1.4 Telefon alarmowy: Klinika Toksykologii w Krakowie (informacja dla lekarzy 24 h)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.4 Telefon alarmowy: 0048-12-4119999 Klinika Toksykologii w Krakowie (informacja dla lekarzy 24 h)"

Transkrypt

1 Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ SEKCJA 1. Identyfikacja substancji i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikacja substancji Nazwa handlowa Cholesterol Cholesterolum Nazwa chemiczna: Cholest-5-en-3β-ol Nr CAS: Nr WE: Wzór sumaryczny: C 27H 46O Masa cząsteczkowa: 386,67 [g/mol] Zawartość cholesterolu: 99,0 101,0 [%] 1.2 Zastosowanie substancji Do receptury aptecznej jako środek do przygotowania postaci leku. 1.3 Identyfikacja przedsiębiorstwa Wytwórca - konfekcjoner: Pharma Cosmetic K.M. Adamowicz Sp. z o.o. ul. Pasternik Kraków tel.: faks: Telefon alarmowy: Klinika Toksykologii w Krakowie (informacja dla lekarzy 24 h) SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja według Rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]: Brak Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 67/548/EWG [DSD]: Brak Informacje dodatkowe: Brak. 2.2 Elementy etykiety Piktogramy określające rodzaj zagrożenia: Brak. Hasło ostrzegawcze: Brak. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Brak. Zwroty wskazujące środki ostrożności: Brak. 2.3 Inne zagrożenia Substancja spełnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, Aneks XIII: Nie dotyczy Substancja spełnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vpvb zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XIII: Nie dotyczy. Inne zagrożenia nie odzwierciedlone w klasyfikacji: Brak. SEKCJA 3. Skład i informacja o składnikach Nazwa produktu/ składnika Nr CAS Nr WE % Klasyfikacja wg 67/548/EWG Klasyfikacja wg Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008 [CLP] Cholesterol Typ

2 Strona 2 z 8 SEKCJA 4. Pierwsza pomoc 4.1 Opis środków pierwszej pomocy Wskazówki ogólne: Środki specjalne nie są konieczne. Kontakt z okiem: Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą. Wdychanie: Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza. Kontakt ze skórą: Zmyć wodą. Spożycie: Przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą. Spowodować wymioty i sprowadzić lekarza. Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy: Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Jeśli podejrzewa się, że opary wciąż są obecne ratownik powinien założyć właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub założyć rękawice. 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Brak danych. 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanymi Informacje dla lekarza: Brak innych zaleceń niż podane w punkcie 4.1 Szczególne sposoby leczenia: Bez specjalnego leczenia. SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku pożaru 5.1 Środki gaśnicze Stosowne środki gaśnicze: rozproszony strumień wody, piany gaśnicze, proszki gaśnicze,co 2. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na działanie alkoholu. Niewłaściwe środki gaśnicze: Brak danych. 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Zagrożenia ze strony substancji lub mieszaniny: Substancja palna. Niebezpieczne produkty rozkładu termicznego: Przy ogrzewaniu lub w przypadku pożaru tworzenie się trujących gazów. 5.3 Informacje dla straży pożarnej Specjalne działania ochronne dla strażaków: Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich z najbliższej okolicy wypadku, jeżeli wybuchł pożar. Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków: Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe z maską zakrywającą całą twarz działającą przy dodatnim ciśnieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadków chemicznych zapewnia odzież stosowana przez strażaków (włączając hełmy, buty ochronne i rękawice), zgodna z normą europejską EN 469. Inne dane: Nie dopuścić do przedostania się wody gaszącej do wód powierzchniowych lub gruntowych.

3 Strona 3 z 8 SEKCJA 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Nosić ubranie ochronne. Osoby niezabezpieczone przenieść w bezpieczne miejsce. Dla personelu nie biorącego udziału w akcji ratowniczej: Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Ewakuować ludzi z okolicznych terenów. Nie udzielać zezwolenia na wejście niepotrzebnemu i niezabezpieczonemu personelowi. Nie dotykać ani, nie przechodzić po uwolnionym materiale. Zapewnić właściwą wentylację. W razie niewystarczającej wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę. Założyć odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Dla personelu biorącego udział w akcji ratowniczej: Jeśli do usuwania skażenia potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z informacjami w sekcji 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich. Patrz także informacje w punkcie Dla personelu nie biorącego udziału w akcji ratowniczej. 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód gruntowych, powierzchniowych oraz gleby. 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Zebrać materiał i umieścić w oznakowanym pojemniku. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. 6.4 Odniesienie do innych sekcji: Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8. Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13. SEKCJA 7. Postępowanie z substancją i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z substancją, unikać wdychania par, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny (jak podano w punkcie 8), pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać rozpylania produktu. 7.2 Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej: Nie są potrzebne szczególne zabiegi. 7.3 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Składowanie: Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Substancję przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym chłodnym miejscu. Chronić od światła. Wskazówki odnośnie wspólnego składowania: Nie składować w styczności ze środkami utleniającymi. Zalecana temperatura składowania: przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 C. Rozwiązania specyficzne dla sektora przemysłowego: Niedostępne. SEKCJA 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 8.1 Parametry dotyczące kontroli Najwyższe dopuszczalne stężenia

4 Strona 4 z 8 Nazwa produktu/składnika Cholesterol Wartości graniczne narażenia Brak danych DNEL Brak danych. PNEC Brak dostępnych poziomów PEC. 8.2 Kontrola narażenia Indywidualne środki ochrony Środki zachowania higieny: Należy przestrzegać zwyczajne środki ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami. Ochrona oczu/ twarzy: Okulary ochronne. Ochrona skóry/ochrona rąk: rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów. Ochrona ciała: Robocza odzież ochronna. W zależności od wykonywanego zadania należy stosować ubiór ochronny odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez specjalistę BHP. Ochrona dróg oddechowych: Maska ochronna. SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Wygląd Stan fizyczny: Ciało stałe Kolor: Białawy Zapach: Charakterystyczny. ph przesączu (0,5 g/10 ml): brak danych Temperatura topnienia/krzepnięcia: 147 C Sublimacja 360 C Temperatura wrzenia: Nie dotyczy. Temperatura zapłonu: Brak danych. Granice palności lub wybuchowości (dolna): Brak danych Prężność par: Niedostępne Gęstość: 1,07 g/cm 3 Rozpuszczalność: W wodzie nie rozpuszcza się Współczynnik podziału oktanu/woda: 8,74 log POW (berechnet) Temperatura samozapłonu: Niedostępne Temperatura rozkładu: Niedostępne Lepkość: Niedostępne Ciężar nasypowy: 260 kg/m Inne informacje: Brak dodatkowych informacji. SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność 10.1 Reaktywność: Brak danych Stabilność chemiczna: Brak danych Rozkład termiczny/ warunki, których należy unikać: Reakcje z silnymi czynnikami utleniającymi Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: Niebezpieczne reakcje nie są znane.

5 Strona 5 z Warunki, których należy unikać: Brak danych Materiały niezgodne: Brak danych Niebezpieczne produkty rozkładu: Nie są znane. SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Toksyczność ostra Podsumowanie/Wnioski: Brak danych. Działanie żrące/drażniące skórę: podrażnia skórę i śluzówkę. Działanie uszkodzenia oczu/ działanie drażniące na oczy: produkt niesklasyfikowany jako drażniący na oczy Uczulenia Żadne działanie uczulające nie jest znane. Działanie rakotwórczość, działanie mutagenne i szkodliwe działanie na rozrodczość (CMR): produkt niesklasyfikowany jako rakotwórczy, mutagenny lub działający szkodliwie na rozrodczość. Działanie toksyczne na narządy docelowe-narażenie jednorazowe: Brak danych. Działanie toksyczne na narządy docelowe-narażenie powtarzane: Brak danych. Niebezpieczeństwo narażenia przez drogi oddechowe: Brak danych. Informacje o możliwych drogach narażenia Kontakt z okiem: Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. Wdychanie: Należy unikać wdychania pyłów, ponieważ nawet obojętne pyły mogą upośledzić działanie układu oddechowego. Kontakt ze skórą: Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. Spożycie: Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach. Objawy związane z charakterystyką fizyczną, chemiczną i toksykologiczną Kontakt z okiem: Brak konkretnych danych Wdychanie: brak danych Kontakt ze skórą: brak danych Spożycie: brak danych Opóźnione i natychmiastowe skutki, a także skutki przewlekłe w przypadku krótkiego i długoterminowego narażenia Brak danych. Inne informacje: Brak danych. SEKCJA 12. Informacje ekologiczne 12.1 Ekotoksyczność Brak danych ilościowych odnośnie tego produktu. Przy fachowym i uważnym postępowaniu z produktem nie powinny wystąpić problemy ekologiczne. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych, gruntowych oraz gleby. Wnioski/Podsumowanie: Brak danych Trwałość i zdolność do rozkładu Produkt nie podatny na rozkład przez naturalne chemikalia i procesy enzymatyczne Zdolność do bioakumulacji: Na podstawie współczynnika podziału n-oktanol/woda nie należy oczekiwać znaczącej akumulacji w organizmach żywych Mobilność w glebie Współczynnik podziału gleba/woda (KOC): Brak danych.

6 Strona 6 z 8 Mobilność: Brak danych Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb PBT: Nie dotyczy P: Niedostępne. B: Niedostępne. T: Niedostępne. vpvb: nie dotyczy vp: Niedostępne. vb: Niedostępne 12.6 Inne szkodliwe skutki działania: Brak danych o niepożądanych skutkach/krytycznych zagrożeniach. SEKCJA 13. Postępowanie z odpadami 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów Produkt Metody likwidowania: Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli możliwe. Znacznych ilości odpadów substancji nie należy odprowadzać do kolektora sanitarnego, ale należy je poddać obróbce w odpowiedniej oczyszczalni. Należy utylizować nadmiar produktów i produkty nie nadające się do recyklingu w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Utylizacja niniejszego produktu, roztworów lub produktów pochodnych powinna w każdym przypadku być zgodna z wymaganiami ochrony środowiska i legislacji związanej z utylizacją odpadów a także z wymogami władz lokalnych. Odpady niebezpieczne: klasyfikacja tego produktu możne spełniać kryteria dla niebezpiecznych odpadów. Opakowanie Metody likwidowania: Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli jest to możliwe. Odpady opakowaniowe należy poddawać recyklingowi. Spalanie lub składowanie w terenie należy rozważać jedynie wówczas, gdy nie ma możliwości recyklingu. Specjalne środki ostrożności: Usuwać produkt i jego opakowania w sposób bezpieczny. Zachować ostrożność podczas operowania opróżnionymi opakowaniami, które nie zostały wyczyszczone lub wypłukane od wewnątrz. Puste opakowania lub ich wykładziny mogą zawierać resztki produktu. Unikać kontaktu materiału z glebą, ciekami wodnymi, drewnem i kanalizacją. SEKCJA 14. Informacje o transporcie 14.1 Numer UN (numer ONZ) 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 14.4 Grupa pakowania 14.5 Zagrożenia dla środowiska 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Dodatkowa informacja ADR/RID ADR/ADNR IMDG IATA Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Nie Nie Nie Nie Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: Brak danych Transport/ dalsze informacje: Nie przedstawia zagrożenia w znaczeniu powyższych

7 Strona 7 z 8 zarządzeń. SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Rozporządzenie UE (WE) Nr.1907/2006 (REACH) Aneks XIV Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy Reprotoksyny Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów: Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Inne przepisy UE Wykaz europejski: Niniejszy materiał znajduje się w wykazie lub jest wyłączony. Priorytetowa lista substancji chemicznych: Nie wymieniony. Nazwa produktu/ składnika Działanie rakotwórcze Działanie mutagenne Zaburzenia rozwojowe Węgiel aktywny Zaburzenia rozrodczości Przepisy międzynarodowe 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Brak danych. Obowiązujące przepisy prawne Rozporządzenie (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003r. W sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U ) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U ). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U ) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U Nr 112, poz. 1206) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U ) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Zdrowia a dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U ) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U ). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U )

8 Strona 8 z 8 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01 grudnia 2004 r. (Dz. U.nr 280, poz. 2771) i zmiana z dnia 10 sierpnia 2005 r (Dz. U. Nr 160, poz. 1356) w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy Ustawa z dnia r. o odpadach. (Dz.U ) Ustawa z dnia r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U ) z późn. zm. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U ) z późn.zm. 16. Inne informacje Wskazuje informacje, które zmieniły się od czasu poprzedniej wersji. Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS] Klasyfikacja Uzasadnienie - - Pełny tekst skróconych deklaracji H: Pełny tekst klasyfikacji [CLP/GHS: Pełny tekst skróconych zwrotów R: Pełny tekst klasyfikacji [DSD/DPD]: Brak. Brak. Brak. Brak. Data wydruku: Data wydania/aktualizacji: Inne informacje Powyższe dane opierają się na dzisiejszym stanie wiedzy naszej (konfekcjonera substancji) oraz producenta substancji, jednak nie mogą być one przyjmowane jako gwarancja właściwości produktów i nie stanowią podstawy jakichkolwiek umownych stosunków prawnych.

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ GE Healthcare KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 453/2010 Europa KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ GE Healthcare KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki WYTWÓRNIA LABORATORIUM ul. Wł. Żeleńskiego 45 Tel. (12) 6333353 EUCERYNY FARMACEUTYCZNE 31353 Kraków Fax. (12) 6335658 Karta Charakterystyki (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 453/2010, zmieniającym

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 700332 103159 100205 Numer według CAS: 1303-96-4 Numer WE: 215-540-4

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond SH55 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond SH22 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 07.10.2009 Aktualizacja: 11.03.2015 Wersja: 1.2 CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 LA/1/13

Karta Charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 LA/1/13 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: Kationowe emulsje asfaltowe: JASBIT C60B3 ZM, JASBIT C60BP3 ZM. 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 Ceresit CS 125 Numer KCH: 447420 Data aktualizacji: 14.07.2014 Data druku: 17.07.2014 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond Titan 7567 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia (UE) nr 453/2010 Data aktualizacji: Strona/stron 1/14 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa: Membrana asfaltowa IZOLMAT PLAN optimax PV

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa { error: graphic file not found: C:\Program Files\SAP\FrontEnd\sapgui\W WI\graphics\defl.png } SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo