Ogólne warunki umowy o świadczenie usług podstawowych ECL Portal z firmą Danfoss A/S

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki umowy o świadczenie usług podstawowych ECL Portal z firmą Danfoss A/S"

Transkrypt

1 Ogólne warunki umowy o świadczenie usług podstawowych ECL Portal z firmą Danfoss A/S 1. Prawo odstąpienia od umowy Następujące postanowienia mają zastosowanie w przypadku konsumentów w rozumieniu art polskiego kodeksu cywilnego (KC): OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY Konsument może odstąpić od umowy na piśmie (np. listownie, faksem lub za pośrednictwem poczty ) w terminie 1 dni, bez podawania jakichkolwiek przyczyn. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Ten okres rozpoczyna się po otrzymaniu na piśmie niniejszego oświadczenia dotyczącego prawa odstąpienia od umowy, ale nie wcześniej niż po zawarciu umowy oraz po wypełnieniu przez firmę Danfoss obowiązku informacyjnego. W celu zachowania zgodności z postanowieniami dotyczącymi okresu odstąpienia od umowy powiadomienie o odstąpieniu od umowy musi zostać wysłane przed upływem tego okresu. Powiadomienie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na poniższy adres: Danfoss A/S Nordborgvej 81 DK-6430 Nordborg Dania Adres KONSEKWENCJE ODSTĄPIENIA OD UMOWY W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy każda ze stron jest zobowiązana do zwrotu wszelkich otrzymanych świadczeń lub towarów. W przypadku gdy Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. W przypadku, gdy zwrot niektórych lub wszystkich otrzymanych świadczeń lub towarów jest niemożliwy lub znajdują się one w gorszym stanie, Klient jest zobowiązany do wypłacenia firmie Danfoss rekompensaty z tytułu utraty wartości, Może to oznaczać konieczność wypełnienia przez Klienta zobowiązań umownych dotyczących płatności za okres do chwili odstąpienia od umowy. Obowiązek zwrotu należy wypełnić w terminie 14 dni. W przypadku Klienta okres ten rozpoczyna się w chwili wysłania powiadomienia o odstąpieniu umowy; w przypadku firmy Danfoss w chwili jego otrzymania. Danfoss ma obowiązek potwierdzenia otrzymania zwrotu wydanych przez niego w związku z zawarciem umowy świadczeń lub towarów. UWAGA SPECJALNA Prawo Klienta do odstąpienia od umowy wygasa przed czasem jeśli, w odpowiedzi na wyraźną prośbę Klienta, obie strony wykonały przedmiot umowy przed skorzystaniem przez Klienta z tego prawa. KONIEC OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 2. Postanowienia ogólne Niniejsze warunki mają zastosowania w przypadku umów o świadczenie usług ECL Portal pomiędzy firmą Danfoss A/S ( Danfoss ) Nordborgvej 81 DK-6430 Nordborg Dania oraz osobą fizyczną ( Klient ), który zamawia te usługi z portalu ECL w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działanością zawodową lub gospodarczą.

2 Warunkiem wstępnym korzystania z usług ECL Portal jest zakup i instalacja regulatora ECL Comfort 310 przeznaczonego do układu ogrzewania oraz dostępność wymaganego sprzętu firmy Danfoss do obsługi połączenia sieciowego (wyposażenia niezbędnego i wymaganego do korzystania z usług ECL Portal). Klient może nabyć oba te urządzenia u instalatora lub w innym miejscu. Klient otrzyma fakturę za zakup tego sprzętu od instalatora lub z innego źródła. Te usługi nie stanowią przedmiotu niniejszej umowy z firmą Danfoss. 3. Zawarcie umowy W portalu mogą być zawierane wyłącznie umowy w języku lokalnym. Wykaz możliwych usług przedstawiony na stronie internetowej nie stanowi wiążącej oferty. Klient składa wiążącą ofertę poprzez realizację procesu złożenia zamówienia online, podanie wszystkich wymaganych informacji oraz kliknięcie przycisku Złóż zamówienie na koniec tego procesu. Klient jest proszony o zarejestrowanie swoich danych lub, jeśli nie zrobiono tego wcześniej, o wprowadzenie uprzednio zarejestrowanych danych logowania Klienta. Zamówienie może zostać wysłane i złożone pod warunkiem, że Klient dokonał rejestracji, wyraził zgodę na warunki ogólne umowy z firmą Danfoss, zaakceptował warunki polityki prywatności oraz zaznaczył obie te opcje w zamówieniu, klikając odpowiednie pola wyboru. W przypadku, gdy Klient popełni błąd podczas składania zamówienia, można go poprawić przed wysłaniem zamówienia, klikając przycisk Koszyk oraz korzystając z funkcji Usuń lub Zmień, w zależności od potrzeb. Firma Danfoss potwierdza otrzymanie każdego zamówienia za pomocą automatycznie wygenerowanej wiadomości , co nie jest jednak równoznaczne z przyjęciem oferty. Jeśli firma Danfoss zaakceptuje ofertę, Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia oraz możliwość korzystania z dostępu do portalu ECL. Firma Danfoss będzie przechowywać tekst umowy wraz z danymi dotyczącymi zamówienia złożonego przez Klienta. Jeśli Klient chce zachować kopię drukowaną tego dokumentu, istnieje możliwość wydrukowania potwierdzenia zamówienia. Klient może pobrać z Internetu aplikacje do obsługi portalu ECL na telefon typu smartphone dostępne dla różnych systemów operacyjnych. Może to wiązać się z dodatkowymi opłatami, zarówno za aplikacje na telefon typu smartphone, jak i za połączenie transmisji danych. 4. Zakres Portal ECL umożliwia Klientowi logowanie się przy użyciu własnego komputera lub aplikacji na telefon typu smartphone na stronie głównej ( Strona internetowa ) usług ECL Portal pod adresem w celu monitorowania układu ogrzewania, w których zainstalowano regulator ECL Comfort 310, oraz włączania odpowiednich wstępnie zdefiniowanych ustawień. 5. Połączenie Portal ECL korzysta z połączenia internetowego w celu monitorowania działania układów. Portal ECL jest przeznaczony do użytku osobistego i może być używany wyłącznie w celach zgodnych z jego przeznaczeniem. Dostęp do portalu nie zezwala na nawiązywanie jakichkolwiek innych połączeń. Połączenie z portalem ECL jest możliwe po podłączeniu odpowiedniego regulatora ECL Comfort 310 do Internetu. Po podłączeniu regulatora ECL Comfort 310 do Internetu Klient uruchamia odpowiednią funkcję regulatora ECL Comfort 310 i otrzymuje hasło wymagane do nawiązania połączenia z portalem ECL i uzyskania do niego dostępu. Klient jest odpowiedzialny za zachowanie bezpieczeństwa osobistych danych logowania, aby uniemożliwić korzystanie z nich osobom nieupoważnionym. Firma Danfoss nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za szkody lub straty poniesione przez Klienta lub jakąkolwiek osobę trzecią w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia danych logowania przez Klienta. 6. Użytkowanie i odpowiedzialność prawna Klient potwierdza, że zarówno on, jak i wszystkie osoby, którym umożliwia on dostęp do usług ECL Portal, posiadają uprawnienia do dostępu do regulatora ECL Comfort 310 oraz w szczególności do wykonywania działań określonych w punkcie 4.

3 Klient ponosi odpowiedzialność względem firmy Danfoss za wszelkie działania podejmowane bez upoważnienia lub niezgodnie z umową przez Klienta lub jakąkolwiek osobę lub osoby, którym Klient umożliwił dostęp do portalu ECL. Klient nie może korzystać z portalu ECL w sposób, który mógłby zaszkodzić firmie Danfoss lub jakimkolwiek osobom trzecim bądź powodować problemy techniczne lub inne dotyczące komunikacji bezprzewodowej. Klient może używać wyłącznie sprzętu wskazanego przez firmę Danfoss i tylko wówczas, gdy sprzęt jest sprawny. Klient jest zobowiązany natychmiast przerwać korzystanie ze sprzętu powodującego zakłócenia lub awarie. Dotyczy to także przypadków, gdy autoryzowany sprzęt określony w punktach 5 i 6 jest wadliwy lub powoduje zakłócenia lub awarie. Klient korzysta z wadliwego sprzętu lub sprzętu innego niż wskazany przez firmę Danfoss na własną odpowiedzialność. Firma Danfoss nie ponosi żadnej odpowiedzialności za trudności z połączeniem z portalem ECL bądź jakiekolwiek inne awarie, zakłócenia lub inne szkody czy straty poniesione przez Klienta w wyniku takich działań. Korzystanie z portalu ECL w sposób niezgodny z warunkami przedstawionymi w punkcie 6 stanowi poważne naruszenie umowy. Klient jest zobowiązany zrekompensować firmie Danfoss wszelkie szkody lub straty spowodowane jakimikolwiek celowym działaniem, zaniedbaniem lub zaniechaniem ze strony Klienta lub wszelkich osób, za które Klient ponosi odpowiedzialność, niezgodnym z warunkami określonymi w punkcie 6 lub jakiejkolwiek innej części umowy. 7. Czas obowiązywania umowy Umowa obejmuje początkowo okres pięciu lat. Klient nie ma prawa zawiesić świadczenia usług ECL Portal, np. zawieszając jego użytkowanie na określony czas. Firma Danfoss może przedłużyć okres obowiązywania umowy, kontynuując udostępnianie usług ECL Portal po upływie pięciu lat, o ile Klient w terminie do 30 dni przed zakończeniem poczatkowego okresu pięciu lat obowiązywania umowy nie złoży odmiennego oświadczenia. Nie pociąga to za sobą konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Klienta. Kontynuowanie korzystania z usług ECL Portal po upływie pięciu lat przez Klienta oznacza jego zgodę na przedłużenie okresu obowiązywania umowy. Firma Danfoss nie jest zobowiązana do przedłużenia okresu obowiązywania umowy i może rozwiązać umowę o świadczenie usług ECL Portal po upływie pięciu lat lub w późniejszym czasie oraz wprowadzić nową wersję portalu dostępną za opłatą. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy firma Danfoss dezaktywuje dostęp użytkownika do usług ECL Portal. 8. Zwrot kosztów i płatności Klient dokonuje jednorazowo zryczałtowanej opłaty na rzecz firmy Danfoss za pierwsze pięć lat świadczenia usług. W przypadku przedłużenia okresu świadczenia usług Klient może kontynuować korzystanie z usług ECL Portal bez dodatkowych opłat. Opłata za świadczenie usług jest płatna z góry i należy ją uiścić bezzwłocznie po złożeniu zamówienia. Klient może dokonać opłaty przelewem lub kartą kredytową albo bonem zakupowym wydanym przez firmę Danfoss. Firma Danfoss akceptuje karty kredytowe MasterCard i VISA. Klient potwierdza, że jest uprawnionym posiadaczem określonej karty kredytowej i ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność określonych danych. Po przyjęciu zamówienia firma Danfoss obciąży konto karty kredytowej kwotą opłaty za świadczenie usług. Klient wyraża zgodę na procedury weryfikacyjne przeprowadzane przez firmę Danfoss we współpracy z wydawcą karty. Jeśli wydawca karty odmówi realizacji płatności, firma Danfoss nie może wykonać zamówienia. W takich przypadkach firma Danfoss bezzwłocznie powiadomi Klienta o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem poczty . W przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności firma Danfoss ma prawo naliczać odsetki ustawowe oraz obciążyć Klienta kosztami upomnień i egzekucji. W przypadku nieotrzymania przez firmę Danfoss zapłaty mimo wysłanych upomnień i upływu okresu prolongaty firma Danfoss ma prawo wypowiedzieć Klientowi umowę za dodatkowym 14- dniowym wypowiedzeniem. 9. Konserwacja

4 Firma Danfoss oferuje wsparcie dotyczące usług ECL Portal w następującym zakresie: W przypadku pytań dotyczących usług ECL Portal przydatne informacje można znaleźć w witrynie internetowej (http://ecl.portal.danfoss.com), w dokumentacji online, w dokumencie Często zadawane pytania (FAQ) oraz w przewodniku dotyczącym wykrywania i usuwania usterek. Ponadto w przypadku kwestii, które nie zostały wyjaśnione w witrynie internetowej, Klient może skorzystać z formularza online w celu wysłania zapytania do konsultanta Danfoss. Na żądanie firmy Danfoss lub pracownika działającego w imieniu firmy Danfoss Klient jest zobowiązany zezwolić na monitorowanie podłączonego sprzętu w przypadku, gdy jest to konieczne do świadczenia usług ECL Portal lub istnieją przesłanki pozwalające przypuszczać, że rzeczony sprzęt został podłączony niezgodnie z zasadami określonymi w punkcie Awarie i przerwy w pracy Klient jest świadomy, że podczas przesyłania danych wystąpić mogą błędy i awarie oraz że nieprawidłowości i awarie mogą być spowodowane działaniem systemów przetwarzania lub transmisji danych należących do Klientów, firmy Danfoss lub osób trzecich. Firma Danfoss usunie usterki i przerwy w działaniu usług ECL Portal w rozsądnym terminie po zgłoszeniu ich przez Klienta. Firma Danfoss nie jest zobowiązana do usuwania przerw w działaniu spowodowanych czynnikami, nad którymi firma nie ma kontroli. Firma Danfoss ma prawo do przerwania lub ograniczenia dostępu do usług ECL Portal w zakresie niezbędnym z przyczyn technicznych lub eksploatacyjnych lub w związku z pracami konserwacyjnymi. Dotyczy to także dostępu do strony internetowej (http://ecl.portal.danfoss.com). W przypadku usterek lub przerw w działaniu usług ECL Portal powstałych z winy firmy Danfoss Klient otrzyma rabat na opłatę za świadczenie usług ECL Portal w wysokości odpowiedniej do zaistniałej usterki lub przerwy w działaniu. Rabat zostanie naliczony od daty i godziny zgłoszenia problemu firmie Danfoss przez Klienta. Kwota rabatu zostanie wypłacona Klientowi. Klient nie otrzyma żadnych zniżek z tytułu usterek lub przerw w działaniu spowodowanych przez Klienta lub czynniki, za które Klient ponosi odpowiedzialność, np. w przypadku korzystania ze sprzętu innego niż wymagany przez firmę Danfoss lub użytkowania sprzętu, który jest ewidentnie niesprawny lub wykazuje oznaki ingerencji. W przypadku zgłoszenia przez Klienta usterki spowodowanej przez Klienta lub czynniki, za które jest on odpowiedzialny, Klient jest zobowiązany zwrócić firmie Danfoss koszty wykrycia i usunięcia usterki w uzasadnionej wysokości. 11. Ograniczenie odpowiedzialności Oprócz szkód określonych w punkcie 10 w przypadku zwykłego zaniedbania firma Danfoss ponosi odpowiedzialność wyłącznie za bezpośrednie straty i szkody, z wyjątkiem sytuacji, gdy a) szkoda obejmuje zgon, obrażenia ciała lub uszczerbek na zdrowiu, b) firma Danfoss naruszyła jedną z wyraźnych gwarancji, c) występuje odpowiedzialność ustawowa, co dotyczy w szczególności przypadków podlegających Ustawie o odpowiedzialności za produkt (Product Liability Act), lub d) firma Danfoss naruszyła podstawowe zobowiązanie umowne; przy czym podstawowe zobowiązania umowne to zobowiązania, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i których wykonania Klient może zwykle oczekiwać. Odpowiedzialność firmy Danfoss jest ograniczona do strat i szkód zazwyczaj wynikających z tego typu umów, których wystąpienie firma Danfoss mogła przewidzieć na podstawie okoliczności i faktów, do których miała dostęp w momencie zawierania umowy. Ograniczenie nie dotyczy przypadków a) rażącego zaniedbania lub umyślności, b) zgonów, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu, c) naruszenia przez firmę Danfoss jednej z wyraźnych gwarancji, d) występowania odpowiedzialności ustawowej, co dotyczy w szczególności przypadków podlegających Ustawie o odpowiedzialności za produkt. Firma Danfoss nie ponosi konsekwencji prawnych niewykonania zobowiązań umownych oraz jest zwolniona z odpowiedzialności za ewentualne szkody, jeśli niewykonanie zostało spowodowane okolicznościami, które pozostają poza jej kontrolą i których nie jest w stanie naprawić, jeśli okoliczności te uniemożliwiają, znacząco utrudniają lub opóźniają wykonanie jej zobowiązań. Do

5 takich okoliczności można zaliczyć wycofanie przez Klienta zgody na gromadzenie i przetwarzanie niezbędnych danych, działania lub zaniechanie działań ze strony władz lub innej strony trzeciej, za które firma Danfoss nie ponosi odpowiedzialności, nowe lub zmienione przepisy prawa, strajki, blokady, pożar, wojnę lub powstanie, przerwy w dostawie prądu, powodzie lub wypadki. 12. Blokowanie i wcześniejsze wypowiedzenie umowy Firma Danfoss ma prawo bezzwłocznie i do odwołania zablokować lub ograniczyć dostęp Klienta do usług ECL Portal: - w przypadku naruszenia przez Klienta warunków użytkowania określonych w punkcie 6 lub wykorzystywania usług ECL Portal do niewłaściwych celów; - w przypadku uniemożliwienia firmie Danfoss lub jej przedstawicielowi monitorowania sprzętu zgodnie z zapisem w punkcie 9; - w przypadku nieuregulowania przez Klienta zaległego zobowiązania w ciągu 15 dni od otrzymania upomnienia. Klient nie otrzyma żadnej zniżki ani zwrotu kosztów z tytułu okresów zablokowanego lub ograniczonego dostępu wynikających z jednego z powyższych naruszeń. W przypadku ustania przyczyny zablokowania lub ograniczenia firma Danfoss jest zobowiązana przywrócić pełny dostęp do usług ECL Portal natychmiast po zaprzestaniu naruszania umowy przez Klienta. W takich sytuacjach firma Danfoss ma prawo obciążyć Klienta opłatą za dodatkową pracę według aktualnego cennika za każdą tego typu aktywację i dezaktywację usług ECL Portal. Firma Danfoss ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę o świadczenie usług ECL Portal bez uprzedniego powiadomienia: - w przypadku naruszenia przez Klienta warunków użytkowania określonych w punkcie 6 lub wykorzystywania usług ECL Portal do niewłaściwych celów; - w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta jakichkolwiek innych istotnych wymogów niniejszej umowy; - w przypadku zwłoki w uiszczeniu przez Klienta znacznej części opłaty za świadczenie usług wynoszącej ponad 30 dni; oraz w przypadku, gdy wezwany do rozwiązania tego problemu nie dokona tego w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 13. Zmiany Niniejsze warunki ogólne obowiązują do odwołania. Firma Danfoss ma prawo w sposób uzasadniony wprowadzać zmiany niniejszych warunków lub warunków korzystania z usług ECL Portal bądź ich zakresu, w szczególności w celu modyfikacji lub zmiany poszczególnych funkcji w przypadkach, gdy jest to konieczne dla poprawienia działania usług lub dostosowania się do ograniczeń prawnych, finansowych lub innych. Klienci muszą zostać poinformowani o takich zmianach co najmniej trzy (3) miesiące przed ich wprowadzeniem za pośrednictwem listu, faksu lub wiadomości wysłanej na ostatni znany adres Klienta. W przypadku ogłoszenia w okresie obowiązywania umowy jakichkolwiek zmian, które byłyby niekorzystne dla Klienta, oraz odmowy zaakceptowania ogłoszonych zmian warunków umownych przez Klienta ma on prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług ECL Portal w dniu wprowadzenia zmiany, pod warunkiem powiadomienia firmy Danfoss o tym zamiarze przed datą wprowadzenia danej zmiany. Jeśli po wprowadzeniu zmian Klient kontynuuje korzystanie z usług ECL Portal, uznaje się, że wprowadzone zmiany zostały zaakceptowane. Informując Klienta o planowanych zmianach firma Danfoss przypomni także, że dalsze korzystanie z usług ECL Portal po wprowadzeniu zmian będzie oznaczać zgodę na te zmiany. Za zgodą firmy Danfoss Klient może dokonać przeniesienia umowy. Firma Danfoss jest zobowiązana do udzielenia tej zgody, jeśli odchodzący klient wypełnił wszystkie swoje zobowiązania umowne, a nowy klient uzyskał akceptację firmy Danfoss. Odmowa akceptacji może nastąpić wyłącznie z uzasadnionych przyczyn. Zarówno przeniesienie, jak i zgoda na jego dokonanie muszą zostać sporządzone na piśmie.

6 Firma Danfoss ma prawo do przeniesienia swoich uprawnień i zobowiązań umownych na osobę trzecią. W przypadku skorzystania przez firmę Danfoss z tego prawa Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Umowa może zostać wypowiedziana jedynie w ciągu miesiąca od daty poinformowania Klienta o przeniesieniu przez firmę Danfoss praw lub zobowiązań wynikających z umowy. 15. Obowiązujące przepisy prawa i spory Wszelkie spory wynikające z umowy lub związane z umową o świadczenie usług ECL Portal podlegają wyłącznie prawu polskiemu, z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Postanowienia dotyczące jurysdykcji w zakresie sporów wynikających z umowy lub związanych z umową o świadczenie usług ECL Portal są zawarte w Ewentualne spory jakie powstaną na tle realizacji Umowy, będą w pierwszej kolejności wyjaśniane w drodze polubownej. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w drodze polubownej właściwy do rozstrzygnięcia będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby strony pozwanej.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Dział I. Definicje. Dział II. Warunki świadczenia Usługi

Dział I. Definicje. Dział II. Warunki świadczenia Usługi regulamin usługi Informatyczne Stanowisko Pracy dla Firm Dział I. Definicje Użyte w Regulaminie usługi Informatyczne Stanowisko Pracy dla Firm pojęcia oznaczają: 1 1) Aplikacja aplikacja służąca do zdalnego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG Spot Capital Markets Limited Niniejsza umowa z Klientem wraz z wszelkimi załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz ewentualnymi zmianami w przyszłości (zwana dalej Umową

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014)

Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014) Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014) Data publikacji: 27.02.2015 www.redcoon.pl I. Definicje Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają: Konsument osoba

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

TIDAL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

TIDAL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ TIDAL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WSTĘP Niniejszy dokument ( Regulamin ) zawiera warunki korzystania z serwisu muzycznego Tidal ( Serwis ) przez użytkownika ( Użytkownik ) oraz prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority.

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator firma Due Marcin Maluszczak z siedzibą ul. Bukowa 16 54-115 Wrocław zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym Centralna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Postanowienia ogólne 1. Volta Communications Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET Definicje: 1. Abonent podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usługi zapewnienia dostępu do sieci ITNET. 2. Adres IP unikalny w skali

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE sklepu elektronicznego Bestcena.pl specjalizującego się w wypożyczaniu sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych oraz dostarczaniu innych usług 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo