Ogólne warunki umowy o świadczenie usług podstawowych ECL Portal z firmą Danfoss A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki umowy o świadczenie usług podstawowych ECL Portal z firmą Danfoss A/S"

Transkrypt

1 Ogólne warunki umowy o świadczenie usług podstawowych ECL Portal z firmą Danfoss A/S 1. Prawo odstąpienia od umowy Następujące postanowienia mają zastosowanie w przypadku konsumentów w rozumieniu art polskiego kodeksu cywilnego (KC): OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY Konsument może odstąpić od umowy na piśmie (np. listownie, faksem lub za pośrednictwem poczty ) w terminie 1 dni, bez podawania jakichkolwiek przyczyn. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Ten okres rozpoczyna się po otrzymaniu na piśmie niniejszego oświadczenia dotyczącego prawa odstąpienia od umowy, ale nie wcześniej niż po zawarciu umowy oraz po wypełnieniu przez firmę Danfoss obowiązku informacyjnego. W celu zachowania zgodności z postanowieniami dotyczącymi okresu odstąpienia od umowy powiadomienie o odstąpieniu od umowy musi zostać wysłane przed upływem tego okresu. Powiadomienie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na poniższy adres: Danfoss A/S Nordborgvej 81 DK-6430 Nordborg Dania Adres KONSEKWENCJE ODSTĄPIENIA OD UMOWY W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy każda ze stron jest zobowiązana do zwrotu wszelkich otrzymanych świadczeń lub towarów. W przypadku gdy Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. W przypadku, gdy zwrot niektórych lub wszystkich otrzymanych świadczeń lub towarów jest niemożliwy lub znajdują się one w gorszym stanie, Klient jest zobowiązany do wypłacenia firmie Danfoss rekompensaty z tytułu utraty wartości, Może to oznaczać konieczność wypełnienia przez Klienta zobowiązań umownych dotyczących płatności za okres do chwili odstąpienia od umowy. Obowiązek zwrotu należy wypełnić w terminie 14 dni. W przypadku Klienta okres ten rozpoczyna się w chwili wysłania powiadomienia o odstąpieniu umowy; w przypadku firmy Danfoss w chwili jego otrzymania. Danfoss ma obowiązek potwierdzenia otrzymania zwrotu wydanych przez niego w związku z zawarciem umowy świadczeń lub towarów. UWAGA SPECJALNA Prawo Klienta do odstąpienia od umowy wygasa przed czasem jeśli, w odpowiedzi na wyraźną prośbę Klienta, obie strony wykonały przedmiot umowy przed skorzystaniem przez Klienta z tego prawa. KONIEC OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 2. Postanowienia ogólne Niniejsze warunki mają zastosowania w przypadku umów o świadczenie usług ECL Portal pomiędzy firmą Danfoss A/S ( Danfoss ) Nordborgvej 81 DK-6430 Nordborg Dania oraz osobą fizyczną ( Klient ), który zamawia te usługi z portalu ECL w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działanością zawodową lub gospodarczą.

2 Warunkiem wstępnym korzystania z usług ECL Portal jest zakup i instalacja regulatora ECL Comfort 310 przeznaczonego do układu ogrzewania oraz dostępność wymaganego sprzętu firmy Danfoss do obsługi połączenia sieciowego (wyposażenia niezbędnego i wymaganego do korzystania z usług ECL Portal). Klient może nabyć oba te urządzenia u instalatora lub w innym miejscu. Klient otrzyma fakturę za zakup tego sprzętu od instalatora lub z innego źródła. Te usługi nie stanowią przedmiotu niniejszej umowy z firmą Danfoss. 3. Zawarcie umowy W portalu mogą być zawierane wyłącznie umowy w języku lokalnym. Wykaz możliwych usług przedstawiony na stronie internetowej nie stanowi wiążącej oferty. Klient składa wiążącą ofertę poprzez realizację procesu złożenia zamówienia online, podanie wszystkich wymaganych informacji oraz kliknięcie przycisku Złóż zamówienie na koniec tego procesu. Klient jest proszony o zarejestrowanie swoich danych lub, jeśli nie zrobiono tego wcześniej, o wprowadzenie uprzednio zarejestrowanych danych logowania Klienta. Zamówienie może zostać wysłane i złożone pod warunkiem, że Klient dokonał rejestracji, wyraził zgodę na warunki ogólne umowy z firmą Danfoss, zaakceptował warunki polityki prywatności oraz zaznaczył obie te opcje w zamówieniu, klikając odpowiednie pola wyboru. W przypadku, gdy Klient popełni błąd podczas składania zamówienia, można go poprawić przed wysłaniem zamówienia, klikając przycisk Koszyk oraz korzystając z funkcji Usuń lub Zmień, w zależności od potrzeb. Firma Danfoss potwierdza otrzymanie każdego zamówienia za pomocą automatycznie wygenerowanej wiadomości , co nie jest jednak równoznaczne z przyjęciem oferty. Jeśli firma Danfoss zaakceptuje ofertę, Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia oraz możliwość korzystania z dostępu do portalu ECL. Firma Danfoss będzie przechowywać tekst umowy wraz z danymi dotyczącymi zamówienia złożonego przez Klienta. Jeśli Klient chce zachować kopię drukowaną tego dokumentu, istnieje możliwość wydrukowania potwierdzenia zamówienia. Klient może pobrać z Internetu aplikacje do obsługi portalu ECL na telefon typu smartphone dostępne dla różnych systemów operacyjnych. Może to wiązać się z dodatkowymi opłatami, zarówno za aplikacje na telefon typu smartphone, jak i za połączenie transmisji danych. 4. Zakres Portal ECL umożliwia Klientowi logowanie się przy użyciu własnego komputera lub aplikacji na telefon typu smartphone na stronie głównej ( Strona internetowa ) usług ECL Portal pod adresem w celu monitorowania układu ogrzewania, w których zainstalowano regulator ECL Comfort 310, oraz włączania odpowiednich wstępnie zdefiniowanych ustawień. 5. Połączenie Portal ECL korzysta z połączenia internetowego w celu monitorowania działania układów. Portal ECL jest przeznaczony do użytku osobistego i może być używany wyłącznie w celach zgodnych z jego przeznaczeniem. Dostęp do portalu nie zezwala na nawiązywanie jakichkolwiek innych połączeń. Połączenie z portalem ECL jest możliwe po podłączeniu odpowiedniego regulatora ECL Comfort 310 do Internetu. Po podłączeniu regulatora ECL Comfort 310 do Internetu Klient uruchamia odpowiednią funkcję regulatora ECL Comfort 310 i otrzymuje hasło wymagane do nawiązania połączenia z portalem ECL i uzyskania do niego dostępu. Klient jest odpowiedzialny za zachowanie bezpieczeństwa osobistych danych logowania, aby uniemożliwić korzystanie z nich osobom nieupoważnionym. Firma Danfoss nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za szkody lub straty poniesione przez Klienta lub jakąkolwiek osobę trzecią w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia danych logowania przez Klienta. 6. Użytkowanie i odpowiedzialność prawna Klient potwierdza, że zarówno on, jak i wszystkie osoby, którym umożliwia on dostęp do usług ECL Portal, posiadają uprawnienia do dostępu do regulatora ECL Comfort 310 oraz w szczególności do wykonywania działań określonych w punkcie 4.

3 Klient ponosi odpowiedzialność względem firmy Danfoss za wszelkie działania podejmowane bez upoważnienia lub niezgodnie z umową przez Klienta lub jakąkolwiek osobę lub osoby, którym Klient umożliwił dostęp do portalu ECL. Klient nie może korzystać z portalu ECL w sposób, który mógłby zaszkodzić firmie Danfoss lub jakimkolwiek osobom trzecim bądź powodować problemy techniczne lub inne dotyczące komunikacji bezprzewodowej. Klient może używać wyłącznie sprzętu wskazanego przez firmę Danfoss i tylko wówczas, gdy sprzęt jest sprawny. Klient jest zobowiązany natychmiast przerwać korzystanie ze sprzętu powodującego zakłócenia lub awarie. Dotyczy to także przypadków, gdy autoryzowany sprzęt określony w punktach 5 i 6 jest wadliwy lub powoduje zakłócenia lub awarie. Klient korzysta z wadliwego sprzętu lub sprzętu innego niż wskazany przez firmę Danfoss na własną odpowiedzialność. Firma Danfoss nie ponosi żadnej odpowiedzialności za trudności z połączeniem z portalem ECL bądź jakiekolwiek inne awarie, zakłócenia lub inne szkody czy straty poniesione przez Klienta w wyniku takich działań. Korzystanie z portalu ECL w sposób niezgodny z warunkami przedstawionymi w punkcie 6 stanowi poważne naruszenie umowy. Klient jest zobowiązany zrekompensować firmie Danfoss wszelkie szkody lub straty spowodowane jakimikolwiek celowym działaniem, zaniedbaniem lub zaniechaniem ze strony Klienta lub wszelkich osób, za które Klient ponosi odpowiedzialność, niezgodnym z warunkami określonymi w punkcie 6 lub jakiejkolwiek innej części umowy. 7. Czas obowiązywania umowy Umowa obejmuje początkowo okres pięciu lat. Klient nie ma prawa zawiesić świadczenia usług ECL Portal, np. zawieszając jego użytkowanie na określony czas. Firma Danfoss może przedłużyć okres obowiązywania umowy, kontynuując udostępnianie usług ECL Portal po upływie pięciu lat, o ile Klient w terminie do 30 dni przed zakończeniem poczatkowego okresu pięciu lat obowiązywania umowy nie złoży odmiennego oświadczenia. Nie pociąga to za sobą konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Klienta. Kontynuowanie korzystania z usług ECL Portal po upływie pięciu lat przez Klienta oznacza jego zgodę na przedłużenie okresu obowiązywania umowy. Firma Danfoss nie jest zobowiązana do przedłużenia okresu obowiązywania umowy i może rozwiązać umowę o świadczenie usług ECL Portal po upływie pięciu lat lub w późniejszym czasie oraz wprowadzić nową wersję portalu dostępną za opłatą. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy firma Danfoss dezaktywuje dostęp użytkownika do usług ECL Portal. 8. Zwrot kosztów i płatności Klient dokonuje jednorazowo zryczałtowanej opłaty na rzecz firmy Danfoss za pierwsze pięć lat świadczenia usług. W przypadku przedłużenia okresu świadczenia usług Klient może kontynuować korzystanie z usług ECL Portal bez dodatkowych opłat. Opłata za świadczenie usług jest płatna z góry i należy ją uiścić bezzwłocznie po złożeniu zamówienia. Klient może dokonać opłaty przelewem lub kartą kredytową albo bonem zakupowym wydanym przez firmę Danfoss. Firma Danfoss akceptuje karty kredytowe MasterCard i VISA. Klient potwierdza, że jest uprawnionym posiadaczem określonej karty kredytowej i ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność określonych danych. Po przyjęciu zamówienia firma Danfoss obciąży konto karty kredytowej kwotą opłaty za świadczenie usług. Klient wyraża zgodę na procedury weryfikacyjne przeprowadzane przez firmę Danfoss we współpracy z wydawcą karty. Jeśli wydawca karty odmówi realizacji płatności, firma Danfoss nie może wykonać zamówienia. W takich przypadkach firma Danfoss bezzwłocznie powiadomi Klienta o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem poczty . W przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności firma Danfoss ma prawo naliczać odsetki ustawowe oraz obciążyć Klienta kosztami upomnień i egzekucji. W przypadku nieotrzymania przez firmę Danfoss zapłaty mimo wysłanych upomnień i upływu okresu prolongaty firma Danfoss ma prawo wypowiedzieć Klientowi umowę za dodatkowym 14- dniowym wypowiedzeniem. 9. Konserwacja

4 Firma Danfoss oferuje wsparcie dotyczące usług ECL Portal w następującym zakresie: W przypadku pytań dotyczących usług ECL Portal przydatne informacje można znaleźć w witrynie internetowej (http://ecl.portal.danfoss.com), w dokumentacji online, w dokumencie Często zadawane pytania (FAQ) oraz w przewodniku dotyczącym wykrywania i usuwania usterek. Ponadto w przypadku kwestii, które nie zostały wyjaśnione w witrynie internetowej, Klient może skorzystać z formularza online w celu wysłania zapytania do konsultanta Danfoss. Na żądanie firmy Danfoss lub pracownika działającego w imieniu firmy Danfoss Klient jest zobowiązany zezwolić na monitorowanie podłączonego sprzętu w przypadku, gdy jest to konieczne do świadczenia usług ECL Portal lub istnieją przesłanki pozwalające przypuszczać, że rzeczony sprzęt został podłączony niezgodnie z zasadami określonymi w punkcie Awarie i przerwy w pracy Klient jest świadomy, że podczas przesyłania danych wystąpić mogą błędy i awarie oraz że nieprawidłowości i awarie mogą być spowodowane działaniem systemów przetwarzania lub transmisji danych należących do Klientów, firmy Danfoss lub osób trzecich. Firma Danfoss usunie usterki i przerwy w działaniu usług ECL Portal w rozsądnym terminie po zgłoszeniu ich przez Klienta. Firma Danfoss nie jest zobowiązana do usuwania przerw w działaniu spowodowanych czynnikami, nad którymi firma nie ma kontroli. Firma Danfoss ma prawo do przerwania lub ograniczenia dostępu do usług ECL Portal w zakresie niezbędnym z przyczyn technicznych lub eksploatacyjnych lub w związku z pracami konserwacyjnymi. Dotyczy to także dostępu do strony internetowej (http://ecl.portal.danfoss.com). W przypadku usterek lub przerw w działaniu usług ECL Portal powstałych z winy firmy Danfoss Klient otrzyma rabat na opłatę za świadczenie usług ECL Portal w wysokości odpowiedniej do zaistniałej usterki lub przerwy w działaniu. Rabat zostanie naliczony od daty i godziny zgłoszenia problemu firmie Danfoss przez Klienta. Kwota rabatu zostanie wypłacona Klientowi. Klient nie otrzyma żadnych zniżek z tytułu usterek lub przerw w działaniu spowodowanych przez Klienta lub czynniki, za które Klient ponosi odpowiedzialność, np. w przypadku korzystania ze sprzętu innego niż wymagany przez firmę Danfoss lub użytkowania sprzętu, który jest ewidentnie niesprawny lub wykazuje oznaki ingerencji. W przypadku zgłoszenia przez Klienta usterki spowodowanej przez Klienta lub czynniki, za które jest on odpowiedzialny, Klient jest zobowiązany zwrócić firmie Danfoss koszty wykrycia i usunięcia usterki w uzasadnionej wysokości. 11. Ograniczenie odpowiedzialności Oprócz szkód określonych w punkcie 10 w przypadku zwykłego zaniedbania firma Danfoss ponosi odpowiedzialność wyłącznie za bezpośrednie straty i szkody, z wyjątkiem sytuacji, gdy a) szkoda obejmuje zgon, obrażenia ciała lub uszczerbek na zdrowiu, b) firma Danfoss naruszyła jedną z wyraźnych gwarancji, c) występuje odpowiedzialność ustawowa, co dotyczy w szczególności przypadków podlegających Ustawie o odpowiedzialności za produkt (Product Liability Act), lub d) firma Danfoss naruszyła podstawowe zobowiązanie umowne; przy czym podstawowe zobowiązania umowne to zobowiązania, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i których wykonania Klient może zwykle oczekiwać. Odpowiedzialność firmy Danfoss jest ograniczona do strat i szkód zazwyczaj wynikających z tego typu umów, których wystąpienie firma Danfoss mogła przewidzieć na podstawie okoliczności i faktów, do których miała dostęp w momencie zawierania umowy. Ograniczenie nie dotyczy przypadków a) rażącego zaniedbania lub umyślności, b) zgonów, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu, c) naruszenia przez firmę Danfoss jednej z wyraźnych gwarancji, d) występowania odpowiedzialności ustawowej, co dotyczy w szczególności przypadków podlegających Ustawie o odpowiedzialności za produkt. Firma Danfoss nie ponosi konsekwencji prawnych niewykonania zobowiązań umownych oraz jest zwolniona z odpowiedzialności za ewentualne szkody, jeśli niewykonanie zostało spowodowane okolicznościami, które pozostają poza jej kontrolą i których nie jest w stanie naprawić, jeśli okoliczności te uniemożliwiają, znacząco utrudniają lub opóźniają wykonanie jej zobowiązań. Do

5 takich okoliczności można zaliczyć wycofanie przez Klienta zgody na gromadzenie i przetwarzanie niezbędnych danych, działania lub zaniechanie działań ze strony władz lub innej strony trzeciej, za które firma Danfoss nie ponosi odpowiedzialności, nowe lub zmienione przepisy prawa, strajki, blokady, pożar, wojnę lub powstanie, przerwy w dostawie prądu, powodzie lub wypadki. 12. Blokowanie i wcześniejsze wypowiedzenie umowy Firma Danfoss ma prawo bezzwłocznie i do odwołania zablokować lub ograniczyć dostęp Klienta do usług ECL Portal: - w przypadku naruszenia przez Klienta warunków użytkowania określonych w punkcie 6 lub wykorzystywania usług ECL Portal do niewłaściwych celów; - w przypadku uniemożliwienia firmie Danfoss lub jej przedstawicielowi monitorowania sprzętu zgodnie z zapisem w punkcie 9; - w przypadku nieuregulowania przez Klienta zaległego zobowiązania w ciągu 15 dni od otrzymania upomnienia. Klient nie otrzyma żadnej zniżki ani zwrotu kosztów z tytułu okresów zablokowanego lub ograniczonego dostępu wynikających z jednego z powyższych naruszeń. W przypadku ustania przyczyny zablokowania lub ograniczenia firma Danfoss jest zobowiązana przywrócić pełny dostęp do usług ECL Portal natychmiast po zaprzestaniu naruszania umowy przez Klienta. W takich sytuacjach firma Danfoss ma prawo obciążyć Klienta opłatą za dodatkową pracę według aktualnego cennika za każdą tego typu aktywację i dezaktywację usług ECL Portal. Firma Danfoss ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę o świadczenie usług ECL Portal bez uprzedniego powiadomienia: - w przypadku naruszenia przez Klienta warunków użytkowania określonych w punkcie 6 lub wykorzystywania usług ECL Portal do niewłaściwych celów; - w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta jakichkolwiek innych istotnych wymogów niniejszej umowy; - w przypadku zwłoki w uiszczeniu przez Klienta znacznej części opłaty za świadczenie usług wynoszącej ponad 30 dni; oraz w przypadku, gdy wezwany do rozwiązania tego problemu nie dokona tego w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 13. Zmiany Niniejsze warunki ogólne obowiązują do odwołania. Firma Danfoss ma prawo w sposób uzasadniony wprowadzać zmiany niniejszych warunków lub warunków korzystania z usług ECL Portal bądź ich zakresu, w szczególności w celu modyfikacji lub zmiany poszczególnych funkcji w przypadkach, gdy jest to konieczne dla poprawienia działania usług lub dostosowania się do ograniczeń prawnych, finansowych lub innych. Klienci muszą zostać poinformowani o takich zmianach co najmniej trzy (3) miesiące przed ich wprowadzeniem za pośrednictwem listu, faksu lub wiadomości wysłanej na ostatni znany adres Klienta. W przypadku ogłoszenia w okresie obowiązywania umowy jakichkolwiek zmian, które byłyby niekorzystne dla Klienta, oraz odmowy zaakceptowania ogłoszonych zmian warunków umownych przez Klienta ma on prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług ECL Portal w dniu wprowadzenia zmiany, pod warunkiem powiadomienia firmy Danfoss o tym zamiarze przed datą wprowadzenia danej zmiany. Jeśli po wprowadzeniu zmian Klient kontynuuje korzystanie z usług ECL Portal, uznaje się, że wprowadzone zmiany zostały zaakceptowane. Informując Klienta o planowanych zmianach firma Danfoss przypomni także, że dalsze korzystanie z usług ECL Portal po wprowadzeniu zmian będzie oznaczać zgodę na te zmiany. Za zgodą firmy Danfoss Klient może dokonać przeniesienia umowy. Firma Danfoss jest zobowiązana do udzielenia tej zgody, jeśli odchodzący klient wypełnił wszystkie swoje zobowiązania umowne, a nowy klient uzyskał akceptację firmy Danfoss. Odmowa akceptacji może nastąpić wyłącznie z uzasadnionych przyczyn. Zarówno przeniesienie, jak i zgoda na jego dokonanie muszą zostać sporządzone na piśmie.

6 Firma Danfoss ma prawo do przeniesienia swoich uprawnień i zobowiązań umownych na osobę trzecią. W przypadku skorzystania przez firmę Danfoss z tego prawa Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Umowa może zostać wypowiedziana jedynie w ciągu miesiąca od daty poinformowania Klienta o przeniesieniu przez firmę Danfoss praw lub zobowiązań wynikających z umowy. 15. Obowiązujące przepisy prawa i spory Wszelkie spory wynikające z umowy lub związane z umową o świadczenie usług ECL Portal podlegają wyłącznie prawu polskiemu, z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Postanowienia dotyczące jurysdykcji w zakresie sporów wynikających z umowy lub związanych z umową o świadczenie usług ECL Portal są zawarte w Ewentualne spory jakie powstaną na tle realizacji Umowy, będą w pierwszej kolejności wyjaśniane w drodze polubownej. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w drodze polubownej właściwy do rozstrzygnięcia będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby strony pozwanej.

Ogólne warunki umowy o świadczenie usług biznesowych ECL Portal z firmą Danfoss A/S

Ogólne warunki umowy o świadczenie usług biznesowych ECL Portal z firmą Danfoss A/S Warunki umowy biznesowej (dla nabywców usług ECL Portal) oraz warunki umowy podstawowej (dla osób fizycznych które zakupiły usługi ECL Portal) Ogólne warunki umowy o świadczenie usług biznesowych ECL Portal

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

a) Ogólne warunki regulują stosunki pomiędzy klientem ( Klient ) i City Network Hosting

a) Ogólne warunki regulują stosunki pomiędzy klientem ( Klient ) i City Network Hosting Ogólne warunki korzystania z hostingu i domen. 1. Ogólne a) Ogólne warunki regulują stosunki pomiędzy klientem ( Klient ) i City Network Hosting AB ( City Network ), dotyczące hostingu i rejestracji domen.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów stanową zasady i warunki na jakich świadczone są usługi pozycjonowania stron internetowych ( OWU ), przez firmę MAKSYM Maksym Pękosz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej

Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej 1 Definicje Zamawiający METALZBYT Sp. z o.o. właściciel Platformy Zakupowej, który przesyła zapytania ofertowe oraz zbiera oferty handlowe. Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL

Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL I. Postanowienia ogólne Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi realizacji wniosków o nadanie Certyfikatów SSL przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr...

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Miejską Pracownią Urbanistyczną w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA.

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. (wersja z 15.07.2010) Korzystanie z portalu logistycznego PESA możliwe jest jedynie po uprzedniej akceptacji Ogólnych Warunków Korzystania z Portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWY (...) PRZEDMIOT UMOWY Znak sprawy: XIV/264/17/13 Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa czasopism zagranicznych do zbiorów głównych Biblioteki Narodowej zgodnie z zaakceptowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych

Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług tłumaczeniowych przez Biuro Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Dokument w wersji z dnia 10.08.2015, zamieszczony do wglądu. Obowiązuje treść publikowana na stronach partnera: http://www.dns.pl/regulamin.html. 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Data publikacji: 28.12.2016 r. Sklep internetowy Nasze Bieszczady działający pod adresem http:// naszebieszczady.com/sklep/ należy do Michała Gaponiuka,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w restauracjach Sphinx 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej 3x więcej

Bardziej szczegółowo

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

Terminy użyte w regulaminie oznaczają: Terminy użyte w regulaminie oznaczają: Logintrade Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, 54-620 Wrocław, ul. Drohobycka 27/8, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO I. Definicje REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Organizator Sławomir Zajas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. 4U Sławomir

Bardziej szczegółowo

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy.

Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. Załącznik nr 4 Zamawiający załącza warunki umowy, na jakich realizacja zamówienia zostanie powierzona wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z 1.11.2016 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

Sklep dla ludzi z pasją!

Sklep dla ludzi z pasją! REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich sprzedawca wskazany w ust. 2 poniżej (zwany dalej Sprzedawcą ) prowadzi sprzedaż za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Bochnia, dnia 02 styczeń 2013 roku Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące od dnia 02 styczeń 2013 roku do umów sprzedaży zawieranych pisemnie bądź ustnie z Małgorzatą Lemiowską GOMAR-STAL w Bochni. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA)"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA)" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca Lwy Północy S.C. ul. Wielkie Młyny 16/8 80-49 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy,

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu. REGULAMIN serwisu internetowego www.i-tax.eu I. Wstęp. II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. III. Rejestracja. IV. Warunki zawierania umowy o świadczenia usług. V. Panel klienta. VI.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów o organizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług MyMobileService

Regulamin Świadczenia Usług MyMobileService Regulamin Świadczenia Usług MyMobileService MyMobileService indeks 03/2015 Regulamin Świadczenia Usług MyMobileService (dalej "Regulamin") określa warunki wykonywania usług serwisowych przez właściciela

Bardziej szczegółowo

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą...

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą... Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 sierpnia 2012 UMOWA kupna sprzedaży Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2012 r. pomiędzy: firmą... (NIP..., Regon... ), która ma swoją

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Usług, zwane dalej OWS, określają zasady współpracy handlowej pomiędzy

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni 1. Definicje terminów użytych w Regulaminie: 1 Informacje ogólne a. Organizator my energiczni OSKAR WRÓBLEWSKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Regulamin użyczenia pieczęci prewencyjnej, zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi użyczenia pieczęci prewencyjnej na

Bardziej szczegółowo

DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy:

DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy: UMOWA DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy: 1. Powiatem Chojnickim, 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, NIP 555-19-17-808, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Chojnickiego w imieniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego ROLVET znajdującego sie pod adresem internetowym

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki Bydgoszcz 21.07.2016 WI.271.16.2016 Dotyczy zapytania ofertowego: Świadczenie usług telefonicznych dla Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz jednostek organizacyjnych - WI.271.16.2016 Pytanie 1 Umowa Pakiet I

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ)

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) 1. Wykupienie uczestnictwa na kurs/konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 2. PPZ zastrzega sobie prawo do zmiany dat poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki aplikacji CleverFoto w ŠKODA E-shop ( Ogólne Warunki )

Ogólne warunki aplikacji CleverFoto w ŠKODA E-shop ( Ogólne Warunki ) Ogólne warunki aplikacji CleverFoto w ŠKODA E-shop ( Ogólne Warunki ) 1 Zakres Ogólnych Warunków 1.1. Wszystkie dostawy i usługi będą świadczone wyłącznie na podstawie Ogólnych Warunków zgodnie z wersją

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji Going.

Regulamin korzystania z aplikacji Going. Regulamin korzystania z aplikacji Going. I. Wstęp 1. Właścicielem serwisu i administratorem danych jest firma Maciej Gastoł MG Software z siedzibą w Krakowie, adres: os. Oświecenia 44/170 31-636 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu Adriagate d.o.o.

Warunki najmu Adriagate d.o.o. Warunki najmu Adriagate d.o.o. Data wejścia w życie: 5.7.2011 1. Umowa 1.1 Poniższe warunki umowy określają stosunki umowne między wynajmującym nieruchomość turystyczną - dom lub mieszkanie - zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru.

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS. 1. Warunki ogólne

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS. 1. Warunki ogólne Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS 1. Warunki ogólne Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych uczestników Programu Lojalnościowego ( Uczestnik ). Państwa dane osobowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo