Instytut Historii. Polskiej Akademii Nauk. Najważniejsze osiągnięcia w 2014 roku. im. Tadeusza Manteuffla

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Historii. Polskiej Akademii Nauk. Najważniejsze osiągnięcia w 2014 roku. im. Tadeusza Manteuffla"

Transkrypt

1 Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk Najważniejsze osiągnięcia w 2014 roku

2 PLAN BADAŃ INSTYTUTU HISTORII PAN NA LATA : I. Prace naukowo-dokumentacyjne 1. Biografistyka 2. Prace Bibliograficzne 3. Studia nad geografią historyczną z elementami źródłoznawstwa A. Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu B. Atlas Historyczny Polski oraz Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski

3 PLAN BADAŃ INSTYTUTU HISTORII PAN NA LATA : II. Badania naukowe 1. Studia źródłoznawcze i edytorskie XIV-XVIII W. 2. Studia mediewistyczne 3. Studia nowożytne 4. Studia nad historią idei XIX-XX w. 5. Studia nad historią Europy Wschodniej XIX-XX w. 6. Studia nad historią społeczną XIX-XX w. 7. Studia nad dziejami dyplomacji i systemów totalitarnych XX w. 8. Studia nad historią Polski w II połowie XX w. 9. Studia nad dziejami Pomorza 10. Synteza Historii Prus

4 GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI ZAKOŃCZONE W 2014 ROKU: 1. Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu prof. Zbigniew Dalewski 2. Modele władzy dynastycznej w Europie Środkowo-Wschodniej we wczesnym średniowieczu prof. Zbigniew Dalewski 3. Idee rasowe, charakterologia narodowa i etnopsychologia w Europie Środkowo- Wschodniej w kontekście I wojny światowej dr Maciej Górny 4. Specyfika rozwojowa dziejów Polski i Europy Środkowej. Analiza historyczna debat o wyjątkowości narodowej i regionalnej prof. Maciej Janowski 5. Sprawa taterników : śledztwo w sprawie współpracowników paryskiej Kultury i ich proces ( ). Aspekty polityczne, prawne i społeczne dr Bartosz Kaliski 6. Między historią a literaturą. Wizerunek kobiety w rosyjskiej prozie radzieckiej lat 20. i 30. XX w. mgr Natalia Pietkiewicz, opiekun: prof. Andrzej Nowak

5 GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI KONTYNUOWANE W 2014 ROKU: 1. Elity polityczne i gospodarcze Besarabii w okresie międzywojennym mgr Jakub Ber, opiekun: prof. Włodzimierz Mędrzecki 2. Edycja źródeł dyplomatycznych do panowania Stanisława Augusta dr Adam Danilczyk 3. Edycja krytyczna "Kroniki halicko-wołyńskiej" wraz z komentarzami oraz tłumaczeniem dr hab. Dariusz Dąbrowski 4. Wielka własność ziemska w guberni podolskiej w I poł. XIX w. dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Epsztein 5. Opracowanie edycji ksiąg kamlarskich Głównego Miasta Gdańska z drugiej połowy XIV- XV wieku dr Marcin Grulkowski 6. Recepcja włoskiej kultury intelektualnej w krakowskim środowisku uniwersyteckim od około drugiej połowy XIV wieku do końca XV wieku mgr Anna Horeczy, opiekun: prof. Halina Manikowska 7. Zamieszkiwanie kamienicy czynszowej Warszawy ( ) mgr Aleksander Łupienko, opiekun: prof. Maciej Janowski 8. Kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi polskiej w drugiej połowie XX wieku. Studium zmian dr Ewelina Szpak 9. Dyskusja wokół idei kultury i sztuki narodowej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku na tle prądów europejskich mgr Adrianna Sznapik, opiekun: dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Epsztein

6 GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI PRZYZNANE W 2014 ROKU: 1. Dom gdański i jego mieszkańcy od późnego średniowiecza do połowy XIX w. prof. Edmund Kizik 2. Banicja i proskrypcja w miastach pruskich doby późnego średniowiecza dr Paweł Jeziorski 3. Stefan Kieniewicz ( ) jako historyk. Studium autorytetu naukowego dr Marcin Wolniewicz 4. Delimitacje polsko-litewskie w latach /1566. Preliminaria, organizacja pracy i techniki procedowania komisji granicznych dr Dominik Szulc 5. Sumaryzacja Metryki Koronnej dr hab. prof. IH PAN Krzysztof Chłapowski 6. Powinowactwa mimo woli: Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego i Rzeczpospolita Obojga Narodów w niemieckiej i polskiej historiografii XIX w. dr Adam Kożuchowski GRANTY NCN PRZYZNANE W 2014 ROKU (początek projektu w 2015 roku) 1. Instytucje i placówki opieki społecznej dla Żydów w gettach Generalnego Gubernatorstwa w latach mgr Aleksandra Bańkowska 2. Księgi konsystorza kaliskiego z lat mgr Arkadiusz Borek

7 GRANTY NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU HUMANISTYKI MNISW

8 PROJEKTY NPRH ZAKOŃCZONE W 2014 ROKU: 1. GUŁag i zbrodnie stalinowskie w świetle francuskich procesów sądowych w latach r. (Sprawy Wiktora Krawczenki, Davida Rousseta i tzw. Międzynarodówki Zdrajców) kierownik: mgr Anna Maria Jackowska 2. Tłumaczenie na język angielski i publikacja w Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften wielokrotnie nagradzanego dzieła: Dzieje inteligencji polskiej do 1918 r., t. 1-3 pod redakcją Jerzego Jedlickiego, Warszawa Tłumaczenie na język angielski i publikacja Historical Atlas of Poland in 16th century

9 PROJEKTY NPRH W TOKU: 1. Wydawanie kolejnych zeszytów Polskiego Słownika Biograficznego (z ) kierownik: prof. Andrzej Romanowski 2. Atlas historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI w. kierownik: dr hab. prof. IH PAN Marek Słoń 3. Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu kierownik: prof. Tomasz Jurek 4. Bieżąca Bibliografia historii polskiej kierownik: dr hab. prof. IH PAN Anna Gruca 5. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Ziemia brzeska i województwo brzeskie XV XVIII wiek; Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Księstwo mścisławskie i województwo mścisławskie XVI-XVIII wiek kierownik: dr hab. prof. IH PAN Henryk Lulewicz 6. Akta sejmikowe Wielkiego Księstwa Litewskiego Województwo nowogródzkie kierownik: prof. dr hab. Andrzej Rachuba 7. Opracowanie i wydanie Bibliografii historii Polski XIX i XX wieku. T. III: ; wol. 3: Czasopisma, jednodniówki i kalendarze. Zabór austriacki kierownik: mgr Danuta Urszula Ścięgosz-Karpińska 8. Źródła kościelne do dziejów Polski i Rzeczypospolitej kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Bracha 9. Monumenta Vaticana res gestas Polonicas Illustrantia edycja źródeł proweniencji papieskiej do dziejów Polski w późnym średniowieczu (od 1394) kierownik: dr hab. prof. IH PAN Marek Kowalski

10 PROJEKTY NPRH W TOKU TŁUMACZENIA NA JĘZYK ANGIELSKI: 1. Robert Traba: Przeszłość w teraźniejszości. Polskie spory o historię na początku XXI wieku 2. Dariusz Jarosz i Maria Pasztor: Stosunki polsko-francuskie Jerzy Jedlicki: Świat zwyrodniały. Lęki i wyroki krytyków nowoczesności 4. Wojciech Kriegseisen: Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo kościół między reformacją a oświeceniem 5. Grzegorz Krzywiec: Szowinizm po polsku Przypadek Romana Dmowskiego Karol Modzelewski: Barbarzyńska Europa 7. Tomasz Szarota: U progu Zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie 8. Antoni Mączak: Nierówna przyjaźń. Układy klientalne w perspektywie historycznej

11 NOWE PROJEKTY NPRH: 1. Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski - kierownik: prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz 2. Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania-doświadczenie-konsekwencje kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki tłumaczenia i publikacje internetowe książek: 1. Jerzy W. Borejsza: Śmieszne sto milionów Słowian... (Warszawa 2006) 2. Magdalena Gawin: Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego (Warszawa 2003) 3. Bronisław Geremek: O średniowieczu (Warszawa 2012) 4. Adam Manikowski: Toskańskie przedsiębiorstwo arystokratyczne w XVII wieku. Społeczeństwo elitarnej konsumpcji (Warszawa 1991) 5. Jerzy Michalski: Rousseau i sarmacki republikanizm (Warszawa 1977) 6. Tomasz Wiślicz: Upodobanie: Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII XVIII wieku. Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia (Wrocław 2012)

12 PROJEKTY MNISW - INDEX PLUS ZAKOŃCZONE W 2014 ROKU: 1. Wydanie w języku angielskim w formie elektronicznej numerów Acta Poloniae Historica - cztery kolejne numery / ark. wydawniczych 2. Polska historiografia częścią historiografii europejskiej. Stworzenie i upowszechnienie anglojęzycznej elektronicznej wersji Kwartalnika Historycznego 3. Umiędzynarodowienie czasopisma naukowego Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej poprzez tłumaczenie na język angielski i wydanie w formie elektronicznej 4. Wydanie w języku angielskim w formie elektronicznej wyboru tekstów z czasopisma Odrodzenie i Reformacja w Polsce

13 TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE UZYSKANE W IH PAN W 2014 ROKU: Profesorowie zwyczajni: Krzysztof Bracha Grzegorz Kucharczyk Mariusz Wołos Doktorzy habilitowani: Tomasz Łaszkiewicz Małgorzata Nalewajko

14 TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE UZYSKANE W IH PAN W 2014 ROKU: Doktorzy: Waldemar Bukowski Drogi karier w Polsce późnośredniowiecznej. Studia przypadków W ramach Studiów Doktoranckich IH PAN: Natalia Jarska Praca zawodowa robotnic w Polsce w latach (prof. Dariusz Jarosz) Anna Dąbrowska Propaganda wizualna w polityce partii komunistycznych w Polsce i na Węgrzech w latach (prof. Maciej Koźmiński) Kamil Kijek Świadomość i socjalizacja polityczna ostatniego pokolenia młodzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej (prof. Anna Landau-Czajka) Anna Jackowska Polskie świadectwa o terrorze stalinowskim przekazywane francuskiej opinii publicznej w latach (prof. Tadeusz Wolsza) Witold Bagieński Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach (prof. Tadeusz Wolsza) Aleksander Łupienko Społeczność warszawskiej kamienicy czynszowej w końcu XIX i na początku XX wieku (prof. Maciej Janowski) Michał Jarmuż Problemy mieszkaniowe w PRL w latach siedemdziesiątych XX wieku w świetle dokumentów osobistych (prof. Dariusz Jarosz) Anna Nowakowska-Wierzchoś Konopniczanki. Związek Kobiet Polskich we Francji im. Marii Konopnickiej w latach (prof. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska)

15 KONFERENCJE ORGANIZOWANE LUB WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ IH PAN W 2014 ROKU: 1. Splendid Encounters II (IH PAN, Bath Spa University), Bath, Społeczeństwo wobec państwa w Rzeczypospolitej szlacheckiej od XIV do XVIII w. - (IH PAN), Drogi odrębne, drogi wspólne Problem specyfiki rozwoju naukowego i regionalnego w myśli politycznej Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku (IH PAN), Okres wczesnonowożytny w Wielkiej Brytanii: Pomiędzy zmianą i kontynuacją (IH PAN), Etyka, warsztat i kompetencje współczesnego historyka (IH PAN, Przegląd Historyczno- Wojskowy, Centrum Edukacji Obywatelskiej), Modernizacja, polskość, trwanie. Społeczne, kulturowe i polityczne aspekty aktywności Polaków na przełomie XIX i XX wieku (IH PAN, UMK), Toruń, PRL sprzeciw polityce kulturalnej - (IH PAN, Muzeum Literatury), Polska, Ruś i Węgry X-XIV wieku w stosunkach międzynarodowych (IH PAN, IHiSM UKW, SEW UW), Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej na progu I wojny Światowej (IH PAN, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia),

16 KONFERENCJE ORGANIZOWANE LUB WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ IH PAN W 2014 ROKU: 10. Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej na progu I wojny Światowej (IH PAN, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia), La prédication et la réforme au Moyen Âge (IH Pan, UJK, UKSW), Kraków Husyci a zakon krzyżacki (IH PAN, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku), Kartografia historyczna między humanistyczną metodą badawczą a przyrodniczą metodą prezentacji (IH PAN), Szczecin, Wielkie Księstwo Litewskie, XV-XVIII w. Nowe źródła, nowe metody, nowe problemy - XXII Spotkanie Komisji Lituanistycznej przy KNH (IH PAN, IHP UW, IH UW), Kontynuacja i zmiana. Historiografia wobec nowych tendencji w nauce XIX i XX wieku - (IH PAN, IH UW), Wielcy badacze XVIII wieku Emanuel Rostworowski (IH PAN), Kraków, Imaginations and Configurations of Polish Society from the Middle Ages through the 20th Century (IH PAN, GWZO), Lipsk, Jerzy Wojtowicz ( ) historyk gospodarki, kultury i społeczeństwa doby nowożytnej (IH PAN, Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Zakład Metodologii Historii i Wiedzy o Kulturze), Toruń Jan Bloch, pacyfizm europejski i wyobraźnia Wielkiej Wojny (IH PAN, Fundacja im. Jana Blocha w Warszawie), 9.12.

17 Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk Działalność wydawnicza w 2014 roku

18 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W 2014 ROKU w tym: ogółem: wydawnictwa zwarte: czasopisma: inne wydawnictwa ciągłe: liczba tytułów / tomów 46/58 31/36 9/18 6/7 nakład Cztery tytuły czasopism posiadają dodatkowo, poza wersjami drukowanymi, publikacje elektroniczne (wybory tekstów w języku angielskim udostępnione w Internecie). W ramach wydawnictw ciągłych jedno wydawane wyłącznie w wersji elektronicznej: Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski (http://atlasfontium.pl).

19 Bibliografia historii polskiej za rok 2012, red. Anna Gruca, IH PAN, Warszawa 2014 Polski Słownik Biograficzny, red. Andrzej Romanowski, PAN-PAU, IH PAN, Wyd. Societas Vistulana, Warszawa-Kraków 2014, z. 202, 203, 204

20 Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, red. Marek Słoń, Bogumił Szady, IH PAN, Pracownia Geoinformacji Historycznej KUL (publikacja elektroniczna) Słownik historycznogeograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. V, z. 2, red. Tomasz Jurek, IH PAN, Wyd. PTPN, Poznań 2014 Słownik historycznogeograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. IV, z. 4, red. Waldemar Bukowski, IH PAN, Wyd. Societas Vistulana, Kraków 2014

21 CZASOPISMA WYDAWANE PRZEZ IH PAN: Acta Poloniae Historica, red. Halina Manikowska, t. 109, 110 Czasopismo Prawno-Historyczne, red. Henryk Olszewski, t. 66, z. 1 i z. 2 Dzieje Najnowsze, red. Tadeusz Wolsza, nr 1, 2, 3, 4 za 2014 Kwartalnik Historyczny, red. Roman Michałowski, nr 1, 2, 3, 4 za 2014 Odrodzenie i Reformacja w Polsce, red. Wojciech Kriegseisen, t. 58 Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, red. Włodzimierz Mędrzecki, Jacek Kochanowicz, t. 74 Roczniki Historyczne, red. Tomasz Jurek, t. 80 Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, red. Andrzej Nowak, t. 49, z. 1 i z. 2 Studia Źródłoznawcze, red. Andrzej Rachuba, Maria Koczerska, t. 52 WYDAWNICTWO SERYJNE: Polska 1944/ , red. Tomasz Szarota, t. 12

22 Czasopisma udostępniane na platformach cyfrowych: 1. Acta Poloniae Historica ; RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, strona internetowa czasopisma (http://www.aph-ihpan.edu.pl) 2. Dzieje Najnowsze ; RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, 3. Kwartalnik Historyczny ; RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, strona internetowa Instytutu Historii PAN (http://www.ihpan.edu.pl/publikacje/czasopisma/573-kwartalnik-historyczny) 4. Odrodzenie i Reformacja w Polsce ; RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, 5. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych ; strona internetowa Instytutu Historii PAN (http://www.ihpan.edu.pl/publikacje/czasopisma/572-roczniki-dziejow-spolecznych-igospodarczych) 6. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej ; RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, strona internetowa czasopisma (http://sdrihpan.edu.pl) 7. Studia Źródłoznawcze ; RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych,

23

24 Stanisław Alexandrowicz, Radosław Skrycki, Jarosław Łuczyński, Historia kartografii, IH PAN, DiG, Warszawa 2014 Historia kartografii Janusz Tandecki, Krzysztof Kopiński, Edytorstwo źródeł historycznych, IH PAN, DiG, Warszawa 2014 Katalog zbioru dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej, oprac. Karol Nabiałek, Wojciech Świeboda, Maciej Zdanek, współpraca Ryszard Tatarzyński, red. Karol Nabiałek, t. 1-2, IH PAN, BJ, Societas Vistulana, Kraków 2014 Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII XV wieku. Spisy, oprac. Janusz Bieniak, Sobiesław Szybkowski, red. Antoni Gąsiorowski, IH PAN, Bibl. Kórnicka PAN, Kórnik 2014

25 Najstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat wyd., przełożył i oprac. Adam Kozak, PTPN, Poznań 2014 Grażyna Rutkowska, Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka , IH PAN, PTH, Neriton, Warszawa 2014 Kaznodziejstwo średniowieczne. Polska na tle Europy. Teksty-atrybucje-audytorium, red. Krzysztof Bracha, współpr. Andrzej Dąbrówka, DiG, Warszawa 2014 Zbigniew Dalewski, Modele władzy dynastycznej w Europie Środkowo- Wschodniej we wczesnym średniowieczu, IH PAN, Warszawa 2014 Modele władzy dynastycznej w Europie Środkowo- Wschodniej

