Zapytanie ofertowe. Warszawa, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. Warszawa, 23.02.2015 r."

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe dotyczące: tłumaczenia symultanicznego,szeptanego, pisemnego przysięgłego z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski, na potrzebę realizacji I seminarium projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk (nr umowy o dofinansowanie POIG /14), dotyczącego specyfiki relacji producent projektant - użytkownik na przykładzie środków transportu, w kontekście zmieniających się trendów w postrzeganiu komfortu podróży Warszawa, r.

2 Informacja o projekcie Projekt Wzornictwo-Biznes-Zysk (dalej WBZ) realizowany jest w ramach działania 5.2 Wspieranie Instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Czas realizacji projektu r r. Głównym celem projektu Wzornictwo Biznes Zysk jest stworzenie profesjonalnego otoczenia biznesowego, przygotowującego do aplikacji wzornictwa przemysłowego w przedsiębiorstwach. Głównymi adresatami i odbiorcami produktów projektu (grupami docelowymi projektu) są: Przedsiębiorcy, Projektanci wzornictwa przemysłowego (indywidualni oraz studia projektowe), Studenci oraz absolwenci wyższych uczelni wydziałów związanych z rozwojem nowego produktu, Przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej. W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty oraz seminaria dla grup docelowych oraz powstanie portal internetowy. Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dostępnych jest na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Informacje o Zamawiającym Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. ul. Świętojerska 5/ Warszawa NIP: Regon: Informacja o sposobie prowadzenia postępowania Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach efektywnej konkurencji. W tym celu opracowano kryteria oceny ofert: dopuszczające oraz rozstrzygające, które potraktowane łącznie umożliwią wyłonienie oferty najkorzystniejszej dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. 2

3 1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego: a. Przedmiotem zapytania ofertowego jest tłumaczenie symultaniczne, szeptane, pisemne przysięgłe na potrzebę realizacji I seminarium projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk b. Termin realizacji Seminarium I: r. w godzinach: c. Miejsce Seminarium I: Warszawa, ul. Świętojerska 5/7; Instytut Wzornictwa Przemysłowego, sala: Wanda Telakowska d. Język tłumaczenia: tłumaczenie z języka polskiego na angielski i z języka angielskiego na polski e. Tematyka seminarium: Przemieszczajmy się. Trendy w projektowaniu komfortu podróży wydarzenie mające charakter informacyjno-dyskusyjny, którego przedmiotem będzie specyfika relacji producent projektant użytkownik na przykładzie środków transportu, w kontekście zmieniających się trendów w postrzeganiu komfortu podróży. f. Forma seminarium: 3 panele dyskusyjne (każdy trwający 1 godz. dydaktyczną, tj. 45 minut); blok prezentacyjny (wystąpienie zagranicznego gościa specjalnego 1 godz. dydaktyczna); otwarcie oraz zamknięcie seminarium g. Liczba uczestników seminarium: maksymalnie 150 osób (ostateczna liczba osób zostanie podana na 5 dni przed wydarzeniem). h. Rodzaj tłumaczenia: symultaniczne, szeptane, pisemne przysięgłe, w tym tłumaczenie symultaniczne trwać będzie 180 min., szeptane- 135 min., pisemne przysięgłe dotyczyć będzie dokumentu o ilości znaków (znaków ze spacjami) +/- 10%. i. Zamawiający przekaże materiały, które pomogą tłumaczowi przygotować się do tłumaczenia, w tym opis zakresu merytorycznego i program seminarium, tematy paneli dyskusyjnych oraz - w miarę możliwości treść prezentacji zagranicznego gościa specjalnego. j. Zamawiający przedstawi do Zapytania ofertowego wstępny rozkład godzinowy I Seminarium, który stanowi załącznik nr 1. k. Oferent zapewni środki niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego (odbiorniki, słuchawki, kabiny, mikrofony bezprzewodowe, nagłośnienie sali, pozostały sprzęt dla tłumaczeń symultanicznych, np. panel dla tłumacza w ilościach adekwatnych do ww. skali wydarzenia) oraz niezbędną liczbę tłumaczy o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 2. Termin wykonania zamówienia: a. Tłumaczenie pisemne przysięgłe najpóźniej do dnia r. b. Tłumaczenie symultaniczne i szeptane r. 3. Tryb składania ofert a. Tryb składania ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty nie odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223, poz z późn. zm.). b. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia wszystkich ofert danego Oferenta. c. Oferta musi zostać złożona na piśmie, pod rygorem nieważności. 3

4 d. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych. 4. Kryteria oceny ofert: a. Kryteria dopuszczające: Oferent osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, musi załączyć do oferty, odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, z którego wynikać będzie, iż Oferent został wpisany do właściwego rejestru lub ewidencji. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed terminem składania ofert. Oferent zobowiązany jest do dołączenia dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji tłumaczy języka angielskiego przez osoby, które w jego imieniu dokonają tłumaczeń symultanicznych i szeptanych, a w przypadku tłumacza pisemnego przysięgłego dokumentów potwierdzających posiadanie licencji tłumacza przysięgłego. Oferent musi oświadczyć, że dysponuje środkami niezbędnymi do wykonania przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego (odbiorniki, słuchawki., kabiny, mikrofony bezprzewodowe, nagłośnienie sali, pozostały sprzęt dla tłumaczeń symultanicznych, np. panel dla tłumacza w ilościach adekwatnych do ww. skali wydarzenia) oraz że wspólpracuje z tłumaczami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Oferent musi oświadczyć, iż zapoznał się z zapytaniem ofertowym, przyjmuje warunki w nim zawarte i nie zgłasza zastrzeżeń. Oferent musi oświadczyć, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zapytaniem ofertowym. Oferent musi oświadczyć, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Oferent musi oświadczyć, iż informacje zawarte w złożonej ofercie są zgodne ze stanem faktycznym. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia zgodności złożonej przez Oferenta oferty ze stanem faktycznym, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnień. Brak wyjaśnień ze strony Oferenta będzie skutkował wykluczeniem takiego Oferenta z postępowania. Ocenie i wyborowi podlegać będą jedynie oferty ważne, sporządzone i złożone Zamawiającemu zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym. b. Kryteria rozstrzygające: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: L.p. Kryterium 1 Cena całkowita za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego. Maksymalna liczba punktów 50 4

5 2 Liczba tłumaczeń w odniesieniu do komunikacji i środków transportu potwierdzona referencjami Liczba wykonanych tłumaczeń symultanicznych obsługujących wydarzenia powyżej 100 uczestników potwierdzona referencjami. 20 Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać Oferent na podstawie kryteriów rozstrzygających wynosi Sposób oceny ofert: a. Ocenie poddane zostaną oferty sporządzone i dostarczone zgodnie z instrukcją wskazaną w pkt. 6. b. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu (Kryteria dopuszczające), o których mowa w pkt. 5 lit. b. będzie dokonana wg kryteriów: tak - nie i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oferty (wraz z wymaganymi innymi dokumentami). Niespełnienie przez Oferenta przynajmniej jednego warunku udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem go z postępowania. c. Oferty spełniające kryteria dopuszczające zostaną poddane ocenie kryteriów rozstrzygających. d. Sposób oceny ofert w ramach kryterium rozstrzygającego: - Cena całkowita za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego. Maksymalną liczbę punktów (50) otrzyma Oferent, który zaoferuje najniższą całkowitą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Pozostali oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:. Na cenę całkowitą składa się tłumaczenie: - symultaniczne, które trwać będzie 180 min., - szeptane które trwać będzie 135 min., - pisemne przysięgłe dokumentu o ilści znaków znaków ze spacjami +/- 10%. - Liczba tłumaczeń w odniesieniu do komunikacji i środków transportu potwierdzona referencjami. Maksymalną liczbę punktów (30) otrzyma Oferent, który zaoferuje największa liczbę referencji, biorąc pod uwagę referencje nie starsze niż od r. Pozostali oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: Za dokumenty wykoania prac nie będą pod uwagę protokoły odbioru. 5

6 - Liczba wykonanych tłumaczeń symultanicznych obsługujących wydarzenia powyżej 100 uczestników potwierdzona referencjami. Maksymalną liczbę punktów (20 pkt.) otrzyma Oferent, który potwierdzi wykonanie największej ilości tłumaczeń symultanicznych, biorąc pod uwagę referencje nie starsze niż od r. Pozostali oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: Za dokumenty wykoania prac nie będą pod uwagę protokoły odbioru. 6. Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce złożenia oferty: a. Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym (załącznik nr 2). b. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić zapis: Oferta na tłumaczenia I seminarium WBZ. c. Do oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, z którego wynikać będzie iż Oferent został wpisany do właściwego rejestru (np. KRS) lub ewidencji (np. CEIDG). Dokumenty o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed terminem składania ofert. d. Oferta musi być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (bądź osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji Oferenta. Wszystkie załączniki do Oferty powinny być załączone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y reprezentującą/e Oferenta. Uprawnienie do reprezentacji Oferenta powinno wynikać z załączonych do Oferty dokumentów, w szczególności z właściwego dokumentu z rejestru lub ewidencji, a także pełnomocnictwa. e. Ofertę należy dostarczyć (np. osobiście, kurierem, pocztą) na adres: Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. ul. Świętojerska 5/ Warszawa (piętro II, pokój 200) f. Termin składania ofert: do 27 lutego 2015, do godziny 16:00. g. Oferty złożone po terminie ich składania nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego. Wszelkie dokumenty, które zostaną przez Oferenta złożone w niniejszym postępowaniu powinny być sporządzone w języku polskim, ze skutkiem pozostawienia Oferty bez rozpatrzenia. 6

7 Koszty przygotowania Oferty oraz jej dostarczenia ponosi Oferent. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu określonego w ust. 7 pkt. f. nie zostaną rozpatrzone. Decyduje data i godzina wpływu. 7. Istotne warunki zamówienia a. Złożona oferta wiąże Oferenta przez 30 dni, licząc od dnia wskazanego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym jako końcowego terminu składania ofert. b. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania i wyborze jego oferty przez Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jest zobowiązany do zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego. W razie nie zawarcia umowy przez Oferenta w powyższym terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zawarcia umowy z innym oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę. c. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, o czym zawiadomi poprzez swoją stronę internetową. d. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięć Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia. e. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podania przyczyn takiego zakończenia postępowania. 8. Kontakt z Zamawiającym a. Każdy Oferent może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego. b. Zamawiający będzie porozumiewać się z Wykonawcami drogą elektroniczną pod adresem: c. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na ewentualne pytania do dnia r. do godz. 12:00. d. Dla celów prawidłowego wykonania usługi Zamawiający umożliwi Oferentowi obejrzenie Sali, w której odbędzie się ww. wydarzenie uzgadnianie terminu spotkania telefonicznie Załączniki: Załacznik nr 1 - Rozkład godzinowy Seminarium Załacznik nr 2 - Formularz ofertowy 7

8 Załącznik nr 1 Rozkład godzinowy Seminarium Rozkład godzinowy Program seminarium rejestracja uczestników powitanie, prezentacja IWP panel dyskusyjny przerwa kawowa wystąpienie gościa zagranicznego panel dyskusyjny panel dyskusyjny lunch 8

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.08.2014 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.08.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące: produkcji 16 spotów radiowych oraz emisji 16 kampanii radiowych w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 18.08.2014

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Zapytanie ofertowe dotyczące: świadczenia usługi SEO-SEM dla Portalu: www.projekt-wbz.com.pl w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 02.02.2015

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 18.06.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wprowadzania, przez osoby fizyczne bądź osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, danych w bazie CRM, na potrzeby realizacji projektu Wzornictwo Biznes - Zysk w okresie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące:

Zapytanie ofertowe dotyczące: Zapytanie ofertowe dotyczące: sprzedaży i dostawy systemu do archiwizacji danych dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące:

Zapytanie ofertowe dotyczące: Zapytanie ofertowe dotyczące: sprzedaży i dostawy systemu do archiwizacji danych dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO EKONOMICZNO SPOŁECZNE

TOWARZYSTWO EKONOMICZNO SPOŁECZNE TOWARZYSTWO EKONOMICZNO SPOŁECZNE ZAPYTANIE OFERTOWE Z/02/05/2009 (wraz ze specyfikacją zamówienia) z dnia 25 maja 2009 roku dotyczące: zamówienia usług księgowych na potrzebę realizacji projektu Fabryka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nr zamówienia: S2B/09/07 ZAPYTANIE OFERTOWE (wraz ze specyfikacją zamówienia) z dnia 19 czerwca 2009 roku dotyczące: usługi wynajmu powierzchni biurowej na potrzeby prowadzenia biura projektu w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nr zamówienia: S2B/10/36 ZAPYTANIE OFERTOWE (wraz ze specyfikacją zamówienia) z dnia 29 października 2010 roku dotyczące: wynajmu powierzchni biurowej w Warszawie w ramach projektu S2B Science 2 Business

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego na Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A. w zakresie tłumaczeń na wewnętrzne potrzeby Spółki Konstancin

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Giełda Kapitału

Elektroniczna Giełda Kapitału Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe 1. Informacje ogólne i zakres 1.1. Centrum Rozwoju Kapitału sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO. Numer postępowania: ZR-40/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO. Numer postępowania: ZR-40/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO 1. Nazwa i adres Zamawiającego Numer postępowania: ZR-40/2014 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (ZO) Wynajem pomieszczeń w celu zainstalowania urządzeń systemu radiokomunikacyjnego GSM w Hali Widowiskowo Sportowej w Krakowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE (ZO) Wynajem pomieszczeń w celu zainstalowania urządzeń systemu radiokomunikacyjnego GSM w Hali Widowiskowo Sportowej w Krakowie. 1 / 7 Zamawiający: Agencja Rozwoju Miasta S.A. ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków, KRS nr: 146404, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia NIP: 676-17-03-853, kapitał zakładowy 54 444 700 zł, Dane kontaktowe:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.00.00-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania 2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy PZP 1. W związku

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. II Przedmiot, cel i charakter prawny zamówienia

Zapytanie ofertowe. II Przedmiot, cel i charakter prawny zamówienia Zapytanie ofertowe I Zamawiający Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Ul. Kościelna 21 60-536 Poznań Telefon: 61 665 76 70 Fax: 61 665 76 71 e-mail: info@paip.pl Poznański Akademicki Inkubator

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo