Doradca Finansowy. Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doradca Finansowy. Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES!"

Transkrypt

1

2 Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES! Korporacja AEGON N.V. jest jednà z wiodàcych firm notowanych na najwi kszych gie dach Êwiata m.in. w Amsterdamie, Frankfurcie, Londynie, Nowym Jorku, Tokio i Zurychu. Zarzàdza aktywami o àcznej wartoêci 363 miliardy euro Jej wartoêç rynkowa to 24,2 miliardy euro Ponad 40 milionów Klientów na ca ym Êwiecie, zatrudnia 29 tysi cy pracowników Poszukujemy do dynamicznie rozwijajàcego si Biura Regionalnego w Kielcach osób na stanowisko Doradca Finansowy Wymagania: Wykszta cenie minimum Êrednie Wysoka kultura osobista Co najmniej kilkuletnie doêwiadczenie w sprzeda y Umiej tnoêç pozyskiwania i nawiàzywania d ugotrwa ych relacji z klientem Bardzo dobre wyniki i profesjonalizm w obs udze klienta WA NE: przedsi biorczoêç i wytrwa oêç, pomys owoêç i systematycznoêç w dzia aniu Oferujemy: Program szkoleƒ merytorycznych i sprzeda owych (Szko a Finansów, Akademia Finansów, ISA) Atrakcyjny system wynagrodzeƒ i premii Stabilnà przysz oêç zawodowà i wp yw na jej kszta towanie Sta e wsparcie i pomoc doêwiadczonych menagerów Przyjaznà atmosfer i wysokà kultur pracy Swojà aplikacj przeêlij do sekretariatu naszego Biura Regionalnego: AEGON to instytucja publicznego zaufania, otrzymujàca rokrocznie od 2001 roku, nagrody PRZEDSI BIORSTWO FAIR PLAY Za 2007 r. AEGON otrzyma Srebrny Laur PRZEDSI BIORSTWO FAIR PLAY AEGON TOWARZYSTWO UBEZPIECZE NA YCIE zaj o po IV kwartale 2007 r: III miejsce wêród towarzystw ubezpieczeniowych 11,95% udzia w rynku I miejsce w sk adce jednorazowej brutto 2 416,62 mln z I miejsce w ubezpieczeniach indywidualnych 2 774, 49 mln z JesteÊmy w czo ówce OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH Wyniki Grupy AEGON sprawiajà, e korporacja znajduje si na presti owej liêcie Fortune Global 500 Regionalny Oddzia w Kielcach, Plac Niepodleg oêci 1, tel , Wi cej s. 12, 13

3 Szanowni Paƒstwo, Kielce sà stolicà regionu europejskiego, jakim jest województwo Êwi tokrzyskie. Wysokie noty w rankingach miast polskich potwierdzajà, e jest to wa ny oêrodek gospodarczy, naukowy, kulturalny i turystyczny. ObecnoÊç na terenie naszego miasta znanych w Êwiecie Targów Kielce, stwarza okazj do nawiàzywania kontaktów handlowych, tak e mi dzynarodowych. Spó ka jest wiceliderem polskiego rynku targowego, organizuje ponad 40 imprez rocznie, przyjmuje tysiàce wystawców i goêci z kraju oraz zagranicy. Otwarte na Êwiat Kielce rozwijajà wspó prac z wieloma partnerami, ambitnie wykorzystujà mo liwoêci, jakie daje nam cz onkostwo w UE. Kielce oferujà ciekawe nieruchomoêci, interesujàcy system ulg dla ka dego, kto utworzy nowe miejsca pracy, profesjonalnà obs ug przedsi biorców oraz wysoki standard us ug oko obiznesowych. Z myêlà o inwestorach powsta Kielecki Portal Gospodarczy (www.invest.kielce.pl), który jest êród em najnowszych informacji o charakterze gospodarczym ze stolicy województwa Êwi tokrzyskiego oraz ca ego Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego. Dumà miasta sà rodzime firmy, które z sukcesami podbijajà zagraniczne rynki, a ich regionalne marki stajà si znane w Europie i na Êwiecie. Dà àc do nowoczesnoêci, troskliwie piel gnujemy bogate tradycje historyczne. Ich Êlady zobaczyç mo na na ka dym niemal kroku. Polecam Paƒstwu zwiedzenie kieleckich muzeów i galerii, skorzystanie z interesujàcej oferty placówek kultury. Wierz, e pobyt w Kielcach b dzie niezapomnianym, pe nym wra eƒ prze yciem. Wojciech Lubawski Prezydent Kielc Ladies and Gentlemen, Kielce is a capital of a region of Europe, i.e. the Âwi tokrzyskie Voivodeship. High ratings in Polish city ranking lists testify to the fact that we are a strong centre of economy, science, culture and tourism. The presence of a world-famous trade fair centre in our city Targi Kielce (Kielce Trade Fairs) creates a good opportunity to start both domestic and international business contacts. The Targi Kielce company is the second leader of the Polish trade fair market, organising over forty events yearly and hosting thousands of exhibitors and guests from Poland and abroad. Open to the world, Kielce is developing international co-operation with many partners and making ambitious use of the opportunities provided by the EU. Kielce offers interesting real estates, an attractive incentive system for those creating new workplaces, professional investor services and high-standard business-related facilities. With investors in mind, the Kielce Business Portal (www.invest.kielce.pl) has been developed to become a source of up-to-date economic information from the Âwi tokrzyskie Voivodeship's capital and the entire Kielce Metropolitan Area. The city's pride are the local companies, successfully entering foreign markets, whose regional brand names are becoming known in Europe and the world. Following the demands of the present day, we take great care to cherish our rich historical traditions. Their traces can be seen at almost every step. Please allow me to recommend visiting the Kielce museums and galleries as well as using the interesting cultural facilities of our city. I do believe that your stay in Kielce will be an unforgettable and memorable experience. Wojciech Lubawski, President of Kielce Urzàd Miasta Kielce Rynek 1, Biuro Obs ugi Interesanta tel (099), (509) Informacja Turystyczna Pl. Niepodleg oêci 1 (Dworzec PKP) tel./fax , Wydzia Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta Urzàd Miasta Kielce, Rynek 1, tel./fax Centrum Obs ugi Inwestora Urzàd Miasta Kielce, Rynek 1 tel , fax Kielce Townhall Rynek 1, Customer Services: Tel (099), (509) Tourist Information: Pl. Niepodleg oêci 1 (Railway Station), Tel./Fax , Structural Project and Urban Strategy Department Kielce Townhall, Rynek 1 Tel./Fax Investor Services Centre Kielce Townhall, Rynek 1 Tel , Fax Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Magazine Summer

4 Szanowni Paƒstwo, Przed nami sezon urlopowy, a wi c czas, w którym planujemy, gdzie wyjechaç, jak odpoczywaç i co zobaczyç. Zach cam do odwiedzenia Kielc i regionu Êwi tokrzyskiego: to Êwietne miejsce na sp dzenie choçby kilku dni. Amatorzy rowerów majà w Kielcach do swojej dyspozycji blisko 100 km Êcie ek (w tym odcinki dla bardzo wytrawnych rowerzystów), mi oênicy jazdy konnej mogà daç upust swojej pasji, zapraszam na aglówki, zach cam do spacerów: tylko w Kielcach sà tak fantastyczne geologiczne rezerwaty, amfiteatr na Kadzielni jest ewenementem na europejskà skal a na poczàtku lata rozbrzmiewa radoêcià i m odoêcià uczestników festiwalu harcerskiego. Zapraszam. Maria Malinowska redaktor naczelna Ladies and Gentlemen, The holiday season lies ahead of us, and now is the time for planning where to go, how to rest and what to see. Allow me to recommend a visit to Kielce and the Âwi tokrzyskie region: these are great places to spend even a few days in. In Kielce, cycling enthusiasts can enjoy almost 100 km of biking trails (including segments for very competent cyclists); horse-riding fans can follow their passion here; sailing is also available. Walking is a must, too: only in Kielce will you see those fantastic geological reserves; the Kadzielnia amphitheatre is unique in Europe, vibrating with early-summer joy and youth of the Scout Festival participants. We look forward to seeing you here, Maria Malinowska Editor-in-Chief Internetowa Telewizja Kielce najlepsza 5 Kielce Internet TV is the best 5 Kielce, Region, Europa 6 Kielce, Region, Europe 7 Wyjàtkowa kuchnia Êwi tokrzyska 8 Extraordinary Âwi tokrzyskie cuisine 9 Wystartowa Regionalny Program Operacyjny 10 The Regional Operational Programme (ROP) has set off 11 Towarzystwo wysokiego zaufania 12 A company of high credibility 13 Kamieƒ najwy szej jakoêci 14 Highest-quality stone 15 AIESEC szansa dla studentów i firm 20 AIESEC: opportunities for students and companies 21 Moje Kielce 22 My Kielce 24 Czego starosta nie przewidzia 26 What the Starost could not have known 27 Âwi tokrzyska mapa aktywnoêci 28 The Âwi tokrzyskie map of activity 28 Nasza stopa yciowa 29 Our living standards 29 Wydawca: Agencja Wydawnicza Akwarela Plus Redaktor naczelna: Maria Malinowska, tel Sekretarz redakcji: Justyna ukowska, tel Redaguje zespó Adres redakcji: ul. KoÊciuszki 11, Kielce tel./fax (041) T umaczenie: Magdalena O arska, Aktiv Biuro T umaczeƒ, Kielce, Al. IX Wieków Kielc 16/6, tel Druk: Drukarnia Duet, Kielce, ul. Górna 11a Nak ad: egz. Distributed free in business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs); major hotels in Kielce (Âwi tokrzyski, Uroczysko, ysogóry, Echo, LeÊny Dwór, Pod Z otà Ró à, Qubus, Kameralny); at tourist information offices; Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Âwi tokrzyskie Regional Development Agency; banks; Cultural Centres (National Museum in Kielce); and at the Âwi tokrzyskie Province Office, Kielce University of Technology. Ok adka: Kielce, Park Miejski, fot. Maciej órawiecki Cover: Kielce, City Park Copyright by Agencja Wydawnicza Akwarela Plus. All rights reserved Wydawca nie odpowiada za treêç zamieszczanych og oszeƒ. The Publisher takes no responsibility for the content of advertisements. 4 Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro Lato 2008

5 Internetowa Telewizja Kielce najlepsza Kielce Internet TV is the best Internetowa Telewizja Kielce zdoby a pierwsze miejsce na Festiwalu Promocji Miast i Regionów <http://www.outdoordlamiast.pl/festiwal/ideafestiwalu.asp>. Organizowany w ramach tego przedsi wzi cia konkurs, pod nazwà Z ote Formaty, zosta rozstrzygni ty w Warszawie. Celem II edycji tego konkursu by o wy onienie najlepszych projektów, s u àcych promocji miast i regionów, przeprowadzonych w 2007 roku. Projekt, realizowany przez Biuro Prasowe Urz du Miasta Kielce, zosta najwy ej oceniony w kategorii "Strona internetowa. W sk ad jury konkursowego weszli eksperci z zakresu budowania marek miast, komunikacji spo ecznej i marketingowej, przedstawiciele Êrodowisk akademickich oraz postaci ycia publicznego. Organizatorem i pomys odawcà Festiwalu Promocji Miast i Regionów jest Grupa Ströer w Polsce, jeden z liderów rynku reklamy zewn trznej, obecny w 12 krajach. W tegorocznej edycji 103 miasta zg osi y 211 projektów w czterech kategoriach konkursowych: Wydawnictwo, Plakat, Strona www oraz Event - wydarzenie specjalne. Nagrodà g ównà, przyznawanà w ka dej z tych czterech kategorii, jest ogólnopolska kampania billboardowa o wartoêci 100 tysi cy z otych. Internetowa Telewizja Kielce pokona a, nominowane do nagrody w kategorii Strona www: Gdaƒsk, Gi ycko, Starogard Gdaƒski, i Urzàd Marsza kowski Województwa DolnoÊlàskiego. AL Kielce Internet TV has come first at the Festival of City and Region Promotion (http://www.outdoordlamiast.pl/festiwal/ideafestiwalu.asp). Part of the Festival, the Z ote Formaty (Golden Format) Competition results were announced in Warsaw. The purpose of the second edition of the competition was to select the best projects for city and region promotion, implemented in the year The project realised by the Press Office of the Kielce City Hall, was ranked the highest in the "Website" category. The competition jury consisted of experts in the field of city logo design, as well as social and marketing communications, together with representatives of academic circles and celebrities. The organiser and originator of the City and Region Promotion Competition is Ströer Group in Poland, one of the leaders of the outdoor advertising market, operating in as many as 12 countries. In this year's edition, 103 towns have entered 211 projects in four competition categories, i.e. "Publication", "Poster", "Website" and "Special Event". The award, in all of the four categories, is a nationwide billboard campaign worth PLN 100,000. Kielce Internet TV defeated Gdaƒsk, Gi ycko, Starogard Gdaƒski, and the Office of the Marshal of the Lower Silesian Voivodeship, nominated for the award in the Website category. AL Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Magazine Summer

6 W YDARZENIA Kielce, Region, Europa Kielce zapewni y sobie udzia w pracach mi dzynarodowej sieci tematycznej tworzonej przez miasta europejskie wokó zagadnienia Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionalnym. O projekcie rozmawiamy z Panem ARTUREM SOBOLEWSKIM, Pe nomocnikiem Prezydenta ds. Unii Europejskiej. Skàd pomys takiej sieci i udzia u w niej Kielc? Miasta majà do odegrania bardzo istotnà rol w rozwoju poszczególnych regionów europejskich. W terminologii unijnej okreêlane sà mianem lokomotyw rozwoju, centrów wzrostu. W sposób szczególny dotyczy to miast stolic regionów i województw, które zwykle rozwijajà si szybciej i dynamiczniej. Pojawia si jednak pytanie: jak sprawiç, aby ten rozwój miast nie odbywa si kosztem regionu, ale, przeciwnie stymulowa i wspomaga rozwój regionalny? Taki w aênie uk ad le y przecie zarówno w interesie miasta stolicy, jak i ca ego regionu. Zadanie nie jest takie proste. Okazuje si, e jest to wyzwanie dla wi kszoêci miast i regionów europejskich, tak e tych obecnych w strukturach Unii Europejskiej od kilku, nawet kilkudziesi ciu lat. Zrodzi o to potrzeb stworzenia platformy wymiany do- Êwiadczeƒ i idei, która dosyç szybko przerodzi a si w projekt sieci tematycznej Rola Miasta w zintegrowanym rozwoju regionalnym. Kielce ze swojà nieformalnà inicjatywà Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego i niewàtpliwym oddzia ywaniem na ca e województwo Êwi tokrzyskie wpisa y si idealnie w t tematyk. Jakie miasta b dà pracowa y w tej sieci? Sieç za o y o 5 miast: Graz z Austrii, Chalons-en-Champagne z Francji, Oradea z Rumunii oraz dwa polskie miasta: Cz stochowa i w aênie Kielce. Liderem naszej sieci jest Graz, bardzo aktywne i pr ne miasto austriackie. JeÊli propozycja funkcjonowania takiej sieci spotka si z zainteresowaniem unijnego programu URBACT, wówczas do sieci b dà mog y przystàpiç kolejne miasta z innych paƒstw cz onkowskich UE. Lista ch tnych jest d uga, a liczba miejsc ograniczona: partnerów w projekcie nie mo e b dzie wi cej ni 12. Co to jest w aêciwie program URBACT? Program URBACT to inicjatywa Unii Europejskiej, której g ównym celem jest propagowanie opracowania i wdra ania szczególnie innowacyjnych rozwiàzaƒ odnowy i rozwoju miast w obszarach gospodarczym i spo ecznym. Z programu tego nie mo na finansowaç inwestycji, jest to program s u àcy wymianie doêwiadczeƒ i wspólnemu wypracowywaniu nowych rozwiàzaƒ w zakresie dzia ania samorzàdów miejskich. Czy miasta mogà liczyç na sfinansowanie pracy w sieci przez ten w aênie program? Zdecydowanie tak. Unia sfinansuje prace sieci w procentach, zale nie od regionu, z którego pochodzi miasto uczestniczàce w projekcie. W przypadku Kielc b dzie to 80 proc., co powinno oznaczaç oko o 48 tys. euro przez okres trzech lat. Pozosta e 20 proc. stanowiç b dà Êrodki gminne. Czym b dzie zajmowa a si sieç i jakich rezultatów mo na si spodziewaç po trzech latach pracy miast w sieci? Na warsztatach w Austrii wy onione zosta y wspólne obszary zainteresowania miast za o ycielskich, wspólne wyzwania, którym chcemy stawiç czo o podczas trzyletniej pracy w sieci. Sà to m.in.: wsparcie zintegrowanego rozwoju miast oraz ich okolic Miasta majà do odegrania bardzo istotnà rol w rozwoju poszczególnych regionów europejskich. W terminologii unijnej okreêlane sà mianem lokomotyw rozwoju, centrów wzrostu. W sposób szczególny dotyczy to miast stolic regionów i województw, które zwykle rozwijajà si szybciej i dynamiczniej. Pojawia si jednak pytanie: jak sprawiç, aby ten rozwój miast nie odbywa si kosztem regionu, ale, przeciwnie stymulowa i wspomaga rozwój regionalny? poprzez popraw wspó pracy pomi dzy du ymi miastami oraz mniejszymi gminami, a tak e analiza struktur i procesów wspó pracy miast i gmin z istniejàcych (i potencjalnych) obszarów metropolitalnych. Miasta cz onkowskie sieci b dà poszukiwa y tak e najlepszych praktyk zarzàdzania obszarami metropolitalnymi oraz metod budowania atmosfery zaufania we wspó pracy gmin, regionów, partnerów spo ecznych. Na pewno pojawià si te nowe i szczegó owe zagadnienia. Dzi kuj za rozmow. DL 6 Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro Lato 2008

7 Kielce, Region, Europe Cities have a tremendous role to play in the development of individual European regions. In EU terminology, they are referred to as "locomotives of progress" and "growth centres". This concerns particularly those cities which are the capitals of regions and voivodeships, as they usually develop more quickly and dynamically. Yet the question arises: how to ensure that this development does not take place at the region's expense, and moreover that it stimulates and supports regional development? Where do the ideas of this network and Kielce's participation in it come from? Cities have a tremendous role to play in the development of individual European regions. In EU terminology, they are referred to as "locomotives of progress" and "growth centres". This concerns particularly those cities which are the capitals of regions and voivodeships, as they usually develop more quickly and dynamically. Yet the question arises: how to ensure that this development does not take place at the region's expense, and moreover that it stimulates and supports regional development? After all, this is what promotes the interest of not only the capital city, but also the entire region. It is no simple task. Apparently, it poses a challenge to the majority of cities and European regions, also those present in the European Union for several years or decades. This created the need to create a platform for the exchange of experience and ideas, which was rather quickly transformed into the project of the Role of Cities in Integrated Regional Development theme network. Kielce, with its informal initiative of the Kielce Metropolitan Area and unquestionable influence on the entire Âwi tokrzyskie voivodeship, has fitted in with the theme perfectly well. Which cities will be part of the network? The network has been founded by five cities: Graz in Austria, Chalons-en-Champagne in France, Oradea in Romania and two Polish cities, Cz stochowa and Kielce. The leader of our network is Graz, a very active and thriving Austrian town. If the proposal for the operation of this network meets approval of the EU URBACT Programme, the network will be open for other cities from EU countries to join. The list of those interested is a long one, and the number of places limited, because the number of partners in a project may not exceed twelve. What exactly is the URBACT Programme? The URBACT Programme is an EU initiative whose main objective is to promote the development and implementation of particularly innovative solutions for urban renewal and growth in their economic and social aspects. This programme cannot be used to finance investment projects; it fosters the exchange of experiences and joint working out of new solutions in the area of urban self-government. Can cities count on financing their participation in the network through this very Programme? They definitely can. The EU will finance the operation of the network in up to 70-80%, depending on the region where the participant city is located. In the case of Kielce, this will be 80%, which should mean ca. Euro 48 thousand over a period of three years. The remaining 20% will come from the municipal budget. What will the network be doing and what results may be expected after three years of the cities operating within the network? During the workshop sessions in Austria, we have defined the shared areas of interest of founder cities and shared challenges which we wish to face during the three years of the network's operation. These are, among others, support for integrated development of cities and their neighbourhoods through the improvement of co-operation among large cities and poorer municipalities, as well as an analysis of structures and processes of co-operation of cities and municipalities in the already existing (and potential) metropolitan areas. Member cities of the network will also seek "the best practices" in the management of metropolitan areas and methods for building an atmosphere of trust in the co-operation of municipalities, regions and social partners. Surely new and more detailed issues will appear. Thank you very much. DL Kielce has secured its participation in the works of an international thematic network, created by European cities around the issue of The Role of Cities in Integrated Regional Development. We talk to Mr ARTUR SOBOLEWSKI, Plenipotentiary of the President for EU Affairs, about this project. Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Magazine Summer

8 R EGION Wyjàtkowa kuchnia Êwi tokrzyska Trzynastu restauratorów z województwa Êwi tokrzyskiego przystàpi o do konkursu gastronomicznego organizowanego w ramach ogólnopolskiej konferencji wojewody BO ENTYNY PA KI-KORUBY pt. W krainie Êwi tokrzyskich smaków. Przedsi wzi cie zorganizowano wspólnie z marsza kiem województwa Êwi tokrzyskiego w Zespole Pa acowym w Kurozw kach. Kucharze, którzy stan li do rywalizacji o tytu Restauracja z kuchnià regionalnà mieli za zadanie przygotowaç po cztery dania. Trzy z nich pochodzi y z menu dotychczasowych edycji konkursu wojewody Âwi tokrzyska potrwa Êwiàteczna, natomiast czwarta z potraw to ju inwencja restauratorów, ograniczona jedynie koniecznoêcià zwrócenia szczególnej uwagi na charakter regionalny potrawy. Dania ocenia o Jury pod przewodnictwem Grzegorza Russaka, znawcy kuchni, prezesa Polskiej Izby Produktu Lokalnego i Regionalnego. W jego sk ad weszli równie Hanna Szymanderska, autorka wielu kulinarnych publikacji, Grzegorz Komendarek, kucharz, wyst pujàcy w serialu Z otopolscy oraz wicewojewoda Piotr o àdek. Zadanie wcale nie by o atwe, bowiem jurorzy musieli spróbowaç ponad pi çdziesi ciu potraw. Po naradach zadecydowano o przyznaniu g ównej nagrody kieleckiej restauracji Monte Carlo. Zwyci zcy przyrzàdzili zalewajk Êwi tokrzyskà, kapust bidul z grochem, kaczk pieczonà z kminkiem, jab kami i czerwonà kapustà oraz eberka duszone w bia ej kapuêcie. Poziom wszystkich przyrzàdzonych potraw by w przypadku zwyci zców jednakowo wysoki. Ka de danie by o równie dobre, w przeciwieƒstwie do pozosta ych restauratorów, którzy potrafili zachwyciç jednà potrawà, natomiast z drugà radzili sobie ju gorzej. To zadecydowa o o przyznaniu g ównej nagrody stwierdzi a Hanna Szymanderska. Drugà nagrod Jury przyzna o kucharzom z zajazdu Mateo, a trzecie miejsce zaj li szefowie kuchni z Hotelu Kongresowego Centrum Biznesowego Exbud w Kielcach. Konkurs by jednym z elementów ogólnopolskiej konferencji, która trwa a podczas przygotowywania daƒ. Spotkanie, na temat znanych Êwi tokrzyskich specja ów oraz sposobów na ich wyró nienie w ogólnopolskim menu, prowadzi m.in. Grzegorz Russak. Na szcz Êcie odzyskujemy pami ç o naszych tradycjach i coraz cz Êciej stawiamy na dania regionalne. Kuchnia Êwi tokrzyska jest wyjàtkowa, dania sà pi kne i majà rewelacyjny smak, to bardzo wa na zaleta, bowiem cz sto obie te cechy nie idà w parze powiedzia Russak. W konferencji uczestniczy wicewojewoda Piotr o àdek, który przyzna, e Êwi tokrzyskie smaki majà szans ju wkrótce zaistnieç w wielu restauracjach w Polsce, zale y to jednak od zmiany mentalnoêci, ch ci przestawienia si z degustacji wyszukanych specja ów na dobre, tradycyjne, proste smaki. Podczas imprezy promowano równie ksià k kulinarnà przygotowywanà na proêb wojewody. Zamieszczone w niej zosta y najlepsze przepisy z regionu. Spis potraw zawiera ok. 30 daƒ z ka dego zakàtka województwa Êwi tokrzyskiego. AW Sponsorem nagród jest firma Markus. Komis Wyposa enia Sklepów i Gastronomii Warszawa Al. Prymasa Tysiàclecia 60/62 tel , Posiadamy szeroki wybór urzàdzeƒ nowych i u ywanych prowadzimy sprzeda komisowà Gwarantujemy krótkie terminy realizacji Spe niamy wymagania naszych klientów Wykonujemy profesjonalne zabudowy kuchenne i magazynowe ze stali kwasoodpornej Specjalizujemy si w wyposa aniu i projektowaniu obiektów sklepowych i gastronomicznych Oferujemy ca odobowy serwis ch odniczy i gastronomiczny Udzielamy gwarancji na wszystkie zakupione u nas urzàdzenia Niemo liwe? Dla nas nie ma rzeczy niemo liwych!!! 8 Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro Lato 2008

9 Extraordinary Âwi tokrzyskie cuisine Thirteen restaurateurs from the Âwi tokrzyskie voivodeship have taken part in the cookery competition, organised as part of Voivode Bo entyna Pa ka-koruba's "The Taste of the Âwi tokrzyskie Land" national conference. Grzegorz Komendarek, juror (pierwszy z prawej) Grzegorz Komendarek, member of the Jury (first right) The event has been organised at the Kurozw ki Palace Complex in co-operation with the Marshal of the Âwi tokrzyskie voivodeship. The chefs who took part in the competition for the title of a Regional Cuisine Restaurant were supposed to prepare four dishes. Three of these came from the previous editions of the Voivode's "Âwi tokrzyskie Feast Day Dish" cookery competition, and the fourth dish was left up to the discretion of the competitors themselves, the only requirement being that it must be a regional speciality. The dishes were assessed by the Jury led by gourmet Grzegorz Russak, Chair of the Polish Chamber of Local and Regional Products. The Jury also comprised Hanna Szymanderska, the author of several cookery publications; Grzegorz Komendarek, the chef who appears in the "Z otopolscy" TV series; as well as Deputy Voivode Piotr o àdek. The task was by no means easy as the jurors had to taste over fifty dishes. Upon consultation, it was decided that the first prize should go to the Monte Carlo restaurant in Kielce. The winners prepared the Âwi tokrzyskie potato soup with rye flour, garlic and cream; "the poor man's cabbage" with peas; duck roasted with cumin, apples and red cabbage; and ribs stewed in white cabbage. "The quality of the prepared dishes was, in the case of winners, equally high. Every prepared dish was equally good, unlike in the case of the remaining restaurateurs, who were able to impress the Jury with one dish, but were not so competent with another. This was the determining criterion for our selection of first-prize winners", said Hanna Szymanderska. The second prize went to the Mateo Inn chefs, and the third to the chefs of the Kongresowy Hotel of the Exbud Business Centre in Kielce. The competition was part of a national conference which took place while the dishes were being prepared. A session on popular Âwi tokrzyskie delicacies and the ways in which they should be given recognition in the Polish menus was led by Grzegorz Russak. "Luckily, we are returning to our traditions and more and more frequently opt for regional dishes. The Âwi tokrzyskie cuisine is really special, the dishes are beautiful and taste out of this world, which is an important advantage: these two do not often go together", said Russak. The conference was attended by Deputy Voivode Piotr o àdek, who admitted that the tastes of the Âwi tokrzyskie land stand a good chance of becoming the order of the day of many Polish restaurants, but this depends on a change in mentality and willingness to shift from sophisticated gourmet cuisine to good, traditional, simple flavours. During the event, a cookery book developed at the Voivode's commission was promoted. It contains a collection of the region's best recipes: ca. thirty dishes from all the parts of the Âwi tokrzyskie Voivodeship. AW fot. archiwum W konferencji uczestniczy wicewojewoda Piotr o àdek (pierwszy z prawej) The conference was attended by Deputy Voivode Piotr o àdek (first right) fot. archiwum Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Magazine Summer

10 Wystartowa Regionalny Program Operacyjny Ostatni b dà pierwszymi. Ten biblijny cytat w aênie teraz warto zadedykowaç w adzom województwa Êwi tokrzyskiego. Kielecczyzna jako ostatnia z polskich regionów doczeka a si zatwierdzenia przez Komisj Europejskà Regionalnego Programu Operacyjnego. Wypada tylko yczyç, by województwo znalaz o si w czo ówce pod wzgl dem tempa wdra ania RPO. Takà nadziej wyra a te Marsza ek Woj. Âwi tokrzyskiego, Adam Jarubas. - Nie jesteêmy i nie b dziemy na szarym koƒcu wêród regionów zapewnia. Wskazujà na to choçby bardzo dobre do- Êwiadczenia z wdra ania programów unijnych. I tak na przyk ad wed ug ostatniego rankingu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jesteêmy na pierwszym miejscu pod wzgl dem wykorzystania unijnych funduszy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata Nic nie stoi na przeszkodzie, by te wyniki, tym razem w przypadku RPO, powtórzyç. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Kielecczyzna otrzyma a 133 mln euro. Z Regionalnego Programu Operacyjnego ma nap ynàç wielokrotnie wi cej, bo 725,8 mln euro. Doliczajàc do tego fundusze krajowe oraz wymagany wk ad w asny, otrzymamy kwot 969 mln euro, czyli 757 euro, przypadajàcà na ka dego mieszkaƒca województwa w latach To drugi wynik w kraju; wi cej dostanà jedynie mieszkaƒcy Warmii i Mazur. WÊród najciekawszych projektów realizowanych w ramach ZPORR warto wymieniç e-êwi tokrzyskie budow sieci internetu radiowego, Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza oraz projekt Wiedza, terapia, kontemplacja rytwiaƒskie dziedzictwo kulturowe Kamedu ów êród em odnowy duchowej Europejczyków. W przypadku RPO na dofinansowanie mogà liczyç m. in. inwestycje, zwiàzane z rewitalizacjà starówek w Kielcach i Sandomierzu, a tak e z rozwojem turystyki w rejonie Âwi tego Krzy a. pg OÊ Priorytetowa / Dzia anie RPO WÂ OÊ priorytetowa 1 Rozwój przedsi biorczoêci Dzia anie 1.1 BezpoÊrednie wsparcie sektora mikro, ma ych i Êrednich przedsi biorstw Dzia anie 1.2 Tworzenie i rozwój powiàzaƒ kooperacyjnych przedsi biorstw Dzia anie 1.3 Tworzenie i rozbudowa funduszy po yczkowych i gwarancyjnych Dzia anie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu OÊ priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjnoêci, budowa spo eczeƒstwa informacyjnego oraz wzrost potecja u innowacyjnego regionu Dzia anie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie dzia alnoêci dydaktycznej i badawczej szkó wy szych oraz placówek sektora"badanie i rozwój" Dzia anie 2.2 Budowa infrastruktury spo eczeƒstwa informacyjnego Dzia anie 2.3 Promacja gospodarcza i turystyczna regionu Dzia anie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych OÊ priorytetowa 3 Podniesienie jakoêci systemu komunikacyjnego regionu Dzia anie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Dzia anie 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej OÊ priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony Êrodowiska i energetycznej Dzia anie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony Êrodowiska i energetycznej Dzia anie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastryktury ochrony Êrodowiska i energetycznej OÊ priorytetowa 5 Wzrost jakoêci infrastryktury spo ecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystyk i sport Dzia anie 5.1 Inwestycje w infrastryktur ochrony zdrowia Dzia anie 5.2 Podniesienie jakoêci us ug publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Dzia anie 5.3 Inwestycje w sfer dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu OÊ priorytetowa 6 Wzmocnienie oêrodków miejskich i rewitalizacja ma ych miast Dzia anie 6.1 Wzocnienie regionalnych i subregionalnych oêrodków wzrostu Dzia aanie 6.2 Rewitalizacja ma ych miast OÊ priorytetowa 7 Pomoc techniczna Dzia anie 7.1 Wsparcie procesu wdra ania Dzia anie 7.2 Dzia ania informacyjne i promocyjne OGÓ EM Dofinansowanie z EFRR na lata (EURO) 130,645,308 79,838,799 7,258,073 29,032,291 14,516, ,871,090 29,032,291 29,032,291 29,032,291 21,774, ,026, ,477,598 49,548, ,096,872 64,806,509 36,290, ,871,090 50,806,509 29,032,291 29,032,291 74,522,654 47,177,472 27,345,182 21,774,218 17,630,970 4,143, ,807, Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro Lato 2008

11 The Regional Operational Programme (ROP) has set off "So the last shall be first". This biblical quotation should be dedicated to the authorities of the Âwi tokrzyskie voivodeship at the present moment. The Kielce region, as the last of Poland's regions, has obtained the European Commission's approval for the Regional Operational Programme. One can only hope that the voivodeship will come top of the league in terms of the ROP implementation rate. This hope is also expressed by Marshal of the Âwi tokrzyskie Voivodeship Adam Jarubas. "We are not, and will not be, among the regions who come last", he assures. "This is suggested, for example, by the very good experience of implementing EU programmes. And so, according to the most recent rating by the Ministry of Regional Development, we come first in terms of use of EU funds under the Integrated Operational Programme for Regional Development for the years Nothing should prevent us from repeating these results for the ROP this time." Under the Integrated Operational Programme for Regional Development, the Kielce region has received Euro 133 million. The Regional Operational Programme is to provide several times as much, i.e. Euro million. On adding domestic funds and the required contribution of our own, we get the amount of Euro 969 million, i.e. Euro 757 per inhabitant of the voivodeship in the years This is Poland's second result; more will only go to the inhabitants of Warmia and Masuria. Among the most interesting projects implemented under the Integrated Operational Programme for Regional Development, the e-âwi tokrzyskie project should be listed: it covers the building of a wireless Internet network, as well as the projects entitled "Support to the Cultural and Natural Heritage of the Town of Sandomierz" and "Know-How, Therapy, Contemplation: the Rytwiany Cultural Heritage of the Camaldolese Fathers as a Source of Spiritual Regeneration for Europeans". As far as the ROP is concerned, subsidies may be given to investment projects related to, for instance, revitalisation of old town architecture in Kielce and Sandomierz, as well as the development of tourism in the Âwi ty Krzy region. pg Sandomierz beneficjent ZPORR Sandomierz: beneficiary of Integrated Operational Programme for Regional Development fot. archiwum Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Magazine Summer

12 F INANSE Towarzystwo wysokiego zaufania Dzia alnoêç AEGON N.V. w Polsce prowadzona jest przez AEGON TU na ycie S.A. który obecnie zarzàdza aktywami powy ej 6 miliardów z. Firma specjalizuje si w lokatach strukturyzowanych z gwarancjà kapita u oraz tworzeniu indywidualnych i grupowych programów oszcz dnoêciowo-inwestycyjnych, w oparciu o precyzyjnie wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne w PLN, USD, EURO i CHF. Dlaczego warto inwestowaç z AEGON? Rozmawiamy z Panià EL BIETÑ AUGUSTYN, Dyrektorem Regionalnym Kielc. Jest przynajmniej 10 powodów, dla których warto z nami inwestowaç, ale przede wszystkim kierujemy si zasadà szeroko rozumianej dba oêci o finanse naszych Klientów. Nasze dzia ania, ich przejrzysty i czytelny charakter sà doceniane: corocznie, od 2001 roku otrzymujemy od Krajowej Izby Gospodarczej Certyfikat Przedsi biorstwo Fair Play. Za ubieg orocznà dzia alnoêç, oprócz Fair Play otrzymaliêmy Srebrny Laur z ràk Andrzeja Arendarskiego, prezesa Krajowej Izby Gospodarczej. To, z jednej strony ogromne wyró nienie dla nas, z drugiej wyzwanie. Przede wszystkim chcemy byç postrzegani jako profesjonaliêci. Wiemy, i, jak mawia Alistair Cooke Profesjonalista to ktoê, kto mo e robiç Êwietnà robot nawet, kiedy inni mówià, e to niemo liwe. Ta myêl przyêwieca naszym dzia aniom, równie w naszym Regionalnym Oddziale w Kielcach stosunkowo m odym w sensie strukturalnym w korporacji: to pierwszy rok naszej pracy jako samodzielnego oddzia u. Nie boimy si wyzwaƒ, bo dowiedliêmy wielokrotnie, e w debiutach jesteêmy dobrzy. Rozumiem, e Oddzia rozwija si dynamicznie i to jest Paƒstwa kierunek To oczywiste. Dlatego te planuj zatrudniç dwóch nowych kierowników (w tej chwili mam pi ciu naprawd Êwietnych managerów) tak, aby na koniec roku posiadaç SIEDMIU WSPANIA- YCH. Planuj, aby co miesiàc do ka dego z zespo ów do àcza a nowa osoba. Koniec roku chcia abym po egnaç z 70 specjalistami. Dyrektor El bieta Augustyn Pani Dyrektor, powracajàc do poczàtku naszej rozmowy. Ju wiem, e AEGON jest Towarzystwem wysokiego zaufania. A co proponuje? Naszym Klientom proponujemy dost p do starannie wybranych funduszy. W obr bie jednego produktu mo na wybraç fundusze, których aktywa sà lokowane w fundusze inwestycyjne zarzàdzane przez ró ne towarzystwa funduszy inwestycyjnych czy instytucje finansowe. Umo liwiamy dost p do funduszy polskich jak i zagranicznych, dzi ki temu nasz Klient ma mo liwoêç inwestowania w fundusze reprezentujàce ró ne regiony Êwiata: od Europy Zachodniej i USA po tzw. rynki wschodzàce Azji, Ameryki aciƒskiej i Europy Wschodniej. Istotnà sprawà, z punktu widzenia Klienta, jest pe na jawnoêç kosztów. Proponujemy równie tzw. lokaty strukturyzowane gwarantujàce kapita. Klient ma sta- y dost p do w asnego rachunku: w ka dej chwili mo e sprawdziç stan swojego konta oraz histori transakcji. Nasi specjaliêci majà wiedz i odpowiednie narz dzia, aby przeprowadziç analiz finansów osobistych, dzi ki której Klient dowie si, jak osiàgnàç zamierzone cele finansowe, wybraç produkt odpowiedni do potrzeb i aktualnych mo liwoêci, a tak e przyjàç strategi inwestowania w zale noêci od indywidualnego poziomu akceptacji ryzyka. Jest jeszcze wiele innych powodów, dla których warto inwestowaç z AEGON, a których nie sposób tutaj wymieniç. Przede wszystkim mamy w swojej ofercie produkty bardzo dla Klienta atrakcyjne, bez wzgl du na walut, w jakiej zechce inwestowaç. Po szczegó y odsy am na naszà stron i zapraszam do nas. Justyna ukowska fot. Maciej órawiecki Jako dyrektor Oddzia u stawiam na jakoêç. JakoÊç szeroko rozumianà od prowadzenia profesjonalnych rozmów handlowych opartych na analizie rzeczywistych potrzeb klientów po wysokà jakoêç sk adki przeliczonej w produktach regularnych. Chcia abym, aby tak jak dotychczas Oddzia by postrzegany jako jedno z najlepszych miejsc pracy w naszym regionie: dbamy o wysokà kultur, przyjaznà atmosfer i dobre warunki. Gazeta Bankowa (21 kwietnia 2008) opublikowa a ranking 100 najwi kszych instytucji finansowych w Polsce wg poziomu przychodów. AEGON TU na ycie S.A. uplasowa o si na 10. pozycji z przychodami z dzia alnoêci za rok 2007 w wysokoêci 3 022,1 mln z. RównoczeÊnie Towarzystwo zaj o 4. miejsce w rankingu najwi kszych ubezpieczycieli wg poziomu przychodów oraz jest na 1. miejscu w rankingu najwi kszych ubezpieczycieli wg dynamiki pozycji rynkowej z przyrostem przychodów 711,2 mln z. Ponadto AEGON uplasowa si na 9. pozycji w rankingu najwi kszych ubezpieczycieli wg poziomu zysków przy wyniku finansowym netto 55,6 mln z. Newsweek Polska (27 kwietnia 2008) wêród stu najcenniejszych firm wymienia AEGON na 77 pozycji (w ub. roku by a to 81 pozycja). Regionalny Oddzia w Kielcach, Plac Niepodleg oêci 1, tel , Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro Lato 2008

13 A COMPANY OF HIGH CREDIBILITY Regional Branch in Kielce at Plac Niepodleg oêci 1 Tel and The operations of AEGON N.V. in Poland are conducted by AEGON TU na ycie S.A. which now manages assets in excess of PLN 6 billion. The company specialises in capital guaranteed structured deposit accounts and the creation of creation of customised saving and investment programmes, based on carefully selected PLN, USD, EURO and CHF investment funds. Why does it pay to invest with AEGON? We talk to Ms EL BIETA AUGUSTYN, Regional Manager for Kielce. There are at least ten reasons why it pays to invest with us, but first and foremost we follow the principle of broadly defined concern for our customers' finances. Our operations, due to their transparency and straightforwardness, have brought us recognition: every year, since 2001, we have been granted the Polish Chamber of Economy's "Fair Play Company" Certificate. For our 2007 operations, apart from the "Fair Play", we have received the "Silver Laurel" from Andrzej Arendarski, Chairman of the Polish Chamber of Economy. On the one hand, we feel tremendously honoured; on the other, this is a challenge. In the first place, we wish to be perceived as professionals. We know that, to quote Alistair Cooke, a professional is a person who can do a great job even when others say it's impossible. This is the motto of our activities, including those at our Regional Branch in Kielce, which is relatively new in the corporation's structures: this is the first year of our work as an independent branch. We are not afraid of challenges because we have proved many times that debuts are our strong point. I understand that the Branch is rapidly developing and that this is the direction in which you're headed. Absolutely. This is why I'm planning to employ two new managers (right now I have five truly great ones) so that by the end of the year we have the "Magnificent Seven". According to my plans, a new person should join each of the teams every month. I'd like to welcome the new year with 70 specialists on board. My priority, as head of the Branch, is quality. I mean quality in a broad sense: from professional business negotiations, based on the analysis of our customers' genuine needs, to the high quality of the premium calculated in regular products. My objective is for our Branch to be perceived as one of the region's best workplaces: we maintain a cultured environment, a friendly atmosphere and good working conditions. Let's go back to the beginning of our talk. We already know that AEGON is a company of high credibility. What do you offer? To our customers, we offer access to carefully selected funds. Within one product, one can select funds whose assets are invested in investment funds managed by various investment fund societies or financial institutions. We provide access to Polish and foreign funds, thanks to which our customers have the opportunity My priority, as head of the Branch, is quality. I mean quality in a broad sense: from professional business negotiations, based on the analysis of our customers' genuine needs, to the high quality of the premium calculated in regular products. My objective is for our Branch to be perceived as one of the region's best workplaces: we maintain a cultured environment, a friendly atmosphere and good working conditions. to invest in funds representing various regions of the world: from Western Europe and the USA to the so-called rising markets of Asia, Latin America and Eastern Europe. From a customer's viewpoint, it is significant that there are absolutely no hidden costs. We also offer the so-called capital guaranteed structured deposit accounts. The customers have constant access to their accounts and can check their balance and transaction history at any moment. Our specialists have the know-how and the right tools to analyse a customer's personal finance, thanks to which the customer will learn how to achieve assumed financial goals, choose a product suitable for their needs and current possibilities, as well as adopting an investment strategy depending on personal levels of risk acceptance. There are many other reasons for which it is worth investing with AEGON, all of which cannot be listed here. Essentially, we offer products which are very attractive to our customers, regardless of the currency in which they wish to invest. For details, do not hesitate to visit our website: or better still let me invite you to the Regional Branch in Kielce, at Plac Niepodleg oêci 1, Tel and Justyna ukowska "Gazeta Bankowa" ("The Banking Gazette") of April 21, 2008, published a ranking list of Poland's 100 largest financial institutions according to income levels. AEGON TU na ycie S.A. came 10th, with income from the 2007 operations amounting to PLN 3,022.1 million. At the same time, the Company came 4th on the ranking list of the largest insurance companies according to income levels, and comes 1st on the ranking list of the largest insurance companies according to market position dynamics with an increase in income of PLN million. Moreover, AEGON came 9th in the ranking list of the largest insurance companies according to income levels at net financial result of PLN 55.6 million. Newsweek Polska of April 27, 2008, lists AEGON on the 77th position among the one hundred most valuable companies (last year it was the 81st). Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Magazine Summer

14 Kamieƒ najwy szej jakoêci Józef Dàbek Prezes Zarzàdu Kopalni Morawica SA Kamieƒ z Kopalni Wapienia Morawica SA ma szerokie zastosowanie, wytwarza si z niego wiele wyrobów. Produkujemy kamieƒ przemys owy, kruszywa drogowe i budowlane, nawozy i marmury. Kamieƒ wapienny przemys owy oferujemy w granulacjach: 0-63 mm, mm, mm, mm, mm, mm i inne frakcje na specjalne yczenie Klientów. G ównymi odbiorcami kamienia wapiennego z naszej Kopalni jest przemys hutniczy, cukrowniczy i energetyka. Z uwagi na swój sk ad chemiczny wyrób ten ma zastosowanie w hutnictwie jako topnik, w cukrownictwie bia y kolor cukru uzyskuje si przez dodanie mleczka wapiennego i energetyki do odsiarczania spalin. Kruszywa drogowe i budowlane s u à do produkcji betonów w budownictwie, do budowy murów i fundamentów oraz jako stabilizator gruntów, podbudowy pod drogi, place. Dostarczamy nast pujàce frakcje: 0-2 mm, 0-4 mm, 0-8 mm, 2-8 mm, 2-16 mm, 4-16 mm, 4-31,5 mm, 16-31,5 mm, mm, 0-31,5 mm, 0-63 mm, 31,5-63 mm. Bardzo dobra jakoêç naszych kruszyw zosta a potwierdzona badaniami przeprowadzonymi min. przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów we Wroc awiu, Centralny OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Przemys u Betonów CEBET w Warszawie, Katedr Technologii Betonu i Prefabrykacji Politechniki Âwi tokrzyskiej. Natomiast bie àca produkcja kontrolowana jest w zak adowym laboratorium. Sprawdzana jest jakoêç naszych produktów w pe nym zakresie wymagalnoêci norm. Posiadamy orzeczenia o jakoêci kruszyw wystawione przez: Generalnà Dyrekcj Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia w Kielcach, Budimex Dromex, Politechnik Âwi tokrzyskà Wydzia Budownictwa Làdowego. Kruszywa nasze mo na stosowaç na podbudowy zasadnicze i pomocnicze. Wspó pracujemy z wieloma firmami, mi dzy innymi: Hermann Kirchner Polska, Fart, Wakoz, DT-4 modernizacja lotniska Ok cie. Nasze dostawy kruszywa drogowego frakcji 0-31,5 i 0-63 wykorzystano do realizacji inwestycji takich jak: autostrada A2 (odcinek Emilia Stryków), obwodnica Garwolina, skrzy owanie autostrad A2/A1, hala produkcyjna Stomil Olsztyn Michelin, a tak e przy budowie obiektów: hipermarketu Geant Cassino w odzi, magazynów wysokiego sk adowania w Strykowie, magazynów Prologi w Teresinie, biurowca Zepter w Warszawie, osiedli mieszkaniowych: Piaseczno, Józefos aw. Na bazie kamienia wydobywanego w Kopalni Wapienia Morawica SA produkujemy równie nawozy rolnicze. Nawóz wapniowo-w glanowy o zawartoêci CaO 52%, który uznany jest za ekologicznie czysty. Ponadto jesteêmy producentem nawozów wielosk adnikowych serii Kompleksor, za które Firma otrzyma a nagrod EuroFirma i certyfikat Eko-znak. Zainteresowanie jest du e. Trendy i postawiony kierunek na ekologiczne rolnictwo zwi ksza zapotrzebowanie na nasz nawóz, tym bardziej jest on jednym z najlepszych nawozów wapniowych w swojej grupie. Jego w aêciwoêci potwierdzi y w badaniach Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach oraz Instytut Uprawy Nawo enia i Gleboznawstwa w Pu awach. Oddzielnà, ale presti owà produkcjà, jest marmur, który wydobywamy w postaci szeêciennych i prostopad oêciennych bloków. Od 1996 roku mamy w asny zak ad obróbki marmuru. Marmur Morawica mo na zobaczyç w reprezentacyjnych wn trzach Zamku Królewskiego w Warszawie, na Wawelu, w Pa acu Prezydenckim, Urz dzie Rady Ministrów, Urz dzie Ochrony Paƒstwa, Polskim Komitecie Olimpijskim, Uniwersytecie Warszawskim, Wroc awskim, Akademii Górniczo-Hutniczej. Marmur Morawica zdobi odbudowany Teatr Narodowy, Domy Towarowe Centrum czy te Êciany stacji warszawskiego metra oraz innych miejscach, jak koêcio y czy banki. Ale ze wzgl du na swe walory praktyczne i estetyczne stosowany jest równie w budynkach mieszkalnych. Z naszego marmuru wykonujemy elementy stosowane wewnàtrz budynków: parapety, stopnie, posadzki, ok adziny, kominki oraz inne wyroby zgodnie z yczeniami klientów. Oprócz wymienionych wyrobów oferujemy doradztwo techniczne, realizacj nietypowych zamówieƒ, dostaw oraz us ugi monta owe. Firma stale zwi ksza produkcj, wprowadza nowe rozwiàzania technologiczne, maszyny, sukcesywnie wdra a inwestycje. Staramy si spe niaç wszelkie oczekiwania naszych odbiorców. Gwarantujemy pe nà satysfakcj dotychczasowym i przysz ym klientom. 14 Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro Lato 2008

15 Highest-quality stone The stone from Morawica Limestone Mine has a wide range of applications, and many products are made of it. We produce industrial stone, road and building aggregates, as well as fertilisers and marbles. K MORAWICA W Kopalnia Wapienia Morawica SA Morawica tel w. 208 sekretariat Industrial limestone can be purchased in the following granulations: 0-63 mm, mm, mm, mm, mm, and mm, but other fractions are available on request. The limestone from our Mine goes to metallurgy, sugar industry and power engineering. Due to its chemical composition, it is used in metallurgy as fluxing agent; in sugar industry the white colour of sugar is obtained by adding milk of lime; and in power engineering it is used to desulphurise combustion gases. Road and building aggregates are used in concrete production in the construction industry, in building walls and foundations, but also as soil stabilisers and road or square bases. We offer the following fractions: 0-2 mm, 0-4 mm, 0-8 mm, 2-8 mm, 2-16 mm, 4-16 mm, mm, mm, mm, mm, 0-63 mm, and mm. The very high quality of our aggregates has been confirmed by tests conducted by the Road and Bridge Research Institute in Wroc aw, the CEBET Research and Development Centre for Concrete Industry in Warsaw and the Chair of Concrete Technology and Prefabrication of the Kielce University of Technology. The current production output is tested at the plant's laboratory in terms of product quality to ensure that the requirements of the binding norms are met in full. We hold aggregate quality certificates issued by the Kielce Branch of fot. archiwum the General Directorate for National Roads and Motorways, Budimex Dromex and the Kielce University of Technology's Faculty of Civil Engineering. Our aggregates can be used in foundation and auxiliary underpinnings. We co-operate with several companies, including Hermann Kirchner Polska, Fart, Wakoz or DT-4 (the Ok cie Airport modernisation). Our supplies of fraction and 0-63 road aggregate have been used in investment projects such as A2 Motorway (Emilia Stryków segment), the Garwolin ring-road, the junction of A2 and A1 motorways or the production hall of Michelin Stomil Olsztyn, as well as in the construction of the Geant Cassino hypermarket in ódê, high storage warehouses at Stryków, Prologi warehouses at Teresin, the Zepter office block in Warsaw and residential districts of Piaseczno and Józefos aw. Basing on the stone mined at the Morawica Limestone Mine, agricultural fertilisers are also manufactured. Our carbonate lime fertiliser (52% CaO content) is considered ecologically pure. Moreover, we manufacture multi-component fertilisers of the Kompleksor series, which has got the Company the EuroFirma award and the Eko-Znak Certificate. The demand for our products is high. The current trends and orientation towards organic farming increase the demand for our fertiliser, especially in view of the fact that it is among the best lime fertilisers in its class. Its properties have been confirmed by the Kielce Chemical and Agricultural Station as well as the Pu awy Institute of Soil Science and Plant Cultivation. A separate, but very prestigious, production is marble, mined in the form of cubical- and cuboidal-shaped blocks. Since 1996, we have had our own marble dressing plant. The Morawica marble can be seen in the stately interiors of the Warsaw Royal Castle, the Krakow Royal Castle on Wawel Hill, at the President's Palace, and the buildings of the Council of Ministers, the Office for State Protection, the Polish Olympic Committee, the University of Warsaw, the University of Wroc aw or the AGH University of Science and Technology. The Morawica marble decorates the renovated National Theatre, Galeria Centrum Stores or the walls of the Warsaw underground, and many other locations, such as churches or banks. But due to its practical value and visual appeal, it is also used in residential buildings. Our marble is used to make interior decoration elements, such as window sills, steps, flooring, facing, fireplaces, and others made to order. Apart from the above products, we offer technical support, bespoke orders, delivery and installation services. The Company continues to increase its production volume, introduce new technological solutions and machinery, as well as methodically increasing investment outlay. All this is to meet the requirements of, and guarantee complete satisfaction to, our present and future customers. Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Magazine Summer

16

17

18

19 Szczególny nacisk k adziemy na trwa oêç i bezawaryjnà prac produktów Zabudowa wywrotka tylnozsypowa typ W1R Firma KH-kipper ju od 10 lat specjalizuje si w produkcji zabudów wywrotek przeznaczonych do transportu ci kiego na podwoziach 3 i 4-osiowych. Firma powsta a w 1997 roku w oparciu o wspó prac z holenderskà firmà produkujàcà wywrotki o 30-letniej tradycji. Dzi ki funkcjonalnoêci, starannoêci wykonania oraz solidnej konstrukcji zabudów KH-KIPPER zyskiwa o coraz wi ksze zaufanie klientów w Polsce i za granicà. Zainteresowanie stosunkowo niedrogim, a zarazem wysokiej jakoêci sprz tem specjalistycznym zaowocowa o ogromnym wzrostem liczby zamówieƒ. KH-KIPPER mo e pochwaliç si wprowadzeniem jako pierwsza Polska firma w asnej konstrukcji zabudowy Half-pipe oraz wywrotki trójstronnej z burtà hydraulicznà. Produkowane w Kajetanowie zabudowy sà wysoko cenione przede wszystkim za konstrukcj dopasowanà do indywidualnych potrzeb, jakoêç i bezproblemowà eksploatacj. W chwili obecnej produkcja KH-KIPPER przekracza 1500 sztuk rocznie, a firma jest wiodàcym polskim producentem ci kich zabudów wywrotek Najbardziej popularne typy zabudów to: wywrotka tylnozsypowa typu W1R o pó okràg ym kszta cie zabudowana g ównie na podwoziach 8x4/6/8, wywrotka tylnozsypowa o tradycyjnym prostokàtnym kszta cie typ W1C przeznaczona do pracy w trudnym terenie, wywrotki dwustronne z wywrotem lewo-ty i lewà burtà otwieranà hydraulicznie montowane na podwoziach 3 i 4- osiowych. W bie àcym roku dzia konstrukcyjny KH-KIPPER opracowa nowà wersj zabudowy Half-pipe o poprawionej funkcjonalnoêci, wi kszym bezpieczeƒstwie i wygodzie pracy kierowcy, mniejszej masie i atwiejszej produkcji. Nowa zabudowa W1R mo e byç przystosowana do monta u nowoczesnych systemów zabezpieczania adunku przed wp ywem warunków atmosferycznych. Szczególny nacisk k adziemy na trwa oêç i bezawaryjnà prac produktów. Gotowy produkt b dzie mia swojà oficjalnà premier na targach Autostrada Polska, odbywajàcych si w dniach maja w Kielcach. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska Z-21 na terenie zewn trznym. Zabudowa wywrotka dwustronna lewo-ty z burtà hydraulicznà typ W2H Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Magazine Summer

20 Studenci coraz cz Êciej szukajà mo liwoêci wspó pracy ze Êrodowiskami biznesowymi. Co wa ne, majà wiele do zaoferowania: jest to szansa i dla nich, i dla firmy, która na takà wspó prac jest otwarta. AIESEC jest pod tym wzgl dem znakomitym przyk adem organizacji pr nie dzia ajàcej na poziomie nie tylko ogólnopolskim, ale równie mi dzynarodowym. AIESEC szansa dla studentów i firm AIESEC to mi dzynarodowa organizacja zrzeszajàca ponad 26 tys. studentów z 107 krajów Êwiata. W Polsce AIESEC dzia a od koƒca lat szeêçdziesiàtych ubieg ego stulecia, natomiast historia kieleckiego oddzia u datuje si od 1994 roku, i w aêciwie od razu znalaz du e uznanie w Êrodowisku miejscowego biznesu. Dzisiaj g ównymi partnerami AIESEC sà firmy Cersanit oraz Barlinek. Podstawà dzia alnoêci organizacji jest wymiana mi dzynarodowa studentów i absolwentów. Praktykanci z AIESEC sà wysoko cenieni przez biznesmenów. O ich doêwiadczeniach z m odymi ludêmi rozmawiamy z Panem ROBERTEM KOWALSKIM, dyrektorem ds. eksportu w firmie Barlinek. -- Barlinek to jedna z najwi kszych firm Êwiatowych produkujàca naturalne pod ogi. W ilu krajach paƒstwo dzia ajà? Dzia amy w 46 krajach, na 4 kontynentach Europie, Ameryce Pó nocnej, Azji oraz Afryce. Jak si zacz a wspó praca firmy Barlinek z AIESEC? Nasza wspó praca zacz a si kilka lat temu. Podejrzewam, e to absolwenci kieleckich uczelni, którzy dzia ali w AIESEC, a teraz pracujà w Barlinku pokazali nam mo liwoêç wspó dzia ania w ramach praktyk zagranicznych. Pami tam jednak, e pomys skontaktowania nas ze studentami z ró nych krajów od razu nam si bardzo spodoba. Mieli ju paƒstwo kilkoro naszych praktykantów. Skàd oni pochodzili? MieliÊmy studentów z Chin, Rosji, Bu garii, Chorwacji, Algierii, Hiszpanii czy Turcji. Jedna osoba zosta a i pracuje w strukturach firmy. Pochodzi z Bu garii. Mo e Pan coê wi cej o niej powiedzieç? Maria pochodzi z Sofii i przyjecha a do nas dwa czy trzy lata temu. By a chyba dziewi ç miesi cy. Podczas pobytu wykaza a si umiej tnoêcià pracy w mi dzynarodowym zespole, bardzo dobrze czu a rynek bu garski, du o zrobi a dla nas i pokaza a nam kilka ciekawych rzeczy, których si nauczy a w czasie studiów, a my skorzystaliêmy z jej wiedzy. Po zakoƒczeniu praktyki zaproponowaliêmy jej prac w naszej firmie, i dalej zajmuje si rozwojem eksportu produktów Barlinka na rynku bu garskim. Oczywi- Êcie, miejscem jej pracy jest Bu garia, natomiast jest zatrudniona w Polsce. Co Pan sàdzi o pomyêle programu praktyk z AIESEC? Uwa am, e pomys przyjazdu studentów z ró nych krajów jest trafiony. Wszyscy studenci, którzy przyjechali, niewa ne, z jakiego kraju, byli zdolni, kteatywni, otwarci na nowe wyzwania, na nowe projekty. W ka dym drzemià wielkie mo liwoêci, które mo na wykorzystaç. To po pierwsze. Po drugie sà to osoby m ode, których mo na jeszcze wiele nauczyç i które chcà zdobywaç wiedz. Przy niewielkiej inwestycji firma mo e mieç genialnego pracownika, m odego, zaanga owanego, ambitnego, a przy okazji pragnàcego realizowaç w asne cele, inwestowaç w swój rozwój. Bardzo wysoko oceniam studentów, którzy do nas przyje d ajà, poniewa jest to ju wyselekcjonowana grupa, która daje firmie wartoêç dodanà. Dlaczego uwa a Pan w aênie naszà organizacj za swego rodzaju sito dla m odych ludzi? Prosz mi pokazaç innà organizacj, która pracuje tak, jak AIESEC... Nie ma takiej. JesteÊcie studentami, którzy chcà zrobiç coê wi cej, sami kreujecie w asne mo liwoêci. Oferujecie coê, czego nikt inny nie oferuje. To dobrze rokuje dla nas, myêl, e i dla innych firm z grupy, jak chocia by Cersanit, który te wspó pracuje z waszà organizacjà. - Dzi kuj za rozmow. Piotr Odziemek AIESEC Polska Komitet Lokalny Kielce AIESEC zapewnia kilka rodzajów praktyk, przygotowanych odpowiednio jak i dla firm tak i organizacji rzàdowych jak i pozarzàdowych. Wi cej informacji o organizowaniu praktyk jak i innych projektów skierowanych do Êrodowiska biznesowego mo na znaleêç na stronie fot. archiwum 20 Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro Lato 2008

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce

WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce WELCOME TO KIELCE 3 I kindly invite you visit the capital of the Âwi tokrzyskie Province. Kielce is a modern, dynamically developing city with ambitious plans for the future. Currently there are many investments

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 kielczanom, z dumą przyjął w 1921 r. honorowe obywatelstwo naszego miasta przypomniał Wojciech Lubawski, prezydent Kielc.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 2012 Report 2012 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 2 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ...

Bardziej szczegółowo

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year RAPORT ROCZNY 2001 RAPORT ROCZNY 2001 spis treêci contents Wyniki finansowe 5 Highlights of the year List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej T.C. D bica S.A. 6 Letter by Chairman of the Supervisory Board

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group kliknij numer strony / click

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość Business Tourism the magazine magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 3/2012 QUARTERLY no. 3/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Szkolenie z sukcesu» STYL 70 w dobrym stylu» Katowicki

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu

Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu Project co-financed by the National Bank of Poland Projekt dofinansowany ze Êrodków Narodowego Banku Polskiego Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu Polish Banking Sector Profitable and Growing

Bardziej szczegółowo

EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE

EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE Publisher / Wydawca: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Department of Public and Cultural Diplomacy / Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Departament

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map spring. 1/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

HOTEL. guidebook 2013 POLSKA POLAND

HOTEL. guidebook 2013 POLSKA POLAND HOTEL guidebook 2013 POLSKA POLAND Horwath HTL to œwiatowy lider wœród firm doradczych specjalizujπcych siê w doradztwie hotelowym oraz turystycznym, posiadajπcy obecnie 50 oddzia ów w 39 krajach œwiata.

Bardziej szczegółowo

PKP ENERGETYKA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 6 A n n u a l R e p o r t

PKP ENERGETYKA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 6 A n n u a l R e p o r t PKP ENERGETYKA Raport Roczny 2006 Annual Report PKP ENERGETYKA Raport Roczny 2006 Annual Report èród o radoêci SPIS TREÂCI CONTENTS S owo wst pne / Introduction... 4 W adze Spó ki / Company's authorities...

Bardziej szczegółowo

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A 2008 Raport Roczny Annual Report 2008 ELEKTROBUDOWA SA Cele ELEKTROBUDOWY SA wzmocniç pozycj lidera polskiej elektroenergetyki rozwijaç potencjał w sposób zrównowa ony i stabilny ustawicznie poszerzaç

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA WIEŚ I ROLNICT WO W MEDIACH GOS PO DARST WA RODZINNE PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA w o d n i e s i e n i u d o P R OW 2 0 0 7-2 0 1 3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand 2014 Szyte na miarę W Centrum Kongresowym Targów Kielce organizowane są nie tylko spotkania biznesowe Custom-made The Targi Kielce s Congress Centre - more than a business venue Marka rozpoznawalna A recognizable

Bardziej szczegółowo

OÂ R O D E K ST U D I Ó W WS C H O D N I C H

OÂ R O D E K ST U D I Ó W WS C H O D N I C H OÂ R O D E K ST U D I Ó W WS C H O D N I C H C e n t r e f o r E a s t e r n S t u d i e s Nowa Grupa Wyszehradzka w nowej Unii Europejskiej szanse i mo liwoêci rozwoju A new Visegrad Group in the new

Bardziej szczegółowo

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO When Will Poland Adopt the Euro? Od kiedy euro w Polsce? Step by Step to ERM II Krok po kroku do ERM II What Will Happen to the Central Bank? Co dalej

Bardziej szczegółowo

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS European Congress of Small and Medium - Size Enterprises Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY KATOWICE 2014 SŁOWO WSTĘPNE / INTRODUCTORY WORD PATRONATY / PATRONAGE Pod Patronatem Jose

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Centrum z widokiem na przyszłość. jesień/autumn. 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych

Centrum z widokiem na przyszłość. jesień/autumn. 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych Centrum z widokiem na przyszłość 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych The Centre with a view over the future 1500 square metres of new conference rooms 2 011 jesień/autumn Spis treści Coraz szybsze tempo

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo