Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie Studium Wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami dla Projektu pn. Budowa Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (GIS) MPWiK Wrocław wraz z inwentaryzacją i modelowaniem hydraulicznym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, planowanego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na lata , Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych. Nazwy i kod Wspólnego Słownika Zamówień Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy Termin wykonania przedmiotu zamówienia r., Wrocław (przy czym, Wykonawca będzie zobowiązany do udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Instytucji Zarządzającej RPO WD dotyczących przedmiotu zamówienia do momentu zakończenia oceny merytorycznej złoŝonej aplikacji o dofinansowanie Projektu, tj. do ) Wymagania i warunki realizacji przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia naleŝy wykonać zgodnie z obowiązującą Metodologią opracowania studium wykonalności analiza ekonomiczna finansowa na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Przedmiot zamówienia naleŝy wykonać w standardzie i formie zgodnej z wymogami obowiązującymi dla przedsięwzięć aplikujących o wparcie ze środków unijnych w ramach RPO WD, z uwzględnieniem aktualnego zakresu i wszelkich aktualnych wytycznych Instytucji Zarządzającej (IZ) dla RPO WD na lata Wykonawca będzie zobowiązany do monitorowania tworzonych dokumentów programowych pod kątem przygotowywanego przedmiotu zamówienia oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o zmianach, które w istotny sposób mogą wpłynąć na sposób i termin przygotowania przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca będzie zobowiązany na etapie realizacji przedmiotu zamówienia do bieŝącego uzgadniania zapisów w przedmiocie zamówienia z Zamawiającym oraz wprowadzania niezbędnych zmian po uwagach Zamawiającego do treści przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, celem weryfikacji, 10 dni przed upływem terminu realizacji umowy. Zamawiający w ciągu 4 dni powiadomi Wykonawcę o ewentualnych zastrzeŝeniach lub ich braku. W przypadku zaistnienia zastrzeŝeń co do przedłoŝonego przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie 4 dni. 6. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Instytucji Zarządzającej RPO WD dotyczące przedmiotu umowy, na etapie weryfikacji złoŝonej aplikacji o dofinansowanie Projektu. 7. W celu właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający i Wykonawca wyznaczą osoby odpowiedzialne za realizację niniejszego zamówienia, które będą reprezentowały Zamawiającego i Wykonawcę w trakcie prac nad przedmiotem zamówienia. 8. Wyznaczone osoby będą miały obowiązek organizowania spotkań roboczych w siedzibie Zamawiającego, nie rzadziej niŝ raz na tydzień. 9. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania notatki słuŝbowej ze spotkań roboczych, opisującej przebieg spotkania oraz wskazane przez obie strony ustalenia i uzgodnienia mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi dla tego rodzaju prac oraz w czasie umoŝliwiającym terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 1

2 11. Zamawiający zobowiązuje się do podejmowania decyzji niezbędnych dla sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia oraz wyraŝania swojego stanowiska w kwestiach związanych z przygotowaniem przedmiotu zamówienia, na wniosek lub pytanie Wykonawcy, w terminie umoŝliwiającym sprawne realizowanie prac przez Wykonawcę. 12. Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na kaŝdym etapie realizacji zadania. 13. Przedmiot zamówienia naleŝy przygotować w formie papierowej (4 egz.) i elektronicznej (płycie CD 4 szt.). W wersji elektronicznej formacie.doc lub. xls. Dla zapisu obrazów preferowanym formatem jest.jpg, dopuszczalne są równieŝ formaty.wfm,.emf oraz.pdf. Opis projektu Projekt przewiduje budowę system informatycznego opartego o rozwiązania GIS, składającego się ze współpracujących z sobą tematycznych modułów wspierających swoją funkcjonalnością efektywne zarządzanie elementami sieci wod-kan. System oparty na jednej centralnej bazie danych stanowiący jeden z systemów ZSI. W ramach projektu przewidywane jest uruchomienie tematycznych serwisów internetowych związanych z działalnością Zamawiającego, a skierowanych do szerokiego grona odbiorców. Począwszy od Urzędu Marszałkowskiego, poprzez Centrum Zarządzania Kryzysowego, Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Zarząd Zieleni Miejskiej, Urząd Statystyczny a skończywszy na developerach, spółdzielniach mieszkaniowych, projektantach i przede wszystkim mieszkańcach Wrocławia oraz mieszkańcach gmin ościennych. Wyciąg z informacji zawartych w propozycji projektu złoŝonej w trybie systemowym w ramach Priorytetu 2 Społeczeństwo Informacyjne działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych Data dodania wniosku: I. Tytuł projektu: Budowa Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (GIS) MPWiK Wrocław wraz z inwentaryzacją i modelowaniem hydraulicznym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej II. Całkowita wartość projektu i kwota dofinansowania: Całkowita wartość (w zł): Kwota dofinansowania (w zł): Poziom dofinansowania (%): A. Część ogólna A.4. Numer i nazwa naboru: 10/S/2.2/2009 Nabór w trybie systemowym nr Rozwój usług elektronicznych (Informatyzacja administracji) A.5. Kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych UE: 11. Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagroŝeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe, itp.) 2

3 B. Podmioty zaangaŝowane w realizację projektu B.1. Wnioskodawca: B.1.1. Nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrocławiu B.1.2. Typ Beneficjenta: Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną B.2. Partnerzy projektu: NIE DOTYCZY C.2. Charakterystyka przedsięwzięcia: C.2.1. Sytuacja wyjściowa: Podstawą działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest infrastruktura sieciowa. Infrastruktura ta podlega stałej rozbudowie, przebudowie i modernizacji, co skutkuje zmianą jej parametrów technicznych i lokalizacyjnych. W chwili obecnej utrudnione jest podejmowanie decyzji biznesowych, które muszą być oparte na aktualnych danych opisujących stan majątku, jego lokalizację oraz danych skojarzonych, pochodzących z róŝnych źródeł, które są dostępne w odpowiednim momencie dla wszystkich podmiotów zaangaŝowanych w proces decyzyjny. Obecnie zarówno przedsiębiorstwo, jak równieŝ mieszkańcy, instytucje i inwestorzy napotykają na następujące problemy: brak szczegółowych danych o infrastrukturze, duŝe rozproszenie źródeł danych, konieczność weryfikacji danych w terenie, utrudnienia w podejmowaniu decyzji, utrudnienia w dystrybucji i propagacji informacji pomiędzy komórkami, długie oczekiwanie na uzyskanie niezbędnych informacji przez mieszkańców, inwestorów, geodetów itp. niski stopień informatycznego zabezpieczenia krajowego zasobu mapy zasadniczej, brak systemu zarządzania infrastrukturą techniczną, brak e-usług. Rozwiązaniem tak złoŝonego problemu jest ewidencja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, prowadzona w przestrzennej bazie danych (GIS), umoŝliwiająca wykorzystanie wielu funkcji niedostępnych dotychczas w klasycznych bazach danych i aplikacjach biznesowych. Przedsiębiorstwo posiadając dokładną ewidencję swojego majątku sieciowego, ma moŝliwość wsparcia szeregu procesów biznesowych z nim związanych. Są to procesy związane z planowaniem inwestycji i remontów, rozwojem mieszkalnictwa i pozostałych inwestycji na terenie aglomeracji, wspomaganie prac eksploatacyjnych i remontowych, procesy przyłączania nowych odbiorców do sieci, wspomaganie prac nad usuwaniem skutków awarii wodociągowych i kanalizacyjnych oraz uzgodnień terenowych; ponadto wspomaganie procesów związanych z zarządzaniem kryzysowym w sytuacjach nieprzewidywalnych zdarzeń losowych (powódź, intensywne opady, poŝar). POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU: 1. Zapewnienie pełnego wsparcia informatycznego dla zarządzania infrastrukturą techniczną oraz opracowanie głównych procesów biznesowych przedsiębiorstwa. 2. Automatyzacja procesu przetwarzania danych, w tym moŝliwości przetwarzania danych przez osoby za nie odpowiedzialne. 3. Skrócenie czasu podejmowania decyzji poprzez szybkie przekazywanie aktualnych i spójnych danych na poziom operacyjny oraz umoŝliwienie ich wszechstronnego przetwarzania, analizowania i modelowania. 4. Zwiększenie sprawności operacyjnej i inwestycyjnej przedsiębiorstwa oraz zapewnienie optymalnego wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. 3

4 5. Zebranie informacji analitycznej i zarządczej. 6. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej (e-usługi). 7. Zapewnienie moŝliwości przechowywania rosnącej ilości informacji. 8. Zapewnienie moŝliwości monitorowania i optymalizacji kosztów operacyjnych. 9. Redukcję kosztów rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. 10. Zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa danych. Odbiorcami funkcjonalności nowowdroŝonego systemu będą pracownicy przedsiębiorstwa, projektanci, geodeci, inwestorzy, developerzy, spółdzielnie mieszkaniowe, władze regionu, słuŝby miejskie, mieszkańcy miasta, mieszkańcy gmin ościennych. Projekt usprawni współpracę pomiędzy przedsiębiorstwem a władzami regionalnymi, Urzędem Miasta, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta, Zarządem Zieleni Miejskiej, Urzędem Statystycznym, gminami ościennymi i pozostałymi podmiotami. MoŜliwe będzie równieŝ wykorzystanie informacji publikowanych przez samorządy, organizacje bądź instytucje o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym. Wykorzystanie publikowanych danych będzie moŝliwe dzięki zastosowaniu rozwiązań informatycznych promowanych przez dyrektywę unijną INSPIRE, a odnoszącą się do sposobu prezentacji danych przestrzennych. C.2.2. Ogólne załoŝenia projektu (skrócony opis projektu): Pierwszym załoŝeniem niniejszego projektu jest wdroŝenie Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną MPWiK Sp. z o.o. we Wrocławiu, będącego systemem GIS usprawniającym procesy biznesowe w spółce na płaszczyźnie danych przestrzennych, wspierającym podejmowanie kluczowych decyzji oraz integrującym się z pozostałymi systemami przedsiębiorstwa (systemem kadrowo-płacowym, bilingowym, CRM) tworząc tym samym w całości Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP (Enterprise Resource Planning) z elementami systemu BI (Business Intelligence) oraz usprawniającym procesy biznesowe podmiotom gospodarczym prowadzącym swoją działalność na obszarze objętym systemem. WdroŜenie tego systemu stanowi jeden z etapów mających wpływ na wdroŝenie systemu zintegrowanego. Drugim istotnym aspektem wdroŝenia GIS jest inwentaryzacja majątku sieciowego niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania systemu, a tym samym mająca bezpośredni wpływ na wdroŝenie kolejnego kroku jakim będzie model obliczeń hydraulicznych głównych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Cały wdraŝany system ma bazować na światowej technologii GIS której liderem jest firma ESRI. Wybór tej technologii został podyktowany faktem, Ŝe została ona wdroŝona przez znacząca ilość przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych na całym świecie, jak równieŝ przez Urząd Miasta Wrocławia, co jest niezwykle waŝne ze względu na planowaną wspólną współpracę i integrację rozwiązań informatycznych. Wybór bazy danych Oracle natomiast jako dostawcy systemu bazodanowego wynika z konieczności integracji wdraŝanego systemu GIS z systemem bilingowym który to wykorzystuje bazę Oracla. Cały system ma być oparty na otwartej i rozwojowej architekturze i być budowany zgodnie z załoŝeniami OGC (Open Geospatial Consortium). Głównymi etapami projektu są: 1. Przeprowadzenie analizy przedwdroŝeniowej a) Opracowanie szczegółowego planu i harmonogramu wdroŝenia b) Opracowanie projektu adaptacji oferowanego oprogramowania c) Analiza i ewidencja danych niezbędnych dla systemu GIS d) Opracowanie architektury systemu, modułów, funkcji i interfejsów e) Opracowanie projektu migracji i konwersji danych będących w formie elektronicznej f) Opracowanie docelowych metod pozyskiwania danych 2. WdroŜenie pilotaŝowe a) Dostawa sprzętu i oprogramowania b) Opracowanie narzędzi do przeniesienia dotychczasowych danych c) Instalacja oprogramowania 4

5 d) Szkolenia uŝytkowników obszaru pilotaŝowego e) PilotaŜowa praca systemu f) Inwentaryzacja sieci g) Tworzenie aplikacji specjalizowanych 3. Tworzenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej a) Budowa modeli hydraulicznych b) Przeprowadzenie kampanii pomiarowej 4. Budowa dedykowanych serwisów internetowych 5. Pozyskanie danych a) Kartowanie branŝowych szkiców geodezyjnych 6. Pełne wdroŝenie systemu a) szkolenia uŝytkowników b) instalacja oprogramowania 7. Kalibracja modelu hydraulicznego sieci wodociągowej 8. Przekazanie całości systemu do eksploatacji WdroŜenie sytemu zostanie zrealizowane w całości przez firmę zewnętrzną bądź teŝ konsorcjum składające się z kilku firm wyłonione na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego. W chwili obecnej przedsiębiorstwo posiada przygotowany Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący podstawę do przygotowaniu SIWZ i ogłoszenia przetargu. D. Zgodność z dokumentami strategicznymi D.1. Cele projektu i ich zgodność z celami Regionalnego Programu Operacyjnego: Celem projektu jest wdroŝenie Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną MPWiK Sp. z o.o. we Wrocławiu, będącego systemem GIS usprawniającym procesy biznesowe w spółce na płaszczyźnie danych przestrzennych, wspierającym podejmowanie kluczowych decyzji oraz integrującym się z pozostałymi systemami przedsiębiorstwa, tworząc w całości Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP z elementami BI oraz usprawniającym procesy biznesowe podmiotom gospodarczym. Cele są zgodne z celami RPO WD. Poziom Ŝycia mieszkańców Dolnego Śląska podnoszony będzie poprzez łatwy dostęp do internetowych serwisów tematycznych publikujących w przejrzysty i usystematyzowany sposób informacje mające wpływ na skrócenie czasu i poprawę dostępu do informacji związanej z prowadzoną działalnością przedsiębiorstwa, jak równieŝ stworzy podstawy do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Projekt przyczynie się równieŝ do realizacji celu szczegółowego tj. wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność. Publikowane informacje, ich forma prezentacji oparta w znacznej mierze o załoŝenia dyrektywy unijnej INSPIRE oraz ich atrakcyjność, niewątpliwie przyczynią się do zwiększenia zainteresowania regionem Dolnego Śląska jako atrakcyjnym obszarem inwestycyjnym. Zastosowane rozwiązania informatyczne uwzględniające załoŝenia OGC (Open Geospatial Consortium) przyczyniają się do otwartości przechowywanych danych a tym samym moŝliwości ich łatwej integracji i publikacji. F. Harmonogram rzeczowo-finansowy: Rok i kwartał ogłoszenia I postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu: Rok i kwartał rozpoczęcia realizacji projektu: II.2009 II

6 Rok i kwartał poniesienia pierwszego wydatku kwalifikowanego: Rok i kwartał zakończenia rzeczowego realizacji projektu: Rok i kwartał zakończenia finansowego realizacji projektu: II.2009 II.2011 II.2011 F.2. Dochód generowany przez projekt projekt nie generuje dochodu F.3. Pomoc publiczna F.3.1. Schemat pomocy publicznej, w ramach której pomoc będzie udzielana: NIE DOTYCZY F.4. Czy projekt zakłada zastosowanie mechanizmu cross-financing? NIE G. Wskaźniki osiągnięcia celów projektu: G.1. Wskaźniki produktu: [68] Liczba stworzonych/udoskonalonych baz danych [szt.] Rok osiągnięcia docelowej wartości: 2011 Wartość: 1.00 Źródło informacji o wskaźnikach: inne Inny dokument: protokół zdawczo-odbiorczy [70] Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 - informacja ** [szt.] Rok osiągnięcia docelowej wartości: 2011 Wartość: 6.00 Źródło informacji o wskaźnikach: inne Inny dokument: protokół zdawczo-odbiorczy [74] Liczba wdroŝonych wewnętrznych systemów zarządzania w jednostkach publicznych [szt.] Rok osiągnięcia docelowej wartości: 2011 Wartość: 3.00 Źródło informacji o wskaźnikach: inne Inny dokument: protokół zdawczo-odbiorczy G.2. Wskaźniki rezultatu: [515] Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy * [etat] Rok osiągnięcia docelowej wartości: 2012 Wartość:

7 [516] w tym kobiet [etat] Wartość: 3.00 Źródło informacji o wskaźnikach: umowy o pracę / cywilnoprawne Inny wskaźnik: liczba osób korzystających z usług on-line na poziomie 1 - informacja Jednostka: os. Rok osiągnięcia docelowej wartości: 2012 Wartość: Źródło informacji o wskaźnikach: ankiety 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa przygotowane dla: Samorządu Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 41 Dokument

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 12 Dokument

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Studium wykonalności systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV:

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV: Modernizacja i integracja Systemu Informatycznego dla potrzeb Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą sprzętu informatycznego,

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

SILESIA-NET STUDIUM WYKONALNOŚCI

SILESIA-NET STUDIUM WYKONALNOŚCI SILESIA-NET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO (MIKOŁÓW, ŁAZISKA GÓRNE, ORZESZE, ORNONTOWICE, WYRY)

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca:

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: Część III Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: 1. Część I Zarys ogólny koncepcji budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała 2. Część II ZałoŜenia techniczne

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020. [Sekcja 7]

SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020. [Sekcja 7] ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020 [Sekcja 7] Opole, luty 2014 r. 2 Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 Instytucją Zarządzającą RPO WO 2014-2020 jest Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo