Spis treści strona Umowy budowlane obowiązkowe zapisy, klauzule, zabezpieczenia oraz gotowe przykłady

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści strona 1. 1. Umowy budowlane obowiązkowe zapisy, klauzule, zabezpieczenia oraz gotowe przykłady"

Transkrypt

1 Spis treści strona 1 Spis treści Noty autorskie Spis dokumentów na pendrivie Instrukcja użytkowania aplikacji Teczka dokumentacji budowlanej 1. Umowy budowlane obowiązkowe zapisy, klauzule, zabezpieczenia oraz gotowe przykłady CO NOWEGO 1.1. Nowe wytyczne przy zawieraniu umów budowlanych katalog zapisów prawnych, granice odpowiedzialności stron PRZYKŁADY 1.2. Praktyczne określenie wybranych zapisów w umowach budowlanych Określenie przedmiotu umowy Określenie reguł podwykonawstwa Tryb realizacji robót Zasady aneksowania umów 1.3. Obowiązkowe klauzule umowne przy zawieraniu umów 1.4. Zabezpieczenia kontraktowe kaucje i kary umowne 1.5. Dodatkowe umowy serwisowe na urządzenia ujęte w projekcie 2. Procedury administracyjne przy rozpoczynaniu robót budowlanych CO NOWEGO 2.1. Obowiązkowe czynności, które należy wykonać przed przystąpieniem do realizacji inwestycji budowlanej Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszar NATURA Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalenie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji Decyzja o warunkach zabudowy Mapa do celów projektowych

2 strona 2 Spis treści Geodezyjne wyznaczanie obiektów budowlanych w terenie Pozwolenie wodnoprawne Projekt budowlany Pozwolenie na budowę Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku odstąpienia od projektu budowlanego 2.2. Nowe procedury potwierdzające prawo do terenu na cele budowlane oraz przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej Procedura potwierdzająca posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 2.3. Zatwierdzanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę Opłaty skarbowe obowiązujące przy procedurze wydawania pozwolenia na budowę Miejsce złożenia i odbioru dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz sposób i termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania pozwolenia na budowę Tryb odwoławczy od udzielonej decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego Zgłoszenie o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego do organu administracji architektoniczno-budowlanej OBOWIĄZKI 2.4. Warunki przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy przed rozpoczęciem robót aktualne wytyczne i praktyczne wskazówki 2.5. Przystąpienie do prowadzenia robót budowlanych Roboty budowlane i budowy podlegające zgłoszeniu 3. Prowadzenie i kontrola jakości robót dobre praktyki CO NOWEGO 3.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych 3.2. Zasady wprowadzania zmian podczas realizacji robót w stosunku do prac przewidzianych w umowie i projekcie

3 Spis treści strona 3 TABELE 3.3. Wymagania kontroli jakości realizowanych robót Dokumentacja kontroli jakości w budownictwie Nowe wymagania dotyczące kontroli jakości w procesie budowlanym po zmianie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Roboty ziemne i konstrukcyjne Roboty wykończeniowe Zabezpieczenia i izolacje Kontrola jakości robót elewacyjnych w odniesieniu do Polskich Norm i warunków technicznych Kontrola jakości wykonania posadzek przemysłowych Kontrola instalacji budowlanych Badanie i sprawdzenie przewodów kominowych w obiekcie budowlanym Badania odbiorcze instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym oddawanym do użytkowania Sprawdzenie instalacji piorunochronnej jako bieżące utrzymanie obiektu budowlanego w odpowiednim stanie technicznym PROCEDURY 3.4. Czynności kontrolne organów Nadzoru Budowlanego dotyczące kontroli obiektu budowlanego będącego w trakcie budowy 3.5. Prowadzenie robót budowlanych uznawanych za szczególnie niebezpieczne 4. Odbiór prac budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi, normami PN-EN CO NOWEGO 4.1. Odbiory prac zanikających i częściowych jakie badania, pomiary i próby należy przeprowadzać w trakcie realizacji inwestycji Procedury odbiorów częściowych Warunki i kryteria odbiorów częściowych w zależności od etapu prac budowlanych Procedury odbiorów i kontroli instalacji budowlanych 4.2. Odbiór dokumentacji powykonawczej zasady weryfikacji poprawności prowadzenia Dziennika budowy Rysunki i opisy służące realizacji inwestycji Książka obmiarów

4 strona 4 Spis treści Operaty geodezyjne Protokół przekazania dokumentacji powykonawczej Najczęstsze pytania i wątpliwości związane z prowadzeniem i przekazaniem dokumentacji powykonawczej KONTROLE 4.3. Weryfikacja poszczególnych robót według dokumentacji budowlanej co należy sprawdzić w obiekcie przed odbiorem 4.4. Warunki przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego Co sprawdzają i do czego najczęściej mają uwagi inspektorzy Nadzoru Budowlanego i Państwowej Straży Pożarnej podczas kontroli obiektu przygotowanego do użytkowania Najczęściej występujące nieprawidłowości ujawniane przez organy Nadzoru Budowlanego w związku ze złożeniem przez inwestora zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, składane przez inwestora do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej 5. Odpowiedzialność i współpraca na linii: inwestor kierownik budowy projektant CO NOWEGO 5.1. Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego najważniejsze dokumenty zabezpieczające poprawność prowadzenia i odbioru inwestycji budowlanej Odpowiedzialność kierownika budowy z tytułu prowadzenia dokumentacji budowy 5.2. Problemy z realizacją warunków projektu budowlanego obowiązki projektanta i inwestora wobec kierownika budowy WYTYCZNE 5.3. Wymagane roboty dodatkowe nieujęte w projekcie budowlanym jak je udokumentować i rozliczyć 5.4. Wady i błędy projektowe obowiązki wykonawcy Odpowiedzialność za błędy w sztuce budowlanej i projektowej 5.5. Wytyczne w zakresie rozliczania robót w przypadku ogłoszenia upadłości głównego wykonawcy lub przedwczesnego rozwiązania umowy o roboty budowlane

5 Spis treści strona 5 OBOWIĄZKI 5.6. Inspektor nadzoru inwestycyjnego, inwestor zastępczy, kierownik budowy zadania i obowiązki Obowiązki kierownika budowy wynikające z ustawy Prawo budowlane orzecznictwo sądowe 5.7. Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy

6 strona 6 Spis treści

7 Spis dokumentów na pendrivie strona 1 Spis dokumentów na pendrivie 1. UMOWY BUDOWLANE 1.1. UMOWY BUDOWLANE WZORY Umowa o roboty budowlane Umowa o prace remontowo-budowlane Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji Umowa o kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych (inwestor wykonawca podwykonawca) Umowa przedwstępna o roboty budowlane Umowa o prace projektowe Umowa o prace projektowe i sprawowanie nadzoru autorskiego Umowa o sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego Umowa nadzoru robót budowlanych Umowa z Generalnym Wykonawcą na realizację przedsięwzięcia Umowa o sprawowanie funkcji kierownika budowy Umowa z kierownikiem budowy Umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego Umowa o kompleksowe wykonanie robót ziemnych i organizacji placu budowy Umowa na wykonanie prac geodezyjnych Umowa na wykonanie prac elektrycznych Umowa na realizację pokrycia dachu Umowa na dostawy betonu Umowa na wykonanie usług transportowych Umowa współpracy w zakresie dostawy kruszywa Umowa dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej Umowa na dostawę i montaż bramy garażowej Umowa o ochronę mienia Umowa na odbiór i gospodarowanie odpadami Umowa o odnowienie, remont pomieszczeń Umowa o roboty budowlane w sprawach zamówień publicznych Umowa o zastępstwo inwestycyjne Umowa w sprawie współfinansowania inwestycji Umowa gwarancji na wykonanie robót budowlanych Umowa gwarancji na wykonanie instalacji odgromowej Kontrakt menedżerski Kontrakt o zarządzanie inwestycjami budowlanymi

8 strona 2 Spis dokumentów na pendrivie Umowa o przygotowanie ekspertyzy lub prace konsultingowe Umowa na badania laboratoryjne zagęszczeń i nośności oraz nadzór nad wykonywaniem badań Umowa przelewu wierzytelności 1.2. GWARANCJE I ZABEZPIECZENIA UMOWNE Szczegółowe warunki gwarancji na roboty budowlane Gwarancja zapłaty za roboty budowlane Gwarancja zwrotu zaliczki Gwarancja usunięcia wad i usterek Terminarz przeglądów robót w okresie gwarancji i rękojmi Nieodwołalna i bezwarunkowa gwarancja bankowa 1.3. EGZEKWOWANIE WARUNKÓW UMOWY Przedsądowe wezwanie do zapłaty Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (ustawowe) Oświadczenie o naliczeniu kary umownej Pozew o zapłatę za wady budowlane, remontowe 1.4. INNE Szczegółowa instrukcja opracowania umowy o roboty budowlane Aneks do umowy z kierownikiem budowy Zapytanie o zatrudnienie podwykonawców Oświadczenie inwestora o akceptacji umowy z podwykonawcą Sprzeciw inwestora do warunków umowy z podwykonawcą Zlecenie wykonania robót Oświadczenie o przelewie wierzytelności Potwierdzenie przyjęcia zlecenia 2. PROCEDURY ADMINISTRACYJNE 2.1. PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI Wniosek o pozwolenie na budowę Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

9 Spis dokumentów na pendrivie strona 3 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Wniosek o udzielenie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków Wniosek o podanie możliwości i warunków technicznych podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej Wniosek o wydanie warunków podłączenia do kanalizacji sanitarnej Zgłoszenie budowy niewymagającej pozwolenia na budowę Zgłoszenie robót budowlanych polegających na wymianie dachu Zgłoszenie pracy geodezyjnej Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia działki Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Oświadczenie sąsiada o zgodzie na budowę Zgłoszenie robót rozbiórkowych niewymagających pozwolenia Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów 2.2. REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego (przyjęcie obowiązków) Oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków Oświadczenie o posiadaniu Dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej Wniosek o zarejestrowanie Dziennika budowy Wniosek o ostemplowanie Dziennika budowy Protokół przekazania terenu budowy Protokół wprowadzenia i przekazania placu budowy Codzienna kontrola stanu BHP na placu budowy Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Wystąpienie o zmiany w rozwiązaniach projektowych Zawiadomienie o zmianach uczestników procesu budowlanego Przykładowy protokół kontroli organu Nadzoru Budowlanego dotyczący budowy obiektu budowlanego analiza kontroli w budowie Wystąpienie o usprawnienia procesu budowy Zawiadomienie o wyznaczeniu koordynatora nadzoru inwestorskiego Oświadczenie o zgodzie, odmowie na ustanowienie nadzoru inwestorskiego,autorskiego Odwołanie od decyzji ustanowienia nadzoru inwestorskiego, autorskiego Protokół przekazania terenu budowy wykonawcy robót Wystąpienie kierownika budowy o zmiany projektowe

10 strona 4 Spis dokumentów na pendrivie 3. PROWADZENIE I KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 3.1. KONTROLA WYROBÓW BUDOWLANYCH Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wyrobów budowlanych Protokół oględzin wyrobu budowlanego Protokół pobrania próbki wyrobu budowlanego Protokół kontroli wyrobów budowlanych Sprawozdanie z badań próbki wyrobu budowlanego Procedura zatwierdzenia materiałów budowlanych stosowanych w remontach, modernizacji Informacja o wyrobach zawierających azbest Pozwolenie na wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych Symbole, zwroty, kategorie substancji niebezpiecznych 3.2. LISTY KONTROLNE Lista kontrolna montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań Lista kontrolna do prac szczególnie niebezpiecznych 3.3. PLAN BIOZ Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wzór 3.4. INSTRUKCJE BHP DLA PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH Ramowa instrukcja BHP Instrukcja BHP dla pracownika obsługującego betoniarkę Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki BMK Instrukcja BHP przy obsłudze wibratora pogrążalnego Instrukcja BHP przy obsłudze wibratora powierzchniowego Instrukcja BHP przy obsłudze łopaty mechanicznej Instrukcja BHP dla obsługi młota wyburzeniowego Instrukcja BHP i ppoż. przy obsłudze urządzeń i instalacji energetycznych Instrukcja BHP i ppoż. przy eksploatacji urządzeń oświetlenia elektrycznego Instrukcja BHP na stanowisku elektryka poniżej 1 kv Instrukcja BHP dla elektryka Instrukcja BHP dla tokarzy Instrukcja BHP dla ślusarzy Instrukcja BHP na stanowisku hydraulika Instrukcja BHP przy wykonywaniu ręcznych wykopów ziemnych Instrukcja BHP przy pracach zbrojarskich Instrukcja BHP przy pracach betonowych i żelbetowych Instrukcja BHP przy pracach murarskich i tynkarskich Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac dekarskich Instrukcja BHP przy pracach rozbiórkowych

11 Spis dokumentów na pendrivie strona 5 Instrukcja ogólna BHP dla pracowników wykonujących prace na wysokości Instrukcja BHP dla montera urządzeń i aparatury na wysokości Instrukcja BHP dla pracowników obsługujących wyciągarkę budowlaną Instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia przejezdnego do produkcji kręgów Instrukcja BHP przy obsłudze piły do cięcia betonu Instrukcja BHP przy obsłudze ręcznych urządzeń do podnoszenia towaru Instrukcja BHP przy obsłudze giętarki mechanicznej Instrukcja BHP przy obsłudze nożyc mechanicznych Instrukcja BHP przy obsłudze sprężarek powietrznych Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym Instrukcja BHP przy spawaniu elektrycznym Instrukcja BHP spawania w zbiornikach Instrukcja BHP na stanowisku palacza w kotłach wodnych i parowych CO Instrukcja BHP dla kotła na paliwo ciekłe lub gazowe o mocy powyżej 50 kw Instrukcja BHP dla kotła na paliwo stałe o mocy powyżej 50 kw Instrukcja udzielania pierwszej pomocy Instrukcja postępowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja alarmowania w przypadku powstania pożaru Instrukcja bezpiecznej obsługi i eksploatacji gaśnicy pianowej Instrukcja ppoż. dla budynków i pomieszczeń administracyjno-biurowych Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo 3.5. INNE Karta gwarancji jakości obiektu budowlanego, wykonanych robót 4. ODBIÓR PRAC BUDOWLANYCH 4.1. ZAKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH Oświadczenie o wykonaniu robót budowlanych wykonanych bez odstępstw od projektu Oświadczenie o wykonaniu robót budowlanych z odstępstwami od projektu Oświadczenie kierownika budowy w związku z zakończeniem budowy Oświadczenie inwestora o zakończeniu robót budowlanych Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych Oświadczenie o usunięciu nieprawidłowości sanitarno-higienicznych Oświadczenie o zgodności projektu domu z przepisami Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego

12 strona 6 Spis dokumentów na pendrivie 4.2. PROTOKOŁY ODBIORÓW BUDOWLANYCH Protokół kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego Protokół odbioru końcowego Protokół technicznego odbioru robót Protokół odbioru końcowego budowy, robót budowlanych Protokół odbioru robót branżowych pod względem technicznym Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji Protokół odbioru technicznego remontu Protokół odbioru prac geodezyjnych Protokół badań i sprawdzeń wewnętrznej instalacji elektrycznej, przyłącza elektrycznego Protokół z odbioru przyłącza wodociągowego Protokół odbioru przewodów kominowych, podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych Protokół z przeglądu i sprawdzenia przewodów dymowych i spalinowych Protokół odbioru częściowego Protokół odbioru technicznego częściowego przewodu kanalizacyjnego Protokół odbioru technicznego częściowego przewodu wodociągowego Protokół przekazania dokumentacji powykonawczej z zakończonej inwestycji Protokół, który właściciel, zarządca musi posiadać po przeprowadzeniu 5-letniego przeglądu ogólnobudowlanego Protokół z pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych Protokół z pomiarów rezystancji uziomów Protokół z pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej Protokół z pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej w instalacjach elektrycznych zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi 4.3. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE Wniosek o pozwolenie na użytkowanie Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego 4.4. INNE Lista kontrolna najczęstsze uwagi NB i PSP podczas kontroli obiektu przygotowanego do użytkowania 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WSPÓŁPRACA 5.1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROCESU BUDOWLANEGO Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych prac z projektem budowlanym

13 Spis dokumentów na pendrivie strona 7 Zawiadomienie inwestora o włamaniu, kradzieży z terenu budowy Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn uszkodzenia mienia Protokół z naprawy gwarancyjnej Harmonogram zatrudnienia pracowników budowlanych Porozumienie w sprawie powołania koordynatora ds. BHP i ppoż. Protokół z ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 5.2. ROSZCZENIA I REKLAMACJE Wezwanie do wykonania umowy Zawiadomienie o wadach fizycznych towaru z wnioskiem o jego wymianę Wezwanie do usunięcia wad budowlanych Wezwanie do przedłożenia gwarancji ubezpieczeniowej 5.3. KALKULACJE I KOSZTORYSY Harmonogram i kosztorys prac remontowych Przykładowy kosztorys na roboty dodatkowe Wycena prac i robót budowlanych wartości czynników cenotwórczych oraz cen jednostkowych

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław ETAP / ZADANIE

Bardziej szczegółowo

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5 Zakres czynności na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji roboty budowlanej polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dotycząca wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Nazwa i adres Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI PWiK Sp. z o.o. ul. Marklowicka 15 44-300 Wodzisław Śląski www.pwik-wodzislaw.pl jrp@pwik-wodzislaw.pl Adres do uzyskania SIWZ, korespondencji

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH TEMAT OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH INWESTYCJA ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W ŁUPAWSKU NA POTRZEBY CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI ADRES Łupawsko, dz. nr

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE Kod wg CPV - 45421135-9 Obiekt - Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Jaracza 9 Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INWESTYCJA: Modernizacja kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku Urzędu Gminy ADRES: INWESTOR: BRANŻA: CPV: Krzynowłoga Mała Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej Ul. Kościelna 3 06-316

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIE PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL. DĘBICKIEJ W RZESZOWIE OBIEKT PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: BUDOWA, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE CENTRUM GASTRONOMII Z DIETETYKĄ I BIOOCENĄ ŻYWNOŚCI WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH mgr inż. Mirosława Witczak Krotoszyn, ul. Rynek 1/4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00 Kryta pływalnia przy Zespole Szkół w Redzikowie wraz z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

STWiOR IS Data: Podpis:

STWiOR IS Data: Podpis: Nazwa Inwestora i adres: Nazwa Jednostki Projektowej i adres: Nazwa obiektu budowlanego i lokalizacja: GMINA POPIELÓW 46-090 POPIELÓW UL. OPOLSKA 13 BIURO INŻYNIERSKIE SEROWIK-ROGALSKI 45-123 OPOLE, UL.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS TREŚCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS TREŚCI WYMAGANIA OGÓLNE SPIS TREŚCI Strona tytułowa Spis treści Temat, zakres i podstawa opracowania Założenia wyjściowe do kosztorysowania Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót WYMAGANIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00 1 SPIS TRESCI 1. 1.WSTEP... 3 1.1. Przedmiot OST... 3 1.2. Zakres stosowania OST... 3 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo