Zarządzenie nr /2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie nr /2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1 Statutu Akademii Leona Koźmińskiego, zarządza się co następuje: 1 Mając na względzie potrzebę systematycznego podnoszenia jakości kształcenia w Akademii Leona Koźmińskiego na studiach o profilu ogólnoakademickim wprowadza się: 1) Zasady przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego w Kolegium Prawa, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia 2) Zasady przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego w Kolegium Zarzadzania i Finansów, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania ust. 2 pkt 1 oraz załącznika 1.8 ( Protokół egzaminu magisterskiego ) Zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego w Kolegium Prawa nie stosuje się wobec studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, którzy realizują plan studiów i program nauczania, który rozpoczął się w roku akademickim 2011/2012 albo w latach wcześniejszych. W tym zakresie stosuje się przepisy dotychczasowe. 3. Traci moc Zarządzenie Rektora nr /2010 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich w Kolegium Zarządzania i Finansów. Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr /2014 z dnia 13 grudnia 2013 r. Akademia Leona Koźmińskiego Zasady przygotowywania pracy magisterskiej i przebiegu egzaminu magisterskiego w Kolegium Prawa 1

3 Wprowadzenie 1 1. Praca magisterska powinna mieć charakter teoretycznoprawny, a dodatkowo może mieć charakter empiryczny i może być oparta na badaniach własnych zaprojektowanych i przeprowadzonych przez autora. Wyboru tematu pracy, który powinien być zgodny z kierunkiem realizowanych studiów, dokonuje student w porozumieniu z promotorem. W pracy magisterskiej autor powinien wykazać się znajomością stosownych aktów prawnych, literatury źródłowej zarówno polskiej, a tam, gdzie to jest wskazane także światowej, orzecznictwa sądowego oraz sprawnością analityczną oraz interpretacyjną, a także zdolnością prowadzenia logicznego wywodu. 2. Praca magisterska ma na celu: 1) umożliwienie studentom zastosowania wiedzy i doświadczenia zdobytego w trakcie realizacji przedmiotów ujętych w planach studiów i programach nauczania oraz planach studiów i programach kształcenia na danym kierunku studiów; 2) uświadomienie studentom możliwości wykorzystania metod badawczych do weryfikacji hipotez oraz dostarczenia odpowiedzi na stawiane pytania badawcze. 3. Podczas przygotowania pracy magisterskiej student powinien się wykazać umiejętnościami: 1) samodzielnego doboru źródeł informacji i literatury przedmiotu, a także orzecznictwa sądowego; 2) krytycznej analizy i oceny materiałów źródłowych; 3) krytycznej analizy i systematyzacji wiedzy dotyczącej wybranego tematu 4) samodzielnego przygotowania projektu badawczego z odniesieniem do istniejącej wiedzy teoretycznej i empirycznej oraz z uwzględnieniem istniejących ograniczeń czasowych oraz posiadanych zasobów; 5) samodzielnego sformułowania problemu badania i postawienia hipotez lub pytań badawczych, wynikających ze stanu dotychczasowej wiedzy empirycznej lub teorii; a w wypadku przeprowadzenia badań empirycznych także: 6) samodzielnego prowadzenia badań empirycznych, w tym zastosowania wybranych metod badawczych w praktyce, a także planowania i zarządzania procesem badawczym, zapewniającym uzyskanie zakładanych wyników w określonym czasie; 7) przeprowadzania analiz ilościowych i / lub jakościowych zgromadzonych materiałów oraz danych, a także dokonywania ich selekcji; 8) interpretacji wyników oraz formułowania wniosków uogólniających (a więc nie tylko opisowych), uwzględniając ograniczenia związane z prowadzonymi badaniami, a także ich odniesienia do literatury przedmiotu. Współpraca studenta z promotorem pracy magisterskiej 2 Student, w zależności od zainteresowań oraz wybranego kierunku studiów, dokonuje wyboru promotora na podstawie propozycji obszarów tematycznych seminariów magisterskich zgłoszonych przez wykładowców w danym roku akademickim. Formularz propozycji obszarów tematycznych stanowi załącznik nr 1.1 do niniejszych Zasad. 2

4 3 Rola promotora polega na nadzorowaniu procesu przygotowania pracy magisterskiej przez studenta. Promotor pełni także funkcję doradczą, w celu osiągnięcia przez studenta zamierzonych efektów, spełniających standardy stawiane pracom magisterskim Student ma obowiązek uczestniczenia w seminarium magisterskim prowadzonym przez promotora, terminowego wywiązywania się ze wszystkich zobowiązań oraz informowania promotora na bieżąco o poczynionych postępach, a także ewentualnych opóźnieniach w przygotowaniu pracy magisterskiej. 2. Student, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo do zmiany promotora. W tym celu powinien on złożyć odpowiednio uzasadniony wniosek zawierający zgodę obecnego promotora na rezygnację z dalszej współpracy oraz zgodę przyszłego promotora na podjęcie takiej współpracy. Decyzję o zmianie promotora podejmuje Rektor albo w jego imieniu Prorektor ds. Studiów Prawniczych lub Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa. Etapy przygotowania pracy magisterskiej 5 1. Student pracuje nad przygotowaniem pracy magisterskiej w sposób systematyczny w trakcie czterech następujących po sobie semestrów studiów. Przygotowanie pracy magisterskiej przez studenta można podzielić na następujące etapy: 1) Wybór tematu pracy. Przed przystąpieniem do przygotowywania pracy student ma obowiązek dokonania uzgodnienia tematu pracy z promotorem oraz uzyskania jego podpisu na formularzu wyboru tematu pracy, który stanowi załącznik nr 1.2 do niniejszych Zasad. Oryginał dokumentu składany jest w dziekanacie danego kolegium. W wypadku konieczności zmiany tematu pracy, decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor albo w jego imieniu Prorektor ds. Studiów Prawniczych na wniosek studenta, zaakceptowany przez promotora i właściwego Zastępcę Dyrektora Kolegium. 2) Studia literaturowe i orzecznictwa sądowego. Zaleca się, aby studia literaturowe i orzecznictwa sądowego zostały rozpoczęte jeszcze przed dokonaniem wyboru tematu pracy, aby student miał świadomość stopnia trudności i złożoności tematu, a także dostępności materiałów źródłowych. Przegląd literatury o orzecznictw sądowego powinien umożliwić studentowi poznanie aktualnego stanu wiedzy w wybranym obszarze analizy, określenie koncepcji pracy magisterskiej, zakresu zagadnień, które zostaną przedstawione w pracy, a także sformułowanie problemu badawczego, hipotez i pytań badawczych. 3) Przygotowanie projektu badań. Na podstawie pogłębionych studiów literaturowych i orzecznictwa sądowego, a także w niektórych wypadkach na podstawie własnych badań wstępnych, student dokonuje doboru metod badawczych, z uwzględnieniem specyfiki problemu badawczego. Następnie konstruuje proces badawczy, z wyszczególnieniem podstawowych etapów i terminów ich realizacji. Przed przystąpieniem do badań, student powinien skonsultować 3

5 projekt badawczy z promotorem pracy. Etap ten ma kluczowe znaczenie w przygotowaniu pracy magisterskiej, w związku z czym student powinien być objęty szczególną opieką oraz wszechstronną pomocą doradczą ze strony promotora. 4) Przedstawienie projektu. Student przedstawia do dyskusji na seminarium magisterskim przygotowany samodzielnie konspekt, prezentujący na tle istniejącej literatury i orzecznictwa sądowego problem badawczy, projekt badania, jego założenia, hipotezy lub pytania badawcze i proponowaną metodę badania. Referat ten powinien być z założenia wstępną wersją początkowych fragmentów pracy magisterskiej. 5) Teoretycznoprawna analiza problemu badawczego z uwzględnieniem materiałów źródłowych. Na tym etapie student dokonuje teoretycznoprawnej analizy problemu badawczego, uwzględniając przy tym zebrany materiał źródłowy. 6) Opis wykonanej analizy i jej rezultatów oraz formułowanie wstępnych wniosków. Po zakończeniu analizy student formułuje jej wyniki oraz wnioski końcowe w odniesieniu do postawionego problemu badawczego, a także prognoz kształtowania analizowanego zagadnienia w przyszłości oraz możliwości dalszych badań. 7) Przygotowanie ostatecznej wersji pracy. Student przygotowuje ostateczną wersję pracy uwzględniając uwagi promotora oraz dyskusje na seminarium magisterskim. 8) Przygotowanie prezentacji pracy magisterskiej. Student przygotowuje konspekt prezentacji, w którym powinny być zawarte następujące elementy: a) temat pracy i uzasadnienie jego wyboru, b) cel pracy, c) problemy i/lub hipotezy badawcze, d) charakterystyka metod badawczych, e) wnioski. 2. Jeżeli w pracy magisterskiej wykorzystana ma zostać metoda badań empirycznych etapy przygotowania pracy magisterskiej, o których mowa w ust. 1 powinny dodatkowo zawierać etap: Przeprowadzenie badań empirycznych. Na tym etapie student samodzielnie przeprowadza badania, gromadząc materiał empiryczny o charakterze ilościowym i/lub jakościowym zarówno pierwotny, jak i wtórny. W zależności od przyjętych metod badawczych, zaleca się korzystanie z różnych źródeł pozyskiwania materiału empirycznego, co pozwoli na zwiększenie wiarygodności badań, a także nabycie przez studentów umiejętności korzystania z różnych narzędzi badawczych. W celu ułatwienia dostępu do badanego podmiotu/respondentów, student może uzyskać zaświadczenie o celu prowadzenia badań empirycznych, którego formularz stanowi załącznik nr 1.3 do niniejszych Zasad. 6 Szczegółowy harmonogram realizacji przez studenta etapów przygotowania pracy magisterskiej, o których mowa w 5, powinien zostać ustalony z promotorem pracy tak, aby zapewniał terminowość uzyskania efektów końcowych. W wyjątkowych przypadkach pisania pracy czysto teoretycznej, wymienione wyżej etapy mogą być zmodyfikowane w porozumieniu 4

6 z promotorem. W każdym jednak przypadku praca powinna być dyskutowana na seminarium magisterskim co najmniej dwukrotnie: po raz pierwszy jej założenia i projekt, po raz drugi jej wstępne rezultaty i wnioski. Profesjonalne podejście studenta 7 1. Studenci, prowadząc badania dla potrzeb swojej pracy magisterskiej, powinni postępować w sposób etyczny i profesjonalny. Powinni być świadomi, że wizerunek uczelni, sposób postrzegania innych studentów, a także całej społeczności akademickiej zależy również od ich sposobu postępowania. 2. Obowiązkiem studentów prowadzących badania dla potrzeb pracy magisterskiej jest postępowanie zgodnie z prawem i zasadami etycznymi. Student ma obowiązek regularnego informowania promotora o sposobie pozyskiwania i wykorzystywania danych empirycznych w prowadzonych przez siebie badaniach. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez studenta zasad etycznych, promotor zwraca studentowi uwagę na niewłaściwe działania i ustala działania korygujące, zaś w razie ich niewykonania przez studenta lub naruszenia przez niego praw autorskich, na wniosek promotora, Rektor podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego. 3. Obowiązkiem studenta jest pełne zachowanie anonimowości badanych osób zgodnie z formalnie obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych, a także, jeśli jest to niezbędne, pełnej anonimowości badanych instytucji, organizacji lub przedsiębiorstw. Badane osoby, instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa powinny być poinformowane o celach badania, a w przypadku badań zleconych lub sponsorowanych spoza ALK, także o instytucji zamawiającej lub sponsorującej, z wyjątkiem sytuacji, kiedy przedmiotem badania są istniejące już, zebrane wcześniej dane, dokumenty itp. 4. W sytuacji, kiedy charakter pracy magisterskiej wymaga od studenta dostępu do poufnych informacji o podmiocie badań, takich jak: działalność firmy, urzędu, instytucji finansowej oraz występuje konieczność umieszczenia ich w pracy, student powinien wystąpić do Rektora z pisemnym wnioskiem o utajnienie pracy. Struktura pracy magisterskiej 1. Praca magisterska powinna zawierać następujące elementy: 8 1) strona tytułowa przygotowana zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1.4 do niniejszych Zasad; 2) streszczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1.5 do niniejszych Zasad, zawierające: a) imię, nazwisko autora, b) tytuł, c) opis pracy nieprzekraczający 250 wyrazów, charakteryzujący w sposób zrozumiały treść pracy i wnioski z badań, d) słowa lub wyrażenia kluczowe, których liczba nie powinna przekraczać 10, e) kod dziedziny w programie Erasmus for all, f) tytuł pracy w języku angielskim. 3) spis treści; 5

7 4) wykaz skrótów; 5) wstęp, który powinien zawierać krótkie przedstawienie tematu pracy, problemu badawczego i celu badania oraz krótki opis struktury pracy i zawartości jej rozdziałów; w tej części pracy mogą zostać zawarte ewentualne podziękowania instytucjom i osobom pomocnym w badaniu i przygotowywaniu pracy; 6) część ogólnoteoretyczna, która powinna zawierać teoretycznoprawną analizę problemu badawczego z uwzględnieniem literatury przedmiotu i orzecznictwa sądowego; 7) część empiryczna jeżeli w pracy przewidziano badania empiryczne która powinna zawierać opis metodologii i organizacji badań, metod analizy danych oraz prezentację uzyskanych wyników; 8) zakończenie, które powinno zawierać wnioski i uogólnienia, przedstawione w kontekście scharakteryzowanym w pkt.5; 9) bibliografia; 10) spisy tabel, schematów i wykresów; 11) załączniki; 12) oświadczenie autora o samodzielnym przygotowaniu pracy magisterskiej, którego wzór stanowi załącznik nr 1.6 do niniejszych Zasad. 2. W uzasadnionych wypadkach struktura pracy może być inna niż przedstawiona powyżej, lecz wymaga to zgody promotora pracy i akceptacji właściwego Zastępcy Dyrektora Kolegium. Jeżeli w powyższych przypadkach zachodzi konieczność wprowadzenia innej struktury recenzji, niż określona w formularzu stanowiącym załącznik nr 1.7, Prorektor ds. Studiów Prawniczych może, na wniosek promotora zaakceptowany przez właściwego Zastępcę Dyrektora Kolegium, określić inną strukturę recenzji. Wymagania techniczne Prace magisterskie powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 1) czcionka Times New Roman 12; 2) odstępem pomiędzy wierszami 1,5; 3) marginesy: lewy o szerokości 3,5 cm, prawy o szerokości 2,5 cm; 4) druk jednostronny; 5) objętość pracy (bez załączników) od 60 do 90 stron Zaleca się stosowanie przypisów dolnych w następującym formacie: 1) dla książkowych pozycji zwartych: L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2012, s ) dla rozdziałów w monografiach: H. Izdebwski, Publikacja i dzieło opublikowane w przepisach dotyczących stopni naukowych i tytułu naukowego. Przyczynek do praktyki wykładni przepisów prawa w warunkach braku poprawności legislacyjnej, (w:) S. Lewandowski, H. Machińska, J. Petzel (red.), Prawo, język, logika. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Malinowskiego, Warszawa 2013, s ) dla artykułów i glos: W. Kowalski, Nabycie dzieła sztuki od osoby nieuprawnionej, Państwo i Prawo, 2006, z. 7, s.10. 6

8 R. Kubacki, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2010 r., II FSK 1160/09, Orzecznictwo Sądów Polskich 2012, nr 3, s ) dla stron internetowych: (dostęp na r.). 2. Cytaty powinny być oznaczone cudzysłowem. 3. Bibliografia powinna zostać sporządzona w postaci listy numerowanej, alfabetycznie według nazwisk autorów z zastosowaniem poniższego formatu (bez podania numerów stron przy publikacjach tradycyjnych oraz bez daty wyświetlenia strony) w wypadku stron internetowych. Wykorzystane źródła powinny zostać podzielone na pięć grup: artykuły i publikacje książkowe, orzecznictwo sądowe, akty prawne, źródła internetowe, inne materiały. W bibliografii mogą być zamieszczone wyłącznie pozycje literaturowe, które znajdują się w przypisach. Przykłady: Artykuły i publikacje książkowe (alfabetycznie) 1. Gardocki L., Prawo karne, Warszawa Izdebwski H., Publikacja i dzieło opublikowane w przepisach dotyczących stopni naukowych i tytułu naukowego. Przyczynek do praktyki wykładni przepisów prawa w warunkach braku poprawności legislacyjnej, (w:) S. Lewandowski, H. Machińska, J. Petzel (red.), Prawo, język, logika. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Malinowskiego, Warszawa Kowalski W., Nabycie dzieła sztuki od osoby nieuprawnionej, Państwo i Prawo, 2006, z Kubacki R., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2010 r., II FSK 1160/09, Orzecznictwo Sądów Polskich 2012, nr 3 Orzecznictwo sądowe (chronologicznie z podziałem na poszczególne rodzaje sądów i wydawanych orzeczeń) Trybunał Konstytucyjny: 1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 stycznia 2006 r., SK 55/04, OTK ZU 2006, nr 1A, poz Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 stycznia 2012 r., P 19/10, OTK ZU 2012, nr 1A, poz. 2 Sąd Najwyższy: 3. Uchwała pełnego składu Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2007 r., BSA I /07, OSNKW 2008, z. 8, poz Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2006 r., III CZP 84/05, OSNC 2006, z. 7-8, poz Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 stycznia 2001 r., V KKN 504/00, OSNKW 2001, z. 7-8, poz. 57 Sądy administracyjne: 6. Uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2005 r. FPS 4/04, ONSAiWSA 2005, nr 3, poz. 50 7

9 Jako źródło publikacji orzeczenia sądowego może być podana także którakolwiek z powszechnie dostępnych informatycznych albo internetowych baz danych w takim wypadku należy podać nazwę bazy danych oraz nr pozycji orzeczenia w tej bazie. Akty prawne (chronologicznie) 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz ze zm.), Źródła internetowe Zamieszczone w pracy formy graficzne (np. wykresy, rysunki, zdjęcia) powinny być opatrzone tytułem oraz źródłem pochodzenia. Numeracja wykresów, rysunków, tabel oraz zdjęć powinna mieć charakter ciągły dla każdej z wymienionych form graficznych. W końcowej części pracy powinien zostać zamieszczony spis każdej z zastosowanych form graficznych ze wskazaniem numeru, tytułu oraz strony, na której się znajduje. 5. Załączniki, w których dla większej przejrzystości oraz estetyki pracy magisterskiej należy umieścić dokumenty, wzory formularzy, kopie arkuszy ankiet, wzory testów, dodatkowe teksty, dane statystyczne lub zdjęcia. Mogą to być także: treści aktów prawnych (w wyjątkowych wypadkach), tabele i wykresy, fragmenty raportów czy wyników badań, regulaminów, i innych materiałów lub narzędzi wykorzystanych przez autora pracy magisterskiej. Każdy załącznik powinien mieć własną numerację. Załączniki należy uporządkować zgodnie z kolejnością, z jaką autor pracy nawiązuje do nich w treści pracy. Pod załącznikiem należy podać źródło, z którego on pochodzi. 6. Przed wydrukowaniem pracy autor powinien zadbać o usunięcie z niej wszelkich błędów ortograficznych, gramatycznych i redakcyjnych. Składanie prac magisterskich Praca magisterska powinna zostać złożona do właściwego dziekanatu w terminie do dnia 15 września. Osoby, które są zainteresowane przystąpieniem do egzaminu magisterskiego w terminie do dnia 15 lipca, powinny złożyć pracę magisterską w terminie określonym corocznie przez Prorektora ds. Studiów Prawniczych. 2. Praca powinna zostać złożona do dziekanatu w trzech oprawionych egzemplarzach, podpisanych przez promotora oraz w wersji elektronicznej na płycie CD z zapisem treści pracy w programie MS Word. Opis płyty powinien zawierać: imię i nazwisko autora, nr albumu, tytuł pracy, imię i nazwisko promotora. 3. Przy ocenie treści pracy dyplomowej ALK korzysta z usług elektronicznego porównywania dokumentów przy wykorzystaniu serwisu internetowego Plagiat.pl. 4. Egzemplarz pracy w formie drukowanej oraz nośnik CD-ROM są archiwizowane w uczelni. 8

10 Ocena pracy przez promotora i recenzenta Oceny pracy magisterskiej, na formularzu, który stanowi załącznik nr 1.7 do niniejszych Zasad, dokonuje promotor oraz recenzent, którego dorobek i zainteresowania naukowe powinny być zgodne z tematyką pracy. 2. Końcowa ocena pracy magisterskiej jest obliczana jako średnia ocen wystawionych przez promotora i recenzenta stosowana jest skala ocen, o której mowa w 17 ust. 1 regulaminu studiów ALK. 3. W przypadku negatywnej oceny pracy przez recenzenta, o dopuszczeniu do egzaminu decyduje Rektor albo w jego imieniu Prorektor ds. Studiów Prawniczych, po zasięgnięciu opinii drugiego recenzenta. Przebieg egzaminu magisterskiego Egzamin magisterski jest przeprowadzany przed komisją, w której skład wchodzi przewodniczący powoływany przez Rektora oraz promotor i recenzent. 2. Egzamin magisterski ma formę ustną i składa się z dwóch części: 1) prezentacja pracy magisterskiej, 2) odpowiedzi na trzy pytania sformułowane przez komisję. 3. Egzamin magisterski jest protokołowany. Formularz protokołu egzaminu magisterskiego stanowi załącznik nr 1.8 do niniejszych Zasad. 9

11 Załącznik 1.1. SEMINARIUM MAGISTERSKIE PROPOZYCJA OBSZARÓW TEMATYCZNYCH rok akademicki 20../20.. Tytuł lub stopień naukowy oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej propozycję seminarium magisterskiego Katedra / Centrum Tryb studiów (stacjonarne / niestacjonarne) Obszary tematyczne Data Podpis osoby prowadzącej seminarium 10

12 Załącznik 1.2. SEMINARIUM MAGISTERSKIE FORMULARZ ZGŁOSZENIA TEMATU PRACY Imię i nazwisko studenta Nr albumu Kierunek studiów Imię i nazwisko promotora TEMAT PRACY MAGISTERSKIEJ Podpis studenta Podpis promotora Data złożenia 11

13 Załącznik 1.3. Zaświadczenie o celu prowadzenia badań przez studenta Warszawa, nazwa instytucji adres Akademia Leona Koźmińskiego zaświadcza, że Pan/Pani.. nr albumu student(tka) roku kierunku. przygotowuje pracę dyplomową na temat: pod opieką naukową. imię i nazwisko Promotora W związku z powyższym ALK zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na korzystanie z materiałów dotyczących tematu pracy. Dane liczbowe i inne materiały służbowe uzyskane przez Studenta zostaną wykorzystane do celów związanych z przygotowaniem, oceną i obroną pracy magisterskiej..... Podpis Promotora Pieczęć Uczelni Podpis i pieczęć Rektora 12

14 Załącznik 1.4. Wzór strony tytułowej Imię Nazwisko Numer albumu XXX Tytuł pracy Praca magisterska napisana pod kierunkiem Warszawa

15 Załącznik 1.5. Wzór streszczenia Streszczenie Autor pracy: Tytuł pracy: Słowa kluczowe: Kod dziedziny w programie Erasmus for all : Tytuł pracy w języku angielskim: 14

16 Załącznik 1.6. Oświadczenie autora o samodzielnym przygotowaniu pracy magisterskiej Warszawa, dn. Imię i nazwisko:.. Nr albumu:. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że praca magisterska pt.: złożona w Akademii Leona Koźmińskiego, została napisana przeze mnie samodzielnie i nie była wcześniej podstawą żadnej urzędowej procedury, związanej z nadawaniem dyplomów w szkole wyższej lub tytułów zawodowych. Oświadczam również, że praca ta nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że praca magisterska poddana zostanie sprawdzeniu systemem wykrywającym plagiaty. /Podpis studenta/ 15

17 Załącznik 1.7. Recenzja pracy magisterskiej Imię i nazwisko studenta:.. Nr albumu:. Promotor/recenzent pracy*:... Tytuł pracy: Ocena sformułowania tytułu i jego adekwatności do treści pracy. Ocena zgodności problematyki pracy z kierunkiem studiów Punktacja: 0-5 pkt Ocena poprawności sformułowania: celu, problemu badawczego, a także tezy lub hipotez, jeśli jest to uzasadnione charakterem projektu Punktacja: 0-15 pkt Ocena części teoretycznej (w tym doboru i wykorzystania literatury) Punktacja: 0-70 pkt Ocena prawidłowości przygotowania pracy pod względem technicznym i językowym Punktacja: 16

18 0-10 pkt..... SUMA PUNKTÓW (0-100) OCENA KOŃCOWA* *Skala ocen: 0 59 pkt. 2; pkt 3; pkt. 3,5; pkt 4; pkt 4,5; pkt Inne uwagi: Czy można przedstawić pracę do Nagrody Rektora Akademii Leona Koźmińskiego lub skierować do konkursów, albo rekomendować do upowszechnienia?... Data i podpis promotora/recenzenta:... Jeżeli praca magisterska zawiera badania empiryczne, tabela ocen, zawarta w Recenzji pracy magisterskiej, zawiera: 1. Ocena sformułowania tytułu i jego adekwatności do treści pracy. Ocena zgodności problematyki pracy z kierunkiem studiów Ocena poprawności sformułowania: celu, problemu badawczego, a także tezy lub hipotez, jeśli jest to uzasadnione charakterem projektu. Punktacja: 0-5 pkt. Punktacja: 0-15 pkt. 17

19 .. 3. Ocena części teoretycznej (w tym doboru i wykorzystania literatury) Punktacja: 0-50 pkt Ocena części empirycznej (w tym doboru i wykorzystania metod, technik i narzędzi Punktacja: badawczych oraz wniosków z badań) 0-20 pkt Ocena prawidłowości przygotowania pracy pod względem technicznym i językowym Punktacja: 0-10 pkt..... SUMA PUNKTÓW (0-100) OCENA KOŃCOWA* 18

20 Załącznik 1.8. PROTOKÓŁ EGZAMINU MAGISTERSKIEGO z dnia 20 r. Pan(i) urodzony(a) dnia w student(ka) Akademii Leona Koźmińskiego, nr albumu kierunek: Rok immatrykulacji zdawał(a) egzamin magisterski w dniu 20 r. przed Komisją Egzaminacyjną w składzie: Przewodniczący: Promotor: Recenzent: Temat pracy: Ocena promotora Ocena recenzenta Ocena z pracy magisterskiej (średnia z ocen wystawionych przez promotora i recenzenta) Ocena prezentacji Zadane pytania Ocena odpowiedzi Ocena z egzaminu magisterskiego (łącznie z prezentacji i z pytań): 19

21 Oceny uzyskane w toku studiów: 5x 4x 3x 2x 0,5x = = = = = Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów Średnia arytmetyczna z toku studiów x 0,6 = Ocena promotora x 0,1 = Ocena recenzenta x 0,1 = Ocena z egzaminu magisterskiego x 0,2 = Razem: Biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną z toku studiów, ocenę pracy magisterskiej oraz ocenę z egzaminu magisterskiego, Komisja jednogłośnie / większością głosów uznała,że Pan(i) ukończył(a) jednolite studia magisterskie/studia drugiego stopnia z wynikiem i postanowiła tytuł magistra z zakresu: Podpisy członków Komisji Podpis Przewodniczącego Komisji Uwagi: 20

22 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr /2014 z dnia 13 grudnia 2013 r. Akademia Leona Koźmińskiego Zasady przygotowywania pracy magisterskiej i przebiegu egzaminu magisterskiego w Kolegium Zarządzania i Finansów 1

23 Wprowadzenie 1 1. Praca magisterska powinna mieć charakter analityczno-empiryczny i powinna być oparta na badaniach własnych zaprojektowanych i przeprowadzonych przez autora. Wyboru tematu pracy, który powinien być zgodny z kierunkiem realizowanych studiów, dokonuje student w porozumieniu z promotorem. W pracy magisterskiej autor powinien wykazać się znajomością literatury źródłowej zarówno polskiej, jak i światowej, sprawnością analityczną oraz interpretacyjną, a także zdolnością prowadzenia logicznego wywodu. 2. Praca magisterska ma na celu: 1) umożliwienie studentom zastosowania wiedzy i doświadczenia zdobytego w trakcie realizacji przedmiotów ujętych w planach studiów i programach nauczania na danym kierunku studiów; 2) uświadomienie studentom możliwości wykorzystania metod badawczych do weryfikacji hipotez oraz dostarczenia odpowiedzi na stawiane pytania badawcze. 3. Podczas przygotowania pracy magisterskiej student powinien się wykazać umiejętnościami: 1) samodzielnego doboru źródeł informacji i literatury przedmiotu (w tym teoretycznej); 2) krytycznej analizy i oceny literatury źródłowej i teoretycznej; 3) samodzielnego przygotowania projektu badawczego z odniesieniem do istniejącej wiedzy teoretycznej i empirycznej oraz z uwzględnieniem istniejących ograniczeń czasowych oraz posiadanych zasobów; 4) samodzielnego sformułowania problemu badania i postawienia hipotez lub pytań badawczych, wynikających ze stanu dotychczasowej wiedzy empirycznej lub teorii; 5) samodzielnego prowadzenia badań empirycznych, w tym zastosowania wybranych metod badawczych w praktyce, a także planowania i zarządzania procesem badawczym, zapewniającym uzyskanie zakładanych wyników w określonym czasie; 6) przeprowadzania analiz ilościowych i / lub jakościowych zgromadzonych materiałów oraz danych, a także dokonywania ich selekcji; 7) interpretacji wyników oraz formułowania wniosków uogólniających (a więc nie tylko opisowych), uwzględniając ograniczenia związane z prowadzonymi badaniami, a także ich odniesienia do literatury przedmiotu. W wyjątkowych przypadkach praca magisterska może mieć charakter teoretyczny i zawierać krytyczną analizę i systematyzację wiedzy dotyczącej wybranego tematu. Współpraca studenta z promotorem pracy magisterskiej 2 Student, w zależności od zainteresowań oraz wybranego kierunku studiów i specjalności, dokonuje wyboru promotora na podstawie propozycji obszarów tematycznych seminariów magisterskich zgłoszonych przez wykładowców w danym roku akademickim. Formularz propozycji obszarów tematycznych stanowi załącznik nr 2.1 do niniejszych Zasad. 2

24 3 Rola promotora polega na nadzorowaniu procesu przygotowania pracy magisterskiej przez studenta, w tym realizowanych badań empirycznych. Promotor pełni także funkcję doradczą, w celu osiągnięcia przez studenta zamierzonych efektów, spełniających standardy stawiane pracom magisterskim Student ma obowiązek uczestniczenia w seminarium magisterskim prowadzonym przez promotora, terminowego wywiązywania się ze wszystkich zobowiązań oraz informowania promotora na bieżąco o poczynionych postępach, a także ewentualnych opóźnieniach w przygotowaniu pracy magisterskiej. 2. Student, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo do zmiany promotora. W tym celu powinien on złożyć odpowiednio uzasadniony wniosek zawierający zgodę obecnego promotora na rezygnację z dalszej współpracy oraz zgodę przyszłego promotora na podjęcie takiej współpracy. Decyzję o zmianie promotora podejmuje Rektor albo w jego imieniu Prorektor ds. Studiów Ekonomiczno - Społecznych. Etapy przygotowania pracy magisterskiej 5 Student pracuje nad przygotowaniem pracy magisterskiej w sposób systematyczny w trakcie trzech następujących po sobie semestrów studiów. Przygotowanie pracy magisterskiej przez studenta można podzielić na następujące etapy: 1) Wybór tematu pracy. Przed przystąpieniem do przygotowywania pracy student ma obowiązek dokonania uzgodnienia tematu pracy z promotorem oraz uzyskania jego podpisu na formularzu wyboru tematu pracy, który stanowi załącznik nr 2.2 do niniejszych Zasad.). Oryginał dokumentu składany jest w dziekanacie danego kolegium. W przypadku konieczności zmiany tematu pracy, decyzję w tej sprawie podejmuje Prorektor ds. Studiów Ekonomiczno Społecznych na wniosek studenta, zaakceptowany przez promotora i właściwego Zastępcę Dyrektora Kolegium. 2) Studia literaturowe. Zaleca się, aby studia literaturowe zostały rozpoczęte jeszcze przed dokonaniem wyboru tematu pracy, aby student miał świadomość stopnia trudności i złożoności tematu, a także dostępności literatury. Przegląd literatury powinien umożliwić studentowi poznanie aktualnego stanu wiedzy w wybranym obszarze analizy, określenie koncepcji pracy magisterskiej, zakresu zagadnień, które zostaną przedstawione w pracy, a także sformułowanie problemu, hipotez i pytań badawczych. 3) Przygotowanie projektu badań własnych. Na podstawie pogłębionych studiów literaturowych, a także w niektórych przypadkach na podstawie własnych badań wstępnych, student dokonuje doboru metod badawczych, z uwzględnieniem specyfiki problemu badawczego, a także możliwych ograniczeń np. dostęp do respondentów, koszty dotarcia, ramy czasowe. Następnie konstruuje proces badawczy, z wyszczególnieniem podstawowych etapów i terminów ich realizacji. Przed przystąpieniem do badań, student powinien skonsultować projekt badawczy z 3

Zarządzenie Nr /2016 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 11 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr /2016 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 11 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 28-2015/2016 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 11 marca 2016 roku zmieniające oraz wprowadzające tekst jednolity Zarządzenia Nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr /2016 z dnia 29 września 2016 r. Akademia Leona Koźmińskiego

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr /2016 z dnia 29 września 2016 r. Akademia Leona Koźmińskiego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 60-2015/2016 z dnia 29 września 2016 r. Akademia Leona Koźmińskiego Zasady przygotowywania prac magisterskich w Kolegium Prawa Wprowadzenie 1. 1. Praca magisterska powinna

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2007/2008.

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2007/2008. Uchwała Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z Nr RWWF-9-XII/2007 dnia 18 grudnia 2007 w sprawie wymagań dotyczących pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich) 1. Wymagania dotyczące pisania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r.

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Praca magisterska jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM

WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Załącznik 2 do uchwały nr 54/2017 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2017 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM Praca magisterska jest pracą: 2. Cele

Bardziej szczegółowo

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja),

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja), Załącznik do uchwały nr 25/2013/RW z dnia 18.04.2013 zmienionej uchwałami nr 62/2013/RW z dnia 07.11.2013 26/2014/RW z dnia 24.04.2014 r. Zasady dyplomowania, realizacji prac dyplomowych i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie.

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie. UCHWAŁA NR RWZST- 4-IX/2014 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na kierunku Zarządzanie 1. Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej Regulamin dotyczący kryteriów i zasad przygotowywania prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 1. Zasady dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w ramach projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Zasady dyplomowania w ramach projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych Zasady dyplomowania w ramach projektu Nauczyciel przedmiotów zawodowych I. Praca końcowa (podyplomowa) 1. Pracę końcową wykonuje w okresie III semestru słuchacz pod kierunkiem nauczyciela akademickiego

Bardziej szczegółowo

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM WYDZIAŁ FINANSÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Finansów dnia 16 listopada 2009 r.) I. Wymogi regulaminowe 1. Praca

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM

WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM Załącznik 1 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM LICENCJACKIM 1. Wymogi ogólne Praca licencjacka jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r.

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r. DYPLOMOWANIA Procedura określa zasady przygotowania prac dyplomowych, oceny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU Zatwierdzony przez Radę Zamiejscowego Wydziału KF w dniu 24.01.2012 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego

Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie Wydział Nauk Humanistycznych Kierunek Socjologia Wymogi, dotyczące prac na stopień magistra i regulamin egzaminu magisterskiego Warszawa 2007 Część I Wymogi,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki Załącznik nr 4 do Zasad przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA

REGULAMIN DYPLOMOWANIA REGULAMIN DYPLOMOWANIA Akademia Polonijna w Częstochowie Wydział Interdyscyplinarny Podstawa prawna: Regulamin opracowano na podstawie Regulaminu Studiów Akademii Polonijnej w Częstochowie oraz Uchwały

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dyplomowania. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Postanowienia ogólne

Regulamin Dyplomowania. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Postanowienia ogólne Regulamin Dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin opracowany został na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów zarządzanie.

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów zarządzanie. UCHWAŁA NR RWZST- 2-V/2015 Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) 1. Wyboru promotora dokonuje student przez zapisanie się na odpowiednią listę w Dziekanacie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 12 stycznia 2011 r.

Zarządzenie Nr 3/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 12 stycznia 2011 r. PSP.40-1/11 Zarządzenie Nr 3/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dyplomowania słuchaczy studiów podyplomowych Na podstawie 42 ust.

Bardziej szczegółowo

Data: Wydanie: N2. Symbol: Procedura P-RIE-1. Strona: 1/2 PROCES DYPLOMOWANIA P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA

Data: Wydanie: N2. Symbol: Procedura P-RIE-1. Strona: 1/2 PROCES DYPLOMOWANIA P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA Procedura P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA P-RIE-1 1/2 P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA Procedura P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA P-RIE-1 2/2 1. Zakres procedury Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania studentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r.

UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r. UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zasad procesu dyplomowania realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r.

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Podstawa prawna: 1) Regulamin studiów KUL, uchwała senatu KUL nr 726/II/18 z dn. 2l.03.2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego Regulamin przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego 1. Zasady realizacji prac dyplomowych Zasady dyplomowania na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyplomowania w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie (WSGK)

Regulamin dyplomowania w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie (WSGK) Regulamin dyplomowania w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie (WSGK) 1. Przepisy ogólne 1. Regulamin dyplomowania w WSGK w Kutnie określa procedury administracyjne i zasady edytorskie przy pisaniu

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE 1. Ogólne zasady postępowania w związku z praca licencjacką oraz egzaminem dyplomowym określają

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI / specjalność: TEORIA MUZYKI

I. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI / specjalność: TEORIA MUZYKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82/2015 Rady Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych na kierunkach Kompozycja i teoria

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 419/2013/2014 z dnia 24 września 2014r. WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich):

Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich): Uchwała Nr RWWF-2-I-II/2015 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie wymagań dotyczących pisania prac

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r.

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia standardów pracy dyplomowej magisterskiej i

Bardziej szczegółowo

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta.

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta. ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI PISANIA I REDAGOWANIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII UMK 1. PODSTAWA PRAWNA: a) Zasady dotyczące prac dyplomowych złożenia prac i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Ekonomiczny ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH 1. Założenia ogólne Napisanie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Katedrze Germanistyki opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Propozycja organizacji egzaminu dyplomowego i seminariów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska od roku akademickiego 2014/2015

Propozycja organizacji egzaminu dyplomowego i seminariów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska od roku akademickiego 2014/2015 Propozycja organizacji egzaminu dyplomowego i seminariów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska od roku akademickiego 2014/2015 EGZAMIN egzaminu (dzień 1): odpowiedzi na pytania dotyczące kierunku

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW

Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW Niniejsze zasady opracowane zostały na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Uchwalony przez Radę Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Uchwałą nr 1/2013 z dnia 18.01.2013

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ (podstawa prawna: Regulamin studiów na Uniwersytecie Łódzkim przyjęty Uchwałą Senatu UŁ nr 159 z dnia 22.04.2013 r..) 1.

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Regulamin dyplomowania na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska zatwierdzony decyzją Rady Wydziału Nr 683 z dnia 22.11.2012 roku Uwaga:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII IM. PROF. KAZIMIERY MILANOWSKIEJ ZASADY DYPLOMOWANIA

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII IM. PROF. KAZIMIERY MILANOWSKIEJ ZASADY DYPLOMOWANIA WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII IM. PROF. KAZIMIERY MILANOWSKIEJ ZASADY DYPLOMOWANIA Kierunek: KOSMETOLOGIA Studia I stopnia Poznań 2016 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 2 Załącznik Nr 3 1. Warunkiem uzyskania

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 załącznik nr 2. załącznik nr 3).

załącznik nr 1 załącznik nr 2. załącznik nr 3). ZARZĄDZENIE REKTORA Nr 9/2013 z dnia 01 października 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania i oceniania prac dyplomowych oraz przebiegu egzaminów dyplomowych Na podstawie 26 zd. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu dotyczące przebiegu egzaminu dyplomowego oraz związanych z nim procedur administracyjnych i zasad edytorskich przy pisaniu pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII ZASADY DYPLOMOWANIA

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII ZASADY DYPLOMOWANIA WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII ZASADY DYPLOMOWANIA Kierunek: FIZJOTERAPIA Studia II stopnia Poznań 2016 1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik Nr 2 1. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów drugiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 grudnia 2013 roku

Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 grudnia 2013 roku SR.0002.44.2013 Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie procesu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR 4 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania oraz budowy pracy dyplomowej /licencjackiej i magisterskiej/ na Wydziale

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA I OBRONY PRACY MAGISTERSKIEJ

ZASADY PRZYGOTOWANIA I OBRONY PRACY MAGISTERSKIEJ I. WYMOGI PODSTAWOWE 1) Pracę magisterską student wykonuje pod kierunkiem samodzielnego pracownika naukowego Uczelni. Dyrektor Instytutu Humanistycznego może upoważnić do kierowania pracą magisterską nauczyciela

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 marca 2015 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich i inżynierskich)

Bardziej szczegółowo

Procedura numer WSZJK-IP-ZIS/1

Procedura numer WSZJK-IP-ZIS/1 Procedura numer WSZJK-IP-ZIS/1 Zasady dyplomowania na kierunku inżynieria środowiska prowadzonym w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. 1. Wymagania stawiane pracom dyplomowym

ZASADY DYPLOMOWANIA na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. 1. Wymagania stawiane pracom dyplomowym ZASADY DYPLOMOWANIA na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej Niniejszy dokument określa szczegółowe wymagania dotyczące realizacji prac dyplomowych na studiach

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania i zakres egzaminu dyplomowego na Wydziale Administracji i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Pile

Zasady przeprowadzania i zakres egzaminu dyplomowego na Wydziale Administracji i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Pile Załącznik do Uchwały nr 035/RWAZ/07 z dnia 28.09.2007 r. Rady Wydziału Administracji i Zarządzania Zasady przeprowadzania i zakres egzaminu dyplomowego na Wydziale Administracji i Zarządzania w Wyższej

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA

PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA Procedura Data: 18.02.2013 r. Wydanie: II Status: obowiązujący Symbol: P-RT-3 Strona: 1/5 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA P-RT-3 PROCES DYPLOMOWANIA STUDIA II STOPNIA 1. ZAKRES PROCEDURY Zakres procedury

Bardziej szczegółowo

Instytut Prawa i Administracji Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Instytut Prawa i Administracji Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Instytut Prawa i Administracji Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Wymogi, dotyczące prac licencjackich i magisterskich Założenia wstępne: 1. Praca licencjacka powinna być

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia17 stycznia 2011 roku

Zarządzenie Nr 2/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia17 stycznia 2011 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP- 2/11 Zarządzenie Nr 2/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia17 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N seminarium dyplomowego i uzyskiwania tytułu zawodowego licencjat i magister Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

R E G U L A M I N seminarium dyplomowego i uzyskiwania tytułu zawodowego licencjat i magister Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 4/01/2014 z dnia 16.01. 2014 r. w sprawie regulaminu seminarium dyplomowego i uzyskiwania tytułu zawodowego licencjat i magister R E G U L A M I N seminarium dyplomowego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Zasady i proces dyplomowania na studiach I i II stopnia określają:

I. Postanowienia ogólne. Zasady i proces dyplomowania na studiach I i II stopnia określają: Wydziałowy regulamin dyplomowania Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej dla studiów I i II stopnia na kierunkach fizyka techniczna, inżynieria materiałowa, matematyka,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące przygotowywania prac dyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wytyczne dotyczące przygotowywania prac dyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Załącznik do Zarządzenie Nr 34 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 czerwca2016 r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych dotyczących przygotowywania prac dyplomowych w Szkole

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ I. Opiekun pracy dyplomowej Zgodnie z 31 Regulaminu Studiów ZUT: Pracę dyplomową na studiach wyższych student wykonuje pod opieką pracowników

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA I OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

ZASADY PRZYGOTOWANIA I OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ I. WYMOGI PODSTAWOWE 1) Pracę dyplomową / projekt dyplomowy student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego Uczelni ze stopniem co najmniej doktora. Dyrektor Instytutu Humanistycznego może upoważnić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM Załącznik do Uchwały nr 4/2010 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM (dla studentów, których obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Załącznik nr 11 do Szczegółowych zasad egzaminu dyplomowego (licencjackiego) na kierunku pielęgniarstwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE. Praca powinna być zakończona podsumowaniem i wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy.

PRACE DYPLOMOWE. Praca powinna być zakończona podsumowaniem i wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy. PRACE DYPLOMOWE Wymagania merytoryczne dotyczące prac dyplomowych inżynierskich, licencjackich i magisterskich na kierunkach realizowanych na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Tytuł i treści zawarte

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 95/17 RADY WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY z dnia r.

UCHWAŁA Nr 95/17 RADY WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY z dnia r. UCHWAŁA Nr 95/17 RADY WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY z dnia 13.09.2017 r. w sprawie tematów i realizacji prac dyplomowych inżynierskich oraz zakresu egzaminu dyplomowego dla studentów kierunku ARCHITEKTURA

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE. Praca powinna być zakończona podsumowaniem i wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy.

PRACE DYPLOMOWE. Praca powinna być zakończona podsumowaniem i wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy. PRACE DYPLOMOWE Wymagania merytoryczne dotyczące prac dyplomowych inżynierskich, licencjackich i magisterskich na kierunkach realizowanych na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Tytuł

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22. 02. 2010 r.

Zarządzenie Nr 15 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22. 02. 2010 r. Zarządzenie Nr 15 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22. 02. 2010 r. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN SYSTEMU PLAGIAT.PL POZNAŃ

Strona 1 z 9. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN SYSTEMU PLAGIAT.PL POZNAŃ Strona 1 z 9 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN SYSTEMU PLAGIAT.PL POZNAŃ 2011 Strona 2 z 9 Spis treści: Rozdział 1 strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organizacja i zakres

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE numer 06/CM/12 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH w ŚWIECIU z dnia 08 grudnia 2012 roku

ZARZĄDZENIE numer 06/CM/12 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH w ŚWIECIU z dnia 08 grudnia 2012 roku ZARZĄDZENIE numer 06/CM/12 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH w ŚWIECIU z dnia 08 grudnia 2012 roku w sprawie: zasad składania prac dyplomowych w WSJO w Świeciu Na podstawie 15 pkt.1 ust.2-3 Statutu

Bardziej szczegółowo

Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. PRACA MAGISTERSKA i EGZAMIN MAGISTERSKI REGULAMIN

Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. PRACA MAGISTERSKA i EGZAMIN MAGISTERSKI REGULAMIN Strona1 Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PRACA MAGISTERSKA i EGZAMIN MAGISTERSKI I. CEL PRACY MAGISTERSKIEJ REGULAMIN Celem pracy magisterskiej jest wykazanie się dobrą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013 30 kwietnia 2013 r. W sprawie: korekty do Regulaminu procedur dyplomowych dla I i II stopnia studiów na Wydziale Ekonomii i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Zasady zapisu pracy dyplomowej

Zasady zapisu pracy dyplomowej Załącznik do Zasad dyplomowania studentów AH Zasady zapisu pracy dyplomowej 1. Praca ma formę wydruku komputerowego na papierze formatu A4. 2. Strona tytułowa - wg załączonego wzoru. 3. Tekst: wielkość

Bardziej szczegółowo

1. Temat i zakres pracy dyplomowej inżynierskiej 1. Opiekunów prac dyplomowych inżynierskich ustala Kierownik Katedry a zatwierdza Dziekan.

1. Temat i zakres pracy dyplomowej inżynierskiej 1. Opiekunów prac dyplomowych inżynierskich ustala Kierownik Katedry a zatwierdza Dziekan. UCHWAŁA Nr 97/17 RADY WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY z dnia 13.09.2017 r. w sprawie tematów i realizacji prac dyplomowych inżynierskich oraz zakresu egzaminu dyplomowego dla studentów kierunku BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące dyplomowania.

1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące dyplomowania. Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii REGULAMIN DYPLOMOWANIA 1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące

Bardziej szczegółowo

Od roku akademickiego 2016/2017 obowiązuje każdego studenta praca licencjacka.

Od roku akademickiego 2016/2017 obowiązuje każdego studenta praca licencjacka. UWAGA! WAŻNE! Od roku akademickiego 2016/2017 obowiązuje każdego studenta praca licencjacka. Instrukcja pisania pracy licencjackiej w załączeniu. INSTRUKCJA PISANIA PRAC LICENCJACKICH w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Regulamin procesu dyplomowania na studiach I i II stopnia

Regulamin procesu dyplomowania na studiach I i II stopnia UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH WYDZIAŁ HUMANISTYCZN Y Regulamin procesu dyplomowania na studiach I i II stopnia Kielce 2013 1 PRACA DYPLOMOWA 1. Studenci studiów I i II stopnia zobowiązani

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 6 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 44 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 6 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 44 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie procedury procesu dyplomowania Na podstawie 34 ust. 2 uchwały nr 35 Senatu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 8/2016 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 lutego 2016 r.

Zarządzenie nr 8/2016 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 lutego 2016 r. Zarządzenie nr 8/2016 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 7/2014 r Dziekana Wydziału Prawa, Administracji Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia (obowiązującym od 1. X r.) zarządzam co następuje;

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia (obowiązującym od 1. X r.) zarządzam co następuje; ZARZĄDZENIE NR 158/2014 Rektora Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wytycznych dla prac licencjackich, realizowanych na Wydziale Promocji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/14 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 5 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 7/14 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie prac i egzaminów dyplomowych Zarządzenie Nr 7/14 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 5 lutego 2014 r. Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DYPLOMOWANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU GRAFIKA

INSTRUKCJA DYPLOMOWANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU GRAFIKA INSTRUKCJA DYPLOMOWANIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU GRAFIKA Informacje wstępne Praca dyplomowa licencjacka Zakres pracy dyplomowej określony został zgodnie z opisem programu studiów w systemie KRK,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 308 b z dnia r.

Uchwała nr 308 b z dnia r. Uchwała nr 308 b z dnia 15.11.2012 r. w sprawie zasad zapisów na seminaria magisterskie/licencjackie oraz standardów pracy magisterskiej/licencjackiej a także zasad przeprowadzenia w/w egzaminów na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr R/0004/10/12 z r. REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY

Załącznik do Uchwały nr R/0004/10/12 z r. REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY Załącznik do Uchwały nr R/0004/10/12 z 29.02.2012 r. REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY CZĘŚĆ OGÓLNA 1 Regulamin określa tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej oraz sposób korzystania przez uczelnię

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA ARTYKUŁ NAUKOWY DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ORAZ INNYCH UCZELNI WYŻSZCH

KONKURS NA ARTYKUŁ NAUKOWY DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ORAZ INNYCH UCZELNI WYŻSZCH KONKURS NA ARTYKUŁ NAUKOWY DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ORAZ INNYCH UCZELNI WYŻSZCH I EDYCJA pt. CSR strategią współczesności REGULAMIN Organizator, cel i przedmiot konkursu 1

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Instytutu Humanistycznego nr 2/2017 z dnia 10.01.2017 r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Instytut: INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA. prac oraz egzaminów magisterskich i licencjackich na. Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

ZASADY DYPLOMOWANIA. prac oraz egzaminów magisterskich i licencjackich na. Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego ZASADY DYPLOMOWANIA prac oraz egzaminów magisterskich i licencjackich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału z 26.01.2012 r. począwszy

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące prac na stopień magistra i organizacja egzaminu magisterskiego

Wymogi dotyczące prac na stopień magistra i organizacja egzaminu magisterskiego Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Wymogi dotyczące prac na stopień magistra i organizacja egzaminu magisterskiego Kierunek Ekonomia Kierunek Zarządzanie Kierunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyplomowania. Postanowienia ogólne

Regulamin dyplomowania. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 44/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Regulamin dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWALA nr 7612014. Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 października 2014 r.

UCHWALA nr 7612014. Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 października 2014 r. UCHWALA nr 7612014 Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA dotyczące prac oraz egzaminów magisterskich i dyplomowych w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu

WYMAGANIA dotyczące prac oraz egzaminów magisterskich i dyplomowych w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu WYMAGANIA dotyczące prac oraz egzaminów magisterskich i dyplomowych w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu Załącznik do Uchwały Nr 6 Senatu WSF Zgodnie z Uchwałą Senatu z dnia 25 września 2008 r. począwszy

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y DYPLOMOWANIA

Z A S A D Y DYPLOMOWANIA Strona 1 z 9 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu Z A S A D Y DYPLOMOWANIA Poznań 2014 Strona 2 z 9 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Proseminarium i seminarium

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ (MAGISTERSKIEJ)

PROCEDURA ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ (MAGISTERSKIEJ) PROCEDURA ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ (MAGISTERSKIEJ) I EGZAMINU DYPLOMOWEGO (MAGISTERSKIEGO) W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1) Egzaminy dyplomowe będą odbywać się w trakcie sesji egzaminacyjnych tj. w dniach:

Bardziej szczegółowo