UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZY SKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZY SKIEGO w WARSZAWIE REKTOR"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZY SKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-5/07 Zarz dzenie Nr 5/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ewidencjonowania, pobierania i rozliczania druków cisłego zarachowania zwi zanych z tokiem studiów lub uzyskaniem stopnia naukowego. Na podstawie 38 ust. 1 pkt 7 statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie, w zwi zku z rozporz dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz. 1634), rozporz dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz.U. Nr 1, poz. 3), rozporz dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynno ci w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w post powaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. Nr 15, poz. 128) oraz rozporz dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie (Dz.U. Nr 182, poz. 1881), zarz dza si, co nast puje: 1 1. Zarz dzenie okre la zasady ewidencjonowania, pobierania i rozliczania druków cisłego zarachowania zaliczanych do dokumentacji przebiegu studiów oraz dokumentów dotycz cych przebiegu studiów doktoranckich, przewodów doktorskich i habilitacyjnych, zwanych dalej drukami cisłego zarachowania. 2. Do druków cisłego zarachowania zalicza si : 1) indeks; 2) legitymacj studenck ; 3) dyplom uko czenia jednolitych studiów magisterskich, w tym oryginał, odpisy i odpis przeznaczony do akt; 4) dyplom uko czenia studiów drugiego stopnia (magisterskich studiów uzupełniaj cych), w tym oryginał, odpisy i odpis przeznaczony do akt; 5) dyplom uko czenia studiów pierwszego stopnia (wy szych studiów zawodowych), w tym oryginał, odpisy i odpis przeznaczony do akt; 6) dyplom uko czenia studiów z wyró nieniem;

2 7) odpis dyplomu uko czenia studiów wy szych w j zyku angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, hiszpa skim; 8) wiadectwo uko czenia studiów podyplomowych w tym oryginał, odpis, odpis i egzemplarz do akt; 9) legitymacj doktoranta; 10) indeks doktoranta; 11) wiadectwo uko czenia studiów doktoranckich; 10) dyplom doktora, w tym oryginał, odpis i odpis do akt; 11) odpis dyplomu doktora w j zyku angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, hiszpa skim; 12) dyplom doktora habilitowanego, w tym oryginał, odpis i odpis do akt; 13) odpis dyplomu doktora habilitowanego w j zyku angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, hiszpa skim Cz B dyplomu uko czenia studiów Suplement jest wydawany na specjalnym papierze pokrytym giloszem. 2. Papier zadrukowany giloszem, nie jest drukiem cisłego zarachowania, ale jego wykorzystanie podlega rozliczeniu zgodnie ze wzorem okre lonym w zał czniku nr 1. Papier (w ryzach po 500 szt.) jest pobierany z Biura ds. Kształcenia UKSW na podstawie zamówienia wystawionego przez osoby upowa nione w dziekanacie Za zamawianie druków zgodnych ze wzorami okre lonymi w przepisach prawa odpowiedzialny jest pracownik Biura ds. Kształcenia, któremu na pi mie powierzono obowi zki prowadzenia gospodarki magazynowej tymi drukami. 2. Zamawianie druków wymienionych 1 odbywa si z zachowaniem procedur obowi zuj cych w UKSW w zakresie zamówie publicznych Dostarczone druki podlegaj wpisaniu, jako przychód, w ewidencji druków cisłego zarachowania na podstawie otrzymanych faktur i dokumentów przewozowych lub dowodu dostawy. 2. Ewidencj druków cisłego zarachowania prowadzi si odr bnie dla ka dego rodzaju druków.

3 5 1. Pracownik Biura ds. Kształcenia wydaje druki upowa nionym pracownikom dziekanatów na podstawie pisemnej zgody Kanclerza UKSW. Pracownikowi, który pobiera druki cisłego zarachowania, wpisuje si w zakres obowi zków pobieranie i rozliczanie druków cisłego zarachowania. 2. Upowa nieni pracownicy Dziekanatów pobieraj druki w ilo ciach przez nich wskazanych na formularzu zamówie stanowi cym zał cznik nr 2 do zarz dzenia i za potwierdzeniem odbioru w ewidencji druków cisłego zarachowania. 3. Wydanie druków upowa nionym pracownikom podlega ewidencji ksi gowej na podstawie miesi cznych rozlicze sporz dzanych przez Biuro ds. Kształcenia według wzoru stanowi cego zał cznik nr Pracownicy dziekanatów s zobowi zani do sukcesywnego rozliczenia si z pobranych druków. 5. Rozliczenie pobranych druków nast puje sukcesywnie przy zamówieniu kolejnej partii druków na podstawie zał cznika nr 4 do zarz dzenia. Do zał cznika zał cza si list studentów, którym wydano dane druki. 6. Fakt rozliczenia z pobranych partii druków zostaje odnotowany w ewidencji druków cisłego zarachowania w Biurze ds. Kształcenia. 7. Pracownicy dziekanatów s zobowi zani do sporz dzenia rocznego rozliczenia pobranych druków według formularza stanowi cego zał cznik nr 5 do zarz dzenia. Formularz ten składa si do dnia 5 stycznia ka dego roku do Biura ds. Kształcenia Druki uszkodzone lub bł dnie wypełnione nale y sukcesywnie zwraca do Biura ds. Kształcenia za pokwitowaniem, przy ka dym kolejnym zamówieniu na druki, na podstawie protokołu zwrotu druków stanowi cego zał cznik nr 6 do zarz dzenia. 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy arkuszy na Suplement - bł dnie wypełnione i anulowane arkusze podlegaj zniszczeniu w niszczarce, a protokół zniszczenia zawieraj cy liczb zniszczonych arkuszy nale y przekaza do Biura ds. Kształcenia. 3. Fakt zwrotu druków zostaje odnotowany w ewidencji druków cisłego zarachowania. 4. Zniszczenia druków uszkodzonych lub bł dnie wypełnionych dokonuje komisja powołana przez Kanclerza na wniosek pracownika Biura ds. Kształcenia.

4 7 1. Upowa nieni pracownicy dziekanatów wydaj dokumenty wymienione w 1 ust. 2 oraz 2 ust. 1 za pokwitowaniem odpowiednio : 1) odbioru: legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu uko czenia studiów wraz z odpisami, odpisu dyplomu w tłumaczeniu na j zyk (angielski, francuski, hiszpa ski, niemiecki, rosyjski), dyplomu uko czenia studiów z wyró nieniem, suplementu, suplementu w tłumaczeniu na j zyk angielski - w potwierdzeniu odbioru dokumentów drukowanym z systemu USOS i przechowywanym w teczce osobowej studenta; 2) w rejestrze legitymacji i indeksów doktorantów; 3) w ksi dze dyplomów doktora; 4) w ksi dze dyplomów doktora habilitowanego; 5) w rejestrze wiadectw uko czenia studiów podyplomowych; 6) w rejestrze wiadectw uko czenia studiów doktoranckich. 2. Wydanie duplikatu dokumentu nale y odnotowa w pozycji wydania dokumentu odpowiednio dla poszczególnych rodzajów druków cisłego zarachowania: 1) odbiór duplikatu indeksu, legitymacji, dyplomu uko czenia studiów, suplementu potwierdza si w potwierdzeniu odbioru dokumentów drukowanym z systemu USOS i przechowywanym w teczce osobowej studenta; 2) w kolumnie nr 15 i 16 Ksi gi dyplomów doktora ; 3) w kolumnie nr 14 Ksi gi dyplomów doktora habilitowanego ; 4) w rejestrze indeksów doktoranta ; 5) w kolumnie uwagi rejestru wiadectw uko czenia studiów podyplomowych; 6) w kolumnie uwagi rejestru wiadectw uko czenia studiów doktoranckich. 3. Wydanie nowych dokumentów przy zmianie nazwiska, w przypadkach okre lonych w rozporz dzeniu ministra wła ciwego do spraw szkolnictwa wy szego, dotycz cym dokumentacji przebiegu studiów, nale y przeprowadzi po odebraniu starych dokumentów i doł czeniu ich do akt oraz odnotowaniu tego faktu w pozycji ich wydania. 8 Legitymacje studenckie zdawane przez studentów opuszczaj cych uczelni nale y doł cza do teczki osobowej studenta, a fakt ten odnotowa na po wiadczeniu zwrotu legitymacji.

5 9 1. W celu kontroli druków cisłego zarachowania, co najmniej jeden raz w roku według stanu na ostatni dzie roku kalendarzowego, komisja inwentaryzacyjna dokona spisu z natury w magazynie druków cisłego zarachowania oraz w dziekanatach. 2. Spisu z natury zdawczo odbiorczego dokonuje si w przypadku odej cia z pracy pracownika, któremu powierzono obowi zek prowadzenia gospodarki drukami. 3. Wniosek o powołanie komisji inwentaryzacyjnej Biuro ds. Kształcenia składa do Kanclerza UKSW, na podstawie informacji przekazanej z Działu Kadr dotycz cej: 1) wypowiedzenia przez jedn ze stron umowy o prac (zako czenie inwentaryzacji powinno nast pi najpó niej w dniu rozwi zania umowy o prac ), 2) rozwi zania umowy o prac bez wypowiedzenia lub w razie wyga ni cia umowy o prac (do przeprowadzenia inwentaryzacji nale y przyst pi niezwłocznie, jednak nie pó niej ni w ci gu 7 dniu od dnia rozwi zania lub wyga ni cia umowy o prac ), 3) zmiany stanowiska pracy lub zakresu obowi zków pracownika odpowiedzialnego za pobieranie i rozliczania druków cisłego zarachowania (zako czenie inwentaryzacji powinno nast pi najpó niej w dniu zmiany stanowiska pracy lub zakresu obowi zków pracownika); Dział Kadr zobowi zany jest do niezwłocznego poinformowania na pi mie Biura ds. Kształcenia o tym fakcie. 10 Traci moc zarz dzenie nr 10/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie ewidencjonowania, pobierania i rozliczania druków cisłego zarachowania zaliczanych do dokumentacji przebiegu studiów. 11 Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania. Ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek Rektor UKSW

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim. I. Postanowienia ogólne. za cznik do uchwa y nr 384 Senatu Uniwersytetu ódzkiego z dnia 19 wrze nia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I. System szkolnictwa wy szego.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I. System szkolnictwa wy szego. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I System szkolnictwa wy szego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustaw stosuje si do publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 314/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2013 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Id: EF19B3A0-4229-4B91-8B25-9DADC02E93A0. Podpisany

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Za cznik Do Zarz dzenia Nr 98/2008/Z Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2008 r. Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy wiat 6/12

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b.

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b. U S T AWA Projekt z dnia o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okre la zasady i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko?

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Piotr Jaworski Co to znaczy koniec? Zako czenie realizacji Projektu nale y przez to rozumie ostatni dzie okresu kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU (RPR)

REGULAMIN PRZEWOZU (RPR) Przewozy Regionalne spółka z ograniczon odpowiedzialno ci REGULAMIN PRZEWOZU (RPR) Obowi zuje od 30 wrze nia 2011 r. Podstawa prawna: Uchwała Nr 391/2011 Zarz du Przewozy Regionalne sp. z o.o., z dnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja UKSW wypisywania części B dyplomu suplementu

Instrukcja UKSW wypisywania części B dyplomu suplementu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 38/2008 Rektora UKSW z dnia 30 września 2008 r. Zał. nr 4 do zarządzenia nr 26/2008 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2008 r. Instrukcja UKSW wypisywania części B dyplomu suplementu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2000 roku na drogach krajowych

Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2000 roku na drogach krajowych BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH Wytyczne organizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. O Priorytetowa: Społecze stwo informacyjne zwi kszanie innowacyjno ci gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: IPOC.I.MM.0931-1-10/11

Znak sprawy: IPOC.I.MM.0931-1-10/11 Znak sprawy: IPOC.I.MM.0931-1-10/11 INFORMACJA POKONTROLNA KO COWA NR 1/11 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W INSTYTUCJI ZARZ DZAJ CEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (IZ RPO WP) 1.

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem )

RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem ) RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem ) Zgodnie z tre ci 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Warto ciowych w

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo