Zarządzenie nr /2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie nr /2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1 Statutu Akademii Leona Koźmińskiego, zarządza się co następuje: 1 Mając na względzie potrzebę systematycznego podnoszenia jakości kształcenia w Akademii Leona Koźmińskiego na studiach o profilu ogólnoakademickim wprowadza się: 1) Zasady przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego w Kolegium Prawa, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia 2) Zasady przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego w Kolegium Zarzadzania i Finansów, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania ust. 2 pkt 1 oraz załącznika 1.8 ( Protokół egzaminu magisterskiego ) Zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego w Kolegium Prawa nie stosuje się wobec studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, którzy realizują plan studiów i program nauczania, który rozpoczął się w roku akademickim 2011/2012 albo w latach wcześniejszych. W tym zakresie stosuje się przepisy dotychczasowe. 3. Traci moc Zarządzenie Rektora nr /2010 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich w Kolegium Zarządzania i Finansów. Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr /2014 z dnia 13 grudnia 2013 r. Akademia Leona Koźmińskiego Zasady przygotowywania pracy magisterskiej i przebiegu egzaminu magisterskiego w Kolegium Prawa 1

3 Wprowadzenie 1 1. Praca magisterska powinna mieć charakter teoretycznoprawny, a dodatkowo może mieć charakter empiryczny i może być oparta na badaniach własnych zaprojektowanych i przeprowadzonych przez autora. Wyboru tematu pracy, który powinien być zgodny z kierunkiem realizowanych studiów, dokonuje student w porozumieniu z promotorem. W pracy magisterskiej autor powinien wykazać się znajomością stosownych aktów prawnych, literatury źródłowej zarówno polskiej, a tam, gdzie to jest wskazane także światowej, orzecznictwa sądowego oraz sprawnością analityczną oraz interpretacyjną, a także zdolnością prowadzenia logicznego wywodu. 2. Praca magisterska ma na celu: 1) umożliwienie studentom zastosowania wiedzy i doświadczenia zdobytego w trakcie realizacji przedmiotów ujętych w planach studiów i programach nauczania oraz planach studiów i programach kształcenia na danym kierunku studiów; 2) uświadomienie studentom możliwości wykorzystania metod badawczych do weryfikacji hipotez oraz dostarczenia odpowiedzi na stawiane pytania badawcze. 3. Podczas przygotowania pracy magisterskiej student powinien się wykazać umiejętnościami: 1) samodzielnego doboru źródeł informacji i literatury przedmiotu, a także orzecznictwa sądowego; 2) krytycznej analizy i oceny materiałów źródłowych; 3) krytycznej analizy i systematyzacji wiedzy dotyczącej wybranego tematu 4) samodzielnego przygotowania projektu badawczego z odniesieniem do istniejącej wiedzy teoretycznej i empirycznej oraz z uwzględnieniem istniejących ograniczeń czasowych oraz posiadanych zasobów; 5) samodzielnego sformułowania problemu badania i postawienia hipotez lub pytań badawczych, wynikających ze stanu dotychczasowej wiedzy empirycznej lub teorii; a w wypadku przeprowadzenia badań empirycznych także: 6) samodzielnego prowadzenia badań empirycznych, w tym zastosowania wybranych metod badawczych w praktyce, a także planowania i zarządzania procesem badawczym, zapewniającym uzyskanie zakładanych wyników w określonym czasie; 7) przeprowadzania analiz ilościowych i / lub jakościowych zgromadzonych materiałów oraz danych, a także dokonywania ich selekcji; 8) interpretacji wyników oraz formułowania wniosków uogólniających (a więc nie tylko opisowych), uwzględniając ograniczenia związane z prowadzonymi badaniami, a także ich odniesienia do literatury przedmiotu. Współpraca studenta z promotorem pracy magisterskiej 2 Student, w zależności od zainteresowań oraz wybranego kierunku studiów, dokonuje wyboru promotora na podstawie propozycji obszarów tematycznych seminariów magisterskich zgłoszonych przez wykładowców w danym roku akademickim. Formularz propozycji obszarów tematycznych stanowi załącznik nr 1.1 do niniejszych Zasad. 2

4 3 Rola promotora polega na nadzorowaniu procesu przygotowania pracy magisterskiej przez studenta. Promotor pełni także funkcję doradczą, w celu osiągnięcia przez studenta zamierzonych efektów, spełniających standardy stawiane pracom magisterskim Student ma obowiązek uczestniczenia w seminarium magisterskim prowadzonym przez promotora, terminowego wywiązywania się ze wszystkich zobowiązań oraz informowania promotora na bieżąco o poczynionych postępach, a także ewentualnych opóźnieniach w przygotowaniu pracy magisterskiej. 2. Student, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo do zmiany promotora. W tym celu powinien on złożyć odpowiednio uzasadniony wniosek zawierający zgodę obecnego promotora na rezygnację z dalszej współpracy oraz zgodę przyszłego promotora na podjęcie takiej współpracy. Decyzję o zmianie promotora podejmuje Rektor albo w jego imieniu Prorektor ds. Studiów Prawniczych lub Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa. Etapy przygotowania pracy magisterskiej 5 1. Student pracuje nad przygotowaniem pracy magisterskiej w sposób systematyczny w trakcie czterech następujących po sobie semestrów studiów. Przygotowanie pracy magisterskiej przez studenta można podzielić na następujące etapy: 1) Wybór tematu pracy. Przed przystąpieniem do przygotowywania pracy student ma obowiązek dokonania uzgodnienia tematu pracy z promotorem oraz uzyskania jego podpisu na formularzu wyboru tematu pracy, który stanowi załącznik nr 1.2 do niniejszych Zasad. Oryginał dokumentu składany jest w dziekanacie danego kolegium. W wypadku konieczności zmiany tematu pracy, decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor albo w jego imieniu Prorektor ds. Studiów Prawniczych na wniosek studenta, zaakceptowany przez promotora i właściwego Zastępcę Dyrektora Kolegium. 2) Studia literaturowe i orzecznictwa sądowego. Zaleca się, aby studia literaturowe i orzecznictwa sądowego zostały rozpoczęte jeszcze przed dokonaniem wyboru tematu pracy, aby student miał świadomość stopnia trudności i złożoności tematu, a także dostępności materiałów źródłowych. Przegląd literatury o orzecznictw sądowego powinien umożliwić studentowi poznanie aktualnego stanu wiedzy w wybranym obszarze analizy, określenie koncepcji pracy magisterskiej, zakresu zagadnień, które zostaną przedstawione w pracy, a także sformułowanie problemu badawczego, hipotez i pytań badawczych. 3) Przygotowanie projektu badań. Na podstawie pogłębionych studiów literaturowych i orzecznictwa sądowego, a także w niektórych wypadkach na podstawie własnych badań wstępnych, student dokonuje doboru metod badawczych, z uwzględnieniem specyfiki problemu badawczego. Następnie konstruuje proces badawczy, z wyszczególnieniem podstawowych etapów i terminów ich realizacji. Przed przystąpieniem do badań, student powinien skonsultować 3

5 projekt badawczy z promotorem pracy. Etap ten ma kluczowe znaczenie w przygotowaniu pracy magisterskiej, w związku z czym student powinien być objęty szczególną opieką oraz wszechstronną pomocą doradczą ze strony promotora. 4) Przedstawienie projektu. Student przedstawia do dyskusji na seminarium magisterskim przygotowany samodzielnie konspekt, prezentujący na tle istniejącej literatury i orzecznictwa sądowego problem badawczy, projekt badania, jego założenia, hipotezy lub pytania badawcze i proponowaną metodę badania. Referat ten powinien być z założenia wstępną wersją początkowych fragmentów pracy magisterskiej. 5) Teoretycznoprawna analiza problemu badawczego z uwzględnieniem materiałów źródłowych. Na tym etapie student dokonuje teoretycznoprawnej analizy problemu badawczego, uwzględniając przy tym zebrany materiał źródłowy. 6) Opis wykonanej analizy i jej rezultatów oraz formułowanie wstępnych wniosków. Po zakończeniu analizy student formułuje jej wyniki oraz wnioski końcowe w odniesieniu do postawionego problemu badawczego, a także prognoz kształtowania analizowanego zagadnienia w przyszłości oraz możliwości dalszych badań. 7) Przygotowanie ostatecznej wersji pracy. Student przygotowuje ostateczną wersję pracy uwzględniając uwagi promotora oraz dyskusje na seminarium magisterskim. 8) Przygotowanie prezentacji pracy magisterskiej. Student przygotowuje konspekt prezentacji, w którym powinny być zawarte następujące elementy: a) temat pracy i uzasadnienie jego wyboru, b) cel pracy, c) problemy i/lub hipotezy badawcze, d) charakterystyka metod badawczych, e) wnioski. 2. Jeżeli w pracy magisterskiej wykorzystana ma zostać metoda badań empirycznych etapy przygotowania pracy magisterskiej, o których mowa w ust. 1 powinny dodatkowo zawierać etap: Przeprowadzenie badań empirycznych. Na tym etapie student samodzielnie przeprowadza badania, gromadząc materiał empiryczny o charakterze ilościowym i/lub jakościowym zarówno pierwotny, jak i wtórny. W zależności od przyjętych metod badawczych, zaleca się korzystanie z różnych źródeł pozyskiwania materiału empirycznego, co pozwoli na zwiększenie wiarygodności badań, a także nabycie przez studentów umiejętności korzystania z różnych narzędzi badawczych. W celu ułatwienia dostępu do badanego podmiotu/respondentów, student może uzyskać zaświadczenie o celu prowadzenia badań empirycznych, którego formularz stanowi załącznik nr 1.3 do niniejszych Zasad. 6 Szczegółowy harmonogram realizacji przez studenta etapów przygotowania pracy magisterskiej, o których mowa w 5, powinien zostać ustalony z promotorem pracy tak, aby zapewniał terminowość uzyskania efektów końcowych. W wyjątkowych przypadkach pisania pracy czysto teoretycznej, wymienione wyżej etapy mogą być zmodyfikowane w porozumieniu 4

6 z promotorem. W każdym jednak przypadku praca powinna być dyskutowana na seminarium magisterskim co najmniej dwukrotnie: po raz pierwszy jej założenia i projekt, po raz drugi jej wstępne rezultaty i wnioski. Profesjonalne podejście studenta 7 1. Studenci, prowadząc badania dla potrzeb swojej pracy magisterskiej, powinni postępować w sposób etyczny i profesjonalny. Powinni być świadomi, że wizerunek uczelni, sposób postrzegania innych studentów, a także całej społeczności akademickiej zależy również od ich sposobu postępowania. 2. Obowiązkiem studentów prowadzących badania dla potrzeb pracy magisterskiej jest postępowanie zgodnie z prawem i zasadami etycznymi. Student ma obowiązek regularnego informowania promotora o sposobie pozyskiwania i wykorzystywania danych empirycznych w prowadzonych przez siebie badaniach. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez studenta zasad etycznych, promotor zwraca studentowi uwagę na niewłaściwe działania i ustala działania korygujące, zaś w razie ich niewykonania przez studenta lub naruszenia przez niego praw autorskich, na wniosek promotora, Rektor podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego. 3. Obowiązkiem studenta jest pełne zachowanie anonimowości badanych osób zgodnie z formalnie obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych, a także, jeśli jest to niezbędne, pełnej anonimowości badanych instytucji, organizacji lub przedsiębiorstw. Badane osoby, instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa powinny być poinformowane o celach badania, a w przypadku badań zleconych lub sponsorowanych spoza ALK, także o instytucji zamawiającej lub sponsorującej, z wyjątkiem sytuacji, kiedy przedmiotem badania są istniejące już, zebrane wcześniej dane, dokumenty itp. 4. W sytuacji, kiedy charakter pracy magisterskiej wymaga od studenta dostępu do poufnych informacji o podmiocie badań, takich jak: działalność firmy, urzędu, instytucji finansowej oraz występuje konieczność umieszczenia ich w pracy, student powinien wystąpić do Rektora z pisemnym wnioskiem o utajnienie pracy. Struktura pracy magisterskiej 1. Praca magisterska powinna zawierać następujące elementy: 8 1) strona tytułowa przygotowana zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1.4 do niniejszych Zasad; 2) streszczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1.5 do niniejszych Zasad, zawierające: a) imię, nazwisko autora, b) tytuł, c) opis pracy nieprzekraczający 250 wyrazów, charakteryzujący w sposób zrozumiały treść pracy i wnioski z badań, d) słowa lub wyrażenia kluczowe, których liczba nie powinna przekraczać 10, e) kod dziedziny w programie Erasmus for all, f) tytuł pracy w języku angielskim. 3) spis treści; 5

7 4) wykaz skrótów; 5) wstęp, który powinien zawierać krótkie przedstawienie tematu pracy, problemu badawczego i celu badania oraz krótki opis struktury pracy i zawartości jej rozdziałów; w tej części pracy mogą zostać zawarte ewentualne podziękowania instytucjom i osobom pomocnym w badaniu i przygotowywaniu pracy; 6) część ogólnoteoretyczna, która powinna zawierać teoretycznoprawną analizę problemu badawczego z uwzględnieniem literatury przedmiotu i orzecznictwa sądowego; 7) część empiryczna jeżeli w pracy przewidziano badania empiryczne która powinna zawierać opis metodologii i organizacji badań, metod analizy danych oraz prezentację uzyskanych wyników; 8) zakończenie, które powinno zawierać wnioski i uogólnienia, przedstawione w kontekście scharakteryzowanym w pkt.5; 9) bibliografia; 10) spisy tabel, schematów i wykresów; 11) załączniki; 12) oświadczenie autora o samodzielnym przygotowaniu pracy magisterskiej, którego wzór stanowi załącznik nr 1.6 do niniejszych Zasad. 2. W uzasadnionych wypadkach struktura pracy może być inna niż przedstawiona powyżej, lecz wymaga to zgody promotora pracy i akceptacji właściwego Zastępcy Dyrektora Kolegium. Jeżeli w powyższych przypadkach zachodzi konieczność wprowadzenia innej struktury recenzji, niż określona w formularzu stanowiącym załącznik nr 1.7, Prorektor ds. Studiów Prawniczych może, na wniosek promotora zaakceptowany przez właściwego Zastępcę Dyrektora Kolegium, określić inną strukturę recenzji. Wymagania techniczne Prace magisterskie powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 1) czcionka Times New Roman 12; 2) odstępem pomiędzy wierszami 1,5; 3) marginesy: lewy o szerokości 3,5 cm, prawy o szerokości 2,5 cm; 4) druk jednostronny; 5) objętość pracy (bez załączników) od 60 do 90 stron Zaleca się stosowanie przypisów dolnych w następującym formacie: 1) dla książkowych pozycji zwartych: L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2012, s ) dla rozdziałów w monografiach: H. Izdebwski, Publikacja i dzieło opublikowane w przepisach dotyczących stopni naukowych i tytułu naukowego. Przyczynek do praktyki wykładni przepisów prawa w warunkach braku poprawności legislacyjnej, (w:) S. Lewandowski, H. Machińska, J. Petzel (red.), Prawo, język, logika. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Malinowskiego, Warszawa 2013, s ) dla artykułów i glos: W. Kowalski, Nabycie dzieła sztuki od osoby nieuprawnionej, Państwo i Prawo, 2006, z. 7, s.10. 6

8 R. Kubacki, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2010 r., II FSK 1160/09, Orzecznictwo Sądów Polskich 2012, nr 3, s ) dla stron internetowych: (dostęp na r.). 2. Cytaty powinny być oznaczone cudzysłowem. 3. Bibliografia powinna zostać sporządzona w postaci listy numerowanej, alfabetycznie według nazwisk autorów z zastosowaniem poniższego formatu (bez podania numerów stron przy publikacjach tradycyjnych oraz bez daty wyświetlenia strony) w wypadku stron internetowych. Wykorzystane źródła powinny zostać podzielone na pięć grup: artykuły i publikacje książkowe, orzecznictwo sądowe, akty prawne, źródła internetowe, inne materiały. W bibliografii mogą być zamieszczone wyłącznie pozycje literaturowe, które znajdują się w przypisach. Przykłady: Artykuły i publikacje książkowe (alfabetycznie) 1. Gardocki L., Prawo karne, Warszawa Izdebwski H., Publikacja i dzieło opublikowane w przepisach dotyczących stopni naukowych i tytułu naukowego. Przyczynek do praktyki wykładni przepisów prawa w warunkach braku poprawności legislacyjnej, (w:) S. Lewandowski, H. Machińska, J. Petzel (red.), Prawo, język, logika. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Malinowskiego, Warszawa Kowalski W., Nabycie dzieła sztuki od osoby nieuprawnionej, Państwo i Prawo, 2006, z Kubacki R., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2010 r., II FSK 1160/09, Orzecznictwo Sądów Polskich 2012, nr 3 Orzecznictwo sądowe (chronologicznie z podziałem na poszczególne rodzaje sądów i wydawanych orzeczeń) Trybunał Konstytucyjny: 1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 stycznia 2006 r., SK 55/04, OTK ZU 2006, nr 1A, poz Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 stycznia 2012 r., P 19/10, OTK ZU 2012, nr 1A, poz. 2 Sąd Najwyższy: 3. Uchwała pełnego składu Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2007 r., BSA I /07, OSNKW 2008, z. 8, poz Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2006 r., III CZP 84/05, OSNC 2006, z. 7-8, poz Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 stycznia 2001 r., V KKN 504/00, OSNKW 2001, z. 7-8, poz. 57 Sądy administracyjne: 6. Uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2005 r. FPS 4/04, ONSAiWSA 2005, nr 3, poz. 50 7

9 Jako źródło publikacji orzeczenia sądowego może być podana także którakolwiek z powszechnie dostępnych informatycznych albo internetowych baz danych w takim wypadku należy podać nazwę bazy danych oraz nr pozycji orzeczenia w tej bazie. Akty prawne (chronologicznie) 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz ze zm.), Źródła internetowe Zamieszczone w pracy formy graficzne (np. wykresy, rysunki, zdjęcia) powinny być opatrzone tytułem oraz źródłem pochodzenia. Numeracja wykresów, rysunków, tabel oraz zdjęć powinna mieć charakter ciągły dla każdej z wymienionych form graficznych. W końcowej części pracy powinien zostać zamieszczony spis każdej z zastosowanych form graficznych ze wskazaniem numeru, tytułu oraz strony, na której się znajduje. 5. Załączniki, w których dla większej przejrzystości oraz estetyki pracy magisterskiej należy umieścić dokumenty, wzory formularzy, kopie arkuszy ankiet, wzory testów, dodatkowe teksty, dane statystyczne lub zdjęcia. Mogą to być także: treści aktów prawnych (w wyjątkowych wypadkach), tabele i wykresy, fragmenty raportów czy wyników badań, regulaminów, i innych materiałów lub narzędzi wykorzystanych przez autora pracy magisterskiej. Każdy załącznik powinien mieć własną numerację. Załączniki należy uporządkować zgodnie z kolejnością, z jaką autor pracy nawiązuje do nich w treści pracy. Pod załącznikiem należy podać źródło, z którego on pochodzi. 6. Przed wydrukowaniem pracy autor powinien zadbać o usunięcie z niej wszelkich błędów ortograficznych, gramatycznych i redakcyjnych. Składanie prac magisterskich Praca magisterska powinna zostać złożona do właściwego dziekanatu w terminie do dnia 15 września. Osoby, które są zainteresowane przystąpieniem do egzaminu magisterskiego w terminie do dnia 15 lipca, powinny złożyć pracę magisterską w terminie określonym corocznie przez Prorektora ds. Studiów Prawniczych. 2. Praca powinna zostać złożona do dziekanatu w trzech oprawionych egzemplarzach, podpisanych przez promotora oraz w wersji elektronicznej na płycie CD z zapisem treści pracy w programie MS Word. Opis płyty powinien zawierać: imię i nazwisko autora, nr albumu, tytuł pracy, imię i nazwisko promotora. 3. Przy ocenie treści pracy dyplomowej ALK korzysta z usług elektronicznego porównywania dokumentów przy wykorzystaniu serwisu internetowego Plagiat.pl. 4. Egzemplarz pracy w formie drukowanej oraz nośnik CD-ROM są archiwizowane w uczelni. 8

10 Ocena pracy przez promotora i recenzenta Oceny pracy magisterskiej, na formularzu, który stanowi załącznik nr 1.7 do niniejszych Zasad, dokonuje promotor oraz recenzent, którego dorobek i zainteresowania naukowe powinny być zgodne z tematyką pracy. 2. Końcowa ocena pracy magisterskiej jest obliczana jako średnia ocen wystawionych przez promotora i recenzenta stosowana jest skala ocen, o której mowa w 17 ust. 1 regulaminu studiów ALK. 3. W przypadku negatywnej oceny pracy przez recenzenta, o dopuszczeniu do egzaminu decyduje Rektor albo w jego imieniu Prorektor ds. Studiów Prawniczych, po zasięgnięciu opinii drugiego recenzenta. Przebieg egzaminu magisterskiego Egzamin magisterski jest przeprowadzany przed komisją, w której skład wchodzi przewodniczący powoływany przez Rektora oraz promotor i recenzent. 2. Egzamin magisterski ma formę ustną i składa się z dwóch części: 1) prezentacja pracy magisterskiej, 2) odpowiedzi na trzy pytania sformułowane przez komisję. 3. Egzamin magisterski jest protokołowany. Formularz protokołu egzaminu magisterskiego stanowi załącznik nr 1.8 do niniejszych Zasad. 9

11 Załącznik 1.1. SEMINARIUM MAGISTERSKIE PROPOZYCJA OBSZARÓW TEMATYCZNYCH rok akademicki 20../20.. Tytuł lub stopień naukowy oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej propozycję seminarium magisterskiego Katedra / Centrum Tryb studiów (stacjonarne / niestacjonarne) Obszary tematyczne Data Podpis osoby prowadzącej seminarium 10

12 Załącznik 1.2. SEMINARIUM MAGISTERSKIE FORMULARZ ZGŁOSZENIA TEMATU PRACY Imię i nazwisko studenta Nr albumu Kierunek studiów Imię i nazwisko promotora TEMAT PRACY MAGISTERSKIEJ Podpis studenta Podpis promotora Data złożenia 11

13 Załącznik 1.3. Zaświadczenie o celu prowadzenia badań przez studenta Warszawa, nazwa instytucji adres Akademia Leona Koźmińskiego zaświadcza, że Pan/Pani.. nr albumu student(tka) roku kierunku. przygotowuje pracę dyplomową na temat: pod opieką naukową. imię i nazwisko Promotora W związku z powyższym ALK zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na korzystanie z materiałów dotyczących tematu pracy. Dane liczbowe i inne materiały służbowe uzyskane przez Studenta zostaną wykorzystane do celów związanych z przygotowaniem, oceną i obroną pracy magisterskiej..... Podpis Promotora Pieczęć Uczelni Podpis i pieczęć Rektora 12

14 Załącznik 1.4. Wzór strony tytułowej Imię Nazwisko Numer albumu XXX Tytuł pracy Praca magisterska napisana pod kierunkiem Warszawa

15 Załącznik 1.5. Wzór streszczenia Streszczenie Autor pracy: Tytuł pracy: Słowa kluczowe: Kod dziedziny w programie Erasmus for all : Tytuł pracy w języku angielskim: 14

16 Załącznik 1.6. Oświadczenie autora o samodzielnym przygotowaniu pracy magisterskiej Warszawa, dn. Imię i nazwisko:.. Nr albumu:. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że praca magisterska pt.: złożona w Akademii Leona Koźmińskiego, została napisana przeze mnie samodzielnie i nie była wcześniej podstawą żadnej urzędowej procedury, związanej z nadawaniem dyplomów w szkole wyższej lub tytułów zawodowych. Oświadczam również, że praca ta nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że praca magisterska poddana zostanie sprawdzeniu systemem wykrywającym plagiaty. /Podpis studenta/ 15

17 Załącznik 1.7. Recenzja pracy magisterskiej Imię i nazwisko studenta:.. Nr albumu:. Promotor/recenzent pracy*:... Tytuł pracy: Ocena sformułowania tytułu i jego adekwatności do treści pracy. Ocena zgodności problematyki pracy z kierunkiem studiów Punktacja: 0-5 pkt Ocena poprawności sformułowania: celu, problemu badawczego, a także tezy lub hipotez, jeśli jest to uzasadnione charakterem projektu Punktacja: 0-15 pkt Ocena części teoretycznej (w tym doboru i wykorzystania literatury) Punktacja: 0-70 pkt Ocena prawidłowości przygotowania pracy pod względem technicznym i językowym Punktacja: 16

18 0-10 pkt..... SUMA PUNKTÓW (0-100) OCENA KOŃCOWA* *Skala ocen: 0 59 pkt. 2; pkt 3; pkt. 3,5; pkt 4; pkt 4,5; pkt Inne uwagi: Czy można przedstawić pracę do Nagrody Rektora Akademii Leona Koźmińskiego lub skierować do konkursów, albo rekomendować do upowszechnienia?... Data i podpis promotora/recenzenta:... Jeżeli praca magisterska zawiera badania empiryczne, tabela ocen, zawarta w Recenzji pracy magisterskiej, zawiera: 1. Ocena sformułowania tytułu i jego adekwatności do treści pracy. Ocena zgodności problematyki pracy z kierunkiem studiów Ocena poprawności sformułowania: celu, problemu badawczego, a także tezy lub hipotez, jeśli jest to uzasadnione charakterem projektu. Punktacja: 0-5 pkt. Punktacja: 0-15 pkt. 17

19 .. 3. Ocena części teoretycznej (w tym doboru i wykorzystania literatury) Punktacja: 0-50 pkt Ocena części empirycznej (w tym doboru i wykorzystania metod, technik i narzędzi Punktacja: badawczych oraz wniosków z badań) 0-20 pkt Ocena prawidłowości przygotowania pracy pod względem technicznym i językowym Punktacja: 0-10 pkt..... SUMA PUNKTÓW (0-100) OCENA KOŃCOWA* 18

20 Załącznik 1.8. PROTOKÓŁ EGZAMINU MAGISTERSKIEGO z dnia 20 r. Pan(i) urodzony(a) dnia w student(ka) Akademii Leona Koźmińskiego, nr albumu kierunek: Rok immatrykulacji zdawał(a) egzamin magisterski w dniu 20 r. przed Komisją Egzaminacyjną w składzie: Przewodniczący: Promotor: Recenzent: Temat pracy: Ocena promotora Ocena recenzenta Ocena z pracy magisterskiej (średnia z ocen wystawionych przez promotora i recenzenta) Ocena prezentacji Zadane pytania Ocena odpowiedzi Ocena z egzaminu magisterskiego (łącznie z prezentacji i z pytań): 19

21 Oceny uzyskane w toku studiów: 5x 4x 3x 2x 0,5x = = = = = Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów Średnia arytmetyczna z toku studiów x 0,6 = Ocena promotora x 0,1 = Ocena recenzenta x 0,1 = Ocena z egzaminu magisterskiego x 0,2 = Razem: Biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną z toku studiów, ocenę pracy magisterskiej oraz ocenę z egzaminu magisterskiego, Komisja jednogłośnie / większością głosów uznała,że Pan(i) ukończył(a) jednolite studia magisterskie/studia drugiego stopnia z wynikiem i postanowiła tytuł magistra z zakresu: Podpisy członków Komisji Podpis Przewodniczącego Komisji Uwagi: 20

22 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr /2014 z dnia 13 grudnia 2013 r. Akademia Leona Koźmińskiego Zasady przygotowywania pracy magisterskiej i przebiegu egzaminu magisterskiego w Kolegium Zarządzania i Finansów 1

23 Wprowadzenie 1 1. Praca magisterska powinna mieć charakter analityczno-empiryczny i powinna być oparta na badaniach własnych zaprojektowanych i przeprowadzonych przez autora. Wyboru tematu pracy, który powinien być zgodny z kierunkiem realizowanych studiów, dokonuje student w porozumieniu z promotorem. W pracy magisterskiej autor powinien wykazać się znajomością literatury źródłowej zarówno polskiej, jak i światowej, sprawnością analityczną oraz interpretacyjną, a także zdolnością prowadzenia logicznego wywodu. 2. Praca magisterska ma na celu: 1) umożliwienie studentom zastosowania wiedzy i doświadczenia zdobytego w trakcie realizacji przedmiotów ujętych w planach studiów i programach nauczania na danym kierunku studiów; 2) uświadomienie studentom możliwości wykorzystania metod badawczych do weryfikacji hipotez oraz dostarczenia odpowiedzi na stawiane pytania badawcze. 3. Podczas przygotowania pracy magisterskiej student powinien się wykazać umiejętnościami: 1) samodzielnego doboru źródeł informacji i literatury przedmiotu (w tym teoretycznej); 2) krytycznej analizy i oceny literatury źródłowej i teoretycznej; 3) samodzielnego przygotowania projektu badawczego z odniesieniem do istniejącej wiedzy teoretycznej i empirycznej oraz z uwzględnieniem istniejących ograniczeń czasowych oraz posiadanych zasobów; 4) samodzielnego sformułowania problemu badania i postawienia hipotez lub pytań badawczych, wynikających ze stanu dotychczasowej wiedzy empirycznej lub teorii; 5) samodzielnego prowadzenia badań empirycznych, w tym zastosowania wybranych metod badawczych w praktyce, a także planowania i zarządzania procesem badawczym, zapewniającym uzyskanie zakładanych wyników w określonym czasie; 6) przeprowadzania analiz ilościowych i / lub jakościowych zgromadzonych materiałów oraz danych, a także dokonywania ich selekcji; 7) interpretacji wyników oraz formułowania wniosków uogólniających (a więc nie tylko opisowych), uwzględniając ograniczenia związane z prowadzonymi badaniami, a także ich odniesienia do literatury przedmiotu. W wyjątkowych przypadkach praca magisterska może mieć charakter teoretyczny i zawierać krytyczną analizę i systematyzację wiedzy dotyczącej wybranego tematu. Współpraca studenta z promotorem pracy magisterskiej 2 Student, w zależności od zainteresowań oraz wybranego kierunku studiów i specjalności, dokonuje wyboru promotora na podstawie propozycji obszarów tematycznych seminariów magisterskich zgłoszonych przez wykładowców w danym roku akademickim. Formularz propozycji obszarów tematycznych stanowi załącznik nr 2.1 do niniejszych Zasad. 2

24 3 Rola promotora polega na nadzorowaniu procesu przygotowania pracy magisterskiej przez studenta, w tym realizowanych badań empirycznych. Promotor pełni także funkcję doradczą, w celu osiągnięcia przez studenta zamierzonych efektów, spełniających standardy stawiane pracom magisterskim Student ma obowiązek uczestniczenia w seminarium magisterskim prowadzonym przez promotora, terminowego wywiązywania się ze wszystkich zobowiązań oraz informowania promotora na bieżąco o poczynionych postępach, a także ewentualnych opóźnieniach w przygotowaniu pracy magisterskiej. 2. Student, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo do zmiany promotora. W tym celu powinien on złożyć odpowiednio uzasadniony wniosek zawierający zgodę obecnego promotora na rezygnację z dalszej współpracy oraz zgodę przyszłego promotora na podjęcie takiej współpracy. Decyzję o zmianie promotora podejmuje Rektor albo w jego imieniu Prorektor ds. Studiów Ekonomiczno - Społecznych. Etapy przygotowania pracy magisterskiej 5 Student pracuje nad przygotowaniem pracy magisterskiej w sposób systematyczny w trakcie trzech następujących po sobie semestrów studiów. Przygotowanie pracy magisterskiej przez studenta można podzielić na następujące etapy: 1) Wybór tematu pracy. Przed przystąpieniem do przygotowywania pracy student ma obowiązek dokonania uzgodnienia tematu pracy z promotorem oraz uzyskania jego podpisu na formularzu wyboru tematu pracy, który stanowi załącznik nr 2.2 do niniejszych Zasad.). Oryginał dokumentu składany jest w dziekanacie danego kolegium. W przypadku konieczności zmiany tematu pracy, decyzję w tej sprawie podejmuje Prorektor ds. Studiów Ekonomiczno Społecznych na wniosek studenta, zaakceptowany przez promotora i właściwego Zastępcę Dyrektora Kolegium. 2) Studia literaturowe. Zaleca się, aby studia literaturowe zostały rozpoczęte jeszcze przed dokonaniem wyboru tematu pracy, aby student miał świadomość stopnia trudności i złożoności tematu, a także dostępności literatury. Przegląd literatury powinien umożliwić studentowi poznanie aktualnego stanu wiedzy w wybranym obszarze analizy, określenie koncepcji pracy magisterskiej, zakresu zagadnień, które zostaną przedstawione w pracy, a także sformułowanie problemu, hipotez i pytań badawczych. 3) Przygotowanie projektu badań własnych. Na podstawie pogłębionych studiów literaturowych, a także w niektórych przypadkach na podstawie własnych badań wstępnych, student dokonuje doboru metod badawczych, z uwzględnieniem specyfiki problemu badawczego, a także możliwych ograniczeń np. dostęp do respondentów, koszty dotarcia, ramy czasowe. Następnie konstruuje proces badawczy, z wyszczególnieniem podstawowych etapów i terminów ich realizacji. Przed przystąpieniem do badań, student powinien skonsultować projekt badawczy z 3

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie standardów przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie uchwala

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Załącznik 3 Kierunek: Ekonomia Kierunek: Zarządzanie PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA PRAC LICENCJACKICH I REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ?

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Wszystkie informacje można znaleźć w Instrukcji pisania pracy dyplomowej dostępnej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 2 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia:

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej zatwierdzone przez Radę Wydziału InŜynierii Produkcji Uchwałą nr.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA 07 401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15 tel./fax 0 29 769 10 34 e mail: wses@wses.edu.pl www.wses.edu.pl Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Praca dyplomowa wymagania ujednolicone studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem wybranego promotora. Student pisze pracę w okresie trzech

Bardziej szczegółowo