KONOTACJE W PRZEKŁADZIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONOTACJE W PRZEKŁADZIE"

Transkrypt

1 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie R o k , n r 7 * DOROTA GIŻYŃSKA* KONOTACJE W PRZEKŁADZIE Connotation in a transcription Słowa kluczowe: konotacja, przekład. Key words: connotation, transcription. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie problemu tłumaczenia konotacji z języka angielskiego na język polski. Przedstawiono w nim, jak pojęcie konotacji funkcjonuje w teorii przekładu i jakie cechy konotacji sprawiają, że jest ona wyzwaniem dla tłumaczy. W artykule wykorzystano przykłady tłumaczeń aluzji pochodzących z przekładów brytyjskich artykułów prasowych zamieszczonych w tygodniku Forum. Abstract: The aim of the article is to depict the problem of transcription of connotations from English to Polish. It was shown how the notion of a connotation functions in the theory of transcription and which features of connotations make them a challenge for translators. In the paper, the examples of allusion s translations were used taken from transcriptions of British press articles published in the weekly Forum. Badania dotyczące konotacji uwzględniają studia nad znaczeniem, co sprawia, że obszar badań jest niejednorodny i obszerny, a fakt że konotacja jest przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych sprawia, że zakres analizowanego zagadnienia jest jeszcze bardziej złożony. Konotacją zajmowały się takie dziedziny nauki jak logika, literatura, językoznawstwo, socjologia psychologia etc., natomiast w teorii przekładu studiów nad konotacją jest niewiele. A. Bednarczyk, która zajmowała się badaniem skojarzeń w tekstach literackich zgadza się, że każdy tekst będzie interpretowany w inny sposób, jednak pewne elemen- * Dorota Giżyńska Studium Języków Obcych PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie.

2 24 D. GIŻYŃSKA Konotacje w przekładzie ty tekstu pierwotnego i jego tłumaczeń można porównać. Należy do nich przede wszystkim zakres skojarzeń [Bednarczyk 2008, 14]. Już O. Wojtasiewicz pisał: Operacja tłumaczenia tekstu a sformułowanego w języku A na język B polega na sformułowaniu tekstu b w języku B, który to tekst b wywoływałby u jego odbiorców skojarzenia takie same lub bardzo zbliżone do tych, które u odbiorców wywołał tekst a [2005, 28]. Brak badań dotyczących konotacji w przekładzie może być wynikiem tego, że jak pisze K. Mosiołek-Kłosińska konotacje są świadectwem specyficznego dla danej kultury sposobu spostrzegania, konceptualizacji i ewaluacji świata (1996, 77). Kulturowe uwarunkowania konotacji stanowią w przekładzie wyzwanie, ponieważ nabierają one indywidualnego znaczenia nie tylko w danej kulturze, ale także niejednokrotnie różnią się pomiędzy poszczególnymi użytkownikami posługującymi się tym samym językiem i pochodzącymi z tej samej kultury. Konotacją w przekładzie zajmował się Georges Mounin [1963], który stwierdził, że ze względu na fakt, iż konotacje należą do pragmatyki, należy je analizować indywidualnie. Natomiast J.-R. Ladmiral [1979, 145] twierdzi, że konotacje nie mają charakteru ani całkowicie ogólnego, ani całkowicie indywidualnego, a są zawieszone pomiędzy językiem (langue) a mową (parole). Przyjrzyjmy się poniższemu tłumaczeniu: (1) Even for those of us who never seriously believed that any of the Beatles would actually turn 64 [ The Guardian ]. Tłumaczenie: Dla tych z nas, którzy nigdy nie wierzyli, że Beatlesi dożyją 64 roku życia [ Forum ]. Kontekst: artykuł o współczesnych muzykach po 50. roku życia. Autor artykułu, odnosząc się do liczby 64, odnosi się do tytułu popularnej piosenki Beatelsów When I m 64 (Kiedy będę miał 64 lata), w której muzycy śpiewają o życiu po sześćdziesiątce. Utwór ten, szeroko znany w kulturze anglosaskiej, nie jest dla odbiorcy polskiego z pewnością tak rozpoznawalny jak inne utwory grupy, takie jak Yesterday czy Love me do. Stopień asocjacji w obu kulturach będzie więc bardzo zróżnicowany. Pozostawienie aluzji do utworu bardzo zakorzenionego w kulturze oryginału sprawia, że odbiorca polski najprawdopodobniej nie rozpozna jej, a tym samym nie będzie miał szans na uruchomienie asocjacji. Być może lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie aluzji do bardziej znanego tytułu piosenki w kulturze docelowej. Przecież Skaldowie też śpiewali o tym, co się stanie Gdy skończysz wiek młody. Tłumacz mógłby więc wykorzystać ten tytuł piosenki, który zwiększyłby prawdopodobieństwo uruchomienia skojarzeń u odbiorcy polskiego. Istnieją jednak asocjacje, które mogą być tożsame w obu kulturach pomimo tego, że autor odwołuje się do realiów języka oryginału. (2) To cry or not to cry [ The Guardian ]. Tłumaczenie: Płakać czy nie płakać [ Forum ]. Kontekst: artykuł o znaczeniu okazywania uczuć w polityce.

3 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA NR 7 25 Pomimo odwołania się autora do słów anglosaskiego twórcy to be or not to be zastępując słowa be słowem cry, to są one na tyle znane odbiorcy polskiemu, że z pewnością wywołają u niego te same konotacje. Natomiast w przypadku, gdy autor tekstu odwołuje się do realiów, osób lub rzeczy znanych tylko w kulturze oryginału, autor może podjąć decyzję o całkowitym usunięciu tego elementu z tekstu przekładu, tak jak w poniższym przykładzie: (3) When you learned to weep as a baby, you began by screwing your eyes up tight, opening your mouth wide and bawling like Hugh Fearnley- Whittingstall strangling his umpteenth crippled pullet on his new TV show this week [ The Guardian ]. Tłumaczenie: brak tłumaczenia [ Forum ]. Kontekst: artykuł o znaczeniu okazywania uczuć w polityce. Tego rodzaju posunięcie powinno być jednak ostatecznością, ponieważ całkowicie pozbawia ono czytelnika możliwości uruchomienia jakichkolwiek skojarzeń i poznania realiów kultury oryginału. W takich sytuacjach tłumacz powinien rozważyć zastąpienie ekwiwalentu dobrze znanego w kulturze oryginału ekwiwalentem bardziej znanym w kulturze docelowej (propozycja w przykładzie 1) lub zastosować wyjaśnienie w postaci przypisu jak w poniższym przykładzie: (4) Chapel in Houston [ The Times ] Tłumaczenie: Kaplica w Houston (wielowyznaniowa kaplica mieszcząca kilkanaście dzieł Rothka nazwana jego imieniem przyp. FORUM) [ Forum ]. Kontekst: artykuł o Marku Rothko malarzu amerykańskim. Niestety wadą tego rozwiązania jest brak możliwości wywołania u odbiorcy polskiego skojarzeń podobnych do tych, które ten element wywołuje u odbiorcy oryginału. Kolejny problem dotyczący tłumaczenia konotacji pojawia się w momencie gdy spojrzymy na konotację z punktu widzenia denotacji. J. Kozak pisze: Można więc rzec, że każde słowo ma denotację konwencjonalne wskazanie sztywnego referenta, i konotację potencję nieograniczonego pączkowania znaczeń w interpretacji [Kozak 2009, 58]. Z faktu odnoszenia się denotacji do dosłownego poziomu znaczenia nie wynika, że elementy denotacyjne nie będą stanowiły problemu dla tłumacza. Wystarczy, że będą się one odnosiły do zjawisk lub rzeczy nieistniejących w kulturze docelowej. Jednak należy zwrócić uwagę, że denotacja odnosi się do znaczenia w sposób obiektywny, natomiast konotacja pozwala na subiektywną interpretację, a tym samym na wywołanie bardzo indywidualnych skojarzeń, co w przekładzie jest niemożliwe do zachowania. Subiektywność nie dotyczy tylko skojarzeń czytelnika oryginału, ale także asocjacji tłumacza, które nie muszą być tożsame z asocjacjami przewidzianymi przez autora oryginału. Jednocześnie jeśli konotacje pozwalają na mnogość znaczeń, to tłumacz może je w dowolny sposób wartościować. Poniższy przykład

4 26 D. GIŻYŃSKA Konotacje w przekładzie ukazuje możliwość manipulowania tekstem przez tłumacza również na poziomie skojarzeń. W tekście oryginalnym autor korzysta z aluzji do tytułu popularnego filmu amerykańskiego wyreżyserowanego przez Morgana Spurlocka, w którym pokazuje rezultaty swojego eksperymentu, podczas którego przez miesiąc stołował się wyłącznie w sieci McDonald s. W celu zaznaczenia, że artykuł odnosi się do sytuacji we Francji, autor zamienił angielski zaimek me francuskim zaimkiem moi. Warto zaznaczyć, że w Polsce film ten był znany i szeroko komentowany, a co najważniejsze dystrybutorzy pozostawili angielskojęzyczny tytuł. Jednak tłumacz zdecydował się zupełnie zrezygnować z aluzji do filmu i zastąpić go aluzją do nazwy kanapki poprzedzając ją francuskim rodzajnikiem. (5) Supersize... moi? [ The Times ]. Tłumaczenie: Le Big Mac [ Forum ]. Kontekst: nagłówek artykułu o popularności żywności typu fast food we Francji. Tłumacz może nie tylko zmienić rodzaj wywoływanych asocjacji, ale może też je redukować. W poniższym przykładzie autor oryginału chciał wywołać asocjacje związane ze słynnym pomnikiem głów prezydentów USA wykutych w skale znajdującym się w stanie Dakota. Niestety polski czytelnik został pozbawiony możliwości uruchomienia skojarzeń ze względu na to, że tłumacz całkowicie zrezygnował ze wzmianki do tej części tekstu, która pozwoliłaby je wywołać. (6) Despite his Mount Rushmore status [ The Guardian ]. Tłumaczenie: Pomimo jego pomnikowego statusu [ Forum ]. Kontekst: artykuł o Paulu Newmanie. Istnieją też przypadki, kiedy tłumacz wywołuje skojarzenia, których nie ma w tekście oryginału. (7) Is our zeal for cleanliness making us ill? [ The Times ]. Tłumaczenie: Mycie skraca życie? [ Forum ]. Kontekst: nagłówek artykułu o przyczynach alergii z powodu częstego mycia. Pomimo braku w tekście oryginału elementów wywołujących jakiekolwiek skojarzenia za pomocą aluzji do tytułu, powiedzenia czy gry słów etc., tłumacz zastosował bardzo popularne w języku polskim powiedzenie Częste mycie skraca życie, które w tym przypadku idealnie pasuje do kontekstu i wywołuje u czytelników polskich odpowiednie konotacje. Jednak poniższy przykład wskazuje na to, że uruchomienie konotacji nieistniejących w tekście oryginału nie zawsze jest dobrą strategią tłumacza. Autor oryginału nie odwołuje się do konkretnych skojarzeń, ale tytuł artykułu sugeruje, że to kobiety powinny mieć władzę. Natomiast tłumacz posłużył się aluzją do słynnego cytatu Myślę, więc jestem zamieniając słowo myślę słowem bawię. Jednak nagłówek oryginału, a także sama treść artykułu, próbują wywołać skojarzenia na temat kobiet, a nie tematykę zabawy, na co naprowadza czytelnika tłumacz swoim rozwiązaniem.

5 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA NR 7 27 (8) We d better off if women ran everything (The Guardian ) Tłumaczenie: Bawię się więc, jestem (Forum ) Kontekst: artykuł o feminizmie Konotacja obejmuje również pewien ładunek afektywny i emocjonalny w przeciwieństwie do denotacji uwzględniającej elementy kognitywne, a więc do pojęć znanych odbiorcy. Ma to ważne implikacje w kontekście tłumaczenia. Po pierwsze, tłumacz interpretuje dany tekst w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie. Pomimo oczekiwań, aby tłumacze byli osobami doskonale znającymi nie tylko język oryginału, ale także realia i kulturę docelową, to może się zdarzyć, że tłumacz nie będzie w stanie rozpoznać i zinterpretować wszystkich elementów denotatywnych występujących w oryginale. Tym większe trudności mogą pojawić się w odczytywaniu znaczeń subiektywnych i asocjatywnych, głęboko zakorzenionych w danej kulturze. Po drugie, tłumacz będzie też musiał ocenić zdolności odczytywania powyższych znaczeń przez swoich czytelników i to one będą wpływały na jego decyzje w trakcie tłumaczenia. L. Vermeer [2000, 227] twierdzi, że tłumacz kieruje się założeniem, że odbiorca i tłumacz są prawie tak samo inteligentni. J. Brzozowski [2001, 62] zakłada czytelnika projektowanego w przekładzie, który z jednej strony jest czytelnikiem minimalnym, czyli takim, któremu trzeba wszystko wyjaśniać, a z drugiej strony czytelnikiem eksploratorem, czyli czytelnikiem doświadczonym i świadomym. P. Kwieciński natomiast [2001, 176] zakłada, że odbiorcy polskich przekładów artykułów prasowych będą czytelnikami wykształconymi, interesującymi się obcymi kulturami. Jeszcze większym zaufaniem darzy czytelnika przekładu A. Majkiewicz [2008, 179] twierdząc, że tłumacz projektując modelowego czytelnika przekładu, zmuszony jest założyć nie tylko wysoki poziom wiedzy i kompetencji odbiorcy kultury docelowej, ale również jego typ: nie tylko odbiorcę erudytę, ale także odbiorcę poszukującego. W dobie dostępności informacji ze świata wirtualnej cyberprzestrzeni, takie założenie nie powinno zagrażać tożsamości (i autonomii) dzieła przekładu ani skazywać go na brak czytelników wymagających i poszukujących. Tym bardziej, że czytelnik, sięgając po dzieła w przekładzie, zazwyczaj ma świadomość obcowania z tekstem pochodzącym z obcej kultury i oczekuje konfrontacji z Obcym i Nieznanym. Innego zdania jest K. Hejwowski, który twierdzi, że tłumacz artykułów prasowych kieruje się poziomem wiedzy czytelnika mniej wyrobionego i mniej wykształconego [Hejwowski 2007, 60]. Może się zdarzyć, że tłumacz źle oceni wiedzę odbiorców docelowych. Z tym problemem spotkała się Elżbieta Tabakowska tłumacząc Europę Normana Daviesa A jak dobrze wiadomo każdemu autorowi, mówienie rzeczy zbyt oczywistych może czytelnika urazić (»czy on naprawdę ma mnie za idiotę?«) w tym samym stopniu, co pomijanie rzeczy nieoczywistych (»skąd ja

6 28 D. GIŻYŃSKA Konotacje w przekładzie mam to wiedzieć? i w ogóle, dlaczego on się tak wymądrza?«) [Tabakowska 1999, 36]. Poniższe przykłady pokazują, że tłumacz traktuje czytelnika raczej jako odbiorcę mniej oczytanego i nieznającego innej kultury wyjaśniając elementy, które nie były w żaden sposób wytłumaczone w tekście oryginału. (9) One vineyard should always produce the liquid equivalent of the Eroica while another will give you Clair de Lune [ Guardian ]. Tłumaczenie: Jednak winnica powinna zawsze dawać odpowiednik Beethovenowskiej Eroiki, a inna zawsze serwuje Clair de Lune Debussy ego [ Forum ]. Kontekst: artykuł o winach. (10) When I was in high school, the people I related to were Jane Eyre and Elizabeth Bennett [ The Times ]. Tłumaczenie: Kiedy ja chodziłam do college u, czułam pokrewieństwo z Jane Eyre i Elizabeth Bennet (bohaterka Dumy i uprzedzenia Jane Austen) [ Forum ]. Kontekst: artykuł o popularności powieści Stephenie Meyer. W obu powyższych przykładach tłumacz pomaga czytelnikowi w uruchomieniu konotacji w inny sposób. W przykładzie (9) stosuje krótkie wyjaśnienie przed elementem mającym wywołać określone skojarzenia, natomiast w przykładzie (10) korzysta z dłuższego przypisu. Wadą tych strategii stosowanych w tłumaczeniu jest niepozwolenie odbiorcy na samodzielnie odczytanie aluzji i wywołanie zamierzonych skojarzeń. Warto zaznaczyć, że elementy występujące w powyższych przykładach mające wywołać określone skojarzenia nie pochodziły wyłącznie z realiów kultury anglosaskiej, ale także odwoływały się do postaci z kultury niemieckiej i francuskiej. Bardzo podobnie tłumacz traktuje również elementy języka trzeciego, które w tekście oryginału zostają pozostawione bez żadnego wyjaśnienia, natomiast w tekście polskim zostają dokładnie wytłumaczone. (11) We are in McDonald's, just around the corner from the Louvre in the 1st arrondissement of Paris, and we are tucking into some breakfast. With a beer. Because we can. But what ees thees? she demands. Croque monsieur. Well, technically a Croque McDo. Jambon and a spot of fromage. It's rather good. [ The Times ]. Tłumaczenie: Siedzimy w McDonaldzie, tuż za rogiem obok Luwru, w pierwszej dzielnicy Paryża, i pałaszujemy śniadanie. Z piwem, bo tutaj wolno. Ale co ty jesz? pyta stanowczo Magali. Croque monsieur (tradycyjna francuska grillowana kanapka z szynką i serem podawana na gorąco). Właściwe to się nazywa Croque McDo. Dość dobre. [ Forum ]. Kontekst: artykuł o popularności żywności typu fast food we Francji.

7 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA NR 7 29 Oczywiście, jak przedstawiono w przykładzie (4), jeśli element mający wywołać określone skojarzenia odnosi się do realiów znanych wyłącznie w kulturze oryginału, tłumacz zmuszony jest do wyjaśnienia pozwalającego odbiorcy docelowemu na jego zrozumienie. Jeśli natomiast elementy w tekście oryginału odnoszą się do realiów kultury trzeciej, jak w powyższym przykładzie, i nie są w nim tłumaczone, to zastanawiające jest posunięcie tłumacza, który zdecydował się dokładnie wyjaśnić znaczenie terminu francuskiego. Można zakładać, że poziom skojarzeń odbiorcy angielskiego i polskiego byłby taki sam, a jednak odbiorca polski, przy wyborze takiej strategii przez tłumacza, nie ma możliwości na uruchomienie żadnych skojarzeń. Kolejnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, to kwestia rozpoznawalności elementów, które nie są w tekście oryginału przedstawione bezpośrednio. Jeśli denotacja odnosi się do znaczeń dosłownych to można założyć, że będą one przekazywane w tekście dosłownie, natomiast w przypadku konotacji nie będą one w tekście przekazywane wprost. Następną umiejętnością tłumacza będzie więc umiejętność rozpoznania ukrytych odniesień oraz oceny tego jakie skojarzenia może wywołać dany fragment tekstu a także zastosowania takiej strategii tłumaczeniowej pozwalającej czytelnikowi na swobodę interpretacji i wywołanie skojarzeń będących udziałem odbiorcy oryginału. To, czy dany element w tekście oryginału zostanie dostrzeżony przez tłumacza, zależy od stopnia jawności danego elementu w tekście, jego wiedzy językowej i pozajęzykowej oraz doświadczenia czytelniczego. Najważniejsze wydaje się, aby tłumacz unikał rozwiązań przedstawionych poniżej, niedających czytelnikowi żadnej szansy na chwilę zastanowienia i intelektualną grę, a tym samym na swego rodzaju przyjemność wynikającą z odczytania skojarzeń zamierzonych w tekście przez autora. (12) Lost Girls [ The Guardian ]. Tłumaczenie: (Tytuł Zaginione dziewczęta to oczywiście aluzja do kompanów Piotrusia Pana, Zaginionych Chłopców). [ Forum ]. Kontekst: artykuł o komiksie Lost Girls napisanym przez Alana Moore a i Melindę Gebbie, w którym występują bohaterowie książki Lewisa Carolla. Lepszym pomysłem wydaje się strategia zastosowana w poniższym przykładzie: (13) Cool hand Paul [ The Guardian ]. Translation: Hollywoodzki Adonis [ Forum ]. Kontekst: nagłówek artykułu o Paulu Newmanie. Pomimo, że tłumacz zmienia zakres skojarzeń (autor oryginału odwołuje się do tytułu filmu Cool hand Luke, w którym Paul Newman grał głównego bohatera o imieniu Luke), pozostawia jednak czytelnikowi możliwość uruchomienia konotacji wynikających z aluzji do postaci mitologii greckiej wywołując tym samym skojarzenia dotyczące głównie urody hollywoodzkiego aktora, która w tekście oryginału niejednokrotnie jest podkreślana.

8 30 D. GIŻYŃSKA Konotacje w przekładzie Jak wynika z powyższych rozważań, konotacja jest pojęciem, które należy analizować w kontekście, a mogące wywołać skojarzenia odbiorców elementy zawarte w tekście, muszą być rozpatrywane indywidualnie. Ze względu na niezwykle szerokie pojmowanie konotacji nie jest ona łatwym przedmiotem badań w językoznawstwie. Jak ironicznie wyraził się o konotacji T. Hofmann są to wszystkie niepoddające się opisowi i/lub nieciekawe aspekty znaczenia, których dany autor nie chce omawiać [Hofmann 1976, 17]. Konotacja to nie tylko pewien ładunek emocjonalny związany z danym elementami leksykalnymi, ale także odniesienie do wiedzy językowej jak i wiedzy o świecie posiadanej przez czytelnika. Przekład natomiast wymaga mediacji pomiędzy dwoma kulturami, w których doświadczenia czytelników różnią się, a zadaniem tłumacza nie jest jak najwierniejsze przetłumaczenie znaczenia słów, ale ich zastosowanie w taki sposób, aby wywołać podobne lub zbliżone skojarzenia u czytelników przekładu. Niniejsza analiza wykazała, że skojarzenia czytelników pochodzących z różnych kultur są porównywalne, a tym samym przekładalne. Niekiedy tłumacz decyduje się na zmianę konotacji, gdy uzna, że elementy wywołujące u odbiorców oryginału określone skojarzenia odwołują się do wiedzy lub doświadczeń, których nie mają czytelnicy przekładu. Najważniejszą kwestią w przekładzie konotacji nie jest zastosowanie tych samym strategii użytych przez autora oryginału a wywołujących określone skojarzenia, ale umożliwienie czytelnikom przekładu uruchomienie konotacji zgodnych z ich wiedzą i przekonaniami. Tłumacz powinien unikać rozwiązań wyjaśniających wprost i pozbawiających czytelnika własnej interpretacji. Należy pamiętać, że konotacja nie mieści się w sztywnych granicach definicyjnych i bazuje głównie na intuicji i interpretacji nie jest więc wolna od subiektywizmu. BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA OBJECTIVE BIBLIOGRAPHY BARTMIŃSKI J., Konotacja, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. BEDNARCZYK A., 2005, Wybory translatorskie. Modyfikacje tekstu literackiego w przekładzie a kontekst asocjacyjny. Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask. BRZOZOWSKI J., 2001, Czytelnik projektowany w przekładzie. Problem pratekstu, [w:] Piechnik I., Światkowska M. (red.), Ślady obecności. Traces d une presence, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. HEJWOWSKI K., 2007, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. HOFMANN T., 1976, Varietes of Meaning, [w:] Language Sciences 39, s KOZAK J., 2009, Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. KWIECIŃSKI P., 2001, Disturbing strangeness. Foreignisation and domestication in translation procedures in the context of cultural asymmetry, Wydawnictwo EDYTOR, Toruń.

9 SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA NR 7 31 LADMIRAL J.-R., 1979, Traduire, théorèmes pour la traduction, Petite bibliothèque Payot, Paryż. LEWICKI R., 2000, Obcość w odbiorze przekładu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. MAJKIEWICZ A., 2008, Intertekstualność implikacje dla teorii przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. MOSIOŁEK-KŁOSIŃSKA K., 1996, Konotacja znaczeniowa a przekład, [w:] Tłumaczenie. Rzemiosło. Sztuka, Węgierski Instytut Kultury, Warszawa. MOUNIN G., 1963, Les problemes théoriques de la traduction, Gallimard, Paryż. TABAKOWSKA E., 1999, O przekładzie na przykładzie. Rozprawa tłumacza z Europą Normana Daviesa, Wydawnictwo Znak, Kraków. VERMEER L., Skopos and commission in translated action 1989/2000, [w:] Venuti L. (red.) The translation studies reader, Routledge, London-New York. WOJTASIEWICZ O., 2005, Wstęp do teorii tłumaczenia, Wydawnictwo TEPIS Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych. BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA SUBJECTIVE BIBLIOGRAPHY Forum, Forum, Forum, Forum, Forum, Forum, Forum, Forum, Forum, Forum, TheGuardian , [dokument elektroniczny] [dostęp ] TheGuardian, , [dokument elektroniczny] [dostęp ] The Guardian, , [dokument elektroniczny] [dostęp ] The Times, , [dokument elektroniczny] ece, [dostęp ] The Guardian, , [dokument elektroniczny] [dostęp ] The Guardian, , [dokument elektroniczny] [dostęp ]

10 32 D. GIŻYŃSKA Konotacje w przekładzie The Guardian, , [dokument elektroniczny] [dostęp ] The Times, , [dokument elektroniczny] [dostęp ] The Times, , [dokument elektroniczny] [dostęp ] The Times, , [dokument elektroniczny] 60.ece. [dostęp ]

TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA O TŁUMACZENIU ALUZJI

TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA O TŁUMACZENIU ALUZJI SCRIPTA COMENIANA LESNENSIA PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie R o k 2 0 0 8, n r 6 *DOROTA GIŻYŃSKA* TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA O TŁUMACZENIU ALUZJI A hard nut to crack on translating allusions Słowa

Bardziej szczegółowo

1. GŁÓWNE TEORIE EKWIWALENCJI W PRZEKŁADZIE

1. GŁÓWNE TEORIE EKWIWALENCJI W PRZEKŁADZIE 1. GŁÓWNE TEORIE EKWIWALENCJI W PRZEKŁADZIE 1.1. Kontinuum sporu tłumaczeniowego bliżej nadawcy czy odbiorcy? Pojęcie ekwiwalencji odgrywa w translatoryce kluczową rolę, jednakże jest przez poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Aberrant decoding jako jeden ze sposobów interpretacji przekazu medialnego w kontekście teorii zakładających aktywność odbiorców.

Aberrant decoding jako jeden ze sposobów interpretacji przekazu medialnego w kontekście teorii zakładających aktywność odbiorców. Numer 1/ 2014 (2) Marta Marcjanik Absolwentka Instytutu Dziennikarstwa oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego mail: marta.marcjanik@gmail.com Aberrant decoding jako jeden

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE DYDAKTYKI NAUK ZARZĄDZANIA W ASPEKCIE METODY BADAWCZEJ STUDIUM PRZYPADKU

WSPIERANIE DYDAKTYKI NAUK ZARZĄDZANIA W ASPEKCIE METODY BADAWCZEJ STUDIUM PRZYPADKU Wioletta Wereda Akademia Podlaska w Siedlcach WSPIERANIE DYDAKTYKI NAUK ZARZĄDZANIA W ASPEKCIE METODY BADAWCZEJ STUDIUM PRZYPADKU Niniejszy artykuł jest próbą określenia roli metody studium przypadku w

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA Katarzyna Sikora Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych Promotor rozprawy:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

Katedra Języków Specjalistycznych Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i. Debiuty Naukowe III. Leksykon tekst wyraz

Katedra Języków Specjalistycznych Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i. Debiuty Naukowe III. Leksykon tekst wyraz Katedra Języków Specjalistycznych Wydział Lingwistyki Stosowanej U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i Debiuty Naukowe III Leksykon tekst wyraz WARSZAWA 2009-1 - Seria Debiuty Naukowe Redaktor tomu

Bardziej szczegółowo

Najnowsze przekłady Biblii a teoria przekładu 1. The Newest Polish Translations of the Bible and the Theory of Translation ANDRZEJ ZABORSKI

Najnowsze przekłady Biblii a teoria przekładu 1. The Newest Polish Translations of the Bible and the Theory of Translation ANDRZEJ ZABORSKI 175 Najnowsze przekłady Biblii a teoria przekładu 1 The Newest Polish Translations of the Bible and the Theory of Translation ANDRZEJ ZABORSKI Instytut Orientalistyki, Uniwersytet Jagielloński adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kopczy ska Toru

Magdalena Kopczy ska Toru Rocznik Przek adoznawczy Studia nad teori, praktyk i dydaktyk przek adu7 2012 Magdalena Kopczy ska Toru KIEDY AMATOR CHCE ZOSTA SPECJALIST. KILKA UWAG O JAKO CI T UMACZENIA PRAWNICZEGO Zarys tre ci: Rosn

Bardziej szczegółowo

Wyobrażone postacie i ich autorzy: analiza wzajemnych odniesień na przykładzie zjawiska gier fabularnych

Wyobrażone postacie i ich autorzy: analiza wzajemnych odniesień na przykładzie zjawiska gier fabularnych PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2005, TOM 48, Nr 1, 53-73 Wyobrażone postacie i ich autorzy: analiza wzajemnych odniesień na przykładzie zjawiska gier fabularnych Elżbieta Chmielnicka-Kuter 1 Instytut Psychologii

Bardziej szczegółowo

Czy warto badać czyjeś drogi życiowe i jak je badać, nie dobiegając kresu własnej?

Czy warto badać czyjeś drogi życiowe i jak je badać, nie dobiegając kresu własnej? PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2002, TOM 45, Nr 1, 93-108 Czy warto badać czyjeś drogi życiowe i jak je badać, nie dobiegając kresu własnej? Teresa Rzepa 1 Katedra Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego ARE

Bardziej szczegółowo

Zależność kontekstowa Wprowadzenie do problematyki. Tadeusz Ciecierski

Zależność kontekstowa Wprowadzenie do problematyki. Tadeusz Ciecierski Zależność kontekstowa Wprowadzenie do problematyki Tadeusz Ciecierski BIBLIOTEKA OŚRODKA BADAŃ FILOZOFICZNYCH Komitet redakcyjny serii: Marta Bucholc, Tadeusz Ciecierski, Paweł Grabarczyk, Witold Hensel,

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS STOCKHOLMIENSIS. Sylvia A. Liseling Nilsson Stockholm Slavic Studies 41

ACTA UNIVERSITATIS STOCKHOLMIENSIS. Sylvia A. Liseling Nilsson Stockholm Slavic Studies 41 ACTA UNIVERSITATIS STOCKHOLMIENSIS Sylvia A. Liseling Nilsson Stockholm Slavic Studies 41 Kod kulturowy a przekład Na podstawie wybranych utworów Astrid Lindgren i ich polskich przekładów Sylvia A. Liseling

Bardziej szczegółowo

Sposoby reprezentacji wiedzy specjalistycznej w słowniku dla tłumacza

Sposoby reprezentacji wiedzy specjalistycznej w słowniku dla tłumacza Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej Weronika Szemińska Sposoby reprezentacji wiedzy specjalistycznej w słowniku dla tłumacza Rozprawa doktorska Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr.

Bardziej szczegółowo

Pedagogika Szkoły Wyższej

Pedagogika Szkoły Wyższej Pedagogika Szkoły Wyższej UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY INSTYTUT PEDAGOGIKI Pedagogika Szkoły Wyższej 1/2013 SZCZECIN 2013 Rada Naukowa Teresa Bauman, Maria Czerepaniak-Walczak, Barbara

Bardziej szczegółowo

Filologiczne kontek!y. w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka

Filologiczne kontek!y. wółczesności: język, literatura, dydaktyka Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Filologów Filologiczne kontek!y w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka Książka abstraktów, 24.09.2010 1 1. Językoznaw!wo i nauki pokre'e Katarzyna Bachórz Promotor:

Bardziej szczegółowo

ORIENTALISTYKA MIĘDZY TRADYCYJNĄ FILOLOGIĄ A POTRZEBAMI WSPÓŁCZESNOŚCI. W POSZUKIWANIU METODOLOGII ORIENTALISTYKI *

ORIENTALISTYKA MIĘDZY TRADYCYJNĄ FILOLOGIĄ A POTRZEBAMI WSPÓŁCZESNOŚCI. W POSZUKIWANIU METODOLOGII ORIENTALISTYKI * Marek M. Dziekan Uniwersytet Łódzki ORIENTALISTYKA MIĘDZY TRADYCYJNĄ FILOLOGIĄ A POTRZEBAMI WSPÓŁCZESNOŚCI. W POSZUKIWANIU METODOLOGII ORIENTALISTYKI * ABSTRACT: In the article, the author attempts to

Bardziej szczegółowo

Teoria ograniczeń koncepcja i praktyczne przykłady

Teoria ograniczeń koncepcja i praktyczne przykłady Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mateusz Kabut Nr albumu: 282582 Teoria ograniczeń koncepcja i praktyczne przykłady Praca licencjacka na kierunku: Zarządzanie Praca wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo

Kontekst. (1) Kontekst, w którym odbyła się dyskusja, miał wpływ na jakość użytych w niej argumentów.

Kontekst. (1) Kontekst, w którym odbyła się dyskusja, miał wpływ na jakość użytych w niej argumentów. Tadeusz Ciecierski Kontekst 1. Wstęp Wyrażenie kontekst zrobiło w ostatnich latach w naukach społecznych i filozofii oszałamiającą karierę. Niestety autorzy prac, w których termin ten się pojawia, nie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii Tomasz Huk KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Rozprawa przygotowana pod opieką naukową:

Bardziej szczegółowo

RODZAJ GRAMATYCZNY A SEKSIZM

RODZAJ GRAMATYCZNY A SEKSIZM Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 125 (2008) Instytut Filologii Angielskiej RODZAJ GRAMATYCZNY A SEKSIZM W niniejszych rozważaniach chciałabym wyjść poza sferę czysto językową

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie autonomii u dorosłych uczących się języka polskiego jako obcego dla celów biznesowych

Kształtowanie autonomii u dorosłych uczących się języka polskiego jako obcego dla celów biznesowych Konińskie Studia Językowe Katedra Filologii, Wydział Społeczno-Humanistyczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie KSJ 2 (4). 2014. 385-401 http://ksj.pwsz.konin.edu.pl Kształtowanie autonomii u

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników a a współczesne potrzeby potrzeb. KwalifikacjetoPodstawa.eu. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy

Kompetencje pracowników a a współczesne potrzeby potrzeb. KwalifikacjetoPodstawa.eu. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy Zacznij Zacznij zmiany zmiany od od siebie! siebie! KwalifikacjetoPodstawa.eu Podstawy Podstawy kształcenia kształcen ustawicznego ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

ROK XXXV 1/2009(11) ISSN 0209-1593 E-LEARNING. Wyzwania e-learningu i œrodowiskowe bariery

ROK XXXV 1/2009(11) ISSN 0209-1593 E-LEARNING. Wyzwania e-learningu i œrodowiskowe bariery ROK XXXV 1/2009(11) ISSN 0209-1593 E-LEARNING Wyzwania e-learningu i œrodowiskowe bariery PRACE NAUKOWE BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXXIII, NR 11, 2009 ISSN 0209-1593 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Efektywna autoewaluacja w szkole jak ją sensownie zaprojektować i przeprowadzić?

Efektywna autoewaluacja w szkole jak ją sensownie zaprojektować i przeprowadzić? Henryk Mizerek Efektywna autoewaluacja w szkole jak ją sensownie zaprojektować i przeprowadzić? Konieczne jest budowanie systemu ewaluacji efektywnej. W takim systemie ewaluacje zewnętrzne różnią się co

Bardziej szczegółowo

E-learning. w kształceniu akademickim. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

E-learning. w kształceniu akademickim. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych E-learning w kształceniu akademickim Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych E-learning w kształceniu akademickim pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z II ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZANIE NAUKI DO PUBLICZNEJ DYSKUSJI. Open Access

WŁĄCZANIE NAUKI DO PUBLICZNEJ DYSKUSJI. Open Access WŁĄCZANIE NAUKI DO PUBLICZNEJ DYSKUSJI Open Access WŁĄCZANIE NAUKI DO PUBLICZNEJ DYSKUSJI PUTTING SCIENCE ON THE PUBLIC AGENDA dr Jadranka Jezeršek Turnes Kontekst. Kreativno in poslovno svetovanje Słowenia

Bardziej szczegółowo

Osobowość a uczestnictwo w grach fabularnych. O relacjach między tożsamością, myśleniem narracyjnym i stylem gry

Osobowość a uczestnictwo w grach fabularnych. O relacjach między tożsamością, myśleniem narracyjnym i stylem gry Homo Ludens 1(5) / 2013 Osobowość a uczestnictwo w grach fabularnych. O relacjach między tożsamością, myśleniem narracyjnym i stylem gry STANISŁAW KRAWCZYK Uniwersytet Warszawski Abstract Personality and

Bardziej szczegółowo