NOWA UMOWA KAPITAŁOWA BAZYLEJSKIEGO KOMITETU NADZORU BANKOWEGO KONSEKWENCJE DLA GOSPODARKI I SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWA UMOWA KAPITAŁOWA BAZYLEJSKIEGO KOMITETU NADZORU BANKOWEGO KONSEKWENCJE DLA GOSPODARKI I SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE"

Transkrypt

1 Transformacja Gospodarki Nr NOWA UMOWA KAPITAŁOWA BAZYLEJSKIEGO KOMITETU NADZORU BANKOWEGO KONSEKWENCJE DLA GOSPODARKI I SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE Redakcja naukowa Ryszard Wierzba Małgorzata Iwanicz-Drozdowska Błażej Lepczyński Raport z badań sfinansowanych przez Komitet Badań Naukowych w ramach projektu zarejestrowanego pod numerem 2 H02C Gdańsk 2004

2 2 REDAKTORZY SERII: dr Janusz Lewandowski dr Jan Szomburg RECENZENT: Prof. dr hab. Bogusław Pietrzak Gdańsk, ul. Do Studzienki 63 tel , fax ISSN WYDANIE I NAKŁAD 500 egz. Skład komputerowy: Adam Kamiński

3 Transformacja Gospodarki Nr SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 7 Ryszard Wierzba 2. STANOWISKO INSTYTUTU BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ W ZAKRESIE WPŁYWU NOWEJ UMOWY KAPITAŁOWEJ NA GOSPODARKĘ POLSKĄ I POLSKI SEKTOR BANKOWY... 9 Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Błażej Lepczyński 2.1. Wstęp Nowa Umowa Kapitałowa szanse i zagrożenia Rekomendacje Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w zakresie Nowej Umowy Kapitałowej WPŁYW ZMIAN W BAZYLEJSKICH REGULACJACH OSTROŻNOŚCIOWYCH NA ATRAKCYJNOŚĆ I STABILNOŚĆ POLSKI REKOMENDACJE DLA POLSKIEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ Ryszard Kokoszczyński 3.1. Wprowadzenie Ewolucja międzynarodowych regulacji ostrożnościowych Generalne oceny Nowej Umowy Kapitałowej i jej skutków Skutki Nowej Umowy Kapitałowej dla Polski Wnioski i rekomendacje EFEKTYWNOŚĆ BANKÓW W POLSCE NA TLE BANKÓW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W ŚWIETLE NOWEJ UMOWY KAPITAŁOWEJ KOMITETU BAZYLEJSKIEGO Jan Szambelańczyk (współpraca: M. Mielnik, M. Ławrynowicz) 4.1. Wprowadzenie Przegląd badań nad efektywnością banków na rynkach krajów Unii Europejskiej Szacowanie wpływu Nowej Umowy Bazylejskiej na adekwatność kapitałową banków spółdzielczych Efektywność banków spółdzielczych w Polsce i Niemczech Uwagi końcowe BEZPIECZEŃSTWO POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO NA EUROPEJSKIM RYNKU BANKOWYM W ŚWIETLE NOWEJ UMOWY KAPITAŁOWEJ KOMITETU BAZYLEJSKIEGO Małgorzata Iwanicz-Drozdowska 5.1. Wprowadzenie Analiza znaczenia Nowej Umowy Kapitałowej dla zarządzania bankiem Analiza znaczenia zmiany zasad pomiaru ryzyka dla bezpieczeństwa banków Analiza znaczenia skonsolidowanego podejścia do oceny adekwatności kapitałowej dla bezpieczeństwa banków... 76

4 Analiza znaczenia filaru II dla bezpieczeństwa banków Analiza znaczenia filaru III dla bezpieczeństwa banków Wnioski końcowe OCENA WPŁYWU NOWYCH BAZYLEJSKICH REGULACJI OSTROŻNOŚCIOWYCH NA BANKOWOŚĆ KORPORACYJNĄ W PERSPEKTYWIE ŚREDNIOOKRESOWEJ Małgorzata Iwanicz-Drozdowska 6.1. Wprowadzenie Analiza znaczenia rozwiązań NUK dla rozwoju bankowości korporacyjnej Nowa Umowa Kapitałowa a procykliczność działalności kredytowej Analiza znaczenia struktury rynku finansowego dla rozwoju bankowości korporacyjnej Wnioski końcowe OCENA WPŁYWU NOWYCH REGULACJI KOMITETU BAZYLEJSKIEGO NA ROZWÓJ RYNKU BANKOWEGO W PERSPEKTYWIE ŚREDNIOOKRESOWEJ Paweł Dziekoński 7.1. Wprowadzenie Rozwój koncepcji adekwatności kapitałowej banków Regulacje adekwatności kapitałowej w Polsce Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa znaczenie i główne obszary zmian Minimalne wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego i operacyjnego Nadzór bankowy i dyscyplina rynkowa Podsumowanie ZAŁĄCZNIK: Dlaczego Komitet Bazylejski preferuje bankowość detaliczną? ZMIANY W REGULACJACH OSTROŻNOŚCIOWYCH A HARMONIZACJA NADZORU BANKOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ Małgorzata Iwanicz-Drozdowska 8.1. Wprowadzenie Harmonizacja regulacyjna Harmonizacja instytucjonalna Harmonizacja analityczna Harmonizacja informacyjna Wnioski końcowe AGENCJE CREDIT-RATINGU W PROCESIE POZYSKIWANIA KAPITAŁU NA MIĘDZYNARODOWYM RYNKU FINANSOWYM. IMPLEMENTACJA CREDIT-RATINGU W REGULACJACH OSTROŻNOŚCIOWYCH DOTYCZĄCYCH SEKTORA BANKOWEGO Danuta Dziawgo 9.1. Wprowadzenie Agencje credit-ratingu na rynku papierów wartościowych

5 Transformacja Gospodarki Nr Scenariusze rozwoju rynku usług credit-ratingu w Polsce Propozycje nowych regulacji prawnych w ramach Nowej Umowy Kapitałowej Ocena propozycji Komitetu Bazylejskiego w zakresie wykorzystania ocen credit-ratingu do obliczania kapitału regulacyjnego w bankach UREGULOWANIA DOTYCZĄCE SEKURYTYZACJI W UMOWIE BAZYLEJSKIEJ Mariusz Chmielewski SPIS TABEL SPIS RYSUNKÓW

6 6

7 Transformacja Gospodarki Nr WSTĘP W ostatnich latach nasila się w skali światowej proces globalizacji, który obejmuje różne dziedziny życia gospodarczego i społecznego. Jednym z elementów tego procesu są coraz liczniejsze i silniejsze powiązania pomiędzy systemami bankowymi poszczególnych krajów. Coraz więcej banków nie ogranicza swojej działalności tylko do terytorium danego kraju, ale podejmuje działania w innych krajach. Powstają instytucje bankowe o charakterze międzynarodowym. Zjawiskom tym towarzyszy jednak wzrost ryzyka w skali globalnej. W konsekwencji zwiększa się zagrożenie stabilności systemów bankowych. Zaistniała sytuacja sprawia, iż w skali światowej podejmowane są działania mające na celu zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa systemu bankowego oraz w celu zrównoważenia w maksymalnym stopniu warunków konkurencji w ramach tego systemu. Ważnym elementem tych działań jest proces doskonalenia bankowych regulacji ostrożnościowych zawartych w pierwszej Umowie Kapitałowej przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. W czerwcu 1999 roku Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego opublikował projekt Nowej Umowy Kapitałowej, która ma uwzględniać aktualne i przyszłe uwarunkowania funkcjonowania systemów bankowych. Umowa ta, po jej przejściu, zostanie przetransponowana do prawa europejskiego w formie odpowiedniej dyrektywy i stanie się obowiązująca również dla Polski. Trwająca już od pięciu lat dyskusja nad kolejnymi wersjami projektu Nowej Umowy Kapitałowej, okazała się bardzo kontrowersyjną. Kontrowersje wynikają przede wszystkim stąd, iż projektowane do przyjęcia postanowienia Umowy miałyby niejednakowy wpływ na funkcjonowanie banków i gospodarek poszczególnych krajów. Postanowienia Nowej Umowy Kapitałowej, które znajdą odzwierciedlenie i uszczegółowienie w dyrektywie Unii Europejskiej, będą wywierały duży wpływ na funkcjonowanie polskiego systemu bankowego, który w znacznym stopniu jest odpowiedzialny za gromadzenie oszczędności i ich efektywną alokację. Od jakości funkcjonowania polskiego sektora bankowego, w znacznym stopniu zależeć będzie atrakcyjność inwestycyjna naszego kraju. W Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku już od kilku lat trwają prace badawcze dotyczące konstrukcji Nowej Umowy Kapitałowej. W ostatnich dwóch latach prace te realizowane były w ramach projektu badawczego zatytułowanego Tendencje w zakresie regulacji ostrożnościowych i ich skutki dla banków i gospodarki finansowanego przez Komitet Badań Naukowych (projekt nr 2 H02C )

8 8 Celem projektu było przygotowanie propozycji polskiego stanowiska w zakresie wpływu zmian w bankowych regulacjach ostrożnościowych na gospodarkę polską i polski sektor bankowy oraz wypracowanie rekomendacji zgodnych z polską racją stanu. Osoby uczestniczące w badaniach, analizując propozycje nowych regulacji ostrożnościowych w sektorze bankowym, starały się odpowiedzieć na pytanie: na ile regulacje te wpłyną na zmianę oceny atrakcyjności inwestycyjnej Polski oraz polskich banków przez inwestorów? Wyniki tych badań zaprezentowane zostały w niniejszej publikacji. Oddając do rąk Czytelników kolejną publikację naukową Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku wyrażam nadzieję, iż treści w niej zawarte będą przydatne w opracowaniu polskiego stanowiska dotyczącego proponowanych w projekcie Nowej Umowy Kapitałowej regulacji ostrożnościowych dla sektora bankowego, a jednocześnie stanowić będą pewien wkład w badania naukowe dotyczące funkcjonowania polskiego i międzynarodowego systemu bankowego. Ryszard Wierzba Gdańsk, luty 2004

9 Transformacja Gospodarki Nr STANOWISKO INSTYTUTU BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ W ZAKRESIE WPŁYWU NOWEJ UMOWY KAPITAŁOWEJ NA GOSPODARKĘ POLSKĄ I POLSKI SEKTOR BANKOWY* Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Błażej Lepczyński 2.1. Wprowadzenie Obecnie powszechnie obowiązującym standardem w zakresie pomiaru adekwatności kapitałowej banków jest Bazylejska Umowa Kapitałowa (International convergence of capital measurement and capital standards) z 1988 roku, w której zaproponowano jako miarę adekwatności współczynnik wypłacalności, będący relacją funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem. Istotną słabością takiego sposobu pomiaru adekwatności kapitałowej było objęcie nim tylko ryzyka kredytowego. Nie uwzględniono innych rodzajów ryzyka, a w szczególności ryzyka rynkowego, którego znaczenie istotnie wzrosło w latach dziewięćdziesiątych wraz z postępującą globalizacją i liberalizacją rynków finansowych. Nowelizacja umowy kapitałowej (Amendment to the capital accord to incorporate market risks) ze stycznia 1996 roku wprowadziła do pomiaru adekwatności kapitałowej banków ten rodzaj ryzyka. Standardy w zakresie pomiaru adekwatności kapitałowej Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego znalazły odzwierciedlenie w regulacjach Unii Europejskiej. Początkowo kwestie te były zawarte w Dyrektywie 89/647/EEC oraz Dyrektywie 93/6/EEC w sprawie adekwatności kapitałowej instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (tzw. CAD - Capital Adequacy Directive). Dyrektywa CAD została następnie znowelizowana w 1998 roku (tzw. CAD II). Obecnie współczynnik wypłacalności instytucji kredytowych jest regulowany w Dyrektywie 2000/12/EC oraz we wspomnianych już Dyrektywach CAD. 1 Od 1999 roku Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego opracowuje nowe standardy kapitałowe dla banków tzw. Nową Umowę Kapitałową (New Basel Capital Accord, Basel II), której ostateczną wersję zamierza przedstawić do połowy 2004 roku. W Nowej Umowie Kapitałowej (zwanej też Bazyleą II) zakłada się, że pomiar adekwatności kapitałowej będzie oparty na trzech filarach: * Tekst w rozszerzonej wersji opublikowany został w pierwszej części Niebieskiej Księgi PFSL nr 5, Liberalizacja i integracja rynku usług finansowych w Unii Europejskiej, IBnGR, Gdańsk Zob. A. Kawulski, B. Smykla: Nadzorcze normy ostrożnościowe według znowelizowanej ustawy Prawo bankowe na tle regulacji Unii Europejskiej (aspekty prawne), Zeszyt nr 156, Seria Materiały i Studia, Narodowy Bank Polski, Warszawa, marzec 2003, s

10 10 minimalnych wymogach kapitałowych, obejmujących ryzyko kredytowe, rynkowe i operacyjne, nadzorczym badaniu adekwatności kapitałowej, dyscyplinie rynkowej. Nowa Umowa Kapitałowa (NUK) uważana jest za bazę dla nowych regulacji UE 2. Dotychczasowe propozycje pozwalają na stwierdzenie, że będzie ona kluczowym elementem nowej globalnej architektury finansowej i jest szczególnie ważna dla krajów, w których banki ponadnarodowe stanowią istotny element systemu finansowego. Nowa metodologia adekwatności kapitałowej odnosi się bowiem w szczególności do banków prowadzących działalność międzynarodową (intencja Komitetu Bazylejskiego), przy czym w rozwiązaniach UE ma mieć ona zastosowanie do wszystkich banków. Wprowadzenie Nowej Umowy Kapitałowej będzie sprzyjało stabilności i przejrzystości europejskich systemów bankowych w warunkach ich integracji oraz niwelowało ryzyka, szczególnie w odniesieniu do krajów słabszych. Z Nowej Umowy Kapitałowej wynika bowiem, że: regulacje będą dotyczyły przede wszystkim banków prowadzących działalność w skali międzynarodowej, w systemie bankowym utrzymany zostanie obecny ogólny poziom kapitału, nowe uregulowania będą obejmować ryzyka w sposób bardziej wszechstronny i precyzyjny niż obecnie, przyczyni się ona do stworzenia równych warunków konkurencji, ulegnie zwiększeniu przejrzystość holdingów ponadnarodowych, w szczególności poprzez: - zachętę do ujawniania struktury i procesu alokacji kapitału ekonomicznego, - publiczne ujawnianie informacji dotyczących poziomu narażenia na ryzyko, w tym strategii zarządzania ryzykiem, - publiczne udostępnianie informacji o strukturze kapitału, cechach wykorzystywanych instrumentów kapitałowych. możliwie dużo odpowiedzialności za kontrolę ryzyka zostanie przekazane nadzorowanym instytucjom. Elementy te w naszej opinii przemawiają za korzystnym wpływem proponowanych regulacji na bezpieczeństwo systemów bankowych w krajach dokonujących transforma- 2 Por. p. 12 i dalsze w: Working Document of the Commission Services on Capital Requirements for Credit Institutions and Investment Firms, 18 November 2002.

11 Transformacja Gospodarki Nr cji systemowej. Ich wprowadzenie bowiem spowoduje, że wartość kapitału regulacyjnego zbliży się do kapitału ekonomicznego (lub zrówna się z nim), to zaś spowoduje, że dla potrzeb oceny działalności banku można będzie powszechnie wykorzystać model RA- ROC (Risk Adjusted Return on Capital) 3. Model ten łączy efektywność alokacji kapitału z ryzykiem i stanowi przejrzystą ocenę ryzyka dla krajów, w których holding posiada spółki zależne. Ponadto precyzuje oczekiwania inwestorów i uwzględnia normy ostrożnościowe określone przez instytucje regulacyjne 4. Reasumując można zatem stwierdzić, że ani w interesie Polski, ani krajów UE nie leży kwestionowanie NUK jako propozycji zbyt daleko idącej Nowa Umowa Kapitałowa szanse i zagrożenia Nowe standardy kapitałowe z pewnością będą miały istotny wpływ na konkurencyjność polskiej gospodarki, przede wszystkim z uwagi na fakt, że alokacja kapitału odbywa się głównie poprzez sektor bankowy. Kluczowe wydaje się pytanie, czy nowe regulacje bazylejskie będą wzmacniać konkurencyjność polskiej gospodarki wpływając na: wzrost dostępności kapitału pożyczkowego dla przedsiębiorstw, redukcję kosztów pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwa. Proponowany w Nowej Umowie Kapitałowej bardziej precyzyjny niż obecnie pomiar ryzyka kredytowego powinien poprawić dostępność do kapitału pożyczkowego i zredukować koszt kredytu dla przedsiębiorstw o silniejszym standingu, natomiast pogorszyć pozycję konkurencyjną na rynku pozyskiwania kapitału przedsiębiorstw o gorszym standingu. Zapobiegałoby to możliwemu do wystąpienia zjawisku subsydiowania przez banki słabych finansowo firm i w rezultacie poprawiłoby efektywność mechanizmu alokacji kapitału w gospodarce. Dodatkową szansą jest obniżenie standardowej wagi ryzyka ze 100% do 75% dla części ekspozycji wobec MSP (mieszczących się w definicji ekspozycji detalicznych). Wprowadzanie regulacji nadzorczych wiąże się z powstaniem kosztów zarówno społecznych, jak i prywatnych, które docelowo powinny pozwolić na osiągnięcie korzyści (przychodów) także społecznych i prywatnych 5. Korzyści społeczne można w przypadku NUK zdefiniować jako zwiększenie bezpieczeństwa sektora bankowego dzięki lepszemu 3 Rozdz. V niniejszego opracowania: M. Iwanicz-Drozdowska, Bezpieczeństwo polskiego sektora bankowego na europejskim rynku bankowym w świetle nowych regulacji ostrożnościowych. 4 A. Moneta: The Allocation of Capital within Transitional Financial Holdings; prezentacja na seminarium Gdańskiej Akademii Bankowej Zarządzanie wartością a techniki jej pomiaru - rola rady nadzorczej i zarządu, Gdańsk 23 maja Koncepcję wykorzystania krańcowych kosztów/ przychodów prywatnych i społecznych w ocenie regulacji nadzorczych zaproponował B.K.Short: Capital requirements for commercial banks: a survey of the issues, IMF Staff Papers, July Przyjmujemy, że koszty prywatne to koszty ponoszone wyłącznie przez banki jako podmioty gospodarcze, zaś koszty społeczne to koszty ponoszone przez pozostałe podmioty gospodarcze i osoby fizyczne.

12 12 pomiarowi ryzyka, bardziej dokładnej analizie profilu ryzyka i adekwatności kapitałowej banku oraz wykorzystaniu mechanizmów dyscypliny rynkowej, natomiast prywatne jako poprawę wykorzystania kapitału własnego, na skutek zbliżenia do siebie wartości kapitału regulacyjnego i ekonomicznego. Koszty zaś wynikają przede wszystkim ze zwiększenia kosztów sprawowania nadzoru nad działalnością banków oraz kosztów zbierania i prezentacji dodatkowych informacji w ramach NUK. Ocena tego czy przychody z tytułu wprowadzenia NUK przekraczają koszty może być dokonana jedynie ex post, po kilku latach funkcjonowania banków w realiach NUK. Z tego względu poniżej zostaną przedstawione szanse i zagrożenia związane z wprowadzaniem rozwiązań zawartych w NUK z perspektywy banków, nadzorców i z perspektywy społecznej. Z perspektywy banków za wprowadzaniem zapisów NUK przemawia przede wszystkim większa elastyczność rozwiązań w zakresie pomiaru adekwatności kapitałowej i możliwość dopasowania wagi ryzyka do kondycji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy. Sztywność wag ryzyka była przez długi czas traktowana jako wada Umowy Kapitałowej z 1988 roku. Dzięki możliwości wykorzystywania wewnętrznych rozwiązań w zakresie pomiaru ryzyka kredytowego do celów nadzorczych może dojść do zunifikowania procedur zarządczych i nadzorczych w zakresie zarządzania tym ryzykiem, a także do zbliżenia się wartości kapitału regulacyjnego i ekonomicznego. Aby być w stanie osiągnąć powyższe korzyści banki muszą ponieść koszty na wdrożenie nowych rozwiązań zarówno od strony metodycznej, jak i informatycznej 6. Oprócz tych kosztów poprawiających ogólne zarządzanie bankiem, pojawią się zwiększone koszty sprawowania nadzoru 7 i pozyskiwania kapitału przez banki, m.in. z krajów Europy Środkowej i Wschodniej 8. Dodatkowo należy mieć na względzie ryzyko modelu, rozumiane tutaj jako potencjalnie niewłaściwe szacunki wysokości nieoczekiwanych i oczekiwanych strat, które rzutują na poziom kapitału ekonomicznego, przy czym banki będą przeprowadzać tzw. stress testing, aby weryfikować poziom adekwatności kapitałowej. Z perspektywy nadzorców najważniejszym argumentem za NUK wydaje się być wprowadzenie filarów II i III, co umożliwi wykorzystywanie dodatkowych narzędzi w zakresie nadzorowania banków. Nadzorcze badanie adekwatności kapitałowej (filar II) da szansę na głębszą analizę profilu ryzyka oraz rekomendowanie bankom utrzymywania wyższego poziomu adekwatności kapitałowej. Wymaga to jednak poniesienia dodatkowych kosztów na pozyskanie i wykształcenie kadry nadzorczej (m.in. w zakresie weryfikacji modeli) oraz zwiększenia zakresu kontroli. Jako odrębny i niezmiernie ważny problem jawi się rozwiązanie kwestii transgranicznych 9. 6 Według szacunków Institute of International Finance w związku z NUK banków wyda ok. 2,25 mld USD w ciągu 5 lat (za: P. Dziekoński: Nowa Umowa Kapitałowa konsekwencje dla rynku kredytowego, Zeszyt nr 164, Seria Materiały i Studia, Narodowy Bank Polski, Warszawa, czerwiec 2003 r.). 7 Niezależnie od sposobu finansowania instytucji nadzorczej, bowiem oprócz środków na finansowanie organu nadzorczego w grę wchodzą także koszty udostępniania szerszego zakresu informacji oraz zwiększenia zakresu kontroli wobec założeń II filara. 8 Ze względu na zróżnicowanie wagi ryzyka w zależności od ratingu. 9 Szerzej: High-level principles for the cross-border implementation of the New Accord, Basel Committee Publications no. 100, August 2003.

13 Transformacja Gospodarki Nr Społeczeństwo może doświadczyć zwiększenia bezpieczeństwa sektora bankowego dzięki rozwiązaniom wprowadzonym w NUK oraz uzyskać szerszy dostęp do informacji. Jednak szerszy dostęp do informacji może wywołać u części uczestników rynku szum informacyjny ze względu na brak umiejętności odpowiedniej ich interpretacji. Jak wspomniano, występuje także ryzyko modelu. Banki i władze nadzorcze będą sprawdzać jakość modeli i ich aktualność, ale należy mieć na względzie to, że w przypadku nieskuteczności takich działań konsekwencje zachwiania bezpieczeństwa będzie tak jak i dotąd ponosiło społeczeństwo. Z perspektywy społecznej pozytywnie należy ocenić obniżenie standardowej wagi ryzyka dla ekspozycji detalicznych ze 100% do 75%, co może zwiększyć atrakcyjność kredytów dla gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, spełniających określone warunki Rekomendacje Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w zakresie Nowej Umowy Kapitałowej Rekomendacja 1 Niewątpliwie integracja rynku finansowego wymusza ujednolicanie regulacji ostrożnościowych. Z drugiej jednak strony nowo tworzone regulacje ostrożnościowe powinny sprzyjać stabilności i transparentności w warunkach integrującego się rynku finansowego. Tymczasem konstrukcja współczynnika wypłacalności nie do końca sprzyja stabilności rynków finansowych. Choć w starej, jak i nowo projektowanej umowie kapitałowej (nawet w wersji z kwietnia 2003 r.) nie jest to wyraźnie sformułowane, to jednak powszechnie poziom współczynnika wypłacalności oblicza się w kategoriach netto (po odjęciu rezerw celowych). Jego poziom zależy więc w pewnej mierze od restrykcyjności systemów tworzenia rezerw celowych, przy czym systemy bardziej restrykcyjne mogą być niekorzystne z punktu widzenia osiągania poziomu współczynnika wypłacalności odpowiedniego do prowadzonej działalności. Ten problem dostrzegła KNB, proponując dwa sposoby wyeliminowania tego efektu, a mianowicie: 1) obliczanie współczynnika wypłacalności w kategoriach brutto, 2) wyłączenie należności, na które utworzono rezerwę celową z rachunku współczynnika wypłacalności 10. Te rozwiązania nie wyeliminują jednak nieuczciwej konkurencji między bankami. W warunkach braku jednolitych standardów w zakresie tworzenia rezerw celowych systemy mniej restrykcyjne będą wypierały bezpieczniejsze, lecz bardziej asekuracyjne. Wprawdzie w styczniu 2004 r. po wcześniejszych konsultacjach rozpoczętych w listopa- 10 Uwagi do drugiego dokumentu konsultacyjnego Nowa metodologia adekwatności kapitałowej wydanego przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, Komisja Nadzoru Bankowego,

14 14 dzie 2003 roku Komitet Bazylejski zaproponował ujmowanie w rachunku wymogów kapitałowych wyłącznie nieoczekiwanych strat 11, lecz nie stanowi to całkowitego rozwiązania wskazanego powyżej problemu. Jednym z ważnych celów w ramach prac nad integracją rynków finansowych powinno być zatem ustanowienie jednolitych standardów tworzenia rezerw celowych w Unii Europejskiej. Brak propozycji rozwiązania tego problemu w warunkach postępującej integracji rynku finansowego nie będzie sprzyjał podnoszeniu stabilności rynku europejskiego. W interesie Unii Europejskiej leży zatem jak najszybsze wprowadzenie jednolitych standardów w zakresie tworzenia rezerw celowych, a także ujednolicenie konsekwencji podatkowych dla banków, wynikających z ich tworzenia. Trudno wyobrazić sobie, aby na przyszłym jednolitym rynku kredytowym panowała nieuczciwa konkurencja z powodu różnych standardów tworzenia rezerw celowych i ich opodatkowania. Rekomendacja 2 Propozycje zawarte w projekcie Nowej Umowy Kapitałowej Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego powinny sprzyjać stabilności i przejrzystości systemów bankowych oraz zredukować ryzyko szczególnie w odniesieniu do krajów słabszych, takich jak Polska, przy założeniu, że ryzyko modelu będzie niskie. Z punktu widzenia zwiększania stabilności i przejrzystości systemów bankowych pozytywnie należy ocenić propozycje bardziej wszechstronnego i precyzyjnego pomiaru ryzyka bankowego. Nowa Umowa Kapitałowa zakłada również, że zostanie utrzymany co najmniej obecny ogólny poziom kapitału w systemie. Co więcej propozycje NUK mają się przyczyniać do tworzenia równych warunków konkurencji oraz będą prowadzić do wzrostu przejrzystości holdingów ponadnarodowych, przy założeniu, że podobne regulacje zostaną zastosowane w sektorze ubezpieczeń (tzw. projekt Wypłacalność II ). Wprowadzenie propozycji zawartych w NUK może sprzyjać stabilności i bezpieczeństwu polskiego systemu bankowego. W interesie Polski leży zatem traktowanie NUK jako ogólnoświatowego standardu w zakresie pomiaru adekwatności kapitałowej. Struktura właścicielska polskiego sektora bankowego, oparta na renomowanych inwestorach strategicznych, powinna wpływać pozytywnie na wdrażanie w Polsce rozwiązań Nowej Umowy Kapitałowej. Wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie pomiaru adekwatności kapitałowej mogłoby jednak rodzić perturbacje dla banków nieposiadających inwestora strategicznego. Rekomendacja 3 Propozycje zawarte w projekcie Nowej Umowy Kapitałowej Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego w zakresie pomiaru adekwatności kapitałowej zakładają istnienie dwóch sposobów pomiaru ryzyka kredytowego: 11 Szerzej: Basel II: Significant progress on major issues, press release, 11 October 2003.

15 Transformacja Gospodarki Nr ) opartego na ocenach renomowanych agencji ratingowych, a w przypadku braku takiego ratingu dla danego podmiotu na standardowej wadze ryzyka, 2) opartego na wewnętrznych ratingach (w wersji podstawowej bądź zaawansowanej). Wobec braku powszechności ocen agencji ratingowych w Polsce przyjęcie propozycji polegającej na oparciu oceny ryzyka kredytowego na ratingach zewnętrznych może okazać się w praktyce niemożliwe. Banki działające w Polsce powinny więc koncentrować się na ocenie ryzyka kredytowego opartej na ratingach wewnętrznych, aby w przyszłości móc osiągnąć korzyści płynące z jednej strony z niższych wymogów kapitałowych, a z drugiej z możliwości stosowania tej samej metodyki oceny ryzyka kredytowego do celów nadzorczych i zarządczych. Rekomendacja 4 Wdrożenie Nowej Umowy Kapitałowej w Polsce spowodowałoby pewne pogorszenie zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania banków. Dlatego, biorąc pod uwagę sytuację banków w Polsce i krajach w okresie transformacji systemowej, warto zabiegać o stopniowe dochodzenie do standardów proponowanych w NUK, a w szczególności o niższe wagi ryzyka dla należności od banku centralnego i rządów 12 i rozłożenie w czasie wprowadzania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego. Rekomendacja 5 Nowe europejskie rozwiązania kapitałowe (tzw. CAD III) mają objąć wszystkie instytucje kredytowe i instytucje inwestycyjne w rozumieniu prawa unijnego. Oznaczałoby to, że nowe europejskie standardy kapitałowe będą miały w Polsce zastosowanie zarówno w odniesieniu do dużych banków spółek córek międzynarodowych instytucji finansowych, banków z większościowym udziałem kapitału polskiego, jak także do banków spółdzielczych. Powstaje zatem pytanie, czy w interesie Polski leży objęcie nowymi unijnymi regulacjami kapitałowymi banków spółdzielczych i małych banków komercyjnych w formie spółek akcyjnych? Stoimy na stanowisku, że byłoby to rozwiązanie niecelowe. Przemawiają za tym w naszej opinii co najmniej trzy argumenty: koszty wdrożenia nowych rozwiązań byłyby niemożliwe do udźwignięcia dla tych instytucji i przekraczałyby potencjalne korzyści, wdrożenie nowych standardów kapitałowych nie miałoby większego wpływu na wzrost stabilności tej części polskiego systemu bankowego, 12 Por. szerzej rozdz. IV niniejszego opracowania: J. Szambelańczyk, współpr. M. Mielnik, M. Ławrynowicz: Efektywność banków w Polsce na tle banków w krajach Unii Europejskiej w świetle Nowej Umowy Kapitałowej Komitetu Bazylejskiego.

16 16 mogłaby ulec w istotny sposób pogorszeniu i tak już słaba pozycja konkurencyjna tych banków. Uogólniając, objęcie sektora banków spółdzielczych i małych banków komercyjnych nowym reżimem kapitałowym nie przyczyniałoby się do poprawy stabilności polskiego systemu bankowego. Przeciwnie, mogłoby istotnie pogorszyć i tak słabą pozycję konkurencyjną tych banków na rynku i rodzić koszty trudne do przewidzenia. Dlatego Polska powinna więc naciskać na zmianę zakresu podmiotowego propozycji CAD III.

17 Transformacja Gospodarki Nr WPŁYW ZMIAN W BAZYLEJSKICH REGULACJACH OSTROŻNOŚCIOWYCH NA ATRAKCYJNOŚĆ I STABILNOŚĆ POLSKI REKOMENDACJE DLA POLSKIEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ Ryszard Kokoszczyński 3.1. Wprowadzenie W 1988 roku Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS) opublikował pierwszą Umowę Kapitałową 1 formułującą zalecenia dotyczące adekwatności kapitałowej banków. Celem tego działania BCBS było nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności międzynarodowego systemu bankowego, ale i maksymalne możliwe zrównanie warunków, na jakich konkurowały ze sobą banki działające na ponadnarodową skalę 2. Umowa była wynikiem kilkuletnich prac Komitetu, na których finalny etap składała się publikacja propozycji kształtu Umowy w grudniu 1987 roku i dyskusje nad nią zarówno wśród członków BCBS 3, jak i wielu innych krajów 4. Pierwsza Umowa Kapitałowa dotyczyła adekwatności kapitałowej podstawowe jej elementy stanowiły więc samo pojęcie kapitału banku 5 i sposób jego mierzenia, określenie wag ryzyka dla aktywów banku oraz określenie minimalnej relacji kapitału banku do sumy aktywów ważonych ryzykiem. Jedynym rodzajem ryzyka, jakie BCBS uwzględnił w tej regulacji, było ryzyko kredytowe, ale już na tym etapie Komitet zwracał uwagę i na inne rodzaje ryzyka (głównie na ryzyko stopy procentowej i zmian cen papierów wartościowych). 1 BCBS (1988), International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Basle Committee on Banking Supervision, Basle. 2 Ten drugi cel jest wyraźnie odzwierciedlony w samym tytule oryginalnego dokumentu Komitetu Bazylejskiego International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. Międzynarodowy wymiar intencji BCBS pozwala na uznanie tych działań za początkowy element procesu tworzenia tzw. nowej międzynarodowej architektury finansowej, choć samo to pojęcie powstało kilka lat później (por. Kokoszczyński, R. (2000), Międzynarodowa współpraca w dziedzinie stabilizacji systemów bankowych, w: L. Oręziak, B. Pietrzak (red.), Bankowość na świecie i w Polsce, Olympus, Warszawa) krajów tworzących G-10 (Belgia, Francja, Japonia, Kanada, Holandia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy) i Luksemburg. 4 Krótki, ale wszechstronny przegląd wydarzeń prowadzących do powstania Komitetu Bazylejskiego i pierwszej Umowy Kapitałowej przedstawia Kräussl, R. (2003), A Critique on the Proposed Use of External Sovereign Credit Ratings in Basel II, Working Paper 2003/23, Center for Financial Studies, Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt. 5 Pojęcia tego będę w tym tekście używał w rozumieniu, jaki nadają mu Prawo bankowe i regulacje nadzorcze, tj. obejmuje ono fundusze własne podstawowe i uzupełniające oraz pozycje pomniejszające fundusze własne.

18 18 Do najważniejszych cech pierwszej Umowy Kapitałowej można zaliczyć zarówno wyraźne nastawienie na standaryzację rozwiązań mających dotyczyć przede wszystkim, jeśli nie wyłącznie, podmiotów aktywnych na rynkach międzynarodowych oraz prostotę rozwiązań formalnych: dokładnie zdefiniowane zostały pozycje pasywów (instrumenty finansowe), jakie można było zaliczyć do kapitału własnego banku, oraz pozycje aktywów, o jakie należało kapitał własny banku zmniejszać. Również wagi ryzyka dla poszczególnych rodzajów pozycji bilansowych i pozabilansowych określone zostały w sposób jednoznaczny, choć ryzyko zostało potraktowane w sposób ryczałtowy. Jedyna praktycznie możliwość wyboru, którą pozostawiono krajom wdrażającym zalecenia Komitetu, dotyczyła wyliczania ryzyka kredytowego instrumentów pochodnych dotyczących stóp procentowych i kursów walutowych (opcje, swapy, futures) Ewolucja międzynarodowych regulacji ostrożnościowych Zalecenia BCBS nie mają formalnie żadnej mocy prawnej i by obowiązywały muszą być przejęte przez prawo krajowe. Łatwo więc zrozumieć, dlaczego pierwsza Umowa Kapitałowa, której ważnym celem było zrównanie warunków międzynarodowej konkurencji bankowej, miała prostą i uniwersalną formę niezwykle ograniczającą możliwości dyskrecjonalnych decyzji władz krajowych. Z jednej strony forma ta ułatwiła znacznie szeroką akceptację Umowy obecnie jest ona elementem systemu prawnego w ponad 100 krajach. Jednak prostota i nieelastyczność rozwiązań Umowy stały się jednocześnie powodem krytycznej jej oceny. Początkowa krytyka pochodziła z kręgów akademickich, a jej typowym przykładem jest analiza przedstawiona w Kim i Santomero w 1988 roku. Pokazali oni, że wprowadzenie regulacji określającej minimalny współczynnik wypłacalności - określony jako relacja funduszy własnych banku do aktywów ważonych ryzykiem - prowadzi wprawdzie do zmniejszenia wolumenu aktywów obarczonych ryzykiem, ale w ich strukturze rośnie udział aktywów o wyższym ryzyku. Drugi ważny nurt dyskusji nad pożądanym kształtem regulacji ostrożnościowych towarzyszył procesowi tworzenia prawa bankowego w Unii Europejskiej 7, a w szczególności powstaniu dyrektywy 89/229/EEC w sprawie funduszy własnych instytucji kredytowych, dyrektywy 89/647/EEC w sprawie współczynnika wypłacalności instytucji kredytowych oraz dyrektywy 93/6/EEC w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwe- 6 Pierwsza Umowa Kapitałowa obejmowała również swoim zakresem pozycje pozabilansowe, choć konsekwentnie ograniczała się tylko do ich ryzyka kredytowego. Pomiar wartości tych pozycji narażonej na ryzyko oparty był na wyznaczeniu tzw. czynników konwersji, określonych przez BCBS dla 5 grup instrumentów finansowych (rodzajów transakcji). Sama waga ryzyka zależała, tak samo jak dla pozycji bilansowych, od charakteru podmiotu będącego drugą strony transakcji (por. BCBS 1988, op. cit., s. 12 i n.). 7 Proces tu opisywany, ze względu na swoje ramy czasowe i zmiany traktatowe, dotyczy jeszcze nawet Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Dla ułatwienia lektury będę się jednak posługiwał w całym tekście nazwą Unia Europejska.

19 Transformacja Gospodarki Nr stycyjnych i instytucji kredytowych (dyrektywy CAD) 8. Prace Komitetu Bazylejskiego zawsze wprawdzie prowadzone były w sposób umożliwiający znaczny stopień harmonizacji postanowień BCBS z prawodawstwem unijnym, ale harmonizacja taka nie zawsze tożsama była z pełną zgodnością obu grup regulacji 9. Trzeci ważny czynnik kształtujący ewolucję regulacji ostrożnościowych Komitetu Bazylejskiego to rozwój rynków finansowych, nowe instrumenty i transakcje oraz postępujące w ślad za nimi nowe techniki pomiaru ryzyka i zarządzania nim stosowane przez banki. Jednym z negatywnie ocenianych w tym kontekście elementów zarządzania ryzykiem były działania określane mianem arbitrażu regulacyjnego typowym przykładem była tu sekurytyzacja kredytów hipotecznych lub należności związanych z kartami kredytowymi, motywowana w znacznej mierze przekonaniem banków, że kapitał regulacyjny związany z tymi pozycjami aktywów jest wyższy niż kapitał ekonomiczny (wynikający z wewnętrznej oceny ryzyka dokonywanej przez bank lub z oceny rynkowej) 10. Pierwszy ważny etap zmian w regulacjach ostrożnościowych Komitetu Bazylejskiego to uwzględnienie innych rodzajów ryzyka 11. Pierwsza Umowa Kapitałowa dotyczyła praktycznie wyłącznie ryzyka kredytowego, ale już unijna dyrektywa CAD z 1993 roku wprowadziła obowiązek utrzymywania kapitału na poziomie wyznaczanym nie tylko przez ryzyko kredytowe, ale i ryzyko rynkowe. W ślad za nią idzie również zmiana regulacji bazylejskich w styczniu 1996 roku BCBS ogłasza dokument rozszerzający Umowę Kapitałową również i na ryzyko rynkowe, zdefiniowane w BCBS 1996 jako ryzyko strat w pozycjach bilansowych i pozabilansowych wynikające ze zmian cen rynkowych. Najważniejsze w moim przekonaniu zmiany wprowadzone w tej nowelizacji to - poza samym objęciem regulacją ostrożnościową kolejnego rodzaju ryzyka - dopuszczenie wyboru jednej z dwóch metod całościowego pomiaru ryzyka rynkowego 12 oraz zezwolenie w jednej z tych metod na stosowanie przez banki do tego celu swoich wewnętrznych modeli. 8 Wiele z tych zagadnień jest obecnie regulowanych dyrektywą 2000/12/EC szczegółową analizę tej problematyki w języku polskim można znaleźć w Jurkowska, A. M. (2003), Prawo bankowe Unii Europejskiej. Licencjonowanie działalności bankowej, Branta, Bydgoszcz-Gdańsk oraz Kawulski, A., Smykla, B. (2003), Nadzorcze normy ostrożnościowe według znowelizowanej ustawy Prawo bankowe na tle regulacji Unii Europejskiej (aspekty prawne), Materiały i Studia 156, Narodowy Bank Polski, Warszawa. 9 Por. np. uwagi w tej kwestii zawarte w przypisach do tekstu BCBS (1996), Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks, Basle Committee on Banking Supervision, Basle. 10 Por. w tej kwestii Ferguson, R. W. (2003a), Capital Standards for Banks: The Evolving Basel Accord, Federal Reserve Bulletin, September, s. 396 i n. 11 Interesującą analizę ewolucji tej grupy bazylejskich regulacji ostrożnościowych przedstawia Dziekoński, P. (2003), Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa konsekwencje dla rynku kredytowego, Materiały i Studia 164, Narodowy Bank Polski, Warszawa. 12 W ramach metody standardowej, gdzie wagi dla poszczególnych rodzajów ryzyka rynkowego wyznaczane zostały przez Komitet Bazylejski, dopuszczony został również wybór metody pomiaru ryzyka dla opcji (por. BCBS (1996), Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks, Basle Committee on Banking Supervision, Basle.)

20 20 Koniec dekady lat dziewięćdziesiątych rozpoczyna kolejny ważny etap ewolucji regulacji ostrożnościowych 13. BCBS publikuje w czerwcu 1999 roku tzw. pierwszy dokument konsultacyjny przedstawiający projekt nowej Umowy Kapitałowej. Przygotowywanie nowej Umowy okazało się jednak bardzo trudne dyskusja nad jej kształtem trwa praktycznie do dnia dzisiejszego, stąd prezentowane poniżej główne elementy nowej regulacji nie powinny być traktowane jako jej finalna ocena (minął już wprawdzie termin nadsyłania uwag zarówno do trzeciego dokumentu konsultacyjnego BCBS 2003a 14, jak i do jego uzupełnienia BCBS 2003c 15, ale nie ma jeszcze ostatecznej wersji nowej Umowy, a termin jej wdrożenia ustalono wstępnie dopiero na koniec 2006 roku) 16. Szybki rozwój produktów i rynków finansowych oraz technologii teleinformatycznych znakomicie utrudnia określenie standardów kapitałowych dla instytucji finansowych, stąd nowa Umowa Kapitałowa proponuje znacznie odmienną metodykę podejścia do regulacji w tym obszarze. Składać się bowiem na nią mają trzy tzw. filary: minimalne wymogi kapitałowe, zasady polityki nadzorczej oraz dyscyplina rynkowa. Pierwszy filar obejmuje te same zagadnienia, których dotyczy istniejąca regulacja, tj. określenie kapitału banku, ryzyka jego działalności oraz minimalnej wielkości relacji obu tych wielkości. Jedynym elementem, który w nowej Umowie nie ulega zmianie, jest minimalna wielkość współczynnika wypłacalności, która nadal ma wynosić 8%. Jednak zarówno licznik tej wielkości, tj. kapitał banku, jak i jej mianownik, tj. miara ryzyka, na które bank jest narażony, ulegają w nowej Umowie Kapitałowej zmianom, które szczególnie w odniesieniu do mianownika mają charakter zmian fundamentalnych. Ryzyko działalności bankowej obejmuje teraz ryzyko kredytowe, rynkowe i operacyjne. Określenie i sposób pomiaru ryzyka rynkowego nie ulega zmianie. Ryzyko kredytowe rozumiane jest również bez zmian, ale w jakościowo odmienny sposób dokonywany jest jego pomiar. Pierwsza różnica dotyczy pojawienia się możliwości wyboru jednego z trzech różnych podejść do pomiaru ryzyka kredytowego. Podejście standardowe zachowuje wiele ele- 13 Na początku 2000 roku Unia Europejska przyjmuje wprawdzie nową dyrektywę 2000/12/EC w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, ale jest to akt prawny raczej porządkujący istniejące już przepisy i konsolidujący rozwiązania rozproszone w wielu dyrektywach cząstkowych niż wprowadzający rozwiązania naprawdę nowe. Z naszego punktu widzenia ważne jest ponadto to, że nowa dyrektywa reguluje tylko problemy związane z ryzykiem kredytowym, a ryzyko rynkowe nadal regulowane jest dyrektywą CAD. Szczegółowo problemy te omawiają Jurkowska, A. M. (2003), op. cit. (gdzie znaleźć można również pełny tekst dyrektywy 2000/12/EC po polsku i po angielsku) oraz Kawulski, A., Smykla, B. (2003), op. cit. 14 BCBS (2003a), The New Basel Capital Accord, Basel Committee on Banking Supervision, Basle. 15 BCBS (2003c), Proposed Treatment of Expected and Unexpected Losses, Basel Committee on Banking Supervision, Basle. 16 Zawarta w tekście prezentacja nowej Umowy Kapitałowej ograniczona została, z oczywistych względów, do nielicznych wątków. Pełny tekst ostatniej wersji zawiera BCBS 2003a uzupełniony o BCBS 2003c, a jego streszczenie BCBS 2003b; interesująco prezentują nową Umowę również Dziekoński, P. (2003), Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa konsekwencje dla rynku kredytowego, Materiały i Studia 164, Narodowy Bank Polski, Warszawa; Ferguson, R. W. (2003a), op. cit., Chami, R., M. S. Khan, S. Sharma (2003), Emerging Issues in Banking Regulation, Working Paper 03/101, International Monetary Fund, Washington, DC., OCC 2003 oraz Zawadzki, P. (2003), Nowa Umowa Kapitałowa (przewidywany wpływ na sytuację sektora bankowego), Narodowy Bank Polski, Warszawa (maszynopis).

Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu. Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu. Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Założenia Umowy Kapitałowej Przyjętej w 1988r.(Bazylea I) podstawowym wyznacznikiem

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. 2. Procykliczność w działalności bankowej na gruncie teorii zawodności mechanizmu rynkowego i finansów

Spis treści. Wstęp. 2. Procykliczność w działalności bankowej na gruncie teorii zawodności mechanizmu rynkowego i finansów Spis treści Wstęp 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki 1.1. Wprowadzenie 1.2. Definicje zjawiska cyklu koniukturalnego,

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki

Spis treści Wstęp 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki Wstęp... 11 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Definicje zjawiska cyklu koniukturalnego,

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM BANKU KOMERCYJNEGO W Tytuł: POLSCE W ŚWIETLE STANDARDÓW ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Autor: Tomasz Cicirko Wstęp

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM BANKU KOMERCYJNEGO W Tytuł: POLSCE W ŚWIETLE STANDARDÓW ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Autor: Tomasz Cicirko Wstęp EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM BANKU KOMERCYJNEGO W Tytuł: POLSCE W ŚWIETLE STANDARDÓW ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Autor: Tomasz Cicirko Wstęp Praca składa się z pięciu rozdziałów. Całość zaprezentowana

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA MAŁOPOLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA MAŁOPOLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO MAŁOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/15 Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego z dnia 15.01.2015 r. POLITYKA INFORMACYJNA MAŁOPOLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Wieliczka, styczeń

Bardziej szczegółowo

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015

Zasady Polityki informacyjnej Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 czerwca 2015 roku załącznik do Uchwały 29/2015 1/6 Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania informacji...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH Załącznik do Uchwały Nr 1/45/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach z dnia 11.12.2015. POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH grudzień, 2015r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

prof. Danuta Hübner... minister ds. europejskich, przewodnicząca Rady Programowej

prof. Danuta Hübner... minister ds. europejskich, przewodnicząca Rady Programowej RADA PROGRAMOWA PFSL prof. Danuta Hübner... minister ds. europejskich, przewodnicząca Rady Programowej dr Jan Szomburg... prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, zastępca przewodniczącego Rady Programowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 15.12.2016r. zatwierdzony Uchwałą Nr 29/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 16.12.2016r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17 Notki o autorach................................................... 11 Założenia i cele naukowe............................................ 15 Wstęp............................................................

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE Załącznik nr do Uchwały Nr 98/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Barcinie z dnia 29 grudnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Barcinie POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016

Polityka ujawnień Mercedes-Benz Bank Polska S.A. Przyjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 czerwca 2016 roku załącznik do Uchwały 34/2016 ujawnień 1/6 ujawnień Spis treści A. Ustalenia ogólne... 1 B. Zakres ogłaszanych przez Bank informacji... 2 C. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom... 5 D. Częstotliwość ogłaszania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 5/2014 Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 29.01.2014r. Zatw. Uchwałą RN nr 3/2014 z dn. 30.01.2014 Tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany: 1) Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 4

Bankowość Zajęcia nr 4 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 4 Bankowe normy ostrożnościowe, sprawozdawczość finansowa banków, wstęp do ryzyka bankowego Regulacje ostrożnościowe banku Podział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW JERZY BIELINSKI (red.) KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW w świetle Strategii Lizbońskiej CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wstęp 7 Część 1 Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Głogowie

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Głogowie Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogowie z dnia 8.12.2015r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie z dnia 18.12.2015r Polityka Informacyjna Banku

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY JOANNA redakcja naukowa SWIDERSKA WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY Ujęcie instytucjonalne Difin Spis treści Wprowadzenie 11 Część I System gwarantowania depozytów 15 Rozdział 1. Geneza i uwarunkowania tworzenia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS w Janikowie Nr 66/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie

Bardziej szczegółowo

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów www.acservices.pl Warszawa, 24.10.2013r. Agenda 1. Źródła przepisów prawa (PSR, MSSF, UE, podatki, Solvency II) 2. Przykłady różnic w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego

Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego Shadow banking. Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego dostępu do środków banku centralnego lub

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku BPH S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna Banku BPH S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Zarządu Banku BPH S.A. nr 22/2017 Polityka informacyjna Banku BPH S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Data obowiązywania: Data ostatniego przeglądu: Właściciel Regulacji: Jednostki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13 Spis treści Wstęp......................................... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE..... 13 Rozdział 1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego.............................

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁŻY

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁŻY Załącznik do Uchwały Nr 88 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014r. Załącznik do Uchwały Nr 84/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014 r POLITYKA INFORMACYJNA

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012 Sytuacja polskiego sektora bankowego Warszawa, 22 listopada 2012 Plan prezentacji Struktura rynku finansowego Uwarunkowania makroekonomiczne Struktura sektora bankowego w Polsce Bilans Należności brutto

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

POLITYKA INFORMACYJNA PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do Uchwały Nr 59/12/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. Załącznik Do uchwały nr 43/2015 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30-12-2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A.

PROCEDURY SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A. PROCEDURY SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W DOMU MAKLERSKIM CAPITAL PARTNERS S.A. Przyjęte uchwałą Zarządu nr 2/IV/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. (zmienione uchwałami Zarządu nr 7/III/2016 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 45/2010 z dnia 21.05.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2009 (Filar III) Łosice, maj 2010 I.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/V/2013 z dnia 10.05.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2012 (Filar III) Łosice, maj 2013

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P.

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P. Załącznik do Uchwały nr 5 / 60 /OK/2015 Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego z dnia 20.11.2015r. Załącznik do Uchwały Nr 2 / 9 /2015 Rady Nadzorczej OK. Banku Spółdzielczego z dnia 16.12. 2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE wynikająca z art. lila ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Ozorkowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH

INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH Praktyczne zestawienie polskich i międzynarodowych regulacji z przykładami księgowań BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Instrumenty finansowe w spółkach Praktyczne zestawienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. dotycząca adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. dotycząca adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Nr 37/17/AB/DPA/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2014 r. Polityka informacyjna Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. dotycząca adekwatności kapitałowej Warszawa, 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA STRATEGIA ZARZĄDZANIA RYZYKAMI

OGÓLNA STRATEGIA ZARZĄDZANIA RYZYKAMI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 91/2011 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 grudnia 2011 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/2011 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Skaryszewie, zwany dalej Bankiem,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Shadow banking. Dobiesław Tymoczko. Warszawa, 15 listopada 2012 r.

Shadow banking. Dobiesław Tymoczko. Warszawa, 15 listopada 2012 r. Shadow banking Dobiesław Tymoczko Warszawa, 15 listopada 2012 r. Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2016 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 23.02.2016 r. zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2016 z dnia 24.02.2016 r. POLITYKA INFORMACYJNA Kategoria

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Nowa Umowa Kapitałowa

Nowa Umowa Kapitałowa 1 Nowa Umowa Kapitałowa Studium Podyplomowe z Bankowości 2 Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa Dyscyplina rynkowa Procesy analizy nadzorczej Minimalne wymogi kapitałowe 3

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Seria: Nr 6 e-monografie

Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Seria: Nr 6 e-monografie Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Seria: Nr 6 e-monografie Koło Naukowe Prawa Finansowego Bezpieczeństwo rynku finansowego pod redakcją Eugenii Fojcik-Mastalskiej

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Nest Bank S. A. w zakresie ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ujawnianiu w ramach

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania kapitałem w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania kapitałem w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 1/VII/15 z dnia 20 lutego 2015r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 11/I/15 z dnia 20 lutego 2015r. Polityka zarządzania kapitałem w Banku Spółdzielczym w Końskich

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIERKLAŃCU DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIERKLAŃCU DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 237/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Świerklańcu z dnia 30 grudnia 2014r. BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIERKLAŃCU POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIERKLAŃCU DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM SECUS ASSET MANAGEMENT S.A. dotyczy art. 110w ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku tekst zmieniony ustawą z 05-08-2015 Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok opracowała:

Bardziej szczegółowo

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Historyczne

Bardziej szczegółowo

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji AGENDA 1. Uwarunkowania formalno-prawne 2. Czynności kontrolne w spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 4. Bankowe normy ostrożnościowe, sprawozdawczość finansowa banków, wstęp do ryzyka bankowego

Bankowość Zajęcia nr 4. Bankowe normy ostrożnościowe, sprawozdawczość finansowa banków, wstęp do ryzyka bankowego Bankowość Zajęcia nr 4 Bankowe normy ostrożnościowe, sprawozdawczość finansowa banków, wstęp do ryzyka bankowego Regulacje ostrożnościowe banku Podział regulacji ostrożnościowych ze względu na kryterium

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik do Uchwały Nr 176/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie z dnia 27.05.2015 r. oraz Uchwały Nr 36/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie z dnia 17.06.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Załącznik do Uchwały Nr 94A /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach z dnia 22.05.2015 Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Tekst jednolity ze zmianą wprowadzoną UZ Nr

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach

Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Konferencja Reforma regulacyjna sektora bankowego priorytety na rok 2014 23 października 2013 Rekomendacje KNF przegląd wybranych zmian Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem w bankach Monika Jezierska,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Strona 2 z 8

Spis treści Strona 2 z 8 Polityka Informacyjna w zakresie ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu w Santander Consumer

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2013 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku nr 44/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku nr 163/2014 z dnia 15 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Zarządu BS z dnia 09.08.2016r. INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 55/2016 z dnia r.

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 55/2016 z dnia r. Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 55/2016 z dnia 10.05.2016r. Polityka w zakresie informacji ujawnianych w Śląskim Banku Spółdzielczym Silesia w Katowicach (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEZ EURO BANK S.A.

PRZEZ EURO BANK S.A. Uchwała Zarządu Euro Banku nr DC/101/2016 z dnia 30.03.2016 r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 05/04/2016 z dnia20.04.2016 r. POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ I INNYCH INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina Załącznik do Uchwały nr 01/06/2015 Z dnia 05.06.2015 r. Rady Nadzorczej Załącznik do Uchwały nr 03/06/2015 Z dnia 29.05.2015 r. Zarządu Polityka informacyjna Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Jaka przyszłość regulacyjna dla sektora bankowości detalicznej? Kongres Bankowości Detalicznej

Jaka przyszłość regulacyjna dla sektora bankowości detalicznej? Kongres Bankowości Detalicznej Jaka przyszłość regulacyjna dla sektora bankowości detalicznej? Kongres Bankowości Detalicznej Adam Kołaczyk Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Deloitte Warszawa, 25 października 2012 r. Nadzór unijny

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2008 r

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2008 r Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień 31 grudnia 2008 r Wstęp...3 I. Fundusze własne...3 1.1. Fundusze podstawowe...5 Fundusze zasadnicze...5

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ HSBC BANK POLSKA S.A. NA 31 GRUDNIA 2013 R.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ HSBC BANK POLSKA S.A. NA 31 GRUDNIA 2013 R. INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ HSBC BANK POLSKA S.A. NA 31 GRUDNIA 2013 R. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONOPISKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONOPISKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH Załącznik do Uchwały Nr 1/32/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach z dnia 23.04.2015r. Załącznik do Uchwały Nr 8/5/15 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Konopiskach

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Nr 145/2015 dnia 18.12.2015 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 36/2015 z dnia 21.12.2015r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Nr 2/56/216 z dnia 15.12.2016. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/6/2016 z dnia 29.12.2016 Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.)

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.) Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień 31.12.2015r.) 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Proszowicach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna

Polityka Informacyjna Załącznik do Uchwały Nr 85/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 16 grudnia 2015 r. Zatwierdzono: Uchwała nr 28/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo