Regulamin portalu innvisio.com. 1. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin portalu innvisio.com. 1. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin portalu innvisio.com 1. Postanowienia ogólne 1 Właścicielem strony internetowej jest KAMARIUS.PL Mariusz Bednarczyk, z siedzibą w Laskowcu, ul. Słoneczna 15, Ostrołęka, wpisany przez Wójta Gminy Rzekuń do ewidencji działalności gospodarczych pod numerem ewidencyjnym 61/2009, NIP PL , REGON zwany dalej Usługodawcą. 2 Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie w/w usług, warunki oraz zasady korzystania z portalu/strony innvisio.com, tryb postępowania reklamacyjnego, politykę prywatności. 3 Przed rejestracją nowego użytkownika na portalu/stronie innvisio.com, należy zapoznać się oraz zaakceptować wszelkie zawarte w poniższym Regulaminie warunki i postanowienia oraz zasady poufności. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje powyższych warunków prosimy, aby nie korzystał z usług świadczonych na portalu/stronie innvisio.com. 4 Definicje terminów używanych w Regulaminie: Regulamin niniejszy dokument. Portal/strona innvisio.com portal/strona internetowa stanowiąca własność Usługodawcy umieszczona w internecie pod adresem innvisio.com. Udostępnianie wizualizacji 3D usługa odpłatnego udostępnienia kodu wizualizacji 3D, w celu zamieszczenia jej na własnej stronie www. Usługodawca - KAMARIUS.PL Mariusz Bednarczyk, z siedzibą w Laskowcu, ul. Słoneczna 15, Ostrołęka. Użytkownik pełnoletnie osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne a także osoby prawne, którym Usługodawca umożliwia korzystanie z serwisu i odpłatnie udostępnia wizualizację 3D przedmiotów znajdujące się w bazie wizualizacji 3D Usługodawcy. Umowa umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług określonych w Regulaminie. Wizualizacja 3D technika komputerowa, pozwalająca na stworzenie i prezentację na monitorze obiektu, przedstawionego w rzucie prostokątnym lub perspektywicznym.

2 Abonament opłata, uiszczana przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy, w celu zapewnienia dostępu do bazy i więcej niż jednej wizualizacji 3D. 5 Akceptacja treści Regulaminu przy rejestracji Użytkownika na portalu/stronie innvisio.com jest potwierdzeniem, że Użytkownik zapoznał się z jego treścią, akceptuje warunki korzystania z portalu/strony. 6 Odpłatne pobranie przez Użytkownika kodu wizualizacji 3D jest równoznaczne z oświadczeniem, że: - użytkownik zapoznał się z opisem usługi i warunkami jej realizacji, - użytkownik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść. 7 Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów serwisu jako kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi/stronie innvisio.com. 8 Wszystkie wizualizacje udostępniane przez Usługodawcę stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Usługodawcy. 2. Rodzaje usług i warunki ich świadczenia 9 Celem serwisu jest odpłatne udostępnianie wizualizacji 3D przedmiotów codziennego użytku znanych marek np. telewizorów, telefonów, sprzętu AGD i RTV, komputerów, notebooków itp. 10 Użytkownik ma możliwość bezpłatnego przeglądania wizualizacji 3D zamieszczonych na portalu/stronie innvisio.com bez możliwości ich pobrania bez uprzedniego dokonania jednorazowej opłaty bądź wykupienia odpowiedniego abonamentu. 11 Kolejne kroki, jakie zobowiązany jest wykonać Użytkownik w celu pobrania kodu wizualizacji: - rejestracja na portalu/stronie innvisio.com (podanie niezbędnych danych do pobrania kodu wizualizacji: adres , adres strony www, na której będzie umieszczona wizualizacja, hasło), - wybór formy dostępu do portalu/strony innvisio.com, wybór interesującej/-ych wizualizacji, okresu udostępnienia, - wybór formy płatności,

3 - dokonanie płatności, - pobranie kodu wizualizacji i umieszczenie go na wskazanej stronie www. 12 Po otrzymaniu zamówienia Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem celem potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji drogą telefoniczną bądź elektroniczną. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest jednoznaczne z zawarciem umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem. 13 W zakresie usług związanych z realizacją akcji promocyjnych, specjalnych lub nowych usług Usługodawcy, w ramach portalu/strony innvisio.com Usługodawca może stosować odrębne regulaminy lub warunki udostępniane Użytkownikom na stronie serwisu innvisio.com. Warunkiem korzystania z takich usług będzie zaakceptowanie przez Użytkownika właściwego regulaminu. 14 Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia dokonanego na portalu/stronie innvisio.com, jeżeli historia współpracy z danym Użytkownikiem może wskazywać że, usługa będzie służyła do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub będą problemy z uiszczeniem należytej opłaty. 15 W czasie korzystania z portalu/strony innvisio.com zabrania sią: - podejmowania jakichkolwiek czynności działających na szkodę portalu/strony innvisio.com oraz innych Użytkowników, - naruszania obowiązującego regulaminu, przepisów, praw osób trzecich, - korzystania z usług portalu/strony innvisio.com jeżeli Użytkownik nie jest w stanie zawierać prawnie wiążących umów lub został zawieszony w korzystaniu z usług serwisu, - obchodzenia, manipulowania postanowieniami dotyczącymi wpłat, procesu rozliczania oraz opłatami należnymi Usługodawcy, - umieszczania fałszywych, nieprawidłowych, zniesławiających, wprowadzających w błąd treści na portalu/stronie innvisio.com, - podejmowania działań mających na celu podważenie wiarygodności systemu ocen czy wpisów na forum, - kopiowania, rozpowszechniania oraz modyfikowania treści zawartych na portalu/stronie innvisio.com, - zbierania i/lub gromadzenia informacji o użytkownikach portalu/strony innvisio.com bez ich zgody. 3. Płatności 16 Ceny wszystkich dostępnych usług oferowanych na portalu/stronie innvisio.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich (PLN).

4 17 Ceny oraz opisy wszystkich dostępnych usług oferowanych na portalu/stronie innvisio.com stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Na potrzeby zawarcia konkretnej umowy charakter wiążący ceny zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Usługodawcę. 18 W przypadku wykupienia abonamentu lub zakupu kodu wizualizacji Użytkownik ma do wyboru poszczególne formy płatności, zależne od rodzaju oraz dostępu do usługi. 19 Formy płatności za usługi dostępne na portalu/stronie innvisio.com: - Premium SMS Użytkownik dokonuje płatności za wybrane usługi wysyłając pojedynczego sms-a o podwyższonej wartości na wskazany przez Usługodawcę numer telefonu oraz określonej treści. W odpowiedzi na wysłanego sms-a Użytkownik otrzyma hasło, które jest potwierdzeniem dokonania płatności, jak również aktywuje dostęp do wybranych usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie sms-a z błędną treścią lub pod nienależyty numer telefonu. Jeżeli Użytkownik nie otrzyma hasła potwierdzającego wysłanie sms-a najpóźniej do 24 godzin, należy złożyć reklamację poprzez kontakt z Usługodwacą. - przelew zwykły (wpłata na konto portalu/serwisu innvisio.com) Użytkownik samodzielnie dokonuje wpłaty określonej kwoty za wybrane usługi na konto Usługodawcy, po wcześniejszym otrzymaniu niezbędnych danych do wykonania przelewu. Przy wyborze takiej formy płatności Użytkownik otrzyma dostęp do wybranych usług dopiero po potwierdzeniu wpłynięcia środków na konto Usługodawcy lub po przedstawieniu potwierdzenia wpłaty. - przelew on-line Użytkownik dokonuje wpłaty określonej kwoty za wybrane usługi za pośrednictwem transakcji elektronicznej, którą obsługuje wybrany przez Usługodawcę specjalistyczny serwis płatniczy, udostępniony na portalu/stronie innvisio.com. Usługodawca w czasie dokonywania wpłaty przekaże Użytkownikowi bezpośredni link do wybranego przez niego serwisu płatniczego. Przy wyborze tej opcji dokonania płatności należy uprzednio sprawdzić, czy posiadana przez Użytkownika karta płatnicza, kredytowa czy usługa konta bankowego posiadają opcję płatności on-line. Dokonanie płatności tą metodą jest traktowane również jako potwierdzenie dokonania płatności, Użytkownik po dokonaniu płatności uzyskuje natychmiastowy dostęp do wybranych usług. - przelew on-line PayPal Użytkownik dokonuje wpłaty określonej kwoty za wybrane usługi za pośrednictwem transakcji elektronicznej, którą obsługuje międzynarodowy, wielowalutowy system płatności online PayPal. Płatność następuje z karty kredytowej lub z salda konta PayPal. System płatność PayPal obsługuje płatności z całego świata. Dla Użytkowników zagranicznych ceny oferowanych usług mogą być wyrażone w euro (EUR), kurs każdorazowo pobierany jest z tabeli średnich kursów walut obcych NBP. Wszystkie wpłaty w walucie innej niż złoty polski (PLN) i euro (EUR) w czasie dokonywania płatności będą przeliczane na te waluty. Dokonanie płatności tą metodą jest traktowane również jako potwierdzenie dokonania płatności, Użytkownik po dokonaniu płatności uzyskuje natychmiastowy dostęp do wybranych usług.

5 20 Użytkownicy chcący otrzymać fakturę VAT wyrażają zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przy rejestracji adres e mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych takich jak: faktury VAT, korekty faktur VAT oraz wszelkich niezbędnych załączników do w/w dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przetwarzania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 21 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian cen za oferowane usługi na portalu/stronie innvisio.com, zamieszczania informacji o nowych usługach, dostępnych akcjach promocyjnych, konkursach ich odwoływania lub wprowadzania w nich zmian. 22 W przypadku akcji promocyjnych, konkursów oraz innych form promocji usług świadczonych przez portal/serwis innvisio.com o dostępie do nich decyduje kolejność zgłoszeń i obowiązuje aż do zebrania odpowiedniej ilości zgłoszeń lub zakończenia czasu ich trwania. 4. Odpowiedzialność 23 Odpowiedzialność Usługodawcy za wykonanie umowy ograniczona jest do poniesionej przez Użytkownika szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Usługodawcy ograniczona jest do wysokości opłaty poniesionej za udostępnienie kodu wizualizacji uiszczonej mu przez Użytkownika. Odpowiedzialność Usługodawcy w pozostałym zakresie jest wyłączona. 24 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z usług przez osoby nieuprawnione do korzystania z kodu dostępu otrzymanego po dokonaniu opłaty za wizualizację oraz za skutki wynikłe z ujawnienia kodu dostępu osobom trzecim, niezależnie od przyczyny jego ujawnienia. 25 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i opóźnienie w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu), awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń niezależnych od Usługodawcy, w szczególności w skutek zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej. 26 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystnie z usługi przez Użytkownika niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza za problemy wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru usługi.

6 27 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w informacjach o parametrach technicznych przedmiotów na swoim portalu/stronie internetowej lub w innych materiałach w postaci elektronicznej wynikłych z błędów w katalogach, broszurach lub innych materiałach w postaci drukowanej czy elektronicznej udostępnionych przez Producenta/Dystrybutora. 28 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową interpretację informacji podanych na swoim portalu/stronie internetowej lub w innych materiałach w postaci elektronicznej. 29 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmieniania, uzupełniania, usuwania części strony lub całej oferty bez ostrzeżenia lub do tymczasowego bądź całkowitego wyłączenia serwisu bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. 30 Usługodawca ma prawo do odmowy wykonania usługi, gdy podane przez Użytkownika dane są niekompletne, nieczytelne, niewystarczające do wykonania usługi lub niezgodne z instrukcjami zawartymi na stronie internetowej należącej do Usługodawcy. 31 W przypadku odmowy wykonania usługi zapłacona przez Użytkownika opłata zostanie mu zwrócona w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę danych niezbędnych do dokonania płatności. 5. Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów 32 Wszelkie reklamacje Użytkowników związane ze świadczeniem usług dotyczące niezgodności usługi Usługodawcy można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: 33 Reklamacje dotyczące nabytej usługi należy kierować do Usługodawcy nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania płatności za usługę. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez Użytkownika prawa do reklamacji. 34 Reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Użytkownika, w szczególności: jego imię i nazwisko lub nazwę, adres poczty elektronicznej, dane osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika będącego jednostką organizacyjną, powód reklamacji i opis zdarzenia objętego reklamacją.

7 35 Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 21 dni roboczych, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych 30 dni roboczych od dnia doręczenia Usługodawcy reklamacji. 36 W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Użytkownik i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego zakończenia. 37 W przypadku uznania reklamacji Użytkownika, ma on prawo do otrzymania dodatkowego kodu dostępu do wizualizacji, którą zamówił, Użytkownik nie jest jednak uprawniony do wystąpienia o odszkodowanie lub zwrot należności. Usługodawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż kwota odpłatności za zakupiony kod wizualizacji. 6. Polityka prywatności 38 Portal/serwis innvisio.com przykłada szczególną uwagę od ochrony prywatności swoich Użytkowników. Jest to realizowane między innymi poprzez staranny dobór środków technicznych jak również organizacyjnych zapewniających możliwie najlepszą ochronę. Portal/serwis innvisio.com stale sprawuje kontrolę nad stopniem ochrony przetwarzanych danych, zabezpiecza je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem w sposób naruszający przepisy prawa. 39 Użytkownicy portalu/strony innvisio.com w przypadku procesu rejestracji i zakupu wizualizacji powinni podać niezbędne dane tj.: - adres poczty elektronicznej ( ), - hasło, które będzie służyło do rejestracji (logowania) Użytkownika na portalu/stronie, - adres strony www, na której będzie umieszczony kod pobranej (zakupionej) wizualizacji, - formę płatności (karta kredytowa, sms, karta płatnicza, przelew). 40 Użytkownicy portalu/strony innvisio.com chcący otrzymać status konta firmowego (uprawniającego do otrzymywania faktur Vat) winni podać dodatkowe dane takie jak: - nazwa firmy, - ulica, numer domu, numer lokalu, - kod pocztowy, - miejscowość - kraj, - numer NIP, - numer telefonu.

8 41 Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne przy współpracy Użytkownika z portalem/stroną innvisio.com 42 Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizowania, usuwania oraz żądania zaprzestania przetwarzania na stronie 43 Dane Użytkowników przetwarzane są w celu: - świadczenia dostępnych usług przez portal/stronę innviso.com, - obsługi procesu rejestracji a następnie logowania, - przesyłania informacji handlowych lub newsletter a (w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika), - marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie ( w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika), - dochodzenia roszczeń, - tworzenia wewnętrznych statystyk, analiz i raportów, - zapewnienia sprawnego funkcjonowania portalu. 44 Portal/strona innvisio.com korzysta z internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów www Google Analytics. Program ten wykorzystuje pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika ( cookies ), które umożliwiają programowi analizę sposobu korzystania z portalu/strony innvisio.com przez Użytkowników. Informacje na temat korzystania z portalu/strony innvisio.com oraz ich adresy IP są zbierane i przechowywane przez spółkę Google. Informacje będą wykorzystywane do tworzenia statystyk, analiz, raportów, diagramów, wykresów oraz oceny ruchu na portalu/stronie innvisio.com jak również świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Pliki cookies występują jako pliki tymczasowe (są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej) lub trwałe (przechowywane również po zamknięciu przeglądarki internetowej, służące do przyspieszenia i ułatwienia korzystania z portalu/strony innvisio.com na przykład przechowujące takie dane jak hasło i login). Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na wykorzystywanie plików cookies do tworzenia statystyk i analiz, mogą w każdej w chwili z tej usługi zrezygnować wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Należy zauważyć, że może mieć to wpływ na funkcjonowanie poszczególnych usług oferowanych przez witrynę. Google ma prawo przekazać wszystkie zbierane dane osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 45 Portal/strona innvisio.com zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji poparte odpowiednią podstawą prawną. W pozostałych przypadkach dane Użytkowników będą ujawnione tylko za Ich zgodą.

9 46 W przypadku zmiany powyższej polityki prywatności portal/strona innvisio.com poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach poprzez zamieszczenie nowej polityki prywatności na stronie portalu innvisio.com. 47 Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych, przekazu informacji, jak również podejrzenia nieuprawionego udostępniania kodów wizualizacji osobom trzecim prosimy zgłaszać pod adres mailowy 7. Postanowienia końcowe 48 Do korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji, tj. komputera klasy PC z systemem operacyjnym MS Windows 95 lub nowszym, podłączonego do Internetu i korzystającego z przeglądarki internetowej. 49 Korespondencja związana z realizacją usługi, w tym wszelkie powiadomienia, będą kierowane na następujące adresy: - Użytkownika: na adres elektroniczny podany podczas rejestracji. - Usługodawcy: na adres elektroniczny 50 Regulamin może być zmieniany przez Usługodawcę w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian na stronie internetowej Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na powyższej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej. 51 Umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest zawierana zgodnie z prawem polskim. W języku polskim dla Użytkowników polskich oraz w języku angielskim dla Użytkowników zagranicznych. 52 Usługodawcy przysługuje wyłączne prawo wiążącej Użytkowników interpretacji niniejszego Regulaminu. 53 Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

10 54 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług, a w szczególności do składania oświadczeń woli, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego. 55 Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie i stanowi integralną część umowy.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługodawcą jest firma wirtuale.pl S.A., ul. Tatrzańska 3c, 25-564 Kielce, NIP:959-14-36-448, REGON:291211910 prowadząca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Informacje ogólne 1.1. Operatorem i właścicielem Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Definicje. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Regulamin. 1 Definicje. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: Regulamin 1 Definicje Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: 1. Operator - właściciel Serwisu ekantoreuropa.pl - Kantor Wymiany Walut Europa Patryk Rybak, z siedzibą w Katowicach ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12. Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.2014 godziny 00:01 Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WEBCASTER. 1. Postanowienia wstępne

REGULAMIN SERWISU WEBCASTER. 1. Postanowienia wstępne REGULAMIN SERWISU WEBCASTER 1. Postanowienia wstępne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego Webcaster.pl (dalej również: Serwis ). 1.2. Organizatorem Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r.

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. I. DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Podstawa prawna Kodeksem Cywilnym Ustawą ochronie danych osobowych

Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Podstawa prawna Kodeksem Cywilnym Ustawą ochronie danych osobowych Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agnieszkę Filar, która jest właścicielką

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE REGULAMIN Sklepu internetowego wypad.com.pl z dnia 25.12.2014 Sklep internetowy wypad.com.pl działający pod adresem http://www.wypad.com.pl jest serwisem prowadzonym przez: In & Out Katarzyna Trzcińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plagiat.pl Sp. z o.o. z dnia 5 stycznia 2007 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plagiat.pl Sp. z o.o. z dnia 5 stycznia 2007 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plagiat.pl Sp. z o.o. z dnia 5 stycznia 2007 r. Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. 1. Plagiat.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów w sklepie foreverpolska.com

Regulamin zakupów w sklepie foreverpolska.com Regulamin zakupów w sklepie foreverpolska.com I Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy (zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą ) działający pod adresem www.foreverpolska.com prowadzony jest przez firmę

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo