Regulamin kart kredytowych. dla klientów indywidualnych Idea Bank S.A. oddział Lion s. wprowadzony dnia 7 września 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin kart kredytowych. dla klientów indywidualnych Idea Bank S.A. oddział Lion s. wprowadzony dnia 7 września 2015 r."

Transkrypt

1 Regulamin kart kredytowych dla klientów indywidualnych Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie wprowadzony dnia 7 września 2015 r. SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II. DEFINICJE... 1 III. ZAWARCIE UMOWY O KARTĘ KREDYTOWĄ I WARUNKI JEJ PRZEDŁU- ŻANIA... 2 IV. WYDANIE KART I ICH AKTYWACJA... 2 V. ZASADY UŻYWANIA KARTY... 3 VI. TRANSAKCJE PŁATNICZE... 3 VII. ROZLICZANIE TRANSAKCJI PŁATNICZYCH I SPŁATA ZADŁUŻENIA...5 VIII. ZABLOKOWANIE I ZASTRZEŻENIE KARTY... 5 IX. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA KARTY... 6 X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TRANSAKCJE NIEAUTORYZOWANE XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON XII. ZGŁASZANIE NIEZGODNOŚCI I REKLAMACJE XIII. ZMIANY REGULAMINU XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie oraz rozliczania operacji dokonanych z ich użyciem. 2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie o kartę kredytową oraz w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym postanowienia ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 3. Regulamin stanowi załącznik do Umowy o kartę kredytową. W razie sprzeczności treści Regulaminu z Umową o kartę kredytową, Bank i Kredytobiorca związani są postanowieniami Umowy o kartę kredytową Karta służy do dokonywania Transakcji Kartą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Dokonanie Transakcji Płatniczej przy użyciu Karty jest równoznaczne z wykorzystaniem Limitu Kredytu przez Kredytobiorcę i powoduje obciążenie Rachunku Karty kwotą odpowiadającą wartości Transakcji Płatniczej oraz należnych Bankowi prowizji, opłat oraz oprocentowania. 2. Postanowienia Regulaminu oraz Umowy o kartę kredytową, odnoszące się do Kredytobiorcy, stosuje się odpowiednio do Użytkownika Karty Dodatkowej, z zastrzeżeniem, że za działania Użytkownika Karty Dodatkowej w zakresie korzystania z Karty Dodatkowej pełną odpowiedzialność wobec Banku ponosi Kredytobiorca. II. DEFINICJE 3 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1) Akceptant podmiot uprawniony do przyjmowania zapłaty przy użyciu Karty na podstawie umowy zawartej z agentem rozliczeniowym; 2) Automatyczna Spłata określona przez Kredytobiorcę, wyrażona procentowo kwota Zadłużenia aktualnego na dzień wygenerowania Wyciągu, ewentualnie powiększona o kwotę przekroczenia Limitu Kredytu, należne oprocentowanie lub niespłaconą część Zadłużenia z poprzednich Cykli Rozliczeniowych, pobierana przez Bank automatycznie z Rachunku w terminie wskazanym na Wyciągu; 3) Automatyczna Spłata Minimalna Minimalna Kwota Spłaty pobierana przez Bank automatycznie z Rachunku w terminie wskazanym na Wyciągu; 4) Autoryzacja zgoda na wykonanie Transakcji Płatniczej wyrażona w sposób przewidziany w Regulaminie; 5) Bank Idea Bank Spółka Akcyjna oddział Lion s Bank w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , której kapitał zakładowy wynosi PLN (w pełni wpłacony) 6) Bankowość Internetowa - usługa świadczona przez Bank, zapewniająca dostęp do rachunków oraz dostęp do innych produktów i usług oferowanych przez Bank, umożliwiająca w szczególności składanie wniosków, dyspozycji lub uzyskiwanie informacji o rachunkach, produktach i usługach oferowanych przez Bank; 7) Bankowość Telefoniczna usługa świadczona przez Bank, zapewniająca dostęp do rachunków oraz dostęp do innych produktów i usług oferowanych przez Bank, umożliwiająca w szczególności składanie wniosków, dyspozycji lub uzyskiwanie informacji o rachunkach, produktach i usługach oferowanych przez Bank, za pośrednictwem telefonu; 8) Cykl Rozliczeniowy - powtarzalny, miesięczny okres, po upływie którego następuje rozliczenie z tytułu Zadłużenia; 9) Dane Karty - numer Karty, data jej ważności, kod CVC2 oraz dane zapisane na pasku magnetycznym lub mikroprocesorze; 10) Dostępne Środki dostępny Kredytobiorcy w postaci salda Rachunku Kredytu Limit Kredytu pomniejszony o kwoty rozliczonych i nierozliczonych Transakcji Płatniczych, naliczonego oprocentowania, opłat i prowizji oraz blokad z tytułu reklamowanych Transakcji Płatniczych; 11) Dzień Roboczy dzień w godzinach pracy Banku, z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w którym działalność operacyjną prowadzi jednostka Banku wykonująca czynności przewidziane postanowieniem Umowy o kartę kredytową lub Regulaminu odwołującym się do określenia Dzień Roboczy. Informacja o Dniach Roboczych znajduje się na Stronie Internetowej; 12) Dyspozycja zlecenie płatnicze lub inna dyspozycja skierowana do Banku; 13) Karta kredytowa karta płatnicza wydawana przez Bank jako Karta Główna lub Karta Dodatkowa, uprawniająca do dokonywania Transakcji Kartą z wykorzystaniem przyznanego Limitu Kredytu; 14) Karta Główna Karta wydana Kredytobiorcy; 15) Karta Dodatkowa Karta wydana Użytkownikowi Karty Dodatkowej na wniosek Kredytobiorcy; 16) Karta Wzorów Podpisów karta zawierająca wzór podpisu Kredytobiorcy wraz z jego numerem PESEL; 17) Kod Autoryzacji ciąg znaków przekazany w wiadomości SMS, którego podanie jest wymagane do złożenia niektórych Dyspozycji, w tym służący do Autoryzacji niektórych Transakcji Płatniczych za pośrednictwem Bankowości Internetowej lub Karty; 18) Kod CVC2 - trzycyfrowy kod umieszczony na odwrocie Karty, używany do Autoryzacji Transakcji Kartą dokonywanych na odległość; 19) Kredyt kredyt konsumencki w formie limitu odnawialnego w Rachunku Karty, udzielany Kredytobiorcy na warunkach określonych w Umowie o kartę kredytową i w Regulaminie; 20) Kredytobiorca osoba fizyczna będącą rezydentem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w celu niezwiązanym bez- INFOLINIA , Koszt połączenia wg taryfy operatora. Strona 1/9

2 pośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), która zawarła z Bankiem Umowę o kartę kredytową; 21) Limit Kredytu maksymalna kwota dopuszczalnego Zadłużenia z tytułu korzystania z Karty Głównej lub Kart Dodatkowych wyrażona w złotych, ustalana przez Bank indywidualnie dla Kredytobiorcy; 22) Limit Autoryzacyjny określony przez Kredytobiorcę dla każdej Karty w ramach Limitu Kredytu, limit dzienny wartościowy, a w przypadku Karty Dodatkowej również miesięczny, Transakcji Kartą. Limit Autoryzacyjny może zostać zmieniony na wniosek Kredytobiorcy; 23) Login ciąg znaków identyfikujący Kredytobiorcę w Bankowości Telefonicznej i Bankowości Internetowej; 24) Minimalna Kwota Spłaty określona w Wyciągu minimalna kwota, jaką Kredytobiorca zobowiązany jest zapłacić Bankowi z tytułu wykorzystania Limitu Karty, najpóźniej w dniu wskazanym w Wyciągu; 25) Odbiorca osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji Płatniczej; 26) Oddział jednostka organizacyjna Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie, w której Bank świadczy dla Kredytobiorców usługi objęte Umową o kartę kredytową, w tym Regulaminem; 27) Organizacja Płatnicza - organizacja zajmująca się rozliczaniem Transakcji Kartą; 28) PIN (Personal Identification Number)/ Kod PIN poufny, czterocyfrowy numer, który łącznie z danymi zawartymi na Karcie służy do elektronicznej identyfikacji Użytkownika Karty oraz Autoryzacji niektórych Transakcji Kartą. W przypadku urządzeń wymagających podania kodu sześciocyfrowego Kod PIN należy poprzedzić dwoma zerami; 29) Przelew z Rachunku Karty przelew z Rachunku Karty realizowany na podstawie Dyspozycji złożonej przez Kredytobiorcę; 30) Rachunek rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony na rzecz Kredytobiorcy na podstawie odrębnie zawartej umowy z Bankiem; 31) Rachunek Karty rachunek techniczny Banku prowadzony w złotych polskich, na którym księgowane są dokonane Transakcje Płatnicze oraz opłaty, prowizje i odsetki należne Bankowi na podstawie Umowy o kartę kredytową, a także dokonane spłaty Zadłużenia. Bank otwiera Rachunek Karty wraz z wydaniem Karty Głównej; 32) Regulamin niniejszy Regulamin kart kredytowych dla klientów indywidualnych Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie; 33) Strona Internetowa strona internetowa Banku 34) Tabela Kursów Walut tabela określająca obowiązujące w Banku kursy wymiany walut obcych dostępna w Oddziałach oraz na Stronie Internetowej; 35) Tabela Opłat i Prowizji tabela opłat i prowizji pobieranych przez Bank od Kredytobiorcy za poszczególne czynności wykonane na podstawie Umowy o kartę kredytową; 36) Tabela Przelewów tabela określająca zasady wykonywania przez Bank przelewów; 37) Transakcja Kartą transakcja dokonana z użyciem Karty polegająca na: a) wypłacie gotówki, b) transakcji bezgotówkowej z fizycznym użyciem karty w terminalu, c) transakcji bezgotówkowej na odległość bez fizycznego okazania Karty, d) transakcji bezgotówkowej przy użyciu danych z karty, z wykorzystaniem technologii bezstykowej transmisji danych dotyczy Kart z aktywną funkcją zbliżeniową, e) operacji Cash-Back dla kart z udostępnioną funkcjonalnością, f) operacji zwrotu na Kartę lub wycofania operacji, g) wpłacie gotówki na Rachunek Karty we wpłatomacie; 38) Transakcja Płatnicza Przelew z Rachunku Karty lub Transakcja Kartą, 39) Umowa o kartę kredytową umowa o Kartę zawarta pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą; 40) Użytkownik Karty Kredytobiorca lub Użytkownik Karty Dodatkowej; 41) Użytkownik Karty Dodatkowej osoba fizyczna upoważniona przez Kredytobiorcę do dokonywania w imieniu i na rzecz Kredytobiorcy Transakcji Kartą przy użyciu Karty Dodatkowej, której dane identyfikacyjne są umieszczone na Karcie Dodatkowej; 42) Wniosek wniosek o wydanie Karty Głównej lub Karty Dodatkowej oraz o przyznanie Limitu Kredytu - możliwy do złożenia w formie elektronicznej, ustnej lub pisemnej; 43) Wnioskodawca osoba fizyczna będąca rezydentem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), ubiegająca się o wydanie Karty i przyznanie Limitu Kredytu; 44) Wyciąg generowane cyklicznie przez Bank zestawienie Transakcji Płatniczych oraz należnych Bankowi odsetek, prowizji i opłat obejmujące miniony Cykl Rozliczeniowy, a także zawierające informację o wysokości oraz terminie wymagalności Minimalnej Kwoty Spłaty; 45) Zablokowanie Karty czasowe wstrzymanie możliwości posługiwania się Kartą z przyczyn określonych w Regulaminie; 46) Zadłużenie łączna kwota zobowiązań Kredytobiorcy wobec Banku z tytułu Umowy o kartę kredytową, obejmująca kwoty dokonanych Transakcji Płatniczych, odsetki oraz wszystkie prowizje i opłaty należne na podstawie Umowy o kartę kredytową i zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, a także opłaty naliczone przez Akceptantów i opłaty naliczone na podstawie miejscowych przepisów posługiwania się bankomatami lub wpłatomatami; 47) Zastrzeżenie Karty trwałe zablokowanie możliwości użytkowania Karty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem; 48) Zdolność Kredytowa zdolność Kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego Kredytu wraz z odsetkami, w terminach określonych w Umowie o kartę kredytową. III. ZAWARCIE UMOWY O KARTĘ KREDYTOWĄ I WARUNKI JEJ PRZEDŁUŻANIA 4 1. Wniosek może być złożony w następujący sposób: 1) osobiście w Oddziale Banku, 2) lub w inny sposób uzgodniony z Bankiem. 2. W celu ustalenia danych Wnioskodawcy Bank ma prawo zażądać dokumentu tożsamości Wnioskodawcy oraz dokumentów potwierdzających prawdziwość danych przekazanych przez Wnioskodawcę ustnie, pisemnie lub elektronicznie. 3. Zawarcie Umowy o kartę kredytową następuje w formie pisemnej. Bank może uzgodnić z Wnioskodawcą inny tryb zawarcia Umowy o kartę kredytową. 4. Bank może odmówić zawarcia Umowy o kartę kredytową, w szczególności w przypadku negatywnej oceny Zdolności Kredytowej Wnioskodawcy dokonanej przez Bank. W przypadku, gdy Bank odmówi zawarcia Umowy o kartę kredytową na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych Banku, Bank niezwłocznie przekazuje Wnioskodawcy bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazuje bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano. 5. Podpis Wnioskodawcy złożony na Karcie Wzorów Podpisów jest wzorem podpisu stosowanym dla celów realizacji Umowy o kartę kredytową. W przypadku braku podpisania przez Wnioskodawcę Karty Wzorów Podpisów wzorem podpisu jest odpowiednio podpis złożony na Wniosku. IV. WYDANIE KART I ICH AKTYWACJA 5 1. Bank wydaje Kartę Główną oraz Karty Dodatkowe na podstawie Wniosku złożonego przez Kredytobiorcę i zawartej z Kredytobiorcą Umowy o kartę kredytową. 2. Karta Główna na nośniku metalowym zostanie przekazana Kredytobiorcy jako karta nieaktywna w Oddziale Banku. Karta Główna na nośniku plastikowym, a także Karty Dodatkowe, zostają przesłane Kredytobiorcy jako karty nieaktywne, listem zwykłym, na wskazany przez Kredytobiorcę adres korespondencyjny. O zmianie adresu do wysyłki Karty, w razie przedłużenia Umowy o kartę kredytową Kredytobiorca jest zobowiązany powiadomić Bank nie później niż na 45 dni przed upływem terminu ważności Karty. Bank może ustalić z Kredytobiorcą inny sposób odbioru Karty. INFOLINIA , Koszt połączenia wg taryfy operatora. Strona 2/9

3 3. Karta przekazywana jest Użytkownikowi Karty jako nieaktywna. Aktywacja Karty może zostać dokonana telefonicznie pod numerem podanym na rewersie Karty, poprzez Bankowość Telefoniczną, poprzez Bankowość Internetową lub w inny sposób udostępniony przez Bank. Użytkownik Karty po otrzymaniu Karty podpisuje ją na pasku do podpisu, znajdującym się na odwrocie Karty. 4. W przypadku nowej Karty, Użytkownik Karty otrzymuje numer PIN przesyłką pocztową, na wskazany adres korespondencyjny lub dokonuje nadania numeru PIN w Bankowości Internetowej lub w inny sposób udostępniony przez Bank. 5. Użytkownik Karty może dokonać zmiany PIN w bankomatach, w których taka usługa jest dostępna dla Użytkowników Kart. 6. Bank nie ma możliwości odtworzenia PIN bądź wygenerowania nowego PIN w miejsce dotychczasowego PIN. 7. Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca podanego na awersie Karty. 8. W przypadku wystąpienia podejrzeń o możliwość wejścia osób trzecich w posiadanie numeru PIN, Użytkownik Karty powinien niezwłocznie zmienić numer PIN. 9. O wydanie Karty Dodatkowej może wnioskować wyłącznie Kredytobiorca. Kredytobiorca może wnioskować o wydanie Kart Dodatkowych maksymalnie dla trzech Użytkowników Karty Dodatkowej, w ramach danej Umowy o kartę kredytową, chyba że Bank postanowi inaczej. 10. Karty Dodatkowe mogą być wydane dowolnym osobom fizycznym o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, wskazanym przez Kredytobiorcę. Na rzecz jednego Użytkownika Karty Dodatkowej może zostać wydana tylko jedna ważna Karta Dodatkowa w ramach danej Umowy o kartę kredytową. 11. Kredytobiorca wnioskując o wydanie Karty Dodatkowej, upoważnia Użytkownika Karty Dodatkowej do dysponowania przy jej użyciu wszystkimi środkami dostępnymi na Rachunku Karty w ramach Limitów Autoryzacyjnych. 12. Kredytobiorca zobowiązuje się do zapoznania przyszłego Użytkownika Karty Dodatkowej z postanowieniami Regulaminu oraz ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania przez Użytkownika Karty Dodatkowej. 13. Użytkownik Karty Dodatkowej może wydawać Dyspozycje oraz uzyskiwać informacje, jedynie w zakresie wydanej dla niego Karty Dodatkowej. 14. Karta Dodatkowa może być aktywowana pod warunkiem wcześniejszego dokonania aktywacji Karty Głównej. 15. Kredytobiorca lub Użytkownik Karty Dodatkowej może zrezygnować z Karty Dodatkowej w każdym czasie. Rezygnacja jest skuteczna od momentu Zastrzeżenia Karty bez wydania nowej Karty Dodatkowej w miejsce zastrzeżonej lub zwrotu Karty Dodatkowej do Banku W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Karty Użytkownik Karty powinien niezwłocznie skontaktować się z Bankiem za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej lub Oddziału. W miejsce Karty zniszczonej lub uszkodzonej Bank przygotuje nową Kartę, z takimi samymi parametrami, jak na Karcie zniszczonej lub uszkodzonej, ale z nowym numerem, terminem ważności oraz PIN-em. 2. Bank poinformuje Użytkownika Karty o braku możliwości wydania duplikatu Karty w chwili zgłoszenia jej zniszczenia lub uszkodzenia. 3. Doręczenie i aktywacja nowej Karty odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału. 4. Po otrzymaniu nowej Karty poprzednia Karta nie może być używana. Użytkownik Karty zobowiązany jest ją zniszczyć w sposób trwały, uniemożliwiający dalsze posługiwanie się Kartą. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, ewentualne Transakcje Kartą, w miejsce której wydano duplikat, obciążają Kredytobiorcę. 5. W przypadku wydania nowej Karty, PIN jest nadawany zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 6. Za wydanie nowej Karty Bank pobiera opłatę określoną w Tabeli Opłat i Prowizji. 7. W przypadku wydania nowej Karty w miejsce zniszczonej lub uszkodzonej nie jest konieczne ponowne zawarcie Umowy o kartę kredytową. V. ZASADY UŻYWANIA KARTY 7 1. Kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie Karty. 2. Karta nie może być wykorzystywana do celów niezgodnych z przepisami polskiego prawa, a w przypadku Transakcji Kartą mających miejsce za granicą Polski, również z przepisami prawa danego kraju, w tym do zakupu towarów i usług zakazanych przez prawo. 3. Karta nie może być używana do dokonywania Transakcji Kartą związanych z prowadzoną przez Użytkownika Karty działalnością gospodarczą lub zawodową. 4. Wszelkie Transakcje Płatnicze dokonane przy użyciu Karty Głównej lub Kart Dodatkowych oraz, w stosownym przypadku, naliczone w związku z nimi: 1) opłaty lub prowizje, 2) oprocentowanie lub odsetki od zadłużenia przeterminowanego, 3) opłaty naliczone na podstawie miejscowych przepisów posługiwania się bankomatami, 4) opłaty naliczone przez Akceptantów, 5) kwoty przekroczenia Limitu Kredytu, obciążają Rachunek Karty, do którego Karty zostały wydane, pomniejszając Dostępne Środki. 5. Użytkownik Karty zobowiązany jest dokonywać Transakcji Płatniczych w ramach Limitu Kredytu. W razie przekroczenia Limitu Kredytu, w tym w wyniku dokonania Transakcji Kartą dokonanej w urządzeniu, za pomocą którego Transakcje Kartą nie są wykonywane w czasie rzeczywistym, kwota przekroczenia stanowi niedopuszczalne saldo debetowe i zostaje doliczona do najbliższej Minimalnej Kwoty Spłaty oraz powiększa Zadłużenie Kredytobiorcy. 6. W ramach Limitu Kredytu Użytkownik Karty może dokonywać Transakcji Kartą do wysokości obowiązujących Limitów Autoryzacyjnych. 7. Przyznany Kredytobiorcy Limit Kredytu ma charakter odnawialny. Każda Transakcja Płatnicza zmniejsza Dostępne Środki, a każda spłata zwiększa Dostępne Środki. Spłaty w wysokości wyższej od Zadłużenia (nadpłata) zwiększają Dostępne Środki na Rachunku Karty, z zastrzeżeniem, że kwota nadpłaty nie podlega oprocentowaniu. 8. Limity Autoryzacyjne mogą zostać ustanowione przez Kredytobiorcę indywidualnie do każdej Karty, jak i być zmieniane w każdym czasie na wniosek Kredytobiorcy za pomocą Bankowości Internetowej, Bankowości Telefonicznej lub poprzez złożenie Dyspozycji w Oddziale. Zmiana Limitów Autoryzacyjnych odnosi skutek nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych od dnia złożenia Dyspozycji. 9. Informacja o Transakcjach Płatniczych dokonanych w ciężar Rachunku Karty dostępna jest za pośrednictwem Bankowości Internetowej, Bankowości Telefonicznej oraz na Wyciągu. 10. Użytkownik Karty zobowiązany jest do weryfikacji, że wszystkie składane przez niego Dyspozycje są prawidłowe i zgodne z jego intencją. 11. Z chwilą upływu okresu wypowiedzenia Umowy o kartę kredytową, Kredytobiorca zobowiązany jest do zniszczenia Karty Głównej wraz z Kartami Dodatkowymi oraz spłaty całości Zadłużenia w terminie podanym na ostatnim Wyciągu Prawo używania Karty wygasa wraz z: 1) upływem ostatniego dnia ważności Karty, 2) utratą lub zniszczeniem Karty, 3) upływem okresu wypowiedzenia Umowy o kartę kredytową, 4) Zastrzeżeniem Karty bez wydania nowej Karty, 5) wygaśnięciem Umowy o kartę kredytową, 6) śmiercią Użytkownika Karty. 2. Prawo używania Karty Dodatkowej wygasa ponadto w każdym przypadku rezygnacji przez Kredytobiorcę z Karty Głównej lub śmierci Kredytobiorcy. VI. TRANSAKCJE PŁATNICZE 9 1. Zatwierdzenie Transakcji Kartą, w tym Autoryzacja, następuje: 1) dla transakcji bezstykowej poprzez zbliżenie Karty z aktywną funkcją zbliżeniową do czytnika kart wyposażonych w technologię INFOLINIA , Koszt połączenia wg taryfy operatora. Strona 3/9

4 bezstykowej transmisji danych; operacja do kwoty 50 PLN może wymagać dla swojej ważności potwierdzenia PIN, operacje powyżej kwoty 50 PLN potwierdzane są PIN, 2) dla transakcji w bankomacie poprzez włożenie Karty do bankomatu oraz wprowadzenie PIN, 3) dla transakcji w terminalu POS (w tym zwrotu na Kartę) poprzez włożenie Karty do elektronicznego terminala płatniczego oraz wprowadzenie PIN lub złożenie podpisu przez Użytkownika Karty na potwierdzeniu transakcji, 4) dla transakcji na odległość poprzez przekazanie danych Karty, w szczególności numeru Karty, daty jej ważności i kodu identyfikacyjnego Karty (trzycyfrowego kodu CVC2 podanego na rewersie Karty) oraz dodatkowo podanie Kodu Autoryzacji, w przypadku Transakcji Kartą u niektórych Akceptantów umożliwiających zastosowanie przez Bank takiej funkcji. 2. Zatwierdzenie Przelewu z Rachunku Karty, w tym Autoryzacja, następuje: 1) w Bankowości Internetowej poprzez podanie Kodu Autoryzacji, 2) w Oddziale poprzez własnoręczny podpis Kredytobiorcy, zgodny z wzorem podpisu złożonym na Karcie Wzorów Podpisów. 3. Bank jest uprawniony do żądania dodatkowej Autoryzacji Transakcji Płatniczych, w szczególności Autoryzacji telefonicznej pod wskazanym Bankowi numerem telefonu. Wezwanie do dodatkowej Autoryzacji jest równoznaczne z odmową wykonania Transakcji Płatniczej przez Bank do czasu wykonania dodatkowej Autoryzacji. 4. Akceptant może żądać od Użytkownika Karty okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość, w razie uzasadnionych wątpliwości, co do tożsamości osoby dokonującej Transakcji Kartą. 5. Dokonanie Autoryzacji Transakcji Kartą przez Użytkownika Karty Dodatkowej oznacza jednocześnie wyrażenie zgody przez Kredytobiorcę na obciążenie Rachunku Karty kwotą tej Transakcji Kartą wraz z należnymi opłatami i prowizjami, lub także innymi kwotami, o których mowa w 7 ust. 4 Regulaminu. 6. Momentem otrzymania Dyspozycji Przelewu z Rachunku Karty jest moment, w którym zlecenie płatnicze przekazane bezpośrednio przez Kredytobiorcę zostało otrzymane przez Bank. Momentem otrzymania przez Bank Dyspozycji realizacji Transakcji Kartą jest moment przedstawienia Bankowi przez Organizację Płatniczą Transakcji Kartą do rozliczenia. 7. Zlecenia płatnicze otrzymane: 1) w dniu innym niż Dzień Roboczy, 2) w Dniu Roboczym po godzinie granicznej wskazanej w Tabeli Przelewów, uważa się za otrzymane następnego Dnia Roboczego. Zlecenia płatnicze dotyczące Przelewu z Rachunku Karty na inny rachunek prowadzony przez Bank, których realizacja wymaga przewalutowania kwoty transakcji, przyjmowane są przez Bank wyłącznie w Dni Robocze w godzinach wskazanych w Tabeli Przelewów. 8. Zlecenia płatnicze Przelewów z Rachunku Karty Bank wykonuje poprzez uznanie rachunku dostawcy usług płatniczych odbiorcy nie później niż w terminach określonych w Tabeli Przelewów, liczonych od dnia otrzymania Dyspozycji. 9. Bank wykonuje Transakcje Płatnicze Kartą poprzez uznanie rachunku dostawcy usług płatniczych Akceptanta, podmiotu wypłacającego gotówkę, w tym operatora bankomatu, lub innego odbiorcy nie później niż w terminie 30 Dni Roboczych od momentu otrzymania Dyspozycji. 10. Użytkownik Karty nie może odwołać otrzymanego przez Bank zlecenia płatniczego ani wycofać zgody na wykonanie otrzymanego przez Bank od Użytkownika Karty zlecenia płatniczego. 11. W przypadku Transakcji Płatniczych inicjowanych przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, Użytkownik Karty nie może odwołać zlecenia płatniczego oraz wycofać zgody na wykonanie Transakcji Płatniczej po przekazaniu zlecenia płatniczego Odbiorcy lub po udzieleniu zgody Odbiorcy na wykonanie Transakcji Płatniczej z wyjątkiem okoliczności przewidzianych we właściwych przepisach prawa. 12. Kredytobiorca może wnosić o zwrot kwoty wykonanej i autoryzowanej Transakcji Płatniczej inicjowanej za pośrednictwem Odbiorcy, jeżeli: 1) w momencie Autoryzacji nie została określona dokładna kwota Transakcji Płatniczej oraz 2) kwota Transakcji Płatniczej jest wyższa niż kwota, jakiej Kredytobiorca mógł się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych transakcji, postanowienia Umowy o kartę kredytową, Regulaminu i innych uregulowań oraz uzgodnień obowiązujących między Bankiem a Kredytobiorcą oraz istotne dla sprawy okoliczności. Wnosząc o zwrot, Kredytobiorca nie może powoływać się na przyczyny związane z wymianą walut. 13. Kredytobiorca, wnosząc o zwrot, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest przedstawić okoliczności faktyczne wskazujące na spełnienie warunków, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Wniosek o zwrot, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, należy złożyć w terminie 8 tygodni od dnia obciążenia Rachunku Karty. Wniosek o zwrot należy złożyć w Oddziale w formie stosownej Dyspozycji lub za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej Bank przyjmuje do realizacji poprawnie sporządzone i przekazane Bankowi Dyspozycje. Bank może odmówić wykonania Dyspozycji niespełniającej wymogów określonych w Umowie o kartę kredytową, Regulaminie, odrębnych uzgodnieniach lub uregulowaniach obowiązujących pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą, a także w sytuacjach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w tym na podstawie orzeczeń właściwych organów, bez względu na moment stwierdzenia zachodzenia przesłanek odmowy. Bank może odmówić wykonania Dyspozycji w szczególności w następujących przypadkach: 1) brak jest wystarczającej kwoty środków w ramach Limitu Kredytu, 2) w treści Dyspozycji występują nieprawidłowości, uniemożliwiające jej realizację, 3) podany unikatowy identyfikator jest nieprawidłowy, 4) na Rachunku Karty występuje blokada uniemożliwiająca obciążanie Rachunku Karty, 5) w przypadkach określonych w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy, oraz w przypadkach wskazanych w innych postanowieniach Umowy o kartę kredytową, Regulaminu oraz innych uregulowań lub uzgodnień obowiązujących pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą. 2. W przypadku odmowy wykonania zlecenia płatniczego Bank powiadomi Użytkownika Karty o odmowie w najbliższym możliwym terminie oraz jeżeli to możliwe o przyczynach odmowy i o procedurze prostowania błędów, które spowodowały odmowę, chyba że powiadomienie takie jest niedopuszczalne z mocy przepisów. Bank informuje o odmowie wykonania zlecenia płatniczego w jeden w poniższych sposobów: za pośrednictwem Bankowości Internetowej, osobiście w Oddziale, dzwoniąc pod numer telefonu wskazany Bankowi przez Użytkownika Karty, wiadomością wysłaną na adres wskazany Bankowi przez Użytkownika Karty lub komunikatem systemowym terminalu, w którym została użyta Karta, bądź bankomacie chyba że powiadomienie jest niedopuszczalne z mocy przepisów prawa. W przypadku zlecenia płatniczego złożonego w Oddziale informacja o odmowie wykonania Transakcji Płatniczej jest przekazywana osobiście do Użytkownika Karty. 3. W przypadku odmowy wykonania zlecenia płatniczego i następnie usunięcia przez Użytkownika Karty przyczyn, które spowodowały odmowę, w tym dokonania dodatkowej Autoryzacji na zasadach określonych w 9 ust. 3, za moment otrzymania zlecenia przez Bank uznaje się moment otrzymania poprawionego zlecenia lub dodatkowo autoryzowanego zlecenia Przelew z Rachunku Karty wykonywany jest wyłącznie w złotych polskich. 2. Kredytobiorca składając Dyspozycję Przelewu z Rachunku Karty zobowiązany jest podać: 1) unikatowy identyfikator, 2) dane identyfikujące odbiorcę, tj. imię i nazwisko / nazwę oraz adres zamieszkania / siedziby odbiorcy, 3) kwotę i walutę przelewu, 4) tytuł przelewu. 3. Za wykonanie Przelewu z Rachunku Karty pobierana jest opłata wskazana w Tabeli Opłat i Prowizji. INFOLINIA , Koszt połączenia wg taryfy operatora. Strona 4/9

5 4. Dyspozycje Przelewu z Rachunku Karty mogą być składane wyłącznie przez Kredytobiorcę i są realizowane w ramach Dostępnych Środków pomniejszonych o kwotę należnej prowizji. 5. Dyspozycję Przelewu z Rachunku Karty uznaje się za wykonaną na rzecz właściwego Odbiorcy, jeżeli została wykonana przez Bank zgodnie z unikatowym identyfikatorem wskazanym w treści zlecenia płatniczego, bez względu na inne informacje dodatkowe dostarczone przez Kredytobiorcę lub będące w posiadaniu Banku lub innych podmiotów uczestniczących w wykonaniu zlecenia. 6. Unikatowym identyfikatorem jednoznacznie identyfikującym odbiorcę lub jego rachunek płatniczy w przypadku Dyspozycji Przelewu z Rachunku Karty jest: 1) w przypadku przelewu krajowego numer rachunku bankowego odbiorcy (NRB), 2) w przypadku przelewu międzynarodowego numer rachunku bankowego odbiorcy, w tym IBAN, oraz numer BIC dostawcy odbiorcy. 7. Uprawnienie Kredytobiorcy do dokonywania Przelewów z Rachunku Karty wygasa w każdym przypadku z chwilą upływu okresu wypowiedzenia Umowy o kartę kredytową. VII. ROZLICZANIE TRANSAKCJI PŁATNICZYCH I SPŁATA ZADŁUŻENIA Niezwłocznie po otrzymaniu Transakcji Kartą do rozliczenia od Organizacji Płatniczej lub operatora urządzenia za pośrednictwem którego dokonano Transakcji Kartą, Bank dokonuje obciążenia lub uznania Rachunku Karty kwotą dokonanych Transakcji Kartą oraz należnych opłat i prowizji w Dniu Roboczym, w którym nastąpił wpływ Transakcji Kartą do rozliczenia do Banku. 2. Dokonanie Transakcji Kartą może skutkować zmniejszeniem Limitu Kredytu na Rachunku Karty poprzez zablokowanie środków stanowiących równowartość kwoty Transakcji Kartą oraz należnych z tego tytułu opłat i prowizji. Ustanowiona na Rachunku Karty blokada środków jest znoszona z chwilą obciążenia Rachunku Karty kwotą Transakcji Kartą oraz należnych z tytułu Transakcji Kartą opłat i prowizji Po zakończeniu każdego Cyklu Rozliczeniowego Bank sporządza Wyciąg zawierający zestawienie wszystkich Transakcji Płatniczych wraz z informacją o pobranych opłatach, prowizjach oraz naliczonych odsetkach, i przesyła go w formie papierowej. za pośrednictwem Bankowości Internetowej lub na adres wskazany Kredytobiorcy przez Bank. Informacje zawarte na Wyciągu dostępne są także za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej. 2. Jeżeli ostatni dzień Cyklu Rozliczeniowego przypada na dzień inny niż Dzień Roboczy, to okres trwania tego Cyklu Rozliczeniowego przedłuża się do najbliższego Dnia Roboczego. 3. W przypadku, gdy w danym Cyklu Rozliczeniowym nie została dokonana żadna Transakcja Płatnicza na Rachunku Karty oraz nie występuje na nim Zadłużenie ani nadpłata, Wyciąg za ten Cykl Rozliczeniowy może nie być przesyłany Kredytobiorcy. 4. W przypadku nieotrzymania Wyciągu za dany Cykl Rozliczeniowy, Kredytobiorca zobowiązany jest skontaktować się z Bankiem w celu zgłoszenia faktu nieotrzymania Wyciągu oraz uzyskania informacji o aktualnie wymagalnej Minimalnej Kwocie Spłaty, chyba że nieotrzymanie Wyciągu spowodowane było brakiem Transakcji Płatniczych w danym Cyklu Rozliczeniowym. Nieotrzymanie Wyciągu nie zwalnia Kredytobiorcy z obowiązku spłaty Minimalnej Kwoty Spłaty. 5. Kredytobiorca ma prawo do nieodpłatnej zmiany dnia zakończenia Cyklu Rozliczeniowego w formie pisemnej Dyspozycji lub za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej nie częściej niż raz na 3 miesiące. Zmiana daty zakończenia Cyklu Rozliczeniowego pociąga za sobą zmianę dnia generowania Wyciągu Spłata Zadłużenia może być zrealizowana w formie: 1) przelewu na Rachunek Karty z rachunku prowadzonego w Banku lub w innych bankach, 2) wpłaty gotówkowej na Rachunek Karty w innych bankach lub urzędach pocztowych, 3) Automatycznej Spłaty lub Automatycznej Spłaty Minimalnej z Rachunku, 4) wpłaty gotówkowej za pośrednictwem wpłatomatu lub bankomatu udostępniającego taką funkcjonalność. 2. W przypadku uzgodnienia przez Bank i Kredytobiorcę Automatycznej Spłaty lub Automatycznej Spłaty Minimalnej, Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na Rachunku środki w wysokości nie mniejszej niż kwota Automatycznej Spłaty określona przez Kredytobiorcę albo Minimalna Kwota Spłaty w dniu poprzedzającym termin odpowiednio Automatycznej Spłaty lub Minimalnej Kwoty Spłaty. Bank nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową spłatę Zadłużenia w przypadku braku środków na Rachunku, z którego ma być dokonana Automatyczna Spłata lub Automatyczna Spłata Minimalna. 3. Za datę dokonania spłaty przyjmuje się datę wpływu środków na Rachunek Karty albo datę obciążenia Rachunku Kredytobiorcy kwotą Automatycznej Spłaty lub Automatycznej Spłaty Minimalnej Rozliczenia pomiędzy Bankiem i Kredytobiorcą z tytułu wydania i używania Kart prowadzone są w złotych polskich (PLN). 2. Transakcje Kartą dokonywane są w walucie uzgodnionej pomiędzy Użytkownikiem Karty i Akceptantem lub podmiotem wypłacającym gotówkę, w tym operatorem bankomatu. 3. Transakcje Kartą dokonane w walucie innej niż euro (EUR) lub złoty polski (PLN) są przeliczane przez Organizację Płatniczą na walutę euro (EUR) po kursie Organizacji Płatniczej z dnia rozliczenia Transakcji Kartą przez tę Organizację Płatniczą. 4. Bank przelicza kwotę Transakcji Kartą w euro (EUR), w tym obliczoną zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, na złote polskie (PLN) po kursie sprzedaży waluty euro (EUR) z Tabeli Kursów Walut obowiązującej z chwili, w której nastąpił wpływ Transakcji Kartą do rozliczenia do Banku. 5. Rachunek Karty obciążany jest kwotą dokonanych Transakcji Kartą oraz należnych opłat i prowizji w Dniu Roboczym, w którym nastąpił wpływ operacji do rozliczenia do Banku. Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, iż z tytułu różnic kursowych kwota zablokowanych środków opisana w 12 ust. 2 Regulaminu może być różna od kwoty rozliczenia tej transakcji. 6. W przypadku otrzymania na Rachunek Karty transakcji w walucie innej niż złoty polski (PLN), Bank jest uprawniony do przewalutowania kwoty transakcji stosując kurs kupna waluty obcej z Tabeli Kursów Walut obowiązującej w chwili uznania Rachunku Karty kwotą transakcji. 7. Tabela Kursów Walut oraz kursy Organizacji Płatniczej podlegają zmianom bez ograniczeń co do częstotliwości i zakresu tych zmian. Zmiana Tabeli Kursów Walut oraz kursów Organizacji Płatniczej nie wymaga uprzedniego zawiadomienia Kredytobiorcy. Tabela Kursów Walut jest publikowana przez Bank na Stronie Internetowej oraz w Oddziałach. Kursy walut Organizacji Płatniczej publikowane są na jej stronie internetowej. Zmiany wchodzą w życie z momentem ogłoszenia zmienionej Tabeli Kursów Walut przez Bank. 8. W przypadku Transakcji Płatniczych realizowanych w walucie innej niż złote polskie i waluta rozliczeniowa, do wartości Transakcji Płatniczej może być doliczana prowizja za przewalutowanie w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat i Prowizji. VIII. ZABLOKOWANIE I ZASTRZEŻENIE KARTY Użytkownik Karty ma prawo zablokowania możliwości wykonania Transakcji Kartą przy użyciu Karty z aktywną funkcjonalnością zbliżeniową za pośrednictwem czytnika kart wyposażonego w technologię bezstykowej transmisji danych składając dyspozycję za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej. Bank ma prawo zablokowania możliwości wykonania Transakcji Kartą, o których mowa w zdaniu poprzednim w przypadkach określonych w ust. 3 poniżej. INFOLINIA , Koszt połączenia wg taryfy operatora. Strona 5/9

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Limitu kredytowego oraz zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5 regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 02.02.2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Niniejszy Regulamin wydawania i użytkowania Kart kredytowych PLUS BANK S.A. dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 2 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych... 5 Rozdział I Warunki udzielenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Warunki wydawania i używania kart kredytowych w mbanku

Warunki wydawania i używania kart kredytowych w mbanku obowiązuje od 05.07.2011r. BRE BANK S.A. Warunki wydawania i używania kart kredytowych w mbanku Łódź, lipiec 2011 r. Strona 1 z 16 SPIS TREŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE... 3 II WYDAWANIE KART

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KART KREDYTOWYCH I CHARGE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ II ZASADY PRZYZNAWANIA LIMITU KREDYTU... 7 ROZDZIAŁ III WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN... Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla firm w mbanku I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...4 V Używanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

5) dokonywanie transakcji zbliżeniowych na warunkach i zasadach opisanych w niniejszym punkcie: a) dokonywanie transakcji zbliżeniowych jest możliwe

5) dokonywanie transakcji zbliżeniowych na warunkach i zasadach opisanych w niniejszym punkcie: a) dokonywanie transakcji zbliżeniowych jest możliwe BRE BANK SA Warunki wydawania i używania kart kredytowych w mbanku Łódź, sierpień 2012 r. 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Postanowienia niniejszych Warunków wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA. Regulamin korzystania z Kart kredytowych dla firm (obowiązuje od 04.06.2013)

BRE Bank SA. Regulamin korzystania z Kart kredytowych dla firm (obowiązuje od 04.06.2013) BRE Bank SA Regulamin korzystania z Kart kredytowych dla firm (obowiązuje od 04.06.2013) Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Warunki udzielenia kredytu w karcie kredytowej 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych

Regulamin kart debetowych Regulamin kart debetowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i używania kart debetowych Getin Noble Banku SA oraz rozliczania operacji dokonanych z użyciem tych kart. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014 r.

Regulamin korzystania z Kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014 r. Regulamin korzystania z Kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014 r. Spis treści Załącznik nr 3 do PO Nr A-V- Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

regulamin kart debetowych dla firm w ramach Orange Finanse

regulamin kart debetowych dla firm w ramach Orange Finanse regulamin kart debetowych dla firm w ramach Orange Finanse Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5 Rozdział I Wydawanie kart... 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne KARTY KREDYTOWE DO WSPÓLNEGO LIMITU KREDYTOWEGO REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki umów dotyczących kart kredytowych Xelion wydawanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Business

Regulamin Kart Kredytowych Business Regulamin Kart Kredytowych Business Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Business wydany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Część I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DATA OBOWIĄZYWANIA Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2015. DEFINICJE POJĘĆ i SKRÓTÓW 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart kredytowych Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart kredytowych Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart kredytowych Euro Banku S.A. 1 1) Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Limitu kredytowego oraz zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo