Plan wg URM Nr XXI/335/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wg URM Nr XXI/335/11"

Transkrypt

1

2 I. INFORMACJE O SPOSOBIE KSZTAŁTOWANIA SI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Uchwała Nr XXI/336/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata ulegała zmianom w ci gu I półrocza 2012 roku. Dokonywane zmiany planowanych warto ci wynikały przede wszystkim ze zmian bud etu Miasta Mysłowice w 2012 roku. Dodatkowo w ci gu I półrocza 2012 roku, ze wzgl du na udzielane por czenia, dokonano przedłu enia okresu na jaki sporz dzono prognoz wieloletni do 2029 roku. Sposób, w jaki wpływały na poszczególne kategorie uj te w planie wieloletnim opisano poni ej. Dochody Planuj c wysoko dochodów uj tych w prognozie zało ono, i jedynie w roku 2012 planowane warto ci w stosunku do 2011 roku wzrosn w znacz cy sposób, co podyktowane było mi dzy innymi przewidywan realizacj dochodów maj tkowych oraz rozliczenia projektów współfinansowanych ze rodków unijnych. W pozostałym okresie czasu obj tym WPF przewiduje si umiarkowany wzrost planowanych dochodów. Podyktowane jest to obserwacj oraz analiz realizacji dochodów, a tak e tendencj spadkow dochodów gromadzonych z podstawowych grup dochodów bud etu. W ci gu I półrocza 2012 roku zwi kszono plan dochodów głównie w wyniku zmiany wysoko ci dotacji otrzymywanych z bud etu pa stwa, jak równie wpływy z tytułu podatku od nieruchomo ci oraz rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej. Poni sze zestawienie prezentuje sposób, w jaki dokonywane zmiany wpłyn ły na plan roku W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan wg URM Nr XXI/335/11 Zmiana plnu Plan po zmianach % (4:2) D O C H O D Y O G Ó Ł E M ,66 Dochody własne ,36 Subwencje ,62 Dotacje celowe z bud etu pa stwa ,37 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie ,00 Zmiany wskazane powy ej wpływaj na podstawowy podział dochodów na bie ce i maj tkowe w sposób zaprezentowany poni ej: Plan wg URM Nr XXI/335/11 Plan po zmianach Ró nica dochody bie ce dochody maj tkowe Dodatkowo zestawienie wykonanych dochodów i prognozy dochodów Miasta w latach pokazuje wskazane kategorie w rozbiciu na ich ródła. 2

3 Wykres Nr 1 3

4 Wydatki Planowane wydatki ogółem b d miały tendencje spadkow odpowiednio w stosunku do 2011 roku. Ju od roku 2009 podj to działania zmierzaj ce do ograniczenia wydatków bie cych w bud ecie Miasta Mysłowice, wprowadzaj c oszcz dno ci zwi kszaj c dyscyplin finansow. Równie i w roku 2012 poczyniono ruchy ograniczaj ce wydatki i zaci ganie nowych zobowi za. Zało enia okre lone w prognozie wymaga b d gł bokiej restrukturyzacji wydatków bie cych. W wydatkach bie cych uj te zostały wszelkie wydatki zwi zane z prawidłowym funkcjonowaniem miasta, w tym tak e umowy na zobowi zania, których realizacja w roku bud etowym i latach nast pnych jest niezb dna do zapewnienia ci gło ci działania jednostki i z których wynikaj ce płatno ci wykraczaj poza rok bud etowy. W wydatkach bie cych zaplanowano rodki niezb dne na obsług długu uwzgl dniaj c stan zadłu enia pozostaj cy do spłaty w danym roku bud etowym oraz warunki zawarte w umowach kredytowych oraz umowach po yczek, umowach dotycz cych wyemitowanych obligacji. Wydatki planowane w 2012 roku ulegały zmianie w sposób zaprezentowany w poni szej tabeli. W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan wg URM Plan po Zmiana planu XXI/335/11 zmianach % (4:2) Bud et samorz dowy , , ,00 109,53 Zadania zlecone , , ,00 101,03 Zadania własne z dotacji , , ,00 111,30 Zadania realizowane na podstawie porozumie , , ,00 120,81 O G Ó Ł E M , , ,00 108,85 Zmiany wskazane powy ej wpływaj na podstawowy podział wydatków na bie ce i maj tkowe w sposób zaprezentowany poni ej: Plan wg URM Nr XXI/335/11 Plan po zmianach Ró nica wydatki bie ce wydatki maj tkowe Najwi kszy wzrost planowanych wydatków w grupie bud etu samorz dowego mo na zauwa y w zakresie: 1. transportu i ł czno ci, gdzie zabezpieczano dodatkowe rodki na wpłaty do KZK GOP, 2. gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska zwi kszaj c wysoko udziałów w spółce MPWiK Sp. zo.o.. 4

5 Przewidywana kwota wydatków maj tkowych w roku 2012 przeznaczona jest na zako czenie rozpocz tych inwestycji w roku 2011 oraz realizacj przedsi wzi zawartych w Zał czniku Nr 3 do WPF. W latach nast pnych ta grupa wydatków pozwoli na realizowanie inwestycji zwi zanych z odbudow infrastruktury drogowej po przeprowadzonej realizacji zadania Gospodarka wodno- ciekowa w Mysłowicach, jak równie pozostałych dróg i chodników w mie cie. Poni szy wykres prezentuje sposób przeznaczenia wydatków bud etu w podziale na wydatki bie ce oraz maj tkowe. Dodatkowo zaznaczono w jaki sposób na wskazane warto ci wpływaj udzielone por czenia oraz obsługa długu (tj. odsetki od zaci gni tych kredytów i po yczek, wyemitowanych obligacji). Analizuj c zaprezentowane dane mo na zauwa y jak du y wpływ na wydatki bie ce maj kwoty przypadaj ce na ewentualne wypłaty z tytułu udzielonych por cze. 5

6 Wydatki za lata (wykonanie) i plan na (wg WPF) Wykres Nr Wyk Wyk Wyk Wyk Wyk Wysoko wydatków w ty. zł Obsługa długu i spłat por cze w ty. zł wydatki bie ce wydatki maj tkowe potencjalne spłaty por cze obsługa długu

7 Wynik bud etu Zgodnie z Wieloletni Prognoz Finansow przewiduje si w 2012 roku deficyt bud etu. W zwi zku z powy szym zostanie on pokryty wolnymi rodkami obrotowymi powstałymi w wyniku rozliczenia zaci gni tych kredytów w roku ubiegłym. Natomiast od roku 2013 przewiduje si nadwy k dochodów nad wydatkami tj. nadwy k bud etu. Zmiana tej kategorii w ci gu I. półrocza 2012 roku uj tej w prognozie przedstawia poni sze zestawienie. Plan wg URM Plan po Nr XXI/335/11 zmianach Ró nica Planowany wynik bud etu , , ,00 Przekształcenie nadwy ki na deficyt bud etu było wynikiem dokonywanych na sesjach Rady Miasta Mysłowice zmian w planie dochodów i wydatków tj.: 1. zmieniaj c ródło finansowania spłat rat kapitałowych kredytów i po yczek wprowadzaj c emisj obligacji w kwocie zł uwolnione dochody własne zostały przeznaczone na zwi kszenie kapitału MPWiK Sp. z o. o.. Dodatkowo wprowadzone rodki z tytułu spłaty udzielonych w latach ubiegłych niespłaconych po yczek w kwocie zł zostały przeznaczone na ten sam cel. 2. zwi kszaj c kwot wolnych rodków obrotowych stanowi cych ródło finansowania wydatków bie cych (wyniku operacyjnego bud etu) zabezpieczono rodki mi dzy innymi na wypłat odszkodowa z tytułu nie zabezpieczenia lokali socjalnych, remonty bie ce dróg, dodatki mieszkaniowe. Przychody Zgodnie z danymi zawartymi w WPF na pocz tek roku 2012 planowane były przychody tylko w latach 2011 i 2013, gdzie ich ródło stanowiły zaci gni te kredyty oraz wolne rodki obrotowe. Natomiast w trakcie I półrocza nast piła znaczna zmiana struktury tej kategorii bud etu co prezentuje poni sze zestawienie. W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan wg URM Nr XXI/335/11 Zmiana planu Plan po zmianach % (4:2) P R Z Y C H O D Y O G Ó Ł E M ,26 Wolne rodki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,71 Spłata po yczek udzielonych ,00 Obligacje ,00 Kredyty na spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za z tytułu zaci gni tych kredytów i po yczek ,00 7

8 Rozchody Kwot uj t w prognozie stanowi c spłaty zaci gni tych kredytów i po yczek zaplanowano według harmonogramów spłat rat kapitałowych. Dat graniczn spłat jest rok W wyniku zmian dokonanych w planie kwota rozchodów uległa zwi kszeniu o warto udzielonych po yczek z bud etu dla SPZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach oraz MCZ Sp. z o.o. w Mysłowicach tj. o kwot zł. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych Kwota wykazana jako dług na koniec ka dego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaci gany dług spłata długu. Sposób finansowania długu przyjmuje si, e spłata zobowi za z tytułu zaci gni tych kredytów i po yczek zabezpieczana jest dochodami własnymi oraz przychodami z zaci gni tych kredytów oraz emisji obligacji na spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za. Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzaj ce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata obj te wieloletni prognoz finansowa zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, maj zastosowanie zasady okre lone w art ustawy, o której mowa w art. 85 tj. progi 15% i 60%. Według tych zasad wska nik zadłu enia miasta na koniec ka dego roku nie przekroczy 25% prognozowanych na dany rok dochodów bud etowych, a wi c mie ci si w ustawowym progu 60 %. Przypadaj ce do spłaty ł czne kwoty rat kredytów i po yczek, wykup obligacji wraz z nale nymi w danym roku odsetkami nie przekrocz 11% prognozowanych na dany rok dochodów bud etowych, co oznacza, e nie zostanie przekroczony 15% próg okre lony w art. 169 ust. 1. Zgodnie z uregulowaniami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych od roku 2014 obowi zuje indywidualny wska nik zadłu enia, który wynika z art. 243 wskazanej ustawy. Zgodnie z zał czon prognoz długu została zachowana relacja w zakresie tego artykułu ustawy. W przypadku wykonanych przychodów z tytułu kredytów na wykonanie wpływa równie kredyt krótkoterminowy w wysoko ci ,74 zł zaci gni ty na pokrycie przej ciowego deficytu bud etu w 2012 roku. Nale y zaznaczy, i podlega on, zgodnie z przepisami, całkowitej spłacie do ko ca roku bud etowego, w zwi zku z czym nie wpływa na wysoko przewidywanego zadłu enia na koniec roku. Poni szy wykres przedstawia informacje w zakresie struktury obsługi zadłu enia Miasta Mysłowice na lata , natomiast Zał cznik Nr 3 prezentuje kształtowanie si długu. W cz ci tabelarycznej, tj. Zał czniku Nr 1 przedstawiono informacje o przebiegu wykonania opisanych powy ej wielko ci zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 8

9 Struktura obsługi długu w latach (wykonanie) i ( wg WPF) Wykres Nr 3 9 Wyk Wyk Wyk Wyk Wyk Raty kredyt i po yczek Wypłaty z tytułu udzielonych por cze Odsetki od kredytów i po yczek wysoko wydatków w ty. zł.

10 II. INFORMACJA O ZMIANACH PRZEDSI WZI UJ TYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W I półroczu 2012 roku dokonano nast puj cych zmian w zakresie przedsi wzi uj tych w zał czniku do WPF. 1) Programy, projekty lub zadania a. programy, projekty lub zadania zwi zane z programami realizowanymi z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 WYDATKI BIE CE - Euroteen wielokulturowy magazyn dla młodzie y zmniejszono limit wydatków w roku 2012 o kwot zł w zwi zku z konieczno ci zmiany rodzaju wydatku z bie cego na maj tkowy, - Realizacja programów rozwojowych wybranych placówek Miasta Mysłowice dokonano zwi kszenia nakładów w roku 2012 o kwot zł, - To samo europejska w dialogu mi dzynarodowym zwi kszono limit wydatków w roku 2012 o kwot zł, - PO KL Poszukiwana/ Poszukiwany, czyli sta y ci na start - w zwi zku z przesuni ciem okresu realizacji projektu zmniejszono limit wydatków w roku 2012 o kwot zł i przesuni to wskazan kwot na wydatki zwi zane z realizacj projektu na rok 2013, - PO KL Poddziałanie Szkolna euro indywidualizacja w Mysłowicach - w zwi zku z przesuni ciem realizacji cz ci zaj wynikaj cych z projektu na kolejny rok szkolny zmniejszono limit wydatków w roku 2012 o kwot zł i zwi kszono limit wydatków w roku 2013 o wskazan kwot, - Mysłowickie lepsze jutro zmniejszono limit wydatków w roku 2012 o kwot zł. WYDATKI MAJ TKOWE - wprowadzono zadanie Rewitalizacja Parku Zamkowego z okresem realizacji w latach , ł czne nakłady finansowe na zadaniu ustalono w kwocie zł (w tym na 2012 rok zł, na 2013 rok zł), jednocze nie ustalono limit zobowi za na kwot zł, - wprowadzono zadanie Euroteen wielokulturowy magazyn dla młodzie y z okresem realizacji w latach , ł czne nakłady finansowe na zadaniu ustalono w kwocie zł (w tym na 2012 rok zł) zadanie wprowadzono w zwi zku z konieczno ci zmiany rodzaju wydatku z bie cego na maj tkowy. 10

11 b. programy, projekty lub zadania zwi zane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego nie dokonano adnych zmian c. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne ni wymienione w lit. a i b) WYDATKI BIE CE nie dokonano adnych zmian WYDATKI MAJ TKOWE - ZSO i II LO- budowa sali gimnastycznej PT + wykonawstwo zmniejszono limit wydatków na 2012 rok oraz limit zobowi za o kwot zł, - Przebudowa ul. Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Bo czyka w ci gu DK 79 - zmniejszono limit wydatków na 2012 rok oraz limit zobowi za o kwot zł, - Przebudowa wej cia do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Mysłowicach - zmniejszono limit wydatków na 2012 rok oraz limit zobowi za o kwot zł, - Przebudowa skrzy owania ulic Katowicka - Bytomska w Mysłowicach PT + wykonawstwo - zmieniono okres realizacji zadania z na , zwi kszono limit wydatków w roku 2012 o kwot zł oraz limit wydatków na rok 2013 o kwot zł, jednocze nie zwi kszono limit zobowi za o kwot zł, - Gospodarka wodno ciekowa w Mysłowicach budowa przył czy do kanalizacji sanitarnej - zmniejszono limit wydatków na 2012 rok oraz limit zobowi za o kwot zł, - Przebudowa ulicy Mikołowskiej i ulicy Obrze nej Zachodniej w Mysłowicach - zmniejszono limit wydatków na 2012 rok o kwot zł, - Budowa o wietlenia w rejonie ulic: Migdałowa, Fików, Akacjowa, Orzechowa w Mysłowicach - zmniejszono limit wydatków na 2012 rok oraz limit zobowi za o kwot zł, - wprowadzono zadanie Przebudowa skrzy owania ulic Obrze na Zachodnia Pukowca Wybickiego w Mysłowicach z okresem realizacji w latach , ł czne nakłady finansowe na zadaniu ustalono w kwocie zł (w tym na 2012 rok zł, na 2013 rok zł), jednocze nie ustalono limit zobowi za na kwot zł, - wprowadzono zadanie Przebudowa ulicy 3-go Maja od ul. Laryskiej do ul. Dzier onia w Mysłowicach z okresem realizacji w latach , ł czne nakłady finansowe na zadaniu ustalono w kwocie zł (w tym na 2012 rok zł, na 2013 rok zł), jednocze nie ustalono limit zobowi za na kwot zł, - Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu zmniejszono limit wydatków na 2012 rok o kwot zł. 11

12 2) Umowy, których realizacja w roku bud etowym i w latach nast pnych jest niezb dna dla zapewnienia ci gło ci działania jednostki i których płatno ci przypadaj w okresie dłu szym ni rok WYDATKI BIE CE - Usługa dost pu do sieci Internet zwi kszono limit wydatków na 2013 rok o kwot zł, - Porozumienia dot. placówek opieku czo wychowawczych - zwi kszono limit wydatków na 2012 rok oraz limit zobowi za o kwot zł, - wiadczenie usług serwisowych sprz tu i oprogramowania systemu sesyjnego HD "System Plus" - zwi kszono limit wydatków na 2012 rok o kwot 984 zł, - wprowadzono zadanie Zakup energii z okresem realizacji w latach , na zadaniu wprowadzono ł czne nakłady finansowe w kwocie zł (w tym na 2012 rok 0 zł, na 2013 rok zł) oraz ustalono limit zobowi za w kwocie zł, - Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima - zmniejszono limit wydatków na 2012 rok o kwot zł, - Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2011/2012 zmniejszono limit wydatków na 2012 rok o kwot zł, - wprowadzono zadanie Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym z okresem realizacji w latach , ustalono ł czne nakłady finansowe na zadaniu na kwot zł (w tym na 2012 rok zł, na 2013 rok zł, na 2014 rok zł, na 2015 rok zł) oraz ustalono limit zobowi za w kwocie zł, - wprowadzono zadanie Obsługa programu komputerowego w Urz dzie Miasta Mysłowice (Micomp) z okresem realizacji w latach , wprowadzono ł czne nakłady finansowe na w/w zadaniu w kwocie zł (w tym na 2012 rok zł, na 2013 rok zł) oraz ustalono limit zobowi za w kwocie zł, - Obsługa programu komputerowego w Urz dzie Miasta Mysłowice (Record) - zwi kszono limit wydatków na 2012 rok o kwot zł, - wprowadzono zadanie Obsługa programu komputerowego w Urz dzie Miasta Mysłowice (Record) z okresem realizacji w latach , wprowadzono ł czne nakłady finansowe na w/w zadaniu w kwocie zł (w tym na 2012 rok zł, na 2013 rok zł) oraz ustalono limit zobowi za w kwocie zł, - wprowadzono zadanie Obsługa programu komputerowego w Urz dzie Miasta Mysłowice (Technika IT) z okresem realizacji w latach , wprowadzono ł czne nakłady finansowe na w/w zadaniu w kwocie zł (w tym na 2012 rok zł, na 2013 rok zł) oraz ustalono limit zobowi za w kwocie zł, 12

13 - Pokrycie zobowi za SP ZOZ Szpital Nr 1 w likwidacji - zmniejszono limit wydatków na 2012 rok oraz limit zobowi za o kwot zł, - wprowadzono zadanie Plany miejscowe MPZP wraz z opracowaniami specjalistycznymi z okresem realizacji w latach ustalaj c ł czne nakłady finansowe na zadniu w kwocie zł (w tym na 2012 rok zł, na 2013 rok zł) oraz limit zobowi za w kwocie zł, - wprowadzono zadanie Aktualizacja Strategii Zrównowa onego Rozwoju wraz ze strategiczn ocen oddziaływania na rodowisko z okresem realizacji w latach ustalaj c ł czne nakłady finansowe w kwocie zł (w tym na 2012 rok zł, na 2013 rok zł) oraz ustalono limit zobowi za w kwocie zł, - wprowadzono zadanie Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji wraz ze strategiczn ocen oddziaływania na rodowisko z okresem realizacji w latach ustalaj c ł czne nakłady finansowe w kwocie zł (w tym na 2012 rok zł, na 2013 rok zł) oraz ustalono limit zobowi za w kwocie zł, - wprowadzono zadanie Porozumienia w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych pi ciu etatów Policji w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach zgodnie z podj tymi uchwałami z okresem realizacji w latach ustalaj c ł czne nakłady finansowe na zadaniu w kwocie zł (w tym na 2012 rok zł, w latach po zł na ka dy rok oraz na 2017 rok zł) oraz ustalono limit zobowi za w kwocie zł, - wprowadzono zadanie Urz dzenie multimedialne umo liwiaj ce obsług głuchoniemych petentów on - line z okresem realizacji w latach ustalaj c ł czne nakłady finansowe w kwocie zł (w tym na 2012 rok zł, na 2013 rok zł oraz na 2014 rok zł) oraz ustalono limit zobowi za w kwocie zł, - wprowadzono zadanie Usługa monitorowania Miasta Mysłowice z okresem realizacji w latach ustalaj c ł czne nakłady finansowe w kwocie zł (w tym na 2012 rok zł, na 2013 rok zł) oraz ustalono limit zobowi za w kwocie zł, - Porozumienia dot. rodzin zast pczych - zwi kszono limit wydatków na 2012 rok oraz limit zobowi za o kwot zł. WYDATKI MAJ TKOWE - Przebudowa dachu Szpitala Nr 2 PT + wykonawstwo - zmniejszono limit wydatków na 2012 rok oraz limit zobowi za o kwot zł, - Budowa zaplecza kontenerowego dla K.S. Unia Kosztowy PT + wykonawstwo - zmieniono okres realizacji zadania z na , zwi kszono limit wydatków w roku 2013 o kwot zł, jednocze nie zwi kszono limit zobowi za o kwot zł. 13

14

15 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA Zał cznik Nr 1 rok 2012 L.p. Wyszczególnienie Plan po Wykonanie na rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 % zmianach Dochody ogółem, z tego: ,50 49,48% a dochody bie ce, w tym: ,64 51,78% b rodki unijne i inne zagraniczne na zadania bie ce ,93 36,30% c dochody maj tkowe, w tym: ,86 17,09% d rodki unijne i inne zagraniczne na zadania na inwestycje ,37 50,67% e ze sprzeda y maj tku ,49 18,75% Wydatki bie ce (bez odsetek i prowizji od: kredytów i po yczek oraz wyemitowanych papierów warto ciowych), w tym: ,93 54,55% a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,30 60,30% b zwi zane z funkcjonowaniem organów JST ,19 52,81% c z tytułu gwarancji i por cze, w tym: ,98 36,96% d gwarancje i por czenia podlegaj ce wył czeniu z limitów spłaty zobowi za z art. 243 ufp/169 sufp 0 0, e wydatki bie ce obj te limitem art. 226 ust. 4 ufp, w tym: ,46 41,57% f przedsi wzi wieloletnich dotycz czych por cze udzielonych przez miasto ,98 36,96% Wynik bud etu po wykonaniu wydatków bie ceych (bez obługi długi) (1-2) ,57 20,26% Nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych plus wolne rodki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: ,37 100,00% a nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych plus wolne rodki, zgodnie z art. 217 ufp, anga owane na pokrycie deficytu bud etu roku bie cego ,00 100,00% Inne przychody niezwi zane z zaci gni ciem długu ,00 0,00% rodki do dyspozycji (3+4+5) ,94 25,11% Spłata i obsługa długu, z tego: ,32 58,00% a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów warto ciowych ,98 59,66% b wydatki bie ce na obsług długu ,34 52,23% Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane po yczki) ,00 48,05% rodki do dyspozycji na wydatki maj tkowe (6-7-8) ,62 1,14% Wydatki maj tkowe, w tym: ,49 31,78% a wydatki maj tkowe obj te limitem art. 226 ust. 4 ufp ,06 21,62% Przychody (kredyty, po yczki, emisje obligacji) ,74 215,86% Wynik finansowy bud etu ( ) , Kwota długu, w tym: ,06 131,72% a ł czna kwota wył cze z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b kwota wył cze z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadaj ca na dany rok bud etowy 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Kwota zobowi za zwi zku współtworzonego przez jst przypadaj cych do spłaty w danym roku bud etowym podlegaj ce doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Planowana ł czna kwota spłaty zobowi za X X X X 0,05 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 a Maksymalny dopuszczalny wska nik spłaty z art. 243 ufp X X X X 0,11 0,13 0,12 0,07 0,08 0,09 Spełnienie wska nika splaty z art. 243 ufp po uwzgl dnieniu art. X X ufp X X TAK TAK TAK TAK TAK TAK Planowana ł czna kwota spłaty zobowi za /dochody ogółem - 17 max. 15% z art. 169 sufp 10,44 5,31-10,73 5,44 7,30 6,75 5,73 6,84 6,56 15

16 L.p. Wyszczególnienie Plan po zmianach rok 2012 Wykonanie na % rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Zadłu enie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp 24,08 31,72-22,89 20,55 17,94 16,45 15,04 13,08 11,07 19 Wydatki bie ce razem (2+7b) ,27 54,50% Wydatki ogółem (10+19) ,76 51,26% Wynik bud eu (1-20) ,26 198,74% Przychody bud etu ,11 119,65% Rozchody bud etu (7a+8) ,98 57,15%

17 L.p. Wyszczególnienie rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok Dochody ogółem, z tego: a dochody bie ce, w tym: b rodki unijne i inne zagraniczne na zadania bie ce c dochody maj tkowe, w tym: d rodki unijne i inne zagraniczne na zadania na inwestycje e ze sprzeda y maj tku Wydatki bie ce (bez odsetek i prowizji od: kredytów i po yczek 2 oraz wyemitowanych papierów warto ciowych), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b zwi zane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i por cze, w tym: gwarancje i por czenia podlegaj ce wył czeniu z limitów spłaty d zobowi za z art. 243 ufp/169 sufp e wydatki bie ce obj te limitem art. 226 ust. 4 ufp, w tym: przedsi wzi wieloletnich dotycz czych por cze udzielonych przez f miasto Wynik bud etu po wykonaniu wydatków bie ceych (bez obługi 3 długi) (1-2) Nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych plus wolne rodki, zgodnie 4 z art. 217 ufp, w tym: nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych plus wolne rodki, zgodnie z art. a 217 ufp, anga owane na pokrycie deficytu bud etu roku bie cego 5 Inne przychody niezwi zane z zaci gni ciem długu 6 rodki do dyspozycji (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów a warto ciowych b wydatki bie ce na obsług długu 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane po yczki) 9 rodki do dyspozycji na wydatki maj tkowe (6-7-8) 10 Wydatki maj tkowe, w tym: a wydatki maj tkowe obj te limitem art. 226 ust. 4 ufp 11 Przychody (kredyty, po yczki, emisje obligacji) 12 Wynik finansowy bud etu ( ) 13 Kwota długu, w tym: ł czna kwota wył cze z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. a 3 sufp kwota wył cze z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp b przypadaj ca na dany rok bud etowy Kwota zobowi za zwi zku współtworzonego przez jst przypadaj cych do spłaty w danym roku bud etowym 14 podlegaj ce doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 15 Planowana ł czna kwota spłaty zobowi za a Maksymalny dopuszczalny wska nik spłaty z art. 243 ufp Spełnienie wska nika splaty z art. 243 ufp po uwzgl dnieniu art ufp Planowana ł czna kwota spłaty zobowi za /dochody ogółem - 17 max. 15% z art. 169 sufp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,06 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00 0,10 0,11 0,12 0,12 0,10 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9,46 9,33 5,60 4,29 4,17 2,65 1,90 1,83 1,46 0,00 17

18 L.p. Wyszczególnienie rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok Zadłu enie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp 19 Wydatki bie ce razem (2+7b) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik bud eu (1-20) 22 Przychody bud etu 23 Rozchody bud etu (7a+8) 5,57 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,

19 Zał cznik Nr 2 - wydatki bie ce L.p. jednostka w tym: Wykonane Nazwa odpowiedzialna Okres Planowane wykonanie Cel przedsi wzi cia ł czne przedsi wzi cia lub realizacji ł czne nakłady za I półrocze nakłady koordynuj ca 2012r. UWAGI (Opis realizacji przedsi wzi cia) Euroteen - wielokulturowy magazyn dla młodzie y Realizacja programów rozwojowych wybranych placówek Miasta Mysłowice REALIZACJA PRZEDSI WZI UJ TYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA Programy, projekty lub zadania zwi zane z programami realizowanymi z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gimnazjum Nr Edukacji, Kultury i Sportu Współpraca z uczniami szkół partnerskich. Celem programu jest realizacja zaj poza lekcyjnych zarówno dla młodzie y uzdolnionej np. koła j zyka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, teatralne, informatyczne, przedsi biorczo ci i doradztwa zawodowego jak równie zaj cia wyrównawcze z j zyka polskiego, angielskiego, niemieckiego, matematyki i informatyki , ,62 99, , ,00 99,83 W ramach realizacji w roku 2011 odbyły si wyjazdy nauczycieli i uczniów Gimnazjum do szkół partnerskich do Niemiec i na Litw, zakup biletów lotniczych na wyjazd w roku 2012 do Hiszpanii i Włoch.W roku 2012 odbył si wyjazd młodzie y z opiekunami do szkół partnerskich do Hiszpanii i Włoch (przelot + pobyt), zakupiono sprz t i materiay do realizacji projektu - rzutnik multimedialny, laptop, radiomagnetofon, materiały papiernicze, tusze do drukarek itp. Program realizowany jest w sze ciu szkołach tj. w SP Nr 13, G 2 i 3, Zespole Szkół Sportowych, II LO i ZSO. W projekcie udział wzi ło około 1200 uczniów w dwóch etapach realizacji. Szkoły bior ce udział w projekcie zostały wyposa one w programy komputerowe, podr czniki i inne pomoce dydaktyczne. Zespołowi Szkół Sportowych zakupiona została pracownia multimedialna do prowadzenia zaj j zyków obcych. Realizacja projektu została zako czona i w I kwartale 2012r. został zło ony wniosek ko cowy, ale nie został rozliczony przez IP ze wzgl du na brak protokołu pokontrolnego. 19

20 To samo europejska w dialogu mi dzynarodowym W wiecie multimediów poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury Uczenie si przez całe ycie Uczenie si przez całe ycie Gimnazjum Nr Współpraca z uczniami szkół partnerskich. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o II Liceum utrudnionym dost pie do Ogólnokształc ce edukacji oraz zmniejszenie ró nic jako ci usług edukacyjnych. Zespół Szkół Specjalnych Zespół Szkół Ogólnokształc cy ch Partnerski Projekt szkół Programu Comenius, zwi zanego działaniem w ramach Programu "Uczenie si przez całe ycie". Program dla uczniów gimnazjum specjalnego. Współpraca z uczniami szkół partnerskich. Współpraca z uczniami szkół partnerskich , ,79 95, , ,29 23, , ,74 64, , ,21 29,59 Realizacja programu - wyjazdy nauczycieli i uczniów Gimnazjum do szkół partnerskich. W roku 2012 odbyła si wizyta młodzie y z opiekunami ze szkół partnerskich.zako czenie realizacji programu r. W roku 2011 zakupiono rodki audiowizualne niezb dne do realizacji programu - komputery, kamery, aparaty fotograficzne, telewizor; zakupiono materiały promuj ce program - banery, plakaty; wynagrodzenia dla osób odpowiedzialnych za prawidłow realizacje programu. W I półroczu 2012 roku wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy realizacji programu, zakupiono bilety do kina, opłacono przewozy osób oraz strony redakcyjne. Realizacja programu - wyjazdy do szkół partnerskich do Anglii, Niemiec i Hiszpanii.Wizyta w szkole niemieckiej w roku W roku 2012 wyjazd z grup młodzie y do szkoły hiszpa skiej. W roku 2011 w ramach realizacja programu - wyjazdy nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształc cego do szkoły partnerskiej do Włoch. W roku 2012 odbyła si wizyta w Polsce młodzie y szkół partnerskich z Turcji, Włoch i Hiszpanii, dokonano rezerwacji biletów lotniczych do Hiszpanii. Realizacja wyjazdu w II półroczu 2012r. 20

Zał cznik Nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2024

Zał cznik Nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2024 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 2024 Zał cznik Nr 1 L.p. Wyszczególnienie rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 1 Dochody ogółem, z tego: 231 288

Bardziej szczegółowo

Zał cznik Nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2024

Zał cznik Nr 1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2024 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 20 2024 Zał cznik Nr L.p. rok 20 rok 202 rok 203 rok 204 rok 205 rok 206 rok 207 rok 208 rok 209 Dochody ogółem, z tego: 235 948 583 29 734 783 22 65 39 222 82 832

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r.

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. - p r o j e k t - w sprawie zmian w bud ecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 85205 8522 2020 6320 2020

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 4 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/25/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 4 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/25/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok Załącznik Nr 4 Realizacja zadań inwestycyjnych za 2003 rok DZIAŁ 010 ROLNICTWO 1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Pilica Plan 120.000,- Na podstawie postępowania przetargowego z dnia 18.06.2003 r. w dniu

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1)

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) Poz. 459 z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) - - - 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nych. - - - - - - - - - - - - - M. Szczurek z dnia 27 marca 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDETU MIASTA

PROJEKT BUDETU MIASTA PROJEKT BUDETU MIASTA 2016 ROK SPIS TRE CI 1. Uchwała bud etowa wraz z nast puj cymi tabelami i zał cznikami:... 3 Tabela Nr 1 - Dane ogólne bud etu miasta na 2016 rok..... 11 Tabela Nr 2 - Dochody bud

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 12 września 2012 r.

UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 12 września 2012 r. UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 12 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2013 Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013 2029 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr.../.../12 Rady Miasta Mysłowice z dnia...... L.p. Wyszczególnienie rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 stycznia 2007 r. Nr 24 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 233 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia w sprawie budżetu Miasta Oleśnicy na 2007 rok... 1741 234

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA Zał cznik do uchwały Nr XII/125/16 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 10 wrze nia 2016 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA 2016-2021 Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Opole, sierpie 2013 SPIS TRE CI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów bud etu Województwa

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Zał cznik nr 1 do uchwały Nr 5715/2014 Zarz du Województwa Opolskiego z dnia 13 listopada 2014 r. Projekt Zarz du Województwa Opolskiego U C H W A Ł A Nr... Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Projekt Druk Nr 13/19 UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015 Na

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2586 POROZUMIENIE w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów, Zbór

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/78/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/78/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/78/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2015-2023 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział NAZWA Zwiększenie Zmniejszenie

Dział Rozdział NAZWA Zwiększenie Zmniejszenie UCHWAŁA NR XXII / 114 / 2012 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Wadowice Górne na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 1. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE LP. ZADANIA INWESTYCYJNE JEDN.ORGANIZ. REALIZUJĄCA ZADANIA LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE OKRES REALIZACJI ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE PONIESIONE WYDATKI NA DZIEŃ 31.12.2004R. RAZEM ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wijewo przygotowana została na lata 2014-2027. Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014

PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IX/49/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23.06.2015 r. WYJAŚNIENIE RÓŻNIC W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2014 Dz. R. P. 600 60014

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze

Bardziej szczegółowo

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 CPI(%) 102,5 102,5 102,5 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,3

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 CPI(%) 102,5 102,5 102,5 102,4 102,4 102,4 102,4 102,4 102,3 Objaśnienia przyjętych ( prognozowanych) wielkości kwot w WPF Gminy Łubniany w latach 2014 2023 po zmianie WPF Uchwałą Nr XL/281/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 8 września 2014 r. 1. Założenia wstępne. Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 433 RADY MIASTA KONINA z dnia 26 września 2012 roku

UCHWAŁA Nr 433 RADY MIASTA KONINA z dnia 26 września 2012 roku UCHWAŁA Nr 433 RADY MIASTA KONINA z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2012-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 367/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 14 listopada 2013 roku

Zarządzenie Nr 367/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 14 listopada 2013 roku Zarządzenie Nr 367/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie projektu budŝetu na 2014 rok i wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza Na podstawie art. 230

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2016 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Projekt z dnia 16 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Pan Paweł Silbert Prezydent Miasta Jaworzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Paweł Silbert Prezydent Miasta Jaworzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Paweł Silbert Prezydent Miasta Jaworzna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2015 roku

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2015 roku Projekt Nr druku XI/3/15 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d"

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami Lipiec 1992 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r.

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania bud etu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorz dowego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. BP.I.3012-2/60/10 arządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1822 UCHWAŁA NR XXI/190/2016 RADY GMINY PABIANICE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok Na podstawie art. 41 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budŝetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budŝetowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r.

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl WP.271.17.2013 Konin, dnia 20.05.2013r W y j a ś n i e

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI PRZEBUDOWY KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w Braniewie

PROGRAM INWESTYCJI PRZEBUDOWY KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w Braniewie 1 1. Program inwestycji: PROGRAM INWESTYCJI PRZEBUDOWY KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w Braniewie a) celowość inwestycji: Program inwestycji przewiduje wykonanie nowych inwestycji oraz modernizację istniejących

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Załącznik do broszury informacyjnej z dnia 17 lutego 2016 r. ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyj cia na 2006 rok programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarz dowymi oraz z innymi podmiotami prowadz

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WSTĘP Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PZO Investment spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo