CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO"

Transkrypt

1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Metvix, 160 mg/g, krem 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu Metvix zawiera 160 mg aminolewulinianu metylu (w postaci chlorowodorku) co odpowiada 16% aminolewulinianu metylu (w postaci chlorowodorku). Produkt zawiera następujące substancje pomocnicze: alkohol cetostearylowy (40 mg/g), metylu parahydroksybenzoesan (E 218; 2 mg/g), propylu parahydroksybenzoesan (E 216; 1 mg/g), olej arachidowy (30 mg/g) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Krem. Barwa kremowa do jasnożółtej. 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Powierzchowne, niezrogowaciałe i pozbawione pigmentu zgrubienia rogowacenia słonecznego keratosis actinica (ang. Actinic Keratosis AK) na twarzy i głowie, gdy inne leczenie jest uważane za mniej odpowiednie. Leczenie powierzchownych lub guzkowych postaci raka podstawnokomórkowego (ang. Basal Cell Carcinoma - BCC), zwłaszcza gdy zmiany patologiczne umiejscowione są w środkowej części twarzy, na uszach, na skórze dotkliwie uszkodzonej przez słońce, są patologicznie duże i mają charakter wznowy. Leczenie jest wskazane, gdy inne terapie są mniej odpowiednie ze względów zdrowotnych i niezadowalających efektów kosmetycznych. Leczenie raka kolczystokomórkowego in situ (choroba Bowena), gdy leczenie chirurgiczne jest mniej odpowiednie. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) Do leczenia AK należy zastosować jedną sesję terapii fotodynamicznej. Leczone zmiany powinny być ocenione po upływie 3 miesięcy i jeśli to konieczne, sesja terapeutyczna powinna zostać powtórzona. W leczeniu raka podstawnokomórkowego BCC i choroby Bowena należy zastosować 2 sesje, rozdzielone tygodniową przerwą. Przed aplikacją kremu Metvix należy przygotować zmienioną powierzchnię skóry - usunąć złuszczenia, strupy i uzyskać szorstką powierzchnię. Guzkowe zmiany BCC są często pokryte nieuszkodzoną epidermalną warstwą keratyny, którą należy zdjąć. Należy delikatnie usunąć odsłoniętą tkankę nowotworową, nie wykraczając poza margines nowotworu. 1

2 Patologiczną zmianę i otaczający ją obszar 5 do 10 mm zdrowej skóry należy posmarować kremem Metvix (warstwa o grubości około 1 mm) używając szpatułki, a następnie przykryć cały obszar opatrunkiem okluzyjnym na 3 godziny. Następnie należy usunąć opatrunek, oczyścić obszar zabiegu roztworem soli fizjologicznej i natychmiast naświetlić zmiany skórne promieniowaniem podczerwonym o widmie ciągłym i długości fali 570 do 670 nm, przy całkowitej dawce promieniowania 75 J/cm² naświetlanej powierzchni. Można również zastosować promieniowanie podczerwone o węższym widmie, dające taką samą aktywację skumulowanych porfiryn. Natężenie światła na powierzchni zmiany nie powinno być większe niż 200 mw/cm². Do tego celu mogą być używane tylko lampy ze znakiem CE, wyposażone w niezbędne filtry i (lub) lustra odbijające, w celu zminimalizowania ekspozycji skóry na ciepło, promieniowanie światła niebieskiego i promieniowanie ultrafioletowe. Ważne jest zapewnienie takich warunków, aby zastosowana dawka promieniowania była odpowiednia. Dawka promieniowania zależy od takich czynników jak rozmiar naświetlanego pola, odległość między lampą a powierzchnią skóry oraz czas naświetlania. Czynniki te zmieniają się w zależności od rodzaju lampy; lampa powinna być używana zgodnie z instrukcją obsługi. Dawkę dostarczanego światła należy monitorować, jeśli jest dostępny odpowiedni detektor. Pacjent i operator powinni zastosować się do instrukcji bezpieczeństwa dołączonej do lampy. Podczas naświetlania zarówno pacjent, jak i operator muszą zakładać okulary ochronne, dopasowane do widma światła emitowanego przez lampę. Zdrowa, nieleczona skóra otaczająca zmiany patologiczne, nie wymaga ochrony podczas naświetlania. Podczas tej samej sesji terapeutycznej można naświetlać zmiany występujące w kilku miejscach. Skuteczność należy ocenić po upływie 3 miesięcy i, gdy nie nastąpiło pełne wyleczenie, terapię można powtórzyć. Zaleca się potwierdzenie wyników leczenia BCC i choroby Bowena za pomocą badania histologicznego materiału uzyskanego metodą biopsji. Rekomendowana jest również ścisła długoterminowa obserwacja kliniczna tych pacjentów i, jeśli zachodzi taka konieczność, wykonanie u nich badania histologicznego. Dzieci i młodzież: Nie ma doświadczeń w leczeniu pacjentów poniżej 18 lat. 4.3 Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych, z olejem arachidowym włącznie. Rak podstawnokomórkowy twardzinopodobny. Porfiria. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Terapię fotodynamiczną z użyciem kremu Metvix może prowadzić tylko lekarz, pielęgniarka lub inni przeszkoleni w tym względzie pracownicy służby zdrowia. Nie zaleca się stosowania Metvix podczas ciąży (patrz punkt 4.6). Kremem Metvix nie należy leczyć grubych (hiperkeratotycznych) zmian AK. Nie ma doświadczeń w leczeniu kremem Metvix zmian skórnych pigmentowanych, głęboko naciekających lub zlokalizowanych na narządach płciowych. Nie ma doświadczeń w leczeniu zmian w przebiegu choroby Bowena większych niż 40 mm; duże zmiany (średnica >20 mm) odpowiadają na leczenie 2

3 słabiej niż małe, podobnie jak w przypadku zastosowania krioterapii czy terapii 5-FU. Nie ma doświadczenia w leczeniu choroby Bowena u pacjentów poddawanych immunosupresji po przeszczepie lub u pacjentów mających kontakt z arsenem w wywiadzie. Aminolewulinian metylu może powodować reakcję uczuleniową w kontakcie ze skórą w wyniku, której może pojawić się wyprysk (egzema) lub alergia kontaktowa w miejscu aplikacji leku. Substancja pomocnicza, alkohol cetostearylowy, może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry), metylu- i propylu parahydroksybenzoesan (E 218, E 216) mogą wywoływać reakcje alergiczne (prawdopodobnie opóźnione). Każdą formę terapii promieniami UV należy przerwać przed rozpoczęciem omawianego leczenia. Przez około dwa dni po zabiegu zaleca się unikanie ekspozycji na słońce poddanych terapii zmian skórnych i otaczającej je skóry. Należy również unikać bezpośredniego kontaktu kremu Metvix z oczami. 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji aminolewulinianu metylu. 4.6 Ciąża i laktacja Ciąża Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące oddziaływania aminolewulinianu metylu u kobiet w ciąży. Nie przeprowadzono badań toksyczności dotyczących rozrodczości na zwierzętach, w związku z tym nie zaleca się stosowania kremu Metvix w czasie ciąży (patrz punkt 4.4). Karmienie piersią Ilość aminolewulinianu metylu przenikającego do mleka kobiety po miejscowym zastosowaniu kremu Metvix nie jest znana. Ze względu na brak doświadczenia klinicznego, po zaaplikowaniu kremu Metvix nie należy karmić dziecka piersią przez 48 godzin. 4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu Nie dotyczy. 4.8 Działania niepożądane a) U około 60% pacjentów w miejscach poddanych leczeniu występują objawy przypisywane toksycznemu działaniu terapii fotodynamicznej (fototoksyczność) lub sposobowi przygotowania zmiany. Najczęściej spotykane objawy to ból i pieczenie skóry, rozpoczynające się zwykle w trakcie naświetlania lub niedługo po jego zakończeniu, trwające kilka godzin i ustępujące jeszcze tego samego dnia. Nasilenie objawów jest zazwyczaj niewielkie lub umiarkowane i rzadko powoduje konieczność wcześniejszego zakończenia naświetlania. Najczęstszymi objawami fototoksyczności są rumień i strup. Większość objawów ma niewielkie lub umiarkowane nasilenie i utrzymuje się od jednego do dwóch tygodni, a tylko sporadycznie dłużej. Powtarzanie terapii kremem Metvix jest związane z mniejszą częstością i nasileniem miejscowych reakcji fototoksycznych. b) Występowanie działań niepożądanych w badaniu klinicznym 932 pacjentów otrzymujących standardowe leczenie przedstawia poniższa tabela: 3

4 Układy i narządy Częstość Działanie niepożądane występowania* Zaburzenia układu nerwowego Często Parestezje, ból głowy Zaburzenia oka Niezbyt często Obrzęk, ból oczu Zaburzenia naczyniowe Niezbyt często Krwotok z ran Zaburzenia żołądka i jelit Niezbyt często Nudności Zaburzenia skóry i tkanki Bardzo często Ból, pieczenie skóry, strup, rumień podskórnej Często Zakażenia skórne, owrzodzenie skóry, obrzęk skóry, pęcherze, krwotok, świąd, złuszczanie skóry, nadmierna ciepłota skóry. Niezbyt często Pokrzywka, wysypka, podrażnienie skóry, reakcja fotouczuleniowa, odbarwienie skóry, przebarwienie skóry, potówka, uczucie dyskomfortu. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często Niezbyt często Wysięk lub wydzielina w miejscu aplikacji, uczucie gorąca Uczucie zmęczenia *Bardzo częste działania niepożądane: Działania niepożądane występujące u l/10 pacjentów. Częste działania niepożądane: Działania niepożądane występujące w l/100, < 1/10 pacjentów. Niezbyt częste działania niepożądane: Działania niepożądane występujące u l/1000, <1/100 pacjentów. Uwzględniono działania niepożądane zgłoszone w badaniach klinicznych przez więcej niż 2 pacjentów. Wyprysk (egzema) oraz alergia kontaktowa w miejscu aplikacji zostały opisane w raportach otrzymanych po wprowadzeniu leku do obrotu. Najwięcej przypadków było zlokalizowanych w miejscu leczenia i nie charakteryzowały się ostrym przebiegiem; rzadko rumień oraz obrzęk skóry był bardziej intensywny. Badania przeprowadzone na grupie biorców narządów (ang. immunocompromised organ transplant recipients) nie wykazały istotnych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie pacjentów, działania niepożądane są podobne do opisanych w trakcie badań w grupie pacjentów z prawidłowo funkcjonującym układem immunologicznym (ang. immunocompetent patients). 4.9 Przedawkowanie Nasilenie miejscowych reakcji fototoksycznych, takich jak rumień, ból i pieczenie, może się zwiększać w przypadku wydłużonego czasu stosowania lub bardzo dużego natężenia światła. 5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1 Właściwości farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwnowotworowe do stosowania miejscowo na skórę, kod ATC: L01X D03 Mechanizm działania: Po miejscowym zaaplikowaniu aminolewulinianu metylu, porfiryny gromadzą się w komórkach leczonej zmiany skórnej. Wewnątrzkomórkowe porfiryny (w tym PpIX) są związkami fotoaktywnymi i fluorescencyjnymi. Na skutek ich aktywacji światłem w obecności tlenu powstaje tlen singletowy, który niszczy kompartmenty wewnątrzkomórkowe, a zwłaszcza mitochondria. Aktywowanie światłem skumulowanych porfiryn prowadzi do reakcji fotochemicznej, a tym samym do fototoksyczności w stosunku do komórek eksponowanych na światło. 4

5 5.2 Właściwości farmakokinetyczne Przeprowadzono badanie in vitro absorbcji przez skórę aminolewulinianu metylu połączonego z radioznacznikiem. Po 24 godzinach średnia skumulowana absorbcja przez ludzką skórę wyniosła 0,26% podanej dawki, a ilość zmagazynowanego w skórze preparatu 4,9% dawki. Nie przeprowadzono analogicznych badań dla ludzkiej skóry z uszkodzeniami podobnymi do AK, mającej dodatkowo chropowatą powierzchnię lub pozbawionej warstwy rogowej (stratum corneum). U ludzi na przykładzie działania kremu Metvix wykazano wyższy stopień kumulacji porfiryn w zmianach patologicznych skóry niż w skórze zdrowej. Po 3-godzinnej aplikacji kremu, a następnie naświetlaniu światłem niekoherentnym o długości fali 570 do 670 nm, dawką całkowitą 75 J/cm², doszło do całkowitego fotowybielenia, a poziom porfiryn wrócił do wartości wyjściowych (sprzed leczenia). 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Badania niekliniczne dotyczące ogólnej toksyczności i genotoksyczności w obecności lub bez fotoaktywacji nie wykazują potencjalnego ryzyka dla ludzi. Nie przeprowadzono badań rakotwórczości i wpływu na rozrodczość aminolewulinianu metylu. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Monostearynian glicerylu z dodatkiem emulgatora, alkohol cetostearylowy, stearynian glikolu polioksyetylenowego 40, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), disodu edetynian, glicerol, wazelina biała, cholesterol, mirystynian izopropylu, olej arachidowy, olej migdałowy rafinowany, alkohol oleinowy, woda oczyszczona. 6.2 Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy. 6.3 Okres ważności Nieotwarte opakowanie: 15 miesięcy. Po pierwszym otwarciu opakowania: 1 tydzień. 6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu Przechowywać w temperaturze od 2ºC do 8ºC (w lodówce). 6.5 Rodzaj i zawartość opakowania Aluminiowa tuba zabezpieczona od wewnątrz lakierem, lateksowe uszczelnienie. 5

6 Zakrętka tuby z HDPE. Krem Metvix jest dostarczany w tubach zawierających 2 g kremu. 6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania Brak specjalnych wymagań. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Galderma Polska Sp. z o.o. ul. Łączyny Warszawa 8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA / DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lantus 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań w fiolce 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml zawiera 100 jednostek insuliny

Bardziej szczegółowo

* Insulina glargine jest wytwarzana metodą rekombinacji DNA w komórkach Escherichia coli.

* Insulina glargine jest wytwarzana metodą rekombinacji DNA w komórkach Escherichia coli. PLLLY00482/07/2015 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO NovoRapid 100 j./ml, roztwór do wstrzykiwań w fiolce. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera100 j. insuliny aspart*

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ibandronic Acid Teva Pharma, 3 mg, roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna ampułko-strzykawka z 3 ml roztworu zawiera

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PREFLUCEL, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana, przygotowana

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda ampułko-strzykawka zawiera 0,25 mg ganireliksu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Etform 850, 850 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 850 mg chlorowodorku metforminy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Controloc 20, 20 mg, tabletki dojelitowe 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci

Bardziej szczegółowo

* Insulina aspart otrzymywana jest w wyniku rekombinacji DNA Saccharomyces cerevisiae.

* Insulina aspart otrzymywana jest w wyniku rekombinacji DNA Saccharomyces cerevisiae. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO NovoMix 50 Penfill 100 j./ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml zawiesiny zawiera 100 j. rozpuszczalnej insuliny aspart*/insuliny aspart*

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Victoza 6 mg/ml roztwór do wstrzykiwań w fabrycznie napełnionym wstrzykiwaczu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml roztworu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda kapsułka zawiera 169,7 mg chlorowodorku wenlafaksyny, co odpowiada 150 mg wenlafaksyny (Venlafaxinum).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda kapsułka zawiera 169,7 mg chlorowodorku wenlafaksyny, co odpowiada 150 mg wenlafaksyny (Venlafaxinum). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Velafax XL, 150 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka zawiera 169,7 mg chlorowodorku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka powlekana zawiera ropinirolu chlorowodorek, co odpowiada 1 mg ropinirolu.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka powlekana zawiera ropinirolu chlorowodorek, co odpowiada 1 mg ropinirolu. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Parnirol, 1 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera ropinirolu chlorowodorek, co odpowiada

Bardziej szczegółowo

1 ml zawiesiny zawiera 100 j.m. rozpuszczalnej insuliny ludzkiej* i insuliny ludzkiej* izofanowej (NPH) w stosunku 30/70 (odpowiadające 3,5 mg).

1 ml zawiesiny zawiera 100 j.m. rozpuszczalnej insuliny ludzkiej* i insuliny ludzkiej* izofanowej (NPH) w stosunku 30/70 (odpowiadające 3,5 mg). 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Mixtard 30 Penfill 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml zawiesiny zawiera 100 j.m. rozpuszczalnej insuliny ludzkiej* i insuliny

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Levemir 100 j./ml roztwór do wstrzykiwań we wkładzie 2. SKŁAD ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 ml substancji zawiera

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bonviva 150 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg kwasu ibandronowego

Bardziej szczegółowo

Human Albumin 50 g/l Baxter jest roztworem zawierającym 50 g/l białka całkowitego, z którego co najmniej 95% stanowi albumina ludzka.

Human Albumin 50 g/l Baxter jest roztworem zawierającym 50 g/l białka całkowitego, z którego co najmniej 95% stanowi albumina ludzka. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER, roztwór do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Human Albumin 50 g/l Baxter jest roztworem zawierającym 50 g/l białka całkowitego, z którego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg kwasu ibandronowego (w postaci jednowodnej soli jednosodowej).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg kwasu ibandronowego (w postaci jednowodnej soli jednosodowej). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Quodixor, 150 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg kwasu ibandronowego (w postaci

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lysodren 500 mg tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 500 mg mitotanu. Pełny wykaz substancji pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Atorgamma, 40 mg, tabletki powlekane (Atorvastatinum) 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 40 mg atorwastatyny

Bardziej szczegółowo

Każda ampułkostrzykawka zawiera 60 mg denozumabu w 1 ml roztworu (60 mg/ml).

Każda ampułkostrzykawka zawiera 60 mg denozumabu w 1 ml roztworu (60 mg/ml). 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prolia 60 mg roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda ampułkostrzykawka zawiera 60 mg denozumabu w 1 ml roztworu (60 mg/ml). Denozumab

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tractocile 6,75 mg/0,9 ml roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 fiolka z 0,9 ml roztworu zawiera 6,75 mg

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg kwasu ibandronowego (w postaci jednowodnej soli sodowej)

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg kwasu ibandronowego (w postaci jednowodnej soli sodowej) CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ibandronic Acid Mylan, 150 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg kwasu ibandronowego

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Comtan 200 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg entakaponu. Substancja

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Amyvid 800 MBq/ml roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 800 MBq of

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO SANDOSTATIN LAR 10 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań SANDOSTATIN LAR 20 mg proszek i rozpuszczalnik

Bardziej szczegółowo

Każda tabletka zawiera sitagliptyny fosforan jednowodny, co odpowiada 50 mg sitagliptyny i 1000 mg metforminy chlorowodorku.

Każda tabletka zawiera sitagliptyny fosforan jednowodny, co odpowiada 50 mg sitagliptyny i 1000 mg metforminy chlorowodorku. 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Janumet 50 mg/1000 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera sitagliptyny fosforan jednowodny, co odpowiada 50 mg sitagliptyny i 1000 mg

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bonviva 150 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg kwasu ibandronowego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Omeprazol Mylan, 40 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka z proszkiem zawiera 42,5

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xenical 120 mg kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka twarda zawiera 120 mg orlistatu. Pełny wykaz substancji

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kuvan 100 mg, tabletki do sporządzania roztworu doustnego 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka do sporządzania roztworu

Bardziej szczegółowo