JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU PAKIET INFORMACYJNY ECTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU PAKIET INFORMACYJNY ECTS"

Transkrypt

1 JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2011/2012

2 Przygotowanie wersji na rok akademicki 2011/2012: dr Iwona Sikora Opracowanie graficzne: dr Marcin Walczyński 2

3 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 INFORMACJE O KIERUNKU... 5 PRZYZNAWANE KWALIFIKACJE (TYTUŁY ZAWODOWE)... 5 CELE AKADEMICKIE/ZAWODOWE PROGRAMU STUDIÓW... 5 DALSZE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA... 5 FORMUŁA EGZAMINU KOŃCOWEGO... 5 ZASADY/METODY OCENIANIA I EGZAMINOWANIA... 6 PRAKTYKA ZAWODOWA... 6 KOORDYNATOR ECTS NA SPECJALNOŚCI JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU... 6 KADRA... 6 PROGRAM STUDIÓW... 7 PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW... 7 STUDENCI I ICH ŻYCIE... 7 WARUNKI REKRUTACJI... 7 JĘZYK BIZNESU W INTERNECIE... 8 SIATKI GODZIN STUDIA STACJONARNE... Error! Bookmark not defined. OPISY KURSÓW PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO HISTORIA FILOZOFII TECHNOLOGIA INFORMACYJNA JĘZYK ŁACIŃSKI WYCHOWANIE FIZYCZNE PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRAMATYKA PRAKTYCZNA / ROK 1 (semestr 1 i 2) FONETYKA PRAKTYCZNA / ROK 1 (semestr 1 i 2) SPRAWNOŚCI ZINTEGROWANE: LEKSYKA I STRUKTURY / ROK 1 (semestr 1 i 2) SŁUCHANIE / ROK 1 (semestr 1 i 2) SŁUCHANIE / ROK 2 (semestr 3 i 4) PISANIE / ROK 1 (semestr 1 i 2) PISANIE / ROK 2 (semestr 3 i 4) PISANIE / ROK 3 (semestr 5 i 6) KONWERSACJE / ROK 1 (semestry 1 i 2) KONWERSACJE / ROK 2 (semestry 3 i 4) KONWERSACJE / ROK 3 (semestry 5 i 6) JĘZYK NIEMIECKI / ROK 1 (semestr 1) JĘZYK NIEMIECKI / ROK 1 (semestr 2) JĘZYK NIEMIECKI / ROK 2 (semestry 3 i 4) JĘZYK CZESKI / ROK 1 (semestr 1) JĘZYK CZESKI / ROK 1 (semestr 2) JĘZYK CZESKI / ROK 2 (semestr 3) JĘZYK CZESKI / ROK 2 (semestr 4) PRZEDMIOTY KIERUNKOWE GRAMATYKA OPISOWA JĘZYKA ANGIELSKIEGO: FONETYKA I FONOLOGIA WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA GRAMATYKA OPISOWA JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRAMATYKA KONFRONTATYWNA JĘZYKA ANGIELSKIEGO JĘZYK BIZNESU

4 BRITISH AND AMERICAN STUDIES LITERATURE AND CULTURE BRITISH AND AMERICAN STUDIES / ROK 2 (semestry 3 i 4) BRITISH AND AMERICAN STUDIES / ROK 3 (semestry 5 i 6) PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE MIKROEKONOMIA MAKROEKONOMIA PROBLEMY WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ W UNII EUROPEJSKIEJ PODSTAWY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM / semestr PODSTAWY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM / semestr KORESPONDENCJA HANDLOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM ELEMENTY PRAWA HANDLOWEGO I ADMINISTRACYJNEGO WPROWADZENIE DO BIZNESU / semestr WPROWADZENIE DO BIZNESU / semestr PROGRAMY I FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ ORGANIZACJA I TECHNIKA PRACY BIUROWEJ GLOBALIZACJA GOSPODARCZA SEMINARIUM DYPLOMOWE

5 INFORMACJE O KIERUNKU Kierunek: filologia Specjalność: język angielski biznesu business English Czas trwania, tryb i rodzaj: 3letnie bezpłatne stacjonarne studia licencjackie dzienne 3letnie niestacjonarne studia licencjackie zaoczne PRZYZNAWANE KWALIFIKACJE (TYTUŁY ZAWODOWE) Wyższe studia zawodowe w ramach specjalności język biznesu trwają trzy lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwent posiada ogólne wykształcenie w zakresie filologii specjalność: angielski język biznesu, umożliwiające mu kontynuację edukacji na poziomie magisterskim na studiach w zakresie lingwistyki stosowanej lub filologii ze specjalnością translatoryczną lub w zakresie języka biznesu, jak również przygotowanie zawodowe do wykonywania zawodu tłumacza. CELE AKADEMICKIE/ZAWODOWE PROGRAMU STUDIÓW Celem programu studiów dla filologii ze specjalnością język biznesu jest ogólne przygotowanie filologiczne realizowane poprzez przedmioty językoznawcze, kulturoznawcze, specjalistyczne w zakresie leksyki i terminologii ekonomicznej i prawniczej oraz przedmioty stanowiące prolegomenę nauk ekonomicznych i prawnych, a także mające na celu przygotować przyszłych absolwentów do ewentualnego podjęcia studiów magisterskich na kierunku filologia ze specjalnością język biznesu lub specjalnością translatoryczną. Duża ilość ćwiczeń z zakresu praktycznej znajomości języka angielskiego ma na celu nie tylko przekazanie przyszłym absolwentom biegłej znajomości języka, lecz także kompetencji kulturowej i specjalistycznej w zakresie gospodarki, handlu i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Przedmioty lingwistyczne, specjalistyczne i ekonomiczne oraz praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach przygotowują do zawodu specjalisty w zakresie zarządzania międzynarodowego, eksportu oraz podstaw tłumaczenia w biznesie. Różnorakie ćwiczenia tłumaczeniowe i praktyki specjalistyczne przygotowują w sposób celowy do pracy w charakterze specjalisty w zakresie komunikacji lingwistycznej w biznesie oraz tłumacza. DALSZE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia na studiach magisterskich uczelni akademickich w kraju na kierunku filologia ze specjalnościami: język biznesu, lingwistyka stosowana, translatoryka oraz w licznych zagranicznych uczelniach akademickich na studiach magisterskich w zakresie angielskiego języka biznesu lub translatoryki (np. w krajach europejskich można ubiegać się o tytuł tłumacza dyplomowanego). FORMUŁA EGZAMINU KOŃCOWEGO Aby uzyskać tytuł licencjata studenci są zobowiązani zaliczyć przewidziane programem studiów przedmioty w formie lub egzaminu na ocenę oraz przedłożyć pracę dyplomową napisaną pod kierunkiem promotora, która jest recenzowana, a także złożyć końcowy egzamin licencjacki, który jest egzaminem ustnym i obejmuje oprócz treści z dziedziny związanej z tematem pracy dyplomowej obronę pracy dyplomowej. 5

6 ZASADY/METODY OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Warunkiem semestru jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich przedmiotów przewidywanych w planie studiów bądź wybranych jako obligatoryjne, w tym także praktyki zawodowej oraz złożenie indeksu i karty zaliczeń w dziekanacie w terminie określonym trybem semestru. O ceny stosowane w PWSZ w Nysie : bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0). Podstawą do jest aktywność studenta na zajęciach i pozytywne wyniki kontroli wiadomości jak również wszystkich działań podlegających ocenie. Zaliczenie przedmiotu prowadzonego wyłącznie w formie wykładu a niekończącego się egzaminem następuje poprzez zdanie kolokwium/testu końcowego. Brak ćwiczeń, projektowych i laboratoryjnych, lektoratów i seminariów uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z danych przedmiotów. PRAKTYKA ZAWODOWA Praktyka specjalistyczna i tłumaczeniowa praktyka odbywa się we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych prowadzących międzynarodowe kontakty handlowe małych i średnich przedsiębiorstwach, spółkach prawa handlowego, zakładach produkcyjnych i usługowych, biurach podróży, firmach zagranicznych oraz instytucjach związanych z handlem zagranicznym, ale także instytucjach administracji samorządu terytorialnego, biurach tłumaczeń. W pierwszej fazie studenci poznają specyfikę funkcjonowania firm i przedsiębiorstw, zajmują się zadaniami, w których mogą wykorzystać znajomość języka, takimi jak prowadzenie rozmów telefonicznych, pozyskiwanie informacji z prasy, internetu i innych mediów, formułowanie pism i ofert. W dalszej części praktyki studenci wykorzystują umiejętności zdobyte w ramach ćwiczeń tłumaczeniowych tłumacząc pisemnie i konsekutywnie, o ile to możliwe, również symultanicznie. KOORDYNATOR ECTS NA SPECJALNOŚCI JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU dr Iwona Sikora adres: Instytut Neofilologii PWSZ w Nysie, pokój 305F adres KADRA Zespół wykładowców języka biznesu w PWSZ w Nysie składa się z wybitnych naukowców, którym nieobca jest praktyka językowobiznesowa. Są to wysoko wykwalifikowani nauczyciele, specjaliści języka biznesu oraz tłumacze, których dynamiczny rozwój naukowodydaktyczny widoczny jest w stopniach i tytułach naukowych uzyskanych w renomowanych polskich uczelniach oraz w licznych publikacjach. SKŁAD KADRY JĘZYKA BIZNESU W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012: prof. zw. dr hab. Julian Maliszewski (kierownik specjalności) dr Alina Bryll, wykładowca dr Iwona Sikora, wykładowca dr Marcin Walczyński, wykładowca dr Marta Wiśniowska, wykładowca mgr Anna Grabiec, asystent 6

7 mgr Paulina Martynowicz, asystent Zajęcia z przedmiotów ogólnych i ekonomicznobiznesowych prowadzą wykładowcy z innych instytutów PWSZ w Nysie: Instytutu Zarządzania, Instytutu Finansów, Instytutu Informatyki, Studium Języków Obcych itp. PROGRAM STUDIÓW Program studiów na kierunku filologia, specjalność: angielski język biznesu jest interdyscyplinarny i obejmuje cały szereg przedmiotów językowych i ekonomicznych. Przedmioty ogólne (filozofia, technologia informacyjna, język niemiecki/język czeski, wychowanie fizyczne) Praktyczna nauka języka angielskiego (angielski język biznesu, fonetyka, pisanie, słuchanie, mówienie, sprawności zintegrowane, korespondencja handlowa) Wiedza o języku i komunikacji (wstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa języka angielskiego, gramatyka kontrastywna) Wiedza o krajach anglojęzycznych (kultura i realioznawstwo Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych) Przedmioty ekonomiczne i biznesowe (mikroekonomia, makroekonomia, zarządzanie, prawo, problemy gospodarcze w Unii Europejskiej, wprowadzenie do biznesu, etyka biznesu, organizacja i techniki pracy biurowej, globalizacja gospodarcza) PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW Absolwenci języka biznesu w PWSZ w Nysie, dzięki interdyscyplinarnemu programowi studiów łączącemu praktyczne umiejętności językowe z wiedzą ekonomiczną, mogą w przyszłości pracować w takich zawodach jak tłumacz pisemny, tłumacz ustny, asystent czy asystentka prezesa zarządu, manager, specjalista ds. komunikacji oraz w wielu innych. STUDENCI I ICH ŻYCIE Studenci języka biznesu mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania naukowe i artystyczne w kołach naukowych działających na uczelni (np. w Kole Naukowym Języka Biznesu), a swoje zainteresowania sportowe w ramach różnych sekcji sportowych działających w uczelnianym Studium Wychowania Fizycznego. Studenci języka biznesu mają możliwość, i wielu z nich z niej korzysta, wziąć udział w wymianie studenckiej organizowanej w ramach Programu SocratesErasmus. Uczelnia podpisała wiele umów z uczelniami w Europie, w których studenci mogą zrealizować część studiów (dzięki punktom kredytowym ECTS). Studenci nyskiej uczelni mogą otrzymać różnego rodzaju stypendia: za wyniki w nauce, socjalne, mieszkaniowe itp. Wiedząc, że nie samą nauką student żyje, Samorząd Studencki PWSZ w Nysie organizuje imprezy studenckie, z których najgłośniejsze są co roku Juwenalia. WARUNKI REKRUTACJI Kandydaci, którzy zdawali nową maturę z języka angielskiego są kwalifikowani w trybie konkursu świadectw (nie zdają egzaminu wstępnego). W przypadku kandydatów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego według starych zasad, przewiduje się dwustopniowy tryb kwalifikacji obejmujący rozmowę kwalifikacyjną w języku 7

8 angielskim i konkurs świadectw (zdanie egzaminu wstępnego dopuszcza do konkursu świadectw). Zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej są finaliści i laureaci olimpiad. JĘZYK BIZNESU W INTERNECIE Więcej informacji o PWSZ w Nysie: Więcej informacji o studiach w zakresie języka biznesu: Więcej informacji o rekrutacji: Język biznesu na Facebooku: 8

9 SIATKI GODZIN STUDIA STACJONARNE Wszystkie rodzaje zaliczeń kończą się wystawieniem oceny Stosowane skróty: W wykład, CP/L ćwiczenia praktyczne/laboratorium, PNJA praktyczna nauka języka angielskiego ROK 1, SEMESTR 1 (ZIMOWY) / studia stacjonarne 1 Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj godzin Rodzaj Przedmiot obowiązkowy do semestru A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO OBLIGATORYJNE 2 ECTS 1. Historia filozofii W 30 egzamin nie 2 B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE OBLIGATORYJNE 19 ECTS 2. Praktyczna nauka języka angielskiego, w tym: CP/L 180 zaliczenie tak Sprawności CP/L 30 zaliczenie tak 3 zintegrowane: leksyka i struktury 4. Słuchanie CP/L 30 zaliczenie tak 3 5. Pisanie CP/L 30 zaliczenie tak 3 6. Konwersacje CP/L 30 zaliczenie tak 3 7. Gramatyka praktyczna CP/L 30 zaliczenie tak 3 8. Fonetyka praktyczna CP/L 30 zaliczenie tak 3 9. Praktyczna nauka CP/L 30 zaliczenie nie 1 drugiego języka obcego C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBLIGATORYJNE 6 ECTS 10. Gramatyka opisowa W 30 egzamin nie 3 języka angielskiego: fonetyka i fonologia 11. Wstęp do językoznawstwa W 30 zaliczenie nie 3 Punkty ECTS RAZEM PUNKTÓW ECTS: 27 ROK 1, SEMESTR 2 (LETNI) / studia stacjonarne Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj godzin Rodzaj Przedmiot obowiązkowy do semestru A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO OBLIGATORYJNE 3 ECTS 1. Technologia W 15 zaliczenie nie 2 informacyjna 2. Technologia CP/L 15 zaliczenie nie informacyjna 3. Język łaciński CP/L 30 zaliczenie nie 1 B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE OBLIGATORYJNE 18 ECTS 4. Praktyczna nauka języka angielskiego, w tym: CP/L 165 egzamin tak 16 Punkty ECTS 1 Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2011/2012, realizują je według zmodyfikowanej siatki studiów zatwierdzonej przez Senat PWSZ w Nysie w 2011 roku. 9

10 Egzamin 5. Sprawności zintegrowane: leksyka i struktury CP/L 30 zal. tak 6. Słuchanie CP/L 30 zal. tak 7. Pisanie CP/L 30 zal. tak 8. Konwersacje CP/L 30 zal. tak 9. Gramatyka praktyczna CP/L 30 zal. tak 10. Fonetyka praktyczna CP/L 15 zal. tak 11. Praktyczna nauka CP/L 30 egzamin nie 2 drugiego języka obcego C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBLIGATORYJNE 9 ECTS 12. Język biznesu W 30 zaliczenie nie Język biznesu CP/L 30 zaliczenie nie 14. Wstęp do W 30 egzamin nie 3 językoznawstwa PRAKTYKA ZAWODOWA 3 ECTS 15. Praktyka zawodowa 4 RAZEM PUNKTÓW ECTS: 33 10

11 egzamin ROK 2, SEMESTR 3 (ZIMOWY) / studia stacjonarne 2 Nazwa przedmiotu Rodzaj godzin Rodzaj Przedmiot obowiązkowy do semestru Punkty ECTS B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE OBLIGATORYJNE 12 ECTS 1. PNJA: Słuchanie CP/L 30 zaliczenie tak 3 2. PNJA: Pisanie CP/L 30 zaliczenie tak 3 3. PNJA: Konwersacje CP/L 45 zaliczenie tak 4 4. Język niemiecki CP/L 30 zaliczenie nie 2 C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBLIGATORYJNE 12 ECTS 5. Gramatyka opisowa języka angielskiego 6. Gramatyka opisowa języka angielskiego 7. Gramatyka konfrontatywna języka angielskiego 8. Gramatyka konfrontatywna języka angielskiego W 15 zaliczenie nie 3 CT 30 zaliczenie nie W 30 zaliczenie nie 3 CT 15 zaliczenie nie 9. Język biznesu CP/L 30 egzamin nie British and American Studies (Literature and Culture) W 30 zaliczenie nie 2 D. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE 3 ECTS 11. Mikroekonomia W 30 zaliczenie nie Mikroekonomia C/CT 15 zaliczenie nie RAZEM PUNKTÓW ECTS: 27 ROK 2, SEMESTR 4 (LETNI) / studia stacjonarne Nazwa przedmiotu Rodzaj Liczb a godz in Rodzaj Przedmiot obowiązkowy do semestru Punkty ECTS A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO OBLIGATORYJNE 1 ECTS 1. Wychowanie fizyczne CP/L 30 zaliczenie nie 1 B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE OBLIGATORYJNE 13 ECTS 2. PNJA: Słuchanie CP/L 30 zaliczenie 3. PNJA: Pisanie CP/L 30 zaliczenie tak 4. PNJA: Konwersacje CP/L 45 zaliczenie tak tak Język niemiecki CP/L 30 zaliczenie nie 3 C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBLIGATORYJNE 7 ECTS 6. Gramatyka opisowa języka angielskiego 7. Gramatyka opisowa języka angielskiego W 15 egzamin nie 3 CT 30 zaliczenie nie 2 Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku 2010/2011 i wcześniej, realizują je według siatki studiów zatwierdzonej w 2007 roku. 11

12 8. Gramatyka konfrontatywna języka angielskiego 9. British and American Studies (Literature and Culture) CT 15 egzamin nie 2 W 30 zaliczenie nie 2 D. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE 9 ECTS 10. Makroekonomia W 30 zaliczenie nie Makroekonomia C/CT 15 zaliczenie nie 12. Problemy współpracy W 30 zaliczenie nie 2 gospodarczej w UE 13. Podstawy zarządzania W 30 zaliczenie nie 4 przedsiębiorstwem 14. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem C/CT 30 zaliczenie nie PRAKTYKA ZAWODOWA 4 ECTS 15. Praktyka zawodowa 4 RAZEM PUNKTÓW ECTS: 34 (33+1) 12

13 egz. ROK 3, SEMESTR 5 (ZIMOWY) / studia stacjonarne Nazwa przedmiotu Rodzaj godzin Rodzaj Przedmiot obowiązkowy do semestru Punkty ECTS A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO OBLIGATORYJNE 1 ECTS 1. Wychowanie fizyczne CP/L 30 zaliczenie tak 1 B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE OBLIGATORYJNE 4 ECTS 2. PNJA: Pisanie CP/L 30 zaliczenie tak 4 3. PNJA: Konwersacje CP/L 30 zaliczenie tak C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 1 ECTS 4. British and American Studies (Literature and Culture) D. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE 24 ECTS CP/L 30 zaliczenie nie 1 5. Korespondencja W 30 zaliczenie tak 4 handlowa w j. angielskim 6. Korespondencja CP/L 30 zaliczenie tak handlowa w j. angielskim 7. Elementy prawa W 30 egzamin tak 6 handlowego i administracyjnego 8. Elementy prawa C/CT 30 zaliczenie tak handlowego i administracyjnego 9. Wprowadzenie do biznesu W 15 zaliczenie tak Wprowadzenie do biznesu C/CT 30 zaliczenie tak 11. Problemy współpracy W 30 zaliczenie tak 2 gospodarczej w UE 12. Etyka biznesu W 30 zaliczenie tak Programy i fundusze UE W 30 zaliczenie tak Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem W 15 egzamin tak Seminarium dyplomowe S 30 zaliczenie tak 4 RAZEM PUNKTÓW ECTS: 30 (29+1) ROK 3, SEMESTR 6 (LETNI) / studia stacjonarne Nazwa przedmiotu Rodzaj godzin Rodzaj B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE OBLIGATORYJNE 6 ECTS Przedmiot obowiązkowy do semestru Punkty ECTS 1. PNJA: Pisanie CP/L 30 zaliczenie tak 6 2. PNJA: Konwersacje CP/L 30 zaliczenie tak C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 1 ECTS 3. British and American Studies (Literature and Culture) CP/L 30 egzamin tak 2 D. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE 3 ECTS 4. Organizacja i technika pracy biurowej 5. Organizacja i technika pracy biurowej W 30 zaliczenie tak 4 C/CT 30 zaliczenie tak 13

14 6. Wprowadzenie do biznesu W 15 zaliczenie nie 1 7. Globalizacja gospodarcza W 30 zaliczenie nie 4 8. Globalizacja gospodarcza C/CT 30 zaliczenie nie 9. Seminarium dyplomowe S 30 zaliczenie tak 4 PRACA DYPLOMOWA 10 ECTS 10. Praca dyplomowa 10 RAZEM PUNKTÓW ECTS: 31 14

15 OPISY KURSÓW PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO HISTORIA FILOZOFII 1. Nazwa przedmiotu: historia filozofii 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: język polski 4. Kierunek: filologia 5. Specjalność: język biznesu angielski 6. Rok: 1 Semestr: 1 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: dr Ewa SmolkaDrewniak 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma : godzin w semestrze Wykład 30 egzamin / tablicowe Laboratorium/ praktyczne Projekt 10. punktów ECTS: Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 12. Wymagania wstępne: Seminarium 13. Cele kształcenia: Celem kursu jest wprowadzenie do kategorii i stanowisk z dziedziny historii filozofii, stanowiące niezbędny element wykształcenia humanistycznego oraz umożliwiające rozumienie głównych wątków tradycji myślowej Zachodu; kurs ten przyporządkowuje im określone rozstrzygnięcia praktyczne modele cywilizacji zachodniej jako implikacje rozumienia fundamentalnych kwestii ontologicznych, epistemologicznych, aksjologicznych i antropologicznych. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form : Wykład: Omawiane zagadnienia filozoficzne zostały ujęte w perspektywie określających je paradygmatów ich kształtowania się, rozwoju i destrukcji. Koncepcje teoretyczne są ilustrowane opisem tła kulturowego, społecznopolitycznego, a także dokonań artystycznych danej epoki. Kurs rozpoczyna się prezentacją paradygmatu kosmocentrycznego jako wyznaczającego granice istocie człowieka (człowiek jest "elementem" kosmosu) i jego aktywności twórczej (mitologia grecka, pitagoreizm, sofiści, Platon, Arystoteles, stoicyzm, sceptycyzm, epikureizm, Plotyn). Przekształcenie wyżej wyróżnionych związków przynosi teocentryzm, ujmując człowieka jako stworzenie Boże, wyposażone w zarazem w możliwości twórcze (judeochrześcijaństwo, św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, via moderna). W dalszej części 15

16 kurs koncentruje się na głównych problemach filozofii nowożytnej (odrodzenie, F. Bacon, R. Descartes, oświecenie, I. Kant, G. W. F. Hegel) jako dążenia do ustanowienia rozumnej "przestrzeni" życia człowieka nowoczesnego. Jako wyraz kryzysu świadomości współczesnego człowieka zaprezentowana zostaje filozofia współczesna (S. Kierkegaard, F. Nietzsche, E. Husserl, M. Heidegger, J. P. Sartre, neopozytywizm, personalizm, hermeneutyka) / tablicowe: Laboratorium/ praktyczne: Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące posługiwania się komputerem oraz technologiami Internetowymi w społeczeństwie informacyjnym oraz informacje na temat dostępnych technologii informacyjnych i ich potencjału w nauczaniu języków obcych. Praktyczne umiejętności lokalizowania, oceny przydatności, pobierania wykorzystanie wybranego oprogramowania komputerowego. Projektowanie i samodzielne opracowania pomocy naukowych przy użyciu komputera i Internetu, rozpoznawanie zagrożeń związanych z używaniem Internetu i metody walki z wirusami Projekt: Seminarium: 15. Literatura podstawowa: A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii. Poznanie. Antologia tekstów filozoficznych, red. Z. Cackowski, M. Hempoliński. Copelston, Historia filozofii, t.19. J. Galarowicz, Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii Ontologia. Antologia tekstów filozoficznych, red. M. Hempoliński R. Ingarden, Książeczka o człowieku. A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej. Filozofia współczesna, red. Z. Kuderowicz, t.12. Filozofia. Podstawowe pytania, red. E. Martens, H. Schnädelbach. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t.15. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t Literatura towarzysząca: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 1. Nazwa przedmiotu: technologia informacyjna 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: język polski 4. Kierunek: filologia 5. Specjalność: język biznesu angielski 6. Rok: 1 Semestr: 2 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: mgr inż. Ryszard Serafin 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma : 16

17 godzin w semestrze Wykład / tablicowe Laboratorium/ praktyczne Nie dot. Nie dot. Projekt 10. punktów ECTS: Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 12. Wymagania wstępne: Seminarium 13. Cele kształcenia: Celem jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z dziedziny technologii informatycznych przydatnych w pracy nauczycielskiej oraz przedstawienie kluczowych zagadnień informatyki. Wykorzystanie właściwych narzędzi i metod informatyki do rozwiązywania praktycznych problemów w nauczaniu języków obcych. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form : Wykład: Omówienie procesu tworzenia prezentacji, tworzenia i korzystania ze stron WWW. Zajęcia obejmują także zagadnienia związane z edycją tekstu, przydatnymi programami. Nacisk położono na problemy tworzenia i użytkowania nowoczesnych systemów informacyjnych zarządzania. Poszczególne tematy będą ilustrowane przykładami praktycznymi i studiami wybranych przypadków. Zagadnienia są prezentowane w kontekście najnowszych metod, technologii i narzędzi / tablicowe: Laboratorium/ praktyczne: Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące posługiwania się komputerem oraz technologiami Internetowymi w społeczeństwie informacyjnym oraz informacje na temat dostępnych technologii informacyjnych i ich potencjału w nauczaniu języków obcych. Praktyczne umiejętności lokalizowania, oceny przydatności, pobierania wykorzystanie wybranego oprogramowania komputerowego. Projektowanie i samodzielne opracowania pomocy naukowych przy użyciu komputera i Internetu, rozpoznawanie zagrożeń związanych z używaniem Internetu i metody walki z wirusami Projekt: Seminarium: 15. Literatura podstawowa: TECHNOLOGIA informacyjna w dydaktyce przedmiotów humanistycznych / Bolesław Ochodek; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2006 WPROWADZENIE do informatyki: poradnik dla ucznia i nauczyciela / Andrzej Kisielewicz. Gliwice: Helion, cop WIELKA encyklopedia Internetu i nowych technologii / Michał Czajkowski. Kraków: Edition 2000,

18 ABC...EXCELA 2002 / Krzysztof Kuciński. Kraków: Edition 2000, ABC...WORDA 2002 / Zdzisław Dec. Kraków: Edition 2000, Literatura towarzysząca: KOMPUTEROWY skład tekstów: jak to zrobić? / Robin Williams; tł. z ang. Agata Bulandra. Gliwice: Helion, cop ANGIELSKI z komputerem: programy, słowniki komputerowe i strony WWW / Bogdan Kowalewski, Paweł Wimmer. Gliwice: Helion, cop SŁOWNIK informatyczny angielskopolski = EnglishPolish Dictionary of Computer Science / Andrzej Marciniak, Michał Jankowski; red. Wiktor Jassem. Warszawa; Poznań: Państwowe Wydaw. Naukowe, PODSTAWY budowy i działania komputerów / Andrzej Skorupski. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, JĘZYK ŁACIŃSKI 1. Nazwa przedmiotu: język łaciński 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: język polski / język łaciński 4. Kierunek: filologia 5. Specjalność: język biznesu angielski 6. Rok: 1 Semestr: 2 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: mgr Mirosław Grudzień 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma : godzin w semestrze Wykład / tablicowe Laboratorium/ praktyczne 30 Test Projekt 10. punktów ECTS: Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 12. Wymagania wstępne: Seminarium 1. Cele kształcenia: Opanowanie przez studentów podstawowych konstrukcji gramatycznych oraz słownictwa, tłumaczenie i rozumienie tekstów źródłowych z czasów antycznych, średniowiecznych i wczesnonowożytnych. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form : Wykład: / tablicowe: Laboratorium/ praktyczne: 18

19 Zasady gramatyczne i słownictwo łacińskie. Podstawowa wiedza z historii języka. Kulturotwórcza rola języka łacińskiego Projekt: Seminarium: 15. Literatura podstawowa: Jan Wikarjak GRAMATYKA opisowa języka łacińskiego. Wyd. 11, dodr. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, Stanisław Wilczyński, Teresa Zarych. RUDIMENTA latinitatis / Wyd. 2 popr.rudimenta latinitatis. Cz. 1. Teksty i słownik. Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Stanisław Wilczyński, Teresa Zarych RUDIMENTA latinitatis. Wyd. 2 popr.rudimenta latinitatis. Cz. 2. Preparacje i komentarz gramatyczny / Stanisław Wilczyński, Teresa Zarych. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Literatura towarzysząca: Józef Korpanty; Antoni Bobrowski / red. [et al.]. MAŁY słownik łacińskopolski Wyd. 5. Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, WYCHOWANIE FIZYCZNE 1. Nazwa przedmiotu: wychowanie fizyczne 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: język polski 4. Kierunek: filologia 5. Specjalność: język biznesu angielski 6. Rok: 2, 3 Semestr: 4, 5 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: mgr Adam Wrona 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma : godzin w semestrze Wykład / tablicowe Laboratorium/ praktyczne 30 Test sprawnościowy Projekt 10. punktów ECTS: 2(1+1) 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 12. Wymagania wstępne: Seminarium 2. Cele kształcenia: Za podstawę kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej uznaje się zarówno kształtowanie ciała i funkcji psychomotorycznych wychowanka, jak również ukształtowanie u niego systemu wiedzy, umiejętności i nawyków oraz pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej, które w praktyce przejawiać się będę w dążeniu i 19

20 działaniu na rzecz utrzymania przez całe życie wysokiej sprawności fizycznej i zdrowia. 3. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form : Wykład: / tablicowe: Laboratorium/ praktyczne: Program obejmuje zajęcia: 1. gry sportowe zespołowe, 2. pływania i ratownictwo wodne, 3. lekkoatletyka, 4. gimnastyka artystyczna, 5. aerobik, 6. siatkówka, 7. koszykówka, 8. piłka ręczna, 9. turystyka piesza, 10. rowerowa Projekt: Seminarium: 15. Literatura podstawowa: 16. Literatura towarzysząca: 20

21 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRAMATYKA PRAKTYCZNA / ROK 1 (semestr 1 i 2) 1. Nazwa przedmiotu: PNJA gramatyka praktyczna 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: język angielski 4. Kierunek: filologia 5. Specjalność: język biznesu angielski 6. Rok: 1 Semestr: 1, 2 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: mgr Anna Grabiec 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: dr Iwona Sikora dr Marcin Walczyński 9. Formy wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma : godzin w semestrze Wykład / tablicowe Laboratorium/ praktyczne 30 aktywność, frekwencja, testy Projekt Seminariu m 10. punktów ECTS: 6(3+3) 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): średniozaawansowany 12. Wymagania wstępne: 13. Cele kształcenia: Rozwijanie kompetencji gramatycznej, umiejętność tworzenia określonych struktur gramatycznych, umiejętność praktycznego zastosowania określonych struktur gramatycznych w mowie i w piśmie. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form : Wykład: / tablicowe: Laboratorium/ praktyczne: Zakres tematyczny obejmuje podstawowe zagadnienia z praktycznej gramatyki języka angielskiego: przedimki przymiotniki i przysłówki czasy czasowniki modalne 21

22 zdania warunkowe mowa zależna konstrukcje gerund i infinitive rzeczowniki Projekt: Seminarium: 15. Literatura podstawowa: Evans V.: FCE Use of English.Express Publishing 2006 Swan, M. Practical English Usage Oxford University Press, 2002 Vince, M. Advanced Language Practice Macmillan Literatura towarzysząca: FONETYKA PRAKTYCZNA / ROK 1 (semestr 1 i 2) 1. Nazwa przedmiotu: fonetyka praktyczna języka angielskiego 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: język angielski 4. Kierunek: filologia 5. Specjalność: język biznesu angielski 6. Rok: 1 Semestr: 1, 2 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: dr Iwona Sikora 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma : godzin w semestrze Wykład / tablicowe Laboratorium/ praktyczne sem sem zaliczenie Projekt Seminarium 10. punktów ECTS: 4(3+1) 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy/średnio zaawansowany 12. Wymagania wstępne: 13. Cele kształcenia: Ukształtowanie poprawnej wymowy samogłosek, dyftongów i spółgłosek; zapoznanie z systemem akcentów (akcent wyrazowy i zdaniowy), rytmu i intonacji języka angielskiego, Ćwiczenie wymowy dźwięków sprawiających szczególne trudności Polakom. Zwrócenie uwagi na typowe błędy popełniane w wymowie angielskiej przez słuchaczy oraz ich stopniowa eliminacja. Wykształcenie umiejętności korzystania ze słownika wymowy 22

JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU PAKIET INFORMACYJNY ECTS

JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU PAKIET INFORMACYJNY ECTS JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 015/016 Przygotowanie wersji na rok akademicki 015/016: dr Iwona Sikora Opracowanie graficzne: dr Marcin Walczyński SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Semestr I wspólny dla specjalności nauczycielskiej i nienauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA Studia pierwszego stopnia studia niestacjonarne Kierunek: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. PNJA (Use of English)

KARTA PRZEDMIOTU. PNJA (Use of English) KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Humanistyczny Język niemiecki, A1/A2, Fa.MI.1.J.N. I rok, semestr 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja ASYSTENT JĘZYKOWY

Bardziej szczegółowo

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja EDYCJA I SKŁAD

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja TŁUMACZENIA KATALOG

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych (PWSBIJO) Poznan University College of Business and Foreign Languages Ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI Programy nauczania opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2006

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SYLABUS Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot KATEDRA FILOLOGII ROSYJSKIEJ Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

specjalność: nauczycielska (moduł I+II)

specjalność: nauczycielska (moduł I+II) specjalność: nauczycielska (moduł I+II) - kierunek: filologia rosyjska zaawansowana z językiem angielskim grupa A - kierunek: filologia rosyjska od podstaw z językiem angielskim grupa B - kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 www.pwsz.nysa.pl 1 NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW. Rok akademicki 2013/2014. Rok III

KATALOG KURSÓW. Rok akademicki 2013/2014. Rok III KATALOG KURSÓW Rok akademicki 2013/2014 Rok III Filologia angielska z przedmiotem ogólnym język angielski i z przedmiotem dodatkowym język niemiecki Studia stacjonarne nauczycielskie I stopnia 1 PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Logistyka I rok, semestr 1

Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka, s. 1 Instytut: Przyrodniczo- Techniczny Kierunek: Logistyka Poziom studiów: I stopnia - inżynierskie KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Język angielski, poziom: A2/B1,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu WARSZAWA wrzesień 2008 Zawartość niniejszego przewodnika może ulec drobnym zmianom wraz z corocznym przeglądem, dokonywanym przez Wyższą Szkołę

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe Załącznik nr 3 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2008/2009 Opracowanie: zespół nauczycieli akademickich Instytutu Humanistycznego pod kierunkiem dr Joanny Dobrowolskiej-Bieleckiej Nadzór: doc. dr Barbara Piątkowska

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia niestacjonarne I i II stopień SPIS TREŚCI STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne ADMINISTRACJA Przedmioty wspólne 1. Język obcy... 2 2. Wprowadzenie do studiowania... 9 3. Kultura pracy i etyka w administracji... 11 4. Ochrona środowiska... 14 5. Ochrona własności intelektualnej...

Bardziej szczegółowo