Rozstrzygnięcie protestu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozstrzygnięcie protestu"

Transkrypt

1 BDG II KR/09 Warszawa, dnia 9 kwietnia 2009 r. Rozstrzygnięcie protestu Zamawiający działając na podstawie art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz ze zm.) zwanej dalej Ustawą, po rozpatrzeniu protestu złoŝonego w dniu 1 kwietnia 2009 r. przez ATET Euro Tłumacze S.C. ul. Świętokrzyska 20 p. 421, Warszawa w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Tłumaczenia (ustne) w ramach obsługi protokolarnej wizyt delegacji zagranicznych oraz członków kierownictwa postanawia - protest uwzględnić w części dotyczącej zarzutu do zapisu 10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyŝszym Zamawiający zmienia treść 10 SIWZ. Zmieniony zapis zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki; - protest uwzględnić w części dotyczącej zarzutu do braku uregulowania kwestii godzin nadliczbowych. Biorąc pod uwagę powyŝsze Zamawiający dokonuje zmiany w treści Projektu umowy poprzez dodanie ust. 4 do 8 umowy. Treść dodanego ustępu zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki; - protest oddalić w części dotyczącej pozostałych zarzutów. Uzasadnienie Protestujący - ATET Euro Tłumacze S.C. wniósł do Zamawiającego protest dotyczący opisu przedmiotu zamówienia zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1, art. 8 oraz art. 29 ust. 1 i ust. 2 Ustawy. Pl. Trzech KrzyŜy 3/5, Warszawa, centrala: (+48 22) , ; Tel.: ( ) , Fax: ( ) ,

2 Zdaniem Protestującego Zamawiający powinien dookreślić liczbę godzin poszczególnych tłumaczeń zarówno w odniesieniu do języków, jak i rodzaju tłumaczeń (symultaniczne, konsekutywne). Z uwagi na to, Ŝe nie moŝna z góry określić rocznego kalendarza spotkań członków kierownictwa Ministerstwa Gospodarki, Zamawiający informuje, Ŝe nie jest moŝliwe podanie: - dokładnego harmonogramu mających się odbyć tłumaczeń ustnych, - miast i państw, w których te tłumaczenia będą się odbywać, - częstotliwości, z jaką będą się odbywać tłumaczenia, - konkretnej liczby tłumaczeń ustnych konsekutywnych i symultanicznych, - liczby tłumaczy zwykłych i przysięgłych, jakiej będzie potrzebował Zamawiający. Z uwagi na powyŝsze, Zamawiający przygotowując dokumentację przetargową wymagał podania stawki za 4-godzinny blok językowy za osobę w poszczególnych grupach językowych (grupa języków obejmująca język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski, grupa języków obejmująca inny język europejski, grupa języków obejmująca język pozaeuropejski) bez względu na to, czy będzie to tłumaczenie konsekutywne, czy symultaniczne. Ponadto w 11 ust. 2 projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostało zapisane, Ŝe suma wszystkich wynagrodzeń wypłaconych Wykonawcy za usługę tłumaczenia wraz z ewentualnie poniesionymi kosztami (...) nie moŝe przekroczyć łącznie kwoty netto ,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy), plus naleŝny podatek od towarów i usług (VAT), co daje maksymalną łączną kwotę brutto ,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące). Takie zapisy nie naruszają, zdaniem Zamawiającego, zasady równego traktowania i umoŝliwiają kaŝdemu zainteresowanemu udziałem w przedmiotowym postępowaniu przygotowanie rzetelnej i konkurencyjnej oferty. Tym bardziej, Ŝe w przypadku tłumaczeń wyjazdowych Zamawiający będzie zapewniał tłumaczom przejazd, zakwaterowanie oraz wyŝywienie. W dalszej części protestu Wykonawca zarzucił, iŝ Zamawiający nie wskazał strony odpowiedzialnej za dostarczanie sprzętu w przypadku tłumaczeń symultanicznych. Odpowiadając na powyŝszy zarzut informuję, Ŝe brak takiej informacji w SIWZ oznacza, Ŝe potrzebny sprzęt zapewni sam Zamawiający. Kolejny zarzut podniesiony w złoŝonym proteście dotyczy wymogów protokolarnych. Zamawiający odrzucając zarzut jednocześnie wyjaśnia, Ŝe w Projekcie umowy w 4 (polecenia i realizacja obsługi translatorskiej) ust. 7 lit. c) zapisano, Ŝe w Poleceniu będą uwzględniane 2

3 wskazówki dotyczące osoby tłumacza i wymogów protokolarnych. Zapis ten oznacza, Ŝe przesyłając Polecenie wykonawca zostanie poinstruowany, jakie wymogi protokolarne będą obowiązywały przy konkretnym tłumaczeniu, a w przypadku duŝych uroczystości Wykonawca otrzyma równieŝ scenariusz ceremonii. Jednocześnie informuję, Ŝe na dzień dzisiejszy Zamawiający nie jest w stanie określić, w jakiej rangi ceremoniach Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki będzie brało udział, a tym samym nie jest w stanie określić wymogów protokolarnych. Nadto Zamawiający wyjaśnia, Ŝe wymogi protokolarne to przede wszystkim zasady dotyczące stroju tłumacza w trakcie wykonywania przez niego tłumaczenia ustnego. W złoŝonym proteście pojawił się takŝe zarzut odnośnie braku informacji odnośnie liczby tłumaczy, jaka będzie potrzebna przy kaŝdym tłumaczeniu. Zamawiający oddalił zarzut uzasadniając swoją czynność tym, Ŝe nie jest w stanie, opisując przedmiot zamówienia, z góry określić liczby tłumaczeń ustnych symultanicznych i konsekutywnych. Ponadto Zamawiający zauwaŝa, Ŝe zasadą jest, iŝ przy tłumaczeniach ustnych konsekutywnych potrzebny jest zawsze jeden tłumacz, zaś przy tłumaczeniach ustnych symultanicznych liczba tłumaczy zaleŝy od ilości języków, którymi posługują się uczestnicy danego spotkania, np.: w przypadku jednego języka potrzebnych będzie dwóch tłumaczy. W takiej sytuacji kaŝdy z tłumaczy otrzyma wynagrodzenie wg stawki za 4-godzinny blok za osobę w danej grupie języków. Ponadto Protestujący zarzucił, iŝ Zamawiający nie określił sposobu rozliczania za prace tłumaczy przysięgłych. Oddalając zarzut naleŝy wskazać, Ŝe brak takiej informacji w SIWZ oznacza, Ŝe prace tłumaczy przysięgłych będą rozliczane wg jednej i tej samej stawki co prace tłumaczy zwykłych, tj. wg stawki za 4-godzinny blok w danej grupie języków. W dalszej części protestu Protestujący Ŝąda zmiany zapisów umowy dotyczących gotowości wykonawcy do przystąpienia do obsługi translatorskiej (Zamawiający wymaga, aby tłumacz był gotowy do wykonania tłumaczenia w następnym dniu po złoŝeniu Polecenia przez Zamawiającego, a w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych potrzebami Zamawiającego - w dniu otrzymania Polecenia). Protestujący uzasadniając zarzut stwierdził, Ŝe niemoŝliwym jest przygotowanie się tłumacza do tłumaczenia w tak krótkim czasie. Oddalając ww. zarzut Zamawiający wyjaśnia, Ŝe przedmiotem prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia są Tłumaczenia (ustne) w ramach obsługi protokolarnej wizyt delegacji zagranicznych oraz członków kierownictwa. Wieloletnia praktyka w przygotowywaniu (przyjmowaniu, obsługiwaniu) takich wizyt pokazała, Ŝe w większości przypadków wizyty delegacji 3

4 zagranicznych oraz członków kierownictwa są potwierdzane oraz organizowane w ciągu zaledwie kilku dni, a czasami godzin. Przygotowując takie spotkania Zamawiający często nie posiada wiedzy, czy przybywająca z wizytą delegacja zagraniczna będzie dysponowała swoim tłumaczem, czy teŝ zaistnieje potrzeba zatrudnienia tłumaczy miejscowych. W takich sytuacjach Zamawiający ma niewiele czasu na przekazanie wykonawcy Polecenia i moŝe się zdarzyć, Ŝe tłumacz będzie potrzebny z dnia na dzień. Na takie sytuacje Zamawiający niestety nie ma wpływu. Ponadto, nawiązując do Państwa uwagi, Ŝe tłumacz potrzebuje kilku dni na odpowiednie przygotowanie się do tłumaczenia (...) Zamawiający przypomina, Ŝe w 4 (polecenia i realizacja obsługi translatorskiej) ust. 5 projektu umowy Zamawiający zobowiązał się do przekazywania Wykonawcy, w miarę moŝliwości, tekstu pomocniczego (bądź w formie elektronicznej, bądź w formie papierowej). Nadmienić naleŝy, Ŝe w 5 SIWZ Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu wyraźnie wskazując jakiego doświadczenia i w jakim zakresie (tematyka tłumaczeń) wymaga od wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Wspomniane warunki zostały sformułowane w taki sposób, aby w postępowaniu przetargowym wzięli udział wykonawcy, którzy nie tylko dysponują lub będą dysponować osobami biegle władającymi wymienionymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do projektu umowy) językami obcymi, ale takŝe faktycznie posiadający doświadczenie w dokonywaniu tłumaczeń ustnych w zakresie wymaganym przez Zamawiającego. Wykonawca oprotestował równieŝ zapis 9 (wynagrodzenie obniŝki) projektu umowy, dotyczący obniŝania wynagrodzenia w określonych sytuacjach. Protestujący podnosi, Ŝe naliczanie kar powinno być poprzedzone postępowaniem reklamacyjnym. Biorąc pod uwagę rodzaj tłumaczeń (ustne) oraz ich rangę, Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości przeprowadzania postępowań reklamacyjnych. Niedopuszczalne jest składanie reklamacji i oczekiwanie aŝ wykonawca naprawi popełnione błędy w momencie, kiedy którykolwiek z Członków Kierownictwa MG jest w trakcie spotkania na szczycie, podczas którego omawiane są sprawy wagi państwowej. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonywania tłumaczeń przez wykwalifikowanych tłumaczy, czyli posiadających pełne umiejętności do wykonywania danego rodzaju tłumaczenia, ze starannością wynikającą z zawodowego charakteru tych czynności, zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami sztuki, etyką zawodową oraz na warunkach określonych w umowie. 4

5 Ponadto naleŝy podkreślić, Ŝe przytoczone wyroki Zespołów Arbitrów nie są adekwatne do niniejszego postępowania. W świetle powyŝszego Zamawiający postanowił jak we wstępie. Pouczenie Od rozstrzygnięcia protestu Protestującemu nie przysługuje odwołanie wnoszone do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 5

WYROK z dnia 18 stycznia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 18 stycznia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1689 /09 Sygn. akt: KIO/UZP 1691 /09 WYROK z dnia 18 stycznia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Protokolant: Luiza Łamejko Agata

Bardziej szczegółowo

Na podstawie posiadanych przez Inspektorat dokumentów w odniesieniu do okresu październik 2008 do październik 2009, prosimy o odpowiedzi:

Na podstawie posiadanych przez Inspektorat dokumentów w odniesieniu do okresu październik 2008 do październik 2009, prosimy o odpowiedzi: Warszawa, dnia października 2009 r. GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII DYREKTOR GENERALNY Arkadiusz Pona GIWpr 21 9/09 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

WYROK. Aneta Mlącka Justyna Tomkowska

WYROK. Aneta Mlącka Justyna Tomkowska Sygn. akt: KIO 2217/12 WYROK z dnia 29 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Aneta Mlącka Justyna Tomkowska Protokolant: Jakub Banasiak po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Krotoszyn, 2009-07-20 Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula ul. Ogrodowa 13 63-300 Pleszew Dotyczy: protestu złoŝonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniŝej progów określonych

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 lipca 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 lipca 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 857/09 WYROK z dnia 17 lipca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Izabela Kuciak Luiza Łamejko Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 maja 2013 r.

WYROK. z dnia 15 maja 2013 r. Sygn. akt: KIO 981/13 WYROK z dnia 15 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 kwietnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 22 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 545/10 WYROK z dnia 22 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Robert Skrzeszewski Ewa Sikorska Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Paweł Nowosielski

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 lutego 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 lutego 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 67/10 KIO/UZP 70/10 KIO/UZP 71/10 WYROK z dnia 8 lutego 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Członkowie: Ryszard Tetzlaff Renata Tubisz Protokolant:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 listopada 2009r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 17 listopada 2009r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 1418/09 WYROK z dnia 17 listopada 2009r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Dagmara Gałczewska-Romek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 5 października 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 5 października 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2031/10 WYROK z dnia 5 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Ryszard Tetzlaff Anna Chudzik Magdalena Grabarczyk Protokolant: Patrycja Kaczmarska

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: Członkowie:

Przewodniczący: Członkowie: Sygn. akt KIO 232/11 WYROK z dnia 18 lutego 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Członkowie: Marek Koleśnikow Piotr Kozłowski Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 5 marca 2013 r.

WYROK. z dnia 5 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 375/13 WYROK z dnia 5 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 28 maja 2009 r. Przewodniczący: Sylwester Kuchnio

WYROK z dnia 28 maja 2009 r. Przewodniczący: Sylwester Kuchnio Sygn. akt KIO/UZP 641/09, KIO/UZO 646/09 WYROK z dnia 28 maja 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Sylwester Kuchnio Członkowie: Marek Koleśnikow Izabela Kuciak Protokolant: Rafał

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 60/08 WYROK z dnia 13 lutego 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Protokolant: Jolanta Markowska Ewa Marcjoniak Lubomira Matczuk-Mazuś Edyta Skowrońska

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr 2 Sierpień 2009

I N F O R M A T O R URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr 2 Sierpień 2009 I N F O R M A T O R URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr 2 Sierpień 2009 Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 10 stycznia 2013 r.

WYROK z dnia 10 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 2856/12 WYROK z dnia 10 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 9 maja 2013 r. Renata Tubisz

WYROK z dnia 9 maja 2013 r. Renata Tubisz Sygn. akt: KIO 981/13 Sygn. akt: KIO 912/13 WYROK z dnia 9 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Członkowie: Izabela Kuciak Renata Tubisz Protokolant: Agata

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy nie załączać do oferty) UMOWA Nr 4/DWM/PN/2015

(wzór umowy nie załączać do oferty) UMOWA Nr 4/DWM/PN/2015 (wzór umowy nie załączać do oferty) UMOWA Nr 4/DWM/PN/2015 Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 4/DWM/PN/2015 W dniu roku w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w (00-513)

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 18 czerwca 2013 roku

WYROK. z dnia 18 czerwca 2013 roku Sygn. akt: KIO 1320/13 WYROK z dnia 18 czerwca 2013 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Justyna Tomkowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-21/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 października 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 19 października 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2172/10 WYROK z dnia 19 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 lutego 2013 r.

WYROK. z dnia 15 lutego 2013 r. Sygn. akt: KIO 227/13 WYROK z dnia 15 lutego 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin Telefon : +48 (091) 4403523; faks: +48 (091) 4403441 NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 29 stycznia 2013 r.

WYROK. z dnia 29 stycznia 2013 r. WYROK z dnia 29 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2013 r. w Warszawie odwołań

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 21 sierpnia 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 21 sierpnia 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 805/08 WYROK z dnia 21 sierpnia 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Protokolant: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz

Bardziej szczegółowo