Prezentacja wyników badań leku mipomersen podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja wyników badań leku mipomersen podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego"

Transkrypt

1 INFORMACJA PRASOWA 28 czerwca 2011r. Prezentacja wyników badań leku mipomersen podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego Badania III fazy podkreślają potencjał badanego leku w obniżaniu stężenia Lp(a) oraz zmniejszaniu konieczności wykonywania zabiegu aferezy, w celu obniżenia stężenia lipidów Paryż, Francja i Carlsbad, Kalifornia Genzyme, spółka firmy Sanofi (EURONEXT: SAN i NYSE: SNY) oraz Isis Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: ISIS) poinformowały o przedstawieniu wyników dwóch dodatkowych analiz z badań III fazy leku mipomersen podczas 79. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego (European Atherosclerosis Society, EAS). W prezentacji zatytułowanej "Mipomersen, pierwszy w klasie leków inhibitorów syntezy ApoB, obniża stężenie Lp(a) u pacjentów z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną (HeFH) oraz wysokim wyjściowym stężeniem Lp(a): wyniki dwóch badań klinicznych III fazy dr Elisabeth Steinhagen-Thiessen, Lipid Ambulatory Clinic, Uniwersytet w Berlinie, Niemcy, skoncentrowała się na oddziaływaniu leku mipomersen na podwyższone stężenia Lp(a). Lp(a) jest niezależnym czynnikiem ryzyka chorób serca oraz epizodów sercowo-naczyniowych. Stwierdzono, że podwyższone stężenia Lp(a) mają w znacznym stopniu podłoże genetyczne i występują szczególnie często u osób z rodzinną hipercholesterolemią (FH). Panel ekspertów EAS zalecał badania przesiewowe i leczenie podwyższonego stężenia Lp(a) w 2010 r., a amerykański panel ekspertów National Lipid Association w sprawie rodzinnej hipercholesterolemii opublikował w tym roku wytyczne, zwracając uwagę, że podwyższone stężenia Lp(a) narażają pacjentów z FH na bardzo wysokie ryzyko epizodu sercowo-naczyniowego. Dane z dwóch randomizowanych, kontrolowanych placebo badań klinicznych III fazy z udziałem pacjentów z HeFH wykazały, że mipomersen zmniejszał stężenia Lp(a), LDL-C oraz innych wyznaczników stężenia lipoprotein sprzyjających rozwojowi miażdżycy po dodaniu do stosowanego leku obniżającego stężenie lipidów. Do jednego badania włączono 124 pacjentów z HeFH i miażdżycą tętnic, a do drugiego 58 pacjentów z ciężką postacią HeFH. Wszyscy pacjenci przyjmowali już maksymalne tolerowane dawki statyny, jak również dodatkowe leki obniżające stężenie lipidów w większości przypadków. W obu badaniach osiągnięto wszystkie pierwszorzędowe, drugorzędowe i trzeciorzędowe punkty końcowe. W tych badaniach mipomersen obniżał stężenie LDL-C odpowiednio o 28% i 36% w porównaniu ze zwiększeniem o 5% i 13% w przypadku placebo (oba badania p<0,001), osiągając pierwszorzędowe punkty końcowe w obu badaniach. Oprócz oceny procentowego obniżenia stężenia LDL-C jako pierwszorzędowych punktów końcowych, w obu badaniach oceniano procentowe obniżenie stężenia Lp(a) jako trzeciorzędowe punkty końcowe. U większości pacjentów w obu badaniach (odpowiednio 71% i 62%) występowało wyjściowe podwyższone stężenie Lp(a) >20 mg/dl. Mediana obniżenia stężenia Lp(a) przez Mipomersen wynosiła 21% i 39%, w porównaniu do 0% i 5% w grupach otrzymujących placebo (obie grupy p<0,001). 1/5

2 Mipomersen obniżał stężenie Lp(a) o 50% u 22% pacjentów przyjmujących ten lek w obu badaniach. Obserwowane obniżenia stężenia przekraczały te, które uzyskiwano w przypadku stosowania dotychczasowych schematów leczenia. Szczegółowe wyniki tych badań przedstawiono na ubiegłorocznym kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology) oraz 60. Dorocznej Sesji Naukowej Amerykańskiego Kolegium Kardiologii (American College of Cardiology) w tym roku. Wyniki przedstawione podczas kongresu EAS podkreślają potencjał mipomersenu w zaspokojeniu wyjątkowych potrzeb terapeutycznych pacjentów z ciężkimi postaciami FH, powiedziała Paula Soteropoulos, wiceprezes i Dyrektor Generalny działu chorób sercowo-naczyniowych firmy Genzyme. Oprócz aferezy nie ma żadnego zatwierdzonego sposobu leczenia, które odpowiadałoby na specyficzne wyzwania, przed którymi stają pacjenci z ciężką postacią FH, obejmującą oprócz LDL-C podwyższone stężenia Lp(a). Wierzymy, że mipomersen mógłby odegrać istotną rolę jako leczenie celowane u tych pacjentów. W prezentacji zatytułowanej Mipomersen, inhibitor syntezy ApoB, może zmniejszać konieczność wykonywania zabiegu aferezy w celu zmniejszaniu stężenia lipidów u pacjentów z chorobą wieńcową dr K.G. Parhofer z Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium, w Niemczech, skoncentrował się na potencjale mipomersenu w zmniejszaniu konieczności wykonywania zabiegu aferezy w celu zmniejszaniu stężenia lipidów poprzez obniżanie stężenia LDL-C poniżej wartości progowej, kwalifikującej do zabiegu aferezy. Pacjenci z ciężkimi postaciami FH mogą spełniać kryteria stosowania tej metody leczenia, zabiegu podobnego do dializy, podczas którego krew jest filtrowana przez specjalne urządzenie usuwające nadmiar cholesterolu. Wartości progowe stężeń LDL-C decydujące o zastosowaniu aferezy zależą od danego kraju i wahają się od 100 mg/dl do 160 mg/dl. U wielu pacjentów nie wykonuje się jednak aferezy ze względu na niedostępność zabiegu, wysokie koszty oraz niekorzystny wpływ na jakość życia. W badaniu fazy III u pacjentów z HeFH i chorobą wieńcową dodatkowa analiza wykazała, że stosowanie leku mipomersen zmniejszało odsetek pacjentów ze stężeniem LDL-C 160 mg/dl o 95% (z 39% do 2%); ze stężeniem LDL-C 130 mg/dl o 74% (z 62% do 16%) oraz stężeniem LDL-C 100 mg/dl o 45% (z 98% do 54%). Obserwowane obniżenia stężenia przekraczały te, które uzyskiwano w przypadku stosowania dotychczasowych schematów leczenia. Nie obserwowano istotnych zmian stężenia LDL-C u pacjentów otrzymujących placebo. Powyższe wyniki sugerują, że wpływ leku mipomersen na metody leczenia może być dość istotny, zarówno w takich krajach jak Niemcy, w których afereza jest powszechniej dostępna, a wartość progowa do zakwalifikowania do aferezy jest względnie niska oraz w takich krajach jak Stany Zjednoczone, w których afereza nie jest tak powszechnie dostępna, powiedział dr Parhofer. Mipomersen posiada potencjał w zmniejszaniu konieczności wykonywania zabiegu aferezy u znaczącej liczby pacjentów i może stać się również istotną, nową alternatywą terapeutyczną u pacjentów, którzy kwalifikują się do zabiegu aferezy, ale nie mają dostępu do tej metody lub nie tolerują wpływu tej metody na jakość życia. Firma Genzyme spodziewa się, że wniosek o rejestrację w UE leku mipomersen w leczeniu pacjentów z homozygotyczną (Ho) rodzinną hipercholesterolemią i ciężką postacią HeFH zostanie złożony na początku trzeciego kwartału bieżącego roku. Firma Genzyme spodziewa się również, że wniosek o rejestrację w Stanach Zjednoczonych we wskazaniu HoFH zostanie złożony w drugiej połowie bieżącego roku. Firmy Genzyme i Isis zakończyły cztery badania kliniczne III fazy i zamierzają włączyć wyniki tych badań do wstępnych wniosków rejestracyjnych w Stanach Zjednoczonych i UE. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami badanie III fazy leku mipomersen u pacjentów z HoFH osiągnęło pierwszorzędowy punkt końcowy w postaci zmniejszenia stężenia LDL-C o 25%, a badanie III fazy u pacjentów z wysokim stężeniem cholesterolu z grupy wysokiego ryzyka choroby wieńcowej 2/5

3 osiągnęło pierwszorzędowy punkt końcowy w postaci zmniejszenia stężenia LDL-C o 37%. Badania te osiągnęły również wszystkie swoje drugorzędowe i trzeciorzędowe punkty końcowe, w tym procentowe zmniejszenie stężenia Lp(a). W czterech badaniach klinicznych III fazy do najczęściej obserwowanych zdarzeń niepożądanych należały reakcje w miejscu wstrzyknięcia i objawy grypopodobne. Trwałe zwiększenie aktywności transaminaz wątrobowych (ALT) powyżej 3 x GGN (trzykrotnie powyżej górnej granicy normy) obserwowano u 8% pacjentów przyjmujących mipomersen we wszystkich czterech badaniach. Trwałe zwiększenie jest definiowane jako kolejne zwiększenia aktywności w co najmniej tygodniowych odstępach. U pacjentów przyjmujących mipomersen ocena rezonansem magnetycznym (MRI) wykazała umiarkowaną medianę zwiększenia zawartości tłuszczu w wątrobie. U żadnego z pacjentów nie stwierdzono nieprawidłowości pod względem wyników innych badań laboratoryjnych wskazujących na zaburzenie czynności wątroby. Ogólnie zwiększona aktywność ALT oraz zwiększenie zawartości tłuszczu w wątrobie wydawało się być związane z szybkim i większym spadkiem stężenia LDL-C. Mipomersen stanowi doskonały przykład potencjału technologii antysensownej w zakresie zaspokajania istotnych potrzeb medycznych, powiedział Stan C. Crooke, prezes i dyrektor generalny Isis Pharmaceuticals. Czekamy na złożenie dokumentacji rejestracyjnej w tym roku, dzięki czemu zbliżymy się do osiągnięcia celu czyli udostępnienia mipomersenu pacjentom, którzy najbardziej potrzebują nowych metod leczenia. Informacje o leku mipomersen Mipomersen jest pierwszym lekiem w klasie inhibitorów syntezy apob, obecnie na etapie zaawansowanych badań klinicznych, stosowanym w obniżaniu stężenia cholesterolu LDL (LDL-C). Lek jest przeznaczony do obniżania stężenia LDL-C poprzez zapobieganie powstawaniu lipoprotein przyczyniających się do rozwoju miażdżycy, cząsteczek transportujących cholesterol w krwiobiegu. Działanie mipomersenu polega na blokowaniu wytwarzania apolipoproteiny B (apob), proteiny stanowiącej rdzeń struktury dla cząsteczek przyczyniających się do występowania miażdżycy, w tym LDL oraz lipoproteiny-a (Lp(a)). Informacje o rodzinnej hipercholesterolemii Rodzinna hipercholesterolemia (FH) jest chorobą genetyczną, charakteryzującą się podwyższonym stężeniem LDL-C oraz rodzinnym zwiększeniem ryzyka występowania przedwczesnej choroby serca oraz zgonu z powodu choroby serca. U pacjentów z FH występują dziedziczne nieprawidłowości komórek wątrobowych, odpowiedzialnych za usuwanie cząsteczek LDL z krwi. Rodzinna hipercholesterolemia jest dziedziczona autosomalnie dominująco, co oznacza, że u wszystkich krewnych pierwszego stopnia pacjentów z rodzinną hipercholesterolemią istnieje 50% prawdopodobieństwo wystąpienia choroby. Dlatego też wczesne wykrywanie choroby poprzez badania przesiewowe w rodzinie pacjenta jest szczególnie istotne. U pacjentów z najcięższą postacią rodzinnej hipercholesterolemii stężenia LDL-C 2-4-krotnie przekraczają zalecane stężenia, nawet w przypadku przyjmowania kilku leków obniżających stężenie cholesterolu. Grupa pacjentów, u których stwierdzono ciężką postać rodzinnej hipercholesterolemii obejmuje: osoby, które odziedziczyły chorobę po obu rodzicach (homozygotyczna rodzinna hipercholesterolemia (HoFH)) oraz osoby, które odziedziczyły chorobę tylko po jednym z rodziców i występuje u nich ciężka postać choroby (ciężka heterozygotyczna rodzinna hipercholesterolemia (ciężka HeFH)). Więcej informacji o rodzinnej hipercholesterolemii oraz leku mipomersen znajduje się na stronie: 3/5

4 Informacje o Genzyme, spółce zależnej Grupy Sanofi Firma Genzyme jest jedną z wiodących firm biotechnologicznych na świecie, zaangażowaną w wywieranie istotnego, pozytywnego wpływu na życie osób z ciężkimi chorobami. Od założenia w 1981 r. firma wprowadza przełomowe metody leczenia, które dostarczają nowej nadziei pacjentom. Obszary zainteresowań firmy obejmują rzadkie choroby genetyczne, stwardnienie rozsiane, choroby układu sercowo-naczyniowego oraz endokrynologię. Firma Genzyme jest spółką zależną Grupy Sanofi. Informacje prasowe o firmie Genzyme oraz pozostałe informacje o firmie są dostępne na stronie Informacje o Sanofi Sanofi jest globalnym dostawcą usług zdrowotnych, zaangażowanym w odkrywanie, produkcję i dystrybucję leków, które mają poprawić stan zdrowia pacjentów na całym świecie. Firma jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) oraz w Nowym Jorku (NYSE: SNY). Do Grupy Sanofi należy m.in. spółka Sanofi Pasteur, będąca największym na świecie producentem szczepionek oraz Zentiva lider produkcji leków generycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2010r. do Grupy Sanofi w Polsce dołączyła firma Nepentes S.A., uznany w branży polski producent leków oraz dermo kosmetyków, a w lutym 2011r. firma Genzyme, producent leków stosowanych w chorobach rzadkich. Grupa Sanofi w Polsce zatrudnia ponad 1300 osób, w tym ponad 300 w swoich 2 zakładach produkcyjnych: w Chociwiu i w Rzeszowie. Według danych IMS, Grupa Sanofi zajmuje jedno z wiodących miejsc w krajowym rankingu największych firm farmaceutycznych. Sanofi-Aventis Sp. z o.o. jest członkiem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Izby Gospodarczej Farmacja Polska, a także członkiem PASMI Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty. Więcej informacji znajduje się na stronie Informacje o firmie Isis Pharmaceuticals, Inc. Firma Isis wykorzystuje swoje doświadczenie w zakresie RNA w odkrywaniu i opracowywaniu nowych leków do własnego portfolio leków badanych oraz dla swoich partnerów. Firma dokonała pomyślnej komercjalizacji pierwszego na świecie leku antysensownego oraz posiada 24 leki na etapie badań. Programy badawcze firmy Isis w zakresie leków koncentrują się na leczeniu chorób sercowo-naczyniowych, metabolicznych oraz ciężkich chorób neurodegeneracyjnych oraz nowotworów. Partnerzy firmy Isis prowadzą badania leków antysensownych wynalezionych przez firmę Isis w leczeniu szerokiego zakresu chorób. Firmy Isis oraz Alnylam Pharmaceuticals są współwłaścicielami firmy Regulus Therapeutics Inc., której głównym obszarem działania jest odkrywanie, opracowywanie oraz komercjalizacja leków oddziałujących na mikrorna. Firma Isis wprowadziła również znaczące innowacje wykraczające poza opracowywanie leków stosowanych u ludzi, tworząc produkty, które są komercjalizowane przez inne firmy, w tym firmę Abbott. Jako innowator w odkrywaniu i opracowywaniu leków opartych na interferencji RNA, firma Isis opracowała i wdrożyła strategię patentową, która zapewniła jej silną i obszerną ochronę dla własnych leków i technologii. Więcej informacji o firmie Isis znajduje się na stronie Stwierdzenia firmy Isis odnoszące się do przyszłości Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości dotyczące współpracy firmy Isis z Genzyme Corporation, podejmowania działań w zakresie finansowym oraz rozwoju firm, potencjału terapeutycznego i komercyjnego oraz bezpieczeństwa mipomersenu w leczeniu pacjentów z wysokim stężeniem cholesterolu. Wszelkie stwierdzenia opisujące cele, oczekiwania, prognozy finansowe oraz inne, zamiary lub przekonania firmy Isis są stwierdzeniami odnoszącymi się do przyszłości i powinny być uznawane za stwierdzenia zagrożone ryzykiem. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości uzależnione są od rozlicznych form ryzyka i niepewności, szczególnie tych, które są nieodłącznie związane z procesem odkrywania, opracowywania i komercjalizacji bezpiecznych i skutecznych leków przeznaczonych do stosowania u ludzi oraz próbami rozwijania biznesu wokół takich leków. Stwierdzenia firmy Isis odnoszące się do przyszłości zawierają również założenia, że w przypadku niepowodzenia realizacji lub spełnienia się mogą różnić się znacząco od tych, które wyrażono lub zasugerowano w tych stwierdzenia odnoszących się do przyszłości. Mimo iż stwierdzenia firmy Isis odnoszące się do przyszłości odzwierciedlają ocenę dokonaną w dobrej wierze przez zarząd firmy, oświadczenia te są oparte wyłącznie na faktach i czynnikach znanych firmie Isis w chwili obecnej. W związku z tym ostrzega się, aby nie polegać na tych stwierdzenia odnoszących się do przyszłości. Te oraz inne ryzyka dotyczące programów firmy Isis opisano szczegółowo w raporcie rocznym firmy Isis na formularzu 10-K, za rok zakończony 31 grudnia 2010 r., który został przedłożony do SEC. Kopie tego oraz innych dokumentów są dostępne w siedzibie firmy. Isis Pharmaceuticals jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Isis Pharmaceuticals, Inc. Regulus Therapeutics jest znakiem zastrzeżonym Regulus Therapeutics Inc. 4/5

5 Dodatkowych informacji udziela: Monika Chmielewska-Żehaluk Dyrektor Działu Komunikacji Tel ; kom /5

Informacja prasowa Paryż, 16 lutego 2010r.

Informacja prasowa Paryż, 16 lutego 2010r. Informacja prasowa Paryż, 16 lutego 2010r. Sanofi-Aventis kupuje Genzyme za 74,00 USD za akcję w gotówce z opcją warunkowego zysku (Contingent Value Right) Połączenie obu spółek wpłynie korzystnie na strategię

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o lekach generycznych?

Co warto wiedzieć o lekach generycznych? Co warto wiedzieć o lekach generycznych? Leki generyczne gwarantują pacjentom dostęp do skutecznych, bezpiecznych i nowoczesnych terapii Warszawa 2007 EGA Europejskie Stowarzyszenie Producentów Leków Generycznycznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. 2013 Spis Treści 1. PODSTAWOWE DANE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Struktura Grupy Kapitałowej Selvita S.A.... 3 1.2. Władze Spółki dominującej...

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. za rok obrotowy 01.01.2013-31.12.2013 2/27

Spis Treści. Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. za rok obrotowy 01.01.2013-31.12.2013 2/27 Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. 2013 Spis Treści 1. SPÓŁKA I JEJ WŁADZE... 3 1.1. Informacje o Spółce... 3 1.2. Władze Spółki... 3 2. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI... 4 2.1. Przedmiot działania

Bardziej szczegółowo

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Nazwa Moc Postać farmaceutyczna Droga podania

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Nazwa Moc Postać farmaceutyczna Droga podania ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE POSIADAJĄCE POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 1 Państwo Członkowskie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej

Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej 2014 Spis Treści 1 PODSTAWOWE DANE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 4 1.1 Struktura Grupy Kapitałowej Selvita S.A.... 4 1.2 Władze Spółki dominującej...

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 12/2013 Nr 3(44) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Stanowisko Forum Ekspertów Lipidowych/Position of the Lipid Expert Forum Postępowanie w rodzinnej hipercholesterolemii u dzieci

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Simvagen 20 20 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera jako substancję czynną 20 mg symwastatyny..

Bardziej szczegółowo

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 259 G E R I A T R I A 21; 4: 259-273 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 11.9.21 Zaakceptowano/Accepted: 13.9.21 Miejsce atorwastatyny w redukcji ryzyka sercowonaczyniowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010

RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010 RAPORT GRUPY ROBOCZEJ NA RZECZ INNOWACJI W OPIECE ZDROWOTNEJ 2010 Zwiększanie dostępu do innowacji w ochronie zdrowia w Polsce Zwiększanie dostępu do innowacji w ochronie zdrowia w Polsce Spis treści WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum

ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum Nr 38 ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum Aktualności Szanowni Państwo! Początek roku to okres szczególnie wytężonej pracy. Nie zawsze wystarcza czasu, aby dokładnie śledzić wszystkie najnowsze doniesienia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ezetrol, 10 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 10 mg ezetymibu (Ezetimibum). Substancja pomocnicza o

Bardziej szczegółowo

Badania kliniczne w Polsce eksperyment na ludziach czy dla ludzi? Warszawa, 2010

Badania kliniczne w Polsce eksperyment na ludziach czy dla ludzi? Warszawa, 2010 Badania kliniczne w Polsce eksperyment na ludziach czy dla ludzi? Warszawa, 2010 Obok stałej współpracy doradczej public relations, dla klientów działających biznesowo w obszarze szeroko pojętego rynku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej. I półrocze 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej. I półrocze 2015 r. Sprawozdanie Zarządu Selvita S.A. z działalności Grupy Kapitałowej I półrocze 2015 r. Spis Treści 1 PODSTAWOWE DANE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1 Struktura Grupy Kapitałowej Selvita S.A.... 3 2 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

HIPERCHOLESTEROLEMIA rodzinna PORADNIK DLA PACJENTÓW

HIPERCHOLESTEROLEMIA rodzinna PORADNIK DLA PACJENTÓW HIPERCHOLESTEROLEMIA rodzinna PORADNIK DLA PACJENTÓW Jak rozpoznać? Jak leczyć? Jak ochronić siebie i rodzinę przed zawałem serca? Krajowe Centrum Diagnostyki i Leczenia Hipercholesterolemii Rodzinnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności MABION S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności MABION S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności MABION S.A. za rok 2014 Kutno, dnia 23 marca 2015 roku Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2. ORGANIZACJA MABION SA... 6 2.1. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Mabion SA. ul. Józefów 9, 99-300 Kutno. e-mail: info@mabion.eu www: http://mabion.eu PROSPEKT EMISYJNY

PROSPEKT EMISYJNY. Mabion SA. ul. Józefów 9, 99-300 Kutno. e-mail: info@mabion.eu www: http://mabion.eu PROSPEKT EMISYJNY Mabion SA ul. Józefów 9, 99-300 Kutno e-mail: info@mabion.eu www: http://mabion.eu PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY Mabion SA Centrum Badawczo-Rozwojowe Biotechnologicznych Produktów Leczniczych ul.

Bardziej szczegółowo

Levemir (insulina detemir) długo działający analog insuliny w leczeniu cukrzycy typu 2

Levemir (insulina detemir) długo działający analog insuliny w leczeniu cukrzycy typu 2 1 Wykonawca: Aestimo s.c. Marcin Kaczor, Rafał Wójcik ul. Krakowska 36/3 31-062 Kraków Tel./fax. +48 12 430 08 73 Tel. kom. 608 392 029, 728 993 999 Internet: http://www.aestimo.eu E-mail: biuro@aestimo.eu

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA (2008/C 243/01)

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA (2008/C 243/01) 24.9.2008 C 243/1 II (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA Komunikat Komisji Wytyczne dotyczące formatu i treści wniosków o zatwierdzenie lub modyfikację planu badań klinicznych

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pravafenix 40 mg/160 mg, kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka twarda zawiera 40 mg soli sodowej prawastatyny

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA SZPITALI

AKREDYTACJA SZPITALI AKREDYTACJA SZPITALI Akredytacja organizacji opieki zdrowotnej to dobrowolny, usystematyzowany proces oceny nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, prowadzony przez niezależnych

Bardziej szczegółowo

przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy

przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy Raport Społeczny - Wysokie wysokie standardy etyczne % pracowników przechodzi szkolenia z kodeksu etyki pracy % umów z dostawcami zawiera zapisy antykorupcyjne 6 w roku publikacja danych finansowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONTROLI POPOSIŁKOWEGO STĘŻENIA GLUKOZY

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONTROLI POPOSIŁKOWEGO STĘŻENIA GLUKOZY WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONTROLI POPOSIŁKOWEGO STĘŻENIA GLUKOZY Strona internetowa Dokument ten będzie dostępny na stronie www.idf.org. Korespondencja i literatura związana z IDF Korespondencję kierować do:

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (11) wrzesień 2008. Konsensus Rady Redakcyjnej PFP dotyczący dyslipidemii

Nr 2 (11) wrzesień 2008. Konsensus Rady Redakcyjnej PFP dotyczący dyslipidemii Członkowie Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP) Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP) ISSN 1734 9591 P R O F I L AK T Y K I Kolegium Redakcyjne Redaktor Naczelny:

Bardziej szczegółowo

NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT)

NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT) NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT) Ecolab Sp. z o.o. ul. Opolska 100, 31-323 Kraków, tel. 12 26 16 163 spis treści Projekty LeanL z wykorzystaniem narzędzi L 22 26 Największe w Polsce centrum biotechnologii

Bardziej szczegółowo

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM Wstęp Nadciśnienie tętnicze jest schorzeniem układu sercowo-naczyniowego należącym do grupy najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych. Według

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki

www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki Raport wrzesień 2011 2 Spis Treści Streszczenie 5 Przegląd rynku farmaceutycznego w Polsce 11 Rola w gospodarce 33

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo