SŁOWNIK ARCHEOLOGII PREHISTORYCZNEJ DICTIONARY OF PREHISTORIC ARCHAEOLOGY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SŁOWNIK ARCHEOLOGII PREHISTORYCZNEJ DICTIONARY OF PREHISTORIC ARCHAEOLOGY"

Transkrypt

1

2

3 SŁOWNIK ARCHEOLOGII PREHISTORYCZNEJ DICTIONARY OF PREHISTORIC ARCHAEOLOGY

4 Romuald Schild, Sarunas Milisauskas Janusz Kruk DICTIONARY OF PREHISTORIC ARCHAEOLOGY (with natural sciences appendices) POLISH-ENGLISH ENGLISH-POLISH ed. Janusz Kruk Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Kraków 2013

5 Romuald Schild, Sarunas Milisauskas Janusz Kruk SŁOWNIK ARCHEOLOGII PREHISTORYCZNEJ (z aneksami przyrodniczymi) POLSKO-ANGIELSKI ANGIELSKO-POLSKI red. Janusz Kruk Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Kraków 2013

6 Copyright by Janusz Kruk, Sarunas Milisauskas, Romuald Schild Copyright by Instytut Archeologii i Etnologii PAN (I wydanie) Pracę do druku recenzowała Komisja Wydawnicza Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w składzie: dr hab. Andrzej Janeczek, prof. IAE PAN (przewodniczący); dr hab. Dariusz Główka, prof. IAE PAN; mgr Tomasz Herbich; prof. dr hab. Andrzej Klonder; dr Małgorzata Mogielnicka; dr hab. Zofia Sulgostowska, prof. IAE PAN; prof. dr hab. Piotr Taracha Konsultacja leksykograficzna Professor Ph.D. Barbara Tedlock, State University of New York, Buffalo, USA Adres redakcji Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn ul. Sławkowska 17, Kraków Redakcja techniczna, skład komputerowy Joanna Kulczyńska Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie Projekt okładki Agnieszka Kulczyńska Na fotografii: ozdoby z epoki brązu znalezione w Maćkówce koło Przeworska. Ze zbiorów Ośrodka Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie Dystrybucja Instytut Archeologii i Etnologii PAN Al. Solidarności 105, Warszawa, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn ul. Sławkowska 17, Kraków, tel , ISBN: Druk i oprawa Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk s.c. ul. Powstańców Wielkopolskich 3, Kraków Nakład: 1000 egz.

7 Spis treści Wprowadzenie... 7 Słownik polsko-angielski Słownik angielsko-polski Aneksy łacińsko-polsko-angielskie Osteologia Ssaki Ptaki Ryby Części i rodzaje szczątków roślin Drzewa i krzewy Rośliny zielne

8 Contents Introduction Polish-English Dictionary English-Polish Dictionary Appendices Latin-Polish-English Osteology Mammals Birds Fish Structure and Parts of Plants Trees and Shrubs Plants

9 Wprowadzenie Popularność angielskiego w literaturze naukowej sprawia, iż bardzo ważne jest, by polscy archeolodzy w tym języku jak najczęściej porozumiewali się bezpośrednio oraz publikowali wyniki swych badań. Także anglojęzyczni archeolodzy, sięgając po literaturę polską, muszą znać stosowaną w niej terminologię. Każda dyscyplina naukowa nie wyłączając archeologii posługuje się własnym, specyficznym nazewnictwem, którego nie można odnaleźć w zwykłych słownikach. Stosowanie właściwej terminologii jest niezbędne, bywa zaś trudne, szczególnie wówczas, gdy książki i artykuły albo ich streszczenia tłumaczone są przez osoby niebędące archeologami. Nierzadko w takich tekstach spotyka się określenia niewłaściwe lub wręcz niemożliwe do zaakceptowania. Czasem są to archaizmy, jak choćby często spotykany w przekładach wyraz relic zamiast artifact, co nawiązuje do sformułowań z archeologii XIX w. Chcielibyśmy, by nasz słownik pomagał unikać takich i wielu innych nieporozumień. Słownik nie jest tylko alfabetycznym spisem arbitralnie wybranych haseł, lecz przede wszystkim systematycznym uporządkowaniem i dwujęzycznym uzgodnieniem specjalistycznego słownictwa. Pełni on zatem zarówno rolę słownika archeologicznego, jak i opracowania porządkującego polską i angielską terminologię prehistoryczną. Wybór haseł uwzględnionych w słowniku został starannie przemyślany. Jest to oczywiście jak zresztą w większości tego rodzaju przedsięwzięć kwalifikacja arbitralna. Przeważa przy tym zgodnie z naszymi specjaliza-

10 Wprowadzenie cjami naukowymi terminologia europocentryczna i krzemieniarska. Posłużyły nam do tego własne doświadczenie i merytoryczne kompetencje. Przyjmujemy za ów wybór pełną odpowiedzialność. Z leksykograficznego punktu widzenia słownik jest specjalistyczny, naukowy i przekładowy. Staraliśmy się nadać mu formę przyjazną użytkownikowi. Korzystaliśmy przy tym z dobrych wzorów. Za takie mogą być bowiem uważane dwujęzyczne słowniki archeologiczne wydane w ramach serii Archaeologica Venatoria w Tybindze (L.R. Owen 1996, 1998, 2000). Słownik odnosi się zasadniczo do pradziejów Europy od paleolitu do epoki żelaza włącznie. Wśród uwzględnionych haseł są jednak takie, które przekraczają umowne granice starożytności. Odstępstwa te są uzasadnione przechodnim, albo uniwersalnym charakterem niektórych określeń. W słowniku znajdują się też nazwy ludów historycznych (np. Alemanowie, Achajowie, Filistyni, Hetyci, Jaćwingowie itp.). Posiadają one odniesienia w terminologii prehistorycznej, w wielu zaś wypadkach mają także wymiar geograficzny i w tym znaczeniu bywają używane. W ciągu ostatnich kilku dziesiątków lat doszło, szczególnie w archeologii anglosaskiej, do dużego postępu metodycznego oraz rozwoju refleksji teoretycznej. Przyniosło to między innymi znaczny rozwój terminologii specjalistycznej. Sporo nowych określeń trzeba było zatem przełożyć na język polski w sposób dobrze oddający ich sens. W słowniku musiało się oczywiście znaleźć wiele słów pospolitych, dotyczących różnych dziedzin aktywności ludzkiej. Dużo jest także terminów wziętych z innych niż archeologia, lecz pokrewnych jej i/lub z nią współpracujących dyscyplin nauki. W wielu wypadkach autorzy musieli mierzyć się z trudnościami związanymi ze znalezieniem właściwych odpowiedników określeń angielskich i polskich. Nierzadko niezbędne były decyzje arbitralne przy wyborze jednego spośród kilku możliwych znaczeń. Na przykład angielskie feature mogłoby być użyte jako polska cecha, czy też zmienna lub też w jeszcze innym znaczeniu. W naszym wypadku odnosimy je do archeologicznych obiektów nieruchomych, takich jak piece, rowy, jamy, ściany domostw, doły po słupach, paleniska itp. Niektóre zabytki mają więcej niż jedno anglojęzyczne

11 Wprowadzenie określenie. Na przykład mound, barrow i tumulus to polski kopiec ( kurhan, mogiła ). W literaturze amerykańskiej w tym znaczeniu używa się raczej terminu mound w brytyjskiej zaś barrow. W rezultacie więc na przykład kulturę kurhanów zachodniobałtyjskich można poprawnie tłumaczyć zarówno jako West Baltic Mound culture, jak i West Baltic Barrow culture. W polskiej literaturze archeologicznej jest wiele anglicyzmów. Siłą rzeczy musiały one znaleźć miejsce w naszym słowniku. Z niektórymi z nich są zresztą kłopoty, wynikające z wieloznaczności tego samego terminu w obu językach. Tak jest na przykład z artefaktem, który jako wyraz wzięty z angielskiego musi być rozumiany znacznie węziej niż jego (pozorny) polski równoznacznik zabytek, którym mogą być zarówno przedmioty kultury materialnej, jak i różnego rodzaju monumenty, a także inne jeszcze relikty. Niektóre wyrazy mają w języku angielskim więcej niż jedną poprawną formę ortograficzną. Przykładem może być archaeology i archeology. Zwykle używana jest ta pierwsza forma i tak też postąpiliśmy w naszym wypadku. W słowniku stosujemy pisownię amerykańską. Najczęściej nie ma pod tym względem różnic w stosunku do brytyjskiej. Niekiedy jednak odmienności takie istnieją. Dla wygody zatem tych użytkowników słownika, którzy chcą stosować pisownię angielską podajemy następujące zestawienie: pisownia amerykańska: analyze armor artifact behavior catalog center color coloring draftsman fiber mold pisownia brytyjska: analyse armour artefact behaviour catalogue centre colour colouring draughtsman fibre mould

12 Wprowadzenie ocher plow plowman plowmarks program ochre plough ploughman ploughmarks programme Specjalną uwagę poświęcono w słowniku terminologii krzemieniarskiej, ceramicznej, związanej z podziałem kulturowym, budownictwem, osadnictwem, obrządkiem pogrzebowym, metodami badań archeologicznych itd. Ważnym uzupełnieniem są aneksy przyrodnicze. Dotyczą one szczątków zwierząt i roślin znanych z prehistorycznych stanowisk europejskich oraz terminów osteologicznych, a także odnoszących się do części i rodzajów szczątków roślin oznaczanych w analizach archeobotanicznych. Aneksy są trójjęzyczne: łacińsko-polsko-angielskie. Nazwy gatunków zwierząt i roślin podane zostały w porządku linneuszowskim. W słowniku posługujemy się gniazdami (grupami) hasłowymi. Pełnią one rolę podstawowych uporządkowań terminologicznych. Gniazdo zawiera jednostki leksykalne powiązane ze sobą znaczeniowo. Układ haseł w gniazdach jest alfabetyczny. Słowo nagłówkowe w każdym z nich jednoznacznie wyraża określone znaczenie. Jest ono powtarzane (z dwukropkiem) przed każdym z wyrazów hasłowych. Taki sposób konstruowania gniazd (analogicznie zob. L.R. Owen 1996; 1998; 2001) powiększa wprawdzie objętość słownika, jest jednak znacznie bardziej czytelny niż częściej stosowane, ciągłe wymienianie haseł bezpośrednio za słowem nagłówkowym. W wypadku terminologii archeologicznej (np., krzemieniarskiej) taka budowa gniazd radykalnie utrudniałaby korzystanie ze słownika. Słownik wyposażony jest w rozbudowany system odsyłaczy oznaczanych strzałką. Stosowano je w odniesieniu do równoznaczników (synonimów) hasłowych (są one oznaczone strzałką po przecinku, ), przede wszystkim zaś w wypadku tych spośród wyrazów umieszczonych w gniazdach, które nie mają odniesienia leksykalnego do słowa nagłówkowego. 10

13 Wprowadzenie Posłużenie się odsyłaczami (strzałka po dwukropku : ) było w tych wypadkach niezbędne, inaczej bowiem liczne terminy ulegałyby zagubieniu w podstawowej siatce haseł słownika. Na przykład nazwy części miecza, znajdujące się w gnieździe hasłowym miecz, bez odsyłaczy nie istniałyby w porządku alfabetycznym. W takich wypadkach zastosowaliśmy następującą zasadę odesłania: w gnieździe hasłowym miecz miecz: bruzdka sword groove w porządku alfabetycznym bruzdka miecza groove W słowniku użyto objaśnień kwalifikujących (kwalifikatorów) informujących o tym, że dana jednostka leksykalna należy do słownictwa nacechowanego. Są one pisane kursywą zgodnie z następującym wykazem. Kwalifikatory gramatyczne: adj. przymiotnik v. czasownik Kwalifikatory językowe (nazwy miejscowe w hasłach pisane są bez oznaczeń językowych): fr.; Fr. francuski niem.; Ger. niemiecki łac.; Lat. łaciński 11

14 Wprowadzenie Kwalifikatory objaśniające: rzadkie: rare także w krzem.: also in ch.st. (także w krzemieniarstwie) termin niewłaściwy: incorrect term termin przestarzały: obsolete term Kwalifikatory przedmiotowe: czekan: knobbed shaft-hole axe element zdobniczy: ornamental element fortyfikacja: fortification garn.: pott. garncarstwo hełm: helmet krzem.: ch.st. krzemieniarstwo met.: met. metalurgia miecz: sword naczynie: vessel siekiera: axe stat.: stat. terminologia statystyczna topór: shaft-hole axe umocnienia ziemne i mieszane: ramparts wątek zdobniczy: ornamental motif włócznia: spear zapinka: fibula Jednostki leksykalne tworzące słownik występują w postaci wyrazów lub artykułów hasłowych. Te ostatnie mają nierzadko rozbudowaną postać. Oprócz wyrazu hasłowego w ich skład mogą wchodzić: odsyłacz, synonim (lub wyrażenie bliskoznaczne), kwalifikatory, objaśnienie dodatkowe i skróty. 12

15 Wprowadzenie Wyrazy hasłowe pisane są najczęściej w pierwszej osobie liczby pojedynczej; w formie rzeczownikowej, znacznie zaś rzadziej przymiotnikowej i czasownikowej. Dwie ostatnio wymienione formy zawsze oznaczane są kwalifikatorami gramatycznymi. Synonimy i wyrażenia bliskoznaczne pisano w nawiasach zwykłą czcionką. W skład artykułów hasłowych wchodzą nierzadko objaśnienia dodatkowe. Są one umieszczone w nawiasach i pisane czcionką normalną. Terminy łacińskie, przede wszystkim nazwy gatunków w aneksach przyrodniczych, pisane są kursywą. W słowniku zastosowano następujące skróty (pisane normalną czcionką): itd. (i tak dalej); etc. (et cetera) itp. (i tym podobne); sim. (similar to) np. (na przykład); e.g. (for example) także; a. (also) W pracy nad słownikiem korzystaliśmy z wielu publikacji, spośród których szczególnie pomocne były: Bahn P. (ed.) Collins Dictionary of Archaeology, Glasgow (Harper Collins). Böhm A., Zachariasz A Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa. Ilustrowany słownik angielsko-polski (vol. 1-3), Warszawa (Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków) Ginter B., Kozłowski J.K Technika obróbki i typologia wyrobów krzemiennych paleolitu i mezolitu, Kraków. Janik-Płocińska B., Sas M., Turczyn R Wielki słownik ortograficznofleksyjny, Warszawa (Świat Książki). Monkhouse F.J A Dictionary of Geography, Chicago (Adline). Owen L.R Dictionary of Prehistoric Archaeology. Prähistorisches Wörterbuch, English/German, Deutsch/Englisch, Archaeologica Venatoria, Band 14, Tübingen (Mo Vince Verlag). 13

16 Wprowadzenie Owen L.R Prähistorisches Wörterbuch. Dictionnaire d Archéologie Préhistorique, Deutsch/Französisch, Français/Allemand, Archaeologia Venatoria, Band 15, Tübingen (Mo Vince Verlag). Owen L.R Dictionnaire d Archéologie Préhistorique. Dictionary of Prehistoric Archaeology, Français/Anglois, Englisch/French, Archaeologia Venatoria, Band 16, Tübingen (Mo Vince Verlag). Parker S.P. (red.), McGraw-Hill Dictionary of Earth Science, New York (McGraw-Hill). Piotrowski T Z zagadnień leksykografii, Warszawa. Piotrowski T Zrozumieć leksykografię, Warszawa. Żmigrodzki P Wprowadzenie do leksykografii polskiej. Katowice (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego), Żyłka R Słownik geologiczny. Geological Dictionary, Warszawa (Wydawnictwo Geologiczne). Przy pracy nad słownikiem bardzo pomogli nam: Peter Bogucki, Monique Boudreau, Halina Dobrzańska, Tomasz Herbich, Arkadiusz Klimowicz, Jerzy Kopacz, Joanna Kulczyńska, Maria Lityńska-Zając, Danuta Makowicz- Poliszot, Zbigniew Śnieszko oraz Vita Milisauskas, Marie-Lorraine Pipes, Kyle Somerville i Barbara Tedlock. Wszystkim wymienionym serdecznie dziękujemy. 14

17 Introduction The popularity of the English language in archaeology and other scientific fields made it essential that Polish archaeologists are able to communicate and publish their research results in English. In addition, English speaking archaeologists need Polish archaeological terminology if they attempt to read Polish language publications. Every scientific field, including archaeology, has its own specific vocabulary that does not appear in ordinary dictionaries. It is very important that scholars use proper terms. This is especially noticeable when non-archaeologists are translating Polish summaries into English, in journals or books, in which various outdated or unacceptable terms appear. For example, the usage of relic instead of artifact reflects 19 th century archaeology. Thus, this dictionary should facilitate communication among archaeologists. The dictionary is alphabetically and systematically arranged in two languages. Yet, it is not only a Polish-English phonetic dictionary but also a compendium of terms commonly used in prehistoric archaeology. We attempted to create a usable and attractive format for the reader. We followed the model established by Archaeologica Venatoria in Tübingen, Germany (L.R. Owen 1996, 1998, 2000). The dictionary deals mainly with terms associated with European prehistoric archaeology, from the Paleolithic to the Iron Age. There are some terms that extend outside prehistoric archaeology, but are universally used by archaeologists regardless of their temporal focus. In the dictionary, we

18 Introduction included the names of historic peoples such as the Alemans, Achaeans, Philistines, Hittites, and Jatwingians. There have been numerous methodological advances and new theoretical approaches in Anglo-American archaeology during the last thirty years. This is reflected by an influx of new terms in the archaeological literature. These terms must be adapted to the Polish language. A number of ordinary words, for example, people, house, etc., were included in the dictionary, since they have a significant usage in the archaeological literature. Furthermore, we included entries from other scientific fields, since they are relevant to contemporary archaeology. In numerous instances, the authors were confronted with a problem of finding an appropriate English or Polish term. We had to make arbitrary decisions on many words. Some words such as feature have many meanings in English. In this dictionary, feature refers to archaeological phenomena such as ovens, walls, pits, ditches, postholes, hearths, graves, etc. There is more than one term to describe some features in English. For example, mound, barrow and tumulus (plural tumuli ) have similar meanings in English. They all can be translated in Polish as kopiec. American archaeologists prefer to use the term mound and the British barrow. Thus archaeological culture names can include mound or barrow. For example, kultura kurhanów zachodniobałtyjskich can be translated as the West Baltic Barrow culture or the West Baltic Mound culture. We translated it as the West Baltic Barrow culture, since European archaeologists used this term. Tumulus is usually used only for the Middle Bronze period mounds. There are numerous Anglicisms in Polish archaeological publications, thus we included these terms such as artefakt in the dictionary. It should be pointed out that artefakt has more limited meaning than the Polish zabytek which can refer to an artifact or a monument. In the English language, some words have more than one correct spelling. For example, archaeology can be likewise spelled as archeology. Most archaeologists prefer the more traditional spelling: archaeology. This latter spelling is the one used throughout this dictionary. We used the American 16

19 Introduction spelling of English language words. The great majority of words do not differ in American or the British spelling. For archaeologists who prefer the British spelling of some words in this dictionary, we present them here: American British analyze analyse armor armour artifact artefact behavior behaviour catalog catalogue center centre color colour coloring colouring draftsman draughtsman fiber fibre mold mould ocher ochre plow plough plowman ploughman plowmarks ploughmarks program programme A special emphasis is placed on flint and ceramic terminology, archaeological cultures, structures, settlements, burials and mortuary terminology, osteological terms, and archaeological methods. Also included are appendices of animal and plant remains that are found at European prehistoric sites. These appendices are included in three languages: English, Polish, and Latin. The names of animal and plant species are presented according to the Linnean system. All entries appear in alphabetical order. Cross references in the dictionary are indicated by an arrow ( ). These are used in reference to related terms. Crossreferences are essential; otherwise numerous terms would be overlooked. 17

20 Introduction We used a taxonomic analysis for some terms. To facilitate easy reference, such terms were presented as key words (or taxa). Ceramics, culture, analysis, assemblage, burial, fibula, axe, burin, and ornament are some of the key words. In addition, arrows indicate terms referring to parts or components of some artifacts or objects such as sword and vessel. These terms are listed in alphabetical order. Here is an example of the key word system, or taxa, in the dictionary: sword: miecz sword groove, miecz bruzdka in alphabetical order: groove of sword The following qualifying abbreviations and some key words in English were used in the dictionary, and are written in italics: Grammatical abbreviations: adj.: adjective (przymiotnik) v.: verb (czasownik) Linguistic qualifying abbreviations. Place names are written without linguistic association: Fr.; fr.: France (francuski) Ger.; niem.: German (niemiecki) Lat.; łac.: Latin (łaciński) Qualifying abbreviations for archaic/obsolete terms: also in ch.st.: chipped stone technology także w krzem. (krzemieniarstwie) rare: rzadkie 18

21 Introduction obsolete term: przestarzały termin incorrect term: termin niewłaściwy Qualifying terms for general objects and features: axe: siekiera ch. st.: chipped stone technology fibula: zapinka fortification: fortification helmet: hełm knobbed shaft-hole axe: czekan met.: metallurgy (met. metalurgia) ornamental element: element zdobiczny ornamental motif: wątek zdobiczny pott.: pottery (garn.: garncarstwo) ramparts: umocnienia ziemne i mieszane shalft-hole axe: topór spear: włócznia vessel: naczynie The following abbreviations, in standard font, were included: a.: also (także) e.g.: for example (np. na przykład) etc.: et cetera (itd. i tak dalej) sim.: similar to (itp. i tym podobne) Key words are usually singular nouns, and are in rare cases, are used as adjectives and verbs. Synonyms are written in parentheses. Some entries have additional explanations, and they are written in parentheses in standard font. Latin terms, mainly for names of species and botanical terms in the appendices, are written in italics. 19

22 Introduction The authors consulted the following publications: Bahn, P. (ed.) Collins Dictionary of Archaeology, Glasgow (Harper Collins). Böhm A., Zachariasz A Architektura krajobrazu i sztuka ogrodownictwa. Ilustrowany słownik angielsko-polski (vol. 1-3), Warszawa (Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków). Ginter B., Kozłowski J.K., Technika obróbki i typologia wyrobów kamiennych paleolitu i mezolitu, Kraków Janik-Płocińska B., Sas M., Turczyn R Wielki słownik ortograficznofleksyjny, Warszawa (Świat Książki). Monkhouse, F.J A Dictionary of Geography, Chicago (Adline). Owen L.R Dictionary of Prehistoric Archaeology. Prähistorisches Wörterbuch, English/German, Deutsch/Englisch, Archaeologica Venatoria, Band 14, Tübingen (Mo Vince Verlag). Owen L.R Prähistorisches Wörterbuch. Dictionnaire d Archéologie Préhistorique, Deutsch/Französisch, Français/Allemand, Archaeologia Venatoria, Band 15, Tübingen (Mo Vince Verlag). Owen L.R Dictionnaire d Archéologie Préhistorique. Dictionary of Prehistoric Archaeology, Français/Anglois, Englisch/French, Archaeologia Venatoria, Band 16, Tübingen (Mo Vince Verlag). Parker S.P. (red.), McGraw-Hill Dictionary of Earth Science, New York (McGraw-Hill). Piotrowski T Z zagadnień leksykografii, Warszawa. Piotrowski T Zrozumieć leksykografię, Warszawa. Żmigrodzki P Wprowadzenie do leksykografii polskiej. Katowice (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego). Żyłka R Słownik geologiczny. Geological Dictionary, Warszawa (Wydawnictwo Geologiczne). 20

23 Introduction Finally, we would like to thank Peter Bogucki, Monique Boudreau, Halina Dobrzańska, Tomasz Herbich, Arkadiusz Klimowicz, Jerzy Kopacz, Joanna Kulczyńska, Maria Lityńska-Zając, Danuta Makowicz-Poliszot, Zbigniew Śnieszko, Vita Milisauskas, Marie-Lorraine Pipes, Kyle Somerville and Barbara Tedlock who helped with this dictionary. 21

24

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie Język angielski Gry i zabawy Podróże dalekie i bliskie Tytuł oryginału: 365 gier i zabaw dla całej rodziny. Język angielski Autorzy oryginału: Natalia Kertyczak, Ewa Mikołajska, Radosław Mikołajski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ

STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Wielki Slownik Angielsko-Polski, The Great English-Polish Dictionary

Wielki Slownik Angielsko-Polski, The Great English-Polish Dictionary Wielki Slownik Angielsko-Polski, The Great English-Polish Dictionary Download: Wielki Slownik Angielsko-Polski, The Great English-Polish Dictionary PDF ebook Wielki Slownik Angielsko-Polski, The Great

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego dla klas III Master of English.

Regulamin Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego dla klas III Master of English. Regulamin Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego dla klas III Master of English. 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie, przy ulicy Lokajskiego

Bardziej szczegółowo

BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WESÓŁKACH, POW. KALISZ, W 1963 ROKU

BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WESÓŁKACH, POW. KALISZ, W 1963 ROKU KRZYSZTOF DĄBROWSKI BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WESÓŁKACH, POW. KALISZ, W 1963 ROKU W sierpniu 1963 r. kontynuowano 1 prace badawcze na cmentarzysku lateńsko- -rzymskim. Na obszarze 1026 m 2 odkryto i wyeksplorowano

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE MACIEJ MATASEK ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 szkoły podstawowej Poziom. 45 min

Klasa 6 szkoły podstawowej Poziom. 45 min Scenariusz zajęć języka angielskiego opracowany na podstawie The farmer and the flute player Nauczyciel: Dorota Stępniak, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku Grupa wiekowa Klasa 6 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only

Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only 1 Spis treści Radosław Więckowski Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only 2 Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja czasownika

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 Zofia Kruczkiewicz

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0  Zofia Kruczkiewicz Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 http://www.junit.org/ Zofia Kruczkiewicz 1. Aby utworzyć test dla jednej klasy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Projects na wybraną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI W wymaganiach nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na

Bardziej szczegółowo

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4 Department/ Institute: Department of Modern Languages/Institute of Applied Linguistics Applied linguistics assistant first cycle degree full time programme for students with prior knowledge of German Course

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów

list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów Jak napisać list formalny po angielsku? list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów towarzyskich; takie listy muszą być napisane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Biologia Biotechnologia Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Cele konkursu: 1. Zainteresowanie uczniów kulturą krajów anglojęzycznych, 2. Wzbogacenie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, 3. Motywowanie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

b. umiejętności: 1. student umie komunikować się w sytuacjach związanych z podróżowaniem oraz przez telefon; 2. student potrafi wydawać polecenia;

b. umiejętności: 1. student umie komunikować się w sytuacjach związanych z podróżowaniem oraz przez telefon; 2. student potrafi wydawać polecenia; JĘZYK ANGIELSKI 1. Informacje o przedmiocie (zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot, osobie prowadzącej 1.1. Nazwa przedmiotu (zajęć): Język angielski 1.2. Forma przedmiotu: Ćwiczenia, e-learning

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Kierunek archeologia mieści się w obszarze nauk humanistycznych.

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Kierunek archeologia mieści się w obszarze nauk humanistycznych. Załącznik nr 1 do uchwały nr 441/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHEOLOGIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM S PE C JA L I Z AC JA N A K I ER U N K U F I LO LO G I A A N G I EL S K A Informacja ogólna Podstawowym celem kształcenia w specjalizacji Komunikacja w środowisku europejskim

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-R2A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY ARKUSZ III MAJ ROK 2006 Czas pracy 110 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

Normy terminologiczne w informacji naukowej

Normy terminologiczne w informacji naukowej XII KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ Zakopane 2013 Normy terminologiczne w informacji naukowej Anna Matysek Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Kartograficzne opisanie świata. - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth.

Kartograficzne opisanie świata. - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth. Kartograficzne opisanie świata - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth Robert Olszewski Dobry kartograf musi być zarówno uczonym, jak i artystą. Musi posiadać

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH

JĘZYK ANGIELSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ CZEŚĆ I LISTENING COMPREHENSION Task 1. 1.1. B 1.2. D 1.3. C 1.4. B 1.5. A 1.6. D 1.7. A 1.8. C Task

Bardziej szczegółowo

Angielsko-polskie i polsko-angielskie słowniki specjalistyczne ( ) Analiza terminograficzna

Angielsko-polskie i polsko-angielskie słowniki specjalistyczne ( ) Analiza terminograficzna UNIWERSYTET WARSZAWSKI KATEDRA JĘZYKÓW SPECJALISTYCZNYCH M a r e k Ł u k a s i k Angielsko-polskie i polsko-angielskie słowniki specjalistyczne (1990-2006) Analiza terminograficzna Warszawa 2007-1 - Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Zjawiska dyspersyjne i przewodnictwo elektryczne w relaksorach, multiferroikach i strukturach wielowarstwowych

Zjawiska dyspersyjne i przewodnictwo elektryczne w relaksorach, multiferroikach i strukturach wielowarstwowych Zjawiska dyspersyjne i przewodnictwo elektryczne w relaksorach, multiferroikach i strukturach wielowarstwowych Ryszard Skulski Zjawiska dyspersyjne i przewodnictwo elektryczne w relaksorach, multiferroikach

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Jan Marek Matuszkiewicz Regionalizacja geobotaniczna Polski, IGiPZ PAN, Warszawa, 2008.

Jan Marek Matuszkiewicz Regionalizacja geobotaniczna Polski, IGiPZ PAN, Warszawa, 2008. ZastrzeŜenia odnośnie korzystania z opracowania Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim, które przysługuje Janowi Markowi Matuszkiewiczowi. Kopiowanie i rozpowszechnianie opracowania w całości

Bardziej szczegółowo

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl Copyright for Polish edition by Bartosz Goździeniak Data: 4.06.2013 Tytuł: Pytanie o czynność wykonywaną w czasie teraźniejszym Autor: Bartosz Goździeniak e-mail: bgozdzieniak@gmail.com Darmowy artykuł,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: 2 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: Treści uzupełniające Rodzaj zajęć: Ćwiczenia JĘZYK OBCY (JĘZYK ANGIELSKI) Foreign Language (English) Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year ITALIANITYKA ITALIAN TUDIE Plan studiów (siatka godzin) dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2015-2016 tudy programme (table of courses) starting with the 2015-2016 academic year Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Znak forma podstawowa 4 budowa i proporcje 5 pole ochronne 6 kolorystyka 7 warianty monochromatyczne 8 tła znaku 9 niedozwolone stosowanie znaku 11

Znak forma podstawowa 4 budowa i proporcje 5 pole ochronne 6 kolorystyka 7 warianty monochromatyczne 8 tła znaku 9 niedozwolone stosowanie znaku 11 Znak forma podstawowa 4 budowa i proporcje 5 pole ochronne 6 kolorystyka 7 warianty monochromatyczne 8 tła znaku 9 niedozwolone stosowanie znaku 11 Druki firmowe bilet wizytowy imienny 14 papier firmowy

Bardziej szczegółowo

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 Course title in English Course title in Polish Year of studies Grammar Grammar Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Archeologia studia I stopnia Rok I Forma Sala Nazwa przedmiotu Prowadzący zajęć Rok ECTS

Archeologia studia I stopnia Rok I Forma Sala Nazwa przedmiotu Prowadzący zajęć Rok ECTS Termin Liczba godzin Dzień Godziny Uwagi I sem II sem pon 8:00-9:30 pon 9:45-11:15 pon 11:30-13:00 pon 13:15-14:45 pon 13:15-14:45 pon 15:00-16:30 pon 15:00-16:30 pon 16:45-18:15 pon 18:30-20:00 wt 8:00-9:30

Bardziej szczegółowo

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18

WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 WNZZ-4052-5/2015 Poznań, 2015-06-18 Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza K O N K U R S na stanowisko adiunkta w Katedrze Higieny Żywienia Człowieka

Bardziej szczegółowo

2. Nabieramy umiejętności korzystania ze słowników

2. Nabieramy umiejętności korzystania ze słowników a. 2. Nabieramy umiejętności korzystania ze słowników Uczeń: i. a) Wiadomości zna rodzaje słowników i encyklopedii, zna budowę encyklopedii i słowników, zna zasady korzystania z encyklopedii i słowników,

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Niektóre zasady pisania prac dyplomowych

Niektóre zasady pisania prac dyplomowych Niektóre zasady pisania prac dyplomowych Praca dyplomowa licencjacka/inżynierska Wymaga samodzielnego rozwiązania problemu zawodowego, technicznego lub badawczego w zakresie wiedzy zdobytej podczas studiów.

Bardziej szczegółowo

Władysław Miodunka. CZEŚĆ, JAK SIĘ MASZ? SPOTKAMY SIĘ W POLSCE. Tom I Podręcznik do nauki języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom podstawowy A1

Władysław Miodunka. CZEŚĆ, JAK SIĘ MASZ? SPOTKAMY SIĘ W POLSCE. Tom I Podręcznik do nauki języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom podstawowy A1 CONTENTS Introduction Lekcja 0 Introduction to Polish pronunciation and spelling Lekcja 1 1.1. Agnieszka, Robert i Michel Warto zapamiętać te słowa! - CZŁOWIEK 1.2. Gramatyka jest ważna. Grammatical commentary

Bardziej szczegółowo

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność Fiszki, metoda powtórkowa. System pięciu przegródek Pierwszego dnia nauki możemy zacząć od przyswojenia 10-15 nowych słówek. Wkładamy je wtedy do przegródki numer 1. Kolejnego dnia zaczynamy od powtórki

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo