Badanie pt.: Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO Raport końcowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie pt.: Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013 Raport końcowy"

Transkrypt

1 Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO

2 Badanie pt.: Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO Raport końcowy Warszawa, marzec 2013 Raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Autorzy: Jan Szczucki Maciej Gajewski Piotr Tamowicz Michał Przybyłowski Robert Kubajek Paweł Penszko Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. ul. Migdałowa Warszawa T. (22) F. (22) Taylor Economics sp. z o.o. ul. Trzy Lipy Gdańsk T: ,

3 Spis treści 1. Streszczenie... 5 Summary Wprowadzenie Opis metodologii badania Opis wyników ewaluacji Ogólna charakterystyka sektora instrumentów inżynierii finansowej Produkty/usługi w ramach IIF Profil przedsiębiorcy Profil pośrednika finansowego Instrumenty inżynierii finansowej a przedsiębiorcy Produkty i usługi w ramach IIF a potrzeby przedsiębiorców Atrakcyjność oferty IIF Wiedza przedsiębiorców o IIF Warunki związane z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych przez przedsiębiorców. Bariery w dostępie do instrumentów zwrotnych Instrumenty inżynierii finansowej a pośrednicy finansowi Czynniki wpływające na zainteresowanie pośredników finansowych udziałem w instrumentach inżynierii finansowej i problemy utrudniające wykorzystanie instrumentów inżynierii finansowej Wpływ dotychczas realizowanych programów na dostępność wsparcia dla przedsiębiorców Substytucja, komplementarność, efekty mnożnikowe Efekty mnożnikowe IIF a finansowanie komercyjne Wykorzystanie prywatnych źródeł finansowania Monitorowanie i zapewnienie trwałości Monitoring sposobu wykorzystania przekazanych środków Dostępność danych o wynikach działalności funduszy Pojęcie trwałości projektów w ramach instrumentów inżynierii finansowej Strategie wdrażania i koszty zarządzania instrumentami Poziom zarządzania instrumentami inżynierii finansowej w kolejnym okresie programowania Schemat JEREMIE a wsparcie grantowe Efektywność kosztowa IIF Instrumenty dłużne a pomoc publiczna Problemy regulacyjne Podstawowe problemy i bariery związane z obowiązującymi aktami prawnymi Inne kwestie formalne związane z działalnością instrumentów inżynierii finansowej Proponowane zmiany w prawie Działania regulacyjne w sferze funduszy pożyczkowych

4 4.8 Przyszłość systemu IIF Kontynuacja instrumentów Bariery i ryzyka dla realizacji instrumentów inżynierii finansowej Zapewnienie trwałości systemowi IIF Doświadczenia zagraniczne wnioski dla Polski Badanie efektu netto fundusze kapitałowe Przegląd literatury Metodologia Analiza rozkładu zmiennych Hipotezy badawcze Wyniki estymacji modeli Podsumowanie Badanie efektu netto pożyczek i poręczeń Metodologia Analiza rozkładu zmiennych Hipotezy badawcze Wyniki estymacji modeli Podsumowanie Wnioski i rekomendacje ANEKSY w oddzielnym pliku

5 1. Streszczenie Badanie Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO zostało przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez konsorcjum firm Policy & Action Group Uniconsult oraz Taylor Economics w okresie sierpień 2012 marzec Celem głównym badania była ocena wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Regionalnych Programów Operacyjnych na lata oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, wraz ze stworzeniem mapy instrumentów inżynierii finansowej oraz innych instrumentów finansowania zwrotnego, które otrzymały wkład ze środków publicznych w Polsce. Celem badania było także wypracowanie wkładu merytorycznego do przygotowania schematu podziału i podjęcia decyzji w sprawie podziału środków wsparcia w ramach perspektywy funduszy strukturalnych pomiędzy działania oparte o finansowanie zwrotne i bezzwrotne. Metodologia badania obejmowała zastosowanie szerokiej gamy metod jakościowych i ilościowych, w szczególności szerokiej analizy danych zastanych (krajowych i zagranicznych), przeprowadzenie ok. 90 wywiadów indywidualnych z przedstawicielami administracji publicznej, przedsiębiorców, pośredników finansowych, wdrażających instrumenty finansowania zwrotnego oraz ekspertów. W ramach badania przeprowadzono także 6 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) z przedsiębiorcami, którzy korzystali z finansowania zwrotnego i bezzwrotnego, wywiadów osobistych wspomaganych komputerowo (CAPI) z przedsiębiorcami korzystającymi z różnych instrumentów finansowania zwrotnego, finansowanych z udziałem środków publicznych oraz 500 wywiadów CAPI z przedsiębiorstwami, nie korzystającymi ze wsparcia w ramach instrumentów inżynierii finansowej i stanowiącymi grupę kontrolną dla pożyczkobiorców i poręczeniobiorców, z którymi przeprowadzono wywiady (ten element badania służył oszacowaniu tzw. efektu netto wsparcia w postaci poręczeń i pożyczek). Najważniejszymi instrumentami zwrotnymi oferowanymi ze środków publicznych w Polsce były i są: pożyczki dla sektora MSP oferowane poprzez sieć funduszy pożyczkowych, poręczenia stanowiące ubezpieczenie ryzyka, związanego z udzieleniem pożyczki lub kredytu bankowego, kredyty zorientowane na finansowanie transferu technologii oferowane głównie w ramach Funduszu Kredytu Technologicznego, kapitał właścicielski (tzw. equity) w zakresie finansowania wczesnych etapów rozwoju przedsiębiorstwa (chodzi tu głównie o tzw. fundusze zalążkowe), kapitał właścicielski (tzw. equity, venture capital) w zakresie finansowania fazy rozwoju i ekspansji. Ponadto na znaczną skalę są oferowane kredyty dla rolników, z wykorzystaniem krajowych środków publicznych. W wybranych regionach jest też wdrażana Inicjatywa JESSICA, ukierunkowana na rozwój obszarów miejskich. Rozmaite produkty finansowania zwrotnego mają zróżnicowany charakter i są skierowane do różnych klientów. Poniżej krótko prezentujemy charakterystyki podstawowych produktów. W Polsce działa ponad 70 funduszy pożyczkowych prowadzących działalność w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej, korzystających ze środków publicznych. Z udzielanych przez nie pożyczek korzystają przede wszystkim mikroprzedsiębiorcy, głównie prowadzący firmy usługowe i handlowe. Cechą charakterystyczną oferty funduszy pożyczkowych w Polsce jest dość małe zróżnicowanie produktowe, co jest związane z małymi rozmiarami większości funduszy, ponadprzeciętnym ryzykiem związanym 5

6 z uruchamianiem nowych instrumentów oraz niekiedy ograniczeniami formalnymi nakładanymi przez dawców środków, dotyczących na przykład dopuszczalnych kategorii pożyczkobiorców. Pożyczki udzielane są w formule bez pomocy publicznej i jako pomoc publiczna w postaci pomocy de minimis lub (rzadko) w postaci regionalnej pomocy inwestycyjnej. Oferta funduszy pożyczkowych jest oceniana przez przedsiębiorców jako dość atrakcyjna, przede wszystkim pod względem poziomu oprocentowania, a także szybkości podejmowania decyzji o udzieleniu pożyczki oraz przyjaznych procedur stosowanych przez fundusze pożyczkowe. W Polsce ze wsparcia publicznego korzysta także ok. 50 funduszy poręczeniowych. Ich oferta jest skierowana przede wszystkim do mikro i małych firm. Fundusze poręczają w olbrzymiej większości kredyty bankowe, wśród których dominują kredyty obrotowe. Większość funduszy poręczeniowych ma charakter wyspecjalizowany działalność poręczeniowa jest ich podstawową formą aktywności. Wspierane ze środków publicznych fundusze kapitałowe inwestowały przede wszystkim w branżę ICT, przy czym wielkość finansowanych projektów była bardzo zróżnicowana. Fundusze te były finansowane w ramach Działania 3.2 PO IG (obejmowanie udziałów w funduszach przez Krajowy Fundusz Kapitałowy) oraz Działania 3.1 PO IG (tzw. inkubatory inwestycyjne, które na swą działalność otrzymywały środki z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości). Oba te działania istotnie zmieniły sytuację na rynku finansowania kapitałowego, które stało się znacznie łatwiej dostępne. Z kolei z oferowanego w ramach Działania 4.3 PO IG kredytu technologicznego, mającego charakter połączenia komercyjnego kredytu z dotacją ze środków europejskich, korzystali przede wszystkim mali i średni przedsiębiorcy, co zresztą jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę specyfikę tego produktu. Generalnie produkty finansowania zwrotnego oferowane z udziałem środków publicznych należy ocenić jako dość dobrze dopasowane do potrzeb przedsiębiorców i redukujące skalę luki finansowej. Nie zawsze natomiast oferowane produkty były skierowane do najbardziej ryzykownych przedsięwzięć. Przykładem może być cześć finansowania w formie pożyczek, z których niekiedy korzystali przedsiębiorcy będący w stanie pozyskać finansowanie bankowe. Sytuacja taka jest jednak związana z brakiem efektywnych mechanizmów podziału ryzyka. Znajomość konkretnych produktów finansowania zwrotnego wśród przedsiębiorców należy oceniać jako dość ograniczoną. Jak się wydaje, dość skuteczne w celu upowszechnienia wiedzy wśród przedsiębiorców wydają się zmasowane i niestety kosztowne akcje promocyjne. Znajomość poprawiłoby też z całą pewnością utworzenie dostępnej internetowo bazy danych instrumentów finansowania zwrotnego, oferowanych z udziałem środków publicznych, a być może też jednolita identyfikacja instytucji je oferujących. Istotne znaczenie ma też z całą pewnością uproszczenie procedur i brak ewentualnej konkurencji instrumentów bezzwrotnych. Ważnym obszarem, z punktu widzenia sposobu upowszechniania instrumentów zwrotnych, są też motywacje pośredników finansowych, związane z realizacją projektów, finansowanych ze środków publicznych. Istotną rolę odgrywają z całą pewnością bodźce finansowe (np. stosowany w Inicjatywie JEREMIE mechanizm tzw. zachęt). Niestety, limity finansowania kosztów zarządzania zbyt nisko premiują udzielanie pracochłonnego, a jednocześnie bardzo istotnego, finansowania o niewielkich wartościach, przez co staje się ono mało opłacalne. Istotnym problemem jest też regionalizacja wsparcia, szczególnie z punktu widzenia sektora bankowego. Kwestia ta jest poważnym wyzwaniem pod kątem kolejnej perspektywy finansowej. W przypadku wsparcia oferowanego ze środków regionalnych programów operacyjnych pewnym problemem była też niejasność, w jakim stopniu finansowanie może 6

7 być przeznaczone na cele obrotowe w tej sferze zresztą stanowisko Komisji Europejskiej stopniowo ewoluowało. Generalnie wpływ środków publicznych na dostępność finansowania zwrotnego należy ocenić dość pozytywnie, choć nie zawsze dostępne są pełne i wiarygodne dane. W największym stopniu wsparcie publiczne odegrało pozytywną rolę w poszerzeniu oferty finansowania kapitałowego, szczególnie seed capital oraz w dostępie do finansowania dłużnego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (oferta wybranych funduszy pożyczkowych). W przypadku poszczególnych instrumentów można też wskazać na pojawienie się w różnej skali efektów mnożnikowych. Efekty te w największej skali występują w przypadku reporęczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE oraz działalności Krajowego Funduszu Kapitałowego. W badaniu nie stwierdzono występowania na większa skalę konkurencji pomiędzy instrumentami finansowanymi ze środków publicznych a instrumentami komercyjnymi; na bardzo niewielką skalę problem mógł występować w przypadku niektórych funduszy pożyczkowych, udzielających pożyczek o relatywnie dużej wartości, jednak był on słabo odczuwany przez banki wobec wielkiej dysproporcji wielkości obu sektorów. Dość poważnym problemem i niestety nadal niesatysfakcjonująco rozwiązanym, pozostaje kwestia trwałości instrumentów finansowych i monitorowania ich wyników. Kluczowe jest, aby z jednej strony pośrednik finansowy z góry wiedział, jaki będzie status środków po zrealizowaniu projektu, zaś z drugiej strony, aby istniały mechanizmy pozwalające na okresowe pozostawienie środków najbardziej aktywnym i efektywnym pośrednikom. Problem ten jest częściowo powiązany z brakiem systemu zbierania, analizowania i publikowania danych o wynikach działalności poszczególnych pośredników finansowych, wdrażających instrumenty inżynierii finansowej. Udoskonalenia wymagają też rozwiązania, dotyczące zbierania danych o odbiorcach końcowych finansowania, w celu realizacji badań ewaluacyjnych. Interesującym problemem, który pojawiał się w badaniu była też kwestia poziomu z jakiego powinny być wdrażane poszczególne instrumenty finansowe. Zdaniem autorów raportu działania dotyczące funduszy kapitałowych powinny być wdrażane, tak jak obecnie, z poziomu centralnego. Pozostałe instrumenty mogą być wdrażane zarówno z poziomu centralnego, jak i regionalnego, przy czym warto pamiętać, że wdrażanie z poziomu regionalnego może spowodować, że uczestnictwem we wdrażaniu nie będą zainteresowane banki sieciowe. Dodatkowo, w przypadku wdrażania z poziomu regionalnego szczebel centralny powinien odgrywać znacznie silniejszą, niż obecnie, rolę wspierająco- koordynującą. Na obecnym etapie trudno jest precyzyjnie ocenić efektywność wsparcia instrumentów inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JEREMIE w porównaniu do wsparcia w formule quasi grantowej (zwanej też formułą JEREMIE bez funduszu powierniczego). Efekty wydają się być stosunkowo zbliżone, można jednak przyjąć, że w miarę zbliżania się do końca realizacji projektów nieco korzystniej będzie oceniane wsparcie w ramach JEREMIE, także dzięki zastosowaniu skutecznego mechanizmu zachęt. Efektywność kosztową poszczególnych instrumentów należy oceniać raczej pozytywnie, choć sytuacja była dość zróżnicowana. Dość korzystnie wypada pod tym względem Inicjatywa JEREMIE, nieco słabiej Działanie 3.1 PO IG (choć sytuacja jest bardzo zróżnicowana, w zależności od projektodawcy). Na ocenę pod tym względem działalności KFK wydaje się zaś jeszcze za wcześnie. W przypadku wsparcia oferowanego przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe jako dość dyskusyjny należy ocenić fakt, że to sami zarządzający funduszami decydowali na ile udzielane przez ich fundusze pożyczki lub poręczenia będą miały charakter pomocy 7

8 publicznej (tzn. będą bardziej atrakcyjne cenowo dla przedsiębiorców) lub też nie będą taką pomocą i będą miały charakter quasi komercyjny. W przyszłości warto rozważyć, czy tego typu decyzje nie powinny być jednak podejmowane przez dawcę środków, pośrednikom pozostawiając decyzje o precyzyjnym określeniu wielkości oprocentowania i innych opłat. Dość poważnym problemem przy wdrażaniu niektórych instrumentów inżynierii finansowej (szczególnie w ramach RPO) był też problem tzw. podwójnego finansowania, który w przypadku instrumentów zwrotnych polegał na wątpliwościach związanych z (nie)możliwością łączenia finansowania jednego przedsięwzięcia ze środków europejskich w różnych formach. Niejasność pogłębiało niezbyt jasne i coraz bardziej restrykcyjne stanowisko Komisji Europejskiej. Jeżeli zostanie ono podtrzymane, to niestety szereg pośredników finansowych i być może także również przedsiębiorców może mieć z tego tytułu dość poważne problemy. Ważną kwestią byłoby też jasne i racjonalne określenie sankcji za ewentualne wykorzystanie przez przedsiębiorcę otrzymanej pożyczki lub poręczonego ze środków publicznych kredytu na inne, niż uzgodnione cele i dostosowanie do specyfiki finansowania zwrotnego odpowiednich przepisów, dotyczących finansów publicznych. W przypadku finansowania bezzwrotnego oczywisty w takich sytuacjach jest zwrot dotacji z karnymi odsetkami. W przypadku finansowania zwrotnego, gdy środki i tak wracają do pośrednika finansowego, zaprojektowanie racjonalnych i wykonalnych sankcji jest zadaniem niełatwym. Na poziomie pośredników finansowych problemem pozostawały też niejasności związane z obowiązkami podatkowymi. Ponieważ w wielu wypadkach przekazane im środki miały być potencjalnie lub realnie zwrotne, więc często nie było jasne kto i z jakich środków ma regulować zobowiązania podatkowe. Z kolei, jako bariery i wyzwania w rozwoju instrumentów finansowych w przyszłości, należy przede wszystkim wskazać konieczność oddzielenia celów na jakie przeznaczone będą dostępne w danym okresie instrumenty zwrotne i bezzwrotne, aby nie konkurowały one ze sobą rezultat takiej konkurencji jest bowiem dość łatwy do przewidzenia. W niektórych przypadkach należy też położyć nacisk na doskonalenie jakości kadr zarządzających poszczególnymi instrumentami w szczególności dotyczy to mniejszych funduszy kapitałowych. W przypadku niektórych instrumentów istnieje też duża liczba stosunkowo słabych kapitałowo pośredników (np. instrumenty pożyczkowe lub poręczeniowe) rozwiązaniem może być z jednej strony konsolidacja sektora, z drugiej zaś (pożyczki) stymulowanie tworzenia nowych, mocnych funduszy pożyczkowych. Należy też kontynuować nagradzanie (wzorem JEREMIE) najbardziej sprawnych i aktywnych pośredników. Warto też śledzić proces wdrażania Europejskiego Kodeksu Mikropożyczkowego (European Code of Good Conduct in Microfinance Provision); dostosowywanie się polskich funduszy pożyczkowych do jego postanowień służyć powinno ich dalszej profesjonalizacji, a także lepszemu informowaniu i ochronie interesów klientów funduszy. Istotnym elementem badania było też oszacowanie efektu netto dla wsparcia w formie pożyczek, poręczeń i wejść kapitałowych. Do badania efektu netto interwencji publicznej wśród funduszy kapitałowych wyselekcjonowano 36 spółek portfelowych funduszy kapitałowych finansowanych ze środków publicznych (Działania SPO WKP, Działania 3.1 oraz 3.2 PO IG, a także fundusze utworzone ze środków przedakcesyjnych). Do badania wybrano spółki, które udostępniły w Krajowym Rejestrze Sądowym roczne sprawozdania finansowe oraz posiadały sprawozdania dla dwóch lat obrachunkowych od momentu inwestycji funduszu. Jako populację referencyjną wybrano spółki notowane na giełdzie New Connect. Przeprowadzona analiza wykazała, że spółki z grupy referencyjnej są spółkami zdecydowanie większymi, jeżeli weźmiemy pod uwagę realizowane przychody netto ze 8

9 sprzedaży i aktywa, ponadto spółki, których udziałowcem są fundusze kapitałowe są spółkami cechującymi się niższym zyskiem (wyższą stratą) w stosunku do grupy spółek z grupy referencyjnej. Bardzo interesujący jest natomiast fakt, że wartości niematerialne i prawne są wyższe w firmach VC, które więcej inwestują w działalność B+R i są firmami bardziej innowacyjnymi w stosunku do grupy referencyjnej. Warto zauważyć, że ramowe założenia interwencji publicznej są wypełniane spółki portfelowe funduszy VC to spółki na wczesnych etapach rozwoju, które nie mogą finansować swojego rozwoju z innych źródeł, a które realizują inwestycje o charakterze innowacyjnym. W przypadku pożyczek i poręczeń (ze względu na to, że głównymi beneficjentami obu form wsparcia są mikro i małe firmy, w większości nie składające sprawozdań finansowych) oszacowanie było realizowane na podstawie porównania wyników badania CAPI wśród firm korzystających z obu instrumentów z grupą referencyjną, dobrana na zasadzie matchingu. Analizę efektu netto przeprowadzono na próbie 349 przedsiębiorstw korzystających z pożyczek oraz 151 przedsiębiorstwach korzystających z poręczeń w ramach regionalnych programów operacyjnych (łącznie z Inicjatywą JEREMIE). Do każdej z tych prób korzystając z komercyjnych baz danych dobrano równoliczną próbę referencyjną, stosując metodę matchingu. Następnie zbadano poziom czterech zmiennych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, nakładów inwestycyjnych, przychodów ze sprzedaży netto i przeciętnej wielkości zatrudnienia przed i po skorzystaniu z oferty funduszy pożyczkowych lub poręczeniowych. Służyło to zweryfikowaniu hipotez, mówiących o oddziaływaniu udzielonej pożyczki lub poręczenia na te zmienne. Jako technikę analizy wykorzystano metodę regresji difference-indifferences, a parametry modelu szacowano metodą ważonych najmniejszych kwadratów. Wyniki weryfikacji hipotez były zróżnicowane w zależności od typu instrumentu inżynierii finansowej pożyczki globalnej (pożyczki) lub reporęczenia (poręczenia). W przypadku pożyczek stwierdzono, że pozwalają one korzystającym z nich przedsiębiorstwom zwiększyć poziom zadłużenia. Zidentyfikowano również efekt netto polegający na zwiększeniu nakładów inwestycyjnych o średnio ,7 złotych w roku otrzymania pożyczki i średnio ,3 złotych rocznie w dwóch kolejnych latach. Wyniki analizy nie dostarczają jednak potwierdzenia dla hipotezy o wpływie pożyczki na poziom przychodów netto firmy. Nie udało się również wykazać efektu netto w postaci zwiększenia liczby miejsc pracy (zaobserwowany niewielki wzrost zatrudnienia wśród pożyczkobiorców nie był istotny statystycznie). Również poręczenia wpływają na wzrost poziomu zadłużenia ich odbiorców. Wyniki analizy sugerują jednak, że poręczenia nie przyczyniły się do wzrostu poziomu nakładów inwestycyjnych w firmach, które je otrzymały co najwyżej przyspieszyły dokonanie pewnych inwestycji. Nie stwierdzono również istotnego wpływu otrzymanego finansowania na przychody przedsiębiorstwa. Stwierdzono natomiast, że otrzymanie poręczenia sprzyja zwiększeniu zatrudnienia (według dokonanych szacunków, średnio o 1,44 etatu). Najważniejsze wnioski i rekomendacje z badania można podsumować następująco: 1. Bezwzględnie koniecznie jest wprowadzenie klarownych mechanizmów koordynujących projektowanie i wdrażanie instrumentów zwrotnych, zarówno finansowanych ze środków krajowych, jak i europejskich, aby jasne było, jaką rolę powinny one spełniać i aby unikać konkurowania pomiędzy różnymi instrumentami. 2. Znaczna część instrumentów stosowanych w obecnym okresie programowania powinna być kontynuowana, ewentualnie w nieco zmodyfikowanej formie. W przypadku działalności Krajowego Funduszu Kapitałowego należałoby między innymi usprawnić procedury realizacji konkursów ofert, rozwiązać problemy podatkowe związane z funkcjonowaniem KFK i jego funduszy portfelowych, a także premiować w konkursach oferty zakładające udział kapitału prywatnego na poziomie wyższym, niż 50% kapitalizacji funduszu. W przypadku Działania 3.1 PO IG należałoby podnieść wymogi dotyczące zespołów inwestycyjnych, rozważyć 9

10 wprowadzenie rozwiązań motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za inwestycje kapitałowe, a także wdrożyć rozwiązania ograniczające konflikt interesów. W przypadku Inicjatywy JEREMIE należy kontynuować ten mechanizm na poziomie regionalnym, dopuszczając jednak także (szczególnie dla mniejszych regionów) odmienne mechanizmy (np. mechanizm quasi grantowy), wprowadzając również instrumenty wsparcia umożliwiające rozwój skali działania i kapitalizacji pośredników, a także należy rozważyć wprowadzenie ograniczeń w wartości oferowanych produktów finansowych, aby nie powodować konkurencji z rynkiem prywatnym. W przypadku kredytu technologicznego należałoby rozważyć wprowadzenie drugiego wariantu wsparcia, w przypadku którego subsydiowaniu podlegałyby raty kapitałowe i odsetkowe, ale wsparcie byłoby powiązane z osiąganiem przychodów, związanych z wdrażaną technologią. 3. W celu znacznej poprawy efektywności wykorzystywania środków przez fundusze poręczeń kredytowych należałoby stworzyć dostępny na terenie całego kraju schemat reporęczeniowy, bazujący na doświadczeniach Inicjatywy JEREMIE oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. 4. W celu zwiększenia atrakcyjności instrumentów zwrotnych, należy dążyć do znacznego ograniczenia zakresu obowiązków (formalnych, informacyjnych, promocyjnych) w przypadku ostatecznych odbiorców, korzystających ze wsparcia zwrotnego w porównaniu do przedsiębiorców, korzystających ze wsparcia bezzwrotnego. 5. Należy jak najszybciej uregulować dalszy status środków przeznaczonych na instrumenty zwrotne w ramach regionalnych programów operacyjnych, aby bezwzględnie unikać sytuacji w której środki przeznaczone na te cele spoczywają bezczynnie na lokatach bankowych, gdyż nie zostały podjęte decyzje co do dalszego ich losu. 6. Należy stworzyć system okresowego zbierania danych o wynikach działalności pożyczkowej/poręczeniowej przez fundusze wspierane ze środków publicznych. Uczestnictwo w takim systemie powinno być warunkiem ubiegania się o kolejne środki publiczne. Analiza wyników działalności funduszy powinna być publikowana w formie corocznego raportu. Brak jest również centralnie dostępnej informacji o instrumentach zwrotnych oferowanych ze środków krajowych i europejskich. Dlatego też należy stworzyć dostępną internetowo centralną bazę danych o instrumentach finansowania zwrotnego, finansowanych ze środków publicznych. 7. W przypadku uruchamiania nowych programów finansowania zwrotnego należałoby koniecznie analizować ich wpływ na dostępne finansowanie komercyjne oraz inne finansowanie zapewniane z udziałem środków publicznych. W szczególności należałoby bezwzględnie unikać wypierania finansowania komercyjnego przez środki publiczne, a także zastępowania starych środków publicznych przez nowe środki publiczne z wyjątkiem sytuacji, w której publiczne środki, którymi dysponują pośrednicy finansowi, obciążone są restrykcjami uniemożliwiającymi ich wykorzystanie na nowe cele. 8. Należy lobbować w celu prawnego dopuszczenia ryczałtowego rozliczania kosztów zarządzania. Aby zminimalizować skalę ewentualnych nadużyć można rozważyć dopuszczenie dwóch alternatywnych mechanizmów rozliczania ryczałtowego i stosowanego obecnie, przy czym w przypadku mechanizmu ryczałtowego udział kosztów zarządzania powinien być minimalnie niższy np. 2% przy rozliczaniu dokumentami księgowymi i 1,6% przy rozliczaniu ryczałtowym. 9. W przypadku utrzymania wdrażania określonych instrumentów inżynierii finansowej z poziomu regionalnego należałoby stworzyć na poziomie centralnym szczegółowe, jednolite zasady ich wdrażania, obejmujące takie kwestie jak ramowy katalog 10

11 kryteriów oceny wniosków, zasady rozliczania kosztów zarządzania (ewentualnie wraz katalogiem wydatków kwalifikowanych, w przypadku braku możliwości rozliczania ryczałtowego), ewentualne poziomy referencyjne wypłaconych poręczeń / wypowiedzianych pożyczek lub kredytów etc. 10. Nowe instrumenty wsparcia w postaci finansowania zwrotnego należy kierować przede wszystkim do firm o utrudnionym dostępie do takiego finansowania, pamiętając jednocześnie, że udzielanie finansowania tego typu podmiotom jest związane z ponadprzeciętnym ryzykiem. Dlatego też należy zapewnić mechanizmy służące odpowiedniemu podziałowi ryzyka pomiędzy instytucję publiczną, pośrednika finansowego i klienta. Wyjątkiem od powyższej zasady mogą być instrumenty łączące cechy finansowania zwrotnego i bezzwrotnego (np. kredyt technologiczny, kredyty i pożyczki podlegające częściowemu umorzeniu lub z subsydiowanym oprocentowaniem). W przypadku takich instrumentów powinny one być oferowane we współpracy także z sektorem komercyjnym. 11. Należy prowadzić działania zmierzające do tego, aby rozwiązania przyjęte na poziomie europejskim na nowy okres programowania, dotyczące statusu środków po zakończeniu realizacji projektów były klarowne i precyzyjne. W stosunku do środków pochodzących z obecnego okresu programowania należy zaproponować zasady ich wykorzystywania po zakończeniu realizacji projektów, aby nie dochodziło do przestojów w wykorzystywaniu przekazanych środków i przypisać odpowiedzialność (wraz z niewielkim budżetem) za monitorowanie osiąganych wyników. 11

12 Summary The Evaluation of the implementation of financial engineering instruments under NSRF study was conducted at the request of the Ministry of Regional Development by a consortium of companies, i.e. Policy & Action Group Uniconsult and Taylor Economics from August 2012 to March The primary objective of the study was to evaluate the implementation of financial engineering instruments within the framework of the Operational Programme Innovative Economy, Regional Operational Programmes and the Operational Programme Development of Eastern Poland and to build a map of financial engineering instruments and other repayable financial instruments, supported from the public funds in Poland. The study also aimed to develop technical contents to prepare a distribution scheme and to decide how to distribute support within the structural funds perspective between measures based on repayable and non-repayable financing. The methodology of the study comprised a wide range of qualitative and quantitative methods, in particular a broad desk research (domestic and foreign data), approx. 90 individual interviews with the representatives of public administration bodies, entrepreneurs, financial intermediaries, beneficiaries implementing repayable financial instruments and experts. Within the scope of the study 6 focused group interviews (FGI) were held with entrepreneurs, who had been granted repayable and non-repayable assistance, 1098 computer assisted personal interviews with entrepreneurs benefiting from various forms of repayable instruments supported from the public funds and 500 CAPIs with entrepreneurs exercising no support under financial engineering instruments and comprising a control group for the interviewed borrowers and guarantee beneficiaries (this element of the study was to help evaluate the net effect of support in the form of guarantees and loans). Key repayable instruments offered under public aid in Poland included and include: loans for SMEs offered through a network of loan funds, guarantees securing risk (on the side of the financial intermediary) due to the fact that the entrepreneur is granted a base instrument (e.g. loan, credit facility), loans oriented on financing technology transfer offered mainly under the Technological Loan Fund, equity to finance start-up phase of businesses (mainly seed capital funds), equity, venture capital to finance the development and expansion phase. Moreover, on a considerable scale loans are offered from the national funds to farmers. In selected regions the JESSICA initiative is implemented, oriented on the development of urban areas. Various repayable financing products feature a diverse character and are targeted at different clients. Basic products are described below. There are more than 70 loan funds operating in Poland on a local, regional and supraregional scale, which utilise public funds. Final beneficiaries of the loans granted by those funds include in particular micro-entrepreneurs, mainly conducting service and trade activities. The characteristic feature of the loan funds in Poland is the relatively modest product range, which stems mainly from the small size of a majority of funds, above-average risk relating to new instruments and from time to time formal restrictions imposed by the institutions providing financial resources, in relation to - for example - admissible categories of borrowers. Loans are granted both on a commercial basis and as state aid in the form of de minimis aid or (seldom) in the form of regional investment aid. The offer of loan funds is regarded by entrepreneurs as rather attractive, especially in terms of interest rates, swiftness of lending decisions and customer-friendly procedures. 12

ROLA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ

ROLA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ Projekt finansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 ROLA INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu

Raport końcowy. Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu Raport końcowy Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu WYKONAWCA BADANIA: Konsorcjum: PSDB Sp z o.o. ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa oraz Białostocka Fundacja Kształcenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Kutno, grudzieo 2014 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji w perspektywie 2014 2020 w województwie śląskim

Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji w perspektywie 2014 2020 w województwie śląskim e w a l u a c j a ISBN: 978-83-7328-288-9 Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji w perspektywie 2014 2020 w województwie śląskim 3URMHNW QDQVRZDQ\ SU]H] 8QLĊ (XURSHMVNą

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności wdrażania instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach oraz poza inicjatywą JEREMIE

Ocena efektywności wdrażania instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach oraz poza inicjatywą JEREMIE Ocena efektywności wdrażania instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach oraz poza inicjatywą JEREMIE Raport końcowy Opole 19.12.2012 Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Raport końcowy Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Opracował zespół w składzie: Karolina Daszyńska-Żygadło (współpraca)

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim.

Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim. Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowana inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim raport koocowy grudzieo 2012 Projekt zrealizowany dla Wydziału Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.

Raport końcowy. Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. Raport końcowy Badanie ewaluacyjne pt. Ocena wpływu wspartych w RPO WL instrumentów inżynierii finansowej na dostępność źródeł finansowania inwestycji dla przedsiębiorców Opracowanie: Zachodniopomorska

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO RAPORT KOŃCOWY Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim Warszawa, 2013 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu RAPORT KOŃCOWY Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu Poznań, sierpień 2013 BADANIE EWALUACYJNE PN.: WPŁYW WSPARCIA RPO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych raport kon cowy Warszawa, luty 2014 r. Autorzy raportu: Magdalena Andrzejewska Magdalena Ośka Marta

Bardziej szczegółowo

wykorzystano metody i techniki analizy danych: analizę wskaźników, analizę przestrzenną, metodę SWOT. Skala wprowadzania rozwiązań innowacyjnych

wykorzystano metody i techniki analizy danych: analizę wskaźników, analizę przestrzenną, metodę SWOT. Skala wprowadzania rozwiązań innowacyjnych Ocena wpływu dotacji inwestycyjnych na wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wspieranych w ramach schematu 2.1. A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MSP

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r.

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r. Raport w zakresie instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowaniu w procesy innowacyjne na Mazowszu Raport Końcowy Warszawa czerwiec

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Ocena skuteczności działania funduszy poŝyczkowych i poręczeniowych, które otrzymały dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013

Raport końcowy. Ocena skuteczności działania funduszy poŝyczkowych i poręczeniowych, które otrzymały dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 Raport końcowy Ocena skuteczności działania funduszy poŝyczkowych i poręczeniowych, które otrzymały dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2007-2013 Warszawa, Grudzień 2012 www.psdb.com.pl Spis treści Streszczenie...3

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji badania luty - czerwiec 2013 r. Zamawiający. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń

Termin realizacji badania luty - czerwiec 2013 r. Zamawiający. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń Badanie ewaluacyjne Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - Raport końcowy Termin realizacji badania luty -

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04. Fax: + 48 22 492 71 39. wygpsdb@wygpsdb.pl. www.wygpsdb.

Raport końcowy. WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04. Fax: + 48 22 492 71 39. wygpsdb@wygpsdb.pl. www.wygpsdb. Raport końcowy Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Oferta. Raport końcowy

Oferta. Raport końcowy Raport końcowy Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone Autorzy: Małgorzata Leszczyńska Piotr Stronkowski Agnieszka Szczurek

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 RAPORT Z BADANIA Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

RAPORT KOŃCOWY. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 c Ocena skuteczności projektów obejmujących współpracę instytucji B+R i biznesu, w zakresie realizacji transferu wiedzy między sferą nauki i przedsiębiorstw w programach stażowych (Poddziałanie 8.2.1.

Bardziej szczegółowo

nstwic Raport końcowy

nstwic Raport końcowy nstwic Ocena realizacji i i efektów projektów partnerskich i i zintegrowanych w ramach RPO WSL 2007-2013 w kontekście zastosowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w przyszłym okresie programowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Raport Końcowy Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Streszczenie... 8. Abstract...13. Wykaz skrótów...18. 1. Wprowadzenie...19

Streszczenie... 8. Abstract...13. Wykaz skrótów...18. 1. Wprowadzenie...19 Spis treści Streszczenie... 8 Abstract...13 Wykaz skrótów...18 1. Wprowadzenie...19 2. Opis zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywane w badaniu...19 2.1. Koncepcja badania...19 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU

ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Ocena jakości, skuteczności i użyteczności wsparcia z EFS w zakresie kształcenia nauczycieli w ramach Działania 9.4 PO KL Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie:

Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2007-2013 Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Wojciech Pieniążek Jarosław Chojecki Sebastian Pałka Paweł Huras Justyna

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy jako odbiorcy wsparcia w ramach Priorytetu VIII na Warmii i Mazurach

Przedsiębiorcy jako odbiorcy wsparcia w ramach Priorytetu VIII na Warmii i Mazurach Raport końcowy Przedsiębiorcy jako odbiorcy wsparcia w ramach Priorytetu VIII na Warmii i Mazurach 1 Spis treści 1. Streszczenie... 4 2. Summary... 7 3. Wprowadzenie... 10 3.1. WdraŜanie Poddziałania 8.1.1

Bardziej szczegółowo