Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)"

Transkrypt

1 PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit zamówienia: Dstawa licencji na prgramwanie SAP wraz z usługą asysty technicznej" Pstępwanie prwadzne w trybie przetargu niegraniczneg zgdnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Praw zamówień publicznych (tekst jednlity Dz. U. z 201 r. nr 113 pz.759 ze. zm.) Sprządził: Michał Jarszewicz Przewdniczący Kmisji: Artur Sierszuła Zatwierdził Katwice, dnia r. Specyfikacja zawiera 46 pnumerwanych strn. TAURN Plska Energia S._A. Dyrektr j^arta/nentu ZakuM Artur Sierszuła

2 SPIS TREŚCI I. Infrmacje Zamawiającym 3 II. Tryb udzielenia zamówienia 3 III. pis przedmitu zamówienia 3 IV. pis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dpuszcza składanie fert częściwych 4 V. Infrmacja przewidywanych zamówieniach uzupełniających, których mwa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 4 VI. pis spsbu przedstawiania fert wariantwych raz minimalne warunki, jakim muszą dpwiadać ferty wariantwe, jeżeli Zamawiający dpuszcza ich składanie 4 VII. Termin wyknania zamówienia 4 VIII. Warunki udziału w pstępwaniu raz pis spsbu dknywania ceny spełnienia tych warunków 4 IX. Wykaz świadczeń lub dkumentów, jakie winni dstarczyć Wyknawcy w celu ptwierdzenia spełnienia warunków udziału w pstępwaniu: 5 X. Infrmacje spsbie przumiewania się Zamawiająceg z Wyknawcami raz przekazywania świadczeń lub dkumentów 7 XI. Wskazanie sób uprawninych d przumiewania się z Wyknawcami 7 XII. Wymagania dtyczące wadium 7 XIII. Termin związania fertą 8 XIV. pis spsbu przygtwywania fert 8 XV. Miejsce raz termin składania i twarcia fert 10 XVI. Badanie fert 11 XVII. drzucenie ferty następwać będzie zgdnie z dyspzycją art. 89 ustawy Praw Zamówień Publicznych 11 XVIII. pis spsbu bliczenia ceny 11 XIX. XX. XXI. Infrmacje dtyczące walut bcych, w jakich mgą być prwadzne rzliczenia między Zamawiającym a Wyknawcą 11 pis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierwał przy wybrze ferty, wraz z pdaniem znaczenia tych kryteriów raz spsbu ceny fert 11 Infrmacje frmalnściach, jakie pwinny zstać dpełnine p wybrze ferty w celu zawarcia umwy w sprawie zamówienia publiczneg 12 XXII. Wymagania dtyczące zabezpieczenia należyteg wyknania umwy 12 XXIII. Isttne dla strn pstanwienia, które zstaną wprwadzne d treści zawieranej umwy w sprawie zamówienia publiczneg, gólne warunki umwy alb wzór umwy, jeżeli Zamawiający wymaga d Wyknawcy, aby zawarł z nim umwę w sprawie zamówienia publiczneg na takich warunkach 12 XXIV.Infrmacja przewidywanym wybrze najkrzystniejszej ferty z zastswaniem aukcji elektrnicznej 12 XXV. Puczenie śrdkach chrny prawnej przysługujących Wyknawcy w tku pstępwania udzielenie zamówienia 13 Załącznik nr 1 d SIWZ 14 Załącznik nr 2 d SIWZ 16 Załącznik nr 3 d SIWZ 17 Załącznik nr 4 dó SIWZ 22 Nr pstępwania 2012\TPE\TPE1\00140\G Strna 2 7 A

3 I. Infrmacje Zamawiającym SPECYFIKACJA TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg Katwice NIP: , REGN: TAURN Plska Energia S.A. zarejestrwana jest w Sądzie Rejnwym w Katwicach Wydział Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg pd numerem KRS Kapitał zakładwy Spółki ,00 zł - wpłacny w całści II. Tryb udzielenia zamówienia. Pstępwanie udzielenie zamówienia prwadzne jest w trybie przetargu niegraniczneg zgdnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Praw zamówień publicznych (tekst jednlity Dz. U. 201 r. Nr 113 pz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą" raz zgdnie z wymaganiami kreślnymi w niniejszej Specyfikacji Isttnych Warunków Zamówienia. III. pis przedmitu zamówienia. 1. Przedmitem zamówienia jest: 1) udzielenie licencji na krzystanie z prgramwania SAP, kreślnych c d zakresu i ilści w Tabeli 1 Załącznika nr 1 d prjektu Umwy, 2) udzielenie, w ramach pcji Licencyjnej TAURN, licencji na krzystanie z prgramwania SAP, kreślnych c d przedmitu w Tabeli 2 Załącznika nr 1 d prjektu Umwy, 3) świadczenie przez Wyknawcę usług serwiswych SAP Enterprise Supprt dla uprawnień licencyjnych, których mwa w Tabeli 1 Załącznika nr 1 d prjektu Umwy, 4) świadczenie przez Wyknawcę, w ramach pcji Serwiswej, usług serwiswych SAP Enterprise Supprt dla uprawnień licencyjnych nabytych w ramach pcji Licencyjnej TAURN, raz dla uprawnień wskazanych w Tabeli 2 Załącznika nr 2 d prjektu Umwy. Zamawiający dpuszcza zaferwanie równważneg przedmitu zamówienia. Zamawiający psiada licencję na prgramwanie kmputerwe SAP, wraz z uprawnieniami d krzystania z teg prgramwania przez kreślne kategrie i ilści użytkwników ch, a także psiada uprawnienia d krzystania z rzszerzeń, mdyfikacji raz wybranych ddatkwych mechanizmów sftwarwych (add-n) prgramwania SAP. Zamawiający świadcza, że: 1) na pdstawie drębnych umów Spółki Grupy TAURN nabyły licencje na prgramwanie SAP, 2) na pdstawie drębnych umów Zamawiający przeprwadził mdyfikacje prgramwania SAP w ramach prwadznych prjektów infrmatycznych, raz w związku z tym, że: Strna 3 Nr pstępwania 2012\TPE\TPE1\00140\G

4 1) nastąpił przejęcie spółek z Grupy Górnśląskieg Zakładu Elektrenergetyczneg S.A. i z faktu teg wynika kniecznść dnwienia wygasających uprawnień licencyjnych na prgramwanie SAP wskazane w załączniku nr 1 Prjektu umwy 2) pdjęt decyzję utwrzeniu Centrum Usług Wspólnych (CUW) w bszarze bsługi rachunkwej w Grupie TAURN, w parciu mdel bizneswy funkcjnujący w Górnśląskim Zakładzie Elektrenergetycznym SA, w którym wdrżn rzwiązania SAP; Zamawiający psiada ptrzebę nabycia licencji na krzystanie z prgramwania SAP wraz z usługą asysty technicznej SAP Enterprise Supprt. W związku z pwyższym, przez Przedmit Równważny Zamawiający rzumie dstarczenie przez Wyknawcę w cenie ferty i w przewidzianym w Prjekcie umwy czasie: - licencji uprawniających c najmniej d krzystania z prgramwania wskazaneg w prjekcie umwy wraz z usługą asysty technicznej, w zakresie i na warunkach pisanych w Prjekcie umwy bądź - kmpleksweg prduktu zapewniająceg dtychczaswe funkcjnwanie rzwiązań infrmatycznych bsługiwanych przez prgramwanie wskazane w Prjekcie umwy wraz z usługą asysty technicznej, w zakresie i na warunkach pisanych w Prjekcie umwy. 2. Kd CPV: Wyknawca winien złżyć fertę zgdną z pisem przedmitu zamówienia lub zaferwać Przedmit Równważny zgdny z definicją pwyżej. 4. Wyknawca, który pwłuje się na rzwiązania równważne jest bwiązany wykazać, że ferwane przez nieg dstawy spełniają wymagania kreślne przez Zamawiająceg. IV.pis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dpuszcza składanie fert częściwych. Zamawiający nie dpuszcza składania fert częściwych. V. Infrmacja przewidywanych zamówieniach uzupełniających, których mwa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. Zamawiający nie przewiduje mżliwści udzielenia zamówień uzupełniających dla zamówienia pdstawweg. VI.pis spsbu przedstawiania fert wariantwych raz minimalne warunki, jakim muszą dpwiadać ferty wariantwe, jeżeli Zamawiający dpuszcza ich składanie. Zamawiający nie dpuszcza składania fert wariantwych. VII. Termin wyknania zamówienia. kres wyknania zamówienia: 24 miesiące, licząc d dnia udzielenia zamówienia. VIII. Warunki udziału w pstępwaniu raz pis spsbu dknywania ceny spełnienia tych warunków. udzielenie zamówienia mgą ubiegać się Wyknawcy spełniający warunki udziału w pstępwaniu, w tym którzy nie pdlegają wykluczeniu z pstępwania na pdstawie art. Strna 4 Nr pstępwania 2012\TPE\TPE1\00140\G /

5 24 ust. 1 i 2 ustawy Praw zamówień publicznych raz spełniają warunki na pdstawie art. 22 ust.1 ustawy Praw zamówień publicznych dtyczące: 1. psiadania uprawnień d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania, tj. Wyknawca jest pdmitem autrskich praw majątkwych d prgramwania SAP lub równważneg lub jest pdmitem uprawninym d udzielania licencji d krzystania z prgramwania SAP lub równważneg w imieniu lub na rzecz pdmitu autrskich praw majątkwych d teg prgramwania, w szczególnści praw d krzystania z teg prgramwania w zakresie i na warunkach przewidzianych treścią Prjektu umwy stanwiącej załącznik nr 4 d SIWZ; 2. psiadania wiedzy i dświadczenia tj.: zrealizwali c najmniej jedną dstawę licencji SAP lub równważnych, w kresie statnich trzech lat przed upływem terminu składania fert, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy - w tym kresie, wartści nie mniejszej niż ,00 złtych (słwnie: st tysięcy złtych); 3. dyspnwania dpwiednim ptencjałem technicznym raz sbami zdlnymi d wyknywania zamówienia; 4. sytuacji eknmicznej i finanswej; Zamawiający dkna ceny spełniania warunków udziału w pstępwaniu na pdstawie załącznych d ferty dkumentów i świadczeń wyszczególninych w pkt. IX niniejszej Specyfikacji na zasadzie spełnia/nie spełnia". Z treści załącznych dkumentów musi wynikać jednznacznie, że w/w warunki Wyknawca spełnił. Niespełnienie chciażby jedneg z warunków d 1 d 4 skutkwać będzie wykluczeniem Wyknawcy z pstępwania. IX. Wykaz świadczeń lub dkumentów, jakie winni dstarczyć Wyknawcy w celu ptwierdzenia spełnienia warunków udziału w pstępwaniu: 1. Na pdstawie art. 26 ust. 2a ustawy Wyknawca w celu ptwierdzenia spełnienia warunków których mwa w art. 22 ust. 1 ustawy i braku pdstaw d wykluczenia z pwdu niespełnienia warunków, których mwa w art. 24 ustawy winien dstarczyć pniższe świadczenia i dkumenty: 1) świadczenie spełnieniu warunków udziału w pstępwaniu i braku pdstaw d wykluczenia, wg załącznika nr 2 d SIWZ; 2) aktualny dpis z właściweg rejestru, jeżeli drębne przepisy wymagają wpisu d rejestru, w celu wykazania braku pdstaw d wykluczenia w parciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania fert; 3) aktualne zaświadczenie właściweg naczelnika urzędu skarbweg ptwierdzająceg, że wyknawca nie zalega z płacaniem pdatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwlnienie, drczenie lub rzłżenie na raty zaległych płatnści lub wstrzymanie w całści wyknania decyzji właściweg rganu wystawine nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania fert; 4) aktualne zaświadczenie właściweg ddziału Zakładu Ubezpieczeń Spłecznych lub Kasy Rlniczeg Ubezpieczenia Spłeczneg ptwierdzające, że wyknawca nie zalega z płacaniem składek na ubezpieczenia zdrwtne i spłeczne, lub ptwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwlnienie, drczenie lub rzłżenie na raty zaległych płatnści lub wstrzymanie w całści wyknania decyzji Strna 5 Nr pstępwania 2012\TPE\TPE1\00140\G?

6 właściweg rganu wystawine nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania fert; 5) aktualną infrmację z Krajweg Rejestru Karneg w zakresie kreślnym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania fert; 6) aktualną infrmację z Krajweg Rejestru Karneg w zakresie kreślnym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania fert; 7) w przypadku, gdy Wyknawca jest pdmitem autrskich praw majątkwych d prgramwania SAP lub równważneg - świadczenie Wyknawcy ptwierdzające tę klicznść, alb - w każdym innym przypadku - umwę, pełnmcnictw lub inne upważnienie, ptwierdzające uprawnienie Wyknawcy d udzielenia licencji d krzystania z prgramwania SAP lub równważneg w imieniu lub na rzecz pdmitu będąceg pdmitem autrskich praw majątkwych d prgramwania SAP lub równważneg, na ptwierdzenie warunku kreślneg w pkt. VI11.1, wg załącznika nr 2 d SIWZ ; 8) wykaz wyknanych dstaw licencji SAP lub równważnych w kresie statnich trzech lat przed upływem terminu składania fert, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy - w tym kresie, z pdaniem ich wartści, przedmitu, dat wyknania i dbirów, raz załączeniem dkumentu ptwierdzająceg, że te dstawy zstały wyknane należycie, na ptwierdzenie warunku kreślneg w pkt. VIII2; 2. W przypadku Wyknawcy mająceg siedzibę na terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, sby, których mwa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, Wyknawca składa w dniesieniu d nich zaświadczenie właściweg rganu sądweg alb administracyjneg miejsca zamieszkania dtyczące niekaralnści tych sób w zakresie kreślnym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy, wystawine nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania fert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych sób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dkumentem zawierającym świadczenie złżne przed ntariuszem, właściwym rganem sądwym, administracyjnym alb rganem samrządu zawdweg lub gspdarczeg miejsca zamieszkania tych sób. Jeżeli wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, zamiast dkumentów, których mwa w pkt. 1.2)- 6): 1) pkt. 1. 2) 4) i pkt. 6) składa dkument lub dkumenty wystawine w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, ptwierdzające dpwiedni, że: a) nie twart jeg likwidacji ani nie głszn upadłści, b)nie zalega z uiszczaniem pdatków, płat, składek na ubezpieczenie spłeczne i zdrwtne alb, że uzyskał przewidziane prawem zwlnienie, drczenie lub rzłżenie na raty zaległych płatnści lub wstrzymanie w całści wyknania decyzji właściweg rganu, c) nie rzeczn wbec nieg zakazu ubiegania się zamówienie; 2) pkt. 1. 5) składa zaświadczenie właściweg rganu sądweg lub administracyjneg miejsca zamieszkania alb zamieszkania sby, której dkumenty dtyczą, w zakresie kreślnym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy. 3. Dkumenty, których mwa w pkt. 2. 1) lit. a) i c) raz pkt. 2. 2), pwinny być wystawine nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania fert. Dkument, którym mwa w pkt. 2.1) lit. b), pwinien być wystawiny nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania fert. Strna 6 /, 7 Nr pstępwania 2012\TPE\TPE1\00140\G /

7 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania sby lub w kraju, w którym wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dkumentów, których mwa w pkt. 1.2)- 6), zastępuje się je dkumentem zawierającym świadczenie złżne przed ntariuszem, właściwym rganem sadwym, administracyjnym alb rganem samrządu zawdweg lub gspdarczeg dpwiedni miejsca zamieszkania sby lub kraju, w którym wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5. W przypadku wątpliwści c d treści dkumentu złżneg przez wyknawcę mająceg siedzibę lub miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, zamawiający mże zwrócić się d właściwych rganów dpwiedni miejsca zamieszkania sby lub kraju, w którym wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wniskiem udzielenie niezbędnych infrmacji dtyczących przedłżneg dkumentu. X. Infrmacje spsbie przumiewania się Zamawiająceg z Wyknawcami raz przekazywania świadczeń lub dkumentów. 1. świadczenia, wniski, zawiadmienia i infrmacje Zamawiający raz Wyknawcy przekazują za pmcą pczty na adres: raz niezwłcznie pisemnie. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wyknawca przekazują świadczenia, wniski, zawiadmienia raz infrmacje pcztą , każda ze strn na żądanie drugiej niezwłcznie ptwierdza fakt ich trzymania. 3. Wyknawca mże zwrócić się d Zamawiająceg wyjaśnienie treści Specyfikacji. Zamawiający jest bwiązany udzielić wyjaśnień niezwłcznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania fert, - pd warunkiem, że wnisek wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął d zamawiająceg nie później niż d kńca dnia, w którym upływa płwa wyznaczneg terminu składania fert. 4. Jeżeli wnisek wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął p upływie terminu składania wnisku, lub dtyczy udzielnych wyjaśnień, zamawiający mże udzielić wyjaśnień alb pzstawić wnisek bez rzpatrzenia 5. Przedłużenie terminu składania fert nie wpływa na bieg terminu składanie wnisku wyjaśnienie treści specyfikacji. 6. Zamawiający, w uzasadninych przypadkach mże przed upływem terminu składania fert, zmienić treść Specyfikacji zgdnie z art. 38 ust W tku badania i ceny fert Zamawiający mże żądać d Wyknawców wyjaśnień dtyczących treści złżnych fert zgdnie z art. 87 ust. 1 ustawy. XI. Wskazanie sób uprawninych d przumiewania się z Wyknawcami. sba upważnina d kntaktów z Wyknawcami: Michał Jarszewicz tel. 032/ w gdz. 8:00-15:00. XII. Wymagania dtyczące wadium 1. Każdy Wyknawca jest zbwiązany d wniesienia wadium w wyskści ,00 zł słwnie (pięćdziesiąt tysięcy złtych). 2. Wadium mże być wnszne w jednej lub w kilku frmach: 1) Pieniądzu, 2) Pręczeniach bankwych lub pręczeniach spółdzielczej kasy szczędnściwkredytwej, z tym że pręczenie kasy jest zawsze pręczeniem pieniężnym, Strna 7 Nr pstępwania 2012\TPE\TPE1\00140\G ^ I A

8 3) Gwarancjach bankwych, 4) Gwarancjach ubezpieczeniwych, 5) Pręczeniach udzielanych przez pdmity, których mwa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listpada 2000 r. utwrzeniu Plskiej Agencji Rzwju Przedsiębirczści (Dz.U. z 2007 nr 42 pz. 275 z późn. zm.) Z treści gwarancji (pręczenia) winn wynikać bezwarunkwe, na każde pisemne żądanie zgłszne przez Zamawiająceg w terminie związania ferta, zbwiązanie Gwaranta d wypłaty Zamawiającemu pełnej kwty wadium w sytuacii zaistnienia w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 3. Wadium mżna wnsić przelewem na knt zamawiająceg: w PK BP ddział I Katwice nr rachunku z adntacją: Pstępwanie nr 2012\TPE.TPE1\00140\G Kpię dkumentu przelewu należy dłączyć d ferty. 4. W przypadku pzstałych frm wniesienia wadium - ryginał dkumentu należy złżyć w siedzibie Zamawiająceg - TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3, Katwice, w pk. nr 820 w gdz. 8:00-15:00, a d ferty dłączyć kpię dkumentu. 5. Wadium winn być wniesine na kres związania fertą. kres związania fertą kreśln w pkt. XIII niniejszej specyfikacji. Zamawiający za datę wniesienia wadium uważa datę uznania wskazaneg rachunku bankweg (tj. datę faktyczneg wpływu śrdków finanswych na knt Zamawiająceg) lub złżenie innej ważnej frmy wadium przed terminem składania fert tj. d dnia r. d gdziny w miejscu wskazanym w pkt Wyknawca, który nie wniesie wadium lub wniesie je w frmie innej niż zstał t kreślne w Dziale XII pkt. 2 zstanie wykluczny z pstępwania, a jeg ferta zstanie uznana za drzucną. 7. Wadium wniesine w pieniądzu Zamawiający przechwuje na rachunku bankwym i zwraca je wraz z dsetkami wynikającymi z umwy rachunku bankweg, na którym był n przechwywane, pmniejszne kszty prwadzenia rachunku bankweg raz prwizji bankwej za przelew pieniędzy na rachunek bankwy wskazany przez Wyknawcę. 8. Zamawiający zwraca niezwłcznie wadium zgdnie z dyspzycją art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z dsetkami zgdnie z dyspzycją art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. XIII. Termin związania fertą Wyknawca składający fertę pzstaje nią związany przez kres 60 dni. Bieg terminu rzpczyna się wraz z upływem terminu składania fert. XIV. pis spsbu przygtwywania fert 1. ferta musi zawierać: 1.1 Wypełniny frmularz fertwy (wg Załącznika nr 1 d SIWZ). 1.2 Wypełnine frmularze wyceny (wg Załącznika nr 3 d SIWZ). 1.3 Zestawienie Cen i Warunków Wyknawcy, które stanwić będą załącznik nr 4 d umwy; 1.4 gólne Warunki Umów Wyknawcy, które stanwić będą załącznik nr 5 d umwy; Strna 8 Nr pstępwania 2012\TPE\TPE1\00140\G /

9 1.5 Plan usługi SAP Enterprise Supprt Wyknawcy (lub usługi równważnej), który stanwić będzie załącznik nr 6 d umwy; 1.6 Wykaz części zamówienia, które wyknanie Wyknawca pwierzy pdwyknawcm, jeżeli taka klicznść będzie miała miejsce. 1.7 Dkumenty i świadczenia ptwierdzające spełnienie przez Wyknawców warunków udziału w pstępwaniu kreślne w pkt. IX Specyfikacji. 1.8 Pełnmcnictw lub inny dkument z któreg wynika że Wyknawcy ubiegający się wspólnie udzielenie zamówienia ustanwili pełnmcnika d reprezentwania ich w pstępwaniu udzielenie niniejszeg zamówienia lub d reprezentwania ich w pstępwaniu raz zawarcia umwy udzielenie przedmitweg zamówienia publiczneg ( ile taka sytuacja występuje). 1.9 Pełnmcnictw d pdpisania ferty (w przypadku gdy upważnienie d pdpisania ferty nie wynika bezpśredni ze złżneg w fercie dpisu z właściweg rejestru alb zaświadczenia wpisie d ewidencji działalnści gspdarczej) Dwód wniesienia wadium (w przypadku wniesienia wadium w frmie niepieniężnej kpia dkumentu wraz z pkwitwaniem złżenia w miejscu wskazanym w punkcie XII.5 SIWZ) ferta w wersji PDF raz w wersji edytwalnej na nśniku elektrnicznym. 2. Przygtwanie ferty 2.1 Wyknawca pwinien zapznać się ze wszystkimi wymaganiami kreślnymi w niniejszej Specyfikacji i zdbyć wszelkie infrmacje, które mgą być przydatne d przygtwania ferty raz pdpisania umwy. Wyklucza się mżliwść rszczeń Wyknawcy z tytułu błędneg skalkulwania ceny lub pminięcia elementów niezbędnych d wyknania umwy. 2.2 Złżna ferta winna być zgdna z wymaganiami Specyfikacji. 2.3 Wyknawca mże złżyć tylk jedną fertę. 2.4 Wyknawca pnsi wszelkie kszty związane z przygtwaniem i złżeniem ferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 2.5 ferta winna być napisana w języku plskim, sprządzna na frmularzach zgdnych ze wzrami frmularzy stanwiącymi załączniki d Specyfikacji. Wymaga się, aby wszystkie dkumenty (wymienine w pkt. XIV ust. 1 SIWZ) sprządzne w języku bcym były składane wraz z tłumaczeniem na język plski, pświadcznym przez wyknawcę. ferta raz wszystkie załączniki d ferty pwinny być pdpisane przez Wyknawcę lub upważnineg przedstawiciela Wyknawcy (w spsób umżliwiający identyfikację pdpisu). Upważnienie d pdpisania ferty winn być dłączne d ferty, ile nie wynika z innych dkumentów załącznych przez Wyknawcę. 2.6 W przypadku, dłączenia d ferty kpii dkumentu, pwyższa kpia winna być patrzna klauzulą za zgdnść z ryginałem" i pdpisana przez Wyknawcę lub upważnineg przedstawiciela Wyknawcy (w spsób umżliwiający identyfikację pdpisu). 2.7 Wszelkie pprawki lub zmiany w tekście ferty muszą być parafwane przez Wyknawcę lub upważnineg przedstawiciela Wyknawcy. 2.8 Zaleca się aby ferta była na trwale złączna (tzn. nie zawierała luźnych kartek) i wszystkie strny ferty były pnumerwane klejnymi numerami. 2.9 Zaleca się aby Wyknawca umieścił fertę w jednej kpercie. Kpertę należy zaadreswać na Zamawiająceg z pdaniem nazwy i adresu Wyknawcy raz znaczyć: Strna 9 Nr pstępwania 2012\TPE\TPE1\00140\G M? /

10 ferta na zadanie: Dstawa licencji na prgramwanie SAP wraz z usługą asysty technicznej" Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Nie twierać przed (data r. gdz ) Sprawę prwadzi Biur Zamówień i Umów (KZZ)" 2.10 W przypadku nieprawidłweg zaadreswania lub zamknięcia ferty Zamawiający nie bierze dpwiedzialnści za złe skierwanie przesyłki i jej przedterminwe twarcie. ferty złżne p terminie zstaną zwrócne Wyknawcm bez twierania Wyknawca mże przed upływem terminu d składania fert zmienić lub wycfać fertę. Zarówn zmiana jak i wycfanie ferty wymagają zachwania frmy pisemnej. Pwiadmienie wprwadzeniu zmian lub wycfaniu pwinn być pakwane i zaadreswane w ten sam spsób c ferta i patrzne napisem ZMIANA" lub WYCFANIE" Zamawiający infrmuje, że zgdnie z art. 96 ust. 3 ustawy prtkół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki d prtkłu udstępnia się p dknaniu wybru najkrzystniejszej ferty lub unieważnieniu pstępwania, z tym że ferty udstępnia się d chwili twarcia. Nie ujawnia się infrmacji stanwiących tajemnicę przedsiębirstwa w rzumieniu przepisów zwalczaniu nieuczciwej knkurencji, jeżeli wyknawca, nie później niż w terminie składania fert, zastrzegł, że nie mgą być ne udstępniane. Wyknawca nie mże zastrzec infrmacji, których mwa w art. 86 ust Zamawiający zaleca, aby infrmacje zastrzeżne jak tajemnica przedsiębirstwa były przez Wyknawcę złżne w ddzielnej wewnętrznej kpercie z znakwaniem NIEJAWNE" 2.14 W przypadku, gdy Wyknawcy wspólnie ubiegają się udzielenie zamówienia ich ferta musi spełniać następujące wymagania: W dniesieniu d wymagań pstawinych przez Zamawiająceg, każdy z Wyknawców wchdzących w skład knsrcjum ddzielnie musi przedstawić dkumenty wymienine w rzdziale IX Specyfikacji w pkt W dniesieniu d pzstałych dkumentów knsrcjum mże złżyć jeden wspólny dkument. ferta musi być pdpisana w taki spsób, by prawnie zbwiązywała wszystkich Wyknawców występujących wspólnie. Wyknawcy występujący wspólnie muszą ustanwić pełnmcnika (lidera knsrcjum) d reprezentwania ich w pstępwaniu udzielenie niniejszeg zamówienia lub d reprezentwania ich w pstępwaniu raz zawarcia umwy udzielenie przedmitweg zamówienia publiczneg. Umcwanie mże wynikać z treści umwy knsrcjum lub zstać przedłżne ddzielnie wraz z fertą. Uwaga: treść pełnmcnictwa pwinna dkładnie kreślać zakres umcwania. Wszelka krespndencja raz rzliczenia dknywane będą wyłącznie z pełnmcnikiem (liderem knsrcjum). Wypełniając frmularz fertwy, składając świadczenie spełnieniu warunków udziału w pstępwaniu, jak również wypełniając inne dkumenty pwłujące się na Wyknawcę", w miejscu np. nazwa i adres Wyknawcy" należy wpisać dane dtyczące wszystkich człnków knsrcjum, a nie pełnmcnika (lidera) knsrcjum. XV. Miejsce raz termin składania i twarcia fert 1. ferty należy składać d dnia r. d gdz w Kancelarii gólnej (pk. 115A) TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3, Katwice. Nr pstępwania 2012\TPE\TPE1\00140\G Strna 10

11 2. twarcie fert nastąpi dnia r. d gdz w siedzibie Zamawiająceg - Katwice w ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 sala nr 823 (8 piętr). 3. Wyknawcy mgą uczestniczyć w jawnej sesji twarcia fert. 4. Bezpśredni przed twarciem fert Zamawiający pdaje kwtę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinanswanie zamówienia. 5. Pdczas twarcia fert Zamawiający pdaje nazwy (firmy) raz adresy Wyknawców, a także infrmacje dtyczące ceny. XVI. Badanie fert. W tku badania fert Zamawiający zastrzega sbie praw d pisemneg wezwania każdeg Wyknawcy w celu udzielenia wyjaśnień dtyczących treści złżnych fert zgdnie z art. 87 ust. 1 ustawy. XVII. drzucenie ferty następwać będzie zgdnie z dyspzycją art. 89 ustawy Praw Zamówień Publicznych Zamawiający drzuca fertę, jeżeli: 1) jest niezgdna z ustawą; 2) jej treść nie dpwiada treści specyfikacji isttnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 3) jej złżenie stanwi czyn nieuczciwej knkurencji w rzumieniu przepisów zwalczaniu nieuczciwej knkurencji; 4) zawiera rażąc niską cenę w stsunku d przedmitu zamówienia; 5) zstała złżna przez wyknawcę wykluczneg z udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia lub niezaprszneg d składania fert; 6) zawiera błędy w bliczeniu ceny; 7) wyknawca w terminie 3 dni d dnia dręczenia zawiadmienia nie zgdził się na pprawienie myłki, której mwa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 8) jest nieważna na pdstawie drębnych przepisów. Zamawiający unieważnia pstępwanie udzielenie zamówienia zgdnie z przepisami art. 93 ustawy. XVIII. pis spsbu bliczenia ceny 1. Cena ferty musi być wyrażna w złtych plskich: cyfrw i słwnie. Musi zawierać wszystkie kszty i elementy związane z realizacją przedmitu zamówienia. W cenie pwinny być również uwzględnine wszystkie pdatki, płaty, w tym VAT raz pdatek akcyzwy - zgdnie z bwiązującymi przepisami. Przy cenie fert będzie brana pd uwagę cena brutt. 2. Zgdnie z art. 91 ust. 3a ustawy, jeżeli złżn fertę, której wybór prwadziłby d pwstania bwiązku pdatkweg zamawiająceg zgdnie z przepisami pdatku d twarów i usług w zakresie dtyczącym wewnątrzwspólntweg nabycia twarów, zamawiający w celu ceny takiej ferty dlicza d przedstawinej w niej ceny pdatek d twarów i usług, który miałby bwiązek wpłacić zgdnie z bwiązującymi przepisami. XIX. Infrmacje dtyczące walut bcych, w jakich mgą być prwadzne rzliczenia między Zamawiającym a Wyknawcą Rzliczenia między Zamawiającym a Wyknawcą, wynikające z umwy zawartej w wyniku niniejszeg pstępwania, prwadzne będą w złtych plskich. Nr pstępwania 2012\TPE\TPE1\00140\G Strna 11

12 XX. pis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierwał przy wybrze ferty, wraz z pdaniem znaczenia tych kryteriów raz spsbu ceny fert 1. Przy wybrze najkrzystniejszej ferty, Zamawiający kierwać się będzie następującymi kryteriami i ich wagami: Kryterium K - Cena 100% Spsób bliczenia ceny Kryterium K - Wartść ferty Brutt - waga 100 % prównywana będzie Wartść ferty Brutt W W 0 Wn - najniższa zaprpnwana wartść z rzpatrywanych (niedrzucnych) fert (brutt) W - wartść cenianej ferty (brutt) Maksymalna ilść punktów d zdbycia przy kryterium ceny wynsi 100 pkt. Wartść punktwa fert będzie liczna z dkładnścią d dwóch miejsc p przecinku. 2. Za najkrzystniejszą zstanie uznana ferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawine w niniejszej Specyfikacji raz zawiera najniższą cenę wyknania zamówienia. 3. Jeżeli w pstępwaniu udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium ceny fert jest cena, nie mżna dknać wybru ferty najkrzystniejszej ze względu na t, że zstały złżne ferty takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wyknawców, którzy złżyli te ferty, d złżenia w terminie kreślnym przez zamawiająceg fert ddatkwych. 4. Wyknawcy, składając ferty ddatkwe, nie mgą zaferwać cen wyższych niż zaferwane w złżnych fertach. XXI. Infrmacje frmalnściach, jakie pwinny zstać dpełnine p wybrze ferty w celu zawarcia umwy w sprawie zamówienia publiczneg 1. Zamawiający p dknaniu wybru najkrzystniejszej ferty pwiadmi na piśmie wynikach pstępwania wszystkich Wyknawców, którzy złżyli ferty. 2. Zamawiający pwiadmi wybraneg Wyknawcę miejscu i terminie pdpisania umwy. 3. W przypadku, gdy Wyknawca, któreg ferta zstała wybrana, uchyla się d zawarcia umwy, Zamawiający wybierze fertę najkrzystniejszą spśród pzstałych fert, chyba, że zachdzą przesłanki, których mwa w art. 93 ust. 1 ustawy. XXII. Wymagania dtyczące zabezpieczenia należyteg wyknania umwy Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należyteg wyknania umwy. XXIII. Isttne dla strn pstanwienia, które zstaną wprwadzne d treści zawieranej umwy w sprawie zamówienia publiczneg, gólne warunki umwy alb wzór umwy, jeżeli Zamawiający wymaga d Wyknawcy, aby zawarł z nim umwę w sprawie zamówienia publiczneg na takich warunkach Wyknawca jest zbwiązany d zawarcia umwy na warunkach kreślnych w załącznym d Specyfikacji prjekcie umwy (Załącznik nr 4 d SIWZ). Strna 12 /- Nr pstępwania 2012\TPE\TPE1\00140\G /

13 XXIV. Infrmacja przewidywanym wybrze najkrzystniejszej ferty z zastswaniem aukcji elektrnicznej. Zamawiający nie przewiduje zastswania aukcji elektrnicznej przy wybrze najkrzystniejszej ferty. XXV. Puczenie śrdkach chrny prawnej przysługujących Wyknawcy w tku pstępwania udzielenie zamówienia 1. Śrdki chrny prawnej kreślne w niniejszym dziale przysługują wyknawcy, a także innemu pdmitwi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu daneg zamówienia raz pniósł lub mże pnieść szkdę w wyniku naruszenia przez zamawiająceg przepisów niniejszej ustawy. 2. Śrdki chrny prawnej wbec głszenia zamówieniu raz specyfikacji isttnych warunków zamówienia przysługują również rganizacjm wpisanym na listę, której mwa w art. 154 pkt. 5 ustawy. 3. dwłanie przysługuje wyłącznie d niezgdnej z przepisami ustawy czynnści zamawiająceg pdjętej w pstępwaniu udzielenie zamówienia lub zaniechania czynnści, d której zamawiający jest zbwiązany na pdstawie ustawy. 4. Pzstałe uregulwania dtyczące przysługujących Wyknawcy śrdków chrny prawnej przedstawin w dziale VI ustawy. 5. D spraw nieuregulwanych w niniejszej Specyfikacji mają zastswanie przepisy ustawy raz Kdeksu cywilneg. Strna 13 Nr pstępwania 2012\TPE\TPE1\00140\G

14 Dane Wyknawcy: nazwa adres tel faks NIP Regn Frmularz fertwy 1. Niniejszym składamy fertę na realizację zadania pn.: Załącznik nr 1 d SIWZ Dstawa licencji na prgramwanie SAP wraz z usługą asysty technicznej" w pstępwaniu udzielenie zamówienia publiczneg prwadznym w trybie przetargu niegraniczneg ferujemy wyknanie przedmitu zamówienia zgdnie z wymaganiami kreślnymi w Specyfikacji za cenę: nett załączniku nr 3 d SIWZ ), słwnie - Pdatek VAT % słwnie brutt słwnie zł (wg psumwania frmularzy wyceny zawartych w zł Szczegółwą wycenę pszczególnych elementów zamówienia przedstawiają wyceny (wg Załącznika nr 3 d SIWZ). Frmularze 2. Zbwiązujemy się zrealizwać przedmit zamówienia w terminie umwy kreślnym w SIWZ. 3. świadczamy, że: a) feruję prgramwanie SAP / prgramwanie równważne* (w przypadku, gdy ferwane jest prgramwanie równważne należy wskazać markę raz prducenta prgramwania: b) zapznaliśmy się z treścią Specyfikacji raz wszystkim załącznikami będącymi jej integralna częścią, wszelkimi zmianami wprwadznymi przez Zamawiająceg w trakcie pstępwania udzielenie zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, c) wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne d prawidłweg wyknania umwy, d) złżne przez nas świadczenia i dkumenty są zgdne z stanem prawnym i faktycznym, aktualnym na dzień twarcia fert ( art. 233 K.K.) e) że jesteśmy związani fertą przez kres wskazany w pkt. XIII Specyfikacji i w przypadku wygrania pstępwania zbwiązujemy się d zawarcia umwy w terminie i miejscu wyznacznym przez Zamawiająceg. "nieptrzebne skreślić Nr pstępwania 2012\TPE\TPE1\00140\G (pdpis i pieczęć Wyknawcy) Strna 14

15 4. Wadium w kwcie ,00 zł zstał wniesine: w frmie: w dniu: (w przypadku wniesienia wadium w frmie niepieniężnej wymagane jest załączenie d ferty kpii dkumentu) Zwlnienia wadium prsimy dknać: na knt w przypadku gwarancji lub pręczenia wysłać pd adres: 5. świadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* pdatnikiem pdatku VAT d twarów i usług. 6. Upważniamy Zamawiająceg lub jeg upważninych przedstawicieli d przeprwadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie świadczeń, dkumentów i przedłżnych infrmacji raz wyjaśnień finanswych i technicznych. 7. Upważniamy każdą sbę publiczną, bank lub przedsiębirstwa wymienine w naszej fercie d dstarczenia stswnej infrmacji uznanej przez Zamawiająceg za isttną w celu sprawdzenia świadczeń i infrmacji zawartych w naszej fercie. 8. Imina i nazwiska raz stanwiska sób upważninych ze strny Wyknawcy, z którymi mżna się kntaktwać w celu uzyskania ddatkwych infrmacji dtyczących przedmitu zamówienia: tel fax tel fax 9. Integralnymi załącznikami niniejszej ferty zgdnie z wymaganiami Specyfikacji są: 1) 2) 3) 4) 'nieptrzebne skreślić (pdpis i pieczęć Wyknawcy) Strna 15 Nr pstępwania 2012\TPE\TPE1\00140\G

16 Załącznik nr 2 d SIWZ Dane dtyczące Wyknawcy: Nazwa Adres Dtyczy pstępwania na: ŚWIADCZENIE WYKNAWCY Dstawa licencji na prgramwanie SAP wraz z usługą asysty technicznej" Działając w imieniu Wyknawcy i będąc należycie upważninym d jeg reprezentwania: 1) świadczam, że zgdnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, pz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, Wyknawca spełnia warunki dtyczące: a) psiadania uprawnień d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania, b) psiadania wiedzy i dświadczenia, c) dyspnwania dpwiednim ptencjałem technicznym raz sbami zdlnymi d wyknania zamówienia, d) sytuacji eknmicznej i finanswej. 2) świadczam, że Wyknawca nie pdlega wykluczeniu z pstępwania udzielenie Zamówienia na pdstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy. 3) Stwierdzam, iż świadm/a jestem dpwiedzialnści karnej za składanie fałszywych świadczeń. 4) świadczam, że: a) Wyknawca jest pdmitem autrskich praw majątkwych d prgramwania SAP lub prgramwania równważneg.* b) Wyknawca jest upważniny d udzielania licencji d krzystania z prgramwania SAP lub prgramwania równważneg (w szczególnści praw d krzystania z teg prgramwania w zakresie i na warunkach przewidzianych treścią SIWZ wraz z załącznikami) w imieniu lub na rzecz pdmitu autrskich praw majątkwych d teg prgramwania, w związku z tym załączam umwę, pełnmcnictw lub inne upważnienie, ptwierdzające uprawnienie Wyknawcy d udzielenia licencji d krzystania z prgramwania SAP lub równważneg w imieniu lub na rzecz pdmitu będąceg pdmitem autrskich praw majątkwych d prgramwania SAP lub równważneg.* * Nieptrzebne skreślić. Wyknawca składa tylk jedn z świadczeń znacznych tym symblem - w zależnści d teg, czy jest pdmitem autrskich praw majątkwych, czy nie. Dnia (pdpis i pieczęć Wyknawcy) Nr pstępwania 2012\TPE\TPE1\00140\G Strna 16 h

17 Załącznik nr 3 d SIWZ Dane dtyczące Wyknawcy: Nazwa Adres Tabela nr 1. (Frmularz 1) Uprawnienia licencyjne Lp. _ Rdzaj uprawnień SAP Applicatin Prfessinal User SAP Applicatin Limited Prfessinal User SAP Manager Self Sen/ice User SAP Applicatin Develper User SAP Applicatin Emplyee Self- Service User 2 Frmularze wyceny Wymiar I j ; Ilść w szt. i 3 4 użytkwnik użytkwnik użytkwnik użytkwnik użytkwnik Cena jednstkwa nett w PLN 5 Wartść nett w PLN (4x5) 6 6 SAP Payrll Prcessing master recrds SAP Prductivity Pak by ANCILE użytkwnik SAP Prductivity Pak Help Launch Pad by ANCILE użytkwnik BA&T SAP Businessbjects BI Suite (CS) BA&T SAP Businessbjects Planning & Cnslidatin fr SAP NetWeaver (BPC) SAP Applicatin Business Analytics Prfessinal User cncurrent sessin użytkwnik użytkwnik SAP Test Data Migratin Server 300 GB -1 paczka dla każdeg zdefiniwaneg prduktywneg systemu SAP 1 13 SAP uality Center by HP, premier editin, bundle Tester 5 14 SAP Test Acceleratin and ptimizatin Tester 5 15 SAP Slutin Manager adapter fr SAP uality Center by HP Cnnected Systems 1 SUMA (pdpis i pieczęć Wyknawcy) Nr pstępwania 2012\TPE\TPE1\00140\G Strna 17 ty

18 Tabela nr 2. (Frmularz 2) pcja licencyjna t-p. i Rdzaj uprawnień 2 Wymiar 3 Ilść w szt. (na ptrzeby kalkulacji ferty) 4 Cena jednstkwa nett w PLN $ Wartść nett w PLN (na ptrzeby kalkulacji ferty) (4x5) 6 1 SAP Applicatin Prfessinal User użytkwnik SAP Applicatin Limited Prfessinal User użytkwnik SAP Manager Self Sen/ice User użytkwnik 80 4 SAP Applicatin Develper User użytkwnik SAP Applicatin Emplyee Self-Sen/ice User SAP Payrll Prcessing SAP PrductMty Pak by ANCILE użytkwnik 500 master recrds użytkwnik SAP PrductMty Pak Help Launch Pad by ANCILE użytkwnik BA&T SAP Businessbjects BI Suite (CS) cncurrent sessin 2 10 BA&T SAP Businessbjects Planning & Cnslidatin fr SAP NetWeaver (BPC) użytkwnik SAP Applicatin Business Analytics Prfessinal User SAP Test Data Migratin Sen/er użytkwnik 300 GB -1 paczka dla każdeg zdefiniwane g SAP uality Center by HP, premier editin, bundle prduktywneg systemu SAP Tester 5 14 SAP Test Acceleratin and ptimizatin Tester 5 15 SAP Slutin Manager adapter fr SAP uality Center by HP Cnnected Systems 1 SUMA UWAGA: Na ptrzeby ceny fert, d kalkulacji wartści pcji Licencyjnej TAURN przyjęt załżenie, że pcja Licencyjna TAURN zstanie wyknana w wymiarze przewidzianym c d ilści uprawnień z każdeg zdefiniwaneg rdzaju równym zamówieniu pdstawwemu kreślnemu w Frmularzu 1. Wyknawca pda ceny gwarantwane bwiązujące w kresie trwania umwy, przy załżeniu, że pcja mże zstać zrealizwana w wymiarze d 0 zł d wartści maksymalnej kreślnej jak SUMA wynikająca z pwyższej Tabeli. TAURN zastrzega sbie w ramach tej kwty d realizacji zamówień stswnie d swich ptrzeb, niezależnie d ilści uprawnień przyjętych d kalkulacji sumarycznej wartści maksymalnej pcji Licencyjnej TAURN. (pdpis i pieczęć Wyknawcy) Nr pstępwania 2012\TPE\TPE1\00140\G Strna 18 7 /

19 TJ (»f -<D TJ S su 3 M -i TJ m m ] > N m 3 B. Uprawnienia kreślne w Frmularzu 2 (d kalkulacji należy przyjąć załżenie maksymalnej realizacji pcji Licencyjnej TAURN) N. c tg. - ci CD 71 > N m 3 A. Uprawnienia kreślne w Frmularzu 1 N_ -0 cp CD i C CD C- S 1! N _» 3» j 1 s 'f (V i ST <* M- _)_*. 5?«1. c a; ~4T s- " SL 3 -% 3 c_ tt) FJ _w cz ffi. c" CQ W CD Współczynnik C c > TJ T > H (A m 1 c I "N" _) s u.5 C c 3 > r* > -i c m i c I _) 3 CA > ) płata miesięczna nett w PLN Ilść miesięcy świadczenia serwisu przyjęta na ptrzeby kalkulacji płata całkwita nett w PLN Współczynnik N _- r płata miesięczna nett w PLN 73 & ' CD' M N) Ilść miesięcy świadczenia serwisu przyjęta na ptrzeby kalkulacji w <_. płata całkwita nett w PLN 01 I Współczynnik płata miesięczna nett w PLN ) > Ilść miesięcy świadczenia serwisu przyjęta na ptrzeby kalkulacji _. płata całkwita nett w PLN

20 TJ C KD TJ * 01 3 B> r r H TJ m H TJ m ł_ fil P a. > _. > 4 a> N N > < en 2 5? _? m u c 3- _5 _3 " ' CD - "5 => N 0) 5_ CD Je' *< -a. =i P-» S. r«* Z. a r- r. "< Fi' m : CZ 73 II 4- ~C0 TJ 5 N m S C a C CD i en J_. N tn c. en CD c: en ca C > TJ m _3 ĆD" TJ CD C c TJ TJ 3- r en CD i en 4 r zj N m <_: UD C c c c " N - z m L NJ rp 4- j> C TJ Z s_ f _> _> CD' C > a> r CJ1 " N * i- ^ UJ INJ r i-» NJ UJ n r M * -*J CD _. C r -u CD "!-i _z m UJ 9 ó N fd NJ UJ r> M fd 4_% TJ _ E_T. " 4 3 CD 3 % -CD <Q 4 W > l _ _. L " y_ Z m UJ IM r i-» NJ UJ n r i-* *_ u. 5! c TJ Z >< en 5 er c J2 C > 0. a> S 2 ^ t- 1 NJ UJ r» M fd 4 5! c TJ Z a < en 5" c! _) C > CJ_ 1 a> S ) _- j - I 4- -J _- j - N "*- P- *. "_- -1 j_ * t- 1 < NJ UJ n N fd 4-_ UJ 5! c TJ z en Ć3 CT c _- _) c > -1 0) - _3 g rth r J- " j- ^ UJ cp IM r NJ UJ N r *_ NJ C N_ Z m I-* l-» NJ UJ cp n M r i-* j c TJ z TJ cn -1 m 3 CD C -)' C > t-* C 00 c r N. S3 ^ M u. NJ UJ cp M r i-* t» d D r*? CA TJ CU -* c 13 >< -1 > C Z ni 3 n ai CD =_ -n «3» E» ^ & t iłfl Ł_ - _! 2 g i 3 J2 «' B CD Współczynnik płata miesięczna nett w PLN c- > i-4 lii _ cn NCD -> < 4» s_ = Srci M 0) TJ ^5 0> C CD e C > TJ m CD C en. l CT. I-* NJ I-* NJ a> i-* NJ i-» NJ Ilść miesięcy świadczenia serwisu przyjęta na ptrzeby kalkulacji N> s N> płata całkwita nett w PLN Współczynnik płata miesięczna nett w PLN ^^^B ^^H ^^^H ^^ t ł NJ NJ i-» NJ NJ N> i-» NJ I-* N) NJ Ilść miesięcy świadczenia serwisu przyjęta na ptrzeby kalkulacji K» 2 tr- płata całkwita nett w PLN Współczynnik ^^^B ^^H ^^fl ^^^i ^^H ^^H ^ ^ en. 0"i CT. CT> CT> CT! CTI a. płata miesięczna nett w PLN Ilść miesięcy świadczenia serwisu przyjęta na ptrzeby kalkulacji I *> płata całkwita nett w PLN

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Wynajem długterminwy samchdu na ptrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mgps.kzminwlkp.pl, www.kzminwlkp.pl Kźmin Wielkplski: Przetarg niegraniczny na wyknanie usług piekuńczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pumgubin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pumgubin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pumgubin.pl Gubin: Dstawa fabrycznie nwej kpark-ładwarki w frmie leasingu peracyjneg z pcją wykupu.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.so.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.so.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.s.gv.pl Warszawa: kmplekswa usługa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej d budynków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Udzielenie kredytu długterminweg inwestycyjneg w kwcie 1 990 000 zł Numer głszenia: 338570-2011; data zamieszczenia: 17.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniew.pl Braniew: Wypsażenie Śrdwiskweg Dmu Sampmcy w miejscwści Żelazna Góra, gmina Braniew

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Dstawa licencji prgramwania d wirtualizacji wraz ze wsparciem technicznym Numer głszenia: 77897-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Druk wydawnictw prmujących wjewództw pdkarpackie. Numer głszenia: 234885-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnwka.pl Hajnówka: Mdernizacja Hajnwskieg Dmu Kultury II Etap w ramach prjektu Kulturalni +

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrclaw-krzyki.sr.gv.pl Wrcław: USŁUGA OCHRONY OBIEKTU, OSÓB I MIENIA REALIZOWANA DLA POTRZEB BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Reszel: Sukcesywna dostawa posiłków Numer ogłoszenia: 170011-2013; data zamieszczenia: 27.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Reszel: Sukcesywna dostawa posiłków Numer ogłoszenia: 170011-2013; data zamieszczenia: 27.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzp.reszei.pl Reszel: Sukcesywna dstawa psiłków Numer głszenia: 170011-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.krus.gv.pl Warszawa: Zakup usługi Asysty Technicznej i Knserwacji prgramwania IDM ORACLE Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Poznań: ZP WORD 12/kom/2012 Numer ogłoszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: ZP WORD 12/kom/2012 Numer ogłoszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Pznań: ZP WORD 12/km/2012 Numer głszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Lokalna 2, 07-412 Ostrołęka, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Lokalna 2, 07-412 Ostrołęka, woj. Ostrłęka: Przebudwa drgi pwiatwej Nr 2564W Laski - Serczyn - Wólka Serczyńska d km 0+000,00 d km 8+400,00 Numer głszenia: 41713-2010; data zamieszczenia: 26.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Usługa przeprwadzenia pmiarów czynników szkdliwych dla zdrwia na stanwiskach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminaelblag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminaelblag.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminaelblag.pl Elbląg: Dstawa samchdu - mikrbusa 9-ci sbweg (8+1 kierwca) przystswaneg d przewzu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Warszawa: Remnt dachów budynków ICHTJ. Numer głszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Poznań: ZP WORD 6/flota/2012 Numer ogłoszenia: 278366-2012; data zamieszczenia: 31.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: ZP WORD 6/flota/2012 Numer ogłoszenia: 278366-2012; data zamieszczenia: 31.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Pznań: ZP WORD 6/flta/2012 Numer głszenia: 278366-2012; data zamieszczenia: 31.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Druk i dstawa map dla ptrzeb MSIT Numer głszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gnjnik.pl Gnjnik: Zakup energii elektrycznej na terenie Gminy Gnjnik Numer głszenia: 153515-2014;

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena", ul. Piastów 10,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Syrena, ul. Piastów 10, Mieln: Zakup energii elektrycznej dla Ośrdka Rehabilitacyjn-Wypczynkweg SYRENA ul. Piastów 10, 76-032 Mieln. Numer głszenia: 303598-2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 27, 97-

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 27, 97- Mszczenica: Dstawa całdzienneg wyżywienia dla pacjentów Zakładu Opiekuńcz-Leczniczeg w Mszczenicy ul. Pitrkwska 27 Numer głszenia: 242863-2013; data zamieszczenia: 18.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014 RPORiI 271.26.2014 Ciepielów, dnia 26 listpada 2014 rku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Wybór banku d bsługi bankwej budżetu Gminy Ciepielów w latach 2015 2017 Numer głszenia: 388090-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

Poznań: Zakup i dostawa regałów magazynowych Numer ogłoszenia: 16479-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Zakup i dostawa regałów magazynowych Numer ogłoszenia: 16479-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Zakup i dstawa regałów magazynwych Numer głszenia: 16479-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zari@zari.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zari@zari.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zari@zari.cm.pl Zabrze: Udzielenie i bsługa długterminweg kredytu inwestycyjneg w wyskści d 5 100 000,00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Sukcesywne świadczenie usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym dla IFJ PAN

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: wdrżenie rzwiązania wspierająceg ewidencję raz zarządzanie zasbami IT, parteg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dolnoslaskiewopr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dolnoslaskiewopr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dlnslaskiewpr.pl Wrcław: Zakup łdzi kabinwej typu RIB wraz z przyczepą pdłdziwą z ddatkwym wypsażeniem.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dps-dabrowa.4bip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dps-dabrowa.4bip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dps-dabrwa.4bip.pl Jeżów: Dstawa samchdu 9-sbweg przystswaneg d przewzu sób niepełnsprawnych w tym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/przetargi_2013_lista.html Skierniewice: Dstawa samchdu ciężarw - sbweg Numer głszenia: 46428-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Dstawa etykiet samprzylepnych z kdem kreskwym, przeznacznych d znakwania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.radom.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.radom.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.radm.lasy.gv.pl/grjec Grójec: Dstawa srtów mundurwych leśnika raz dzieży rbczej i buwia rbczeg w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Górnicza - Łosień, ul. Gołonowska 33,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Górnicza - Łosień, ul. Gołonowska 33, Dąbrwa Górnicza: ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X2 DLA OSP ŁOSIEŃ Numer głszenia: 331818-2011; data zamieszczenia: 12.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.proszowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.proszowice.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prszwice.pl Prszwice: Prace wykńczeniwe w części budynku Dmu Ludweg w Bbinie przeznaczneg na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków: Druk map raz wydawnictw infrmacyjn - prmcyjnych MSIT Numer głszenia: 297000-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Usługa drukwania publikacji pracwanych i wydawanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgszcz.pl Bydgszcz: Rbty remntw-budwlane na terenie biektu Wjewódzkieg Inspektratu Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.net Sulmierzyce: Zakup ciężkieg samchdu specjalneg pżarniczeg, ratwnicz gaśniczeg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Dstawa urządzeń kmputerwych dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 111040-2015; data zamieszczenia: 12.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Łowcza 4, 17-200

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka: Dstawa hurtwa leju napędweg d zbirnika zlkalizwaneg w Przedsiębirstwie Usług Kmunalnych Sp. z.. w Hajnówce Numer głszenia: 57290-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zamówieniu - dostawy

OGŁOSZENIE. o zamówieniu - dostawy SĄD REJONOWY ul. S. Kutrzeby 1 67-200 GŁOGÓW NIP 883-10-14-177 Rag.0003«4 2 A-921-11/13 OGŁOSZENIE zamówieniu - dstawy Głgów: Dstawa bnów twarwych w frmie papierwej dla pracwników i emerytwanych pracwników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przewozie, pl. Partyzantów, 68-132 Przewóz, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przewozie, pl. Partyzantów, 68-132 Przewóz, woj. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wrta.lubuskie.pl/ugprzewz/zamwienia_publiczne/11/status/rdzaj/wzp/ Przewóz: Dwzy szklne dzieci d

Bardziej szczegółowo

Jarosław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 373722-2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jarosław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 373722-2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer głszenia: 373722-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Kraków: Usługi w zakresie wyknywania badań genetycznych w diagnstyce spndylartrpatii

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15 ogłasza przetarg nieograniczony pt,, Dekoracja roślinna miasta Radomia

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15 ogłasza przetarg nieograniczony pt,, Dekoracja roślinna miasta Radomia Radm, dnia 24.02.2015 r. L.dz. ZUK.662.15.JP Nr sprawy PN/1/2015 Zakład Usług Kmunalnych w Radmiu ul. Sucha 15 głasza przetarg niegraniczny pt,, Dekracja rślinna miasta Radmia Niniejsze głszenie zstał

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Na dstawę części zamiennych i akcesriów d autbusów kmunikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Biecz: Dstawa w ramach leasingu peracyjneg z pcją wykupu fabrycznie nwej kpark - ładwarki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Bielsk-Biała, dnia 19 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Bielsk-Biała: Dstawa leju napędweg dla Zakładu Gspdarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej na kres 1.07.2015 rku d 30.06.2016 rku Numer głszenia

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY XIV LO.ZP/3410-1/2011 Pznań: Szklenie teretyczne i praktyczne uczniów XIV Liceum Ogólnkształcąceg w Pznaniu w zakresie sprtów ltniczych w rku 2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bialystk.apdatkwa.gv.pl Białystk: Prwadzenie bsługi kaswej urzędów skarbwych wjewództwa pdlaskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamwienia-publiczne-0 Katwice: Opracwanie graficzne, wyknanie raz druk plakatów prmcyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aps.wroclaw.p

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aps.wroclaw.p Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.aps.wrclaw.p Wrcław: Usługi sprzątania pmieszczeń i terenu zewnętrzneg Stmatlgiczne Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Rybnik: Leasing sprzętu serwerweg wraz z sprzętem i prgramwaniem Numer głszenia: 314130-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dstawa energii elektrycznej dla Samdzielneg Publiczneg Zespłu Opieki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Transfer filmów z taśm: 8 mm, 16 mm i 35 mm na nśniki cyfrwe (Digitalizacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego dwóch nowych samochodów osobowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego dwóch nowych samochodów osobowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Dstawa w ramach leasingu peracyjneg dwóch nwych samchdów sbwych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: V zamówienia publiczneg zawarcia umwy ramwej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18. Warszawa: Usługa drukwania materiałów infrmacyjnych i prmcyjnych (duży frmat) na ptrzeby Teatru Wielkieg - Opery Nardwej w Warszawie Numer głszenia: 234750-2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl Warszawa: REMONT I NAPRAWA ELEWACJI ORAZ DACHU PAWILONU 10A Instytutu Chemii Organicznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.attis.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.attis.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.attis.cm.pl Warszawa: Leasing finanswy na zakup 2 samchdów sbwych. Numer głszenia: 156384-2013; data

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawa fteli d pbierania krwi Numer głszenia: 425612-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dstarczenia biletów ltniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa inhalatora ultradźwiekowego 1 sztuka. Numer ogłoszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa inhalatora ultradźwiekowego 1 sztuka. Numer ogłoszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Tarnów: Dstawa inhalatra ultradźwiekweg 1 sztuka. Numer głszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Nowy, ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa, woj. Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowyteatr.

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Nowy, ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa, woj. Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowyteatr. Warszawa: Leasing samchdu sbw - dstawczeg dla Teatru Nwy w Warszawie. Numer głszenia: 28765-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zz.gniezn.pl Gniezn: PRZEGLĄD ROCZNY WENTYLACJI MECHANICZNYCH I POMIARY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.psmzgorzelec.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.psmzgorzelec.pl Zgrzelec: termmdernizacja budynków szkły pprzez dcieplenie ścian zewnętrznych i strpdachu, wymianę stlarki kiennej i instalacji c.. raz wymianę instalacji wdnkanalizacyjnej Numer głszenia: 95653-2010;

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

Poznań: Usługi hostelowe dla pacjentów WCO. Numer ogłoszenia: 159897-2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Usługi hostelowe dla pacjentów WCO. Numer ogłoszenia: 159897-2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Usługi hstelwe dla pacjentów WCO. Numer głszenia: 159897-2015; data zamieszczenia: 03.11.2015

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Usługa druku dwóch publikacji zawierających raprty z przeprwadznych badań ewaluacyjnych Numer głszenia: 127270-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja pożytku publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja pożytku publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kraków: Budwa budynku Dmu Pmcy dla Niepełnsprawnych w Spytkwicach Numer głszenia: 162990-2013; data zamieszczenia: 24.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe

Bardziej szczegółowo

Wrocław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 89580-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 89580-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.asp.wrc.pl Wrcław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer głszenia: 89580-2015; data

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Sprzęt i drobny asortyment komputerowy Numer ogłoszenia: 50184-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Sprzęt i drobny asortyment komputerowy Numer ogłoszenia: 50184-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.attis.cm.pl Warszawa: Sprzęt i drbny asrtyment kmputerwy Numer głszenia: 50184-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo