Instytut Historii. Polskiej Akademii Nauk. Najważniejsze osiągnięcia w 2014 roku. im. Tadeusza Manteuffla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Historii. Polskiej Akademii Nauk. Najważniejsze osiągnięcia w 2014 roku. im. Tadeusza Manteuffla"

Transkrypt

1 Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk Najważniejsze osiągnięcia w 2014 roku

2 PLAN BADAŃ INSTYTUTU HISTORII PAN NA LATA : I. Prace naukowo-dokumentacyjne 1. Biografistyka 2. Prace Bibliograficzne 3. Studia nad geografią historyczną z elementami źródłoznawstwa A. Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu B. Atlas Historyczny Polski oraz Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski

3 PLAN BADAŃ INSTYTUTU HISTORII PAN NA LATA : II. Badania naukowe 1. Studia źródłoznawcze i edytorskie XIV-XVIII W. 2. Studia mediewistyczne 3. Studia nowożytne 4. Studia nad historią idei XIX-XX w. 5. Studia nad historią Europy Wschodniej XIX-XX w. 6. Studia nad historią społeczną XIX-XX w. 7. Studia nad dziejami dyplomacji i systemów totalitarnych XX w. 8. Studia nad historią Polski w II połowie XX w. 9. Studia nad dziejami Pomorza 10. Synteza Historii Prus

4 GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI ZAKOŃCZONE W 2014 ROKU: 1. Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu prof. Zbigniew Dalewski 2. Modele władzy dynastycznej w Europie Środkowo-Wschodniej we wczesnym średniowieczu prof. Zbigniew Dalewski 3. Idee rasowe, charakterologia narodowa i etnopsychologia w Europie Środkowo- Wschodniej w kontekście I wojny światowej dr Maciej Górny 4. Specyfika rozwojowa dziejów Polski i Europy Środkowej. Analiza historyczna debat o wyjątkowości narodowej i regionalnej prof. Maciej Janowski 5. Sprawa taterników : śledztwo w sprawie współpracowników paryskiej Kultury i ich proces ( ). Aspekty polityczne, prawne i społeczne dr Bartosz Kaliski 6. Między historią a literaturą. Wizerunek kobiety w rosyjskiej prozie radzieckiej lat 20. i 30. XX w. mgr Natalia Pietkiewicz, opiekun: prof. Andrzej Nowak

5 GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI KONTYNUOWANE W 2014 ROKU: 1. Elity polityczne i gospodarcze Besarabii w okresie międzywojennym mgr Jakub Ber, opiekun: prof. Włodzimierz Mędrzecki 2. Edycja źródeł dyplomatycznych do panowania Stanisława Augusta dr Adam Danilczyk 3. Edycja krytyczna "Kroniki halicko-wołyńskiej" wraz z komentarzami oraz tłumaczeniem dr hab. Dariusz Dąbrowski 4. Wielka własność ziemska w guberni podolskiej w I poł. XIX w. dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Epsztein 5. Opracowanie edycji ksiąg kamlarskich Głównego Miasta Gdańska z drugiej połowy XIV- XV wieku dr Marcin Grulkowski 6. Recepcja włoskiej kultury intelektualnej w krakowskim środowisku uniwersyteckim od około drugiej połowy XIV wieku do końca XV wieku mgr Anna Horeczy, opiekun: prof. Halina Manikowska 7. Zamieszkiwanie kamienicy czynszowej Warszawy ( ) mgr Aleksander Łupienko, opiekun: prof. Maciej Janowski 8. Kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi polskiej w drugiej połowie XX wieku. Studium zmian dr Ewelina Szpak 9. Dyskusja wokół idei kultury i sztuki narodowej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku na tle prądów europejskich mgr Adrianna Sznapik, opiekun: dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Epsztein

6 GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI PRZYZNANE W 2014 ROKU: 1. Dom gdański i jego mieszkańcy od późnego średniowiecza do połowy XIX w. prof. Edmund Kizik 2. Banicja i proskrypcja w miastach pruskich doby późnego średniowiecza dr Paweł Jeziorski 3. Stefan Kieniewicz ( ) jako historyk. Studium autorytetu naukowego dr Marcin Wolniewicz 4. Delimitacje polsko-litewskie w latach /1566. Preliminaria, organizacja pracy i techniki procedowania komisji granicznych dr Dominik Szulc 5. Sumaryzacja Metryki Koronnej dr hab. prof. IH PAN Krzysztof Chłapowski 6. Powinowactwa mimo woli: Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego i Rzeczpospolita Obojga Narodów w niemieckiej i polskiej historiografii XIX w. dr Adam Kożuchowski GRANTY NCN PRZYZNANE W 2014 ROKU (początek projektu w 2015 roku) 1. Instytucje i placówki opieki społecznej dla Żydów w gettach Generalnego Gubernatorstwa w latach mgr Aleksandra Bańkowska 2. Księgi konsystorza kaliskiego z lat mgr Arkadiusz Borek

7 GRANTY NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU HUMANISTYKI MNISW

8 PROJEKTY NPRH ZAKOŃCZONE W 2014 ROKU: 1. GUŁag i zbrodnie stalinowskie w świetle francuskich procesów sądowych w latach r. (Sprawy Wiktora Krawczenki, Davida Rousseta i tzw. Międzynarodówki Zdrajców) kierownik: mgr Anna Maria Jackowska 2. Tłumaczenie na język angielski i publikacja w Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften wielokrotnie nagradzanego dzieła: Dzieje inteligencji polskiej do 1918 r., t. 1-3 pod redakcją Jerzego Jedlickiego, Warszawa Tłumaczenie na język angielski i publikacja Historical Atlas of Poland in 16th century

9 PROJEKTY NPRH W TOKU: 1. Wydawanie kolejnych zeszytów Polskiego Słownika Biograficznego (z ) kierownik: prof. Andrzej Romanowski 2. Atlas historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI w. kierownik: dr hab. prof. IH PAN Marek Słoń 3. Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu kierownik: prof. Tomasz Jurek 4. Bieżąca Bibliografia historii polskiej kierownik: dr hab. prof. IH PAN Anna Gruca 5. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Ziemia brzeska i województwo brzeskie XV XVIII wiek; Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Księstwo mścisławskie i województwo mścisławskie XVI-XVIII wiek kierownik: dr hab. prof. IH PAN Henryk Lulewicz 6. Akta sejmikowe Wielkiego Księstwa Litewskiego Województwo nowogródzkie kierownik: prof. dr hab. Andrzej Rachuba 7. Opracowanie i wydanie Bibliografii historii Polski XIX i XX wieku. T. III: ; wol. 3: Czasopisma, jednodniówki i kalendarze. Zabór austriacki kierownik: mgr Danuta Urszula Ścięgosz-Karpińska 8. Źródła kościelne do dziejów Polski i Rzeczypospolitej kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Bracha 9. Monumenta Vaticana res gestas Polonicas Illustrantia edycja źródeł proweniencji papieskiej do dziejów Polski w późnym średniowieczu (od 1394) kierownik: dr hab. prof. IH PAN Marek Kowalski

10 PROJEKTY NPRH W TOKU TŁUMACZENIA NA JĘZYK ANGIELSKI: 1. Robert Traba: Przeszłość w teraźniejszości. Polskie spory o historię na początku XXI wieku 2. Dariusz Jarosz i Maria Pasztor: Stosunki polsko-francuskie Jerzy Jedlicki: Świat zwyrodniały. Lęki i wyroki krytyków nowoczesności 4. Wojciech Kriegseisen: Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo kościół między reformacją a oświeceniem 5. Grzegorz Krzywiec: Szowinizm po polsku Przypadek Romana Dmowskiego Karol Modzelewski: Barbarzyńska Europa 7. Tomasz Szarota: U progu Zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie 8. Antoni Mączak: Nierówna przyjaźń. Układy klientalne w perspektywie historycznej

11 NOWE PROJEKTY NPRH: 1. Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski - kierownik: prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz 2. Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania-doświadczenie-konsekwencje kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki tłumaczenia i publikacje internetowe książek: 1. Jerzy W. Borejsza: Śmieszne sto milionów Słowian... (Warszawa 2006) 2. Magdalena Gawin: Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego (Warszawa 2003) 3. Bronisław Geremek: O średniowieczu (Warszawa 2012) 4. Adam Manikowski: Toskańskie przedsiębiorstwo arystokratyczne w XVII wieku. Społeczeństwo elitarnej konsumpcji (Warszawa 1991) 5. Jerzy Michalski: Rousseau i sarmacki republikanizm (Warszawa 1977) 6. Tomasz Wiślicz: Upodobanie: Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII XVIII wieku. Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia (Wrocław 2012)

12 PROJEKTY MNISW - INDEX PLUS ZAKOŃCZONE W 2014 ROKU: 1. Wydanie w języku angielskim w formie elektronicznej numerów Acta Poloniae Historica - cztery kolejne numery / ark. wydawniczych 2. Polska historiografia częścią historiografii europejskiej. Stworzenie i upowszechnienie anglojęzycznej elektronicznej wersji Kwartalnika Historycznego 3. Umiędzynarodowienie czasopisma naukowego Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej poprzez tłumaczenie na język angielski i wydanie w formie elektronicznej 4. Wydanie w języku angielskim w formie elektronicznej wyboru tekstów z czasopisma Odrodzenie i Reformacja w Polsce

13 TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE UZYSKANE W IH PAN W 2014 ROKU: Profesorowie zwyczajni: Krzysztof Bracha Grzegorz Kucharczyk Mariusz Wołos Doktorzy habilitowani: Tomasz Łaszkiewicz Małgorzata Nalewajko

14 TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE UZYSKANE W IH PAN W 2014 ROKU: Doktorzy: Waldemar Bukowski Drogi karier w Polsce późnośredniowiecznej. Studia przypadków W ramach Studiów Doktoranckich IH PAN: Natalia Jarska Praca zawodowa robotnic w Polsce w latach (prof. Dariusz Jarosz) Anna Dąbrowska Propaganda wizualna w polityce partii komunistycznych w Polsce i na Węgrzech w latach (prof. Maciej Koźmiński) Kamil Kijek Świadomość i socjalizacja polityczna ostatniego pokolenia młodzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej (prof. Anna Landau-Czajka) Anna Jackowska Polskie świadectwa o terrorze stalinowskim przekazywane francuskiej opinii publicznej w latach (prof. Tadeusz Wolsza) Witold Bagieński Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach (prof. Tadeusz Wolsza) Aleksander Łupienko Społeczność warszawskiej kamienicy czynszowej w końcu XIX i na początku XX wieku (prof. Maciej Janowski) Michał Jarmuż Problemy mieszkaniowe w PRL w latach siedemdziesiątych XX wieku w świetle dokumentów osobistych (prof. Dariusz Jarosz) Anna Nowakowska-Wierzchoś Konopniczanki. Związek Kobiet Polskich we Francji im. Marii Konopnickiej w latach (prof. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska)

15 KONFERENCJE ORGANIZOWANE LUB WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ IH PAN W 2014 ROKU: 1. Splendid Encounters II (IH PAN, Bath Spa University), Bath, Społeczeństwo wobec państwa w Rzeczypospolitej szlacheckiej od XIV do XVIII w. - (IH PAN), Drogi odrębne, drogi wspólne Problem specyfiki rozwoju naukowego i regionalnego w myśli politycznej Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku (IH PAN), Okres wczesnonowożytny w Wielkiej Brytanii: Pomiędzy zmianą i kontynuacją (IH PAN), Etyka, warsztat i kompetencje współczesnego historyka (IH PAN, Przegląd Historyczno- Wojskowy, Centrum Edukacji Obywatelskiej), Modernizacja, polskość, trwanie. Społeczne, kulturowe i polityczne aspekty aktywności Polaków na przełomie XIX i XX wieku (IH PAN, UMK), Toruń, PRL sprzeciw polityce kulturalnej - (IH PAN, Muzeum Literatury), Polska, Ruś i Węgry X-XIV wieku w stosunkach międzynarodowych (IH PAN, IHiSM UKW, SEW UW), Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej na progu I wojny Światowej (IH PAN, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia),

16 KONFERENCJE ORGANIZOWANE LUB WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ IH PAN W 2014 ROKU: 10. Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej na progu I wojny Światowej (IH PAN, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia), La prédication et la réforme au Moyen Âge (IH Pan, UJK, UKSW), Kraków Husyci a zakon krzyżacki (IH PAN, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku), Kartografia historyczna między humanistyczną metodą badawczą a przyrodniczą metodą prezentacji (IH PAN), Szczecin, Wielkie Księstwo Litewskie, XV-XVIII w. Nowe źródła, nowe metody, nowe problemy - XXII Spotkanie Komisji Lituanistycznej przy KNH (IH PAN, IHP UW, IH UW), Kontynuacja i zmiana. Historiografia wobec nowych tendencji w nauce XIX i XX wieku - (IH PAN, IH UW), Wielcy badacze XVIII wieku Emanuel Rostworowski (IH PAN), Kraków, Imaginations and Configurations of Polish Society from the Middle Ages through the 20th Century (IH PAN, GWZO), Lipsk, Jerzy Wojtowicz ( ) historyk gospodarki, kultury i społeczeństwa doby nowożytnej (IH PAN, Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Zakład Metodologii Historii i Wiedzy o Kulturze), Toruń Jan Bloch, pacyfizm europejski i wyobraźnia Wielkiej Wojny (IH PAN, Fundacja im. Jana Blocha w Warszawie), 9.12.

17 Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk Działalność wydawnicza w 2014 roku

18 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W 2014 ROKU w tym: ogółem: wydawnictwa zwarte: czasopisma: inne wydawnictwa ciągłe: liczba tytułów / tomów 46/58 31/36 9/18 6/7 nakład Cztery tytuły czasopism posiadają dodatkowo, poza wersjami drukowanymi, publikacje elektroniczne (wybory tekstów w języku angielskim udostępnione w Internecie). W ramach wydawnictw ciągłych jedno wydawane wyłącznie w wersji elektronicznej: Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski (http://atlasfontium.pl).

19 Bibliografia historii polskiej za rok 2012, red. Anna Gruca, IH PAN, Warszawa 2014 Polski Słownik Biograficzny, red. Andrzej Romanowski, PAN-PAU, IH PAN, Wyd. Societas Vistulana, Warszawa-Kraków 2014, z. 202, 203, 204

20 Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, red. Marek Słoń, Bogumił Szady, IH PAN, Pracownia Geoinformacji Historycznej KUL (publikacja elektroniczna) Słownik historycznogeograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. V, z. 2, red. Tomasz Jurek, IH PAN, Wyd. PTPN, Poznań 2014 Słownik historycznogeograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. IV, z. 4, red. Waldemar Bukowski, IH PAN, Wyd. Societas Vistulana, Kraków 2014

21 CZASOPISMA WYDAWANE PRZEZ IH PAN: Acta Poloniae Historica, red. Halina Manikowska, t. 109, 110 Czasopismo Prawno-Historyczne, red. Henryk Olszewski, t. 66, z. 1 i z. 2 Dzieje Najnowsze, red. Tadeusz Wolsza, nr 1, 2, 3, 4 za 2014 Kwartalnik Historyczny, red. Roman Michałowski, nr 1, 2, 3, 4 za 2014 Odrodzenie i Reformacja w Polsce, red. Wojciech Kriegseisen, t. 58 Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, red. Włodzimierz Mędrzecki, Jacek Kochanowicz, t. 74 Roczniki Historyczne, red. Tomasz Jurek, t. 80 Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, red. Andrzej Nowak, t. 49, z. 1 i z. 2 Studia Źródłoznawcze, red. Andrzej Rachuba, Maria Koczerska, t. 52 WYDAWNICTWO SERYJNE: Polska 1944/ , red. Tomasz Szarota, t. 12

22 Czasopisma udostępniane na platformach cyfrowych: 1. Acta Poloniae Historica ; RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, strona internetowa czasopisma (http://www.aph-ihpan.edu.pl) 2. Dzieje Najnowsze ; RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, 3. Kwartalnik Historyczny ; RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, strona internetowa Instytutu Historii PAN (http://www.ihpan.edu.pl/publikacje/czasopisma/573-kwartalnik-historyczny) 4. Odrodzenie i Reformacja w Polsce ; RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, 5. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych ; strona internetowa Instytutu Historii PAN (http://www.ihpan.edu.pl/publikacje/czasopisma/572-roczniki-dziejow-spolecznych-igospodarczych) 6. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej ; RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, strona internetowa czasopisma (http://sdrihpan.edu.pl) 7. Studia Źródłoznawcze ; RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych,

23

24 Stanisław Alexandrowicz, Radosław Skrycki, Jarosław Łuczyński, Historia kartografii, IH PAN, DiG, Warszawa 2014 Historia kartografii Janusz Tandecki, Krzysztof Kopiński, Edytorstwo źródeł historycznych, IH PAN, DiG, Warszawa 2014 Katalog zbioru dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej, oprac. Karol Nabiałek, Wojciech Świeboda, Maciej Zdanek, współpraca Ryszard Tatarzyński, red. Karol Nabiałek, t. 1-2, IH PAN, BJ, Societas Vistulana, Kraków 2014 Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII XV wieku. Spisy, oprac. Janusz Bieniak, Sobiesław Szybkowski, red. Antoni Gąsiorowski, IH PAN, Bibl. Kórnicka PAN, Kórnik 2014

25 Najstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat wyd., przełożył i oprac. Adam Kozak, PTPN, Poznań 2014 Grażyna Rutkowska, Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka , IH PAN, PTH, Neriton, Warszawa 2014 Kaznodziejstwo średniowieczne. Polska na tle Europy. Teksty-atrybucje-audytorium, red. Krzysztof Bracha, współpr. Andrzej Dąbrówka, DiG, Warszawa 2014 Zbigniew Dalewski, Modele władzy dynastycznej w Europie Środkowo- Wschodniej we wczesnym średniowieczu, IH PAN, Warszawa 2014 Modele władzy dynastycznej w Europie Środkowo- Wschodniej

26 Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu, red. Zbigniew Dalewski, IH PAN, Warszawa 2014 Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu Jacek Laberschek, Średniowieczne dzieje nadwarciańskiego Mstowa, IH PAN, Societas Vistulana, Kraków 2014 Ecclesia regnum fontes. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Prof. Marii Koczerskiej, IH PAN, IH UW, NDAP, MHP, WUW, Warszawa 2014 Początki Łęczycy, T. 1-3, red. Ryszard Grygiel, Tomasz Jurek, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Łódź 2014

27 Henryk Rutkowski, Fundamenta historiae. Pisma wybrane, oprac. Michał Zbieranowski, Marek Słoń, IH PAN, PTH, TMH, Warszawa 2014 Materiały z konferencji naukowej Ratusz w miastach Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów: XIII XVIII wiek, Kraków, kwietnia 2013, red. Halina Manikowska, Zdzisław Noga, PTPN, Poznań-Warszawa 2014 Jacek Laberschek, Krzysztof Tunia, Mateusz Wyżga, Pod Krakowem. Monografia historyczna gminy Michałowice. Do schyłku XVIII wieku. T. I, Wyd. Czuwajmy, Kraków 2014 Kościoły chrześcijańskie na Podolu, red. Tadeusz M. Trajdos, IH PAN, DiG, Warszawa 2014

28 Historical Atlas of Poland in the 2nd Half of the 16th Century. Voivodeships of Cracow, Sandomierz, Lublin, Sieradz, Łęczyca, Rawa, Płock and Mazovia, ed. Marek Słoń, Vol. 1-4, Peter Lang, Frankfurt am Main 2014 Galicja na józefińskiej wojskowej mapie topograficznej , t. 2 (wol. 1, 2), red. W. Bukowski, B. Dybaś, Z. Noga, IH PAN, UP w Krakowie, Societas Vistulana, Kraków 2014 Sumariusz metryki koronnej. Seria Nowa, t. 7: Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego MK 138 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie , oprac. Krzysztof Chłapowski, IH PAN, DiG, Warszawa 2014 Rejestry popisowe szlachty litewskiej 1621 roku, oprac. Andrzej Rachuba, IH PAN, DiG, Warszawa 2014

29 Hans-Jürgen Bömelburg, Edmund Kizik, WBG Deutsch-Polnische Geschichte. Bd. 2: Frühe Neuzeit. Altes Reich und Alte Republik. Deutsch-polnische Beziehungen und Verflechtungen , WBG Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 2014 Andrzej Dziubiński, Ostatnia krucjata. El-Ksar el-kebir 1578, IH PAN, Warszawa 2014 Monika Jusupović, Prowincjonalna elita litewska w XVIII wieku. Działalność polityczna rodziny Zabiełłów w latach , IH PAN, PTH, Neriton, Warszawa 2014 Władysław Konopczyński jako badacz dziejów XVIII wieku, red. Zofia Zielińska, Wojciech Kriegseisen, IH PAN, IH UW, Warszawa 2014

30 Studia z dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego (XVI XVIII w.) [Księga dedykowana Prof. Andrzejowi Rachubie], red. Sławomir Górzyński, Mirosław Nagielski, IH PAN, DiG, Warszawa 2014 W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XIX wieku [Księga dedykowana Prof. Zofii Zielińskiej], red. Urszula Kosińska, Dorota Dukwicz, Adam Danilczyk, IH PAN, IH UW, MHP, BN, Neriton, Warszawa 2014 Tomasz Jaszczołt, Robert Wiraszka, Strus. Dzieje podlaskiej rodziny herbu Jastrzębiec, Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus, Warszawa 2014 Marcin K. Schirmer, Wybitni przedstawiciele ziemiaństwa łomżyńskiego XIX i XX wieku. W służbie dla regionu i kraju, Warszawa-Łomża 2013

31 Historia Prus. Narodziny mocarstwowość obumieranie, red. Bogdan Wachowiak, t. 3: Prusy w dobie kształtowania się kapitalizmu ( ), red. Grzegorz Kucharczyk, IH PAN, Wyd. Poznańskie, Poznań 2014 Marcin Wolniewicz, Moskwa ante portas. Rosja w polskiej propagandzie powstańczej ( ), IH PAN, Nauka i Innowacje, Poznań 2014 Wolnomularstwo Narodowe. Walerian Łukasiński, red. Wiktoria Śliwowska, IH PAN, IBL PAN, IS RAN, AGAD, Neriton, Warszawa 2014 Stowarzyszenie Ludu Polskiego Część 2 Stowarzyszenie Ludu Polskiego, cz. 2, red. Anna Brus, IH PAN, IS RAN, DiG, Warszawa 2014

32 Drogi odrębne, drogi wspólne. Wokół kwestii specyfiki rozwoju historycznego narodów i regionów Europy Środkowo- Wschodniej w XIX-XX wieku, red. Maciej Janowski, IH PAN, Warszawa 2014 Maciej Górny, Wielka Wojna profesorów. Nauki o człowieku ( ), IH PAN, Warszawa 2014 Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny, Nasza wojna. T. 1: Imperia , W.A.B., Warszawa 2014 Wiek nienawiści, red. Edmund Dmitrów, Jerzy Eisler, Mirosław Filipowicz, Mariusz Wołos, Grzegorz P. Bąbiak, IH PAN, IPN, KŚZpNP, Warszawa 2014

33 Metamorfozy społeczne 9: Praca i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, red. Włodzimierz Mędrzecki, Cecylia Leszczyńska, IH PAN, Warszawa 2014 Tomasz Łaszkiewicz, Ziemiaństwo na Pomorzu w okresie dwudziestolecia międzywojennego - w perspektywie codzienności, PTH, Inowrocław-Toruń 2013 Marek Kazimierz Kamiński, Szkice z dziejów Polski i Czechosłowacji w latach trzydziestych XX wieku, IH PAN, Neriton, Warszawa 2014 Przemysław Olstowski, Procesy starościńskie w województwie pomorskim w latach Polityka obozu rządzącego i niejawne mechanizmy władzy na szczeblu powiatu w pierwszej połowie lat trzydziestych w świetle kilku procesów karnych, DiG, Warszawa 2014

34 Zygmunt Nowakowski, Za zamkniętymi drzwiami. Reportaże z Niemiec 1933, red. Tomasz Szarota, Bellona, Warszawa 2014 Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. T. 15: Wrzesień Listy kaliskie. Listy płockie, oprac. Aleksandra Bańkowska, Tadeusz Epsztein, Justyna Majewska, Wyd. UW, Warszawa 2014 Marek Ney-Krwawicz, Na pięciu kontynentach. Polskie dzieci, młodzież i szkoły na tułaczych szlakach , Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa 2014 Na rogu Stalina i Trzech Krzyży. Listy do Jerzego Borejszy , oprac. Grzegorz Bąbiak, Czytelnik, Warszawa 2014

35 Jerzy Eisler, Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR, Wyd. Czerwone i Czarne, Warszawa 2014 Bartosz Kaliski, Kurierzy wolnego słowa (Paryż Praga Warszawa 1968/1969), IH PAN, Warszawa 2014 Nie tylko niezłomni i kolaboranci... Postawy dziennikarzy w kraju i na emigracji , red. Tadeusz Wolsza, IPN, Warszawa 2014 Krzysztof Kosiński, Wiwisekcja powszedniości. Studium wczesnej twórczości Marka Nowakowskiego ( ), IPN, Warszawa 2014

36 Agnieszka Cieślik, Muzealnictwo lotnicze w Polsce do 1963 roku. Idea-koncepcjedziałania, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Kraków 2014 Andrzej Nowak, Putin. Źródła imperialnej agresji, Sic!, Warszawa 2014 Magdalena Gawin, Bilet do nowoczesności. O kulturze polskiej w XIX/XX wieku, IH PAN, Teologia Polityczna, Warszawa 2014 Piotr Wandycz, historyk emigrant intelektualista, red. Marek Kornat, Sławomir M. Nowinowski, Rafał Stobiecki, IH PAN, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2014

37 Jerzy Łojek, Pisma wybrane. Wiek XX, red. Marek Kornat, Universitas, Kraków 2014 Janusz Kurtyka. Rzeczypospolitej historyk i urzędnik, red. Waldemar Bukowski, Wojciech Frazik, Arcana, IPN, Kraków 2014 Historia - dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. Ewa Domańska, Rafał Stobiecki, Tomasz Wiślicz, Universitas, Kraków 2014 Deutsch-Polnische Erinnerungsorte. Bd. 2: Geteilt/Gemeinsam, red. H. H. Hahn, R. Traba współpr. M. Górny, K. Kończal, Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 2014

38

1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do. a. Historia polityczna, kultura polityczna i ideologia wczesnego

1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do. a. Historia polityczna, kultura polityczna i ideologia wczesnego PROGRAM BADAŃ INSTYTUTU HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA PAN NA LATA 2017-2020 (zaktualizowane 17.11.2016) I. Zakłady naukowo-badawcze 1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Najważniejsze osiągnięcia w 2012 roku

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Najważniejsze osiągnięcia w 2012 roku Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN Najważniejsze osiągnięcia w 2012 roku ZADANIA BADAWCZE INSTYTUTU HISTORII PAN W 2012 ROKU I. Ogólne prace badawczo-warsztatowe (PSB, bibliografie historii

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

zapraszają na konferencję naukową

zapraszają na konferencję naukową Zakład Historii XIX wieku Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu oraz Pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk zapraszają na konferencję naukową

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

I ŹRÓDŁA DO PRZYGOTOWANIA I TWORZENIA DRZEWA GENEALOGICZNEGO 1. PODSTAWOWE POJĘCIA. genealogia (genea pokolenie; logos nauka);

I ŹRÓDŁA DO PRZYGOTOWANIA I TWORZENIA DRZEWA GENEALOGICZNEGO 1. PODSTAWOWE POJĘCIA. genealogia (genea pokolenie; logos nauka); I ŹRÓDŁA DO PRZYGOTOWANIA I TWORZENIA DRZEWA GENEALOGICZNEGO 1. PODSTAWOWE POJĘCIA genealogia (genea pokolenie; logos nauka); genealog; drzewo genealogiczne. 2. POLSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE strona

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII KUL MINIMUM PROGRAMOWE DLA MISH - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rok akademicki 2011/2012

INSTYTUT HISTORII KUL MINIMUM PROGRAMOWE DLA MISH - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rok akademicki 2011/2012 INSTYTUT HISTORII MINIMUM PROGRAMOWE DLA MISH - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rok akademicki 2011/2012 Lp. 4. 5. Nazwa przedmiotu: Statystyka i demografia historyczna (wykład) Historia historiografii powszechnej

Bardziej szczegółowo

Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych pierwszego stopnia w roku akademickim

Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych pierwszego stopnia w roku akademickim Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych pierwszego stopnia w roku akademickim 2016-2017 HISTORIA OGÓLNA Rok Semestr Nazwa przedmiotu 1 Ilość konsultacji Egzamin w semestrze

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne)

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne) Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne) ECTS Liczba godzin egz./zal. I rok II rok razem w. ćw. razem w. ćw. s. 1

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2014 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2014 r. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. (Monitor Polski

Bardziej szczegółowo

Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne)

Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne) Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne) Morze w kulturach świata starożytnego Sympozjum Data Godziny Miejsce Adres Mediewistyka wobec współczesności Migracje

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2010/2011. Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2010/2011. Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników stosowanych w roku 2017/2018 Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego ul. Sikorskiego 15, Braniewo

Wykaz podręczników stosowanych w roku 2017/2018 Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego ul. Sikorskiego 15, Braniewo Wykaz podręczników stosowanych w roku 2017/2018 Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego ul. Sikorskiego 15, 14-500 Braniewo Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawca Nr dopuszczenia BIOLOGIA I Emilia

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja naukowa

Ogólnopolska konferencja naukowa Ogólnopolska konferencja naukowa Nadzorcy. Ludzie i struktury władzy odpowiedzialni za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich Szczecin, ul. P. Skargi 14 (siedziba OBEP IPN Szczecin)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - KLASA I rok szkolny 2013/2014

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - KLASA I rok szkolny 2013/2014 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - KLASA I rok szkolny 2013/2014 Przedmiot J. POLSKI HISTORIA JĘZYK NIEMIECKI Gr. Początkująca JĘZYK ANGIELSKI Kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej MATEMATYKA Numer dopuszczenia 95/1/2009

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA TERMINY ZAJĘĆ I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA TERMINY ZAJĘĆ I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA TERMINY ZAJĘĆ I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016-2017 15 X 8.00 8.45 Inauguracja I studiów niestacjonarnych i eksternistycznych pierwszego stopnia sala im.

Bardziej szczegółowo

KsiąŜki naukowe autorskie

KsiąŜki naukowe autorskie KsiąŜki naukowe autorskie Banaszkiewicz Jacek 1. Takie sobie średniowieczne bajeczki. Kraków 2012 Wydawn. Avalon ss. 604. Biedrzycka Agnieszka 1. Kalendarium Lwowa 1918-1939. Kraków 2012 Tow. Autorów i

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32 Spis treści Wstęp... 11 Kazimierz Puchowski, Józef Żerko Profesor Lech Marian Mokrzecki badacz dziejów nauki, kultury i oświaty... 17 Doktorzy wypromowani przez Profesora Lecha Mokrzeckiego (opracował

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową

Zaproszenie. mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową Zaproszenie WYDZIAŁ HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET NAUK HISTORYCZNYCH PAN KOMISJA HISTORII KOBIET INSTYTUT STUDIÓW KOBIECYCH

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r. KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r. Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.)

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.) Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.) Kod: ECTS: 08.3-xxxx-140 Punkty ECTS: 1 Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia, rok III spec. archiwistyka Liczba godzin: 22

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00 Ikonografia nowożytna i nowoczesna wykład prof. Maria

Bardziej szczegółowo

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta.

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta. Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa Polska Akademia Nauk Archiwum ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA

20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA Program wykładów 20 kwietnia 2010, godz. 17.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY Adam Zamoyski Stanisław August pora na nowe spojrzenie SALA SENATORSKA 28 kwietnia 2010, godz. 17.00 Dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016 Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016 Przedmiot Tytuł podręcznika Klasa I Klasa II Klasa III matematyka I a Matematyka I. Zakres rozszerzony. I b, c, d Matematyka I. Zakres podstawowy. II a Matematyka

Bardziej szczegółowo

17 IX, przedpołudnie

17 IX, przedpołudnie KALENDARZ XIX POWSZECHNEGO ZJAZDU HISTORYKÓW POLSKICH Sympozja specjalistyczne (wigilijne) 17 IX, przedpołudnie Historia w kontekście posthumanistyki Sympozjum Godziny Miejsce Adres Metodologia historii,

Bardziej szczegółowo

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna

Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji Teatr w wielkim mieście 9.30

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Instytut Historii. Polskiej Akademii Nauk. Najważniejsze osiągnięcia w 2013 roku. im. Tadeusza Manteuffla

Instytut Historii. Polskiej Akademii Nauk. Najważniejsze osiągnięcia w 2013 roku. im. Tadeusza Manteuffla Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk Najważniejsze osiągnięcia w 2013 roku 30 września 2013 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki oceny jednostek naukowych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2015/2016

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2015/2016 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Ikonografia nowożytna i nowoczesna wykład prof. Antoni Ziemba 18.30-20.00 Tradycja gotyku w nowożytnej architekturze europejskiej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ GOSPODARSTW ROLNYCH STOWARZYSZENIA EKOLAND PODDANYCH KONTROLI NA ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI STOWARZYSZENIA W ROKU 2009

WYKAZ GOSPODARSTW ROLNYCH STOWARZYSZENIA EKOLAND PODDANYCH KONTROLI NA ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI STOWARZYSZENIA W ROKU 2009 WYKAZ GOSPODARSTW ROLNYCH STOWARZYSZENIA EKOLAND PODDANYCH KONTROLI NA ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI STOWARZYSZENIA W ROKU 2009 L.p Nazwisko i imię województwo 1 Babalscy Aleksandra i Mieczysław kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Nowe nominacje profesorskie

Nowe nominacje profesorskie Nowe nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Akty nominacyjne otrzymało 59 profesorów: 1. Joanna BARŁOWSKA profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Wojniczu zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych drugiego stopnia w roku akademickim

Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych drugiego stopnia w roku akademickim Plan konsultacji dla studentów studiów eksternistycznych drugiego stopnia w roku akademickim 2016-2017 HISTORIA: SPECJALNOŚĆ ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Plan dla osób, które kontynuują tę specjalność

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00 Ikonografia nowożytna i nowoczesna wykład prof. Maria

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - KLASA I rok szkolny 2014/2015

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - KLASA I rok szkolny 2014/2015 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - KLASA I rok szkolny 2014/2015 Przedmiot J. POLSKI HISTORIA JĘZYK NIEMIECKI Gr. Początkująca JĘZYK ANGIELSKI Kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej MATEMATYKA Numer dopuszczenia NR

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE Wyniki_OKR01 Kandydaci na Radnego w Okręgu Nr 1 IDCZAK Mateusz Jakub WAGNER Jan BANASZYŃSKI Rajmund Wojciech PIĘTKA Arkadiusz Paweł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liczba kart nie 1 112 33 515 208 1 829 914 913

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Załącznik nr 2 WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Lp. Dane personalne Udział 1. Andrzejewska Celina; Rodzice: Eugeniusz, Eugenia ul. Dąbrowskiej 33/15; 39-400

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

Niedziela BUW, sala Historia filozofii wykład

Niedziela BUW, sala Historia filozofii wykład LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 Niedziela BUW, sala 105 17.00-18.30 Typ a styl w architekturze średniowiecznej - konwersatorium dr Jakub Adamski 18.30-20.00 Przedmiot i metody

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan Lista nr 1 - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro GOLBA Mieczysław Józef KUROWSKA Maria Stanisława ZIOBRO Kazimierz Bronisław SIEMBIDA Wiesław DZIUBIŃSKI Jan STRZĘPEK Renata URUSKI Piotr Marcin SZCZEPAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017 PROGRAM MERYTORYCZNY KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I. CELE KONKURSU zachęcenie do samodzielnego poszukiwania i zdobywania wiedzy; wdrażanie do biegłego posługiwania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Ryszard Wroczyński POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Przedruk z wydania drugiego /W ydaw nictw o m Wrocław 2003 SPIS TREŚCI Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

4. KARPIŃSKI Andrzej, lat 40, zam. MŁAWA zgłoszony przez KWW SŁAWOMIRA KOWALEWSKIEGO - lista nr 23

4. KARPIŃSKI Andrzej, lat 40, zam. MŁAWA zgłoszony przez KWW SŁAWOMIRA KOWALEWSKIEGO - lista nr 23 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Mławie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Mława w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Wstęp do historii sztuki ćwiczenia z technik i terminologii architektury mgr Filip Merski

Wstęp do historii sztuki ćwiczenia z technik i terminologii architektury mgr Filip Merski LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Niedziela BUW, sala 105 Piątek BUW, sala 105 10.00-11.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Ryszard Kasperowicz 11.30-13.00 Historia filozofii wykład

Bardziej szczegółowo

szkół ponadgimazjalnych. Zakres z o.o. podstawowy ucznia dla szkół

szkół ponadgimazjalnych. Zakres z o.o. podstawowy ucznia dla szkół Dokument umieszczono w zakładce i w szkole w dniu 15 czerwca 2015r. Podręczniki dla uczniów klasy I w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu, na rok szkolny 2015/2016 Lp.

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników - przedmioty ogólnokształcące w roku szkolnym 2016/17

Szkolny zestaw podręczników - przedmioty ogólnokształcące w roku szkolnym 2016/17 Szkolny zestaw podręczników - przedmioty ogólnokształcące w roku szkolnym 2016/17 Przedmiot Tytuł podręcznika Autorzy, wydawnictwo Klasy, w których Język angielski Matura Focus 2 S. Kay, V. Jones, D. Brayshaw,

Bardziej szczegółowo

Puchar Polski Masters 2015

Puchar Polski Masters 2015 Puchar Polski Masters 2015 XV Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu Masters [25 m] Poznań 2015-02-14 Poz. Nazwisko, imię 1. MONCZAK Piotr Wiek Klub Pkt. Masters 2013 48 Start Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin I edycji Konkursu Parlamentaryzm w świetle Konstytucji 3 Maja REGULAMIN KONKURSU. Parlamentaryzm w świetle Konstytucji 3 Maja 1 REGULAMIN

Regulamin I edycji Konkursu Parlamentaryzm w świetle Konstytucji 3 Maja REGULAMIN KONKURSU. Parlamentaryzm w świetle Konstytucji 3 Maja 1 REGULAMIN REGULAMIN KONKURSU Parlamentaryzm w świetle Konstytucji 3 Maja 1 REGULAMIN 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia I edycji Konkursu Parlamentaryzm w świetle Konstytucji 3 Maja skierowanego

Bardziej szczegółowo

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III

LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY III 1. JĘZYK POLSKI Adam Kalbarczyk, Dariusz Chemperek, Dariusz Trześniowski Zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka NOWY (pomarańczowy) Klasa 3 Dwudziestolecie międzywojenne (awangarda)-powojenna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DLA PLANU RAMOWEGO 1 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r. KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r. Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

KLASA 1 LOS Lp. Przedmiot Podręcznik

KLASA 1 LOS Lp. Przedmiot Podręcznik KLASA 1 LOS Lp. Przedmiot Podręcznik 1. język niemiecki Fokus 1. Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych; zakres podstawowy A.Kryczyńska- Pham, J. Szczęk Nr dop. 695/1/2014/2014 WSiP 2. język angielski

Bardziej szczegółowo

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

zam. Garbów; zam. Garbów;

zam. Garbów; zam. Garbów; Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. z gminy Garbów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Garbowie, lokal Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Administracji i Nauk Społecznych Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii... Załącznik 1

Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii... Załącznik 1 25 Załącznik 1 Sprawozdania z ogólnopolskich konferencji historyków kartografii Ogólnopolska konferencja we Wrocławiu poświęcona historii kartografii Janina E. Piasecka. Polski Przegl. Kartogr., t. 8,

Bardziej szczegółowo

Podręczniki na rok szkolny 2014/2015

Podręczniki na rok szkolny 2014/2015 Klasa 1A 1B Podręczniki na rok szkolny 2014/2015 Podręcznik Wiedza o społeczeństwie: W Centrum uwagi, Nowa Historia: Zrozumieć przeszłość, zakres podstawowy, Nowa Język Hiszpański: Prisma Comienza A1 del

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Specjalność/specjalizacja Społeczeństwo informacji i wiedzy

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ w POLSCE

ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ w POLSCE ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ w POLSCE POLISH HANDBALL FEDERATION 00-349 Warszawa ul. Tamka 3 tel. + 48 22 892-90-12/13; fax: + 48 22 892-90-11; www.zprp.pl Akredytacje finał Pucharu Polski męŝczyzn: Vive Kielce

Bardziej szczegółowo

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka konserwatorska; Regionalistyka) Studia stacjonarne 2. stopnia

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka konserwatorska; Regionalistyka) Studia stacjonarne 2. stopnia Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka konserwatorska; Regionalistyka) Studia stacjonarne 2. stopnia Lp. Przedmiot ECTS Liczba godzin Forma I rok II rok I. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Jerzy Topolski Teoretyczne problemy wiedzy historycznej. Antologia tekstów

Jerzy Topolski Teoretyczne problemy wiedzy historycznej. Antologia tekstów Antologia tekstów Jerzego Topolskiego Teoretyczne problemy wiedzy historycznej przygotowana została przede wszystkim z myślą o studentach i doktorantach. Zawiera ona prace napisane przystępnym językiem

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Opole 22.05.2011r. Komunikat końcowy Finałów Akademickich Mistrzostw Polski w judo mężczyzn. Kategoria 60 kg:

Opole 22.05.2011r. Komunikat końcowy Finałów Akademickich Mistrzostw Polski w judo mężczyzn. Kategoria 60 kg: AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej Ul. Prószkowska 76/9a, 45-758 Opole, tel. (0-77) 668 924 080, 4747466 fax www.azs.po.opole.pl azs@po.opole.pl Opole 22.05.2011r. Komunikat

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 39 w dniu

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 39 w dniu Lista obecności w sali egzaminacyjnej 39 w dniu 2016-06-17 1. Adamczyk Adam Mateusz 10:00 2. Banach Szymon Mateusz 10:00 3. Biel Wiktor Maksymilian 10:00 4. Duda Mariusz Stanisław 10:00 5. Duda Rafał Łukasz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 4 W ŚWIDNICY

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 4 W ŚWIDNICY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 4 W ŚWIDNICY rok szkolny 2014 / 2015 W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego /WYCIĄG/ Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Podręczniki posegregowane są nazwami wydawnictw.

Podręczniki posegregowane są nazwami wydawnictw. Podręczniki posegregowane są nazwami wydawnictw. Przy składaniu zamówień prosimy o podawanie symboli umieszczonych przy podręcznikach. KsiąŜki moŝna zamówić w następujący sposób: emailem: info@agroswiat.pl;

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

Wyniki zawodów III Płocka Szybka Trójka Mistrzostwa Polski Masters na dystansie 3000 metrów, WYNIKI - Kategoria kobiet do 34 lat

Wyniki zawodów III Płocka Szybka Trójka Mistrzostwa Polski Masters na dystansie 3000 metrów, WYNIKI - Kategoria kobiet do 34 lat Wyniki zawodów III Płocka Szybka Trójka Mistrzostwa Polski Masters na dystansie 3000 metrów, WYNIKI - Kategoria kobiet do 34 lat 14.05.2016 Płock 1 5 BUDEK AGNIESZKA Kobiety do 34 lat 11:26,98 2 40 ŻUCHOWSKA

Bardziej szczegółowo