wiadomoêci z PROCHEMU Nr 3(66) wrzesieƒ 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wiadomoêci z PROCHEMU Nr 3(66) wrzesieƒ 2007"

Transkrypt

1 Nr 3(66) wrzesieƒ czerwca 2007 r. w GoÊwinowicach, ko o Nysy, uroczyêcie wmurowano akt erekcyjny pod budow Zak adu Produkcji Etanolu. Inwestorem jest firma BIOTANOL S.A., a generalnym realizatorem inwestycji PROCHEM S.A. Konkursy IPB Umowa z SGGW Fabryka telewizorów Galeria IRYDION

2 SPIS TREÂCI S P I S T R E Â C I WYDARZENIA 1 PROCHEM laureatem konkursów Izby Projektowania Budowlanego TW 2 Diament do statuetki Lidera Polskiego Biznesu TW 2 Podpisanie umowy z SGGW Andrzej Kopczyƒski 3 Kamieƒ w gielny na budowie Zak adu Produkcji Etanolu w GoÊwinowicach TW 3 Jubileuszowe wydanie WiadomoÊci Projektanta Budownictwa TW 4 Otwarcie Fabryki Telewizorów TOSHIBA w Biskupicach Podgórnych Alicja Roszkowska Wydawca: PROCHEM S.A. Prezes: mgr in. Marek Garliƒski Redakcja: mgr in. Teresa Wygryzowska Warszawa ul. Powàzkowska 44c tel.: (0-22) fax: (0-22) Opracowanie: Studio Ancom AKTUALNOÂCI 5 Informacje Zarzàdu 5 Grupa Kapita owa PROCHEM S.A. PROORGANIKA S.A. Andrzej elazo TQ 6 Punkty TQM dla kierownika (cz Êç I) Marek Tarka GIE DA I FINANSE 7 Wyniki finansowe Krzysztof Marczak 7 Na parkiecie Krzysztof Marczak Z YCIA FIRMY Na ok adce: Kamieƒ w gielny na budowie Zak adu Produkcji Etanolu w GoÊwinowicach foto: Andrzej Lange 8 Na Dachu Europy (wspomnienie z wakacji) Julian Majewski 10 Klub Seniora TW 10 Nowi pracownicy TW 10 Wystawa fotografii 60 lat PROCHEMU TW 11 Âluby TW 12 GALERIA IRYDION Magdalena Czekaj

3 WYDARZENIA W Y D A R Z E N I A PROCHEM laureatem konkursów Izby Projektowania Budowlanego W dniach czerwca br. w Józefowie odby a si X Konferencja, zorganizowana wspólnie przez Izb Projektowania Budowlanego i Polskà Izb In ynierów Budownictwa. Tematem konferencji by o: Zarzàdzanie inwestycjami budowlanymi, u atwiajàce wykorzystanie Êrodków z Unii Europejskiej. tekst: TW foto: Pawe Baldwin Program Konferencji obejmowa trzy grupy tematyczne: zagadnienia zwiàzane z procesem inwestycyjnym, Êrodki UE na inwestycje budowlane i ich wykorzystanie przez firmy i samorzàdy, a tak e aspekty prawne procesu budowlanego, w tym Prawo budowlane i Ustawa o planowaniu przestrzennym. W trakcie trwania konferencji nastàpi o tak e rozstrzygni cie konkursów organizowanych ostatnio przez Izb Projektowania Budowlanego: Projekt In ynierski 2006, Projektant Roku 2006, Firma projektowa 2006, jak równie wr czono wyró nienia resortowe Ministra Budownictwa i Ministra Transportu. Jury konkursu przyzna o PROCHEMOWI i pi ciu innym firmom, tytu Firma Projektowa Roku 2006, jak równie Prezes Marek Garliƒski otrzyma dyplom - wyró nienie Za skuteczne zarzàdzanie firmà w 2006 roku. W konkursie Projekt In ynierski Roku 2006 przyznano trzy nagrody i trzy wyró nienia. PROCHEM otrzyma dwa wyró nienia: za Opracowanie projektowe i realizacyjne podziemnego zbiornika propylenu w P ocku oraz za Opracowanie projektowe i nadzór nad wykonawstwem instalacji destylacji ekstrakcyjnej frakcji BT w K dzierzynie-koêlu. OÊmiu pracowników PROCHEMU otrzy- ma o odznaki honorowe Za zas ugi dla budownictwa, tzn.: Jerzy Ganowicz, Marek Kiersznicki, Tomasz KwaÊniewski, Robert Parzelski, Grzegorz Piotrowski, Jaros aw Szczygielski, Marek Tarka oraz Lech Winnicki. Od Redakcji: Autorom wyró nionych projektów, jak równie odznaczonym, sk adamy serdeczne gratulacje. 1

4 WYDARZENIA W Y D A R Z E N I A Diament do statuetki Lidera Polskiego Biznesu 23 czerwca 2007 roku na terenie WyÊcigów Konnych na warszawskim S u ewcu odby a si Letnia Wielka Gala BCC. Podczas Gali, laureaci Z otych Statuetek Lidera Polskiego Biznesu, którzy utrzymali swojà wysokà pozycj, otrzymali Diamenty do Z otych Statuetek. WÊród tych firm znalaz si równie PROCHEM, który otrzyma Statuetk Lidera Biznesu w 2006 r. i w tym roku po raz pierwszy móg ubiegaç si o to wyró nienie. tekst: TW foto: Krzysztof Marczak, Marek Nelken tak e okazjà do wr czenia Honorowych Medali Europejskich ambasadorom W och, Austrii i Portugalii. W programie Gali znalaz o si wiele atrakcji, mi dzy innymi pokazy mody, pokaz uje d ania, gonitwy o nagrody firm sponsorów Gali, aukcje oraz wyst py znanych artystów. Jury konkursu bra o pod uwag nie tylko wskaêniki ekonomiczne - uwzgl dniajàc przy tym konkurencyjnoêç bran y i osiàgane na jej tle wyniki - ale równie jakoêç i nowoczesnoêç produktów, poziom - szczególnie proeksportowych i tworzàcych nowe miejsca pracy inwestycji oraz zaanga owanie w dzia alnoêç charytatywnà i dba oêç o Êrodowisko naturalne, a tak e zaanga owanie w dzia alnoêç klubowà. W tym roku Jury przyzna o 36 Diamentów. Na towarzyszàcej Gali Wystawie Firm BCC zaprezentowa y si najlepsze polskie firmy - cz onkowie BCC, laureaci konkursu Lider Polskiego Biznesu oraz zdobywcy Medalu Europejskiego. Letnia Gala BCC 2007 by a Podpisanie umowy z SGGW tekst i foto: Andrzej Kopczyƒski 10 wrzeênia 2007 r. zosta a podpisana umowa pomi dzy Szko à G ównà Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) a PROCHEMEM, na budow budynku Centrum Naukowo- Dydaktycznego Wydzia u In ynierii i Kszta towania Ârodowiska Centrum Wodne SGGW, przy ul. Ciszewskiego w Warszawie. Ze strony SGGW umow podpisa Rektor uczelni prof. dr hab. Tomasz Borecki, Kanclerz SGGW dr in. W adys aw Skar yƒski i Kwestor SGGW Gra yna Majewska. PROCHEM S.A. reprezentowali: Wiceprezes Zarzàdu Jaros aw St pniewski i Dyrektor ds. Zarzàdzania Produkcjà Maciej Kalita. Okres realizacji wynosi 8 miesi cy, a wartoêç umowy oko o 25,5 mln z. In ynierem projektu koordynujàcym ca oêç przedsi wzi cia jest Tomasz Antoszczuk. 2

5 WYDARZENIA W Y D A R Z E N I A Kamieƒ w gielny na budowie Zak adu Produkcji Etanolu w GoÊwinowicach tekst: TW foto: Andrzej Lange 20 czerwca 2007 r. w GoÊwinowicach, ko o Nysy, uroczyêcie wmurowano akt erekcyjny pod budow Zak adu Produkcji Etanolu. Inwestorem jest firma BIOTANOL S.A., a generalnym realizatorem inwestycji PROCHEM S.A. Na 12 hektarach powstaje najwi ksza i najnowoczeêniejsza w Polsce fabryka bioetanolu. Przewidywany koszt ok. 100 mln Euro. sprawnoêç i wydajnoêç procesu produkcyjnego, optymalizacj zu ycia surowców i noêników energii. W Europie funkcjonuje tylko kilka fabryk wybudowanych w oparciu o licencj firmy Katzen. Zak ad b dzie przerabia ok. tysiàca ton kukurydzy dziennie. Skala zapotrzebowania zak adu na kukurydz si ga 15% obecnej rocznej produkcji krajowej. Docelowo rocznie wytwarzaç b dzie 110 tysi cy ton bioetanolu. W uroczystoêci wmurowania kamienia w gielnego udzia wzi li m.in. w aêciciele spó ki BIOTANOL S.A. - Zbigniew Komorowski, Adam Taƒski, Jan Lindstedt, Prezes Spó ki Piotr Komorowski, Prezes PROCHEM S.A. Marek Garliƒski oraz przedstawiciele w adz lokalnych. Przypomnijmy, e wspó praca PROCHEMU z inwestorem rozpocz a si w 2003 r. kiedy to podpisana zosta a umowa na opracowanie projektu zak adu. W listopadzie 2006 r. podpisano umow na generalnà realizacj inwestycji, która po spe nieniu dodatkowych wymagaƒ wesz a w stadium realizacji w kwietniu br. Ze strony PROCHEMU Biurem Budowy kieruje Tadeusz Chmielewski, zaê funkcj in yniera projektu pe ni Andrzej Lange. Zak ad produkcji etanolu w GoÊwinowicach to pierwsze tego typu, tak du e przedsi wzi cie w Polsce. Inwestycja realizowana przez BIOTANOL S.A. oparta jest na licencji firmy Katzen International Inc. (USA). Zapewnia ona know-how na produkcj alkoholu etylowego o jakoêci odpowiadajàcej paliwu do pojazdów. Technologia ta zapewnia równie wysokà Jubileuszowe wydanie WiadomoÊci Projektanta Budownictwa We wrzeêniu ukaza si dwusetny jubileuszowy numer WiadomoÊci Projektanta Budownictwa, czasopisma wydawanego przez Izb Projektowania Budowlanego od prawie 17 lat. To wa ny i znaczàcy moment w dzia alnoêci Redakcji miesi cznika, jak i cz onków Izby. Spotkanie z tej okazji odby o si w dniu 12 wrzeênia br. w budynku Irydion, siedzibie PROCHEM S.A. W uroczystoêci uczestniczyli przedstawiciele resortu budownictwa, zaprzyjaênionych zwiàzków, izb i organizacji in ynierskich, w adze i cz onkowie IPB, rada programowa oraz zespó redakcyjny miesi cznika, a tak e autorzy wspó pracujàcy z redakcjà. W uznaniu zas ug dla Êrodowiska in ynierów projektantów redakcja miesi cznika otrzyma a z otà odznak Zas u ony dla Budownictwa. WiadomoÊci Projektanta Budownictwa ukazywa y si w ciàgu kilkunastu lat, kiedy w Polsce, w sektorze budownictwa nast powa y znaczàce zmiany. Redakcja du à uwag poêwi ca a popularyzacji tekst: TW foto: Pawe Baldwin nowych rozwiàzaƒ organizacyjnych i materia owych, technik dzia ania, a w okresie przystàpienia do Unii Europejskiej ukaza si cykl artyku ów poêwi conych zagadnieniom dostosowania polskich firm in ynierskich do warunków konkurencji na rynku europejskim. W ciàgu 17 lat istnienia sam miesi cznik równie si zmienia, zarówno jeêli chodzi o zawartoêç merytorycznà, jak i szat graficznà. Z okazji jubileuszowego wydania WiadomoÊci Projektanta Budownictwa Redakcji sk adamy serdeczne gratulacje i yczymy co najmniej dwustu nast pnych, równie poczytnych i interesujàcych, numerów miesi cznika. 3

6 WYDARZENIA W Y D A R Z E N I A Otwarcie Fabryki Telewizorów TOSHIBA w Biskupicach Podgórnych tekst: Alicja Roszkowska W czerwcu 2007 roku dobieg a koƒca budowa Fabryki Telewizorów TOSHIBA w Biskupicach Podgórnych po o onych ko o Wroc awia na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO PARK WIS OSAN. W dniu 6 lipca 2007 r., po niespe na 10 miesiàcach od rozpocz cia budowy i 12 miesiàcach od rozpocz cia prac projektowych, wydana zosta a Decyzja o pozwoleniu na u ytkowanie fabryki. W dniu 25 lipca 2007 r. odby a si uroczystoêç first shipping za adunek i ekspedycja pierwszego TIR-a z telewizorami, która zainicjowa a otwarcie Fabryki. telewizory z ekranami ciek okrystalicznymi, które b dà kupowane w aênie w koreaƒskiej Fabryce LG Philips LCD. Jak ju pisa am w poprzednim artykule, pe na zdolnoêç produkcyjna fabryki w 2008 r. to 2 mln telewizorów o przekàtnej 32 cale, a b dzie ona zatrudnia a docelowo pracowników, pracujàcych na dwie zmiany. Przypominam, e w ramach budowy Fabryki TOSHIBA, PROCHEM wykona foto: A.Roszkowska, K.Piekarniak, K.Litwiniak kompletny projekt budowlany oraz projekty techniczne we wszystkich bran ach z wyjàtkiem bran y technologicznej. Zajmowa si sprawami administracyjnymi dzia ajàc w imieniu inwestora i pe ni nadzór autorski w trakcie trwania budowy. PROCHEM wykonywa prace projektowe na zlecenie firmy Takenaka, która prowadzi a realizacj inwestycji i jest naszym wieloletnim partnerem biznesowym. Inwestorem zaê by a firma TOSHIBA TELE- VISION CENTRAL EUROPE. Zarówno prace projektowe, jak i prace budowlane przebiega y harmonijnie i terminowo, i zaowocowa y wyjàtkowo krótkim cyklem realizacji ca ej inwestycji wynoszàcym 12 miesi cy. Dla przypomnienia przedstawiam sk ad zespo u projektowego: Kierownik projektu: Alicja Roszkowska, Asystent kierownika: Marek Grzebieliszewski, Projektanci: - architektura - Miros awa Narkiewicz, Krzysztof Litwiniak, - konstrukcja - Krzysztof Marczewski, Jaros aw Szczygielski, - HVAC - Krzysztof Piekarniak, Barbara Naumczyk, - instalacje elektryczne - Ryszard Knych, Piotr Czekan, Piotr Bocian, - instalacje wod-kan, gaz - Pawe Rusinowicz, Kierownik zespo u sprawdzajàcego i rzeczoznawców - Urszula Lipska. Fabryka powsta a w sàsiedztwie zespo u fabryk koreaƒskich tworzàcych park technologiczny LG Philips LCD, w którym produkowane sà ekrany ciek okrystaliczne do telewizorów i monitorów komputerowych. Teren Fabryki TOSHIBA zajmuje obszar 19,9 ha, ca kowita powierzchnia zabudowy wynosi m 2. W fabryce produkowane sà 4

7 AKTUALNOÂCI A K T U A L N O Â C I Informacje Zarzàdu ma a potwierdzenie zbycia akcji Banku Inicjatyw Spo eczno-ekonomicznych S.A. z siedzibà w Warszawie. Nabywcà akcji jest Bank DnB NORD A/S spó ka prawa duƒskiego, z siedzibà w Kopenhadze. WartoÊç bilansowa akcji z WartoÊç sprzeda y z PROCHEM S.A. zby a 150 udzia ów Biura Projektów PROZACH Sp. z o.o. z siedzibà w OÊwi cimiu. Nabywcà udzia ów jest jeden ze wspólników ww. spó ki. WartoÊç bilansowa udzia ów z WartoÊç sprzeda y z PROCHEM S.A. otrzyma a informacj, e Commercial Union Investment Management S.A. (CUIM) w wyniku transakcji sprzeda y akcji PROCHEM S.A., dokonanej w dniu 25 lipca 2007 r., w sk ad zarzàdzanych przez CUIM portfeli papierów wartoêciowych wchodzi sztuk akcji PROCHEM S.A., co stanowi 4,97% kapita u zak adowego oraz 4,96% ogólnej liczby g osów na WZA PROCHEM S.A. W sk ad zarzàdzanych przez CUIM portfeli papierów wartoêciowych, z których CUIM jako zarzàdzajàcy móg w imieniu zleceniodawców wykonywaç prawo g osu na WZA spó ki przed ww. zmianà w dniu 24 lipca 2007 r. wchodzi o sztuk akcji spó ki stanowiàcych 5,08% kapita u zak adowego oraz ogól PROCHEM S.A. otrzyma a informacj, e w dniu r. zosta- a podpisana umowa kupna/sprzeda y udzia- ów pomi dzy dwiema spó kami zale nymi PROCHEM S.A. Na mocy ww. umowy IRY- DION sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie nabywa od firmy ELEKTROMONTA KRAKÓW S.A. 40 udzia ów ELMONT INWESTYCJE sp. z o.o. z siedzibà w Krakowie za kwot z. WartoÊç nominalna ka dego udzia u wynosi z. IRYDION sp. z o.o. nabywa ww. udzia y ze Êrodków finansowych w asnych i zobowiàzuje si dokonaç zap aty przelewem w terminie do r. Przedmiotem dzia alnoêci spó ki ELMONT INWESTYCJE sp. z o.o. jest dzia alnoêç developerska Dzia ajàc na podstawie 29 Regulaminu Gie dy Papierów Warto- Êciowych w Warszawie z dnia 4 stycznia 2006 r. PROCHEM S.A. niniejszym oêwiadcza, i w 2006 r. by y przestrzegane zasady adu korporacyjnego przyj te do stosowania w spó ce PROCHEM S.A., w brzmieniu ustalonym uchwa à nr 13 przez Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2005 r. (tj. z wy àczeniem zasady 14, 20, 24,28, 40) i sà stosowane nadal w roku bie àcym. Zasady powy sze nie by y zmieniane, w spó ce nie wystàpi y zdarzenia sprzeczne z przyj tymi zasadami PROCHEM S.A. otrzynej liczby g osów na WZA PROCHEM S.A PROCHEM S.A. podpisa a umow ze spó kà stowarzyszonà IRYD Sp. z o.o. CONCORDE INVESTISSE- MENT S.A. Spó ka Komandytowa na Generalnà Realizacj Inwestycji osiedla mieszkaniowego w Krakowie. Kwota bud etowa inwestycji wynosi 60 mln z. Termin zakoƒczenia II kwarta 2010 roku Na podstawie 10 Statutu Spó ki PROCHEM S.A. oraz na wniosek akcjonariuszy, Zarzàd Spó ki z o y odpowiednie dokumenty w zwiàzku z zamianà 4300 imiennych, nieuprzywilejowanych akcji za o ycielskich na akcje na okaziciela. Data konwersji ww. papierów r. Data asymilacji i pierwszego notowania tych papierów na GPW r. Ogólna liczba g osów ze wszystkich akcji PROCHEM S.A. na WZA wynosi i nie zmieni si po zamianie PROCHEM S.A. podpisa a umow z SGGW na budow Centrum Naukowo-Dydaktycznego (patrz str. 2) Zarzàd PROCHEM S.A. informuje o podpisaniu umowy nabycia gruntu przez spó k zale nà IRYDION Sp. z o.o. w Warszawie o powierzchni 1,94 ha za kwot 16 mln z. Spó ka planuje realizacj projektu developerskiego na zakupionej dzia ce. Grupa Kapita owa PROCHEM S.A. PROORGANIKA S.A. tekst i foto: Andrzej elazo PROORGANIKA S.A. jest cz onkiem Grupy Kapita owej PROCHEM od 1996 r. JesteÊmy firmà in yniersko-handlowà. Naszà specjalnoêcià sà urzàdzenia do surowców sypkich (instalacje transportu pneumatycznego, roz adunku zbiorników, big bagów i worków, dozowania, mieszania, transportu grawitacyjnego i odpylania). Dzia alnoêç rozpocz liêmy w 2000 r. od prowadzenia przedstawicielstwa handlowego szwajcarskiej firmy Gericke Holding A.G. Obecnie sprzedajemy maszyny i urzàdzenia osiemnastu firm zagranicznych (w tym czterech na zasadach wy àcznoêci i dwóch na zasadach generalnego przedstawicielstwa w Polsce). Przedstawicielstwo handlowe prowadzimy dla firm Gericke AG ze Szwajcarii (do maja 2007 jeden z akcjonariuszy Proorganiki) i Fr. Jacob Soehne GmbH z Niemiec. Wspó pracujemy g ównie z firmami europejskimi (Niemcy, Szwajcaria, Francja, W ochy, Wielka Brytania, Czechy). Sprzedajemy g ównie na terenie Polski. Eksport wynosi ok. 5% sprzeda y. Staramy si stale powi kszaç iloêç firm, z którymi wspó pracujemy. Obecnie prowadzimy intensywne rozmowy na temat przedstawicielstwa handlowego w oskiej firmy MIX b dàcej producentem filtrów, osprz tu do zbiorników i silosów oraz mieszarek. Prowadzimy równie sprzeda w asnych urzàdzeƒ. Mamy opracowane konstrukcje stanowiska roz adunku big bagów oraz urzàdzenia do transportu podciênieniowego Instalacja przesypowa ry u wykonanna dla Przedsi biorstwa Rol Ry w Gdyni (2007 r.). Stoisko Proorganiki na targach Polagra Tech - Poznaƒ wrzesieƒ 2007 r. proszków. Z urzàdzeƒ tych sk adamy kompletne instalacje projektowane, dostarczane i montowane wg dok adnych ustaleƒ z Klientem. Urzàdzenia sprzedajemy do firm z ró nych bran. Sà to firmy spo ywcze, chemiczne, przetwórstwa zbo owo-m ynarskiego oraz cukrownie. Dzi ki sumiennoêci, solidnej pracy i dobrej jakoêci urzàdzeƒ potrafiliêmy przekonaç do wspó pracy z nami ponad 250 Klientów. Prawie 40% naszej sprzeda y kierujemy do firm in ynierskich i firm monta owych. Stale si uczymy i rozwijamy. Pozyskujemy nowych dostawców oraz zwi kszamy sprzeda. W latach 2006/2003 nasza sprzeda wzros a o 550%, tzn. z 0,6 mln do 3,3 mln z. 5

8 Powracajàc do cyklu notatek z wyk adów profesora Bohdana W. Oppenheima wyg oszonych w 1999 i 2000 roku dla pracowników PROCHEM S.A., w nawiàzaniu do artyku u mówiàcego o punktach TQM dla pracownika ( WiadomoÊci Nr 58), prezentuj pierwszà cz Êç kolejnego fragmentu wyk adów dotyczàcy tym razem punktów TQM dla kierownika. Cz Êç druga w nast pnym wydaniu WiadomoÊci. Podobnie, jak w poprzednim artykule, jest to zbiór porad jak post powaç, chocia niektóre z nich przedstawione sà w formie pytaƒ - wcale nie retorycznych. Zacznijmy od cytowanych przez profesora obserwacji, ciàgle budzàcych kontrowersj, chocia sporzàdzonych wiele lat temu przez guru TQM Edwarda Deminga. Profesor Bohdan W. Oppenheim w otoczeniu s uchaczy wyk adów (czwarty od prawej) Obserwacje Edwarda Deminga 1. 85% problemów w pracy powstaje z winy szefów i z ej organizacji pracy nies usznie jest obwiniaç za to pracowników! 2. Ka dy normalny pracownik chce dobrze pracowaç, pod warunkiem, e da mu si szans : w aêciwe stanowisko, przeszkolenie, narz dzia, motywacj, stosunki mi dzyludzkie. Je eli system jest z y, wówczas pracownik nie jest w stanie dobrze pracowaç. 3. Konkurencja to wyêcig bez mety. Wszyscy musimy si zmieniaç, by w niej nie przepaêç. Wszyscy mamy ten sam cel: wygrywaç z konkurencjà i uzyskaç zadowolenie z pracy! 4. Dobrzy pracownicy sà najwi kszym bogactwem firmy. Warto w nich inwestowaç czas i wysi ek! 5. Buduj relacje z pracownikami o d ugoletnià wzajemnà lojalnoêç i pomoc. Misja i wizja firmy, wspólnota celów, totalne zadowolenie klienta 1. Co zrobi em, aby wszyscy pracownicy w moim dziale byli Êwiadomi tego, e weszliêmy na drog TQM ku Êwiatowej jakoêci i wygrywaniu z konkurencjà i co to dla nas oznacza? Co mog zrobiç, aby wszyscy ukoƒczyli trening TQM? 2. Co zrobi em, aby wszyscy pracownicy rozumieli wspólnot celów i myêleli d ugoterminowo? 3. Czy klarownie wyt umaczy em pracow- T Q TQ Punkty TQM dla kierownika (cz Êç I) nikom rol i tekst Misji oraz Wizji firmy, a tak e naszego dzia u? 4. Co zrobi em, by dzisiejsza praca dzia u przybli y a firm do Misji i Wizji? 5. Co zrobi em, by przyczyniç si do totalnego zadowolenia klienta zewn trznego firmy i mojego klienta wewn trznego? 6. Moi pracownicy sà te moimi klientami wewn trznymi co zrobi em, by uzyskaç ich zadowolenie i szacunek (a nie strach!) Moje przewodnictwo 1. Prowadzenie ludzi to ci ki obowiàzek moralny. Czy w aêciwie si z niego wywiàzuj? 2. Czy staram si wypracowaç u siebie samego konieczne cechy: * konsekwentne post powanie ku Misji i Wizji, * zdolnoêç widzenia dalekiej przysz oêci w naszym dziale, * zdolnoêç perswazji, zdolnoêç do kompromisów, * post powanie etyczne, legalne, wyrabianie sobie szacunku ludzi, dawanie przyk adu, * niez oêliwe poczucie humoru i yczliwoêç do moich pracowników, kolegów i szefów. 3. Czy da em pracownikom ca kowite poparcie w ich pozytywnych wysi kach? 4. Czy pomog em im w usuwaniu barier do dumy z pracy? 5. Pracowników nale y sobie w aêciwie wychowaç, tak jak si wychowuje tekst: Marek Tarka foto: archiwum PROCHEM w asne dzieci: cierpliwie, yczliwie, pomagajàc, opiekujàc si, u atwiajàc im ycie w pracy i motywujàc ich do ciàg ej poprawy ich procesów (odchodzàc od tezy, e system jest dobry a tylko ONI sà êli!) 6. Sukces moich pracowników to mój sukces. Nie wolno mi konkurowaç z moimi pracownikami, wr cz odwrotnie pomagaç im. Podzia pracy a d ugoterminowe planowanie 1. Czy wyczerpujàco przemyêla em d ugoterminowe cele mojego dzia u i jak one si przek adajà na dzisiejsze zadania? 2. Jak mog pogodziç dzisiejsze zadania i obowiàzki przydzielone przez moich szefów z planami d ugoterminowymi dzia u? 3. Czy przydzieli em prace moim pracownikom sprawiedliwie i zgodnie z ich umiej tnoêciami, wykszta ceniem, doêwiadczeniem i zapa em? 4. Czy wszystkim pracownikom wyt umaczy em w pe ni i klarownie ich zadania z okreêleniem klienta wewn trznego i jego oczekiwaƒ oraz z opisem kolejnoêci, metod, terminów, miar sukcesu, stopnia wspó pracy z innymi ludêmi i dzia ami, obowiàzku meldowania o k opotach i opóênieniach z podkreêleniem wagi tych zadaƒ dla celów firmy? 5. Czy jasno sprecyzowa em obowiàzki wszystkich cz onków zespo u? 6. Czy wszyscy przeszli przez szkolenia niezb dne do efektywnego wykonania ich pracy, czy wszyscy majà w aêciwe narz dzia, informacje, dane, cz Êci, itp.? Ciàg a poprawa, ciàg a pogoƒ za jakoêcià i zapobieganie przysz ym problemom 1. Wzorujàc si na ogromnych sukcesach najlepszych firm Êwiatowych, jako kierownik, musz przekonaç wszystkich moich pracowników, e: * wygrywanie konkurencji na poziomie Êwiatowym, * obni anie ca kowitych kosztów produktów i us ug, * podnoszenie jakoêci produktów i us ug * i zadowolenie klienta uzyskuje si g ównie cierpliwà i d ugoterminowà ciàg à poprawà. 2. Do ciàg ej poprawy wszyscy musimy przyk adaç si wspólnie i stale. 3. Nikt w firmie nie jest wyjàtkiem! 4. MyÊlenie o ciàg ej poprawie jest zdrowsze psychicznie ni z eranie si k opotami. 6

9 WYNIKI FINANSOWE GIE DA I FINANSE G I E D A I F I N A N S E I pó rocze 2007 Wybrane dane finansowe (w tys. z ) PROCHEM S.A. tekst: Dyrektor Finansowy Krzysztof Marczak GRUPA KAPITA OWA PROCHEM S.A. 2 kwarta y kwarta y kwarta y kwarta y 2006 narastajàco narastajàco narastajàco narastajàco I. Przychody netto ze sprzeda y produktów, towarów i materia ów II. Zysk (strata) brutto na sprzeda y III. Zysk (strata) z dzia alnoêci operacyjnej IV. Zysk (strata) brutto V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominujàcej VI. Aktywa razem VII. Kapita w asny, ogó em: w tym kapita w asny Jednostki Dominujàcej VIII. Zysk (strata) na jednà akcj zwyk à (w z ) 1,07 3,15 1,58 1,50 IX. WartoÊç ksi gowa na jednà akcj (w z ) 16,54 16,08 21,69 19,72 Spó ka w okresie pierwszego pó rocza br. uzyska a przychody ogó em w wysokoêci tys. z, z czego ponad 20 mln z ze sprzeda y us ug na eksport. Spad y przychody ze sprzeda y us ug realizacyjnych w porównaniu z rokiem ubieg ym, natomiast wzros y przychody ze sprzeda y us ug wynajmu sprz tu budowlanego. NA PARKIECIE Sprzeda us ug projektowych by a na poziomie zbli onym do roku ubieg ego. Na osiàgni te w I pó roczu wyniki wp yw ma równie transakcja sprzeda y przez PROCHEM akcji banku BISE, na których spó ka zarobi a ponad 2,5 mln z brutto. Wskaêniki zyskownoêci i p ynnoêci: - stopa zysku na sprzeda y 3,8 % - stopa zysku brutto 8,1 % - stopa zysku netto 6,0 % - p ynnoêç bie àca 1,8 Przychody ogó em Grupy Kapita owej PROCHEM S.A. w I pó roczu 2007 roku wynios y 115 mln z, a rentownoêç netto 5,8%. Wynik netto Grupy jest o ponad 5% wy szy od zanotowanego w I pó roczu 2006 r. Zmiany indeksu spó ek budowlanych oraz WIG-u w okresie ,00 - tekst: Dyrektor Finansowy Krzysztof Marczak , , , , , ,00-0, Wykres przy za o eniu, e na r. WIG i Indeks Spó ek Budowlanych mia y jednakowà wartoêç Zmiany ceny PROCHEMU i WIG-u w okresie Kurs ( PLN ) WIG WIG - Budownictwo WOLUMEN PROCHEM WIG Wolumen ( tys. PLN ) Z zaprezentowanych wykresów wynika, e minà okres hossy dla spó ek z sektora budownictwa. W trakcie ostatniej korekty na gie dzie ceny ich akcji zanotowa y spore spadki. Na tym tle nieêle wypad y walory PROCHEMU, które opar y si znaczàcej przecenie. Wynika to niewàtpliwie z dobrych fundamentów finansowych naszej spó ki, a tak e ze stabilnego akcjonariatu zorientowanego na d ugoterminowà inwestycj. W efekcie pomimo nie najlepszej sytuacji na warszawskiej gie dzie wartoêç akcji PROCHEMU w ciàgu ostatniego roku wzros a o ponad 75%. Wykres przy za o eniu, e na r. PROCHEM i WIG mia y jednakowà wartoêç 7

10 Rouse na wysokoêci 3200 m. Powy ej granicy 1900 m burze deszczowe zamienia y si w Ênie yce. By o wi c du o Êwie ego Êniegu i musieliêmy uwa aç na lawiny. Drugi element utrudniajàcy pier- Z YCIA FIRMY Z YCIA FIRMY Wypraw naszà zaplanowaliêmy na okres od 6 do 18 lipca. Samo wejêcie i zejêcie ze szczytu zajmuje zwykle 3-4 dni. Jednak przewidzieliêmy zapas czasu na wypadek z ej pogody, czy potrzeby d u szej aklimatyzacji powy ej granicy 3800 m n.p.m. Poczàtkowo zamierzaliêmy zdobyç gór od strony w oskiej doliny z miejscowoêci Courmayeur. Niestety dok adnie na dzieƒ przed naszym wyjazdem do W och mia tam miejsce tragiczny wypadek - zgin o 3 m odych ludzi z Polski i szlak ten wraz ze schroniskiem Gonella, znajdujàcym si na tej drodze, zosta zamkni ty do odwo ania. Po przylocie do Turynu skierowaliêmy si wi c w stron Francji. Najkrótsza droga do Chamonix prowadzi a tunelem d ugoêci 11,6 km pod masywem Mont Blanc. Po stronie francuskiej zamieszkaliêmy w Les Houches, skàd rozpoczyna si szlak na szczyt Bia ej Góry. Góra przywita a nas grzmotami i ulewà. Szczyty skry y si ca kowicie w chmurach, a nas ogarn o zniech cenie. Deszcze i burze panowa y nad dolinà przez trzy dni. Na szcz Êcie prognoza, która przysz a z Chamonix zapowiada a popraw pogody w Êrod i takie warunki atmosferyczne mia y si utrzymaç do niedzieli. Zgodnie z prognozà u o yliêmy nasz plan zdobycia 8 Na Dachu Europy (wspomnienie z wakacji) Antoni Malczewski jako pierwszy Polak, a ósmy turysta na Êwiecie, wszed na szczyt Mont Blanc 4 sierpnia 1818 roku i w ten sposób sta si prekursorem alpinizmu w Polsce. W lipcu tego roku z grupà znajomych alpinistów amatorów postanowiliêmy powtórzyç ten wyczyn. Wspó czesny sprz t wspinaczkowy, systemy àcznoêci, czy mo liwoêci przeprowadzenia akcji ratunkowej sà nieporównywalne do tych, które by y dost pne, kiedy pierwsi alpiniêci w drowali ku szczytom. Pomimo to Alpy nadal pozostajà groêne. W Masywie Mont Blanc ginie oko o 100 osób ka dego roku. Góry. W Êrod jeszcze przy Êredniej pogodzie wyruszyliêmy, by pokonaç pierwszy etap wspinaczki do schroniska Tete tekst i foto: Julian Majewski wszy etap naszej wspinaczki stanowi a g sta mg a, która chwilami ogranicza a widocznoêç do zera. Po dotarciu do schroniska Tete Rouse i rozbiciu obozowiska, sp dziliêmy mroênà noc w namiotach, testujàc wspó czynniki przenikania ciep a naszych karimat i Êpiworów. Nast pnego dnia aura okaza a si askawa i zach ci a nas s oƒcem do kontynuacji wspinaczki. W drugim etapie musieliêmy pokonaç 600 m w gór do schroniska Gouter na wysokoêci 3800 m. By to najtrudniejszy fragment naszej drogi pod wzgl dem technicznym. PrzechodziliÊmy przez odcinek znany ze spadajàcych kamieni o nazwie rolling stones. Poniewa by o du o Êniegu, zagro enie spadajàcych kamieni zamieni o si w ryzyko wystàpienia lawin. Przed wyruszeniem przepakowaliêmy si do l ejszych plecaków, pozostawiajàc cz Êç ekwipunku w schronisku Tete Rouse. ZabraliÊmy tylko niezb dne rzeczy, tak, aby dalej wchodziç na lekko. Po oko o trzech godzinach wspinaczki dotarliêmy do schroniska Gouter. PostanowiliÊmy zostaç tu do wieczora, eby zyskaç troch czasu na aklimatyzacj i odpoczynek przed atakiem szczytowym. W schronisku k bi o si mnóstwo ludzi ró nych narodowoêci. Ceny sà tam wysokie i trzeba p aciç dos ownie za wszystko. Termos wrzàtku kosztuje 5 Euro, a noc sp dzona na pod odze pod sto em w jadalni - 12 Euro. dokoƒczenie na str. 9

11 Z YCIA FIRMY Z YCIA FIRMY Na Dachu Europy (wspomnienie z wakacji) Pod wieczór niektórzy z nas zacz li odczuwaç objawy choroby wysokoêciowej: ból g owy, md oêci i brak aknienia, podczas snu przyspieszony oddech. Na odpoczynek mieliêmy zaledwie par godzin, gdy na szczyt trzeba by o wyruszyç o trzeciej w nocy. Ânieg nie jest wtedy jeszcze rozmi k y, a stàd zmniejsza si szansa na otworzenie szczelin. Za o yliêmy cieplejsze ubrania, raki i uprz e. Wyposa eni w latarki czo owe wyszliêmy na lodowiec w zupe nej ciemnoêci, aby pokonaç ostatni, trzeci etap wspinaczki i osiàgnàç szczyt na wysokoêci 4807 m. Mroêne, rzeêkie powietrze dodawa o nam animuszu i pozwala o lepiej radziç sobie z dolegliwoêciami choroby wysokoêciowej. StosowaliÊmy tzw. asekuracj lotnà, czyli szliêmy w odst pach oko o 15 metrów powiàzani linà i wyposa- eni w czekany. UbezpieczyliÊmy si w ten sposób na wypadek natrafienia na szczelin. Gdyby któraê z osób zapad a si nagle w rozpadlin, pozosta e osoby powinny rzuciç si na ziemi i blokowaç na czekanie, ratujàc osob przed spadni ciem w otch aƒ. Atmosfera by a mistyczna. W dole miga y Êwiate ka uêpionego Chamonix, a ponad szczytami zaczyna o Êwitaç. Wraz z wysokoêcià, coraz bardziej dokuczliwy stawa si silny wiatr, który sprawia, e w okolicach schronu Vallot na wysokoêci 4362 m zimno zrobi o si wr cz nieznoêne. Nieustannie trzeba by o poruszaç koƒcówkami palców u ràk i nóg, aby nie utraciç czucia na zawsze. Od schroniska Vallot w gór poruszaliêmy si ju bardzo wolno. Rozrzedzone powietrze sprawia o, e na ka dy krok przypada o po kilka oddechów. DocieraliÊmy do kolejnych przedwierzcho ków w nadziei, e to ju szczyt, ale niestety trzeba by o piàç si wy ej. Graƒ robi a si naprawd wàska, wiatr wzmaga si, ale niebo na szcz Êcie pozosta o bezchmurne, co dawa o nadziej, e dobra pogoda utrzyma si do koƒca dnia. W koƒcu z najwi kszym trudem dotarliêmy na szczyt, który jest Ênie nà kopu à uformowanà przez kaprysy wiatru. Na chwil zapomnieliêmy o zm czeniu, karmiàc oczy niesamowitymi widokami. Mo na je porównaç tylko do tych, które rozciàgajà si z okien samolotu, gdy dooko a nie ma adnych punktów odniesienia. Wszystkie okoliczne szczyty po skraj horyzontu znajdujà si poni ej. Na Dachu Europy nie pozostaliêmy d ugo. WiedzieliÊmy, e czeka nas jeszcze d uga i ci ka droga powrotna. Schodzenie, chodê cz sto trudniejsze technicznie ni podchodzenie, przebiega o ju znacznie szybciej. Samopoczucie psychiczne by o te ju lepsze, bo wiedzieliêmy, e z ka dym dokoƒczenie ze str. 8 krokiem jesteêmy bli ej schroniska Gouter. Zdobycie szczytu i powrót zajà nam prawie 12 godzin. PostanowiliÊmy sp dziç noc tego dnia w schronisku, tak, aby najtrudniejszy fragment zejêcia via ferratà ze schroniska Gouter do Tete Rouse pokonaç rano nast pnego dnia z nowymi si ami. Tak wi c znowu noc na pod odze, tym razem w schowku na szczotki. Nie robi o nam to specjalnej ró nicy, zasn liêmy natychmiast po wyprostowaniu nóg. Po zejêciu do schroniska Tete Rouse mogliêmy ju odtaƒczyç taniec radoêci. PrzepakowaliÊmy si i ruszyliêmy w kierunku zielonej doliny Chamonix. Po zejêciu z lodowca, mogliêmy Êciàgnàç raki i odpiàç d ugie nogawki spodni. PoczuliÊmy si jak na wakacyjnej wycieczce. Pi kne, aczkolwiek mroêne i z owrogie szczyty pozostawiliêmy za sobà. Poniewa do koƒca pobytu pozosta o nam jeszcze kilka dni, przejechaliêmy z powrotem do W och. Tam z rozp du zdobyliêmy Gran Paradiso (4061 m), najwy szy szczyt Alp Graickich. Dzi ki temu uda o nam si spiàç wyjazd adnà klamrà, zdobywajàc najwy sze szczyty dwóch paƒstw, w których przebywaliêmy - Francji i W och, w przeciàgu niespe na 48 godzin. Nasza wyprawa dobieg a koƒca. Trzeba by o wskoczyç w samolot i pozwoliç si dowieêç z powrotem za Prochemowskie biurko. Wszystkich, którzy chcieliby poczuç atmosfer wyprawy, zapraszam do obejrzenia prezentacji multimedialnej, którà mo na znaleêç na mojej stronie internetowej w zak adce film. 9

12 Z YCIA FIRMY Z YCIA FIRMY Klub Seniora Po 34 latach pracy w PROCHEMIE na emerytur przesz a Zosia Radosz. Prac rozpocz a w Pracowni Dróg (TD) jako pomoc techniczna, nast pnie asystent i starszy asystent projektanta w pracowniach TB-2 i TT, a od 1991 r. pracowa a w Dziale Organizacji, ostatnio na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych w kancelarii firmy. Chocia oficjalnie Kole anka jest ju w Klubie Seniora, mamy nadziej, e w dalszym ciàgu b dziemy mieli przyjemnoêç spotykaç jà przy innych okazjach w PROCHEMIE. nie pracowa na stanowisku Kierownika Biura Budowy. Kierowa m.in. takimi budowami jak: Centralny magazyn cz Êci zamiennych dla Renault Polska w Âwi cicach, Zak ad produkcyjny Delphi w Ty- tekst: TW foto: archiwa prywatne Rafa Piotrowski rozpoczà prac w naszej firmie w 1995 r. (wczeêniej m.in. w Hydrobudowie-1 oraz na kontraktach eksportowych w Libii). Poczàtkowo pe ni funkcj inspektora nadzoru budowlanego, nast pchach, Krajowy Oddzia Dystrybucji Prasy RUCH w Warszawie, budynek biurowy IRYDION, a ostatnio modernizacjà kompleksu budynków Irydium w Warszawie. Witamy w Klubie Seniora! Nowi pracownicy tekst: TW Mi o nam powitaç w naszych szeregach kolejnà grup nowych pracowników. Oto oni: Pawe Wereszczyƒski na stanowisko asystenta projektanta, Rafa u piƒski na stanowisko asystenta projektanta, in. Marcin Sa ek na stanowisko asystenta projektanta, mgr in. Anna Niedzielska na stanowisko st. projektanta, Patryk Wo oszka na stanowisko asystenta projektanta. Marcin Sa ek Rafa u piƒski Pawe Wereszczyƒski Witamy w naszej rodzinie prochemowskiej i yczymy du o sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z pracy! Anna Niedzielska Patryk Wo oszka Dnia 8 wrzeênia 2007 r. w wieku 74 lat zmar Marek Chrostowski by y wieloletni pracownik PROCHEMU Prac zawodowà w naszej firmie rozpoczà w maju 1956 roku - poczàtkowo na stanowisku kreêlarza, a nast pnie po ukoƒczeniu studiów na Wieczorowej Szkole In ynierskiej i uzyskaniu dyplomu In yniera Urzàdzeƒ Sanitarnych na stanowiskach projektanta, starszego i g ównego projektanta. By inspektorem nadzoru na budowach PROCHEMU w Zak adach Azotowych we W oc awku, Wytwórni Syntetycznej Skóry w Pionkach i na budowie zagranicznej w Duslo na S owacji - na obiekcie oczyszczalni Êcieków. Z uwagi na stan zdrowia w 1981 roku przeszed na rent inwalidzkà. Pogrzeb naszego Kolegi odby si 14 wrzeênia 2007 roku. Rodzinie zmar ego sk adamy serdeczne wyrazy wspó czucia. Wystawa fotografii 60 lat PROCHEMU tekst: TW Rok jubileuszowy 60-lecia PROCHEMU - dobiega koƒca i chcielibyêmy zakoƒczyç go mocnym akcentem wspomnieniowym, a mianowicie wystawà zdj ç z archiwów by ych i obecnych pracowników. Przygotowania do wystawy trwajà. Przewidywany termin otwarcia jej to listopad br. Ju teraz wszystkich zapraszamy do obejrzenia tej wyjàtkowej prezentacji. Mog obiecaç, e okazji do wzruszeƒ i uêmiechu b dzie wiele. 10

13 Z YCIA FIRMY Z YCIA FIRMY Âluby tekst: TW foto: archiwa prywatne Dnia 30 czerwca 2007 r. w koêciele Âw. Tomasza Aposto a w Warszawie, w zwiàzek ma eƒski wstàpili: nasza kole anka Monika J droszkowiak oraz Micha Komorowski. 21 lipca br. w kaplicy Res Sacra Miser w Warszawie, w zwiàzek ma eƒski wstàpi Witold GabryÊ oraz Anna Piechura. 28 lipca br. w koêciele p.w. Bogurodzicy Maryi Âluby w Warszawie, w zwiàzek ma eƒski wstàpili: Magdalena Gawlik oraz Piotr Fedio. 18 sierpnia br. w koêciele Âw. Stefana w Warszawie w zwiàzek ma eƒski wstàpi Pawe Baranowski oraz Renata Szporak. 25 sierpnia br. w koêciele p.w. Najczystszego Serca Maryi w Warszawie w zwiàzek ma eƒski wstàpi Rafa WaÊ oraz Magdalena Prywata. Monika J droszkowiak Micha Komorowski Magdalena Gawlik Piotr Fedio Magdalena Prywata Rafa WaÊ Anna Piechura Witold GabryÊ Nowo eƒcom sk adamy serdeczne gratulacje, yczymy spe nienia marzeƒ oraz wszystkiego co najlepsze na nowej drodze ycia! Renata Szporak Pawe Baranowski 11

14 Galeria Irydion czerwiec 2007 tekst: Magdalena Czekaj Galeria W czerwcu 2007 roku w Galerii Irydion mieliêmy okazj poznaç prace przedstawiane przez Galeri Obrazy w twoich wn trzach. Na wystawie zbiorowej swoje obrazy prezentowali: Ilona Ro nowicz, Joanna B Ê, Honorata Kulig, Joanna Nowak, J. Bojarski, Jerzy Rodziewicz,Grzegorz Radziewicz. foto: archiwa prywatne lipiec 2007 Pod koniec lipca br. ruszy a IV edycja wystawy fotografii pracowników PROCHEMU. Swoje zdj cia zaprezentowali: Ryszard Bitner Agnieszka Ca a Henryk Kamionka Julian Majewski Pawe Roczek Agnieszka Tynel Piotr Wowkonowicz 12

15 Galeria Irydion wrzesieƒ 2007 We wrzeêniu 2007 r. w Galerii Irydion mia a miejsce wystawa WIZJE. Wystawiane by y foto-obrazy Natura i Sztuka Rimantasa Dichaviciusa (Litwa) oraz obrazy malarskie tych wizji i Kwiaty Âwiata - Ziuty Pawlik. Józefa Ziuta Pawlik zawsze by a pod wp ywem sztuki zauroczona przyrodà, malarstwem, haftem i Êwiatem barw. Po przejêciu na emerytur w 2003 r. rozpocz a aktywnà przygod malarskà. Ch tnie maluje pastelami olejnymi, farbami olejnymi na p ótnie oraz na szkle. Artystka w swoich obrazach przedstawia inny, bardzo kolorowy Êwiat i natur. Sà ró ne tematy poczàwszy od prac realistycznych, poprzez prace z akcentem surrealistycznym, a do ca kowitej abstrakcji. Rimantas Dichavicius to znakomity litewski artysta, znany malarz, fotografik, Galeria wydawca, cz onek AFIAP Mi dzynarodowego Zwiàzku Artystów Fotografików. Wizje to nowy cykl foto-obrazów b dàcych kontynuacjà g oênej edycji albumów obrazów fotograficznych Kwiaty wêród kwiatów, Etnografia Litwy i W Êwiecie form, ukazujàcych artystyczne wizje pi kna Êwiata, natury kojarzonego z harmonià kobiecego cia a, porównywanego czasami z urodà najszlachetniejszych kamieni. Artysta mia szereg wystaw na Litwie i za granicà, w tym w Polsce w Warszawie w Muzeum Ziemi oraz w Toruniu podczas mi dzynarodowej wystawy Pribaltica. W grudniu 2006 r. zwróci si do Józefy Ziuty Pawlik, aby namalowa a obrazy jego Galeria Wizji. Tak powsta cykl obrazów (pastiszfotowizja), który zosta zaprezentowany razem z foto-obrazami artysty. wrzesieƒ

16

W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki

W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki Nr 1(60) marzec 2006 W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki Drukarnia BDN w Wykrotach pi tnastej edycji konkursu Lider Polskiego

Bardziej szczegółowo

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 W lutym br. mija dzia alnoêci PROCHEMU i jest to znaczàcy dla firmy jubileusz. Z tej okazji chcieliêmy przypomnieç w jubileuszowym wydaniu WiadomoÊci

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2006 nr 5/130 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Lokata dla rolników przynios a szcz Êcie klientom Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim.

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. List Dyrektora Generalnego Szanowni Paƒstwo, Wydarzenia 2001 roku na zawsze zmieni y obraz wspó czesnego Êwiata i wpisa y si w jego histori. Rok 2001 zaznaczy si burzliwymi

Bardziej szczegółowo

Schengen zaszkodzi turystyce

Schengen zaszkodzi turystyce PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl OzTerra: w Polsce Biura Pó wieku z Turystà czas na Australi 3 3 Biura Orbis wraca do pierwszej ligi 5 Lotniska Modlin dostanie pieniàdze z UE 6 Dodatek

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, kwiecieƒ 2003 nr 1/108 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Umocnienie pozycji SGB na rynku w 2002 roku str. 6 75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Bank Spó

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 01/2 7/ 20 0 8 < MSPDO PIERWSZEGO SZEREGU WYSTÑP! IVE MENDES ZMYS OWA DIVA SOULU ORGANIKA NA SZEROKICH WODACH FUNDUSZE UNIJNE I S S N 1 6 4 1-2 0 3 6 KONIEC

Bardziej szczegółowo

Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128

Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 OD REDAKCJI Mija ju rok od chwili ukazania si pierwszego numeru Biuletynu, czas wi c na pierwsze podsumowania i refleksje. W szeêciu dotychczas

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA WSZYSTKO DLA DROBIU I GO BI kukurydza, pszenica, otr by... mieszanki dla drobiu, specjalistyczne mieszanki i od ywki mineralne dla go bi czynne w godz. 7.00 19.00 soboty w godz. 7.00 15.00 tel. 722 94

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064

AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064 AKADEMICKIE CZASOPISMO AKADEMII ROLNICZEJ im. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO w POZNANIU Nr 12 (99) IX grudzieƒ 2005 Âwi ta u anów ISSN 1429 3064 O tarz przystrojony do Mszy Êw. hubertowskiej Hubertus u Êw. Jana

Bardziej szczegółowo

PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE. 90 z. 80 z. 70 z. 60 z. 50 z. 40 z. 30 z.

PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE. 90 z. 80 z. 70 z. 60 z. 50 z. 40 z. 30 z. b i u l e t y n ISSN 1428-3328 lipiec wrzesieƒ 2006 i n f o r m a c y j n y nr 73 90 z PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU 80 z JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE 70 z 60 z 50 z 40

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo