, zależnie od rodzaju aktu). Po tej formule stawiamy dwukropek. Część normatywna składa się z artykułów. Jeśli jest tylko jeden artykuł (ang. Sole Article), w wersji polskiej tłumaczy się to po prostu jako Artykuł. Oprócz nagłówka i początku zdania, we wszystkich aktach (z wyjątkiem umów międzynarodowych) nazwy: artykuł, ustęp, punkt, litera itd., podajemy w formie skróconej, tj. art., ust., pkt, lit. Przy powoływaniu się na dany fragment artykułu po kolejnych jednostkach redakcyjnych nie stawiamy przecinka, np. Zgodnie z art. 53 ust. 2 pkt. 3 dyrektywy 78/660/EWG niniejsze rozporządzenie nie jest stosowane na terenie Francji. Przez pewien czas emocje budziło tłumaczenie słowa indent (fr. tiret). Wybrano tiret (drugą opcją był myślnik ). W kombinacjach z liczebnikami używamy go następująco: tiret pierwsze, ale: w pierwszym tiret. Część normatywna kończy się datą i podpisami, przy czym w przypadku daty należy zwrócić uwagę na jednolity format, zgodnie z poniższym wzorem: Sporządzono w Brukseli, dnia 5 września 2002 r. (Done at Brussels, 5 September 2002). Wyjątkiem są umowy - gdzie datę pisze się słownie: Sporządzono w Brukseli, dnia piątego września dwa tysiące drugiego roku. Akty mogą być uzupełnione załącznikami. Jeśli jest tylko jeden załącznik i jeśli w tekście aktu znajdują się do niego odniesienia, piszemy go wielką literą (np. Europejska aprobata techniczna jest opracowywana zgodnie z formatem ogólnym, przewidzianym w Załączniku do niniejszej decyzji ). Jeśli załączników jest kilka, w tekście aktu piszemy je małą literą (np. Uwzględniając dyrektywę Rady, w szczególności jej załącznik II ). Zwracam także uwagę, że istnieją dwa tłumaczenia terminu annex. Tłumaczy się go jako załącznik, gdy jest on wydany jednocześnie z dokumentem głównym oraz jest ściśle z nim związany (zazwyczaj zawiera pewne uściślenia natury technicznej, które ze względu na przejrzystość tekstu nie są umieszczone w części normatywnej aktu prawnego). Termin ten tłumaczy się jednak jako aneks, gdy dotyczy on dokumentu zmieniającego postanowienia porozumienia lub umowy (np. aneks do umowy ). Szczegółowe zasady dla Dziennika Urzędowego znajdują się we Wskazówkach redakcyjnych : Więcej o Urzędzie Publikacji można się dowiedzieć na stronie: Joanna Spray (OPOCE / KE-DGT) tel.: Po preambule następuje część normatywna, zaczynająca się zdaniem pisanym wersalikiem - 2 -

3 - Jeszcze raz o budżecie - Wojtku, Z uwagą przeczytałem artykuł [o terminologii budżetowej] i obawiam się, ze nie mogę się zgodzić z pewnymi rozwiązaniami, które przyjąłeś. Polski system budżetowy wyróżnia zarówno dochody jak i przychody. Dochody to wpływy z podatków, cel, odsetek, NBP, etc. Natomiast przychody to wpływy z kredytów, pożyczek, prywatyzacji majątku SP, emisji papierów wartościowych. Ponadto należy mieć na uwadze, że dochody maja charakter bezzwrotny. Dlatego też wydaje mi się, iż bardziej by pasowało tłumaczenie: revenue przychody; income dochody stosuje się różnie w zależności od kontekstu, w jakim występują. Tak się składa, że w przypadku budżetu UE zastosowanie to jest dokładnie odwrotne niż np. w bilansach firm komercyjnych. Konsultowałem to rozumowanie z kilkoma ekonomistami (sam jestem tylko skromnym anglistą). Jednak jeśli znajdą się inne autorytatywne źródła potwierdzające Twoją teorię jak najbardziej jestem skłonny wprowadzić do tłumaczenia odpowiednie zmiany. Wojtek Kowalski (KE) tel.: z kącika prawnika Zbigniew Raczkiewicz (PE) Zbyszku! Zasadniczo zgadzam się z powyższym rozróżnieniem przychodów i dochodów, i z całą pewnością użyłbym tych właśnie terminów w tłumaczeniu budżetu krajowego, w którym występuje zarówno zestawienie dochodów i wydatków, jak i przychodów i rozchodów. Jak słusznie zauważyłeś, na przychody polskiego budżetu składają się zasadniczo wpływy, które trzeba będzie kiedyś zwrócić (kredyty, obligacje, pożyczki), zaś ich podstawową funkcją jest finansowanie deficytu budżetowego. Budżet UE jest jednak nieco odmienny. Jedną z zasadniczych różnic jest obowiązująca w nim zasada równowagi budżetowej, która zabrania występowania w budżecie UE deficytu. W związku z tym zawiera on tylko jedno zestawienie: revenue (i expenditure), czyli na pozór dziwną hybrydę. Budżet UE składa się z wpływów z ceł, opłat rolnych i podatku VAT oraz ze składek Państw Członkowskich wszystkie bezzwrotne które w całości wystarczają na finansowanie przewidzianych w nim wydatków. Dlatego też, mimo że angielski termin revenue zasadniczo tłumaczymy jako przychody, w przypadku budżetu UE wszystko to, co znajduje się pod tym tytułem, to de facto dochody i stąd właśnie to tłumaczenie. Jeżeli chodzi natomiast o pojawiający się gdzieniegdzie w budżecie UE termin income, to dotyczy on zasadniczo wpływów z usług świadczonych odpłatnie przez niektóre instytucje (np. sprzedaż publikacji OPOCE czy Eurostatu). W polskim budżecie mówi się wówczas o przychodach z działalności. O dochodach jednostek mowa jest jedynie wówczas, gdy chodzi o ustalenie podstawy opodatkowania CIT co w przypadku instytucji UE nie ma naturalnie miejsca. Stąd zastosowanie w tym kontekście właśnie terminu przychody. Z powyższego wynika, że mimo utartych słownikowych definicji, słowa "dochód" i "przychód" Język prawny a język literacki Język prawny ma swoje specyficzne cechy, które wymagają od tłumacza specyficznego podejścia. Warto jednak pamiętać o rozróżnieniu między językiem prawnym a językiem prawniczym. W języku prawnym formułowane są akty prawne. Jest on więc, może wbrew pozorom, odmianą języka potocznego i tłumacz powinien starać się w miarę możliwości aby był to język zrozumiały dla przeciętnego obywatela. Czym innym jest język prawniczy czyli rodzaj specjalistycznego żargonu, w którym teoretycy i praktycy prawa wypowiadają się na temat kwestii prawnych. Może on być dużo bardziej skomplikowany i hermetyczny niż język prawny. Zachowując w tłumaczeniu tekstu prawnego specyfikę i ścisłość jego terminologii i stylu, nie należy ulegać pokusie popadania w żargon prawniczy. Zostawmy go specjalistycznym czasopismom. W Komisji widoczne jest coraz silniejsze dążenie, aby prawo było pisane w sposób jak najprostszy i jak najbardziej zrozumiały. Efekty nie są może jeszcze zachwycające, ale do poprawy mogą przyczynić się tak tłumacze, jak i prawnicy czy eksperci w poszczególnych obszarach działalności UE. Pewne cechy języka prawnego należy jednak oczywiście zachować. Dotyczy to szczególnie terminologii i stylu. Niezależność znaczenia To samo słowo może mieć jedno znaczenie w języku potocznym, a inne w języku prawnym. Np. ang. consideration - to rozwaga, przemyślenie, ale w tekstach prawnych jest to świadczenie wzajemne (bliższe zresztą etymologii słowa), czyli czynność prawna, w której strony wzajemnie przekazują sobie jakieś korzyści materialne (co wyklucza np. darowiznę). Ponieważ współcześnie chodzi tu zwykle - 3 -

4 po prostu o zakup (produkt/usługa w zamian za pieniądze), więc service provided for consideration to usługa świadczona odpłatnie. Mogą istnieć także inne formy consideration. Na przykład share issued for consideration other than cash to akcja aportowa, akcja założycielska (DE: Apportaktie, Einbringungsaktie, Sacheinlageaktie; FR: action d'apport), czyli akcja (lub udział) w spółce akcyjnej (lub z o.o.) wydawana w zamian za wniesiony majątek (np. grunt). W pierwszym przypadku mamy do czynienia z terminem poprawnym ( umowa ) obok prawniczo niepoprawnego kontraktu (w prawie występuje tylko kontraktacja jest to specyficzna umowa między rolnikiem a przetwórcą/hurtownikiem dotycząca zakupu przyszłych produktów rolnych). W drugim przypadku zarówno raport jak i sprawozdanie mogłyby być terminami poprawnymi, ale po przyjęciu jednej z wersji należy się jej trzymać konsekwentnie, żeby nie powiedzieć - niewolniczo. Uszczegółowienie znaczenia Wyrażenia używane zamiennie w języku potocznym mogą mieć ściśle rozróżnione znaczenie w języku prawnym. Należy więc wystrzegać się poszukiwania synonimów dla uniknięcia powtórzeń, nawet jeśli tekst będzie sprawiał wrażenie ciężkawego. Często w ten sposób myli się terminy postanowienie i przepis, o których pisałem ostatnio. Inny przykład urozmaicania pojawił się w pierwszej wersji tłumaczenia aktu 31999R0481: Środki przewidziane w umowie są wdrażane w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania kontraktu przez obie strony, z zastrzeżeniem przedłużenia tego okresu autoryzowanego przez Komisję. ( ) Jeżeli kontrakt przewiduje wdrażanie środków w innym Państwie Członkowskim, właściwy organ powiadamia władze tego Państwa o podpisaniu umowy. Jeżeli dodamy do tego kalkę składniową i nieuważne stosowanie końcówek, to zdanie zaczyna być wzorem niejasności: ( ) wewnętrzny raport oceniający uzyskane wyniki, sporządzony przez wykonawcę, sprawdzalny w dniu wydania sprawozdania, oraz możliwościach ich wykorzystania. Konkurs - rozwiązanie Prawidłowe odpowiedzi: 1. Umowa rzymska to oczywiście Traktat Rzymski przetłumaczony z niemieckiego, gdzie Vertrag oznacza słownikowo zarówno umowę jak i traktat. Monotonia stylu Charakterystyczne dla stylu aktów prawnych, zwłaszcza wspólnotowych, są częste powtórzenia tych samych wyrażeń, formuł, a nawet całych zdań. Nie należy się tego obawiać. Wręcz przeciwnie - to co w języku literackim świadczyłoby o ciężkości i monotonii stylu, w przypadku tekstów prawnych jest cnotą, gdyż zapewnia, że w sytuacjach, w których stosujemy identyczne formuły, mamy również identyczne skutki prawne. Natomiast użycie wyrażeń z pozoru synonimicznych, czy też konstrukcji równoważnych, ale nieco odmiennych, zmusza prawnika do analizowania, czy za tymi drobnymi odmiennościami językowymi nie kryją się odmienności prawne. Takie podejście do tekstu powinno też ogromnie ułatwiać pracę tłumaczowi skomputeryzowanemu, gdyż mnóstwo jest fraz, które można po prostu przeklejać z jednego dokumentu do drugiego. Nie należy jednak przy tym tracić czujności. Zawsze warto porównać, czy przypadkiem dwa z pozoru identyczne teksty nie różnią się jakimś drobnym, dorzuconym tu i ówdzie terminem. Marek Kaduczak (KE - SJ) tel.: odpowiednie dać rzeczy 2. Kampania marketingowa to przemieszana kalka francuskiej campagne i angielskiego marketing year, które w przypadku produkcji rolnej tłumaczy się jako rok gospodarczy. 3. Rada podejmuje decyzje anonimowo to pochopne tłumaczenie angielskiego unanimously, czyli jednomyślnie (acting by unanimity on a proposal stanowiąc jednomyślnie na wniosek ). Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi! Chcielibyśmy wyróżnić p. Pawła Zimeckiego (prosimy Pana o adres pocztowy) i p. Annę Komorowską. Komisja Barroso czy Barrosa? czyli o odmianie nazwisk niepolskich Komisja Kultury Języka już kilka lat temu, dostrzegając pilną konieczność uczulenia użytkowników języka na szerzącą się modę nieodmieniania nazwisk, zwróciła uwagę, że w różnego rodzaju oficjalnych i nieoficjalnych tekstach ich autorzy coraz częściej zachowują formę mianownikową nazwiska - także tam, gdzie należałoby je odmienić. Niepokój budzą szczególnie błędy - 4 -

5 spotykane w prasie, ponieważ to one w największym stopniu przyczyniają się do upowszechnienia niewłaściwych wzorców. Ustawa o języku polskim mówi, iż "język polski stanowi podstawowy element narodowej tożsamości" i podkreśla konieczność obrony jego odrębności w procesie globalizacji. Wydaje się, że temat niniejszego artykułu doskonale koresponduje z ideą zawartą w przytoczonym cytacie: kwestia odmieniania, a czasami - niestety! - nieodmieniania nazwisk w rodzimym języku, szczególnie nazwisk niepolskich, jest ciężkim orzechem do zgryzienia dla wszystkich, którzy chcą się posługiwać poprawną polszczyzną. Trudność ta niejednokrotnie wpływa na pokusę obrania łatwiejszej drogi i rezygnacji z odmiany bardziej skomplikowanych nazwisk. Owszem, zdarzają się czasem sytuacje urzędowe, gdzie np. sposób sformułowań nie pozwala na zastosowanie poprawnościowej formy, ale na ogół obowiązuje nakaz odmiany. Nazwiska to temat rzeka, i dlatego skupię się na kilku przykładach, które mogą się przydać w pracy tłumacza unijnych tekstów, szczególnie zważywszy na dominację tekstów z niełatwymi nazwiskami francuskimi i angielskimi. Zasadniczo odmieniać! Pamiętajmy przede wszystkim, że wymagania polskiej fleksji nakazują nam odmienianie obcych nazwisk według modeli deklinacyjnych rzeczowników lub przymiotników. Choć istnieje kilka grup nazwisk, które zawsze pozostawiamy w mianowniku ze względu na niemożność dopasowania ich do rodzimych wzorców (patrz Słownik poprawnej polszczyzny), to ogólna zasada głosi, że nazwiska zakończone w mianowniku na głoskę -a, -o lub spółgłoskę odmieniają się w liczbie pojedynczej jak rzeczowniki, natomiast te zakończone na -i, -y, -e - jak przymiotniki. Przy odmianie nazwisk obcych, zwłaszcza męskich (bo to one właśnie sprawiają najwięcej trudności), decydującą rolę odgrywają dodatkowo dwa wyznaczniki: "geograficzny" (czy osoba nosząca nazwisko jest narodowości słowiańskiej czy innej) czy ostatnia litera jest wymawiana w oryginale. Pierwszy wyznacznik nie powinien sprawiać kłopotu: rosyjskie czy czeskie nazwiska zakończone na -cki, - ski, -sky instynktownie przyporządkowujemy do polskiej odmiany przymiotnikowej i odmieniamy przez przypadki nie stosując apostrofu. W przypadku osób, które noszą nazwiska pochodzenia słowiańskiego, ale są obywatelami państw niesłowiańskich, apostrof stosujemy wedle uznania: dopuszczalne są na przykład formy Chomsky'ego oraz Chomskiego (choć ta druga cieszy się większą popularnością). Po co apostrof? Nazwiska niesłowiańskie wymagają zawsze zastanowienia się, czy wzorzec ich odmiany i wymowy nie nakazuje użycia apostrofu. Podstawowa rola apostrofu polega na zaznaczeniu, że poprzedzająca go litera lub dwuznak są nieme (np. Frye - Frye'a, Descartes - Descartes'a). Apostrof stosujemy także wtedy, gdy chcemy zachować oryginalną formę nazwiska, ponieważ jej odtworzenie na podstawie formy odmienionej mogłoby budzić dwuznaczność (np. gdyby dopełniacz od nazwiska Harry zapisać w wersji zbliżonej do fonetycznej - Harriego - można by odnieść wrażenie, że forma mianownikowa to Harri; użycie apostrofu, Harry'ego, jednoznacznie wskazuje na końcówkę "y" w mianowniku). Decyzję o zastosowaniu lub nie apostrofu dyktuje zawsze końcówka nazwiska męskiego w mianowniku. Niewymawiana litera -e (również jeśli znajduje się po niej niewymawiana spółgłoska, np. zakończenie -es) automatycznie nakazuje nam zastosować apostrof. Piszemy: Ingres'a, Descartes'owi, z Barthes'em, o Braille'u. Nazwiska francuskie takie jak Monnet, Rimbaud są wprawdzie zakończone na niewymawianą w mianowniku spółgłoskę, ale poprzedzająca ją samogłoska jest wymawiana. W takich nazwiskach w przypadkach zależnych uwzględniamy więc niesłyszaną spółgłoskę i nie używamy apostrofu. Nazwisko ojca Unii Europejskiej, J. Monneta, w dopełniaczu może i nie wygląda przekonująco, ale jest jak najbardziej poprawne. Jedynym wyjątkiem dopuszczalności nieodmieniania są nazwiska obce kończące się na o. Wynika to z ich słabej znajomości w społeczeństwie. Ponieważ jednak poziom osłuchania z danym nazwiskiem jest kwestią subiektywną, lepiej je odmienić. Dlatego też proponuję Komisję Barrosa (odmiana rzeczownikowa, jak Picasso lub Canaletto). Co zrobić z iksem? Dużo emocji budzi także kwestia zmiany liter (c na k, tt na tc oraz x na ks) w przypadkach zależnych. Dwa bodajże najpopularniejsze przykłady z tłumaczeń unijnych, to poprawne formy nazwiska Chirac oraz Cox. Piszemy: o J. Chiracu, ale z J. Chirakiem itp. oraz o P. Coksie, P. Coksa czy P. Coksie. Równie złożone i niekiedy trudne do przełknięcia są poprawne formy nazwisk dwuczłonowych, głównie hiszpańskich, gdzie powinno się odmieniać oba człony. Bywa to przyczyną licznych wątpliwości, zwłaszcza, gdy jeden człon odmienia się według odmiany żeńskiej, drugi natomiast męskiej, jak ma to miejsce np. w przypadku Garcii Marqueza. Niemniej jednak zawsze należy kierować się zasadą nadrzędności reguł języka polskiego, a nie "graficznym" wyglądem odmienionej formy. Jak ujęła to w tytule swego artykułu prof. I. Bajer, wstyd nie odmieniać nazwisk! - 5 -

6 I na koniec drobna uwaga: w języku polskim właściwy szyk to najpierw imię, potem nazwisko. Szyk odwrotny może być stosowany jedynie w różnego typu urzędowych spisach i wykazach, a jego stosowanie w innych sytuacjach jest oznaką braku obycia, a nawet... wykształcenia. Pomocy przy odmianie nazwisk polecam szukać w Słowniku poprawnej polszczyzny oraz Słowniku wyrazów kłopotliwych. (np. wpisanie transport+ pozwoli znaleźć transportation, transporting itp.). Kolejnym narzędziem o nieocenionym znaczeniu dla tłumacza jest możliwość jednoczesnego wyświetlenia dwóch wersji językowych, co pozwala na łatwe i szybkie ich porównanie. Pozostaje nam tylko czekać, aż do bazy dodany zostanie język polski... EUR-Lex zasoby Anna Kiejna (PE) tel.: Prawo europejskie: gdzie go szukać?- Akty prawne są w pracy tłumacza bardzo przydatne, często wręcz niezbędne. Dzieje się tak z różnych względów: czasem teksty, które tłumaczymy są tekstami prawnymi bądź prawniczymi, czasem znajdujemy w nich odwołanie do aktów prawnych, a może po prostu chcemy z nich zaczerpnąć terminologię. Gdzie zatem szukać potrzebnych dokumentów? CELEX Najczęściej w naszych tłumaczeniach niezbędne jest skorzystanie z odpowiednich aktów prawa europejskiego. W takim przypadku, profesjonalnym i wszechstronnym narzędziem jest baza danych CELEX (http://europa.eu.int/celex), stworzona i prowadzona przez OPOCE. Korzystanie z tej bazy jest płatne, ale dla pracowników Instytucji UE baza jest dostępna w Intranecie. CELEX umożliwia dostęp do Dziennika Urzędowego serii L i C, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, tekstów będących w przygotowaniu, zapytań poselskich, jak również do innych dokumentów wydawanych przez Instytucje. CELEX obejmuje około dokumentów w 11 oficjalnych językach UE i jest codziennie aktualizowany. Istnieje wiele możliwości wyszukiwania dokumentów przez Menu search i Expert search. Dla tłumacza szczególnie przydatne wydaje się wyszukiwanie według terminu. Istnieje możliwość wyszukania interesującego nas terminu w tytule dokumentu, bądź w całym tekście. Można również przeprowadzić wyszukiwanie kilku terminów występujących łącznie, natomiast dodanie do części wyrazu znaku + pozwala na wyszukanie różnych form danego wyrazu Inną bazą aktów prawa europejskiego, tym razem bezpłatną i ogólnie dostępną na stronie internetowej: jest EUR- Lex. Możemy w niej znaleźć: Traktaty, Dziennik Urzędowy (z wieloma opcjami wyszukiwania dokumentów, m.in. według numeru, daty publikacji, wybranych słów itp.), prawodawstwo obowiązujące i znajdujące się w przygotowaniu, orzecznictwo oraz zapytania poselskie. Baza EUR-Lex umożliwia również wyszukiwanie dokumentów według dziedziny, co może być bardzo przydatne dla tłumacza poszukującego terminologii w danym zakresie. Ponadto w sekcji Enlargement stopniowo dodawane są dokumenty w językach nowych Państw Członkowskich. Dokumenty w języku polskim, które znajdują się w bazie EUR-Lex to teksty sfinalizowane przez służby prawne Rady oraz Komisji. Polskie strony www Tłumacza poszukującego polskiej wersji aktów prawnych UE odsyłam na stronę UKIE: Pod specjalną zakładką znajdziemy tu tłumaczenia Traktatów. Pozostałe akty prawne można wyszukiwać w bazie danych, która zawiera teksty zweryfikowane przez UKIE. Istnieje możliwość wyszukiwania według frazy bądź wyrazu. Ostatnia baza, o której chcę wspomnieć, znajduje się na stronie Sejmu (www.sejm.gov.pl) pod zakładką PRAWO, gdzie pośród innych przydatnych dokumentów, takich jak Konstytucja RP, Zasady etyki poselskiej, czy też Regulamin Sejmu, znajdziemy dostęp do Internetowego Systemu Aktów Prawnych. Baza (bezpośredni dostęp pod adresem: zawiera opisy aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i w Monitorze Polskim od roku 1918 oraz ujednolicone teksty ustaw. Wyszukiwać można według adresu publikacji, tytułu, hasła, rocznika itp. Życzę miłych i owocnych poszukiwań!!! Agnieszka Kwasow (PE) tel:

7 co brzmi w Beneluksie - Język urzędowy Luksemburga Przybywających do Luksemburga uderza naturalna wielojęzyczność tego kraju. Luksemburczycy posługują się co najmniej trzema językami, a ludność napływowa (obecnie około 1/3 ludności Wielkiego Księstwa), wywodząca się głównie z imigracji portugalskiej i włoskiej, posługuje się dodatkowo swoimi językami ojczystymi. Jaki jest jednak język urzędowy Luksemburga? Konstytucja luksemburska (z 1868 r.) nie zawiera postanowień dotyczących reżimu językowego na terytorium Wielkiego Księstwa. Kwestia ta jest regulowana ustawą z 24 lutego 1984 r., której art. 1 stanowi, iż językiem narodowym Luksemburczyków jest język luksemburski. Pozostałe artykuły wymienionej ustawy określają iż ustawodawstwo luksemburskie sporządzane jest w języku francuskim, a wszystkie trzy języki luksemburski, francuski i niemiecki mają równy status w administracji i sądownictwie. Zatem z prawnego punktu widzenia żaden z języków będących w użyciu w Luksemburgu nie jest jego językiem urzędowym, mimo iż za takie są one powszechnie uważane. Odrębną kwestią pozostaje użycie języków w życiu codziennym (gazetach, telewizji, w sklepach i na ulicy) i wynikające z tego naturalne lub sztuczne podziały. Więcej informacji na ten temat pod adresem: rg/langues.html forma powitania, odpowiednia dla szefa i kolegi i niekoniecznie związana z porą dnia. Wieczorem możemy ją zastąpić Owend lub gudden Owend [guden owend], w skrócie n'owend dobry wieczór, ale tak jak i po polsku granica czasowa jest bardzo płynna. Starając się ją uściślić, uzgodniłem z sąsiadem, że po szóstej wieczorem należy już mówić Owend. Dałem temu jednak spokój po wielu Moien, które słyszałem w odpowiedzi na moje n'owend. Jeśli nie chce nam się uczyć form luksemburskich, zawsze możemy użyć francuskiego bonjour i bonsoir. Nie popełnimy grzechu przesuwając akcent na pierwszą sylabę. Ci, którzy mieli okazję pracować w niemieckojęzycznym środowisku, wiedzą, że dzień dzieli się na trzy pory i pomiędzy guten Morgen i guten Abend jest jeszcze Mahlzeit, pora dnia niepozbawiona pewnych zalet. Niemieckie Mahlzeit (dosłownie: pora posiłku, używane w znaczeniu smacznego! ) to po luksembursku Moolzecht [molceśt], jednakże w znaczeniu niemieckiego powitania w porze obiadowej użyjemy raczej słowa Mëtteg [metteś] południe. Wychodząc z pracy mówimy kolegom do jutra, co po luksembursku brzmi bis Muer lub bis Mueren. Późnym wieczorem żegnamy się mówiąc gutt(gudd) Nuecht lub Nuecht [nueśt], czyli dobranoc. Odpowiednikiem polskiego cześć (na powitanie) jest salü albo äddi (na pożegnanie). Jak leci? to po luksembursku Wei ass et? [wej az et]. Wspomnijmy może przy okazji o porach dnia w znaczeniu ogólnym; mueres/moies to rano, rankiem ; owends to wieczorem, stąd vu mueres/moies bis owends od rana do wieczora. Mueres czy moies, mär czy mir ( my ), zależy od różnic regionalnych, z którymi spotykamy się w tym stosunkowo niewielkim kraju. Justyna Bocian (KE) tel: Lëtzebuergesch Lekcja 1 - Här Redakter, Dir Dammen an Dir Hären, Léif [lejf] Kolleejen (Kollegen) [kolezien], Léif Lieser [ljezer], Léif Frënn [fren] Panie Redaktorze, szanowni Państwo, drodzy Koledzy, drodzy Czytelnicy, drodzy Przyjaciele... tak może rozpocznie się kiedyś uroczysta akademia z okazji ukazania się setnego numeru naszej gazetki i setnego odcinka poświęconego językowi luksemburskiemu. Dziś jednak przywitam się z Wami powszechnie używanym gudde Moien [gude mojen], dzień dobry, lub po prostu Moien. Jest to najczęściej stosowana SŁOWNICZEK gudde Moien [gude mojen] dzień dobry gudden Owend [guden owend] dobry wieczór salü [salu] cześć bis Muer [bis muer] do jutra gudd Nuecht [gud nueśt] dobranoc äddi [adi] do widzenia Wei ass et? [wej az et] Jak się masz? léif [lejf] drogi, szanowny Kolleeg [koleź] kolega Frënd [frend] przyjaciel Włodek Dietrich (EP) Współpraca: Agnieszka Dietrich tel:

8 złote myśli Zapraszamy do zgłaszania propozycji złotych myśli pod adresem: zbudowanie pomostu nad luką pomiędzy... bridging the gap between może lepiej: zbliżenie lub zapewnienie większej spójności poprawa dobrobytu i powodzenia increasing wealth and prosperity zwiększanie zamożności i dobrobytu Jeżeli wnosicie Państwo petycję w formie pisemnej, nie musicie ( ) przestrzegać standardowych form. Czy aby na pewno, pisząc do deputowanego Geremka, możemy napisać Witaj Bronku!? dostarczanie usług ludzkich provision of human services świadczenie usług dla ludności lub ewentualnie zależnie od kontekstu zapewnienie opieki społecznej W większości Państw Członkowskich istnieje już odpowiednie ustawodawstwo, zatem konieczne jest dodatkowe ustawodawstwo karne. Since most Member States already have adequate legislation, there is no need for any further criminal law provisions. Propozycja: Zważywszy, że większość Państw Członkowskich posiada już odpowiednie ustawodawstwo, nie jest konieczne wprowadzanie dodatkowych uregulowań w prawie karnym. potwierdzić mój rozkaz confirm my order (na stronie internetowej) potwierdzenie zamówienia Działania dodatkowe mogą okazać się konieczne, gdy nabierze się pewnego dystansu do skutków wdrażanej dyrektywy. Additional measures might need to be introduced when the impact of the implementation of the Regulation can be assessed. Kiedy możliwa będzie ocena skutków wdrażania tego rozporządzenia, konieczne może okazać się wprowadzenie dodatkowych środków. Dla wszystkich tych powodów For all those reasons Mając na uwadze powyższe względy", Dlatego też" Pierwszy numer naszego pisma spotkał się z miłym przyjęciem. Poniżej fragmenty Waszych listów. Czekamy na kolejne. I unfortunately do not (...yet!) understand a single word of Polish, but I personally would like to congratulate you and your team on this brilliant contribution to the cohesion of the Polish linguists in DGT and across Institutions. Good luck for the next 1000 issues of the Co brzmi " newsletter to come. Valeria Darò (Secrétariat Comité Interinstitutionnel de la Traduction et de l'iinterprétation) Although I cannot understand your language it looks very impressive and interesting! Congratulations to all of you who achieved it! It should be an example for the other new languages as well! Kostas Zacharis (p.o. Szefa Departamentu Polskiego) W imieniu PUNTOYCOMA przesyłam Wam najserdeczniejsze gratulacje z okazji publikacji pierwszego numeru Co brzmi...". Życzę dalszych sukcesów! Miguel Á. Navarrete (KE DGT) Witam serdecznie w Komisji i życzę nowym kolegom i koleżankom z Polski wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że kontakt i współpraca między wami i nami, tłumaczami z polskiego na inne język,i pracującymi w Brukseli, będą możliwa mimo nieobecności polskich jednostek tutaj. Wasza pomoc będzie dla nas niezbędna! Simon Robson (KE DGT jednostka angielska) Właśnie skończyłam czytać pierwszy numer pisma i jestem zachwycona!!! Pomysł świetny, realizacja znakomita i bardzo dużo ciekawej treści. Dziękuję bardzo za tekst o budżecie (z przyjemnością dobiorę się do bazy TMX, choć nie mam dostępu do tego serwera), uśmiałam się przy konkursie i z ciekawością przeczytałam o "odnośnie". Marysia Cywińska-Milonas (KE - DGT, Warszawa) Pismo, którego wydawanie rozpoczęliście jest pilnie potrzebne. Pilnie, ponieważ nie można dopuścić, aby okrzepły fatalne tłumaczenia licznych terminów unijnych. Przykładów chyba nie muszę podawać. Już czekam na kolejne wydanie. Paweł Zimecki Co brzmi w trzcinie? Wojciech Kowalski (Komisja Europejska); tel.: Anna Kiejna (Parlament Europejski); tel.: Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tu informacje były jak najbardziej dokładne. Redakcja nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne skutki ich wykorzystania. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedlają poglądy instytucji UE

Wspólny przewodnik praktyczny. przeznaczony dla osób redagujących akty prawne Unii Europejskiej

Wspólny przewodnik praktyczny. przeznaczony dla osób redagujących akty prawne Unii Europejskiej Wspólny przewodnik praktyczny przeznaczony dla osób redagujących akty prawne Unii Europejskiej PL Wspólny przewodnik praktyczny Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przeznaczony dla osób redagujących

Bardziej szczegółowo

Prosto o konkursach Funduszy Europejskich Poradnik efektywnego pisania

Prosto o konkursach Funduszy Europejskich Poradnik efektywnego pisania Prosto o konkursach Funduszy Europejskich Poradnik efektywnego pisania Egzemplarz bezpłatny Autorzy Skład i łamanie Opracowanie graficzne Ilustracje Wydawca Ewelina Moroń, Tomasz Piekot, Grzegorz Zarzeczny,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2330) 153. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 26 lipca 2011 r.

Zapis stenograficzny (2330) 153. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 26 lipca 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2330) 153. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 26 lipca 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej

Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej Szczególna ochrona konsumenta zawierającego umowę na odległość w świetle dyrektywy 97/7/WE i nowego wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej Dr Izabela Wróbel Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ

pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst Spis treści Wprowadzenie 5 7 19 35 57 87 109 123 133 155 177

Bardziej szczegółowo

Numer 120. grudzień 2011. Koniec świata. stawek godzinowych? Street lawyers Radca szuka pracy. On-line 1. Nagrywanie rozpraw pierwsze wrażenia

Numer 120. grudzień 2011. Koniec świata. stawek godzinowych? Street lawyers Radca szuka pracy. On-line 1. Nagrywanie rozpraw pierwsze wrażenia Numer 120 grudzień 2011 Koniec świata stawek godzinowych? Nagrywanie rozpraw pierwsze wrażenia Street lawyers Radca szuka pracy. On-line 1 Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza czwartą edycję konkursu Kryształowe

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Kiedy stosować napisy a kiedy język migowy? Głusi i słabosłyszący odbiorcy internetu.

Kiedy stosować napisy a kiedy język migowy? Głusi i słabosłyszący odbiorcy internetu. Kiedy stosować napisy a kiedy język migowy? Głusi i słabosłyszący odbiorcy internetu. Wydawca Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3A tel.: 12 629 85 14, faks: 12 629 85

Bardziej szczegółowo

Strategia kampanii wyborczej

Strategia kampanii wyborczej Od autora Mój podręcznik, pierwsze w Polsce kompendium wiedzy o marketingu politycznym w Internecie, ma dostarczyć czytelnikowi użytecznych informacji i pomóc w wykształceniu praktycznych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Poradnik Praktyk Studenckich

Poradnik Praktyk Studenckich Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Poradnik Praktyk Studenckich 1 Redakcja: Magda Ziółkowska Aneta Michalska Piotr Kraszewski Okładka: Michał Konicki Opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Jarosław Ruszewski Piotr Sitniewski Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Białystok 2013 Redakcja: Piotr Sitniewski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zesz y t nr 229. Wpływ nowych regulacji kapitałowych na konkurencyjność polskich banków. Michał Dzieliński

MATERIAŁY I STUDIA. Zesz y t nr 229. Wpływ nowych regulacji kapitałowych na konkurencyjność polskich banków. Michał Dzieliński MATERIAŁY I STUDIA Zesz y t nr 229 Wpływ nowych regulacji kapitałowych na konkurencyjność polskich banków Michał Dzieliński Warszawa, grudzień 2008 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Implementacja prawa klimatyczno-energetycznego UE w Polsce

Implementacja prawa klimatyczno-energetycznego UE w Polsce Implementacja prawa klimatyczno-energetycznego UE w Polsce 2 Fundacja ClientEarth Poland jest częścią międzynarodowej organizacji prawniczej z siedzibą w Londynie oraz oddziałami w Warszawie i Brukseli.

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Instytutu Allerhanda. Główny Referent Stanowiska:

Stanowisko Instytutu Allerhanda. Główny Referent Stanowiska: OCENA PROJEKTU NOWYCH DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW Stanowisko Instytutu Allerhanda przygotowane w ramach: Sekcji Prawa Spółek i Rynku Kapitałowego IA Przewodniczący SPSiRK IA: Arkadiusz Radwan

Bardziej szczegółowo

30 31 października 2012 r.

30 31 października 2012 r. 30 31 października 2012 r. Kancelaria Senatu WARSZAWA 2013 r. Kampania społeczna Język urzędowy przyjazny obywatelom pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego I Kongres Języka Urzędowego Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

NR 3(80) III kwartał 2014 Cena 20,00zł ISSN 1425-2872. Projekt nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

NR 3(80) III kwartał 2014 Cena 20,00zł ISSN 1425-2872. Projekt nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego NR 3(80) III kwartał 2014 Cena 20,00zł ISSN 1425-2872 Projekt nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego W NUMERZE strona 4 Michał Wojewoda Projekt ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego krytyczne spojrzenie

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2078) 83. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 15 marca 2011 r.

Zapis stenograficzny (2078) 83. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 15 marca 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2078) 83. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 15 marca 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza

Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza 2011 Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce ekspertyza Ekspertyza powstała w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku

Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku czyli historia realizacji pewnego projektu Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku czyli historia finansowej realizacji pewnego projektu Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy w Krakowie

Cudzoziemcy w Krakowie Cudzoziemcy w Krakowie Suplement do raportu STAN WPROWADZANIA REKOMENDACJI Kraków 2012 2 REDAKTOR Katarzyna Jancewicz KOREKTA Zespół INTERKULTURALNI PL PROJEKT OKŁADKI Łukasz Solecki Copyright by Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

C4.1. Zamierzenia i cele ustawodawstwa w zakresie e-gospodarki na przykładzie Narodowego Planu Rozwoju 2004 2006

C4.1. Zamierzenia i cele ustawodawstwa w zakresie e-gospodarki na przykładzie Narodowego Planu Rozwoju 2004 2006 C4. Prawo Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie najistotniejszych zmian prawnych dotyczących e-gospodarki, które miały i mieć będą największy wpływ na jej funkcjonowanie i rozwój; poprzez omówienie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNEGO PUBLIKOWANIA

EFEKTYWNEGO PUBLIKOWANIA a naukowca różni się od innych zawodów pod jednym zasadniczym wzglę cz wykonywania pracy musimy także o niej pisać. Aptekarz nie pisze o lek owca o przebytych trasach. W przypadku badacza żaden eksperyment

Bardziej szczegółowo

PREZE TACJA 5 UWAGA! Poniższy materiał opracowany został w formie przewodnika przez: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Urząd Dozoru Technicznego, Fundację Promocji Innowacji i Biuro Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Seria raportów. White Paper Series THE POLISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE JĘZYK POLSKI W ERZE CYFROWEJ. Marcin Miłkowski

Seria raportów. White Paper Series THE POLISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE JĘZYK POLSKI W ERZE CYFROWEJ. Marcin Miłkowski White Paper Series Seria raportów THE POLISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE JĘZYK POLSKI W ERZE CYFROWEJ Marcin Miłkowski White Paper Series Seria raportów THE POLISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE JĘZYK POLSKI

Bardziej szczegółowo