P R O J E K T B U D O W L A N Y ( WYKONAWCZY)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O J E K T B U D O W L A N Y ( WYKONAWCZY)"

Transkrypt

1 1 P.P. DEVELOPER Mirosław Konca, Płońsk, ul. Grunwaldzka 68, tel P R O J E K T B U D O W L A N Y ( WYKONAWCZY) Temat opracowania: Linia oświetlenia ulicznego napowietrzno-kablowa Zakres inwestycji: 1) Linia napowietrzna: AsXSn 2x35mm2-292(306)m (obwód I),AsXSn 4x35mm2-306(515)m (obwód IIn) 2) Linia kablowa; YAKXS 4x35mm2-456(558)m (obwód IIk) ; słupy oświetleniowe stalowe S-100 CXY-13 szt Lokalizacja inwestycji: Augustów, ul. Wilcza Dz. nr : 1942/25; 1941; 1929; 2035; 1879; 1940; 1939; 1937; 1936; 1935; 1934; 1933; 1932; 2121; 2131; 2122/3; 2123/1; 2123/2; 2124; 2128; 2129; 2130; 2132; 2133; 2135; 2136; 2141; 2142; 2143; 2144; 2300; 2301/5; 2301/6; 2301/7; 2301/8; 2302; 2303/2; 2303/3; 2303/4; 2304; 2305; 2306; 2109/ Inwestor: Gmina Miasto Augustów Augustów, ul. 3 Maja 60 Zespół autorski: Projektant: Ryszard Leńkowski - uprawnienia SUW-41/90 Sprawdzający: Mirosław Konca - uprawnienia Cie-13/86 Płońsk, kwiecień, 2009rok

2 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Kopia warunków przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci ee ZS5-5/738/8669/2008 z dnia Wykaz właścicieli gruntów. Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg DzT /09 z dnia Opis techniczny, obliczenia 3.1 Przedmiot opracowania 3.2 Podstawa opracowania 3.3 Zakres uzgodnień 3.4 Zakres rzeczowy inwestycji 3.5 Stan istniejący 3.6 Urządzenia projektowane Zasilanie urządzeń oświetlenia ulicznego. Sterowanie oświetleniem Linia napowietrzno-kablowa oświetlenia ulicznego Słupy oświetleniowe. Wysięgniki Oprawy oświetleniowe Złącze ZK-1/1P. Rozdzielnica oświetleniowa SO Wykonanie uziemień Wymiana przyłącza do budynku nr Ochrona przepięciowa 3.8 Ochrona przeciwporażeniowa 3.9 Obliczenia 3.10 Uwagi do realizacji inwestycji 4. Zestawienia montażowe linii oświetleniowej część napowietrzna - Zestawienie nr 1 obwód I - AsXSn 2x35mm2 292(306)m odcinek ul.głowackiego- ul. Żurawia -Zestawienie nr 2 obwód IIn - AsXSn 4x25mm2 486(515)m odcinek ul. Głowackiego- ul. Kwaśna 5. Wykazy materiałów Wykaz nr 1 - Linia oświetlenia ulicznego ul. Wilcza Obwód IIk - odcinek linii kablowej YAKXS 4x35mm2 Wykaz nr 2 - Linia oświetlenia ulicznego ul. Wilcza- urządzenia zasilające 6. Rysunki: RYS. NR 1 -Plan trasy projektowanej linii oświetlenia ulicznego : obwód I i obwód II ( IIn+IIk) - ul. Wilcza od ul. Żurawiej do ul. Kwaśnej (mapa w skali 1:1000) z uzgodnieniami RYS. NR 2 -Plan trasy proj. linii nn kablowej zasilającej YAKXS 4x50mm2 wraz z lokalizacją złącza ZK-1/1P i rozdzielnicy SO przy ul. Głowackiego (mapa w skali 1:500) RYS. NR 3 - Plan trasy proj. linii kablowej oświetlenia ulicznego obwód IIk YAKXS 4x35mm2 oraz lokalizacja słupów S-100CXY-ul. Kwaśna do ul. Wojska Polskiego (mapa w skali 1:500) RYS. NR 4 - Schemat zasilania linii oświetlenia ulicznego wraz ze schematem złącza pomiarowego ZK-1/1P i rozdzielnicy oświetleniowej SO 7. Karty katalogowe projektowanych urządzeń: słupy stalowe, wysięgniki, oprawy. 8. Informacja BIOZ 9. Przedmiar robót 10. Oświadczenie projektanta i zaświadczenie o przynależności do PIIB

3 3 O P I S T E C H N I C Z N Y 3.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest budowa linii oświetlenia ulicznego napowietrzno-kablowej w Augustowie przy ulicy Wilczej od ulicy Żurawiej do ulicy Wojska Polskiego wg warunków przyłączenia nr ZS5-5/738/8669/2008 z dnia wydanych przez Zakład Sieci Suwałki. Inwestorem robót objętych niniejszym projektem jak i zleceniodawcą opracowania dokumentacji technicznej jest Gmina Miasto Augustów 3.2. Podstawa opracowania - umowa zawarta z Gminą Miastem Augustów - warunki przyłączenia urządzeń do sieci ee ZS5-5/738/8669/ aktualny wtórnik geodezyjny, - obowiązujące przepisy i normy, - uzgodnienia branżowe. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wykaz właścicieli nieruchomości - Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN ENSTO - Osprzęt do linii napowietrznych nn z przewodami izolowanymi ENSTO - Norma PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 3.3 Zakres uzgodnień Projekt posiada uzgodnienia z: - Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) w Augustowie, - Zakładem Sieci Suwałki, - Telekomunikacją Polską S.A. w Suwałkach, - Urzędem Miasta w Augustowie, - Powiatowym Zarządem Dróg w Augustowie, - Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Augustowie - właścicielami nieruchomości

4 4 3.4 Zakres rzeczowy inwestycji. Projekt niniejszy swym zakresem obejmuje wykonanie następujących robót elektromontażowych: budowę linii kablowej nn zasilającej (odcinki ST ZK-1/1P i ZK- 1/1P SO) YAKXS 4x50mm2, łącznie 5(9)m+92(107)m = 97(116)m montaż złącza zintegrowanego z pomiarem energii ZK-1/1P oraz rozdzielnicy oświetleniowej SO budowę obwodów linii napowietrznej oświetlenia ulicznego (podwieszenie przewodów na istniejących słupach linii komunalnej) : obwód I AsXSn 2x35mm2 292(306)m obwód IIn - AsXSn 4x35mm2 486(515)m budowa dwóch odcinków linii kablowej YAKXS 4x35mm2-2x 2(15)m z SO na słup nr 4 /RPK 10,5/12 do zasilania obwodów oświetleniowych, w tym przewód sterowniczy budowa odcinka kablowego linii oświetleniowej obwód IIk jako ciąg dalszy obwodu IIn (połączenie na słupie nr 7 ul. Kwaśna przez rozłącznik RSA 1/3) - kabel YAKXS 4x35mm2-456(558)m montaż słupów stalowych S- 100/CXY z fundamentami F 150/ szt. montaż wysięgników i opraw oświetleniowych OUSh-150/I: linia napowietrzna (wysięgniki Wo-6, Wo-4, Wo-5) 20 szt.: linia kablowa wysięgniki St-Y/C 1,5m 1-ramienne 12 szt., 2-ramienne 1 szt.. oprawy 14szt. wykonanie uziemień 4 szt wykonanie przyłącza napowietrznego AsXSn 4x16mm2-35(37)m do budynku nr 21 ul.wilcza (demontaż przyłącza 4 x AL25-35m) 3.5 Stan istniejący Na terenie objętym niniejszym opracowaniem są wybudowane linie napowietrzne nn komunalne przewodami AsXSn 4x70mm2 zasilane ze stacji 15/0,4kV Głowackiego Linie te zasilają odbiorców energii przy ulicy Wilczej od ul. Żurawiej do ul. Kwaśnej. Na odcinku ul. Wilczej od ul. Kwaśnej do ul. Wojska Polskiego znajduje się linia napowietrzna nn komunalna 4xAL50 prowadzona od ul. Żytniej. Ulica Wilcza na odcinku projektowanego oświetlenia jest drogą miejską, z wyjątkiem ulic Głowackiego i Kwaśnej, które są drogami powiatowymi. W miejscu przyłączenia projektowanych obwodów oświetleniowych napowietrznych (słup 4/RPK-10,5/12) przy ul. Głowackiego występuje sieć niskiego napięcia z przewodami AsXSn 4x70 jako komunalna i AsXSn 4x35 jako oświetleniowa.

5 5 W projekcie nie przewiduje się żadnej wycinki drzew. Ulica Wilcza nie jest okrawężnikowana, a nawierzchnia drogi nie utwardzona. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa w jakim obszarze znajduje się docelowo pas drogowy. W zaznaczonym na mapie zakresie opracowania geodezyjnego występuje następujące uzbrojenie terenu: -sieć wodociągowa, -napowietrzna sieć telekomunikacyjna, -ziemna sieć telekomunikacyjna, -napowietrzne linie niskiego napięcia,kablowe przyłącza nn do budynków, -kable elektroenergetyczne 15kV i 0,4kV -kanalizacja ściekowa. Z uwagi na możliwość występowania innego uzbrojenia niezinwentaryzowanego i niepokazanego na planie, należy zachować bardzo dużą ostrożność przy pracach ziemnych. Wszelkie roboty ziemne należy poprzedzić wykopami kontrolnymi, szczególnie w miejscach ustawienia słupów(wykopy pod fundamenty) i kopania rowów kablowych. 3.6 Urządzenia projektowane Zasilanie urządzeń oświetlenia ulicznego. Sterowanie oświetleniem. Zgodnie z warunkami przyłączenia urządzeń do sieci kable YAKXS 4x35mm2-2x2(15)m zasilające poszczególne obwody linii oświetlenia ulicznego będą podłączone w rozdzielnicy oświetleniowej SO usytuowanej przy istniejącym słupie nr 4/RPK-10,5/12 stojącym w obrębie skrzyżowania ulic Wilczej i Głowackiego na działce nr 2136 i wyprowadzone na ten słup. Do rozdzielnicy SO doprowadzony będzie kabel zasilający nn YAKXS4x50mm2-92(107)m ze złącza zintegrowanego z pomiarem energii, które to zostanie ustawione przy stacji transformatorowej 15/0,4kV Głowackiego Kabel YAKXS 4x50mm2-5(9)m będzie wyprowadzony z pola nr 10 rozdzielnicy nn stacji do złącza ZK-1/1P. Przewidziano sterowanie pracą oświetlenia w sposób automatyczny i ręczny. Przełącznik rodzaju pracy znajduje się w rozdzielnicy SO. Sterowanie automatyczne polegać będzie na podaniu napięcia na cewkę stycznika z przewodu linii oświetleniowej na słupie nr 4/RPK-10,5/12 jedną żyłą kabla zasilającego obwód nr I. Zestawienie materiałów na budowę linii kablowej zasilającej zawiera Wykaz nr Linia napowietrzno-kablowa nn oświetlenia ulicznego. Na ul. Wilczej przy od ul. Żurawiej do ul. Wojska Polskiego projektuje się wykonanie dwóch obwodów linii oświetlenia ulicznego. Obwód I jako napowietrzny

6 6 przez podwieszenie przewodów AsXSn 2x35mm2 na istniejących słupach linii napowietrznej komunalnej nn i obwód II złożony z dwóch odcinków: linii napowietrznej AsXSn 4x35mm2(obwód IIn) na istniejących słupach linii nn oraz linii kablowej oświetleniowej kablem YAKXS 4x35mm2 (obwód IIk) ze słupa nr 7/RPK-10,5/10 przy ul. Kwaśnej w kierunku ul. Wojska Polskiego. Połączenie dwóch odcinków nastąpi na słupie nr 7/RPK-10,5/10 z wykorzystaniem rozłącznika RSA 1/3. Trasę projektowanych linii napowietrznych i kablowych, miejsce ustawienia złącza z pomiarem energii oraz rozdzielnicy SO oraz lokalizację projektowanych słupów oświetleniowych stalowych pokazano na RYS. NR E-01(skala 1:1000) oraz E-02,E-03 (w skali 1:500). - Obwód nr I Ul.Wilcza -(odcinek ul. Żurawia - ul. Głowackiego): linia napowietrzna AsXSn 2x35mm2-306m podwieszona między słupami nr 4/RPK-10,5/12 (ul.głowackiego) i nr 1/N-10,5/12 (ul.wilcza). Zastosować naprężenie przewodów 37,5 MPa. Obwód będzie zasilany z rozdzielnicy SO kablem YAKXS 4x35mm2-2(15)m. Zabezpieczenie obwodu wyłącznik instalacyjny nadmiarowoprądowy S 301- C20A. Na przewodach linii zainstalować zestawy do zakładania uziemiaczy przenośnych SOT 208, po dwa przy istniejących słupach nr 8 i 1. - Obwód nr II (IIn i IIk) a) obwód IIn ul.wilcza (odcinek ul. Głowackiego ul. Kwaśna): - linia napowietrzna AsXSn 4x35mm2-515m podwieszona między słupami nr 4/RPK-10,5/12 (ul. Głowackiego) i nr 7/RPK-10,5/10 (ul. Kwaśna). Do zasilania lamp należy wykorzystać cztery przewody linii ( rozdzielnica SO obwody IIA,IIB,IIC i wspólny przewód PEN), podłączając co czwartą oprawę do każdego z obwodów. Na schemacie zasilania RYS. NR E-04 dużymi literami A,B,C podano przyłączenie lamp oświetleniowych do poszczególnych przewodów obwodu II na określonych słupach. W obwodzie IIn linii napowietrznej zastosować naprężenie przewodów 27,5 MPa. Obwód będzie zasilany z rozdzielnicy SO kablem YAKXS 4x35mm2-2(15)m. Zabezpieczenie obwodów wyłączniki instalacyjne nadmiarowoprądowe S 301- C20A. Na przewodach linii napowietrznej zainstalować zestawy do zakładania uziemiaczy przenośnych SOT 208, po cztery przy istniejących słupach nr 9 i 7 ( ul. Kwaśna). Wykaz materiałów na budowę obwodów linii oświetleniowej napowietrznej (obwód I i IIn) zawiera odpowiednio zestawienie nr 1 i 2.

7 7 b) obwód IIk (odcinek ul. Kwaśna słup nr 7/RPK-10,5/10 ul. Wojska Polskiego):kabel YAKXS 4x35mm2-558m. Odcinek linii oświetleniowej kablowej zabezpieczyć wzdłużnie na słupie nr 7 rozłącznikiem bezpiecznikowym RSA 1/3 (wkładki WT- 1/gF 25A-3 szt.). Trasa linii kablowej przebiegać będzie między innymi po działkach prywatnych, co wynika z planu zagospodarowania przestrzennego przewidującego szerokość pasa drogowego ul. Wilczej w wymiarze ok. 17m na tym odcinku. Ze względu na brak zgody właścicieli i współwłaścicieli działek o nr 1930, 1937 i 1938 na prowadzenie kabla i ustawienie słupa, linia będzie prowadzona w działce miejskiej. Trasa linii kablowej oraz miejsca ustawienia słupów oświetleniowych typu S-100 CXY pokazano na RYS. NR E-03(skala 1:500). W ulicy Kwaśnej, zgodnie z decyzją Powiatowego Zarządu Dróg, przejście poprzeczne kabla wykonać w rurze STS 110, którą umieścić metodą przecisku 8m. Budowa linii kablowych nn. Wykopy, układanie kabli. Wykopy pod linie kablowe należy wykonać sposobem ręcznym ze względu na występujące uzbrojenie terenu. W projektowanych wykopach kable należy układać na umieszczonej na dnie wykopu dodatkowej warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm oraz zasypać najpierw warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, liczonej od górnej powierzchni kabla, a następnie - gruntem rodzimym (15cm) zagęszczanym warstwami za pomocą np. wibratora mechanicznego. Projektowane kable nn należy układać na warstwie piasku linią falistą. Kable należy układać na głębokościach odniesionych do projektowanych rzędnych terenu, nie mniejszych niż 0,8 m. Kable na całej długości należy przykryć folią koloru niebieskiego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. Pozostawić zapasy kabla przy złączach, przepustach i słupach. Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach charakterystycznych tj. wejście do rur przepustowych. W miejscach skrzyżowąń i zbliżeń projektowanego kabla z urządzeniami uzbrojenia terenu oraz przy przejściach kabla pod jezdniami i wjazdami na posesje zaprojektowano osłony rurowe do kabli typu SRS 110, DVK 75, KR 75,A160PS, A110PS i A58PS AROT. Długości poszczególnych osłon rurowych i miejsce ich ułożenia pokazano na RYS. NR E-02,E Słupy oświetleniowe. Wysięgniki. Przewody linii napowietrznych podwieszone będą na istniejących słupach żelbetowych ŻN i betonowych wirowanych E. Wysięgniki oświetleniowe na te słupy należy wykonać z rury (rura stalowa ocynkowana ogniowo Φ 60) z kątem rozwarcia 15º.

8 8 Przewiduje się montaż trzech typów wysięgników: Wo-4; Wo-5; Wo-6 o różnych długościach ramienia. Długość części pionowej dla wysięgników Wo-4 i Wo-5, przeznaczonych na słupy z żerdzi E, wynosi 0,7m, a dla Wo-6 (słupy ŻN) 0,5m. Dla wysięgników Wo-4 i Wo-5 zastosować element usztywniający Ew. Wysięgniki Wo-6 osadzić w jarzmie wąskim montowanym na wierzchołku słupa. Dane szczegółowe dotyczące wysięgników projektowanych na istniejących słupach zawiera zestawienie nr 1 i 2. W linii oświetleniowej kablowej będą zastosowane słupy stalowe cylindryczne typu S-100CXY osadzone na fundamencie F 150/200 (0,3x0,3x1,5m). Projektuje się wysięgniki typu St-Y/C 1,5m (końcówka rury Φ 60), jednoramienne i dwuramienny. Słupy i wysięgniki pomalować fabrycznie na kolor RAL 3005 Weinlot. W słupach S-100CXY zastosować złącza kablowe do słupów oświetleniowych IZK- 4 (01, 02, 03). Izolacyjne złącze bezpiecznikowe wyposażyć we wkładkę Bi-Wts- 6A. Producentem urządzeń jest Elektromontaż Rzeszów. Zestawienie materiałów na budowę linii oświetleniowej kablowej (obwód IIk) zawiera Wykaz nr Oprawy oświetleniowe Do oświetlenia ulicznego przewidziano oprawy oświetleniowe typu Luna OUSh-150/I (ELGO Gostynin) z lampą sodową SON-T PLUS 150W. W wysięgniki należy wciągnąć przewód YDYp 3x2,5mm2. W liniach napowietrznych zamontować osłony bezpiecznikowe SV z wkładką bezpiecznikową Bi-Wts- 6A dla każdej oprawy oświetleniowej Złącze ZK-1/1P. Rozdzielnica oświetleniowa SO Projektowane urządzenia oświetlenia ulicy będą zasilane oddzielnym obwodem ze stacji 15/0,4 Głowackiego pole nn nr 10. Złącze kablowe zintegrowane z pomiarem energii ZK-1/1P ustawione przy budynku stacji będzie złączem trzykomorowym, w tym dwie komory zostaną wyposażone w rozłączniki bezpiecznikowe RBK 00 (przedlicznikowy i zalicznikowy), a licznik z zabezpieczeniem przedlicznikowym w postaci wyłącznika instalacyjnego nadmiarowoprądowego S 301- C32A/10kA znajdzie się w górnej komorze. Drzwiczki należy wyposażyć w zamki typu Master Key z wkładkami B3 dla komory z RBK 00 przedlicznikowym. Pozostałe dwa zamki wyposażyć we wkładki typu B4. Rozdzielnica oświetleniowa SO będzie ustawiona przy istniejącym słupie nr 4 na działce nr Drzwiczki skrzynki należy wyposażyć w zamek typu Master Key z wkładką B4.

9 9 Obudowę złącza ZK-1/1P (wymiary 530x250x2105) i rozdzielnicy SO (800x620x1485) należy wykonać z estroduru i posadowić na prefabrykowanych fundamentach. Szynę PEN w obu skrzynkach należy uziemić ( Ruz < 30Ω). Wyposażenie złącza i rozdzielnicy SO pokazano na RYS. NR E-04.-Schemat zasilania Wykonanie uziemień. Projekt przewiduje uziemienie: szyny PEN złącza ZK-1/1P i rozdzielnicy SO, ograniczników przepięć zainstalowanych na przewodach linii napowietrznych i słupów stalowych w linii oświetleniowej kablowej (obwód IIk) oraz przewodu PEN. Uziomy należy wykonać w następujących miejscach i w niżej podany sposób: - uziom poziomy ułożyć w rowie kablowym i połączyć z uziomem stacji, co zapewni uziemienie szyny PEN ZK-1/1P i SO oraz słupa nr 4/RPK-10,5/12 (przewód PEN i ograniczniki przepięć) - uziom poziomy i pionowy: uziemienie słupa nr 1/N-10,5/12 (przewód PEN i ograniczniki przepięć) - uziom poziomy łączący słupy nr 7/RPK-10,5/10 i 13/S-100/CXY ułożyć w rowie kablowym i uziemić ograniczniki przepięć i wszystkie słupy stalowe. W złączach słupów stalowych S-100 CXY nr 7 i 13 wykonać uziemienie przewodu PEN. Wszystkie słupy stalowe połączyć z przewodem PEN. Uziomy poziome wykonać z płaskownika ocynkowanego FeZn 25x4, a uziom pionowy z wykorzystaniem systemu uziomów pomiedziowanych Galmar 17,2mm Wymiana przyłącza do budynku nr 21 Ze względu na małą odległość przewodów 4xAL 25 przyłącza zasilającego budynek nr 21 przy ul. Wilczej od projektowanego słupa oświetleniowego nr 2, przyłącze to należy wymienić na izolowane i wykonać przewodem AsXSn 4x16mm2 35(37)m. Słup istniejący linii napowietrznej należy wypionować i wzmocnić posadowienie płytą ustojową U Ochrona przepięciowa. Na istniejących słupach nr 1/N-10,5/12; nr 4/RPK-10,5/12 przy ul. Głowackiego i nr 7/RPK-10,5/10 przy ul. Kwaśnej przewidziano montaż ograniczników przepięć typu ASA A 0,66/5/B. Należy wykonać uziemienia tych słupów zgodnie z projektem. Rezystancja uziemienia nie może przekraczać 10Ω. Ogranicznik przepięć zainstalować również na przewodzie sterowniczym.

10 Ochrona przeciwporażeniowa. Zaprojektowane linie oświetlenia ulicznego pracować będą w układzie TN-C. Dodatkowym środkiem ochrony przed dotykiem pośrednim będzie samoczynne wyłączenie zasilania w czasie nie dłuższym niż 5 s. Dobrane zabezpieczenia i przedstawione rozwiązania techniczne spełniają powyższe warunki, co potwierdzają wyniki obliczeń w pkt Obliczenia Projektowana oprawa -150W; cosφ=0,85; Un=230V Przyjęto współczynnik do obliczenia prądu rozruchu lampy równy 1,6. a) ul. Wilcza obwód I - bilans mocy, sprawdzenie obciążalności elementów układu i spadku napięcia Nazwa Ps cosϕ Iobl/Ir W - A Lampa ośw.ulicz ,85 0,77 8 opr. ośw. Razem: ,85 * - na słupie ** - S301C/20A w szafce SO 1,23 6,16 9,86 20** - sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania Ibn Linia Idd Idd> L ΔU% A mm2 A Iobl m 6* 2xYDYp 2,5 27 OK. - AsXSn 2x OK 306 0,61 Miejsce zwarcia Transformator Linia ( mm2) L (m) Ibn (A) R(Ω) X(Ω) Z(Ω) Izw 1-faz (A) Iw (A) ocena opr.ośw. na sł nr 1/N-12/10 TR 250kVA 0,01 0,03 YAKXS 4x ,21 0,13 YAKXS 4x ,07 0,04 AsXSn2x ,53 0,05 Razem: 20* 0,82 0,25 0,86 213,9 120 Iz>Iw OK *- S 301 C/20 A w szafce SO

11 11 b) ul. Wilcza-obwód II Oprawy są przyłączone do tego samego obwodu na co trzecim słupie - oznaczenie słupa ( miejsce przyłączenia) literami A, B i C na RYS. NR E-04. Obwód II to trzy obwody jednofazowe II A, II B i II C. - bilans mocy,sprawdzenie obciążalności elementów układu i spadku napięcia dla obwodu II A Nazwa Ps cosϕ Iobl/Ir (W) - (A) Lampa ośw.ulicz ,85 0,77 9 opr. ośw. Razem: ,85 1,23 6,93 11,1 20** Ibn Linia Idd Idd> L ΔU% (A) mm2 (A) Iobl (m) 6* 2xYDYp 2,5 27 OK. - AsXSn 4x35+ YAKXS 4x35 * - na słupie ** - S301C/20A w szafce SO w obwodach II A, II B i II C. - sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania 112 OK ,08 Miejsce zwarcia Linia ( mm2) L (m) Ibn (A) R(Ω) X(Ω) Z(Ω) Izw 1-faz (A) Iw (A) ocena opr.ośw. na słupie nr 13/S-100CXY TR 250kVA 0,01 0,03 RSA WT- YAKXS 4x ,21 0,13 1/gF YAKXS 4x ,07 0,04 25A** AsXSn 4x ,84 0,09 YAKXS 4x ,95 0,08 Razem 20* 2,08 0,37 2,11 87,2 62 Iz>Iw OK *- S 301 C/20 A w szafce SO ** - zabezpieczenie wzdłużne wkładka bezp. na słupie nr 7, k=2, Uwagi do realizacji inwestycji - wyznaczenie trasy linii kablowych, miejsc ustawienia projektowanych słupów oraz inwentaryzację wybudowanych urządzeń powinien wykonać uprawniony geodeta, - stosować się do uzgodnień branżowych, - wszystkie wykopy wykonać sposobem ręcznym ze względu na istniejące uzbrojenie terenu

12 12 - opis niniejszy stanowi integralną część projektu budowlanego. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami - stosowane materiały powinny posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania - zastosować osprzęt firmy ENSTO do linii napowietrznych nn izolowanych - ilość materiałów ogółem to suma materiałów ujętych w : zestawieniach nr 1 i 2 oraz w wykazach nr 1 i 2. - przed wejściem z robotami na teren prywatny fakt ten uzgodnić z właścicielem posesji - całość robót podlega odbiorowi technicznemu Opracował:

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE, POMIARY I WYKONAWSTWO INSTALACJI ELKTROENERGETYCZNYCH I SIECI ZASILAJĄCYCH Plac 700 lecia 4; 83-210 Zblewo tel. 602 576 299/783 978 504 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Branża : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

RE120176 12020TI UMOWA: ZADANIE:

RE120176 12020TI UMOWA: ZADANIE: UMOWA: ZADANIE: INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA KONSORCJUM: OBIEKT: STADIUM: RE120176 12020TI Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ANDBART Usługi Elektryczne

ANDBART Usługi Elektryczne ANDBART U s ł u g i E l e k t r y c z n e A n d r z e j B a r t o s i k p r o j e k t y n a d z o r y p o m i a r y Telefon: + 48 607 35 90 45 e mail: andbartosik@wp.pl + 48 046 832 30 27 BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Modernizacja sieci niskiego napięcia w Brzesku. Zasilanie ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Modernizacja sieci niskiego napięcia w Brzesku. Zasilanie ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód nr 1 ELEKTROMEG Sp. z o.o. ul. Towarowa 11 33-100 Tarnów tel. 14 626 47 25 tel. 663 77 67 11 PROJEKT WYKONAWCZY Modernizacja sieci niskiego napięcia w Brzesku Zasilanie ze stacji S-123 Berka Joselewicza obwód

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DO PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DO PLACU ZABAW PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DO PLACU ZABAW Adres: dz. nr 5 obręb Warnik gmina Kołbaskowo, powiat policki Inwestor: Gmina Kołbaskowo Kołbaskowo 106 72-001 Kołbaskowo Autor: Branża: ELES

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE ENERGETYCZNE KABLOWE (Kod CPV 45315300-1) Oznaczenie kodu według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej USŁUGI PROJEKKTOWE ELEKTROENERGETYCZNE HENRYK RYSZEWSKI 04-039 WARSZAWA UL.OPINOGÓRSKA 7/14. tel. 0 609612446, e-mail : hryszewski@o2.pl, fax : 22 8135981 Inwestor : Ministerstwo Edukacji Narodowej Al.

Bardziej szczegółowo

monitoringu, - stycznik SM320-230-22 do sterowania danym obwodem oświetlenia, - wyłącznik nadmiarowy S301 B6A do zabezpieczenia obwodu sterowania

monitoringu, - stycznik SM320-230-22 do sterowania danym obwodem oświetlenia, - wyłącznik nadmiarowy S301 B6A do zabezpieczenia obwodu sterowania 1. Opis OGÓLNY 1.1. Inwestor OPIS TECHNICZNY Branża elektryczna Inwestorem jest: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów. 1.2. Obiekt Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT INSTALACJE ELEKTRYCZNE DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

STUDIO E-PROJEKT ul. Pańska 98/1, 00-837 Warszawa

STUDIO E-PROJEKT ul. Pańska 98/1, 00-837 Warszawa PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY NAZWA ZADANIA: Budowa masztu kratownicowego H=81m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 452 położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE ZIELONA GÓRA, UL. WESTERPLATTE 31 Stadium: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa zadania: Podział zasilania oświetlenia MOP Kępsko oświetlenie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA"

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA" Nazwa zamówienia: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Białowieża Wymiana opraw oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski 18-400 ŁomŜa, ul Przytulna 9 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT: Budynek zabytkowy dworu - MGOK ADRES BUDOWY: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 18-420

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA progeo Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38 77-400 Złotów progeo Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji

Bardziej szczegółowo

kr umowów pjjropplm4lmnlmt bgzk nr N alhrjbktacga TbCekfCwkA olwbralta pyptbjr jlkftlofkdr jfapta Bowbd btam ff CwĘŚĆ R hwiecień OMNM

kr umowów pjjropplm4lmnlmt bgzk nr N alhrjbktacga TbCekfCwkA olwbralta pyptbjr jlkftlofkdr jfapta Bowbd btam ff CwĘŚĆ R hwiecień OMNM UNITREZ elektronik 45-403 Opole, ul. Górna 3 tel. (77) 457-80-13 Nr umowy: SM-5233/04/01/07 Egz. nr 1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zadanie: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIASTA BRZEG ETAP II CZĘŚĆ 5 Data wykonania:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. OPIS TECHNICZNY... 5 1.1 Przedmiot opracowania... 5 1.2 Podstawa opracowania... 5 1.3 Charakterystyka obiektu... 7 1.4 Instalacje elektryczne... 7 1.5 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne...

Bardziej szczegółowo

Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000 F: +48 22 4316001. Opis techniczny

Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000 F: +48 22 4316001. Opis techniczny PM Group Polska Sp. z o.o. ul. Klecińska 125 54-424 Wrocław T: +48 71 3548900 F: +48 71 3548901 E: info@pmg.pl W: www.pmg.ie Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane wymagania dla instalacji modernizowanych lub nowo budowanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane wymagania dla instalacji modernizowanych lub nowo budowanych mgr inż. Andrzej Boczkowski Warszawa, 2.02.2008 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane wymagania dla instalacji

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA WSPÓŁCZESNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM Z WYKORZYSTANIEM OSPRZĘTU FIRMY MOELLER PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo