Cardiovascular risk factors in young adult population in rural area in north-eastern Poland

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cardiovascular risk factors in young adult population in rural area in north-eastern Poland"

Transkrypt

1 Cardiovascular risk factors in young adult population in rural area in north-eastern Poland Czynniki ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego u młodych osób dorosłych w środowisku wiejskim w północnowschodniej części Polski Anna Gryko, Dariusz Czarnowski, Barbara Głowińska-Olszewska, Katarzyna Płudowska, Anna Owłasiuk, Sławomir Chlabicz Department of Family Medicine and Environmental Nursing, Department of Pediatrics, Endocrinology, Diabetology with Cardiology Background. Aim. Materials and methods. Results. Conclusions. PROBLEMY MEDYCYNY RODZINNEJ, 5

2 Wyniki. Wnioski. Wstęp Choroby układu sercowo-naczyniowego (chsn) rozwijające się na podłożu miażdżycy są wiodącą przyczyną zgonów w Europie. Głównie dotyczą osób powyżej 40. roku życia, jednak coraz częściej obserwuje się incydenty chorób sercowo-naczyniowych w grupie młodych dorosłych (poniżej 40. roku życia) 1. W zależności od grupy wiekowej zaznaczają się różnice dotyczące obrazu koronarograficznego oraz czynników ryzyka 2. W grupie pacjentów starszych w etiopatogenezie choroby sercowo-naczyniowej zdecydowanie częściej ma znaczenie występowanie cukrzycy i nadciśnienia tętniczego, a u młodych chorych istotniejszy jest obciążony wywiad rodzinny w kierunku choroby wieńcowej, palenie tytoniu oraz zaburzenia lipidowe 2. W fińskim prospektywnym badaniu kohortowym udowodniono związek pomiędzy czynnikami ryzyka takimi jak stężenie LDL cholesterolu, skurczowym ciśnieniem tętniczym oraz paleniem tytoniu ocenianymi w okresie dorastania i u młodych dorosłych a mierzoną w wieku dorosłym grubością błony środkowej i wewnętrznej tętnicy szyjnej wspólnej stanowiącej zastępczy marker miażdżycy 3. W związku z powyższym uwaga coraz większej liczby badaczy skupia się na dzieciach i młodych osobach dorosłych, bo właśnie w tej grupie osób mamy do czynienia z wczesnym etapem tworzenia blaszki miażdżycowej 4,5. W międzynarodowym badaniu INTERHEART obejmującym 52 kraje zaobserwowano, iż za 90% przypadków pierwszego zawału serca odpowiada tylko 9 potencjalnie modyfikowalnych czynników ryzyka: zaburzenia lipidowe, palenie tytoniu, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, czynniki psychospołeczne, otyłość brzuszna, małe spożycie warzyw i owoców, mały wysiłek fizyczny oraz spożycie alkoholu 6. Choroby układu krążenia w Polsce bardziej zagrażają życiu mieszkańców wsi niż miast 7. W badaniach oceniających ryzyko SCORE w grupie aktywnych zawodowo liczniejsze przypadki wysokiego ryzyka występowały wśród mieszkańców wsi 8. Miejsce zamieszkania może mieć również wpływ na stan wiedzy w zakresie znajomości czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i mieszkańcy wsi w porównaniu z mieszkańcami miast charakteryzują się niższym poziomem wiedzy dotyczącej tych zagrożeń 9,10. Dotychczas w Polce nie przeprowadzono badań dotyczących występowania czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w populacji młodych dorosłych mieszkańców wsi bez wcześniej stwierdzonej choroby sercowo- -naczyniowej. Cel Celem pracy była ocena częstości występowania czynników ryzyka choroby sercowo-naczyniowej takich jak: zaburzenia gospodarki węglowodanowej, lipidowej, nadciśnienia tętniczego, otyłości, palenia tytoniu, spożywania alkoholu wśród populacji młodych dorosłych w środowisku wiejskim. 6 PROBLEMY MEDYCYNY RODZINNEJ,

3 Materiał i metoda Badania przeprowadzono w populacji losowo wybranych 142 pacjentów Poradni Lekarza Rodzinnego, zgłaszających się do poradni z powodu różnych przyczyn. Kryteria włączenia do badania: wiek lat, zamieszkanie na terenach wiejskich (dane z wywiadu). Z badania wykluczone zostały osoby z wcześniej rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem, cukrzycą i zaburzeniami lipidowymi (dane z wywiadu, analiza dokumentacji medycznej pacjenta). We wstępnym badaniu ankietowym zbierano informacje dotyczące: 1. występowania cukrzycy w rodzinie, 2. aktywności fizycznej (ocena subiektywna osoby badanej, próba obiektywizacji odpowiedzi na podstawie następującej oceny punktowej: preferencje poruszania się winda, samochód 0, schody, pieszo na krótkich odcinkach 1 punkt, oglądanie telewizji: codziennie lub prawie codziennie 0, rzadziej niż 3 razy w tygodniu 1 punkt, wysiłek fizyczny z wyraźnym spoceniem się w okresie ostatnich 2 tygodni 1 punkt za każde 2 dni, regularność wysiłku fizycznego: nieregularnie 0, 1 2 razy w tygodniu 1 punkt, 3 i więcej razy w tygodniu 2 punkty), 3. palenia tytoniu (obecnie, w przeszłości, liczba papierosów dziennie, lata palenia), 4. spożywania alkoholu (rodzaj, ilość, częstość), 5. ewentualnych badań glikemii i lipidów w przeszłości, 6. rozpoznanej choroby niedokrwiennej serca. Następnie wykonywano badania antropometryczne wskaźnik masy ciała (BMI) oraz wskaźnik talia/biodro (WHR), pomiar ciśnienia tętniczego (trzykrotnie i wyciągano średnią) i oznaczano glikemię we krwi włośniczkowej. U osób ze stężeniem glukozy powyżej 90 mg/dl wykonano doustny test obciążenia glukozą (OGTT) z pomiarem glikemii we krwi żylnej na czczo oraz w 60 i 120 minucie testu. Ponadto u tych osób oznaczano stężenie cholesterolu całkowitego (TCh), cholesterolu HDL (HDL) oraz triglicerydów (TG). Stężenie cholesterolu LDL (LDL) wyliczano ze wzoru Friedewalda. Na podstawie wskaźnika BMI (kg/m 2 ) nadwagę rozpoznawano przy wartościach równych i przekraczających 25 kg/ m 2, otyłość przy wartościach równych i przekraczających 30 kg/m 2, otyłość brzuszną na podstawie wskaźnika WHR (obwód brzucha na poziomie pępka, połowa odległości między dolnym brzegiem żeber a kolcami biodrowymi) w stosunku do obwodu bioder na poziomie kolców biodrowych górnych u mężczyzn powyżej 0,9, a u kobiet powyżej 0,8. Analizę statystyczną przeprowadzono w oparciu o program STATISTICA PL. Dla cech mierzalnych podano średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe. Cechy jakościowe przedstawiono jako ich rozkład ilościowo-procentowy. Do porównania średnich między grupami stosowano test Manna-Whitneya. Za istotne statystycznie uznano różnice, dla których p<0,05. Wyniki Charakterystyka badanej grupy W badaniach uczestniczyły 142 osoby w średnim wieku 37,3±5,9 roku, w tym 79 kobiet (56%) i 63 mężczyzn (44%). Do wykonania doustnego testu obciążenia glukozą (OGTT) kwalifikowały się 73 osoby (51% ogółu badanych), badanie wykonano u 61 osób (84% osób kwalifikujących się), w średnim wieku 38,7±5,5 roku, w tym 36 kobiet (59%) i 25 mężczyzn (41%). Zaburzenia gospodarki węglowodanowej Stężenie glukozy w osoczu krwi żylnej na czczo wynosiło 91,5±22,8 mg/dl. Stwierdzono niższą glikemię na czczo u kobiet (85,3±10,8 mg/dl) niż u mężczyzn (100,4±31,4 mg/ dl) (p<0,05). Podobne różnice obserwowano w 60 min OGTT (108,4±39,5 vs 158,7±73,0 mg/dl; p<0,05), natomiast w 120 min testu nie obserwowano różnic u obu płci. Nieprawidłową glikemię na czczo (IFG) w osoczu krwi żylnej stwierdzono u 10 (16,4%) osób badanych, w tym u 3 kobiet (8,3%) i u 7 mężczyzn (28,0%). Stosując obowiązujące kryteria i oceniając glikemię w 120 min OGTT u 2 osób (3,3%) rozpoznano nieprawidłową tolerancję glukozy (IGT), natomiast u 1 (1,6%) cukrzycę (DM) (glikemia odpowiednio 145 i 177 mg/dl oraz 335 mg/dl w 120 min OGTT). W 60 min OGTT obserwowano glikemię powyżej 200 mg/dl u dalszych 6 osób, włączając w to mężczyznę, u którego rozpoznano IGT na podstawie oceny glikemii w 120 min testu. Natomiast glikemię w granicach mg/dl w 60 min testu stwierdzono u kolejnych 4 osób (2 kobiety i 2 mężczyzn), u których glikemia na czczo była prawidłowa (<100 mg/dl). Palenie tytoniu 48 osób z badanej grupy (34%) było aktualnymi palaczami, wypalając średnio około 16±7 papierosów dziennie przy średnim okresie palenia 16±8 lat. Wśród palaczy 2/3 stanowili mężczyźni (32 osoby), co stanowiło ponad 50% badanej grupy mężczyzn. Odsetek palących kobiet wynosił 20,3%. Natomiast w grupie zakwalifikowanej do OGTT odsetek palaczy wynosił 38% (31% wśród kobiet i 48% wśród mężczyzn). PROBLEMY MEDYCYNY RODZINNEJ, 7

4 Alkohol Spożywanie alkoholu podawały 83 osoby (42% kobiet i prawie 80% mężczyzn). Większość ankietowanych deklarowała spożywanie alkoholi niskoprocentowych, głównie piwa (69%), mniej osób podawało alkohole wysokoprocentowe (31%). 73% osób spożywało alkohol 1 2 razy w tygodniu, 8% piło codziennie. W grupie zakwalifikowanej do OGTT spożywanie alkoholu deklarowało 52% badanych (39% kobiet i 72% mężczyzn). Aktywność fizyczna Większość ankietowanych osób (85%) uważała się za osoby aktywne fizycznie (91% kobiet i 76% mężczyzn). Próba obiektywnej oceny aktywności ruchowej nie potwierdziła subiektywnych odczuć badanych. Średnia punktowa ocena wyniosła około 1,5 (maks. do uzyskania 5 pkt); przy czym 0 punktów w stosowanej klasyfikacji uzyskało 55 osób (39%) 32 kobiety i 23 mężczyzn. Obiektywna ocena aktywności fizycznej przedstawiona została na Rycinie 1. Nieprawidłowa masa ciała Nadwagę ocenianą na podstawie pomiaru wskaźnika BMI stwierdzono u 64 osób (45%), otyłość u 25 osób (18%). W grupie zakwalifikowanej do OGTT nadwagę stwierdzono u 26 osób (43%), a otyłość u 16 osób (26%). Natomiast otyłość brzuszną ocenianą wskaźnikiem talia/ biodro (WHR) stwierdzono u 31 kobiet biorących udział w badaniu (39%) i aż u 34 mężczyzn (54%). W grupie OGTT Rycina 1. Odsetek Rycina 2. Odsetek 8 PROBLEMY MEDYCYNY RODZINNEJ,

5 odsetek kobiet z otyłością brzuszną wynosił 50% (18 kobiet), a mężczyzn aż 80% (20 mężczyzn). Szczegółowe dane odnośnie do masy ciała z podziałem na płeć przedstawiono na Rycinie 2. Nadciśnienie tętnicze Nadciśnienie tętnicze stwierdzono u 42 (30%) osób badanych, obserwując znacznie częstsze występowanie nadciśnienia u mężczyzn (51%) w porównaniu z kobietami (13%). W grupie OGTT obserwowano podobny rozkład ciśnienia tętniczego jak w grupie ogólnej. Zaburzenia gospodarki lipidowej Stężenie cholesterolu całkowitego 190 mg/dl stwierdzono u 23 (64%) kobiet i 16 (64%) mężczyzn. Stężenie cholesterolu HDL poniżej 46 mg/dl wykazano u 4 kobiet (11%), natomiast u mężczyzn HDL poniżej 40 md/dl stwierdzono u 7 osób (28%). Wysokie stężenie cholesterolu LDL 115 mg/ dl wykazano u 24 (67%) kobiet i 16 mężczyzn (64%). Podwyższone stężenie triglicerydów 150 mg/dl stwierdzano u 7 (19%) kobiet i 8 mężczyzn (32%). Dyskusja W naszych badaniach, według aktualnie obowiązujących kryteriów, rozpoznano 10 (16,4%) przypadków nieprawidłowej glikemii na czczo, 2 przypadki upośledzonej tolerancji glikemii i 1 cukrzycę. Dodatkowe oznaczenie glikemii (w aktualnych kryteriach niezalecane) w 60 min OGTT pozwoliło stwierdzić podwyższone jej wartości u dalszych 9 osób. Przyjmując założenia zgodne z opinią Tatonia i Czech, osoby z glikemią w 60 min OGTT pomiędzy 160 a 200 mg/ dl należy zaliczyć do kategorii upośledzonej tolerancji glukozy (IGT), a z glikemią powyżej 200 mg/dl do kategorii cukrzycy 11. Dlatego też zastosowanie tego kryterium pozwoliło na ostateczne rozpoznanie 7 przypadków cukrzycy i 4 przypadków IGT. W związku z obserwowanym w wielu uprzemysłowionych krajach wzrostem liczby zachorowań na stany przedcukrzycowe i cukrzycę typu 2 podkreślić należy fakt, iż liczba zachorowań rośnie wraz z wiekiem, a naszym badaniem objęliśmy osoby stosunkowo młode. Pewne znaczenie może mieć tu także miejsce zamieszkania. W badaniach chińskich 2 do 3 razy częściej chorują mieszkańcy miast niż wsi 12 ; podobnie wykazali Lee i wsp. w badaniach przeprowadzonych w Korei 13. W Polsce w badaniach przeprowadzonych na terenie województwa lubelskiego obserwujemy odwrotny trend i częstsze zachorowania występują wśród mieszkańców wsi 14. W trakcie analizy uzyskanych badań szczególne zainteresowanie wzbudził fakt, iż badane osoby obciążone są znaczną liczbą innych niż zaburzenia gospodarki węglowodanowej, równie groźnych czynników ryzyka. W Polsce na podstawie badań NATPOL PLUS, WOBASZ i WOBASZ SENIOR oceniono epidemiologię czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Najczęściej, bo aż u ponad 50% Polaków stwierdzono zaburzenia lipidowe, drugie pod względem częstości nadciśnienie tętnicze występuje u 9 mln Polaków, co trzecia osoba dorosła pali papierosy, na cukrzycę choruje prawie 6% dorosłej populacji, nadwagę ma 40% mężczyzn i 30% kobiet, a otyłość 20% całej dorosłej populacji. Mała aktywność fizyczna dotyczy 50% społeczeństwa 15. W naszych badaniach wykazaliśmy nieco wyższe niż w populacji polskiej występowanie zaburzeń lipidowych, dotyczyły one 64% populacji badanej. Podobne wyniki w populacji wiejskiej otrzymali Dróżdż i wsp. 16, co może świadczyć o gorszym dostępie do lekarzy pierwszego kontaktu i w konsekwencji do niedostatecznego wykrywania i leczenia zaburzeń lipidowych. W prospektywnym badaniu kohortowym przeprowadzonym w Chicago w latach , gdzie uczestnikami badania byli młodzi mężczyźni w wieku od lat, a punktem końcowym śmierć z powodu choroby sercowo-naczyniowej, wykazano, iż czynniki ryzyka takie jak poziom cholesterolu, skurczowe ciśnienie tętnicze i palenie papierosów znacząco wiązały się ze śmiercią młodych mężczyzn w okresie 20 lat obserwacji 17. Palenie tytoniu w grupie pacjentów podawało 48 osób (34%). Wśród palaczy 2/3 stanowili mężczyźni (32 osoby), co stanowiło ponad 50% badanej grupy mężczyzn. Odsetek palących kobiet wynosił 20,3%. Wyniki są zbliżone do badań przeprowadzonych w populacji całej Polski 15. Szczególnie zagrożone są w tym przypadku kobiety, gdyż jak wynika z badań przeprowadzonych w Finlandii i Danii, ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego u kobiet palących jest sześciokrotnie większe, a u mężczyzn trzykrotnie w porównaniu z osobami, które nigdy nie paliły 18,19. Związek palenia tytoniu z upośledzoną funkcją śródbłonka, upośledzoną funkcją rozkurczową tętnic wieńcowych i w konsekwencji upośledzonym przepływem w naczyniach wieńcowych u młodych zdrowych dorosłych potwierdziły badania 20,21. Mieszkańcy wsi, jak wykazały badania, mimo że są coraz bardziej świadomi zagrożeń wynikających z palenia tytoniu i picia alkoholu (w badaniach ankietowych przeprowadzonych przez Płókarz i wsp. 10 najwięcej prawidłowych odpowiedzi na pytanie o czynniki ryzyka chorób sercowo- -naczyniowych dotyczyło właśnie palenia tytoniu), nadal palą. Z kolei z badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych wynika, że większość palaczy nie postrzega palenia jako szkodliwe 25. PROBLEMY MEDYCYNY RODZINNEJ, 9

6 Palenie tytoniu w grupie młodych osób to jeden z najważniejszych modyfikowalnych (zmiany w upośledzonej funkcji śródbłonka cofają się po zaprzestaniu palenia 20,21 ) czynników ryzyka. Konieczne wydaje się zintensyfikowanie działań w kierunku zmotywowania pacjentów do zaprzestania palenia. Potrzebne są działania zachęcające lekarzy rodzinnych, których rola jest szczególnie istotna (szacuje się, że około 70% palaczy przynajmniej raz w roku korzysta z porad lekarzy rodzinnych 26 ), do różnego rodzaju interwencji antynikotynowych. Minimalna interwencja nikotynowa systematycznie przeprowadzana może mieć znaczący wpływ na zachowania zdrowotne populacji. Sama tylko krótka porada dotycząca zaprzestania palenia może zmniejszyć odsetek palaczy o 2 4% 27. Nadwaga i otyłość kolejne czynniki ryzyka choroby sercowo-naczyniowej, stwierdziliśmy u znacznego odsetka naszych pacjentów. Natomiast otyłość brzuszną ocenianą wskaźnikiem talia/biodro (WHR) stwierdzono u 31 kobiet biorących udział w badaniu (39%) i aż u 34 mężczyzn (54%). Jak wynika z badań epidemiologicznych przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, częstość występowania otyłości u osób po 20 roku życia uległa podwojeniu 29. Zjawisko to u osób młodych jest tym bardziej niepokojące, ponieważ w przyszłości będzie miało negatywny wpływ na chorobowość z powodu zaburzeń krążenia, cukrzycy, dyslipidemii. Tendencja do zwiększania się liczby osób otyłych jest obserwowana także w populacji polskiej, w badaniu Pol-Monica otyłość dotyczy już 30% kobiet i 20% mężczyzn 15. Niewątpliwie, jak pokazują liczne badania, otyłość jest ściśle powiązana z niedostatecznym poziomem aktywności fizycznej. W naszym badaniu większość ankietowanych osób (85%) uważała się za osoby aktywne fizycznie (91% kobiet i 76% mężczyzn). W populacji polskiej panuje stereotyp, iż mieszkańcy wsi są osobami bardziej aktywnymi fizycznie niż mieszkańcy miast, próba obiektywnej oceny aktywności ruchowej nie potwierdziła jednak subiektywnych odczuć badanych. Średnia punktowa ocena wyniosła około 1,5, przy czym 0 punktów w stosowanej klasyfikacji uzyskało 55 osób (39% 32 kobiety i 23 mężczyzn). Kolejnym badanym czynnikiem ryzyka było nadciśnienie tętnicze. Sytuacja w Polsce dotycząca rozpoznawania i leczenia nadciśnienia nie jest satysfakcjonująca. Z około 9 milionów osób, 1/3 nie jest świadoma swojej choroby, a tylko 12,5% (1,1 mln) osób z nadciśnieniem tętniczym jest skutecznie leczona W badaniu Płókarz i wsp. tylko ponad połowa badanych mieszkańców terenów wiejskich wiedziała o związku nadciśnienia tętniczego z chorobami sercowo-naczyniowymi 10. Wiedza populacji polskiej na temat prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego jest również niewystarczająca, w badaniach Nowickiego i wsp. 9 tylko 18% badanych znała prawidłowe wartości, podobnie, bo około 19% prawidłowych odpowiedzi wykazali Szczęch i wsp. 32 W naszym badaniu nadciśnienie tętnicze stwierdziliśmy u 42 (30%) osób badanych, obserwując znacznie częstsze występowanie nadciśnienia u mężczyzn (51%) w porównaniu z kobietami (13%). Szacuje się, iż na świecie nadciśnienie dotyczy około 20% dorosłych osób 33. Autorzy są świadomi ograniczeń danej pracy, zbyt mała liczba pacjentów, pochodząca tylko z jednej poradni lekarza rodzinnego może nie pozwalać na uogólnienie wyników badań na ogólnopolską populację wiejską. Wnioski 1. Wykonanie doustnego testu tolerancji glukozy z oznaczeniem glikemii w 60 i 120 min testu u młodych osób z wysokimi prawidłowymi wartościami glikemii na czczo zwiększa częstość wykrywania zaburzeń gospodarki węglowodanowej. 2. Osoby badane z reguły przeceniają swoją aktywność fizyczną i należy zawsze uszczegółowić metody badawcze, aby uzyskać rzetelną ocenę. 3. U osób z wysokimi prawidłowymi wartościami glikemii obserwuje się wyższy odsetek występowania otyłości trzewnej oraz nadciśnienia tętniczego w porównaniu z danymi ogólnopolskimi. 4. Z uwagi na znaczne rozpowszechnienie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w populacji młodych osób dorosłych w środowisku wiejskim, konieczne jest zintensyfikowanie działań mających na celu wzmożenie wykrywalności czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i zmniejszenie w ten sposób ryzyka zapadalności na choroby układu sercowo-naczyniowego. 10 PROBLEMY MEDYCYNY RODZINNEJ,

7 Dis ø PROBLEMY MEDYCYNY RODZINNEJ, 11

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby Stanisławska Hygeia Public J Health i wsp. Porównanie 2014, 49(1): występowania 127-133 czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych... 127 Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (6) kwiecień 2007 OD REDAKCJI

Nr 1 (6) kwiecień 2007 OD REDAKCJI Członkowie PFP Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP) ISSN 1734 9591 Cukrzyca i stany przedcukrzycowe a choroby sercowo-naczyniowe Dr n. med. Elżbieta Kozek Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych

SPRAWOZDANIE. Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych w okresie od 20.02.2007 do 31.12.2008 określonego w umowie nr KB/94/0Z/3/W/2007 zawartej

Bardziej szczegółowo

ROZPOWSZECHNIENIE CZYNNIKÓW RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WARSZAWY

ROZPOWSZECHNIENIE CZYNNIKÓW RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WARSZAWY ROZPOWSZECHNIENIE CZYNNIKÓW RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WARSZAWY PREVALENCE OF CARDIOVASCULAR RISK FACTORS AMONG RESIDENTS OF WARSAW Halina Cieślak, Barbara Knoff, Zofia Sienkiewicz

Bardziej szczegółowo

Jacek Jóźwiak Śląskie Laboratoria Analityczne, Dział Badań Naukowych, Katowice

Jacek Jóźwiak Śląskie Laboratoria Analityczne, Dział Badań Naukowych, Katowice OCENA GOSPODARKI LIPIDOWEJ, STANU ODŻYWIENIA I ŚWIADOMOŚCI PROZDROWOTNEJ POPULACJI OBJĘTEJ OPIEKĄ LEKARZY RODZINNYCH 21 Jacek Jóźwiak Śląskie Laboratoria Analityczne, Dział Badań Naukowych, Katowice 1

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA, POSTAWY I ZACHOWANIA ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW TORUNIA w latach 2000/2001 i 2006/2007. OCENA TRENDÓW I DYNAMIKi ZMIAN

STAN ZDROWIA, POSTAWY I ZACHOWANIA ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW TORUNIA w latach 2000/2001 i 2006/2007. OCENA TRENDÓW I DYNAMIKi ZMIAN STAN ZDROWIA, POSTAWY I ZACHOWANIA ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW TORUNIA w latach 2000/2001 i 2006/2007 OCENA TRENDÓW I DYNAMIKi ZMIAN Raport przygotowany w Katedrze Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 3. 2. Streszczenie kierownicze 5. 3. Metodyka badania 9. 3.1. Koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych 9

Spis treści. 1. Wstęp 3. 2. Streszczenie kierownicze 5. 3. Metodyka badania 9. 3.1. Koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych 9 KPMG w polsce Analiza zmian społeczno-demograficznych oraz wpływu złego odżywiania, niedostatecznej aktywności fizycznej, nałogów i innych czynników ryzyka na rozpowszechnienie oraz koszty cukrzycy i chorób

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 107/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki chorób układu krążenia miasta Sieradza

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE POŚREDNICH WYKŁADNIKÓW INSULINOOPORNOŚCI W ROZWOJU PRZEWLEKŁYCH POWIKŁAŃ CUKRZYCY TYPU 1

ZNACZENIE POŚREDNICH WYKŁADNIKÓW INSULINOOPORNOŚCI W ROZWOJU PRZEWLEKŁYCH POWIKŁAŃ CUKRZYCY TYPU 1 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Wydział Lekarski II Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. Bogna Wierusz-Wysocka Aleksandra Uruska

Bardziej szczegółowo

Programy profilaktyczne w zakresie chorób układu krążenia przykładem niwelowania nierówności w stanie zdrowia

Programy profilaktyczne w zakresie chorób układu krążenia przykładem niwelowania nierówności w stanie zdrowia Probl Hig Epidemiol 2009, 90(1): 6-17 Programy profilaktyczne w zakresie chorób układu krążenia przykładem niwelowania nierówności w stanie zdrowia Prophylactic programmes in cardiovascular systems disorders

Bardziej szczegółowo

Wykładniki zespołu metabolicznego u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej

Wykładniki zespołu metabolicznego u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej Wykładniki zespołu metabolicznego u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej Ewa Wender-Ożegowska 1, Małgorzata Sporna 2, Agnieszka Zawiejska 1, Agnieszka Sporna 3, Jacek Brązert 1 1 Klinika Położnictwa i

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CVD) A STRES ŻYCIOWY I ZAWODOWY U POLICJANTÓW

CZYNNIKI RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CVD) A STRES ŻYCIOWY I ZAWODOWY U POLICJANTÓW Medycyna Pracy 2013;64(3):335 348 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Izabela Czaja-Mitura 1 Dorota Merecz-Kot 2 Wiesław Szymczak 3 Alicja Bortkiewicz 4 http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.2013.0029

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Poz. 417 DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok ZALECENIA Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Zespół redagujący: Krystyna Widecka, Tomasz Grodzicki, Krzysztof Narkiewicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku

Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku Drzycimska-Tatka Hygeia Public Health B, Drab-Rybczyńska 2011, 46(4): 423-430 A, Kasprzak J. Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku 423 Zespół metaboliczny epidemia XXI wieku Metabolic Disorder Syndrome

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Skoczeń M. i inni: Występowanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej i lipidowej u dzieci z otyłością prostą w zależności od wieku oraz stopnia otyłości Vol. 13/2014 Nr 4(49) Endokrynologia Pediatryczna

Bardziej szczegółowo

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM Wstęp Nadciśnienie tętnicze jest schorzeniem układu sercowo-naczyniowego należącym do grupy najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych. Według

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I Katarzyna Hen Ocena stężenia osteoprotegeryny oraz kompleksu intima-media u chorych z zespołem metabolicznym Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Zalecenia ESH/ESC dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego 2007 rok

Zalecenia ESH/ESC dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego 2007 rok Zalecenia ESH/ESC dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego 2007 rok 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European

Bardziej szczegółowo

Rozprawa doktorska. Ocena wpływu hiperhomocysteinemii na wybrane parametry gospodarki lipidowej i lipoproteinowej w surowicy krwi

Rozprawa doktorska. Ocena wpływu hiperhomocysteinemii na wybrane parametry gospodarki lipidowej i lipoproteinowej w surowicy krwi Rozprawa doktorska Ocena wpływu hiperhomocysteinemii na wybrane parametry gospodarki lipidowej i lipoproteinowej w surowicy krwi u chorych na samoistne nadciśnienie tętnicze. lek. med. Jarosław Kopczyński

Bardziej szczegółowo

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII dr inż. D. Gajewska Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) są główną przyczyną przedwczesnej śmiertelności i życia z niepełnosprawnością (DALYs) w Europie. W większości

Bardziej szczegółowo

Pracownia Edukacji, Diagnostyki i Leczeni Otyłości Centrum Medyczne Gizińscy www.gizinscy.pl, www.rajewski.eu

Pracownia Edukacji, Diagnostyki i Leczeni Otyłości Centrum Medyczne Gizińscy www.gizinscy.pl, www.rajewski.eu Pracownia Edukacji, Diagnostyki i Leczeni Otyłości Centrum Medyczne Gizińscy www.gizinscy.pl, www.rajewski.eu Na samym początku każdy pacjent z nadmierną masą ciała zgłaszający sie do lekarza zajmującego

Bardziej szczegółowo

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych Raport Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży

Bardziej szczegółowo

Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2014;20,2:47-54

Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2014;20,2:47-54 Praca oryginalna Original Paper Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2014;20,2:47-54 redakcja@pediatricendocrinology.pl www.pediatricendocrinology.pl www.pteidd.pl Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Bardziej szczegółowo

CZY PRZEZ ZMIANĘ STYLU ŻYCIA MOŻNA ZAPOBIEC ROZWOJOWI PIERWOTNEGO NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO?

CZY PRZEZ ZMIANĘ STYLU ŻYCIA MOŻNA ZAPOBIEC ROZWOJOWI PIERWOTNEGO NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO? Studia Medyczne 2008; 12: 49 56 PRACE POGLĄDOWE CZY PRZEZ ZMIANĘ STYLU ŻYCIA MOŻNA ZAPOBIEC ROZWOJOWI PIERWOTNEGO NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO? CAN CHANGE IN LIFESTYLE PREVENT DEVELOPMENT OF PRIMARY HYPERTENSION?

Bardziej szczegółowo

Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie 40- i 50-letnich mieszkańców Wrocławia. Część II

Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie 40- i 50-letnich mieszkańców Wrocławia. Część II PRACA ORYGINALNA Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2012, Tom 18, Nr 4, 435-441 www.monz.pl Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie 40- i 50-letnich mieszkańców Wrocławia. Część

Bardziej szczegółowo

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2005 1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Konieczne jest prowadzenie badań przesiewowych

Bardziej szczegółowo

Lech Panasiuk, Jerzy Bylina, Piotr Paprzycki

Lech Panasiuk, Jerzy Bylina, Piotr Paprzycki Level of lipids in blood plasma among adult inhabitants of rural areas in eastern Poland in the light of guidelines by the European Society of Cardiology Stężenia lipidów surowicy krwi dorosłych mieszkańców

Bardziej szczegółowo