zeszyty naukowe 3 (69) 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zeszyty naukowe 3 (69) 2013"

Transkrypt

1 zeszyty naukowe 3 (69) 2013 warszawa 2013

2 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof. dr hab. Wirginia Cytowicz-Karpiłowska prof. dr hab. Tadeusz Juszkiewicz dr Piotr Dominik dr Edward Modzelewski sekretarz redakcja dr Edward Modzelewski redaktor naczelny mgr Iwona Grotowska sekretarz redakcji Zeszyt poświęcony zagadnieniom dotyczącym zdrowia, turystyki i ekonomii oraz problematyce prawnej i społecznej adres redakcji Almamer Szkoła Wyższa Warszawa, ul. Wolska 43 skład i łamanie Igor Hermanowski Redakcja i Korekta mgr Jolanta Sierakowska Copyright by ALMAMER Szkoła Wyższa, Warszawa 2013 ISSN wersja drukowana ISSN (e-book) PDF druk i oprawa Zakład Wydawniczy DrukTur sp. z o.o. Warszawa, ul. Wolska 43 tel Zamówienia i prenumerata tel

3 Spis treści/contents Zdrowie Health SKUTKI ZDROWOTNE WYNIKAJĄCE Z NADMIERNEGO KORZYSTANIA Z PROMIENIOWANIA ULTRAFIOLETOWEGO (UV) 9 Medical consequences of excessive use of ultraviolet radiation (UV) Paweł Koczkodaj, Anna M. Badowska-Kozakiewicz WPŁYW AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ NA ZACHOWANIE RÓWNOWAGI, CHÓD I RYZYKO UPADKÓW OSÓB STARSZYCH 27 IMPACT OF PHYSICAL ACTIVITY ON KEEPING BALANCE, ON GAIT AND ON RISK OF FALLING IN CASE OF ELDERLY PERSONS WIRGINIA CYTOWICZ-KARPIŁOWSKA, EWELINA JARZĘBOWSKA, BARBARA KAZIMIERSKA, HANNA TCHÓRZEWSKA-KORBA Inhibitory hialuronidaz i ich potencjalne wykorzystanie w recepturze kosmetycznej 45 INHIBITORS OF HYALURONIDASES AND THEIR POTENTIAL USE IN COSMETIC FORMULA Daniel Załuski Współczesne koncepcje w zarządzaniu publicznymi organizacjami ochrony zdrowia 59 Contemporary concepts on managing public healthcare organisations Joanna Jasińska Turystyka Tourism obchody 40-lecia istnienia Instytutu Turystyki. Znaczenie badań w zarządzaniu turystyką Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki podczas sympozjum naukowego z okazji 40-lecia instytutu Turystyki turystyka w badaniach naukowych stan i perspektywy rozwoju (9 10 maja 2013) 75 Institute of Tourism celebrates 40 years of activity. The significance of research in tourism management Speech made by undersecretary of state of the Ministry of Sport and Tourism during the scientific symposium celebrating 40 years of activity INSTITUTE OF TOURISM TOURISM IN RESEARCH THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT (9 10 MAY 2013) katarzyna sobierajska

4 4 spis treści Turystyka wiejska jako forma działalności turystycznej 81 Agrotourism as the way of tourist activity Bożena Olszewska, Aleksy Chmiel PROBLEMATYKA EKONOMICZNA I SPOŁECZNA ECONOMIC AND SOCIAL PROBLEMS Transmisja polityki pieniężnej do gospodarki w kontekście równowagi wewnętrznej i zewnętrznej 97 Transmission of monetary policy into economy in the context of internal and external balance ROMUALD POLIŃSKI, JANUSZ BIERNAT Przyczyny ustanowienia fiskalnych kryteriów konwergencji jako podstawy koordynacji polityk budżetowych krajów członkowskich Unii Europejskiej 121 Reasons for establishing fiscal criteria of convergence as the basis for coordinating budget policies of the EUropean union member states Marian Szołucha Zjawisko bezrobocia a formy komunikacji społecznej studium przypadku 131 Phenomenon of unemployment and forms of social communication case study Andrzej Olak Rola wymiany handlowej w międzynarodowej transmisji szoków gospodarczych a załamanie światowego handlu w latach Role of trade exchange in international transmissions of economic shocks and world trade s breakage in the years Agnieszka Domańska Psychologia i współczesne ekonomiczne teorie oszczędzania 177 Psychology and contemporary economic theories of saving Bożena Olszewska, Anna Janiga Z ZAGRANICY FROM ABROAD SŁOWACJA WE WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ W RAMACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ 213 Slovakia in Regional Cooperation within The Vysehrad Group Stanisław Wójcik

5 spis treści 5 TENDENCJE ROZWOJU UKRAIŃSKICH SIECI HANDLU DETALICZNEGO 237 Developmental tendencies in Ukrainian retail chains Michał Goński INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI UKRAINY NA PRZYKŁADZIE UDZIAŁU W MISTRZOSTWACH Europy w piłce nożnej uefa EURO Innovative activity of enterprises and problems in developmental potential of Ukraine according to results of the european football Championship uefa EURO 2012 Tetiana Skrypko Zarządzanie logistyczne w polskich kontyngentach wojskowych UNDOF i UNIFIL 251 Logistic management in Polish military missions UNDOF and UNIFIL Tomasz Telep ZAGADNIENIA PRAWNE LEGAL ISSUES Prawna ochrona powierzchni ziemi 271 Legal protection of Earth surface Stefan Korycki Prawna ochrona powietrza w Rzeczypospolitej Polskiej na tle regulacji prawa międzynarodowego i unii europejskiej 281 Legal protection of air in the Republic of Poland against the background of legal international and European Union regulations Stefan Korycki KONSTYTUCYJNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE 303 CONSTITUTIONAL ASPECTS OF INFORMATION SECURITY IN POLAND MIROSŁAW KARPIUK VARIA VARIOUS Informatyzacja działalności organizacji 317 Computerisation of organisation s activities Jerzy Telep Istota i funkcje przemocy politycznej 331 Essence and functions of political violence Daniel Mider Doskonalenie kapitału intelektualnego 353 Developing intellectual capital Jarosław Starczewski

6 6 spis treści MODEL ZARZĄDZANIA KRYZYSEM W ORGANIZACJI 367 Model of crisis management in organisation Joanna Jasińska Recenzje Reviews W pogoni za wolnością Recenzja wyboru tekstów opracowanego przez Leszka Balcerowicza Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów 383 In pursue of freedom Review of texts selection made by Leszek Balcerowicz discovering freedom. Against enslavery of minds EDWARD MODZELEWSKI Zmiany w Finansach Recenzja monografii naukowej Romualda Polińskiego i Janusza Biernata Polityka pieniężna Polski. Orientacje i uwarunkowania 389 Changes in Finance Review of scientific monograph by Romuald Polinski and Janusz Biernat of Polish monetary policy. Orientation and conditions Jerzy Telep

7 Zdrowie Health

8 8 Streszczenia artykułów SKUTKI ZDROWOTNE WYNIKAJĄCE Z NADMIERNEGO KORZYSTANIA Z PROMIENIOWANIA ULTRAFIOLETOWEGO (UV) Medical consequences of excessive use of ultraviolet radiation (UV) Paweł Koczkodaj Warszawski Uniwersytet Medyczny Anna M. Badowska-Kozakiewicz Warszawski Uniwersytet Medyczny, Almamer Szkoła Wyższa w Warszawie Najnowsze analizy przeprowadzone przez międzynarodowych ekspertów w dziedzinie nowotworów, w tym m.in. przez Międzynarodową Agencję Badań nad Nowotworami, wyraźnie stwierdzają, że korzystanie z solarium jest czynnikiem rakotwórczym najwyższego ryzyka. W roku 2009 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) umieściła opalanie się w solarium w kategorii rakotwórcze dla ludzi, zwracając uwagę na młodzież, która jest szczególnie narażona. Zgodnie z dotychczasowym stanem wiedzy niewielkie ilości promieniowania UV są korzystne dla zdrowia i odgrywają istotną rolę w wytwarzaniu witaminy D. Nadmierna jednak ekspozycja na promieniowanie UV prowadzi do niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych, takich jak przebarwienia, fotostarzenie się skóry, rumień, oparzenia słoneczne, nowotwory skóry, immunosupresja, a także choroby oczu. Czerniak złośliwy skóry jest niewątpliwie jedną z najpoważniejszych konsekwencji zdrowotnych wynikających z nadmiernego korzystania z promieniowania UV. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie obecnego stanu wiedzy na temat wpływu promieni UV na organizm człowieka, a także zwrócenie uwagi na rolę specjalistów w dziedzinie zdrowia publicznego w procesie edukacji społeczeństwa na temat skutków nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV. Recent analysis conducted by international experts in the field of cancer, including International Agency for Research on Cancer, clearly state that the use of the solarium is a carcinogen highest risk. In 2009, the World Health Organization (WHO) has placed tanning in a solarium in the category of carcinogenic to humans, paying attention to the young people who are particularly vulnerable. According to current knowledge, a small amount of UV radiation are beneficial to health and play an important role in the production of vitamin D. However, excessive exposure to UV radiation leads to adverse health consequences, such as hyperpigmentation, photoaging of the skin, erythema, sunburn, skin cancer, immunosuppression, and diseases of the eye. Malignant melanoma of the skin is undoubtedly one of the most serious health consequences of excessive use of UV. The aim of this study was to present the current state of knowledge on the effects of UV on the human body, as well as highlight the role of specialists in the field of public health in the process of educating the public on the effects of excessive exposure to UV.

9 Streszczenia artykułów 9 WPŁYW AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ NA ZACHOWANIE RÓWNOWAGI, CHÓD I RYZYKO UPADKÓW OSÓB STARSZYCH IMPACT OF PHYSICAL ACTIVITY ON KEEPING BALANCE, ON GAIT AND ON RISK OF FALLING IN CASE OF ELDERLY PERSONS WIRGINIA CYTOWICZ-KARPIŁOWSKA ALMAMER SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE EWELINA JARZĘBOWSKA AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE BARBARA KAZIMIERSKA AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE INSTYTUT KARDIOLOGII Im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w warszawie HANNA TCHÓRZEWSKA-KORBA ALMAMER SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE Systematycznie wydłużający się okres życia człowieka wymaga pilnie przystosowania opieki zdrowotnej do specjalistycznej sytuacji ludzi starzejących się i starych. Należy spodziewać się, że geriatryzacja potrzeb opiekuńczo-zdrowotnych znacząco nasili się w perspektywie najbliższych dziesięcioleci. Będzie to wymagało nowych rozwiązań i organizacji wielu struktur systemu ochrony zdrowia i pokrewnych: lekarza, fizjoterapeuty, pielęgniarki, terapeuty zajęciowego, psychoterapeuty, pracownika socjalnego i innych. Stopniowo pogarszający się stan zdrowia tak licznej populacji ludzi starszych będzie wymagał stworzenia uniwersalnego modelu adaptacji człowieka do ostatniej fazy życia. W modelu tym bardzo istotne miejsce będzie miała aktywność fizyczna oraz jej różne formy precyzyjnie dobrane do możliwości, specyfiki i zainteresowań seniora. Celem prezentowanych badań była ocena wpływu aktywności ruchowej na zachowanie równowagi, jakość chodu i ryzyko upadku osób starszych. Badana grupa liczyła 48 osób podzielonych na dwie podgrupy: A nieaktywna i B aktywna. Średnia wieku wszystkich badanych wyniosła 76 lat, z czego średnia wieku w grupie nieaktywnej 79 lat, w grupie aktywnej 72 lata. Badaniom poddano 41 kobiet i 7 mężczyzn. Do oceny równowagi, jakości chodu i ryzyka upadków zastosowano test Tinetti (Performance Oriented Mobility Assessment POMA). Grupa aktywna podejmowała różne formy aktywności, takie jak gimnastyka, marsze, taniec, jazda na rowerze, pływanie, ćwiczenia w basenie, a nawet elementy tai-chi, szczególnie istotne w kształtowaniu zdolności zachowania równowagi. Po statystycznym opracowaniu wyników można stwierdzić, że aktywność ruchowa ma istotny wpływ na zachowanie równowagi, jakość chodu i ryzyko upadków. Na tej podstawie można wysnuć następujące wnioski: 1. Systematyczna aktywność ruchowa ma wpływ na zdolność zachowania równowagi, jakość chodu i na ryzyko upadków osób starszych. 2. Wiek ma wpływ na zdolność zachowania równowagi i jakość chodu.

10 10 Streszczenia artykułów Systematically extending human life requires urgent actions on adapting health care to the specific situation of aging persons and of the elderly. One may expect that geriatrisation of health care needs will significantly grow in the coming decades. This will require new solutions and the organisation of many structures within the health care system and the related domains: the services of medical doctors, physiotherapists, nurses, occupational therapists, psychotherapists, social workers and others. Gradually deteriorating health of such a big population of elderly persons will call for a universal model of adapting to the end-of-life phase. Physical activity and its different forms accurately adjusted to the abilities, special characteristics and interests of elderly persons will become a very important element of the model. Assessing the impact of physical activity on keeping balance, on gait and on the risk of falling in case of elderly persons. The test group consisted of 48 persons, divided into two subgroups: A not active and B active. The average age of all the persons was 76 years, in the non active group the average age was 79, and in the active 72 years. The test group consisted of 41 women and 7 men. The balance, quality of gait and risk of falling were tested by the Tinetti test (Performance Oriented Mobility Assessment POMA). The data such as age, sex, circumstances and number of falls, health and physical activity and its forms were collected by means of a questionnaire. The active group was undertaking different types of physical activity: gymnastics, walks, dance, cycling, swimming, water gym, and even elements of tai-chi important in exercising the ability to keep balance. After a statistical treatment of the results one may observe that the physical activity has a serious impact on keeping balance, the quality of gait and the risk of falling. On this basis the following lessons may be learned: 1. Systematic physical activity has an impact on the ability to keep balance, on the quality of gait and on the risk of falling in case of elderly persons. 2. The age has an impact on the ability to keep balance and on the quality of gait.

11 Streszczenia artykułów 11 Inhibitory hialuronidaz i ich potencjalne wykorzystanie w recepturze kosmetycznej INHIBITORS OF HYALURONIDASES AND THEIR POTENTIAL USE IN COSMETIC FORMULA Daniel Załuski ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Hialuronidazy (Hyals) to enzymy hydrolityczne biorące udział w rozkładzie glikozaminoglikanów, takich jak kwas hialuronowy, siarczan dermatanu, siarczan keratanu, siarczan heparanu, heparyna, siarczan chondroityny. Ich aktywność jest związana z odpowiednim poziomem kwasu hialuronowego w skórze, co odzwierciedla jej kondycję. Nadaktywność Hyal powoduje degradację ECM (ang. extracellular matrix), umożliwiając inwazję bakterii i toksyn środowiskowych promujących rozwój chorób skóry. Producenci preparatów kosmetycznych stale poszukują nowych związków o charakterze inhibitorów tych enzymów. Inhibitorom hialuronidaz przypisuje się różnorodne działanie. Stosowane są jako środki wspomagające gojenie się ran, zapobiegające zmarszczkom i spowalniające starzenie się skóry. Z tego względu związki te odnajdują zastosowanie w prewencji i leczeniu schorzeń skóry. Do najważniejszych inhibitorów pochodzenia roślinnego należą związki polifenolowe, triterpeny i saponiny triterpenowe obecne w gatunkach, takich jak Citrus paradise i Citrus sinensis, Eucalyptus globulus, Vitis rotundifolia, Glycyrrhiza glabra, Hedera helix, Aesculus hippocastanum, Melissa officinalis i Daucus carota. Hyaluronidases (Hyals) are the hydrolytic enzymes taking part in the digestion of glycosaminoglycans such as hyaluronic acid, dermatane sulphate, keratan sulphate, heparan sulphate, heparin, and chondroitin sulphate. Their activity is associated with the skin hyaluronic acid content, what reflects the skin condition. Overactivity of Hyals has an influence on faster degradation of ECM (extracellular matrix), what simplifies bacteria s invasion and environmental toxins, which promote the progress of skin conditions. Cosmetics manufacturers are still searching for the new inhibitors of Hyals, which a variety of actions is attributed. These substances are used as agents in a wound healing, anti-wrinkle and slowing down the skin aging. For these reasons, the inhibitors of Hyals are used in the prevention and the treatment of skin conditions. To the most important inhibitors of natural origin belong polyphenols, triterpens and triterpene saponins present in such plants species as Citrus paradise and Citrus sinensis, Eucalyptus globulus, Vitis rotundifolia, Glycyrrhiza gabra, Hedera helix, Aesculus hippocastanum, Melissa officinalis and Daucus carota.

12 12 Streszczenia artykułów Współczesne koncepcje w zarządzaniu publicznymi organizacjami ochrony zdrowia Contemporary concepts on managing public healthcare organisations Joanna Jasińska ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie W artykule przedstawiono implementację koncepcji nauki o zarządzaniu w praktyce publicznych organizacji ochrony zdrowia. W tym celu zaprezentowano dorobek nauki o zarządzaniu oraz rezultaty badań własnych, a także wieloletniej obserwacji uczestniczącej prowadzonej z punktu widzenia osoby pełniącej funkcję menadżera ochrony zdrowia. The article presents the implementation scientific concepts on practical management of public health care organisations. For this purpose, the article covers scientific achievements in management, conclusions from the author s own research, and long-lasting active observation while acting as a health care manager.

13 Turystyka Tourism

14 14 Streszczenia artykułów obchody 40-lecia istnienia Instytutu Turystyki. Znaczenie badań w zarządzaniu turystyką Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki podczas sympozjum naukowego z okazji 40-lecia instytutu Turystyki turystyka w badaniach naukowych stan i perspektywy rozwoju (9 10 maja 2013) Institute of Tourism celebrates 40 years of activity. The significance of research in tourism management Speech made by undersecretary of state of the Ministry of Sport and Tourism during the scientific symposium celebrating 40 years of activity Institute of Tourism tourism in research the state and prospects of development (9 10 May 2013) katarzyna sobierajska Ministerstwo Sportu i Turystyki Do jednego z najważniejszych warunków skutecznego realizowania polityki w obszarze turystyki należy prowadzenie i doskonalenie badań wspierających podejmowanie decyzji na rzecz rozwoju turystyki oraz ich rozwój. Podstawowym celem doskonalenia badań i gromadzenia danych jest lepsze odzwierciedlenie obecnego stanu gospodarki turystycznej i pełniejsze zaspokojenie potrzeb odbiorców informacji. Badania są niezbędne do monitorowania i prognozowania stanu sektora turystycznego w Polsce. Są one wykorzystywane przez administrację rządową i samorządową do oceny stanu sektora oraz do kreowania polityki turystycznej. Dynamika potrzeb w zakresie usług turystycznych, konieczność prowadzenia polityki dostosowanej do tych potrzeb, wprowadzanie zmian w ustawodawstwie oraz monitorowanie tych zmian i efektów wdrażanych programów wymaga zapewnienia danych o odpowiedniej jakości. Wyniki badań służą również ocenie stopnia realizacji budżetu zadaniowego za pomocą listy mierników oceniających stopień wykonania poszczególnych zadań. Badania są upowszechniane za sprawą publikacji oraz stron internetowych. Korzystają z nich przedsiębiorcy turystyczni, uczelnie wyższe kształcące na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz organizacje zajmujące się turystyką.

15 Streszczenia artykułów 15 Turystyka wiejska jako forma działalności turystycznej Agrotourism as the way of tourist activity Bożena Olszewska, Aleksy Chmiel ALMAMER Szkoła Wyższa w warszawie Opracowanie zostało poświęcone problematyce turystyki wiejskiej. Przedstawiono w nim agroturystykę jako formę działalności turystycznej mającą szczególne znaczenie dla rozwoju turystyki wiejskiej. Ujęte w nim zagadnienia wskazują na szerokie możliwości wykorzystania walorów turystycznych obszaru recepcji w rozwoju działalności turystycznej, przede wszystkim w formie rozwoju agroturystyki. The study has been devoted to the issue of rural tourism. The agrotourism has been described as being a way of tourist activity which bears a particular importance to the development of rural tourism. The covered issues indicate extensive possibilities to utilise tourist values of receptive areas in the development of tourist activity, and the development of agrotourism in particular.

16 PROBLEMATYKA EKONOMICZNA I SPOŁECZNA ECONOMIC AND SOCIAL PROBLEMS

17 Streszczenia artykułów 17 Transmisja polityki pieniężnej do gospodarki w kontekście równowagi wewnętrznej i zewnętrznej Transmission of monetary policy into economy in the context of internal and external balance ROMUALD POLIŃSKI, JANUSZ BIERNAT ALMAMER SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE Artykuł zawiera analizę i ocenę mechanizmów transmisji polityki pieniężnej do gospodarki w kontekście równowagi wewnętrznej i zewnętrznej oraz wnioski dotyczące skuteczności dwóch zasadniczych orientacji polityki pieniężnej restrykcyjnej i ekspansywnej. Przedstawiono cztery główne mechanizmy transmisji polityki pieniężnej do gospodarki za pośrednictwem: stóp procentowych banku centralnego, stóp procentowych i inflacji, zmiany kursu waluty krajowej i akcji kredytowej banków. Sformułowano poniższe zasadnicze tezy. Po pierwsze, polityka pieniężna skutecznie oddziaływa na zmiany w stanie równowagi wewnętrznej. Chodzi szczególnie o zmiany w zakresie stóp procentowych banku centralnego. Jednakże zbyt ekspansywna polityka pieniężna tylko na początku stwarza warunki wzrostu popytu globalnego. Następne jej dwa skutki dochodowy (wzrost PKB) i cenowy (inflacyjny) wywołują wzrost stopy procentowej, co ogranicza, a nie pobudza, zarówno popyt konsumpcyjny, jak i inwestycyjny. Po drugie, w warunkach płynnego kursu walutowego i międzynarodowej mobilności kapitału polityka pieniężna wywiera również znaczny wpływ na równowagę zewnętrzną, co znajduje wyraz w kształtowaniu się salda inwestycji portfelowych na skutek nawet niewielkich zmian stopy procentowej operacji otwartego rynku (ang. open market operations) przeprowadzanych przez bank centralny. Po trzecie, zmiany orientacji polityki pieniężnej restrykcyjna versus ekspansywna wpływają na kształtowanie się kursów waluty zagranicznej (dolary, euro i inne waluty) wyrażonych w złotych, a pośrednio na eksport i import. Po czwarte, różnice stóp procentowych banków centralnych, krajowego i zagranicznych (np. Narodowy Bank Polski i Europejski Bank Centralny), międzynarodowy przepływ kapitału oraz system kursu płynnego walut zagranicznych w walucie krajowej to najważniejsze instrumenty polityki pieniężnej, służące kształtowaniu oraz zapewnieniu zewnętrznej równowagi makroekonomicznej wyrażonej w bilansach: handlowym, kapitałowym i płatniczym. The article covers analysis and estimate and mechanisms of monetary policy transmission into economy in the context of internal and external balance as well as conclusions as for eficiency of two crucial orientations in monetary policy restrictive and expansive ones. There were four main mechanisms of monetary policy transmission by means of: interest rates of the central bank; interest rates and inflation; national currency exchange rate; credit activities of banks. The following theses were proposed: Firstly, monetary policy is efficient in affecting changes during internal balance. Changes in the level of interest rates of the central bank are particularly important. However, too expansive monetary policy only initially facilitates conditions for global demand. Further two effects income (increasing

18 18 Streszczenia artykułów GDP) and pricing (inflation) cause an increase in interest rate which diminishes, encourages neither consumer nor investment demands. Secondly, during fluid currency rate and international mobility of capital, monetary policy exerts considerable pressure on external balance, which is reflected in shaping the balance of portfolio investments due to even slight changes of interest rate of open market operations carried out by the central bank. Thirdly, changes of monetary policy orientations restrictive vs. expansive; they influence on shaping currency rates (USD, EUR and others) in PLN and indirectly on export and import. Fourthly, differences in interest rates of central banks, domestic and foreign (eg. Polish National Bank, European Central Bank), international capital flow and the system of fluid rate of foreign currencies in domestic currency, are the most important instruments of monetary policy which serve to shape and provide external macroeconomic balance which is expressed in trading, capital and paying balances.

19 Streszczenia artykułów 19 Przyczyny ustanowienia fiskalnych kryteriów konwergencji jako podstawy koordynacji polityk budżetowych krajów członkowskich Unii Europejskiej Reasons for establishing fiscal criteria of convergence as the basis for coordinating budget policies of the EUropean union member states Marian Szołucha Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Deficyt sektora publicznego w kraju członkowskim Unii Gospodarczej i Walutowej nie może przekroczyć 3% PKB, a jego zadłużenie 60% PKB. Wymagania te określane są fiskalnymi kryteriami konwergencji. U podstaw decyzji o wprowadzeniu minimalnej choćby koordynacji polityk gospodarczych, w tym budżetowych, państw strefy euro legła chęć zredukowania niebezpieczeństwa podjęcia błędnych lub egoistycznych decyzji przez władze gospodarcze poszczególnych krajów. Ustanowiono je zatem przede wszystkim w celu prewencyjnym. Ponadto należy uznać Pakt Stabilności i Wzrostu za istotny element komplementarny wobec mało znaczącego i niezdolnego do samodzielnego pełnienia funkcji alokacyjnej czy redystrybucyjnej budżetu wspólnotowego. Niniejszy artykuł stanowi przyczynek do badań nad efektywnością fiskalnych (tudzież pozostałych) kryteriów konwergencji. Żeby pokusić się o ich ocenę kompleksową, należałoby jednak nie tylko sięgnąć do danych empirycznych, co czynią liczni autorzy, lecz przede wszystkim dokonać zestawienia zasad funkcjonowania strefy euro z dorobkiem teorii ekonomii na temat unii monetarnych. The general government deficit in The Economic and Monetary Union member state cannot exceed 3% of GDP. Its debt 60% of GDP. These requirements are defined as fiscal convergence criteria. The decision to impose coordination of the Eurozone countries economic policies, including budgetary, was made in order to reduce the risk of wrong or selfish decisions of the national economic authorities. Another words, its main aim was prevention. The Stability and Growth Pact is an important element complementary to The European Union budget which is still unable to perform the neither allocative nor redistributive function. This article is a contribution to the research on the effectiveness of fiscal (and the other) convergence criteria. For a comprehensive assessment, there should be carried out a study not only based on empirical data, as many authors do, but above all taking into account the comparison of principles of functioning of the euro area with the achievements of economic theory concerning monetary union.

20 20 Streszczenia artykułów Zjawisko bezrobocia a formy komunikacji społecznej studium przypadku Phenomenon of unemployment and forms of social communication case study Andrzej Olak Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Ekonomia to nauka traktująca o zjawiskach zachodzących pod wpływem świadomego dążenia społecznych układów, aby przy możliwie najmniejszych wysiłkach zachować lub wzmóc właściwą tym układom społeczną energię przez odpowiednie zużytkowanie własności i energii układów otoczenia. Zygmunt Heryng 1 Jeżeli strumienie zwiększające zasoby bezrobocia nie zostaną zrekompensowane przez strumienie zmniejszające to zjawisko, to globalne rozmiary bezrobocia wzrosną. Jeśli w takim samym czasie zasoby siły roboczej nie wzrastają albo wzrastają w mniejszym stopniu, bezrobocie okazuje rosnącą skłonność, co oznacza, że będzie rosnąć potencjalny wskaźnik zasobów siły roboczej. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie opinii mieszkańców poszukujących pracy, jednocześnie wskazując różny poziom wykształcenia oraz różne sposoby informowania społeczności lokalnej, na temat negatywnego zjawiska, jakim jest utrzymujące się bezrobocie. Może powinien on pokazać główne narzędzia i metody szukania rozwiązań pozwalające na skuteczną walkę z bezrobociem. If streams increasing stores of the unemployment are not compensated by streams reducing this phenomenon, the global scale of the unemployment will grow; if in the same time stores of the workforce do not increase or to a lesser degree than the size unemployment s increase, the unemployment will be demonstrating the hitching growing tendency what he/she is marking, that will also be growing degree of not-using potential resources of the workforce. The article was aimed at introducing to the opinion residents being job-hunting, at pointing at the different level of education and forms of announcing of the local community, about this negative and folded phenomenon. Perhaps he should show main methods of seeking solutions, allowing to the effective fight against the unemployment. 1 Z. Heryng, Logika ekonomii. Zasadnicze pojęcia ekonomiczne ze stanowiska nauki o energii, Wydawnictwo Głosu, Warszawa 1896, s Pisownia dostosowana do obecnie obowiązujących zasad gramatycznych i ortograficznych.

21 Streszczenia artykułów 21 Rola wymiany handlowej w międzynarodowej transmisji szoków gospodarczych a załamanie światowego handlu w latach Role of trade exchange in international transmissions of economic shocks and world trade s breakage in the years Agnieszka Domańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Celem niniejszego opracowania było nakreślenie problemu roli handlu zagranicznego jako przekaźnika transmisji impulsów gospodarczych między krajami na przykładzie kryzysu światowego W tym celu, w części teoretycznej, ogólnie zaprezentowano literaturę światową na ten temat, przytaczając przykłady badań i wskazując, iż nawet w przypadku wykorzystania bogatego zestawu narzędzi analitycznych analizy podejmowane przez różnych autorów przynoszą często niejednoznaczne wyniki, nie zawsze potwierdzające przyjęte tzw. fakty stylizowane. Przeprowadzone w części empirycznej zestawienie i porównanie danych na temat wymiany handlowej pokazały, że z uwagi na najgłębsze obniżenie popytu na wysoko przetworzone towary przemysłowe (artykuły konsumpcyjne trwałego użytku, dobra inwestycyjne, takie jak maszyny i urządzenia) największe ogólne spadki realnej sprzedaży na zagranicznych rynkach doświadczyły kraje o przewadze tego rodzaju dóbr w koszykach eksportowych. Należą do nich głównie wysoko rozwinięte gospodarki zachodnie (kraje strefy euro, Stany Zjednoczone) oraz niektóre kraje Azji Południowo-Wschodniej. The objective of the present study is to outline the problem of the role of foreign trade as the transmission transmitter of economical impulses among countries as exemplified by the world crisis of For this purpose, the theoretical part contains world literature about this topic accompanied by examples of research and emphasizing that despite utilising a broad collection of analytical tools, the analyses undertaken by various authors often result in ambiguous outcome which do not always confirm drawn up facts. The juxtaposition which was conducted in the empirical part and comparison of data concerning trading exchange have proved that due to the deepest drop of demand for highly processed industrial goods (consumer products of permanent use, investment goods, such as devices and machines), the biggest overall drop in real sale in foreign markets was experienced by countries in which this kind of goods is dominating in the range of export. Here can be mainly listed developed western economies (Eurozone, USA) and some countries in South-East Asia). 2 Badania do artykułu sfinansowano ze środków grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki.

zeszyty naukowe 1 (70) 2014

zeszyty naukowe 1 (70) 2014 zeszyty naukowe 1 (70) 2014 warszawa 2014 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 1 (67) 2013

zeszyty naukowe 1 (67) 2013 zeszyty naukowe 1 (67) 2013 warszawa 2013 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014 Wyzwania biznesowe XXI wieku 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 5(43)/2014 Business Challenges of the 21 st Century

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 2 (71) 2014

zeszyty naukowe 2 (71) 2014 zeszyty naukowe 2 (71) 2014 warszawa 2014 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013)

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) April - June STRESZCZENIA Jan ADAMCZYK 1 Joanna WIAŻEWICZ 2 KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW GMIN PRZY WYKORZYSTANIU WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. zeszyty naukowe 2 (55) 2009

Spis treści 1. zeszyty naukowe 2 (55) 2009 Spis treści 1 zeszyty naukowe 2 (55) 2009 warszawa 2009 2 rada Spis redakcyjna treści prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera (przewodniczący) prof. zw. dr hab. Michał Gmytrasiewicz prof. zw. dr hab. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju Investments and real estate in sustainable development Katedra Inwestycji

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH Humanities and Social Sciences 2013 HSS, vol. XVIII, 20 (4/2013) October December STRESZCZENIA Magdalena CYREK 1 MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH W opracowaniu zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM X, ZESZYT 1 Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej Redakcja naukowa: Halina Sobocka Szczapa Łódź 2009 Recenzent: Wanda Błaszczyk Redakcja naukowa: Halina

Bardziej szczegółowo

Recenzenci doc. dr hab. Helena Żukowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski doc. dr Stefan Kireta, University of Presov, Slovakia

Recenzenci doc. dr hab. Helena Żukowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski doc. dr Stefan Kireta, University of Presov, Slovakia Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach Rada naukowa prof. Lothar Bildat, EBC-Hochschule Campus Berlin; dr Bożena Grad, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach;

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE OF GEOGRAPHY DEPARTMENT OF ENTREPRENEURSHIP

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT ATTRACTIVENESS MEASUREMENT OF THE REGIONS VERSUS GENERAL LOCATION OF THE ENTERPRISES

INVESTMENT ATTRACTIVENESS MEASUREMENT OF THE REGIONS VERSUS GENERAL LOCATION OF THE ENTERPRISES ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 2, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ INVESTMENT ATTRACTIVENESS MEASUREMENT OF THE REGIONS

Bardziej szczegółowo

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki 2009 Foresight kadr nowoczesnej gospodarki pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Kucińskiego Agnieszki Gryzik UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Foresight kadr nowoczesnej gospodarki Foresight

Bardziej szczegółowo

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 2SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W POLSCE. WSTĘPNA ANALIZA Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 UNDP jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. część II

BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. część II BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE część II BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE część II Redakcja naukowa: Marek Chrabkowski Cezary Tatarczuk

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. raport końcowy

Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. raport końcowy Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 raport końcowy Instytut Badań Strukturalnych ul. Rejtana 15 lok. 28 02-516 Warszawa, Polska e-mail: ibs@ibs.org.pl

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA ZN NR 90 / SUMMARY 90

STRESZCZENIA ZN NR 90 / SUMMARY 90 STRESZCZENIA ZN NR 90 / SUMMARY 90 Mirosława Janoś - Kresło Konsument na rynku e-kultury Rozwój technologii ICT otworzył przed kulturą nowe możliwości. Następuje zmiana sposobu rozpowszechniania dzieł

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 4, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

5/54. Zeszyty Naukowe Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. nr 5 /54/ 2011. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing

5/54. Zeszyty Naukowe Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. nr 5 /54/ 2011. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 5/54 Zeszyty Naukowe Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Polityki Europejskie, Finanse i Marketing nr 5 /54/ 2011 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2011 ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN V O L U M E 20 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMO CI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich

Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich . Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich Anassessmentofdirect andindirectliabilities ofpolishbanksad2015 Mieczysław Groszek MarekRadzikowski

Bardziej szczegółowo