Skutki. maksymalnego oprocentowania wpływ na polski rynek finansowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skutki. maksymalnego oprocentowania wpływ na polski rynek finansowy"

Transkrypt

1 Skutki maksymalnego oprocentowania wpływ na polski rynek finansowy

2

3 Skutki maksymalnego oprocentowania wpływ na polski rynek finansowy Redakcja Piotr Białowolski luty 2013 roku

4 Piotr Białowolski, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii I w SGH. PIOTR BIAŁOWOLSKI (Wstęp, rozdział 1, rozdział 2, rozdział 3, rozdział 4, rozdział 5, rozdział 6, rozdział 7) Aktywność badawcza analiza wzorców zachowań gospodarstw domowych, ich modelowanie na rynku kredytowym, prowadzenie kwartalnego badania aktywności gospodarstw domowych na rynku finansowym, także badania w sektorze bankowym, ocena wpływu wskaźnika ogólnego nastroju gospodarczego na oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych, ocena wpływu extreme response bias na formowanie oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych, prognozowanie zmiennych ekonomicznych z wykorzystaniem danych koniunktury, ocena wpływu przeterminowanych należności na sytuację przedsiębiorstw, konstruowanie indeksu wrażliwości finansowej włoskich gospodarstw domowych. Dorobek naukowy od 2002 roku autor lub współautor ok. 130 publikacji, udział w 27 projektach badawczych z zakresu m.in. kondycji gospodarstw domowych, sektora finansowego, desezonalizacji szeregów czasowych w badaniach koniunktury, prognozowania, konkurencyjności gospodarki polskiej. Raport został zrealizowany w Centrum Badań Demograficzno-Społecznych i Rynkowych Szkoły Głównej Handlowej. Opinie w nim zawarte są odbiciem wiedzy i poglądów autorów, nie prezentują zaś stanowiska Szkoły Głównej Handlowej. 2

5 Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer profesor Szkoły Głównej Handlowej (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania). Wykładowca i ekspert z zakresu bankowości i prawa bankowego, polityki i prawa konkurencji, prawnych i ekonomicznych zagadnień e-biznesu, prawa nowych technologii oraz ekonomicznej analizy prawa i oceny skutków regulacji. Współpracuje z European Association of Law and Economics, Consumer Finance Network (European Credit Research Institute), European Consumer Debt Network, European Coalition for Responsible Credit, European Financial Inclusion Network. Pracował w składzie Expert Group Customer Mobility in Relation to Bank Accounts przy DG Internal Market & Services i Rady Konsultacyjnej PESEL 2 (MSWiA), wykładał jako Visiting Professor na uniwersytetach niemieckich, kierował polską grupą badawczą European Network for Better Regulation (ENBR) VI Program Ramowy UE. Członek European Association of Law and Economics (EALE). Członek Rady Programowej kierunku Ekonomiczna analiza prawa w SGH. Autor ponad 200 publikacji naukowych i licznych ekspertyz dla naczelnych organów państwa, m.in. Komisji Przyjazne Państwo Sejmu RP, Rządu, UOKiK-u, UKIE, ZBP, KPF-u i SKEF-u. WŁODZIMIERZ SZPRINGER (rozdział 6, rozdział 7) Dorobek naukowy prof. Szpringera to m.in. książki: Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie od e-commerce do e-businessu (DIFIN, Warszawa 2005), Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku finansowym UE (Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005), Europejskie regulacje bankowe (TWIGGER, Warszawa 1997), Ocena skutków regulacji poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy (pod red. W. Szpringera, W. Rogowskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007), Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu (OW SGH, Warszawa 2008), Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną (Wolters Kluwer, Warszawa 2009), Regulacja konkurencji a konkurencja regulacyjna (POLTEXT, Warszawa 2010), Koncepcja Open Access w świetle ekonomicznej analizy praw własności intelektualnej (Wolters Kluwer, Warszawa 2011), Innowacyjne modele e-biznesu (DIFIN, Warszawa 2012). 3

6 Spis treści Główne wnioski z raportu 7 Wstęp Motywacja dla wprowadzenia regulacji weryfikacja przesłanek do wprowadzenia regulacji maksymalnego oprocentowania Ograniczenie ceny produktu finansowego Ograniczenie niekorzystnego wpływu asymetrii informacji Wywołanie wzrostu zainteresowania produktami kredytowymi ze strony gospodarstw domowych Ograniczenie prawdopodobieństwa wpadnięcia w pułapkę nadmiernego zadłużenia szczególnie w grupie tzw. konsumentów wrażliwych Aktywne i pasywne formy nadmiernego zadłużenia Nadmierne zadłużenie a ścieżka dochodów polskich gospodarstw domowych w cyklu życia Zdolność gospodarstw domowych do oceny parametrów produktów finansowych Nadmierne zadłużenie a problem wykluczenia Wnioski płynące z analizy motywacji regulacji maksymalnego oprocentowania Ocena kosztów regulacji maksymalnego oprocentowania po stronie podaży Przeniesienie ryzyka stopy procentowej na banki i firmy pożyczkowe Zmniejszenie bazy klientów Zmniejszenie zysków oraz wycofywanie się z rynku banków i firm udzielających pożyczek dla klientów consumer finance Niezamierzone efekty zewnętrzne negatywne dla rynku Możliwość dążenia stopy procentowej do naturalnie ustalonego punktu odniesienia stopy maksymalnego oprocentowania Tendencja wzrostu oprocentowania pożyczek i kredytów konsumpcyjnych Wzrost występowania negatywnych skutków społecznych Zwiększenie częstości działań mających na celu unikanie skutków maksymalnego oprocentowania Zwiększenie opłat wynikających z regulaminu, opłat członkowskich etc Sztuczne zawyżanie ceny kredytowanego produktu Niestosowanie się do regulacji Zwiększenie poziomu zabezpieczeń zawartych w umowie często wzrost stopnia skomplikowania umów kredytowych Rozrost szarej strefy Zaburzenie struktury produktowej rynku Zmniejszenie różnorodności oferty produktowej 47 4

7 Wzrost przeciętnej wielkości kredytu/pożyczki udzielanego na cele konsumpcyjne Zmniejszenie zagregowanej wielkości oszczędności w gospodarce Podsumowanie efektów zewnętrznych Zasadność powiązania maksymalnej stopy procentowej ze stopą lombardową Stopa lombardowa a opóźnienia w regulowaniu należności Koszty ryzyka powstające w przypadku regulacji maksymalnego oprocentowania w specyfikacji multiplikatywnej Długoterminowe zagrożenia w przypadku regulacji maksymalnego oprocentowania w specyfikacji multiplikatywnej Modelowe ujęcie kosztów regulacji maksymalnego oprocentowania Cena maksymalna i nadwyżki z wymiany rynkowej Specyfika rynku kredytowego/pożyczkowego w obszarze zadłużenia konsumenckiego Powiązanie popytu na kredyt i ryzyka Czynniki wpływające na podaż długość trwania umowy, koszty i ryzyko Percepcja konsumentów dotycząca stóp procentowych Specyfika popytu na produkty kredytowe dlaczego biedni i dotknięci negatywnymi zdarzeniami zapłacą najwięcej za ograniczenia Koszt maksymalnego oprocentowania w sytuacji ograniczeń implementowanych z wyprzedzeniem Maksymalne oprocentowanie w warunkach dynamicznych zmian na rynku kredytów i pożyczek Dostarczanie usług w internecie w kontekście regulacji maksymalnego oprocentowania Nowoczesne technologie informatyczne a regulacja maksymalnego oprocentowania Działania marketingowe a regulacja maksymalnego oprocentowania Integracja produktów kredytowych i pożyczkowych w kontekście regulacji maksymalnego oprocentowania Nowe systemy scoringowe a regulacja maksymalnego oprocentowania Regulacja maksymalnego oprocentowania w kontekście dynamiki zmian rynku Wnioski i rekomendacje dla polityki w zakresie maksymalnych stóp procentowych 81 Literatura 86 Załącznik 1. Podstawy modelowe funkcjonowania rynku kredytów/pożyczek 88 Załącznik 2. Model wykorzystany do szacowania popytu na kredyt w gospodarce polskiej 89 Załącznik 3. Regulacje maksymalnego oprocentowania obowiązujące w niektórych krajach europejskich 91 5

8 6

9 Główne wnioski z raportu 7

10 1. Ocena regulacji maksymalnego oprocentowania w kształcie obowiązującym w Polsce (uzależniającym wysokość ograniczenia od czterokrotności stopy lombardowej NBP) wymaga pogłębionych analiz, gdyż regulacja w takim lub zbliżonym kształcie nie występuje w żadnym innym kraju na świecie. 2. Podstawą wprowadzenia regulacji maksymalnego oprocentowania jest w szczególności chęć ograniczenia: a. ceny produktu kredytowego/pożyczkowego dla konsumentów, b. niekorzystnego wpływu asymetrii informacji na decyzje konsumentów, c. możliwości popadania w nadmierne zadłużenie przez konsumentów. 3. Szczególne cechy rynku finansowego ogółem oraz specyfika rynku polskiego skutkują jednak krytyczną oceną tych przesłanek, gdyż: a. możliwość ograniczenia ceny produktu finansowego jest bardzo niewielka, ponieważ kredytodawcy są w stanie bardzo skutecznie zróżnicować klientów i ograniczyć dostęp do kredytu/ pożyczki tym grupom, które generowałyby straty. Skutkiem ubocznym wprowadzenia regulacji jest zaś wykluczenie części konsumentów z rynku niestety jest to część klientów czerpiących największą użyteczność z zaciągania zobowiązań i jednocześnie część klientów generująca największe dochody dla instytucji finansowych, b. koszty związane z niepełną informacją dotykają obie strony rynku. Obie strony próbują sobie również radzić z tymi kosztami. Możliwość zatajenia informacji po stronie instytucji finansowych jest znacząco ograniczona przez obowiązki informacyjne wynikające z Ustawy o kredycie konsumenckim, a także przez coraz lepsze pozyskiwanie informacji przez konsumentów z internetu, sieci społecznościowych etc. Gospodarstwom domowym również coraz trudniej na rynku kredytowym wykorzystywać swoje przewagi informacyjne. Dostawcy usług kredytowych wprowadzają coraz to nowe rozwiązania w zakresie korzystania z baz danych o klientach oraz innowacje w obszarze technik scoringowych, c. nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych jest najczęściej wynikiem negatywnego splotu zdarzeń, a stosunkowo rzadko konsekwencją nadmiernego korzystania z kredytu. Jedynie w tym drugim przypadku wpływ na rynek za pomocą regulacji ma sens. W Polsce odsetek gospodarstw domowych na rynku kredytowym korzystających ze środków finansowych w sposób mogący prowadzić do powstania nadmiernego zadłużenia systematycznie się zmniejsza i stanowi zaledwie ok. 6%. 4. Funkcjonowanie ustawy o maksymalnym oprocentowaniu rodzi szereg skutków dla zachowania równowagi na rynku kredytów konsumenckich. Skutki te można podzielić na dwie grupy. Są to: 8

11 a. skutki bezpośrednio wpływające na funkcjonowanie instytucji kredytowych/pożyczkowych, b. efekty zewnętrzne regulacji niezamierzone, jednak zazwyczaj dotykające obie strony wymiany rynkowej (konsumentów i kredyto-/pożyczkodawców). 5. W grupie skutków negatywnie wpływających na funkcjonowanie strony podażowej dominują: a. przeniesienie ryzyka stopy procentowej na instytucje udzielające kredytów/pożyczek, które skutkuje ograniczeniami w prowadzonej akcji kredytowej. Dodatkowo, w przypadku zmiennej maksymalnej stopy procentowej, ograniczenia w udzielaniu kredytów/pożyczek wprowadzane są nawet w sytuacji, gdy maksymalna stopa procentowa znajduje się powyżej stopy optymalnej, b. ograniczenie zysków osiąganych przez firmy działające w sektorze kredytów i pożyczek konsumenckich. Spadek dochodów jest naturalną konsekwencją braku możliwości dostarczenia produktów do części konsumentów (grupy podwyższonego ryzyka), c. zmniejszenie bazy klientów, które wynika ze spadku opłacalności poszukiwania nowych grup klientów i braku możliwości zaproponowania kredytu/pożyczki w grupie konsumentów o najniższym poziomie dochodów. 6. Najbardziej liczna grupa skutków maksymalnego oprocentowania jest związana z występowaniem efektów zewnętrznych. W tej grupie najważniejsze dotyczą: a. naturalnego ustalenia się punktu odniesienia w postaci stopy maksymalnego oprocentowania w jego kierunku dąży stopa procentowa równowagi, b. tendencji wzrostu oprocentowania pożyczek i kredytów konsumpcyjnych wynikającej ze spadku konkurencji i wzrostu wymaganej stopy zwrotu w sektorze consumer finance, c. wzrostu występowania negatywnych skutków społecznych, w tym głównie drobnej przestępczości, d. zwiększenia opłat wynikających z regulaminów, opłat członkowskich etc. mających za zadanie zrównoważyć spadek przychodów odsetkowych, e. sztucznego zawyżania ceny kredytowanego produktu celem skompensowania obniżonej stopy procentowej, f. niestosowania się do regulacji za obopólną zgodą, g. związanego ze wzrostem ryzyka zwiększenia poziomu zabezpieczeń zawartych w umowie często wzrostu stopnia skomplikowania umów kredytowych, h. rozrostu szarej strefy jako aternatywy w przypadku braku możliwości otrzymania środków finansowych w sektorze formalnym, i. zaburzenia struktury produktowej rynku związanego z przeorientowaniem oferty na grupę klientów o niskim profilu ryzyka (wysokich dochodach), j. zmniejszenia zagregowanej wielkości oszczędności w gospodarce. 7. Niestety, w przeważającej większości te skutki mają duże znaczenie dla rynku. Nawet jeżeli pozostają one obojętne dla jednej z grup podmiotów (konsumentów, dostawców kredytów/pożyczek), to dotykają bezpośrednio drugą grupę. a. Dla konsumentów największe zagrożenie może stanowić wepchnięcie w szarą strefę, gdzie nie uzyskują oni żadnej ochrony prawnej. Brak dostępu do kredytów/pożyczek w sektorze formalnym może też prowadzić do zwiększenia ryzyka popełniania drobnych przestępstw. b. Dla dostawców usług największe ryzyko związane jest z koniecznością zamortyzowania wpływu wahań stopy procentowej. O ile w obliczu niewielkich zmian stopy procentowej zmiana wielkości raty 9

12 kredytu krótkoterminowego jest stosunkowo mało odczuwalna dla konsumenta, to zmiana dochodów instytucji finansowych na portfelu takich kredytów jest bardzo znacząca. Wynika to z faktu, że część odsetkowa raty kredytu krótkoterminowego jest stosunkowo niewielka, zaś dla instytucji finansowych odsetki są kluczowe w kalkulacji zysków. c. W obliczu regulacji po stronie dostawców usług finansowych wdrażany jest szereg rozwiązań mających na celu uniknięcie negatywnych konsekwencji regulacji. Takie działania zawsze związane są kosztami, które ponoszą obie strony wymiany rynkowej. Konsumenci tracą przejrzystość oferty i jej walory informacyjne, dostawcy muszą zaś poświęcić czas i środki na szukanie rozwiązań pozwalających zminimalizować straty związane z regulacją. d. Najmniej spodziewanym efektem ustalenia maksymalnej stopy procentowej jest wzrost rynkowej wartości stóp procentowych. Jest to jedynie pozornie nieintuicyjne, gdyż maksymalna stopa procentowa ogranicza konkurencję na rynku oraz staje się naturalnym punktem odniesienia przy tworzeniu oferty kredytowej/pożyczkowej. 8. Regulacje maksymalnego oprocentowania, które obowiązują w niektórych krajach, oparte są albo o przeciętny poziom oprocentowania kredytów konsumpcyjnych (niedopuszczalne jest przekroczenie poziomu maksymalnego oprocentowania o pewną stałą (procentowo) wielkość (Francja i Niemcy), albo ustalona jest stała maksymalna stopa procentowa (Japonia). Większość krajów Unii Europejskiej po przeprowadzeniu analizy zysków i strat zdecydowała się jednak na niewprowadzanie takiej regulacji. 9. Regulacja wprowadzona w Polsce ograniczająca maksymalną wysokość stopy procentowej do poziomu czterokrotności stopy lombardowej NBP jest związana z bardzo dużym ryzykiem dla całego rynku. Ryzyko to jest związane z powiązaniem maksymalnej stopy procentowej ze stopą lombardową. Powoduje ono: a. bardzo znaczące wahania maksymalnej stopy procentowej czterokrotnie silniejsze niż wahania stopy lombardowej, b. ograniczenia w wielkości udzielanych kredytów i pożyczek wprowadzane z wyprzedzeniem, tzn. nawet wtedy, gdy stopa maksymalna jest powyżej stopy rynkowej, dostawcy usług finansowych ograniczają podaż kredytów/pożyczek, c. ograniczenie przychodów odsetkowych instytucji udzielających kredytów/pożyczek w okresie, gdy ryzyko opóźnień ze strony kredytobiorców wzrasta. Wzrost opóźnień występuje na ogół w reakcji na spowolnienie dynamiki dochodów, która wynika zazwyczaj ze spowolnienia wzrostu gospodarczego. W tych okresach jednak Rada Polityki Pieniężnej stara się pobudzać gospodarkę i obniża stopy procentowe. Naraża to kredytodawców na dodatkowe straty, d. możliwość wystąpienia długoterminowego spadku maksymalnej stopy procentowej poniżej poziomu opłacalności. W krajach strefy euro stopy pożyczkowe Europejskiego Banku Centralnego są na poziomie ok. 1,5%. Biorąc pod uwagę naturalne długookresowe dążenie stóp procentowych w Polsce do poziomu obserwowanego w strefie euro (a po przyjęciu euro przez Polskę spadną one natychmiast do tego poziomu), maksymalne oprocentowanie może w długim okresie spaść do poziomu 6%, co zupełnie uniemożliwi udzielanie kredytów na krótki okres nawet najbardziej wiarygodnym klientom. 10. Specyfika rynku kredytowego/pożyczkowego w znaczący sposób odróżnia go od innych rynków. Te różnice mają szczególne znaczenie w odniesieniu do regulacji ceny maksy- 10

13 malnej (maksymalnego oprocentowania). Kluczowe różnice wskazują, iż w przeciwieństwie do rynków produktów na rynku kredytowym/pożyczkowym: a. wielkość popytu na kredyt/pożyczkę jest dodatnio skorelowana z ryzykiem braku spłaty. Największy popyt na kredyt obecny jest w grupie gospodarstw domowych, które z największym prawdopodobieństwem będą miały trudności z jego spłatą, najmniejszy zaś w grupie najbardziej zamożnych, obarczonych tym ryzykiem w bardzo niewielkim stopniu, b. wytworzenie produktu finansowego jest związane z kosztem często niezależnym od długości jego trwania, cena zaś jest wyrażona w stopie procentowej, która silnie zależy od długości okresu, na jaki zawierana jest umowa tego produktu, c. konsumenci nie mają właściwej percepcji ceny produktu kredytowego/pożyczkowego. Nie potrafią powiązać kosztów kredytu (w postaci spłacanych rat) z wielkością stopy procentowej charakteryzującej instrument kredytowy. Co więcej: d. elastyczność popytu jest najniższa w grupach konsumentów o najniższych dochodach. Wraz ze wzrostem dochodów elastyczność popytu na kredyt rośnie. Oznacza to, że konsumenci o najniższych dochodach czerpią największą użyteczność z wymiany i są skłonni ponieść koszty wyższej stopy procentowej, e. elastyczność popytu rośnie wraz ze wzrostem stopy procentowej, jednak ten wzrost jest niższy niż w przypadku funkcji liniowej. Oznacza to, że pewna grupa gospodarstw domowych jest skłonna zapłacić bardzo wysokie odsetki, gdyż dzięki temu uzyskuje satysfakcję z możliwości wygładzenia konsumpcji w cyklu życia. Ograniczenie podaży dla tej grupy rodzi bardzo poważne koszty rynkowe. 11. Przy realistycznych założeniach w postaci: (1) określonej stopy zwrotu osiąganej przez przedsiębiorstwa udzielające kredytów/pożyczek, (2) niewielkiego zróżnicowania (w zależności od okresu trwania umowy kredytu/pożyczki) odsetka klientów, którzy nie spłacają kredytów/pożyczek, a także (3) stałego poziomu kosztów udzielenia kredytu (niezależnego od długości trwania umowy), bardzo silnie zmienia się wymagana stopa procentowa w zależności od długości trwania umowy kredytowej. Przy krótkich pożyczkach (na 30 dni) oprocentowanie na poziomie kilku, a nawet kilkunastu tysięcy procent w skali roku nie musi skutkować przekroczeniem przez pożyczkodawcę 10-proc. marży rentowności sprzedaży w skali roku. W przypadku pożyczek na pół roku do osiągnięcia 10-proc. rentowności sprzedaży w skali roku wystarczy oprocentowanie na poziomie % w skali roku (przy założeniu całkowitych kosztów udzielenia pożyczki na poziomie 20 30% oraz odsetka klientów unikających spłaty na poziomie 10%). 12. Konsumenci skonfrontowani z wysokością raty (a nie z samą stopą procentową) częstokroć uważają bardzo wysokie poziomy stóp procentowych za uzasadnione w przypadku pożyczek na tydzień ok. 5% społeczeństwa jest gotowe zaakceptować stopę procentową na poziomie ponad % (co związane jest z kosztem odsetek na poziomie 60 i więcej zł), a kolejne 9% gotowych jest przystać na stopę w wysokości ponad % (akceptacja kosztów odsetek na poziomie ponad 20 zł). W przypadku pożyczek na rok dla 1/3 społeczeństwa akceptowany jest poziom stopy procentowej przekraczający 40%. 11

14 Wstęp %

15 O ile w przypadku kredytów i pożyczek udzielanych przedsiębiorstwom ze strony regulatorów rynku oraz ustawodawców skłonność do interwencji w procesie ustalania stóp procentowych w zawieranych umowach praktycznie nie występuje, to w przypadku pożyczek/kredytów dla gospodarstw domowych temat ten jest ciągle obecny. W związku z tym systematycznie podejmowane są próby zakotwiczenia poziomu oprocentowania wokół pewnej wielkości lub ustalenia reguły definiującej maksymalne oprocentowanie. W tym raporcie próbujemy odpowiedzieć, czy istnieją przesłanki do podejmowania tego typu działań w odniesieniu do rynku finansowego i z jakimi skutkami rynkowymi należy się liczyć, wprowadzając maksymalne oprocentowanie. Co więcej, chcemy zwrócić uwagę na czynniki ryzyka występujące po stronie gospodarstw domowych, które w kluczowy sposób wpływają na ustalenie stopy procentowej od pożyczki zaciągniętej na cel konsumpcyjny, a które systematycznie pomijane są w debacie publicznej prowadzonej w obszarze regulacji maksymalnego oprocentowania. Sprawiają one, że rynek kredytów i pożyczek w specyficzny sposób reaguje na wprowadzenie tego typu regulacji. Jak podają Blitz i Long (1965), historycznie istnieją trzy podstawowe argumenty zwolenników wprowadzenia regulacji maksymalnego oprocentowania. Po pierwsze, ma ono na celu ochronę małego pożyczkobiorcy, który potrzebuje pożyczki na cele konsumpcyjne. Po drugie, ma na celu ograniczenie siły monopolistycznej dużego pożyczkodawcy. Po trzecie zaś, ma na celu zniechęcenie gospodarstw domowych i banków do aktywności w obszarze pożyczek konsumenckich. Ograniczając oprocentowanie, w naturalny sposób zmniejsza się dopływ środków na rynek kredytów i pożyczek konsumenckich, co powoduje, że zmniejsza się liczba zawieranych umów i zadłużenie z tego tytułu maleje. Wydaje się, że te argumenty przyczyniły się do znacznego upowszechnienia w drugiej połowie XX w. regulacji maksymalnego oprocentowania w krajach Unii Europejskiej, a także w Stanach Zjednoczonych. W większości krajów obowiązuje jeden z dwóch sposobów określania maksymalnej stopy procentowej 1 : wysokość stopy procentowej określana jest w sposób jednoznaczny (konkretna wartość), wysokość stopy procentowej wyrażana jest jako wielokrotność przeciętnej stopy procentowej dla danego typu pożyczek. W Polsce przyjęto jednak zupełnie odmienne podejście. Obowiązująca u nas regulacja dotycząca maksymalnego oprocentowania ma bardzo specyficzny charakter, a w żadnym innym z wysoko rozwiniętych krajów nie występuje rozwiązanie oparte na podobnej logice. Regulacja ta została uchwalona w dniu 7 lipca 2005 r. i obowiązuje od dnia 20 lutego 2006 r. Zgodnie z jej zapisami wprowadzone zostało maksymalne oprocentowanie pożyczek i kredytów w wysokości równej czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. Implementacja Dyrektywy o kredycie konsumenckim zakończona w 2011 r. 1 Oczywiście jeżeli regulacja maksymalnego oprocentowania występuje.

16 uchwaleniem Ustawy o kredycie konsumenckim, oprócz szeregu zapisów zwiększających bezpieczeństwo konsumentów przy zawieraniu umów kredytowych wymusiła zdjęcie ograniczeń dotyczących wielkości prowizji przy zawieranych umowach kredytowych/pożyczkowych, jednak pozostawiła wielkość maksymalnego nominalnego oprocentowania w mocy. W świetle zmian wynikających z implementacji Dyrektywy o kredycie konsumenckim konsumenci otrzymują szereg informacji dotyczących kosztów kredytu/pożyczki, a także rzeczywistej rocznej stopy procentowej (RRSO). Jest to konsekwencją promowanej przez UE polityki odpowiedzialnego pożyczania (ang. responsible lending), która ostatnio wzmacniana jest również przez kładzenie nacisku na odpowiedzialne zachowanie konsumentów w trakcie zawierania umów kredytów/pożyczek (ang. responsible borrowing). O ile sama wartość RRSO stanowi kluczowy parametr pozwalający na porównywanie kredytów/ pożyczek o zbliżonych parametrach adresowanych do podobnej grupy klientów, a przede wszystkim udzielanych na podobny okres, to oparcie się na jej wskazaniach przy analizie kredytów o różnych parametrach może prowadzić do znaczących błędów w interpretacji. Szczególnie mogą być one popełniane przy próbie bezpośredniego powiązania wartości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO) charakterystycznej dla danego instrumentu kredytowego/pożyczkowego z wielkością zysków osiąganych ze sprzedaży tego instrumentu przez kredyto-/pożyczkodawców. W konsekwencji zaś mogą prowadzić do stygmatyzacji niektórych pożyczkodawców i proponowanych przez nich instrumentów pożyczkowych. Szczególny charakter polskiej regulacji, a także rosnący dostęp do informacji polskich gospodarstw domowych przy zawieraniu umów kredytów i pożyczek wymuszają szerokie spojrzenie na skutki ewentualnej interwencji związanej z dalszym regulowaniem stopy procentowej w Polsce. Postanowiliśmy zwrócić uwagę na ten temat, analizując go z kilku perspektyw. Po pierwsze, spoglądamy na motywację ogólną do regulowania stóp procentowych na rynku produktów finansowych dla gospodarstw domowych. Po drugie, podejmujemy analizę jakościową, przedstawiając skutki takiej regulacji dla samego sektora finansowego. Analizę skutków opieramy w znacznej mierze na wynikach badań zaprezentowanych w fachowej literaturze przedmiotu w ostatnich latach. Po trzecie, spoglądamy na pośrednie efekty regulacji, które dotykają cały rynek, jednak bardzo rzadko są brane pod uwagę na etapie tworzenia regulacji i jej implementacji. Szukając motywacji polskiego ustawodawcy, w czwartym kroku przyglądamy się regulacji maksymalnego oprocentowania w polskiej specyfikacji, uzależniającej wysokość maksymalnej stopy procentowej od krotności stopy lombardowej NBP. W piątym kroku przedstawiamy podstawy ekonomiczne funkcjonowania rynku pożyczek oraz różnicowania klientów i kosztów na tym rynku. Zwracamy szczególną uwagę na specyficzny charakter ryzka finansowego odróżniający go od innych rynków. Ma to na celu pokazanie, jakie czynniki mogą być odpowiedzialne za równoległe funkcjonowanie dwóch rynków (bankowego i firm pożyczkowych), a także pokazywać przyczyny występowania różnic w poziomie stóp procentowych między tymi rynkami. W kolejnym kroku spoglądamy w przyszłość i pod tym kątem analizujemy regulację maksymalnych odsetek. Nowe techniki sprzedaży i narzędzia informatyczne sprawiają, że wprowadzanie regulacji, będące często kosztownym i pracochłonnym procesem, ma bardzo ograniczoną skuteczność, a wpływa na powstawanie dodatkowych kosztów. W ostatnim punkcie przedstawiamy rekomendacje dla polityki w tym obszarze. 14

17 1. Motywacja dla wprowadzenia regulacji weryfikacja przesłanek do wprowadzenia regulacji maksymalnego oprocentowania

18 ekonomiczny sens wprowadzenia jakiejkolwiek regulacji prawnej wynika z chęci poprawy otoczenia gospodarczego. Jedynie jednak spełnienie szeregu założeń może skutkować tym, że w warunkach regulacji, pomimo zakłócenia równowagi rynkowej, dojdzie do zwiększenia efektywności wykorzystania czynników produkcji i w konsekwencji przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego. Można domniemywać, że również tego typu motywacja kieruje wprowadzaniem regulacji maksymalnego oprocentowania. Niewątpliwie wprowadzenie jakiegokolwiek prawa wymaga stwierdzenia, że korzyści związane z jego implementacją przeważają nad kosztami. W obecnym głównym nurcie ekonomii prawa dominuje podejście, że w przypadku braku dostatecznie silnych argumentów lepiej jest pozostawać w obszarze rozwiązań determinowanych przez równowagę rynkową, gdyż nie wymuszają one kosztownych zmian w prawie, a także nie wymagają tworzenia oraz finansowania systemu sankcji za zachowania łamiące regulację 2. Z tej perspektywy motywacja regulatorów polskiego rynku finansowego do podjęcia regulacji maksymalnego oprocentowania wymaga oceny. Szczególne miejsce w grupie regulacji zajmuje ochrona konsumenta. Przyjmuje się, że popyt na ochronę konsumentów wynika z faktu, że gospodarka nie dostarcza im tego, czego naprawdę potrzebują (Maynes, 1979). Maynes podaje również konkretne przykłady, w których taka sytuacja ma miejsce. Wymienia tu (1) rynek monopolistyczny, (2) rynki z niepełną informacją, (3) problemy z reklamacją, (4) brak dostatecznie silnego głosu konsumentów oraz (5) grupę konsumentów wrażliwych. Ochrona praw konsumenta 2 Do takich zachowań w naturalny sposób będą dążyć w warunkach naruszenia równowagi rynkowej. może się też wiązać z ograniczaniem dostępu do rynku. Jak podaje Morse (2011), w sytuacji, gdy konsumenci mają braki w wiedzy finansowej, a także w sytuacji, gdy angażują się w zachowania niszczące ich majątek, w pełni swobodne korzystanie z rynku kredytowego może prowadzić do pogorszenia ich sytuacji. W polskim prawie istnieje jednak szereg regulacji mających na celu ochronę konsumenta na rynku kredytowym, a szczególne miejsce zajmuje tu Ustawa o kredycie konsumenckim. W grupie jej wymogów znalazło się szczegółowe informowanie konsumentów przez kredyto-/pożyczkodawców, a także ograniczone zostało stosowanie praktyki swobodnego zawierania umów o kredyt wiązany (łączącej sprzedaż towarów z produktami finansowymi). Produkty te z racji swojego skomplikowania i rozmytych granic między ceną towaru i ceną produktu finansowego były faktycznie skomplikowane dla konsumentów, co uniemożliwiało dokładną identyfikację ceny produktu finansowego. Dodatkowym warunkiem efektywności przy wprowadzaniu regulacji jest zachowanie równych szans wszystkich podmiotów w obrocie gospodarczym (ang. symetry principle) (por. Parkin, 2005). Nozick (1974) wskazuje, że państwo w swoich działaniach musi wprowadzać takie zasady postępowania, które chronią własność prywatną i dopuszczają jej transferowanie między podmiotami na podstawie dobrowolnych umów. W przypadku ustawy o maksymalnym oprocentowaniu oba te założenia mogą być poddane w wątpliwość. Po pierwsze, ograniczane jest prawo do swobodnego zawierania umów i transferowania własności prywatnej (w tym przypadku środków pieniężnych). Po drugie, regulacja traktuje dwie strony rynku w nierówny sposób, zakładając, że jedyną stroną mającą możliwość popełnienia nadużycia dominującej pozycji jest pożyczkodawca. 16

19 Jak podaje Wierzbicki (2011), wprowadzanie obecnej regulacji maksymalnego oprocentowania odbywało się pod hasłami ochrony konsumenta. Otwartym pozostaje jednak pytanie o zasadność regulowania maksymalnego oprocentowania w warunkach, w których przez Ustawę o kredycie konsumenckim uregulowane zostały sprawy związane informacją i przejrzystością oferty finansowej dla konsumentów. W takiej sytuacji wydaje się, że jedyną motywacją dla podjęcia decyzji o stworzeniu ochrony dla konsumentów w postaci maksymalnego oprocentowania jest uznanie, że instytucja finansowa jest w przypadku zawieranej umowy stroną, która ma dominującą pozycję i istnieje ryzyko, iż w nieuczciwy sposób będzie chciała wykorzystać sytuację konsumenta. W niniejszym punkcie spoglądamy przez pryzmat motywacji regulatora do stworzenia ochrony dla konsumenta i poprawy warunków jego funkcjonowania. Staramy się sprawdzić zasadność argumentów przemawiających za takim podejściem uregulowaniem maksymalnej stopy procentowej i staramy się sprawdzić, czy taka regulacja będzie miała dobroczynny wpływ na sytuację konsumentów Ograniczenie ceny produktu finansowego Podstawową motywacją dla wprowadzonej regulacji maksymalnego oprocentowania jest ograniczenie kosztów ponoszonych przez konsumentów. Wprowadzenie takiego ograniczenia, w przeciwieństwie do argumentów podnoszonych przez Labat i Blocka (2011), może mieć pozytywne skutki, ograniczając możliwość ponoszenia przez konsumentów nadmiernych kosztów. Szczególnie jest to ważne w przypadku rynków, które są słabo rozwinięte w obszarze kredytu konsumenckiego. W swoim artykule Szczególne miejsce w grupie regulacji zajmuje ochrona konsumenta. Mayer (2012), kierując się chęcią stworzenia ochrony dla konsumentów przy jednoczesnym braku naruszania konkurencji na rynku, argumentuje za wprowadzeniem limitów maksymalnego oprocentowania na poziomie ok. 400% rocznie. Wskazuje przy tym, że przy tym poziomie limitu regulacja nie wywołuje negatywnych skutków dla rynku, co znaczy, że nie zmniejsza się dostępność kredytów i pożyczek, a jednocześnie konsumenci chronieni są przed nadmiernym ryzykiem stopy procentowej. Jego motywacja dla ograniczenia kosztów odsetkowych oparta jest o badanie wskazujące, że w warunkach takiego ograniczenia na rynku nie dokonuje się zmniejszenie podaży pożyczek, a pożyczkodawcy nie podejmują działań mających na celu uniknięcie tego typu regulacji. Przeciwne stanowisko przedstawiają Labat i Block (2011), którzy nie widzą żadnych podstaw do wprowadzenia regulacji maksymalnego oprocentowania. Zaczynają oni swój wywód od przedstawienia stygmatyzacji, jaka spotyka osoby pożyczające na krótki termin w zamian za odsetki. Negatywnej percepcji społecznej pożyczania na krótki okres nie zmienia nawet fakt, że pobieranie niewielkich odsetek 3 sprzyja poprawie efektywności, co daje korzyści zarówno tym, którzy uzyskują dostęp do pożyczek, jak i pożyczkodawcom. W tym kontekście trzeba nadmienić, że uderzenie w którąkolwiek ze stron wymiany wpływa 3 Przy czym należy pamiętać, że niewielkie odsetki w skali dnia, tygodnia czy nawet miesiąca mogą kumulować się do bardzo znaczącej rocznej stopy procentowej. Labat i Block (2011) podają przykład negatywnych konsekwencji, jakie spotkały jednego z autorów za wymyślenie systemu, w którym w szkole uczniowie przekazywali sobie niewielkie opłaty za pożyczanie długopisów, ołówków itp. Symboliczna opłata w ich przykładzie (1 cent za dzień) miała w zamierzeniu uczniów na celu (i doprowadziła do tego) zwiększenie efektywności. Po wprowadzeniu jej zwiększyła się motywacja do pamiętania o przynoszeniu własnych rzeczy, a także motywacja do oferowania potrzebnych przyborów biurowych, ale przede wszystkim wzrosła efektywność, bo pożyczone rzeczy przestały ginąć. Jakby jednak spojrzeć na oprocentowanie, to pożyczki w formie przyborów biurowych oprocentowane były na poziomie kilku tysięcy procent. 17

20 na spadek jej motywacji do uczestnictwa w tym rynku. Odnosząc to do stóp procentowych, w sytuacji, gdy maksymalna stopa procentowa jest efektywna (tzn. niższa od stopy rynkowej), a także wprowadzona regulacja obejmuje wszystkie umowy, w tym również te zawarte wcześniej, po wprowadzeniu regulacji występuje przejściowy spadek wysokości kosztów (stopy procentowej) dla klientów na rynku consumer finance. Dotyczy to jednak tylko umów już zawartych, a zatem działa jedynie przez krótki okres po wprowadzeniu regulacji. W tym horyzoncie czasowym dokonuje się transfer korzyści i część nadwyżki z wymiany przekazywana jest od instytucji finansowych do gospodarstw domowych. W krótkim okresie może to zostać uznane za korzystne dla konsumentów. Taka zmiana powinna być jednak rozpatrywana jedynie w kategorii przejściowego transferu korzyści, gdyż jednoczesne zwiększenie ryzyka prowadzonej działalności na rynku consumer finance zniechęca nowych graczy do wchodzenia na ten rynek i wpływa na zmniejszenie podaży. Co więcej, regulacja zwykle nie wchodzi w życie od razu, a zatem firmy mają czas na dostosowanie się do planowanego kształtu ograniczeń i z wyprzedzeniem mogą wyeliminować niekorzystny dla nich transfer korzyści do gospodarstw domowych. Jednym pozytywnym skutkiem regulacji maksymalnego oprocentowania, który działa również w długim okresie, jest uregulowanie kosztów odsetek karnych, które zwykle ustalone są na poziomie stopy maksymalnego oprocentowania. Pozytywny efekt wynika w tym przypadku z faktu, iż konsumenci, zaciągając kredyt, zwykle nie kalkulują ewentualnych opóźnień w spłacie, co w przypadku braku regulacji maksymalnego Równolegle do strony podaży w toku rozwoju gospodarczego dochodzi do zmian po stronie popytu. oprocentowania i ewentualnych opóźnień mogło być źródłem nadużyć ze strony części instytucji finansowych i prowadzić do zbyt szybkiego narastania długów konsumentów. Warto nadmienić, że wysokie (procentowo) opłaty na rynku konkurencyjnym pobierane mogą być jedynie od pożyczek o niewielkiej wartości i udzielanych na krótki okres (wynik oszacowania ryzyka, które w tych przypadkach jest zazwyczaj względnie wysokie), co zostało pokazane w punkcie W przypadku większych pożyczek mechanizm rynkowy nie dopuszcza do występowania zbyt wysokich realnych stóp procentowych. Dla większych pożyczek staje się również opłacalne dokładne badanie zdolności i wiarygodności kredytowej, co prowadzi do zróżnicowania klientów ze względu na te cechy. Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że wysokie opłaty od udzielanych kredytów i pożyczek mogą zapłacić jedynie ci, których wiarygodność kredytowa jest bardzo niska i którzy decydują się na zaciągnięcie pożyczki w bardzo niewielkiej wysokości, na krótki okres. Ograniczenia wprowadzane na tym rynku mogą mieć jednak poważne skutki, gdyż takie osoby, w przypadku gdy nie dostaną pożyczki w instytucji działającej w oparciu o zasady rynkowe: będą poszukiwać alternatywnych źródeł finansowania ich potrzeb życiowych i, ci bardziej świadomi, w pierwszej kolejności pójdą do instytucji, która przy przyznaniu im pierwszej pożyczki będzie w stanie ominąć (legalnie) obowiązujące innych reguły, co jest możliwe na przykład przez wniesienie opłaty członkowskiej (stosowanej choćby w SKOK-ach), w drugim przypadku prawdopodobnie wybiorą nielegalną formę pożyczenia pieniędzy, co może się dla nich skończyć koniecznością ponoszenia zdecydowanie większych opłat. 18

RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE

RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE RYNEK FIRM POŻYCZKOWYCH W POLSCE CHARAKTERYSTYKA SEKTORA I PROFIL KLIENTA AUTOR DR PIOTR BIAŁOWOLSKI Warszawa, sierpień 2012 roku Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związek Pracodawców, powstała

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa?

Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa? Dr Piotr Białowolski Zadłużenie polskich gospodarstw domowych zagrożenie czy szansa? Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej Projekt EAPN Polska razem na rzecz

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN REGULACYJNYCH NA KRAJOWY SEKTOR POŻYCZKOWY

OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN REGULACYJNYCH NA KRAJOWY SEKTOR POŻYCZKOWY OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN REGULACYJNYCH NA KRAJOWY SEKTOR POŻYCZKOWY DOTYCZY PROJEKTU ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY Z DNIA 18 KWIETNIA 2014 R., O ZMIANIE USTAWY O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM, USTAWY

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Rynek firm pożyczkowych w Polsce Spis treści Wprowadzenie wypowiedź prof. Witolda M. Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC w Polsce 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Zakres przedmiotowy raportu

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7 REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7.1. WPROWADZENIE W ostatnich latach rynek kredytów konsumpcyjnych odgrywa coraz większą rolę w gospodarce światowej. Wielkość zadłużenia

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Główne wnioski 1. 1. Wprowadzenie 2. 2. Rynek i jego uczestnicy strona podażowa 3. 2.1. Wielkość rynku 3

Spis treści. Główne wnioski 1. 1. Wprowadzenie 2. 2. Rynek i jego uczestnicy strona podażowa 3. 2.1. Wielkość rynku 3 www.pwc.pl Ocena skutków wybranych regulacji projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo Bankowe oraz niektórych innych ustaw Maj 2014 rok Spis treści Główne wnioski

Bardziej szczegółowo

Europejska Koalicja na Rzecz Odpowiedzialnego Kredytu o usługach consumer finance 1

Europejska Koalicja na Rzecz Odpowiedzialnego Kredytu o usługach consumer finance 1 Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer Europejska Koalicja na Rzecz Odpowiedzialnego Kredytu o usługach consumer finance 1 W Hamburgu odbyła się doroczna konferencja European Coalition for Responsible Credit

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu?

Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Materiały i Studia nr 310 Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Zjawisko zniechęconego kredyto(nie)biorcy Agnieszka Sawicka, Izabela D. Tymoczko Materiały i Studia nr 310 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Analiza skutków regulacji rynku pożyczkowego

Analiza skutków regulacji rynku pożyczkowego Analiza skutków regulacji rynku pożyczkowego Analiza skutków regulacji rynku pożyczkowego Spis Treści: PROJEKT REGULACJI... 5 KONTEKST PROJEKTU REGULACJI... KLUCZOWE INFORMACJE... ANALIZA SKUTKÓW REGULACJI...

Bardziej szczegółowo

Kredyty we frankach. Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań.

Kredyty we frankach. Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań. Kredyty we frankach Rzeczywista skala problemu dla polskiej gospodarki. Konsekwencje realizacji proponowanych rozwiązań. Raport opracowany pod kierownictwem dra Bohdana Wyżnikiewicza Warszawa Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

O I Szanowny Pan Z. i fr. U s' v L Minister Finansów RP i \ J Ul. Świętokrzyska 12 lx if. \ y Warszawa. Wielce Szanowny Panie Ministrze

O I Szanowny Pan Z. i fr. U s' v L Minister Finansów RP i \ J Ul. Świętokrzyska 12 lx if. \ y Warszawa. Wielce Szanowny Panie Ministrze m STEFAN CIEŚLA Foksal 18 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO VUv DANE KONTAKTOWE i * v\ 1 ^ 22 389 61 27 Warszawa 00-372 FAX 22 207 25 91 NIP 1131809263 KOM 667 490911 REGON 013041865 sfoe5tagfadcapra«ny-aeiia

Bardziej szczegółowo

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku Warszawa Październik 2010 Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Podstawowe aspekty zjawiska nieregulowania zobowiązań...

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Recenzenci Prof. dr hab. Aurelia Bielawska Prof. dr hab.

Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Recenzenci Prof. dr hab. Aurelia Bielawska Prof. dr hab. Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Recenzenci Prof. dr hab. Aurelia Bielawska Prof. dr hab. Jan Śliwa Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO

INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania w Energetyce Rozprawa doktorska INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH BANKU KOMERCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020. Raport końcowy

STRONA 1. Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020. Raport końcowy STRONA 1 Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020 Raport końcowy STRONA 2 Badanie wykonała firma WYG PSDB Raport opracował zespół w składzie: Bartek Bartniczak Aleksandra

Bardziej szczegółowo

SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO

SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO Redakcja naukowa: Stanisław Kasiewicz Lech Kurkliński Warszawa, marzec 2012 Fundacja Warszawski Instytut Bankowości ul. Wiejska 12A, 00-490

Bardziej szczegółowo

Poniżej wymieniono podstawo cechy nowego podejścia do regulacji rynku finansowego -w aspekcie umów oferowanych konsumentom- w UK.

Poniżej wymieniono podstawo cechy nowego podejścia do regulacji rynku finansowego -w aspekcie umów oferowanych konsumentom- w UK. Notatka dotycząca nowego podejścia w Wielkiej Brytanii monitorowania rynku usług finansowych dla konsumentów l. Nowe podejście do regulacji rynku produktów finansowych oferowanych konsumentom Zmiany zostały

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Temat: Kapitał część I i II

Temat: Kapitał część I i II Temat: Kapitał część I i II I. Pojęcie i rodzaje finansowania (kapitału) w przedsiębiorstwie Problem finansowania towarzyszy przedsiębiorstwu już na etapie organizowania działalności. Pojawia się zatem

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kaczor Konrad Soszyński

Tomasz Kaczor Konrad Soszyński Tomasz Kaczor Konrad Soszyński Analiza konsekwencji napływu środków UE na sytuację makroekonomiczną, poziom kursu walutowego i perspektywy wypełnienia kryteriów konwergencji Raport opracowano w: PREVISION

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych MICHAŁ LACHOWICZ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, doktorant Koncepcja wspólnych obszarów walutowych 1. Wstęp Wspólny obszar walutowy to terytorium obejmujące kraje lub

Bardziej szczegółowo