JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU PAKIET INFORMACYJNY ECTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU PAKIET INFORMACYJNY ECTS"

Transkrypt

1 JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU PAKIET INFORMACYJNY ECTS ROK AKADEMICKI 2011/2012

2 Przygotowanie wersji na rok akademicki 2011/2012: dr Iwona Sikora Opracowanie graficzne: dr Marcin Walczyński 2

3 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 INFORMACJE O KIERUNKU... 5 PRZYZNAWANE KWALIFIKACJE (TYTUŁY ZAWODOWE)... 5 CELE AKADEMICKIE/ZAWODOWE PROGRAMU STUDIÓW... 5 DALSZE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA... 5 FORMUŁA EGZAMINU KOŃCOWEGO... 5 ZASADY/METODY OCENIANIA I EGZAMINOWANIA... 6 PRAKTYKA ZAWODOWA... 6 KOORDYNATOR ECTS NA SPECJALNOŚCI JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU... 6 KADRA... 6 PROGRAM STUDIÓW... 7 PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW... 7 STUDENCI I ICH ŻYCIE... 7 WARUNKI REKRUTACJI... 7 JĘZYK BIZNESU W INTERNECIE... 8 SIATKI GODZIN STUDIA STACJONARNE... Error! Bookmark not defined. OPISY KURSÓW PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO HISTORIA FILOZOFII TECHNOLOGIA INFORMACYJNA JĘZYK ŁACIŃSKI WYCHOWANIE FIZYCZNE PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRAMATYKA PRAKTYCZNA / ROK 1 (semestr 1 i 2) FONETYKA PRAKTYCZNA / ROK 1 (semestr 1 i 2) SPRAWNOŚCI ZINTEGROWANE: LEKSYKA I STRUKTURY / ROK 1 (semestr 1 i 2) SŁUCHANIE / ROK 1 (semestr 1 i 2) SŁUCHANIE / ROK 2 (semestr 3 i 4) PISANIE / ROK 1 (semestr 1 i 2) PISANIE / ROK 2 (semestr 3 i 4) PISANIE / ROK 3 (semestr 5 i 6) KONWERSACJE / ROK 1 (semestry 1 i 2) KONWERSACJE / ROK 2 (semestry 3 i 4) KONWERSACJE / ROK 3 (semestry 5 i 6) JĘZYK NIEMIECKI / ROK 1 (semestr 1) JĘZYK NIEMIECKI / ROK 1 (semestr 2) JĘZYK NIEMIECKI / ROK 2 (semestry 3 i 4) JĘZYK CZESKI / ROK 1 (semestr 1) JĘZYK CZESKI / ROK 1 (semestr 2) JĘZYK CZESKI / ROK 2 (semestr 3) JĘZYK CZESKI / ROK 2 (semestr 4) PRZEDMIOTY KIERUNKOWE GRAMATYKA OPISOWA JĘZYKA ANGIELSKIEGO: FONETYKA I FONOLOGIA WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA GRAMATYKA OPISOWA JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRAMATYKA KONFRONTATYWNA JĘZYKA ANGIELSKIEGO JĘZYK BIZNESU

4 BRITISH AND AMERICAN STUDIES LITERATURE AND CULTURE BRITISH AND AMERICAN STUDIES / ROK 2 (semestry 3 i 4) BRITISH AND AMERICAN STUDIES / ROK 3 (semestry 5 i 6) PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE MIKROEKONOMIA MAKROEKONOMIA PROBLEMY WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ W UNII EUROPEJSKIEJ PODSTAWY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM / semestr PODSTAWY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM / semestr KORESPONDENCJA HANDLOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM ELEMENTY PRAWA HANDLOWEGO I ADMINISTRACYJNEGO WPROWADZENIE DO BIZNESU / semestr WPROWADZENIE DO BIZNESU / semestr PROGRAMY I FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ ORGANIZACJA I TECHNIKA PRACY BIUROWEJ GLOBALIZACJA GOSPODARCZA SEMINARIUM DYPLOMOWE

5 INFORMACJE O KIERUNKU Kierunek: filologia Specjalność: język angielski biznesu business English Czas trwania, tryb i rodzaj: 3letnie bezpłatne stacjonarne studia licencjackie dzienne 3letnie niestacjonarne studia licencjackie zaoczne PRZYZNAWANE KWALIFIKACJE (TYTUŁY ZAWODOWE) Wyższe studia zawodowe w ramach specjalności język biznesu trwają trzy lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwent posiada ogólne wykształcenie w zakresie filologii specjalność: angielski język biznesu, umożliwiające mu kontynuację edukacji na poziomie magisterskim na studiach w zakresie lingwistyki stosowanej lub filologii ze specjalnością translatoryczną lub w zakresie języka biznesu, jak również przygotowanie zawodowe do wykonywania zawodu tłumacza. CELE AKADEMICKIE/ZAWODOWE PROGRAMU STUDIÓW Celem programu studiów dla filologii ze specjalnością język biznesu jest ogólne przygotowanie filologiczne realizowane poprzez przedmioty językoznawcze, kulturoznawcze, specjalistyczne w zakresie leksyki i terminologii ekonomicznej i prawniczej oraz przedmioty stanowiące prolegomenę nauk ekonomicznych i prawnych, a także mające na celu przygotować przyszłych absolwentów do ewentualnego podjęcia studiów magisterskich na kierunku filologia ze specjalnością język biznesu lub specjalnością translatoryczną. Duża ilość ćwiczeń z zakresu praktycznej znajomości języka angielskiego ma na celu nie tylko przekazanie przyszłym absolwentom biegłej znajomości języka, lecz także kompetencji kulturowej i specjalistycznej w zakresie gospodarki, handlu i zarządzania podmiotami gospodarczymi. Przedmioty lingwistyczne, specjalistyczne i ekonomiczne oraz praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach przygotowują do zawodu specjalisty w zakresie zarządzania międzynarodowego, eksportu oraz podstaw tłumaczenia w biznesie. Różnorakie ćwiczenia tłumaczeniowe i praktyki specjalistyczne przygotowują w sposób celowy do pracy w charakterze specjalisty w zakresie komunikacji lingwistycznej w biznesie oraz tłumacza. DALSZE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia na studiach magisterskich uczelni akademickich w kraju na kierunku filologia ze specjalnościami: język biznesu, lingwistyka stosowana, translatoryka oraz w licznych zagranicznych uczelniach akademickich na studiach magisterskich w zakresie angielskiego języka biznesu lub translatoryki (np. w krajach europejskich można ubiegać się o tytuł tłumacza dyplomowanego). FORMUŁA EGZAMINU KOŃCOWEGO Aby uzyskać tytuł licencjata studenci są zobowiązani zaliczyć przewidziane programem studiów przedmioty w formie lub egzaminu na ocenę oraz przedłożyć pracę dyplomową napisaną pod kierunkiem promotora, która jest recenzowana, a także złożyć końcowy egzamin licencjacki, który jest egzaminem ustnym i obejmuje oprócz treści z dziedziny związanej z tematem pracy dyplomowej obronę pracy dyplomowej. 5

6 ZASADY/METODY OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Warunkiem semestru jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich przedmiotów przewidywanych w planie studiów bądź wybranych jako obligatoryjne, w tym także praktyki zawodowej oraz złożenie indeksu i karty zaliczeń w dziekanacie w terminie określonym trybem semestru. O ceny stosowane w PWSZ w Nysie : bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0). Podstawą do jest aktywność studenta na zajęciach i pozytywne wyniki kontroli wiadomości jak również wszystkich działań podlegających ocenie. Zaliczenie przedmiotu prowadzonego wyłącznie w formie wykładu a niekończącego się egzaminem następuje poprzez zdanie kolokwium/testu końcowego. Brak ćwiczeń, projektowych i laboratoryjnych, lektoratów i seminariów uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z danych przedmiotów. PRAKTYKA ZAWODOWA Praktyka specjalistyczna i tłumaczeniowa praktyka odbywa się we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych prowadzących międzynarodowe kontakty handlowe małych i średnich przedsiębiorstwach, spółkach prawa handlowego, zakładach produkcyjnych i usługowych, biurach podróży, firmach zagranicznych oraz instytucjach związanych z handlem zagranicznym, ale także instytucjach administracji samorządu terytorialnego, biurach tłumaczeń. W pierwszej fazie studenci poznają specyfikę funkcjonowania firm i przedsiębiorstw, zajmują się zadaniami, w których mogą wykorzystać znajomość języka, takimi jak prowadzenie rozmów telefonicznych, pozyskiwanie informacji z prasy, internetu i innych mediów, formułowanie pism i ofert. W dalszej części praktyki studenci wykorzystują umiejętności zdobyte w ramach ćwiczeń tłumaczeniowych tłumacząc pisemnie i konsekutywnie, o ile to możliwe, również symultanicznie. KOORDYNATOR ECTS NA SPECJALNOŚCI JĘZYK ANGIELSKI BIZNESU dr Iwona Sikora adres: Instytut Neofilologii PWSZ w Nysie, pokój 305F adres KADRA Zespół wykładowców języka biznesu w PWSZ w Nysie składa się z wybitnych naukowców, którym nieobca jest praktyka językowobiznesowa. Są to wysoko wykwalifikowani nauczyciele, specjaliści języka biznesu oraz tłumacze, których dynamiczny rozwój naukowodydaktyczny widoczny jest w stopniach i tytułach naukowych uzyskanych w renomowanych polskich uczelniach oraz w licznych publikacjach. SKŁAD KADRY JĘZYKA BIZNESU W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012: prof. zw. dr hab. Julian Maliszewski (kierownik specjalności) dr Alina Bryll, wykładowca dr Iwona Sikora, wykładowca dr Marcin Walczyński, wykładowca dr Marta Wiśniowska, wykładowca mgr Anna Grabiec, asystent 6

7 mgr Paulina Martynowicz, asystent Zajęcia z przedmiotów ogólnych i ekonomicznobiznesowych prowadzą wykładowcy z innych instytutów PWSZ w Nysie: Instytutu Zarządzania, Instytutu Finansów, Instytutu Informatyki, Studium Języków Obcych itp. PROGRAM STUDIÓW Program studiów na kierunku filologia, specjalność: angielski język biznesu jest interdyscyplinarny i obejmuje cały szereg przedmiotów językowych i ekonomicznych. Przedmioty ogólne (filozofia, technologia informacyjna, język niemiecki/język czeski, wychowanie fizyczne) Praktyczna nauka języka angielskiego (angielski język biznesu, fonetyka, pisanie, słuchanie, mówienie, sprawności zintegrowane, korespondencja handlowa) Wiedza o języku i komunikacji (wstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa języka angielskiego, gramatyka kontrastywna) Wiedza o krajach anglojęzycznych (kultura i realioznawstwo Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych) Przedmioty ekonomiczne i biznesowe (mikroekonomia, makroekonomia, zarządzanie, prawo, problemy gospodarcze w Unii Europejskiej, wprowadzenie do biznesu, etyka biznesu, organizacja i techniki pracy biurowej, globalizacja gospodarcza) PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW Absolwenci języka biznesu w PWSZ w Nysie, dzięki interdyscyplinarnemu programowi studiów łączącemu praktyczne umiejętności językowe z wiedzą ekonomiczną, mogą w przyszłości pracować w takich zawodach jak tłumacz pisemny, tłumacz ustny, asystent czy asystentka prezesa zarządu, manager, specjalista ds. komunikacji oraz w wielu innych. STUDENCI I ICH ŻYCIE Studenci języka biznesu mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania naukowe i artystyczne w kołach naukowych działających na uczelni (np. w Kole Naukowym Języka Biznesu), a swoje zainteresowania sportowe w ramach różnych sekcji sportowych działających w uczelnianym Studium Wychowania Fizycznego. Studenci języka biznesu mają możliwość, i wielu z nich z niej korzysta, wziąć udział w wymianie studenckiej organizowanej w ramach Programu SocratesErasmus. Uczelnia podpisała wiele umów z uczelniami w Europie, w których studenci mogą zrealizować część studiów (dzięki punktom kredytowym ECTS). Studenci nyskiej uczelni mogą otrzymać różnego rodzaju stypendia: za wyniki w nauce, socjalne, mieszkaniowe itp. Wiedząc, że nie samą nauką student żyje, Samorząd Studencki PWSZ w Nysie organizuje imprezy studenckie, z których najgłośniejsze są co roku Juwenalia. WARUNKI REKRUTACJI Kandydaci, którzy zdawali nową maturę z języka angielskiego są kwalifikowani w trybie konkursu świadectw (nie zdają egzaminu wstępnego). W przypadku kandydatów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego według starych zasad, przewiduje się dwustopniowy tryb kwalifikacji obejmujący rozmowę kwalifikacyjną w języku 7

8 angielskim i konkurs świadectw (zdanie egzaminu wstępnego dopuszcza do konkursu świadectw). Zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej są finaliści i laureaci olimpiad. JĘZYK BIZNESU W INTERNECIE Więcej informacji o PWSZ w Nysie: Więcej informacji o studiach w zakresie języka biznesu: Więcej informacji o rekrutacji: Język biznesu na Facebooku: 8

9 SIATKI GODZIN STUDIA STACJONARNE Wszystkie rodzaje zaliczeń kończą się wystawieniem oceny Stosowane skróty: W wykład, CP/L ćwiczenia praktyczne/laboratorium, PNJA praktyczna nauka języka angielskiego ROK 1, SEMESTR 1 (ZIMOWY) / studia stacjonarne 1 Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj godzin Rodzaj Przedmiot obowiązkowy do semestru A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO OBLIGATORYJNE 2 ECTS 1. Historia filozofii W 30 egzamin nie 2 B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE OBLIGATORYJNE 19 ECTS 2. Praktyczna nauka języka angielskiego, w tym: CP/L 180 zaliczenie tak Sprawności CP/L 30 zaliczenie tak 3 zintegrowane: leksyka i struktury 4. Słuchanie CP/L 30 zaliczenie tak 3 5. Pisanie CP/L 30 zaliczenie tak 3 6. Konwersacje CP/L 30 zaliczenie tak 3 7. Gramatyka praktyczna CP/L 30 zaliczenie tak 3 8. Fonetyka praktyczna CP/L 30 zaliczenie tak 3 9. Praktyczna nauka CP/L 30 zaliczenie nie 1 drugiego języka obcego C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBLIGATORYJNE 6 ECTS 10. Gramatyka opisowa W 30 egzamin nie 3 języka angielskiego: fonetyka i fonologia 11. Wstęp do językoznawstwa W 30 zaliczenie nie 3 Punkty ECTS RAZEM PUNKTÓW ECTS: 27 ROK 1, SEMESTR 2 (LETNI) / studia stacjonarne Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj godzin Rodzaj Przedmiot obowiązkowy do semestru A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO OBLIGATORYJNE 3 ECTS 1. Technologia W 15 zaliczenie nie 2 informacyjna 2. Technologia CP/L 15 zaliczenie nie informacyjna 3. Język łaciński CP/L 30 zaliczenie nie 1 B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE OBLIGATORYJNE 18 ECTS 4. Praktyczna nauka języka angielskiego, w tym: CP/L 165 egzamin tak 16 Punkty ECTS 1 Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2011/2012, realizują je według zmodyfikowanej siatki studiów zatwierdzonej przez Senat PWSZ w Nysie w 2011 roku. 9

10 Egzamin 5. Sprawności zintegrowane: leksyka i struktury CP/L 30 zal. tak 6. Słuchanie CP/L 30 zal. tak 7. Pisanie CP/L 30 zal. tak 8. Konwersacje CP/L 30 zal. tak 9. Gramatyka praktyczna CP/L 30 zal. tak 10. Fonetyka praktyczna CP/L 15 zal. tak 11. Praktyczna nauka CP/L 30 egzamin nie 2 drugiego języka obcego C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBLIGATORYJNE 9 ECTS 12. Język biznesu W 30 zaliczenie nie Język biznesu CP/L 30 zaliczenie nie 14. Wstęp do W 30 egzamin nie 3 językoznawstwa PRAKTYKA ZAWODOWA 3 ECTS 15. Praktyka zawodowa 4 RAZEM PUNKTÓW ECTS: 33 10

11 egzamin ROK 2, SEMESTR 3 (ZIMOWY) / studia stacjonarne 2 Nazwa przedmiotu Rodzaj godzin Rodzaj Przedmiot obowiązkowy do semestru Punkty ECTS B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE OBLIGATORYJNE 12 ECTS 1. PNJA: Słuchanie CP/L 30 zaliczenie tak 3 2. PNJA: Pisanie CP/L 30 zaliczenie tak 3 3. PNJA: Konwersacje CP/L 45 zaliczenie tak 4 4. Język niemiecki CP/L 30 zaliczenie nie 2 C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBLIGATORYJNE 12 ECTS 5. Gramatyka opisowa języka angielskiego 6. Gramatyka opisowa języka angielskiego 7. Gramatyka konfrontatywna języka angielskiego 8. Gramatyka konfrontatywna języka angielskiego W 15 zaliczenie nie 3 CT 30 zaliczenie nie W 30 zaliczenie nie 3 CT 15 zaliczenie nie 9. Język biznesu CP/L 30 egzamin nie British and American Studies (Literature and Culture) W 30 zaliczenie nie 2 D. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE 3 ECTS 11. Mikroekonomia W 30 zaliczenie nie Mikroekonomia C/CT 15 zaliczenie nie RAZEM PUNKTÓW ECTS: 27 ROK 2, SEMESTR 4 (LETNI) / studia stacjonarne Nazwa przedmiotu Rodzaj Liczb a godz in Rodzaj Przedmiot obowiązkowy do semestru Punkty ECTS A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO OBLIGATORYJNE 1 ECTS 1. Wychowanie fizyczne CP/L 30 zaliczenie nie 1 B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE OBLIGATORYJNE 13 ECTS 2. PNJA: Słuchanie CP/L 30 zaliczenie 3. PNJA: Pisanie CP/L 30 zaliczenie tak 4. PNJA: Konwersacje CP/L 45 zaliczenie tak tak Język niemiecki CP/L 30 zaliczenie nie 3 C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBLIGATORYJNE 7 ECTS 6. Gramatyka opisowa języka angielskiego 7. Gramatyka opisowa języka angielskiego W 15 egzamin nie 3 CT 30 zaliczenie nie 2 Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku 2010/2011 i wcześniej, realizują je według siatki studiów zatwierdzonej w 2007 roku. 11

12 8. Gramatyka konfrontatywna języka angielskiego 9. British and American Studies (Literature and Culture) CT 15 egzamin nie 2 W 30 zaliczenie nie 2 D. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE 9 ECTS 10. Makroekonomia W 30 zaliczenie nie Makroekonomia C/CT 15 zaliczenie nie 12. Problemy współpracy W 30 zaliczenie nie 2 gospodarczej w UE 13. Podstawy zarządzania W 30 zaliczenie nie 4 przedsiębiorstwem 14. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem C/CT 30 zaliczenie nie PRAKTYKA ZAWODOWA 4 ECTS 15. Praktyka zawodowa 4 RAZEM PUNKTÓW ECTS: 34 (33+1) 12

13 egz. ROK 3, SEMESTR 5 (ZIMOWY) / studia stacjonarne Nazwa przedmiotu Rodzaj godzin Rodzaj Przedmiot obowiązkowy do semestru Punkty ECTS A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO OBLIGATORYJNE 1 ECTS 1. Wychowanie fizyczne CP/L 30 zaliczenie tak 1 B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE OBLIGATORYJNE 4 ECTS 2. PNJA: Pisanie CP/L 30 zaliczenie tak 4 3. PNJA: Konwersacje CP/L 30 zaliczenie tak C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 1 ECTS 4. British and American Studies (Literature and Culture) D. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE 24 ECTS CP/L 30 zaliczenie nie 1 5. Korespondencja W 30 zaliczenie tak 4 handlowa w j. angielskim 6. Korespondencja CP/L 30 zaliczenie tak handlowa w j. angielskim 7. Elementy prawa W 30 egzamin tak 6 handlowego i administracyjnego 8. Elementy prawa C/CT 30 zaliczenie tak handlowego i administracyjnego 9. Wprowadzenie do biznesu W 15 zaliczenie tak Wprowadzenie do biznesu C/CT 30 zaliczenie tak 11. Problemy współpracy W 30 zaliczenie tak 2 gospodarczej w UE 12. Etyka biznesu W 30 zaliczenie tak Programy i fundusze UE W 30 zaliczenie tak Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem W 15 egzamin tak Seminarium dyplomowe S 30 zaliczenie tak 4 RAZEM PUNKTÓW ECTS: 30 (29+1) ROK 3, SEMESTR 6 (LETNI) / studia stacjonarne Nazwa przedmiotu Rodzaj godzin Rodzaj B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE OBLIGATORYJNE 6 ECTS Przedmiot obowiązkowy do semestru Punkty ECTS 1. PNJA: Pisanie CP/L 30 zaliczenie tak 6 2. PNJA: Konwersacje CP/L 30 zaliczenie tak C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 1 ECTS 3. British and American Studies (Literature and Culture) CP/L 30 egzamin tak 2 D. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE 3 ECTS 4. Organizacja i technika pracy biurowej 5. Organizacja i technika pracy biurowej W 30 zaliczenie tak 4 C/CT 30 zaliczenie tak 13

14 6. Wprowadzenie do biznesu W 15 zaliczenie nie 1 7. Globalizacja gospodarcza W 30 zaliczenie nie 4 8. Globalizacja gospodarcza C/CT 30 zaliczenie nie 9. Seminarium dyplomowe S 30 zaliczenie tak 4 PRACA DYPLOMOWA 10 ECTS 10. Praca dyplomowa 10 RAZEM PUNKTÓW ECTS: 31 14

15 OPISY KURSÓW PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO HISTORIA FILOZOFII 1. Nazwa przedmiotu: historia filozofii 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: język polski 4. Kierunek: filologia 5. Specjalność: język biznesu angielski 6. Rok: 1 Semestr: 1 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: dr Ewa SmolkaDrewniak 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma : godzin w semestrze Wykład 30 egzamin / tablicowe Laboratorium/ praktyczne Projekt 10. punktów ECTS: Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 12. Wymagania wstępne: Seminarium 13. Cele kształcenia: Celem kursu jest wprowadzenie do kategorii i stanowisk z dziedziny historii filozofii, stanowiące niezbędny element wykształcenia humanistycznego oraz umożliwiające rozumienie głównych wątków tradycji myślowej Zachodu; kurs ten przyporządkowuje im określone rozstrzygnięcia praktyczne modele cywilizacji zachodniej jako implikacje rozumienia fundamentalnych kwestii ontologicznych, epistemologicznych, aksjologicznych i antropologicznych. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form : Wykład: Omawiane zagadnienia filozoficzne zostały ujęte w perspektywie określających je paradygmatów ich kształtowania się, rozwoju i destrukcji. Koncepcje teoretyczne są ilustrowane opisem tła kulturowego, społecznopolitycznego, a także dokonań artystycznych danej epoki. Kurs rozpoczyna się prezentacją paradygmatu kosmocentrycznego jako wyznaczającego granice istocie człowieka (człowiek jest "elementem" kosmosu) i jego aktywności twórczej (mitologia grecka, pitagoreizm, sofiści, Platon, Arystoteles, stoicyzm, sceptycyzm, epikureizm, Plotyn). Przekształcenie wyżej wyróżnionych związków przynosi teocentryzm, ujmując człowieka jako stworzenie Boże, wyposażone w zarazem w możliwości twórcze (judeochrześcijaństwo, św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, via moderna). W dalszej części 15

16 kurs koncentruje się na głównych problemach filozofii nowożytnej (odrodzenie, F. Bacon, R. Descartes, oświecenie, I. Kant, G. W. F. Hegel) jako dążenia do ustanowienia rozumnej "przestrzeni" życia człowieka nowoczesnego. Jako wyraz kryzysu świadomości współczesnego człowieka zaprezentowana zostaje filozofia współczesna (S. Kierkegaard, F. Nietzsche, E. Husserl, M. Heidegger, J. P. Sartre, neopozytywizm, personalizm, hermeneutyka) / tablicowe: Laboratorium/ praktyczne: Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące posługiwania się komputerem oraz technologiami Internetowymi w społeczeństwie informacyjnym oraz informacje na temat dostępnych technologii informacyjnych i ich potencjału w nauczaniu języków obcych. Praktyczne umiejętności lokalizowania, oceny przydatności, pobierania wykorzystanie wybranego oprogramowania komputerowego. Projektowanie i samodzielne opracowania pomocy naukowych przy użyciu komputera i Internetu, rozpoznawanie zagrożeń związanych z używaniem Internetu i metody walki z wirusami Projekt: Seminarium: 15. Literatura podstawowa: A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii. Poznanie. Antologia tekstów filozoficznych, red. Z. Cackowski, M. Hempoliński. Copelston, Historia filozofii, t.19. J. Galarowicz, Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii Ontologia. Antologia tekstów filozoficznych, red. M. Hempoliński R. Ingarden, Książeczka o człowieku. A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej. Filozofia współczesna, red. Z. Kuderowicz, t.12. Filozofia. Podstawowe pytania, red. E. Martens, H. Schnädelbach. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t.15. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t Literatura towarzysząca: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 1. Nazwa przedmiotu: technologia informacyjna 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: język polski 4. Kierunek: filologia 5. Specjalność: język biznesu angielski 6. Rok: 1 Semestr: 2 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: mgr inż. Ryszard Serafin 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma : 16

17 godzin w semestrze Wykład / tablicowe Laboratorium/ praktyczne Nie dot. Nie dot. Projekt 10. punktów ECTS: Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 12. Wymagania wstępne: Seminarium 13. Cele kształcenia: Celem jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z dziedziny technologii informatycznych przydatnych w pracy nauczycielskiej oraz przedstawienie kluczowych zagadnień informatyki. Wykorzystanie właściwych narzędzi i metod informatyki do rozwiązywania praktycznych problemów w nauczaniu języków obcych. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form : Wykład: Omówienie procesu tworzenia prezentacji, tworzenia i korzystania ze stron WWW. Zajęcia obejmują także zagadnienia związane z edycją tekstu, przydatnymi programami. Nacisk położono na problemy tworzenia i użytkowania nowoczesnych systemów informacyjnych zarządzania. Poszczególne tematy będą ilustrowane przykładami praktycznymi i studiami wybranych przypadków. Zagadnienia są prezentowane w kontekście najnowszych metod, technologii i narzędzi / tablicowe: Laboratorium/ praktyczne: Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące posługiwania się komputerem oraz technologiami Internetowymi w społeczeństwie informacyjnym oraz informacje na temat dostępnych technologii informacyjnych i ich potencjału w nauczaniu języków obcych. Praktyczne umiejętności lokalizowania, oceny przydatności, pobierania wykorzystanie wybranego oprogramowania komputerowego. Projektowanie i samodzielne opracowania pomocy naukowych przy użyciu komputera i Internetu, rozpoznawanie zagrożeń związanych z używaniem Internetu i metody walki z wirusami Projekt: Seminarium: 15. Literatura podstawowa: TECHNOLOGIA informacyjna w dydaktyce przedmiotów humanistycznych / Bolesław Ochodek; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, 2006 WPROWADZENIE do informatyki: poradnik dla ucznia i nauczyciela / Andrzej Kisielewicz. Gliwice: Helion, cop WIELKA encyklopedia Internetu i nowych technologii / Michał Czajkowski. Kraków: Edition 2000,

18 ABC...EXCELA 2002 / Krzysztof Kuciński. Kraków: Edition 2000, ABC...WORDA 2002 / Zdzisław Dec. Kraków: Edition 2000, Literatura towarzysząca: KOMPUTEROWY skład tekstów: jak to zrobić? / Robin Williams; tł. z ang. Agata Bulandra. Gliwice: Helion, cop ANGIELSKI z komputerem: programy, słowniki komputerowe i strony WWW / Bogdan Kowalewski, Paweł Wimmer. Gliwice: Helion, cop SŁOWNIK informatyczny angielskopolski = EnglishPolish Dictionary of Computer Science / Andrzej Marciniak, Michał Jankowski; red. Wiktor Jassem. Warszawa; Poznań: Państwowe Wydaw. Naukowe, PODSTAWY budowy i działania komputerów / Andrzej Skorupski. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, JĘZYK ŁACIŃSKI 1. Nazwa przedmiotu: język łaciński 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: język polski / język łaciński 4. Kierunek: filologia 5. Specjalność: język biznesu angielski 6. Rok: 1 Semestr: 2 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: mgr Mirosław Grudzień 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma : godzin w semestrze Wykład / tablicowe Laboratorium/ praktyczne 30 Test Projekt 10. punktów ECTS: Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 12. Wymagania wstępne: Seminarium 1. Cele kształcenia: Opanowanie przez studentów podstawowych konstrukcji gramatycznych oraz słownictwa, tłumaczenie i rozumienie tekstów źródłowych z czasów antycznych, średniowiecznych i wczesnonowożytnych. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form : Wykład: / tablicowe: Laboratorium/ praktyczne: 18

19 Zasady gramatyczne i słownictwo łacińskie. Podstawowa wiedza z historii języka. Kulturotwórcza rola języka łacińskiego Projekt: Seminarium: 15. Literatura podstawowa: Jan Wikarjak GRAMATYKA opisowa języka łacińskiego. Wyd. 11, dodr. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, Stanisław Wilczyński, Teresa Zarych. RUDIMENTA latinitatis / Wyd. 2 popr.rudimenta latinitatis. Cz. 1. Teksty i słownik. Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Stanisław Wilczyński, Teresa Zarych RUDIMENTA latinitatis. Wyd. 2 popr.rudimenta latinitatis. Cz. 2. Preparacje i komentarz gramatyczny / Stanisław Wilczyński, Teresa Zarych. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Literatura towarzysząca: Józef Korpanty; Antoni Bobrowski / red. [et al.]. MAŁY słownik łacińskopolski Wyd. 5. Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, WYCHOWANIE FIZYCZNE 1. Nazwa przedmiotu: wychowanie fizyczne 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: język polski 4. Kierunek: filologia 5. Specjalność: język biznesu angielski 6. Rok: 2, 3 Semestr: 4, 5 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: mgr Adam Wrona 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma : godzin w semestrze Wykład / tablicowe Laboratorium/ praktyczne 30 Test sprawnościowy Projekt 10. punktów ECTS: 2(1+1) 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy 12. Wymagania wstępne: Seminarium 2. Cele kształcenia: Za podstawę kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej uznaje się zarówno kształtowanie ciała i funkcji psychomotorycznych wychowanka, jak również ukształtowanie u niego systemu wiedzy, umiejętności i nawyków oraz pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej, które w praktyce przejawiać się będę w dążeniu i 19

20 działaniu na rzecz utrzymania przez całe życie wysokiej sprawności fizycznej i zdrowia. 3. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form : Wykład: / tablicowe: Laboratorium/ praktyczne: Program obejmuje zajęcia: 1. gry sportowe zespołowe, 2. pływania i ratownictwo wodne, 3. lekkoatletyka, 4. gimnastyka artystyczna, 5. aerobik, 6. siatkówka, 7. koszykówka, 8. piłka ręczna, 9. turystyka piesza, 10. rowerowa Projekt: Seminarium: 15. Literatura podstawowa: 16. Literatura towarzysząca: 20

21 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRAMATYKA PRAKTYCZNA / ROK 1 (semestr 1 i 2) 1. Nazwa przedmiotu: PNJA gramatyka praktyczna 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: język angielski 4. Kierunek: filologia 5. Specjalność: język biznesu angielski 6. Rok: 1 Semestr: 1, 2 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: mgr Anna Grabiec 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: dr Iwona Sikora dr Marcin Walczyński 9. Formy wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma : godzin w semestrze Wykład / tablicowe Laboratorium/ praktyczne 30 aktywność, frekwencja, testy Projekt Seminariu m 10. punktów ECTS: 6(3+3) 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): średniozaawansowany 12. Wymagania wstępne: 13. Cele kształcenia: Rozwijanie kompetencji gramatycznej, umiejętność tworzenia określonych struktur gramatycznych, umiejętność praktycznego zastosowania określonych struktur gramatycznych w mowie i w piśmie. 14. Opis treści kształcenia w ramach poszczególnych form : Wykład: / tablicowe: Laboratorium/ praktyczne: Zakres tematyczny obejmuje podstawowe zagadnienia z praktycznej gramatyki języka angielskiego: przedimki przymiotniki i przysłówki czasy czasowniki modalne 21

22 zdania warunkowe mowa zależna konstrukcje gerund i infinitive rzeczowniki Projekt: Seminarium: 15. Literatura podstawowa: Evans V.: FCE Use of English.Express Publishing 2006 Swan, M. Practical English Usage Oxford University Press, 2002 Vince, M. Advanced Language Practice Macmillan Literatura towarzysząca: FONETYKA PRAKTYCZNA / ROK 1 (semestr 1 i 2) 1. Nazwa przedmiotu: fonetyka praktyczna języka angielskiego 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: język angielski 4. Kierunek: filologia 5. Specjalność: język biznesu angielski 6. Rok: 1 Semestr: 1, 2 7. Tytuł/stopień oraz imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: dr Iwona Sikora 8. Tytuły/stopnie oraz imiona i nazwiska pozostałych członków zespołu: 9. Formy wchodzące w skład przedmiotu, wymiar godzinowy, forma : godzin w semestrze Wykład / tablicowe Laboratorium/ praktyczne sem sem zaliczenie Projekt Seminarium 10. punktów ECTS: 4(3+1) 11. Poziom (podstawowy/zaawansowany): podstawowy/średnio zaawansowany 12. Wymagania wstępne: 13. Cele kształcenia: Ukształtowanie poprawnej wymowy samogłosek, dyftongów i spółgłosek; zapoznanie z systemem akcentów (akcent wyrazowy i zdaniowy), rytmu i intonacji języka angielskiego, Ćwiczenie wymowy dźwięków sprawiających szczególne trudności Polakom. Zwrócenie uwagi na typowe błędy popełniane w wymowie angielskiej przez słuchaczy oraz ich stopniowa eliminacja. Wykształcenie umiejętności korzystania ze słownika wymowy 22

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-PNJA4-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska Profil ogólnoakademicki Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego I Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego I Kod przedmiotu języka angielskiego I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu języka angielskiego I Kod przedmiotu 09.1-WH-FAD-PNJA1-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking kształcenia

Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking kształcenia SYLLABUS Lp. Element Opis 1 Nazwa Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod wypełnia Uczelnia Kierunek,

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu ELEKTRONIKA I

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Diagramy ECTS na rok akademicki 2016/2017

Diagramy ECTS na rok akademicki 2016/2017 Diagramy na rok akademicki 2016/2017 Instytut Neofilologii PWSZ w Nysie Kierunek: filologia Specjalność: filologia angielska Specjalizacja: nauczycielska Skróty: W wykład, C ćwiczenia, CP ćwiczenia praktyczne,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Język angielski 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim English Language Course 3. Jednostka prowadząca przedmiot Studium Praktycznej Nauki

Bardziej szczegółowo

Centrum Języków Obcych. Obszary kształcenia. Nauki społeczne

Centrum Języków Obcych. Obszary kształcenia. Nauki społeczne Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Jednostka Kierunek Obszary kształcenia JĘZYK ANGIELSKI Z:02017C3 Centrum Języków Obcych Europeistyka Nauki społeczne Profil kształcenia ogólnoakademicki Rok studiów 2 Typ

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język angielski Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: Rok: 2 Semestr: 3 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć i liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Język angielski 3 - opis przedmiotu

Język angielski 3 - opis przedmiotu Język angielski 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski 3 Kod przedmiotu 09.0-WK-IiEP-JA3-L-S14_pNadGen2D2RG Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18 Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia (studia licencjackie) Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

2.WYMAGANIA WSTĘPNE umiejętność konwersacji w języku angielskim; znajomość zasad wymowy i gramatyki; umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych

2.WYMAGANIA WSTĘPNE umiejętność konwersacji w języku angielskim; znajomość zasad wymowy i gramatyki; umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych Załącznik nr 4 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA...2015-2018... (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Angielska korespondencja handlowa Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet Wrocławski Informacje ogólne: Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia francuska Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia (studia licencjackie)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin. Brak przedmiotów wprowadzających.

SYLABUS. Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin. Brak przedmiotów wprowadzających. SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin Kierunek Zarządzanie Rok studiów 1 Semestr I Rok akademicki 2010/2011 Stopień (tytuł naukowy)

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język angielski Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: Rok: 4 Semestr: 6 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć i liczba godzin

Bardziej szczegółowo

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO WZ 007644-WZ BEC VANTAGE BEC Vantage Masterclass Upper Intermediate : Workbook with key / Ed. Nick Brieger Oxford : University Press, 2009. - 96 s. ; 30 cm. + CD ISBN

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PROGRAMOWE PISANIE I PISANIE AKADEMICKIE obowiązujące od roku akademickiego 2010/2011

WYTYCZNE PROGRAMOWE PISANIE I PISANIE AKADEMICKIE obowiązujące od roku akademickiego 2010/2011 WYTYCZNE PROGRAMOWE PISANIE I PISANIE AKADEMICKIE obowiązujące od roku akademickiego 2010/2011 1. WSTĘP Kurs z pisania na kierunku filologia, specjalność: angielski język biznesu w Instytucie Neofilologii

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Arkusz Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Jezyk angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner, mgr Grzegorz Miernik, mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

Język angielski - opis przedmiotu

Język angielski - opis przedmiotu Język angielski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski Kod przedmiotu 09.0-WE-ED-JA Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Elektrotechnika / Systemy

Bardziej szczegółowo

Język angielski poziom B2 English Language B2 level. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Język angielski poziom B2 English Language B2 level. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Język angielski IV/Język niemiecki IV Kod przedmiotu

Język angielski IV/Język niemiecki IV Kod przedmiotu Język angielski IV/Język niemiecki IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski IV/Język niemiecki IV Kod przedmiotu 09.0-WE-AiRP-IV Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II,

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 3 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program obowiązujący od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA: TŁUMACZENIA PISEMNE

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program obowiązujący od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA: TŁUMACZENIA PISEMNE STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program obowiązujący od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA: TŁUMACZENIA PISEMNE 1 Literatura angielska w 18 ZO 5 1 Kultura brytyjska 1 Kultura

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii. Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski. Semestr zimowy. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne

Odnawialne Źródła Energii. Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski. Semestr zimowy. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Język angielski 2 Nazwa modułu w języku angielskim The English anguage Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Arkusz Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M2/1/4 w języku polskim

KARTA PRZEDMIOTU. M2/1/4 w języku polskim KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/1/4 w języku polskim Czytanie z leksyką Nazwa przedmiotu w języku angielskim Reading comprehension and leis USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program obowiązujący od roku akademickiego 2015/16 TŁUMACZENIA PISEMNE

FILOLOGIA ANGIELSKA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program obowiązujący od roku akademickiego 2015/16 TŁUMACZENIA PISEMNE Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska Specjalizacja tłumaczeniowa Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia (studia licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu Język obcy nowożytny - język angielski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JA4-Ć-S14_genO4RK7 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/4/5 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

stworzenie podstaw dla dalszej nauki języka na poziomie B2 do C1

stworzenie podstaw dla dalszej nauki języka na poziomie B2 do C1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego gramatyka praktyczna 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. Obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w r. akad. 2010/11 w ramach dwukierunkowej specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Prof. Dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski. Semestr letni. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne

Prof. Dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski. Semestr letni. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Język angielski 1 Nazwa modułu w języku angielskim The English anguage Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski. Semestr letni. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski. Semestr letni. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Język angielski 3 Nazwa modułu w języku angielskim The English anguage Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie (specjalizacja tłumaczeniowa) kształcenia

Seminarium licencjackie (specjalizacja tłumaczeniowa) kształcenia Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium licencjackie (specjalizacja tłumaczeniowa) 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ-FA-1-5-612jn-s/n Kierunek, kierunek:

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Studia niestacjonarne licencjackie trwają 6 semestrów. Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA

Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na kierunku FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA GERMAŃSKA Profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 Forma studiów: stacjonarne Uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Język angielski w pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Język angielski w pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Język angielski w pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu przewodnika turystycznego w języku angielskim English for tour guides USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr rok / semestr 3, 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 900 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 900 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ 8. PLANY I PROGRAMY STUDIÓW STACJONARNYCH 8. RAMOWY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek: FILOLOGIA I st. specjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną specjalizacja nauczycielska godzin dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W - C- 30 L- P- Ps- S-

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W - C- 30 L- P- Ps- S- Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Nazwa programu kształcenia (kierunku) Ochrona Środowiska Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Przedmiot wspólny Ścieżka dyplomowania:

Bardziej szczegółowo

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 750 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 750 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ 9. PLANY I PROGRAMY STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 9. RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Kierunek: FILOLOGIA I st. specjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną specjalizacja nauczycielska godzin

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: przygotowanie do uzyskania uprawnień nauczycielskich w zakresie jednokierunkowej specjalizacji nauczycielskiej

SPECJALIZACJA: przygotowanie do uzyskania uprawnień nauczycielskich w zakresie jednokierunkowej specjalizacji nauczycielskiej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. Obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w r. akad. 2010/11 w ramach ścieżki zawodowej B (student

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: Treści uzupełniające Rodzaj zajęć: Ćwiczenia JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych Translation of written texts Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU PRZEDMIOTU

KARTA OPISU PRZEDMIOTU ID: 15737 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KARTA OPISU PRZEDMIOTU Przedmiot: BUSINESS ENGLISH Wersja: Język angielski C1/C2 Business English, syllabus dla całego kursu Poziom kształcenia i forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język angielski Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: Rok: 2 Semestr: 4 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin

SYLABUS. Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 20-150 Lublin Kierunek Finanse i rachunkowość Rok studiów 1 Semestr I Rok akademicki 2010/2011 Stopień

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. Katedra Filologii Rosyjskiej. Rok i semestr studiów rok I i II, semestr 2 i 3 przedmiot specjalizacyjny biznesowy-anglistyczny

Wydział Filologiczny. Katedra Filologii Rosyjskiej. Rok i semestr studiów rok I i II, semestr 2 i 3 przedmiot specjalizacyjny biznesowy-anglistyczny Załącznik nr 4 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA...2015-2017... (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Język angielski w biznesie międzynarodowym Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Siatka godzin obowiązująca od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Siatka godzin obowiązująca od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Siatka godzin obowiązująca od roku akademickiego 2016/17 SPECJALIZACJA TŁUMACZENIOWA 1 PNJA-gramatyka 1 PNJA-słownictwo 1 PNJA-pisanie 1 PNJA-fonetyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M2/1/13 w języku polskim Pisanie 3 w języku angielskim Writing 3 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M2/1/13 w języku polskim Pisanie 3 w języku angielskim Writing 3 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU M2/1/13 w języku polskim Pisanie 3 w języku angielskim Writing 3 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Lp. Przedmiot ECTS studia niestacjonarne

studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Lp. Przedmiot ECTS studia niestacjonarne Program nauczania Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Tytuł: Kierunek: Specjalność: licencjat FILOLOGIA lingwistyka

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Lyudmila Pashits

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m. mgr Lyudmila Pashits Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Liczba Tematyka konwersacji Semestr I

Liczba Tematyka konwersacji Semestr I Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: PNJA Konwersacje 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: angielski 4. Kierunek: Filologia 5. Specjalność: Angielska 6. Rok: I Semestr: I 7. Tytuł/stopień oraz imię i

Bardziej szczegółowo

Język obcy I - opis przedmiotu

Język obcy I - opis przedmiotu Język obcy I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy I Kod przedmiotu 09.0-WZ-LogP-JOI-L-S15_pNadGen0AJHM Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka / Logistyka miejska

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Język administracji i biznesu 2. Kod przedmiotu: FAT-25 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PNJA- gramatyka praktyczna języka angielskiego 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2016 Rady Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku z dnia 28 kwietnia 2016r. Instytut prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów ECTS

Katalog przedmiotów ECTS specjalność: filologia rosyjska program nauczycielski z językiem angielskim / niemieckim studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2012/2013 (katalog uwzględnia odrębne siatki studiów dla pierwszego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU (Wydział Artystyczny)

SYLABUS PRZEDMIOTU (Wydział Artystyczny) SYLABUS PRZEDMIOTU (Wydział Artystyczny) I. Informacje ogólne 1. Nazwa : Lektorat języka angielskiego, tryb niestacjonarny. Rodzaj : obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: studia I stopnia licencjackie.

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii. I stopień. Ogólnoakademicki. Niestacjonarne wszystkie Wydziałowe Laboratorium Językowe mgr Dorota Pliżga.

Odnawialne Źródła Energii. I stopień. Ogólnoakademicki. Niestacjonarne wszystkie Wydziałowe Laboratorium Językowe mgr Dorota Pliżga. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Język angielski 3 Nazwa modułu w języku angielskim The English anguage Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 1

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 1 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. Program kształcenia, załącznik nr. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia pierwszy 3. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/JZO Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu angielskiego B2 w języku angielskim Foreign language course B2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć:

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć: Język Angielski Kod przedmiotu: ANG Rodzaj przedmiotu: ogólny, obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka, Grafika Specjalność (specjalizacja): Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/2/1 w języku polskim Wstęp do językoznawstwa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Introduction to Linguistics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA PLAN TUDIÓW Kierunek: Filologia pecjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną pecjalizacja: nauczycielska Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia: praktyczny kształcenia: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA PLAN TUDIÓW Kierunek: Filologia pecjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną pecjalizacja: nauczycielska Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia: praktyczny kształcenia: studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

ROK I, SEMESTR I (zimowy)

ROK I, SEMESTR I (zimowy) ROK I, SEMESTR I (zimowy) Semestr wspólny dla obu specjalności (nauczycielskiej i nauczycielskiej) Studia stacjonarne w systemie Rok akademicki 0/01 Objaśnia: Wszystkie kończą się wystawiem oceny W wykład

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: 1. umiejętność budowania poprawnych struktur zdaniowych oraz użycia poznanych

KARTA PRZEDMIOTU. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: 1. umiejętność budowania poprawnych struktur zdaniowych oraz użycia poznanych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PNJA- gramatyka praktyczna 2. KIERUNEK: Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym 3. POZIOM STUDIÓW: studia podyplomowe 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-3s English B2-3s Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język angielski część pisemna - p 1 = 0,60 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-1s English B2-1s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Język angielski specjalistyczny English Language B2 level

Język angielski specjalistyczny English Language B2 level KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła Program pracy z uczniem zdolnym na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego (zajęcia przeznaczone dla uczniów klas III gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie) Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 30 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

Stylistyka języka angielskiego

Stylistyka języka angielskiego SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa przedmiotu/ modułu Typ przedmiotu/ modułu Stylistyka języka angielskiego obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Liczba Liczba godzin zaliczenia / 30 Z/3 - - 30 Z/2 30 Z/2

Liczba Liczba godzin zaliczenia / 30 Z/3 - - 30 Z/2 30 Z/2 PLAN STUDIÓW FILOLOGIA ROMAŃSKA STUDIA I STOPNIA dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 201/16 I ROK Semestr I Semestr II Lp. Nazwa przedmiotu Moduł 1 Przedmioty misyjne/ ogólnouniwersyteckie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE: Studia na kierunku filologia, specjalność filologia słowiańska

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ Terminy rejestracji na II stopień filologii francuskiej, specjalizacja filologiczna oraz na Języki i Kulturę Krajów Romańskich: I nabór: rejestracja

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY ENGLISH IS EASY PROGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCY UCZNIÓW DO SPRAWDZIANU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Data wdrożenia programu: rok szkolny 2015/2016 Opracowanie: mgr Magdalena Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

specjalność: filologia angielska studia: stacjonarne rok: I rok akademicki: 2014/2015 mgr Anna Stefanowicz-Kocoł ** mgr Lesław Smutek

specjalność: filologia angielska studia: stacjonarne rok: I rok akademicki: 2014/2015 mgr Anna Stefanowicz-Kocoł ** mgr Lesław Smutek Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie specjalność: filologia angielska studia: stacjonarne rok: I rok akademicki: 2014/2015 Przedmiot PNJA-Gramatyka praktyczna Practical Grammar PNJA-Kurs wyrównawczy

Bardziej szczegółowo