26 Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu, red. Zbigniew Dalewski, IH PAN, Warszawa 2014 Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu Jacek Laberschek, Średniowieczne dzieje nadwarciańskiego Mstowa, IH PAN, Societas Vistulana, Kraków 2014 Ecclesia regnum fontes. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Prof. Marii Koczerskiej, IH PAN, IH UW, NDAP, MHP, WUW, Warszawa 2014 Początki Łęczycy, T. 1-3, red. Ryszard Grygiel, Tomasz Jurek, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Łódź 2014

27 Henryk Rutkowski, Fundamenta historiae. Pisma wybrane, oprac. Michał Zbieranowski, Marek Słoń, IH PAN, PTH, TMH, Warszawa 2014 Materiały z konferencji naukowej Ratusz w miastach Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów: XIII XVIII wiek, Kraków, kwietnia 2013, red. Halina Manikowska, Zdzisław Noga, PTPN, Poznań-Warszawa 2014 Jacek Laberschek, Krzysztof Tunia, Mateusz Wyżga, Pod Krakowem. Monografia historyczna gminy Michałowice. Do schyłku XVIII wieku. T. I, Wyd. Czuwajmy, Kraków 2014 Kościoły chrześcijańskie na Podolu, red. Tadeusz M. Trajdos, IH PAN, DiG, Warszawa 2014

28 Historical Atlas of Poland in the 2nd Half of the 16th Century. Voivodeships of Cracow, Sandomierz, Lublin, Sieradz, Łęczyca, Rawa, Płock and Mazovia, ed. Marek Słoń, Vol. 1-4, Peter Lang, Frankfurt am Main 2014 Galicja na józefińskiej wojskowej mapie topograficznej , t. 2 (wol. 1, 2), red. W. Bukowski, B. Dybaś, Z. Noga, IH PAN, UP w Krakowie, Societas Vistulana, Kraków 2014 Sumariusz metryki koronnej. Seria Nowa, t. 7: Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego MK 138 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie , oprac. Krzysztof Chłapowski, IH PAN, DiG, Warszawa 2014 Rejestry popisowe szlachty litewskiej 1621 roku, oprac. Andrzej Rachuba, IH PAN, DiG, Warszawa 2014

29 Hans-Jürgen Bömelburg, Edmund Kizik, WBG Deutsch-Polnische Geschichte. Bd. 2: Frühe Neuzeit. Altes Reich und Alte Republik. Deutsch-polnische Beziehungen und Verflechtungen , WBG Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 2014 Andrzej Dziubiński, Ostatnia krucjata. El-Ksar el-kebir 1578, IH PAN, Warszawa 2014 Monika Jusupović, Prowincjonalna elita litewska w XVIII wieku. Działalność polityczna rodziny Zabiełłów w latach , IH PAN, PTH, Neriton, Warszawa 2014 Władysław Konopczyński jako badacz dziejów XVIII wieku, red. Zofia Zielińska, Wojciech Kriegseisen, IH PAN, IH UW, Warszawa 2014

30 Studia z dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego (XVI XVIII w.) [Księga dedykowana Prof. Andrzejowi Rachubie], red. Sławomir Górzyński, Mirosław Nagielski, IH PAN, DiG, Warszawa 2014 W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XIX wieku [Księga dedykowana Prof. Zofii Zielińskiej], red. Urszula Kosińska, Dorota Dukwicz, Adam Danilczyk, IH PAN, IH UW, MHP, BN, Neriton, Warszawa 2014 Tomasz Jaszczołt, Robert Wiraszka, Strus. Dzieje podlaskiej rodziny herbu Jastrzębiec, Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus, Warszawa 2014 Marcin K. Schirmer, Wybitni przedstawiciele ziemiaństwa łomżyńskiego XIX i XX wieku. W służbie dla regionu i kraju, Warszawa-Łomża 2013

31 Historia Prus. Narodziny mocarstwowość obumieranie, red. Bogdan Wachowiak, t. 3: Prusy w dobie kształtowania się kapitalizmu ( ), red. Grzegorz Kucharczyk, IH PAN, Wyd. Poznańskie, Poznań 2014 Marcin Wolniewicz, Moskwa ante portas. Rosja w polskiej propagandzie powstańczej ( ), IH PAN, Nauka i Innowacje, Poznań 2014 Wolnomularstwo Narodowe. Walerian Łukasiński, red. Wiktoria Śliwowska, IH PAN, IBL PAN, IS RAN, AGAD, Neriton, Warszawa 2014 Stowarzyszenie Ludu Polskiego Część 2 Stowarzyszenie Ludu Polskiego, cz. 2, red. Anna Brus, IH PAN, IS RAN, DiG, Warszawa 2014

32 Drogi odrębne, drogi wspólne. Wokół kwestii specyfiki rozwoju historycznego narodów i regionów Europy Środkowo- Wschodniej w XIX-XX wieku, red. Maciej Janowski, IH PAN, Warszawa 2014 Maciej Górny, Wielka Wojna profesorów. Nauki o człowieku ( ), IH PAN, Warszawa 2014 Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny, Nasza wojna. T. 1: Imperia , W.A.B., Warszawa 2014 Wiek nienawiści, red. Edmund Dmitrów, Jerzy Eisler, Mirosław Filipowicz, Mariusz Wołos, Grzegorz P. Bąbiak, IH PAN, IPN, KŚZpNP, Warszawa 2014

33 Metamorfozy społeczne 9: Praca i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, red. Włodzimierz Mędrzecki, Cecylia Leszczyńska, IH PAN, Warszawa 2014 Tomasz Łaszkiewicz, Ziemiaństwo na Pomorzu w okresie dwudziestolecia międzywojennego - w perspektywie codzienności, PTH, Inowrocław-Toruń 2013 Marek Kazimierz Kamiński, Szkice z dziejów Polski i Czechosłowacji w latach trzydziestych XX wieku, IH PAN, Neriton, Warszawa 2014 Przemysław Olstowski, Procesy starościńskie w województwie pomorskim w latach Polityka obozu rządzącego i niejawne mechanizmy władzy na szczeblu powiatu w pierwszej połowie lat trzydziestych w świetle kilku procesów karnych, DiG, Warszawa 2014

34 Zygmunt Nowakowski, Za zamkniętymi drzwiami. Reportaże z Niemiec 1933, red. Tomasz Szarota, Bellona, Warszawa 2014 Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. T. 15: Wrzesień Listy kaliskie. Listy płockie, oprac. Aleksandra Bańkowska, Tadeusz Epsztein, Justyna Majewska, Wyd. UW, Warszawa 2014 Marek Ney-Krwawicz, Na pięciu kontynentach. Polskie dzieci, młodzież i szkoły na tułaczych szlakach , Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa 2014 Na rogu Stalina i Trzech Krzyży. Listy do Jerzego Borejszy , oprac. Grzegorz Bąbiak, Czytelnik, Warszawa 2014

35 Jerzy Eisler, Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR, Wyd. Czerwone i Czarne, Warszawa 2014 Bartosz Kaliski, Kurierzy wolnego słowa (Paryż Praga Warszawa 1968/1969), IH PAN, Warszawa 2014 Nie tylko niezłomni i kolaboranci... Postawy dziennikarzy w kraju i na emigracji , red. Tadeusz Wolsza, IPN, Warszawa 2014 Krzysztof Kosiński, Wiwisekcja powszedniości. Studium wczesnej twórczości Marka Nowakowskiego ( ), IPN, Warszawa 2014

36 Agnieszka Cieślik, Muzealnictwo lotnicze w Polsce do 1963 roku. Idea-koncepcjedziałania, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Kraków 2014 Andrzej Nowak, Putin. Źródła imperialnej agresji, Sic!, Warszawa 2014 Magdalena Gawin, Bilet do nowoczesności. O kulturze polskiej w XIX/XX wieku, IH PAN, Teologia Polityczna, Warszawa 2014 Piotr Wandycz, historyk emigrant intelektualista, red. Marek Kornat, Sławomir M. Nowinowski, Rafał Stobiecki, IH PAN, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2014

37 Jerzy Łojek, Pisma wybrane. Wiek XX, red. Marek Kornat, Universitas, Kraków 2014 Janusz Kurtyka. Rzeczypospolitej historyk i urzędnik, red. Waldemar Bukowski, Wojciech Frazik, Arcana, IPN, Kraków 2014 Historia - dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. Ewa Domańska, Rafał Stobiecki, Tomasz Wiślicz, Universitas, Kraków 2014 Deutsch-Polnische Erinnerungsorte. Bd. 2: Geteilt/Gemeinsam, red. H. H. Hahn, R. Traba współpr. M. Górny, K. Kończal, Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 2014

38

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

zapraszają na konferencję naukową

zapraszają na konferencję naukową Zakład Historii XIX wieku Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu oraz Pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk zapraszają na konferencję naukową

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne)

Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne) Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne) Morze w kulturach świata starożytnego Sympozjum Data Godziny Miejsce Adres Mediewistyka wobec współczesności Migracje

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

KsiąŜki naukowe autorskie

KsiąŜki naukowe autorskie KsiąŜki naukowe autorskie Banaszkiewicz Jacek 1. Takie sobie średniowieczne bajeczki. Kraków 2012 Wydawn. Avalon ss. 604. Biedrzycka Agnieszka 1. Kalendarium Lwowa 1918-1939. Kraków 2012 Tow. Autorów i

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2014 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2014 r. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. (Monitor Polski

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32 Spis treści Wstęp... 11 Kazimierz Puchowski, Józef Żerko Profesor Lech Marian Mokrzecki badacz dziejów nauki, kultury i oświaty... 17 Doktorzy wypromowani przez Profesora Lecha Mokrzeckiego (opracował

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja naukowa

Ogólnopolska konferencja naukowa Ogólnopolska konferencja naukowa Nadzorcy. Ludzie i struktury władzy odpowiedzialni za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich Szczecin, ul. P. Skargi 14 (siedziba OBEP IPN Szczecin)

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową

Zaproszenie. mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową Zaproszenie WYDZIAŁ HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET NAUK HISTORYCZNYCH PAN KOMISJA HISTORII KOBIET INSTYTUT STUDIÓW KOBIECYCH

Bardziej szczegółowo

17 IX, przedpołudnie

17 IX, przedpołudnie KALENDARZ XIX POWSZECHNEGO ZJAZDU HISTORYKÓW POLSKICH Sympozja specjalistyczne (wigilijne) 17 IX, przedpołudnie Historia w kontekście posthumanistyki Sympozjum Godziny Miejsce Adres Metodologia historii,

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta.

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta. Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa Polska Akademia Nauk Archiwum ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA Program wykładów 20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA 28 kwietnia 2010, godz. 17.00 Dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz

Bardziej szczegółowo

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji Teatr w wielkim mieście 9.30

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2015/2016

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2015/2016 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Ikonografia nowożytna i nowoczesna wykład prof. Antoni Ziemba 18.30-20.00 Tradycja gotyku w nowożytnej architekturze europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nowe nominacje profesorskie

Nowe nominacje profesorskie Nowe nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Akty nominacyjne otrzymało 59 profesorów: 1. Joanna BARŁOWSKA profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ w POLSCE

ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ w POLSCE ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ w POLSCE POLISH HANDBALL FEDERATION 00-349 Warszawa ul. Tamka 3 tel. + 48 22 892-90-12/13; fax: + 48 22 892-90-11; www.zprp.pl Akredytacje finał Pucharu Polski męŝczyzn: Vive Kielce

Bardziej szczegółowo

Opole 22.05.2011r. Komunikat końcowy Finałów Akademickich Mistrzostw Polski w judo mężczyzn. Kategoria 60 kg:

Opole 22.05.2011r. Komunikat końcowy Finałów Akademickich Mistrzostw Polski w judo mężczyzn. Kategoria 60 kg: AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej Ul. Prószkowska 76/9a, 45-758 Opole, tel. (0-77) 668 924 080, 4747466 fax www.azs.po.opole.pl azs@po.opole.pl Opole 22.05.2011r. Komunikat

Bardziej szczegółowo

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce

Bardziej szczegółowo

zam. Garbów; zam. Garbów;

zam. Garbów; zam. Garbów; Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. z gminy Garbów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Garbowie, lokal Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Puchar Polski Masters 2015

Puchar Polski Masters 2015 Puchar Polski Masters 2015 XV Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu Masters [25 m] Poznań 2015-02-14 Poz. Nazwisko, imię 1. MONCZAK Piotr Wiek Klub Pkt. Masters 2013 48 Start Poznań

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii... Załącznik 1

Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii... Załącznik 1 25 Załącznik 1 Sprawozdania z ogólnopolskich konferencji historyków kartografii Ogólnopolska konferencja we Wrocławiu poświęcona historii kartografii Janina E. Piasecka. Polski Przegl. Kartogr., t. 8,

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom

Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom Encyklopedia Katolicka T. VI, VII, VIII, IX, X, XI cena: 50,00 zł/tom 1. Graczyk Roman Konstytucja dla Polski Seria: Demokracja. Filozofia i Praktyka Kraków : Znak, 1997 Warszawa : Fundacja im. Stefana

Bardziej szczegółowo

Podręczniki w II LO w Szczecinie na rok szkolny 2015/16

Podręczniki w II LO w Szczecinie na rok szkolny 2015/16 Podręczniki w II LO w Szczecinie na rok szkolny 2015/16 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE: Klasy w których podręcznik obowiązuje Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, "Nowe Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka." Klasa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 4 W ŚWIDNICY

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 4 W ŚWIDNICY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 4 W ŚWIDNICY rok szkolny 2014 / 2015 W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

szkół ponadgimazjalnych. Zakres z o.o. podstawowy ucznia dla szkół

szkół ponadgimazjalnych. Zakres z o.o. podstawowy ucznia dla szkół Dokument umieszczono w zakładce i w szkole w dniu 15 czerwca 2015r. Podręczniki dla uczniów klasy I w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu, na rok szkolny 2015/2016 Lp.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok Plan pracy Przyjęty na posiedzeniu Rady Naukowej PIN-Instytutu w Opolu w dniu 24 czerwca 2015 roku PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok A. PLAN ZADANIOWO-FINANSOWY W CZĘŚCI ZADAŃ BADAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia

SYLABUS. politologia studia I stopnia Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Rodzaj przedmiotu Rok i semestr studiów

Bardziej szczegółowo

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin 1 BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH ALFRED WIERUSZ KOWALSKI w 165. rocznicę urodzin (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Suwałki, 2014 2 I. WYDAWNICTWA ZWARTE A. Wierusz-Kowalski

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Specjalność/specjalizacja Społeczeństwo informacji i wiedzy

Bardziej szczegółowo

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW)

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Imię i nazwisko Kandydat do: Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Pozycja na liście Komitet wyborczy adw. Piotr

Bardziej szczegółowo

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Trzebnica Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków pod redakcją Leszka Wiatrowskiego Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Spis treści Przedmowa (Henryk Jacukowicz) 5 Wstęp (Jerzy Kos, Leszek

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

PG nr 5 Białystok, ul. Pułaskiego 25

PG nr 5 Białystok, ul. Pułaskiego 25 PG nr 5, ul. Pułaskiego 25 OPIEKUN PRAKTYK Pani mgr Bożena Dytman, dnia 11.02.2013r. godzina 8.00 1. Ambroziak Agnieszka 2. Aponiewicz Michał 3. Brzostowski Paweł 4. Chomik Łukasz 5. Choruży Rafał 6. Chwetko

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa INFORMACJA DOTYCZĄCA TYTUŁU KONKRETNEGO PODRĘCZNIKA DO NAUKI JĘZYKA OBCEGO ZOSTANIE PODANA W M-C WRZEŚNIU PRZEZ NAUCZYCIELA UCZĄCEGO. ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA

Bardziej szczegółowo

Urszula Jagiełło, Renata Janicka Szyszko, Magdalena Steblecka- Jankowska Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka- Jankowska

Urszula Jagiełło, Renata Janicka Szyszko, Magdalena Steblecka- Jankowska Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka- Jankowska Zestaw podręczników technik organizacji reklamy, rok szkolny 2015/2016 Po prawej stronie tabeli odnajdź kolumnę z właściwą klasą, podręczniki dla wybranej klasy oznaczone są X. lp. Przedmiot Tytuł podręcznika

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Białystok 2011 SPIS TREŚCI OD REDAKTORA... 9 CZĘŚĆ I POLSKA SZKOŁA PLANOWANIA URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Tadeusz Barucki Zapomniana architektura II Rzeczpospolitej...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DLA PLANU RAMOWEGO 1 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH na rok szkolny 2014/2015 DLA GIMNAZJUM NR 2 IM. M. KOPERNIKA W KROTOSZYNIE

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH na rok szkolny 2014/2015 DLA GIMNAZJUM NR 2 IM. M. KOPERNIKA W KROTOSZYNIE WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH na rok szkolny 2014/2015 DLA GIMNAZJUM NR 2 IM. M. KOPERNIKA W KROTOSZYNIE KLASA I L.p. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia 1. Język polski Słowa

Bardziej szczegółowo

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III 1. JĘZYK POLSKI Adam Kalbarczyk, Dariusz Chemperek, Dariusz Trześniowski Zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka NOWY (pomarańczowy) Klasa 3 Dwudziestolecie międzywojenne (awangarda)-powojenna

Bardziej szczegółowo

Galeria uczniów niezwykłych Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. II Armii Wojska Polskiego

Galeria uczniów niezwykłych Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. II Armii Wojska Polskiego Rok szkolny Galeria uczniów niezwykłych Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. II Armii Wojska Polskiego FINALIŚCI I LAUREACI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH i KONKURSÓW

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016

PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016 PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016 Religia Spotkam Twoje Słowo, ks. Paweł Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium Lublin do podręcznika Spotkam Twoje Słowo podręczniki bezpłatne Język polski Świat

Bardziej szczegółowo

Urszula Jagiełło, Renata Janicka Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska. Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka- Jankowska

Urszula Jagiełło, Renata Janicka Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska. Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka- Jankowska Zestaw podręczników technik ekonomista, rok szkolny 2015/2016 Po prawej stronie tabeli odnajdź kolumnę z właściwą klasą, podręczniki dla wybranej klasy oznaczone są X. lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66 WYKAZ przedsiębiorców mogących składać wnioski o licencje na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

Słowniki i leksykony języka polskiego

Słowniki i leksykony języka polskiego ul. Szkolna 3 77-400 Złotów katalog on-line: www.zlotow.bp.pila.pl tel. (67)263-21-42 e-mail: zlotow@cdn.pila.pl wypozyczalnia.bpzlotow@wp.pl Słowniki i leksykony języka polskiego (wybór za lata 1990-2013)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016. Technik ekonomista kod zawodu 331403. klasa pierwsza

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016. Technik ekonomista kod zawodu 331403. klasa pierwsza SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 TECHNIKUM NR 6 Technik ekonomista kod zawodu 331403 klasa pierwsza Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Nr dopuszczenia Ponad słowami.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE Lp. Lp. Nazwisko Imię

MIEJSCE Lp. Lp. Nazwisko Imię 1 2 3 4 do KM TRUCHCIK ŁUBIANKA 1 Adamczyk Agnieszka 3 K 0:45:22 0:45:22 4,00 KM TRUCHCIK ŁUBIANKA 2 Przyjemska Dorota 925 K 0:54:13 KM TRUCHCIK ŁUBIANKA 3 Przyjemski Artur 926 M 0:36:19 KM TRUCHCIK ŁUBIANKA

Bardziej szczegółowo

VII POLONIJNE SPOTKANIA Z HISTORIĄ NAJNOWSZĄ SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD KURSU

VII POLONIJNE SPOTKANIA Z HISTORIĄ NAJNOWSZĄ SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD KURSU VII POLONIJNE SPOTKANIA Z HISTORIĄ NAJNOWSZĄ SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD KURSU Warszawa 2013 3 lipca 2013 środa 2 lipca 2013 wtorek 1 lipca 2013 poniedziałek data godzina grupa Punkt programu Prowadzący 12.00-18.00

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

RELIGIA Wydawnictwo: Księgarnia Św. Wojciecha. Spotkanie ze Słowem podręcznik pod red. J. Szpet, D. Jack

RELIGIA Wydawnictwo: Księgarnia Św. Wojciecha. Spotkanie ze Słowem podręcznik pod red. J. Szpet, D. Jack Klasa 1 Zestaw podręczników do klasy I do odbioru w szkole na początku września. Spotkanie ze Słowem podręcznik pod red. J. Szpet, D. Jack Klasa 2 JĘZYK POLSKI Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska,

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach: Zuzanna Rabska - walory edukacyjne twórczości dla dzieci (ujęcie pedagogiczne i literackie) : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 1. ACTA MEDIAEVALIA (ISSN 0137-3064) 2. ACTA NUNTIATURAE POLONAE (ISSN ---) 3. ACTA POLONIAE HISTORICA (ISSN 0001-6829) 4. ANAMNESIS (ISSN 1428-9210)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW KLAS II LO Nr I we WROCŁAWIU. OBOWIĄZUJĄCY w r. szk. 2015/2016 AUTOR. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW KLAS II LO Nr I we WROCŁAWIU. OBOWIĄZUJĄCY w r. szk. 2015/2016 AUTOR. Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW KLAS II LO Nr I we WROCŁAWIU OBOWIĄZUJĄCY w r. szk. 2015/2016 L.P. NAZWA OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH* ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH TYTUŁ PODRĘCZNIKA (PEŁNE BRZMIENIE) AUTOR WYDAWNI

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

REV 2013-2018. Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV

REV 2013-2018. Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV 1 Adamiczka Jerzy jerzy.adamiczka@aimproperty.pl 601-772-009 Wrocław REV-PL/PFVA/2013/147 2 Bablok Andrzej bablok@pronet.com.pl 32/205-12-62 Katowice

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW W dniu 22 listopada o godz. 5.15 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się kolejna

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań Lista uczestników szkoleń energetycznych z zakresu urządzeń gazowych (grupa III) w ramach projektu Energetyka z przyszłością nr POKL 04.01.02-00-088/12 Grupa A - termin szkolenia 16/17 maja, egzamin 17

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze - klasa I - rok szkolny 2014/2015 przedmiot podręcznik Zeszyt ćwiczeń

Gimnazjum w ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze - klasa I - rok szkolny 2014/2015 przedmiot podręcznik Zeszyt ćwiczeń Gimnazjum w ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze - klasa I - rok szkolny 2014/2015 przedmiot podręcznik Zeszyt ćwiczeń j. polski 1) Klucze do kultury. Klasa 1. Podręcznik do kształcenia literackokulturowego. Barbara

Bardziej szczegółowo

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Bieg GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA 1 1132 Sztaba Karolina 2000 BGIM 2 1051 Dudczak Anna 2001 BGIM Bieg GIMNAZJUM CHŁOPCY 1 1050 Dudczak Michał 2000 BG BT BGIM 2 1110 Mordarski

Bardziej szczegółowo

Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne

Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 zostało sporządzone w oparciu o zbiory Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Dworze

Bardziej szczegółowo

Polska Biega 2015 w Niepołomicach Kobiety i Mężczyźni

Polska Biega 2015 w Niepołomicach Kobiety i Mężczyźni Polska Biega 2015 w Niepołomicach Kobiety i Mężczyźni Miejsce Numer Startowy Imię i Nazwisko Miejscowość Czas 1 143 Dariusz Kułynycz Niepołomice 0:18:25 2 156 Piotr Kuryło Augustów 0:18:30 3 25 Jacek Dudek

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników dla klas pierwszych. wrzesień 2015 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKRES PODSTAWOWY

Szkolny zestaw podręczników dla klas pierwszych. wrzesień 2015 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKRES PODSTAWOWY Szkolny zestaw podręczników dla klas pierwszych wrzesień 2015 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKRES PODSTAWOWY 1 język polski Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. 2 język angielski

Bardziej szczegółowo

Henryk Rutkowski. Kartografia wschodniej Wielkopolski do początku XIX wieku

Henryk Rutkowski. Kartografia wschodniej Wielkopolski do początku XIX wieku Henryk Rutkowski Kartografia wschodniej Wielkopolski do początku XIX wieku Przedmiotem zainteresowania jest terytorium województwa kaliskiego na dawnych mapach, z których tylko późniejsze przedstawiają

Bardziej szczegółowo

I ROK Forma zajęć/ liczba godzin Sposób zaliczenia ECTS. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15

I ROK Forma zajęć/ liczba godzin Sposób zaliczenia ECTS. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15. seminarium/ 60h zaliczenie na ocenę 15 Program i plan studiów II stopnia (magisterskich) stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) z podziałem na etapy i punktacją obowiązuje od 1 X 2010 r. Seminarium magisterskie I I ROK liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Polonia Maior - Fontes

Polonia Maior - Fontes * KARTOGRAFIA * Bibliografia: Górska Gołaska K., Katalog planów, cz. 1 2, Poznań 1968 n. Historische Pläne und Grundrisse von Städten d Ortschaften in Polen, hrg. A. Jammers, bearb. E. Klemp, Wiesbaden

Bardziej szczegółowo

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Albert Ludwigs Universität Freiburg zapraszają w dniach 19-21 maja 2011 r. na polsko niemieckie

Bardziej szczegółowo

LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI

LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI 1. Andrzejczak Wojciech 2. Andrzejewski Łukasz 3. Aniszewska Karolina 4. Aniszewski Adam 5. APUS PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Medaliński Tomasz 6. Augustyn Bronisława 7. Barejka

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy

Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Samorządność doktorancka w Polsce rozwój, funkcjonowanie, perspektywy Uniwersytet Gdański Politechnika Gdańska Gdańsk 26-28.07.2013 r. Organizatorzy: PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY: Ramowy program

Bardziej szczegółowo

/331403 klasa e, f, Podreczniki dla klas I-IV w roku szkolnym 2015/16 Przedmioty rozszerzone - Matematyka/geografia

/331403 klasa e, f, Podreczniki dla klas I-IV w roku szkolnym 2015/16 Przedmioty rozszerzone - Matematyka/geografia Technikum nr 3 w Nowym Sączu zawód- technik ekonomista /331403 klasa e, f, Podreczniki dla klas - w roku szkolnym 2015/16 Przedmioty rozszerzone - Matematyka/geografia podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 VI LO KLASA 1

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 VI LO KLASA 1 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 VI LO KLASA 1 Przedmiot Autor Tytuł Uwagi biologia chemia edukacja dla bezpieczeństwa fizyka geografia historia informatyka Język angielski język niemiecki

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r.

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Nazwisko Imię E-mail Status Działanie Data podjęcia Laskowska Anna anna.laskowska@interia.eu z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. drogowa Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r.

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Pracownia UKD rozpoczęła prace nad nowym wydaniem Tablic skróconych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

* tytuł podręcznika zostanie podany po przeprowadzeniu testów sprawdzających na początku roku szkolnego

* tytuł podręcznika zostanie podany po przeprowadzeniu testów sprawdzających na początku roku szkolnego KLASA I a - LO Gr.1 grupa matematyczna Gr.2 grupa językowa * tytuł podręcznika zostanie podany po przeprowadzeniu testów sprawdzających na początku roku szkolnego Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika. Zakres

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS TRZECICH OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2015 2016

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS TRZECICH OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2015 2016 Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS TRZECICH OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2015 2016 PRZEDMIOT TYTUŁ PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWO AUTOR/AUTORZY NR DOPUSZCZENIA POLSKI 1)

Bardziej szczegółowo

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11)

NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) SYGN. TYTUŁ ROK ROCZNIK /TOM NUMER(Y) C - 1 Na szlaku. Dwumiesięcznik turystyczno - krajoznawczy Dolnego Śląska 1988 II 5 (11) C - 1 Na szlaku. Góry - Turystyka - Podróże. Czasopismo Polskiego 1998 XII

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

msc płeć zawodnik rok miejscowość klub wynik kategorie Grębocice druk: 03.05.2015 CHRONOSPORTS

msc płeć zawodnik rok miejscowość klub wynik kategorie Grębocice druk: 03.05.2015 CHRONOSPORTS msc nr płeć zawodnik rok miejscowość klub wynik kategorie 1 42 M (1) PIOTR STACHYRA 1983 GŁOGÓW 00:17:23 M30(1) 2 9 M (2) JERZY MAZURKIEWICZ 1970 ZG RUDNA 00:18:07 M40(1) 3 32 M (3) GRZEGORZ PAWŁOWSI 1981

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1 1 1 Brzeziński Mateusz 2 2 Danis Karol 3 3 Dudzik Rafał Andrzej 4 4 Filipczak Dominik Arkadiusz 5 5 Górecki Tomasz Krzysztof 6 6 Gugała Konrad Jerzy 7 7 Jarek Bartosz 8 10 Kowalik Jakub Grzegorz 9 11 Krajcarz

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwo Oddziału kat.a z "50"

Mistrzostwo Oddziału kat.a z 50 Mistrzostwo Oddziału kat.a z "50" 1 FILIPEK Stefan - WOLSZON Zygmunt 424,05 2 TAZBIR Marcin 500,78 3 ANDRZEJCZAK Stefan 515,92 4 WITTSTOCK Wiktor 537,00 5 RACHUNEK Stanisław 660,33 6 ZAPADKA Roman 733,74

Bardziej szczegółowo