uregulowanych. 5 Zarządzenie \\chodzi \\" życie z dniem r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "uregulowanych. 5 Zarządzenie \\chodzi \\" życie z dniem 17.12.2012 r."

Transkrypt

1 - Zarządzenie r 106/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej r l w Rzeszowie z dnia r. w sprawie ustalenia cennika świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ r l w Rzeszowie a podstawie art. 45 ustawy z dnia r. o działalności leczniczej (Dz. z 20 II r. r 112 poz. 654 z późno zm.) oraz 64 Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej r 1 w Rzeszowie stanowiącego zalącznik do Zarządzenia r 70/12 Dyrektora SP ZOZ r l w Rzeszowie z dnia r. zarządzam: 1 Wprowadzam cennik świadczeń zdrowotnych obowiązujący w SP ZOZ r l w Rzeszowie dla o ób nieubezpieczonych i innych osób nieuprawnionych do świadczeń zdro\votnych na podstawie odrębnych przcpisów oraz ś\viadczeń, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi. udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością - stanov.:iący Załącznik r I do niniejszego zarządzenia. 2 Opłaty za świadczenia zdrowotne regulowane są po zarejestrowaniu sprzedaży w kasie fiskalnej gotówką lub przelewem. Płatność gotówką odbywa się \v momencie zareje tro\:vania usługi w kasie fiskalnej i wydania paragonu lub wystawienia faktury VAT. zaś płatność przelewem na konto powinna być uregulowana w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury: 1. za ś\viadczenia udzielane w Szpitalu Miejskim - w Kancelarii Zapisów. Izbie Przyjęć. Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej połączonej z Bankiem Krwi; ') za ś\viadczenia udzielane w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej - w rejestracjach przychodni. Punkcie Szczepień Przychodni POZ r 5 i Statystyce Przychodni Specjali tycznej Nr 3. 3 W prz) padku pacj ntó\\ nieubezpieczon) ch pełniających \,"arunki do objęcia pomocą połcczną osoba wysta\viająca fakturę za udzielone świadczenia zdrowotne zobowiązana jest do niezwłoc7nego zawiadomienia Działu Nadzoru i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych o tym fakcie oraz pozyskania danych osobowych pacjenta. l liniej. Le zarządz 'ni' u h) b \\cześnicjszt. akt,' n: nętrzne dotyczące za T "1.1 \. n 11 uregulowanych. 5 Zarządzenie \\chodzi \\" życie z dniem r. 4

2

3 2. Nakłucia diagnostyczne i lecznicze a/ kaletki stawowej, powierzchniowego krwiaka torbieli lub ropnia b/ jamy stawowej, wodniaka jądra głębiej położonego lub torbieli 3. Miejscowe wyłączenie układu nerwowego (blokada) 4. Nacięcia: a/ ropnia pojedynczego tkanek miękkich b/ mnogich ropni 100,00 5. Zabiegi z zakresu małej chirurgii : a/ wycinanie pojedynczych guzków 60,00 b/ wycinanie mnogich guzków 100,00 c/ inne zabiegi (np.: usunięcie wrastającego paznokcia) 100,00 6. Zaopatrzenie chirurgiczne rany: a/ prostej b/ powikłanej 1 Wykonanie doraźnego unieruchomienia w zwichnięciach lub złamaniach 7. kierowanych do dalszego leczenia poza poradnią : a/ w razie urazu obejmującego drobne stawy i kości b/ w razie urazu obejmującego duże stawy i kości 8. Laparotomia zwiadowcza 2700,00 9. Laparotomia z uwolnieniem zrostów otrzewnowych 4200, Duże zabiegi na jelitach 4000, Procedury okołoodbytnicze u dorosłych 1625, Resekcja odbytnicy Przepuklina udowa i pachwinowa 1700, Usunięcie wyrostka robaczkowego 2500, Amputacje 4500,00 Biopsja i miejscowe wycięcie tkanki piersi w schorzeniach nienowotworowych 16. piersi (nie uwzględnia się ceny osobodnia) 1000, Procedury zabiegowe związane z gruczołami dokrewnymi 4500, Cholecystektomia 4500, Laparoskopowa cholecystektomia 3000,00 Zabiegi w zakresie serca, osierdzia i dużych naczyń , Zabiegi na naczyniach żylnych Ewakuacja guza zaotrzewnowego (ropień) 7000, Plastyka przepukliny metodą Lichtensteina z wszczepem siatki przepuklinowej 2600,00 III. Ortopedia 1. Założenie opatrunku (gipsowego) bez konieczności nastawienia : a/ na dłoń lub stopę

4 b/ na przedramię lub podudzie 60,00 c/ na całą kończynę górną lub dolną 100,00 d/ na tułów 1 2. Założenie szyny gipsowej 3. Założenie szyny Stacka 4. Nastawienie zwichnięcia 100,00 5. Nastawienie złamania a/ prostego 85,00 b/ powikłanego 1 6. Zdjęcie opatrunku gipsowego 7. Zespolenie złamania w obrębie kończyny górnej 4000,00 8. Zespolenie złamania w obrębie kończyny dolnej 4300,00 9. Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego (bez protezy) 4500, Artroskopia lecznicza stawu 3200, Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy 12648, Chirurgiczne opracowanie kikutów palców dłoni 1938, Średnie zabiegi na tkankach miękkich 1976, Mniejsze złamania lub zwichnięcia 988, Duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy 4628,00 IV. Urologia 1. Płukanie pęcherza moczowego 2. Założenie lub zmiana cewnika 3. Odprowadzenie uwięźniętego napletka 4. Jednorazowy zabieg rozszerzenia cewki moczowej 5. Odprowadzenie skrętu jądra (operacyjnie) 6. Małe zabiegi prącia 7. Zabiegi moszny, jądra, najądrza i nasieniowodu 8. Częściowe usunięcie nerki 9. Inna uretroskopia 10. Całkowite usunięcie nerki 11. Założenie nefrostomii 12. Żylaki powrózka nasiennego 13. Duże endoskopowe zabiegi moczowodu 14. Endoskopowe zabiegi gruczołu krokowego lub pęcherza moczowego 15. Nadłonowy drenaż pęcherza moczowego V. Ginekologia 1. Badanie cytologiczne 1 90,00 90, ,00 800, , , , , , , ,00 2. Badanie cytohormonalne 100,00

5 3. Drobne zabiegi: elektrokoagulacja i podobne 1 4. Usunięcie polipa z próbnym wyłyżeczkowaniem szyjki i jamy macicy 600,00 5. Diagnostyczne wyłyżeczkowanie jamy macicy 1100,00 6. Założenie spirali wewnątrzmacicznej 200,00 7. Pobranie i badanie histopatologiczne wycinka 2 8. Badanie flory bakteryjnej pochwy, stopnia czystości, na obecność rzęsistka lub drożdżaków 1 9. Zapis KTG 10. Skaryfikacja pęcherzyków Nabota 11. Zabiegi w obrębie macicy oraz przydatków Procedury zabiegowe na pochwie, sromie i szyjce macicy 2000, Poród naturalny 2000, Cięcie cesarskie 2500, Zabiegi laparoskopowe 3200,00 VI. Laryngologia 1. Płukanie uszu 2. Usunięcie ciała obcego : a/ z ucha b/ z nosa c/ z gardła d/ z krtani 3. Punkcja jednej zatoki szczękowej 4. Paracenteza jednego ucha 41,00 5. Założenie przedniej tamponady nosa 6. Usunięcie tamponady nosa 7. Nacięcie ropnia : a/ ucha zewnętrznego 45,00 b/ języka 81,00 e) przegrody nosa 81,00 8. Opatrunek uszny z lekiem 9. Badanie audiometryczne 1. Badanie dna oka 2. Badanie refrakcji w połączeniu z dobieraniem szkieł 3. Zgłębnikowanie i płukanie dróg łzowych 15,00 27,00 80,00 80,00 4. Usunięcie ciała obcego (spojówka, rogówka) 100,00 5. Badanie pola widzenia 60,00 6. c/ okołomigdałowego d/ poszerzenie ujścia ropnia okołomigdałowego VII. Okulistyka Mierzenie ciśnienia wewnątrzgałkowego 7. Widzenie barw na lampie Wilczka

6 Kompleksowe zabiegi w zaćmie i jaskrze Zabiegi na soczewce 17. Zabiegi na aparacie ochronnym oka 18. Zabiegi na oczodole i aparacie łzowym 19. Zabiegi na rogówce i twardówce 20. Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych 21. Zabiegi w jaskrze i na naczyniówce 22. Duże zabiegi na siatkówce 23. Duże zabiegi na ciele szklistym Leczenie zachowawcze okulistyczne 1. VIII. Dermatologia 2. Elektrokoagulacja Światłolecznictwo dermatologiczne jeden zabieg 1. IX. Inne 2. Tlenoterapia 3. Próba wysiłkowa na bieżni 4. Badanie Holtera EKG 5. Całodobowy zapis ciśnienia ABPM 6. Spirometria (z opisem) 7. Test głodowy Leczenie wysiękowej postaci AMD werteporfiną przy zastosowaniu terapii fotodynamicznej Leczenie wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych przeciwciała monoklonalnego anty VEGF Usunięcie zaćmy powikłanej metodą emulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem soczewki Usunięcie zaćmy niepowikłanej metodą emulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem soczewki Usunięcie zaćmy powikłanej metodami innymi niż emulsyfikacja jednoczesnym wszczepieniem soczewki Usunięcie zaćmy niepowikłanej metodami innymi niż emulsyfikacja jednoczesnym wszczepieniem soczewki Zabiegi z wykonaniem witrektomii, w tym wieloproceduralne Zabiegi witreoretinalne Kriochirurgia podtlenkiem azotu ( poj. zmiana) Dermatoskopia do 3 znamion (każde następne znamię po zł) Badanie elektrokardiologiczne (EKG) z interpretacją Gastrofiberoskopia (nie uwzględnia się ceny osobodnia) Gastrofiberoskopia + ocena histopatologiczna, w tym 1 bloczek, każdy następny po zł (nie uwzględnia się ceny osobodnia) z z , , , , , ,00 12,00 90,00 75,00 27,00 110,00 180,00

7 10. Gastrofiberoskopia + test na Helicobacter Pyroli (nie uwzględnia się ceny osobodnia) 11. Rektoskopia (nie uwzględnia się ceny osobodnia) 12. Rektoskopia z biopsją, w tym 1 bloczek, każdy następny po zł (nie uwzględnia się ceny osobodnia) 13. ECPW (nie uwzględnia się ceny osobodnia) 14. Kolonoskopia (nie uwzględnia się ceny osobodnia) 15. Kolonoskopia z biopsją (nie uwzględnia się ceny osobodnia) 16. Kolonoskopia z polipectomią (nie uwzględnia się ceny osobodnia) 17. Znieczulenie miejscowe 18. Znieczulenie ogólne do 1 godz. 19. Znieczulenie ogólne powyżej 1 godz. 20. Kurs w Szkole Rodzenia Kurs w Szkole Rodzenia (nie obejmuje zajęć praktycznych z powodu przeciwwskazań lekarskich potwierdzonych zaświadczeniem) Zaświadczenie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy nie przysługujące na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz z póżn. zm.) X. Zabiegi fizykoterapeutyczne 1 60,00 90, ,00 270,00 360, ,00 180, , ,00 1. Lampa Sollux 4,00 2. Lampa kwarcowa 4,00 3. Ultradźwięki 8,00 4. Terapuls 7,00 5. Magnetronik 6,00 6. Laser 8,00 7. Jonoforeza 6,00 8. Elektrostymulacja 8,00 9. Galwanizacja 5, Interdyn 6, Diadynamik 6, Diatermia krótkofalowa 7, Masaż wirowy całej kończyny 8, Bicze szkockie 15, Krioterapia 7, Masaż całego kręgosłupa 17. Masaż części ciała 18, Ćwiczenia indywidualne (15 ) 18, Ćwiczenia grupowe (15 ) 10,00

8 20. Ćwiczenia na przyrządach ( 15' ) 7, Pionizacja, nauka chodzenia 8, Gimnastyka przy porażeniu połowiczym (30`) 23. Ćwiczenia indywidualne z dzieckiem (30 ) 24. Ćwiczenia wg metod neurokinezjologicznych (VOJTY lub BOBATH) 30`/ 60` / 1. XI. Diagnostyka laboratoryjna Pobranie krwi 2. Tryb CITO dopłata do każdego badania 3,00 3. Badanie ogólne moczu 7,00 4. Badanie glukozy w moczu 5,30 5. Dobowa utrata glukozy w moczu 5,30 6. Próba Addisa lub Hamburgera 7,00 7. OB 5,00 8. Morfologia krwi z rozmazem 8,00 Płytki krwi 6,00 9. (weryfikacja mikroskopowa) 10. Retikulocyty 8, Czas krwawienia lub krzepnięcia 4, Czas protrombinowy 7, Leukocytoza 8, Glukoza we krwi (pobranie z żyły, każde oznaczenie) 7, Glukoza (pobranie z palca ) 4, Mocznik (surowica lub mocz) 6, Kreatynina (surowica lub mocz) 6, Kwas moczowy (surowica lub mocz) 7, Białko całkowite 7, Elektroforeza białek surowicy 21. Cholesterol całkowity 6, HDL-Cholesterol 10, LDL-Cholesterol 8, Trójglicerydy 7, Lipidogram 32, Bilirubina całkowita 7, Próba tymolowa 5, Na lub K (surowica lub mocz) 6, Wapń (surowica lub mocz) 6, Ca 2++ 7, Chlorki (surowica lub mocz) 8, Fosforany (surowica lub mocz) 8, Żelazo w surowicy 8,00 3,00

9 34. Całkowita zdolność wiązania żelaza TIBC 12, WR 4, PCT 52, Aminotransferaza AST lub ALT 7, Fosfataza alkaliczna 7, Kwaśna fosfataza 11, Kwaśna fosfataza sterczowa 16, Gammaglutamylotranspeptydaza 9, Dehydrogenaza mleczanowa LDH 11, Kinaza kreatynowa CK 8, Kinaza kreatynowa - izoenzym MB masa 26, Amylaza (surowica lub mocz) 11, APPT - czas koalinowo-kefalinowy 8, Fibrynogen 9, PSA 17, ASO 17, Test lateksowy 6, Próba potowa 52. Odczyn Wallerego Rossa 16, Badanie kału na pasożyty 15, Badanie kału na krew utajoną 8, Badanie kału na obecność barwników żółciowych 6, Badanie kału na resztki pokarmowe 12, Test ciążowy 10, Białko w moczu 6, Białko w moczu dobowym 8, Białko Benca-Jonesa 9, Doustny test tolerancji glukozy 14, Test LE 63. Mg (surowica lub mocz) 9, CRP 16, Manualny rozmaz krwi 8, Profil wchłaniania żelaza (5 pobrań) 28, Bilirubina bezpośrednia 6, Bilirubina pośrednia 4, Antygen Giardia- Lamblia (w kale) 31, TSH 15, FT4 14, Troponina I (CTNI) 25, Test na obecność przeciwciał przeciwko Helicobacter Pyroli 18, Test w kierunku mononukleozy zakaźnej 16, Równowaga kwasowo-zasadowa 10,00

10 76. HBS 11, Toxoplazmoza IgG 24, Toxoplazmoza IgM 28, IgE całkowite 22, D-dimery 26, Alkohol etylowy 18, Jakościowy Panel podstawowy 75, Jakościowy Panel wziewny 75, Jakościowy Panel pokarmowy 75, HbA1c 26, Płyn mózgowo rdzeniowy 18, Badanie ogólne płynu z jam ciała : - podstawowe 10,50 -LDH 11,20 - cukier 5,30 - białko 6,00 -trójglicerydy 7,30 -amylaza 11,00 - cholesterol 6,50 - hematokryt 8,00 - bilirubina 12, GFR 11, P. ciała anty TG 26, P. ciała anty TPO 26, Anty - HBS ilościowo 29, Anty HCV test 3 generacji przesiewowy 34, DHEA S 26, FT-3 ELECSYS 13, Borelioza IgG 96. Borelioza IgM 97. Kwas foliowy 26, Witamina B12 24, FSH ELECSYS 17, CEA 23, Estradiol ELECSYS 19, PSA wolny 15, CA , CA -19,9 31, CA -15,3 31, HCG + Beta ilościowo 29, CMV IgM 43, CMV IgG 43, Różyczka IgG ilościowo 31,50

11 110. Różyczka IgM jakościowo 31, PRL (Prolaktyna) 17, Progesteron ELECSYS 22, Testosteron ELECSYS 20, Adenowirusy w kale 18, Rotawirusy w kale 18, Mycoplasma pneumoniae IgG 14, Mycoplasma pneumoniae IgM 14, Posiew moczu 21, Posiew moczu metodą Uromedium 18, Wymazy (gardło, nos, rana, skóra, pochwa, oko) 31, Wymaz z odbytu 33, Parathormon 15, Ferrytyna 15, P/ciała anty HIV 1/HIV 2 35, LH 19, Albuminy 10, OH Vit D 55, Alpha fetoproteina AFP 14, Borelioza Western- Blot 110, Lipaza 6, NT-pro BNP 55, Chlamydia pneumoniae IgG 32, Chlamydia pneumoniae IgM 32, Chlamydia pneumoniae IgA 52,00 XII. Badania serologiczne 1. Oznaczenie grupy krwi dla dzieci bez przeciwciał 2. Oznaczanie grupy krwi z 1 próbki 45,00 3. Grupa krwi z 2 próbek 4. KREWKARTA z wpisem 5. Odpis grupy krwi 10,00 6. Badanie w kierunku konfliktu matczyno- płodowego w układzie ABO 85,00 7. Wykrywanie alloprzeciwciał odpornościowych 35,00 8. Miano alloprzeciwciał odpornościowych 60,00 9. Badanie w kierunku NAIH 55, BTA - bezpośredni odczyn antyglobulinowy 15, Fenotyp układu Rh i antygenu K z układu Kell 60, Oznaczanie słabej ekspresji antygenu D 45, Kwalifikacja do podania Gamma anty-d Po poronieniu Po porodzie 35,00

12 14. Wykonanie próby zgodności: 1 lub 2 donacje Każda następna donacja 15. Badanie w kierunku odporności autoprzeciwciał 16. Rozmrażanie FFP 17. Tryb CITO dopłata do każdego badania XIII. Badania cytogenetyczne 1. Kariotyp w limfocytach Test przesiewowy w zespole łamliwego chromosomu X z izolacją DNA 5. Inne badania molekularne (np. detekcja genu SRY) 6. Badanie nasienia 7. Sex chromatyna ,00 25,00 5,00 500, , ,00 70,00 500,00 Izolacja DNA XIV. Radiologia 1. RTG klatki piersiowej PA 35,00 2. RTG klatki piersiowej PA i boczne 45,00 3. RTG klatki piersiowej boczne lub skośne - 1 projekcja 4. RTG klatki piersiowej PA i boczne z kontrastem 55,00 5. RTG klatki piersiowej boczne z kontrastem 35,00 6. RTG klatki piersiowej PA dzieci do lat 6 25,00 7. RTG klatki piersiowej boczne dzieci do lat 6 25,00 8. RTG klatki piersiowej PA i boczne z kontrastem dzieci do lat 6 45,00 9. RTG szczytów płucnych 25, RTG mostka boczne 11. RTG żeber ( 1 projekcja ) 25, RTG żeber ( 2 projekcje ) 13. Diagnostyka zespołów mikrodelecji metodą FISH z kariotypem (zespoły Prader- Williego, Angelmana, di Georgea) Test metylacji DNA (badanie disomii jednorodzicielskiej i delecji) w zespole Pradera Williego i Angelmana z izolacją DNA Diagnostyka zespołów mikrodelecji metodą FISH bez kariotypu (zespoły Prader Williego, Angelmana, di Georgea) RTG tchawicy z kontrastem w przełyku AP i boczne ( tarczycy ) 100,00 45,00 Badania Radiologiczne czaszki 1. RTG czaszki PA i boczne - za każdą dodatkową projekcję 2. RTG siodełka tureckiego 25,00 3. RTG uszu - Schuller, Chausse, Guille porównawcze - za każdą projekcję 4. RTG podstawy czaszki 25,00 5. RTG nosa 6. RTG łuku jarzmowego - 1 projekcja 25,00

13 7. RTG żuchwy PA - za każdą następną projekcję 25,00 8. RTG zgryzowe 9. RTG zęba 12, RTG skośne żuchwy 25, RTG stawów skroniowo- żuchwowych ( 2 zdjęcia) - czynnościowe 4 zdjęcia 12. RTG kanałów nerwów wzrokowych m. Rhese - ( 2 zdjęcia) 35, RTG zatok bocznych nosa 14. RTG oczodołów - PA, półosiowe i boczne (urazowe) 15. RTG oczodołów w kierunku ciała obcego ( 2 projekcje na 1 filmie) 35, RTG transorbitalne piramid Schuller II 17. RTG dna jamy ustnej - ślinianki przeglądowe 25,00 Badania Radiologiczne kręgosłupa 1. RTG kręgosłupa szyjnego AP i boczne 45,00 2. RTG kręgosłupa szyjnego boczne i 2 skośne 3. RTG kręgosłupa szyjnego celowane na C1- C2 - ( AP i boczne ) 4. RTG kręgosłupa szyjnego boczne 25,00 5. RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe- 1 projekcja 6. RTG pogranicza szyjno- piersiowego AP i boczne 45,00 7. RTG kręgosłupa piersiowego AP i boczne 8. RTG kręgosłupa piersiowego boczne 9. RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego AP i boczne 10. RTG kręgosłupa lędźwiowego - czynnościowe- 1 projekcja 25, RTG kręgosłupa lędżwiowego - skośne - 1 projekcja Badania Radiologiczne miednicy 1. RTG kości krzyżowej lub ogonowej AP i boczne 35,00 2. RTG miednicy lub stawów biodrowych dorośli 3. RTG miednicy lub stawów biodrowych - dzieci do lat 6 25,00 4. RTG stawu biodrowego - 1projekcja 25,00 5. RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP 25,00 6. RTG stawów krzyżowo-biodrowych skośne (2 projekcje) 35,00 7. RTG spojenia łonowego AP 8. RTG spojenia łonowego czynnościowe 35,00 9. RTG kręgosłupa piersiowo-lędżwiowego AP na stojąco Badania Radiologiczne kończyny górnej 1. RTG łopatki AP i boczne 2. RTG obojczyka 25,00 3. RTG stawu mostkowo-obojczykowego 25,00 4. RTG stawu barkowego AP 5. RTG stawu barkowego osiowe 25,00

14 6. RTG kości ramieniowej - 2 projekcje 7. RTG kości ramieniowej transtorakalne 8. RTG stawu łokciowego - 2 projekcje 35,00 9. RTG przedramienia - 2 projekcje 35, RTG kości nadgarstka - 2 projekcje 25, RTG ręki 2 projekcje 25, RTG palców ręki - 2 projekcje 13. RTG obu rąk AP - porównawcze 14. RTG obu rąk - 2 projekcje (PA+skosy) 15. Określenie wieku kostnego ( ręka PA ) 25,00 Badania Radiologiczne kończyny dolnej 1. RTG kości udowej - 2 projekcje 2. RTG stawu kolanowego - 2 projekcje 3. RTG obu stawów kolanowych - 2 projekcje ( AP+boczne) 60,00 4. RTG osiowe rzepki 25,00 5. RTG kości podudzia - 2 projekcje 6. RTG stawu skokowego - 2 projekcje 7. RTG obu stawów skokowych - 2 projekcje (AP+boczne) 8. RTG kości piętowych - 1 projekcja 9. RTG stopy - 2 projekcje 10. RTG obu stóp AP i boczne - porównawcze 35, RTG palców stopy - 2 projekcje Badania Radiologiczne jamy brzusznej 1. RTG przeglądowe jamy brzusznej 2. RTG przeglądowe jamy brzusznej i miednicy małej 3. RTG przeglądowe jamy brzusznej u dzieci do 6 lat 4. RTG podżebrza 25,00 RTG- inne 1. Lokalizacja ciała obcego 35,00 2. Zdjęcie celowane w obrębie jednego narządu - 1 projekcja 3. Lokalizacja sondy dwunastniczej 35,00 4. Opis zdjęć własnych - konsultacja radiologiczna 25,00 Kontrastowe badania radiologiczne 1. Badanie kontrastowe przełyku 2. Badanie kontrastowe żołądka i dwunastnicy 3. Badanie kontrastowe jelita cienkiego - dorośli 4. Badanie kontrastowe jelita cienkiego - dzieci 5. Badanie kontrastowe jelita grubego per os 70, ,00 110,00 1

15 6. Badanie kontrastowe jelita grubego - wlew doodbytniczy 600,00 7. HSG 500,00 8. Pielografia wstępująca 800,00 9. Cholangiografia 1 XV. Tomograf Komputerowy BADANIA PODSTAWOWE 1. TK głowy bez kontrastu 294,00 2. TK głowy z kontrastem 336,00 3. TK głowy + tylny dół z kontrastem 322,00 4. TK oczodołów / siodła tureckiego / piramid k. skroniowej / zatok bez kontrastu 210,00 5. TK oczodołów / siodła tureckiego / piramid k. skroniowej / zatok z kontrastem 294,00 6. TK szyi bez kontrastu 294,00 7. TK szyi z kontrastem 3 8. TK klatki piersiowej / HRCT bez kontrastu 280,00 9. TK klatki piersiowej / HRCT z kontrastem 392, TK jamy brzusznej bez kontrastu TK jamy brzusznej z kontrastem TK miednicy mniejszej bez kontrastu TK miednicy mniejszej z kontrastem TK jamy brzusznej + miednicy mniejszej bez kontrastu TK jamy brzusznej + miednicy mniejszej z kontrastem 504, TK kręgosłupa C / Th / L-S bez kontrastu 252, TK kręgosłupa C / Th / L-S z kontrastem 322, TK kości / dużych stawów (jedna okolica) bez kontrastu 252, TK kości / dużych stawów (jedna okolica) z kontrastem 322, Politrauma bez kontrastu 448, Politrauma z kontrastem 560,00 BADANIA DWU - LUB WIELOFAZOWE Z KONTRASTEM 22. TK głowy 476, TK oczodołów / siodła tureckiego / piramid k. skroniowej / zatok 434, TK szyi 490, TK klatki piersiowej 532, TK jamy brzusznej 560, TK miednicy mniejszej 560, TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej 588, TK kości / dużych stawów (jedna okolica) 462,00

16 30. TK inne 546,00 BADANIA SPECJALNE 31. TK angiografia naczyń głowy / naczyń szyi / naczyń klatki piersiowej / naczyń jamy brzusznej / naczyń miednicy mniejszej / naczyń kończyn 700, TK wirtualna kolonoskopia kolonografia 784, Dokumentacja na kliszy 42, Wykonanie dodatkowej dokumentacji na kliszy 35. Zapis elektroniczny zdjęcia TK XVI. Badanie mammograficzne 1. Mammografia 90,00 2. Mammografia jednej piersi 45,00 3. Mammograficzne zdjęcie celowane 22,00 XVII. Badania ultrasonograficzne 1. USG tarczycy 2. USG jamy brzusznej 3. ECHO serca z Dopplerem 100,00 4. Echokardiografia przezprzełykowa 264,00 5. USG prostaty 55,00 6. USG jąder 7. USG ślinianek 8. USG sutka 9. USG narządów miednicy mniejszej - ginekologiczne 10. USG położnicze 11. USG szyi 12. USG wybiórcze jednego narządu 13. USG jam opłucnej 14. USG mózgowia przez ciemiączko 15. USG Doppler tętnic domózgowych USG Doppler żył kończyn dolnych 1 noga USG Doppler żył kończyn dolnych 2 nogi 180, USG Doppler tętnic kończyn dolnych USG Doppler żył kończyn górnych 1 ręka USG Doppler żył kończyn górnych 2 ręce 160, USG Doppler tętnic kończyn górnych USG Doppler aorty brzusznej USG Doppler przetok dializacyjnych 1

17 24. USG Doppler pozostałych dostępnych badaniem tętnic Biopsja sutków pod kontrolą USG w tym bad. histopatologiczne (nie uwzględnia się ceny osobodnia) Biopsja tarczycy, ślinianek lub węzłów chłonnych pod kontrolą USG w tym bad. histopatologiczne (nie uwzględnia się ceny osobodnia) XVIII. Szczepienia ochronne ( 1 dawka) 1 364,00 728,00 1. Przeciwko błonicy, krztuścowi, tężcowi, HIB 110,00 2. Przeciwko pneumokokom 190,00 3. Przeciwko meningokokom 1 4. Przeciwko rotawirusom 190,00 5. Przeciwko WZW B, HIB, błonicy, krztuścowi, tężcowi 190,00 6. Przeciwko WZW typ B (żółtaczce zakaźnej) 38,00 7. Przeciwko ospie wietrznej 210,00 8. Przeciwko błonicy, krztuścowi, tężcowi. Polio dla 5 latków 1 9. Przeciwko błonicy, krztuścowi, tężcowi od 14 lat 110, Przeciwko żółtaczce typu A Przeciwko grypie dla dorosłych 12. Przeciwko grypie dla dzieci do 3 lat 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2. Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych XIX. Osobodzień (nie obejmuje zabiegów i porodu naturalnego oraz badań tomografii komputerowej) Oddział Ginekologiczno Położniczy Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej Oddział Pediatryczno Pulmonologiczny Oddział Neonatologii z Pododdziałem Izolacyjnym i Intensywną Terapią Noworodka 8. Oddział Okulistyki 26,00 25, ,00 400,00 400, ,00 400,00 400,00 400,00 * Świadczenia nie ujęte w Załączniku Nr 1 wykonywane sporadycznie wyceniane będą jednostkowo na podstawie kosztów własnych sprzedaży

I. Porady i zabiegi. II. Chirurgia. L p. Wyszczególnienie Cena

I. Porady i zabiegi. II. Chirurgia. L p. Wyszczególnienie Cena Cennik świadczeń zdrowotnych obowiązujący w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie dla osób nieubezpieczonych oraz innych osób nieuprawnionych do świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnych przepisów L p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie L. p. Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ( dla pacjentów nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym) Wyszczególnienie 2008 rok I. Porady i zabiegi

Bardziej szczegółowo

Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie L. p. Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ( dla pacjentów nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym) Wyszczególnienie 2008 rok I. Porady i zabiegi

Bardziej szczegółowo

D/P K(p) 220 1/2012 Kłodzko, 22.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

D/P K(p) 220 1/2012 Kłodzko, 22.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKŁAD KARNY W KŁODZKU ul. Bohaterów Getta 16 57-300 Kłodzko tel. 74 865 18 00, fax 74 867 30 17 e-mail: zk_klodzko@sw.gov.pl D/P K(p) 220 1/2012 Kłodzko, 22.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakład Karny w Kłodzku

Bardziej szczegółowo

aktualizacja na dzień 01.08.2015r. (tekst jednolity)

aktualizacja na dzień 01.08.2015r. (tekst jednolity) Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 03-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-00, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: kancelaria@spzozsokolow.pl NIP: 823-14-22-165,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOMERCYJNY. 20 luty 2012 roku. Szpital Wojewódzki. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego

CENNIK KOMERCYJNY. 20 luty 2012 roku. Szpital Wojewódzki. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego Strona 1 z 20 CENNIK KOMERCYJNY Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 tel ( 068 ) 329-62 - 00 fax ( 068 ) 327-02

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 27-221 Poz. 193

Monitor Polski Nr 27-221 Poz. 193 Monitor Polski Nr 27-221 Poz. 193 się ceny urzędowe (Monitor Polski Nr 25, poz. 192), zarządza się, co następuje: 1. Wzarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1989 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Medycznych WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach obowiązujących od 1.05.2015 r.

Cennik Usług Medycznych WSZ im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach obowiązujących od 1.05.2015 r. I. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 2 Hematologia.. 2 Serologia.. 2 Biochemia.. 3 Analityka ogólna.. 5 Markery nowotworowe. 5 Badania hormonalne. 6 Diagnostyka infekcji. 6 Bakteriologia.. 7 Badania wykonywane

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie obowiązuje od 1 lipca 2014 roku Lp. Kod Usługa Cena netto

Cennik usług Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie obowiązuje od 1 lipca 2014 roku Lp. Kod Usługa Cena netto Lp. Kod Usługa Cena netto I Koszty hotelowe jednego osobodnia w oddziale szpitalnym 1 4260 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2 4500 Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

Bardziej szczegółowo

Cennik Procedur i Usług Medycznych Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Cennik Procedur i Usług Medycznych Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach Cennik Procedur i Usług Medycznych Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach Obowiązuje od 01.01.2015r. 1 Cennik procedur i usług medycznych. Rodzaj cena Konsultacja specjalistyczna bez

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity)

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr14/2015 Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie z dn. 11.03.2015r. CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Cennik Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Obowiązujący od 01.07.2013r.

Cennik Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Obowiązujący od 01.07.2013r. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej Cennik Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Obowiązujący od 01.07.2013r. Kod kasy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Strona 1 z 34 MEDYCZNYCH Kopia nr: Własność: Żadna część niniejszej procedury nie może być zmieniana ani kopiowana bez wiedzy i zgody Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością STANOWISKO DZIAŁ DATA

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SKIERNIEWICACH

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SKIERNIEWICACH Strona1 CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SKIERNIEWICACH obowiązujący od dnia 02.01.2013 I. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 2 Hematologia.. 2 Serologia.. 2 Biochemia.. 2 Analityka

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH NADMORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH NADMORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH NADMORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Usługi medyczne Ekg Ekg z opisem Kroplówka Nebulizacja leku dostarczonego przez pacjenta w nebulizatorze ultradzwiękowym Pomiar ciśnienia tętniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK. Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK. Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie Czerwiec 2014 Lp. Nazwa badania / usługi Cena brutto w zł CZĘŚĆ A. BADANIA LABORATORYJNE 1. Morfologia

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia 01-184 Warszawa ul.

SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia 01-184 Warszawa ul. SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia 01-184 Warszawa ul.działdowska 1 tel.: 52-27-380 tel/fax : 621-41-55 e-mail: szpital@litewska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Aktualizacja na dzień 11.08.2015. Lp. Kod Diagnostyka Laboratoryjna Cena * Uwagi 1 554 17-ketosterydy w moczu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2013 Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie z dn. 05.06.2013r. CENNIK SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2013 Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie z dn. 05.06.2013r. CENNIK SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2013 Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie z dn. 05.06.2013r. CENNIK SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE 1. PORADNIA CHIRURGICZNA 1 Porada lekarska 50,00 zł 2 Opatrunek zwykły lub

Bardziej szczegółowo

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I tylko dla pacjentów nieubezpieczonych SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I Nazwa procedury Kod produktu Kod procedury Cena dla pacjenta 1. Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe 5.09.01.0000001

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych OTOLARYNGOLOGIA

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych OTOLARYNGOLOGIA OTOLARYNGOLOGIA Nazwa / opis zabiegu / rozpoznanie Cena dla pacjenta w PLN procedura implant razem 1 Ablacja podniebienia 2 500,00-2 500,00 2 Adenotomia dziecka 2 500,00-2 500,00 3 Adenotomia osoby dorosłej

Bardziej szczegółowo

Szpital Lipno Sp. z o.o.

Szpital Lipno Sp. z o.o. Numery telefonów Lp. Jednostka / Oddział Nr telefonu 1. Pracownia Endoskopowa 054 288 02 01 2. EKG i EEG 054 288 02 26 3. Tomograf Komputerowy 054 288 03 95 4. Pracownia Serologii z Bankiem Krwi 054 288

Bardziej szczegółowo

Cennik Refundacji do Produktu Pełnia Zdrowia Pakiety Indywidualne Mój Pakiet 1 3

Cennik Refundacji do Produktu Pełnia Zdrowia Pakiety Indywidualne Mój Pakiet 1 3 Cennik Refundacji do Produktu Pełnia Zdrowia Pakiety Indywidualne Mój Pakiet 1 3 SIR 0300/??.15 Nazwa procedury KONSULTACJE: Internista/ lekarz rodzinny 50,00 Pediatra 50,00 Chirurg ogólny 60,00 Ginekolog/

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Zakładowy cennik usług zdrowotnych i badań diagnostycznych

Załącznik Nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Zakładowy cennik usług zdrowotnych i badań diagnostycznych Załącznik Nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Zakładowy cennik usług zdrowotnych i badań diagnostycznych 1. Cennik opłat badań laboratoryjnych: l.p. Rodzaj badania

Bardziej szczegółowo

Cennik Refundacji Ubezpieczeń Zdrowotnych Grupowych

Cennik Refundacji Ubezpieczeń Zdrowotnych Grupowych Cennik Refundacji Ubezpieczeń Zdrowotnych Grupowych SIR 0068/??.11 L.p. Porady lekarskie 1. Internista/ lekarz rodzinny 50,00 2. Pediatra 50,00 3. Wizyta recepturowa - wypisanie recepty (internista, okulista,

Bardziej szczegółowo

Szpitalny Oddział Ratunkowy / Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Szpitalny Oddział Ratunkowy / Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna I 1 Porada lekarska Nie obejmuje badań diagnostycznych, doliczane wg cennika 50,00 2 Konsultacja specjalistyczna nie dotyczy 50,00 3 Konsultacja specjalistyczna ginekologiczno - położnicza + koszt USG

Bardziej szczegółowo

Katalog Świadczeń Gwarantowanych dla Produktu SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia iexpert Pakiet Optymalny

Katalog Świadczeń Gwarantowanych dla Produktu SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia iexpert Pakiet Optymalny Katalog Świadczeń Gwarantowanych dla Produktu SIGNAL IDUNA Pełnia Zdrowia iexpert Pakiet Optymalny SPIS TREŚCI: A. WPROWADZENIE str 1 B. ZAKRES PAKIETU OPTYMALNEGO str 1 I. Usługi ambulatoryjne str 1 1.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ Rodzaj badania Czas oczekiwania na wynik Cena brutto (zł) PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ Badanie ogólne moczu (pasek testowy +badanie osadu + ilościowe ozn. glukozy i białka)

Bardziej szczegółowo