Umowa Nr. Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór Wykonawcy w wyniku przeprowadzenia postępowania o wartości szacunkowej poniżej euro.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Nr. Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór Wykonawcy w wyniku przeprowadzenia postępowania o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro."

Transkrypt

1 Umowa Nr zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: 1/ Skarbem Państwa Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą przy al. Niepodległości 188/192, Warszawa, reprezentowanym przez Pana Cezarego Pyla, Dyrektora Generalnego, zwanym dalej Zamawiającym ; a 2/ z siedzibą przy ul., NIP, REGON, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego / ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego / prowadzonej przez pod numerem, zwanym dalej Wykonawcą. Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia wyciągu z KRS / wpisu do ewidencji działalności gospodarczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór Wykonawcy w wyniku przeprowadzenia postępowania o wartości szacunkowej poniżej euro. 1 Przedmiot Umowy Zamawiający na podstawie Umowy powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać, na warunkach wskazanych w niniejszej Umowie, tłumaczenie, korektę, redakcję i skład książki zwane dalej dziełem. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 1. Tłumaczenie pisemne, specjalistyczne z języka polskiego na język angielski książki Pomiar aktywności patentowej gałęzi gospodarki z wykorzystaniem tablic konkordancyjnych, Ewa Okoń-Horodyńska, Tomasz Sierotowicz, Rafał Wisła (plik

2 w formacie MS Word w załączeniu, rysunki i wykresy zostaną również dostarczone Wykonawcy dzieła w formie edytowalnej); 2. Korektę przetłumaczonego tekstu (korekta gramatyczna, stylistyczna, merytoryczna, interpunkcyjna, edycyjna, wierności przekładu, kompletności tekstu itp.); 3. Redakcję przetłumaczonego tekstu (ujednolicenie terminologii, przygotowanie do publikacji itp.); Wykonawca winien przesłać Zamawiającemu tekst w formacie MS Word; 4. Opracowanie graficzne i skład oraz opracowanie zweryfikowanego i zredagowanego tłumaczenia w formie gotowego do wydruku pliku PDF z zakładkami w spisie treści. Wykonawca winien przesłać Zamawiającemu plik PDF oraz plik w formacie, w którym został wykonany skład (plik otwarty, umożliwiający wprowadzanie ew. zmian). 2 Termin realizacji przedmiotu Umowy i zasady jego odbioru 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności określone w 1 powyżej zgodnie z poniższym harmonogramem: a. termin wykonania czynności określonych w 1 ust. 1-3 wynosi 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy z Wykonawcą; b. termin wykonania czynności określonych w 1 ust. 4 wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia akceptacji przez Zamawiającego tekstu w formacie MS Word przesłanego przez Wykonawcę po wykonaniu czynności określonych w 1 ust Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pliki, o których mowa w 1 ust. 3 i 4 na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego na adres mailowy: lub na nośniku elektronicznym na adres Zamawiającego wskazany w Ze względu na tematykę i charakter publikacji tłumaczenie publikacji określone w 1 ust. 1 powinno zostać wykonane przez jednego tłumacza. 4. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego dokonają odbioru dzieła po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich czynności określonych w 1 ust Pozytywna ocena Zamawiającego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej Umowy będzie podstawą do podpisania protokołu odbioru dzieła.

3 5. Za opóźnienie w terminach realizacji przedmiotu Umowy, o których mowa w 2 ust. 1 a i b i/lub opóźnienie w terminach, o których mowa w 5 ust. 3 i 6 niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 4, za każdy dzień opóźnienia. 6. Ponadto Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości stanowiącej 10% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 4, w przypadku wypowiedzenia Umowy, jej rozwiązania lub odstąpienia od niej przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Zapłata kary umownej nie wyłącza ani nie ogranicza po stronie uprawnionej możliwości dochodzenia zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody. 8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 3 Wynagrodzenie 1. Stawka za należyte wykonanie tłumaczenia, korekty, redakcji i składu jednej strony rozliczeniowej w języku angielskim zgodnie z 1 ust. 1-4 wynosi PLN (słownie: złotych i groszy) netto, co stanowi PLN (słownie: złotych i groszy) brutto. 2. Kwota, o której mowa w 3 ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy, w tym całkowite wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszelkich wskazanych w niniejszej Umowie polach eksploatacji. 3. Tekst, o którym mowa w 1, obejmuje szacunkowo stron rozliczeniowych w języku angielskim, gdzie 1 strona rozliczeniowa liczy 1800 znaków w języku angielskim. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi.

4 4. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego dzieła zgodnie z 1 ust. 1-4 wyniesie PLN (słownie: złotych i groszy) netto, co stanowi PLN (słownie: złotych i groszy) brutto, przy czym ostateczna kwota wynagrodzenia zostanie ustalona poprzez pomnożenie liczby stron rozliczeniowych tekstu w języku angielskim przez stawkę, o której mowa w 3 ust Podstawą do zapłaty wynagrodzenia i wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru dzieła. 6. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury. Za datę zapłaty należności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Umowa finansowana jest w ramach projektu POIG /10 Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 4 Odstąpienie od realizacji dzieła 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji dzieła bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia: a. do momentu potwierdzenia przez Wykonawcę przystąpienia do realizacji tłumaczenia zgodnie z 1 ust. 1 lub b. do momentu rozpoczęcia przez tłumacza realizacji tłumaczenia zgodnie z 1 ust. 1 lub c. po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu lub w przypadku gdy tekst poprawiony zgodnie z 5 ust. 3 lub 6 w dalszym ciągu będzie wadliwy. 2. W pozostałych przypadkach rezygnacji z realizacji dzieła w trakcie jego realizacji Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za dotychczas wykonane czynności w ramach realizacji dzieła pod warunkiem przedłożenia tekstu przetłumaczonego oraz ew. zweryfikowanego, zredagowanego i poddanego

5 składowi Zamawiającemu w tym samym dniu, w którym Wykonawca otrzymał wysłane pocztą elektroniczną na adres oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od niniejszej Umowy. 5 Wady dzieła 1. Wykonawca dochowa podczas realizacji dzieła należytej staranności oraz wykona je zgodnie z zasadami sztuki profesjonalnego tłumaczenia, dokonywania korekty, redakcji i składu. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oceny zweryfikowanego i zredagowanego tłumaczenia przesłanego zgodnie z 1 ust. 3. W przypadku gdy będzie ono wadliwe, Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi lub zastrzeżenia co do jakości wykonania tłumaczenia, korekty i redakcji. 3. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi lub zastrzeżenia co do jakości wykonania tłumaczenia, korekty i/lub redakcji w trybie określonym w 5 ust. 2, Wykonawca poprawi tekst w uzgodnionym terminie, jednakże nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania uwag lub zastrzeżeń, nie naliczając za te czynności żadnych dodatkowych opłat. 4. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu lub w przypadku gdy tekst poprawiony zgodnie z 5 ust. 3 w dalszym ciągu będzie wadliwy, Zamawiający może powierzyć poprawienie tłumaczenia innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstąpić od Umowy bez prawa odszkodowania dla Wykonawcy. 5. Niezależnie od postanowień 5 ust. 2-4, w ciągu 60 dni roboczych od dnia przesłania Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznej wersji tłumaczenia do odbioru zgodnie z 1 ust. 4, Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi lub zastrzeżenia co do jakości wykonania tłumaczenia, korekty, redakcji i składu. 6. Po zgłoszeniu przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń co do jakości wykonania tłumaczenia, korekty, redakcji i/lub składu w trybie określonym w 5 ust. 5, Wykonawca poprawi tekst w uzgodnionym terminie, jednakże nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania uwag lub zastrzeżeń, nie naliczając za te czynności żadnych dodatkowych opłat.

6 7. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu lub w przypadku gdy tekst poprawiony zgodnie z 5 ust. 6 w dalszym ciągu będzie wadliwy, Zamawiający może powierzyć poprawienie tłumaczenia innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy lub odstąpić od Umowy bez prawa odszkodowania dla Wykonawcy. 6 Prawa autorskie 1. Wykonawca oświadcza, iż w chwili zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 3 niniejszej Umowy, przenosi na Zamawiającego, w ramach tego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do dzieła oraz prawo do wykonywania praw zależnych. 2. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1, następuje na wszystkich polach eksploatacji, na których prawa te mogą być wykorzystane przez Zamawiającego w związku z zakresem realizowanych przez niego statutowych działań, w tym w szczególności: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania wytwarzanie egzemplarzy opracowania każdą znaną w dniu zawarcia niniejszej Umowy techniką, w tym drukowanie, kopiowanie, skanowanie, utrwalanie na trwałych nośnikach informacji, w tym na dyskietkach, płytach CD, taśmach magnetofonowych, utrwalanie w pamięci trwałej komputera, a także dokonywanie przeróbek i modyfikacji dzieła. b. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których dzieło utrwalono wprowadzenie do obrotu w każdej możliwej formie, w tym w formie drukowanej, fonetycznej, elektronicznej, użyczenie lub najem oryginału i egzemplarzy utworów; c. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż ww. udostępnianie w sieciach komputerowych w trybie online, publiczne odczytanie, opublikowanie lub włączenie treści opracowania do innej publikacji, wydanie książkowe, prezentacja multimedialna, a także publiczne udostępnianie opracowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 3. Wszystkie ww. pola eksploatacji mogą dotyczyć zarówno całości, jak i jedynie wybranych fragmentów dzieła. 4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych do dzieła.

7 7 Poufność 1. Wykonawca w zakresie wszelkich dokumentów, tekstów, danych, informacji oraz treści rozmów telefonicznych i korespondencji poczty elektronicznej, wszelkich innych przekazów przesyłanych Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach współpracy podlegającej postanowieniom niniejszej Umowy, zwanych dalej materiałami poufnymi, zobowiązuje się bezwzględnie: a. nie ujawniać materiałów poufnych jakimkolwiek osobom trzecim, wyłączając tłumacza wykonującego tłumaczenie, korektora wykonującego korektę, redaktora wykonującego redakcję oraz osobę dokonującą składu, których dotyczą materiały poufne, oraz pracowników Wykonawcy; b. odpowiednio zabezpieczać materiały poufne przechowywane w celach ewidencjonowania wykonywanych usług obejmujących tłumaczenia, korektę, redakcję i skład; c. na pisemne żądanie Zamawiającego, zwrócić wskazane w takim żądaniu materiały poufne, zniszczyć je lub w inny sposób zabezpieczyć ich poufny charakter. 2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji: a. które są lub staną się dostępne w inny sposób niż poprzez naruszenie powyższego zakazu przez Wykonawcę albo b. które są znane Wykonawcy i były do jego swobodnej dyspozycji przed uzyskaniem ich od Zamawiającego albo c. których wyjawienia można żądać od Wykonawcy na podstawie przepisów prawa, z zastrzeżeniem zobowiązania do zachowania tajemnicy. 8 Własność intelektualna 1. Żadne z postanowień niniejszej Umowy, w tym również przekazanie Wykonawcy informacji niezbędnych do wykonania przez Wykonawcę dzieła, nie może być uznane za przekazanie Wykonawcy praw ani licencji do żadnych wdrożeń, technologii lub innowacji należących do Zamawiającego.

8 2. Wykonawca zobowiązuje się nie publikować bez pisemnej zgody Zamawiającego jakichkolwiek danych lub informacji uzyskanych w związku z realizacją dzieła. 9 Postanowienia dodatkowe 1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 2. Zamawiający oświadcza, że posługuje się numerem NIP i numerem REGON Wykonawca oświadcza, że posługuje się numerem NIP i numerem REGON. 4. Strony zobowiązują się do nieujawniania treści postanowień niniejszej Umowy osobom trzecim. 5. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania treści przekazanych przez Zamawiającego dokumentów do przetłumaczenia osobom trzecim i traktowania ich jako poufnych. 10 Adresy do doręczeń Strony ustalają, że wszelkie zawiadomienia związane z niniejszą Umową będą dokonywane pod poniższe adresy: Dla Zamawiającego: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, al. Niepodległości 188/192, Warszawa Dla Wykonawcy: 11 Postanowienia końcowe 1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenosić ani cedować na osoby trzecie jakichkolwiek praw czy obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 2. Sprzeczność z prawem lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień (lub jego części) niniejszej Umowy nie wpłynie na ważność ani skuteczność pozostałych postanowień czy

9 pozostałych części danego postanowienia, które pozostaną w pełni obowiązujące. W takim przypadku Strony wspólnie uzgodnią postanowienia, które zastąpią postanowienia sprzeczne z prawem lub bezskuteczne, a które, pozostając w zgodności z prawem, będą zmierzały do osiągnięcia celu, do którego zmierzały postanowienia sprzeczne z prawem lub bezskuteczne. 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami zamówień lub innych umów, dokumentów lub ustaleń zawartych, wymienionych lub poczynionych pomiędzy Stronami, decydujące znaczenie mają postanowienia niniejszej Umowy. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą podlegały rozstrzygnięciu rzeczowo właściwego Sądu w Warszawie. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Załączniki: Załącznik nr 1 Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia wyciągu z KRS / wpisu do ewidencji gospodarczej Wykonawcy Wykonawca Zamawiający

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR..

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR.. Strona1 zawarta w dniu. roku pomiędzy: UMOWA NR.. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel.41/ 349-72-00, 349-73-34, fax. 41/349-72-11 NIP: 657-02-34-85, Regon:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/15/2015 USŁUGA LOKALIZACJI I WDROŻENIA POLSKIEJ WERSJI PLATFORMY IP PANORAMA ZATWIERDZAM Warszawa, 19 maja 2015 r. ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej mgr inż. Iwona Grodnicka-Lech /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:..

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:.. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Komunalna 2 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl www.pwik.radzymin.pl Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon Umowa nr.../2014 Zawarta w dniu. r. w Szczawnie - Zdroju pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie - Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../3.3.4./2014/wi

Umowa nr../3.3.4./2014/wi Umowa nr../3.3.4./2014/wi Zawarta w dniu.. 2015 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul. Cienista 3,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA NR zawarta w dniu.. w Warszawie (dalej Umowa ), pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA NR zawarta w dniu.. w Warszawie (dalej Umowa ), pomiędzy: UMOWA NR zawarta w dniu.. w Warszawie (dalej Umowa ), pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-526) przy ulicy Kruczej 16/22 o kapitale

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach

Bardziej szczegółowo

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy:

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Umowa nr _/2014 na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

. z siedzibą w wpisaną do pod numerem.,

. z siedzibą w wpisaną do pod numerem., Miejscowość i data Umowa zawarta w dniu.w Gdańsku, na podstawie zapytania ofertowego, wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo