REGULAMIN KONKURSU DLA UCZESTNIKÓW BIEGU ROZLIOSKA 13-TKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU DLA UCZESTNIKÓW BIEGU ROZLIOSKA 13-TKA"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Hasło promujące wiedzę o Osiedlu Rozalin DLA UCZESTNIKÓW BIEGU ROZLIOSKA 13-TKA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Nazwa konkursu] Konkurs (nazywany dalej Konkursem ) będzie prowadzony pod nazwą: Hasło promujące wiedzę o Osiedlu Rozalin [Organizator Konkursu] Organizatorem Konkursu jest Novum Plus sp. z o.o. z siedzibą w Lusówku przy ul. Storczyka 31B, (62 080) Tarnowo Podgórne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznao Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zwana dalej Organizatorem [Strona internetowa Konkursu] Wszelkie informacje dotyczące Konkursu będą udostępniane za pośrednictwem strony internetowej Organizatora dostępnej pod adresem w zakładce Regulamin/Informacje (zwanej dalej: Stroną WWW ) [Cele Konkursu] Konkurs jest prowadzony w celu promocji Osiedla Rozalin, integracji mieszkaoców wsi Lusówko oraz całej gminy Tarnowo Podgórne, popularyzacji biegania, promocji gminy Tarnowo Podgórne oraz terenów zielonych wokół Jeziora Lusowskiego [Zasięg Konkursu] Konkurs prowadzony będzie wyłącznie dla uczestników biegu Rozalioska 13-tka, który odbędzie się w dniu, a którego szczegółowe warunki zostały określone w Regulaminie Biegu Rozalioska 13-tka (sobota), zamieszczonym na Stronie WWW (dalej jako: Regulamin Biegu ) [Czas trwania Konkursu] Konkurs odbędzie się w dniu bezpośrednio po zakooczeniu zmagao sportowych w ramach biegu Rozalioska 13-tka [Uczestnicy Konkursu] Konkurs skierowany jest wyłącznie do uczestników biegu Rozalioska 13-tka, którzy wypełnili wszelkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie Biegu oraz ukooczyli sam bieg w czasie maksymalnym określonym w pkt. 3 Regulaminu Biegu (dalej indywidualnie jako: Uczestnik ). Strona 1 z 8

2 1.8. [Regulamin] Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem ) stanowi podstawę Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora. Treśd Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie WWW. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowieo Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612 ze zm.). 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 2.1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny W Konkursie mogą brad udział wyłącznie osoby fizyczne, które wypełniły wszelkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie Biegu oraz ukooczyły bieg Rozalioska 13-tka w czasie maksymalnym określonym w pkt. 3 Regulaminu, z wyłączeniem: a) pracowników Organizatora, b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu, c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeostwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie zobowiązane są zgłosid do Organizatora do biura zawodów bezpośrednio po zakooczeniu biegu. 3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 3.1. Konkurs polega na wykonaniu zadania konkursowego sprowadzającego się do wymyślenia jak najciekawszego hasła dotyczącego Osiedla Rozalin zawierającego jedną zaletę Osiedla Rozalin wyróżniającą je spośród innych tego rodzaju osiedli mieszkaniowych (dalej jako Zadanie ). O wyborze najlepszych Zadao decydowad będzie według własnego uznania komisja konkursowa, o której mowa w punkcie 3.5. poniżej Konkurs rozpocznie się w biurze zawodów po wystąpieniu wcześniejszego z następujących zdarzeo: a) upływie maksymalnego czasu wyznaczonego na pokonanie trasy biegu, o którym mowa w pkt. 3 Regulaminu Biegu; lub b) ukooczeniu biegu przez ostatniego Uczestnika, Strona 2 z 8

3 3.3. Na wykonanie Zadania Uczestnicy będą mieli 20 minut liczonych od momentu przekazania im kart, na których zostanie zapisane wymyślone przez Uczestnika hasło Po udzieleniu wykonaniu Zadania Uczestnicy przekazują karty z hasłem Organizatorowi O wyniku Konkursu rozstrzygnie powołana w tym celu komisja konkursowa (dalej jako: Komisja ), która niezwłocznie po zakooczeniu czasu trwania Konkursu, o którym mowa w pkt powyżej, wyłoni 45 najciekawszych i najlepszych w opinii Komisji Zadao Nagrody, o których mowa w pkt. 4 poniżej, otrzymuje 45 Uczestników, których hasła zostaną wybrane przez Komisję Uczestnikom Konkursu zabrania się podejmowania w związku z uczestnictwem w Konkursie działao sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w związku z uczestnictwem w Konkursie w celach niezgodnych z prawem. 4. NAGRODY 4.1. W Konkursie przewidziano nagrody dla Uczestników Wykaz nagród w Konkursie wraz z określeniem ich wartości stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Nagrody określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu będą przyznawane kolejno od Zadao najciekawszych i najlepszych w opinii Komisji począwszy od nagrody wskazanej w pozycji 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu, aż do wyczerpania puli nagród Jeden Uczestnik może wygrad tylko 1 (jedną) nagrodę w ramach Konkursu Zwycięzcom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę nagród w ekwiwalencie pieniężnym, ani roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę Zwycięzca Konkursu nie może przenieśd prawa do nagrody na osoby trzecie Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody Nagrody będą przekazywane w biurze zawodów bezpośrednio po ogłoszeniu wyników Konkursu. Otrzymanie nagrody zostanie potwierdzone przez Uczestnika w protokole wydania nagrody Nagroda zostanie wydana wyłącznie do rąk Uczestnika po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości Uczestnika i weryfikacji przez Organizatora danych identyfikujących Uczestnika Nagrody, do których uczestnicy utracili prawo (zrzekli się nagrody) z przyczyn wskazanych w Regulaminie pozostają w dyspozycji Organizatora. 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszad Organizatorowi w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do 7 dni od dnia zakooczenia Konkursu na adres Organizatora z dopiskiem: konkurs Hasło promujące wiedzę o Osiedlu Rozalin- reklamacja O zachowaniu terminu na złożenie reklamacji decyduje data stempla pocztowego, data złożenia pisma zawierającego reklamację w siedzibie Organizatora, data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację lub data zarejestrowania wpływu wiadomości zawierającej w swej treści reklamację Reklamacje kierowad należy w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w punkcie 1.2. Regulaminu, w formie elektronicznej na adres Strona 3 z 8

4 5.4. Reklamacja powinna zawierad imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator Rozpatrzenie reklamacji oraz wysłanie zawiadomienia o jej rozstrzygnięciu każdorazowo nastąpi najpóźniej 10 (dziesiątego) dnia liczonego od dnia wpływu reklamacji do Organizatora. Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazane zostanie jednocześnie w formie pisemnej i elektronicznej Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeo na drodze postępowania sądowego przed miejscowo właściwym sądem powszechnym. 6. ODPOWIEDZIALNOŚD 6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzied lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeo losowych, w tym siły wyższej; b) niedoręczenie/nieprzekazanie zwycięzcom Konkursu nagrody spowodowane niestawieniem się zwycięzcy Konkursu we wskazanym przez Organizatora miejscu i czasie Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy nagrody o wygranej z przyczyn, jakie leżą po stronie Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych osobowych. 7. PRAWA AUTORSKIE. DANE OSOBOWE 7.1. Opracowane przez Uczestników w ramach wykonania Zadania hasła dotyczące promocji Osiedla Rozalin powinny byd wynikiem indywidualnej pracy twórczej danego Uczestnika i nie mogą one naruszad praw osób trzecich oraz powinny byd wolne od wad prawnych. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatora roszczeo związanych z naruszaniem praw autorskich do hasła opracowanego przez Uczestnika, Uczestnik zwolni Organizatora z wszelkich roszczeo, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia takiej osoby trzeciej (w tym odszkodowanie i zadośduczynienie), pokryje wszelkie koszty procesu lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem Z chwilą zgłoszenia przekazania Organizatorowi hasła promocyjnego, opracowanego w ramach Konkursu, Uczestnik, niezależnie od faktu uzyskania nagrody w Konkursie, przenosi na Organizatora bez prawa do odrębnego wynagrodzenia majątkowe prawa autorskie do korzystania i rozporządzania stworzonym przez Uczestnika hasłem promocyjnym, na polach eksploatacji określonych w pkt poniżej W ramach przeniesienia na Organizatora majątkowych praw autorskich, do przekazanych mu haseł promocyjnych, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe w zakresie następujących pól eksploatacji: (i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie określoną techniką Strona 4 z 8

5 egzemplarzy haseł promocyjnych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, (ii) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których hasło promocyjne utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; (iii) w zakresie rozpowszechniania hasła promocyjnego w każdy inny sposób w szczególności udostępniania publicznie tak, aby każdy mógł mied do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie, o których mowa powyżej, w sposób definitywny, a wynikające z nich uprawnienia Organizatora, mają charakter nieograniczony w czasie, trwając bez ograniczeo terytorialnych Organizator jest uprawniony do korzystania z haseł promocyjnych w sposób anonimowy bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskich haseł promocyjnych Uczestnikom (autorom) tych haseł, poza ewentualnym uprawnieniem do uzyskania nagrody zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora oraz podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu komórkowego, adres Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.) Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy przesyład na adres Organizatora wskazany w punkcie 1.2. Regulaminu Po zakooczeniu Konkursu dane Uczestników zostaną zniszczone i nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim. 8. POSTANOWIENIA KOOCOWE 8.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie, a w szczególności Uczestnik zobowiązuje się nie ingerowad w przebieg Konkursu w sposób naruszający jego zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora. Strona 5 z 8

6 8.2. Organizator ma prawo wykluczyd Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku rażącego naruszenia przez Uczestnika istotnych postanowieo Regulaminu, w tym w sytuacji podawania nieprawdziwych danych Uczestnik może w każdym czasie zrezygnowad z udziału w Konkursie bez względu na przyczynę. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody Pytania dotyczące Konkursu można kierowad na adres mailowy: 8.5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Załączniki: - Lista nagród 1. Pobyt dla dwóch osób na weekend w sezonie letnim w Hotelu Białym w Skorzęcinie 550 zł 2.Telewizor 50 cali LG zł 3. Toyota AURIS z napędem hybrydowym na weekend zł 4. Nocleg w pokoju dwuosobowym w Hotelu Olimpic we Wronkach zł 5. Bon o wartości 100 zł w restauracji lub pubie Hotelu Olimpic we Wronkach 6. Zabieg SPA w Hotelu Olimpic we Wronkach - 50 zł 7. Mikrofalówka Samsung zł 8. Odkurzacz Zelmer zł 9. Suszarkę do włosów Zelmer 78 zł 10. Stojący Wentylator 70 zł 11. Mini Wieża Panasonic 300 zł 12. Trójstopniowy system filtrujący do montażu pod zlewozmywak 160 zł 13. Głośniki do smart fona zł 14. Głośniki do smart fona zł 15. Czajnik bezprzewodowy 100 zł 16. Saszetka na pas 34,50 zł 17. Saszetka na pas 34,50 zł Strona 6 z 8

7 18. Wieszak magnetyczny plus pendrive 30 zł 19. Wieszak magnetyczny plus pendrive 30 zł 20. Wieszak magnetyczny plus pendrive 30 zł 21. Wieszak magnetyczny plus pendrive 30 zł 22. Wieszak magnetyczny plus pendrive 30 zł 23. Wieszak magnetyczny plus pendrive 30 zł 24. Wieszak magnetyczny plus pendrive 30 zł 25. Wieszak magnetyczny plus pendrive 30 zł 26. Wieszak magnetyczny plus pendrive - 30 zł 27. Wieszak magnetyczny plus pendrive 30 zł 28. Plecak młodzieżowy -166 zł 29. Plecak młodzieżowy zł 30. Plecak młodzieżowy zł 31. Plecak młodzieżowy zł 32. Plecak młodzieżowy zł 33. Saszetka na pas - 34,50 zł 34. Saszetka na pas - 34,50 zł 35. Saszetka na pas - 34,50 zł 36. Saszetka na pas 34,50 zł 37. Saszetka na pas - 34,50 zł 38. Saszetka na pas 34,50 zł 39. Saszetka na pas 34,50 zł 40. Saszetka na pas 34,50 zł 41. Czajnik bezprzewodowy 100 zł 42.MP3-100 zł 43. Kamera sportowa 180 zł Strona 7 z 8

8 44. Słuchawki 50 zł 45. Słuchawki 50 zł Strona 8 z 8

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Selfie

REGULAMIN KONKURSU Selfie REGULAMIN KONKURSU "Selfie I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Selfie" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Spróbuj sandwicza Cordon Bleu i wygraj weekend w Paryżu. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Spróbuj sandwicza Cordon Bleu i wygraj weekend w Paryżu. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Spróbuj sandwicza Cordon Bleu i wygraj weekend w Paryżu I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu ( Organizator ) Spróbuj sandwicza Cordon Bleu i wygraj weekend w Paryżu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT promujący inwestycję Polskiego LNG S.A. - Terminala LNG w Świnoujściu oraz promujący rozwój technologii przesyłu gazu skroplonego I. Organizator i postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZAREKLAMUJ SWÓJ BIZNES 2. EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU ZAREKLAMUJ SWÓJ BIZNES 2. EDYCJA REGULAMIN KONKURSU ZAREKLAMUJ SWÓJ BIZNES 2. EDYCJA (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą ZaREklamuj swój biznes

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo