PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2012 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2012 ROK"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr XIV/160/11 Rady Miasta Chełm z dnia r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2012 ROK

2 Spis treści WSTĘP... 3 I REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2011 ROK... 4 II WDRAŻANIE PROGRAMU PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2012 ROK...14 PRIORYTETY PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA...14 CELE PROGRAMU...15 ZADANIA...15 ADRESACI PROGRAMU...21 FINANSOWANIE PROGRAMU REALIZATORZY PROGRAMU...21 PODSUMOWANIE...22 i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012 rok strona 2 z 22

3 WSTĘP Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej każdy ma prawo do ochrony zdrowia, przy czym władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Według ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ochrona zdrowia jest jednym z najważniejszych zadań własnych gminy (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), z kolei promocja zdrowia znajduje się w katalogu zadań własnych powiatu zawartym w ustawie z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.). W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) wymienione są szczególnie istotne zadania własne gminy i powiatu w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym: 1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy; 2) przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach zdrowotnych; 3) inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami; 4) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy; 5) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami; 6) przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych; 7) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu; 8) pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia; i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012 rok strona 3 z 22

4 9) podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych. I REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2011 ROK 1 Zwiększenie dostępności do podstawowych badań przesiewowych w grupie tzw. chorób cywilizacyjnych poprzez realizację wieloletnich programów profilaktycznych opracowanych i wdrażanych przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie W 2011r. Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie realizował cztery programy profilaktyczne współfinansowane z budżetu Miasta Chełm, tj.: 1) program profilaktyki gruźlicy i raka płuc, 2) program profilaktyki osteoporozy, 3) program profilaktyki chorób układu krążenia, 4) program profilaktyki raka piersi. Szczegółowa ocena efektów programów realizowanych przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej za 2011r. zostanie przedstawiona Radnym Rady Miasta Chełm w lutym 2012r. 2 Działania na rzecz zapobiegania chorobom zakaźnym i wirusowym Wdrażanie programu zapobiegania chorobom zakaźnym poprzez szczepienia przeciwko pneumokokom. W 2011r. kontynuowano realizację programu ochrony dzieci z miasta Chełm przed Inwazyjną Chorobą Pneumokokową. Celem programu była kontynuacja szczepień dzieci urodzonych w 2007r. Jednakże pomimo szerokiej akcji informacyjnej (informacje w lokalnej prasie, ogłoszenia radiowe, imienne zaproszenia wysyłane do rodziców dzieci) przeprowadzonej przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie nie zrealizowano wszystkich zamierzonych szczepień w danym roczniku. W związku z czym w listopadzie 2011r. podpisano aneks do umowy na realizację szczepień, rozszerzając grupę odbiorców o dzieci urodzone w 2008r. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji tego zadania zostaną przedstawione w ocenie efektów i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012 rok strona 4 z 22

5 programów zdrowotnych realizowanych przez MSPZOZ w Chełmie w 2011r. w miesiącu lutym 2012r. W 2011r. po raz trzeci prowadzona była prozdrowotna akcja Sierpień ze zdrowiem. Jednym z jej elementów była profilaktyka chorób zakaźnych. Dnia 18 sierpnia 2011r. obok badań cukru, pomiarów ciśnienia i konsultacji indywidualnych dotyczących słuchu odbywała się edukacja na temat chorób zakaźnych prowadzona przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie. 3 Wdrażanie programów na rzecz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Zgodnie z Programem Współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi w 2011r. ogłoszony został konkurs na realizację zadań w zakresie: 1) profilaktyki chorób układu krążenia, nowotworów (ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów oskrzeli i płuc oraz nowotworów piersi, nowotworów złośliwych gruczołu krokowego), cukrzycy - skierowana do ogółu społeczności lokalnej, 2) profilaktyki alergii edukacja rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (realizacja zadania w przedszkolach i szkołach podstawowych), 3) zapobiegania wadom postawy u dzieci poprzez aktywny tryb życia, 4) udzielania pierwszej pomocy edukacja młodzieży, 5) profilaktyki chorób społecznych i cywilizacyjnych poprzez propagowanie zasad zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej - skierowana do ogółu społeczności lokalnej (w tym organizacja imprezy Sierpień ze zdrowiem ). Wysokość środków zaplanowanych na ten cel wyniosła ,00 zł. Do konkursu przystąpiły trzy organizacje pozarządowe, które otrzymały dotację na realizację nw. zadań: Lp. Nazwa i adres organizacji pozarządowej 1. Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKI w Chełmie ul. Połaniecka Chełm Nazwa zadania Profilaktyka chorób układu krążenia, nowotworów (ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów oskrzeli i płuc oraz nowotworów piersi, nowotworów złośliwych gruczołu krokowego), cukrzycy - skierowana do ogółu społeczności lokalnej (Nazwa własna zadania: Powrót do zdrowia kobiet po Wysokość dofinansowania PLN 4 428,00 i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012 rok strona 5 z 22

6 2. Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Chełmie ul. I Pułku Szwoleżerów 15 a Chełm 3. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Lublinie ul. Puchacza Lublin operacji piersi) Zapobieganie wadom postawy u dzieci poprzez aktywny tryb życia (Nazwa własna zadania: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci) Udzielanie pierwszej pomocy edukacja młodzieży (Nazwa własna zadania: Udzielanie pierwszej pomocy edukacja młodzieży uczęszczającej do szkół na terenie miasta Chełm) , ,00 4. Suma ,00 Przeprowadzenie akcji Sierpień ze zdrowiem 2011 stanowiło jedną z propozycji w katalogu zadań dla organizacji pozarządowych. W 2011r. żadna organizacja pozarządowa nie złożyła oferty konkursowej na realizację ww. zadania. Urząd Miasta Chełm już po raz trzeci we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Chełmie, Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Chełmie, Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Chełmie, Stacją Ratownictwa Medycznego w Chełmie, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie, Chełmskim Domem Kultury, organizacjami pozarządowymi, firmami farmaceutycznymi, podmiotami wykonującymi badania słuchu i aptekami był organizatorem projektu Sierpień ze zdrowiem. Ta prozdrowotna, plenerowa akcja odbywała się w każdy czwartek sierpnia w parku przy budynku Urzędu Miasta Chełm przy ul. Obłońskiej 20. Celem przedsięwzięcia była promocja zdrowia i edukacja społeczności lokalnej w zakresie: 1) zdrowego stylu życia i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, w tym przede wszystkich chorobom układu krążenia i nowotworom, 2) przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz zapobiegania HIV/AIDS, 3) pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach akcji około 240 mieszkańców miasta skorzystało z bezpłatnych badań profilaktycznych: pomiaru poziomu cukru, cholesterolu, ciśnienia krwi, badań spirometrycznych, badań słuchu. Ponadto uczestnikom projektu obliczano wskaźnik masy ciała i udzielano porad żywieniowych. Mieszkańcy miasta korzystali również z porad fachowców w zakresie uzależnień, chorób zakaźnych, odbył się również pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W czasie trwania akcji uczestnikom rozdawana była i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012 rok strona 6 z 22

7 ankieta, w której mieszkańcy mogli dokonać oceny całego przedsięwzięcia oraz wyrazić swoje zdanie o zapotrzebowaniu na podobne akcje w przyszłości. Ankietę wypełniło 64 osoby, z których wszyscy ocenili akcję za potrzebną i bardzo potrzebą. Wśród określeń opisujących Sierpień ze zdrowiem ankietowani wymieniali: bardzo potrzebna akcja, pozytywna akcja, super wspaniała obsługa, badania potrzebne, zainteresowanie bardzo duże, powinno to trwać cały m-c. W 2011r. w ramach Miejskiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie w 33 placówkach oświatowo wychowawczych podejmowane były działania z zakresu promocji zdrowia. Ponadto w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie z dnia 08 czerwca 2011r. odbyła się konferencja pt. Nordic Walking maszerować każdy może..., w której uczestniczyło łącznie 52 osoby: nauczyciele z chełmskich placówek oświatowo -wychowawczych, jak również fizjoterapeuci gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Ośrodka Rewalidacyjno-Terapeutycznego działającego w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie. Spotkanie składało się z części teoretycznej i praktycznej, które prowadzone były przez wykwalifikowanego instruktora Nordic Walking. W 2011r. kontynuowane były również zadania z zakresu gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej dla dzieci w wieku szkolnym (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) w Ośrodku Rewalidacyjno Terapeutycznym przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie. Na koniec czerwca 2011r. w zajęciach uczestniczyło 278 dzieci w 35 grupach korekcyjnych. Zajęcia odbywały się w salach korekcyjnych oraz na basenie i były prowadzone przez zespół rehabilitantów i fizjoterapeutów. 4 Działania na rzecz zapobiegania chorobom wynikającym ze spożywania alkoholu i narkotyków oraz palenia tytoniu 4.1 Wszelkie działania jakie były realizowane w 2011r. na rzecz zapobiegania chorobom wynikającym ze spożywania alkoholu i narkotyków były realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Ocena realizacji obu programów zostanie przedstawiona Radnym Rady Miasta Chełm w marcu 2012r. i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012 rok strona 7 z 22

8 4.2 W 2011r. w ramach działań na rzecz zapobiegania chorobom wynikającym z palenia tytoniu miasto Chełm brało udział w XIV edycji Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP18! Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Chełmie realizowała obchody Światowego Dnia bez Tytoniu oraz akcję Rzuć Palenie Razem z Nami. 4.3 W ramach działań na rzecz zapobiegania chorobom wynikającym ze spożywania alkoholu i narkotyków oraz palenia tytoniu, jak również w celu promocji zdrowego stylu życia w sierpniu 2012 roku została po raz trzeci zorganizowana akcja Sierpień ze zdrowiem. 5 Pomoc doraźna w stanach nagłego zagrożenia życia 5.1 Podczas akcji Sierpień ze zdrowiem 2011 odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Zajęcia poprowadził ratownik medyczny, przedstawiciel Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie. Realizacja tego zadania skoncentrowana była głównie na prezentacji resuscytacji krążeniowo oddechowej, jak również na omówieniu w jakich sytuacjach, z jakiego powodu i wg jakich zasad należy dane czynności wykonywać. 5.2 W 2011r. Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie przyznano dotację w wysokości 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu łączności alarmowej (łączny koszt dostawy wyniósł: 7 441,50 zł). 6 Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wszelkie działania w zakresie przeciwdziałania przemocy podejmowane były na podstawie zapisów Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata r. Ocena realizacji przedmiotowego programu zostanie przedstawiona Radnym Rady Miasta Chełm w kwietniu 2012r. 7 Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Chełmie (PSSE w Chełmie) Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Chełmie w oparciu o Narodowy Program Zdrowia oraz zalecenia Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej koordynuje i monitoruje ogólnopolskie programy edukacyjne w zakresie profilaktyki i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012 rok strona 8 z 22

9 i promocji zdrowia. W roku szkolnym 2010/2011 PSSE w Chełmie nadzorowała i monitorowała następujące programy: 1) pilotażowy program dot. profilaktyki żółtaczki typu C pn. Stop! HCV w Zespole Szkół Ekonomicznych i III LO w Chełmie 1 klasa, udział 30 uczniów; 2) Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata (POZNPT) skierowany do wszystkich grup społecznych w ramach którego zorganizowano: a) kampanie społeczne skierowane do ogółu społeczeństwa oraz konkursy w radio Bon Ton dla radiosłuchaczy; b) punkty porad i pomiarów podstawowych parametrów zdrowia na terenie miasta Chełm (Urząd Miasta hol, Starostwo Powiatowe- hol, Bank PKO BP, bank PEKAO SA); c) obchody Światowego Dnia bez Papierosa -31 maja; d) akcję Rzuć Palenie Razem z Nami 17 listopada, e) kampanię pt. Miasta wolne od dymu. 3) edukacyjne programy dotyczące profilaktyki antytytoniowej oraz promocji zdrowego stylu życia: a) Czyste powietrze wokół nas - program skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i nauczycieli, udział 14 placówek z Chełma (971 dzieci), b) Nie pal przy mnie proszę - program skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych, udział 11 placówek z Chełma 1464 uczniów; c) Znajdź właściwe rozwiązanie - program skierowany do uczniów klas IV VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjum, udział 13 placówek z Chełma, 2779 uczniów; Ponadto PSSE Chełm na bieżąco monitoruje przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w placówkach nadzorowanych zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.). 4) program edukacyjny dot. chorób dietozależnych, zbilansowanej diety oraz promocji aktywności fizycznej w środowisku młodzieży gimnazjalnej realizowany metodą projektu przez nauczycieli koordynatorów i uczniów pn. Trzymaj formę - etap i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012 rok strona 9 z 22

10 V - program skierowany do uczniów klas I-II gimnazjum, udział 8 placówek z Chełma, 1819 uczniów;udział w ogólnopolskim konkursie Projekt Trzymaj Formę 2 palcówek z terenu miasta Chełma: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Chełmie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Chełmie; 5) Alert ekologiczno zdrowotny - program w zakresie ochrony środowiska i zdrowia realizowany w celu podnoszenia świadomości ekologicznej i zdrowotnej młodzieży, w którym wzięło udział pn uczniów z 12 placówek z miasta Chełm; 6) program dot. profilaktyki zakażeń HPV: Wybierz życie pierwszy krok skierowany do uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych, udział 11 placówek z Chełma, 1702 uczniów; Ponadto Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie organizowała wraz z lokalnymi mediami konkursy ekologiczne, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, jak również brała udział w 2 -dniowym forum działań prozdrowotnych pod nazwą Akademia Zdrowia Przedszkolaka, w którym uczestniczyło 961 dzieci z 13 przedszkoli z Chełma. Edukacja społeczności lokalnej prowadzona była poprzez: konferencję upowszechniającą działania na rzecz profilaktyki tytoniowej, HIV/AIDS; kampanię radiową Zrób test na HIV, apele, konkursy radiowe dla radiosłuchaczy oraz dystrybucję materiałów oświatowo- zdrowotnych i ekologicznych (ulotek, płyt CD); Oprócz zadań wynikających z Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2011 rok Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Chełmie realizowała: 1) program edukacyjny dot. profilaktyki zakażeń meningokokowych pn. Pierwszy dzwonek - udział 38 placówek, uczniów; 2) ogólnopolskie badania ankietowe pod nazwą Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w celu określenia ryzykownych zachowań kobiet w ciąży; ankietyzacja kobiet w ciąży na oddziale położniczym Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie, 20 anonimowych ankiet dotyczących diety i żywienia, masy ciała, cukrzycy nadciśnienia, suplementów diety, witamin, aktywności fizycznej palenia tytoniu, picia alkoholu, używania innych substancji psychoaktywnych, badań profilaktycznych w ciąży; 3) Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu Życia skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, udział 11 placówek z Chełma, 1180 osób; i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012 rok strona 10 z 22

11 8 Współpraca ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich Dnia 17 marca 2011r. weszło w życie Zarządzenie Nr 87/11 Prezydenta Miasta Chełm w sprawie powołania Lokalnego Zespołu Koordynacyjnego w Chełmie w ramach Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Pracami 8 osobowego Zespołu kieruje Lokalny Koordynator będący przedstawicielem Miasta Chełm w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich. Zespół działa w celu: 1) poprawy stanu zdrowia mieszkańców miasta, 2) poprawy stanu środowiska naturalnego miasta, 3) wdrażania zasad i strategii polityki zdrowia w mieście, 4) aktywizowania społeczności do wspólnego rozwiązywania problemów ochrony zdrowia i środowiska. W 2011r. Zespół spotykał się cztery razy w związku z pracami nad miejskim programem ochrony zdrowia psychicznego oraz organizacją prozdrowotnej akcji Sierpień ze zdrowiem 2011, jak również opracowaniem przedmiotowego programu. W dniach marca 2011r. przedstawiciel Miasta Chełm w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich brał udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia, jak również w szkoleniu nt. Marketing społeczny dla zdrowia kobiet. Podczas spotkania zaprezentowany został Raport z Realizacji Programu Zdrowe Miasta w roku 2010 w Mieście Chełm. Ponadto pracownik Urzędu Miasta Chełm uczestniczył we wrześniowej XX Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich organizowanej w Kaliszu. Tematem przewodnim Konferencji było: Kształtowanie stylu życia jako element polityki lokalnej. Podczas konferencji miała miejsce prezentacja realizowanego w poprzednim roku przy współudziale Stowarzyszenia projektu Nowoczesne Chełmianki dbają o swoje zdrowie. Projekt był elementem profilaktyki raka szyjki macicy wśród mieszkanek miasta Chełm, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt w wieku lat. 9 Aktualizacja kalendarza dni ekologii i promocji zdrowia na 2011r. W celu usprawnienia współpracy Urzędu Miasta Chełm z podmiotami działającymi w obszarze promocji zdrowia w 2011r. podjęto nw. przedsięwzięcia według kalendarza dni ekologii i promocji zdrowia na 2011r.: 9.1 W ramach obchodzonego 24 marca Światowego Dnia Gruźlicy na stronie opublikowano komunikat dotyczący realizowanego przez Miejski i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012 rok strona 11 z 22

12 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie programu profilaktyki gruźlicy i raka płuc; 9.2 W kwietniu 2011r. będącym miesiącem kultury zdrowotnej opracowany został informator nt. badań profilaktycznych dostępnych dla mieszkańców miasta Chełm. Przedmiotowy informator zawierał praktyczne dane dotyczące możliwości wykonania bezpłatnych badań z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia, raka piersi, raka szyjki macicy, gruźlicy i raka płuc, osteoporozy. Informator został zamieszczony na stronie ponadto informację o nim przekazano do sześciu instytucji z terenu miasta Chełm wraz z prośbą o zachęcanie i motywowanie pracowników do wykonywania regularnych badań; maja to Światowy Dzień bez Tytoniu. Tego dnia Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Chełmie prowadziła na terenie miasta Chełm cztery punkty porad i informacji na temat szkodliwości nałogu, możliwości jego ograniczenia lub zerwania z uzależnieniem od nikotyny, a tym samym zmniejszenia strat zdrowotnych osób palących. Ponadto Prezydent Miasta Chełm wystosowała do 32 podmiotów, lokalnych mediów, jak również pracowników Urzędu Miasta Chełm specjalną informację na temat Światowego Dnia Bez Tytoniu promującą Europejski Kodeks Walki z Rakiem; czerwca w związku ze Światowym Dniem Osteoporozy na stronie opublikowano komunikat dotyczący realizowanego przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie programu profilaktyki osteoporozy; 9.5 Z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Narkomanii Urząd Miasta Chełm przyłączył się do rozpoczętej 20 czerwca 2011 roku pod patronatem Ministra Zdrowia ogólnopolskiej kampanii społecznej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii NaCoMiTo. Urząd Miasta Chełm poprzez artykuł na stronie oraz informację przekazaną do jednostek miejskich, w tym przede wszystkim do szkół zachęcał młodych Chełmian do odwiedzenia powstałego w ramach kampanii portalu Ponadto Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie w związku z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania Narkomanii realizował akcję pn. Mój świat bez uzależnień Akcja kierowana była do dzieci objętych hospitalizacją w okresie od 01 marca do 26 czerwca 2011r. a jej celem było i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012 rok strona 12 z 22

13 zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży, szczególnie przed wakacjami, na problem stosowania przez ich rówieśników nikotyny, napojów alkoholowych, środków narkotycznych. Ostatecznie w akacji wzięło udział 58 dzieci w wieku od 5 do 18 roku życia, które uczestniczyły w pogadankach oraz konkursach; 9.6 W 2011r. miasto Chełm przystąpiło do XIV edycji Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP 18! Dnia 8 września 2011 roku na terenie miasta zorganizowany został wspólny partol Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, podczas którego sprzedawcy wyrobów tytoniowych edukowani byli nt. konieczności przestrzegania zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim. W akcji wykorzystane zostały materiały edukacyjne w postaci ulotek i naklejek dla sprzedawców. W ramach akcji udało się dotrzeć do 30 osób prowadzących sprzedaż wyrobów tytoniowych w dzielnicy Śródmieście. Pozostałe materiały przekazano Dzielnicowym do wykorzystania w bieżącej edukacji sprzedawców z innych rejonów miasta; 9.7 W ramach ogólnopolskiej akcja Rzuć Palenie Razem z Nami w dniu 17 listopada w godz Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Chełmie przy współudziale Medycznego Studium Zawodowego zorganizowała 4 punkty porad antytytoniowych i pomiaru podstawowych parametrów zdrowia, które funkcjonowały w następujących miejscach: a) siedziba Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego - Oddział Zamiejscowy w Chełmie (Gmach Plac Niepodległości 1), b) Urząd Miasta Chełm (hol główny), c) PKO BP Chełm, ul. Dreszera, d) Pekao SA Chełm, ul. Kopernika; 9.8 Na terenie miasta Chełm funkcjonuje Stowarzyszenie Osób z Cukrzycą Diabetyk Chełmski: w Chełmie, które dnia 17 listopada 2011r. z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą zorganizował spotkanie integracyjne, w którym uczestniczył pracownik Urzędu Miasta Chełm; 9.9 W ramach Programu Ochrony i Promocji Zdrowia w 2011r. miasto Chełm przyłączyło się do akcji Dnia Dawcy Szpiku Fundacji DKMS prowadzonej kwietnia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 w Chełmie i w Urzędzie Miasta Chełm. Podczas akcji wszystkie zdrowe osoby w wieku lat mogły bezpłatnie zarejestrować się jako potencjalni dawcy w Bazie Dawców. W efekcie prowadzony i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012 rok strona 13 z 22

14 na terenie miasta Chełm działań 101 osób zarejestrowało się w bazie Fundacji DKMS. W 2011r. podobnie jak w latach poprzednich Urząd Miasta Chełm przyłączał się do Wakacyjnej Akcji Krwiodawstwa na Lubelszczyźnie skierowanej do pracowników administracji rządowej i samorządowej. 15 lipca pracownicy Urzędu Miasta Chełm (12 osób) honorowo oddawali krew. Ponadto urzędnicy przez cały rok odpowiadali na apele prywatnych osób, by oddawać krew dla konkretnej osoby. II WDRAŻANIE PROGRAMU PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2012 ROK PRIORYTETY PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA Z założeń: 1) Narodowego Programu Zdrowia na lata (uchwała nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata ), 2) Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz.U. z 2011r. Nr 24, poz. 128); 3) Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata (Uchwała Nr 35/2011 Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011r. w sprawie Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata ); 4) Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata (Dz.U. Nr 78, poz. 428); 5) Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata , oraz Oceny Stanu Zdrowia zamieszkałej na terenie miasta Chełm za 2010 rok wynika, że do priorytetów promocji i ochrony zdrowia zalicza się profilaktykę: a) chorób społecznych i cywilizacyjnych, b) chorób nowotworowych, i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012 rok strona 14 z 22

15 c) alergii, d) wad postawy. CELE PROGRAMU 1) podejmowanie skoordynowanych działań związanych z promocją zdrowia oraz zapobieganiem chorobom cywilizacyjnym i zakaźnym, 2) zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym, wynikającym z nadużywania alkoholu, tytoniu i narkotyków, 3) lepsze zaspakajanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców w zakresie wykrywania chorób, 4) podniesienie jakości zdrowia ogólnego mieszkańców miasta. ZADANIA 1 Zwiększenie dostępności do podstawowych badań przesiewowych w grupie tzw. chorób cywilizacyjnych poprzez realizację programów profilaktycznych opracowanych i wdrażanych przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie W 2012r. Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie będzie kontynuował realizację wieloletnich programów profilaktycznych współfinansowanych z budżetu Miasta Chełm, tj.: 1) program profilaktyki gruźlicy i raka płuc, 2) program profilaktyki osteoporozy, 3) program profilaktyki chorób układu krążenia, 4) program profilaktyki raka piersi. Na realizację wieloletnich programów profilaktycznych zaplanowano w budżecie miasta Chełm na 2012r. dotację w kwocie: ,00 zł. 2 Działania na rzecz zapobiegania chorobom zakaźnym i wirusowym Kontynuacja realizacji programu zapobiegania chorobom zakaźnym poprzez szczepienia przeciwko pneumokokom. W ramach Programu ochrony dzieci z miasta Chełm przed Inwazyjną Chorobą Pneumokokową kontynuowane będą szczepienia wśród dzieci urodzonych w 2008r. i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012 rok strona 15 z 22

16 Na realizację Programu ochrony dzieci z miasta Chełm przed Inwazyjną Chorobą Pneumokokową zaplanowano w budżecie miasta Chełm na 2012r. dotację w kwocie: ,00 zł. 3 Realizacja programów na rzecz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Zgodnie z listą zadań priorytetowych stanowiącą element Programu Współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012r. (Załącznik do uchwały Nr XII/134/11 Rady Miasta Chełm z dnia 27 października 2011r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok) konkurs na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia, promocji zdrowia, w tym również działań na rzecz osób niepełnosprawnych będzie obejmował nw. zadania: 1) profilaktyka chorób społecznych i cywilizacyjnych (w tym chorób układu krążenia, cukrzyca) poprzez propagowanie zasad zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 50 r.ż., 2) profilaktyka nowotworów (ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów płuc, piersi, szyjki macicy) skierowana do ogółu społeczności lokalnej, 3) przeciwdziałanie nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży poprzez propagowanie zasad zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, 4) profilaktyka zaburzeń odżywiania, 5) zapobieganie wadom postawy u dzieci poprzez aktywny tryb życia, 6) udzielanie pierwszej pomocy - edukacja młodzieży, 7) promowanie prozdrowotnych zachowań społecznych ze szczególnym uwzględnieniem honorowego krwiodawstwa. Na realizację ww. zadania zaplanowano w budżecie miasta Chełm na 2012r. kwotę: ,00 zł. W 2012r. kontynuowana będzie realizacja projektu Szkoła Promująca Zdrowie, do którego obecnie należą 33 placówki oświatowo wychowawcze z terenu miasta Chełm działające w nw. obszarach: 1) promocja zdrowego stylu życia, 2) zapobieganie uzależnieniom, i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012 rok strona 16 z 22

17 3) uwzględnianie zasad prawidłowego odżywiania zapobieganie otyłości u dzieci i młodzieży; 4) zdrowie psychiczne (m.in. właściwe relacje interpersonalne w szkole, w domu, zapobieganie stresom i niepowodzeniom), 5) bezpieczeństwo w szkole. Jak również inne obszary wynikające z potrzeb danej placówki. Oprócz przedsięwzięć podejmowanych w ramach własnej placówki oświatowowychowawczej szkolni liderzy uczestniczą w: szkoleniach, warsztatach, konferencjach. Angażują się czynnie w różnego rodzaju prozdrowotne akcje realizowane na terenie miasta Chełm. W kwietniu w 2012r. w Szkołach Promujących Zdrowie realizowany będzie Tydzień Zdrowia pod hasłem Czy wiesz co jesz? W 2012r. kontynuowane będą również zadania z zakresu gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej dla dzieci w wieku szkolnym (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) w Ośrodku Rewalidacyjno Terapeutycznym przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie. Ponadto w 2012r. miasto Chełm przystąpi do konkursu Granty 2012 Stowarzyszenia Zdrowych Miasta Polskich. Zadanie konkursowe realizowane będzie w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie. Na ww. zadanie zaplanowano w budżecie miasta Chełm na 2012r. kwotę: 5 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na wkład własny. 4 Działania na rzecz zapobiegania chorobom wynikającym ze spożywania alkoholu i narkotyków oraz palenia tytoniu 4.1 Wszelkie działania jakie będą realizowane w 2012r. na rzecz zapobiegania chorobom wynikającym ze spożywania alkoholu i narkotyków będą realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata W 2012r. w ramach działań na rzecz zapobiegania chorobom wynikającym z palenia tytoniu miasto Chełm we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Chełmie zrealizuje nw. zadania: 1) egzekwowanie zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.) w zakresie przestrzegania zakazu palenia oraz oznakowania stref i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012 rok strona 17 z 22

18 bezdymnych poprzez projekt Odświeżamy nasze miasto realizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Chełmie, Komendę Miejską Policji w Chełmie oraz Urząd Miasta Chełm Straż Miejską w Chełmie; 2) udział szkół w rządowym Programie Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata W ramach działań na rzecz zapobiegania chorobom wynikającym ze spożywania alkoholu i narkotyków oraz palenia tytoniu, jak również w celu promocji zdrowego stylu życia, w tym przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym w sierpniu 2012 roku zostanie po raz czwarty zorganizowana akcja Sierpień ze zdrowiem. 5 Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia psychicznego Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia psychicznego będą realizowane w 2012r. w mieście Chełm na podstawie zapisów Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Chełm na lata Pomoc doraźna w stanach nagłego zagrożenia życia 6.1 Podczas obchodów Światowego Dnia Pierwszej Pomocy zorganizowane zostaną dla mieszkańców Chełma pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Zadanie będzie realizowane przez instytucje i organizacje pozarządowe. 6.2 Przyznanie dotacji dla Stacji Ratownictwa Medycznego na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego lub sprzętu łączności alarmowej (zaplanowano na ten cel kwotę dotacji w wysokości 5 000,00 zł). 7 Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wszelkie działania w zakresie przeciwdziałania przemocy podejmowane są na podstawie zapisów Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata r. 8 Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Chełmie W ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz promocji i ochrony zdrowia będą podejmowane n/w przedsięwzięcia: i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012 rok strona 18 z 22

19 1) realizacja programu profilaktyki żółtaczki typów A B i C w placówkach szkolno wychowawczych; 2) realizacja programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki antytytoniowej oraz promocji zdrowego stylu życia: Czyste powietrze wokół nas, Znajdź właściwe rozwiązanie,, Nie pal przy mnie proszę ; 3) realizacja Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu na lata ; 4) realizacja programu Wybierz życie pierwszy krok ; 5) zorganizowaniu w Chełmie i lokalnymi mediami konkursów ekologicznych, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia; 6) współudział w realizacji konkursu w ramach projektu Akademia Zdrowia Przedszkolaka, 7) realizacja Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV, 8) realizacja profilaktycznego programu edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu tytoniu, alkoholu i innych środków psychoaktywnych - Szwajcarsko Polski Program Współpracy SPPW ; 9) realizacja projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tabacco Free Cities) poprzez wzmacnianie realizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, organizacja lokalnych imprez w celu wzmocnienia świadomości społeczeństwa w zakresie przestrzegania ww. ustawy; 10)dystrybucję materiałów oświatowo- zdrowotnych i ekologicznych (ulotek, płyt CD). 9 Współpraca ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich Współpraca ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich polegać będzie w 2012r. na: 1) przystąpieniu miasta Chełm do konkursu Granty 2012, 2) udziale przedstawiciela miasta w konferencjach szkoleniach itp. dotyczących promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, 3) wymianie doświadczeń, 4) popularyzacji przedsięwzięć profilaktycznych z miasta Chełm. i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012 rok strona 19 z 22

20 10 Kalendarz dni ekologii i promocji zdrowia na 2012r. Każda z instytucji będąca realizatorem Programu w ramach statutowej działalności podejmuje działania mające na celu promocję i ochronę zdrowia. Kalendarz dni ekologii i promocji zdrowia określa nw. działania priorytetowe: 1) 24 marca - Światowy Dzień Gruźlicy 2012, 2) kwiecień Miesiąc Kultury Zdrowotnej, w ramach którego: 3) uaktualniony zostanie informator nt. badań profilaktycznych dostępnych dla mieszkańców miasta Chełm; 4) na terenie placówek oświatowo-wychowawczych organizowany będzie Tydzień Zdrowia oraz obchody Światowego Dnia Zdrowia (Projekt: Miejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie), 5) 31 maja - Światowy Dzień bez Tytoniu, 6) 5 czerwca Światowy Dzień Ochrony Środowiska, 7) 24 czerwca - Światowy Dzień Osteoporozy, 8) 26 czerwca - Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii, 9) lipiec/sierpień Wakacyjna Akcja Krwiodawstwa na Lubelszczyźnie, 10) sierpień Sierpień ze zdrowiem 2012, 11) 17 września - Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, 12) trzeci czwartek września Ogólnopolski Dzień Odpowiedzialnej Sprzedaży Wyrobów Tytoniowych (XV edycja Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży Wyrobów Tytoniowych STOP18!) 13) 30 września - Międzynarodowy Dzień Serca, 14) 10 października Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, 15) 24 października Dzień Walki z Otyłością, 16) trzeci czwartek listopada Ogólnopolska Akcja Rzuć Palenie Razem z Nami, 17) 14 listopada - Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, 18) 1 grudnia Światowy Dzień Walki z AIDS. Podczas realizacji Kalendarza Dni Ekologii i Promocji Zdrowia w 2012r. promowany będzie Europejski Kodeks Walki z Rakiem. Ponadto w ramach działalności informacyjnoedukacyjnej planuje się umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm w Zakładce Dziecko i Rodzina informacji na temat świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia dostępnych dla mieszkańców miasta Chełm, i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012 rok strona 20 z 22

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXVI/299/12 Rady Miasta Chełm z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2013r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/160/11 Rady Miasta Chełm z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012r.

Uchwała Nr XIV/160/11 Rady Miasta Chełm z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012r. Uchwała Nr XIV/160/11 Rady Miasta Chełm z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2012r. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2014 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2014 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/424/13 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2014r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA LATA 2015 2017

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA LATA 2015 2017 Załącznik do Uchwały Nr IV/25/14 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na lata 2015-2017 PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015.

Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015. Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015. Stanowisko pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w PSSE Sucha Beskidzka

Bardziej szczegółowo

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Działania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Urszula Sztuka Polińska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008. Powiat Grodziski

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008. Powiat Grodziski Załącznik do Uchwały nr IV / 27 / 2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 stycznia 2007 roku PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008 Powiat Grodziski

Bardziej szczegółowo

20 listopada 2014 r. zorganizowano punkt konsultacyjno informacyjny w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zwoleniu 20 listopada 2014 r.

20 listopada 2014 r. zorganizowano punkt konsultacyjno informacyjny w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zwoleniu 20 listopada 2014 r. Działania kampanijne w ramach projektu Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych podejmowane w listopadzie 2014 r. na terenie

Bardziej szczegółowo

Oferta programów edukacyjnych skierowana do dyrektorów szkół w Warszawie

Oferta programów edukacyjnych skierowana do dyrektorów szkół w Warszawie Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w m. st. Warszawie; Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Tel: (22) 310-79 33-36 Oferta programów edukacyjnych skierowana do dyrektorów szkół w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Kliknij ikonę, aby dodać obraz

Kliknij ikonę, aby dodać obraz Kliknij ikonę, aby dodać obraz Samorządowe programy zdrowotne - wyzwanie organizacyjne i edukacyjne Marek Wójcik Warszawa, 16 kwietnia 2013r. Program zdrowotny zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art 72. 2. Konwencja o Prawach Dziecka Art 3, 19 i 33. 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U Nr 67

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.101.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2011roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koordynator RENATA SOCHACKA Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie od 2010 roku. Główne cele edukacji zdrowotnej: Kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj działania Sposób realizacji Grupa oraz liczba odbiorców. w razie wystąpienia. sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia radiacyjnego

Rodzaj działania Sposób realizacji Grupa oraz liczba odbiorców. w razie wystąpienia. sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia radiacyjnego Sprawozdanie z wykonania w 2013 roku Miejskiego Programu Promocji, Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców na lata 2010-2013 - Uchwała Nr LXVIII/1081/2010 z dnia 3 lutego 2010 r. CEL I.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego

Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Joanna Skowron Kierownik Projektu Weronika Motylewska-Reczek Koordynator Projektu Departament Promocji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020"

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. złożony przez Burmistrza Miasta Pyskowice UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. DRUK NR 9 UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Odświeżamy nasze miasta.

Odświeżamy nasze miasta. Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Joanna Skowron Kierownik Projektu Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Główny Inspektorat Sanitarny Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. Druk nr 8 w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 STRUKTURA PROGRAMU I. Podstawa prawna warunkująca istnienie programu. II. Diagnoza.

Bardziej szczegółowo

Bożena Jodczyk, Valentina Todorovska-Sokołowska, Katarzyna Stępniak Raport Profilaktyka palenia tytoniu w szkole

Bożena Jodczyk, Valentina Todorovska-Sokołowska, Katarzyna Stępniak Raport Profilaktyka palenia tytoniu w szkole Raport Profilaktyka palenia tytoniu w szkole opracowany na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w szkołach promujących zdrowie w Polsce w 2013 roku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dylematy przedsiębiorczości społecznej"

Dylematy przedsiębiorczości społecznej Konferencja zat.: "Ekonomia Społeczna szansą rozwoju regionu" podsumowująca realizację projektu Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej Szczecin, 04 luty 2015 r. Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Załącznik do uchwały RG Nr.. dnia Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok WSTĘP Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze szkolenia. Doskonalenie jakości pracy Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim

Sprawozdanie ze szkolenia. Doskonalenie jakości pracy Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim Sprawozdanie ze szkolenia Doskonalenie jakości pracy Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim 26 27 sierpnia 2010 r w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej

Bardziej szczegółowo

Kwidzyn, 13.04.2015 r.

Kwidzyn, 13.04.2015 r. Kwidzyn, 13.04.2015 r. Okres realizacji projektu: luty 2015r. kwiecień 2016r. Beneficjenci projektu: mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego Wartość projektu: 3 150 207,79 PLN Pozyskane dofinansowanie: 100% wartości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 29 października 2013 r. Projekt z dnia 4 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 22 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT 49 Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO W ROKU 2006

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO W ROKU 2006 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/208/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 stycznia 2006 roku PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO W ROKU 2006 Powiat Grodziski

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/9/14 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Program Profilaktyki dla Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie 1 PROGRAM PROFILAKTYKI dla Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie na lata 2015-2018 Strona 1 z 19 Program Profilaktyki dla

Bardziej szczegółowo

Opracowanie własne Urząd Miasta Chełm Wydział Spraw Społecznych.

Opracowanie własne Urząd Miasta Chełm Wydział Spraw Społecznych. INFORMATOR O REALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2014 ROK W RAMACH MERYTORYCZNEGO DZIAŁANIA WYDZIAŁU SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA CHEŁM Opracowanie własne Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół nr 12 w Jastrzębiu Zdroju w roku szkolnym 2009/2010 1 Największym darem, jaki można dać dziecku

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Zapobieganie chorobom zachowaniozależnym Od Samobadania Piersi Do Mammografii 2011/12 pilotaż

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii cele Programu oraz sposoby ich realizacji Art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych na rok szkolny 2013-2014. Opracowała: mgr Ewa Karbowska mgr Magdalena Jankowska-Krysztofiak

Plan działań profilaktycznych na rok szkolny 2013-2014. Opracowała: mgr Ewa Karbowska mgr Magdalena Jankowska-Krysztofiak Plan działań profilaktycznych na rok szkolny 2013-2014 Opracowała: mgr Ewa Karbowska mgr Magdalena Obszar działań Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Monitoring Program profilaktyczny szkoły

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK Załącznik do Uchwały Nr XIV/82/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Programy zdrowotne realizowane na terenie woj. zachodniopomorskiego przez Państwową Inspekcję Sanitarną na przykładzie 2011 r.

Programy zdrowotne realizowane na terenie woj. zachodniopomorskiego przez Państwową Inspekcję Sanitarną na przykładzie 2011 r. Programy zdrowotne realizowane na terenie woj. zachodniopomorskiego przez Państwową Inspekcję Sanitarną na przykładzie 2011 r. dr n.med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka Zastępca Zachodniopomorskiego Państwowego

Bardziej szczegółowo

Inspektor Sanitarny w Łodzi GRUNT TO ZDROWIE. wojewódzka kampania profilaktyczna. podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r.

Inspektor Sanitarny w Łodzi GRUNT TO ZDROWIE. wojewódzka kampania profilaktyczna. podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r. Wicewojewoda Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi GRUNT TO ZDROWIE wojewódzka kampania profilaktyczna podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r. W dniach od 17 do 21 listopada 2008r. w

Bardziej szczegółowo

WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE

WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE www.profilaktyka-przasnysz.pl Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr XLIII/298/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK 1 Wstęp 1. Narkomania stanowi jeden z najpoważniejszych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK Opracował: - Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki Uzależnień przy udziale: - Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS Dziennik Ustaw Nr 44 2922 Poz. 227 227 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom i Zwalczania Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r.

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r. Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Plan zdrowotny realizowany w Zespole Szkół w Lisewie w roku szkolnym 2014/2015

Plan zdrowotny realizowany w Zespole Szkół w Lisewie w roku szkolnym 2014/2015 Plan zdrowotny realizowany w Zespole Szkół w Lisewie w roku szkolnym 2014/2015 Cele: kształtowanie czynnej postawy uczestnictwa młodzieży w rozwiązywaniu praktycznych problemów związanych z ochroną zdrowia;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ OBSZAR : PROFILAKTYKA PROZDROWOTNA Lp. Zadania Forma realizacji Realizator Koordynator Termin I REALIZOWANIE USTAWY 0 WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI:

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji

Informacja z realizacji Informacja z realizacji Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w mieście Chełm na 2013r. oraz Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Chełm na lata 2012-2015 za 2013 rok Chełm 2014r. Spis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII.69.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII.69.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII.69.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

Działalność Antytytoniowa. Barbara Moskalewicz

Działalność Antytytoniowa. Barbara Moskalewicz Działalność Antytytoniowa Barbara Moskalewicz Koordynator ds. Promocji Zdrowia Szpital Powiatowy w Nowej Dębie od wielu lat prowadził różnorodne działania w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 2 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016

Bardziej szczegółowo

GRUNT TO ZDROWIE. wojewódzka kampania profilaktyczna. podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r.

GRUNT TO ZDROWIE. wojewódzka kampania profilaktyczna. podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r. Wicewojewoda Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi GRUNT TO ZDROWIE wojewódzka kampania profilaktyczna podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r. W dniach od 17 do 21 listopada 2008r. w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

Programy zdrowotne realizowane i finansowane w 2013 roku przez samorząd Gminy Bierawa

Programy zdrowotne realizowane i finansowane w 2013 roku przez samorząd Gminy Bierawa Opole, dnia 22 kwietnia 2013r. Programy zdrowotne realizowane i finansowane w 2013 roku przez samorząd Gminy Bierawa Lp. Nazwa Do kogo jest skierowany program Kontakt realizatora 1. Szczepienia przeciwko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 15 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 15 października 2014 r. UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Podejmowane działania przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Podejmowane działania przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Podejmowane działania przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Elżbieta Rachowska Toruń 26 październik

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/452/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Białystok 2014 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki Wstęp W 2007 roku dokonano ewaluacji wdrażanego programu profilaktyki i na podstawie odpowiedzi uczniów zawartych w ankietach stwierdzono, że badani na ogół czują się bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 29.12.2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok Załącznik do Zarządzenia Nr 56/ON/2013 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 5 listopada 2013 r. Projekt MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/VI/2007. Rady Miasta Ostrołęki

Uchwała Nr 36/VI/2007. Rady Miasta Ostrołęki Uchwała Nr 36/VI/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Na podstawie art.4¹ ust. 1,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały.. Rady Miejskiej w Czerwieosku. z dnia.

Załącznik nr 1. do Uchwały.. Rady Miejskiej w Czerwieosku. z dnia. Załącznik nr 1 do Uchwały.. Rady Miejskiej w Czerwieosku z dnia. Gminny Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Gmina Czerwieosk na lata 2016-2018 WSTĘP Jednym z najistotniejszych zadao Gminy z zakresu

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie Adresatami programu profilaktyki są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie. Celem programu jest ochrona społeczności

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALESIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALESIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALESIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Profilaktyka jest to ciągły proces ochrony człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się zagrożenia.

Bardziej szczegółowo