Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I POST ANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I POST ANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1

2

3

4 Załącznik Nr 1 do ANEKSU Nr 2 z dnia do ZARZĄDZENIA Nr Or.I.120.l Starosty Ostrowieckiego z dnia REGULAMIN PRZYZNA W ANIA OSOBOM BEZROBOTNYM /ABSOLWENTOM CIS,IABSOLEWENTOM KIS DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ROZDZIAŁ I POST ANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin ustanowiono na podstawie: 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 13 czerwca 2013 r. poz.674 z późn.zm), 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z , poz.457). 3. Rozporządzenia MPiPS z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z , poz.846). 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnej (Dz. U. z , poz.456). 5. Rozporządzenia MPiPS z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. z , poz.845). 6. Ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.672 z późn.zm). 7. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 59, poz. 404, z późn.zm.) 8. Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. l 07 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z , str.l ); 9. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 201 Or. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311); 10. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 121) 2 Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: l. Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Ostrowieckiego; 2. Urzędzie - należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy Ostrowcu Świętokrzyskim.; 3. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Ostrowcu Św. działającego z upoważnienia Starosty Powiatu Ostrowieckiego; 4. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,poz. 674 z późn.zm.); 5. Rozporządzeniu -należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z , poz. 457z późno zm.).; 1

5 6. Bezrobotnym oznacza to osobę, o której mowa wart. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn.zm.); 7. Absolwencie Centrum Integracji Społecznej - oznacza to osobę o której mowa wart. 2 pkt. la ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz. U. z 2011 Nr 43, poz. 225 z późno zm.), zwanym dalej "absolwentem CIS"; 8. Absolwencie Klubu Integracji Społecznej - oznacza to osobę o której mowa wart. 2 pkt. 1 b ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz. U. z 2011 Nr 43, poz. 225 z późno zm.), zwanym dalej "absolwentem KIS"; 9. Wnioskodawcy - oznacza bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS który złożył wniosek o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej lub jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; 10. Dotowanym - należy przez to rozumieć osobę, która otrzymała dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków publicznych lub jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; 11. Środkach publicznych - oznacza to środki finansowe Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego; 12. Działalności gospodarczej - oznacza to zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły (ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst jednolity Dz.U.z 2013r. poz. 672); 13. Przeciętnym wynagrodzeniu - należy przez to rozumieć przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1442); 14. Pomocy de minimis - należy przez to rozumieć pomoc przyznawaną zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z , str.l 15. Wniosku - należy przez to rozumieć wniosek osoby bezrobotnej, absolwenta CIS, absolwenta KIS o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej lub jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; 16. Umowie - oznacza to umowę o dofinansowanie zawartą pomiędzy Starostą Ostrowieckim, z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św., a osobą bezrobotną; absolwentem CIS, absolwentem KIS. 17. Komisji - oznacza to Komisję ds. rozpatrywania wniosków w sprawie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, powołaną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Ostrowcu Św.; 18. Kryteriach - należy prze to rozumieć zasady oceniania punktowania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. 19. Członkach rodziny - należy przez to rozumieć: - krewnych w,. linii prostej (osoby pochodzące jedna od drugiej; rozrozma się tu linie wstępnych czyli rodziców, dziadków itd. oraz linię zstępnych czyli dzieci, wnuków itd.), - krewnych w linii bocznej (rodzeństwo, ciotki, wujowie, stryjowie, kuzyni itd.), - powinowatych (krewni małżonka). Linie proste i boczne powinowatych ustala się tak samo jak linie pokrewieństwa. 3 Urząd będzie rozpatrywał wyłącznie kompletne wnioski sporządzone na obowiązujących wzorach dostępnych w siedzibie Urzędu lub na stronie internetowej (www.pupostrowiec.pl). ROZDZIAŁ II W ARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ 4 1. Na podstawie art. 46 ust.1 pkt. 2 ustawy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej i postanowień niniejszego regulaminu, Starosta może z Funduszu Pracy przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS : 2

6 a) dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji oraz doradztwa związanych z podjęciem tej działalności; b) jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; 2. Z upoważnienia Starosty, w zakresie o którym mowa w pkt. l działa Dyrektor. 3. Wysokość przyznanych środków nie może przekroczyć: 6 - krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach ogólnych, 4 - krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni, w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, 3 - krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do istniejącej już spółdzielni socjalnej. 5 Przyznane bezrobotnemu środki z Funduszu Pracy, o których mowa w 4 pkt.l lit. a, b niniejszego regulaminu stanowią pomoc de minims w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z , str. l) i są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami. 6 l. Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być przez Dyrektora uwzględniony w przypadku spełniania przez wnioskodawcę tj.~ osobę uprawnioną do ubiegania się i otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej - zwanych dalej środkami - są osoby bezrobotne, dla których ustalono I lub II profil pomocy (w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach) oraz absolwenci centrum integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS), jeżeli nie pozostają w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, które spełniają łącznie poniższe kryteria: a) nieotrzymania bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, b) nieposiadania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadaniaprzedłożenie oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, c) nieprowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, d) nieposiadania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej; w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, e) niepodejmowania zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, f) w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku niebycia karanym za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późno zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późno zm.), g) zobowiązania się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania, h) niezłożenia wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, i) w okresie 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku: nieodmówienia bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa wart. 62a ustawy, nieprzerwania z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa wart. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, 3

7 po skierowaniu podjęcia szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, prace społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, j) spełnienia warunków, o których mowa w 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U z 2012r., poz. 457 z póżn.zm.), oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia r. w sprawie stosowania art.107i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z , str. l ), k) dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nie wcześniej niż, po dniu zawarcia umowy z PUP oraz otrzymaniu środków, l) wykorzystania przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem, ł) niedokonania zakupu sprzętu, rzeczy używanych, które kiedykolwiek zostały zakupione ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego, m) oświadczenia o nieposiadaniu obciążeń komorniczych, n) oświadczenia o poinformowaniu o konieczności dokonania zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego (zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz.1054) podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania. o) zapoznania się z treścią Regulaminu przyznawania bezrobotnym, absolwentom CIS lub absolwentom KI$, dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, p) wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. moich danych osobowych dla celów związanych z rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie (zgodnie z Ustawą z dnia r o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. z2002rnr 101, poz.926, zpóźn. zm.) 7 1. Dofinansowania, o których mowa w 4 nie mogą być przeznaczone na: pomoc przyznawaną w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000, pomoc przyznawaną w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu, pomoc przyznawaną w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach: kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą, kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przyznania w części lub w całości producentom surowców, pomoc przyznawaną na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzw. pomoc bezpośrednio związaną z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej, pomoc uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy, pomoc przyznawaną przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą z rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002, pomoc na nabywanie pojazdów przeznaczonych do drogowego transportu towarowego, w przypadku działalności w zakresie drogowego transportu towarowego, pomoc przyznawaną podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji, zakup sprzętu, rzeczy, towarów od członków rodziny Wnioskodawcy, zakup sprzętu, rzeczy używanych, które kiedykolwiek zostały zakupione ze środków publicznych, zakup samochodu dostawczego lub osobowego w części przekraczającej 30 kwoty wnioskowanych środków, wydatki związane z reklamą, w części przekraczającej 5 wnioskowanej kwoty, zakup środków obrotowych, w części przekraczającej 50 wnioskowanej kwoty, wydatki związane z przeprowadzeniem remontu, w części przekraczającej 20 wnioskowanej kwoty, 4

8 wydatki związane z kosztami pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem działalności gospodarczej, nie mogą przekroczyć 10 wnioskowanej kwoty, sfinansowanie kosztów dostarczenia zakupu np. koszty przesyłki, transportu oraz usług niezwiązanych ściśle z przedmiotem zakupu, przejęcie funkcjonującej firmy (przez przejęcie rozumie się sytuację, w której nastąpi odkupienie środków trwałych lub obrotowych od podmiotu, o którym mowa powyżej oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu). ROZDZIAŁ III TRYB PRZYZNA W ANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 8 l. Bezrobotny absolwent CIS, absolwent KIS zamierzający podjąć działalność gospodarczą lub założyć albo przystąpić do spółdzielni socjalnej składa w Urzędzie wniosek o dofinansowanie (jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej) o którym mowa w 2 pkt.15 mniejszego regulaminu, wraz z odpowiednimi załącznikami. Wniosek powinien zawierać: l) imię i nazwisko bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS; 2) adres miejsca zamieszkania bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS i adres siedziby spółdzielni socjalnej; 3) numer PESEL bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS; 4) kwotę wnioskowanego dofinansowania, środków; 5) rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS; lub zakładana spółdzielnia socjalna; 6) symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD); 7) kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej (założenie lub przystąpieniem do spółdzielni socjalnej) oraz źródła ich finansowania; 8) szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczanych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, lub wkład do spółdzielni socjalnej, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej lub wkład do spółdzielni socjalnej; 9) oświadczenie założycieli spółdzielni socjalnej o wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem środków FP przyznanych na założenie spółdzielni socjalnej, które będą wniesione przez członków spółdzielni socjalnej. 10) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania, 11) podpis bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS. 9 l. Wnioski o dofinansowanie (jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej) rozpatruje Komisja, biorąc pod uwagę obowiązujące "Kryteria przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. 2. Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS, Komisja dokonuje wnikliwej analizy każdego wniosku biorąc pod uwagę zasadność przyznania środków wnioskodawcy, zgodność formalną wniosku z wymogami rozporządzenia, zdolność wnioskodawcy do właściwego wykorzystania przyznanych środków, zdolność zabezpieczenia zwrotu środków w przypadku naruszenia warunków umowy oraz dokonuje punktowej oceny wniosku zgodnie z przyjętymi kryteriami. Preferowane będą wnioski : o charakterze produkcyjnym, usług specjalistycznych - po analizie zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy, w tym nasycenie rynku określonymi rodzajami działalności; rokującej tworzenie dodatkowych miejsc pracy i prowadzenie działalności przez okres powyżej 12 miesięcy; osób posiadających odpowiednie przygotowanie merytoryczne (wykształcenie lub doświadczenie zawodowe) do prowadzenia zamierzonej działalności potwierdzone stosownym dokumentem;

9 5

10 osób planujących prowadzenie działalności gospodarczej, których siedziba znajduje się na terenie powiatu ostrowieckiego; osób posiadających czasowe zameldowanie na terenie działania Urzędu, obejmujące okres co najmniej 2 lata od złożenia wniosku; mające zabezpieczenie zwrotu przyznanego dofinansowania w formie weksla z poręczeniem wekslowym (aval) lub blokady rachunku bankowego; z udziałem wkładu własnego w planowane przedsięwzięcie. W ramach wnioskowanych środków dofinansowanie może być przeznaczone na zakup: środków trwałych, maszyn, urządzeń, narzędzi, materiałów po przedstawieniu celowości zakupów w ramach wnioskowanych środków. Wnioski nie spełniające powyższych kryteriów mogą być rozpatrzone tylko w przypadku nie złożenia wniosków w preferowanych kierunkach działalności gospodarczej w ilości wyczerpującej limit środków finansowych na dany kwartał O przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania (jednorazowych środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej) Urząd powiadamia Wnioskodawcę w formie pisemnej, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od złożenia kompletnego wniosku i innych dokumentów niezbędnych do jego rozpatrzenia. 2. W przypadku odmowy Urząd uzasadni przyczynę odmowy przyznania dofinansowania. 3. Odmowa przyznania dofinansowania nie podlega zaskarżeniu. 11 W uzasadnionych przypadkach dane przedstawione we wniosku mogą podlegać sprawdzeniu w miejscu wskazanym do prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest obowiązany udostępnić żądane dokumenty oraz udzielić innej niezbędnej pomocy pracownikom Urzędu. ROZDZIAŁ IV UMOWA O DOFINANSOWANIE Zawarcie umowy o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w 2 pkt.16 niniejszego regulaminu, następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli obu stron, wyrażonego złożeniem podpisów przez osoby upoważnione do takiej czynności. 2. Umowa winna zawierać przede wszystkim zobowiązanie Dotowanego do: a) faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, b)zgłoszenia rozpoczęcia działalności gospodarczej do właściwego terytorialnie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie 14 dni od daty jej rozpoczęcia. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej wynikająca z zaświadczenia potwierdzającego dokonanie rejestracji działalności gospodarczej we właściwym rejestrze oraz daty zgłoszenia jej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych muszą być spójne. Dokumentami potwierdzającymi dopełnienie obowiązków określonych w ust. 2 lit.a i b są: zaświadczenie potwierdzające dokonanie rejestracji działalności gospodarczej we właściwym rejestrze lub dokument potwierdzający dokonanie rejestracji w CElDG - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru REGON lub dokument potwierdzający nadanie numeru REGON na podstawie rejestracji dokonanej w CEIDG, zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub deklaracja zgłoszeniowa do Zakładu Usług Społecznych tj. ZUS ZUA, c) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 nuesięcy (bycia członkiem spółdzielni socjalnej), co oznacza faktyczne, nieprzerwalne prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 m-cy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej ( założenia lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej) zgodnie z profilem, na który udzielono dofinansowania. Do okresu tego zalicza się przerwy w jej prowadzeniu spowodowane chorobą lub korzystaniem ze świadczenia rehabilitacyjnego; d) wydatkowania zgodnie z wnioskiem udzielonego dofinansowania (jednorazowych środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej) w termmie od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte 6

11 w specyfikacji do dwóch rmesręcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, (dopuszcza się zmiany w zaproponowanych cenach jednostkowych poszczególnych pozycji specyfikacji, w wysokości nieprzekraczającej 10 pierwotnej ceny, z zastrzeżeniem zachowania progów na zakup samochodu, towaru handlowego, reklamę, remont, koszty pomocy prawnej, konsultacji oraz doradztwa), e) wszelkie zmiany w zakupach, a także wahania cenowe, przekraczające 10 proponowanej ceny, wymagają ze strony Dotowanego wniosku o wyrażenie przez Dyrektora zgody na proponowane zmiany. Wniosek winien być złożony w Urzędzie przed dokonaniem zakupu, f) złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych otrzymanego dofinansowania (jednorazowych środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej), w terminie od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w szczegółowej specyfikacji do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej według "Wniosku o rozliczenie dofinansowania przyznanego na podjęcie działalności", g)utrzymania przez okres obowiązywania umowy wyposażenia zakupionego w ramach udzielonego dofinansowania, zgodnie ze specyfikacją wydatków, h) niepodejmowania zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności oraz niezawieszania prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy jej prowadzenia, i) zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty, dofinansowania (jednorazowych środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej) wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania dofinansowania, w przypadku: wykorzystania otrzymanego dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacji, o pomocy de minimis o których mowa w art.37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 opostępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 Nr 59,poz.404 z późniejszymi zmianami. naruszenia innych warunków umowy, j) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia II marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie: określonym w umowie o dofinansowanie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu - w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS - w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. W przypadku gdy bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej nie ma prawa do odliczenia w/w podatku, a prawo to uzyska w terminie późniejszym (w tym również po zakończeniu umowy), ma obowiązek o tym fakcie poinformować Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. i dokonać zwrotu równowartości odzyskanego podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej pomocy w terminie do 14 dni od odzyskania tego podatku. k) zwrotu środków z powodu niewydatkowania pełnej otrzymanej kwoty, bez wezwania, w terminie do dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, założenia lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej, I) przedstawienia na żądanie Urzędu informacji i złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących sposobu wykorzystania środków, 7

12 ł) w przypadku niezachowania terminu o którym mowa w 12 pkt. 2 lit. k, Powiatowy Urząd Pracy wzywa Dotowanego do zwrotu niewykorzystanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, ł) udostępniania PUP niezbędnych dokumentów i udzielania właściwych i rzetelnych informacji oraz wyjaśnień na temat prowadzonej działalności, n) przedstawienia, niezwłocznie po upływie 12 m-cy faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej, zaświadczeń: ~ z Urzędu Skarbowego zawierającego informacje, jak niżej: data rozpoczęcia działalności gospodarczej, czy działalność prowadzona jest nadal, ~ z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącego podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku działalności rolniczej decyzję Prezesa Kasy Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego ). 3. Dyrektor może przedłużyć terminy wynikające z umowy, w przypadku gdy za ich przedłużeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od Dotowanego. Niniejsze wymaga uzasadnienia i udokumentowania. 4. Realizacja umowy następuje w drodze przekazania Dotowanemu środków na wskazany rachunek bankowy. 5. Dotowany zobowiązany jest do niezwłocznego doręczenia wymaganych odrębnymi przepisami pozwoleń, koncesji, decyzji (np. Powiatowego Inspektora Sanitarnego), których doręczenie, z przyczyn niezależnych od dotowanego, nie nastąpiło przed dniem zawarcia umowy o dotację. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor może wydłużyć termin na doręczenie wymaganych koncesji i pozwoleń, gdy zajego wydłużeniem przemawiają względy społeczne, a w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od Dotowanego, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, pod rygorem zwrotu otrzymanych środków. 6. Dotowany może rozszerzyć zakres prowadzonej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem działalności w zakresie transportu drogowego rzeczy oraz działalności związanej z eksportem, pod warunkiem nieprzerwalnego kontynuowania działalności gospodarczej, na którą otrzymał środki FP przez okres 12 miesięcy oraz powiadomienia Urzędu o fakcie rozszerzenia działalności gospodarczej. 7. Dotowany ma obowiązek informowania Urzędu o wszelkich zmianach mających wpływ na niniejszą umowę, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian: a) zmiana dowodu osobistego wnioskodawcy i poręczyciela, b) zmianie miejsca zamieszkania i zameldowania, c) zmiana siedziby i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, d) zmiana w specyfikacji zakupów z otrzymanych środków przed ich dokonaniem, e) wyjazd poza miejsce zamieszkania trwający dłużej niż 30 dni. 8. Zmiana miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wymaga wcześniejszej zgody Dyrektora. 9. Dotowany ma obowiązek przechowywać całość dokumentacji dotyczącej udzielonej pomocy publicznej przez okres 10 lat od dnia jej udzielenia. 10. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. ROZDZIAŁ V ZABEZPIECZENIE ZWROTU PRZYZNANYCH DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 13 l. W celu zabezpieczenia dotrzymania warunków umowy i właściwego wykorzystania przyznanych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS zobowiązany jest przedstawić propozycję odpowiedniego zabezpieczenia. 2. Dopuszczalnymi formami zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków, wraz z należnymi odsetkami ustawowymi, są: a) poręczenie osób trzecich (przez dwie osoby); b) weksel z poręczeniem wekslowym (aval); c) gwarancja bankowa; 8

13

14 d) zastaw na prawach lub rzeczach e) blokada rachunku bankowego; f) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika; 3. Preferowaną forma zabezpieczenia środków jest weksel z poręczeniem wekslowym (aval) lub blokada środków na rachunku bankowym. 4. Ostateczną decyzję dotyczącą zaproponowanej formy zabezpieczenia zwrotu środków, podejmuje Dyrektor W przyjętym zabezpieczeniu, o którym mowa w l3 pkt. 2 lit. a, poręczyciele winni legitymować się stałym zatrudnieniem lub zatrudnieniem na czas określony nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy o dotację, w zakładach pracy, w których nie toczy się postępowanie likwidacyjne ani upadłościowe, i osiągać wynagrodzenie miesięczne nie niższe niż 2 000,00 zł. brutto lub osiągać dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, na takim samym poziomie. 2. Wśród 2 poręczycieli dopuszcza się jednego poręczyciela, który jest rencistą lub emerytem, pod warunkiem nie przekroczenia przez niego 70 roku życia oraz przyznaniu świadczenia na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy. 3. W przypadku, gdy poręczyciel pozostaje w związku małżeńskim (we wspólności majątkowej), wymagana jest zgoda współmałżonka poręczyciela na poręczenie dotacji. 4. Poręczycielem nie może być: a) współmałżonek wnioskodawcy, chyba że pomiędzy małżonkami ustanowiona została rozdzielność majątkowa, b) osoba przeciwko której toczy się postępowanie egzekucyjne lub która zobowiązana jest do zapłaty kwot pieniężnych zasądzonych wyrokami sądowymi lub ustalonych decyzjami administracyjnymi, z wyjątkiem prawidłowo opłacanych świadczeń alimentacyjnych, c) osoba, która udzieliła już poręczenia na niezakończone umowy dotyczące uzyskania środków będących w dyspozycji urzędu (dotacje, refundacje), d) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - rozliczająca się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej lub ryczałtu. 5. W przypadku poręczyciela pozostającego w zatrudnieniu wymaganym dokumentem jest własnoręcznie wypełnione oświadczenie o uzyskiwanych dochodach, na druku Urzędu. Poręczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej wart. 233 l ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, prawdziwość informacji zawartych w w/w oświadczeniu. 6. W przypadku poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą wymaganymi dokumentami są: a) własnoręcznie wypełnione oświadczenie o uzyskiwanych dochodach, na druku Urzędu. Poręczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej wart. 233 l ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, prawdziwość informacji zawartych w w/w oświadczeniu, b) zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami, c)dokument stanowiący podstawę prawną funkcjonowania firmy lub dokument potwierdzający dokonanie rejestracji w CEIDG lub wskazanie danych (nr REGON, NIP) umożliwiających samodzielne wyszukanie przez Urząd niezbędnych danych z rejestru; 7. W przypadku poręczyciela będącego emerytem lub rencistą wymaganymi dokumentami są: a) własnoręcznie wypełnione oświadczenie o uzyskiwanych dochodach, na druku Urzędu. Poręczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej wart. 233 l ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, prawdziwość informacji zawartych w w/w oświadczeniu. 8. W przypadku poręczyciela prowadzącego działalność rolniczą zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości obrotów w poprzednim roku podatkowym, a rolnicy nie będący płatnikami podatku V AT - zaświadczenie o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z l ha przeliczeniowego wystawione przez właściwy urząd gminy. 9. W przypadku poręczyciela prowadzącego dział specjalny produkcji rolnej- zaświadczenie o wysokości dochodu za poprzedni rok lub ewentualnie decyzja w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, w której uwzględniony został szacunkowy dochód roczny. 10. W przypadku, gdy poręczyciel: a) jest wdową/wdowcem, kopia aktu zgonu współmałżonka, 9

15 b) jest rozwiedziony, kopia wyroku sądowego lub zupełnego odpisu aktu rozwiązanego małżeństwa, c) jest w separacji ustawowej, kopia wyroku sądowego, d)jeżeli pozostaje w rozdzielności, kopia aktu notarialnego albo wyroku sądowego. Ewentualne poręczenia osób, które nie spełniają w/w warunków, będą rozpatrywane indywidualnie przez Dyrektora. W przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w 13 pkt.2 lit. f Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć Oświadczenie Majątkowe, na druku Urzędu. Wybór aktu notarialnego jest możliwy pod warunkiem posiadania majątku o wartości minimum zł. Koszty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków ponosi Dotowany. ROZDZIAŁ VI ROZLICZENIE OTRZYMANEGO DOFINANSOWANIA ORAZ ZASADY WYPOWIADANIA UMOWY ", 15 l. W celu rozliczenia otrzymanego dofinansowania Dotowany powinien przedłożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy: a) rozliczenie zawierające zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w szczegółowej specyfikacji. W rozliczeniu muszą być wykazane kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, musi ono również zawierać informację, czy Dotowanemu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego. b) dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków tj. kserokopie faktur, rachunków oraz umów kupna - sprzedaży wraz z potwierdzeniem opłacenia podatku od czynności cywilno-prawnych (oryginały do wglądu); 2. Każda faktura, rachunek, umowa kupna sprzedaży musi również obligatoryjnie zawierać imię i nazwisko Dotowanego. 3. Faktura lub rachunek płacone gotówką muszą zawierać adnotację "zapłacono". 4. W przypadku dokonywania płatności w formie innej niż gotówkowa, dotowany zobligowany jest do doręczenia, razem z fakturą, niżej wymienionych dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty: a) w przypadku płatności kartą - wyciąg z rachunku dotowanego, b) w przypadku przelewu - wyciąg z rachunku dotowanego, c) w przypadku płatności za pobraniem - list przewozowy lub oświadczenie o dokonaniu zapłaty za przesyłkę z podaniem daty zapłaty. 5. Niedopuszczalne jest dokonywanie zakupów i zapłata poprzez osoby trzecie (płatności kartą i dokonywanie przelewów z rachunków osób trzecich). 6. Niedopuszczalne jest dokonywanie zakupów sprzętu, rzeczy, towarów od członków rodziny dotowanego. 7. W przypadku zakupu urządzeń posiadających numery fabryczne winny one być wskazane na fakturze lub umowie kupna-sprzedaży (dotyczy również rzeczy używanych). 8. Zakup rzeczy używanych, jest dopuszczony tylko w sytuacji gdy został uwzględniony we wniosku. Samowolne dokonanie zakupu rzeczy używanych, bez wcześniejszego zaznaczenia, będzie skutkowało nieuznaniem zakupu oraz zwrotem kwoty wydatkowanej na ten zakup. 9. Nie dopuszcza się zakupu rzeczy używanych, których zakup kiedykolwiek sfinansowany był ze środków publicznych. 10. Nie dopuszcza się dokonywania zakupów na umowę kupna - sprzedaży przedmiotów o wartości poniżej 1.000,00 zł 11. W przypadku zakupu samochodu Dotowany zobowiązany jest dołączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego. 12. Rzeczy zakupione przez Dotowanego w ramach środków otrzymanych na podjęcie działalności nie mogą stanowić współwłasności z inną osobą lub podmiotem. 13. W przypadku zakupu rzeczy używanych Dotowany do rozliczenia winien przedłożyć deklarację pochodzenia sprzętu potwierdzającą, że przedmiot zakupu nie został nabyty przez sprzedającego ze środków publicznych. 14.Urząd dopuszcza dokonywanie zakupów w walucie obcej pod warunkiem uwzględnienia tej sytuacji we wniosku oraz uzyskania zgody Dyrektora. W przypadku dokumentu 10

16 sporządzonego w obcym języku wymagane jest przedstawienie tłumaczenia biegłego przysięgłego Urzędowi przysługuje w każdym czasie obowiązywania umowy prawo kontroli: a) prawidłowości wykorzystania środków, b) prowadzenia działalności gospodarczej. 2. Dotowany jest zobowiązany do poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji warunków umowy przez uprawnione organa kontroli W przypadku: a) niewywiązania się przez Dotowanego z któregokolwiek warunku umowy, b) uniemożliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia upoważnionym pracownikom Urzędu kontroli wykorzystania środków i prowadzenia działalności gospodarczej, c) ujawnienia, iż przedstawione dokumenty nie odpowiadają stanowi faktycznemu, d) zlikwidowania, wykreślenia oraz zmiany rodzaju działalności gospodarczej lub zaprzestania prowadzenia działalności, na którą udzielono dotacji, Dyrektor wypowiada umowę. 2. Z chwilą wypowiedzenia umowy, Dyrektor wzywa Dotowanego do zwrotu przyznanych środków. Dotowany zobowiązany jest w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty do zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia wypłaty środków. 18 W przypadku śmierci Dotowanego w okresie od dnia zawarcia umowy o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej do upływu 12 miesięcy prowadzenia tej działalności, Urząd dochodzi zwrotu wypłaconych środków w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych. ROZDZIAŁ VII POST ANOWIENIA KOŃCOWE 19 Umowę o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Dotowany, dwa wraz z innymi dokumentami przechowywane są w siedzibie Urzędu. 20 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy aktów prawnych powołanych na wstępie. 21 Spory wynikające z umowy rozstrzygają sądy właściwe dla siedziby Urzędu. 22 Wszelkie zmiany postanowień niniejszego regulaminu mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej. Ustalenia regulaminu dokonuje Starosta, po przedłożeniu propozycji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Ostrowcu Św. 23 Niniejszy regulamin ma również zastosowania do osób bezrobotnych zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnych lub przystąpieniem do istniejącej spółdzielni socjalnej, z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnej (Dz. U. z , poz. 456z późn.zm). Załączniki: 11 Karta oceny formalnej 2/ Karta oceny merytorycznej DYREKT9RJURZĘDU V6!yyP/; mgr j. Jerzy S rpnicki 11

17 Załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej KART A OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Numer sprawy Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko) Data ostatniej rejestracji w PUP KRYTERIA OCENY FORMALNEJ TAK NIE UWAGI Wnioskodawca w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku: ~ nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lu innej form pomocy określonej w ustawie oraz udziału b w działaniach y w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, ~ nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działa udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja nia, i Integracja, o którym mowa wart. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, ~ po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie. Wnioskodawca nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej Wnioskodawca me posia WpISU do ewidencji da działalności gospodarczej, a w przypadku Jego posiadania - przedłożył oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzaj ących dzień złożenia wniosku Wniosek wypełniony jest na właściwym druku; Wniosek jest wypełniony czytelnie; Wniosek zawiera wszystkie strony; Wniosek jest podpisany przez wnioskodawcę; Wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki: WNIOSEK: D SPEŁNIA WYMOGI FORMALNE D NIE SPEŁNIA WYMOGÓW FORMALNYCH data i podpis osoby sprawdzającej 1 2

18 Załącznik nr 2 do regulaminu przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej Numer sprawy Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko) KART A OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rodzaj działalności Wnioskowana kwota dofinansowania Komisja w składzie: Małgorzata Stafijowska Ryszard Bąbel Joanna Łakomiec Mieczysław Libuda Władysław Glegoła PUP - Przewodnicząca PUP - członek Komisji przedstawiciel Starostwa przedstawiciel Starostwa przedstawiciel Powiatowej Rady Zatrudnienia LP Rodzaj kryterium Możliwa Przyznana Uwagi punktacja punktacja Planowana lokalizacja 1 (siedziba i miejsce wykonywania działalności): na terenie powiatu ostrowieckiego l pkt poza powiatem ostrowieckim O pkt 2 Rodzaj działalności gospodarczej: 4 pkt produkcyjna usługowa (z wyłączeniem handlu), 3 pkt biurowa 2 pkt handel l pkt Stopień przygotowania planowanej działalności gospodarczej: wkład własny finansowy (gotówka, pożyczka, kredyt, darowizna itp., posiadane urządzenia, maszyny, 3 materiały, środki transportu itp., umowy przedwstępne, deklaracje współpracy, listy intencyjne, pozwolenia, koncesje itp., potwierdzone w formie pisemnej wstępne umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, własny lokal, Posiadanie predyspozycji do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej: 4 wykształcenie, doświadczenie zawodowe, szkolenia, kursy, brak predyspozycji 5 Spójność planowanych zakupów z rodzajem działalności gospodarczej 0-4 pkt 2 pkt l pkt O pkt 0-3 pkt 13

19 Proponowana forma zabezpieczenia: blokada środków na rachunku bankowym, gwarancja bankowa 6 poręczenie cywilne, weksel z poręczeniem zastaw na prawach lub rzeczach, akt notarialny o poddaniu się egzekucji 3 pkt 2 pkt l pkt Ogólna ocena planowanej działalności: innowacyjność, pomysł, czas pozostawania w ewidencji 7 bezrobotnych (długotrwale 0-3 pkt bezrobotny) przewidywane zatrudnienie w okresie pierwszych 12 miesięcy Liczba punktów Minimalna liczba punktów jaką trzeba uzyskać, aby wniosek został pozytywnie 20 pkt 11 pkt rozpatrzony Proponowana kwota dotacji.... Uzasadnienie (w przypadku negatywnej oceny wniosku) Ostrowiec Św., dnia Podpisy członków Komisji: l... ;

20 REGULAMIN Załącznik Nr 2 do ANEKSU Nr 2 z dnia do ZARZĄDZENIA Nr Or.I Starosty Ostrowieckiego z dnia W sprawie przyznawania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, zwanej dalej "refundacją", orazform zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej jej przyznania, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Św. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Oz.u. z 2013r, poz.674 z późno zm.); 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 20 12r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Oz.U. z 2012r., poz.457, zm. OZ.U. z 2014r., poz. 846); 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Oz.u. Nr 53, poz.311), 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Oz.U. Nr 53, poz.312), 5. rozporządzenie Komisji (UE) nr z dnia r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z , str.l) ; 6. rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r, w sprawie stosowania art i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Oz.Urz. UE L 352 z , str. 9); 7. Ustawa z dnia r o systemie oświaty (Oz.U. z 2004r Nr 256, poz.2572 z późn.zm.); 8. Ustawa z dnia 15.l1.1984r o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r, poz.1381 z późn.zm.); 9. Ustawa z dnia r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r Nr 177, poz z późno zm.); 10. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej (Oz. U z 2013r, poz.672, z późn.zm.); 11. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz.121); 12. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekstjedn.dz.u z 2013r. poz.267 z późn.zm.); 13. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 106, poz.622). Postanowienia ogólne Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Funduszu - oznacza to środki pochodzące z Funduszu Pracy; 2. Urzędzie - oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św; 3. Dyrektorze - oznacza to Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św; 4. refundacji - oznacza to środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;wniosku - oznacza to wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;

21 5. przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski"; 6. Komisji - oznacza to komisję do spraw opiniowania wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego; 7. umowie - oznacza to umowę zawartą pomiędzy Starostą Ostrowieckim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św., a podmiotem zamierzającym wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego. Prawo do wystąpienia o przyznanie refundacji nie ma charakteru roszczeniowego. Stosunek zobowiązaniowy powstaje dopiero w momencie zawarcia umowy cywilnej pomiędzy beneficjentem pomocy a starostą. Złożenie wniosku o refundację należy rozumieć jako ofertę zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień. Wnioski rozpatruje Komisja, która jest organem opiniodawczym Dyrektora Urzędu, powołanym w celu rozpatrywania i wstępnego opiniowania wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, producentowi rolnemu, niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Komisja składa się z: pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św., przedstawicieli Starostwa Powiatowego i Powiatowej Rady Zatrudnienia w Ostrowcu Św. Prace Komisji są oparte na zasadach: jawności, równego traktowania podmiotów wnioskujących o przyznanie środków, bezstronności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzą i doświadczeniem osób wchodzących w skład Komisji. Warunki przyznawania refundacji: ROZDZIAŁ I l O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może ubiegać się podmiot prowadzący działalność gospodarczą, producent rolny, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła, którzy łącznie spełniają następujące warunki: - siedziba podmiotu,producenta rolnego, niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły, lub miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego znajduje się w powiecie ostrowieckim, - prowadzi działalność gospodarczą, posiada gospodarstwo rolne, a w przypadku przedszkola i szkoły działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o refundację ( do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej), - producent rolny w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku musi zatrudniać w każdym miesiącu co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. - w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o refundację oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji wnioskodawca nie zmniejszył wymiaru czasu pracy i nie rozwiązał stosunku pracy za wypowiedzeniem przez podmiot lub na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników, - nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, F.P i FGŚPr, oraz Funduszu Emerytur Pomostowych, - nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych, - nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, 2

22 - spełnia warunki, określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2012r, poz.457, zm. Dz.U. z 2014r, poz. 846), do otrzymania wnioskowanej refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska lub pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr z dnia r. w sprawie stosowania art. l 07 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z , str.l) ; rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r, w sprawie stosowania art. l 07 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z , str. 9); - nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r Kodeks Karny (Dz.U nr 88 poz.553 z późn.zm.), lub ustawy z dnia r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661, z późn.zm.). Refundacja dokonywana podmiotowi stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z , str. 1) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami. Refundacja dokonywana producentowi rolnemu stanowi pomoc de minimis w sektorze rolnym w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r, w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z , str. 9) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia. Refundacja dokonywana przedszkolu lub szkole stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z , str.1) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia; w przypadku, gdy refundacja jest dokonywana jako wsparcie finansowe z Funduszu Pracy w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - nie stanowi pomocy de minimis. Refundacji nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE) nr z dnia r. w sprawie stosowania art.l07 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z , str.l) w/w pomoc jest przyznawana podmiotom gospodarczym we wszystkich sektorach, z wyjątkiem: o a) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (l); b) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu; c) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach: 3

23 - kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą, - kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców; d) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej; e) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy; f) pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego; Maksymalna przyznana kwota pomocy publicznej de minimis nie może przekroczyć: dowolnemu podmiotowi EUR, w sektorze transportu drogowego towarów EUR, a w sektorze produkcji rolnej EUR - w okresie 3 lat podatkowych. 2 Podmiot zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego składa w Urzędzie wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy refundacji na druku Powiatowego Urzędu Pracy z odpowiednimi załącznikami. Wniosek zawiera następujące informacje: - oznaczenie podmiotu, w tym: REGON, NIP, data rozpoczęcia działalności gospodarczej, PKD, oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, - liczbę stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych, - kalkulację wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania, - wnioskowaną kwotę refundacj i (do 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na 1 stanowisko pracy), - szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bhp..... l wyrnagaruarru ergonornu, - rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanych bezrobotnych, - wymagane kwalifikacje i inne wymagania niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinni spełniać skierowani bezrobotni, - proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji, - inne wyszczególnione we wniosku wymagane oświadczenia, zaświadczenia i informacje. Wniosek o refundację może być uwzględniony, gdy wnioskodawca spełnia łącznie wszystkie warunki wyszczególnione w rozporządzeniu MPiPS z dnia 23 kwietnia 2012r (Dz.U. z 2012r. poz.457, zm. Dz.U. z 2014r, poz. 846), jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a Powiatowy Urząd Pracy dysponuje środkami najego sfinansowanie. Urząd będzie rozpatrywał wyłącznie kompletne wnioski sporządzone na wzorach dostępnych w siedzibie Urzędu lub na stronie internetowej (www.pupostrowiec.pl). Urząd ogłasza terminy naboru wniosków, zamieszczając stosowną informację na własnej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP. 4

24 3 Przy rozpatrywaniu wniosków w sprawie przyznania refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego stosowane będą następujące kryteria: preferowane będą: l) stanowiska pracy tworzone w sektorze produkcyjnym i usługowym; 2) zakup maszyn i urządzeń, a nie zakup samochodów; 3) spójność zakupów z tworzonym stanowiskiem pracy; 4) zakup nowego wyposażenia, a nie używanego; 5) rokowania dotyczące utrzymania refundowanych stanowisk pracy przez okres dłuższy niż 24 m-ce; 6) udział środków własnych w planowanym przedsięwzięciu; 7) współpraca z PUP w okresie ostatnich 12 miesięcy tj. wywiązanie się z poprzednio zawartych umów dot. refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych, prac interwencyjnych, staży; 8) zabezpieczenie środków w formie poręczenia i blokady rachunku bankowego. o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Dyrektor Urzędu powiadamia pracodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z niezbędnymi do jego rozpatrzenia dokumentami, w przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku podaje przyczynę odmowy. 4 1) Umowa zawierana pomiędzy Dyrektorem PUP działającym w imieniu Starosty Ostrowieckiego, a podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, przedszkolem, szkołą, producentem rolnym, w sprawie przyznania refundacji z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zobowiązuje podmiot m.in. do: - zakupu wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w przedmioty i urządzenia zgodnie ze złożoną specyfikacją wydatków stanowiącą załącznik do wniosku, w terminie określonym w umowie, - poinformowania o wyposażeniu stanowiska pracy, celem stwierdzenia przez PUP utworzenie stanowiska pracy, - złożenia w siedzibie Urzędu oferty pracy dotyczącej skierowania osoby bezrobotnej zgodnie z wymaganiami określonymi we wniosku o refundację, - złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy, - zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy, utrzymania przez okres 24 miesięcy miejsc pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją ( do okresu tego nie wlicza się przerw w zatrudnieniu, a czas ich trwania przedłuża okres obowiązywania umowy), - zwrotu równowartości odzyskanego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r Nr 177, poz.l054 z późn.zm.), podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji. - nie zbywania zakupionego w ramach refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przez okres trwania umowy, - pisemnego informowania PUP o zmianach zatrudnienia na refundowanym stanowisku pracy, oraz zmianach mających wpływ na realizację postanowień wynikających z zawartej umowy. 5

25 2) Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest dokonywana przez starostę na wniosek podmiotu po przedłożeniu rozliczenia i udokumentowania kosztów poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie, w terminie do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. Przed dokonaniem refundacji i skierowaniem bezrobotnego upoważniony pracownik Powiatowego Urzędu Pracy stwierdza utworzenie stanowiska pracy, jego wyposażenie lub doposażenie. W ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może być skierowana osoba bezrobotna zakwalifikowana do profilu pomocy II lub III - tylko w ramach programu specjalnego, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 3) Rozliczenie wydatkowanych środków w ramach przyznanej refundacji następuje w kwocie brutto po przedłożeniu następujących dokumentów: - faktur, rachunków, z potwierdzeniem uregulowania płatności, - umowy kupna - sprzedaży wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty podatku od tej umowy. 4) W przypadku zakupu rzeczy używanych Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wartość rynkową nowej rzeczy o identycznych lub podobnych parametrach (np. katalog, oferta e-sklepu itp.). Wartość zakupionej - używanej rzeczy musi być niższa od wartości rynkowej, a jednocześnie przekraczać kwotę zł. Wszelkie zakupy dokonane przez podmiot w ramach przyznanej refundacji pochodzące od członków rodziny tj. wstępnych, zstępnych, teściów, rodzeństwa, osób z którymi wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe są zabronione i nie będą uwzględnione przy rozliczeniu. Do umowy kupna-sprzedaży oraz faktury w przypadku zakupu rzeczy używanej należy dołączyć deklarację pochodzenia sprzętu potwierdzającą, że przedmiot zakupu nie został nabyty przez sprzedającego ze środków publicznych w okresie ostatnich 36 miesięcy. Przy zakupach dokonywanych za granicą niezbędne jest przedłożenie dokumentów przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego. Koszty poniesiona na zakup w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wystawienia dokumentu księgowego stanowiącego rozliczenie. Dyrektor, na wniosek podmiotu, niepublicznego przedszkola, szkoły lub producenta rolnego może uznać za prawidłowo poniesione również wydatki odbiegające od zawartych w specyfikacji, jeżeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę specyfikację wyposażanego lub doposażonego stanowiska pracy. ~. Urząd zastrzega sobie prawo natychmiastowego wypowiedzenia warunków umowy w całości lub w części w razie: - niedotrzymania zobowiązań o których mowa w 4 pkt.l), - złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, zaświadczeń i informacji dołączonych do wniosku o refundację, - naruszenia innych warunków umowy. W przypadku naruszenia warunków umowy i jej wypowiedzenia wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu środków wraz z odsetkami ustawowymi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania wystawionego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św. Zwrot całości przyznanej refundacji z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków następuje w przypadku: a) złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, zaświadczeń i informacji o których mowa w 2, 5 6

26 - : b) naruszenia innych warunków umowy; Zwrot przyznanej refundacji z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach, następuje w przypadku nie zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 m-cy lub nie utrzymania przez okres 24 m-cy miejsc pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją. 6 Formami zabezpieczenia zwrotu środków Funduszu Pracy mogą być: l. weksel z poręczeniem wekslowym (aval), 2. gwarancja bankowa 3. blokada rachunku bankowego. 4. akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika na rzecz Powiatu Ostrowieckiego- - Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św. W przypadku zabezpieczenia w formie poręczenia: - w przypadku refundacji na wyposażenie lub doposażenie 1 stanowiska pracy 2 poręczycieli; - w przypadku refundacji na wyposażenie lub doposażenie 2 lub więcej stanowisk pracy - 2 lub więcej poręczycieli, w zależności od wysokości przyznanych środków oraz osiąganych przez poręczycieli dochodów. Poręczycielem może być osoba prawna, podmiot nie posiadający osobowości prawnej, a posiadający zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna, która osiąga wynagrodzenie lub dochód co najmniej 60 przeciętnego wynagrodzenia brutto miesięcznie. Poręczycielem nie może być współmałżonek podmiotu, osoba która ukończyła 70 lat, a także pracownik podmiotu ubiegającego się o udzielenie pomocy. Poręczycielem nie może być również inny podmiot, w którym podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy posiada udziały. Ostateczną decyzję w sprawie liczby poręczycieli podejmuje Dyrektor Urzędu uwzględniając wysokość przyznanych środków i osiągane przez poręczycieli dochody. W przypadku trwania jednej umowy i złożenie kolejnego wniosku przez podmiot - poręczycielem nie może być ta sama osoba. 7 Upoważnieni przez Dyrektora Urzędu pracownicy kontrolują prawidłowość wykonania umowy. ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA KOŃCOWE l. Zmian niniejszego Regulaminu dokonuje Dyrektor Urzędu. 2. Zmiany, o których mowa w ust. l, nie mogą wpływać na umowę zawartą przed dokonaniem zmian w Regulaminie, chyba że strony wyrażą zgodę na zmianę umowy stosownym aneksem do umowy. 7

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. LexPolonica nr 3851654. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.456 (R) Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. 1 z 6 2014-07-01 13:46 Wydruk z 2014.07.01 Dz.U.2012.456 - Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Wersja 2014.06.30 do... Dz.U.2012.456 2014.06.30

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 639 wersja obowiązująca od 2015-05-12 do 2021-06-30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal nosci-gospodarczej.html Wygenerowano: Wtorek, 21 czerwca 2016, 18:23

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 639 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 2007-10-29 Zmieniony 2016-01-21 Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia sta...

Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia sta... Page 1 of 7 Wydruk z 2014.07.01 Dz.U.2012.457 - Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawanie środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... miejscowość, data Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Osi Priorytetowej VII Działania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dz.U.2015.1041

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 457 wersja obowiązująca od 2014-06-30 do 2021-06-30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 17/09/2014

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 17/09/2014 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.645 z późn.zm.).

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.645 z późn.zm.). REGULAMIN I KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRZEZ STAROSTĘ KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKIEGO JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Podstawa

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. Dz.U.2012.457 2014.06.30 zm. Dz.U.2014.846 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 1041 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub dofinansowania, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania.

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub dofinansowania, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 155 9180 Poz. 922 Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 2) )

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2015 REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) przez bezrobotnych

Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) przez bezrobotnych Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) przez bezrobotnych I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb postępowania i warunki

Bardziej szczegółowo

R E G U LA M I N R O Z D Z IA Ł I. Postanowienia ogólne

R E G U LA M I N R O Z D Z IA Ł I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach z dnia. R E G U LA M I N Przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRUDZIĄDZU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRUDZIĄDZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu z dnia 28 czerwca 2013 roku REGULAMIN PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSEK o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia* lub doposażenia* stanowisk/a pracy dla skierowanego/ych/ przez Urząd bezrobotnego/ych/. 1. Dane Podmiotu prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach ... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK NR.../2010 O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I.

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Bardziej szczegółowo

3. Refundacja dokonywana podmiotowi oraz dofinansowanie stanowią pomoc de minimis w

3. Refundacja dokonywana podmiotowi oraz dofinansowanie stanowią pomoc de minimis w R E G U L A M I N przyznawania przez Starostę Kluczborskiego refundacji dla pracodawców ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Podstawa

Bardziej szczegółowo

wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem,

wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem, WARUNKI I ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TYM KOSZTÓW POMOCY PRAWNEJ, KONSULTACJI I DORADZTWA DOTYCZĄCYCH TEJ DZIAŁALNOŚCI 1. Dyrektor PUP działając z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia nr: 7/2010 z dnia 17.03.2010r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. R E G U L A M I N w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu

REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Ludowa 7, 26-700 Zwoleń, tel./ fax (0-48 676) 35 35; tel. (0-48 676) 27 94 REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy)

... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy) Załącznik nr 1... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK W SPRAWIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /D/2016 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu... w Świętochłowicach

UMOWA NR. /D/2016 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu... w Świętochłowicach UMOWA NR. /D/2016 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu... w Świętochłowicach pomiędzy: Skarbem Państwa - Prezydentem Miasta Świętochłowice w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnym, absolwentom CIS lub KIS dofinansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Lębork, 2014 r. Strona 1

Lębork, 2014 r. Strona 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2014 Dyrektora PUP w Lęborku z dnia 08.07.2014r. K R Y T E R I A PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ABSOLWENTOWI KLUBU INTEGRACJI

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Podstawa prawna:art.46 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie :

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie : Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnego z Funduszu Pracy Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

o dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej

o dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO KL, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wpieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług. Pozycja nr 1: nazwa zakupu uzasadnienie

Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług. Pozycja nr 1: nazwa zakupu uzasadnienie Załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie dofinansowania ( dotacji) na podjęcie działalności gospodarczej Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług

Bardziej szczegółowo

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Kryteria przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności przez

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK ... /miejscowość i data/... /pieczątka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/ WNIOSEK POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ o refundację dokonywania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej W dniu.. w Suwałkach pomiędzy.., zam.., PESEL.. NIP, zwaną w dalszej części umowy osobą bezrobotną,

Bardziej szczegółowo

Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy

Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach działającego w imieniu Starosty Słubickiego WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne REGULAMIN w sprawie przyznania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS, środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Prudnik, dnia... L. Dz.... Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ul. Jagiellońska 21 48-200 Prudnik UWAGA: Wniosek należy wypełnić czytelnie. Przedkładający niniejszy wniosek zapewnia udostępnienie przedstawicielom

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 1. Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane bezrobotnemu, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

5. Dokument określający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza.

5. Dokument określający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO KL, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wpieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3.

Bardziej szczegółowo

Tryb składania i rozpatrywania wniosków 4 5 Podstawowe postanowienia umowy 6 7

Tryb składania i rozpatrywania wniosków 4 5 Podstawowe postanowienia umowy 6 7 REGULAMIN PRZYZNANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ, ABSOLWENTOWI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ABSOLWENTOWI KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA POKRYCIE KOSZTÓW POMOCY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN. UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN UDZIELANIA Z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GRÓJCU Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Numer rejestru Data wpływu... POWIATOWY URZĄD PRACY w WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej W. P. nr 32 WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

11. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym (należy zaznaczyć x)

11. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym (należy zaznaczyć x) ...... (pieczęć podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/przedszkola/szkoły)..., dnia... (miejscowość) STAROSTA KOSZALIŃSKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie W N I O S E K o refundację

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenia o: 2. Zaświadczenia o:

1. Oświadczenia o: 2. Zaświadczenia o: ZASADY REFUNDOWANIA PODMIOTOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆGOSPODARCZĄ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY 1 Refundacja kosztów wyposażenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN. przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej REGULAMIN przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej I. Postanowienia ogólne Pomoc, bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana jest

Bardziej szczegółowo

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia ZASADY REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA I. Podstawa prawna Pomoc, o której mowa w tytule

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Z DNIA 04.08.2011r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1. Kwota wnioskowanego dofinansowania...

1. Kwota wnioskowanego dofinansowania... Data wpływu wniosku do PUP... kolejny nr w rejestrze... STAROSTA TCZEWSKI - POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ (Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - zasady ogólne

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - zasady ogólne Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - zasady ogólne Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 09.05.2012r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 09.05.2012r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 09.05.2012r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR /D/2012 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu, w Świętochłowicach.

WZÓR UMOWY UMOWA NR /D/2012 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu, w Świętochłowicach. WZÓR UMOWY UMOWA NR /D/2012 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu, w Świętochłowicach Załącznik nr 3 pomiędzy: Prezydentem Miasta Świętochłowice w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ... /miejscowość i data/... /nr w rejestrze MUP/ wypełnia urząd/ MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na założenie * lub

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY W 2015 R. DOFINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II. Warunki przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II. Warunki przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. ZASADY PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKOW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsze zasady opracowano na podstawie: 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 2017 Tarnów, dnia... p pieczęć wpływu wniosku Znak sprawy: WIRP 2017 WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej I. INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy Węgrów, dnia... Nr.wniosku WnDzGos Og/15/ (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 ... /pieczęć wnioskodawcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Siemianowice Śląskie, dn.... POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

... Chełmża, dnia... ( imię i nazwisko )... (NIP) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu

... Chełmża, dnia... ( imię i nazwisko )... (NIP) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu ... Chełmża, dnia... ( imię i nazwisko )... ( nr PESEL)... (NIP) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu W N I O S E K o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ...

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko:.. 2. Adres zamieszkania:... 3. Nr telefonu:... adres e-mail:... 4. Dowód osobisty: seria... numer... wydany przez...

1. Imię i nazwisko:.. 2. Adres zamieszkania:... 3. Nr telefonu:... adres e-mail:... 4. Dowód osobisty: seria... numer... wydany przez... Numer wniosku Sposób rozpatrzenia oczekuje pozytywnie negatywnie W N I O S E K o dofinansowanie podjęcia na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław, tel(16) 621-21-88, fax(16) 621-21-88 wewn. 116 www.pup.jaroslaw.pl e-mail: pup@jaroslaw.pl...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach Z A S A D Y PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ POŻYCZKI NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Kartuzy, październik 2007

Bardziej szczegółowo

... pieczęć nagłówkowa podmiotu miejscowość, data WNIOSEK O REFUNDACJĘ

... pieczęć nagłówkowa podmiotu miejscowość, data WNIOSEK O REFUNDACJĘ ...... pieczęć nagłówkowa podmiotu miejscowość, data WNIOSEK O REFUNDACJĘ Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8 PUPTG/330/150518

Strona 1 z 8 PUPTG/330/150518 R E G U L A M I N POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TARNOWSKICH GÓRACH dotyczący warunków i zasad przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE

ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2016 z dnia 01 lipca 2016r. Dyrektora PUP w Międzychodzie ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE Podstawa prawna: Pomoc,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O REFUNDACJĘ

WNIOSEK O REFUNDACJĘ ...... Oznaczenie producenta rolnego miejscowość, data Uwaga! Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK O REFUNDACJĘ

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 47 400 Racibórz, ul. Klasztorna 6 tel.:+48 32 415 45 50 faks: +48 32 414 04 98 e-mail: kara@praca.gov.pl; sekretariat@pup-raciborz.pl www.pup-raciborz.pl;

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Świętojerska 1, Chełmno, tel./fax: 56/

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Świętojerska 1, Chełmno, tel./fax: 56/ POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Świętojerska 1, 86-200 Chełmno, tel./fax: 56/ 686-00-41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl UMOWA Nr UmDop/12/.. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk

Bardziej szczegółowo

1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku?

1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku? 1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku? Jest to kwota do 18 500zł. 2. Na jaki rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Wniosek. o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej. UWAGA!!!

... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Wniosek. o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej. UWAGA!!! ...... (imię i nazwisko wnioskodawcy) /miejscowość, data/... (Nr ewidencyjny bezrobotnego) (Nr wniosku wypełnia PUP w Nisku) Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. Dz.U.2007.194.1403 2008.08.07 zm. Dz.U.2008.144.906 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PRZYZNAWANIA JENORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

REGULAMIN. PRZYZNAWANIA JENORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI REGULAMIN PRZYZNAWANIA JENORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI Podstawa prawna: * art. 46 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ...... /pieczęć firmowa wnioskodawcy/ /data, miejscowość/ Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS stanowią pomoc

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz.

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2016 z dnia 26.01.2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. ZASADY PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Rybnik, dnia.. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Numer w rejestrze zgłoszeń WNIOSEK O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I. Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej WNIOSKODAWCA... (imię i nazwisko)... Grudziądz, dnia...... (adres miejsca zamieszkania) Prezydent Grudziądza za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu ul. Parkowa 22 W N I O S E K o przyznanie

Bardziej szczegółowo