[Uczestnicy konferencji AgroTrendów 22.02] jednomyślnie wskazali jako najkorzystniejszą opcję 4 (Rola wiodąca szczególna inicjatywa UE).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "[Uczestnicy konferencji AgroTrendów 22.02] jednomyślnie wskazali jako najkorzystniejszą opcję 4 (Rola wiodąca szczególna inicjatywa UE)."

Transkrypt

1 Tłumaczenie z jęz. angielskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZAWARTE W DOKUMENCIE KONSULTACYJNYM KOMISJI EUROPEJSKIEJ W STRONĘ MOśLIWEGO EUROPEJSKIEGO SCHEMATU UDOSTĘPNIANIA OWOCÓW I WARZYW W SZKOŁACH Pytanie 1: Którą z zaproponowanych opcji Państwo preferujecie? [Uczestnicy konferencji AgroTrendów 22.02] jednomyślnie wskazali jako najkorzystniejszą opcję 4 (Rola wiodąca szczególna inicjatywa UE). - Jakie są zgodnie z Państwa doświadczeniem warunki konieczne dla powodzenia inicjatywy, tj. osiągnięcia stałego wzrostu spoŝycia owoców i warzyw wśród młodych ludzi oraz trwałego wpływu na ich przyszłe nawyki Ŝywieniowe? [W trakcie dyskusji] wymieniono następujące warunki: - BudŜet przedsięwzięcia musi być wystarczający dla objęcia wszystkich lub przynajmniej przewaŝającej części dzieci w wieku szkolnym w krajach UE, gdyŝ tylko w takim przypadku osiągnięte zostaną widoczne rezultaty; - Owoce i warzywa zarówno świeŝe, jak teŝ przetworzone (soki, owoce suszone) muszą być dostarczane bezpośrednio do dzieci w szkołach; - Porcje oferowane dzieciom muszą być najwyŝszej jakości, gwarantowanej nie tylko przez dostawców, ale równieŝ utrzymanej w trakcie przechowywania w szkołach (moŝe być potrzebny system kontroli tego ostatniego elementu); - Program musi być długotrwały; - SpoŜywanie owoców i warzyw świeŝych lub przetworzonych musi być postrzegane przez dzieci jako modne. MoŜe to wymagać działań towarzyszących w postaci akcji reklamowych lub PR, a takŝe zaangaŝowania w projekt mediów. Korzystne byłyby działania zachęcające do łatwiejszej dostępności owoców i warzyw poza szkołami (np. odpowiednia ekspozycja w sklepach i supermarketach) tak, by konsumpcja w szkołach mogła być uzupełniona zakupami z innych źródeł. Porcje oferowane w szkołach muszą zapewniać teŝ łatwość konsumpcji (np. bez konieczności obierania ze skórki, krojenia itp.); - Informacje o korzyściach ze spoŝywania owoców i warzyw muszą być przekazywane równieŝ rodzicom i nauczycielom.

2 Jakie są główne potencjalne przeszkody w powodzeniu inicjatywy? Wymieniono następujące moŝliwe przeszkody: - Niewystarczający budŝet; - Zbyt krótki czas trwania akcji; - Ewentualna niezdolność do przeciwdziałania wysokonakładowym kampaniom reklamującym produkty z nadmierną zawartością dodatków takich jak tłuszcze, cukry, sól. Takie kampanie zapewne zostaną przeprowadzone przez firmy, które stracą część rynku w wyniku zmiany nawyków Ŝywieniowych; - Brak elastyczności w stosowaniu instrumentów w róŝnych krajach i regionach. RóŜne społeczności maja zróŝnicowane potrzeby. - Jakie kryteria powinny być zastosowane do ocenienia stosunku poniesionych kosztów i osiągniętych wyników? PoniŜsze kryteria wydały się [uczestnikom konferencji] najbardziej odpowiednie: - Ilość owoców i warzyw dostarczonych dzieciom w ramach inicjatywy; - Koszty zwalczania skutków nadwagi i otyłości, liczone w długiej perspektywie; - Poziom zaangaŝowania finansowego państw członkowskich UE, władz regionalnych i lokalnych oraz partnerów (organizacje pozarządowe, organizacje producentów itp.). Przy wyliczeniu proporcji wkładów finansowych UE, państw członkowskich i organizacji proponujących projekty w regionach konwergencji (ostatni akapit podrozdziału Opcja 4: Rola wiodąca szczególna inicjatywa UE ) powinno się przyjąć załoŝenie, Ŝe zmniejszeniu będzie ulegać takŝe względny wkład finansowy organizacji proponujących nie tylko wkład państw członkowskich. - Wzrost wydatków gospodarstw domowych na owoce i warzywa. - Jaka byłaby wartość dodana inicjatywy UE na tym polu? Wartość dodana zaangaŝowania UE składa się z: - Jednolitego schematu działania zastosowanego na obszarze całej UE; - Wolumenu i wartości dostaw; - Powstania nowego okna moŝliwości dla producentów z sektora owoców i warzyw; - MoŜliwości oszacowania osiągniętych wyników w jednolity sposób, określonego dzięki zastosowaniu jednej metodologii w długim czasie badania, co będzie gwarantować wiarygodność danych; - MoŜliwości wymiany najlepszych praktyk. Pytanie 2: W jaki sposób moŝna poprawić [wybraną opcję]? [W trakcie konferencji] nie przedstawiono propozycji udoskonalenia wybranej opcji. Pytanie 3: Czy istnieje jakakolwiek inna opcja, którą Państwo uznajecie za odpowiednią do osiągnięcia załoŝonych celów inicjatywy? Nie zidentyfikowano Ŝadnej dodatkowej moŝliwej opcji.

3 - 3 - MATRYCA Trwały wzrost konsumpcji owoców i warzyw wśród dzieci w wieku szkolnym Poprawa zdrowia, spadek otyłości Opcja 1: status quo Opcja 2: networking Opcja 3: Wspieranie inicjatyw przez UE Opcja 4: Wiodąca rola UE Zwiększone spoŝycie owoców i warzyw w biedniejszych regionach i w grupach upośledzonych Odpowiedni wzajemnie stopień inicjatywy i administrowania; europejska wartość dodana Właściwe wydatkowanie środków publicznych (krajowych i UE) Pozytywne skutki dla środowiska Unia bliŝej obywateli Ocena skutków poszczególnych opcji: (1) bardzo negatywne, (2) negatywne, (3) obojętne, (4) pozytywne, (5) bardzo pozytywne Robert Dziubłowski, Prezes Zarządu Krzysztof Łukaszewicz, Redaktor Naczelny AgroTrendy

4 - 4 - Załącznik LISTA UCZESTNIKÓW 1 Binder International Warszawa Sp. z o.o. Jan Januszewski 2 Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. Stasiak Janusz 3 ZPO "Sambor" Sp. Z o.o. Kapusta Henryk 4 Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski Agata Oudejans 5 Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski Adam Kuboszek 6 "FROST" Barbara Wegenke Barbara Wegenke 7 "FROST" Barbara Wegenke Dariusz Marciniak 8 MARWIT Sp. z o.o. Maciej JóŜwicki 9 MARWIT Sp. z o.o. Edmund Jaworski 10 MARWIT Sp. z o.o. Marek Trojan 11 Tymbark S.A. oddział Olsztynek Ireneusz Smolec 12 Tymbark S.A. oddział Olsztynek Maciej Nowak 13 S.V.Z. Poland Sp. z o.o. Paweł Wójcik 14 Sady Krajny Wiesław Jutrowski 15 Alima -Gerber S.A. Jacek Szpytma 16 ALPEX SP. z O.O. Wojciech Kulig 17 PPH MAGA ElŜbieta Osińska Iwona Wojciechowska Szóstkiewicz 18 Kleffmann and Partner Sp. z o.o. Marta Kieliszkowska 19 BIAŁUTY Rolnicza Spółdzielnia Lech Stępiński 20 Spółdzielnia Ogrodnicza "Ziemi Sądeckiej" Ewa Węgrzyn 21 SCANDIC FOOD Sp.z o.o. Anna Perkowska 22 Fructa Napoje Sp. z o.o. Bogdan Smok 23 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej PIB Jan Świetlik 24 SYNTHE Polska Sp z o.o. Dudziak Jolanta 25 AGROS Nova Sp. z o.o. Ryszard Makochan 26 Victoria Cymes Sp z o.o. Karol Pohl 27 Victoria Cymes Sp z o.o. Jacek Krystoforski 28 VEGDIS Sp. z o.o. Adam Szkultecki 29 VEGDIS Sp. z o.o. Anna Jarema 30 PRIMA 2000 SP. z o.o. Kryspin Woszczyk 31 Związek Sadowników RP Tomasz Solis 32 Związek Sadowników RP Grzegorz Maryniowski 33 Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych Ryszard Woźniak 34 Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw "POMWITRUS" Wanda Bryl 35 Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw "POMWITRUS" Krzysztof Szyszka 36 Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw "POMWITRUS" Ireneusz Ratajczyk 37 Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw "POMWITRUS" Joanna Wojciechowska 38 Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw "POMWITRUS" Dariusz Dobrychłop 39 Chłodnie STAR FRUITS SP.Z O.O. Jerzy Pietruszka 40 Bakoma -Bis p. z o.o. Mariusz Pałuba 41 AGRO-TECHNIKA S.A. O/PGS ZPCHR Zenon Daniłowski 42 MGD-GMW Sp.z o.o. Sp. Komandytowa Magdalena Chrapla 43 WIGOR Sp. z o.o. Grabowski Piotr GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW SZKLARNIOWYCH VEGAPOL Sp. 44 z o.o. Robert Kociszewski GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW SZKLARNIOWYCH VEGAPOL Sp. 45 z o.o. Ewa Rosłoniec 46 Agro-Alians Damian Kozłowski

5 Wrota Tucholskie Rodzinne Gospodarstwo Maciej Górski 48 Krajowa Unia Producentów Soków Sylwia Mowel 49 ZPOW VORTUMNUS Sp. z o.o. Agata Wójcik 50 Związek Sadowników RP Mirosław Maliszewski 51 Krajowa Unia Producentów Soków Julian Pawlak 52 ADH AZEMMOUR - Morocco Fruit Board s representative Stanisław Krotoszyński 53 Instytut śywności i śywienia Agnieszka Jarosz

ZIELONA KARTA Promowanie zdrowego sposobu odŝywiania i aktywności fizycznej: europejski wymiar zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym

ZIELONA KARTA Promowanie zdrowego sposobu odŝywiania i aktywności fizycznej: europejski wymiar zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym ZIELONA KARTA Promowanie zdrowego sposobu odŝywiania i aktywności fizycznej: europejski wymiar zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym I. Stan działań na poziomie europejskim II. Zdrowie

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

Interpelacja nr 25516

Interpelacja nr 25516 Interpelacja nr 25516 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie prowadzenia i monitoringu programów dożywiania oraz promocji zdrowego stylu żywienia Szanowny Panie Ministrze! Z przyjemnością informujemy,

Bardziej szczegółowo

Projekt ppp od A do Z

Projekt ppp od A do Z Projekt ppp od A do Z Zbiór tekstów źródłowych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego sierpień 2012 r. Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu wzbogacenia

Bardziej szczegółowo

OCENA SZACUNKOWA NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013

OCENA SZACUNKOWA NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INSTYTUT KONIUNKTUR I CEN HANDLU ZAGRANICZNEGO Wykonano dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego OCENA SZACUNKOWA NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 Raport końcowy Kierownik projektu: dr

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji. energetycznych RAPORT. energetycznych. Financing of Energy Investments. debata

Finansowanie inwestycji. energetycznych RAPORT. energetycznych. Financing of Energy Investments. debata Finansowanie inwestycji energetycznych RAPORT Financing of Energy Investments 31 marca 2010, godz. 11.00 Centrum Prasowe FOKSAL - Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa 31 March 2010, 11 a.m. Press

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NATURA I KULTURA

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NATURA I KULTURA LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NATURA I KULTURA STYCZEŃ 2009 Lokalna Strategia Rozwoju obszaru działania LGD Natura i Kultura obejmującego teren gmin: Celestynów,

Bardziej szczegółowo

Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni

Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni Tom II Współpraca sfery nauki i instytucji rynkowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz lokalnego przemysłu staŝe dla pracowników PWSZ w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2014. Nr 2 (77)/2014. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, luty 2014. Nr 2 (77)/2014. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 2 (77)/2014 Poznań, luty 2014 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY DLA PROGRAMU INWESTYCJE POLSKIE Gdańsk, grudzień 2012 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk tel. 58 524 49 01,

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ. RAPORT KOŃCOWY Policy & Action

Bardziej szczegółowo

Informator. Dobre perspektywy dla Lubelszczyzny. Profesor Szczepan A. Pieniążek twórca polskiego sadownictwa. Rekordowe zbiory malin

Informator. Dobre perspektywy dla Lubelszczyzny. Profesor Szczepan A. Pieniążek twórca polskiego sadownictwa. Rekordowe zbiory malin ISSN 2299-0593 www.polskiesadownictwo.pl 1/2014 Informator Biuletyn Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej Dobre perspektywy dla Lubelszczyzny Profesor Szczepan A. Pieniążek twórca polskiego sadownictwa

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRZYSZŁOŚCI

MARKETING PRZYSZŁOŚCI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 596 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 56 MARKETING PRZYSZŁOŚCI TRENDY. STRATEGIE. INSTRUMENTY PARTNERSTWO I KOMUNIKACJA W REGIONIE SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza Urszula

Bardziej szczegółowo

Foresight obszaru tematycznego chemia województwa zachodniopomorskiego (raport końcowy)

Foresight obszaru tematycznego chemia województwa zachodniopomorskiego (raport końcowy) FORESIGHT REGIONALNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Foresight obszaru tematycznego chemia województwa zachodniopomorskiego (raport końcowy) 1 Autorzy: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja kwestie ogólne

Ewaluacja kwestie ogólne Ewaluacja kwestie ogólne Szkolenie dla pracowników Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Krajowej Jednostki Oceny oraz komórek oceny w instytucjach zarządzających poszczególnymi programami

Bardziej szczegółowo

Materiały. Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń. dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki

Materiały. Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń. dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki Materiały Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET utworzonej przez

Bardziej szczegółowo

Program udziału społeczeństwa w procesie planowania gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry

Program udziału społeczeństwa w procesie planowania gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry Program udziału społeczeństwa w procesie planowania gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry Opracowanie: mgr Ksenia Starzec-Wiśniewska Kierownik Zespołu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji branży mięsa drobiowego w Polsce

Strategia promocji branży mięsa drobiowego w Polsce Strategia promocji branży mięsa drobiowego w Polsce Warszawa 2010 Opracował zespół w składzie: Andrzej Rutkowski przewodniczący Tomasz Sandomierski wiceprzewodniczący Sebastian Kaczmarek sekretarz Marian

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016. Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016. Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016 Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 5 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

www.atut.jadwiga.org Spis treści SPIS TREŚCI

www.atut.jadwiga.org Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Przedsiębiorczość społeczna... 5 1. Ekonomia społeczna pojęcia podstawowe... 5 2. Instytucje ekonomii społecznej w Polsce... 12 3. Charakterystyka instytucji ekonomii

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski

Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski 2011 Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski Fundacja Sendzimira Anna Pakowska, Aura Istrate, Beata Imre, Justyna

Bardziej szczegółowo

Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni

Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni Tom I Współpraca sfery nauki i instytucji rynkowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz lokalnego przemysłu staŝe dla pracowników PWSZ w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5

Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5 Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5 WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 1. WSTĘP... 2 2. CO OD KOGO ZALEśY? UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA POZIOMIE LOKALNYM...

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE:

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: BADANIE JAKOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW Z REGIONU MAŁOPOLSKI Raport z czwartego etapu badań naukowych Jarosław Górniak Magdalena Jelonek Seweryn Krupnik Anna Szczucka Barbara

Bardziej szczegółowo

Przetwórstwo ryb. (Marita Koszarek)

Przetwórstwo ryb. (Marita Koszarek) Przetwórstwo ryb (Marita Koszarek) BRANśA PRZETWÓRSTWA RYB W POLSCE Przetwórstwo ryb to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów spoŝywczych. Po okresie przejściowego załamania, wielkość produkcji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020

CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020 CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ Organizacja prac nad strategią system komunikacji i udział mieszkańców w

Bardziej szczegółowo

POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZ

POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZ POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZĄDOWY 09-400 Płock, ul. Bielska 59, tel. 24 267-68-00, 24 267-67-07, fax. 24 267-68-48 http://www.powiat-plock.pl, e-mail: starostwo@powiat.plock.pl Nr 46 Październik - Grudzień

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 14.7.2011 KOM(2011) 436 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 14.7.2011 KOM(2011) 436 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.7.2011 KOM(2011) 436 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych: strategia o dużej europejskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW

PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W ZAKRESIE ZBADANIA PRZYSZŁEGO OBSZARU DZIAŁANIA MAZOWIECKIEJ SIECI OŚRODKÓW DORADCZO-INFORMACYJNYCH W ZAKRESIE INNOWACJI ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 2 Dokumenty zebrane oraz stworzone podczas dyskusji tematycznych i środowiskowych

Bardziej szczegółowo