Instytut Historii. Polskiej Akademii Nauk. Najważniejsze osiągnięcia w 2014 roku. im. Tadeusza Manteuffla

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Historii. Polskiej Akademii Nauk. Najważniejsze osiągnięcia w 2014 roku. im. Tadeusza Manteuffla"

Transkrypt

1 Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk Najważniejsze osiągnięcia w 2014 roku

2 PLAN BADAŃ INSTYTUTU HISTORII PAN NA LATA : I. Prace naukowo-dokumentacyjne 1. Biografistyka 2. Prace Bibliograficzne 3. Studia nad geografią historyczną z elementami źródłoznawstwa A. Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu B. Atlas Historyczny Polski oraz Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski

3 PLAN BADAŃ INSTYTUTU HISTORII PAN NA LATA : II. Badania naukowe 1. Studia źródłoznawcze i edytorskie XIV-XVIII W. 2. Studia mediewistyczne 3. Studia nowożytne 4. Studia nad historią idei XIX-XX w. 5. Studia nad historią Europy Wschodniej XIX-XX w. 6. Studia nad historią społeczną XIX-XX w. 7. Studia nad dziejami dyplomacji i systemów totalitarnych XX w. 8. Studia nad historią Polski w II połowie XX w. 9. Studia nad dziejami Pomorza 10. Synteza Historii Prus

4 GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI ZAKOŃCZONE W 2014 ROKU: 1. Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu prof. Zbigniew Dalewski 2. Modele władzy dynastycznej w Europie Środkowo-Wschodniej we wczesnym średniowieczu prof. Zbigniew Dalewski 3. Idee rasowe, charakterologia narodowa i etnopsychologia w Europie Środkowo- Wschodniej w kontekście I wojny światowej dr Maciej Górny 4. Specyfika rozwojowa dziejów Polski i Europy Środkowej. Analiza historyczna debat o wyjątkowości narodowej i regionalnej prof. Maciej Janowski 5. Sprawa taterników : śledztwo w sprawie współpracowników paryskiej Kultury i ich proces ( ). Aspekty polityczne, prawne i społeczne dr Bartosz Kaliski 6. Między historią a literaturą. Wizerunek kobiety w rosyjskiej prozie radzieckiej lat 20. i 30. XX w. mgr Natalia Pietkiewicz, opiekun: prof. Andrzej Nowak

5 GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI KONTYNUOWANE W 2014 ROKU: 1. Elity polityczne i gospodarcze Besarabii w okresie międzywojennym mgr Jakub Ber, opiekun: prof. Włodzimierz Mędrzecki 2. Edycja źródeł dyplomatycznych do panowania Stanisława Augusta dr Adam Danilczyk 3. Edycja krytyczna "Kroniki halicko-wołyńskiej" wraz z komentarzami oraz tłumaczeniem dr hab. Dariusz Dąbrowski 4. Wielka własność ziemska w guberni podolskiej w I poł. XIX w. dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Epsztein 5. Opracowanie edycji ksiąg kamlarskich Głównego Miasta Gdańska z drugiej połowy XIV- XV wieku dr Marcin Grulkowski 6. Recepcja włoskiej kultury intelektualnej w krakowskim środowisku uniwersyteckim od około drugiej połowy XIV wieku do końca XV wieku mgr Anna Horeczy, opiekun: prof. Halina Manikowska 7. Zamieszkiwanie kamienicy czynszowej Warszawy ( ) mgr Aleksander Łupienko, opiekun: prof. Maciej Janowski 8. Kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi polskiej w drugiej połowie XX wieku. Studium zmian dr Ewelina Szpak 9. Dyskusja wokół idei kultury i sztuki narodowej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku na tle prądów europejskich mgr Adrianna Sznapik, opiekun: dr hab. prof. IH PAN Tadeusz Epsztein

6 GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI PRZYZNANE W 2014 ROKU: 1. Dom gdański i jego mieszkańcy od późnego średniowiecza do połowy XIX w. prof. Edmund Kizik 2. Banicja i proskrypcja w miastach pruskich doby późnego średniowiecza dr Paweł Jeziorski 3. Stefan Kieniewicz ( ) jako historyk. Studium autorytetu naukowego dr Marcin Wolniewicz 4. Delimitacje polsko-litewskie w latach /1566. Preliminaria, organizacja pracy i techniki procedowania komisji granicznych dr Dominik Szulc 5. Sumaryzacja Metryki Koronnej dr hab. prof. IH PAN Krzysztof Chłapowski 6. Powinowactwa mimo woli: Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego i Rzeczpospolita Obojga Narodów w niemieckiej i polskiej historiografii XIX w. dr Adam Kożuchowski GRANTY NCN PRZYZNANE W 2014 ROKU (początek projektu w 2015 roku) 1. Instytucje i placówki opieki społecznej dla Żydów w gettach Generalnego Gubernatorstwa w latach mgr Aleksandra Bańkowska 2. Księgi konsystorza kaliskiego z lat mgr Arkadiusz Borek

7 GRANTY NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU HUMANISTYKI MNISW

8 PROJEKTY NPRH ZAKOŃCZONE W 2014 ROKU: 1. GUŁag i zbrodnie stalinowskie w świetle francuskich procesów sądowych w latach r. (Sprawy Wiktora Krawczenki, Davida Rousseta i tzw. Międzynarodówki Zdrajców) kierownik: mgr Anna Maria Jackowska 2. Tłumaczenie na język angielski i publikacja w Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften wielokrotnie nagradzanego dzieła: Dzieje inteligencji polskiej do 1918 r., t. 1-3 pod redakcją Jerzego Jedlickiego, Warszawa Tłumaczenie na język angielski i publikacja Historical Atlas of Poland in 16th century

9 PROJEKTY NPRH W TOKU: 1. Wydawanie kolejnych zeszytów Polskiego Słownika Biograficznego (z ) kierownik: prof. Andrzej Romanowski 2. Atlas historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI w. kierownik: dr hab. prof. IH PAN Marek Słoń 3. Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu kierownik: prof. Tomasz Jurek 4. Bieżąca Bibliografia historii polskiej kierownik: dr hab. prof. IH PAN Anna Gruca 5. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Ziemia brzeska i województwo brzeskie XV XVIII wiek; Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Księstwo mścisławskie i województwo mścisławskie XVI-XVIII wiek kierownik: dr hab. prof. IH PAN Henryk Lulewicz 6. Akta sejmikowe Wielkiego Księstwa Litewskiego Województwo nowogródzkie kierownik: prof. dr hab. Andrzej Rachuba 7. Opracowanie i wydanie Bibliografii historii Polski XIX i XX wieku. T. III: ; wol. 3: Czasopisma, jednodniówki i kalendarze. Zabór austriacki kierownik: mgr Danuta Urszula Ścięgosz-Karpińska 8. Źródła kościelne do dziejów Polski i Rzeczypospolitej kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Bracha 9. Monumenta Vaticana res gestas Polonicas Illustrantia edycja źródeł proweniencji papieskiej do dziejów Polski w późnym średniowieczu (od 1394) kierownik: dr hab. prof. IH PAN Marek Kowalski

10 PROJEKTY NPRH W TOKU TŁUMACZENIA NA JĘZYK ANGIELSKI: 1. Robert Traba: Przeszłość w teraźniejszości. Polskie spory o historię na początku XXI wieku 2. Dariusz Jarosz i Maria Pasztor: Stosunki polsko-francuskie Jerzy Jedlicki: Świat zwyrodniały. Lęki i wyroki krytyków nowoczesności 4. Wojciech Kriegseisen: Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo kościół między reformacją a oświeceniem 5. Grzegorz Krzywiec: Szowinizm po polsku Przypadek Romana Dmowskiego Karol Modzelewski: Barbarzyńska Europa 7. Tomasz Szarota: U progu Zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie 8. Antoni Mączak: Nierówna przyjaźń. Układy klientalne w perspektywie historycznej

11 NOWE PROJEKTY NPRH: 1. Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski - kierownik: prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz 2. Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania-doświadczenie-konsekwencje kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki tłumaczenia i publikacje internetowe książek: 1. Jerzy W. Borejsza: Śmieszne sto milionów Słowian... (Warszawa 2006) 2. Magdalena Gawin: Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego (Warszawa 2003) 3. Bronisław Geremek: O średniowieczu (Warszawa 2012) 4. Adam Manikowski: Toskańskie przedsiębiorstwo arystokratyczne w XVII wieku. Społeczeństwo elitarnej konsumpcji (Warszawa 1991) 5. Jerzy Michalski: Rousseau i sarmacki republikanizm (Warszawa 1977) 6. Tomasz Wiślicz: Upodobanie: Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII XVIII wieku. Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia (Wrocław 2012)

12 PROJEKTY MNISW - INDEX PLUS ZAKOŃCZONE W 2014 ROKU: 1. Wydanie w języku angielskim w formie elektronicznej numerów Acta Poloniae Historica - cztery kolejne numery / ark. wydawniczych 2. Polska historiografia częścią historiografii europejskiej. Stworzenie i upowszechnienie anglojęzycznej elektronicznej wersji Kwartalnika Historycznego 3. Umiędzynarodowienie czasopisma naukowego Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej poprzez tłumaczenie na język angielski i wydanie w formie elektronicznej 4. Wydanie w języku angielskim w formie elektronicznej wyboru tekstów z czasopisma Odrodzenie i Reformacja w Polsce

13 TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE UZYSKANE W IH PAN W 2014 ROKU: Profesorowie zwyczajni: Krzysztof Bracha Grzegorz Kucharczyk Mariusz Wołos Doktorzy habilitowani: Tomasz Łaszkiewicz Małgorzata Nalewajko

14 TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE UZYSKANE W IH PAN W 2014 ROKU: Doktorzy: Waldemar Bukowski Drogi karier w Polsce późnośredniowiecznej. Studia przypadków W ramach Studiów Doktoranckich IH PAN: Natalia Jarska Praca zawodowa robotnic w Polsce w latach (prof. Dariusz Jarosz) Anna Dąbrowska Propaganda wizualna w polityce partii komunistycznych w Polsce i na Węgrzech w latach (prof. Maciej Koźmiński) Kamil Kijek Świadomość i socjalizacja polityczna ostatniego pokolenia młodzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej (prof. Anna Landau-Czajka) Anna Jackowska Polskie świadectwa o terrorze stalinowskim przekazywane francuskiej opinii publicznej w latach (prof. Tadeusz Wolsza) Witold Bagieński Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach (prof. Tadeusz Wolsza) Aleksander Łupienko Społeczność warszawskiej kamienicy czynszowej w końcu XIX i na początku XX wieku (prof. Maciej Janowski) Michał Jarmuż Problemy mieszkaniowe w PRL w latach siedemdziesiątych XX wieku w świetle dokumentów osobistych (prof. Dariusz Jarosz) Anna Nowakowska-Wierzchoś Konopniczanki. Związek Kobiet Polskich we Francji im. Marii Konopnickiej w latach (prof. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska)

15 KONFERENCJE ORGANIZOWANE LUB WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ IH PAN W 2014 ROKU: 1. Splendid Encounters II (IH PAN, Bath Spa University), Bath, Społeczeństwo wobec państwa w Rzeczypospolitej szlacheckiej od XIV do XVIII w. - (IH PAN), Drogi odrębne, drogi wspólne Problem specyfiki rozwoju naukowego i regionalnego w myśli politycznej Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku (IH PAN), Okres wczesnonowożytny w Wielkiej Brytanii: Pomiędzy zmianą i kontynuacją (IH PAN), Etyka, warsztat i kompetencje współczesnego historyka (IH PAN, Przegląd Historyczno- Wojskowy, Centrum Edukacji Obywatelskiej), Modernizacja, polskość, trwanie. Społeczne, kulturowe i polityczne aspekty aktywności Polaków na przełomie XIX i XX wieku (IH PAN, UMK), Toruń, PRL sprzeciw polityce kulturalnej - (IH PAN, Muzeum Literatury), Polska, Ruś i Węgry X-XIV wieku w stosunkach międzynarodowych (IH PAN, IHiSM UKW, SEW UW), Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej na progu I wojny Światowej (IH PAN, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia),

16 KONFERENCJE ORGANIZOWANE LUB WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ IH PAN W 2014 ROKU: 10. Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej na progu I wojny Światowej (IH PAN, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia), La prédication et la réforme au Moyen Âge (IH Pan, UJK, UKSW), Kraków Husyci a zakon krzyżacki (IH PAN, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku), Kartografia historyczna między humanistyczną metodą badawczą a przyrodniczą metodą prezentacji (IH PAN), Szczecin, Wielkie Księstwo Litewskie, XV-XVIII w. Nowe źródła, nowe metody, nowe problemy - XXII Spotkanie Komisji Lituanistycznej przy KNH (IH PAN, IHP UW, IH UW), Kontynuacja i zmiana. Historiografia wobec nowych tendencji w nauce XIX i XX wieku - (IH PAN, IH UW), Wielcy badacze XVIII wieku Emanuel Rostworowski (IH PAN), Kraków, Imaginations and Configurations of Polish Society from the Middle Ages through the 20th Century (IH PAN, GWZO), Lipsk, Jerzy Wojtowicz ( ) historyk gospodarki, kultury i społeczeństwa doby nowożytnej (IH PAN, Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Zakład Metodologii Historii i Wiedzy o Kulturze), Toruń Jan Bloch, pacyfizm europejski i wyobraźnia Wielkiej Wojny (IH PAN, Fundacja im. Jana Blocha w Warszawie), 9.12.

17 Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk Działalność wydawnicza w 2014 roku

18 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W 2014 ROKU w tym: ogółem: wydawnictwa zwarte: czasopisma: inne wydawnictwa ciągłe: liczba tytułów / tomów 46/58 31/36 9/18 6/7 nakład Cztery tytuły czasopism posiadają dodatkowo, poza wersjami drukowanymi, publikacje elektroniczne (wybory tekstów w języku angielskim udostępnione w Internecie). W ramach wydawnictw ciągłych jedno wydawane wyłącznie w wersji elektronicznej: Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski (http://atlasfontium.pl).

19 Bibliografia historii polskiej za rok 2012, red. Anna Gruca, IH PAN, Warszawa 2014 Polski Słownik Biograficzny, red. Andrzej Romanowski, PAN-PAU, IH PAN, Wyd. Societas Vistulana, Warszawa-Kraków 2014, z. 202, 203, 204

20 Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, red. Marek Słoń, Bogumił Szady, IH PAN, Pracownia Geoinformacji Historycznej KUL (publikacja elektroniczna) Słownik historycznogeograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. V, z. 2, red. Tomasz Jurek, IH PAN, Wyd. PTPN, Poznań 2014 Słownik historycznogeograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. IV, z. 4, red. Waldemar Bukowski, IH PAN, Wyd. Societas Vistulana, Kraków 2014

21 CZASOPISMA WYDAWANE PRZEZ IH PAN: Acta Poloniae Historica, red. Halina Manikowska, t. 109, 110 Czasopismo Prawno-Historyczne, red. Henryk Olszewski, t. 66, z. 1 i z. 2 Dzieje Najnowsze, red. Tadeusz Wolsza, nr 1, 2, 3, 4 za 2014 Kwartalnik Historyczny, red. Roman Michałowski, nr 1, 2, 3, 4 za 2014 Odrodzenie i Reformacja w Polsce, red. Wojciech Kriegseisen, t. 58 Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, red. Włodzimierz Mędrzecki, Jacek Kochanowicz, t. 74 Roczniki Historyczne, red. Tomasz Jurek, t. 80 Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, red. Andrzej Nowak, t. 49, z. 1 i z. 2 Studia Źródłoznawcze, red. Andrzej Rachuba, Maria Koczerska, t. 52 WYDAWNICTWO SERYJNE: Polska 1944/ , red. Tomasz Szarota, t. 12

22 Czasopisma udostępniane na platformach cyfrowych: 1. Acta Poloniae Historica ; RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, strona internetowa czasopisma (http://www.aph-ihpan.edu.pl) 2. Dzieje Najnowsze ; RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, 3. Kwartalnik Historyczny ; RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, strona internetowa Instytutu Historii PAN (http://www.ihpan.edu.pl/publikacje/czasopisma/573-kwartalnik-historyczny) 4. Odrodzenie i Reformacja w Polsce ; RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, 5. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych ; strona internetowa Instytutu Historii PAN (http://www.ihpan.edu.pl/publikacje/czasopisma/572-roczniki-dziejow-spolecznych-igospodarczych) 6. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej ; RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, strona internetowa czasopisma (http://sdrihpan.edu.pl) 7. Studia Źródłoznawcze ; RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych,

23

24 Stanisław Alexandrowicz, Radosław Skrycki, Jarosław Łuczyński, Historia kartografii, IH PAN, DiG, Warszawa 2014 Historia kartografii Janusz Tandecki, Krzysztof Kopiński, Edytorstwo źródeł historycznych, IH PAN, DiG, Warszawa 2014 Katalog zbioru dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej, oprac. Karol Nabiałek, Wojciech Świeboda, Maciej Zdanek, współpraca Ryszard Tatarzyński, red. Karol Nabiałek, t. 1-2, IH PAN, BJ, Societas Vistulana, Kraków 2014 Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII XV wieku. Spisy, oprac. Janusz Bieniak, Sobiesław Szybkowski, red. Antoni Gąsiorowski, IH PAN, Bibl. Kórnicka PAN, Kórnik 2014

25 Najstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat wyd., przełożył i oprac. Adam Kozak, PTPN, Poznań 2014 Grażyna Rutkowska, Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka , IH PAN, PTH, Neriton, Warszawa 2014 Kaznodziejstwo średniowieczne. Polska na tle Europy. Teksty-atrybucje-audytorium, red. Krzysztof Bracha, współpr. Andrzej Dąbrówka, DiG, Warszawa 2014 Zbigniew Dalewski, Modele władzy dynastycznej w Europie Środkowo- Wschodniej we wczesnym średniowieczu, IH PAN, Warszawa 2014 Modele władzy dynastycznej w Europie Środkowo- Wschodniej

26 Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu, red. Zbigniew Dalewski, IH PAN, Warszawa 2014 Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu Jacek Laberschek, Średniowieczne dzieje nadwarciańskiego Mstowa, IH PAN, Societas Vistulana, Kraków 2014 Ecclesia regnum fontes. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Prof. Marii Koczerskiej, IH PAN, IH UW, NDAP, MHP, WUW, Warszawa 2014 Początki Łęczycy, T. 1-3, red. Ryszard Grygiel, Tomasz Jurek, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Łódź 2014

27 Henryk Rutkowski, Fundamenta historiae. Pisma wybrane, oprac. Michał Zbieranowski, Marek Słoń, IH PAN, PTH, TMH, Warszawa 2014 Materiały z konferencji naukowej Ratusz w miastach Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów: XIII XVIII wiek, Kraków, kwietnia 2013, red. Halina Manikowska, Zdzisław Noga, PTPN, Poznań-Warszawa 2014 Jacek Laberschek, Krzysztof Tunia, Mateusz Wyżga, Pod Krakowem. Monografia historyczna gminy Michałowice. Do schyłku XVIII wieku. T. I, Wyd. Czuwajmy, Kraków 2014 Kościoły chrześcijańskie na Podolu, red. Tadeusz M. Trajdos, IH PAN, DiG, Warszawa 2014

28 Historical Atlas of Poland in the 2nd Half of the 16th Century. Voivodeships of Cracow, Sandomierz, Lublin, Sieradz, Łęczyca, Rawa, Płock and Mazovia, ed. Marek Słoń, Vol. 1-4, Peter Lang, Frankfurt am Main 2014 Galicja na józefińskiej wojskowej mapie topograficznej , t. 2 (wol. 1, 2), red. W. Bukowski, B. Dybaś, Z. Noga, IH PAN, UP w Krakowie, Societas Vistulana, Kraków 2014 Sumariusz metryki koronnej. Seria Nowa, t. 7: Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego MK 138 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie , oprac. Krzysztof Chłapowski, IH PAN, DiG, Warszawa 2014 Rejestry popisowe szlachty litewskiej 1621 roku, oprac. Andrzej Rachuba, IH PAN, DiG, Warszawa 2014

29 Hans-Jürgen Bömelburg, Edmund Kizik, WBG Deutsch-Polnische Geschichte. Bd. 2: Frühe Neuzeit. Altes Reich und Alte Republik. Deutsch-polnische Beziehungen und Verflechtungen , WBG Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 2014 Andrzej Dziubiński, Ostatnia krucjata. El-Ksar el-kebir 1578, IH PAN, Warszawa 2014 Monika Jusupović, Prowincjonalna elita litewska w XVIII wieku. Działalność polityczna rodziny Zabiełłów w latach , IH PAN, PTH, Neriton, Warszawa 2014 Władysław Konopczyński jako badacz dziejów XVIII wieku, red. Zofia Zielińska, Wojciech Kriegseisen, IH PAN, IH UW, Warszawa 2014

30 Studia z dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego (XVI XVIII w.) [Księga dedykowana Prof. Andrzejowi Rachubie], red. Sławomir Górzyński, Mirosław Nagielski, IH PAN, DiG, Warszawa 2014 W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XIX wieku [Księga dedykowana Prof. Zofii Zielińskiej], red. Urszula Kosińska, Dorota Dukwicz, Adam Danilczyk, IH PAN, IH UW, MHP, BN, Neriton, Warszawa 2014 Tomasz Jaszczołt, Robert Wiraszka, Strus. Dzieje podlaskiej rodziny herbu Jastrzębiec, Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus, Warszawa 2014 Marcin K. Schirmer, Wybitni przedstawiciele ziemiaństwa łomżyńskiego XIX i XX wieku. W służbie dla regionu i kraju, Warszawa-Łomża 2013

31 Historia Prus. Narodziny mocarstwowość obumieranie, red. Bogdan Wachowiak, t. 3: Prusy w dobie kształtowania się kapitalizmu ( ), red. Grzegorz Kucharczyk, IH PAN, Wyd. Poznańskie, Poznań 2014 Marcin Wolniewicz, Moskwa ante portas. Rosja w polskiej propagandzie powstańczej ( ), IH PAN, Nauka i Innowacje, Poznań 2014 Wolnomularstwo Narodowe. Walerian Łukasiński, red. Wiktoria Śliwowska, IH PAN, IBL PAN, IS RAN, AGAD, Neriton, Warszawa 2014 Stowarzyszenie Ludu Polskiego Część 2 Stowarzyszenie Ludu Polskiego, cz. 2, red. Anna Brus, IH PAN, IS RAN, DiG, Warszawa 2014

32 Drogi odrębne, drogi wspólne. Wokół kwestii specyfiki rozwoju historycznego narodów i regionów Europy Środkowo- Wschodniej w XIX-XX wieku, red. Maciej Janowski, IH PAN, Warszawa 2014 Maciej Górny, Wielka Wojna profesorów. Nauki o człowieku ( ), IH PAN, Warszawa 2014 Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny, Nasza wojna. T. 1: Imperia , W.A.B., Warszawa 2014 Wiek nienawiści, red. Edmund Dmitrów, Jerzy Eisler, Mirosław Filipowicz, Mariusz Wołos, Grzegorz P. Bąbiak, IH PAN, IPN, KŚZpNP, Warszawa 2014

33 Metamorfozy społeczne 9: Praca i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, red. Włodzimierz Mędrzecki, Cecylia Leszczyńska, IH PAN, Warszawa 2014 Tomasz Łaszkiewicz, Ziemiaństwo na Pomorzu w okresie dwudziestolecia międzywojennego - w perspektywie codzienności, PTH, Inowrocław-Toruń 2013 Marek Kazimierz Kamiński, Szkice z dziejów Polski i Czechosłowacji w latach trzydziestych XX wieku, IH PAN, Neriton, Warszawa 2014 Przemysław Olstowski, Procesy starościńskie w województwie pomorskim w latach Polityka obozu rządzącego i niejawne mechanizmy władzy na szczeblu powiatu w pierwszej połowie lat trzydziestych w świetle kilku procesów karnych, DiG, Warszawa 2014

34 Zygmunt Nowakowski, Za zamkniętymi drzwiami. Reportaże z Niemiec 1933, red. Tomasz Szarota, Bellona, Warszawa 2014 Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. T. 15: Wrzesień Listy kaliskie. Listy płockie, oprac. Aleksandra Bańkowska, Tadeusz Epsztein, Justyna Majewska, Wyd. UW, Warszawa 2014 Marek Ney-Krwawicz, Na pięciu kontynentach. Polskie dzieci, młodzież i szkoły na tułaczych szlakach , Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa 2014 Na rogu Stalina i Trzech Krzyży. Listy do Jerzego Borejszy , oprac. Grzegorz Bąbiak, Czytelnik, Warszawa 2014

35 Jerzy Eisler, Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR, Wyd. Czerwone i Czarne, Warszawa 2014 Bartosz Kaliski, Kurierzy wolnego słowa (Paryż Praga Warszawa 1968/1969), IH PAN, Warszawa 2014 Nie tylko niezłomni i kolaboranci... Postawy dziennikarzy w kraju i na emigracji , red. Tadeusz Wolsza, IPN, Warszawa 2014 Krzysztof Kosiński, Wiwisekcja powszedniości. Studium wczesnej twórczości Marka Nowakowskiego ( ), IPN, Warszawa 2014

36 Agnieszka Cieślik, Muzealnictwo lotnicze w Polsce do 1963 roku. Idea-koncepcjedziałania, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Kraków 2014 Andrzej Nowak, Putin. Źródła imperialnej agresji, Sic!, Warszawa 2014 Magdalena Gawin, Bilet do nowoczesności. O kulturze polskiej w XIX/XX wieku, IH PAN, Teologia Polityczna, Warszawa 2014 Piotr Wandycz, historyk emigrant intelektualista, red. Marek Kornat, Sławomir M. Nowinowski, Rafał Stobiecki, IH PAN, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2014

37 Jerzy Łojek, Pisma wybrane. Wiek XX, red. Marek Kornat, Universitas, Kraków 2014 Janusz Kurtyka. Rzeczypospolitej historyk i urzędnik, red. Waldemar Bukowski, Wojciech Frazik, Arcana, IPN, Kraków 2014 Historia - dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. Ewa Domańska, Rafał Stobiecki, Tomasz Wiślicz, Universitas, Kraków 2014 Deutsch-Polnische Erinnerungsorte. Bd. 2: Geteilt/Gemeinsam, red. H. H. Hahn, R. Traba współpr. M. Górny, K. Kończal, Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 2014

38

Patronat. Komitet Honorowy. Mi n i s t e r Na u k i i Sz k o l n i c t wa Wy ż s z e g o. Pr e z y d e n t Mi a s ta Ol s z t y n

Patronat. Komitet Honorowy. Mi n i s t e r Na u k i i Sz k o l n i c t wa Wy ż s z e g o. Pr e z y d e n t Mi a s ta Ol s z t y n Program Patronat Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński Komitet Honorowy Ma r s z a ł e k Se j m u RP Bronisław Komorowski Ma r s z a ł e k Se n at u RP Bogdan Borusewicz Mi n i s t e r Ed

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski w XX w.

Ludność Polski w XX w. BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s. 113 116. Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:]

Bardziej szczegółowo

T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ

T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ Bibliography Bibliografia of Publications publikacji o prasie on the Press in 2002 za rok 2002 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 36246-38739 grudzień 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Dyrektor - prof. dr hab. Andrzej Buko Przewodniczący Rady Naukowej - prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak

Dyrektor - prof. dr hab. Andrzej Buko Przewodniczący Rady Naukowej - prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak Załącznik nr 4 Informacje o działalności jednostki naukowej PAN w 2012 r. (sporządzane i przekazywane adresatom wyłącznie w wersji elektronicznej) I. INFORMACJE ORGANIZACYJNE Adresaci: 1) Wydział I Nauk

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 3 marzec 2010 poz. 6640-10124 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 32 konkursu

Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 32 konkursu Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 32 konkursu Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano dotacje na podstawową działalność

Bardziej szczegółowo

ANNA SUPRUNIUK MIROSŁAW ADAM SUPRUNIUK BIBLIOGRAFIA KULTURA (1988-1996) ZESZYTY HISTORYCZNE (1988-1996) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988-1996)

ANNA SUPRUNIUK MIROSŁAW ADAM SUPRUNIUK BIBLIOGRAFIA KULTURA (1988-1996) ZESZYTY HISTORYCZNE (1988-1996) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988-1996) ANNA SUPRUNIUK MIROSŁAW ADAM SUPRUNIUK BIBLIOGRAFIA KULTURA (1988-1996) ZESZYTY HISTORYCZNE (1988-1996) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988-1996) INSTYTUT LITERACKI PARYŻ 1997 WSTĘP Niniejsza bibliografia jest

Bardziej szczegółowo

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLV/2006 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2004 2005 W niewielkich ramach Kroniki... należy zwrócić uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną,

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ. Zestawienie tematyczne: UKRAINA

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ. Zestawienie tematyczne: UKRAINA A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Zestawienie tematyczne: UKRAINA Źródło: Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej: http://pawelkowal.pl/wp-content/uploads/2013/02/flag_of_ukraine.jpg

Bardziej szczegółowo

2 / 2011. (luty marzec 2011)

2 / 2011. (luty marzec 2011) e-newsletter 2 / 2011 (luty marzec 2011) VIII Wykład im. Antoniego Mączaka Nagroda PEN Clubu dla prof. H. Samsonowicza Konkursy Sz. Brzezioski laureatem programu START G. Pac stypendystą the Garstka Fellowship

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 10755-14159 kwiecień 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 36.

Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 36. Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych własnych (w tym habilitacyjnych) i promotorskich w ramach 36. konkursu Tytuł projektu Typ projektu Kierownik projektu Jednostka Wysokość środków

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej KOORDYNATORZY PROJEKTU Weronika Grozdew-Kołacińska Andrzej Kosowski (inicjator raportu) WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA I KONSULTACJA MERYTORYCZNA Remigiusz Mazur-Hanaj

Bardziej szczegółowo

MONIKA ADAMCZYK-GARBOWSKA

MONIKA ADAMCZYK-GARBOWSKA MONIKA ADAMCZYK-GARBOWSKA jest profesorem zwyczajnym literatury amerykańskiej i porównawczej, kierownikiem Zakładu Kultury i Historii Żydów w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka 1 Andrzej Kansy Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Warszawa 2012 3 Recenzent: prof. n. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 9 wrzesień 2010 poz. 25277-28720 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2006 R.

WYKAZ NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2006 R. WYKAZ NOWOŚCI W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ ZA WRZESIEŃ 2006 R. 0/9(058) ROCZNIKI, INFORMATORY 1. OCHRONA środowiska w województwie wielkopolskim w latach 2002-2004 [Dokument elektroniczny]. - Poznań

Bardziej szczegółowo

Kurs przewodnicki Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, edycja jesienna 2016

Kurs przewodnicki Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, edycja jesienna 2016 Kurs przewodnicki Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, edycja jesienna 2016 Lista lektur Galeria Pierwsze spotkania Gordecki Roman, Dzieje Żydów w Polsce do końca XIV w. [w:] Polska Piastowska, wyd. Jerzy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2012 ROKU. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2013

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2012 ROKU. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2013 PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2012 ROKU Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2013 Opole 2013 Redakcja: Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac Profesor Ewy Nowickiej

Bibliografia prac Profesor Ewy Nowickiej Bibliografia prac Profesor Ewy Nowickiej (opracowała Barbara Bossak-Herbst) 2012 Świat człowieka świat kultury: systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, wyd. 7 zmienione i poszerzone, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE

LISTA NR 11/2009 DRUKI ZWARTE POLSKIE Anna Jaszkiewicz Książnica Pomorska Oddział Gromadzenia Wymiana i Dary ul. Podgórna 15/16 70-205 Szczecin Tel. 48 91 48 19 146 e-mail: a.jaszkiewicz@ksiaznica.szczecin.pl Zamówienia prosimy składać pocztą

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25

R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 R. 66(78) Warszawa, 13-19 czerwca 2010 r. Nr 25 Poz. 13935-14541 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 Poz. 9226-9849 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9

R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9 R. 69(81) Warszawa, 24 lutego - 2 marca 2013 r. Nr 9 Poz. 6255-6914 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji pracowników IBL - 2011

Bibliografia publikacji pracowników IBL - 2011 Bibliografia publikacji pracowników IBL - 2011 Batora Katarzyna: Bereś Stanisław. (Ser.: Wydawn. IBL; Fundacja Akademia Batora Katarzyna: Buras Jacek Stanisław. (Ser.: Wydawn. IBL; Fundacja Akademia Batora

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

2 / 2012. (luty marzec 2012)

2 / 2012. (luty marzec 2012) e-newsletter 2 / 2012 (luty marzec 2012) Kronika Nowa pracownia komputerowa IH UW Nagrody dla studentów i absolwentów IHUW Zebrania naukowe Konferencje studenckie i doktoranckie Nowe książki i numery czasopism

Bardziej szczegółowo