Podniebne skoki w parku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podniebne skoki w parku"

Transkrypt

1

2

3 W numerze: Czy miasto ma byæ dobrym wujkiem? E. Banaszkiewicz... 4 Statut Miasta Otwocka T. Mojsa... 6 Odpowiedzialnoœæ urzêdnika A. Szaci³³o... 7 Jubileuszowa, 10 akcja Sprz¹tania Œwiata A. Kubajek... 8 A mnie jest szkoda lata fotoreporta K. Gralik Bêdzie lepsza woda A. Kubajek Podatkiem w prasê A. Kubajek...13 Koniec kryzysu w mieszkalnictwie A. Kubajek...14 aba? Fuj!!! Tomasz Jastrzêbski...16 Sklep przyjazny dla klienta Konkurs...17 Bez inkasenta Kazimierz Laskus...18 W³adzo! yj oszczêdniej i rz¹dÿ lepiej J. B¹k...19 Pasja stanie siê Twoj¹ pasj¹! P. Suma³o...20 Wszystko mo e siê zdarzyæ E. Banaszkiewicz...21 Pomidorowe zag³êbie pod Otwockiem W. Kielan Pomidor w komisji œledczej R. Gulczyñski Maj¹ k³y, maj¹ pazury M. Sczerba Proton pêka³ w szwach E. Banaszkiewicz...24 II Otwarte Mistrzostwa w Koszykówce Ulicznej E. Banaszkiewicz...25 Dwa ywio³y utwory poetyckie K. Œladewskiego Og³oszenia...28 Zapa³czane etykiety E. Banaszkiewicz...29 Polska to goœcinny kraj A. Kubajek...30 Wywiad artystyczny K. Czekajewski...31 Na³êczów Otwock... z Andriollim w tle (III) B. Matysiak..32 MARPE zapomniane sanatorium B. Dudkiewicz...34 By³em w Ostrogu nad Horyniem (II) M. Œwierczyñski...36 Stefan Wa³achowski Z. Wa³achowski...39 Willa Danuta E. Chudzicka...40 S³owacki, trójka, i pi¹tka z Pucharami Rady Miasta J. Rybczyñski...42 Zaskakuj¹ca frekwencja A. Kubajek...44 Wspania³y start i derbowe potkniêcie F. Stokowski...45 Kulturystyka i jazz J. Kacperek...46 Komuna Otwock M. Szczerba...48 Tego jeszcze nie by³o I. Fija³kowska...50 Drzewa wokó³ nas - Jesion A. Skalska-Bogucka...51 Galeria Otwocka. Barbara Czajkowska J.G. Muczke...52 Podniebne skoki w parku str. 11 str. 10 Lady Pank Wielkie sprz¹tanie str. 8-9 Willa Danuta str Gra o Puchar str Wydawca: Druk: Urz¹d Miasta Otwocka Poligrafia GREG, Grzegorz Sitek Redakcja: Otwock-Œwierk, teren IEA, bud. 39, tel Otwock, ul. Armii Krajowej 5, ; kom bud. C, I p., pok , tel ; do 06 w. 132, Redaktor Naczelna: 155 i 188; fax.: ; Ewa Banaszkiewicz Redaguje zespó³ w sk³adzie: El bieta Kwiatkowska, Artur Kubajek Redakcja techniczna, sk³ad i ³amanie: Anna Sêdek, Krzysztof Gralik Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca, zastrzega sobie prawo do skrótów, adiustacji i zmian tytu³ów. Redakcja nie odpowiada za treœæ materia³ów literackich, listów i og³oszeñ. Listy czytelników drukowane s¹ w wersji oryginalnej. Nie drukujemy listów anonimowych. Sta³a wspó³praca: Barbara i Krystyn Dudkiewiczowie, Barbara Matysiak, Franciszek Stokowski, Stanis³aw Zaj¹c Gazeta Otwocka w internecie:

4 C O S Y C H A Æ 4 N A S E S J I? Czy Miasto ma byæ dobrym wujkiem? GAZETA Zmiany w bud ecie miasta na rok bie- ¹cy to zazwyczaj pierwszy punkt na d³ugiej liœcie projektów uchwa³, które radni rozpatruj¹ podczas sesji rady miasta. Jubileuszowa, bo X sesja, zwo³ana na 16 wrzeœnia, rozpoczê³a siê w³aœnie projektem zmian uzupe³nionym o autopoprawki, które w imieniu prezydenta miasta zg³osi³a skarbnik Halina Wieteska. Drobne w skali bud etu wp³ywy to dotacja Wojewody Mazowieckiego na do ywianie uczniów, w wysokoœci 26,5 tys. z³, oraz odszkodowanie w wysokoœci 3 tys. z³ za remont autobusu szkolnego Kleks. Powa nym przesuniêciem, które zainteresowa³o radnego Leszka Piaseckiego, by³o przeniesienie 180 tys. z³ z wydatków na projekt i budowê stacji uzdatniania wody na przygotowanie dokumentacji zwi¹zanej z pozyskaniem œrodków z Funduszy Spójnoœci na rozbudowê lub modernizacjê sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, oczyszczalni œcieków i stacji uzdatniania wody. Chwa³a Panu, Panie Œwierczyñski, e szuka Pan œrodków pozabud etowych stwierdzi³ L. Piasecki. Ale wydatek 180 tysiêcy, jeœli nie zostan¹ uzyskane, bêdzie Panu wypomniany ostrzega³. Ta kwota ma s³u yæ opracowaniu wniosku do uzyskania funduszu aplikacyjnego m.in. na budowê stacji uzdatniania wody. Wiceprezydent Jan Œwierczyñski wyjaœnia³, dlaczego samo przygotowanie wniosku jest tak kosztowne (m.in. koniecznoœæ opracowania go w jêz. angielskim). Zwróci³ ponadto uwagê, e oczekiwane fundusze mog¹ trafiæ do Otwocka na pocz¹tku 2005 roku, jest wiêc to dzia³anie wybiegaj¹ce daleko w przysz³oœæ. Prezydent Andrzej Szaci³³o podkreœli³, e czêœæ wniosku zosta³a opracowana w ramach Urzêdu Miasta, co ju pozwoli³o zaoszczêdziæ pewne kwoty. - Nie wszystko zlecamy na zewn¹trz mówi³ prezydent. Kolejna sprawa, która wzbudzi³a gor¹c¹ dyskusjê w radzie, to projekt uchwa³y o restrukturyzacji finansowej nale noœci z tytu- ³u zobowi¹zañ w podatku od nieruchomoœci spó³ki akcyjnej Polskie Koleje Pañstwowe. Mówi¹c inaczej, projekt zak³ada³ ca³kowite umorzenie d³ugów podatkowych, jakie wobec miasta Otwock mia³o PKP SA. Jak sprecyzowa³a naczelnik Wydzia³u Realizacji Bud etu UM Teresa Bia³obrzeska, zobowi¹zania te wynosz¹ ponad 99 tys. z³ plus odsetki w wysokoœci ok. 27 tys. Brak realnej szansy na ich odzyskanie to podstawowy argument, który przytaczali wnioskodawcy. Nie przekona³o to jednak radnych. Komisja Bud etu i Inwestycji negatywnie zaopiniowa³a projekt. Podczas sesji Dariusz Ko³odziejczyk radzi³, by sprzedaæ d³ug firmie windykacyjnej, co pozwoli odzyskaæ choæby czêœæ nale noœci. - Miasto nie jest dobrym wujkiem, nie powinno siê przyjmowaæ tego wniosku mówi³ radny. Zenon Barejko spyta³, czy proponowano zamianê nale noœci na jak¹œ nieruchomoœæ nale ¹c¹ do PKP, niekoniecznie w Otwocku. Prezydent Szaci³³o uzasadnia³ projekt uchwa³y kolosalnymi trudnoœciami chyl¹cego siê ku upadkowi przedsiêbiorstwa pañstwowego. Sceptycznie odniós³ siê te do ewentualnych skutków dzia³ania firmy windykacyjnej w tym przypadku. Tadeusz Mojsa poda³ przyk³ad Legionowa, które jest w trakcie negocjacji z PKP na temat trzech dodatkowych kursów poci¹gów z Legionowa do Warszawy, które maj¹ zatrzymywaæ siê tylko na niektórych stacjach i szybko dowieÿæ osoby pracuj¹ce w stolicy. Mo e to równie sposób dla Otwocka? zastanawia³ siê radny. Prezydent poinformowa³, e na bazie dawnego PKP istnieje kilka niezale nych spó³ek; inna zajmuje siê taborem, inna obiektami, jeszcze inna wystêpuje o umorzenie d³ugów. St¹d trudnoœci w rozmowach. Jan Œwierczyñski porówna³ sytuacjê spó³ki PKP SA do stanu górnictwa w Polsce. Jego zdaniem ka dy samorz¹d mo e wesprzeæ ma³¹ cegie³k¹ tych, którym gro ¹ masowe zwolnienia. Takie porównanie nie spodoba³o siê niektórym uczestnikom obrad. Jacek Hajdacki stwierdzi³, e nie mo na odwo³ywaæ siê do sumieñ radnych, gdy zostali oni wybrani, aby dbaæ o dobro tego miasta i jego bud et. Chwytem poni ej pasa okreœli³ Sposób sprzeda y Przy sprzeda y z rêki Zajêcie placu pod stoisko lub towar za ka dy m 2 powierzchni Przy sprzeda y z ³awy argument wiceprezydenta Leszek Piasecki. - Czy mamy te umorzyæ wszystkie d³ugi szpitalom? pyta³ zbulwersowany. Zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów rada odrzuci³a projekt. Prezydent Miasta mia³ otrzymaæ upowa nienie do dokonania reorganizacji Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku. W uzasadnieniu podano: Realizuj¹c zalecenia pokontrolne Najwy szej Izby Kontroli celowym staje siê przekszta³cenie Zarz¹du Gospodarki Mieszkaniowej bêd¹cego obecnie zak³adem bud etowym Gminy w prê n¹ i sprawnie dzia³aj¹c¹ jednostkê, która form¹ prawn¹ i struktur¹ organizacyjn¹ sprosta potrzebom rynku. Komisja Gospodarki Miejskiej zg³osi³a poprawkê, aby prezydent otrzyma³ upowa nienie do przygotowania projektu reorganizacji. Z ta poprawk¹ rada przyjê³a uchwa³ê. Przy tej okazji warto dodaæ, e ma powstaæ zespó³, na zasadzie kontroli wewnêtrznej, który sprawdzi zarzuty Komisji Rewizyjnej wobec ZGM. Prezydent Szaci³³o poinformowa³ m.in., e najemcy zalegaj¹ ZGM-owi z tytu³u niezap³aconego czynszu 3 miliony z³! Do projektu uchwa³y w sprawie ustalenia dziennej op³aty targowej Kazimierz Laskus zg³osi³ wniosek, by poboru op³at dokonywa³ Urz¹d Miasta. Przeciwny temu by³ wiceprezydent Œwierczyñski, który uwa- a, e Urz¹d nie powinno zatrudniaæ dodatkowych osób, powiêkszaj¹c obci¹ enia bud etowe miasta. Tadeusz Mojsa w imieniu Komisji Bud etu wnioskowa³, by wysokoœæ op³at zró nicowaæ. Na dotychczasowym poziomie maj¹ pozostaæ stawki na targowisku Batorego, ale tylko we wtorki, pi¹tki i soboty. Uzupe³ni³ te zapis w za³¹czniku nr 1 dotycz¹cy zajêcia placu pod stoisko lub Przy sprzeda y z pojazdów mechanicznych o dopuszczalnej masie ca³kowitej nieprzekraczaj¹cej 3,5 t Przy sprzeda y z pojazdów mechanicznych o dopuszczalnej masie ca³kowitej nieprzekraczaj¹cej 3,5 t z przyczep¹ Przy sprzeda y z pojazdów mechanicznych o dopuszczalnej masie ca³kowitej przekraczaj¹cej 3,5 t Przy sprzeda y z pojazdów mechanicznych o dopuszczalnej masie ca³kowitej przekraczaj¹cej 3,5 t z przyczep¹ Przy sprzeda y z wozu konnego TABELA DZIENNEJ OP ATY TARGOWEJ Wysokoœæ op³aty 2 z³ 5 z³ 15 z³ 20 z³ 35 z³ 40 z³ 70 z³ 10 z³

5 towar. Ma on nie przekraczaæ 10 metrów kwadratowych. Projekt z poprawkami przyjêto wiêkszoœci¹ g³osów. (TABELA) Przy okazji uchwa³y w sprawie lokalizacji targowisk i miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu odrêcznego, obwoÿnego i obnoœnego przedyskutowano termin wydawania zgody na handel sezonowy w wyznaczonych miejscach. Poniewa o takie zezwolenia wystêpuj¹ kupcy tylko przed œwiêtami Bo ego Narodzenia, rada ustali- ³a, e mog¹ byæ one wydawane na okres od pierwszego grudnia. Do okazjonalnej sprzeda y choinek i ryb wyznaczono parking przy ul. Andriollego oraz fragment tej ulicy przy punkcie LOTTO. Powo³ano Komisjê Oœwiaty i Wychowania Rady Miasta Otwocka. Jej przewodnicz¹c¹ zosta³a Anna Nowicka (18 g³osami za, przy 3 wstrzymuj¹cych). Szefem kolejnej nowej komisji Komisji Kultury, Sportu i Turystyki, zosta³ Jacek Hajdacki (stosunkiem g³osów 12 do 8 pokona³ kontrkandydata Zenona Barejkê). Rada miasta przyjê³a uchwa³ê w sprawie ustalenia wysokoœci diety dla radnych oraz zasad jej przyznawania i wyp³acania. Ich wysokoœæ ustalono jako wskaÿnik procentowy kwoty wynikaj¹cej z rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. (traktowanej jako podstawa). I tak przewodnicz¹cemu rady przys³uguje dieta w wysokoœci 90% podstawy miesiêcznie, wiceprzewodnicz¹cym 70%, przewodnicz¹cym komisji 50%, radnym nie pe³ni¹cym ww. funkcji 30%, radnym cz³onkom komisji za posiedzenia komisji 5%. W przypadku nak³adania siê uprawnieñ przys³uguje jedna - wy sza dieta. Ustalono, e radni otrzymaj¹ dietê za dwa posiedzenia danej komisji w miesi¹cu oprócz Komisji Mieszkaniowej, dla której cz³onków p³atne s¹ maksymalnie 4 posiedzenia w miesi¹cu. Kolejna uchwa³a przyzna³a radnym prawo do zwrotu kosztów przejazdów s³u bowych odbywanych pojazdami nie bêd¹cymi w³asnoœci¹ gminy. W formie uchwa³y uporz¹dkowano zasady sprzeda y lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ gminy Otwock na rzecz najemców. W przypadku bloków mieszkalnych wybudowanych do roku 1985 nabywcy otrzymuj¹ bonifikatê w wysokoœci 80% ceny lokalu, ustalonej przez rzeczoznawcê, jeœli dokonaj¹ wp³aty jednorazowej, lub 70% ceny przy sprzeda y w formie ratalnej. Dla mieszkania w bloku wybudowanym po 1985 r. przys³uguje bonifikata w wysokoœci 60% ceny przy wp³acie jednorazowej i 50% - w ratach. Uchwa³odawca zastrzeg³ sobie koniecznoœæ zwrotu bonifikaty, jeœli nabywca sprzeda lub wykorzysta lokal na inne cele ni mieszkalne przed up³ywem 5 lat. Podobnie jest z mieszkaniami w budynkach wybudowanych do 1945 r., przy czym bonifikaty wynosz¹ odpowiednio 90 i 80% ceny lokalu oraz 80 i 50% ceny przy sprzeda y czêœci u³amkowej gruntu. Jednolokalowe budynki mieszkalne powsta³e przed 1945 r. najemcy mog¹ nabyæ z 60 i 40% bonifikat¹, a grunt z 10 lub 5. Sprzeda mieszkañ w budynkach innych ni bloki mieszkalne, a wybudowanych po 1945 r. odbywa siê z bonifikat¹ w wysokoœci 60% ceny przy zakupie za gotówkê i 50% na raty. Zbycie u³amkowej czêœci gruntu opatrzono takimi samymi bonifikatami. Wojciech Dziewanowski poinformowa³ radê o pracach po³¹czonych komisji Otwocka i Karczewa. Grupa zajmuj¹ca siê transportem ustali³a, i konieczna jest budowa ulicy biskupa Nizio³ka ³¹cz¹cej osiedle ugi z Karczewem, przy 50-procentowym udziale obu gmin w kosztach. Z kolei o pracach komisji zajmuj¹cej siê problematyk¹ wodoci¹gów i kanalizacji opowiedzia³a Krystyna S³yk. Radna podkreœli³a tendencje komisji do stworzenia spó³ki obu gmin na bazie OZWiK. Teren po³o ony u zbiegu ulic: Andriollego, gen. Filipowicza, Matejki i Sportowej otrzyma³ nazwê SKWER LENNESTADT. Tym samym na wniosek naczelnika Wydzia³u Kultury, Sportu i Turystyki Leszka Korczaka zosta³o uhonorowane bliÿniacze miasto Otwocka z Niemiec, które ju wczeœniej imiê Otwocka nada³o jednemu ze swych reprezentacyjnych placów rocznica przyznania Marii Sk³odowskiej-Curie pierwszej Nagrody Nobla to okazja do ufundowania wielkiej Polce tablicy pami¹tkowej. W dyrekcji dawnego Technikum Nukleonicznego, którego by³a patronk¹, a obecnie Zespo³u Szkó³ z ul. Pu³askiego wy³oni³a siê grupa inicjatywna, która planuje powstanie miejsca pamiêci na trenie parafii œw. Teresy w Œwidrze (tam czêsto przebywa³a siostra badaczki, a Maria niekiedy j¹ odwiedza³a). Inicjatorzy zwrócili siê do przewodnicz¹cej rady Alicji Azu- lewicz-rek o objêcie inicjatywy patronatem honorowym. Piszcie ³adnie to apel Mariana Pokrywki do dziennikarzy pisz¹cych w lokalnej prasie, który nasza redakcja weÿmie sobie szczególnie do serca. Ewa Banaszkiewicz Nowe Komisje Rady Miasta Komisja Oœwiaty i Wychowania Anna Nowicka - przewodnicz¹ca Wojciech Dziewanowski Jacek Hajdacki Dariusz Ko³odziejczyk Robert Kosiñski Jerzy ysiak Marek Margielski Krzysztof M¹dry Krystyna S³yk Danuta Szufnarowska Komisja Kultury, Sportu i Turystyki Jacek Hajdacki - przewodnicz¹cy Ludwik Antczak Alicja Azulewicz - Rek Zenon Barejko Wojciech Dziewanowski Dariusz Ko³odziejczyk Robert Kosiñski Kazimierz Laskus Jerzy ysiak Marek Margielski Tadeusz Mojsa Marian Pokrywka Danuta Szufnarowska Gerard Wo³odŸko Pani dr Krystynie Tichomirow-Daczewskiej wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci mê a sk³adaj¹ mieszkañcy i pracownicy Domu Pomocy Spo³ecznej przy ul.konopnickiej i Ziemowita Panu Andrzejowi Ha³aczkiewiczowi wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci ojca sk³adaj¹ pracownicy Wydzia³u Gospodarki Komunalnej Urzêdu Miasta Otwocka C O S Y C H A Æ N A S E S J I? GAZETA 5

6 G O S R A D N E G O W jednym z niepublicznych kana³ów telewizyjnych podawano informacjê, e w pewnej z miejscowoœci w Irlandii panuje obowi¹zek wpuszczenia do domowej toalety ka dego, kto wyrazi tak¹ potrzebê (!). Œmiesz¹ nas zwyczaje innych krajów, ale i w trakcie podró y po Polsce ze zdziwieniem zauwa amy, e obowi¹zuj¹ tam inne przepisy ni w naszym mieœcie. Sk¹d bior¹ siê te ró nice? Otó wszystkiemu winien jest statut! Na jego temat szczegó³owo wypowiada siê dziœ wspó³twórca niedawno przyjêtego Statutu Miasta, przewodnicz¹cy Komisji Statutowej Rady Miasta Otwocka Tadeusz Mojsa. Statut Miasta Otwocka Czym jest Statut Miasta? Jak siê ma do przepisów ogólnych? Statut Miasta jest aktem prawa miejscowego. Mo na powiedzieæ, e wœród innych aktów prawa miejscowego statut ma znaczenie szczególne. Statut reguluje ustrój danej jednostki samorz¹du terytorialnego, a wiêc zapisuje wszystkie najistotniejsze dziedziny dzia³ania, rodzaje tych zadañ, tryb podejmowania uchwa³, sposoby komunikowania siê ze spo³eczeñstwem, formy dzia³ania wybranych przez nas radnych. Z uwagi na swoj¹ rangê statut stanowi niejako krêgos³up przepisów sytuuj¹cych wszystkie wa ne dziedziny ycia samorz¹du. Trzeba tutaj oczywiœcie pamiêtaæ, i jednolite unormowania dotycz¹ce wszystkich gmin znajduj¹ siê w stosownej ustawie (tutaj: ustawie o samorz¹dzie gminnym). Jednak e ustawodawca, szanuj¹c samodzielnoœæ samorz¹du terytorialnego, wiele spraw pozostawi³ do uregulowania samej gminie czy te dok³adnie mówi¹c jej organom. I w³aœnie te szczegó³owe regulacje, niejako uwypuklone przez wezwanie do tych regulacji poprzez delegacje ustawow¹, znajduj¹ swoje miejsce w³aœnie w Statucie gminy. Jak mo na oceniæ Statut Otwocka na tle statutów innych miast? Trzeba pamiêtaæ, aby statutu gmin spe³nia³y klika wa nych funkcji i zasad. Jednym z nich jest oczywiœcie sprawa kompletnoœci zawartych tam przepisów. Nowe zmiany ustrojowe dotycz¹ce sytuacji jednostek samorz¹du terytorialnego wymaga- ³y niezw³ocznie nowych zapisów statutowych. Odnosi³o siê to do obowi¹zku unormowania zasad udostêpniania dokumentów, jawnoœci pracy Rady Miasta i jej organów, sposobów obrad samej rady Miasta. Bez tych przepisów brak by³oby przepisów koniecznych dla unormowania tych spraw. Te zapisy musz¹ wiêc znaleÿæ siê w Statucie, ka dym statucie. Obok tego jest te wiele przepisów porz¹dkuj¹cych ju wczeœniej zapisane regulacje, które poprzez lata i praktykê cechowa³y siê ró norodnoœci¹ interpretacji, wzbudza³y w¹tpliwoœci, by³y niejasne itp. Jednym z nich jest sprawa g³osowania tzw. porz¹dku obrad. Mo e to dla ustroju gminy sprawa marginalna, ale z punktu widzenia praktyki funkcjonowania rady, jej sprawnoœci postêpowania, a poprzez to - jej wizerunku w oczach obywateli, sprawa wa na. W nowym Statucie bardzo czytelnym sta³y siê przepisy mówi¹ce o mo liwoœci udzia³u obywateli w pracach rady, o mo liwoœciach korzystania ze wszelkich dokumentów czy informacji, wytworzonych przez zarówno Urz¹d Miasta, jak i Radê Miasta. Trzeba tutaj podkreœliæ, i zasada jawnoœci ycia publicznego jest zasad¹ nadrzêdn¹ nad wszelkim tajemnicami, tajnoœciami. To wa ne i musi znajdowaæ siê w Statucie Miasta. Trzeba pamiêtaæ, i wszelkie zasady pisania statutów mówi¹, aby nie powtarzaæ (nie przepisywaæ) przepisów ustawowych. Przy pracy nad statutem zdawaliœmy sobie z tego sprawê. Jednak e mieliœmy tak e przed oczami nadrzêdn¹ naszym zdaniem zasadê. Aby statut miast by³ zrozumia³y dla ludzi, aby by³ czytelnym przepisem dla ka dego mieszkañca. Wobec powy szego niektóre powtórzenia ustawy dla tej w³aœnie czytelnoœci okaza³y siê niezbêdne. Myœlê, i s³u by nadzorcze wojewody podzieli³y tê tezê, zatwierdzaj¹c Statut Miasta Otwocka. Wiele miejsca w tym statucie zabiera kwestia pracy rady, sposobów prowadzenia sesji, roli komisji rady. Te przepisy stanowi¹ niejako tryb pracy rady Miasta. Szczegó³owoœæ tych zapisów i ich praktykê zweryfikuje ycie. Ufam jednak e, e przyczyni¹ siê one do usprawnienia prac na sesji rady i komisjach. Czy statut Otwocka w obecnym kszta³cie mo na nazwaæ optymalnym? Jako Komisja Statutowa opracowuj¹ca nowe zapisy oczywiœcie pragnêlibyœmy, aby zapisy tego statutu utrzyma³y siê jak najd³u- ej. Dlatego te istotnym jest, aby nie by³o w nim treœci, które si³¹ rzeczy w zale noœci od koniunktury spo³eczno-politycznej ulega³yby zmianie w ka dej kadencji rady Miasta. Jest oczywiste, i tak e te obecne przepisy Statutu mog¹ w przysz³oœci ewoluowaæ, w zale noœci od kszta³tu ustroju samorz¹du terytorialnego naszym kraju. Osobiœcie s¹dzê, i powoli krzepn¹ g³ówne za³o enia ustroju polskiego samorz¹du terytorialnego, chocia w wielu dziedzinach, jak na przyk³ad w finansach samorz¹du, zmiany te mog¹ byæ g³êbsze. Z tych wzglêdów trudno tutaj mówiæ o optymalnoœci Statutu, jak te trudno u ywaæ tego typu okreœleñ do jakiegokolwiek przepisu prawnego. Pragnê jednak e, aby poprzez Statut Miasta obywatele dostali zbiór jasnych, czytelnych zapisów reguluj¹cych tryb pracy ich przedstawicieli, czyli radnych, poznali swoje mo liwoœci udzia³u w pracach rady (jednostki pomocnicze) mo liwoœci tzw. kontroli spo³ecznej. Jestem przekonany, e nasz statut spe³nia te za³o enia. Dziêkujemy za wypowiedÿ Ewa Banaszkiewicz * PODZIÊKOWANIA * YCZENIA * 6 Podziêkowania dla Zespo³ów Muzycznych Fernando, Promile, Best, Kwartet, Brawo, Ekipa, Bez Nazwy oraz solistów z klubu Smok za wspania³e koncerty w ramach Parkowych Popo³udni Muzycznych. Otwockie Centrum Kultury, lipiec-sierpieñ 2003 rok Ze strony redakcji pragniemy podkreœliæ, e niedzielne koncerty wakacyjne w parku cieszy³y siê du ym zainteresowaniem otwocczan. Gratulacje dla organizatorów i artystów! (E.B.) GAZETA Panu dyrektorowi Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej za to, e niesie pomoc mieszkañcom w realizowaniu zaleg³ych prac remontowych oraz firmie Bowex, która wykona³a remont mojego lokalu. Wdziêczna mieszkanka. W imieniu uczestników kolonii Caritasu, która odby³a siê w dniach w Murzasichlu k. Zakopanego pragniemy podziêkowaæ Pani Kierownik Marioli Wojewodzie za przyjemnie i czynnie spêdzony czas w rodzinnej atmosferze. Mamy nadziejê, e nastêpne wyjazdy bêd¹ równie udane i przyjemne jak ten ostatni. Z wyrazami podziêkowania uczestnicy kolonii. Naszej kochanej kole ance Ani Sêdek i jej mê owi Bogdanowi serdeczne gratulacje z powodu narodzin SYNA sk³ada ca³a redakcja G.O. Niech siê chowa zdrowo, na pociechê ca³ej rodziny! Kochanym Rodzicom i Dziadkom Danieli i Antoniemu Rywczyñskim z okazji 50. rocznicy œlubu najserdeczniejsze yczenia na kolejne wspólne lata sk³adaj¹ Córka Krystyna i Barbara z mê em Januszem oraz wnuczek Mariusz

7 Odpowiedzialnoœæ urzêdnika Œrodowisko nauczycieli w Otwocku wydaje mi siê doœæ skonsolidowane, twórcze, skupia bardzo wielu ciekawych ludzi i dumny jestem, e mogê siê z t¹ grup¹ zawodow¹ uto samiaæ. Tak to w yciu zwykle bywa, e jeœli dzieje siê coœ dobrego, cieszymy siê, gdy ponosimy pora kê, dociekamy jej przyczyn. W kategoriach niepowodzenia nale a³oby chyba rozpatrywaæ wszelkie ludzkie nieporozumienia, które s¹ wynikiem niechêci do poszukiwania kompromisu. W³aœnie jako niepowodzenie, a z drugiej strony nieporozumienie, odczytujê wypowiedÿ Pana Dyrektora Zbigniewa JóŸwickiego na ³amach Tygodnika Regionalnego nr 37 z 16 wrzeœnia 2003 roku. Pan Dyrektor wyjaœnia okolicznoœci zakoñczenia swojej pracy, przy czym niestety rozmija siê z prawd¹, a niektóre fakty przemilcza, sk³aniaj¹c siê do konfabulacji. Przykro mi o tym pisaæ, tym bardziej e Pan Zbigniew JóŸwicki, Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 8 w Otwocku, to jeden z bardziej zas³u onych pedagogów w naszym œrodowisku. Znaczenie jego blisko 42-letniej pracy na rzecz lokalnej spo³ecznoœci jest niepodwa alne. Wysi³ek naszego kolegi by³ doceniany, wielokrotnie nagradzany. Godna podkreœlenia jest zw³aszcza jego ciekawa praca ze znanym nie tylko w Otwocku szkolnym chórem Skowronki. Umiejêtnoœci, postawa tej grupy dzieci i m³odzie y s¹ w du- ym stopniu dzie³em pedagogicznym i dydaktycznym Kolegi. Wysoko ceniê Pana Dyrektora i jego rezygnacja z prowadzenia placówki oœwiatowej w przededniu rozpoczêcia roku szkolnego by³a dla mnie du ym zaskoczeniem. Tym bardziej z przykroœci¹ odbieram wypowiedÿ prasow¹ swojego Kolegi, w której przekazuje on opinii publicznej nieprawdê, sugeruj¹c, e za jego plecami ktoœ zosta³ zatrudniony. To Pan Zbigniew JóŸwicki otrzyma³ nominacjê na stanowisko dyrektora placówki na rok szkolny 2003/2004 i nikt inny! Zreszt¹ sam o ni¹ zabiega³. Ka dy z nas dokonuje w yciu wyborów. Pan Dyrektor swoj¹ nominacjê zwróci³, kieruj¹c siê nieprzymuszon¹ wol¹. Postawi³ nas w bardzo trudnej sytuacji. Wydaje mi siê, e niezale nie od tego, jakie mamy ró nice zdañ, jakie by s³owa nie pad³y w naszych oficjalnych czy nieoficjalnych rozmowach, na urzêdniku pañstwowym spoczywa szczególna odpowiedzialnoœæ. Có takiego siê wydarzy³o, e nagle nieistotna sta³a siê dla Pana Dyrektora wspó³praca z Prezydent wyjaœnia dzieæmi, nauczycielami, rodzicami? Jaki b³¹d pope³niliœmy, e Kolega zwróci³ nam dokument pañstwowy wi¹ ¹cy siê bezsprzecznie z takimi pojêciami jak obowi¹zek, etyka? Wydaje mi siê, e Pan Dyrektor uniós³ siê Ÿle pojêtym honorem. Z miejscami pracy jest coraz gorzej, wiêc poprosi³em kolegów, dyrektorów szkó³ oficjalnym wyst¹pieniem, aby nie przed³u- ali umów o pracê z pracownikami, którzy nabyli prawa emerytalne. Moje pismo nie jest adnym aktem prawnym. Niemniej wobec coraz trudniejszej sytuacji na rynku pracy musimy szukaæ jakichœ rozwi¹zañ, porozumieñ, mimo e tak na dobr¹ sprawê proœb¹ sw¹ naruszam bardzo delikatn¹ kwestiê. Pobieranie œwiadczeñ emerytalnych nie powinno nikogo dyskredytowaæ wobec pracodawców, je eli ci maj¹ wolê podpisania umowy o pracê, kieruj¹c siê swoim wyborem! Ba, co robiæ jednak w sytuacji, kiedy coraz wiêcej ludzi poszukuje pracy, zadowalaj¹c siê ka d¹ ofert¹?! Jak post¹piæ, gdy wie siê o doœwiadczeniach obywateli, walcz¹cych o przetrwanie, imaj¹cych siê przygodnych zajêæ? Szko³ê Podstawow¹ nr 8 odwiedzi³a bibliotekarka, szukaj¹ca zatrudnienia. Pan Dyrektor oœwiadczy³ w rozmowie z ni¹, e nie ma miejsc pracy. Tymczasem w arkuszu organizacyjnym widnia³a 1/2 etatu, w³aœnie w bibliotece. O postawie Pana JóŸwickiego dowiedzia³em siê od Dyrektora Oœwiaty Miejskiej, który z kolei otrzyma³ informacjê od pani poszukuj¹cej pracy. Poprosi³em Pana Dyrektora Oœwiaty, aby przekona³ Kolegê JóŸwickiego, e czasem zdarza siê taka sytuacja, e równie 1/2 etatu mo e byæ dla kogoœ zbawieniem. Przy okazji dowiedzia³em siê, e Pan Dyrektor Szko- ³y nr 8 przygotowa³ te nieszczêsne 1/2 etatu w szkolnej bibliotece dla swojej ma³ onki, która pobiera œwiadczenia emerytalne. Wszystko jestem w stanie zrozumieæ. Ciê - ko rozstaæ siê ze szko³¹, zw³aszcza jak siê j¹ pokocha³o, ale w tak trudnej sytuacji musimy racjonalnie, a mo e nale a³oby napisaæ solidarnie, planowaæ miejsca pracy. S³ysz¹c o trudnym po³o eniu pani staraj¹cej siê o pracê, proszê pana dyrektora Roberta Rataja, aby przekona³ naszego Kolegê do zmiany stanowiska. W pi¹tek 29 sierpnia, uczestnicz¹c w uroczystoœci, otrzymujê telefoniczn¹ informacjê od wiceprezydenta Roberta Mroczka o rezygnacji Pana Dyrektora JóŸwickiego! Przyczyny takiej postawy mój zastêpca nie potrafi wyjaœniæ. Dzwoniê do Pana Dyrektora, próbujê sk³oniæ do zmiany stanowiska, mój rozmówca odmawia. Ponowna rozmowa telefoniczna, któr¹ przeprowadzi- ³em z Panem JóŸwickim nastêpnego dnia w sobotê 30 VIII, zakoñczy³a siê równie niepowodzeniem. Wobec tak jednoznacznej postawy Pana Zbigniewa JóŸwickiego rozpoczêcie roku szkolnego w ósemce poprowadzi³ Pan Robert Rataj. Mnie z kolei, jako przedstawicielowi samorz¹du lokalnego, nie pozosta³o nic innego, jak poszukanie kandydata, który bêdzie móg³ pe³niæ obowi¹zki dyrektora w Szkole Podstawowej nr 8 w Otwocku przez pó³ roku, do czasu konkursu. Kiedy rozpocz¹³em poszukiwania nowego kandydata na dyrektora spoœród nauczycieli pracuj¹cych w Wólce Ml¹dzkiej, Pan Dyrektor skontaktowa³ siê ze mn¹ telefonicznie. Stwierdzi³, e namowa rodziców uczniów wp³ynê³a na zmianê jego wczeœniejszej decyzji. Niestety nie mog³em zgodziæ siê na powrót Kolegi JóŸwickiego na dawne stanowisko, zw³aszcza w sytuacji, kiedy ca³a procedura, maj¹ca na celu za egnanie problemu wynikaj¹cego z niedawnej rezygnacji, zosta³a uruchomiona. Powzi¹³em takie rozstrzygniêcie nie dlatego, e mam dyrektorskie nawyki, jak to by³ ³askaw okreœliæ Kolega JóŸwicki w swoim liœcie. Wed³ug mnie, rezygnacja z powierzonej funkcji, w okolicznoœciach tak ma³o przekonuj¹cych, odmowa proœbom, niechêæ do kompromisu dyskredytuje. Truizmem wydaje siê uwaga, e stanowisko dyrektora szko³y do czegoœ zobowi¹zuje. Mniema³em, e tak doœwiadczony pedagog, jak mój Szanowny Kolega z Wólki Ml¹dzkiej, zrozumie trudn¹ sytuacjê innego cz³owieka i zdobêdzie siê na jakiœ solidarny odruch. Tymczasem przedstawia siebie w roli pokrzywdzonego. Pan Dyrektor Oœwiaty Miejskiej chcia³ byæ dyskretny i w dobrze pojêtym interesie wszystkich ogólnie opisa³ w wypowiedzi prasowej t³o odejœcia Dyrektora JóŸwickiego. W rewan u doczeka³ siê krzywdz¹cego epitetu. Jest to tym bardziej niemi³e, e nasz Kolega powo³uje siê w liœcie do redakcji Tygodnika na zasady kultury. Szkoda, e tak siê rozegra³a ca³a sprawa. Wszystko mog³o wygl¹daæ inaczej, ale star¹ prawd¹ jest zasada, e do rozstrzygniêcia problemu trzeba woli dwóch stron. Prezydent Otwocka Andrzej Szaci³³o GAZETA 6

8 Ekologia Jubileuszowa, 10 akcja Sprz¹tanie Œwiata Polska Zielony œwiat - zielony dom - zielony punkt Pod takim has³em sprz¹tano nasz kraj podczas tegorocznej edycji Sprz¹tania Œwiata. W Otwocku ze œmieciami walczy³o blisko 7 tys. osób. Najliczniejsz¹ grup¹ sprz¹taj¹cych byli uczniowie otwockich szkó³. Plakat tegorocznej akcji Z roku na rok w akcjê Sprz¹tania Œwiata anga uje siê coraz wiêksza rzesza mieszkañców Otwocka. Nie by³o chyba miejsca, gdzie podczas wrzeœniowego weekendu nie zbieranoby bezmyœlnie wyrzuconych œmieci. Jak co roku najliczniejsz¹ grupê sprz¹taj¹cych tworzy³a otwocka m³odzie szkolna. Nie mniejszy wk³ad w poprawê œrodowiska naturalnego mieli najm³odsi mieszkañcy miasta. Przedszkolaki z wielkim zaanga owaniem zbiera³y œmieci w pobli u swoich placówek. Coraz czêœciej w akcji udzia³ bior¹ ca³e rodziny. Swoje przydomowe gospodarstwa ramiê w ramiê sprz¹tali dziadkowie i wnuki, rodzice i dzieci. Najwa niejsza segregacja - Sprz¹tanie Œwiata jest lekcj¹ ochrony œrodowiska dziêki niej uczymy siê bardziej przyjaznego stosunku do naszej planety. Podczas tegorocznej akcji Sprz¹tania Œwiata, podobnie jak w latach poprzednich, g³ówny nacisk k³adziony by³ na promowanie recyklingu i segregacji odpadów. W czasie akcji, tam gdzie jest to mo liwe, zbierajmy selektywnie, to znaczy sortujmy znalezione surowce wtórne - butelki, papier i tekturê, puszki - i kierujmy do ponownego wykorzystania mówi Teresa Rytelewska, koordynator akcji z ramienia Urzêdu Miasta Otwocka, pracownik Wydzia³u Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska. Uczestnicy akcji otrzymali jednorazowe rêkawice i tysi¹ce worków foliowych w trzech kolorach. Do zielonych zbierali szklane opakowania, do ó³tych - plastikowe odpady, a do czarnych - pozosta³e. Ju w pi¹tek od wczesnych godzin rannych worki nape³nia³y siê w zawrotnym tempie œmieciami zbieranymi na terenach leœnych i poboczach dróg. Wiele szkó³ ju w ci¹gu kilku godzin skutecznie poradzi³o sobie z uprz¹tniêciem odpadów z wyznaczonych przez organizatora terenów. Podczas sprz¹tania uczestnicy akcji trafili na kilka du ych dzikich wysypisk. Zostan¹ one w najbli szym czasie uprz¹tniête. Wynik akcji to zebrane blisko 18 ton œmieci, z czego 300 kg to szk³o, a 130 plastik. Niezwykle pomocne okaza³y siê otwockie firmy, specjalizuj¹ce siê na co dzieñ w sprz¹taniu miasta. Zebrane przez uczestników œmieci dziêki firmom Rethmann-MZO i B³ysk trafi³y na sk³adowisko odpadów w Œwierku. Akcja spotka³a siê równie z przychylnoœci¹ kierownictwa spó³ki Sater-Otwock. Zebrane odpady zosta³y przyjête na sk³adowisko za symboliczn¹ op³at¹. - Nasz udzia³ w ochronie œrodowiska nie powinien siê ograniczaæ tylko do jednorazowej akcji. Na co dzieñ powinniœmy ograniczaæ iloœci wytwarzanych przez nas odpadów, preferowaæ nabywanie towarów z recyklingu, chodzenie z w³asn¹, na przyk³ad bawe³nian¹ torb¹ na zakupy, jak równie próbowaæ wielokrotnie wykorzystywaæ produkty i opakowania. Nie mniej wa ne jest ograniczenie zu ycia wody i energii. Powinniœmy kupowaæ towary w opakowaniach przyjaznych dla œrodowiska, które bêdzie mo - na przeznaczyæ do wtórnego przetworzenia apeluje Teresa Rytelewska. Artur Kubajek

9 Przedszkole z ul. Kruczej Szko³a Podstawowa nr 5 Szko³a Podstawowa nr 9 Gimnazjum nr 4 Koordynatorem akcji Sprz¹tanie Œwiata jest Fundacja Nasza Ziemia. Patronami jubileuszowej, 10 akcji byli: Marsza³ek Sejmu, Ambasador Australii, Minister Edukacji i Sportu, Minister Œrodowiska, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, Prezes Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Organizatorem akcji na terenie naszej gminy by³ Urz¹d Miasta Otwocka, koordynatorem Wydzia³ Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska UM Otwock. Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. K.I. Ga³czyñskiego Zespó³ Szkó³ nr 2 z ul. Pu³askiego

10 Jedn¹ z atrakcji wrzeœniowego festynu by³ II Turniej Skoku o Tyczce poœwiêcony pamiêci Tadeusza Œlusarskiego, tragicznie zmar³ego w 1998 roku, wielkiego polskiego sportowca, który przez ostatnie lata by³ trenerem i wychowawc¹ otwockiej m³odzie y sportowej. Impreza by³a bardzo atrakcyjnie przygotowana. Prowadzenie turnieju powierzono Piotrowi Dêbowskiemu, znanemu z TVP sprawozdawcy sportowemu, który zagrzewa³ kibiców do gor¹cego dopingu, a w przerwach przybli a³ tajniki turniejowej dyscypliny oraz sylwetki zawodników. O randze zawodów stanowi³ fakt, i udzia³ w nich wziêli zawodnicy z czo³ówki europejskiej w skoku o tyczce. Goœciliœmy reprezentantów Ukrainy, Niemiec, Rosji i Polski. W konkursie wystartowa³o 9 zawodników, wœród nich uczestnicy ostatnich Mistrzostw Europy - Adam Kolasa z polskiej reprezentacji i Denis Jurczenko z Ukrainy. Zawody (po wyrównanej walce - wszyscy zawodnicy zaliczyli wysokoœæ 5,60 m) wygra³ Aleksander Korczmit z Ukrainy (najmniejsza liczba zrzutek w ca³ym turnieju). A kolejne miejsca zajêli: Denis Jurczenko i Adam Kolasa. Krzysztof Gralik

11 Pod takim has³em przebiega³ festyn, który odby³ siê 21 wrzeœnia w parku miejskim. Jak co roku uczestniczy³y w nim dziesi¹tki mieszkañców Otwocka. Równie jak co roku organizatorzy zaproponowali atrakcje dla ka dego. Przez wiele godzin park rozbrzmiewa³ muzyk¹. Zagra³y Smokowe zespo³y Ekipa i Bez nazwy. Gwiazd¹ wieczoru by³ zespó³ Lady Pank, który przypomnia³ licznie zebranej publicznoœci swoje najwiêksze przeboje Marchewkowe pole, Zamki na piasku, Mniej ni zero. Niema³e emocje wzbudzi³a prezentacja motocykli; b³yszcz¹ce maszyny wielu osobom zapiera³y dech w piersiach. Nowoœci¹ na festynie by³a gie³da mieszkaniowa. Odwiedzaj¹cy park mogli zapoznaæ siê z ofertami lokalnych developerów i mo liwoœciami kredytowania mieszkaniowych zakupów, m.in. PHU Stok, FAST Agencja Obs³ugi Nieruchomoœci, Bank BPH PBK. Wiele atrakcji przygotowano z myœl¹ o najm³odszych karuzela, trampoliny, ogromne dmuchane zje d alnie, konkursy i nagrody. Na spragnionych i g³odnych czeka³y liczne stoiska gastronomiczne. bis fot. Krzysztof Gralik

12 Inwestycje Wyniki badañ wody p³yn¹cej z otwockich kranów s¹ jednoznaczne. Pod wzglêdem fizyko-chemicznym woda nie odpowiada warunkom sanitarnym zawiera zbyt du e stê enie zwi¹zków elaza i manganu, jest mêtna i œmierdzi. Rozwi¹zaniem problemu ma byæ rozpoczynaj¹ca siê rozbudowa i modernizacja otwockiej stacji uzdatniania wody. Problem dobrej wody jest znany mieszkañcom i w³adzom Otwocka od kilkunastu lat. Zbyt du e stê enie zwi¹zków elaza i manganu w wodzie pobieranej z g³êbinowych studni stwierdzono w wyniku badañ przeprowadzonych w 1987 roku. Wykonane w kolejnych latach nowe odwierty niestety nie rozwi¹za³y problemu. Woda z nowych studni równie posiada³a zbyt du o zwi¹zków chemicznych. Obecnie Ÿród³em wody dla stacji uzdatniania wody jest dziesiêæ studni g³êbinowych, z których do otwockich W grudniu 2004 z otwockich kranów pop³ynie czystsza woda Dla potrzeb technologicznych powstanie wie a aeracji o wysokoœci blisko 9 metrów Do niej trafi bezpoœrednio pobrana ze studni g³êbinowych surowa woda. Przep³ywaj¹ca przez wie ê woda poddana bêdzie intensywnemu procesowi napowietrzania, w wyniku którego utleniane bêd¹ obecne w wodzie zwi¹zki elaza. Wspomaganiem dla tego procesu bêd¹ tak e zamontowane zbiorniki kontaktowe, dziêki którym woda bêdzie mia³a zapewniony odpowiedni czas kontaktu z powietrzem (ok. 20 minut). Napowietrzona woda z wie y aeracji i zbiorników kontaktowych skierowana zostanie na filtry kontaktowe, gdzie bêdzie poddana procesom od elaÿniania i odmanganiania. W tym miejscu równie zredukowana bêdzie jej mêtnoœæ i barwa. Wstêpnie uzdatniona woda trafi nastêpnie na pionowe filtry kontaktowe piaskowe. Woda w filtrach bêdzie przep³ywaæ z do³u na górê, dziêki poruszaj¹cej siê w przeciwn¹ stronê warstwie piasku. Wiêkszoœæ zanieczyszczeñ usuwana bêdzie w najni szej czêœci piaskowego z³o a, co oznacza, e pod¹ aj¹ca do góry woda stykaæ siê bêdzie stopniowo z coraz czystszym piaskiem. Uzdatniona woda trafi nastêpnie do istniej¹cego zbiornika magazynowego o pojemnoœci 1 tys. m 3 i planowanego do wybudowania o pojemnoœci 2 tys. m 3. Stamt¹d miejsk¹ sieci¹ wodoci¹gow¹ dotrze do mieszkañców Otwocka. W ramach rozpoczynaj¹cych siê prac modernizowany bêdzie równie budynek stacji uzdatnia wody. Obiekt nie zmieni swoich kszta³tów. Jedynie ze wzglêdu na ocieplenie œcian zmieni¹ siê jego wymiary. W zwi¹zku z monta em nowych urz¹dzeñ do uzdatniania wody najwiêcej prac bêdzie wykonanych w jego wnêtrzu. Powstan¹ nowe pomieszczenia. Czêœciowo bêdzie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Po wyburzeniu niektórych œcian w pomieszczeniu technologicznym Bêdzie lepsza woda mieszkañ p³ynie woda zdatna do picia (spe³nia obowi¹zuj¹ce normy bakteriologiczne), jednak zanieczyszczona chemicznie. Norm¹ w wodê Bagatelizowany przez kolejne w³adze Otwocka problem znajdzie jednak swoje rozwi¹zanie. W wyniku zaostrzonych norm jakoœci wody pitnej obecny samorz¹d miasta zmuszony zosta³ do wygenerowania w bud ecie œrodków finansowych na rozbudowê i modernizacjê stacji uzdatniania wody. Dziêki tym pracom jakoœæ p³yn¹cej w otwockich kranach wody znacz¹co ma siê poprawiæ. Najistotniejsze prace dotyczyæ bêd¹ modernizacji technologii oczyszczania wody. wylane zostan¹ p³yty fundamentowe pod zbiorniki i filtry oraz fundamenty pod zestawy pompowe. Posadzki wy³o one zostan¹ p³ytkami. W budynku planowana jest równie wymiana instalacji ciep³ego ogrzewania. W zwi¹zku z rozbudow¹ i modernizacj¹ stacji uzdatniania wody na jej terenie powstan¹ nowe nitki sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej. Koszt inwestycji to blisko 4,3 mln z³. Pokryty bêdzie ze œrodków w³asnych gminy i przy udziale po yczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Planowane zakoñczenie prac grudzieñ 2004 r. Artur Kubajek 12 GAZETA Wizualizacja wnêtrza budynku rozbudowaniej i zmodernizowanej stacji uzdatnia wody

13 Media II Kongres Mediów Regionalnych i Lokalnych Podatkiem w prasê O przysz³oœci Polski oraz polskich mediów w Unii Europejskiej rozmawiali uczestnicy II Kongresu Mediów Regionalnych i Lokalnych, który odby³ siê w ostatni weekend wrzeœnia w Warszawie. Dyskutowano równie o aktualnej sytuacji ekonomicznej polskich mediów. W tegorocznej sesji Kongresu reprezentowanych by³o blisko 200 redakcji gazet regionalnych i lokalnych oraz samorz¹dów gminnych i powiatowych. W obradach uczestniczyli równie ambasadorzy z kilkudziesiêciu krajów, m.in. Izraela, Tajlandii, Sri Lanki. Oczywiœcie przy takiej okazji nie mog³o zabrakn¹æ przedstawicieli rz¹du i parlamentu polskiego. Wœród uczestników Kongresu zasiedli m.in. by³y premier RP Jaros³aw Kalinowski (PSL), pos³anka Iwona Œledziñska-Kartarasiñska (PO), Pawe³ Poncyliusz (PiS). Zaproszeni politycy wziêli udzia³ w dyskusji na temat przysz³oœci Polski w Unii Europejskiej, wyra aj¹c kolejno swoje nadzieje i obawy w zwi¹zku z europejsk¹ integracj¹. Swoje piêæ minut mia³ równie Prezes Rady Ministrów Leszek Miller. Do Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo- ³ecznej, w budynku którego odbywa³ siê Kongres, przyjecha³ prosto z posiedzenia rz¹du, na którym przyjêto projekt bud etu pañstwa na 2004 rok. To bud et najni szego fiskalizmu zachwala³ premier. W ocenie Leszka Millera faktem bez precedensu jest obni enie od przysz³ego roku stawki CIT z 27 do 19 proc. Odbêdzie siê to jednak kosztem zniesienia wielu ulg podatkowych, o czym w swojej wypowiedzi premier mówi³ ju niechêtnie. Proponowany przez rz¹d przysz³oroczny bud et oparty jest na trzech priorytetach: przyspieszonym wzroœcie gospodarczym, korzystnej integracji z Uni¹ Europejsk¹ i zwiêkszonej finansowej samodzielnoœci samorz¹du terytorialnego mówi³ premier. W pytaniach i komentarzach do wyst¹pienia Leszka Millera przedstawiciele wydawców prasy wyra ali swój g³êboki niepokój pomys³em opodatkowania 22-procentow¹ stawk¹ VAT us³ug poligraficznych oraz zmian podatkowych dotycz¹cych umów o dzie³o i umów na zlecenie. Niepokoj¹co spada poziom czytelnictwa. Nielepiej wygl¹da sytuacja na rynku reklam, który prze ywa wyraÿne za³amanie. Wprowadzenie podatku na us³ugi poligraficzne dla wielu tytu- ³ów prasy regionalnej i lokalnej oznaczaæ bêdzie ich znikniêcie z rynku alarmuj¹ przedstawiciele Polskiej Izby Wydawców. Niemniejsze obawy wywo³uje skala przejmowania polskich tytu³ów przez zagraniczny kapita³. Nie ma miesi¹ca, aby w mediach nie pojawi³a siê informacja na temat przejêcia przez zagranicznych wydawców kolejnych polskich tytu³ów regionalnych i lokalnych, którym ciê ko konkurowaæ z silnym zachodnim wydawnictwem. Co gorsze, w miejscu pojawienia siê takich zachodnich gigantów, jak Axel Springer czy Orkla, problemy finansowe zaczynaj¹ mieæ inne polskie tytu³y, które prêdzej czy póÿniej zmuszone s¹ zawieszaæ swoj¹ dzia³alnoœæ. Czy nie mog¹ w Polsce powstaæ prawne mechanizmy ograniczaj¹ce ekspansjê zagranicznego kapita³u, a chroni¹ce naszych rodzimych wydawców? pytali premiera uczestnicy Kongresu. Od kilku miesiêcy s³yszymy na ka - dym kroku o awanturze, jak¹ rozpêtuje siê wokó³ projektu ustawy o mediach. Pewne proponowane w nim rozwi¹zania mia³y na celu ograniczenie koncentracji mediów w jednych rêkach. Sami Pañstwo zdajecie sobie sprawê, e posiadanie na przyk³ad przez zagraniczny kapita³ ogólnopolskiej stacji telewizyjnej, stacji radiowej i dziennika stwarza zagro enie przedstawiania faktów w sposób jednostronny, z góry zaplanowany. To równie mo e byæ silne narzêdzie nacisku. Z takim problemem borykaj¹ siê niemal wszystkie kraje na œwiecie. Na razie mamy takie prawo, jakie mamy i dzia³aj¹c zgodnie z nim nie powinniœmy siê dziwiæ, e zagraniczny kapita³ zalewa nasz rynek mediów wyjaœnia³ premier. W dalszej czêœci obrad wielokrotnie by³a podkreœlana niezwykle du a rola mediów regionalnych i lokalnych w informowaniu spo³eczeñstwa o procesie integracji z UE przede wszystkim w zakresie mo liwoœci efektywnego wykorzystania œrodków unijnych. Rozmawiano równie o funduszach z UE, aktualnym stanie polskiej przedsiêbiorczoœci oraz wspó³pracy samorz¹dów terytorialnych i organizacji gospodarczych z polskimi placówkami dyplomatycznymi. Kongres zakoñczono w niedzielê, s³owami Marka Traczyka, prezesa SPM Do zobaczenia za rok, ju w zjednoczonej Europie! Artur Kubajek Ale KINDER jaja!!! Niezwyk³y prezent najm³odszym mieszkañcom Otwocka, Karczewa i Celestynowa sprawi³o Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i M³odzie y Nieœmy Radoœæ. W drugim tygodniu wrzeœnia podarowali oni dzieciom ponad 30 tysiêcy jajek KINDER JOY! Przez kilka dni przedszkolaki, uczniowie szkó³ podstawowych i innych placówek wychowawczo-oœwiatowych zajadali siê s³odyczami i sk³adali wymyœlne zabawki znajduj¹ce siê w jajkach. Sk¹d tyle jajek? Te pytanie zadaliœmy cz³onkom Stowarzyszenia. - To efekt naszej wspó³pracy z firm¹ FERRERO Rocher, która pomaga nam ju od roku odpowiada Jacek Hajdacki, jeden z za³o ycieli Stowarzyszenia s³odycze tej firmy znalaz³y siê ju w paczkach, które rozdawaliœmy z Klubem Katolickim dzieciom z Otwocka na Bo e Narodzenie. Korzystaj¹c z okazji, chcia³bym serdecznie podziêkowaæ Panu Gianniemu Demozzi, Dyrektorowi Departamentu Logistyki w FERRERO Rocher za okazane serce i ogromn¹ pomoc w zorganizowaniu nie tylko paczek dla dzieci, ale równie Wakacyjnego Turnieju Pi³ki No nej. Ogromne podziêkowania kierujê tak e do Pana Andrzeja Korzeniewskiego, Prezesa firmy AK-SPED, który pomaga nam od wielu lat, a ostatnio bezp³atnie przewióz³ s³odycze do Otwocka. To dziêki tym ludziom dzieciaki z Otwocka i s¹siednich miejscowoœci mia³y parê chwil radoœci. My z kolei staraliœmy siê, by jajka trafi³y do wszystkich placówek, tak e do domów dziecka i do oœrodków szkolnowychowawczych. Mamy nadziejê, e siê uda³o. Baœka Z ycia partnerskich miast Zgodnie z uchwa³¹ Rady Miasta Otwocka, w pi¹tek, 24 paÿdziernika, o godz , skwer u zbiegu ulic Andriollego, Matejki i Sportowej uroczyœcie otrzyma nazwê partnerskiego miasta Otwocka Lennestadt. Serdecznie zapraszamy. W niedzielê, 26 paÿdziernika, o godz. 10, w trakcie Mszy Œw. w Koœciele pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus (Otwock-Œwider, ul. Ko³³¹taja) odbêdzie siê uroczyste ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej pocz¹tki partnerskiej wspó³pracy miêdzy Otwockiem a niemieckim Lennestadt. GAZETA 13

14 Rynki nieruchomoœci VII Warszawskie Targi Mieszkaniowe i Wyposa enia Wnêtrz DECOR Koniec kryzysu w mieszkalnictwie W nowoczesnym warszawskim Centrum EXPO XXI swoje stoiska wystawili wszyscy licz¹cy siê na sto³ecznym rynku developerzy i spó³dzielnie mieszkaniowe. W gronie tym niestety zabrak³o otwockich developerów i spó³dzielni mieszkaniowych. Jedynym otwockim akcentem na targach by³a obecnoœæ wiceprezydenta Otwocka Jana Œwierczyñskiego, który przeprowadzi³ wstêpne rozmowy z przedstawicielami firm specjalizuj¹cych siê w mieszkaniowym budownictwie komunalnym. Zorganizowane ju po raz siódmy Warszawskie Targi Mieszkaniowe i Wyposa- enia Wnêtrz DECOR odby³y siê w goœcinnych progach sto³ecznego Centrum EXPO XXI, przy ulicy Pr¹dzyñskiego 12/14. W trakcie dwóch dni targowych przez centrum wystawiennicze przewinê³o siê kilkanaœcie tysiêcy osób. Przesz³o 140 wystawców - m.in. SM Ko³o, J.W. Construction Holding, Dom Development - przygotowa³o dla zwiedzaj¹cych bogata ofertê mieszkañ i domów ju dostêpnych, jak równie zaprojektowanych do wybudowania na sto³ecznym rynku nieruchomoœci. Muszê przyznaæ, e liczba osób, które zwiedzi³y targi, przeros³a nasze nawet najœmielsze oczekiwania. Tak du e zainteresowanie rynkiem nieruchomoœci z pewnoœci¹ wi¹ e siê z zapowiadanym wprowadzeniem przez rz¹d od stycznia 2004 wiêkszym podatkiem VAT na materia³y budowlane i wykoñczeniowe, jak równie znikniêciem ulg remontowych. Nie mniejszy w tym udzia³ ma stale wzrastaj¹cy popyt, który przekroczy³ ju poda, czyli na rynku nie ma zbyt du o mieszkañ do sprzeda y, za to jest du o chêtnych do ich kupienia. Tym samym prawdopodobnie koñczy siê kryzys, który przez wiele miesiêcy królowa³ na warszawskim rynku mieszkaniowym oceni³ zakoñczone targi Mariusz Kania, dyrektor zarz¹dzaj¹cy w CEE Miêdzynarodowe Targi War- Mieszkania Komunalne Oferta dla Otwocka... Jan Œwierczyñski, wiceprezydent Otwocka 14 Podczas targów spotka³em siê miêdzy innnymi z przedstawicielem firmy Haas. Niemiecki koncern budowlany przed kilku miesi¹cami otworzy³ swoje przedastawicielstwo w odzi. Firma Haas chce zaistnieæ na naszym rynku poprzez budownictwo komunalne. Samorz¹dom gminnym pragnie zaproponowaæ system taniego i szybkiego budownictwa mieszkaniowego. Oferowane przez firmê budownictwo opiera siê na prefabrykatach. Na budowie nic nie robi siê od podstaw. Monta odbywa siê z gotowych elementów, które sk³ada siê z tolerancj¹ nawet do kilku milimetrów. Dziêki temu w ci¹gu trzech, czterech dni mo na postawiæ dom w stanie surowym zamkniêtym. Nastêpnie wchodzi ekipa, która budynek wykañcza tapetowanie lub malowanie œcian, spinanie w ca³oœæ sieci elektrycznej, hydraulicznej i kanalizacyjnej, która jest montowana w elementach GAZETA GAZETA Wiceprezydent Otwocka, Jan Œwierczyñski, (pierwszy z prawej) w trakcie targowych rozmów z polskim przedstawicielem niemieckiego koncernu budowlanego HAAS œcian jeszcze w fabryce. Sukces tego typu budownictwa polega w³aœnie na jak najdok³adniejszym dopracowaniu wiêkszoœci szczegó³ów w trakcie fazy produkcji elementów, co w praktyce oznacza zaoszczêdzenie czasu i pieniêdzy podczas monta u domu. Realizuj¹c swoje niemieckie doœwiadczenie firma Haas mo e staæ siê atrakcyjnym partnerem dla Otwocka w³aœnie w sferze budowania tak potrzebnych naszemu miastu mieszkañ komunalnych. Przeprowadzone rozmowy mia³y na celu poznanie oferty firmy Haas, jak równie porównanie jej do ju znanych nam ofert innych firm. Prawdopodobnie z koñcem paÿdziernika dojdzie do kolejnego spotkania, ju w Otwocku, gdzie przedstawiciel firmy bêdzie móg³ siê zapoznaæ dok³adniej z potrzebami Otwocka, uwarunkowaniami krajobrazowymi i urbanistycznymi naszego miasta. Na bazie tych informacji bêdzie w stanie przygotowaæ konkretn¹ ofertê wychodz¹c¹ naprzeciw naszym oczekiwaniom. not. Artur Kubajek

15 szawskie. Na targach niestety zabrak³o otwockich przedstawicieli bran y budowlanej. W targowym katalogu jedynie znalaz³a siê oferta Otwockiej Spó³dzielni Mieszkaniowej nowo budowany budynek na osiedlu ugi oraz oferta developera Novum zachêcaj¹ca do kupna lokali w atrakcyjnie po³o onej Wiosce Szwajcarskiej. Na targach obecny by³ Jan Œwierczyñski, wiceprezydent Otwocka, który rozmawia³ z przedstawicielami firm specjalizuj¹cych siê w budownictwie komunalnym. Inwestycje Wiêcej miejsc parkingowych W po³owie wrzeœnia zakoñczono remont czêœci pobocza na ul. Andriollego, na odcinku od ul. J. Filipowicza do ul. K. Pu³askiego. Wynikiem przeprowadzonych prac jest 12 dodatkowych miejsc parkingowych (o pow. 205 m 2 ), które powsta³y wzd³u ogrodzenia Parku Miejskiego, naprzeciw Szko- ³y Podstawowej nr 12. Prace wykonano w ramach przeprowadzanych remontów poboczy. Koszt inwestycji ok. 38 tys. z³. We wrzeœniu, w Otwocku przyby³o równie utwardzonych ulic. W ramach prac remontowo-modernizacyjnych dróg gminnych po³o ono ok. 600 mb destruktu na odcinkach ulic: Partyzantów, 3-ego Maja, Dwernickiego i Pr¹dzyñskiego. Utwardzenie tych dróg kosztowa³o blisko 94 tys. z³. Artur Kubajek Kredytowane zakupy Poza developerami i spó³dzielniami mieszkaniowymi na targach obecne by³y te du e banki PKO BP, Bank Millenium, Bank Przemys³owo-Handlowy PBK, Deutsche Bank 24, ING Bank Œl¹ski, MultiBank, Kredyt Bank, Nordea Bank Polska, Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski oraz niezale ni doradcy finansowi z firmy Expander, na stoiskach których mo na by³o uzyskaæ porady kredytowe. Osoby zainteresowane zakupem mieszkania mog³y dowiedzieæ siê, w jakiej walucie zaci¹gn¹æ kredyt, na jaki okres, jaki system sp³at wybraæ. Wœród wystawców znalaz³y siê tak e biura projektowe, oferuj¹ce do kupna gotowe projekty domów jednorodzinnych w cenie o wiele ni szej ni przy sprzeda y projektów robionych na indywidualne zamówienie. Podobnie jak w roku ubieg³ym du ym zainteresowaniem zwiedzaj¹cych targi cieszy³y siê Wiceprezydent Otwocka Jan Œwierczyñski, Naczelnik Wydzia³u Gospodarki Komunalnej UM w Otwocku Andrzej Ha³aczkiewicz i inspektor z WGK UM Otwock Józef Jastrzêbski osobiœcie oceniali wykonanie remontów punkty konsultacyjne, gdzie przez dwa dni dy urowali i udzielali porad specjaliœci z ró nych dziedzin. Zainteresowani mogli uzyskaæ od prawników i znawców rynku nieruchomoœci odpowiedzi na nurtuj¹ce ich pytania. Omawianymi najczêœciej kwestiami pojawiaj¹cymi siê przy okazji zakupu, sprzeda y lub wynajmu mieszkania b¹dÿ domu by³y treœci umów, informacje na temat obowi¹zuj¹cych op³at i podatków. Wyposa yæ dom i mieszkanie Targi by³y nie tylko okazj¹ do zakupu domu lub mieszkania, ale równie okazj¹ do ich wyposa enia. Na licznych stoiskach zwiedzaj¹cy mogli znaleÿæ wszystko to, co mo e upiêkszyæ wnêtrze, uzupe³niæ braki wnêtrza lub wymieniæ jego wystrój na nowy. W tegorocznej edycji targów królowa³y meble i dywany. Równie jak w przypadku zakupu mieszkañ i domów, podobnie w ich wyposa aniu zwiedzaj¹cy mogli liczyæ na pomoc specjalistów. Wœród wystawców nie zabrak³o wydawnictw specjalizuj¹cych siê wydawaniu czasopism o tematyce wystroju wnêtrz G+J Gruner + Jahr Polska i Hachette Filipacchi Polska. Artur Kubajek Podziêkowania Rada Szko³y, Rada Pedagogiczna, Uczniowie oraz Dyrekcja szko³y Podstawowej nr 12 w Otwocku sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie W³adzom Miasta Otwocka za modernizacjê chodnika i utworzenie zatoczek parkingowych w s¹siedztwie naszej szko³y. Jest to dla nas bardzo wa ne z uwagi na poprawê komunikacji, a tym samym bezpieczeñstwa dzieci uczêszczaj¹cych do szko³y. Du e natê enie ruchu samochodowego i brak miejsc parkingowych by³y niejednokrotnie przyczyn¹ kolizji drogowych oraz zagro eniem dla uczniów naszej szko³y. Cieszymy siê, e sprawy bezpieczeñstwa dzieci sta³y siê wa ne dla W³adz Miasta. Raz jeszcze dziêkujemy! GAZETA 15

16 EKO - warsztaty Tak jak w poprzednim numerze, znajd¹ Pañstwo na tej stronie krótki opis dzia- ³añ otwockiego Ko³a Polskiego Klubu Ekologicznego, skierowanych do uczniów i nauczycieli miejscowych szkó³. Kolejny etap organizowanych przez nasz Klub i Urz¹d Miasta Eko-warsztatów to dwa wyjazdy po³¹czone z zajêciami terenowymi, w których uczestniczy³y trzy klasy szóste ze Szko³y Podstawowej Nr 3 i dwie klasy czwarte ze Szko³y Podstawowej Nr 12 w Otwocku. Celem pierwszego z warsztatów by³y okolice Podbieli i Ponurzycy. Zabraliœmy tam m³odzie ze Szko³y Podstawowej Nr 3. Zajêcia sk³ada³y siê z dwu bloków tematycznych: pierwszym by³o poznanie ekosystemu torfowiska niskiego (Bagno Ca³owanie), drugim zaœ dotarcie do punktu widokowego na krawêdzi pradoliny Wis³y i ognisko. Bagno Ca³owanie to torfowisko niskie, nazywane tak z racji zasilania w wodê przez wody podziemne. Cech¹ szczególn¹ opisywanego miejsca s¹ równoleg³e do siebie, kilkumetrowe piaszczyste wydmy le ¹ce na torfach. Takie naprzemienne wystêpowanie odmiennych pod wzglêdem budowy geologicznej i hydrologii œwiatów sprzyja bioró norodnoœci. Niestety Bagno Ca³owanie przestaje powoli byæ prawdziwym bagnem. Brakuje wody i to nie tej deszczowej, a podziemnej. Bagno wysycha... M³odzie potrafi³a ten fakt wykorzystaæ i po krótkiej pogadance, bezpiecznie pobryka³a. Szkoda tylko s³uchawek od discmana! Na szczêœcie samo urz¹dzenie, jak- e przydatne na bagnach, wróci³o do w³aœciciela. aba? Fuj!!! Po opuszczeniu Bagna Ca³owanie pojechaliœmy do Ponurzycy, sk¹d poszliœmy pieszo w stronê Osiecka. Spacer ten okaza³ siê doœæ k³opotliwy, gdy m³odzie porusza³a siê po lesie ponadstumetrow¹ ³aw¹. Ka dy, obowi¹zkowo uzbrojony w nó i foliow¹ siatkê, szuka³ grzybów. I znajdowa³! aden przedstawiciel tego Królestwa - maleñki podgrzybek, dorodny maœlak, kania czy muchomor sromotnikowy - nie mia³ szans, znika³ w siatce. Nic dziwnego, e organizatorzy i nauczycielki wyrywali sobie w³osy z g³owy... Po dotarciu na miejsce szóstoklasiœci stanêli na wysokoœci zadania: zapaleni grzybiarze przynieœli siatki maœlaków, pozostali podtrzymywali ogieñ i piekli kie³baski, pomimo padaj¹cego deszczu. Nie pad³o ani jedno s³owo narzekania na pogodê! Celem drugiego warsztatu by³y okolice Zawadki, dok¹d zaprosi³ dwie czwarte klasy ze Szko³y Podstawowej Nr 12, niestrudzony Pan Tadeusz Chmielewski. Mieæ przed wyjazdem absolutn¹ pewnoœæ, e bêdzie cudowna pogoda i wszyscy bêd¹ zauroczeni miejscem, w które siê udajemy - có to za komfort! W Zawadce czeka³ ju na nas Pan Tadeusz Chmielewski, pe³ni¹c od pocz¹tku rolê Gospodarza. Ponad czterdzieœcioro dzieci przez blisko piêæ godzin y³o tym miejscem, pewnie nie zdaj¹c sobie sprawy, e w³aœnie siê ucz¹. Uczy³y siê nie faktów (te uzupe³ni¹ w szkole), lecz odczuwania przyrody. Tych kilka godzin wystarczy³o, by postawa: aba => Fuj! Obrzydlistwo! zamieni³a siê w postawê: ja nie mam jeszcze aby! (z alem)! Naprawdê warto studiowaæ, by móc coœ takiego us³yszeæ! Zaskoczy³o mnie zgodne wspó³dzia- ³anie w zajêciach i przy ognisku dziewcz¹t z ch³opcami, chocia tworzyli klasê dopiero od 19 dni! Nie dowiem siê te ju nigdy, dlaczego niektóre dzieci chodzi³y na bosaka: czy dlatego, e zamoczy³y buty, czy mo e naœladowa³y Gospodarza? Okazuje siê, e edukacja przyrodnicza jest w stanie konkurowaæ z najbardziej wci¹gaj¹c¹ gr¹ komputerow¹ lub programem telewizyjnym. Mo e to byæ buszowanie po niekoszonej ³¹ce, budowanie tamy na ma³ej i czystej rzece, ³owienie i ogl¹danie pod lup¹ nartników, ab i koników polnych itd. Oœmieleni uczniowie potrafi¹ wykazaæ inicjatywê, s³uchaæ z zaciekawieniem starszych i ich naœladowaæ. Wystarczy dostrzec w nich partnerów, mieæ dla nich czas, cierpliwoœæ, wiedzieæ co to nartniki i... nie brzydziæ siê ab. Koordynator Eko-warsztatów Tomasz Jastrzêbski 16 Je yna Monika Anisiewicz lat 10 Rusa³ka pawik Oliwia Szewczak lat 10 Prezentowane prace dzieci pochodz¹ z multimedialnej prezentacji osi¹gniêæ zawodowych Pani Ma³gorzaty Jakubowskiej, nauczyciela przyrody w Szkole Podstawowej Nr 211 w Warszawie, Wiceprezes otwockiego Ko³a Polskiego Klubu Ekologicznego. GAZETA Nartniki Ma³gosia Kudelska lat 10 Olsza czarna Marta Ko³odziejczyk lat 11 Sprostowanie W tekœcie Nowa znajomoœæ z... brudnic¹ niepark¹ (Gazeta Otwocka nr 8 /135/) chochlik drukarski zamieni³ tegoroczn¹ plagê sosen w tegoroczn¹ plagê kasztanowców. Za b³¹d serdecznie przepraszam. Tomasz Jastrzêbski Koordynator Eko-warsztatów

17 II KONKURS im. S. Wokulskiego SKLEP PRZYJAZNY DLA KLIENTA Rozpocz¹³ siê organizowany przez Prezydenta Miasta Otwocka konkurs im. S. Wokulskiego Sklep przyjazny dla klienta. W tym roku honorowy patronat nad konkursem obj¹³ Senator RP Robert Smoktunowicz. Intencj¹ organizatorów jest wspieranie otwockiego handlu detalicznego, wyró nienie tych, dla których kontynuacja tradycji kupieckich, dba³oœæ o klienta i wizerunek sklepu s¹ najwa niejsze. Konkurs ma na celu wytypowanie przez mieszkañców naszego miasta placówki handlowej, któr¹ uznaj¹ oni za najbardziej im przyjazn¹. W konkursie s¹ brane pod uwagê wszystkie placówki handlowe, prowadz¹ce sprzeda detaliczn¹ na terenie miasta Otwocka (bez wzglêdu na typ obs³ugi, wielkoœæ powierzchni i bran ê), które zg³osi³y swoj¹ gotowoœæ do uczestnictwa w konkursie. Organizatorzy i sponsorzy konkursu: PKO BP, Linia Otwocka, ycie Otwocka oraz patroni medialni przewidzieli dla zwyciêskich otwockich Wokulskich, jak równie dla g³osuj¹cych klientów niezwykle atrakcyjne nagrody. Organizatorzy wierz¹, e oprócz przewidzianych nagród do wziêcia udzia³u w konkursie zachêci handlowców przede wszystkim promocja placówki i wyró nienie wœród innych, jakie zyskaj¹ dziêki konkursowi. Mamy nadziejê, e w czasie du ej niechêci otwockich handlowców do lokalizacji supermarketu w mieœcie wyka ¹ oni ywe zainteresowanie konkursem, skierowanym w³aœnie do nich. Wype³nione kupony, które drukowane s¹ tak e w Linii Otwockiej i yciu Otwocka, nale y wrzuciæ do urn konkursowych, które znajduj¹ siê w ka dym z uczestnicz¹cych w konkursie sklepów oraz w holu Urzêdu Miasta do 31 paÿdziernika 2003 roku. Serdecznie zapraszamy do wziêcia udzia³u w konkursie! Wydzia³ Promocji i Rozwoju Miasta UWAGA!!! Regulamin konkursu i listê sklepów, na które mo na g³osowaæ, podajemy we wrzutce do niniejszego numeru GO. BAROMETR EKOLOGICZNY Dla jednych ekologia jest nauk¹ zajmuj¹c¹ siê wa nymi dla wszystkich problemami ochrony œrodowiska, drugim wydaje siê, e jest to alibi oszo³omów blokuj¹cych drogi w imiê ochrony jakiegoœ drzewa czy fragmentu krajobrazu. Zgadzamy siê, e przyrodê nale y chroniæ, gdy jej degradacja grozi unicestwieniem ca³ej planety. Jaka jednak jest nasza œwiadomoœæ ekologiczna, a jeszcze lepiej nasza praktyka wprowadzenia zasad w ycie? A Ty? W jaki sposób przyczyniasz siê na co dzieñ do ratowania naszej ciê ko chorej planety? Czekamy na wypowiedzi naszych CZYTELNIKÓW. Mile widziane bêd¹ prace przygotowane przez m³odzie szkó³ gimnazjalnych i œrednich, a tak e dzieci ze szkó³ podstawowych. Wzorce zaproponowane przez m³odych ludzi bêd¹ bardzo cenne; w du ej mierze to od nich zale y czystoœæ œrodowiska i zmniejszenie degradacji otoczenia. Najciekawsze prace nagrodzimy! E.K. GAZETA 17

18 G O S R A D N E G O 18 GAZETA DLACZEGO PAPIER? W edycji tegorocznego konkursu Sklep przyjazny dla klienta jako jeden z wymogów uczestnictwa przyjêliœmy koniecznoœæ stosowania w sklepie w miejsce dotychczasowych opakowañ foliowych papierowych toreb. Intencj¹ organizatorów konkursu jest ograniczenie iloœci odpadów foliowych, które stanowi¹ znaczny procent w odpadach powstaj¹cych w ka dym gospodarstwie domowym. Dostarczymy do sklepów, które zg³osz¹ chêæ rywalizacji w konkursie, torby papierowe o ró nych wielkoœciach. Klient oceni wype³niaj¹c kupon, czy ta forma pakowania produktów by³a przez sklep stosowana i czy jest ona po ¹dana i wygodna. Apelujemy do mieszkañców Otwocka skorzystajcie z tej formy pakowania produktów. Pamiêtajmy, e papier deponowany na sk³adowisku ulega szybko rozk³adowi, a papier odzyskany jako surowiec wtórny nadaje siê do dalszego wykorzystania. W Otwocku wszyscy, którzy chc¹ uczestniczyæ w selekcjonowaniu odpadów z gospodarstw domowych, maj¹ zapewniony ich odbiór. Przy naszych ulicach i osiedlach stoj¹ kolorowe pojemniki, m.in. na papier, a od mieszkañców Kresów selekcjonowane papiery s¹ odbierane bezpoœrednio z posesji. Mamy nadziejê, e propozycja pakowania zakupów w torby papierowe, zapocz¹tkowana w konkursie, spotka siê z zadowoleniem sprzedawców i klientów i nied³ugo bêdzie w Otwocku zwyczajem. Teresa Rytelewska Wydzia³ Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska KUPON KONKURSOWY KUPON KONKURSOWY Bez inkasenta Du o dyskusji wzbudzi³a ostatnio sprawa administrowania targowiskami miejskimi i poboru op³aty targowej. Wp³ywy z op³aty targowej stanowi¹ w bud ecie ka dej z gmin znacz¹ce Ÿród³o dochodów, podczas gdy w bud ecie Otwocka albo dop³acano do targowisk (gdy op³atê zbiera³ i administrowa³ targowiskami Miejski Zak³ad Oczyszczania), albo by³y to wp³ywy wrêcz symboliczne (50 tys. z³ rocznie) w stosunku do mo liwoœci. 510 tys. z³ wykazanych w 2002 r. i nale nych gminie wp³ywów z op³aty targowej, z których zgodnie z umow¹ zawart¹ w 2000 na trzy lata - 90% zatrzymywanych by³o przez inkasenta tej op³aty i administratora targowisk jednoczeœnie - firmê B³ysk, która w ramach wynikaj¹cej z umowy 90-procentowej prowizji zobowi¹za³a siê do przeprowadzenia modernizacji targowisk. Jednak jedynym najbardziej widocznym efektem tej modernizacji jest zlikwidowanie sto³ów i wiat dla sprzedaj¹cych, a na widok tego samego bruku od wielu lat na bazarze przy ul. Batorego mo na mieæ w¹tpliwoœci, co do rzeczywistych nak³adów poniesionych na jego modernizacjê. Obecny administrator nie obs³uguje te znacznej czêœci tego bazaru, w której znajduj¹ siê pawilony handlowe. Ponadto dziwi fakt braku zainteresowania op³at¹ targow¹ od znacznej liczby osób handluj¹cych w niedzielê wokó³ tego bazaru oraz pozostawania zamkniêtym w tym dniu przy tak du ej liczbie sprzedaj¹cych i kupuj¹cych. Pomimo tego w zwi¹zku z up³ywem terminu umowy w lipcu 2003 r. zosta³ wy³oniony nowy administrator targowisk, którym wybrano... ponownie firmê B³ysk za 10 tys. z³ miesiêcznie. Mo na sobie zadaæ pytanie, po co jest w³aœciwie administrator targowiska z wynagrodzeniem 10 tys. z³ miesiêcznie, skoro nie dope³nia obowi¹zków wynikaj¹cych z utrzymania w czystoœci targowiska i na jakiej podstawie pobiera od handlowców op³atê w wysokoœci 60 z³ miesiêcznie za rezerwacjê miejsca na targowisku. Przy œredniej iloœci 200 zajêtych stanowisk daje to kwotê 12 tys. z³ miesiêcznie, która powinna wp³ywaæ do bud etu miasta, poniewa wszelkie dochody z targowisk powinny wp³ywaæ do bud etu miasta, a nie do kieszeni administratora. Problem utrzymania w czystoœci targowiska w gminie Piaseczno rozwi¹zano w ten sposób, e w regulaminie targowisk na³o ono na ka dego handlowca obowi¹zek pozostawienia stanowiska w czystoœci, wyposa aj¹c ka de w worek na œmieci. Na ostatniej sesji Rada Miasta stosunkiem g³osów 16 za przy 1 wstrzymuj¹cym siê powierzy³a pobór op³aty targowej bezpoœrednio urzêdowi miasta bez poœrednictwa inkasenta. I takie rozwi¹zanie, w którym gmina sama pobiera w³asne podatki bez poœrednictwa prywatnej firmy, jest najbardziej korzystne dla Miasta. Jest przejrzyste i daj¹ce przekonanie o rzetelnym jej poborze. Jest zasadnicza ró nica miêdzy pobieraniem op³aty targowej przez pracownika Urzêdu a mo liwoœciami skontrolowania rzetelnoœci jej pobierania przez prywatn¹ firmê. PS. W ostatnim czasie du o uwagi mojej osobie poœwiêca³y Linia Otwocka i ycie Otwocka, które nie s³yn¹ raczej z rzetelnych i obiektywnych przekazów. Obecne ataki przeciwko zmianom uregulowañ dla Miasta w zakresie administrowania targowiskami i poboru op³aty targowej stwarzaj¹ wra enie, e gazety te reprezentuj¹ bardziej prywatne grupy interesów (firma B³ysk nale a³a do tego samego w³aœciciela, co Linia Otwocka, wiêc trudno byæ sêdzi¹ we w³asnej sprawie) ni interes publiczny. Do czego zdolny jest dziennikarz, aby zarobiæ i sprzedaæ gazetê? Podawanie nierzetelnych i tendencyjnych informacji lub reprezentowanie prywatnych interesów jest ju standardem i zaczyna byæ nudne. Trzeba iœæ z postêpem i wyprzedzaæ konkurencjê; teraz aby by³ efekt, trzeba kogoœ obrzuciæ b³otem. I nawet jeœli s¹d przyzna odszkodowanie, to i tak za zmycie brudu zap³aci czytelnik. Na to na pewno rzuc¹ siê czytelnicy i musi to przynieœæ d³ugo oczekiwany sukces. Redaktorowi naczelnemu ycia Otwocka natomiast najlepiej wychodz¹ dzieciêce konfabulacje w stylu bajek o kozio³ku mato³ku i tak te podchodzi do rzeczywistoœci i traktuje swoich czytelników. To takie trudne udawaæ powa n¹ gazetê. Proponujê przejœæ na komiksy. Po co za du o myœleæ, traciæ czas na sprawdzanie faktów, przecie czytelnik i tak bezkrytycznie uwierzy we wszystko, co siê mu napisze. A czy on ukrad³, czy jemu ukradziono - przecie to naprawdê nie jest najwa niejsze. Wa - ne, aby za wszelk¹ cenê przyci¹gn¹æ, a w³aœciwie naci¹gn¹æ czytelnika i reklamodawców. Liczy siê zysk, w przekonaniu e trafi siê do najni szych instynktów i sukces murowany. Czy warto jednak wydawaæ pieni¹dze na tak¹ brukow¹ prasê? Przecie zamiast tygodnika Nie mo na siêgn¹æ po Rzeczpospolit¹. I na szczêœcie mamy równie takie odpowiedzialne za ka de s³owo gazety, jak Gazeta Otwocka, gdzie zawsze znajdziecie pañstwo pewne informacje i nikt nie wpuszcza was w przys³owiowe maliny. Wybór nale y do pañstwa. radny Kazimierz Laskus

19 W³adzo! yj oszczêdniej i rz¹dÿ lepiej Polska nie dlatego powsta³a, eby dygnitarz cywilny czy wojskowy pêdz¹c w automobilu obryzgiwa³ dziadów i ebraków... Stefan eromski Autor tych s³ów, gdyby cudem o y³, zapewne czym prêdzej do grobu wróci³by, przekonawszy siê, jak one, mimo up³ywu 80 lat, s¹ aktualne. yjemy na pocz¹tku XXI stulecia, za nami ogrom doœwiadczeñ, jakich dostarczy³a nam historia minionego stulecia: odzyskaliœmy po 123 latach wymarzon¹ niepodleg³oœæ i zanim uda³o siê j¹ wykorzystaæ dla dobra ca³ego narodu, utraciliœmy j¹ w dramatycznych okolicznoœciach a do 1945 r. Zapocz¹tkowane sierpniem 1980 r. przemiany w tym odrzucenie nieakceptowanego ustroju wbrew olbrzymim nadziejom przynios³y ogromnej czêœci narodu gorzkie rozczarowanie: bezrobocie, pog³êbiaj¹ce siê kontrasty spo³eczne, nêdzê wielu œrodowisk, a na jej glebie liczne patologie. Wprawdzie mamy w Konstytucji zapisy o Polsce jako pañstwie urzeczywistniaj¹cym zasady sprawiedliwoœci spo³ecznej, ale rzeczywistoœæ przynosi coraz to nowe afery, gdy poprzednie nie zosta³y ukarane, w yciu publicznym szerzy siê prywata dobro publiczne schodzi na margines. Aparat w³adzy nieskutecznie z tym walczy i jak e czêsto poprzez udzia³ swych ludzi w kryminalnych aferach daje z³y przyk³ad i przyzwolenie na z³o. Namno y³o siê nowych urzêdów i instytucji, które niczym rakowa naroœl degraduj¹ ycie publiczne, stwarzaj¹c okazjê swym nieuczciwym funkcjonariuszom do ³atwego bogacenia siê kosztem spo³ecznym. W³adza, gdy naród trapi¹ liczne dolegliwoœci, a wœród nich najgorsze - pospolita bieda, powinna daæ przyk³ad skromnoœci, a nawet wyrzeczeñ i przede wszystkim oszczêdnego gospodarowania groszem publicznym. Jej przedstawiciele powinni traktowaæ sprawowane urzêdy jako obowi¹zek s³u by spo³ecznej. Równoczeœnie powinny byæ stworzone mechanizmy, które zniechêc¹ ludzi bezideowych ró nej maœci egoistów spo³ecznych do ubiegania siê o stanowiska. Dotyczyæ one powinny ró nych szczebli hierarchii. Potrzebne s¹ nowe uregulowania prawne i to bardzo odwa - ne i radykalne na miarê wyzwañ. Spo³eczeñstwo na nie czeka. Oto kilka propozycji: * Pierwsza to obni enie kosztów utrzymania pañstwa. Dlatego proponujê ograniczyæ administracjê pañstwow¹ i samorz¹dow¹ do niezbêdnych potrzeb. Uwa am, e przy dzisiejszych œrodkach technicznych u³atwiaj¹cych dzia³alnoœæ biurow¹ mo na j¹ zmniejszyæ o 20% bez adnej szkody dla jej funkcjonowania. * Popieram propozycjê Platformy Obywatelskiej, by zmniejszyæ o po³owê liczbê pos³ów i zlikwidowaæ Senat. Da³oby to du e oszczêdnoœci, z obs³ug¹ Sejmu i Senatu wi¹ ¹ siê niema³e koszty. Dla przyk³adu podajê, e przed 1939 r. liczebnoœæ tych organów przedstawicielskich by³a podobna jak dziœ. Tylko e obs³ugiwa³o je w sumie oko³o 250 urzêdników, a dziœ jest to oko³o A ci¹gle powo³ujemy siê na tradycje przedwojenne! * Uwa am równie, e bez szkody dla funkcjonowania Pañstwa mo na by zmniejszyæ jeszcze o 30% liczbê radnych wszystkich szczebli i ograniczyæ ich diety do 50% dotychczasowej wysokoœci. * Po co utrzymywaæ dwa urzêdy na szczeblu województwa: wojewodê i marsza³ka. To typowa dwuw³adza. Przed wojn¹ by³ tylko wojewoda. A teraz dwa urzêdy z departamentami i generalnymi dyrektorami, reprezentacyjnymi pomieszczeniami, liczn¹ obs³ug¹ biurow¹ i techniczn¹! Wszystkie funkcje szczebla wojewódzkiego powinien wykonywaæ wojewoda, a urz¹d marsza³ka nale y zlikwidowaæ. * Konieczny jest równie przegl¹d uposa eñ na wszystkich szczeblach w³adzy od kierowniczych stanowisk poczynaj¹c, na szeregowych koñcz¹c. Obni ka o 30% uposa eñ osób sprawuj¹cych kierownicze funkcje i o 20% pozosta³ych pracowników na pewno spotka³aby siê z powszechn¹ aprobat¹ spo³eczn¹. W wielu jeszcze innych dziedzinach istnieje mo liwoœæ ograniczenia wydatków. Czy potrzebna jest tak rozbudowana Rada Polityki Pieniê nej z tak wysokimi uposa eniami? Dane z 2000 r. mówi¹, e prezes NBP p. Balcerowicz zarabia³ miesiêcznie brutto z³., jego pierwszy zastêpca z³., drugi z³., cz³onkowie Rady po z³. Czy to du o? Mo na by wyliczyæ, e prezes NBP miesiêcznie otrzymywa³ tyle, co rolnik-emeryt przez 6 lat (600 z³ mies.). Gdzie tu sprawiedliwoœæ spo³eczna? Czy to jest nagroda za miliony bezrobotnych i likwidacjê PGR-ów skutki jego liberalnej polityki? Podobnie jest z przerostem zatrudnienia i uposa eñ w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Czy funkcji tego organu nie móg³by przej¹æ odpowiedni departament w Ministerstwie Kultury? Zaoszczêdziæ by mo na w ten sposób wiele etatów i pieniêdzy. Jako prze ytek traktujê równie Instytut Pamiêci Narodowej. Pamiêæ narodowa istnieje niezale nie od Instytutu. A utrzymanie tej instytucji kosztuje rocznie kilkanaœcie milionów z³otych. I czym siê ten organ zajmuje? Sprawdza archiwa s³u b porz¹dkowych istniej¹cych w okresie Polski Ludowej i rozpatruje ró nego rodzaju informacje przekazywane mu na temat zbrodni komunistycznych. A moim zdaniem bardziej uzasadnione by³oby zbadanie obiektywnych przyczyn przewrotu majowego dokonanego w 1926 r. przez Pi³sudskiego, zysków i strat z tego tytu³u. A mo e IPN znalaz³by odpowiedzi na jeszcze inne pytania, np. kto i dlaczego zamordowa³ genera³a Zagórskiego w 1927 r.? Dla jakich celów powsta³a Bereza Kartuzka i jak w niej traktowano wiêÿniów? To s¹ tematy dla IPN, a nie dzia³ania o charakterze inkwizycyjnym! Wreszcie rady nadzorcze, które jak œwiadcz¹ liczne przyk³ady niczego naprawdê nie nadzoruj¹. Przypomnijmy tu chocia - by PZU s³awne z afery Wieczerzaka. Rady nadzorcze to najsmaczniejszy k¹sek dla ludzi w³adzy. Niektórzy z nich s¹ równoczeœnie w kilku takich radach, za nic nie odpowiadaj¹, a du e pieni¹dze bior¹! Przyjrzeæ siê nale y tzw. prywatyzacji przedsiêbiorstw produkcyjnych. Jak wynika z ró nych dostêpnych materia³ów, jest tam du o nieprawid³owoœci i przekrêtów. Prywatyzuje siê zak³ady, zwalnia siê ludzi, pozostawiaj¹c ich bez œrodków do ycia. Obiekty produkcyjne sprzedaje siê najczêœciej poni ej ich wartoœci, nie sprawdzaj¹c wiarygodnoœci materialnej ich nabywcy ani jego planów. Roœnie niezadowolenie robotnicze z powodu zagro enia utrat¹ pracy, lecz w³aœciciela ju to nie interesuje. To niewa ne, ile za to siê weÿmie, wa ne aby siê tego pozbyæ - g³osi³ jeden z pierwszych ministrów ds. prywatyzacji w odpowiedzi na krytykê jego poczynañ. Jedna tylko instytucja w Polsce wyj¹tkowo siê rozwinê³a i nadal wbrew powszechnym trudnoœciom dynamicznie siê rozwija to Koœció³ Katolicki. Uwa am, e nale y przywróciæ œwiecki charakter pañstwa polskiego i wszystkie religie traktowaæ jednakowo bez uprzywilejowania adnej. Radykalnej zmiany powinno siê dokonaæ w polityce pieniê nej pañstwa. Powinien o niej decydowaæ Sejm i Rz¹d, a nie prezes NBP. Finanse powinny s³u yæ gospodarce narodowej. To nie jest prywatny folwark Balcerowicza. Koñcz¹c swoje rozwa ania uwa am, e Rz¹d w pierwszej kolejnoœci powinien w drodze przepisu prawnego ustaliæ górn¹ (spo³ecznie sprawiedliw¹) granicê wynagrodzeñ dla wszystkich pracowników administracji pañstwowej, od centralnego szczebla pocz¹wszy, na najni szym koñcz¹c. Realizacji równie wymagaj¹ inne moje propozycje, co do których jestem przekonany, e podziela je wiêkszoœæ obywateli. Jan B¹k G O S C Z Y T E L N I K A GAZETA 19

20 20 U podstaw za³o enia Otwockiego Centrum Tañca le y szeroko rozumiana edukacja taneczna dzieci i m³odzie y miasta Otwocka oraz satelitarnych miejscowoœci. Taniec propagowany przez Centrum Tañca daje wszechstronne mo liwoœci realizowania siê dzieci w ró nych dziedzinach sztuki tanecznej; 1. Zajêcia dla dzieci w formie zabaw integracyjnych w oparciu o szko³ê Klanzowsk¹. Poznaj¹ ró norodne rytmy, proste uk³ady choreograficzne, pozwalaj¹ce na wspóln¹ zabawê ruchow¹, rozwój motoryczny i estetyczny. 2. Zespo³y tañca nowoczesnego dla dzieci i m³odzie y daj¹ mo liwoœæ realizowania siê w tañcach typu DISCO-DAN- CE, HIP-HOP, RAP. Dzieci tañcz¹ce zespo³owo maj¹ mo liwoœæ nauczenia siê nie tylko ciekawych uk³adów choreograficznych tworzonych w oparciu o najnow- Dla czytelników Gazety Otwockiej s³owo Pasja, pisane przez wielkie P, nie jest pojêciem obcym. Przez ca³y rok na ³amach naszej gazety ukazywa³y siê artyku³y o m³odych tancerzach, którzy zdobywali liczne nagrody i wyró nienia na ogólnopolskich turniejach tañca towarzyskiego. Dla grupy otwockiej m³odzie y taniec sta³ siê nieodzownym elementem ycia. Œwiadczy o tym nie tylko udzia³ w turniejach i kilkugodzinnych zajêciach. Ci m³odzi ludzie du ¹ czêœæ swojego wakacyjnego czasu poœwiêcaj¹ na obozy treningowe i dodatkowe szkolenia u mistrzów tañca towarzyskiego. Tego wirusa tanecznego zaszczepi³ w Otwocku p. Pawe³ Suma³o pedagog i tancerz zawodowy, mistrz Polski w tañcach latynoamerykañskich. Nasza m³odzie doceni³a profesjonalizm nauczyciela i pozwoli³a pokierowaæ swoim losem. Dziêki temu tañcz¹ ju w klasach D oraz C i bardzo dumni s¹ z pokaÿnej liczby pucharów, dyplomów i medali. Marzeniem instruktora i m³odzie y jest roztañczenie naszego miasta. Przecie to w³aœnie taniec uwa any jest za jedn¹ z najbardziej terapeutycznych i twórczych dyscyplin sportowych. Pan Pawe³ Suma³o jest pomys³odawc¹ powo³ania OTWOC- KIEGO CENTRUM TAÑCA. Placówk¹, GAZETA PASJA stanie siê Twoj¹ pasj¹! Otwockie Centrum Tañca cele i za³o enia programowe która otworzy³a nañ swe podwoje, jest Gimnazjum nr 3, znajduj¹ce siê przy ulicy Koœciuszki 28. Odbywaj¹ siê tutaj nastêpuj¹ce zajêcia: TANIEC TOWARZYSKI Uczestnicy poznaj¹ kulturê taneczn¹ z ró nych zak¹tków œwiata, pocz¹wszy od tañców standardowych kultury europejskiej po gor¹ce rytmy Ameryki Po³udniowej (tango, walc wiedeñski i angielski, cha-cha, rumba, jive, samba itd.). TANIEC NOWOCZESNY Uczestnicy realizuj¹ siê w tañcach typu: DISCO, HIP-HOP, RAP. Maj¹ mo liwoœæ nauczenia siê nie tylko ciekawych uk³adów choreograficznych tworzonych w oparciu o najnowsze trendy w muzyce tanecznej, ale równie nabywaj¹ umiejêtnoœæ wspó³pracy w grupie rówieœniczej. Swoje miejsce na parkiecie znajd¹ Ci, którzy chc¹ uczyæ siê tañca od podstaw, jaki i Ci, którzy pragn¹ pog³êbiæ swoje umiejêtnoœci. Istnieje równie mo liwoœæ udzia³u w kilkumiesiêcznym kursie tanecznym, który zapewnia lepsz¹ zabawê na studniówce, balu sylwestrowym i dyskotece. Zapisy odbywaj¹ siê w Gimnazjum nr 3 ul. Koœciuszki 28, we wtorki i czwartki od godziny Bli sze informacje u p. Paw³a Suma³y tel Obserwator sze trendy w muzyce tanecznej, ale równie nabywaj¹ umiejêtnoœci wspó³pracy w grupie rówieœniczej. Zespo³y mog¹ prezentowaæ swoje umiejêtnoœci na ogólnopolskich przegl¹dach zespo³ów tanecznych, festynach, imprezach okolicznoœciowych oraz indywidualnie na dyskotekach, czy innych imprezach tanecznych. 3. Taniec towarzyski to kolejna forma z pogranicza kultury sztuki i sportu - kursy tañca towarzyskiego dla dzieci i m³odzie y. - kursy tañca u ytkowego dla doros³ych. Taniec towarzyski daje szeroki wachlarz mo liwoœci nauki i zabawy w ka dym wieku. Pozwala zaznajomiæ siê z kultur¹ taneczn¹ z ró nych zak¹tków œwiata, pocz¹wszy od tañców standartowych - kultury europejskiej, a po gor¹ce rytmy Ameryki Po³udniowej. Poprzez taniec wzbogacamy nasz¹ kulturê osobist¹, utrwalamy poczucie rytmu, wyrabiamy gracjê ruchu. Jest to najlepszy sposób rekreacji ruchowej dla ludzi w ka dym wieku. Dla osób chêtnych do intensywniejszej pracy proponujemy sekcjê sportow¹ tañca towarzyskiego, gdzie bêd¹ oni mogli realizowaæ swoje pasje poprzez mo liwoœæ rywalizacji na turniejach tanecznych i prezentowaæ siê na pokazach. Celem naszym jest propagowanie tañca jako ciekawej formy rekreacji, wypoczynku i rozrywki, integrowanie spo³ecznoœci otwockiej, szerzenie w³aœciwych wzorców kulturalnych, oraz uwra liwienie na piêkno ruchu. Pragniemy, aby Otwockie Centrum Tañca by³o dla mieszkañców Otwocka miejscem, w którym mog¹ ³¹czyæ naukê ze wspania³¹ zabaw¹, aby by³o azylem dla ludzi pragn¹cym poczuæ siê artystami oraz dla tych, którzy odkryli w sobie duszê sportowca. Pawe³ Suma³o POSZUKUJEMY! 209 Dru yna Harcerska Komendy Hufca w Otwocku poszukuje lokalu z³o onego z jednego lub dwóch pomieszczeñ, mog¹cego pomieœciæ 35 osób (Harcerze z klasy V Szko³y Podstawowej Nr 1). Interesuj¹ nas powierzchnie niewykorzystane w piwnicach zak³adu, chcemy je odremontowaæ i przystosowaæ na HARCÓWKÊ. Prosimy o yczliwe potraktowanie naszej proœby. Telefon kontaktowy Dru ynowy ukasz Kostrzewa UWAGA! Koordynator dzia³añ z zakresu profilaktyki uzale nieñ na terenie Gminy Otwock przypomina, e termin sk³adania wniosków o dofinansowanie zadañ na rok 2004 up³ywa 15 paÿdziernika 2003 r. Wiêcej informacji w Urzêdzie Miasta tel (wew.106),

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami Lipiec 1992 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 277

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, wysokości i otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Radnym Rady Miasta Kielce Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK

POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK POWIAT OTWOCKI SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13 05 400 OTWOCK PRZYGOTOWYWANIE / WSPÓŁORGANIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r. Uchwała nr V/25/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczytno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Szczycieńska Karta Dużej Rodziny Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 Białystok, dn. 16.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji szkoleń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119,

Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119, Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119, OPINIA PRAWNA DLA AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI ZAMEK NA TEMAT PRAWA CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r. Projekt Druk Nr 12/4 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo