Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/ fax 052/ NZZ/01/D60/07 Bydgoszcz, dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/36-55- 495 fax 052/36-55-752. NZZ/01/D60/07 Bydgoszcz, dnia 26.02.2007 r."

Transkrypt

1 Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/ fax 052/ NZZ/01/D60/07 Bydgoszcz, dnia r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę staplerów, ładunków do staplerów, klipsów naczyniowych jednorazowego użytku (nr sprawy NZZ/01/D60/07 ). ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU Działając na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177 z dnia 9 lutego 2004r., z późn. zm.) Zamawiający informuje Wykonawców o wniesieniu protestu przez firmę: 1.) TYCO POLSKA Sp. z o.o.; ul. Al. Jerozolimskie 162, Warszawa wobec czynności podjętej przez Zamawiającego polegającej wyborze najkorzystniejszej oferty firmy GRENA LTD. w zakresie grupy 1 i 3 W załączeniu treść wniesionego protestu, który wpłynął dnia r. do Zamawiającego. Zgodnie z art. 181 ust. 4, pkt. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca, który otrzymał niniejsze zawiadomienie może w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania przystąpić do protestu. INFORMACJA O ZAWIESZENIU BIEGU TERMINU ZWIAZANIA OFERTĄ Działając na podstawie art. 181 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177 z dnia 9 lutego 2004r., z późn. zm.) Zamawiający informuje Wykonawców o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

2 Warszawa, r. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital im. Dr Jana Biziela ul. Ujejskiego Bydgoszcz P R O T E S T Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę staplerów, ładunków do staplerów, klipsów naczyniowych jednorazowego użytku Nr NZZ/01/D60/07 Mając na uwadze przeprowadzone przez Zamawiającego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę staplerów, ładunków do staplerów, klipsów naczyniowych jednorazowego użytku Nr NZZ/01/D60/07 oraz jego wynik, to jest dokonanie przez Zamawiającego wyboru oferty firmy GRENA Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii (dalej: GRENA) w grupie nr 1 i 3, zamiast wykluczenia tego wykonawcy w tych grupach (pismo Zamawiającego z dnia r. doręczone do Protestującej w dniu r.), w imieniu Tyco Polska Sp. z o.o. (zwanej dalej: Protestującą; pełnomocnictwo w załączeniu), stwierdzam, że interes prawny Spółki w omawianym zakresie doznał uszczerbku i z tych powodów, w związku z art. 180 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.; dalej: PZP), składam protest. Wybór oferty został dokonany z naruszeniem art. 7 ust. 1 i 3, art. 24 ust. 1 pkt 8, 9, 10, art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 24 ust. 4 oraz art. 91 ust. 1 ustawy PZP, a jednocześnie naraża Protestującą na poniesienie wymiernej straty finansowej. Dokonany przez Zamawiającego wybór ofert stanowi naruszenie także przepisów 2 ust. 1 pkt 1 litera a) i c) oraz 2 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605). Z tych powodów Protestująca wnosi o: oraz 1. wykluczenie firmy GRENA w grupie nr 1 i 3, 2. odrzucenie oferty firmy GRENA w grupie nr 1 i 3,

3 3. dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, złożonych przez wykonów niewykluczonych postępowania, UZASADNIENIE Analizując przebieg przeprowadzonego postępowania przetargowego należy stwierdzić, że wykonawca, którego oferta została wybrana nie złożył wymaganych SIWZ dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający w SIWZ wyraźnie określił wymogi wobec treści oferty wszelkich oferentów w ogłoszonym przez siebie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wymogi SIWZ były jasne i znane wszystkim wykonawcom. Firma GRENA, wbrew wymaganiom postawionym w art. 22 ust. 1 pkt 4 oraz art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, a także rozdziału III SIWZ, nie załączyła do swojej oferty wymaganych dokumentów ani oświadczeń potwierdzających, że wykonawca ten nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, a także, iż wykonawca ten nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Wyżej wym. przepisy ustawy PZP oraz SIWZ stanowią, iż: Art O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: ( ) 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. oraz Art Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: ( ) 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: ( ) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3. Firma GRENA w ofercie przedstawiła oświadczenie z dnia r. w którym wykonawca oświadcza m.in.: ŻE w stosunku do Spółki nie otwarto likwidacji* ani nie ogłoszono jej upadłości; ŻE nie orzeczono wobec Spółki zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych; ŻE nie orzeczono wobec Spółki zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności deliktowej podmiotów zbiorowych za czyny karalne

4 Żaden z w/w fragmentów oświadczenia złożonego w imieniu wybranego w grupie nr 1 i 3 wykonawcy, tj. firmy GRENA, nie odpowiada wymaganiom postawionym w ustawie PZP, SIWZ oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605). Otóż oświadczenie dot. karalności, w tym karalności podmiotów zgodnie z 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605), w związku z 2 ust. 3 tego rozporządzenia w brzmieniu: 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. winno zawierać oświadczenie Pana Brodaczewskiego: a) po pierwsze odnoszące się do ewentualnego orzeczenia zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, a nie uchylonej ustawy o zamówieniach publicznych, Zakres regulacji obydwu tych ustaw jest odmienny, przy wymagany w myśl obecnie obowiązującej ustawy PZP zakres karalności jest znacznie szerszy, zatem złożenie oświadczenia dot. zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie uchylonej ustawy o zamówieniach publicznych, w miejsce obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych, jest niewystarczające i wadliwe. b) po drugie odnoszące się do treści wymagań art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, która mówi o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, a nie o odpowiedzialności deliktowej podmiotów zbiorowych za czyny karalne, Nieuprawnionej jest zawężanie oświadczenia do odpowiedzialności deliktowej, ani do bliżej nie sprecyzowanych czynów karalnych, w miejsce szerszego pojęcia jakim posługuje się obowiązujące w tym zakresie prawo polskie, tj. odpowiedzialności ogólnej oraz czynów zabronionych pod groźbą kary. c) po trzecie dotyczące także w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w zakresie dotyczącym osoby prawnej, jaką bez wątpienia jest spółka GRENA, oświadczenie powinno dotyczyć: urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605) wyraźnie mówi w 2 ust. 3 o kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Jeśli w kraju tym nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 2 ust. 1 rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenie dot. Pana Brodaczewskiego jako urzędującego członka organu zarządzającego nie zostało złożone w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj. w Wielkiej Brytanii. Nie można także przyjąć, iż miejscem pochodzenia osoby Pana Brodaczewskiego jest Polska, gdyż rozporządzenie nie posługując się zwrotem kraju pochodzenia osoby nie ma na myśli kraju, w którym osoba się urodziła czy też ma obywatelstwo ale kraj, z którego dana osoba pochodzi w rozumieniu wykonywania swojej pracy czy działalności i z którego składa oświadczenie oraz ofertę tym zaś krajem w przypadku Pana Brodaczewskiego jest Wielka Brytania, co wynika z zaświadczenia, które wskazuje miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Pana Brodaczewskiego. Oświadczenie notarialne winny zatem zawierać oświadczenie dot. karalności nie

5 tylko wykonawcy jako podmiotu zbiorowego, ale także Pana Brodaczewskiego jako urzędującego członka organu zarządzającego. Poza tym, za nieuprawnione należy uznać dokonanie przeróbki tłumaczenia oświadczenia złożonego przed notariuszem w Wielkiej Brytanii, jakiego dopuścił się tłumacz przysięgły w Polsce Katarzyna Przybyś. Otóż oświadczenie Pana Brodaczewskiego, w myśl 2 ust. 1 pkt 1 litera a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605), winno brzmieć nie inaczej, jak: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Tymczasem, jak podaje tłumacz: Dosłowne brzmienie tekstu angielskiego brzmi: nie wszczęto postępowania upadłościowego. Dalej, zdaniem tłumacza: Jednakże angielski tekst tego punktu jest zaczerpnięty z oficjalnego tłumaczenia polskiej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych jaki zamieszczono na strome internetowej Urzędu Zamówień Publicznych i wobec tego odpowiada treści tej ustawy. Protestująca podnosi, iż tłumacz nie jest ani Zamawiającym, ani Zespołem Arbitrów, ani żadnym organem sądowym, uprawnionym do interpretowania i zmiany treści oświadczenia woli składanego przez podmiot. Jeśli Pan Brodaczewski w imieniu firmy GRENA złożył oświadczenie, którego: Dosłowne brzmienie tekstu angielskiego brzmi: nie wszczęto postępowania upadłościowego, to znaczy, iż w tym oświadczeniu Pan Brodaczewski nie spełnił wymogu polskich przepisów prawa, mówiących o tym, iż oświadczenie ma bezwzględnie stwierdzać, iż a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Bez znaczenia pozostaje tu jakie jest tłumaczenie ustawy PZP. Tym bardziej, że treści oświadczenia dla podmiotów mających siedzibę poza granicami Polski, nie reguluje sama ustawa PZP, a rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Tym samym dokonane przez tłumacza odwalanie do tłumaczenia ustawy PZP jest bezprzedmiotowe. Zastanawiające jest dlaczego tłumacz w ogóle odwołuje się do tłumaczenia samej ustawy, a nie rozporządzenia. Oświadczenie, iż nie wszczęto postępowania upadłościowego" dotyczy rozpoczęcia danego postępowania upadłościowego, podczas gdy polskie prawo wymaga oświadczenia nie tyko o rozpoczęciu postępowania upadłościowego, ale także o zakończeniu postępowania likwidacyjnego. Postępowanie likwidacyjne jest czym innym niż postępowanie upadłościowe. Likwidacja może np. być związana z decyzją zakończeniu działania spółki, pomimo jej dobrej kondycji finansowej, albo np. może zapaść w związku z osiągnięciem celu zakładanym przez daną spółkę. Upadłość związana jest z kłopotami finansowymi. Tłumacz widząc, iż oświadczenie firmy GRENA nie odpowiada wymaganiom polskiego prawa, dokonał jego nieuprawnionej interpretacji, czy wręcz nadinterpretacji. Co więcej interpretacji wadliwej, naciągającej rzeczywiste brzmienie złożonego oświadczenia Oświadczenie przełożono w taki sposób, aby dostosować je do wymagań ustawy PZP i wdanego na jej podstawie rozporządzenia. Tymczasem oświadczenie to nie może być przedmiotem twórczej wykładni tłumacza, czyli specjalisty od języka obcego, a nie specjalisty od prawa!!! Tekst wymagany przepisami ustawy PZP mógł zamieścić w nim sam autor oświadczenia, i to przed notariuszem, nie zaś tłumacz. Jeśli zatem pod uwagę weźmiemy treść rzeczywiście złożonego oświadczenia, a nie to co jedynie zdaniem tłumacza oświadczył Pan Brodaczewski, musimy uznać, iż z oświadczenia tego nie wynika jednak, że wobec spółki GRENA nie otwarto likwidacji co jest wymogiem polskiego rozporządzenie, określającego treść oświadczenia. Na zakończenie dodaje tylko, iż kolejny błąd tłumaczenia to stwierdzenie, iż tekst zaczerpnięto z oficjalnego tłumaczenia polskiej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych jaki zamieszczono na strome internetowej Urzędu Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych nie ma żadnych kompetencji do stwierdzenia,

6 iż dane tłumaczenie ustawy Prawo zamówień publicznych jest właściwe, poprawne czy wręcz oficjalne. Jest to tylko tłumaczenie pomocnicze, a nie żadne, jak to twierdzi tłumacz, oficjalne tłumaczenie polskiej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. O fałszywości wniosków tłumacza świadczy fakt, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych jest w nagłówku angielskiego tekstu ustawy PZP wprost napisane, iż: The English translation of the Act of 29 January Public Procurement Law is provided by the Polish Public Procurement Office (PPO) solely for information purposes. The PPO takes no responsibility for the accuracy and completeness of this translation. The Polish language version published in the Journal of Law (Dziennik Ustaw) should be considered the only authentic text of the Act. Co należy tłumaczyć: Przekład na język angielski ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jest dokonany przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) wyłącznie dla celów informacyjnych. UZP nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność ego przekładu. Tylko polskojęzyczna wersja opublikowana w Dzienniku Ustaw może być uważana za autentyczny tekst ustawy. Czyżby tłumacz przysięgły tej notki nie zrozumiał? Czy też celowo dopuścił się przekłamania co do charakteru tekstu? Na marginesie należy zauważyć, iż dokonana zmiana znaczenia tłumaczenia przysięgłego prawdopodobnie wymaga wniesienia zawiadomienia do prokuratury, w związku z art. 297 oraz art. 305 Kodeksu karnego przedłożenie dokumentu podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo dokumentu nierzetelnego, czy też nierzetelnego pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego. Wskazane powyżej zarzuty co do oferty firmy GRENA wskazują na niespełnienie warunków podmiotowych poprzez niezłożenie wymaganych SIWZ dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, przez co wybór oferty firmy GRENA jest obarczony wadami. Wszystkie wskazane powyżej niezgodności oferty z treścią SIWZ skutkują po stronie Zamawiającego obowiązkiem wykluczenia firmy GRENA na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP oraz odrzucenia oferty GRENA na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy PZP. Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP: 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków; Zamawiający który wybrał ofertę, która nie powinna być rozpatrywana, nie wybrał oferty najkorzystniejszej, czym z kolei naruszył art. 91 ust. 1 ustawy PZP. Na zakończenie Protestująca podnosi także, iż niezależnie od prawa Protestującej do złożenia odwołania w niniejszym postępowaniu, czy braku takiego prawa, ewentualna umowa zawarta z firmą GRENA, będzie umową nieważną, a poza możliwością uchylenia wyników postępowania przez Zespół Arbitrów, możliwie jest także stwierdzenie nieważności umowy przez sąd, co może zostać dokonane także na skutek działań Protestującej. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 5) i 6) umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna, jeżeli a zamawiający dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów określonych w ustawie, które miało wpływ na wynik tego postępowania. Poza tym, o stwierdzenie nieważności umowy do sądu może wystąpić Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Także Protestująca ma, poza środkami przewidzianymi w ustawie PZP, pełne prawo do zawiadomienia o zaistniałej u Zamawiającego sytuacji, w razie nieuwzględnienia niniejszego protestu, organu właścicielskiego

7 względem Zamawiającego, prokuratury, Najwyższej Izby Kontroli, czy też wszelkich innych instytucji państwowych, powołanych do badania prawidłowości wydatkowania publicznych pieniędzy (m.in. Centralne Biuro Antykorupcyjne), a także mediów. Ponadto należy wskazać, iż skoro Zamawiający dopuścił do oceny w postępowaniu oferty niezgodne z SIWZ, to Zamawiający naruszył również art. 7 ust. 1 ustawy PZP. Wybierając ofertę niezgodną z SIWZ Zamawiający naruszył art. 7 ust. 3 ustawy PZP. Mając przedstawione uwagi na względzie, wskazać należy, że niniejszy protest jest uzasadniony a zarazem konieczny, stąd wnoszę jak na wstępie. Załączniki: pełnomocnictwo, odpis z KRS Protestującej,

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział l Postanowienia ogólne

Rozdział l Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rykach dla inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych Rozdział l Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk www.ikm.gda.pl tel: (+48) 58 760 72 16 fax: (+48) 58 760 72 15 e-mail: ikm@ikm.gda.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE: MATERIAŁY SZKOLENIOWE: Warsztaty oceny ofert na przykładach z orzecznictwa KIO i wyników kontroli UZP, NIK i RIO z uwzględnieniem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 2012 r. 1 PRZESŁANKI WYKLUCZENIA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach.

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa całodobowej ochrony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem mebli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo