P R O J E K T B U D O W L A N Y ( WYKONAWCZY)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O J E K T B U D O W L A N Y ( WYKONAWCZY)"

Transkrypt

1 1 P.P. DEVELOPER Mirosław Konca, Płońsk, ul. Grunwaldzka 68, tel P R O J E K T B U D O W L A N Y ( WYKONAWCZY) Temat opracowania: Linia oświetlenia ulicznego napowietrzno-kablowa Zakres inwestycji: 1) Linia napowietrzna: AsXSn 2x35mm2-292(306)m (obwód I),AsXSn 4x35mm2-306(515)m (obwód IIn) 2) Linia kablowa; YAKXS 4x35mm2-456(558)m (obwód IIk) ; słupy oświetleniowe stalowe S-100 CXY-13 szt Lokalizacja inwestycji: Augustów, ul. Wilcza Dz. nr : 1942/25; 1941; 1929; 2035; 1879; 1940; 1939; 1937; 1936; 1935; 1934; 1933; 1932; 2121; 2131; 2122/3; 2123/1; 2123/2; 2124; 2128; 2129; 2130; 2132; 2133; 2135; 2136; 2141; 2142; 2143; 2144; 2300; 2301/5; 2301/6; 2301/7; 2301/8; 2302; 2303/2; 2303/3; 2303/4; 2304; 2305; 2306; 2109/ Inwestor: Gmina Miasto Augustów Augustów, ul. 3 Maja 60 Zespół autorski: Projektant: Ryszard Leńkowski - uprawnienia SUW-41/90 Sprawdzający: Mirosław Konca - uprawnienia Cie-13/86 Płońsk, kwiecień, 2009rok

2 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Kopia warunków przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci ee ZS5-5/738/8669/2008 z dnia Wykaz właścicieli gruntów. Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg DzT /09 z dnia Opis techniczny, obliczenia 3.1 Przedmiot opracowania 3.2 Podstawa opracowania 3.3 Zakres uzgodnień 3.4 Zakres rzeczowy inwestycji 3.5 Stan istniejący 3.6 Urządzenia projektowane Zasilanie urządzeń oświetlenia ulicznego. Sterowanie oświetleniem Linia napowietrzno-kablowa oświetlenia ulicznego Słupy oświetleniowe. Wysięgniki Oprawy oświetleniowe Złącze ZK-1/1P. Rozdzielnica oświetleniowa SO Wykonanie uziemień Wymiana przyłącza do budynku nr Ochrona przepięciowa 3.8 Ochrona przeciwporażeniowa 3.9 Obliczenia 3.10 Uwagi do realizacji inwestycji 4. Zestawienia montażowe linii oświetleniowej część napowietrzna - Zestawienie nr 1 obwód I - AsXSn 2x35mm2 292(306)m odcinek ul.głowackiego- ul. Żurawia -Zestawienie nr 2 obwód IIn - AsXSn 4x25mm2 486(515)m odcinek ul. Głowackiego- ul. Kwaśna 5. Wykazy materiałów Wykaz nr 1 - Linia oświetlenia ulicznego ul. Wilcza Obwód IIk - odcinek linii kablowej YAKXS 4x35mm2 Wykaz nr 2 - Linia oświetlenia ulicznego ul. Wilcza- urządzenia zasilające 6. Rysunki: RYS. NR 1 -Plan trasy projektowanej linii oświetlenia ulicznego : obwód I i obwód II ( IIn+IIk) - ul. Wilcza od ul. Żurawiej do ul. Kwaśnej (mapa w skali 1:1000) z uzgodnieniami RYS. NR 2 -Plan trasy proj. linii nn kablowej zasilającej YAKXS 4x50mm2 wraz z lokalizacją złącza ZK-1/1P i rozdzielnicy SO przy ul. Głowackiego (mapa w skali 1:500) RYS. NR 3 - Plan trasy proj. linii kablowej oświetlenia ulicznego obwód IIk YAKXS 4x35mm2 oraz lokalizacja słupów S-100CXY-ul. Kwaśna do ul. Wojska Polskiego (mapa w skali 1:500) RYS. NR 4 - Schemat zasilania linii oświetlenia ulicznego wraz ze schematem złącza pomiarowego ZK-1/1P i rozdzielnicy oświetleniowej SO 7. Karty katalogowe projektowanych urządzeń: słupy stalowe, wysięgniki, oprawy. 8. Informacja BIOZ 9. Przedmiar robót 10. Oświadczenie projektanta i zaświadczenie o przynależności do PIIB

3 3 O P I S T E C H N I C Z N Y 3.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest budowa linii oświetlenia ulicznego napowietrzno-kablowej w Augustowie przy ulicy Wilczej od ulicy Żurawiej do ulicy Wojska Polskiego wg warunków przyłączenia nr ZS5-5/738/8669/2008 z dnia wydanych przez Zakład Sieci Suwałki. Inwestorem robót objętych niniejszym projektem jak i zleceniodawcą opracowania dokumentacji technicznej jest Gmina Miasto Augustów 3.2. Podstawa opracowania - umowa zawarta z Gminą Miastem Augustów - warunki przyłączenia urządzeń do sieci ee ZS5-5/738/8669/ aktualny wtórnik geodezyjny, - obowiązujące przepisy i normy, - uzgodnienia branżowe. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wykaz właścicieli nieruchomości - Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN ENSTO - Osprzęt do linii napowietrznych nn z przewodami izolowanymi ENSTO - Norma PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 3.3 Zakres uzgodnień Projekt posiada uzgodnienia z: - Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) w Augustowie, - Zakładem Sieci Suwałki, - Telekomunikacją Polską S.A. w Suwałkach, - Urzędem Miasta w Augustowie, - Powiatowym Zarządem Dróg w Augustowie, - Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Augustowie - właścicielami nieruchomości

4 4 3.4 Zakres rzeczowy inwestycji. Projekt niniejszy swym zakresem obejmuje wykonanie następujących robót elektromontażowych: budowę linii kablowej nn zasilającej (odcinki ST ZK-1/1P i ZK- 1/1P SO) YAKXS 4x50mm2, łącznie 5(9)m+92(107)m = 97(116)m montaż złącza zintegrowanego z pomiarem energii ZK-1/1P oraz rozdzielnicy oświetleniowej SO budowę obwodów linii napowietrznej oświetlenia ulicznego (podwieszenie przewodów na istniejących słupach linii komunalnej) : obwód I AsXSn 2x35mm2 292(306)m obwód IIn - AsXSn 4x35mm2 486(515)m budowa dwóch odcinków linii kablowej YAKXS 4x35mm2-2x 2(15)m z SO na słup nr 4 /RPK 10,5/12 do zasilania obwodów oświetleniowych, w tym przewód sterowniczy budowa odcinka kablowego linii oświetleniowej obwód IIk jako ciąg dalszy obwodu IIn (połączenie na słupie nr 7 ul. Kwaśna przez rozłącznik RSA 1/3) - kabel YAKXS 4x35mm2-456(558)m montaż słupów stalowych S- 100/CXY z fundamentami F 150/ szt. montaż wysięgników i opraw oświetleniowych OUSh-150/I: linia napowietrzna (wysięgniki Wo-6, Wo-4, Wo-5) 20 szt.: linia kablowa wysięgniki St-Y/C 1,5m 1-ramienne 12 szt., 2-ramienne 1 szt.. oprawy 14szt. wykonanie uziemień 4 szt wykonanie przyłącza napowietrznego AsXSn 4x16mm2-35(37)m do budynku nr 21 ul.wilcza (demontaż przyłącza 4 x AL25-35m) 3.5 Stan istniejący Na terenie objętym niniejszym opracowaniem są wybudowane linie napowietrzne nn komunalne przewodami AsXSn 4x70mm2 zasilane ze stacji 15/0,4kV Głowackiego Linie te zasilają odbiorców energii przy ulicy Wilczej od ul. Żurawiej do ul. Kwaśnej. Na odcinku ul. Wilczej od ul. Kwaśnej do ul. Wojska Polskiego znajduje się linia napowietrzna nn komunalna 4xAL50 prowadzona od ul. Żytniej. Ulica Wilcza na odcinku projektowanego oświetlenia jest drogą miejską, z wyjątkiem ulic Głowackiego i Kwaśnej, które są drogami powiatowymi. W miejscu przyłączenia projektowanych obwodów oświetleniowych napowietrznych (słup 4/RPK-10,5/12) przy ul. Głowackiego występuje sieć niskiego napięcia z przewodami AsXSn 4x70 jako komunalna i AsXSn 4x35 jako oświetleniowa.

5 5 W projekcie nie przewiduje się żadnej wycinki drzew. Ulica Wilcza nie jest okrawężnikowana, a nawierzchnia drogi nie utwardzona. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa w jakim obszarze znajduje się docelowo pas drogowy. W zaznaczonym na mapie zakresie opracowania geodezyjnego występuje następujące uzbrojenie terenu: -sieć wodociągowa, -napowietrzna sieć telekomunikacyjna, -ziemna sieć telekomunikacyjna, -napowietrzne linie niskiego napięcia,kablowe przyłącza nn do budynków, -kable elektroenergetyczne 15kV i 0,4kV -kanalizacja ściekowa. Z uwagi na możliwość występowania innego uzbrojenia niezinwentaryzowanego i niepokazanego na planie, należy zachować bardzo dużą ostrożność przy pracach ziemnych. Wszelkie roboty ziemne należy poprzedzić wykopami kontrolnymi, szczególnie w miejscach ustawienia słupów(wykopy pod fundamenty) i kopania rowów kablowych. 3.6 Urządzenia projektowane Zasilanie urządzeń oświetlenia ulicznego. Sterowanie oświetleniem. Zgodnie z warunkami przyłączenia urządzeń do sieci kable YAKXS 4x35mm2-2x2(15)m zasilające poszczególne obwody linii oświetlenia ulicznego będą podłączone w rozdzielnicy oświetleniowej SO usytuowanej przy istniejącym słupie nr 4/RPK-10,5/12 stojącym w obrębie skrzyżowania ulic Wilczej i Głowackiego na działce nr 2136 i wyprowadzone na ten słup. Do rozdzielnicy SO doprowadzony będzie kabel zasilający nn YAKXS4x50mm2-92(107)m ze złącza zintegrowanego z pomiarem energii, które to zostanie ustawione przy stacji transformatorowej 15/0,4kV Głowackiego Kabel YAKXS 4x50mm2-5(9)m będzie wyprowadzony z pola nr 10 rozdzielnicy nn stacji do złącza ZK-1/1P. Przewidziano sterowanie pracą oświetlenia w sposób automatyczny i ręczny. Przełącznik rodzaju pracy znajduje się w rozdzielnicy SO. Sterowanie automatyczne polegać będzie na podaniu napięcia na cewkę stycznika z przewodu linii oświetleniowej na słupie nr 4/RPK-10,5/12 jedną żyłą kabla zasilającego obwód nr I. Zestawienie materiałów na budowę linii kablowej zasilającej zawiera Wykaz nr Linia napowietrzno-kablowa nn oświetlenia ulicznego. Na ul. Wilczej przy od ul. Żurawiej do ul. Wojska Polskiego projektuje się wykonanie dwóch obwodów linii oświetlenia ulicznego. Obwód I jako napowietrzny

6 6 przez podwieszenie przewodów AsXSn 2x35mm2 na istniejących słupach linii napowietrznej komunalnej nn i obwód II złożony z dwóch odcinków: linii napowietrznej AsXSn 4x35mm2(obwód IIn) na istniejących słupach linii nn oraz linii kablowej oświetleniowej kablem YAKXS 4x35mm2 (obwód IIk) ze słupa nr 7/RPK-10,5/10 przy ul. Kwaśnej w kierunku ul. Wojska Polskiego. Połączenie dwóch odcinków nastąpi na słupie nr 7/RPK-10,5/10 z wykorzystaniem rozłącznika RSA 1/3. Trasę projektowanych linii napowietrznych i kablowych, miejsce ustawienia złącza z pomiarem energii oraz rozdzielnicy SO oraz lokalizację projektowanych słupów oświetleniowych stalowych pokazano na RYS. NR E-01(skala 1:1000) oraz E-02,E-03 (w skali 1:500). - Obwód nr I Ul.Wilcza -(odcinek ul. Żurawia - ul. Głowackiego): linia napowietrzna AsXSn 2x35mm2-306m podwieszona między słupami nr 4/RPK-10,5/12 (ul.głowackiego) i nr 1/N-10,5/12 (ul.wilcza). Zastosować naprężenie przewodów 37,5 MPa. Obwód będzie zasilany z rozdzielnicy SO kablem YAKXS 4x35mm2-2(15)m. Zabezpieczenie obwodu wyłącznik instalacyjny nadmiarowoprądowy S 301- C20A. Na przewodach linii zainstalować zestawy do zakładania uziemiaczy przenośnych SOT 208, po dwa przy istniejących słupach nr 8 i 1. - Obwód nr II (IIn i IIk) a) obwód IIn ul.wilcza (odcinek ul. Głowackiego ul. Kwaśna): - linia napowietrzna AsXSn 4x35mm2-515m podwieszona między słupami nr 4/RPK-10,5/12 (ul. Głowackiego) i nr 7/RPK-10,5/10 (ul. Kwaśna). Do zasilania lamp należy wykorzystać cztery przewody linii ( rozdzielnica SO obwody IIA,IIB,IIC i wspólny przewód PEN), podłączając co czwartą oprawę do każdego z obwodów. Na schemacie zasilania RYS. NR E-04 dużymi literami A,B,C podano przyłączenie lamp oświetleniowych do poszczególnych przewodów obwodu II na określonych słupach. W obwodzie IIn linii napowietrznej zastosować naprężenie przewodów 27,5 MPa. Obwód będzie zasilany z rozdzielnicy SO kablem YAKXS 4x35mm2-2(15)m. Zabezpieczenie obwodów wyłączniki instalacyjne nadmiarowoprądowe S 301- C20A. Na przewodach linii napowietrznej zainstalować zestawy do zakładania uziemiaczy przenośnych SOT 208, po cztery przy istniejących słupach nr 9 i 7 ( ul. Kwaśna). Wykaz materiałów na budowę obwodów linii oświetleniowej napowietrznej (obwód I i IIn) zawiera odpowiednio zestawienie nr 1 i 2.

7 7 b) obwód IIk (odcinek ul. Kwaśna słup nr 7/RPK-10,5/10 ul. Wojska Polskiego):kabel YAKXS 4x35mm2-558m. Odcinek linii oświetleniowej kablowej zabezpieczyć wzdłużnie na słupie nr 7 rozłącznikiem bezpiecznikowym RSA 1/3 (wkładki WT- 1/gF 25A-3 szt.). Trasa linii kablowej przebiegać będzie między innymi po działkach prywatnych, co wynika z planu zagospodarowania przestrzennego przewidującego szerokość pasa drogowego ul. Wilczej w wymiarze ok. 17m na tym odcinku. Ze względu na brak zgody właścicieli i współwłaścicieli działek o nr 1930, 1937 i 1938 na prowadzenie kabla i ustawienie słupa, linia będzie prowadzona w działce miejskiej. Trasa linii kablowej oraz miejsca ustawienia słupów oświetleniowych typu S-100 CXY pokazano na RYS. NR E-03(skala 1:500). W ulicy Kwaśnej, zgodnie z decyzją Powiatowego Zarządu Dróg, przejście poprzeczne kabla wykonać w rurze STS 110, którą umieścić metodą przecisku 8m. Budowa linii kablowych nn. Wykopy, układanie kabli. Wykopy pod linie kablowe należy wykonać sposobem ręcznym ze względu na występujące uzbrojenie terenu. W projektowanych wykopach kable należy układać na umieszczonej na dnie wykopu dodatkowej warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm oraz zasypać najpierw warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, liczonej od górnej powierzchni kabla, a następnie - gruntem rodzimym (15cm) zagęszczanym warstwami za pomocą np. wibratora mechanicznego. Projektowane kable nn należy układać na warstwie piasku linią falistą. Kable należy układać na głębokościach odniesionych do projektowanych rzędnych terenu, nie mniejszych niż 0,8 m. Kable na całej długości należy przykryć folią koloru niebieskiego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. Pozostawić zapasy kabla przy złączach, przepustach i słupach. Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach charakterystycznych tj. wejście do rur przepustowych. W miejscach skrzyżowąń i zbliżeń projektowanego kabla z urządzeniami uzbrojenia terenu oraz przy przejściach kabla pod jezdniami i wjazdami na posesje zaprojektowano osłony rurowe do kabli typu SRS 110, DVK 75, KR 75,A160PS, A110PS i A58PS AROT. Długości poszczególnych osłon rurowych i miejsce ich ułożenia pokazano na RYS. NR E-02,E Słupy oświetleniowe. Wysięgniki. Przewody linii napowietrznych podwieszone będą na istniejących słupach żelbetowych ŻN i betonowych wirowanych E. Wysięgniki oświetleniowe na te słupy należy wykonać z rury (rura stalowa ocynkowana ogniowo Φ 60) z kątem rozwarcia 15º.

8 8 Przewiduje się montaż trzech typów wysięgników: Wo-4; Wo-5; Wo-6 o różnych długościach ramienia. Długość części pionowej dla wysięgników Wo-4 i Wo-5, przeznaczonych na słupy z żerdzi E, wynosi 0,7m, a dla Wo-6 (słupy ŻN) 0,5m. Dla wysięgników Wo-4 i Wo-5 zastosować element usztywniający Ew. Wysięgniki Wo-6 osadzić w jarzmie wąskim montowanym na wierzchołku słupa. Dane szczegółowe dotyczące wysięgników projektowanych na istniejących słupach zawiera zestawienie nr 1 i 2. W linii oświetleniowej kablowej będą zastosowane słupy stalowe cylindryczne typu S-100CXY osadzone na fundamencie F 150/200 (0,3x0,3x1,5m). Projektuje się wysięgniki typu St-Y/C 1,5m (końcówka rury Φ 60), jednoramienne i dwuramienny. Słupy i wysięgniki pomalować fabrycznie na kolor RAL 3005 Weinlot. W słupach S-100CXY zastosować złącza kablowe do słupów oświetleniowych IZK- 4 (01, 02, 03). Izolacyjne złącze bezpiecznikowe wyposażyć we wkładkę Bi-Wts- 6A. Producentem urządzeń jest Elektromontaż Rzeszów. Zestawienie materiałów na budowę linii oświetleniowej kablowej (obwód IIk) zawiera Wykaz nr Oprawy oświetleniowe Do oświetlenia ulicznego przewidziano oprawy oświetleniowe typu Luna OUSh-150/I (ELGO Gostynin) z lampą sodową SON-T PLUS 150W. W wysięgniki należy wciągnąć przewód YDYp 3x2,5mm2. W liniach napowietrznych zamontować osłony bezpiecznikowe SV z wkładką bezpiecznikową Bi-Wts- 6A dla każdej oprawy oświetleniowej Złącze ZK-1/1P. Rozdzielnica oświetleniowa SO Projektowane urządzenia oświetlenia ulicy będą zasilane oddzielnym obwodem ze stacji 15/0,4 Głowackiego pole nn nr 10. Złącze kablowe zintegrowane z pomiarem energii ZK-1/1P ustawione przy budynku stacji będzie złączem trzykomorowym, w tym dwie komory zostaną wyposażone w rozłączniki bezpiecznikowe RBK 00 (przedlicznikowy i zalicznikowy), a licznik z zabezpieczeniem przedlicznikowym w postaci wyłącznika instalacyjnego nadmiarowoprądowego S 301- C32A/10kA znajdzie się w górnej komorze. Drzwiczki należy wyposażyć w zamki typu Master Key z wkładkami B3 dla komory z RBK 00 przedlicznikowym. Pozostałe dwa zamki wyposażyć we wkładki typu B4. Rozdzielnica oświetleniowa SO będzie ustawiona przy istniejącym słupie nr 4 na działce nr Drzwiczki skrzynki należy wyposażyć w zamek typu Master Key z wkładką B4.

9 9 Obudowę złącza ZK-1/1P (wymiary 530x250x2105) i rozdzielnicy SO (800x620x1485) należy wykonać z estroduru i posadowić na prefabrykowanych fundamentach. Szynę PEN w obu skrzynkach należy uziemić ( Ruz < 30Ω). Wyposażenie złącza i rozdzielnicy SO pokazano na RYS. NR E-04.-Schemat zasilania Wykonanie uziemień. Projekt przewiduje uziemienie: szyny PEN złącza ZK-1/1P i rozdzielnicy SO, ograniczników przepięć zainstalowanych na przewodach linii napowietrznych i słupów stalowych w linii oświetleniowej kablowej (obwód IIk) oraz przewodu PEN. Uziomy należy wykonać w następujących miejscach i w niżej podany sposób: - uziom poziomy ułożyć w rowie kablowym i połączyć z uziomem stacji, co zapewni uziemienie szyny PEN ZK-1/1P i SO oraz słupa nr 4/RPK-10,5/12 (przewód PEN i ograniczniki przepięć) - uziom poziomy i pionowy: uziemienie słupa nr 1/N-10,5/12 (przewód PEN i ograniczniki przepięć) - uziom poziomy łączący słupy nr 7/RPK-10,5/10 i 13/S-100/CXY ułożyć w rowie kablowym i uziemić ograniczniki przepięć i wszystkie słupy stalowe. W złączach słupów stalowych S-100 CXY nr 7 i 13 wykonać uziemienie przewodu PEN. Wszystkie słupy stalowe połączyć z przewodem PEN. Uziomy poziome wykonać z płaskownika ocynkowanego FeZn 25x4, a uziom pionowy z wykorzystaniem systemu uziomów pomiedziowanych Galmar 17,2mm Wymiana przyłącza do budynku nr 21 Ze względu na małą odległość przewodów 4xAL 25 przyłącza zasilającego budynek nr 21 przy ul. Wilczej od projektowanego słupa oświetleniowego nr 2, przyłącze to należy wymienić na izolowane i wykonać przewodem AsXSn 4x16mm2 35(37)m. Słup istniejący linii napowietrznej należy wypionować i wzmocnić posadowienie płytą ustojową U Ochrona przepięciowa. Na istniejących słupach nr 1/N-10,5/12; nr 4/RPK-10,5/12 przy ul. Głowackiego i nr 7/RPK-10,5/10 przy ul. Kwaśnej przewidziano montaż ograniczników przepięć typu ASA A 0,66/5/B. Należy wykonać uziemienia tych słupów zgodnie z projektem. Rezystancja uziemienia nie może przekraczać 10Ω. Ogranicznik przepięć zainstalować również na przewodzie sterowniczym.

10 Ochrona przeciwporażeniowa. Zaprojektowane linie oświetlenia ulicznego pracować będą w układzie TN-C. Dodatkowym środkiem ochrony przed dotykiem pośrednim będzie samoczynne wyłączenie zasilania w czasie nie dłuższym niż 5 s. Dobrane zabezpieczenia i przedstawione rozwiązania techniczne spełniają powyższe warunki, co potwierdzają wyniki obliczeń w pkt Obliczenia Projektowana oprawa -150W; cosφ=0,85; Un=230V Przyjęto współczynnik do obliczenia prądu rozruchu lampy równy 1,6. a) ul. Wilcza obwód I - bilans mocy, sprawdzenie obciążalności elementów układu i spadku napięcia Nazwa Ps cosϕ Iobl/Ir W - A Lampa ośw.ulicz ,85 0,77 8 opr. ośw. Razem: ,85 * - na słupie ** - S301C/20A w szafce SO 1,23 6,16 9,86 20** - sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania Ibn Linia Idd Idd> L ΔU% A mm2 A Iobl m 6* 2xYDYp 2,5 27 OK. - AsXSn 2x OK 306 0,61 Miejsce zwarcia Transformator Linia ( mm2) L (m) Ibn (A) R(Ω) X(Ω) Z(Ω) Izw 1-faz (A) Iw (A) ocena opr.ośw. na sł nr 1/N-12/10 TR 250kVA 0,01 0,03 YAKXS 4x ,21 0,13 YAKXS 4x ,07 0,04 AsXSn2x ,53 0,05 Razem: 20* 0,82 0,25 0,86 213,9 120 Iz>Iw OK *- S 301 C/20 A w szafce SO

11 11 b) ul. Wilcza-obwód II Oprawy są przyłączone do tego samego obwodu na co trzecim słupie - oznaczenie słupa ( miejsce przyłączenia) literami A, B i C na RYS. NR E-04. Obwód II to trzy obwody jednofazowe II A, II B i II C. - bilans mocy,sprawdzenie obciążalności elementów układu i spadku napięcia dla obwodu II A Nazwa Ps cosϕ Iobl/Ir (W) - (A) Lampa ośw.ulicz ,85 0,77 9 opr. ośw. Razem: ,85 1,23 6,93 11,1 20** Ibn Linia Idd Idd> L ΔU% (A) mm2 (A) Iobl (m) 6* 2xYDYp 2,5 27 OK. - AsXSn 4x35+ YAKXS 4x35 * - na słupie ** - S301C/20A w szafce SO w obwodach II A, II B i II C. - sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania 112 OK ,08 Miejsce zwarcia Linia ( mm2) L (m) Ibn (A) R(Ω) X(Ω) Z(Ω) Izw 1-faz (A) Iw (A) ocena opr.ośw. na słupie nr 13/S-100CXY TR 250kVA 0,01 0,03 RSA WT- YAKXS 4x ,21 0,13 1/gF YAKXS 4x ,07 0,04 25A** AsXSn 4x ,84 0,09 YAKXS 4x ,95 0,08 Razem 20* 2,08 0,37 2,11 87,2 62 Iz>Iw OK *- S 301 C/20 A w szafce SO ** - zabezpieczenie wzdłużne wkładka bezp. na słupie nr 7, k=2, Uwagi do realizacji inwestycji - wyznaczenie trasy linii kablowych, miejsc ustawienia projektowanych słupów oraz inwentaryzację wybudowanych urządzeń powinien wykonać uprawniony geodeta, - stosować się do uzgodnień branżowych, - wszystkie wykopy wykonać sposobem ręcznym ze względu na istniejące uzbrojenie terenu

12 12 - opis niniejszy stanowi integralną część projektu budowlanego. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami - stosowane materiały powinny posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania - zastosować osprzęt firmy ENSTO do linii napowietrznych nn izolowanych - ilość materiałów ogółem to suma materiałów ujętych w : zestawieniach nr 1 i 2 oraz w wykazach nr 1 i 2. - przed wejściem z robotami na teren prywatny fakt ten uzgodnić z właścicielem posesji - całość robót podlega odbiorowi technicznemu Opracował:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY LINII nn PODWIESZENIE LINII

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO Obiekt: Droga gminna w m. Czyżemin w km 0+3+050 3+30 Działki nr 85, 123, 128 w Obrębie 2 CZYŻEMIN Gm. DŁUTÓW, pow. pabianicki Branża: Inwestor: Drogowa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (STADIUM)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (STADIUM) INWESTOR: GMINA TUSZYN UL. PIOTRKOWSKA 2/4 95-080 TUSZYN PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (STADIUM) PRZEDMIOT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII N.N. W ZWIĄZKU Z INSTALOWANIEM OŚWIETLENIA ULICY TUSZYŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU SPIS RYSUNKÓW

WYKAZ PROJEKTU SPIS RYSUNKÓW WYKAZ PROJEKTU 1. Metryka projektu,. Wykaz projektu, 3. Warunki przyłączenia dla zasilania oświetlenia ulicznego dróg wewnętrznych osiedlowych w rejonie ulic: Lwowska Słoneczna w Brzegu, wydane przez RD

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ELFRO inż. Henryk Fronczek 18-400 Łomża ul. Bawełniana 36 tel. (86) 216 08 81; 0 509 87 85 90 Egz.nr... P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza kablowego nn Temat: przyłącze kablowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY B I U R O P R O J E K T O W E ELEKTROENERGETYKA, TELEKOMUNIKACJA, AUTOMATYKA, SYSTEMY ALARMOWE, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TYTUŁ OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć.

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć. 1. Wstęp. SPIS TREŚCI 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny. 2.1 Zasilanie oświetlenia drogi lokalnej ul Dworcowej Górnej w 2.2 Dobór słupów i opraw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź Inwestor / Zamawiający: PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Miasto ul. Tuwima 58 90-021 Łódź Jednostka projektowa: Alexandrite Group Monika Kidyba ul. Zubrzyckiego 13 lok. 11 44-100 Gliwice Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inŝ. Krzysztof Sawczuk 19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087) 5202467

PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inŝ. Krzysztof Sawczuk 19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087) 5202467 PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inŝ. Krzysztof Sawczuk 19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087) 5202467 OBIEKT : Przebudowa ul. Kolejowej i Sportowej od km 0+000 do km 0+891,00 zlokalizowanych na

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ELFRO inż. Henryk Fronczek 18-400 Łomża ul. Bawełniana 36 tel. (86) 216 08 81; 0 509 87 85 90 Egz.nr... P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza kablowego nn Temat: przyłącze kablowe

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. przyłącza energetycznego kablowego nn. Miedzna Drewniana gm. Białaczów działka nr 1404/35 woj. łódzkie. Przepompownia ścieków P2

Projekt techniczny. przyłącza energetycznego kablowego nn. Miedzna Drewniana gm. Białaczów działka nr 1404/35 woj. łódzkie. Przepompownia ścieków P2 Projekt techniczny przyłącza energetycznego kablowego nn Adres : Obiekt : Miedzna Drewniana gm. Białaczów działka nr 1404/35 woj. łódzkie Przepompownia ścieków P Inwestor : Gmina Białączów ul. Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ZALICZNIKOWYCH KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH I NAPOWIETRZNYCH TELEFONICZNYCH CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI. Polanica Zdrój 2006r.

PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI. Polanica Zdrój 2006r. ZADANIE PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU TEMAT OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI BRANŻA ELEKTRYCZNA INWESTOR GMINA POLANICA ZDRÓJ PROJEKTANT mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Zakres opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Zakres opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Słupca ulica Słoneczna, Powstańców Wlkp., Wojska Polskiego, 22 Lipca, Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. linia kablowa nn oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm 2, l=114m, (l całk. =150m)

Projekt budowlany. linia kablowa nn oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm 2, l=114m, (l całk. =150m) Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Branża: Obiekt: elektryczna linia kablowa nn oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm 2, l=114m, (l całk. =150m) Adres obiektu: ul. Armii

Bardziej szczegółowo

Nr EKW:M.E1.0. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi MACINOWICE Pompownia ścieków Ps1 na działce Nr 179/2 Część elektryczna -opis techniczny

Nr EKW:M.E1.0. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi MACINOWICE Pompownia ścieków Ps1 na działce Nr 179/2 Część elektryczna -opis techniczny SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Zasilanie projektowanej pompowni 2.1 Wykonanie przyłącza 2.2 Złącze kablowo-pomiarowe 2.3 Zasilanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 28-512 Bejsce. REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE. Branża: ELEKTRYCZNA. Projektant:

PROJEKT WYKONAWCZY. 28-512 Bejsce. REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE. Branża: ELEKTRYCZNA. Projektant: PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce TEMAT: REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE Branża: ELEKTRYCZNA Projektant: inż. Zegan Juliusz nr upr. 216/2002 Styczeń - 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Projekt budowy oświetlenia parkingu w sołectwie Stanica, w związku z inwestycją pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. KARTA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Podstawa opracowania 2.2. Dane wyjściowe do projektu 2.3. Zakres opracowania 2.4. Zasilanie przepompowni ścieków 2.5. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA.

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Stadium, temat : PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIA ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Branża : ELEKTRYCZNA Zleceniodawca : SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY ULIC DOMINIK KWAŚNIK BRZEZINY 12, 26-670

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA-ORŁOWO ul.wierzbowa 25 tel. (058)624-87-77 tel. fax (058)344-16-12 e-mail: edbud7@wp.pl NIP: 586-106-57-65 Bank Pocztowy S.A. Oddział Okręgowy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

Egz. 1 PROJEKT TECHNICZNY - ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA. DROGOWEGO w MIEJSCOWOŚCI WITOSZEWO GMINA ZALEWO.

Egz. 1 PROJEKT TECHNICZNY - ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA. DROGOWEGO w MIEJSCOWOŚCI WITOSZEWO GMINA ZALEWO. Egz. 1 PROJEKT TECHNICZNY - ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO w MIEJSCOWOŚCI WITOSZEWO GMINA ZALEWO część II IŁAWA MARZEC 2008r - 2 - PROJEKT TECHNICZNY - branża elektryczna Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt budowlany : Oświetlenie uliczne Czarnków ulice Nowa, Kolejowa, Naramowskiego Inwestor : Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków Sporządził

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Zasilanie budynku w energię elektryczną. 3. Oświetlenie parkingu

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Zasilanie budynku w energię elektryczną. 3. Oświetlenie parkingu ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1. Opis techniczny- etap II 2. Obliczeń natężenia oświetlenia 3. Karta katalogowa opraw oświetlenia zewnętrznego 4. Projekt zagospodarowania terenu - etap II 5. Schemat zasilania - etap

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENIA

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne zewnętrzne etap I. przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz.

Instalacje elektryczne zewnętrzne etap I. przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz. nstalacje elektryczne zewnętrzne etap na terenie Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz. KPT ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz Strona 1 SPS TREŚC : 1. Strona

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne Zakład Projektowo Usługowy "PROJEKT" Stanisław Olejnik Data opracowania: 2011-06-06 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne Adres inwestycji: Dowspuda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Adres - Kolonia Radzanek, dz. nr 20, 191/9 oraz 92 i 190 gmina Maszewo. Inwestor - Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo

PROJEKT BUDOWLANY. Adres - Kolonia Radzanek, dz. nr 20, 191/9 oraz 92 i 190 gmina Maszewo. Inwestor - Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo PROJEKT BUDOWLANY BranŜa - ELEKTRYCZNA Obiekt - Budowa oświetlenia ulicznego Adres - Kolonia Radzanek, dz. nr 20, 191/9 oraz 92 i 190 gmina Maszewo Inwestor - Gmina Maszewo, Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Konarzewie

Przedszkole w Konarzewie Projekt Wykonawczy Oświetlenia Zewnętrznego Przedszkola w Konarzewie Przedszkole w Konarzewie Konarzewo, ul. Kościelna nr działki 562/3 (gmina Dopiewo) PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA , PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA nazwa inwestycji adres inwestycji inwestor Budowa boiska sportowego w Starym Węglińcu. Stary Węgliniec dz. nr 495,498 obr. 0007-Stary Węgliniec AM2

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217 OPIS TECHNICZNY... 2

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217 OPIS TECHNICZNY... 2 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Tytuł: Inwestor: Urząd Miejski w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno OPIS TECHNICZNY... 2 1 Podstawa opracowania. 2 2 Zakres opracowania 2 3 Charakterystyka obiektu 2 4 Zalicznikowa

Bardziej szczegółowo

RG-DIK.I.7226.37.2015 Kawęczyn, dn.02. 09.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

RG-DIK.I.7226.37.2015 Kawęczyn, dn.02. 09.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE RG-DIK.I.7226.37.2015 Kawęczyn, dn.02. 09.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie Udzielania Zamówień

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIA ULICZNEGO

OŚWIETLENIA ULICZNEGO PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIA ULICZNEGO OBIEKT OŚWIETLENIE ULICY ADRES MIERZYN UL MIERZYŃSKA - WĘDROWNA DZ NR 337, 339, 746 OBRĘB MIERZYN BRANśA ELEKTROENERGETYCZNA INWESTOR GMINA DOBRA SZCZECIŃSKA DOBRA

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie drogowe w miejscowości Czerńczyce dz. nr 144 i 179

Oświetlenie drogowe w miejscowości Czerńczyce dz. nr 144 i 179 Zakład Usług Inwestycyjno-Remontowych i Pomiarów Elektrycznych inż. Bogdan Cybertowicz NIP: 613-000-06-45 TELEFON: +48 075 721 03 08 ADRES KORESPONDENCYJNY: +48 601 557 270 ul. Zawidowska 4a FAX: +48 075

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DO PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DO PLACU ZABAW PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DO PLACU ZABAW Adres: dz. nr 5 obręb Warnik gmina Kołbaskowo, powiat policki Inwestor: Gmina Kołbaskowo Kołbaskowo 106 72-001 Kołbaskowo Autor: Branża: ELES

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Władysława Łokietka i ul. Trzech Kotwic w Brzegu WYKAZ PROJEKTU

Budowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Władysława Łokietka i ul. Trzech Kotwic w Brzegu WYKAZ PROJEKTU WYKAZ PROJEKTU 1. Metryka projektu, 2. Wykaz projektu, 3. Uzgodnienie trasy budowy drogi wewnętrznej pomiędzy ulicami Władysława Łokietka i Trzech Kotwic w Brzegu, wydane przez RE Brzeg, znak: RE9/3/TE/P/SO/1694/6737/06/15089

Bardziej szczegółowo

4.1. Sprawdzenie doboru kabla...str.8 4.2. Obliczenia procentowego spadku napięcia...str.8. 5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW...str.9

4.1. Sprawdzenie doboru kabla...str.8 4.2. Obliczenia procentowego spadku napięcia...str.8. 5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW...str.9 1. STANDARDOWY KOSZT WYKONANIA PRZYŁĄCZA...str.2 2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2.1. Przedmiot opracowania...str.3 2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu...str.3 2.3. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania są : zlecenie Inwestora t.j. Gminy Ropczyce 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1, Projekt Budowlany i Wykonawczy: Budowa ulicy łączącej ul. ks. Siewierskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

Firma Projektowo Usługowa ELEKTRO SET 58-300 Wałbrzych, ul. Wyspiańskiego 13/1, tel. 601 799 924

Firma Projektowo Usługowa ELEKTRO SET 58-300 Wałbrzych, ul. Wyspiańskiego 13/1, tel. 601 799 924 Firma Projektowo Usługowa ELEKTRO SET 58-300 Wałbrzych, ul. Wyspiańskiego 13/1, tel. 601 799 924 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Temat: Branża: Stadium: Obiekt: Adres obiektu: Inwestor: Wymiana

Bardziej szczegółowo

2. Opis techniczny. 2.1. Podstawa opracowania

2. Opis techniczny. 2.1. Podstawa opracowania 2. Opis techniczny. 2.1. Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowi zlecenie Inwestora : Urząd Gminy Lichnowy, 82-224 Lichnowy, ul. Tczewska 6 do Biura Projektowo Inwestycyjnego Hydro-Term, 82-200

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES: 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI:

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES: 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES: NAZWA INWESTYCJI: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM UL. ZAMENHOFA 2B 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA BUDOWANYM SKRZYŻOWANIU ULIC SIEWNA ZĘBCOWSKA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany branża elektryczna zagospodarowanie terenu podwórka 1

Projekt budowlany branża elektryczna zagospodarowanie terenu podwórka 1 Projekt budowlany branża elektryczna zagospodarowanie terenu podwórka 1 Spis zawartości: Strona tytułowa stron 1 Spis zawartości stron 1 Zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stron 1 Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ISE INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE PROJEKTY KOSZTORYSY NADZORY MGR INŻ. ANDRZEJ HODAKOWSKI REGON: 490594089 33-300 NOWY SĄCZ, UL. DUNAJEWSKIEGO 12/1 NIP: 734-115-35- e-mail: ahodakow- 82 tel.: (018) 442

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

ANDBART Usługi Elektryczne

ANDBART Usługi Elektryczne ANDBART U s ł u g i E l e k t r y c z n e A n d r z e j B a r t o s i k p r o j e k t y n a d z o r y p o m i a r y Telefon: + 48 607 35 90 45 e mail: andbartosik@wp.pl + 48 046 832 30 27 BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TOM 5.1/3. 1.1. Przedmiot opracowania...4 1.2. Podstawa opracowania...4 1.3. Cel i zakres opracowania...4 1.4. Materiały wyjściowe...

SPIS ZAWARTOŚCI TOM 5.1/3. 1.1. Przedmiot opracowania...4 1.2. Podstawa opracowania...4 1.3. Cel i zakres opracowania...4 1.4. Materiały wyjściowe... SPIS ZAWARTOŚCI TOM 5.1/3 I. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP...4 1.1. Przedmiot opracowania...4 1.2. Podstawa opracowania...4 1.3. Cel i zakres opracowania...4 1.4. Materiały wyjściowe...4 2. BILANS MOCY...5

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych Aleksandrów Kujawski z/s w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Odolion

Projekt budowlany. Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych Aleksandrów Kujawski z/s w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Odolion PROGRES mgr inż. Andrzej Filipczak W łaściciel PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 87-822 Włocławek e-mail : pwprogres@o2.pl ul. Krzywa Góra 8/10 tel. kom. 0-601-63-66-75 Projekt budowlany 1 Temat Obiekt Adres

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE CHEMAR-I Ryszard Wiatr. 58-420 Lubawka, ul. 40 Lecia WOP 13. Tel/ Fax : (075) 7411216, 0605 554 232

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE CHEMAR-I Ryszard Wiatr. 58-420 Lubawka, ul. 40 Lecia WOP 13. Tel/ Fax : (075) 7411216, 0605 554 232 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE CHEMAR-I Ryszard Wiatr 58-420 Lubawka, ul. 40 Lecia WOP 13 Tel/ Fax : (075) 7411216, 0605 554 232 NIP: 614-120-79-99 email: wiatr34@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WDROŻENIOWA ELEKTROTECHNIKI ELPROJEKT s.c. Tadeusz Koryzno, Bogusław Pokojski

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WDROŻENIOWA ELEKTROTECHNIKI ELPROJEKT s.c. Tadeusz Koryzno, Bogusław Pokojski 1 PRACOWNIA PROJEKTOWO-WDROŻENIOWA ELEKTROTECHNIKI ELPROJEKT s.c. Tadeusz Koryzno, Bogusław Pokojski 10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 13 / 320 tel./fax ( 0-89 ) 534 13 27 NIP : 739-00-10-948. PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

9. Opis techniczny Stan istniej Projektowane o wietlenie drogowe

9. Opis techniczny Stan istniej Projektowane o wietlenie drogowe 9. Opis techniczny Stan istniejący Omawiany obręb miejscowości Mnichowo os. RóŜane dz. 28/1, 127/9, 45 nie posiada w chwili obecnej oświetlenie drogowe. Projektowane oprawy oświetleniowe zasilane będą

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano -Wykonawczy

Projekt Budowlano -Wykonawczy Projektowanie architektoniczne i plastyczne Irena Gierczyk Ul. Roentgena 5/4 50-362 Wrocław NIP 898-002 Projekt Budowlano -Wykonawczy Temat : Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Zadanie. Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Budowa linii kablowej nn-0,4 kv oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w Malborku przy ul. Zakopiańskiej.

Projekt budowlany. Budowa linii kablowej nn-0,4 kv oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w Malborku przy ul. Zakopiańskiej. 1 Projekt budowlany Tytuł: Budowa linii kablowej nn-0,4 kv oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w Malborku przy ul. Zakopiańskiej Nazwa obiektu: Sieć elektroenergetyczna nn-0,4 kv Adres obiektu: Malbork

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie skweru im. HILAREGO KRZYSZTOFIAKA u zbiegu ulic Gen. J. Hallera i Obr. Weterplatte w Katowicach. Budowa: oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie skweru im. HILAREGO KRZYSZTOFIAKA u zbiegu ulic Gen. J. Hallera i Obr. Weterplatte w Katowicach. Budowa: oświetlenie zewnętrzne P R Z E D M I A R R O B Ó T Oświetlenie skweru im. HILAREGO KRZYSZTOFIAKA u zbiegu ulic Gen. J. Hallera i Obr. Weterplatte w Katowicach Budowa: Zamawiający: oświetlenie zewnętrzne Miejski Zarząd Ulic i

Bardziej szczegółowo

Przebudowę systemu oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Wojciechów opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasocin.

Przebudowę systemu oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Wojciechów opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasocin. Wojciechów I 732 1. Podstawa, cel i zakres opracowania Przebudowę systemu oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Wojciechów opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasocin. Niniejszy projekt jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oświetlenie Rynku Miejskiego zasilane ze stacjitrafo ZOR SO nr 2 etap II

Przedmiar robót. Oświetlenie Rynku Miejskiego zasilane ze stacjitrafo ZOR SO nr 2 etap II Przedmiar robót Oświetlenie Rynku Miejskiego zasilane ze stacjitrafo ZOR SO nr 2 etap II Nazwa i kod CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45311100-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU INDYWIDUALNYCH GARAŻY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU INDYWIDUALNYCH GARAŻY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH RupHOUSE - Paweł Rupniewski BIURO PROJEKTOWE Autorska Pracownia Projektowa ul. Ogrodowa 31 05-420 Józefów ul. Zawiszy Czarnego 31 05-420 Józefów tel. +48 602 641 042 mail: prupniewski@gmail.com tel. (022)

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie ul. Piłsudskiego w Markach

Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie ul. Piłsudskiego w Markach Spis treści Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Inwestor 1.4 UŜytkownik

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 WROCŁAW. WROCŁAW ul. Zielna Obręb Psie Pole, AM - 22, Działka nr: 38dr, 91/5dr, 39, 66

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 WROCŁAW. WROCŁAW ul. Zielna Obręb Psie Pole, AM - 22, Działka nr: 38dr, 91/5dr, 39, 66 ARCHEM Pracownia Projektowa architekt Ewa Postróżna-Wajzer Wrocław- ul. Brzechwy 3a tel./fax.:71-352-86-99 tel.kom. 608-677-221 e-mail: ewa.wajzer@interia.pl INWESTOR Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul.

Bardziej szczegółowo

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Skwierzyna, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna. Opracowali: Branża: Imię i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Skwierzyna, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna. Opracowali: Branża: Imię i nazwisko Uprawnienia: Podpis: i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś PROJEKT BUDOWLANY Branża: Nazwa inwest. i miejsce lokalizacji: Zakres proj. Inwestor: ELEKTRYCZNA Przebudowa dróg gminnych, zadanie 1: część ul. Dworcowej i ul.

Bardziej szczegółowo

10. Opis techniczny Stan istniejący Projektowane oświetlenie drogowe

10. Opis techniczny Stan istniejący Projektowane oświetlenie drogowe 10. Opis techniczny Stan istniejący Omawiany obręb miejscowości Kalina os. Słoneczne dz. 142, 185, 147, gmina Gniezno nie posiada w chwili obecnej oświetlenie drogowe. Projektowane oprawy oświetleniowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Spis rysunków...3 II.Opis techniczny...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Zasilanie...5 4. Rozdzielnie...6 5. Wewnętrzne linie zasilające...6 6. Instalacje administracyjne...7

Bardziej szczegółowo

Przyłącz dz farmy fotowoltaicznej o mocy 40kW do sieci nn w miejscowości Kurozwęki ul.zagonie 10 28-200 Staszów woj.

Przyłącz dz farmy fotowoltaicznej o mocy 40kW do sieci nn w miejscowości Kurozwęki ul.zagonie 10 28-200 Staszów woj. K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Przyłącz dz farmy fotowoltaicznej o mocy 40kW do sieci nn w miejscowości Kurozwęki ul.zagonie 10 28-200 Staszów woj. Świętokrzyskie Data: 2015-06-25 Budowa: Farma Fotowoltaiczna

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Miasto Łowicz Stary Rynek 1 99-400 Łowicz. Łowicz; wrzesień; 2012 Egz. nr 1. Projektant: Opracował:

Inwestor: Gmina Miasto Łowicz Stary Rynek 1 99-400 Łowicz. Łowicz; wrzesień; 2012 Egz. nr 1. Projektant: Opracował: P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y W BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ SPÓŁKA CYWILNA Z b i g n i e w i Z o f i a U c z c i w e k 99-400 Łowicz, ul. Dolna 1 tel. 0-46/837-41- 25, 0-603- 244-115 REGON

Bardziej szczegółowo

ep PROJEKTOWANIE, REALIZACJA NADZORY

ep PROJEKTOWANIE, REALIZACJA NADZORY ep PROJEKTOWANIE, REALIZACJA NADZORY mgr inż. Elżbieta Perzyńska Cz-wa al. Armii Krajowej 1/3 / biuro / Cz-wa Aleja Pokoju 12/48 / siedziba / tel. 34* 366 * 44* 94 504 * 231 * 399 P R O J E K T B U D O

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15 squaretec Balicki Kozłowski Siminski Weissenberg sp. j. ul. Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz tel. +48 52 585 22 21, fax +48 52 552 49 96, http://www.squaretec.pl PROJEKT WYKONAWCZY NUMER OPRACOWANIA: 2010/03/MCH/15

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

ANDBART Usługi Elektryczne

ANDBART Usługi Elektryczne ANDBART U s ł u g i E l e k t r y c z n e A n d r z e j B a r t o s i k p r o j e k t y n a d z o r y p o m i a r y Telefon: + 48 607 35 90 45 e mail: andbartosik@wp.pl + 48 046 832 30 27 BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa i adres obiektu : Budowa oświetlenia drogowego ulicy Osiedlowej w Ostrowie Wielkopolskim. Wykonawca specyfikacji : Krzysztof Just 63-400 Ostrów Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oświetlenie zewnętrzne terenu

Przedmiar robót. Oświetlenie zewnętrzne terenu Przedmiar robót Oświetlenie zewnętrzne terenu Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym w Tychach przy ul. Grota Roweckiego na działce nr 563/13 Kod CPV 453161, 453142, 453143,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Spis treœci 1. Strona tytuùowa 2. Spis treœci 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami 6. Rysunki,plany, schematy ideowe 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

TOM V.IV Przedmiar robót 01 - wyliczenie ilości branża elektroenergetyczna

TOM V.IV Przedmiar robót 01 - wyliczenie ilości branża elektroenergetyczna GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD UL. ZWYCIESTWA 2 15-703 BIAŁYSTOK ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 8 DO PARAMETRÓW DROGI EKSPRESOWEJ S-8 NA ODCINKU OBWODNICA WIŚNIEWA ZA OBWODNICĘ MĘŻENINA (OD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE, POMIARY I WYKONAWSTWO INSTALACJI ELKTROENERGETYCZNYCH I SIECI ZASILAJĄCYCH Plac 700 lecia 4; 83-210 Zblewo tel. 602 576 299/783 978 504 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Branża : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

1. Założenia Techniczne. 2. Opis Techniczny.

1. Założenia Techniczne. 2. Opis Techniczny. 1. Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1. Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Uzgodnienia z inwestorem. 3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 4. Inwentaryzacja własna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. MULTISPORT KAMILA KOMORNICKA ul. Podhalańska 20/24 40-215 Katowice

PROJEKT BUDOWLANY. MULTISPORT KAMILA KOMORNICKA ul. Podhalańska 20/24 40-215 Katowice Wojkowice maj 2009r. PROJEKT BUDOWLANY MULTISPORT KAMILA KOMORNICKA ul. Podhalańska 20/24 40-215 Katowice Nazwa Moje boisko Orlik 2012 w Pawonkowie zadania Obiekt Gimnazjum i Hala Sportowa w Pawonkowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA parku i boiska. ul. Sportowa, Broniewskiego Brody Parcele gm. Pomiechówek dz.nr 311

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA parku i boiska. ul. Sportowa, Broniewskiego Brody Parcele gm. Pomiechówek dz.nr 311 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA parku i boiska ul. Sportowa, Broniewskiego Brody Parcele gm. Pomiechówek dz.nr 311 Spis zawartości: 1.Opis techniczny i obliczenia str.1-4 2.Informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych biblioteki wiejskiej

Bardziej szczegółowo

PKP ENERGETYKA S.A. Zakład Świętokrzyski ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce PROJEKT WYKONAWCZY. Linie kablowe zasilaczy 3kV, kable powrotne

PKP ENERGETYKA S.A. Zakład Świętokrzyski ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce PROJEKT WYKONAWCZY. Linie kablowe zasilaczy 3kV, kable powrotne PROJEKTOWANIE POZWOLENIA - NADZORY 58-301 WAŁBRZYCH Pl. Skarżyńskiego 1 tel. 74 8490598 Strona 1 INWESTOR: ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa w imieniu której działa Zakład Świętokrzyski ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIE TERENU TOM III HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ, LEGIONOWO UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIE TERENU TOM III HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ, LEGIONOWO UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 OPRACOWANIE ZAWIERA: 1. OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 3 1.4 Oświetlenie terenu... 3 1.5 Wykonanie robót kablowych i ziemnych...

Bardziej szczegółowo

TOM II - BRANŻA ELEKTRYCZNA

TOM II - BRANŻA ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OŻARÓW PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 288 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM DZIAŁKA NR 10/5 OBRĘB 07 OŻARÓW MAZOWIECKI Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA DZ. NR 976/1 W m. SWORNEGACIE gm. CHOJNICE

PROJEKT BUDOWLANY. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA DZ. NR 976/1 W m. SWORNEGACIE gm. CHOJNICE 1 PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA DZ. NR 976/1 W m. SWORNEGACIE gm. CHOJNICE INWESTOR: ADRES INWESTORA: GMINNY OŚRODEK KULTURY

Bardziej szczegółowo