wiadomoêci z PROCHEMU Nr 3(66) wrzesieƒ 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wiadomoêci z PROCHEMU Nr 3(66) wrzesieƒ 2007"

Transkrypt

1 Nr 3(66) wrzesieƒ czerwca 2007 r. w GoÊwinowicach, ko o Nysy, uroczyêcie wmurowano akt erekcyjny pod budow Zak adu Produkcji Etanolu. Inwestorem jest firma BIOTANOL S.A., a generalnym realizatorem inwestycji PROCHEM S.A. Konkursy IPB Umowa z SGGW Fabryka telewizorów Galeria IRYDION

2 SPIS TREÂCI S P I S T R E Â C I WYDARZENIA 1 PROCHEM laureatem konkursów Izby Projektowania Budowlanego TW 2 Diament do statuetki Lidera Polskiego Biznesu TW 2 Podpisanie umowy z SGGW Andrzej Kopczyƒski 3 Kamieƒ w gielny na budowie Zak adu Produkcji Etanolu w GoÊwinowicach TW 3 Jubileuszowe wydanie WiadomoÊci Projektanta Budownictwa TW 4 Otwarcie Fabryki Telewizorów TOSHIBA w Biskupicach Podgórnych Alicja Roszkowska Wydawca: PROCHEM S.A. Prezes: mgr in. Marek Garliƒski Redakcja: mgr in. Teresa Wygryzowska Warszawa ul. Powàzkowska 44c tel.: (0-22) fax: (0-22) Opracowanie: Studio Ancom AKTUALNOÂCI 5 Informacje Zarzàdu 5 Grupa Kapita owa PROCHEM S.A. PROORGANIKA S.A. Andrzej elazo TQ 6 Punkty TQM dla kierownika (cz Êç I) Marek Tarka GIE DA I FINANSE 7 Wyniki finansowe Krzysztof Marczak 7 Na parkiecie Krzysztof Marczak Z YCIA FIRMY Na ok adce: Kamieƒ w gielny na budowie Zak adu Produkcji Etanolu w GoÊwinowicach foto: Andrzej Lange 8 Na Dachu Europy (wspomnienie z wakacji) Julian Majewski 10 Klub Seniora TW 10 Nowi pracownicy TW 10 Wystawa fotografii 60 lat PROCHEMU TW 11 Âluby TW 12 GALERIA IRYDION Magdalena Czekaj

3 WYDARZENIA W Y D A R Z E N I A PROCHEM laureatem konkursów Izby Projektowania Budowlanego W dniach czerwca br. w Józefowie odby a si X Konferencja, zorganizowana wspólnie przez Izb Projektowania Budowlanego i Polskà Izb In ynierów Budownictwa. Tematem konferencji by o: Zarzàdzanie inwestycjami budowlanymi, u atwiajàce wykorzystanie Êrodków z Unii Europejskiej. tekst: TW foto: Pawe Baldwin Program Konferencji obejmowa trzy grupy tematyczne: zagadnienia zwiàzane z procesem inwestycyjnym, Êrodki UE na inwestycje budowlane i ich wykorzystanie przez firmy i samorzàdy, a tak e aspekty prawne procesu budowlanego, w tym Prawo budowlane i Ustawa o planowaniu przestrzennym. W trakcie trwania konferencji nastàpi o tak e rozstrzygni cie konkursów organizowanych ostatnio przez Izb Projektowania Budowlanego: Projekt In ynierski 2006, Projektant Roku 2006, Firma projektowa 2006, jak równie wr czono wyró nienia resortowe Ministra Budownictwa i Ministra Transportu. Jury konkursu przyzna o PROCHEMOWI i pi ciu innym firmom, tytu Firma Projektowa Roku 2006, jak równie Prezes Marek Garliƒski otrzyma dyplom - wyró nienie Za skuteczne zarzàdzanie firmà w 2006 roku. W konkursie Projekt In ynierski Roku 2006 przyznano trzy nagrody i trzy wyró nienia. PROCHEM otrzyma dwa wyró nienia: za Opracowanie projektowe i realizacyjne podziemnego zbiornika propylenu w P ocku oraz za Opracowanie projektowe i nadzór nad wykonawstwem instalacji destylacji ekstrakcyjnej frakcji BT w K dzierzynie-koêlu. OÊmiu pracowników PROCHEMU otrzy- ma o odznaki honorowe Za zas ugi dla budownictwa, tzn.: Jerzy Ganowicz, Marek Kiersznicki, Tomasz KwaÊniewski, Robert Parzelski, Grzegorz Piotrowski, Jaros aw Szczygielski, Marek Tarka oraz Lech Winnicki. Od Redakcji: Autorom wyró nionych projektów, jak równie odznaczonym, sk adamy serdeczne gratulacje. 1

4 WYDARZENIA W Y D A R Z E N I A Diament do statuetki Lidera Polskiego Biznesu 23 czerwca 2007 roku na terenie WyÊcigów Konnych na warszawskim S u ewcu odby a si Letnia Wielka Gala BCC. Podczas Gali, laureaci Z otych Statuetek Lidera Polskiego Biznesu, którzy utrzymali swojà wysokà pozycj, otrzymali Diamenty do Z otych Statuetek. WÊród tych firm znalaz si równie PROCHEM, który otrzyma Statuetk Lidera Biznesu w 2006 r. i w tym roku po raz pierwszy móg ubiegaç si o to wyró nienie. tekst: TW foto: Krzysztof Marczak, Marek Nelken tak e okazjà do wr czenia Honorowych Medali Europejskich ambasadorom W och, Austrii i Portugalii. W programie Gali znalaz o si wiele atrakcji, mi dzy innymi pokazy mody, pokaz uje d ania, gonitwy o nagrody firm sponsorów Gali, aukcje oraz wyst py znanych artystów. Jury konkursu bra o pod uwag nie tylko wskaêniki ekonomiczne - uwzgl dniajàc przy tym konkurencyjnoêç bran y i osiàgane na jej tle wyniki - ale równie jakoêç i nowoczesnoêç produktów, poziom - szczególnie proeksportowych i tworzàcych nowe miejsca pracy inwestycji oraz zaanga owanie w dzia alnoêç charytatywnà i dba oêç o Êrodowisko naturalne, a tak e zaanga owanie w dzia alnoêç klubowà. W tym roku Jury przyzna o 36 Diamentów. Na towarzyszàcej Gali Wystawie Firm BCC zaprezentowa y si najlepsze polskie firmy - cz onkowie BCC, laureaci konkursu Lider Polskiego Biznesu oraz zdobywcy Medalu Europejskiego. Letnia Gala BCC 2007 by a Podpisanie umowy z SGGW tekst i foto: Andrzej Kopczyƒski 10 wrzeênia 2007 r. zosta a podpisana umowa pomi dzy Szko à G ównà Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) a PROCHEMEM, na budow budynku Centrum Naukowo- Dydaktycznego Wydzia u In ynierii i Kszta towania Ârodowiska Centrum Wodne SGGW, przy ul. Ciszewskiego w Warszawie. Ze strony SGGW umow podpisa Rektor uczelni prof. dr hab. Tomasz Borecki, Kanclerz SGGW dr in. W adys aw Skar yƒski i Kwestor SGGW Gra yna Majewska. PROCHEM S.A. reprezentowali: Wiceprezes Zarzàdu Jaros aw St pniewski i Dyrektor ds. Zarzàdzania Produkcjà Maciej Kalita. Okres realizacji wynosi 8 miesi cy, a wartoêç umowy oko o 25,5 mln z. In ynierem projektu koordynujàcym ca oêç przedsi wzi cia jest Tomasz Antoszczuk. 2

5 WYDARZENIA W Y D A R Z E N I A Kamieƒ w gielny na budowie Zak adu Produkcji Etanolu w GoÊwinowicach tekst: TW foto: Andrzej Lange 20 czerwca 2007 r. w GoÊwinowicach, ko o Nysy, uroczyêcie wmurowano akt erekcyjny pod budow Zak adu Produkcji Etanolu. Inwestorem jest firma BIOTANOL S.A., a generalnym realizatorem inwestycji PROCHEM S.A. Na 12 hektarach powstaje najwi ksza i najnowoczeêniejsza w Polsce fabryka bioetanolu. Przewidywany koszt ok. 100 mln Euro. sprawnoêç i wydajnoêç procesu produkcyjnego, optymalizacj zu ycia surowców i noêników energii. W Europie funkcjonuje tylko kilka fabryk wybudowanych w oparciu o licencj firmy Katzen. Zak ad b dzie przerabia ok. tysiàca ton kukurydzy dziennie. Skala zapotrzebowania zak adu na kukurydz si ga 15% obecnej rocznej produkcji krajowej. Docelowo rocznie wytwarzaç b dzie 110 tysi cy ton bioetanolu. W uroczystoêci wmurowania kamienia w gielnego udzia wzi li m.in. w aêciciele spó ki BIOTANOL S.A. - Zbigniew Komorowski, Adam Taƒski, Jan Lindstedt, Prezes Spó ki Piotr Komorowski, Prezes PROCHEM S.A. Marek Garliƒski oraz przedstawiciele w adz lokalnych. Przypomnijmy, e wspó praca PROCHEMU z inwestorem rozpocz a si w 2003 r. kiedy to podpisana zosta a umowa na opracowanie projektu zak adu. W listopadzie 2006 r. podpisano umow na generalnà realizacj inwestycji, która po spe nieniu dodatkowych wymagaƒ wesz a w stadium realizacji w kwietniu br. Ze strony PROCHEMU Biurem Budowy kieruje Tadeusz Chmielewski, zaê funkcj in yniera projektu pe ni Andrzej Lange. Zak ad produkcji etanolu w GoÊwinowicach to pierwsze tego typu, tak du e przedsi wzi cie w Polsce. Inwestycja realizowana przez BIOTANOL S.A. oparta jest na licencji firmy Katzen International Inc. (USA). Zapewnia ona know-how na produkcj alkoholu etylowego o jakoêci odpowiadajàcej paliwu do pojazdów. Technologia ta zapewnia równie wysokà Jubileuszowe wydanie WiadomoÊci Projektanta Budownictwa We wrzeêniu ukaza si dwusetny jubileuszowy numer WiadomoÊci Projektanta Budownictwa, czasopisma wydawanego przez Izb Projektowania Budowlanego od prawie 17 lat. To wa ny i znaczàcy moment w dzia alnoêci Redakcji miesi cznika, jak i cz onków Izby. Spotkanie z tej okazji odby o si w dniu 12 wrzeênia br. w budynku Irydion, siedzibie PROCHEM S.A. W uroczystoêci uczestniczyli przedstawiciele resortu budownictwa, zaprzyjaênionych zwiàzków, izb i organizacji in ynierskich, w adze i cz onkowie IPB, rada programowa oraz zespó redakcyjny miesi cznika, a tak e autorzy wspó pracujàcy z redakcjà. W uznaniu zas ug dla Êrodowiska in ynierów projektantów redakcja miesi cznika otrzyma a z otà odznak Zas u ony dla Budownictwa. WiadomoÊci Projektanta Budownictwa ukazywa y si w ciàgu kilkunastu lat, kiedy w Polsce, w sektorze budownictwa nast powa y znaczàce zmiany. Redakcja du à uwag poêwi ca a popularyzacji tekst: TW foto: Pawe Baldwin nowych rozwiàzaƒ organizacyjnych i materia owych, technik dzia ania, a w okresie przystàpienia do Unii Europejskiej ukaza si cykl artyku ów poêwi conych zagadnieniom dostosowania polskich firm in ynierskich do warunków konkurencji na rynku europejskim. W ciàgu 17 lat istnienia sam miesi cznik równie si zmienia, zarówno jeêli chodzi o zawartoêç merytorycznà, jak i szat graficznà. Z okazji jubileuszowego wydania WiadomoÊci Projektanta Budownictwa Redakcji sk adamy serdeczne gratulacje i yczymy co najmniej dwustu nast pnych, równie poczytnych i interesujàcych, numerów miesi cznika. 3

6 WYDARZENIA W Y D A R Z E N I A Otwarcie Fabryki Telewizorów TOSHIBA w Biskupicach Podgórnych tekst: Alicja Roszkowska W czerwcu 2007 roku dobieg a koƒca budowa Fabryki Telewizorów TOSHIBA w Biskupicach Podgórnych po o onych ko o Wroc awia na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO PARK WIS OSAN. W dniu 6 lipca 2007 r., po niespe na 10 miesiàcach od rozpocz cia budowy i 12 miesiàcach od rozpocz cia prac projektowych, wydana zosta a Decyzja o pozwoleniu na u ytkowanie fabryki. W dniu 25 lipca 2007 r. odby a si uroczystoêç first shipping za adunek i ekspedycja pierwszego TIR-a z telewizorami, która zainicjowa a otwarcie Fabryki. telewizory z ekranami ciek okrystalicznymi, które b dà kupowane w aênie w koreaƒskiej Fabryce LG Philips LCD. Jak ju pisa am w poprzednim artykule, pe na zdolnoêç produkcyjna fabryki w 2008 r. to 2 mln telewizorów o przekàtnej 32 cale, a b dzie ona zatrudnia a docelowo pracowników, pracujàcych na dwie zmiany. Przypominam, e w ramach budowy Fabryki TOSHIBA, PROCHEM wykona foto: A.Roszkowska, K.Piekarniak, K.Litwiniak kompletny projekt budowlany oraz projekty techniczne we wszystkich bran ach z wyjàtkiem bran y technologicznej. Zajmowa si sprawami administracyjnymi dzia ajàc w imieniu inwestora i pe ni nadzór autorski w trakcie trwania budowy. PROCHEM wykonywa prace projektowe na zlecenie firmy Takenaka, która prowadzi a realizacj inwestycji i jest naszym wieloletnim partnerem biznesowym. Inwestorem zaê by a firma TOSHIBA TELE- VISION CENTRAL EUROPE. Zarówno prace projektowe, jak i prace budowlane przebiega y harmonijnie i terminowo, i zaowocowa y wyjàtkowo krótkim cyklem realizacji ca ej inwestycji wynoszàcym 12 miesi cy. Dla przypomnienia przedstawiam sk ad zespo u projektowego: Kierownik projektu: Alicja Roszkowska, Asystent kierownika: Marek Grzebieliszewski, Projektanci: - architektura - Miros awa Narkiewicz, Krzysztof Litwiniak, - konstrukcja - Krzysztof Marczewski, Jaros aw Szczygielski, - HVAC - Krzysztof Piekarniak, Barbara Naumczyk, - instalacje elektryczne - Ryszard Knych, Piotr Czekan, Piotr Bocian, - instalacje wod-kan, gaz - Pawe Rusinowicz, Kierownik zespo u sprawdzajàcego i rzeczoznawców - Urszula Lipska. Fabryka powsta a w sàsiedztwie zespo u fabryk koreaƒskich tworzàcych park technologiczny LG Philips LCD, w którym produkowane sà ekrany ciek okrystaliczne do telewizorów i monitorów komputerowych. Teren Fabryki TOSHIBA zajmuje obszar 19,9 ha, ca kowita powierzchnia zabudowy wynosi m 2. W fabryce produkowane sà 4

7 AKTUALNOÂCI A K T U A L N O Â C I Informacje Zarzàdu ma a potwierdzenie zbycia akcji Banku Inicjatyw Spo eczno-ekonomicznych S.A. z siedzibà w Warszawie. Nabywcà akcji jest Bank DnB NORD A/S spó ka prawa duƒskiego, z siedzibà w Kopenhadze. WartoÊç bilansowa akcji z WartoÊç sprzeda y z PROCHEM S.A. zby a 150 udzia ów Biura Projektów PROZACH Sp. z o.o. z siedzibà w OÊwi cimiu. Nabywcà udzia ów jest jeden ze wspólników ww. spó ki. WartoÊç bilansowa udzia ów z WartoÊç sprzeda y z PROCHEM S.A. otrzyma a informacj, e Commercial Union Investment Management S.A. (CUIM) w wyniku transakcji sprzeda y akcji PROCHEM S.A., dokonanej w dniu 25 lipca 2007 r., w sk ad zarzàdzanych przez CUIM portfeli papierów wartoêciowych wchodzi sztuk akcji PROCHEM S.A., co stanowi 4,97% kapita u zak adowego oraz 4,96% ogólnej liczby g osów na WZA PROCHEM S.A. W sk ad zarzàdzanych przez CUIM portfeli papierów wartoêciowych, z których CUIM jako zarzàdzajàcy móg w imieniu zleceniodawców wykonywaç prawo g osu na WZA spó ki przed ww. zmianà w dniu 24 lipca 2007 r. wchodzi o sztuk akcji spó ki stanowiàcych 5,08% kapita u zak adowego oraz ogól PROCHEM S.A. otrzyma a informacj, e w dniu r. zosta- a podpisana umowa kupna/sprzeda y udzia- ów pomi dzy dwiema spó kami zale nymi PROCHEM S.A. Na mocy ww. umowy IRY- DION sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie nabywa od firmy ELEKTROMONTA KRAKÓW S.A. 40 udzia ów ELMONT INWESTYCJE sp. z o.o. z siedzibà w Krakowie za kwot z. WartoÊç nominalna ka dego udzia u wynosi z. IRYDION sp. z o.o. nabywa ww. udzia y ze Êrodków finansowych w asnych i zobowiàzuje si dokonaç zap aty przelewem w terminie do r. Przedmiotem dzia alnoêci spó ki ELMONT INWESTYCJE sp. z o.o. jest dzia alnoêç developerska Dzia ajàc na podstawie 29 Regulaminu Gie dy Papierów Warto- Êciowych w Warszawie z dnia 4 stycznia 2006 r. PROCHEM S.A. niniejszym oêwiadcza, i w 2006 r. by y przestrzegane zasady adu korporacyjnego przyj te do stosowania w spó ce PROCHEM S.A., w brzmieniu ustalonym uchwa à nr 13 przez Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2005 r. (tj. z wy àczeniem zasady 14, 20, 24,28, 40) i sà stosowane nadal w roku bie àcym. Zasady powy sze nie by y zmieniane, w spó ce nie wystàpi y zdarzenia sprzeczne z przyj tymi zasadami PROCHEM S.A. otrzynej liczby g osów na WZA PROCHEM S.A PROCHEM S.A. podpisa a umow ze spó kà stowarzyszonà IRYD Sp. z o.o. CONCORDE INVESTISSE- MENT S.A. Spó ka Komandytowa na Generalnà Realizacj Inwestycji osiedla mieszkaniowego w Krakowie. Kwota bud etowa inwestycji wynosi 60 mln z. Termin zakoƒczenia II kwarta 2010 roku Na podstawie 10 Statutu Spó ki PROCHEM S.A. oraz na wniosek akcjonariuszy, Zarzàd Spó ki z o y odpowiednie dokumenty w zwiàzku z zamianà 4300 imiennych, nieuprzywilejowanych akcji za o ycielskich na akcje na okaziciela. Data konwersji ww. papierów r. Data asymilacji i pierwszego notowania tych papierów na GPW r. Ogólna liczba g osów ze wszystkich akcji PROCHEM S.A. na WZA wynosi i nie zmieni si po zamianie PROCHEM S.A. podpisa a umow z SGGW na budow Centrum Naukowo-Dydaktycznego (patrz str. 2) Zarzàd PROCHEM S.A. informuje o podpisaniu umowy nabycia gruntu przez spó k zale nà IRYDION Sp. z o.o. w Warszawie o powierzchni 1,94 ha za kwot 16 mln z. Spó ka planuje realizacj projektu developerskiego na zakupionej dzia ce. Grupa Kapita owa PROCHEM S.A. PROORGANIKA S.A. tekst i foto: Andrzej elazo PROORGANIKA S.A. jest cz onkiem Grupy Kapita owej PROCHEM od 1996 r. JesteÊmy firmà in yniersko-handlowà. Naszà specjalnoêcià sà urzàdzenia do surowców sypkich (instalacje transportu pneumatycznego, roz adunku zbiorników, big bagów i worków, dozowania, mieszania, transportu grawitacyjnego i odpylania). Dzia alnoêç rozpocz liêmy w 2000 r. od prowadzenia przedstawicielstwa handlowego szwajcarskiej firmy Gericke Holding A.G. Obecnie sprzedajemy maszyny i urzàdzenia osiemnastu firm zagranicznych (w tym czterech na zasadach wy àcznoêci i dwóch na zasadach generalnego przedstawicielstwa w Polsce). Przedstawicielstwo handlowe prowadzimy dla firm Gericke AG ze Szwajcarii (do maja 2007 jeden z akcjonariuszy Proorganiki) i Fr. Jacob Soehne GmbH z Niemiec. Wspó pracujemy g ównie z firmami europejskimi (Niemcy, Szwajcaria, Francja, W ochy, Wielka Brytania, Czechy). Sprzedajemy g ównie na terenie Polski. Eksport wynosi ok. 5% sprzeda y. Staramy si stale powi kszaç iloêç firm, z którymi wspó pracujemy. Obecnie prowadzimy intensywne rozmowy na temat przedstawicielstwa handlowego w oskiej firmy MIX b dàcej producentem filtrów, osprz tu do zbiorników i silosów oraz mieszarek. Prowadzimy równie sprzeda w asnych urzàdzeƒ. Mamy opracowane konstrukcje stanowiska roz adunku big bagów oraz urzàdzenia do transportu podciênieniowego Instalacja przesypowa ry u wykonanna dla Przedsi biorstwa Rol Ry w Gdyni (2007 r.). Stoisko Proorganiki na targach Polagra Tech - Poznaƒ wrzesieƒ 2007 r. proszków. Z urzàdzeƒ tych sk adamy kompletne instalacje projektowane, dostarczane i montowane wg dok adnych ustaleƒ z Klientem. Urzàdzenia sprzedajemy do firm z ró nych bran. Sà to firmy spo ywcze, chemiczne, przetwórstwa zbo owo-m ynarskiego oraz cukrownie. Dzi ki sumiennoêci, solidnej pracy i dobrej jakoêci urzàdzeƒ potrafiliêmy przekonaç do wspó pracy z nami ponad 250 Klientów. Prawie 40% naszej sprzeda y kierujemy do firm in ynierskich i firm monta owych. Stale si uczymy i rozwijamy. Pozyskujemy nowych dostawców oraz zwi kszamy sprzeda. W latach 2006/2003 nasza sprzeda wzros a o 550%, tzn. z 0,6 mln do 3,3 mln z. 5

8 Powracajàc do cyklu notatek z wyk adów profesora Bohdana W. Oppenheima wyg oszonych w 1999 i 2000 roku dla pracowników PROCHEM S.A., w nawiàzaniu do artyku u mówiàcego o punktach TQM dla pracownika ( WiadomoÊci Nr 58), prezentuj pierwszà cz Êç kolejnego fragmentu wyk adów dotyczàcy tym razem punktów TQM dla kierownika. Cz Êç druga w nast pnym wydaniu WiadomoÊci. Podobnie, jak w poprzednim artykule, jest to zbiór porad jak post powaç, chocia niektóre z nich przedstawione sà w formie pytaƒ - wcale nie retorycznych. Zacznijmy od cytowanych przez profesora obserwacji, ciàgle budzàcych kontrowersj, chocia sporzàdzonych wiele lat temu przez guru TQM Edwarda Deminga. Profesor Bohdan W. Oppenheim w otoczeniu s uchaczy wyk adów (czwarty od prawej) Obserwacje Edwarda Deminga 1. 85% problemów w pracy powstaje z winy szefów i z ej organizacji pracy nies usznie jest obwiniaç za to pracowników! 2. Ka dy normalny pracownik chce dobrze pracowaç, pod warunkiem, e da mu si szans : w aêciwe stanowisko, przeszkolenie, narz dzia, motywacj, stosunki mi dzyludzkie. Je eli system jest z y, wówczas pracownik nie jest w stanie dobrze pracowaç. 3. Konkurencja to wyêcig bez mety. Wszyscy musimy si zmieniaç, by w niej nie przepaêç. Wszyscy mamy ten sam cel: wygrywaç z konkurencjà i uzyskaç zadowolenie z pracy! 4. Dobrzy pracownicy sà najwi kszym bogactwem firmy. Warto w nich inwestowaç czas i wysi ek! 5. Buduj relacje z pracownikami o d ugoletnià wzajemnà lojalnoêç i pomoc. Misja i wizja firmy, wspólnota celów, totalne zadowolenie klienta 1. Co zrobi em, aby wszyscy pracownicy w moim dziale byli Êwiadomi tego, e weszliêmy na drog TQM ku Êwiatowej jakoêci i wygrywaniu z konkurencjà i co to dla nas oznacza? Co mog zrobiç, aby wszyscy ukoƒczyli trening TQM? 2. Co zrobi em, aby wszyscy pracownicy rozumieli wspólnot celów i myêleli d ugoterminowo? 3. Czy klarownie wyt umaczy em pracow- T Q TQ Punkty TQM dla kierownika (cz Êç I) nikom rol i tekst Misji oraz Wizji firmy, a tak e naszego dzia u? 4. Co zrobi em, by dzisiejsza praca dzia u przybli y a firm do Misji i Wizji? 5. Co zrobi em, by przyczyniç si do totalnego zadowolenia klienta zewn trznego firmy i mojego klienta wewn trznego? 6. Moi pracownicy sà te moimi klientami wewn trznymi co zrobi em, by uzyskaç ich zadowolenie i szacunek (a nie strach!) Moje przewodnictwo 1. Prowadzenie ludzi to ci ki obowiàzek moralny. Czy w aêciwie si z niego wywiàzuj? 2. Czy staram si wypracowaç u siebie samego konieczne cechy: * konsekwentne post powanie ku Misji i Wizji, * zdolnoêç widzenia dalekiej przysz oêci w naszym dziale, * zdolnoêç perswazji, zdolnoêç do kompromisów, * post powanie etyczne, legalne, wyrabianie sobie szacunku ludzi, dawanie przyk adu, * niez oêliwe poczucie humoru i yczliwoêç do moich pracowników, kolegów i szefów. 3. Czy da em pracownikom ca kowite poparcie w ich pozytywnych wysi kach? 4. Czy pomog em im w usuwaniu barier do dumy z pracy? 5. Pracowników nale y sobie w aêciwie wychowaç, tak jak si wychowuje tekst: Marek Tarka foto: archiwum PROCHEM w asne dzieci: cierpliwie, yczliwie, pomagajàc, opiekujàc si, u atwiajàc im ycie w pracy i motywujàc ich do ciàg ej poprawy ich procesów (odchodzàc od tezy, e system jest dobry a tylko ONI sà êli!) 6. Sukces moich pracowników to mój sukces. Nie wolno mi konkurowaç z moimi pracownikami, wr cz odwrotnie pomagaç im. Podzia pracy a d ugoterminowe planowanie 1. Czy wyczerpujàco przemyêla em d ugoterminowe cele mojego dzia u i jak one si przek adajà na dzisiejsze zadania? 2. Jak mog pogodziç dzisiejsze zadania i obowiàzki przydzielone przez moich szefów z planami d ugoterminowymi dzia u? 3. Czy przydzieli em prace moim pracownikom sprawiedliwie i zgodnie z ich umiej tnoêciami, wykszta ceniem, doêwiadczeniem i zapa em? 4. Czy wszystkim pracownikom wyt umaczy em w pe ni i klarownie ich zadania z okreêleniem klienta wewn trznego i jego oczekiwaƒ oraz z opisem kolejnoêci, metod, terminów, miar sukcesu, stopnia wspó pracy z innymi ludêmi i dzia ami, obowiàzku meldowania o k opotach i opóênieniach z podkreêleniem wagi tych zadaƒ dla celów firmy? 5. Czy jasno sprecyzowa em obowiàzki wszystkich cz onków zespo u? 6. Czy wszyscy przeszli przez szkolenia niezb dne do efektywnego wykonania ich pracy, czy wszyscy majà w aêciwe narz dzia, informacje, dane, cz Êci, itp.? Ciàg a poprawa, ciàg a pogoƒ za jakoêcià i zapobieganie przysz ym problemom 1. Wzorujàc si na ogromnych sukcesach najlepszych firm Êwiatowych, jako kierownik, musz przekonaç wszystkich moich pracowników, e: * wygrywanie konkurencji na poziomie Êwiatowym, * obni anie ca kowitych kosztów produktów i us ug, * podnoszenie jakoêci produktów i us ug * i zadowolenie klienta uzyskuje si g ównie cierpliwà i d ugoterminowà ciàg à poprawà. 2. Do ciàg ej poprawy wszyscy musimy przyk adaç si wspólnie i stale. 3. Nikt w firmie nie jest wyjàtkiem! 4. MyÊlenie o ciàg ej poprawie jest zdrowsze psychicznie ni z eranie si k opotami. 6

9 WYNIKI FINANSOWE GIE DA I FINANSE G I E D A I F I N A N S E I pó rocze 2007 Wybrane dane finansowe (w tys. z ) PROCHEM S.A. tekst: Dyrektor Finansowy Krzysztof Marczak GRUPA KAPITA OWA PROCHEM S.A. 2 kwarta y kwarta y kwarta y kwarta y 2006 narastajàco narastajàco narastajàco narastajàco I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów II. Zysk (strata) brutto na sprzeda y III. Zysk (strata) z dzia alnoêci operacyjnej IV. Zysk (strata) brutto V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominujàcej VI. Aktywa razem VII. Kapita w asny, ogó em: w tym kapita w asny Jednostki Dominujàcej VIII. Zysk (strata) na jednà akcj zwyk à (w z ) 1,07 3,15 1,58 1,50 IX. WartoÊç ksi gowa na jednà akcj (w z ) 16,54 16,08 21,69 19,72 Spó ka w okresie pierwszego pó rocza br. uzyska a przychody ogó em w wysokoêci tys. z, z czego ponad 20 mln z ze sprzeda y us ug na eksport. Spad y przychody ze sprzeda y us ug realizacyjnych w porównaniu z rokiem ubieg ym, natomiast wzros y przychody ze sprzeda y us ug wynajmu sprz tu budowlanego. NA PARKIECIE Sprzeda us ug projektowych by a na poziomie zbli onym do roku ubieg ego. Na osiàgni te w I pó roczu wyniki wp yw ma równie transakcja sprzeda y przez PROCHEM akcji banku BISE, na których spó ka zarobi a ponad 2,5 mln z brutto. Wskaêniki zyskownoêci i p ynnoêci: - stopa zysku na sprzeda y 3,8 % - stopa zysku brutto 8,1 % - stopa zysku netto 6,0 % - p ynnoêç bie àca 1,8 Przychody ogó em Grupy Kapita owej PROCHEM S.A. w I pó roczu 2007 roku wynios y 115 mln z, a rentownoêç netto 5,8%. Wynik netto Grupy jest o ponad 5% wy szy od zanotowanego w I pó roczu 2006 r. Zmiany indeksu spó ek budowlanych oraz WIG-u w okresie ,00 - tekst: Dyrektor Finansowy Krzysztof Marczak , , , , , ,00-0, Wykres przy za o eniu, e na r. WIG i Indeks Spó ek Budowlanych mia y jednakowà wartoêç Zmiany ceny PROCHEMU i WIG-u w okresie Kurs ( PLN ) WIG WIG - Budownictwo WOLUMEN PROCHEM WIG Wolumen ( tys. PLN ) Z zaprezentowanych wykresów wynika, e minà okres hossy dla spó ek z sektora budownictwa. W trakcie ostatniej korekty na gie dzie ceny ich akcji zanotowa y spore spadki. Na tym tle nieêle wypad y walory PROCHEMU, które opar y si znaczàcej przecenie. Wynika to niewàtpliwie z dobrych fundamentów finansowych naszej spó ki, a tak e ze stabilnego akcjonariatu zorientowanego na d ugoterminowà inwestycj. W efekcie pomimo nie najlepszej sytuacji na warszawskiej gie dzie wartoêç akcji PROCHEMU w ciàgu ostatniego roku wzros a o ponad 75%. Wykres przy za o eniu, e na r. PROCHEM i WIG mia y jednakowà wartoêç 7

10 Rouse na wysokoêci 3200 m. Powy ej granicy 1900 m burze deszczowe zamienia y si w Ênie yce. By o wi c du o Êwie ego Êniegu i musieliêmy uwa aç na lawiny. Drugi element utrudniajàcy pier- Z YCIA FIRMY Z YCIA FIRMY Wypraw naszà zaplanowaliêmy na okres od 6 do 18 lipca. Samo wejêcie i zejêcie ze szczytu zajmuje zwykle 3-4 dni. Jednak przewidzieliêmy zapas czasu na wypadek z ej pogody, czy potrzeby d u szej aklimatyzacji powy ej granicy 3800 m n.p.m. Poczàtkowo zamierzaliêmy zdobyç gór od strony w oskiej doliny z miejscowoêci Courmayeur. Niestety dok adnie na dzieƒ przed naszym wyjazdem do W och mia tam miejsce tragiczny wypadek - zgin o 3 m odych ludzi z Polski i szlak ten wraz ze schroniskiem Gonella, znajdujàcym si na tej drodze, zosta zamkni ty do odwo ania. Po przylocie do Turynu skierowaliêmy si wi c w stron Francji. Najkrótsza droga do Chamonix prowadzi a tunelem d ugoêci 11,6 km pod masywem Mont Blanc. Po stronie francuskiej zamieszkaliêmy w Les Houches, skàd rozpoczyna si szlak na szczyt Bia ej Góry. Góra przywita a nas grzmotami i ulewà. Szczyty skry y si ca kowicie w chmurach, a nas ogarn o zniech cenie. Deszcze i burze panowa y nad dolinà przez trzy dni. Na szcz Êcie prognoza, która przysz a z Chamonix zapowiada a popraw pogody w Êrod i takie warunki atmosferyczne mia y si utrzymaç do niedzieli. Zgodnie z prognozà u o yliêmy nasz plan zdobycia 8 Na Dachu Europy (wspomnienie z wakacji) Antoni Malczewski jako pierwszy Polak, a ósmy turysta na Êwiecie, wszed na szczyt Mont Blanc 4 sierpnia 1818 roku i w ten sposób sta si prekursorem alpinizmu w Polsce. W lipcu tego roku z grupà znajomych alpinistów amatorów postanowiliêmy powtórzyç ten wyczyn. Wspó czesny sprz t wspinaczkowy, systemy àcznoêci, czy mo liwoêci przeprowadzenia akcji ratunkowej sà nieporównywalne do tych, które by y dost pne, kiedy pierwsi alpiniêci w drowali ku szczytom. Pomimo to Alpy nadal pozostajà groêne. W Masywie Mont Blanc ginie oko o 100 osób ka dego roku. Góry. W Êrod jeszcze przy Êredniej pogodzie wyruszyliêmy, by pokonaç pierwszy etap wspinaczki do schroniska Tete tekst i foto: Julian Majewski wszy etap naszej wspinaczki stanowi a g sta mg a, która chwilami ogranicza a widocznoêç do zera. Po dotarciu do schroniska Tete Rouse i rozbiciu obozowiska, sp dziliêmy mroênà noc w namiotach, testujàc wspó czynniki przenikania ciep a naszych karimat i Êpiworów. Nast pnego dnia aura okaza a si askawa i zach ci a nas s oƒcem do kontynuacji wspinaczki. W drugim etapie musieliêmy pokonaç 600 m w gór do schroniska Gouter na wysokoêci 3800 m. By to najtrudniejszy fragment naszej drogi pod wzgl dem technicznym. PrzechodziliÊmy przez odcinek znany ze spadajàcych kamieni o nazwie rolling stones. Poniewa by o du o Êniegu, zagro enie spadajàcych kamieni zamieni o si w ryzyko wystàpienia lawin. Przed wyruszeniem przepakowaliêmy si do l ejszych plecaków, pozostawiajàc cz Êç ekwipunku w schronisku Tete Rouse. ZabraliÊmy tylko niezb dne rzeczy, tak, aby dalej wchodziç na lekko. Po oko o trzech godzinach wspinaczki dotarliêmy do schroniska Gouter. PostanowiliÊmy zostaç tu do wieczora, eby zyskaç troch czasu na aklimatyzacj i odpoczynek przed atakiem szczytowym. W schronisku k bi o si mnóstwo ludzi ró nych narodowoêci. Ceny sà tam wysokie i trzeba p aciç dos ownie za wszystko. Termos wrzàtku kosztuje 5 Euro, a noc sp dzona na pod odze pod sto em w jadalni - 12 Euro. dokoƒczenie na str. 9

11 Z YCIA FIRMY Z YCIA FIRMY Na Dachu Europy (wspomnienie z wakacji) Pod wieczór niektórzy z nas zacz li odczuwaç objawy choroby wysokoêciowej: ból g owy, md oêci i brak aknienia, podczas snu przyspieszony oddech. Na odpoczynek mieliêmy zaledwie par godzin, gdy na szczyt trzeba by o wyruszyç o trzeciej w nocy. Ânieg nie jest wtedy jeszcze rozmi k y, a stàd zmniejsza si szansa na otworzenie szczelin. Za o yliêmy cieplejsze ubrania, raki i uprz e. Wyposa eni w latarki czo owe wyszliêmy na lodowiec w zupe nej ciemnoêci, aby pokonaç ostatni, trzeci etap wspinaczki i osiàgnàç szczyt na wysokoêci 4807 m. Mroêne, rzeêkie powietrze dodawa o nam animuszu i pozwala o lepiej radziç sobie z dolegliwoêciami choroby wysokoêciowej. StosowaliÊmy tzw. asekuracj lotnà, czyli szliêmy w odst pach oko o 15 metrów powiàzani linà i wyposa- eni w czekany. UbezpieczyliÊmy si w ten sposób na wypadek natrafienia na szczelin. Gdyby któraê z osób zapad a si nagle w rozpadlin, pozosta e osoby powinny rzuciç si na ziemi i blokowaç na czekanie, ratujàc osob przed spadni ciem w otch aƒ. Atmosfera by a mistyczna. W dole miga y Êwiate ka uêpionego Chamonix, a ponad szczytami zaczyna o Êwitaç. Wraz z wysokoêcià, coraz bardziej dokuczliwy stawa si silny wiatr, który sprawia, e w okolicach schronu Vallot na wysokoêci 4362 m zimno zrobi o si wr cz nieznoêne. Nieustannie trzeba by o poruszaç koƒcówkami palców u ràk i nóg, aby nie utraciç czucia na zawsze. Od schroniska Vallot w gór poruszaliêmy si ju bardzo wolno. Rozrzedzone powietrze sprawia o, e na ka dy krok przypada o po kilka oddechów. DocieraliÊmy do kolejnych przedwierzcho ków w nadziei, e to ju szczyt, ale niestety trzeba by o piàç si wy ej. Graƒ robi a si naprawd wàska, wiatr wzmaga si, ale niebo na szcz Êcie pozosta o bezchmurne, co dawa o nadziej, e dobra pogoda utrzyma si do koƒca dnia. W koƒcu z najwi kszym trudem dotarliêmy na szczyt, który jest Ênie nà kopu à uformowanà przez kaprysy wiatru. Na chwil zapomnieliêmy o zm czeniu, karmiàc oczy niesamowitymi widokami. Mo na je porównaç tylko do tych, które rozciàgajà si z okien samolotu, gdy dooko a nie ma adnych punktów odniesienia. Wszystkie okoliczne szczyty po skraj horyzontu znajdujà si poni ej. Na Dachu Europy nie pozostaliêmy d ugo. WiedzieliÊmy, e czeka nas jeszcze d uga i ci ka droga powrotna. Schodzenie, chodê cz sto trudniejsze technicznie ni podchodzenie, przebiega o ju znacznie szybciej. Samopoczucie psychiczne by o te ju lepsze, bo wiedzieliêmy, e z ka dym dokoƒczenie ze str. 8 krokiem jesteêmy bli ej schroniska Gouter. Zdobycie szczytu i powrót zajà nam prawie 12 godzin. PostanowiliÊmy sp dziç noc tego dnia w schronisku, tak, aby najtrudniejszy fragment zejêcia via ferratà ze schroniska Gouter do Tete Rouse pokonaç rano nast pnego dnia z nowymi si ami. Tak wi c znowu noc na pod odze, tym razem w schowku na szczotki. Nie robi o nam to specjalnej ró nicy, zasn liêmy natychmiast po wyprostowaniu nóg. Po zejêciu do schroniska Tete Rouse mogliêmy ju odtaƒczyç taniec radoêci. PrzepakowaliÊmy si i ruszyliêmy w kierunku zielonej doliny Chamonix. Po zejêciu z lodowca, mogliêmy Êciàgnàç raki i odpiàç d ugie nogawki spodni. PoczuliÊmy si jak na wakacyjnej wycieczce. Pi kne, aczkolwiek mroêne i z owrogie szczyty pozostawiliêmy za sobà. Poniewa do koƒca pobytu pozosta o nam jeszcze kilka dni, przejechaliêmy z powrotem do W och. Tam z rozp du zdobyliêmy Gran Paradiso (4061 m), najwy szy szczyt Alp Graickich. Dzi ki temu uda o nam si spiàç wyjazd adnà klamrà, zdobywajàc najwy sze szczyty dwóch paƒstw, w których przebywaliêmy - Francji i W och, w przeciàgu niespe na 48 godzin. Nasza wyprawa dobieg a koƒca. Trzeba by o wskoczyç w samolot i pozwoliç si dowieêç z powrotem za Prochemowskie biurko. Wszystkich, którzy chcieliby poczuç atmosfer wyprawy, zapraszam do obejrzenia prezentacji multimedialnej, którà mo na znaleêç na mojej stronie internetowej w zak adce film. 9

12 Z YCIA FIRMY Z YCIA FIRMY Klub Seniora Po 34 latach pracy w PROCHEMIE na emerytur przesz a Zosia Radosz. Prac rozpocz a w Pracowni Dróg (TD) jako pomoc techniczna, nast pnie asystent i starszy asystent projektanta w pracowniach TB-2 i TT, a od 1991 r. pracowa a w Dziale Organizacji, ostatnio na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych w kancelarii firmy. Chocia oficjalnie Kole anka jest ju w Klubie Seniora, mamy nadziej, e w dalszym ciàgu b dziemy mieli przyjemnoêç spotykaç jà przy innych okazjach w PROCHEMIE. nie pracowa na stanowisku Kierownika Biura Budowy. Kierowa m.in. takimi budowami jak: Centralny magazyn cz Êci zamiennych dla Renault Polska w Âwi cicach, Zak ad produkcyjny Delphi w Ty- tekst: TW foto: archiwa prywatne Rafa Piotrowski rozpoczà prac w naszej firmie w 1995 r. (wczeêniej m.in. w Hydrobudowie-1 oraz na kontraktach eksportowych w Libii). Poczàtkowo pe ni funkcj inspektora nadzoru budowlanego, nast pchach, Krajowy Oddzia Dystrybucji Prasy RUCH w Warszawie, budynek biurowy IRYDION, a ostatnio modernizacjà kompleksu budynków Irydium w Warszawie. Witamy w Klubie Seniora! Nowi pracownicy tekst: TW Mi o nam powitaç w naszych szeregach kolejnà grup nowych pracowników. Oto oni: Pawe Wereszczyƒski na stanowisko asystenta projektanta, Rafa u piƒski na stanowisko asystenta projektanta, in. Marcin Sa ek na stanowisko asystenta projektanta, mgr in. Anna Niedzielska na stanowisko st. projektanta, Patryk Wo oszka na stanowisko asystenta projektanta. Marcin Sa ek Rafa u piƒski Pawe Wereszczyƒski Witamy w naszej rodzinie prochemowskiej i yczymy du o sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z pracy! Anna Niedzielska Patryk Wo oszka Dnia 8 wrzeênia 2007 r. w wieku 74 lat zmar Marek Chrostowski by y wieloletni pracownik PROCHEMU Prac zawodowà w naszej firmie rozpoczà w maju 1956 roku - poczàtkowo na stanowisku kreêlarza, a nast pnie po ukoƒczeniu studiów na Wieczorowej Szkole In ynierskiej i uzyskaniu dyplomu In yniera Urzàdzeƒ Sanitarnych na stanowiskach projektanta, starszego i g ównego projektanta. By inspektorem nadzoru na budowach PROCHEMU w Zak adach Azotowych we W oc awku, Wytwórni Syntetycznej Skóry w Pionkach i na budowie zagranicznej w Duslo na S owacji - na obiekcie oczyszczalni Êcieków. Z uwagi na stan zdrowia w 1981 roku przeszed na rent inwalidzkà. Pogrzeb naszego Kolegi odby si 14 wrzeênia 2007 roku. Rodzinie zmar ego sk adamy serdeczne wyrazy wspó czucia. Wystawa fotografii 60 lat PROCHEMU tekst: TW Rok jubileuszowy 60-lecia PROCHEMU - dobiega koƒca i chcielibyêmy zakoƒczyç go mocnym akcentem wspomnieniowym, a mianowicie wystawà zdj ç z archiwów by ych i obecnych pracowników. Przygotowania do wystawy trwajà. Przewidywany termin otwarcia jej to listopad br. Ju teraz wszystkich zapraszamy do obejrzenia tej wyjàtkowej prezentacji. Mog obiecaç, e okazji do wzruszeƒ i uêmiechu b dzie wiele. 10

13 Z YCIA FIRMY Z YCIA FIRMY Âluby tekst: TW foto: archiwa prywatne Dnia 30 czerwca 2007 r. w koêciele Âw. Tomasza Aposto a w Warszawie, w zwiàzek ma eƒski wstàpili: nasza kole anka Monika J droszkowiak oraz Micha Komorowski. 21 lipca br. w kaplicy Res Sacra Miser w Warszawie, w zwiàzek ma eƒski wstàpi Witold GabryÊ oraz Anna Piechura. 28 lipca br. w koêciele p.w. Bogurodzicy Maryi Âluby w Warszawie, w zwiàzek ma eƒski wstàpili: Magdalena Gawlik oraz Piotr Fedio. 18 sierpnia br. w koêciele Âw. Stefana w Warszawie w zwiàzek ma eƒski wstàpi Pawe Baranowski oraz Renata Szporak. 25 sierpnia br. w koêciele p.w. Najczystszego Serca Maryi w Warszawie w zwiàzek ma eƒski wstàpi Rafa WaÊ oraz Magdalena Prywata. Monika J droszkowiak Micha Komorowski Magdalena Gawlik Piotr Fedio Magdalena Prywata Rafa WaÊ Anna Piechura Witold GabryÊ Nowo eƒcom sk adamy serdeczne gratulacje, yczymy spe nienia marzeƒ oraz wszystkiego co najlepsze na nowej drodze ycia! Renata Szporak Pawe Baranowski 11

14 Galeria Irydion czerwiec 2007 tekst: Magdalena Czekaj Galeria W czerwcu 2007 roku w Galerii Irydion mieliêmy okazj poznaç prace przedstawiane przez Galeri Obrazy w twoich wn trzach. Na wystawie zbiorowej swoje obrazy prezentowali: Ilona Ro nowicz, Joanna B Ê, Honorata Kulig, Joanna Nowak, J. Bojarski, Jerzy Rodziewicz,Grzegorz Radziewicz. foto: archiwa prywatne lipiec 2007 Pod koniec lipca br. ruszy a IV edycja wystawy fotografii pracowników PROCHEMU. Swoje zdj cia zaprezentowali: Ryszard Bitner Agnieszka Ca a Henryk Kamionka Julian Majewski Pawe Roczek Agnieszka Tynel Piotr Wowkonowicz 12

15 Galeria Irydion wrzesieƒ 2007 We wrzeêniu 2007 r. w Galerii Irydion mia a miejsce wystawa WIZJE. Wystawiane by y foto-obrazy Natura i Sztuka Rimantasa Dichaviciusa (Litwa) oraz obrazy malarskie tych wizji i Kwiaty Âwiata - Ziuty Pawlik. Józefa Ziuta Pawlik zawsze by a pod wp ywem sztuki zauroczona przyrodà, malarstwem, haftem i Êwiatem barw. Po przejêciu na emerytur w 2003 r. rozpocz a aktywnà przygod malarskà. Ch tnie maluje pastelami olejnymi, farbami olejnymi na p ótnie oraz na szkle. Artystka w swoich obrazach przedstawia inny, bardzo kolorowy Êwiat i natur. Sà ró ne tematy poczàwszy od prac realistycznych, poprzez prace z akcentem surrealistycznym, a do ca kowitej abstrakcji. Rimantas Dichavicius to znakomity litewski artysta, znany malarz, fotografik, Galeria wydawca, cz onek AFIAP Mi dzynarodowego Zwiàzku Artystów Fotografików. Wizje to nowy cykl foto-obrazów b dàcych kontynuacjà g oênej edycji albumów obrazów fotograficznych Kwiaty wêród kwiatów, Etnografia Litwy i W Êwiecie form, ukazujàcych artystyczne wizje pi kna Êwiata, natury kojarzonego z harmonià kobiecego cia a, porównywanego czasami z urodà najszlachetniejszych kamieni. Artysta mia szereg wystaw na Litwie i za granicà, w tym w Polsce w Warszawie w Muzeum Ziemi oraz w Toruniu podczas mi dzynarodowej wystawy Pribaltica. W grudniu 2006 r. zwróci si do Józefy Ziuty Pawlik, aby namalowa a obrazy jego Galeria Wizji. Tak powsta cykl obrazów (pastiszfotowizja), który zosta zaprezentowany razem z foto-obrazami artysty. wrzesieƒ

16

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców (IDW). ZAŁĄCZNIKI. Znak sprawy:gt.341-9/2010/rb Jedwabno, dnia 15.11.2010

Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców (IDW). ZAŁĄCZNIKI. Znak sprawy:gt.341-9/2010/rb Jedwabno, dnia 15.11.2010 Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej, oraz z budżetu Gminy Jedwabno. Znak sprawy: Jedwabno,

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Realizacja s usznych interesów czy szanta korporacyjny? Spory mi dzy mniejszoêciowymi a wi kszoêciowymi akcjonariuszami spó ek publicznych

Realizacja s usznych interesów czy szanta korporacyjny? Spory mi dzy mniejszoêciowymi a wi kszoêciowymi akcjonariuszami spó ek publicznych Realizacja s usznych interesów czy szanta korporacyjny? Spory mi dzy mniejszoêciowymi a wi kszoêciowymi akcjonariuszami spó ek publicznych W spó kach publicznych wyst pujà cz sto sprzeczne interesy inwestorów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwała Nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 6 maja 2016 roku Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Kruk S.A. DATA W: 9 maja 2016 roku (godz. 14.00) MIEJSCE W: Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon (z numerem kierunkowym)... 7. Fax (z numerem kierunkowym)... 8. E-mail...

OFERTA. 6. Telefon (z numerem kierunkowym)... 7. Fax (z numerem kierunkowym)... 8. E-mail... ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa lub imię i nazwisko (os. fizyczna)...................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU Załącznik do Uchwały nr 16/2013 Senatu PPWSZ z dnia 24 maja 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo