Doradca Finansowy. Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doradca Finansowy. Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES!"

Transkrypt

1

2 Masz doêwiadczenie w sprzeda y? Zrób z nami DOBRY BIZNES! Korporacja AEGON N.V. jest jednà z wiodàcych firm notowanych na najwi kszych gie dach Êwiata m.in. w Amsterdamie, Frankfurcie, Londynie, Nowym Jorku, Tokio i Zurychu. Zarzàdza aktywami o àcznej wartoêci 363 miliardy euro Jej wartoêç rynkowa to 24,2 miliardy euro Ponad 40 milionów Klientów na ca ym Êwiecie, zatrudnia 29 tysi cy pracowników Poszukujemy do dynamicznie rozwijajàcego si Biura Regionalnego w Kielcach osób na stanowisko Doradca Finansowy Wymagania: Wykszta cenie minimum Êrednie Wysoka kultura osobista Co najmniej kilkuletnie doêwiadczenie w sprzeda y Umiej tnoêç pozyskiwania i nawiàzywania d ugotrwa ych relacji z klientem Bardzo dobre wyniki i profesjonalizm w obs udze klienta WA NE: przedsi biorczoêç i wytrwa oêç, pomys owoêç i systematycznoêç w dzia aniu Oferujemy: Program szkoleƒ merytorycznych i sprzeda owych (Szko a Finansów, Akademia Finansów, ISA) Atrakcyjny system wynagrodzeƒ i premii Stabilnà przysz oêç zawodowà i wp yw na jej kszta towanie Sta e wsparcie i pomoc doêwiadczonych menagerów Przyjaznà atmosfer i wysokà kultur pracy Swojà aplikacj przeêlij do sekretariatu naszego Biura Regionalnego: AEGON to instytucja publicznego zaufania, otrzymujàca rokrocznie od 2001 roku, nagrody PRZEDSI BIORSTWO FAIR PLAY Za 2007 r. AEGON otrzyma Srebrny Laur PRZEDSI BIORSTWO FAIR PLAY AEGON TOWARZYSTWO UBEZPIECZE NA YCIE zaj o po IV kwartale 2007 r: III miejsce wêród towarzystw ubezpieczeniowych 11,95% udzia w rynku I miejsce w sk adce jednorazowej brutto 2 416,62 mln z I miejsce w ubezpieczeniach indywidualnych 2 774, 49 mln z JesteÊmy w czo ówce OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH Wyniki Grupy AEGON sprawiajà, e korporacja znajduje si na presti owej liêcie Fortune Global 500 Regionalny Oddzia w Kielcach, Plac Niepodleg oêci 1, tel , Wi cej s. 12, 13

3 Szanowni Paƒstwo, Kielce sà stolicà regionu europejskiego, jakim jest województwo Êwi tokrzyskie. Wysokie noty w rankingach miast polskich potwierdzajà, e jest to wa ny oêrodek gospodarczy, naukowy, kulturalny i turystyczny. ObecnoÊç na terenie naszego miasta znanych w Êwiecie Targów Kielce, stwarza okazj do nawiàzywania kontaktów handlowych, tak e mi dzynarodowych. Spó ka jest wiceliderem polskiego rynku targowego, organizuje ponad 40 imprez rocznie, przyjmuje tysiàce wystawców i goêci z kraju oraz zagranicy. Otwarte na Êwiat Kielce rozwijajà wspó prac z wieloma partnerami, ambitnie wykorzystujà mo liwoêci, jakie daje nam cz onkostwo w UE. Kielce oferujà ciekawe nieruchomoêci, interesujàcy system ulg dla ka dego, kto utworzy nowe miejsca pracy, profesjonalnà obs ug przedsi biorców oraz wysoki standard us ug oko obiznesowych. Z myêlà o inwestorach powsta Kielecki Portal Gospodarczy (www.invest.kielce.pl), który jest êród em najnowszych informacji o charakterze gospodarczym ze stolicy województwa Êwi tokrzyskiego oraz ca ego Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego. Dumà miasta sà rodzime firmy, które z sukcesami podbijajà zagraniczne rynki, a ich regionalne marki stajà si znane w Europie i na Êwiecie. Dà àc do nowoczesnoêci, troskliwie piel gnujemy bogate tradycje historyczne. Ich Êlady zobaczyç mo na na ka dym niemal kroku. Polecam Paƒstwu zwiedzenie kieleckich muzeów i galerii, skorzystanie z interesujàcej oferty placówek kultury. Wierz, e pobyt w Kielcach b dzie niezapomnianym, pe nym wra eƒ prze yciem. Wojciech Lubawski Prezydent Kielc Ladies and Gentlemen, Kielce is a capital of a region of Europe, i.e. the Âwi tokrzyskie Voivodeship. High ratings in Polish city ranking lists testify to the fact that we are a strong centre of economy, science, culture and tourism. The presence of a world-famous trade fair centre in our city Targi Kielce (Kielce Trade Fairs) creates a good opportunity to start both domestic and international business contacts. The Targi Kielce company is the second leader of the Polish trade fair market, organising over forty events yearly and hosting thousands of exhibitors and guests from Poland and abroad. Open to the world, Kielce is developing international co-operation with many partners and making ambitious use of the opportunities provided by the EU. Kielce offers interesting real estates, an attractive incentive system for those creating new workplaces, professional investor services and high-standard business-related facilities. With investors in mind, the Kielce Business Portal (www.invest.kielce.pl) has been developed to become a source of up-to-date economic information from the Âwi tokrzyskie Voivodeship's capital and the entire Kielce Metropolitan Area. The city's pride are the local companies, successfully entering foreign markets, whose regional brand names are becoming known in Europe and the world. Following the demands of the present day, we take great care to cherish our rich historical traditions. Their traces can be seen at almost every step. Please allow me to recommend visiting the Kielce museums and galleries as well as using the interesting cultural facilities of our city. I do believe that your stay in Kielce will be an unforgettable and memorable experience. Wojciech Lubawski, President of Kielce Urzàd Miasta Kielce Rynek 1, Biuro Obs ugi Interesanta tel (099), (509) Informacja Turystyczna Pl. Niepodleg oêci 1 (Dworzec PKP) tel./fax , Wydzia Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta Urzàd Miasta Kielce, Rynek 1, tel./fax Centrum Obs ugi Inwestora Urzàd Miasta Kielce, Rynek 1 tel , fax Kielce Townhall Rynek 1, Customer Services: Tel (099), (509) Tourist Information: Pl. Niepodleg oêci 1 (Railway Station), Tel./Fax , Structural Project and Urban Strategy Department Kielce Townhall, Rynek 1 Tel./Fax Investor Services Centre Kielce Townhall, Rynek 1 Tel , Fax Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Magazine Summer

4 Szanowni Paƒstwo, Przed nami sezon urlopowy, a wi c czas, w którym planujemy, gdzie wyjechaç, jak odpoczywaç i co zobaczyç. Zach cam do odwiedzenia Kielc i regionu Êwi tokrzyskiego: to Êwietne miejsce na sp dzenie choçby kilku dni. Amatorzy rowerów majà w Kielcach do swojej dyspozycji blisko 100 km Êcie ek (w tym odcinki dla bardzo wytrawnych rowerzystów), mi oênicy jazdy konnej mogà daç upust swojej pasji, zapraszam na aglówki, zach cam do spacerów: tylko w Kielcach sà tak fantastyczne geologiczne rezerwaty, amfiteatr na Kadzielni jest ewenementem na europejskà skal a na poczàtku lata rozbrzmiewa radoêcià i m odoêcià uczestników festiwalu harcerskiego. Zapraszam. Maria Malinowska redaktor naczelna Ladies and Gentlemen, The holiday season lies ahead of us, and now is the time for planning where to go, how to rest and what to see. Allow me to recommend a visit to Kielce and the Âwi tokrzyskie region: these are great places to spend even a few days in. In Kielce, cycling enthusiasts can enjoy almost 100 km of biking trails (including segments for very competent cyclists); horse-riding fans can follow their passion here; sailing is also available. Walking is a must, too: only in Kielce will you see those fantastic geological reserves; the Kadzielnia amphitheatre is unique in Europe, vibrating with early-summer joy and youth of the Scout Festival participants. We look forward to seeing you here, Maria Malinowska Editor-in-Chief Internetowa Telewizja Kielce najlepsza 5 Kielce Internet TV is the best 5 Kielce, Region, Europa 6 Kielce, Region, Europe 7 Wyjàtkowa kuchnia Êwi tokrzyska 8 Extraordinary Âwi tokrzyskie cuisine 9 Wystartowa Regionalny Program Operacyjny 10 The Regional Operational Programme (ROP) has set off 11 Towarzystwo wysokiego zaufania 12 A company of high credibility 13 Kamieƒ najwy szej jakoêci 14 Highest-quality stone 15 AIESEC szansa dla studentów i firm 20 AIESEC: opportunities for students and companies 21 Moje Kielce 22 My Kielce 24 Czego starosta nie przewidzia 26 What the Starost could not have known 27 Âwi tokrzyska mapa aktywnoêci 28 The Âwi tokrzyskie map of activity 28 Nasza stopa yciowa 29 Our living standards 29 Wydawca: Agencja Wydawnicza Akwarela Plus Redaktor naczelna: Maria Malinowska, tel Sekretarz redakcji: Justyna ukowska, tel Redaguje zespó Adres redakcji: ul. KoÊciuszki 11, Kielce tel./fax (041) T umaczenie: Magdalena O arska, Aktiv Biuro T umaczeƒ, Kielce, Al. IX Wieków Kielc 16/6, tel Druk: Drukarnia Duet, Kielce, ul. Górna 11a Nak ad: egz. Distributed free in business centres in Kielce (Kielce Trade Fairs); major hotels in Kielce (Âwi tokrzyski, Uroczysko, ysogóry, Echo, LeÊny Dwór, Pod Z otà Ró à, Qubus, Kameralny); at tourist information offices; Staropolska Chamber of Commerce & Industry, Âwi tokrzyskie Regional Development Agency; banks; Cultural Centres (National Museum in Kielce); and at the Âwi tokrzyskie Province Office, Kielce University of Technology. Ok adka: Kielce, Park Miejski, fot. Maciej órawiecki Cover: Kielce, City Park Copyright by Agencja Wydawnicza Akwarela Plus. All rights reserved Wydawca nie odpowiada za treêç zamieszczanych og oszeƒ. The Publisher takes no responsibility for the content of advertisements. 4 Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro Lato 2008

5 Internetowa Telewizja Kielce najlepsza Kielce Internet TV is the best Internetowa Telewizja Kielce zdoby a pierwsze miejsce na Festiwalu Promocji Miast i Regionów <http://www.outdoordlamiast.pl/festiwal/ideafestiwalu.asp>. Organizowany w ramach tego przedsi wzi cia konkurs, pod nazwà Z ote Formaty, zosta rozstrzygni ty w Warszawie. Celem II edycji tego konkursu by o wy onienie najlepszych projektów, s u àcych promocji miast i regionów, przeprowadzonych w 2007 roku. Projekt, realizowany przez Biuro Prasowe Urz du Miasta Kielce, zosta najwy ej oceniony w kategorii "Strona internetowa. W sk ad jury konkursowego weszli eksperci z zakresu budowania marek miast, komunikacji spo ecznej i marketingowej, przedstawiciele Êrodowisk akademickich oraz postaci ycia publicznego. Organizatorem i pomys odawcà Festiwalu Promocji Miast i Regionów jest Grupa Ströer w Polsce, jeden z liderów rynku reklamy zewn trznej, obecny w 12 krajach. W tegorocznej edycji 103 miasta zg osi y 211 projektów w czterech kategoriach konkursowych: Wydawnictwo, Plakat, Strona www oraz Event - wydarzenie specjalne. Nagrodà g ównà, przyznawanà w ka dej z tych czterech kategorii, jest ogólnopolska kampania billboardowa o wartoêci 100 tysi cy z otych. Internetowa Telewizja Kielce pokona a, nominowane do nagrody w kategorii Strona www: Gdaƒsk, Gi ycko, Starogard Gdaƒski, i Urzàd Marsza kowski Województwa DolnoÊlàskiego. AL Kielce Internet TV has come first at the Festival of City and Region Promotion (http://www.outdoordlamiast.pl/festiwal/ideafestiwalu.asp). Part of the Festival, the Z ote Formaty (Golden Format) Competition results were announced in Warsaw. The purpose of the second edition of the competition was to select the best projects for city and region promotion, implemented in the year The project realised by the Press Office of the Kielce City Hall, was ranked the highest in the "Website" category. The competition jury consisted of experts in the field of city logo design, as well as social and marketing communications, together with representatives of academic circles and celebrities. The organiser and originator of the City and Region Promotion Competition is Ströer Group in Poland, one of the leaders of the outdoor advertising market, operating in as many as 12 countries. In this year's edition, 103 towns have entered 211 projects in four competition categories, i.e. "Publication", "Poster", "Website" and "Special Event". The award, in all of the four categories, is a nationwide billboard campaign worth PLN 100,000. Kielce Internet TV defeated Gdaƒsk, Gi ycko, Starogard Gdaƒski, and the Office of the Marshal of the Lower Silesian Voivodeship, nominated for the award in the Website category. AL Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Magazine Summer

6 W YDARZENIA Kielce, Region, Europa Kielce zapewni y sobie udzia w pracach mi dzynarodowej sieci tematycznej tworzonej przez miasta europejskie wokó zagadnienia Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionalnym. O projekcie rozmawiamy z Panem ARTUREM SOBOLEWSKIM, Pe nomocnikiem Prezydenta ds. Unii Europejskiej. Skàd pomys takiej sieci i udzia u w niej Kielc? Miasta majà do odegrania bardzo istotnà rol w rozwoju poszczególnych regionów europejskich. W terminologii unijnej okreêlane sà mianem lokomotyw rozwoju, centrów wzrostu. W sposób szczególny dotyczy to miast stolic regionów i województw, które zwykle rozwijajà si szybciej i dynamiczniej. Pojawia si jednak pytanie: jak sprawiç, aby ten rozwój miast nie odbywa si kosztem regionu, ale, przeciwnie stymulowa i wspomaga rozwój regionalny? Taki w aênie uk ad le y przecie zarówno w interesie miasta stolicy, jak i ca ego regionu. Zadanie nie jest takie proste. Okazuje si, e jest to wyzwanie dla wi kszoêci miast i regionów europejskich, tak e tych obecnych w strukturach Unii Europejskiej od kilku, nawet kilkudziesi ciu lat. Zrodzi o to potrzeb stworzenia platformy wymiany do- Êwiadczeƒ i idei, która dosyç szybko przerodzi a si w projekt sieci tematycznej Rola Miasta w zintegrowanym rozwoju regionalnym. Kielce ze swojà nieformalnà inicjatywà Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego i niewàtpliwym oddzia ywaniem na ca e województwo Êwi tokrzyskie wpisa y si idealnie w t tematyk. Jakie miasta b dà pracowa y w tej sieci? Sieç za o y o 5 miast: Graz z Austrii, Chalons-en-Champagne z Francji, Oradea z Rumunii oraz dwa polskie miasta: Cz stochowa i w aênie Kielce. Liderem naszej sieci jest Graz, bardzo aktywne i pr ne miasto austriackie. JeÊli propozycja funkcjonowania takiej sieci spotka si z zainteresowaniem unijnego programu URBACT, wówczas do sieci b dà mog y przystàpiç kolejne miasta z innych paƒstw cz onkowskich UE. Lista ch tnych jest d uga, a liczba miejsc ograniczona: partnerów w projekcie nie mo e b dzie wi cej ni 12. Co to jest w aêciwie program URBACT? Program URBACT to inicjatywa Unii Europejskiej, której g ównym celem jest propagowanie opracowania i wdra ania szczególnie innowacyjnych rozwiàzaƒ odnowy i rozwoju miast w obszarach gospodarczym i spo ecznym. Z programu tego nie mo na finansowaç inwestycji, jest to program s u àcy wymianie doêwiadczeƒ i wspólnemu wypracowywaniu nowych rozwiàzaƒ w zakresie dzia ania samorzàdów miejskich. Czy miasta mogà liczyç na sfinansowanie pracy w sieci przez ten w aênie program? Zdecydowanie tak. Unia sfinansuje prace sieci w procentach, zale nie od regionu, z którego pochodzi miasto uczestniczàce w projekcie. W przypadku Kielc b dzie to 80 proc., co powinno oznaczaç oko o 48 tys. euro przez okres trzech lat. Pozosta e 20 proc. stanowiç b dà Êrodki gminne. Czym b dzie zajmowa a si sieç i jakich rezultatów mo na si spodziewaç po trzech latach pracy miast w sieci? Na warsztatach w Austrii wy onione zosta y wspólne obszary zainteresowania miast za o ycielskich, wspólne wyzwania, którym chcemy stawiç czo o podczas trzyletniej pracy w sieci. Sà to m.in.: wsparcie zintegrowanego rozwoju miast oraz ich okolic Miasta majà do odegrania bardzo istotnà rol w rozwoju poszczególnych regionów europejskich. W terminologii unijnej okreêlane sà mianem lokomotyw rozwoju, centrów wzrostu. W sposób szczególny dotyczy to miast stolic regionów i województw, które zwykle rozwijajà si szybciej i dynamiczniej. Pojawia si jednak pytanie: jak sprawiç, aby ten rozwój miast nie odbywa si kosztem regionu, ale, przeciwnie stymulowa i wspomaga rozwój regionalny? poprzez popraw wspó pracy pomi dzy du ymi miastami oraz mniejszymi gminami, a tak e analiza struktur i procesów wspó pracy miast i gmin z istniejàcych (i potencjalnych) obszarów metropolitalnych. Miasta cz onkowskie sieci b dà poszukiwa y tak e najlepszych praktyk zarzàdzania obszarami metropolitalnymi oraz metod budowania atmosfery zaufania we wspó pracy gmin, regionów, partnerów spo ecznych. Na pewno pojawià si te nowe i szczegó owe zagadnienia. Dzi kuj za rozmow. DL 6 Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro Lato 2008

7 Kielce, Region, Europe Cities have a tremendous role to play in the development of individual European regions. In EU terminology, they are referred to as "locomotives of progress" and "growth centres". This concerns particularly those cities which are the capitals of regions and voivodeships, as they usually develop more quickly and dynamically. Yet the question arises: how to ensure that this development does not take place at the region's expense, and moreover that it stimulates and supports regional development? Where do the ideas of this network and Kielce's participation in it come from? Cities have a tremendous role to play in the development of individual European regions. In EU terminology, they are referred to as "locomotives of progress" and "growth centres". This concerns particularly those cities which are the capitals of regions and voivodeships, as they usually develop more quickly and dynamically. Yet the question arises: how to ensure that this development does not take place at the region's expense, and moreover that it stimulates and supports regional development? After all, this is what promotes the interest of not only the capital city, but also the entire region. It is no simple task. Apparently, it poses a challenge to the majority of cities and European regions, also those present in the European Union for several years or decades. This created the need to create a platform for the exchange of experience and ideas, which was rather quickly transformed into the project of the Role of Cities in Integrated Regional Development theme network. Kielce, with its informal initiative of the Kielce Metropolitan Area and unquestionable influence on the entire Âwi tokrzyskie voivodeship, has fitted in with the theme perfectly well. Which cities will be part of the network? The network has been founded by five cities: Graz in Austria, Chalons-en-Champagne in France, Oradea in Romania and two Polish cities, Cz stochowa and Kielce. The leader of our network is Graz, a very active and thriving Austrian town. If the proposal for the operation of this network meets approval of the EU URBACT Programme, the network will be open for other cities from EU countries to join. The list of those interested is a long one, and the number of places limited, because the number of partners in a project may not exceed twelve. What exactly is the URBACT Programme? The URBACT Programme is an EU initiative whose main objective is to promote the development and implementation of particularly innovative solutions for urban renewal and growth in their economic and social aspects. This programme cannot be used to finance investment projects; it fosters the exchange of experiences and joint working out of new solutions in the area of urban self-government. Can cities count on financing their participation in the network through this very Programme? They definitely can. The EU will finance the operation of the network in up to 70-80%, depending on the region where the participant city is located. In the case of Kielce, this will be 80%, which should mean ca. Euro 48 thousand over a period of three years. The remaining 20% will come from the municipal budget. What will the network be doing and what results may be expected after three years of the cities operating within the network? During the workshop sessions in Austria, we have defined the shared areas of interest of founder cities and shared challenges which we wish to face during the three years of the network's operation. These are, among others, support for integrated development of cities and their neighbourhoods through the improvement of co-operation among large cities and poorer municipalities, as well as an analysis of structures and processes of co-operation of cities and municipalities in the already existing (and potential) metropolitan areas. Member cities of the network will also seek "the best practices" in the management of metropolitan areas and methods for building an atmosphere of trust in the co-operation of municipalities, regions and social partners. Surely new and more detailed issues will appear. Thank you very much. DL Kielce has secured its participation in the works of an international thematic network, created by European cities around the issue of The Role of Cities in Integrated Regional Development. We talk to Mr ARTUR SOBOLEWSKI, Plenipotentiary of the President for EU Affairs, about this project. Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Magazine Summer

8 R EGION Wyjàtkowa kuchnia Êwi tokrzyska Trzynastu restauratorów z województwa Êwi tokrzyskiego przystàpi o do konkursu gastronomicznego organizowanego w ramach ogólnopolskiej konferencji wojewody BO ENTYNY PA KI-KORUBY pt. W krainie Êwi tokrzyskich smaków. Przedsi wzi cie zorganizowano wspólnie z marsza kiem województwa Êwi tokrzyskiego w Zespole Pa acowym w Kurozw kach. Kucharze, którzy stan li do rywalizacji o tytu Restauracja z kuchnià regionalnà mieli za zadanie przygotowaç po cztery dania. Trzy z nich pochodzi y z menu dotychczasowych edycji konkursu wojewody Âwi tokrzyska potrwa Êwiàteczna, natomiast czwarta z potraw to ju inwencja restauratorów, ograniczona jedynie koniecznoêcià zwrócenia szczególnej uwagi na charakter regionalny potrawy. Dania ocenia o Jury pod przewodnictwem Grzegorza Russaka, znawcy kuchni, prezesa Polskiej Izby Produktu Lokalnego i Regionalnego. W jego sk ad weszli równie Hanna Szymanderska, autorka wielu kulinarnych publikacji, Grzegorz Komendarek, kucharz, wyst pujàcy w serialu Z otopolscy oraz wicewojewoda Piotr o àdek. Zadanie wcale nie by o atwe, bowiem jurorzy musieli spróbowaç ponad pi çdziesi ciu potraw. Po naradach zadecydowano o przyznaniu g ównej nagrody kieleckiej restauracji Monte Carlo. Zwyci zcy przyrzàdzili zalewajk Êwi tokrzyskà, kapust bidul z grochem, kaczk pieczonà z kminkiem, jab kami i czerwonà kapustà oraz eberka duszone w bia ej kapuêcie. Poziom wszystkich przyrzàdzonych potraw by w przypadku zwyci zców jednakowo wysoki. Ka de danie by o równie dobre, w przeciwieƒstwie do pozosta ych restauratorów, którzy potrafili zachwyciç jednà potrawà, natomiast z drugà radzili sobie ju gorzej. To zadecydowa o o przyznaniu g ównej nagrody stwierdzi a Hanna Szymanderska. Drugà nagrod Jury przyzna o kucharzom z zajazdu Mateo, a trzecie miejsce zaj li szefowie kuchni z Hotelu Kongresowego Centrum Biznesowego Exbud w Kielcach. Konkurs by jednym z elementów ogólnopolskiej konferencji, która trwa a podczas przygotowywania daƒ. Spotkanie, na temat znanych Êwi tokrzyskich specja ów oraz sposobów na ich wyró nienie w ogólnopolskim menu, prowadzi m.in. Grzegorz Russak. Na szcz Êcie odzyskujemy pami ç o naszych tradycjach i coraz cz Êciej stawiamy na dania regionalne. Kuchnia Êwi tokrzyska jest wyjàtkowa, dania sà pi kne i majà rewelacyjny smak, to bardzo wa na zaleta, bowiem cz sto obie te cechy nie idà w parze powiedzia Russak. W konferencji uczestniczy wicewojewoda Piotr o àdek, który przyzna, e Êwi tokrzyskie smaki majà szans ju wkrótce zaistnieç w wielu restauracjach w Polsce, zale y to jednak od zmiany mentalnoêci, ch ci przestawienia si z degustacji wyszukanych specja ów na dobre, tradycyjne, proste smaki. Podczas imprezy promowano równie ksià k kulinarnà przygotowywanà na proêb wojewody. Zamieszczone w niej zosta y najlepsze przepisy z regionu. Spis potraw zawiera ok. 30 daƒ z ka dego zakàtka województwa Êwi tokrzyskiego. AW Sponsorem nagród jest firma Markus. Komis Wyposa enia Sklepów i Gastronomii Warszawa Al. Prymasa Tysiàclecia 60/62 tel , Posiadamy szeroki wybór urzàdzeƒ nowych i u ywanych prowadzimy sprzeda komisowà Gwarantujemy krótkie terminy realizacji Spe niamy wymagania naszych klientów Wykonujemy profesjonalne zabudowy kuchenne i magazynowe ze stali kwasoodpornej Specjalizujemy si w wyposa aniu i projektowaniu obiektów sklepowych i gastronomicznych Oferujemy ca odobowy serwis ch odniczy i gastronomiczny Udzielamy gwarancji na wszystkie zakupione u nas urzàdzenia Niemo liwe? Dla nas nie ma rzeczy niemo liwych!!! 8 Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro Lato 2008

9 Extraordinary Âwi tokrzyskie cuisine Thirteen restaurateurs from the Âwi tokrzyskie voivodeship have taken part in the cookery competition, organised as part of Voivode Bo entyna Pa ka-koruba's "The Taste of the Âwi tokrzyskie Land" national conference. Grzegorz Komendarek, juror (pierwszy z prawej) Grzegorz Komendarek, member of the Jury (first right) The event has been organised at the Kurozw ki Palace Complex in co-operation with the Marshal of the Âwi tokrzyskie voivodeship. The chefs who took part in the competition for the title of a Regional Cuisine Restaurant were supposed to prepare four dishes. Three of these came from the previous editions of the Voivode's "Âwi tokrzyskie Feast Day Dish" cookery competition, and the fourth dish was left up to the discretion of the competitors themselves, the only requirement being that it must be a regional speciality. The dishes were assessed by the Jury led by gourmet Grzegorz Russak, Chair of the Polish Chamber of Local and Regional Products. The Jury also comprised Hanna Szymanderska, the author of several cookery publications; Grzegorz Komendarek, the chef who appears in the "Z otopolscy" TV series; as well as Deputy Voivode Piotr o àdek. The task was by no means easy as the jurors had to taste over fifty dishes. Upon consultation, it was decided that the first prize should go to the Monte Carlo restaurant in Kielce. The winners prepared the Âwi tokrzyskie potato soup with rye flour, garlic and cream; "the poor man's cabbage" with peas; duck roasted with cumin, apples and red cabbage; and ribs stewed in white cabbage. "The quality of the prepared dishes was, in the case of winners, equally high. Every prepared dish was equally good, unlike in the case of the remaining restaurateurs, who were able to impress the Jury with one dish, but were not so competent with another. This was the determining criterion for our selection of first-prize winners", said Hanna Szymanderska. The second prize went to the Mateo Inn chefs, and the third to the chefs of the Kongresowy Hotel of the Exbud Business Centre in Kielce. The competition was part of a national conference which took place while the dishes were being prepared. A session on popular Âwi tokrzyskie delicacies and the ways in which they should be given recognition in the Polish menus was led by Grzegorz Russak. "Luckily, we are returning to our traditions and more and more frequently opt for regional dishes. The Âwi tokrzyskie cuisine is really special, the dishes are beautiful and taste out of this world, which is an important advantage: these two do not often go together", said Russak. The conference was attended by Deputy Voivode Piotr o àdek, who admitted that the tastes of the Âwi tokrzyskie land stand a good chance of becoming the order of the day of many Polish restaurants, but this depends on a change in mentality and willingness to shift from sophisticated gourmet cuisine to good, traditional, simple flavours. During the event, a cookery book developed at the Voivode's commission was promoted. It contains a collection of the region's best recipes: ca. thirty dishes from all the parts of the Âwi tokrzyskie Voivodeship. AW fot. archiwum W konferencji uczestniczy wicewojewoda Piotr o àdek (pierwszy z prawej) The conference was attended by Deputy Voivode Piotr o àdek (first right) fot. archiwum Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Magazine Summer

10 Wystartowa Regionalny Program Operacyjny Ostatni b dà pierwszymi. Ten biblijny cytat w aênie teraz warto zadedykowaç w adzom województwa Êwi tokrzyskiego. Kielecczyzna jako ostatnia z polskich regionów doczeka a si zatwierdzenia przez Komisj Europejskà Regionalnego Programu Operacyjnego. Wypada tylko yczyç, by województwo znalaz o si w czo ówce pod wzgl dem tempa wdra ania RPO. Takà nadziej wyra a te Marsza ek Woj. Âwi tokrzyskiego, Adam Jarubas. - Nie jesteêmy i nie b dziemy na szarym koƒcu wêród regionów zapewnia. Wskazujà na to choçby bardzo dobre do- Êwiadczenia z wdra ania programów unijnych. I tak na przyk ad wed ug ostatniego rankingu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jesteêmy na pierwszym miejscu pod wzgl dem wykorzystania unijnych funduszy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata Nic nie stoi na przeszkodzie, by te wyniki, tym razem w przypadku RPO, powtórzyç. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Kielecczyzna otrzyma a 133 mln euro. Z Regionalnego Programu Operacyjnego ma nap ynàç wielokrotnie wi cej, bo 725,8 mln euro. Doliczajàc do tego fundusze krajowe oraz wymagany wk ad w asny, otrzymamy kwot 969 mln euro, czyli 757 euro, przypadajàcà na ka dego mieszkaƒca województwa w latach To drugi wynik w kraju; wi cej dostanà jedynie mieszkaƒcy Warmii i Mazur. WÊród najciekawszych projektów realizowanych w ramach ZPORR warto wymieniç e-êwi tokrzyskie budow sieci internetu radiowego, Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza oraz projekt Wiedza, terapia, kontemplacja rytwiaƒskie dziedzictwo kulturowe Kamedu ów êród em odnowy duchowej Europejczyków. W przypadku RPO na dofinansowanie mogà liczyç m. in. inwestycje, zwiàzane z rewitalizacjà starówek w Kielcach i Sandomierzu, a tak e z rozwojem turystyki w rejonie Âwi tego Krzy a. pg OÊ Priorytetowa / Dzia anie RPO WÂ OÊ priorytetowa 1 Rozwój przedsi biorczoêci Dzia anie 1.1 BezpoÊrednie wsparcie sektora mikro, ma ych i Êrednich przedsi biorstw Dzia anie 1.2 Tworzenie i rozwój powiàzaƒ kooperacyjnych przedsi biorstw Dzia anie 1.3 Tworzenie i rozbudowa funduszy po yczkowych i gwarancyjnych Dzia anie 1.4 Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu OÊ priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjnoêci, budowa spo eczeƒstwa informacyjnego oraz wzrost potecja u innowacyjnego regionu Dzia anie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie dzia alnoêci dydaktycznej i badawczej szkó wy szych oraz placówek sektora"badanie i rozwój" Dzia anie 2.2 Budowa infrastruktury spo eczeƒstwa informacyjnego Dzia anie 2.3 Promacja gospodarcza i turystyczna regionu Dzia anie 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych OÊ priorytetowa 3 Podniesienie jakoêci systemu komunikacyjnego regionu Dzia anie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Dzia anie 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej OÊ priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony Êrodowiska i energetycznej Dzia anie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony Êrodowiska i energetycznej Dzia anie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastryktury ochrony Êrodowiska i energetycznej OÊ priorytetowa 5 Wzrost jakoêci infrastryktury spo ecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystyk i sport Dzia anie 5.1 Inwestycje w infrastryktur ochrony zdrowia Dzia anie 5.2 Podniesienie jakoêci us ug publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Dzia anie 5.3 Inwestycje w sfer dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu OÊ priorytetowa 6 Wzmocnienie oêrodków miejskich i rewitalizacja ma ych miast Dzia anie 6.1 Wzocnienie regionalnych i subregionalnych oêrodków wzrostu Dzia aanie 6.2 Rewitalizacja ma ych miast OÊ priorytetowa 7 Pomoc techniczna Dzia anie 7.1 Wsparcie procesu wdra ania Dzia anie 7.2 Dzia ania informacyjne i promocyjne OGÓ EM Dofinansowanie z EFRR na lata (EURO) 130,645,308 79,838,799 7,258,073 29,032,291 14,516, ,871,090 29,032,291 29,032,291 29,032,291 21,774, ,026, ,477,598 49,548, ,096,872 64,806,509 36,290, ,871,090 50,806,509 29,032,291 29,032,291 74,522,654 47,177,472 27,345,182 21,774,218 17,630,970 4,143, ,807, Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro Lato 2008

11 The Regional Operational Programme (ROP) has set off "So the last shall be first". This biblical quotation should be dedicated to the authorities of the Âwi tokrzyskie voivodeship at the present moment. The Kielce region, as the last of Poland's regions, has obtained the European Commission's approval for the Regional Operational Programme. One can only hope that the voivodeship will come top of the league in terms of the ROP implementation rate. This hope is also expressed by Marshal of the Âwi tokrzyskie Voivodeship Adam Jarubas. "We are not, and will not be, among the regions who come last", he assures. "This is suggested, for example, by the very good experience of implementing EU programmes. And so, according to the most recent rating by the Ministry of Regional Development, we come first in terms of use of EU funds under the Integrated Operational Programme for Regional Development for the years Nothing should prevent us from repeating these results for the ROP this time." Under the Integrated Operational Programme for Regional Development, the Kielce region has received Euro 133 million. The Regional Operational Programme is to provide several times as much, i.e. Euro million. On adding domestic funds and the required contribution of our own, we get the amount of Euro 969 million, i.e. Euro 757 per inhabitant of the voivodeship in the years This is Poland's second result; more will only go to the inhabitants of Warmia and Masuria. Among the most interesting projects implemented under the Integrated Operational Programme for Regional Development, the e-âwi tokrzyskie project should be listed: it covers the building of a wireless Internet network, as well as the projects entitled "Support to the Cultural and Natural Heritage of the Town of Sandomierz" and "Know-How, Therapy, Contemplation: the Rytwiany Cultural Heritage of the Camaldolese Fathers as a Source of Spiritual Regeneration for Europeans". As far as the ROP is concerned, subsidies may be given to investment projects related to, for instance, revitalisation of old town architecture in Kielce and Sandomierz, as well as the development of tourism in the Âwi ty Krzy region. pg Sandomierz beneficjent ZPORR Sandomierz: beneficiary of Integrated Operational Programme for Regional Development fot. archiwum Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Magazine Summer

12 F INANSE Towarzystwo wysokiego zaufania Dzia alnoêç AEGON N.V. w Polsce prowadzona jest przez AEGON TU na ycie S.A. który obecnie zarzàdza aktywami powy ej 6 miliardów z. Firma specjalizuje si w lokatach strukturyzowanych z gwarancjà kapita u oraz tworzeniu indywidualnych i grupowych programów oszcz dnoêciowo-inwestycyjnych, w oparciu o precyzyjnie wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne w PLN, USD, EURO i CHF. Dlaczego warto inwestowaç z AEGON? Rozmawiamy z Panià EL BIETÑ AUGUSTYN, Dyrektorem Regionalnym Kielc. Jest przynajmniej 10 powodów, dla których warto z nami inwestowaç, ale przede wszystkim kierujemy si zasadà szeroko rozumianej dba oêci o finanse naszych Klientów. Nasze dzia ania, ich przejrzysty i czytelny charakter sà doceniane: corocznie, od 2001 roku otrzymujemy od Krajowej Izby Gospodarczej Certyfikat Przedsi biorstwo Fair Play. Za ubieg orocznà dzia alnoêç, oprócz Fair Play otrzymaliêmy Srebrny Laur z ràk Andrzeja Arendarskiego, prezesa Krajowej Izby Gospodarczej. To, z jednej strony ogromne wyró nienie dla nas, z drugiej wyzwanie. Przede wszystkim chcemy byç postrzegani jako profesjonaliêci. Wiemy, i, jak mawia Alistair Cooke Profesjonalista to ktoê, kto mo e robiç Êwietnà robot nawet, kiedy inni mówià, e to niemo liwe. Ta myêl przyêwieca naszym dzia aniom, równie w naszym Regionalnym Oddziale w Kielcach stosunkowo m odym w sensie strukturalnym w korporacji: to pierwszy rok naszej pracy jako samodzielnego oddzia u. Nie boimy si wyzwaƒ, bo dowiedliêmy wielokrotnie, e w debiutach jesteêmy dobrzy. Rozumiem, e Oddzia rozwija si dynamicznie i to jest Paƒstwa kierunek To oczywiste. Dlatego te planuj zatrudniç dwóch nowych kierowników (w tej chwili mam pi ciu naprawd Êwietnych managerów) tak, aby na koniec roku posiadaç SIEDMIU WSPANIA- YCH. Planuj, aby co miesiàc do ka dego z zespo ów do àcza a nowa osoba. Koniec roku chcia abym po egnaç z 70 specjalistami. Dyrektor El bieta Augustyn Pani Dyrektor, powracajàc do poczàtku naszej rozmowy. Ju wiem, e AEGON jest Towarzystwem wysokiego zaufania. A co proponuje? Naszym Klientom proponujemy dost p do starannie wybranych funduszy. W obr bie jednego produktu mo na wybraç fundusze, których aktywa sà lokowane w fundusze inwestycyjne zarzàdzane przez ró ne towarzystwa funduszy inwestycyjnych czy instytucje finansowe. Umo liwiamy dost p do funduszy polskich jak i zagranicznych, dzi ki temu nasz Klient ma mo liwoêç inwestowania w fundusze reprezentujàce ró ne regiony Êwiata: od Europy Zachodniej i USA po tzw. rynki wschodzàce Azji, Ameryki aciƒskiej i Europy Wschodniej. Istotnà sprawà, z punktu widzenia Klienta, jest pe na jawnoêç kosztów. Proponujemy równie tzw. lokaty strukturyzowane gwarantujàce kapita. Klient ma sta- y dost p do w asnego rachunku: w ka dej chwili mo e sprawdziç stan swojego konta oraz histori transakcji. Nasi specjaliêci majà wiedz i odpowiednie narz dzia, aby przeprowadziç analiz finansów osobistych, dzi ki której Klient dowie si, jak osiàgnàç zamierzone cele finansowe, wybraç produkt odpowiedni do potrzeb i aktualnych mo liwoêci, a tak e przyjàç strategi inwestowania w zale noêci od indywidualnego poziomu akceptacji ryzyka. Jest jeszcze wiele innych powodów, dla których warto inwestowaç z AEGON, a których nie sposób tutaj wymieniç. Przede wszystkim mamy w swojej ofercie produkty bardzo dla Klienta atrakcyjne, bez wzgl du na walut, w jakiej zechce inwestowaç. Po szczegó y odsy am na naszà stron i zapraszam do nas. Justyna ukowska fot. Maciej órawiecki Jako dyrektor Oddzia u stawiam na jakoêç. JakoÊç szeroko rozumianà od prowadzenia profesjonalnych rozmów handlowych opartych na analizie rzeczywistych potrzeb klientów po wysokà jakoêç sk adki przeliczonej w produktach regularnych. Chcia abym, aby tak jak dotychczas Oddzia by postrzegany jako jedno z najlepszych miejsc pracy w naszym regionie: dbamy o wysokà kultur, przyjaznà atmosfer i dobre warunki. Gazeta Bankowa (21 kwietnia 2008) opublikowa a ranking 100 najwi kszych instytucji finansowych w Polsce wg poziomu przychodów. AEGON TU na ycie S.A. uplasowa o si na 10. pozycji z przychodami z dzia alnoêci za rok 2007 w wysokoêci 3 022,1 mln z. RównoczeÊnie Towarzystwo zaj o 4. miejsce w rankingu najwi kszych ubezpieczycieli wg poziomu przychodów oraz jest na 1. miejscu w rankingu najwi kszych ubezpieczycieli wg dynamiki pozycji rynkowej z przyrostem przychodów 711,2 mln z. Ponadto AEGON uplasowa si na 9. pozycji w rankingu najwi kszych ubezpieczycieli wg poziomu zysków przy wyniku finansowym netto 55,6 mln z. Newsweek Polska (27 kwietnia 2008) wêród stu najcenniejszych firm wymienia AEGON na 77 pozycji (w ub. roku by a to 81 pozycja). Regionalny Oddzia w Kielcach, Plac Niepodleg oêci 1, tel , Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro Lato 2008

13 A COMPANY OF HIGH CREDIBILITY Regional Branch in Kielce at Plac Niepodleg oêci 1 Tel and The operations of AEGON N.V. in Poland are conducted by AEGON TU na ycie S.A. which now manages assets in excess of PLN 6 billion. The company specialises in capital guaranteed structured deposit accounts and the creation of creation of customised saving and investment programmes, based on carefully selected PLN, USD, EURO and CHF investment funds. Why does it pay to invest with AEGON? We talk to Ms EL BIETA AUGUSTYN, Regional Manager for Kielce. There are at least ten reasons why it pays to invest with us, but first and foremost we follow the principle of broadly defined concern for our customers' finances. Our operations, due to their transparency and straightforwardness, have brought us recognition: every year, since 2001, we have been granted the Polish Chamber of Economy's "Fair Play Company" Certificate. For our 2007 operations, apart from the "Fair Play", we have received the "Silver Laurel" from Andrzej Arendarski, Chairman of the Polish Chamber of Economy. On the one hand, we feel tremendously honoured; on the other, this is a challenge. In the first place, we wish to be perceived as professionals. We know that, to quote Alistair Cooke, a professional is a person who can do a great job even when others say it's impossible. This is the motto of our activities, including those at our Regional Branch in Kielce, which is relatively new in the corporation's structures: this is the first year of our work as an independent branch. We are not afraid of challenges because we have proved many times that debuts are our strong point. I understand that the Branch is rapidly developing and that this is the direction in which you're headed. Absolutely. This is why I'm planning to employ two new managers (right now I have five truly great ones) so that by the end of the year we have the "Magnificent Seven". According to my plans, a new person should join each of the teams every month. I'd like to welcome the new year with 70 specialists on board. My priority, as head of the Branch, is quality. I mean quality in a broad sense: from professional business negotiations, based on the analysis of our customers' genuine needs, to the high quality of the premium calculated in regular products. My objective is for our Branch to be perceived as one of the region's best workplaces: we maintain a cultured environment, a friendly atmosphere and good working conditions. Let's go back to the beginning of our talk. We already know that AEGON is a company of high credibility. What do you offer? To our customers, we offer access to carefully selected funds. Within one product, one can select funds whose assets are invested in investment funds managed by various investment fund societies or financial institutions. We provide access to Polish and foreign funds, thanks to which our customers have the opportunity My priority, as head of the Branch, is quality. I mean quality in a broad sense: from professional business negotiations, based on the analysis of our customers' genuine needs, to the high quality of the premium calculated in regular products. My objective is for our Branch to be perceived as one of the region's best workplaces: we maintain a cultured environment, a friendly atmosphere and good working conditions. to invest in funds representing various regions of the world: from Western Europe and the USA to the so-called rising markets of Asia, Latin America and Eastern Europe. From a customer's viewpoint, it is significant that there are absolutely no hidden costs. We also offer the so-called capital guaranteed structured deposit accounts. The customers have constant access to their accounts and can check their balance and transaction history at any moment. Our specialists have the know-how and the right tools to analyse a customer's personal finance, thanks to which the customer will learn how to achieve assumed financial goals, choose a product suitable for their needs and current possibilities, as well as adopting an investment strategy depending on personal levels of risk acceptance. There are many other reasons for which it is worth investing with AEGON, all of which cannot be listed here. Essentially, we offer products which are very attractive to our customers, regardless of the currency in which they wish to invest. For details, do not hesitate to visit our website: or better still let me invite you to the Regional Branch in Kielce, at Plac Niepodleg oêci 1, Tel and Justyna ukowska "Gazeta Bankowa" ("The Banking Gazette") of April 21, 2008, published a ranking list of Poland's 100 largest financial institutions according to income levels. AEGON TU na ycie S.A. came 10th, with income from the 2007 operations amounting to PLN 3,022.1 million. At the same time, the Company came 4th on the ranking list of the largest insurance companies according to income levels, and comes 1st on the ranking list of the largest insurance companies according to market position dynamics with an increase in income of PLN million. Moreover, AEGON came 9th in the ranking list of the largest insurance companies according to income levels at net financial result of PLN 55.6 million. Newsweek Polska of April 27, 2008, lists AEGON on the 77th position among the one hundred most valuable companies (last year it was the 81st). Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Magazine Summer

14 Kamieƒ najwy szej jakoêci Józef Dàbek Prezes Zarzàdu Kopalni Morawica SA Kamieƒ z Kopalni Wapienia Morawica SA ma szerokie zastosowanie, wytwarza si z niego wiele wyrobów. Produkujemy kamieƒ przemys owy, kruszywa drogowe i budowlane, nawozy i marmury. Kamieƒ wapienny przemys owy oferujemy w granulacjach: 0-63 mm, mm, mm, mm, mm, mm i inne frakcje na specjalne yczenie Klientów. G ównymi odbiorcami kamienia wapiennego z naszej Kopalni jest przemys hutniczy, cukrowniczy i energetyka. Z uwagi na swój sk ad chemiczny wyrób ten ma zastosowanie w hutnictwie jako topnik, w cukrownictwie bia y kolor cukru uzyskuje si przez dodanie mleczka wapiennego i energetyki do odsiarczania spalin. Kruszywa drogowe i budowlane s u à do produkcji betonów w budownictwie, do budowy murów i fundamentów oraz jako stabilizator gruntów, podbudowy pod drogi, place. Dostarczamy nast pujàce frakcje: 0-2 mm, 0-4 mm, 0-8 mm, 2-8 mm, 2-16 mm, 4-16 mm, 4-31,5 mm, 16-31,5 mm, mm, 0-31,5 mm, 0-63 mm, 31,5-63 mm. Bardzo dobra jakoêç naszych kruszyw zosta a potwierdzona badaniami przeprowadzonymi min. przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów we Wroc awiu, Centralny OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Przemys u Betonów CEBET w Warszawie, Katedr Technologii Betonu i Prefabrykacji Politechniki Âwi tokrzyskiej. Natomiast bie àca produkcja kontrolowana jest w zak adowym laboratorium. Sprawdzana jest jakoêç naszych produktów w pe nym zakresie wymagalnoêci norm. Posiadamy orzeczenia o jakoêci kruszyw wystawione przez: Generalnà Dyrekcj Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia w Kielcach, Budimex Dromex, Politechnik Âwi tokrzyskà Wydzia Budownictwa Làdowego. Kruszywa nasze mo na stosowaç na podbudowy zasadnicze i pomocnicze. Wspó pracujemy z wieloma firmami, mi dzy innymi: Hermann Kirchner Polska, Fart, Wakoz, DT-4 modernizacja lotniska Ok cie. Nasze dostawy kruszywa drogowego frakcji 0-31,5 i 0-63 wykorzystano do realizacji inwestycji takich jak: autostrada A2 (odcinek Emilia Stryków), obwodnica Garwolina, skrzy owanie autostrad A2/A1, hala produkcyjna Stomil Olsztyn Michelin, a tak e przy budowie obiektów: hipermarketu Geant Cassino w odzi, magazynów wysokiego sk adowania w Strykowie, magazynów Prologi w Teresinie, biurowca Zepter w Warszawie, osiedli mieszkaniowych: Piaseczno, Józefos aw. Na bazie kamienia wydobywanego w Kopalni Wapienia Morawica SA produkujemy równie nawozy rolnicze. Nawóz wapniowo-w glanowy o zawartoêci CaO 52%, który uznany jest za ekologicznie czysty. Ponadto jesteêmy producentem nawozów wielosk adnikowych serii Kompleksor, za które Firma otrzyma a nagrod EuroFirma i certyfikat Eko-znak. Zainteresowanie jest du e. Trendy i postawiony kierunek na ekologiczne rolnictwo zwi ksza zapotrzebowanie na nasz nawóz, tym bardziej jest on jednym z najlepszych nawozów wapniowych w swojej grupie. Jego w aêciwoêci potwierdzi y w badaniach Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach oraz Instytut Uprawy Nawo enia i Gleboznawstwa w Pu awach. Oddzielnà, ale presti owà produkcjà, jest marmur, który wydobywamy w postaci szeêciennych i prostopad oêciennych bloków. Od 1996 roku mamy w asny zak ad obróbki marmuru. Marmur Morawica mo na zobaczyç w reprezentacyjnych wn trzach Zamku Królewskiego w Warszawie, na Wawelu, w Pa acu Prezydenckim, Urz dzie Rady Ministrów, Urz dzie Ochrony Paƒstwa, Polskim Komitecie Olimpijskim, Uniwersytecie Warszawskim, Wroc awskim, Akademii Górniczo-Hutniczej. Marmur Morawica zdobi odbudowany Teatr Narodowy, Domy Towarowe Centrum czy te Êciany stacji warszawskiego metra oraz innych miejscach, jak koêcio y czy banki. Ale ze wzgl du na swe walory praktyczne i estetyczne stosowany jest równie w budynkach mieszkalnych. Z naszego marmuru wykonujemy elementy stosowane wewnàtrz budynków: parapety, stopnie, posadzki, ok adziny, kominki oraz inne wyroby zgodnie z yczeniami klientów. Oprócz wymienionych wyrobów oferujemy doradztwo techniczne, realizacj nietypowych zamówieƒ, dostaw oraz us ugi monta owe. Firma stale zwi ksza produkcj, wprowadza nowe rozwiàzania technologiczne, maszyny, sukcesywnie wdra a inwestycje. Staramy si spe niaç wszelkie oczekiwania naszych odbiorców. Gwarantujemy pe nà satysfakcj dotychczasowym i przysz ym klientom. 14 Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro Lato 2008

15 Highest-quality stone The stone from Morawica Limestone Mine has a wide range of applications, and many products are made of it. We produce industrial stone, road and building aggregates, as well as fertilisers and marbles. K MORAWICA W Kopalnia Wapienia Morawica SA Morawica tel w. 208 sekretariat Industrial limestone can be purchased in the following granulations: 0-63 mm, mm, mm, mm, mm, and mm, but other fractions are available on request. The limestone from our Mine goes to metallurgy, sugar industry and power engineering. Due to its chemical composition, it is used in metallurgy as fluxing agent; in sugar industry the white colour of sugar is obtained by adding milk of lime; and in power engineering it is used to desulphurise combustion gases. Road and building aggregates are used in concrete production in the construction industry, in building walls and foundations, but also as soil stabilisers and road or square bases. We offer the following fractions: 0-2 mm, 0-4 mm, 0-8 mm, 2-8 mm, 2-16 mm, 4-16 mm, mm, mm, mm, mm, 0-63 mm, and mm. The very high quality of our aggregates has been confirmed by tests conducted by the Road and Bridge Research Institute in Wroc aw, the CEBET Research and Development Centre for Concrete Industry in Warsaw and the Chair of Concrete Technology and Prefabrication of the Kielce University of Technology. The current production output is tested at the plant's laboratory in terms of product quality to ensure that the requirements of the binding norms are met in full. We hold aggregate quality certificates issued by the Kielce Branch of fot. archiwum the General Directorate for National Roads and Motorways, Budimex Dromex and the Kielce University of Technology's Faculty of Civil Engineering. Our aggregates can be used in foundation and auxiliary underpinnings. We co-operate with several companies, including Hermann Kirchner Polska, Fart, Wakoz or DT-4 (the Ok cie Airport modernisation). Our supplies of fraction and 0-63 road aggregate have been used in investment projects such as A2 Motorway (Emilia Stryków segment), the Garwolin ring-road, the junction of A2 and A1 motorways or the production hall of Michelin Stomil Olsztyn, as well as in the construction of the Geant Cassino hypermarket in ódê, high storage warehouses at Stryków, Prologi warehouses at Teresin, the Zepter office block in Warsaw and residential districts of Piaseczno and Józefos aw. Basing on the stone mined at the Morawica Limestone Mine, agricultural fertilisers are also manufactured. Our carbonate lime fertiliser (52% CaO content) is considered ecologically pure. Moreover, we manufacture multi-component fertilisers of the Kompleksor series, which has got the Company the EuroFirma award and the Eko-Znak Certificate. The demand for our products is high. The current trends and orientation towards organic farming increase the demand for our fertiliser, especially in view of the fact that it is among the best lime fertilisers in its class. Its properties have been confirmed by the Kielce Chemical and Agricultural Station as well as the Pu awy Institute of Soil Science and Plant Cultivation. A separate, but very prestigious, production is marble, mined in the form of cubical- and cuboidal-shaped blocks. Since 1996, we have had our own marble dressing plant. The Morawica marble can be seen in the stately interiors of the Warsaw Royal Castle, the Krakow Royal Castle on Wawel Hill, at the President's Palace, and the buildings of the Council of Ministers, the Office for State Protection, the Polish Olympic Committee, the University of Warsaw, the University of Wroc aw or the AGH University of Science and Technology. The Morawica marble decorates the renovated National Theatre, Galeria Centrum Stores or the walls of the Warsaw underground, and many other locations, such as churches or banks. But due to its practical value and visual appeal, it is also used in residential buildings. Our marble is used to make interior decoration elements, such as window sills, steps, flooring, facing, fireplaces, and others made to order. Apart from the above products, we offer technical support, bespoke orders, delivery and installation services. The Company continues to increase its production volume, introduce new technological solutions and machinery, as well as methodically increasing investment outlay. All this is to meet the requirements of, and guarantee complete satisfaction to, our present and future customers. Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Magazine Summer

16

17

18

19 Szczególny nacisk k adziemy na trwa oêç i bezawaryjnà prac produktów Zabudowa wywrotka tylnozsypowa typ W1R Firma KH-kipper ju od 10 lat specjalizuje si w produkcji zabudów wywrotek przeznaczonych do transportu ci kiego na podwoziach 3 i 4-osiowych. Firma powsta a w 1997 roku w oparciu o wspó prac z holenderskà firmà produkujàcà wywrotki o 30-letniej tradycji. Dzi ki funkcjonalnoêci, starannoêci wykonania oraz solidnej konstrukcji zabudów KH-KIPPER zyskiwa o coraz wi ksze zaufanie klientów w Polsce i za granicà. Zainteresowanie stosunkowo niedrogim, a zarazem wysokiej jakoêci sprz tem specjalistycznym zaowocowa o ogromnym wzrostem liczby zamówieƒ. KH-KIPPER mo e pochwaliç si wprowadzeniem jako pierwsza Polska firma w asnej konstrukcji zabudowy Half-pipe oraz wywrotki trójstronnej z burtà hydraulicznà. Produkowane w Kajetanowie zabudowy sà wysoko cenione przede wszystkim za konstrukcj dopasowanà do indywidualnych potrzeb, jakoêç i bezproblemowà eksploatacj. W chwili obecnej produkcja KH-KIPPER przekracza 1500 sztuk rocznie, a firma jest wiodàcym polskim producentem ci kich zabudów wywrotek Najbardziej popularne typy zabudów to: wywrotka tylnozsypowa typu W1R o pó okràg ym kszta cie zabudowana g ównie na podwoziach 8x4/6/8, wywrotka tylnozsypowa o tradycyjnym prostokàtnym kszta cie typ W1C przeznaczona do pracy w trudnym terenie, wywrotki dwustronne z wywrotem lewo-ty i lewà burtà otwieranà hydraulicznie montowane na podwoziach 3 i 4- osiowych. W bie àcym roku dzia konstrukcyjny KH-KIPPER opracowa nowà wersj zabudowy Half-pipe o poprawionej funkcjonalnoêci, wi kszym bezpieczeƒstwie i wygodzie pracy kierowcy, mniejszej masie i atwiejszej produkcji. Nowa zabudowa W1R mo e byç przystosowana do monta u nowoczesnych systemów zabezpieczania adunku przed wp ywem warunków atmosferycznych. Szczególny nacisk k adziemy na trwa oêç i bezawaryjnà prac produktów. Gotowy produkt b dzie mia swojà oficjalnà premier na targach Autostrada Polska, odbywajàcych si w dniach maja w Kielcach. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska Z-21 na terenie zewn trznym. Zabudowa wywrotka dwustronna lewo-ty z burtà hydraulicznà typ W2H Kielce Yesterday, Today, Tomorrow Magazine Summer

20 Studenci coraz cz Êciej szukajà mo liwoêci wspó pracy ze Êrodowiskami biznesowymi. Co wa ne, majà wiele do zaoferowania: jest to szansa i dla nich, i dla firmy, która na takà wspó prac jest otwarta. AIESEC jest pod tym wzgl dem znakomitym przyk adem organizacji pr nie dzia ajàcej na poziomie nie tylko ogólnopolskim, ale równie mi dzynarodowym. AIESEC szansa dla studentów i firm AIESEC to mi dzynarodowa organizacja zrzeszajàca ponad 26 tys. studentów z 107 krajów Êwiata. W Polsce AIESEC dzia a od koƒca lat szeêçdziesiàtych ubieg ego stulecia, natomiast historia kieleckiego oddzia u datuje si od 1994 roku, i w aêciwie od razu znalaz du e uznanie w Êrodowisku miejscowego biznesu. Dzisiaj g ównymi partnerami AIESEC sà firmy Cersanit oraz Barlinek. Podstawà dzia alnoêci organizacji jest wymiana mi dzynarodowa studentów i absolwentów. Praktykanci z AIESEC sà wysoko cenieni przez biznesmenów. O ich doêwiadczeniach z m odymi ludêmi rozmawiamy z Panem ROBERTEM KOWALSKIM, dyrektorem ds. eksportu w firmie Barlinek. -- Barlinek to jedna z najwi kszych firm Êwiatowych produkujàca naturalne pod ogi. W ilu krajach paƒstwo dzia ajà? Dzia amy w 46 krajach, na 4 kontynentach Europie, Ameryce Pó nocnej, Azji oraz Afryce. Jak si zacz a wspó praca firmy Barlinek z AIESEC? Nasza wspó praca zacz a si kilka lat temu. Podejrzewam, e to absolwenci kieleckich uczelni, którzy dzia ali w AIESEC, a teraz pracujà w Barlinku pokazali nam mo liwoêç wspó dzia ania w ramach praktyk zagranicznych. Pami tam jednak, e pomys skontaktowania nas ze studentami z ró nych krajów od razu nam si bardzo spodoba. Mieli ju paƒstwo kilkoro naszych praktykantów. Skàd oni pochodzili? MieliÊmy studentów z Chin, Rosji, Bu garii, Chorwacji, Algierii, Hiszpanii czy Turcji. Jedna osoba zosta a i pracuje w strukturach firmy. Pochodzi z Bu garii. Mo e Pan coê wi cej o niej powiedzieç? Maria pochodzi z Sofii i przyjecha a do nas dwa czy trzy lata temu. By a chyba dziewi ç miesi cy. Podczas pobytu wykaza a si umiej tnoêcià pracy w mi dzynarodowym zespole, bardzo dobrze czu a rynek bu garski, du o zrobi a dla nas i pokaza a nam kilka ciekawych rzeczy, których si nauczy a w czasie studiów, a my skorzystaliêmy z jej wiedzy. Po zakoƒczeniu praktyki zaproponowaliêmy jej prac w naszej firmie, i dalej zajmuje si rozwojem eksportu produktów Barlinka na rynku bu garskim. Oczywi- Êcie, miejscem jej pracy jest Bu garia, natomiast jest zatrudniona w Polsce. Co Pan sàdzi o pomyêle programu praktyk z AIESEC? Uwa am, e pomys przyjazdu studentów z ró nych krajów jest trafiony. Wszyscy studenci, którzy przyjechali, niewa ne, z jakiego kraju, byli zdolni, kteatywni, otwarci na nowe wyzwania, na nowe projekty. W ka dym drzemià wielkie mo liwoêci, które mo na wykorzystaç. To po pierwsze. Po drugie sà to osoby m ode, których mo na jeszcze wiele nauczyç i które chcà zdobywaç wiedz. Przy niewielkiej inwestycji firma mo e mieç genialnego pracownika, m odego, zaanga owanego, ambitnego, a przy okazji pragnàcego realizowaç w asne cele, inwestowaç w swój rozwój. Bardzo wysoko oceniam studentów, którzy do nas przyje d ajà, poniewa jest to ju wyselekcjonowana grupa, która daje firmie wartoêç dodanà. Dlaczego uwa a Pan w aênie naszà organizacj za swego rodzaju sito dla m odych ludzi? Prosz mi pokazaç innà organizacj, która pracuje tak, jak AIESEC... Nie ma takiej. JesteÊcie studentami, którzy chcà zrobiç coê wi cej, sami kreujecie w asne mo liwoêci. Oferujecie coê, czego nikt inny nie oferuje. To dobrze rokuje dla nas, myêl, e i dla innych firm z grupy, jak chocia by Cersanit, który te wspó pracuje z waszà organizacjà. - Dzi kuj za rozmow. Piotr Odziemek AIESEC Polska Komitet Lokalny Kielce AIESEC zapewnia kilka rodzajów praktyk, przygotowanych odpowiednio jak i dla firm tak i organizacji rzàdowych jak i pozarzàdowych. Wi cej informacji o organizowaniu praktyk jak i innych projektów skierowanych do Êrodowiska biznesowego mo na znaleêç na stronie fot. archiwum 20 Magazyn Kielce wczoraj, dziê, jutro Lato 2008

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Szlak Kulinarny Śląskie Smaki

Szlak Kulinarny Śląskie Smaki Szlak Kulinarny Śląskie Smaki Od czego się zaczęło? W 2006 r. I Festiwal Kuchni Śląskiej Impreza wpisywała się w projekt Polskiej Organizacji Turystycznej zakładający promocję kuchni polskiej W każdym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT 16-18 listopada 2015 r. Światowe Dni Młodzieży, wydarzenie

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Ludzie êród em ycia organizacji.

Ludzie êród em ycia organizacji. Ludzie êród em ycia organizacji. Na konkurencyjnych rynkach farmaceutycznym i medycznym coraz trudniej zwi kszaç dynamik sprzeda y. Dotyczy to tak e rynku polskiego, na którym, poza rodzimymi firmami dzia

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku

Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku, Aldona Gmyrek Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Klienta TAURON Polska Energia SA Grzegorz Bednarski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Warszawa, 30 czerwca 2008 r. MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

XV edycja konkursu. Sposób na sukces

XV edycja konkursu. Sposób na sukces Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu XV edycja konkursu Sposób na sukces Dział Przedsiębiorczości Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki Wrocław 25 listopad 2014 XV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Alexander Lubański Partner, Black Pearls

Alexander Lubański Partner, Black Pearls Szanowni Państwo, Black Pearls to fundusz inwestycyjny wspierający rozwój polskich innowacji. Kluczowy zespół funduszu stanowią polscy oraz zagraniczni eksperci o interdyscyplinarnych kompetencjach. Black

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo