zeszyty naukowe 3 (69) 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zeszyty naukowe 3 (69) 2013"

Transkrypt

1 zeszyty naukowe 3 (69) 2013 warszawa 2013

2 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof. dr hab. Wirginia Cytowicz-Karpiłowska prof. dr hab. Tadeusz Juszkiewicz dr Piotr Dominik dr Edward Modzelewski sekretarz redakcja dr Edward Modzelewski redaktor naczelny mgr Iwona Grotowska sekretarz redakcji Zeszyt poświęcony zagadnieniom dotyczącym zdrowia, turystyki i ekonomii oraz problematyce prawnej i społecznej adres redakcji Almamer Szkoła Wyższa Warszawa, ul. Wolska 43 skład i łamanie Igor Hermanowski Redakcja i Korekta mgr Jolanta Sierakowska Copyright by ALMAMER Szkoła Wyższa, Warszawa 2013 ISSN wersja drukowana ISSN (e-book) PDF druk i oprawa Zakład Wydawniczy DrukTur sp. z o.o. Warszawa, ul. Wolska 43 tel Zamówienia i prenumerata tel

3 Spis treści/contents Zdrowie Health SKUTKI ZDROWOTNE WYNIKAJĄCE Z NADMIERNEGO KORZYSTANIA Z PROMIENIOWANIA ULTRAFIOLETOWEGO (UV) 9 Medical consequences of excessive use of ultraviolet radiation (UV) Paweł Koczkodaj, Anna M. Badowska-Kozakiewicz WPŁYW AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ NA ZACHOWANIE RÓWNOWAGI, CHÓD I RYZYKO UPADKÓW OSÓB STARSZYCH 27 IMPACT OF PHYSICAL ACTIVITY ON KEEPING BALANCE, ON GAIT AND ON RISK OF FALLING IN CASE OF ELDERLY PERSONS WIRGINIA CYTOWICZ-KARPIŁOWSKA, EWELINA JARZĘBOWSKA, BARBARA KAZIMIERSKA, HANNA TCHÓRZEWSKA-KORBA Inhibitory hialuronidaz i ich potencjalne wykorzystanie w recepturze kosmetycznej 45 INHIBITORS OF HYALURONIDASES AND THEIR POTENTIAL USE IN COSMETIC FORMULA Daniel Załuski Współczesne koncepcje w zarządzaniu publicznymi organizacjami ochrony zdrowia 59 Contemporary concepts on managing public healthcare organisations Joanna Jasińska Turystyka Tourism obchody 40-lecia istnienia Instytutu Turystyki. Znaczenie badań w zarządzaniu turystyką Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki podczas sympozjum naukowego z okazji 40-lecia instytutu Turystyki turystyka w badaniach naukowych stan i perspektywy rozwoju (9 10 maja 2013) 75 Institute of Tourism celebrates 40 years of activity. The significance of research in tourism management Speech made by undersecretary of state of the Ministry of Sport and Tourism during the scientific symposium celebrating 40 years of activity INSTITUTE OF TOURISM TOURISM IN RESEARCH THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT (9 10 MAY 2013) katarzyna sobierajska

4 4 spis treści Turystyka wiejska jako forma działalności turystycznej 81 Agrotourism as the way of tourist activity Bożena Olszewska, Aleksy Chmiel PROBLEMATYKA EKONOMICZNA I SPOŁECZNA ECONOMIC AND SOCIAL PROBLEMS Transmisja polityki pieniężnej do gospodarki w kontekście równowagi wewnętrznej i zewnętrznej 97 Transmission of monetary policy into economy in the context of internal and external balance ROMUALD POLIŃSKI, JANUSZ BIERNAT Przyczyny ustanowienia fiskalnych kryteriów konwergencji jako podstawy koordynacji polityk budżetowych krajów członkowskich Unii Europejskiej 121 Reasons for establishing fiscal criteria of convergence as the basis for coordinating budget policies of the EUropean union member states Marian Szołucha Zjawisko bezrobocia a formy komunikacji społecznej studium przypadku 131 Phenomenon of unemployment and forms of social communication case study Andrzej Olak Rola wymiany handlowej w międzynarodowej transmisji szoków gospodarczych a załamanie światowego handlu w latach Role of trade exchange in international transmissions of economic shocks and world trade s breakage in the years Agnieszka Domańska Psychologia i współczesne ekonomiczne teorie oszczędzania 177 Psychology and contemporary economic theories of saving Bożena Olszewska, Anna Janiga Z ZAGRANICY FROM ABROAD SŁOWACJA WE WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ W RAMACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ 213 Slovakia in Regional Cooperation within The Vysehrad Group Stanisław Wójcik

5 spis treści 5 TENDENCJE ROZWOJU UKRAIŃSKICH SIECI HANDLU DETALICZNEGO 237 Developmental tendencies in Ukrainian retail chains Michał Goński INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI UKRAINY NA PRZYKŁADZIE UDZIAŁU W MISTRZOSTWACH Europy w piłce nożnej uefa EURO Innovative activity of enterprises and problems in developmental potential of Ukraine according to results of the european football Championship uefa EURO 2012 Tetiana Skrypko Zarządzanie logistyczne w polskich kontyngentach wojskowych UNDOF i UNIFIL 251 Logistic management in Polish military missions UNDOF and UNIFIL Tomasz Telep ZAGADNIENIA PRAWNE LEGAL ISSUES Prawna ochrona powierzchni ziemi 271 Legal protection of Earth surface Stefan Korycki Prawna ochrona powietrza w Rzeczypospolitej Polskiej na tle regulacji prawa międzynarodowego i unii europejskiej 281 Legal protection of air in the Republic of Poland against the background of legal international and European Union regulations Stefan Korycki KONSTYTUCYJNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE 303 CONSTITUTIONAL ASPECTS OF INFORMATION SECURITY IN POLAND MIROSŁAW KARPIUK VARIA VARIOUS Informatyzacja działalności organizacji 317 Computerisation of organisation s activities Jerzy Telep Istota i funkcje przemocy politycznej 331 Essence and functions of political violence Daniel Mider Doskonalenie kapitału intelektualnego 353 Developing intellectual capital Jarosław Starczewski

6 6 spis treści MODEL ZARZĄDZANIA KRYZYSEM W ORGANIZACJI 367 Model of crisis management in organisation Joanna Jasińska Recenzje Reviews W pogoni za wolnością Recenzja wyboru tekstów opracowanego przez Leszka Balcerowicza Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów 383 In pursue of freedom Review of texts selection made by Leszek Balcerowicz discovering freedom. Against enslavery of minds EDWARD MODZELEWSKI Zmiany w Finansach Recenzja monografii naukowej Romualda Polińskiego i Janusza Biernata Polityka pieniężna Polski. Orientacje i uwarunkowania 389 Changes in Finance Review of scientific monograph by Romuald Polinski and Janusz Biernat of Polish monetary policy. Orientation and conditions Jerzy Telep

7 Zdrowie Health

8 8 Streszczenia artykułów SKUTKI ZDROWOTNE WYNIKAJĄCE Z NADMIERNEGO KORZYSTANIA Z PROMIENIOWANIA ULTRAFIOLETOWEGO (UV) Medical consequences of excessive use of ultraviolet radiation (UV) Paweł Koczkodaj Warszawski Uniwersytet Medyczny Anna M. Badowska-Kozakiewicz Warszawski Uniwersytet Medyczny, Almamer Szkoła Wyższa w Warszawie Najnowsze analizy przeprowadzone przez międzynarodowych ekspertów w dziedzinie nowotworów, w tym m.in. przez Międzynarodową Agencję Badań nad Nowotworami, wyraźnie stwierdzają, że korzystanie z solarium jest czynnikiem rakotwórczym najwyższego ryzyka. W roku 2009 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) umieściła opalanie się w solarium w kategorii rakotwórcze dla ludzi, zwracając uwagę na młodzież, która jest szczególnie narażona. Zgodnie z dotychczasowym stanem wiedzy niewielkie ilości promieniowania UV są korzystne dla zdrowia i odgrywają istotną rolę w wytwarzaniu witaminy D. Nadmierna jednak ekspozycja na promieniowanie UV prowadzi do niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych, takich jak przebarwienia, fotostarzenie się skóry, rumień, oparzenia słoneczne, nowotwory skóry, immunosupresja, a także choroby oczu. Czerniak złośliwy skóry jest niewątpliwie jedną z najpoważniejszych konsekwencji zdrowotnych wynikających z nadmiernego korzystania z promieniowania UV. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie obecnego stanu wiedzy na temat wpływu promieni UV na organizm człowieka, a także zwrócenie uwagi na rolę specjalistów w dziedzinie zdrowia publicznego w procesie edukacji społeczeństwa na temat skutków nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV. Recent analysis conducted by international experts in the field of cancer, including International Agency for Research on Cancer, clearly state that the use of the solarium is a carcinogen highest risk. In 2009, the World Health Organization (WHO) has placed tanning in a solarium in the category of carcinogenic to humans, paying attention to the young people who are particularly vulnerable. According to current knowledge, a small amount of UV radiation are beneficial to health and play an important role in the production of vitamin D. However, excessive exposure to UV radiation leads to adverse health consequences, such as hyperpigmentation, photoaging of the skin, erythema, sunburn, skin cancer, immunosuppression, and diseases of the eye. Malignant melanoma of the skin is undoubtedly one of the most serious health consequences of excessive use of UV. The aim of this study was to present the current state of knowledge on the effects of UV on the human body, as well as highlight the role of specialists in the field of public health in the process of educating the public on the effects of excessive exposure to UV.

9 Streszczenia artykułów 9 WPŁYW AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ NA ZACHOWANIE RÓWNOWAGI, CHÓD I RYZYKO UPADKÓW OSÓB STARSZYCH IMPACT OF PHYSICAL ACTIVITY ON KEEPING BALANCE, ON GAIT AND ON RISK OF FALLING IN CASE OF ELDERLY PERSONS WIRGINIA CYTOWICZ-KARPIŁOWSKA ALMAMER SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE EWELINA JARZĘBOWSKA AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE BARBARA KAZIMIERSKA AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE INSTYTUT KARDIOLOGII Im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w warszawie HANNA TCHÓRZEWSKA-KORBA ALMAMER SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE Systematycznie wydłużający się okres życia człowieka wymaga pilnie przystosowania opieki zdrowotnej do specjalistycznej sytuacji ludzi starzejących się i starych. Należy spodziewać się, że geriatryzacja potrzeb opiekuńczo-zdrowotnych znacząco nasili się w perspektywie najbliższych dziesięcioleci. Będzie to wymagało nowych rozwiązań i organizacji wielu struktur systemu ochrony zdrowia i pokrewnych: lekarza, fizjoterapeuty, pielęgniarki, terapeuty zajęciowego, psychoterapeuty, pracownika socjalnego i innych. Stopniowo pogarszający się stan zdrowia tak licznej populacji ludzi starszych będzie wymagał stworzenia uniwersalnego modelu adaptacji człowieka do ostatniej fazy życia. W modelu tym bardzo istotne miejsce będzie miała aktywność fizyczna oraz jej różne formy precyzyjnie dobrane do możliwości, specyfiki i zainteresowań seniora. Celem prezentowanych badań była ocena wpływu aktywności ruchowej na zachowanie równowagi, jakość chodu i ryzyko upadku osób starszych. Badana grupa liczyła 48 osób podzielonych na dwie podgrupy: A nieaktywna i B aktywna. Średnia wieku wszystkich badanych wyniosła 76 lat, z czego średnia wieku w grupie nieaktywnej 79 lat, w grupie aktywnej 72 lata. Badaniom poddano 41 kobiet i 7 mężczyzn. Do oceny równowagi, jakości chodu i ryzyka upadków zastosowano test Tinetti (Performance Oriented Mobility Assessment POMA). Grupa aktywna podejmowała różne formy aktywności, takie jak gimnastyka, marsze, taniec, jazda na rowerze, pływanie, ćwiczenia w basenie, a nawet elementy tai-chi, szczególnie istotne w kształtowaniu zdolności zachowania równowagi. Po statystycznym opracowaniu wyników można stwierdzić, że aktywność ruchowa ma istotny wpływ na zachowanie równowagi, jakość chodu i ryzyko upadków. Na tej podstawie można wysnuć następujące wnioski: 1. Systematyczna aktywność ruchowa ma wpływ na zdolność zachowania równowagi, jakość chodu i na ryzyko upadków osób starszych. 2. Wiek ma wpływ na zdolność zachowania równowagi i jakość chodu.

10 10 Streszczenia artykułów Systematically extending human life requires urgent actions on adapting health care to the specific situation of aging persons and of the elderly. One may expect that geriatrisation of health care needs will significantly grow in the coming decades. This will require new solutions and the organisation of many structures within the health care system and the related domains: the services of medical doctors, physiotherapists, nurses, occupational therapists, psychotherapists, social workers and others. Gradually deteriorating health of such a big population of elderly persons will call for a universal model of adapting to the end-of-life phase. Physical activity and its different forms accurately adjusted to the abilities, special characteristics and interests of elderly persons will become a very important element of the model. Assessing the impact of physical activity on keeping balance, on gait and on the risk of falling in case of elderly persons. The test group consisted of 48 persons, divided into two subgroups: A not active and B active. The average age of all the persons was 76 years, in the non active group the average age was 79, and in the active 72 years. The test group consisted of 41 women and 7 men. The balance, quality of gait and risk of falling were tested by the Tinetti test (Performance Oriented Mobility Assessment POMA). The data such as age, sex, circumstances and number of falls, health and physical activity and its forms were collected by means of a questionnaire. The active group was undertaking different types of physical activity: gymnastics, walks, dance, cycling, swimming, water gym, and even elements of tai-chi important in exercising the ability to keep balance. After a statistical treatment of the results one may observe that the physical activity has a serious impact on keeping balance, the quality of gait and the risk of falling. On this basis the following lessons may be learned: 1. Systematic physical activity has an impact on the ability to keep balance, on the quality of gait and on the risk of falling in case of elderly persons. 2. The age has an impact on the ability to keep balance and on the quality of gait.

11 Streszczenia artykułów 11 Inhibitory hialuronidaz i ich potencjalne wykorzystanie w recepturze kosmetycznej INHIBITORS OF HYALURONIDASES AND THEIR POTENTIAL USE IN COSMETIC FORMULA Daniel Załuski ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Hialuronidazy (Hyals) to enzymy hydrolityczne biorące udział w rozkładzie glikozaminoglikanów, takich jak kwas hialuronowy, siarczan dermatanu, siarczan keratanu, siarczan heparanu, heparyna, siarczan chondroityny. Ich aktywność jest związana z odpowiednim poziomem kwasu hialuronowego w skórze, co odzwierciedla jej kondycję. Nadaktywność Hyal powoduje degradację ECM (ang. extracellular matrix), umożliwiając inwazję bakterii i toksyn środowiskowych promujących rozwój chorób skóry. Producenci preparatów kosmetycznych stale poszukują nowych związków o charakterze inhibitorów tych enzymów. Inhibitorom hialuronidaz przypisuje się różnorodne działanie. Stosowane są jako środki wspomagające gojenie się ran, zapobiegające zmarszczkom i spowalniające starzenie się skóry. Z tego względu związki te odnajdują zastosowanie w prewencji i leczeniu schorzeń skóry. Do najważniejszych inhibitorów pochodzenia roślinnego należą związki polifenolowe, triterpeny i saponiny triterpenowe obecne w gatunkach, takich jak Citrus paradise i Citrus sinensis, Eucalyptus globulus, Vitis rotundifolia, Glycyrrhiza glabra, Hedera helix, Aesculus hippocastanum, Melissa officinalis i Daucus carota. Hyaluronidases (Hyals) are the hydrolytic enzymes taking part in the digestion of glycosaminoglycans such as hyaluronic acid, dermatane sulphate, keratan sulphate, heparan sulphate, heparin, and chondroitin sulphate. Their activity is associated with the skin hyaluronic acid content, what reflects the skin condition. Overactivity of Hyals has an influence on faster degradation of ECM (extracellular matrix), what simplifies bacteria s invasion and environmental toxins, which promote the progress of skin conditions. Cosmetics manufacturers are still searching for the new inhibitors of Hyals, which a variety of actions is attributed. These substances are used as agents in a wound healing, anti-wrinkle and slowing down the skin aging. For these reasons, the inhibitors of Hyals are used in the prevention and the treatment of skin conditions. To the most important inhibitors of natural origin belong polyphenols, triterpens and triterpene saponins present in such plants species as Citrus paradise and Citrus sinensis, Eucalyptus globulus, Vitis rotundifolia, Glycyrrhiza gabra, Hedera helix, Aesculus hippocastanum, Melissa officinalis and Daucus carota.

12 12 Streszczenia artykułów Współczesne koncepcje w zarządzaniu publicznymi organizacjami ochrony zdrowia Contemporary concepts on managing public healthcare organisations Joanna Jasińska ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie W artykule przedstawiono implementację koncepcji nauki o zarządzaniu w praktyce publicznych organizacji ochrony zdrowia. W tym celu zaprezentowano dorobek nauki o zarządzaniu oraz rezultaty badań własnych, a także wieloletniej obserwacji uczestniczącej prowadzonej z punktu widzenia osoby pełniącej funkcję menadżera ochrony zdrowia. The article presents the implementation scientific concepts on practical management of public health care organisations. For this purpose, the article covers scientific achievements in management, conclusions from the author s own research, and long-lasting active observation while acting as a health care manager.

13 Turystyka Tourism

14 14 Streszczenia artykułów obchody 40-lecia istnienia Instytutu Turystyki. Znaczenie badań w zarządzaniu turystyką Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki podczas sympozjum naukowego z okazji 40-lecia instytutu Turystyki turystyka w badaniach naukowych stan i perspektywy rozwoju (9 10 maja 2013) Institute of Tourism celebrates 40 years of activity. The significance of research in tourism management Speech made by undersecretary of state of the Ministry of Sport and Tourism during the scientific symposium celebrating 40 years of activity Institute of Tourism tourism in research the state and prospects of development (9 10 May 2013) katarzyna sobierajska Ministerstwo Sportu i Turystyki Do jednego z najważniejszych warunków skutecznego realizowania polityki w obszarze turystyki należy prowadzenie i doskonalenie badań wspierających podejmowanie decyzji na rzecz rozwoju turystyki oraz ich rozwój. Podstawowym celem doskonalenia badań i gromadzenia danych jest lepsze odzwierciedlenie obecnego stanu gospodarki turystycznej i pełniejsze zaspokojenie potrzeb odbiorców informacji. Badania są niezbędne do monitorowania i prognozowania stanu sektora turystycznego w Polsce. Są one wykorzystywane przez administrację rządową i samorządową do oceny stanu sektora oraz do kreowania polityki turystycznej. Dynamika potrzeb w zakresie usług turystycznych, konieczność prowadzenia polityki dostosowanej do tych potrzeb, wprowadzanie zmian w ustawodawstwie oraz monitorowanie tych zmian i efektów wdrażanych programów wymaga zapewnienia danych o odpowiedniej jakości. Wyniki badań służą również ocenie stopnia realizacji budżetu zadaniowego za pomocą listy mierników oceniających stopień wykonania poszczególnych zadań. Badania są upowszechniane za sprawą publikacji oraz stron internetowych. Korzystają z nich przedsiębiorcy turystyczni, uczelnie wyższe kształcące na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz organizacje zajmujące się turystyką.

15 Streszczenia artykułów 15 Turystyka wiejska jako forma działalności turystycznej Agrotourism as the way of tourist activity Bożena Olszewska, Aleksy Chmiel ALMAMER Szkoła Wyższa w warszawie Opracowanie zostało poświęcone problematyce turystyki wiejskiej. Przedstawiono w nim agroturystykę jako formę działalności turystycznej mającą szczególne znaczenie dla rozwoju turystyki wiejskiej. Ujęte w nim zagadnienia wskazują na szerokie możliwości wykorzystania walorów turystycznych obszaru recepcji w rozwoju działalności turystycznej, przede wszystkim w formie rozwoju agroturystyki. The study has been devoted to the issue of rural tourism. The agrotourism has been described as being a way of tourist activity which bears a particular importance to the development of rural tourism. The covered issues indicate extensive possibilities to utilise tourist values of receptive areas in the development of tourist activity, and the development of agrotourism in particular.

16 PROBLEMATYKA EKONOMICZNA I SPOŁECZNA ECONOMIC AND SOCIAL PROBLEMS

17 Streszczenia artykułów 17 Transmisja polityki pieniężnej do gospodarki w kontekście równowagi wewnętrznej i zewnętrznej Transmission of monetary policy into economy in the context of internal and external balance ROMUALD POLIŃSKI, JANUSZ BIERNAT ALMAMER SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE Artykuł zawiera analizę i ocenę mechanizmów transmisji polityki pieniężnej do gospodarki w kontekście równowagi wewnętrznej i zewnętrznej oraz wnioski dotyczące skuteczności dwóch zasadniczych orientacji polityki pieniężnej restrykcyjnej i ekspansywnej. Przedstawiono cztery główne mechanizmy transmisji polityki pieniężnej do gospodarki za pośrednictwem: stóp procentowych banku centralnego, stóp procentowych i inflacji, zmiany kursu waluty krajowej i akcji kredytowej banków. Sformułowano poniższe zasadnicze tezy. Po pierwsze, polityka pieniężna skutecznie oddziaływa na zmiany w stanie równowagi wewnętrznej. Chodzi szczególnie o zmiany w zakresie stóp procentowych banku centralnego. Jednakże zbyt ekspansywna polityka pieniężna tylko na początku stwarza warunki wzrostu popytu globalnego. Następne jej dwa skutki dochodowy (wzrost PKB) i cenowy (inflacyjny) wywołują wzrost stopy procentowej, co ogranicza, a nie pobudza, zarówno popyt konsumpcyjny, jak i inwestycyjny. Po drugie, w warunkach płynnego kursu walutowego i międzynarodowej mobilności kapitału polityka pieniężna wywiera również znaczny wpływ na równowagę zewnętrzną, co znajduje wyraz w kształtowaniu się salda inwestycji portfelowych na skutek nawet niewielkich zmian stopy procentowej operacji otwartego rynku (ang. open market operations) przeprowadzanych przez bank centralny. Po trzecie, zmiany orientacji polityki pieniężnej restrykcyjna versus ekspansywna wpływają na kształtowanie się kursów waluty zagranicznej (dolary, euro i inne waluty) wyrażonych w złotych, a pośrednio na eksport i import. Po czwarte, różnice stóp procentowych banków centralnych, krajowego i zagranicznych (np. Narodowy Bank Polski i Europejski Bank Centralny), międzynarodowy przepływ kapitału oraz system kursu płynnego walut zagranicznych w walucie krajowej to najważniejsze instrumenty polityki pieniężnej, służące kształtowaniu oraz zapewnieniu zewnętrznej równowagi makroekonomicznej wyrażonej w bilansach: handlowym, kapitałowym i płatniczym. The article covers analysis and estimate and mechanisms of monetary policy transmission into economy in the context of internal and external balance as well as conclusions as for eficiency of two crucial orientations in monetary policy restrictive and expansive ones. There were four main mechanisms of monetary policy transmission by means of: interest rates of the central bank; interest rates and inflation; national currency exchange rate; credit activities of banks. The following theses were proposed: Firstly, monetary policy is efficient in affecting changes during internal balance. Changes in the level of interest rates of the central bank are particularly important. However, too expansive monetary policy only initially facilitates conditions for global demand. Further two effects income (increasing

18 18 Streszczenia artykułów GDP) and pricing (inflation) cause an increase in interest rate which diminishes, encourages neither consumer nor investment demands. Secondly, during fluid currency rate and international mobility of capital, monetary policy exerts considerable pressure on external balance, which is reflected in shaping the balance of portfolio investments due to even slight changes of interest rate of open market operations carried out by the central bank. Thirdly, changes of monetary policy orientations restrictive vs. expansive; they influence on shaping currency rates (USD, EUR and others) in PLN and indirectly on export and import. Fourthly, differences in interest rates of central banks, domestic and foreign (eg. Polish National Bank, European Central Bank), international capital flow and the system of fluid rate of foreign currencies in domestic currency, are the most important instruments of monetary policy which serve to shape and provide external macroeconomic balance which is expressed in trading, capital and paying balances.

19 Streszczenia artykułów 19 Przyczyny ustanowienia fiskalnych kryteriów konwergencji jako podstawy koordynacji polityk budżetowych krajów członkowskich Unii Europejskiej Reasons for establishing fiscal criteria of convergence as the basis for coordinating budget policies of the EUropean union member states Marian Szołucha Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Deficyt sektora publicznego w kraju członkowskim Unii Gospodarczej i Walutowej nie może przekroczyć 3% PKB, a jego zadłużenie 60% PKB. Wymagania te określane są fiskalnymi kryteriami konwergencji. U podstaw decyzji o wprowadzeniu minimalnej choćby koordynacji polityk gospodarczych, w tym budżetowych, państw strefy euro legła chęć zredukowania niebezpieczeństwa podjęcia błędnych lub egoistycznych decyzji przez władze gospodarcze poszczególnych krajów. Ustanowiono je zatem przede wszystkim w celu prewencyjnym. Ponadto należy uznać Pakt Stabilności i Wzrostu za istotny element komplementarny wobec mało znaczącego i niezdolnego do samodzielnego pełnienia funkcji alokacyjnej czy redystrybucyjnej budżetu wspólnotowego. Niniejszy artykuł stanowi przyczynek do badań nad efektywnością fiskalnych (tudzież pozostałych) kryteriów konwergencji. Żeby pokusić się o ich ocenę kompleksową, należałoby jednak nie tylko sięgnąć do danych empirycznych, co czynią liczni autorzy, lecz przede wszystkim dokonać zestawienia zasad funkcjonowania strefy euro z dorobkiem teorii ekonomii na temat unii monetarnych. The general government deficit in The Economic and Monetary Union member state cannot exceed 3% of GDP. Its debt 60% of GDP. These requirements are defined as fiscal convergence criteria. The decision to impose coordination of the Eurozone countries economic policies, including budgetary, was made in order to reduce the risk of wrong or selfish decisions of the national economic authorities. Another words, its main aim was prevention. The Stability and Growth Pact is an important element complementary to The European Union budget which is still unable to perform the neither allocative nor redistributive function. This article is a contribution to the research on the effectiveness of fiscal (and the other) convergence criteria. For a comprehensive assessment, there should be carried out a study not only based on empirical data, as many authors do, but above all taking into account the comparison of principles of functioning of the euro area with the achievements of economic theory concerning monetary union.

20 20 Streszczenia artykułów Zjawisko bezrobocia a formy komunikacji społecznej studium przypadku Phenomenon of unemployment and forms of social communication case study Andrzej Olak Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Ekonomia to nauka traktująca o zjawiskach zachodzących pod wpływem świadomego dążenia społecznych układów, aby przy możliwie najmniejszych wysiłkach zachować lub wzmóc właściwą tym układom społeczną energię przez odpowiednie zużytkowanie własności i energii układów otoczenia. Zygmunt Heryng 1 Jeżeli strumienie zwiększające zasoby bezrobocia nie zostaną zrekompensowane przez strumienie zmniejszające to zjawisko, to globalne rozmiary bezrobocia wzrosną. Jeśli w takim samym czasie zasoby siły roboczej nie wzrastają albo wzrastają w mniejszym stopniu, bezrobocie okazuje rosnącą skłonność, co oznacza, że będzie rosnąć potencjalny wskaźnik zasobów siły roboczej. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie opinii mieszkańców poszukujących pracy, jednocześnie wskazując różny poziom wykształcenia oraz różne sposoby informowania społeczności lokalnej, na temat negatywnego zjawiska, jakim jest utrzymujące się bezrobocie. Może powinien on pokazać główne narzędzia i metody szukania rozwiązań pozwalające na skuteczną walkę z bezrobociem. If streams increasing stores of the unemployment are not compensated by streams reducing this phenomenon, the global scale of the unemployment will grow; if in the same time stores of the workforce do not increase or to a lesser degree than the size unemployment s increase, the unemployment will be demonstrating the hitching growing tendency what he/she is marking, that will also be growing degree of not-using potential resources of the workforce. The article was aimed at introducing to the opinion residents being job-hunting, at pointing at the different level of education and forms of announcing of the local community, about this negative and folded phenomenon. Perhaps he should show main methods of seeking solutions, allowing to the effective fight against the unemployment. 1 Z. Heryng, Logika ekonomii. Zasadnicze pojęcia ekonomiczne ze stanowiska nauki o energii, Wydawnictwo Głosu, Warszawa 1896, s Pisownia dostosowana do obecnie obowiązujących zasad gramatycznych i ortograficznych.

21 Streszczenia artykułów 21 Rola wymiany handlowej w międzynarodowej transmisji szoków gospodarczych a załamanie światowego handlu w latach Role of trade exchange in international transmissions of economic shocks and world trade s breakage in the years Agnieszka Domańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Celem niniejszego opracowania było nakreślenie problemu roli handlu zagranicznego jako przekaźnika transmisji impulsów gospodarczych między krajami na przykładzie kryzysu światowego W tym celu, w części teoretycznej, ogólnie zaprezentowano literaturę światową na ten temat, przytaczając przykłady badań i wskazując, iż nawet w przypadku wykorzystania bogatego zestawu narzędzi analitycznych analizy podejmowane przez różnych autorów przynoszą często niejednoznaczne wyniki, nie zawsze potwierdzające przyjęte tzw. fakty stylizowane. Przeprowadzone w części empirycznej zestawienie i porównanie danych na temat wymiany handlowej pokazały, że z uwagi na najgłębsze obniżenie popytu na wysoko przetworzone towary przemysłowe (artykuły konsumpcyjne trwałego użytku, dobra inwestycyjne, takie jak maszyny i urządzenia) największe ogólne spadki realnej sprzedaży na zagranicznych rynkach doświadczyły kraje o przewadze tego rodzaju dóbr w koszykach eksportowych. Należą do nich głównie wysoko rozwinięte gospodarki zachodnie (kraje strefy euro, Stany Zjednoczone) oraz niektóre kraje Azji Południowo-Wschodniej. The objective of the present study is to outline the problem of the role of foreign trade as the transmission transmitter of economical impulses among countries as exemplified by the world crisis of For this purpose, the theoretical part contains world literature about this topic accompanied by examples of research and emphasizing that despite utilising a broad collection of analytical tools, the analyses undertaken by various authors often result in ambiguous outcome which do not always confirm drawn up facts. The juxtaposition which was conducted in the empirical part and comparison of data concerning trading exchange have proved that due to the deepest drop of demand for highly processed industrial goods (consumer products of permanent use, investment goods, such as devices and machines), the biggest overall drop in real sale in foreign markets was experienced by countries in which this kind of goods is dominating in the range of export. Here can be mainly listed developed western economies (Eurozone, USA) and some countries in South-East Asia). 2 Badania do artykułu sfinansowano ze środków grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki.

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Janusz Biernat Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Warszawa 2006 Recenzent prof. dr hab. Eugeniusz Mazurkiewicz skład i Łamanie GrafComp s.c. PROJEKT OKŁADKI GrafComp s.c.

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Romuald Poliński Janusz Biernat. Polityka. pieniężna Polski ORIENTACJE I UWARUNKOWANIA. ALMAMER wydawnictwo

Romuald Poliński Janusz Biernat. Polityka. pieniężna Polski ORIENTACJE I UWARUNKOWANIA. ALMAMER wydawnictwo Romuald Poliński Janusz Biernat Polityka pieniężna Polski ORIENTACJE I UWARUNKOWANIA ALMAMER wydawnictwo RECENZENCI NAUKOWI prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera prof. dr hab. Jerzy Telep REDAKCJA I KOREKTA

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Dorota Kassjanowicz Korekta: Dorota Kassjanowicz, Joanna Barska, Monika Tacikowska

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Tadeusz Pindór Mariusz Trela PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Tadeusz Pindór, dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza Mariusz

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Adam Kubów: Bariery aktywności zawodowej rodziców wychowujących dzieci... 13

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 1 (45) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. Z ZAGADNIEŃ GLOBALIZACJI Jacek Kulawik GLOBALIZACJA FINANSOWA ISTOTA, POMIAR I NASTĘPSTWA...... 9 Cezary Tomasz Szyjko INTERESY I SPRZECZNOŚCI GLOBALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MONGOLII

PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MONGOLII Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Khaliunaa Erdenekhuu PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MONGOLII Khaliunaa Erdenekhuu, mgr Katedra Ekonomii Rozwoju Uniwersytet Łódzki, doktorantka adres korespondencyjny:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27 Spis treści Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13 Wstęp / 27 I II III Edukacja nauczycieli w kontekście wyzwań XXI stulecia / 51 Wstęp / 53 Megatrendy / 53 Wyzwania XXI wieku / 55 O reformie systemu

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...11 Część I ROLA WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO I ANALIZA JEGO KSZTAŁTOWANIA SIĘ WEDŁUG DANYCH STATYSTYCZNYCH W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka Profil metaboliczny osocza krwi i wartość biologiczna mleka krów w gospodarstwach ekologicznych Praca

Bardziej szczegółowo

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Acta Universitatis Wratislaviensis No 3554 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Pod redakcją Marcina Winiarskiego

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Zarządzanie Publiczne vol. 4(13) pp. 49-64 Kraków 2011 Published online February 10, 2012 KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Bardziej szczegółowo

Romuald Poliński Janusz Biernat. Polityka. pieniężna Polski ORIENTACJE I UWARUNKOWANIA. ALMAMER wydawnictwo

Romuald Poliński Janusz Biernat. Polityka. pieniężna Polski ORIENTACJE I UWARUNKOWANIA. ALMAMER wydawnictwo Romuald Poliński Janusz Biernat Polityka pieniężna Polski ORIENTACJE I UWARUNKOWANIA ALMAMER wydawnictwo RECENZENCI NAUKOWI prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera prof. dr hab. Jerzy Telep REDAKCJA I KOREKTA

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI EKONOMIA. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zeszyt 391 TORUŃ 2009

ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI EKONOMIA. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zeszyt 391 TORUŃ 2009 ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI EKONOMIA XL Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 391 TORUŃ 2009 SPIS TREŚCI Mirosław Chaberek, Grażyna Karwacka Logistyka jako praktyczne urzeczywistnienie prakseologicznych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ Streszczenie: Wstęp: Proces starzenia się w naturalny sposób wpływa na ograniczenie sprawności, nawet w sytuacji zachowania

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE FORUM BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE SZANSA DLA INNOWACJI CZY ZAGROŻENIE DLA GOSPODARKI? STANOWISKO PRZEMYSŁU ANDRZEJ WERKOWSKI PRZEWODNICZĄCY FORUM CO2 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Zarządzanie Publiczne, vol. 1(14), pp. 63-73 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 DOI 10.4467/20843968ZP.12.016.0483 PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Beata

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 9

Spis treści. Wprowadzenie... 9 STUDIA POLITOLOGICZNE VOL. 16 Spis treści Wprowadzenie............................................. 9 STUDIA I ANALIZY Grażyna Ulicka Marketing polityczny a treści i postrzeganie polityki........... 11

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej

Bardziej szczegółowo

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE Dzieciństwo w cieniu schizofrenii przegląd literatury na temat możliwych form pomocy i wsparcia dzieci z rodzin, gdzie jeden z rodziców dotknięty jest schizofrenią Childhood in the shadow of schizophrenia

Bardziej szczegółowo