Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?"

Transkrypt

1 ISSN W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu, wydaje siê jakbyœmy tych trudnoœci œwiêta by³y nie mniej gêsiej pieczeni - nie ma Gwiazdki. z a p o m n i e l i o i s t o c i e œ w i ¹ t. œwi¹teczne ni dzisiaj. Radoœci, ciep³a, NiedŸwiedŸ wtr¹ci³: Zachowujemy siê jakbyœmy chcieli te optymizmu w ludziach nie by³o wcale -Babka dro d owa! Dla mnie œwiêta prze uæ a nie prze yæ. mniej, choæ czasy z pewnoœci¹ by³y Gwiazdka - to ogromna, pachn¹ca Wydaje siê, e nie pamiêtamy na czyj¹ trudniejsze. Dlaczego? Bo ludzie mieli babka! czeœæ te œwiêta. Zdajemy siê nie nadziejê. Przychodz¹c do ³óbka Na to powiedzia³a sroka: zd aw aæ so bi e sp ra wy dl ac ze go zostawiali ró ne dary, ale otrzymywali -Ja uwa am, e Gwiazdka - to œwiêtujemy? A cz³owiek, który nie nadziejê. Nadziejê na lepsze jutro. b³yszcz¹ce i skrz¹ce siê œwiecide³ka. stawia sobie pytania dlaczego? Skoro Jezus wytrzyma³ to zimno, skoro Gwiazdka jest czymœ wspania³ym! przestaje byæ istot¹ rozumn¹. Józef uchroni³ Œwiêt¹ Rodzinê od Równie wó³ pragn¹³ wypowiedzieæ Jeœli nie œwiêtujemy œwiadomie, z o³nierzy Heroda, to i nam siê uda, to i swoj¹ opiniê: refleksj¹ to œwiêta koñcz¹ siê wraz z my przetrwamy, to i my damy radê. -To szampan œwiadczy o tym, e jest ostatnim kêsem œwi¹tecznego ciasta, Wspólnie. Razem. Bo jesteœmy Gwiazdka! Z chêci¹ opró ni³bym a l b o z o s t a t n i m k i e l i s z k i e m narodem solidarnoœci. Z tego s³yniemy nawet parê butelek! œwi¹tecznej wódki. A potem pozostaje w œwiecie. Pomimo elaznej kurtyny, Teraz osio³ z zapa³em zabra³ g³os: nam tylko wypowiedzieæ star¹ formu³ê pomimo, e oczy piek³y od gazu -Wole, czyœ ty oszala³? To Dzieci¹tko Œwiêta, œwiêta i po œwiêtach. Czy ³z aw i¹ ce go um ie li œm y do st rz ec Jezus jest najwa niejsze w okresie musi tak byæ? Czy nie staæ nas na coœ Maleñkiego Jezusa i ucieszyæ siê Nim, i gwiazdkowym. Czy zapomnia³eœ? wiêcej? Czy faktycznie nie potrafimy Nim siê zachwyciæ i pobiec, aby innym Zawstydzony wó³ pochyli³ wielk¹ ju myœleæ bez pomocy telewizji? Na powiedzieæ, e On siê narodzi³. Czy g³owê i spyta³: pewno nie jest tak Ÿle! Na pewno dzisiaj mo e nam zas³oniæ Jezusa Pewnego razu zwierzêta zwo³a³y -Ale czy ludzie o tym wiedz¹? umiemy œwiêtowaæ! Jestem o tym ko lo ro wy pa pi er do pa ko wa ni a zebranie. Lis zapyta³ wiewiórkê: Tradycja mówi, e w Wigiliê nawet przekonany. Sk¹d ta pewnoœæ? A st¹d, prezentów? Czy przegapimy pierwsz¹ zwierzêta mówi¹ ludzkim g³osem. e mimo tego, i jestem m³odym gwiazdkê, bo akurat w Superkinie -Czym jest dla ciebie Bo e Narodzenie? Mo e przyda³oby siê, eby osio³ki i cz³owiekiem, pamiêtam œwiêta z bêd¹ wyœwietlaæ jakiœ Superhit? Nie! Wiewiórka odpowiedzia³a: inne zwierzêta, niekoniecznie pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych, z roku To niemo liwe. Bo jesteœmy ludÿmi -Kojarzy mi siê z piêknym drzewkiem i uznawane za szlachetne, przypomnia³y kiedy rodzi³a siê Solidarnoœæ i z roku solidarnoœci, bo jesteœmy pokoleniem tym, co wisi na jego ga³¹zkach: z nam, istotom rozumnym, co, a kiedy próbowano j¹ zdusiæ przy JP II, bo jesteœmy ludÿmi nadziei. Na wieloma lampkami i du ¹ iloœci¹ w³aœciwie Kto, jest najwa niejszy pomocy stanu wojennego. Pamiêtam pewno umiemy œwiêtowaæ. Na pewno s³odyczy do schrupania. podczas Œwi¹t Bo ego Narodzenia. czasy, kiedy sto³y œwi¹teczne nie by³y umiemy radoœnie zaœpiewaæ Bóg siê Patrz¹c na sza³ przedœwi¹tecznych tak suto i piêknie zastawione, kiedy rodzi, moc truchleje Lis ci¹gn¹³: -Dla mnie, naturalnie, jest to pachn¹ca, PODZIÊKOWANIE W imieniu swoim oraz ca³ej naszej rodziny pragniemy bardzo serdecznie podziêkowaæ wszystkim ludziom dobrej woli, którzy udzielili nam wsparcia w zbieraniu funduszy na leczenie naszego syna Kubusia Nowickiego. Kubuœ potrzebuje d³ugotrwa³ej kuracji hormonem wzrostu, która poci¹ga za sob¹ tak ogromne koszty, e bez wsparcia spo³ecznego, sami nie jesteœmy w stanie im podo³aæ. Dziêkujemy zarówno tym wszystkim, którzy pomogli w przeprowadzeniu zbiórek pieniê nych i zorganizowaniu ró norodnych imprez charytatywnych w celu gromadzenia funduszy na leczenie Kubusia, jak i tym, którzy bezpoœrednio przekazywali pieni¹dze na ten cel. Dziêki wszechstronnej pomocy, która uzyskaliœmy od wszystkich Pañstwa, z ró nych instytucji i urzêdów, poprzez szko³y, przedszkola, stowarzyszenia oraz osoby prywatnemo liwe jest ju wkrótce rozpoczêcie leczenia naszego dziecka. Ogromnie za to dziêkujemy. Pañstwa dobra wola i w³o ony trud daj¹ szanse na efektywniejsz¹ walkê o godne i samodzielne ycie naszego dziecka. Serdecznie dziêkujemy: Barbara i Przemys³aw Nowiccy z Bia³ej Zarz¹d Miejskiego Klubu Sportowego Janowianka w Janowie Lubelskim sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim firmom, instytucjom pañstwowym i osobom prywatnym za udzielon¹ pomoc naszemu klubowi w mijaj¹cym 2005 roku. Dziêkujemy równie janowskim kibicom za sportowy i kulturalny doping. W zwi¹zku z nadchodz¹cymi œwiêtami Bo ego Narodzenia i Nowym Rokiem zarz¹d klubu yczy zdrowych, pogodnych, rodzinnych œwi¹t i Nowego pe³nego pi³karskich wra eñ 2006 roku wszystkim tym którym le y na sercu dobro naszego klubu Sk³ada: Zarz¹d Klubu MKS Janowianka za ku pó w, ro bi on yc h cz ês to za pomarañcze mo na by³o ogl¹daæ tylko x. Tomasz pieni¹dze ze specjalnego œwi¹tecznego na filmach Tonyego Halika. Ale mimo Podnieœ rêkê Bo e Dzieciê B³ogos³aw Ojczyznê mi³¹ Ze s³owami serdecznych yczeñ chcê byæ z Wami w te œwi¹teczne dni i w ca³ym nadchodz¹cym Nowym Roku. Niech przez przyjœcie Zbawiciela w ka dej rodzinie i w ka dym domu zagoœci mi³oœæ, radoœæ i pokój. yczê zdrowia, wszelkiej pomyœlnoœci, yczliwoœci ludzkiej i Bo ej pomocy w codziennym zmaganiu siê o przetrwanie, przemianê na lepsze, przysz³oœæ swoj¹ i rodziny. Dobrych, radosnych Œwi¹t! Szczêœliwego Nowego 2006 roku! Niech Bóg b³ogos³awi! Pose³ na Sejm RP Jerzy Bielecki Bo e Narodzenie A.D Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Bo ego Narodzenia sk³adamy serdeczne yczenia, aby wype³ni³y one nasze serca Pokojem, Radoœci¹, Mi³oœci¹ i Wiar¹, które pozostan¹ z nami przez ca³y nadchodz¹cy rok. Niech te Œwiêta bêd¹ czasem wyj¹tkowym, który przyniesie wytchnienie i zapomnienie trudów dnia codziennego, czasem odnalezienia spokoju wewnêtrznego, si³ i optymizmu na Nowy 2006 Rok. Weso³ych Œwi¹t i szczêœliwego Nowego Roku! Starosta janowski Wywiad z Burmistrzem Janowa Lubelskiego... Str.7 Z czego mog¹ skorzystaæ jeszcze rolnicy... Str.15 Burmistrz Janowa Lubelskiego Boles³aw Gzik Krzysztof Ko³tyœ

2 2. DOBRY ROK DLA POWIATU - WYWIAD ZE STAROST POWIATU JANOWSKIEGO BOLES AWEM GZIKIEM B.G.:Obecnie zosta³ ukoñczony religijnymi, remont dachu na budynku, który -pieni¹dze, które musielibyœmy wydaæ wynajmowany jest przez Niepubliczny utrzymanie dzieci z naszego powiatu w Zak³ad Pielêgnacyjno-Opiekuñczy innych placówkach pozostaj¹ na przy ul. Zamoyskiego 77 w Janowie terenie Powiatu Janowskiego. Lubelskim. W najbli szych latach Inicjatywy i cel funkcjonowania planowana jest wymiana stolarki o b e j m u j ¹ c e d z i a ³ a l n o œ æ okiennej i drzwiowej oraz wykonanie Wielofunkcyjnej Placówki Opieki nad elewacji wraz z elementami Dzieckiem i Rodzin¹ Promyk zewnêtrznymi. wp³ywaj¹ na kreowanie pozytywnego G.J:Jakie znaczenie ma otwarcie wizerunku Powiatu. Dziêki czemu ma Wielofunkcyjnej Placówki Opieki nad on szansê zyskaæ nowy atrakcyjny Dzieckiem i Rodzin¹ Promyk dla wizerunek, wyró niaj¹cy siê na tle mieszkañców naszego powiatu? wielu innych wra liwoœci¹ swoich B.G.:Dla w³aœciwego funkcjonowania mieszkañców, gotowych nieœæ pomoc i poszczególnych sfer ycia spo³ecznego wsparcie potrzebuj¹cym dzieciom. istotny wp³yw ma mo liwoœæ G.J:Wyremontowano kilka kilometrów udzielania pomocy poprzez ró nego dróg powiatowych jest to jednak ci¹gle rodzaju placówki pomocy spo³ecznej. ma³o czy sytuacja mo e ulec poprawie. Tote poziom rozwoju tych dziedzin Jakie s¹ prognozy na najbli sze lata? ³¹czy siê bezpoœrednio z rozwojem B.G.:Wielkoœæ inwestycji drogowych cywilizacyjnym, wp³ywaj¹c w w najbli szych latach bêdzie zbli ona Zbli a siê koniec 2005 roku. O Funduszu Spo³ecznego oraz z p e w n y m s e n s i e n a p o c z u c i e do poziomu zrealizowanych zadañ w podsumowanie dzia³alnoœci Starostwa Funduszu Pracy na ³¹czn¹ kwotê bezpieczeñstwa spo³ecznoœci danego roku 2005, w którym wyremontowano i Powiatowego w Janowie Lubelskim 3.852,8 tys. z³. powiatu. zmodernizowano ponad 4,5 km. dróg poprosiliœmy Starostê Janowskiego G.J:Czy uda³o siê zrealizowaæ Na terenie Powiatu Janowskiego powiatowych oraz wybudowano oko³o Boles³awa Gzika. wszystkie zadania, jakie sta³y przed funkcjonuj¹ ró ne placówki pomocy 1500 mb chodników dla pieszych. Do G.J:Jakim by³ rok 2005 dla naszego Starostwem? spo³ecznej oferuj¹ce szeroki zakres najwa niejszych zadañ drogowych w powiatu? B.G.:Tak - za wyj¹tkiem utworzenia ró nego rodzaju œwiadczeñ i us³ug tj. roku 2005 z pewnoœci¹ nale y zaliczyæ: B. G. : B y ³ r o k i e m d o b r y m. Instytutu Zamiejscowego Pañstwowej Dom Pomocy Spo³ecznej, Miejski -modernizacja poprzez przebudowê Zrealizowaliœmy wiele inwestycji Wy szej Szko³y Zawodowej w Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, drogi powiatowej Nr (1718L) mi.in.: Che³mie. P o w i a t o w e C e n t r u m P o m o c y Trzydnik Potoczek w miejscowoœci Oddano do u ytku Wielofunkcyjn¹ G.J:Co dalej z uruchomieniem szko³y Rodzinie. Kolonia Potok Wielki d³ugoœci 1, 756 Placówkê Opieki nad Dzieckiem i wy szej? W gronie tych placówek znalaz³a siê km. i wartoœci 1406 tys. z³. Zadanie to Rodzin¹ Promyk, w której znalaz³o B.G.:Wszystko zale y od Rektora Wielofunkcyjna Placówka Opieki nad zosta³o zrealizowane w ramach swój dom 26 dzieci. WSZ w Che³mie. Powiat jest gotowy w Dzieckiem i Rodzin¹ PROMYK Z i n t e g r o w a n e g o P r o g r a m u W Samodzielnym Publicznym Zespole ka dej chwili zrealizowaæ swoje utworzona na postawie uchwa³y Rady Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Zak³adów Opieki Zdrowotnej zadania w tym zakresie. Powiatu w marcu 2004r. Pocz¹wszy od Dzia³anie 3.1. Obszary Wiejskie. przeprowadzono szereg dzia³añ w G.J:Trwaj¹ prace nad dokumentacj¹ 29 sierpnia 2005r. placówka zapewnia -przebudowa drogi powiatowej Nr zakresie: techniczna adaptacji budynku na opiekê i wychowanie dzieciom z 2718 L Trzydnik-Potoczek w -prowadzonej restrukturyzacji zak³adu terenie tzw. Starego Szpitala pod Powiatu Janowskiego. miejscowoœci Potok Stany, d³ugoœci wynikaj¹cej z ustawy z dnia 15 placówkê Caritas, kiedy mo emy P l a c ó w k a t a j e s t œ w i e t n i e 1,552 km. i wartoœci 654 tys. z³. kwietnia 2005 roku, gdzie po spodziewaæ siê jej otwarcia? wyposa onym, nowoczesnym, Te oba zadania zamknê³y rozpatrzeniu wniosku Wojewoda B.G.:Myœlê, e w roku 2006, ale o zatrudniaj¹cym doœwiadczon¹ i wyremontowanie ca³ego ci¹gu Lubelski w listopadzie bie ¹cego roku szczegó³y proponowa³bym zapytaæ ks. wykwalifikowan¹ kadrê oœrodkiem drogowego Trzydnik-Potoczek. W zatwierdzi³ projekt programu Dyrektora Pituchê. zapewniaj¹cym opiekê i wychowanie roku 2006 planuje siê opracowanie restrukturyzacyjnego zak³adu, G.J:Rada Powiatu podjê³a uchwa³ê o d z i e c i o m i c h p o z b a w i o n y m. dokumentacji na g³ówne ci¹gi drogowe pozwalaj¹cego na wyjœcie z obecnej przeniesieniu siedziby Starostwa Szczególny nacisk od samego pocz¹tku tj.: Janów Lubelski-Tok ary-huta jak e trudnej jego sytuacji Powiatowego do zaadoptowanych zosta³ po³o ony na stworzenie Turobiñska, Stara Wieœ-Majdanekonomicznej; budynków przychodni tzw. Starego rodzinnej i ciep³ej atmosfery, Stawce-Zdzi³owice, Krzemieñ- -dokonano wiele zmian wewn¹trz Szpitala, na kiedy planowane jest pog³êbiania wiêzi rodzinnych w Chrzanów-Goraj. Dokumentacje te s¹ organizacyjnych, maj¹cych na celu rozpoczêcie robót i w jakim terminie p r z y p a d k u r o d z e ñ s t w a o r a z niezbêdne do z³o enia wniosków o pozyskanie jak najwiêkszych œrodków nast¹pi¹ przenosiny? umo liwienie czêstych kontaktów z d o f i n a n s o w a n i e z e œ r o d k ó w finansowych poprzez uruchomienie B. G. :R ad a P ow ia tu w J an ow ie rodzicami lub innymi osobami Europejskiego Funduszu Rozwoju podstawowej opieki zdrowotnej, Lubelskim upowa ni³a Zarz¹d Powiatu bliskimi. Regionalnego. Zak³ada siê dokonanie utworzenie oddzia³u gastrologicznego, do podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do Ju dziœ mo na wskazaæ korzyœci jakie remontu drogi Wolica I Branew na wspó³pracy z innymi szpitalami w przeniesienia siedziby Starostwa w z faktu istnienia placówki wynikaæ odcinku Wolica Andrzejów o d³ugoœci zakresie wykonywania œwiadczeñ Janowie Lubelskim z ulicy mog¹ dla Powiatu Janowskiego: oko³o 2 km. z wykorzystaniem medycznych na rzecz mieszkañców z Zamoyskiego 59 na ulicê Zamoyskiego -zwiêkszy³a siê liczba uczniów szko³y œrodków finansowych pochodz¹cych z s¹siednich powiatów, co zaowocowa³o 77. gimnazjalnej, podstawowej i szkó³ re ze rw y i nw es ty cy jn ej bu d et u zwiêkszeniem kontraktu na kolejny rok W dniu r. zosta³ z³o ony do œrednich, przedszkoli, pañstwa. W ramach Krajowego o kwotê oko³o z³ w Burmistrza Janowa Lubelskiego -utworzone zosta³y nowe miejsca pracy Programu Bezpieczeñstwa Ruchu porównaniu z rokiem ubieg³ym, która wniosek w celu uzyskania wymaganej dla osób bezrobotnych z Powiatu Drogowego GAMBIT 2005 powiat mo e ulec jeszcze zwiêkszeniu po prawem decyzji o ustaleniu lokalizacji Janowskiego, janowski z³o y wniosek na budowê i zakontraktowaniu wszystkich us³ug inwestycji celu publicznego. Po jej -powsta³a œwietlica socjoterapeutyczna przebudowê oko³o 1500 mb chodnika medycznych; uzyskaniu zostanie rozpisany przetarg z której mog¹ korzystaæ miejscowe przy drodze Janów Lubelski-Tokary -dokonano nowych zakupów i na wykonanie projektu adaptacyjnego dzieci, Huta Turobiñska w miejscowoœci remontów, które pozwalaj¹ na poprawê istniej¹cych pomieszczeñ na potrzeby -placówka zaopatruje siê w tutejszych Bia³a. Planowana jest w roku 2006 jakoœci œwiadczeñ medycznych, Starostwa. sklepach i korzysta z us³ug podmiotów przebudowa drogi powiatowej (ul. Jana m i ê d z y i n n y m i z a k u p l a m p Termin przenosin jest uzale niony dzia³aj¹cych na terenie Powiatu, Paw³a II) w Janowie Lubelskim. W operacyjnych, aparatów do dializ, m.in. od uzyskania niezbêdnych -w yc ho wa nk ow ie pl ac ów ki w kwietniu 2005 r. zosta³ z³o ony wyposa enie oddzia³ów w telewizory, decyzji, przeprowadzenia koniecznych przysz³oœci realizowaæ bêd¹ na rzecz w n i o s e k a p l i k a c y j n y n a remont podjazdu dla karetek, a tak e pr oc ed ur pr ze ta rg ow yc h, cz as u Powiatu i jego mieszkañców dofinansowanie realizacji Projektu pt. d o p o s a e n i e k a r e t e k w niezbêdnego na przeprowadzenie robót ró norodne prace u ytkowe oraz Przebudowa drogi powiatowej Nr elektrokardiogramy w ramach budowlanych. organizowaæ imprezy sportowe i 2808 L Janów Lubelski-Tokary na Zintegrowanego Systemu Ostrych G.J:Czy przewidziany jest remont k u l t u r a l n e o c h a r a k t e r z e odcinku Godziszów-Zdzi³owice w Zespo³ów Wieñcowych. budynku, w którym znajduje siê Zak³ad integracyjnym, miejscowoœci Zdzi³owice ze œrodków W Powiatowym Urzêdzie Pracy Pielêgniarsko-Opiekuñczy (w tzw. - w s p ó ³ d z i a ³ a n i e z i n n y m i EFRR w ramach Projektu 3 Rozwój zrealizowano wiele programów w Starym Szpitalu ) i jak d³ugo mog¹ stowarzyszeniami i instytucjami Lokalny ZPORR. Cd na str.4 ramach œrodków z Europejskiego one potrwaæ? oœwiatowymi, kulturowymi i

3 TARGI PRACY - LUBLIN 2005 W ubieg³ym tygodniu odby³y wytypowano 14, ich cv zosta³y siê Miêdzynarodowe Targi Pracy przes³ane za poœrednictwem doradcy w Lublinie. Impreza mia³a miejsce w EURES przedstawicielom firm Hali Centrum Targ owego bior¹cych udzia³ w targach. Miêdzynarodowych Ta rgów Zainteresowani mieli mo liwoœæ Lubelskich S.A, w Parku Ludowym. W be zp oœ re dn ie go uc ze st ni ct wa w targach udzia³ wziê³y firmy rozmowach kwalifikacyjnych, zagraniczne oraz polskie, które prowadzonych z przedstawicielami promowa³y w³asn¹ dzia³alnoœæ i firm. Maj¹c na uwadze fakt, i imprezy rekrutowa³y pracowników. W tego typu bêd¹ siê odbywa³y coraz programie targów znalaz³y siê czêœciej, PUP w Janowie Lubelskim m.in. prezentacje na temat warunków zwraca siê do wszystkich osób ycia i pracy w Wielkiej Brytanii, chêtnych, do podjêcia pracy za granic¹ Szwecji i Norwegii. Ponadto i deklaruj¹cych znajomoœæ jêzyków zainteresowani mogli siê zapoznaæ z obcych aby zg³asza³y siê do pokoju nr z a s a d a m i p r z y g o t o w y w a n i a 4, w siedzibie naszego urzêdu, celem dokumentów aplikacyjnych, w tym w y p e ³ n i e n i a f o r m u l a r z a d l a europejskiego cv. Uczestnicy mieli kandydatów do pracy w krajach Unii równie mo liwoœæ zapoznania siê z Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i zasadami prowadzenia rozmów Szwajcarii. W znacznym stopniu kwalifikacyjnych oraz technikami u³atwi nam to nabór oraz zwiêkszy rekrutacyjnymi. W koñcu listopada szanse poszukuj¹cych pracy i Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie znalezienie zatrudnienia w krajach Lubelskim, przygotowuj¹c siê do E u r o p e j s k i e g o O b s z a r u uczestnictwa w targach, zorganizowa³ Gospodarczego. gie³dê pracy dla osób deklaruj¹cych znajomoœæ jêzyka angielskiego. Asystent EURES Artur Juœko Zg³osi³o siê 35 osób, spoœród których Punkt Obs³ugi Interesanta w Urzêdzie Miejskim Od niedawna na parterze pe³ni¹cy jednoczeœnie funkcjê janowskiego magistratu funkcjonuje inspektora ds. wspó³pracy z Punkt Obs³ugi Interesanta. organizacjami pozarz¹dowymi. Nikt z Mieszkañcy udaj¹cy siê do Urzêdu interesantów ju nie bêdzie musia³ Miejskiego w celu za³atwienia b³¹dziæ i szukaæ w³aœciwego piêtra, sprawy, nie bêd¹ b³¹dziæ ju po pokoju i urzêdnika. Miejscem budynku, gdy tutaj uzyskaj¹ pierwszego kontaktu mieszkañca z informacje na temat jego urzêdem, a jednoczeœnie miejscem dzia³alnoœci. regulacji ruchu jest punkt B u r m i s t r z m i a s t a p o p r z e z informacyjny, który udzieli informacji uruchomienie punktu obs³ugi o tym, gdzie i jakie sprawy s¹ zaoszczêdzi³ wielu osobom czasu, jak za³atwiane. Mo na tam równie równie ograniczy³ do minimum uzyskaæ informacjê o rozmieszczeniu bi ur ok ra cj ê. Wa ny m as pe kt em w gmachu poszczególnych jednostek ur uc ho mi en ia te go pu nk tu je st organizacyjnych oraz lokalizacji w stworzenie mieszkañcom dogodnych mieœcie innych urzêdów i instytucji. warunków oraz przyjaznej atmosfery Mieszkañcy uzyskuj¹ w Punkcie podczas za³atwiania ró nych spraw Obs³ugi Interesanta informacje o urzêdowych. Punkt Obs³ugi Interesanta sprawach za³atwianych przez dany to nowe przedsiêwziêcie organizacyjne wydzia³, obowi¹zuj¹cych procedurach. Ur zê du Mi ej sk ie go w Ja no wi e Czêœæ spraw za³atwiana jest od rêki, Lu be ls ki m. To tu ta j in te re sa nt je eli jest to mo liwe pozosta³e zaœ s¹ bezpoœrednio spotyka siê z urzêdem i z przekazywane do za³atwienia przez urzêdnikami, to tutaj otrzymuje pracowników odpowiedniej jednostki informacje na temat spraw, które mo na organizacyjnej. Celem POI jest za³atwiæ w Urzêdzie. Punkt Obs³ugi podniesienie jakoœci oraz komfort zosta³ zlokalizowany z myœl¹ o obs³ugi. Zadowolony interesant to wygodzie interesantów ze szczególnym równie zadowolony pracownik. uwzglêdnieniem osób starszych i Zadowolony interesant to cz³owiek, niepe³nosprawnych. Znajduje siê on który zostanie obs³u ony w sposób bowiem na parterze urzêdu a obs³uguje sprawny, profesjonalny i yczliwy. go pracownik UM p. Pawe³ Kusz Ac OPONY ZIMOWE PROMOCJA Najwiêkszy wybór w regionie Przed wywa eniem myjemy ka de ko³o ZUH Auto-Wulkanizacja Auto-Serwis ul. Okopowa 9 Janów Lubelski ul. Wa³owa 40B tel. (015) tel. (015) Punkt Poboru Krwi w Janowie Lubelskim Kilka lat temu zlikwidowany zosta³ oddawanie krwi zostali odznaczeni punkt krwiodawstwa w Janowie odznak¹: Zas³u ony Honorowy Lubelskim Pomimo wielu protestów Dawca Krwi II stopnia pan Jaskowski nie uda³o siê go utrzymaæ. G³ównym A n t o n i, o d z n a k ¹ Z a s ³ u o n y t³umaczeniem by³y przyczyny Honorowy Dawca Krwi I stopnia ekonomiczne. W ostatnim okresie panowie Józef Jargi³o, Józef Ro ek i swoja dzia³alnoœæ wzmóg³ Polski Czes³aw Kaproñ, Czerwony Krzy w Janowie M³odzie wyst¹pi³a z prezentacj¹ Lubelskim. Z okazji obchodów Dni poezji zwi¹zanej z mi³oœci¹ cz³owieka i Honorowego Krwiodawstwa PCK w krwiodawstwem. dniach listopada Zarz¹d Punkt poboru krwi w Janowie Rejonowy PCK w Janowie Lubelskim Lubelskim zlokalizowany jest na zorganizowa³ 2 grudnia 2005 roku terenie Nowego Szpitala w hotelu spotkanie honorowych krwiodawców. pielêgniarek. Z wielu wzglêdów Na spotkanie przybyli zaproszeni placówka ta nie mo e byæ czynna goœcie, wœród nich w³adze Lubelskiego codziennie, jak tego oczekiwano. Za rz ¹d u Ok rê go we go PC K. W Pierwszy pobór krwi odby³ siê 15 wyst¹pieniach mówców nawi¹zano do grudnia od godziny 8.30.Wszelkie historii honorowego krwiodawstwa. Za informacje w tej sprawie mo na bezinteresowne wspieranie i ogromne uzyskaæ pod adresem: Zarz¹d zaanga owanie w idee honorowego Rejonowy PCK w Janowie Lubelskim krwiodawstwa, uhonorowany zosta³ ul. Boh. Porytowego Wzgórza 29, Odznak¹ Honorow¹ PCK III stopnia tel Prezes Zarz¹du Rejonowego PCK w Za serce, co jak dzwon ko³acze Janowie Lubelskim pan Boles³aw Za krew i ycie w smutne dni Gzik. Dziêki usilnym dzia³aniom Za uœmiech Matki która p³acze Prezesa Zarz¹du Rejonowego PCK Dziœ mój krwiodawco dziêkuje Ci pana Boles³awa Gzika powsta³ w Polski Czerwony Krzy Janowie Lubelskim punkt krwiodawstwa. Za najpiêkniejszy dar JM humanitarny- d³ugoletnie honorowe AUTO SERWIS Janów Lubelski, ul. Wa³owa 40 tel. 015/ KOMPUTEROWA DIAGNOSTYK A SAMOCHODÓW ELEKTRONIK A SILNIK A ABS/ASR IMMOBILIZER AIR BAG TURNIEJ MIKO AJKOWY Dnia 7 grudnia 2005 roku w Zespole Szkó³ Zawodowych w Janowie Lubelskim odby³ siê Turniej Cukierkowa Symultana Warcaby Stupolowych. Gra ta polega na rywalizacji jednego gracza przeciwko kilku. Bra³o w niej udzia³ piêciu uczniów klas pierwszych. Miejsce pierwsze przypad³o Bogumi³owi Budzie z klasy Ib, który zdoby³ dziewiêæ cukierków, kolejne Paw³owi Ludianowi z Ih osiem cukierków, a trzecie Danielowi Rakwia³owi z I c, który wywalczy³ siedem cukierków. Organizatorem zabawy by³ Zbigniew Wach, który dziêkuje wszystkim za udzia³ w turnieju. RESETOWANIE STANU WSK A NIKÓW K ASOWANIE INSPEKCJI OLEJOWEJ NASTAWY PODSTWOWE KODOWANIE KLUCZYKÓW 3.

4 DOBRY ROK DLA POWIATU - WYWIAD ZE STAROST POWIATU JANOWSKIEGO BOLES AWEM GZIKIEM Cd. ze str.2 bêd¹ znane dopiero po przedstawieniu 112, taki sam, jak w pozosta³ych nale a³oby wzmocniæ? P l a n u j e s i ê p r z y s t ¹ p i e n i e w pr ze z p. K om en da nt a r oc zn eg o krajach Unii Europejskiej. Jego B.G.:Na bie ¹co jest oceniany zakres najbli szym czasie do wykonania robót sprawozdania ze swojej dzia³alnoœci, wprowadzenie jest œciœle zwi¹zane z z a d a ñ r e a l i z o w a n y c h p r z e z ziemnych i utwardzenia nawierzchni zawieraj¹cego równie informacje o planowanym uruchomieniem PCPR-u. poszczególne wydzia³y. W sytuacji drogi powiatowej Nr 2807 L B³a ek stanie porz¹dku i bezpieczeñstwa Zg ³o sz en ie do ko na ne po d t ym wzrostu iloœci za³atwianych spraw, Pi³atka. Ponadto w kolejnych latach publicznego. Co do narkomanii nie numerem anga uje wszystkie s³u by nastêpuj¹ przesuniêcia kadrowe. Taka bêdzie kontynuowana budowa oraz uwa am, e na ziemi janowskiej ratunkowe: Policjê, Stra Po arn¹ i sytuacja mia³a miejsce m.in. w remonty chodników przy wspó³ zatacza ona coraz szersze krêgi. Po Pogotowie Ratunkowe. Funkcjonuj¹ Wydziale Komunikacji i Wydziale finansowaniu Urzêdów Gmin. Zarz¹d prostu policja, w³adze samorz¹dowe, oczywiœcie dawne numery ratunkowe: Ochrony Œrodowiska. Dróg Powiatowych skupi siê na nauczyciele, psycholodzy i inne osoby, 997, 998 i 999, pod którymi zg³aszaj¹ Ze wzglêdów finansowych trudno robotach u trzymaniowych t j. którym problem nie jest obojêtny, siê dyspozytorzy poszczególnych s³u b mówiæ o wzmocnieniach. Nastêpuje remontach cz¹stkowych dróg, zwracaj¹ coraz baczniejsz¹ uwagê na ratunkowych. raczej sytuacja odwrotna. Na miejsce remontach mostów i przepustów oraz zagro enie, jakie p³ynie ze strony Na potrzeby ratownictwa medycznego odchodz¹cych z pracy pracowników wymiana oznakowania pionowego. narkotyków. Starostwo Powiatowe, za konieczny jest zakup jeszcze jednej nie s¹ przyjmowane nowe osoby. G. J : C o m o n a p o w i e d z i e æ o p o œ r e d n i c t w e m P o r a d n i karetki W. Zlokalizowanie miejsca Zadania, które realizowa³y te osoby wspó³pracy z Policj¹? Mam na myœli Psychologiczno-Pedagogicznej w jej stacjonowania w Modliborzycach, obecnie s¹ wykonywane w wielu dzia³ania w zakresie bezpieczeñstwa, Janowie Lubelskim, powa nie przy drodze krajowej 1974, znacz¹co przypadkach przez sta ystów. Ale wykrywalnoœci przestêpstw oraz zaanga owa³o siê w kampaniê Bli ej s k r ó c i ³ o b y c z a s d o j a z d u d o myœlê, e nale a³oby wzmocniæ likwidowania narkomanii, która si eb ie da le j o d n ar ko ty kó w, poszkodowanych i chorych z pó³nocnej Wydzia³ Edukacji i Logistyki. zatacza coraz wiêksze krêgi? wspó³uczestnicz¹c w org anizacji czêœci powiatu. G.J:O jakie wydarzenia nie zapyta³em a B.G.:Jak pan wie, od 20 lipca b.r. spotkañ z m³odzie ¹ gimnazjum. G.J:Czêsto w Starostwie odbywaj¹ siê nale a³oby o nich wspomnieæ? funkcjê Komendanta Powiatowego G.J:Jak pan Starosta ocenia dzia³anie posiedzenia Zarz¹du Powiatu, czy jest B.G.:Bardzo wa nym elementem jest Policji w Janowie Lubelskim pe³ni Stra y Po arnych i Ratownictwa to cia³o pomocne czy raczej dobra wspó³praca Zarz¹du Powiatu podinsp. mgr Bogumi³ Polikarski. Od Medycznego? przeszkadzaj¹ce i czy nie lepiej by³oby, Janowskiego z Miastem i Gmin¹ Janów p o c z ¹ t k u w s p ó ³ p r a c a z p. B.G.:M yœlê, e dzi a³ an ie tych aby zarz¹dzanie odbywa³o siê na wzór Lubelski i wszystkimi gminami Komendantem uk³ada siê nam bardzo jednostek mo na oceniæ jako dobre. gmin - bez zarz¹dów? Powiatu Janowskiego, g³ównie w dobrze. Podczas naszych spotkañ O b e c n i e t r w a j ¹ p r a c e n a d B.G.:Œrednio w miesi¹cu odbywa siê 6 zakresie realizacji inwestycji mamy okazjê wymieniaæ siê u r u c h o m i e n i e m P o w i a t o w e g o posiedzeñ Zarz¹du. Ka da struktura drogowych i przedsiêwziêæ kulturowo spostrze eniami co do sposobów C e n t r u m P o w i a d a m i a n i a kolegialna ma swoje plusy i minusy. Na oœwiatowych. dzia³ania dla polepszenia stanu Ratunkowego na bazie sprzêtowo- pewno do podjêcia decyzji przez Nale y wspomnieæ tak e o podjêciu bezpieczeñstwa na terenie powiatu. materia³owej Komendy Powiatowej Zarz¹d trzeba wiêcej czasu poœwiêciæ uchwa³y Rady Powiatu w sprawie Starostwo Powiatowe uczestniczy w PSP. Uruchomienie PCPR-u pozwoli przygotowanie i uzasadnienie wspólnej inwestycji z Miastem i Gmin¹ przedsiêwziêciach na rzecz poprawy na przyœpieszenie obiegu informacji i projektów uchwa³. Jednoosobowe Janów Lubelski jak¹ jest Kryta bezpieczeñstwa pomimo skromnego dziêki temu na szybsze reagowanie kierowanie gmin¹ sprawdzi³o siê. p³ywalnia. bud etu Powiat Janowski zdo³a³ powiatowych s³u b ratowniczych. Trudno powiedzieæ jakby to by³o na G.J:Co chcia³by pan Starosta wygospodarowaæ œrodki pieniê ne na Centrum powinno zacz¹æ dzia³aæ na szczeblu Powiatu. Zdania s¹ powiedzieæ mieszkañcom powiatu na dofinansowanie tablic informacyjno- koniec pierwszego kwarta³u 2006 r. podzielone. n a d c h o d z ¹ c e Œ w i ê t a B o e g o ostrzegawczych, jakie maja stan¹æ na Niestety, prawodawca nie u³atwia G.J:Wiemy, e w Radzie Powiatu Narodzenia i Nowy Rok? g³ównych ci¹gach komunikacyjnych, samorz¹dom zadania w tym zakresie, wystêpuj¹ tarcia, czy nie jest to B. G. : Ra do sn yc h Œw i¹ t Bo e go biegn¹cych przez teren naszego wydaj¹c akty prawne zawieraj¹ce przeszkod¹ w rozwoju powiatu? Narodzenia oraz szczêœcia w powiatu. Jak wiadomo, praca okreœlone zadania, na realizacjê B.G.:Myœlê, e nie. Tylko walka nadchodz¹cym 2006 roku, ale janowskiej Policji zosta³a w tym roku których nie s¹ przeznaczane œrodki przeciwieñstw prowadzi do rozwoju. równie eby ka dy mia³ pracê i móg³ bardzo dobrze oceniona przez KWP w finansowe. G. J : J a k o c e n i a P a n p r a c ê utrzymaæ swoj¹ rodzinê. Lublinie. Natomiast dane co do Od wrzeœnia na terenie Powiatu poszczególnych wydzia³ów Starostwa, wykrywalnoœci sprawców przestêpstw Janowskiego dzia³a numer alarmowy czy s¹ wœród nich takie, które Rozmawia³ Jan Machulak MALI MISTRZOWIE A m a n d a C a n n a v a c c i u o l o ) - II i III miejsce w kata, I i zawodniczka Uczniowskiego Klubu III w kumite, Winter Cup na Litwie (I Ka ra te Trad yc yj ne go z Ja no wa miejsce w kumite, II w kata), Pucharze Lubelskiego æwiczy karate dwa lata. W Polski Dzieci (I miejsce kata) i Baltic czasie tych dwóch lat zdoby³a wiele Cup (II miejsce w kata). W czo³ówce na Litwie UCZNIOWSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO Janów Lubelski, ul. Ks. Skorupki Sz.P. nr3 tel , W dniach listopada br. w Wilnie na Litwie odby³o siê seminarium szkoleniowe oraz Miêdzynarodowy Turniej Karate Baltic Cup. W zawodach bra³o udzia³ 120 zawodników z Litwy, otwy, Ukrainy oraz trzy ekipy z Polski (Lubelszczyzna, Mazowsze i ódzkie). Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego reprezentowa³o czworo zawodników: Karolin Majkowska, Amanda Cannavacciuolo, Magdalena Kras, Marta ukasik, Jakub Kusz, Fabian Kusz oraz instruktor Piotr Wojtkowski, który by³ sêdzi¹ g³ównym Turnieju Baltic Fabian Kusz podobnie jak Amanda jest równie zawodnikiem UKKT Janów Lubelski, karate æwiczy od roku. Du ym sukcesem zakoñczy³ siê jego drugi wystêp w zawodach rangi ogólnopolskiej w swojej kategorii podczas Pucharu Polski Dzieci zaj¹³ I miejsce. Naszym ma³ym mistrzom nagród i medali. Do jej sukcesów gratulujemy postawy i yczymy wielu zaliczyæ nale y wystêpy w Pucharach dalszych sukcesów. Roztocza (lata ) gdzie zajê³a dwa miejsca pierwsze w kumite, Red. pierwsze i drugie miejsce w kata, w Pucharach Ma³ych Mistrzów (lata 4. Cup i Miêdzynarodowej Ligi Regionów. Nasi zawodnicy jak zwykle nie zawiedli zajmuj¹c nastêpuj¹ce miejsca: Amanda Cannavaciuolo II m-ce Magdalena Kras II m-ce Marta ukasik II m-ce Fabian Kusz III m-ce Poza Turniejem Baltic Cup w Wilnie odby³ siê trzeci turniej Miêdzynarodowej Ligi Regionów (pierwszy jak pamiêtamy odby³ siê w Janowie Lubelskim). Równie tutaj mieliœmy swoich reprezentantów poniewa Karolina Majkowska i Magdalena Kras zosta³y zaproszone do udzia³u w Lidze, gdzie zaprezentowa³y siê znakomicie zdobywaj¹æ punkty do klasyfikacji ogólnej.

5 JANOWSCY DZIELNICOWI Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim Dzielnicowy asp. Adam Kêdra tel. (015) Rejon: od ul. Bialskiej do skrzy owania z ul. Zamoyskiego w kierunku wschodnim, os. Wschód Dzielnicowy sier. sztab. Leszek Peret tel. (015) Rejon: od ul. Bialskiej do skrzy owania z ul. Zamoyskiego, ul. Ulanowska w kierunku Borownicy, Podlasek, Kopców, Bia³a I, II, Jonaki, Pikule, ¹ ek Ordynacki, os. Zaolszynie Dzielnicowy sier. sztab. Andrzej Oleszko tel. (015) Rejon: od ul. Ulanowskiej do skrzy owania z ul. Zamoyskiego w kierunku zachodnim, Szklarnia, Momoty, Ujœcie, Kiszki a do Zofianki Górnej Dzielnicowi przyjmuj¹ zg³oszenia pod numerami w/w telefonów w godzinach urzêdowania KPP w Janowie Lubelskim. Po godzinach urzêdowania nale y dzwoniæ pod numer 997. W jakiej sprawie mo esz zadzwoniæ do swojego dzielnicowego, o czym powinieneœ go poinformowaæ? Poni ej prezentujemy sprawy, którymi interesuje siê dzielnicowy. Jeœli zatem znasz: Miejsca gromadzenia siê osób, które mia³y b¹dÿ maj¹ konflikt z prawem, np. przestêpców czy osób poszukiwanych; Miejsca, gdzie zagro enie bezpieczeñstwa publicznego stwarzaj¹ np. osoby uzale nione od alkoholu, narkotyków; Miejsca gromadzenia siê m³odzie y spo ywaj¹cej alkohol, za ywaj¹cej narkotyki, zak³ócaj¹cej porz¹dek publiczny; Miejsca, gdzie przebywaj¹ osoby bez sta³ego miejsca zameldowania, mog¹ce dokonywaæ w³amañ, kradzie y, podpaleñ, a tak e potrzebuj¹ce pomocy (choæby skierowania do schroniska dla bezdomnych); Sprawców przemocy domowej, którzy psychicznie lub fizycznie znêcaj¹ siê nad bliskimi; Miejsca spotkañ subkultur m³odzie owych; Osoby, które zajmuj¹ siê handlem wyrobami bez polskich znaków skarbowych akcyzy; Kto nie przestrzega przepisów meldunkowych, porz¹dkowych, np. w zakresie utrzymania porz¹dku w obrêbie w³asnej posesji i zaœmiecania innych; Dzielnicowi czekaj¹ na ka dy sygna³, który mo e doprowadziæ do zatrzymania osób naruszaj¹cych porz¹dek publiczny. Gwarantuj¹ przy tym pe³n¹ anonimowoœæ. Nale y te pamiêtaæ, e dzielnicowy powinien skierowaæ nas do odpowiedniej komórki policji czy te instytucji, która pomo e rozwi¹zaæ problem. Jakie sprawy za³atwi, lub mo e za³atwiæ dzielnicowy? Od prostych aczkolwiek dokuczliwych spraw wykroczeñ (zak³ócenia porz¹dku i spokoju), po pomoc i poradê, w jaki sposób unikn¹æ przestêpstw, jak reagowaæ na przejawy przestêpczoœci nieletnich, przemocy w rodzinie lub wtedy, gdy byliœcie Pañstwo œwiadkami przestêpstw a obawialiœcie siê ujawniæ. Opr.ac OG OSZENIE DROBNE Zespó³ muzyczny MIX-TAPE oferuje dobr¹ muzykê podczas wesel i przyjêæ Kontakt tel lub Dzia³alnoœæ PUP w Janowie Lubelskim Na koniec listopada w tutejszym zainteresowania i umiejêtnoœci oraz urzêdzie zarejestrowanych by³o 3346 dalszy plan rozwoju zawodowego, osób bezrobotnych. Powiatowy Urz¹d - porady grupowe; wraz z innymi Pracy w Janowie Lubelskim wci¹ cz³onkami grupy, z pomoc¹ doradcy, w dok³ada wszelkich starañ celem atmosferze akceptacji i otwartoœci pozyskania dodatkowych œrodków na bêdziesz móg³ zdefiniowaæ w³asne przeciwdzia³anie bezrobociu i problemy zawodowe i wspólnie ³agodzenie jego skutków. okreœliæ mo liwe sposoby ich W chwili obecnej realizowane s¹ rozwi¹zania, kolejne 2 projekty wspó³finansowane - informacja zawodowa; otrzymasz ze œrodków Europejskiego Funduszu pe³n¹ informacjê o zawodach, czyli Spo³ecznego w ramach Sektorowego jakie czynnoœci s¹ Programu Operacyjnego Rozwój wykonywane w zawodzie, jakie Zasobów Ludzkich , wymaganiach psychologiczne i Dzia³anie 1.2 pt. Debiutant i fizyczne nale y spe³niæ Dzia³anie 1.3. pt. D³ugotrwali na fali. aby móc wykonywaæ zawód, jakie s¹ W ramach tych œrodków wsparciem szansê zatrudnienia i p³ace; oraz o mog¹ byæ objête 2 grupy bezrobotnych instytucjach tj.: szkoleniowych, edukacyjnych, w 1. m³odzie poni ej 25 roku ycia, których mo esz zdobyæ zawód lub - bezrobotna przez okres do 6 m-cy podnieœæ swoje kwalifikacje. - bezrobotna przez okres od 6 do 24 m- W PU P je st ba rd zo do br ze cy wyposa ona Sala Informacji - zarejestrowane jako bezrobotne przez Zawodowej, równie w stanowiska okres do 24 m-cy, chc¹ce rozpocz¹æ komputerowe z dostêpem do internetu, dzia³alnoœæ gospodarcz¹, z zasobów, której chêtnie korzysta, - bezrobotni absolwenci wszystkich op ró cz be zr ob ot ny ch, m³ od zi e typów szkó³, w okresie do up³ywu 12 szkolna. Regularnie we wtorki i œrody m-cy od dnia odbywaj¹ siê tzw. warsztaty wstêpne okreœlonego w dyplomie, œwiadectwie dla osób nowo zarejestrowanych, na l u b i n n y m d o k u m e n c i e których bezrobotni powiadamiani s¹ o potwierdzaj¹cym swoich prawach i obowi¹zkach oraz ukoñczenie szko³y. o formach pomocy œwiadczonej przez 2. osoby bezrobotne PUP. - powy ej 25 roku ycia, bezrobotne Dzia³a tutaj równie Klub przez okres do 12 m-cy z wy³¹czeniem Pracy, który jest form¹ szkolenia z bezrobotnych absolwentów, zakresu umiejêtnoœci poszukiwania - powy ej 25 roku ycia, d³ugotrwale pracy. Uczestnikami takich zajêæ mog¹ bezrobotne ( przez okres od 12 do 24 m- byæ osoby bezrobotne i poszukuj¹ce cy). pracy, które chc¹ aktywnie poszukiwaæ Od pocz¹tku realizacji projektów w p r a c y l e c z n i e z n a j ¹ m e t o d ramach SPO RZL zaktywizowanych u³atwiaj¹cych jej otrzymanie, osoby, zosta³o 427 osób. Beneficjenci które nie maj¹ doœwiadczenia w otrzymali kompleksowe wsparcie tj.: po sz uk iw an iu pr ac y, os ob y o poradnictwo zawodowe, poœrednictwo zani onej motywacji do poszukiwania pracy, przygotowanie zawodowe w pracy oraz osoby powracaj¹ce na rynek miejscu pracy, sta e, jednorazowe pracy po d³ugim okresie braku œrodki na rozpoczêcie dzia³alnoœci aktywnoœci zawodowej. Program g o s p o d a r c z e j, s u b s y d i o w a n i e szkolenia realizowany jest przez 3 zatrudnienia. tygodnie. Oczekiwanym efektem realizacji Najbli sze zajêcia w Klubie Pracy projektów bêdzie zwiêkszenie planowane s¹ na styczeñ 2006 roku. aktywnoœci zawodowej korzystaj¹cych W s z y s t k i e o s o b y c h ê t n e i z programów, a tym samym zainteresowane prosimy o zwiêkszenie liczby osób podnosz¹cych wczeœniejsze zg³aszanie siê do p.nr 7 (I swoje kwalifikacje zawodowe i piêtro). uzyskuj¹cych zatrudnienie. Instrumenty Rynku Pracy Poradnictwo Zawodowe Od nowego roku kalendarzowego W strukturze organizacyjnej PUP jest mo na ubiegaæ siê o dotacje z dzia³ Poradnictwa Zawodowego, Funduszu Pracy na prowadzenie dzia³alnoœæ którego opiera siê na dz ia ³a ln oœ ci go sp od ar cz ej or az nastêpuj¹cych zasadach: bezp³atnoœæ, refundowania kosztów wyposa enia i dostêpnoœæ, dobrowolnoœæ, równoœæ, doposa enia stanowiska pracy w swoboda wyboru zawodu i miejsca wysokoœci piêciokrotnej œredniej zatrudnienia, poufnoœæ i ochrona krajowej (ok.12 tys. z³otych). danych osobowych. Dzia³alnoœæ gospodarcza, któr¹ Prowadzony jest g³ównie dla wnioskodawca chce rozpocz¹æ winna bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy, w d o t y c z y æ w s z c z e g ó l n o œ c i celu udzielenia pomocy w wyborze nastêpuj¹cych dziedzin gospodarki: zawodu lub miejsca zatrudnienia, oraz produkcji, us³ug (z wy³¹czeniem us³ug dla pracodawców, w celu udzielenia przewozowych i transportowych) i pomocy w wyborze pracowników, o handlu. W Rozporz¹dzeniu Ministra o k r e œ l o n y c h c e c h a c h Pracy i Polityki Spo³ecznej z dn. psychofizycznych, na wolne miejsca r. zosta³y wprowadzone pracy. zmiany, jedna z nich okreœla e osoba Us³ugi œwiadczone przez doradcê otrzymuj¹ca œrodki na dzia³alnoœæ zawodowego to: gospodarcz¹, nie mo e podj¹æ - porady indywidualne; w czasie zatrudnienia przez okres 12 miesiêcy. rozmowy z doradc¹ okreœlisz swój potencja³ zawodowy, Cd. na str.13 5.

6 CMENTARZ YCZAKOWSKI WE LWOWIE W OBIEKTYWIE ANTONIEGO FLORCZAKA Dnia 9 listopada 2005 r. w salach Muzeum cele. S¹ ludzie dla których najwa niejsza pomnik na grobie historyka K. Szajnachy wiedza, jak czêsto mylimy ró ne miejsca z Regionalnego w Janowie Lubelskim jest teraÿniejszoœæ, swój czas prze ywaj¹ na szczycie którego usiad³ wielki orze³ a po kresów, np. wileñsk¹ Rossê z lwowskim od by ³o si ê o tw ar ci e w ys ta wy pt. miêdzy talerzem a telewizorem. S¹ tak e bokach przysiad³y Muzy: Klio (historii) i y cz ak ow em. P os ta no wi ³e m w iê c Umieraj¹cy yczaków.kilkadziesi¹t ludzie, którzy potrafi¹ harmonijnie Melpomena (tragedii). W niszy jest podzieliæ siê widz¹ i tê lekcjê historii i fotografii pana Antoniego Florczaka po³¹czyæ przesz³oœæ, teraz i przysz³oœæ. popiersie tego historyka a pomnik spiera patriotyzmu przekazaæ w taki sposób, jaki p o k a z u j e p i ê k n o n e k r o p o l i i Takie po³¹czenie, to wystawa Umieraj¹cy tarcza z god³ami Polski, Litwy i Rusi. Ile tu umiem najlepiej. Czêœæ moich zdjêæ by³a y cz ak ow sk ie j, kt ór a ³¹ cz y œw ia t yczaków w Muzeum Regionalnym w treœci! prezentowana w domu parafialnym przy umar³ych i ywych, która jest galeri¹ Janowie Lubelskim. Cz³owiekiem, który Drugi Edmunda Jaskólskiego nagrobek parafii œw. J. Chrzciciela.Zdjêcia, które s¹ pami¹tek narodowych, miejscem refleksji po³¹czy³ wszystkie czasy jest Antoni Ormianina - Józefa Torosiewicza lekarza i na wystawie, s¹ planem tegorocznego o przemijaniu, wielkoœci i trwaniu. Na Florczak. Zapatrzony w piêkno wykute w filantropa. Na pomniku siedz¹cy starzec w wyjazdu. Fotografowanie obiektów, które otwarcie przyby³o wiele osób, szczególnie kamieniu i marmurze, poœwiêcaj¹c swój stroju polskim tuli do kolan dwoje dzieci. czêœciowo zniszczy³ czas, czêœciowo wa na by³a obecnoœæ m³odzie y. Autor czas i wykorzystuj¹c najnowsz¹ technikê Dobroczyñca nawet po zgonie nie zostawi³ wystawy sam powiedzia³: yczaków cyfrow¹ pokaza³ starszym a szczególnie swoich podopiecznych! By³ czas kiedy umiera nie tyle niszczony przez czas, m³odym janowiakom, jak wygl¹da Stefan eromski pisa³ Czczê imiê yczaków umiera dla naszej pamiêci, yczakowski Panteon Panteon Wielkich Grottgera, bo budzi³ we mnie g³os szczególnie dla m³odszego pokolenia. I ta Polaków. Od o³nierzy koœciuszkowskich, sumienia i cnoty. Na yczakowie jest wystawa fotografii unikatowych napoleoñskich powstañców do o³nierzy tak e pomnik Grottgera. Mo e wiêc kom poz ycj i nag rob kow ych, sym bol i polskich z lat , których groby ogl¹daj¹c te fotografie pomników ludzi, œmierci, Madonn o ³agodnych i skupionym otaczane by³y we Lwowie wielkim kultem. którzy budzili tak szlachetne uczucia, w wyrazie twarzy, anio³ów smutku, a³oby i Przez polityków, uczonych, dzia³aczy nas na ziemi janowskiej te obudzi siê to co ludzi, którzy tam znaleÿli miejsce spo³ecznych, artystów, duchownymi, po pozwoli przekroczyæ przeciêtnoœæ? Urszula ukasik Dlaczego yczaków? Podczas swoich podró y trafi³em do Lwowa a we Lwowie na drodze Polaka na pewno znajdzie siê Cmentarz yczakowski. Wielokrotnie przemierza³em te alejki i drogi, za ka dym razem moje ludzie jest trudne. Czasem potrzeba koloru, czasem odpowiedniego œwiat³a. To co uda³o mi siê uchwyciæ chcia³bym dedykowaæ m³odym janowiakom, aby Umieraj¹cy yczaków nie umar³. Ten materialny obroni siê piêknem rzeÿb, ale aby i to co by³o duchem yczakowa tak e o y³o w polskich sercach. Je eli uda³o mi siê zachêciæ do wyjazdu do Lwowa, do chwili refleksji nad przemijaniem - przekonany jestem, e wystawa spe³ni³a wa n¹ funkcjê w edukacji spo³ecznej i historycznej m³odego pokolenia, a na tym bardzo mi zale a³o. wi ec zn eg o sp oc zy nk u,b ud zi ty le kupców i rzemieœlników, którzy zapisali zainteresowanie tym, co tu znajdowa³o siê by³o coraz wiêksze. Ale yczaków to nie tylko to, co widoczne, to co materialne, to przede wszystkim atmosfera, wzruszenie, które œciska serce. Przewodnicy zatrzymuj¹ siê przy poszczególnych grobach, przy ró nych kwaterach. I wtedy przywo³uj¹ historie ycia ludzi, którzy tam le ¹. Ludzi znanych, jak M. Konopnicka, A. Grottger, o³nierzy powstania listopadowego przy elaznej Kampanii (cztery rzêdy krzy y z bia³ymi tabliczkami miejsce wielu manifestacji patriotycznych) i innych. A wêdrówka wzruszeñ. Mo na jej obejrzenie poleciæ siê chlubnie w dziejach Lwowa i Polski. koñczy siê przy odnowionym cmentarzu ka dej janowskiej rodzinie. Listopad miesi¹c poœwiêcony pamiêci Orl¹t. Osobne miejsce zajmuj¹ fotografie zmar³ych, poœwiêconych rocznicy Cmentarz, który na pocz¹tku XX wieku Cmentarza Orl¹t i powstañców. Wspólne odzyskania Niepodleg³oœci przez Polskê. zosta³ uznany za jedn¹ z najpiêkniejszych i Muzeum Regionalnemu w Janowie pochylenie siê nad tymi fotografiami mo e Tak jak cmentarz yczakowski to miejsce najciekawszych nekropolii w Europie Lubelskim, odwiedzaj¹cym wystawê, byæ lekcj¹ historii i patriotyzmu - ucz¹ce historii i patriotyzmu, tak ta zachwyca. Madonny, p³aczki, anio³y wszystkim tym, którzy pomogli mi w tym opowiedzian¹ bez adnych s³ów. wystawa przekazuje te same wartoœci. wykonane przez mistrzów, rzemieœlników przedsiêwziêciu serdecznie dziêkujê. Podczas ogl¹dania proszê zatrzymaæ siê na yj¹cych we Lwowie urzekaj¹ piêknem. Wystawa zdjêæ Umieraj¹cy yczaków Widzia³am chwilê przy ka dej z fotografii, ta e mo e Na pocz¹tku robi³em zdjêcia dla w³asnych rozpoczyna odwiedziny nastêpnych miast S¹ ludzie zapatrzeni w przesz³oœæ, yj¹cy znaleÿæ tak¹, która chwyta za serce i potrzeb. Temat ten jednak czêsto wkracza³ polskich. Myœlê, a raczej mam pewnoœæ, e dla przesz³oœci. S¹ ludzie yj¹cy dla przemawia do wyobraÿni.polecam dwa do codziennych rozmów i wtedy bywa³em za rok zaproszê Panstwa na.... przysz³oœci,mierz¹cy czas na zadania i nagrobki, bardzo ró ne- Parysa Fifipiego zaskakiwany tym, jak ma³a jest nasza Antoni Florczak 6.

7 ZGODA BUDUJE - WYWIAD Z BURMISTRZEM JANOWA LUBELSKIEGO p o d s t a w ¹ u b i e g a n i a s i ê o obowi¹zuj¹ce w okolicach Janowa dofinansowanie z funduszy krajowych ceny, gdy przyjê³a stawki, które s¹ i zagranicznych. Bez pozyskania tych przez ni¹ p³acone w s¹siednich funduszy wybudowanie takiej p³ywalni regionach przy wykupach pod drogi przekroczy mo liwoœci, jakimi ³¹cznie krajowe. Bardzo nas to cieszy, bo tym dysponuj¹ powiat i gmina, gdy samym kilka milionów z³otych trafi do p³ywalnia zawiera ambitny program kieszeni naszych mieszkañców co rekreacyjny, który oprócz basenu wp³ynie na o ywienie koniunktury p³ywackiego mieœci w sobie bogat¹ gospodarczej. ofertê masa y wodnych w G.J.:Czy w najbli szych latach dodatkowych nieckach basenowych, planowany jest remont lub przebudowa zje d alniê, dwie sauny, krêgielniê, Janowskiego Domu Kultury? si³owniê, barek, widowniê. Takiego K.K.:Zgodnie z opracowanym i obiektu nie ma w promieniu 60 uchwalonym Wieloletnim Planem kilometrów od Janowa. Podobny Inwestycyjnym (WIP) modernizacja obiekt najbli ej jest w Zamoœciu. Janowskiego Oœrodka Kultury jest Chêtnych do obejrzenia naszego przewidziana w latach projektu zapraszam do odwiedzenia Jednak konstrukcja finansowa WPI jest naszych s tron i nternetowych. oparta na za³o eniu realizacji tych Kosztorys naszej p³ywalni wynosi -nie inwestycji, które uzyskaj¹ znacz¹ce tak jak zak³adaliœmy dwa lata temu-9, dofinansowanie ze Ÿróde³ krajowych i lecz 14 mln z³. Uznaliœmy jednak, e z a g r a n i c z n y c h. Ty l k o w t e d y Zbli aj¹ siê Œwiêta Bo ego Narodzenia koñca rynku. Obie inwestycje warto poœwiêciæ rok, czy nawet dwa na dysponuj¹c niewielkimi œrodkami czas refleksji, radoœci spotkañ a tak e zrealizowa³a Generalna Dyrekcja Dróg zdobycie niezbêdnych funduszy, ale za w³asnymi mo emy uzyskiwaæ wspomnieñ i planów. Takie spotkania Krajowych i Autostrad. Przy to wybudowaæ obiekt na miarê XXI maksymalne efekty. mog¹ byæ dobr¹ okazj¹ do rozmów na wszystkich inwestycjach pracowa³y wieku. Obecnie przygotowujemy W zwi¹zku z tym, podobnie jak z kryt¹ tematy dotycz¹ce naszej miejscowoœci. nasze firmy, daj¹c zatrudnienie wielu s t u d i u m w y k o n a l n o œ c i o r a z p³ywalni¹ gruntowna modernizacja Co Burmistrzowi Janowa Lubelskiego osobom, co jest wa nym dodatkowym o p r a c o w u j e m y w n i o s e k o Janowskiego Oœrodka Kultury jest uda³o siê zrealizowaæ w bie ¹cej wymiarem dzia³añ inwestycyjnych. dofinansowanie, który uzale niona od dofinansowania spoza k a d e n c j i w z a k r e s i e d z i a ³ a ñ G.J.:Jakie inwestycje realizowane bêd¹ w styczniu z³o ymy do programu bud etu gminy. Aby siê o to staraæ w inwestycyjnych? w przysz³ym roku? dofinansowuj¹cego inwestycje z roku przysz³ym opracujemy stosowna Krzysztof Ko³tyœ:Do koñca kadencji K.K.: W przysz³ym roku podtrzymamy zakresu turystyki i kultury. Bêdzie to dokumentacjê. pozosta³ jeszcze rok, w którym bardzo bardzo du y rozmach inwestycyjny pierwsza taka mo liwoœæ, gdy Na marginesie nale y zauwa yæ, e du o bêdzie siê dzia³o, ale dorobek tej gdy po raz kolejny zdobyliœmy dotychczas nie by³y og³aszane nabory wiêkszoœæ obiektów gminnych od kadencji ju jest wiêkszy ni kadencji ogromne fundusze z Unii Europejskiej. wniosków dotycz¹ce inwestycji z kilkudziesiêciu lat nie by³a poprzednich. Sk³adaj¹ siê nañ przede Jako jedynej gminie z woj. lubelskiego zakresu turystyki. Niestety, nie zosta³a remontowana i teraz niemal wszystkie wszystkim dwa du e i strategiczne dla uda³o siê nam uzyskaæ dofinansowanie wydzielona odrêbna pula dotycz¹ca n a r a z w y m a g a j ¹ n a k ³ a d ó w wszystkich mieszkañców naszej gminy a do czterech projektów, dziêki czemu wy³¹cznie turystyki i przyjdzie nam inwestycyjnych. Podobnie jest z programy inwestycyjne. Pierwszym z bêdziemy realizowaæ inwestycje o rywalizowaæ o niewielkie na skalê wiêkszoœci¹ ulic. Jest to ogrom nich by³a budowa nowego Zak³adu ³¹cznej wartoœci ok. 8,5 miliona województwa pieni¹dze (ok. 35 spiêtrzonych zadañ, na które gmina nie U n i e s z k o d l i w i a n i a O d p a d ó w z³otych. Warte podkreœlenia jest to, e mln.z³.) z wnioskami dotycz¹cymi posiada wystarczaj¹cych œrodków Ko mu na ln yc h, kt ór a za po bi eg ³a wk³ad gminy wynosiæ bêdzie niespe³na renowacji zabytków wpisanych na listê finansowych a przecie musimy groÿbie katastrofy ekologicznej. 1,3 mln.z³! Dziêki zdobytym œwiatowego dziedzictwa kultury realizowaæ inwestycje nowe jak np. W s p ó l n i e z M o d l i b o r z y c a m i funduszom wykonamy nawierzchnie UNESCO. Jeœli próba zdobycia wspomniana kryta p³ywalnia, zrealizowaliœmy inwestycjê o wartoœci siedemnastu ulicom osiedla Wschód funduszy nie powiedzie siê w roku uzbrojenie strefy przedsiêbiorczoœci w ponad 6 milionów z³otych ( dla (koszt ok. 2 mln.700 tys. z³.), 2006, to ponowimy j¹ na rok Borownicy czy te uzupe³nienie porównania jest to koszt budowy skanalizujemy Zofiankê (koszt ok.2 Nawet w przypadku sukcesu w 2006 brakuj¹cej infrastruktury technicznej w dwóch hal sportowych). Drugi bardzo mln.900 tys.z³), dokoñczymy prace w roku ze wzglêdów proceduralnych oraz istniej¹cych i nowo powstaj¹cych du y pr og ra m in we st yc yj ny to rynku z wyj¹tkiem placu dworca PKS technicznych inwestycja ruszy³aby osiedlach. modernizacja zalewu oraz budowa (koszt ok. 2 mln. 800 tys. z³.) oraz wiosn¹ 2007 roku. Z wielu powodów G. J. :J ak ie go ro dz aj u po mo cy i ponad 4 km. kanalizacji deszczowej w oznakujemy i urz¹dzimy 70 km. trasy kryta p³ywalnia musi powstaæ i dlatego wsparcia dla Janowa Lubelskiego centrum miasta. Koszt inwestycji to rowerowej po lasach janowskich (koszt w myœl refrenu jednej z piosenek spodziewa siê pan ze strony Pos³a ponad 9 mln.z³. Dziêki temu ok. 270 tys. z³.). Ponadto chcielibyœmy Czerwonych Gitar nie spoczniemy Jerzego Bieleckiego? rozwi¹zaliœmy problem dyskutowany wykoñczyæ nowy segment Szko³y nim dojdziemy. K.K.:Po pierwsze chcia³ bym aby nasz od kilkudziesiêciu lat, przy okazji Podstawowej w Momotach (koszt ok. G.J.:Kiedy mo emy spodziewaæ siê pose³ pomóg³ nam w przyci¹gniêciu do odnawiaj¹c wiele ulic i chodników. 500 tys. z³.). Oprócz tego planujemy pierwszych robót inwestycyjnych przy Janowa nowych firm, które tworz¹c Jednoczeœnie umo liwi³o to nam modernizacjê kilku ulic i dróg oraz obwodnicy Borownica- Jonaki? nowe miejsca pracy zmniejszy³yby odnowienie miasta i dalsz¹ pracê nad wy ko na ni e ko le jn yc h od ci nk ów K.K.:Teoretycznie jest to mo liwe za skalê olbrzymiego problemu jakim jest poprawianiem wizerunku Janowa, co chodników. To bardzo ambitne plany pó³tora roku, czyli w po³owie roku bezrobocie. Pomoc ze strony p. Jerzego ma znaczenie nie tylko dla wzglêdów zwa ywszy, e œrodki w³asne gminy, aktualnie trwaj¹ ju wykupy i do Bieleckiego mog³aby polegaæ na estetycznych, ale równie jest wa ne w jakie mo e ona przeznaczaæ na koñca roku ma byæ wykupionych ok. wy wa lc ze ni u dl a Ja no wa ki lk u- naszych staraniach o inwestorów, inwestycje wynosz¹ ok. 1 miliona 50% nieruchomoœci. Wed³ug planów kilkunastu hektarów podstrefy tworz¹cych nowe miejsca pracy. z³otych. Tymczasem wymienione Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Specjalnej Strefy Ekonomicznej Zrealizowaliœmy tak e szereg wy ej przedsiêwziêcia to prawie 10 Autostrad proces wykupów powinien (SSE). Zdajê sobie sprawê z tego, i nie drobniejszych inwestycji, które znajd¹ razy tyle. To w³aœnie pokazuje skalê zakoñczyæ siê we wrzeœniu przysz³ego bêdzie to ³atwe, gdy ani strefa siê w sprawozdaniu z kadencji zdobywanych przez nas œrodków roku. Dopiero wówczas GDDKiA tarnobrzeska ani mielecka nie bêdzie Chcia³bym jedynie podkreœliæ, finansowych. bêdzie mog³a wyst¹piæ o pozwolenie na zainteresowana takim obrotem spraw. e inwestujemy tak e w grunty, G.J.:Prosimy o szersz¹ wypowiedÿ na budowê. Bior¹c pod uwagê procedury Wydaje mi siê to jednak mo liwe a tworz¹c oferty dla nowych zak³adów temat krytej p³ywalni. udzielenia pozwolenia oraz procedury wiem, e nasz pose³ rozpocz¹³ ju pracy. K.K.: W sprawie krytej p³ywalni jedno przetargowe najszybszy mo liwy dzia³ania w tej sprawie. Janowska Niezmiernie nas równie ciesz¹ wydaje siê byæ pewne. W zgodnych termin rozpoczêcia prac to rok 2007 i p o d s t r e f a S S E p o d n i o s ³ a b y inwestycje, które zosta³y wykonane nie dzia³aniach oraz deklaracjach powiatu i musimy zrobiæ wszystko aby w tym atrakcyjnoœæ inwestycyjn¹ naszej przez nas, ale dziêki naszym staraniom. gminy ten obiekt powstaæ musi i terminie inwestycja ruszy³a. Wracaj¹c gminy czyni¹c starania o nowych Myœlê o wspania³ej modernizacji ul. po ws ta ni e. Do ty ch cz as ws pó ln ie do wykupów, id¹ one bardzo sprawnie, inwestorów bardziej skutecznymi. Zamoyskiego, pocz¹wszy od ronda na wykonaliœmy pierwszy etap prac gdy oferowane ceny s¹ niezwykle Z o f i a n c e k o ñ c z ¹ c o r a z o d przygotowawczych. Opracowaliœmy atrakcyjne. Generalna Dyrekcja p³aci CD NA STR. 10 skrzy owania z ul. Ulanowsk¹ do dokumentacjê techniczn¹, która jest za nieruchomoœci znacznie wiêcej ni 7.

8 Dzieñ Pracownika Socjalnego Mija 15 lat pracy Oœrodków Pomocy œwiadczeniach rodzinnych dochodzi Spo³ecznej. Bardzo owocnych 15 lat w du a liczba œwiadczeniobiorców oraz ci¹gu których nastêpowa³o wiele nowe zadanie - Zaliczka alimentacyjna. zmian. Zmienia³a siê Ustawa o Pomocy Pragnê podkreœliæ, e minione 15 lat to Spo³ecznej, zwiêkszy³a siê liczba czas wyzwañ dla Oœrodków Pomocy. pracowników socjalnych rozwinê³a siê Jednak dziêki zaanga owaniu sieæ instytucji pomocy spo³ecznej. wszystkich pracowników pomocy Przez te lata nak³adano na Oœrodki spo³ecznej uda³o siê zrealizowaæ wiele nowe zadania z którymi nale a³o siê zadañ, a przede wszystkim pomóc zapoznaæ, aby te w póÿniejszym czasie osobom najbardziej potrzebuj¹cym. przekazaæ do innych instytucji. Tak Chcê podkreœliæ pracê kadry wiêc przyznawaliœmy renty socjalne, Oœ ro dk a Po mo cy Sp o³ ec zn ej w zasi³ki macierzyñskie, gwarantowane, Janowie Lub., która wielokrotnie pomagaliœmy kombatantom oraz niesie wszechstronn¹ pomoc drugiemu dzieciom rozpoczynaj¹cym realizacjê c z ³ o w i e k o w i c z ê s t o obowi¹zku szkolnego. niekonwencjonaln¹. Odpowiadaj¹c w Szczególnie du e zmiany przyniós³ rok ci ¹g u 1 5 l at na no we za da ni a Mo na powiedzieæ e wynikaj¹ce z ustawy w oœrodku prawdziw¹ rewolucjê w pomocy powsta³o wiele inicjatyw: zosta³a spo³ecznej. Zaczê³a wówczas utworzona m.in. Kuchnia Spo³eczna, obowi¹zywaæ nowa ustawa o pomocy œwietlica œrodowiskowa i Punkt spo³ecznej, a w zwi¹zku z tym nowe Konsultacyjny oraz podejmowane s¹ zadania. Po³o ono nacisk na realizacjê dzia³ania skierowane do dzieci lub osób pracy socjalnej oraz na tworzenie niepe³nosprawnych i starszych. systemu profilaktyki i opieki nad W zwi¹zku z przypadaj¹cym 21 dzieckiem i rodzin¹. listopada Dniem pracownika Rok 2004 to nie tylko socjalnego pragnê z³o yæ yczenia rewolucja w pomocy spo³ecznej, ale wszystkim pracownikom pomocy równie realizacja ca³kiem nowych spo³ecznej, przede wszystkim samych zadañ - œwiadczeñ rodzinnych. Mimo sukcesów, satysfakcji i wytrwa³oœci w wielu zadañ i obowi¹zków Oœrodki z wykonywanej pracy. naszego powiatu na czas upora³y siê z realizacj¹ œwiadczeñ. Kierownik OPS w Janowie Lub. Obecny rok 2005 to kolejne zmiany w Anna Mazur POMOC SPO ECZNA JAKO SYSTEM POMOCY RODZINOM DOTKNIÊTYM ZJAWISKIEM PRZEMOCY Trwa ogólnopolska kampania monitoruj¹ efekty podjêtych Prze³am przemoc. Zjawisko dzia³añ, przemocy w rodzinie dotyka wiele pomagaj¹ w za³atwianiu spraw polskich rodzin. Du o s³yszymy w urzêdowych i innych wa nych mediach o przemocy wobec kobiet, i udzielaj¹ poradnictwa oraz maltretowaniu dzieci, ale równie wskazuj¹ miejsca gdzie tak¹ pomoc problem ten mo na dostrzec na terenie mo na uzyskaæ np. kieruj¹ do gminy Janów Lubelski. Zjawisko konsultanta prawnika OPS lub do przemocy w rodzinie jest jednym z Punktu Konsultacyjnego przejawów brutalizacji ycia udzielaj¹ informacji o codziennego nieod³¹cznie zwi¹zanej z przys³uguj¹cych œwiadczeniach i coraz trudniejszymi warunkami formach pomocy bytowymi wielu rodzin. Nie ulega w uzasadnionych przypadkach; zmniejszeniu, a wprost przeciwnie udzielaj¹ pomocy finansowej w eskaluje. Narastaj¹ce bezrobocie fo rm ie za si ³k ów ce lo wy ch, powoduje wzrost liczby osób okresowych lub sta³ych bezdomnych, ubogich, popadaj¹cych udzielaj¹ pomocy rzeczowej np. w u z a l e n i e n i a, p r z e m o c i przekazywana jest odzie, sprzêt wymagaj¹cych pomocy. Frustracje gospodarstwa domowego oraz wynikaj¹ce z braku mo liwoœci posi³ki w Kuchni Spo³ecznej i zapewnienia bytu rodzinie oraz do ywianie dzieci w szkole perspektyw yciowych wiele osób o informuj¹ o mo liwoœciach s³abej psychice topi problemy w uzyskania pomocy w œrodowisku al ko ho lu. Do Oœ ro dk a Po mo cy np. kieruj¹ do Poradni Leczenia Spo³ecznej w Janowie Lubelskim Uzale nieñ w Janowie Lubelskim trafiaj¹ najczêœciej rodziny, które wskazuj¹ miejsca zajmuj¹ce siê znalaz³y siê w trudnej sytuacji. S¹ to nie pomaganiem ofiarom przemocy tylko osoby starsze, chore, rodziny oraz mo liwoœci otrzymania wielodzietne, niepe³ne ale równie schronienia np. w schroniskach lub dotkniête problemem uzale nieñ i hotelach przemocy. Trafiaj¹ rodziny, w których wspó³pracuj¹ z innymi instytucjami wychowuj¹ siê dzieci, a ich rodzice nie i organizacjami w celu pomocy widz¹ sensu ycia. Przemoc domowa rodzinom jest obserwowana w wielu obszarach Oœrodek Pomocy Spo³ecznej ycia codziennego, jednak gdy dotyka podejmuje dzia³ania zmierzaj¹ce do rodzin czêsto doprowadza do ich powstrzymania przemocy domowej rozpadu i popadania w konflikt z równie poprzez realizacjê procedury prawem jej cz³onków. Najczêœciej interwencji Niebieska Karta. klientami Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Ka dego roku do OPS wp³ywa ok.80 s¹ rodziny maj¹ce z³e warunki wniosków o interwencjê. Rocznie z ekonomiczne, a wiêc niemaj¹ce porad prawnych korzysta 187 osób. W œrodków na podstawowe op³aty tj. gaz, bie ¹cym roku z porad Punktu œwiat³o, woda, op³atê za mieszkanie, skorzysta³o 164 osoby, w tym 115 przedszkole czy wy ywienie. u z a l e n i o n y c h i 4 9 Wiêkszoœæ tych rodzin utrzymuje siê z wspó³uzale nionych.4 osoby podjê³o zasi³ku dla bezrobotnych, zasi³ków l e c z e n i e o d w y k o w e. J e d n a k rodzinnych, pracy dorywczej lub tylko najwiêkszym wyzwaniem dla z pomocy finansowej OPS. Nawet pracowników OPS sta³a siê pomoc minimalne œrodki finansowe posiadane dzieciom wychowuj¹cym siê w przez rodzinê s¹ pomniejszane rodzinach dotkniêtych problemem kosztami nadu ywania alkoholu czy uzale nieñ i przemocy. Dlatego te pobytu w izbie wytrzeÿwieñ sprawców z o s t a ³ a u t w o r z o n a œ w i e t l i c a przemocy. Czêsto trudna sytuacja œrodowiskowa dla dzieci. Z której finansowa rodziny powoduje zwykle systematycznie korzysta 15 dzieci. trudnoœci mieszkaniowe. Wspólne W bie ¹cym roku z pomocy zamieszkiwanie dwóch rodzin w Oœrodka Pomocy Spo³ecznej ma³ych blokowych mieszkaniach w Janowie lub. Skorzysta³o 80 osób, do pr ow ad za do na pi êæ, a w w tym 130 osób uzale nionych konsekwencji do przemocy. i dotkniêtych przemoc¹ domow¹. Pracownicy socjalni Oœrodka Pomocy Najczêœciej osoby te korzystaj¹ Spo³ecznej w Janowie Lubelskim z zasi³ków okresowych tj. 80 osób ob ej mu j¹ be zp oœ re dn i¹ po mo c¹ i celowych 46 osób oraz z innych form rodzinê, która jest dotkniêta pomocy tj. Op³ata za przedszkole czy zjawiskiem przemocy. Pomoc swoj¹ energiê. Najczêœciej rodziny dotkniête kieruj¹ zarówno do ofiar przemocy, problemem uzale nieñ i przemocy nie g³ównie kobiet, które najczêœciej s¹ ma j¹ œr od kó w na wy y wi en ie, zagubione i nie umiej¹ sobie poradziæ poniewa posiadane œrodki s¹ ze swoimi problemami, ale równie i mi ni ma li zo wa ne na du y wa ni em do dzieci, które maj¹ w rodzinie alkoholu, dlatego te osoby i rodziny dostarczane negatywne wzory korzystaj¹ z Kuchni Spo³ecznej OPS. zachowania. Pracownicy socjalni W bie ¹cym roku z posi³ków tutejszego OPS przede wszystkim: skorzysta³o 110 rodzin i osób, w tym 23 przeprowadzaj¹ wywiad osoby uzale nione i 7 rodzin œrodowiskowy umo liwiaj¹cy dotkniêtych przemoc¹ domow¹. diagnozê rodziny lub osoby, realizuj¹ procedurê interwencji Anna Mazur Niebieska Karta Kierownik OPS Janów Lubelski przygotowuj¹ wszechstronny plan pomocy dla osoby lub rodziny 8.

9 87 Rocznica Odzyskania Niepodleg³oœci 11 listopada 1918 r. zbieg³y siê dwa Œwiêto Niepodleg³oœci, dzieñ w którym wydarzenia decyduj¹ce o odzyskaniu powinniœmy byæ dumni z naszego wolnego przez Polskê niepodleg³oœci. Tego dnia i niepodleg³ego kraju. Wspominamy Rada Regencyjna przekaza³a w³adzê wydarzenia roku Wszyscy znamy wojskow¹ Józefowi Pi³sudskiemu, który burzliw¹ historiê Polski, lata niewoli, poprzedniego dnia przyby³ do Warszawy chaosu stosunków wewnêtrznych i po uwolnieniu z wiêzienia w Magdeburgu. zewnêtrznych, trudy powstañczych ZESPÓ SZKÓ W GODZISZOWIE MA SZTANDAR Cztery lata temu szko³a przyjê³a imiê i koœcio³a. Postaæ Prymasa Tysi¹clecia Ks. Prymasa Stefana Wyszyñskiego. W wpisuje siê w te dzia³ania maj¹ce na tym roku przed dzieñ kolejnej rocznicy celu dobro Polski i Polaków. Po odzyskania niepodleg³oœci, odby³a siê poœwiêceniu sztandar uroczyœcie zosta³ niecodzienna uroczystoœæ poœwiêcenia przeniesiony ze œwi¹tyni do szko³y. Tu i wrêczenia sztandaru uczniom i odby³ siê apel podczas którego Trzy dni póÿniej Rada Regencyjna zmagañ. W dobie coraz szybciej postanowi³a siê rozwi¹zaæ i ca³¹ w³adzê w dokonuj¹cych siê zmian gospodarczych i pañstwie przekaza³a Pi³sudskiemu. Tak e politycznych, utrzymanie wolnoœci i 11 list opa da p odp isa ny z ost a³ w niepodleg³oœci, odpowiedzialnoœæ za Compiegne pod Pary em rozejm koñcz¹cy Pañstwo i troska o obywateli, to bardzo I wojnê œwiatow¹. Data 11 listopada trudne za danie. Sp otykaj¹c si ê n a symbolizuje wiêc z jednej strony moment u r o c z y s t o œ c i O b c h o d ó w Œ w i ê t a powstawania suwerennych w³adz polskich Niepodleg³oœci, dajemy dowód na to, ze uosabianych przez Pi³sudskiego, a z posiadana wolnoœæ jest nam cenna i, e drugiej - pokój w Europie Zachodniej, jesteœmy wdziêczni tym, którzy walczyli o œwiêtowany wówczas we wszystkich woln¹ i niepodleg³¹ Ojczyznê, o Polskê. krajach europejskich. Dzieñ 11 listopada Uroczystoœci zwi¹zane z obchodami ustanowiono œwiêtem narodowym w rocznicy Œwiêta Niepodleg³oœci Polsce ustaw¹ z kwietnia 1937 roku. rozpoczê³y siê w Janowie Lubelskim o Podczas okupacji hitlerowskiej (1939- godz Msz¹ Œw. za Ojczyznê. Po Mszy 1944) oficjalne lub jawne œwiêtowanie Œw., przy dÿwiêkach orkiestry orszak by³o niemo liwe, zaœ w roku 1945 w³adze przeszed³ pod obelisk upamiêtniaj¹cy komunistyczne œwiêtem pañstwowym Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego gdzie uczyni³y dzieñ 22 lipca. W okresie PRL z³o one zosta³y kwiaty oraz wieñce. W œwiêto niepodleg³oœci zosta³o zakazane, uroczystoœci udzia³ wziêli m.in.: Pose³ na ja ki ek ol wi ek pr ób y ku lt yw ow an ia Sejm RP Jerzy Bielecki, Burmistrz Janowa obchodów 11 Listopada grozi³y surowymi Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ, Z-ca r e p r e s j a m i. O b c h o d y Œ w i ê t a Burmistrza Zenon Sydor, Przewodnicz¹cy Niepodleg³oœci w dniu 11 listopada Rady Miejskiej Piotr Góra, Starosta nauczycielom Zespo³u Szkó³ w przekazania sztandaru na rêce Godziszowie. Uroczystoœæ rozpoczê³a dyrektora szko³y dokona³ wójt gminy msza œw. na której zgromadzili siê Godziszów. Podnios³ym momentem zaproszeni goœcie, uczniowie, grono by³a prezentacja sztandaru, na którym pedagogicznym i mieszkañcy widnieje orze³ bia³y i postaæ s³ugi Godziszowa. Przewodniczy³ jej ks. bo ego kardyna³a Wyszyñskiego. biskup Edward Frankowski z Uczniowie gimnazjum zaprezentowali Sandomierza wraz z ks. infu³atem p r o g r a m s ³ o w n o - m u z y c z n y, E d m u n d e m M a r k i e w i c z e m, przedstawiaj¹cy sylwetkê i dzia³alnoœæ przywrócono ustaw¹ Sejmu wybranego w Powiatu Janowskiego Boles³aw Gzik, czerwcu 1989 roku. Dzieñ ten jest œwiêtem Wice- Starosta W³odzimierz Gomó³ka, narodowym, a wiêc dniem wolnym od Radni Rady Miejskiej i Radni Powiatowi, pracy. G³ówne obchody, z udzia³em Kombatanci RP, poczty sztandarowe, na jw y sz yc h w ³a dz pa ñs tw ow yc h, przedstawiciele zwi¹zków zawodowych, odbywaj¹ siê w Warszawie na placu Józefa przedstawiciele instytucji i organizacji, Pi³sudskiego, przed Grobem Nieznanego przedstawiciele placówek oœwiatowych, o³nierza. Co roku spotykamy siê, aby Policji oraz mieszkañcy Janowa i okolic. uczciæ tak wa ne dla naszej Ojczyzny ac dziekanem dekanatu janowskiego. W ks. Prymasa. Na zakoñczenie g³os swej homilii ks. biskup podkreœli³ za br al i go œc ie hon or ow i m. in. zaanga owanie lokalnej spo³ecznoœci przedstawicielka kuratorium oœwiaty z w tak wa ne sprawy dla Polski jak Lublina, starosta janowski, wójt wybory parlamentarne i prezydenckie. Godziszowa. Szczere podziêkowania Dziêkowa³ za postawê, która jest godna pop³ynê³y ku fundatorom sztandaru, a naœladowania i powinna byæ wzorem podsumowuj¹c to wielkie wydarzenie dla wszystkich Polaków. Dlatego takie w historii szko³y wszystkim jego zachowania pozytywnie wp³ywaj¹ na uczestnikom, pob³ogos³awi³ i p o s t a w ê m ³ o d e g o p o k o l e n i a, podziêkowa³ biskup Frankowski. utwierdzaj¹c w nim mi³oœæ do ojczyzny candej O OSZENIE DROBNE Firma GASPOL S.A. zatrudni mê czyznê dyspozycyjnego, kierowcê handlowca, posiadaj¹cego ma³y samochód dostawczy i dzia³kê. Praca na terenie miasta i gminy Janów Lubelski. Kontakt tel

10 ZGODA BUDUJE - WYWIAD Z BURMISTRZEM JANOWA LUBELSKIEGO KRZYSZTOFEM KO TYSIEM CD ZE STR. 7 skupiæ siê na pracy nie trwoni¹c energii Moim zdaniem z roku na rok jakoœæ natomiast czeœæ skarg wynika z Oczywiœcie my nie mo emy i nie i czasu na ja³owe, polityczne naszej pracy wzrasta. Jesteœmy rozgoryczenia wynikaj¹cego z czekamy na cud z za³o onymi rêkami. przepychanki. Stara prawda, e zgoda aktywni, ci¹gle siê doskonalimy, choæ niekorzystnego rozstrzygniêcia W tym roku skupiliœmy ponad 8 buduje jest jak s¹dzê w³aœciwa dla oczywiœcie idea³u nie osi¹gnêliœmy. sprawy, w jakiej zwraca³ siê hektarów gruntu pod zak³ady pracy i efektów naszej wspó³pracy. Moje oceny s¹ z pewnoœci¹ zainteresowany. dwa takie zak³ady na Borownicy G.J.:Co zmieni³o siê w pracy urzêdu, subiektywne. Tak naprawdê z pracy W tym drugim przypadku mo emy powstan¹. Teraz jesteœmy w trakcie jak pan ocenia pracê urzêdników urzêdu bêdê zadowolony wówczas, jedynie cierpliwie t³umaczyæ, e ne go cj ac ji do ty cz ¹c yc h wy ku pu janowskiego magistratu i jak ich pan kiedy zdecydowana wiêkszoœæ naszych mu si my po st êp ow aæ zg od ni e z kolejnych hektarów, na które bêdziemy premiuje? mieszkañców bêdzie zdania, e obowi¹zuj¹cym prawem. Jeœli chodzi o p o s z u k i w a æ k o l e j n y c h K.K.:Profesjonalny urz¹d, przyjazny dzia³amy w sposób profesjonalny, tzw. picie herbatki to te kwestie s¹ przedsiêbiorstw. Skala bezrobocia jest interesantom to cel, do którego przejrzysty i przyjazny. ujête w regulaminie organizacyjnym jednak na tyle du a, e potrzebna nam d¹ ymy. W ostatnich kilku latach Jeœli chodzi o system premiowania jest urzêdu. Picie herbaty czy kawy nie jest jest pomoc ze strony parlamentu i podjêliœmy intensywna pracê nad on w trakcie opracowania. Oczywiœcie grzechem urzêdników. Trzeba jedynie rz¹du. wdro eniem systemu, w oparciu, o bêdzie on powi¹zany z wynikami w zdawaæ sobie sprawê z tego, kiedy to Od naszego pos³a potrzebujemy który funkcjonuj¹ najlepsze urzêdy i pracy. Nie bêdzie dobrych wyników nie jest stosowne a kiedy nie. równie pomocy w sprawie janowskich najlepsze firmy. bêdzie premii, jeœli bêd¹ dobre wyniki Nie powiem, e jest idealnie ale obwodnic, PKS oraz ochrony Urz¹d powinien przyj¹æ filozofiê trzeba bêdzie to doceniæ. Pragnê jednak naprawdê moi pracownicy nie maja funkcjonuj¹cych w Janowie instytucji. firmy, które dzia³aj¹c w otoczeniu zaznaczyæ, e wœród wielu technik zbyt du o czasu na herbatkowanie. Liczê równie na efektywn¹ sta³¹ konkurencyjnym musi s³u yæ swym motywacyjnych wysokie miejsce G.J.:Zbli aj¹ siê Œwiêta Bo ego wspó³pracê obejmuj¹c¹ te mniej klientom jak najlepiej, gdy w innym zajmuje pochwa³a za dobrze wykonan¹ Narodzenia i Nowy rok. Z tej strategiczne, ale wa ne dla nas sprawy. wypadku ich traci. Oczywiœcie urz¹d pracê. okazji Redakcja GJ sk³ada Panu i G.J.:Jak uk³ada siê wspó³praca z Rad¹ klientów nie straci, ale musi kierowaæ G.J.:Czy s¹ skargi na pracê wszystkim pracownikom Urzêdu Miejsk¹? siê t¹ filozofi¹ gdy nasz podatnik, nasz urzêdników, czy mo na stwierdziæ, e Miejskiego yczenia spokojnych, K.K.:Doskonale. Rada Miejska jest klient to nasz pan. stereotyp urzêdnika pij¹cego herbatkê rodzinnych Œwi¹t Bo ego Narodzenia i bardzo merytoryczna i zgodna. Ma Pracê i zaanga owanie moich to ju przesz³oœæ? spe³nienia marzeñ w nadchodz¹cym na st aw ie ni e pr or oz wo jo we wi ec pracowników oceniam wysoko, choæ K.K.:Skargi na pracê urzêdników, co roku. Dziêkujemy za rozmowê. akceptuje politykê dynamicznych i jak w ka dej firmie s¹ osoby prawda coraz rzadziej, ale siê zdarzaj¹. elastycznych bud etów. Dla burmistrza zas³uguj¹ce na najwy sze uznanie oraz Czeœæ skarg jest uzasadniona i wtedy to prawdziwy komfort, kiedy mo e osoby obni aj¹ce nieco ogóln¹ ocenê. wyci¹gam z tego odpowiednie wnioski, O uœmiech dziecka Du ym sukcesem zakoñczy³ siê tydzieñ w specjalnie do tego celu Tydzieñ dla Kubusia, akcja zbierania przygotowanym namiocie mo na by³o œrodków finansowych na leczenie nabyæ losy. Jej wielki fina³ odby³ 30 piêcioletniego Kuby Nowickiego. paÿdziernika przy fontannie na Nowym Ch³opiec urodzi³ siê z Zespo³em Rynku. Spoœród uczestników loterii Silvera-Russela, charakteryzuj¹cym rozlosowano telewizor i odtwarzacz siê du ym niedoborem czynnika DVD. G³ównym losuj¹cym by³ Kuba i wzrostu. Szans¹ dla niego jest leczenie jego mama, która bardzo gor¹co za pomoc¹ hormonu wzrostu. Jednak podziêkowa³a wszystkim za wielkie taka metoda jest kosztowna. Dlatego serce i dobroæ. Przy tej okazji wyst¹pi³y rodzice Kuby zwrócili siê z proœba o zespo³y wokalne dzia³aj¹ce przy wsparcie do mieszkañców Janowa. Janowskim Oœrodku Kultury, by³o to Odzew na apel przerodzi³ siê w uzupe³nienie mi³ej atmosfery jaka zorganizowan¹ akcjê, w któr¹ w³¹czyli panowa³a w czasie ca³ej imprezy. siê m.in. wolontariusze z janowskiego Zwieñczeniem ca³oœci by³ koncert z Ofiarujê Tobie ca³e serce swe Janowski Oœrodek Kultury goœci³ po raz która ujê³a siê za dziadkiem by³a jego kolejny uczestników szkolnych spotkañ wnuczka. Szczególn¹ wymowê mia³a teatralno-wokalnych Eutrapelia. ostatnia scena, w której matka zadaje jej By³a to uroczysta inauguracja festiwalu pytanie, dlaczego zatrzymuje talerz w rejonie janowskim, edycja dziadka, zamiast go wyrzuciæ. W Odby³a siê ona 28 listopada i po³¹czy³a odpowiedzi s³yszy, e zatrzyma go dla niej we wspólnym dzia³aniu ponad bo ona te bêdzie stara. Jako ostatni czterdzieœci szkó³ œrednich z diecezji zaprezentowa³ siê zespó³ wokalny z sandomierskiej. Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Ide¹ eutrapelii jest zaanga owanie Wólce Goœcieradowskiej. Atmosfera m³odzie y w krzewienie wartoœci festiwalu dobrze prognozuje na c h r z e œ c i j a ñ s k i c h, u k a z y w a n i e przysz³oœæ. Aby taki efekt uzyskaæ trzeba pozytywnych postaw w œrodowisku, w poœwiêciæ du o pracy i czasu, temu którym yj¹. Jednym ze sposobów takiego wyzwaniu znakomicie sprostali uczestnicy dzia³ania jest dobra zabawa. Aby jednak eutrapelii. Goœæmi honorowym byli gimnazjum i pracownicy domu kultury. udzia³em dzieci z janowskich W trakcie tygodnia uda³o siê zebraæ przedszkoli, po³¹czony z licytacj¹. Jak œrodki w ³¹cznej kwocie ,97. wa ne jest wspólne dzia³anie pokaza³a Jednym z punktów w programie by³ ta w³aœnie akcja. Ludzka solidarnoœæ mecz Janowianka-Reszta Œwiata, daje wymierne rezultaty na ka dej ciekawostk¹ by³a sytuacja, kiedy to p³aszczyÿnie ycia i dzia³ania. Oby jedna z dru yn traci³a bramkê, gestów dobrej woli by³o jak najwiêcej. wykonywa³a jakby na pocieszenie rzut W tym konkretnym przypadku jest to karny, by³o to ciekawe nowum nadzieja na skuteczn¹ walkê z chorob¹ pi³karskie. Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³a Kuby. loteria fantowa, która cieszy³a siê wielkim zainteresowaniem. Przez ca³y Candej Og³oszenie drobne Kupiê Fiata 125 p z instalacj¹ gazow¹ tanio tel odpowiednio ukierunkowaæ m³odych przedstawiciele w³adz samorz¹dowych w ludzi, proponowane s¹ im tematy osobie pana starosty Boles³awa Gzika, przedstawieñ. Oczywiœcie ka da szko³a pana burmistrza Krzysztofa Ko³tysia, mo e przygotowaæ swój w³asny program. przewodnicz¹cego rady miejskiej Piotra W czasie powitania przyby³ych goœci ks. Gór y, lub els kie go kur ato ra oœw iat y infu³at Edmund Markiewicz wyrazi³ swoj¹ rep rez ent owa ³ pan Mar ian Szo sta k, radoœæ z przyjazdu do Janowa m³odzie y i osobiœcie zaznaczy³a swoj¹ obecnoœæ i c h o p i e k u n ó w. J a k o p i e r w s i dyrektor festiwalu pani Ewa Sêk. Przybyli zaprezentowali siê uczniowie Liceum ta k e k si ê a p re fe kc i, ka te ch ec i, Ogólnokszta³c¹cego z Niska. Po nich dyrektorzy szkó³ i nauczyciele. W imieniu m³odzie z Zespo³u Szkó³ w Janowie ks. biskupa ordynariusza pami¹tkowe wystawi³a sztukê pt. Wakacje od Pana dyplomy wrêczy³ przedstawicielom szkól Boga. Ukazywa³a ona jak bardzo bezsilny ks. Bogdan Piekut, dyrektor wydzia³u jest cz³owiek wobec ró nych zagro eñ, katechetycznego Kurii w Sandomierzu. Na kiedy liczy tylko na siebie. Uczniowie zakoñczenie w geœcie podanych r¹k, Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Bohaterów. odœpiewano ulubion¹ pieœñ Ojca Œwiêtego Porytowego Wzgórza pokazali spektakl pt. Barkê, która by³a zwieñczeniem ca³oœci Drewniany talerzyk, by³a to przejmuj¹ca spotkania. historia starego ojca, którego dzieci candej umieœci³y w domu starców. Jedyna osob¹, 10.

11 Bomba przez Internet? Internet, zarówno jeœli chodzi o jego Janowscy bombiarze, nie doœæ, e mo liwoœci techniczne, jak i swymi dzia³aniami spowodowali wykorzystywanie dla ró nych celów, zagro enie nie tylko swojego ycia ale rozwija siê dynamicznie i z wielkim r ó w n i e y c i a i n n y c h b y przyspieszeniem. Szczególnie czêsto udokumentowaæ swe eksperymenty korzystaj¹ z niego ludzie m³odzi, filmowali je by pochwaliæ siê nimi których osobowoœæ dopiero siê w³aœnie w Internecie. Talent czy kszta³tuje, dlatego oddzia³ywanie g³upota? Na pytanie to trudno Internetu na dzieci i m³odzie ma jednoznacznie odpowiedzieæ. Faktem szczególnie du e znaczenie. Jak jest jednak, e zdarzenia takie mia³y wiêkszoœæ nowych zjawisk, Internet z miejsce i to w³aœnie tutaj, w naszym jednej strony budzi zaciekawienie, a mieœcie, prawie na naszych oczach nawet entuzjazm u ytkowników, z I n t e r n e t j e s t w y n a l a z k i e m drugiej strony niepokój o jego ot wi er aj ¹c ym wi el ki e, no we nastêpstwa. Osoby korzystaj¹ce z mo liwoœci, ale zwi¹zanym te z Internetu mog¹ sobie z nastêpstw tych ró nymi zagro eniami. Umiejêtnoœci wcale nie zdawaæ sprawy, a nawet te, unikania nastêpstw podobnych dzia³añ które wiedz¹ o niebezpieczeñstwach, z rzadko mog¹ nauczyæ rodzice, którzy regu³y nie odnosz¹ ich do siebie. najczêœciej sami ich nie maj¹. Dlatego Zagro enia niesione przez Internet szko³a powinna siê podj¹æ tego dotycz¹ przede wszystkim nadmiaru obowi¹zku, tym bardziej, e dzieci informacji, pornografii, reklam i najczêœciej stykaj¹ siê z internetem w pewnych gier. szkole, w której powinny siê uczyæ nie Mimo wszystko z zagro eñ tych nie tylko technicznej obs³ugi urz¹dzenia, zda³a sobie lub nie chcia³a zdaæ sprawy ale równoczeœnie m¹drego korzystania grupka licealistów z Janowa z niego. Lubelskiego, która konstruowa³a ac profesjonalne bomby i wysadza³a je. Dobra passa Grzegorza Kordowicza W dniach listopada br. w Skierniewicach odby³ siê Dru ynowy Puchar Polski Osób Niepe³nosprawnych w tenisie sto³owym dru yna Integracyjnego Centrum Sportu i Rehabilitacji "Start" w Lublinie w sk³adzie: Kasia Kowalik, Andrzej Porêbski, Grzegorz Borkowski i Grzegorz Kordowicz zajê³a IX miejsce, wygrywaj¹c trzy mecze, przegrywaj¹c dwa. G.Kordowicz podczas tego wystêpu indywidualnie nie mia³ sobie równych - nie przegra³ adnego pojedynku. Od Redakcji: Do paÿdziernikowego wydania Gazety Janowskiej zakrad³ siê b³¹d, p. Kordowicz z tegorocznych Indywidualnych Mistrzostwach Niepe³nosprawnych w Cetniewie przywióz³ jeden medal a nie jak podawaliœmy dwa. Za b³¹d serdecznie przepraszamy. PROMYK -andrzejkowych wró b W dniu 24 listopada 2005 roku w wolontariuszy zabawa mia³a charakter Wielofunkcyjnej Placówce Opieki nad p r a w d z i w y c h o b r z ê d ó w Dzieckiem i Rodzin¹ Promyk w andrzejkowych. Cyganka czyta³a Janowie Lubelskim odby³a siê zabawa przysz³oœæ z kart i d³oni. Srebrna kula Andrzejkowa. dobrej Wró ki dawa³a odpowiedzi na Zabawa zosta³a zorganizowana trudne pytania interesantów. wspólnie ze Œwietlic¹ Stokrotka Oprócz wró b odby³ siê bal na którym dzia³aj¹c¹ przy Miejskim Oœrodku wybrano Królowê i Króla tañca. Dzieci Pomocy Spo³ecznej. mog³y zregenerowaæ swoje si³y przy Celem imprezy by³o zintegrowanie obfitym zastawionym stole. Dzieci z dzieci ze Œwietlicy Stokrotka z Promyka oraz ze Œwietlicy wychowankami placówki. W Stokrotka razem z opiekunami programie andrzejkowym wyra aj¹ swoj¹ wdziêcznoœæ za pomoc organizatorzy zapewnili swoim w przygotowaniu zabawy podopiecznym niesamowite atrakcje, andrzejkowej sponsorom i które sprawi³y, e dzieci bawi³y siê wolontariuszom. wyœmienicie. Dziêki pomocy SZPITALNE NOWOŒCI Dyrekcja Szpitala zaci¹gnie po yczkê prac remontowych, co jest warunkiem w wysokoœci 2 milionów z³. Pieni¹dze podpisania kontraktów z Narodowym przeznaczone bêd¹ na sp³atê zaleg³oœci F u n d u s z e m Z d r o w i a. Te r m i n do ZUS, które powsta³y w zwi¹zku z dostosowania szpitali do warunków wyp³at¹ zaleg³ego 203 za lata 2001 europejskich up³ywa w 2010 roku. Aby Zgodnie z ustaw¹ Szpital rozwiaæ mit o powa nych dotacjach do zobowi¹zany jest do wyp³aty kwoty SP ZZOZ przez Starostwo Powiatowe 110 z³ nastêpuj¹cej po podwy ce 203 z³ trzeba powiedzieæ, e pomoc ta wynios³a oko³o 1 miliona z³ w 2005 roku i by³a przeznaczona na cele remontowe m.in. bramy do wjazdu na SOR. Od Nowego Roku uruchomiona zostanie poradnia ENDOKRYNOLOGII. Specjalista przyjmowa³ bêdzie pacjentów w ka dy Od pierwszego stycznia w formie poniedzia³ek w godzinach oraz w dodatku otrzyma je ka dy pracownik ostatni¹ sobotê miesi¹ca w godzinach szpitala. od Pacjenci przyjmowani bêd¹ Od nowego roku przybêdzie kolejny bezp³atnie ze skierowaniem od lekarza oddzia³ szpitalny - Gastrologia, rodzinnego. W poradni œwiadczone zlokalizowany bêdzie na III piêtrze i bêd¹ us³ugi ³¹cznie z wykonaniem bêdzie posiada³ 15 ³ó ek. Gabinety biopsji cienkoig³owej. Medycyny Pracy przeniesione zosta³y Trwaj¹ rozmowy w sprawie do hotelu pielêgniarek na I piêtro. zatrudnienia kardiologa w poradni Zlokalizowany zostanie tam równie specjalistycznej. Punkt Poboru Krwi. Dyrekcja szpitala przypomina e nadal Modernizacja i remonty wynikaj¹ z trwa nabór pacjentów do lekarzy koniecznoœci dostosowania warunków Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy do Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia NOWYM SZPITALU. nakazuj¹cych wykonanie niektórych JM SUKCES MA YCH KARATEKÓW UCZNIOWSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO Janów Lubelski, ul. Ks. Skorupki Sz.P. nr3, tel XIV Miko³ajkowy Turniej Karate Dzieci w Karate Tradycyjnym odby³ siê r. w Lublinie w Akademii Karate(budynek Filharmonii). W turnieju wystartowa³o 370 zawodników z klubów karate województwa lubelskiego oraz z Rzeszowa i Ukrainy. Wszyscy startuj¹cy otrzymali s³odkie upominki od Œwiêtego Miko³aja, a na licznie zgromadzon¹ publicznoœæ czeka³o szereg atrakcji: pokazy mistrzowskie karate, konkursy z nagrodami, gdzie g³ówn¹ by³ zimowy obóz karate w Sromowcach Wy nych. Turniej by³ wspierany finansowo przez samorz¹d Województwa Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin, natomiast sponsorem g³ównym by³a organizacja HMI spó³ka dystrybucyjna grupy kapita³owej ERGO. Wyniki zawodników UKKT Janów Lubelski: Magdalena Kras I m-ce w kumite i II m-ce w kata (kat lat) ukasik Maciej II m-ce w kata i IV m-ce w kumite (kat lat) Surtel Pawe³ I m-ce w kumite (kat lat) Kusz Fabian III m-ce w kumite (kat lat) Cannavacciuolo Amanda I m-ce w kaat i I m-ce w kumite (kat. 8-9 lat) Rawski Patryk II m-ce w kata (kat lat) Rzeszutko Maciej IV m-ce w kata (kat lat). W dniach paÿdziernika br. we W³oc³awku odby³ siê V Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym. W zawodach wziê³o udzia³ 481 zawodnków z 48 klubów. Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego z Janowa Lubelskiego reprezentowa³o szeœcioro zawodników: Amanda Cannavacciuolo, Wiktor Piecuch, Fabian Kusz, Jan Bielecki, Patryk Rawski oraz Marta ukasik. Najlepiej z ca³ej szóstki zaprezentowali siê: Amanda Cannavacciuolo (gr. 9 lat i m³odsi) oraz Fabian Kusz (gr lat), którzy w swoich grupach wiekowych nie mieli sobie równych zdobywaj¹c I-wsze miejsca i Puchar Polski. Równie niez³y wystêp zanotowa³ Patryk Rawski, który w grupie dzieci w wieku lat zaj¹³ ostatecznie V miejsce. Gratulujemy i yczymy dalszych tak wspania³ych sukcesów w kolejnych zawodach. Piotr Wojtkowski OG OSZENIE DROBNE Lokal do wynajêcia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub biuro, 60 metrów kwadratowych, obok parkingu przy ul. Porytowego Wzgórza. Kontakt: tel. (015) (wieczorem). 11.

12 Konstruktywna sesja powiatowa Temat - Budowa krytej p³ywalni by³ Oœwiaty, Kultury i Sportu sytuacjê wiod¹cym podczas sesji Rady Powiatu finansow¹ i stanowisko obydwu w dniu 29 listopada 2005 roku. Na komisji przedstawi³ radny Janusz posiedzenie zaproszono burmistrza Basiak. Na partycypacjê w koszt Krzysztofa Ko³tysia i jego zastêpcê bu do wy ra dn i wy ra a li zg od ê. Zenona Sydora, którzy zaprezentowali Natomiast, co do kosztów eksploatacji obiekt p³ywalni, jej funkcjonalnoœæ i nie by³o jednoznacznego stanowiska. koszty po czym udali siê na posiedzenie Poproszono jeszcze raz na posiedzenie Rady Miejskiej. burmistrza Krzysztofa Ko³tysia aby Trzeba wspomnieæ, e by³y kiedyœ uzgodniæ szczegó³y (w tym samym za³o enia, i budowê p³ywalni czasie odbywa³a siê w Domu podejmie Starostwo Powiatowe oraz Nauczyciela sesja Rady Miejskiej) Po wszystkie gminy z terenu powiatu w d³ugich merytorycznych dyskusjach tym Janów Lubelski. Pomimo wielu podjê to uch wa³ ê o podpis an iu starañ starosty Boles³awa Gzika oraz Porozumienia w sprawie udzia³u w bu rm is tr za Ja no wa Lu be ls ki eg o budowie krytej p³ywalni jednoczeœnie Krzysztofa Ko³tysia nie uda³o siê podjêto decyzjê, e nastêpna uchwa³a i przekonaæ do tego zamiaru adnej porozumienie o wspó³finansowaniu gminy wiejskiej. Oceniaj¹c t¹ sytuacje eksploatacji zostanie podjête na radny Zygmunt Tylus powiedzia³ ze nastêpnej sesji w grudniu. OpóŸnienie wójtowie krzywdz¹ swoje dzieci takim to wynik³o jedynie z koniecznoœci stanowiskiem. sprecyzowania zapisu uchwa³y. Dzia³ania posz³y w tym kierunku, aby Starosta Boles³aw Gzik dziêkowa³ bu do wy po dj ê³ o s iê St ar os tw o radnym za tak¹ decyzjê, równie Po wi at ow e o ra z G mi na Ja nó w burmistrz Krzysztof Ko³tyœ wyrazi³ Lubelski. Opracowanie dokumentacji podziêkowanie za jednomyœlnoœæ pokry³o wspólnie Starostwo i Gmina. radnych i podjêcie uchwa³. Koszt budowy oszacowano wstêpnie Wczeœniej Rada podjê³a uchwa³ê o na 14 milionów z³otych. Planuje siê porêczeniu kredytu dla janowskiego pozyskaæ ponad 75 % tej kwoty z szpitala. Radny Wies³aw Mianowany funduszy unijnych oraz bud etu zapyta³ wprost czy kolejny kredyt pañstwa. Pozosta³a czêœæ sfinansowana Szpitala to nie jest czasem dzia³anie bêdzie ze œrodków w³asnych Starostwa przed og³oszeniem upad³oœci. W oraz Gminy Janów Lubelski. zwi¹zku z tym dyrektor szpitala Rada Miejska decyzjê o podjêciu Z b i g n i e w Wi d o m s k i z ³ o y ³ budowy uzale ni³a od zgody Starostwa oœwiadczenie, e nigdy nie zamierza³ na dofinansowanie budowy oraz doprowadziæ szpitala do upad³oœci czy kosztów eksploatacji w wysokoœci po prywatyzacji a zrobi wszystko, aby ten 50 % Starostwo i Gmina. szpital sp³aci³ d³ugi i rozwija³ siê nadal. Rada Powiatu podczas tej sesji podjê³a Wszystkie zaci¹gniête kredyty ostr¹ dyskusjê czy poprzeæ wniosek i sp³acane s¹ samodzielnie przez szpital. podpisaæ porozumienie na wspó³udzia³ Równie radny Wies³aw Mianowany w wspó³finansowaniu budowy i wyst¹pi³ z wnioskiem, aby sesja w eksploatacji czy te nie. styczniu poœwiêcona zosta³a w ca³oœci W i m i e n i u K o m i s j i B u d e t u zagadnieniom szkolnictwa w powiecie. Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Zdrowia, JM Przy znacznym wsparciu finansowym koszt zakupionych maszyn wyniós³ 55 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi tys. z³. Ministerstwo udzieli³o dotacji w w Zespole Szkó³ Rolniczych w wysokoœci 40 tys. z³, pozosta³¹ czêœæ Potoczku zakupiono nowe maszyny kwoty Szko³a zap³aci³a z w³asnych rolnicze. W czerwcu br. szko³a z³o y³a œr od kó w. No wo cz es ne ma sz yn y do MRiRW cztery wnioski o udzielenie w z b o g a c a j ¹ c i s t n i e j ¹ c ¹ b a z ê pomocy finansowej na zadania z kszta³cenia praktycznego w ZSR w zakresu stosowania nowoczesnych Potoczku usprawni¹ pracê w technik i technologii w ramach przyszkolnym gospodarstwie praktycznej nauki zawodu na kwotê pomocniczym oraz przez wiele lat bêd¹ prawie 200 tys. z³. Pozytywnie zosta³ wy ko rz ys ty wa ne pr ze z uc zn ió w rozpatrzony tylko jeden wniosek, ale podczas zajêæ praktycznych i praktyk pozwoli³o to na wzbogacenie parku z a w o d o w y c h. K o r z y s t a j ¹ c z maszynowego o nowoczesny sprzêt finansowego wsparcia Ministerstwa rolniczy. Zakupiono wóz asenizacyjny Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przysz³ym o p o j e m n o œ c i l o r a z roku Szko³a zamierza zakupiæ kolejne pneumatyczny siewnik punktowy do maszyny i urz¹dzenia unowoczeœniaj¹c k u k u r y d z y, k t ó r y u m o l i w i a w ten sposób warsztaty szkolne i park jednoczesny dok³adny wysiew nasion i maszynowy. nawozów mineralnych. Ca³kowity Marek Ho³ody 12. Rozwój bazy kszta³cenia praktycznego w Zespole Szkó³ Rolniczych w Potoczku OG OSZENIE DROBNE Kupiê mieszkanie w bloku o powierzchni do 40 metrów kwadratowych, parter ewentualnie pierwsze piêtro lub dom parterowy w Janowie Lubelskim lub okolicy. Kontakt tel lub GRO NY WIRUS Od d³u szego czasu lokalne, krajowe i pozosta³e jednostki uczestnicz¹ce w œwiatowe media strasz¹ nas pandemi¹ zwalczaniu ptasiej grypy s¹ dobrze (czyli ogólnoœwiatow¹ epidemi¹) przygotowane do swoich zadañ. ptasiej grypy. Oczywiste jest, e nie Przy okazji spotkania zwrócono nale y lekcewa yæ zagro enia, jakie uwagê na powagê zagro enia, jakie st¹d p³ynie, dlatego te odpowiedzialne niesie ze sob¹ ptasia grypa, tak w s³u by podejmuj¹ dzia³ania maj¹ce na aspekcie zdrowotnym, jak i w aspekcie celu zapobieganie i ewentualne ekonomicznym koszty zwi¹zane z zwalczanie skutków ptasiej grypy. W wstrzymaniem eksportu, likwidacj¹ Wydziale Zarz¹dzania Kryzysowego zagro onych stad i koniecznoœci¹ Starostwa Powiatowego zosta³ wyp³aty odszkodowañ przez Skarb przygotowany plan zwalczania Pañstwa. Z drugiej strony mo na epidemii chorób zakaÿnych zwierz¹t, odnieœæ wra enie, e media strasz¹ który okreœla procedury i zadania dla ludzi ptasi¹ gryp¹ trochê na wyrost. poszczególnych s³u b. S³u b¹ wiod¹c¹ Wirus grypy typu B, który praktycznie w zwalczaniu ptasiej grypy jest ca³y czas jest obecny w populacji Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ludzkiej niesie za sob¹ o wiele wiêksze, natomiast pozosta³e s³u by, jak: realne zagro enie, zarówno w zakresie Powiatowa Stacja Sanitarno- ochrony zdrowia komplikacje Epidemiologiczna, Policja, Stra zdrowotne wystêpuj¹ce przy okazji P o a r n a, S ³ u b a Z d r o w i a grypy jak i w zakresie ekonomicznym wspó³dzia³aj¹ ze sob¹ i ze s³u b¹ masowe zachorowania i zwi¹zane z weterynaryjn¹, pod koordynacj¹ tym liczne zwolnienia lekarskie. Starosty janowskiego. Liczba zachorowañ w Polsce w ci¹gu W dniu 25 paÿdziernika 2005 r. roku siêga od kilkuset tysiêcy do kilku w siedzibie Starostwa Powiatowego w milionów, co w porównaniu do kilkuset Janowie Lubelskim, odby³o siê przypadków ptasiej grypy wœród ludzi sp ot ka ni e po d pr ze wo dn ic tw em rocznie na ca³ym œwiecie œwiadczy o starosty janowskiego, p. Boles³awa powadze zagro enia ze strony tzw. Gzika, w którym wziêli udzia³ ludzkiej grypy. Nale y jednak e p r z e d s t a w i c i e l e w ³ a d z zaznaczyæ, e œmiertelnoœæ w samorz¹dowych, kierownicy s³u by przypadku ptasiej grypy przekracza 50 weterynaryjnej i sanitarnej, dyrektor %, a wirus przenoszony jest przez szp it al a, prze dsta wic ie le s³u b wêdruj¹ce dzikie ptaki lub ywy drób ratunkowych oraz pracownicy hodowlany dlatego tez zagro enie Starostwa Powiatowego i Urzêdów p³yn¹ce ze strony wirusa ptasiej grypy Gmin. Podczas spotkania omawiano jest tak powa ne. Ptasiej grypy i z a g a d n i e n i a z w i ¹ z a n e z zwi¹zanego z ni¹ zagro enia nie wolno p r z y g o t o w a n i e m s ³ u b d o lekcewa yæ, nie nale y jednak ulegaæ ewentualnego wyst¹pienia ogniska panice. Pamiêtajmy równie, e ptasiej grypy na obszarze powiatu. Z d o t y c h c z a s n i e o d n o t o w a n o informacji przedstawionych przez przypadków ptasiej grypy w Polsce. przedstawicieli odpowiednich s³u b wynika, e weterynaria, sanepid, jak i (WZK SPJ) Jiu-Jitsu - pierwsze egzaminy W dniu 1 grudnia w sekcji w Janowie Lubelskim odby³ siê pierwszy egzamin w jiu jitsu na stopnie m³odzie owe kyu. W komisji egzaminacyjnej zasiedli instruktorzy: renshi Waldemar Kliza (3 dan), renshi Jaros³aw Lenart (3 dan), sensei Dariusz Kluk (2 dan). Dla wiêkszoœci egzamin ten by³ pierwszym sprawdzianem wytrwa³oœci i poziomu technicznego. I tak na 5 kyu m³odzie owe zdali: Golec Krzysztof, Kuliñski Igor Dla osób zaczynaj¹cych sw¹ przygodê z jiu jitsu zdaj¹cych na 5 kyu, bêdzie to pierwszy w pe³ni zas³u ony dyplom. Bêdzie œwiadectwem dy sc yp li ny, up or u i po ko na ni a w³asnych s³aboœci, a zarazem wielu wyrzeczeñ oraz niejednokrotnie bólu. W przysz³oœci, czy któreœ z Nich siêgnie po czarny pas czy pozostanie przy stopniu uczniowskim, chêtnie Kusy Bart³omiej, Chechliñski bêd¹ wracaæ do wspomnieñ. Bart³omiej, Lalik Magdalena, Daœko Trzeba te pogratulowaæ Patryk, Jonak Kamila, Jonak Wojciech, rodzicom wychowania takich dzieci Moskal Micha³, Bañka Micha³, Lalik i yczyæ im wytrwa³oœci w ich Adam, Kozyra Marek, Kiszka Bartosz, przyprowadzaniu na treningi Mrozowska Klaudia, Mrozowski (niektórzy rodzice obserwuj¹ ca³e ukasz, Baranowski Kacper, Góra treningi przypatruj¹c siê æwiczeniom). Mateusz, Daniel Bart³omiej Pierwszy egzamin przeszed³ do na 3 kyu m³odzie owe: historii, a przed nami nowe zadania i na Albiniak Kornelia, Kusy Wojciech pewno nowe trudnoœci. na 2 kyu m³odzie owe: Jaros³aw Lenart

13 Po raz kolejny nauczyciele z Publicznej wydarzeniem by³ udzia³ w zajêciach Szko³y Podstawowej w Bia³ej mieli w Muzeum Rejonowym. w Janowie mo liwoœæ prowadzenia zajêæ Lub. Dzieci bra³y aktywny udzia³ z uczniami nauczania zintegrowanego w z a b a w a c h d o t y c z ¹ c y c h w ramach projektu zatwierdzonego obrzêdowoœci zwi¹zanej z tradycjami przez Gminê na realizacjê zadañ andrzejkowymi, zobaczy³y wystawy publicznych. Dziêki uzyskanej dotacji dawnych przedmiotów codziennej dzieci klas m³odszych mog³y u ytecznoœci i u ywanych uczestniczyæ w ró norodnych formach w gospodarstwie. To doœwiadczenie aktywnoœci, które mia³y na celu przede za ch êc i³ o na sz yc h uc zn ió w do wszystkim integrowanie dzieci, ich gromadzenia podobnych przedmiotów rozwijanie twórcze, uwra liwianie na i urz¹dzenia w szkole k¹cika pn. Nasze krzywdê innych, niesienie pomocy dziedzictwo oraz opracowania potrzebuj¹cym, zapobieganie s³ ow ni ka Gwara w naszej patologiom oraz uczenie szacunku dla miejscowoœci. Nie bez znaczenia by³a pracy, tradycji i obrzêdowoœci naszego tu ogromna pomoc rodziców dzieciom rejonu. Dzieci uczestniczy³y w zbieraniu s³ownictwa, wyra eñ, w zabawach i grach muzyczno- a szczególnie ich pe³ne zaanga owanie ruchowych, w konkursach, za które w tworzeniu ekspozycji. Bardzo otrzymywa³y nagrody rzeczowe b¹dÿ wa nym prze yciem dla uczniów upominki. Organizowa³y wystawki m³odszych klas by³ udzia³ w imprezie integruj¹cej, na któr¹ przyby³y zaproszone dzieci wraz z rodzicami ze Stowarzyszenia Wawrzynek. Podczas imprezy wszystkie dzieci bra³y udzia³ w zabawach, grach ruchowych przy muzyce, konkursach z nagrodami. To spotkanie by³o bardzo udane, obie strony poznawa³y siê, czerpa³y od siebie ciep³o i radoœæ, nawi¹zywa³y pozytywne kontakty, a dzieci z naszej szko³y zdoby³y nowe doœwiadczenia, umiejêtnoœæ zabawy i przebywania z dzieæmi specjalnej troski, tolerancji dla osób niepe³nosprawnych. Mamy nadziejê, e to spotkanie nie by³o jednorazowe i jesteœmy przeœwiadczeni, i nale y kontynuowaæ nawi¹zane znajomoœci i wiêzi kole eñstwa, bowiem wzbogacaj¹ one i kszta³tuj¹ m³ode charaktery. W tym miejscu pragniemy z³o yæ w³asnych prac artystycznych. Pozna³y serdeczne podziêkowania Urzêdowi pracê garncarza uczestnicz¹c Miejskiemu za wsparcie finansowe w warsztatach garncarskich w ¹ ku. naszych inicjatyw. Zapozna³y siê z etapami wyrobu: Dziêkujemy równie sponsorom za formowaniem, wypalaniem przekazane artyku³y na i malowaniem wytworów z gliny. zorganizowanie poczêstunku i na Ale najwiêksz¹ radoœæ sprawi³a im nagrody. mo liwoœæ samodzielnej pracy przy Cieszymy siê równie, e kole garncarskim i wykonanie w organizacjê imprezy w³¹czy³a siê w³asnego dzie³a. Na wyjazd do ¹zka wiêkszoœæ nauczycieli naszej szko³y, zosta³y zaproszone tak e dzieci ka dy z nas mia³ coœ do zaoferowania z oddzia³u przedszkolnego naszej od siebie, nie szczêdzi³ czasu, pomocy szko³y. Po zajêciach garncarskich w przygotowaniach i podczas zabawy. uczniowie spotkali siê z kole ankami i kolegami z PPS w ¹ ku, gdzie odby³y mgr Ewa Jargi³o, siê zabawy, œpiewy i gry przy ognisku mgr Dorota Nafalska, oraz rozegrane zosta³y mecze pi³karski mgr Barbara Olech miêdzyszkolne. Innym wa nym KRASNALE ucz¹ siê przyjaÿni i tolerancji Proœba o pomoc Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim zwraca siê z proœb¹ do mieszkañców Janowa Lubelskiego o pomoc w doposa eniu mieszkañ osób najbardziej potrzebuj¹cych z terenu naszej gminy. Mile widziane bêd¹ ró nego rodzaju meble kuchenne lub pokojowe. Szczegó³owe informacje dostêpne s¹ w siedzibie OPS ul. Boh. Poryt. Wzg. 23 tel Numer redagowany przez zespó³: p.o. red. nacz. Jan Machulak, red. Krzysztof Jednac, red. Andrzej Czerwonka Wydawcy: Urz¹d Miejski, Starostwo Powiatowe Druk: Intrograf Kraœnik Fot., rys.: Archiwum, Internet. Adres: Urz¹d Miejski, ul. Zamoyskiego 59, Parter, pok. 12, tel: (015) e - mail: Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ reklam. Dzia³alnoœæ PUP w Janowie Lubelskim Cd ze str.5 biznesu, in ynier chemii. Jednak W roku 2005 na tego typu pomoc znaczna wiêkszoœæ ofert skierowana z³o ono ok. 60 wniosków. Wœród form jest do pracowników fizycznych wsparcia dla osób bezrobotnych, posiadaj¹cych konkretne uprawnienia realizowanych przez PUP du ym zawodowe, tj.: spawaczy, stolarzy, zainteresowaniem ciesz¹ siê sta e mu ra rz y, k uc ha rz y, k ie ro wc ów zawodowe, które bêd¹ organizowane samochodów ciê arowych, opiekunek w pierwszym kwartale 2006 roku. do dzieci lub osób starszych itp. Osoby, które s¹ zainteresowane w/w Potencjalnym pracownikom fizycznym formami pomocy mog¹ zg³aszaæ siê do stawiany jest warunek komunikatywnej PUP, pokój nr 3, w celu uzyskania znajomoœci jêzyka angielskiego. Dla szczegó³owych informacji. wielu osób, wyra aj¹cych chêæ Poœrednictwo Pracy wyjazdu i podjêcia pracy za granic¹, PUP posiada wiele ciekawych ofert brak znajomoœci jêzyka angielskiego legalnej pracy za granic¹, g³ównie jest g³ówn¹ barier¹ uniemo liwiaj¹c¹ w Wielkiej Brytanii i Irlandii. S¹ to po de jm ow an ie da ls zy ch dz ia ³a ñ o f e r t y a d r e s o w a n e d o o s ó b zmierzaj¹cych do podjêcia zatrudnienia posiadaj¹cych du e kwalifikacje za granic¹. W zwi¹zku z tym PUP zawodowe, tj. ukoñczone studia zamierza zorganizowaæ dla osób w y s z e d a j ¹ c e o d p o w i e d n i e zainteresowanych kurs j. angielskiego. przygotowanie oraz znaj¹ce jêzyk Szczegó³owe informacje s¹ udzielane angielski na bardzo dobrym poziomie przez poœredników pracy, pokój nr 4. w mowie i piœmie. Oferowane stanowiska pracy to np. analityk [AW,DB,KJ,EK] I co na to minister Dorn? Zwiêkszenie co najmniej o 50% liczby godzinach wieczornych i nocnych, policjantów w patrolach zapowiedzia³ przynosi wymierne efekty i przyczynia siê nowy szef MSWiA Ludwik Dorn. do zmniejszania liczby przestêpstw W resorcie zapowiadane s¹ du e zmiany. i wykroczeñ. Obni enie iloœci przestêpstw Nowe kierownictwo resortu zapowiedzia³o kryminalnych i pope³nianych przez ''sanacjê czyli uzdrowienie'' polskiej nieletnich, walka z narkomani¹, codziennie policji. W zwi¹zku z tymi zapowiedziami lokalizowane '' mapy przestêpstw '', to w ci¹gu 2-3 lat o co najmniej 50% zwiêkszy tylko z niektórych dzia³añ janowskiej si ê li cz ba pol ic ja nt ów dba j¹ cy ch policji w tym roku. Bêd¹ one nadal o bezpieczeñstwo obywateli. Policjanci kontynuowane w roku nastêpnym. Ale, aby wydaj¹ siê co najmniej tymi informacjami janowska policja by³a jeszcze bardziej zaniepokojeni. Wiêkszoœæ w ogóle nie chce skuteczna potrzebne s¹ nowe etaty. Jak rozmawiaæ o planowanej, reformie ci, dowiedzia³a siê GJ, na dzieñ dzisiejszy którzy zdecydowali siê mówiæ, powtarzaj¹ Komenda Powiatowa Policji w Janowie To wprowadzi tylko chaos i jeszcze L u b e l s k i m p o s i a d a i c h t y l k o wiêksze zamieszanie. Trzeba by³oby 3 umiejscowione odpowiednio : 2 w zwiêkszyæ liczbê etatów, bo przesuniêcia Modliborzycach i 1 w Janowie Lubelskim. zza biurek do czynnej s³u by nic nie dadz¹. Zgodnie z wypowiedzi¹ Rzecznika To kropla w morzu potrzeb. Te 20 proc. Prasowego Komendy, kom. Piotra S³awy, funkcjonariuszy-urzêdników to zaledwie przy obecnej sytuacji organizacyjnej 1600 osób. Wiêc w skali kraju na powiat i finansowej, janowska policja nie ma przypad³by dodatkowo nieca³y policjant. mo liwoœci zwiêkszenia ich iloœci, A przecie pracê papierkow¹ te ktoœ musi w zwi¹zku z tym pojawienie siê na mieœcie, wykonywaæ. Zwiêkszenie liczby patroli, wiêkszej liczby patroli jest jak na razie szczególnie w czasie organizowania niewykonalne. I co na to minister Dorn? imprez masowych, okolicznoœciowych, Ac dni wolnych od nauki i pracy oraz w Specjalna Sesja Rady Miejskiej 24 paÿdziernika w zwi¹zku z trwaj¹c¹ sprawców przemocy. W trakcie sesji Og ól no po ls k¹ Ka mp an i¹ P rz e³ am zosta³y omówione nowe regulacje prawne Przemoc w budynku Oœrodka Pomocy dotycz¹ce przemocy w rodzinie oraz Spo³ecznej w Janowie Lub. odby³a siê dzia³ania pomocy spo³ecznej jako systemu Specjalna Sesja Rady Miejskiej. Na sesjê pomocy rodzinom dotkniêtym zjawiskiem przybyli radni oraz zaproszeni goœcie. przemocy. Tematem sesji by³o zjawisko przemocy na Za pr os ze ni go œc ie mi el i ró wn ie te re ni e g mi ny Ja nó w l ub. o ra z mo liwoœæ zaprezentowania dzia³añ podejmowane dzia³ania wobec przemocy podejmowanych przez swoj¹ jednostkê. domowej przez jednostki dzia³aj¹ce na Specjalna sesja mia³a przede wszystkim na terenie naszej gminy. Dr UMCS Piotr celu pokazanie eskalacji problemu Szczukiewicz przedstawi³ Psychologiczne przemocy i uzale nieñ oraz uwra liwienie Aspekty Przemocy w rodzinie, natomiast na istniej¹cy problem. Aleksander Czop Kierownik Poradni Leczenia Uzale nieñ w Janowie Lub. Anna Mazur Kierownik OPS Janów Lubelski zwróci³ uwagê na mo liwoœci terapii ofiar i Cennik reklam i og³oszeñ: - ca³a strona z³; - 1/2 strony z³; - 1/4 strony z³; - 1/8 strony - 50 z³; - 1/16 strony - 25 z³; - og³oszenia drobne bezp³atnie. Reklama na pierwszej stronie powiêkszona o 50% wartoœci reklamy. Do cen og³oszeñ prosimy doliczyæ 22%VAT 13.

14 List intencyjny do organizacji pozarz¹dowych oraz osób Zainteresowanych prac¹ na rzecz spo³ecznoœci lokalnej powiatu Janowskiego i Janowa Lubelskiego STOWARZYSZENIA ORGANIZACJE INSTYTUCJE Gminy Janów Lubelski Zwracamy siê do Pañstwa z propozycj¹ powo³ania zwi¹zku organizacji pozarz¹dowych Janowa Lubelskiego i Powiatu Janowskiego lub stworzenia fundacji, której za³o ycielami i fundatorami bêd¹ organizacje pozarz¹dowe i samorz¹d lokalny. yjemy w okresie bardzo dynamicznych przemian spo³ecznych. Jedna z najbardziej dotkliwych transformacji jest postêpuj¹ce rozwarstwienie spo³eczne i id¹ce wraz z nim problemy. Spo³ecznoœæ Janowa Lubelskiego zna ich smak bezrobocie, ubóstwo dotykaj¹ i s¹ coraz bardziej widoczne. Rozwi¹zywanie tych problemów jest bardzo trudne. Nawet bardzo sprawne instytucje nie s¹ w stanie sobie z nimi poradziæ. Organizacje pozarz¹dowe reaguj¹ce na problemy w sposób spontaniczny nie s¹ w stanie unieœæ nawet czêœci spraw. Borykaj¹ siê z problemami lokalowymi, administracyjnymi anga uj¹c w to gro energii i trac¹c si³ê do dzia³ania. Postêpuj¹ce rozwarstwianie spo³eczne niesie ze sob¹ jeszcze jeden niepokoj¹cy podzia³. Podzia³ na aktywnych uczestników ycia spo³ecznego korzystaj¹cych z mo liwoœci rozwoju z jednej strony i biernych obserwatorów usuwanych na margines z drugiej. O podziale tym decyduje to co nazywamy rozwojem spo³ecznoœci lokalnej. Wysoko rozwiniête spo³eczeñstwo zachodnie udzielaj¹c dotacji na rozwi¹zywanie problemów jako gwarancji ¹daj¹ potwierdzenia wyra aj¹cego siê miedzy innymi stopniem zaanga owania spo³ecznoœci lokalnej - si³a organizacji pozarz¹dowych. Ka dy wniosek o dotacjê powa nych funduszy wymaga gwarancji w postaci maj¹tku lub œrodków w³asnych. Udzielane s¹ dotacje coraz wy sze ale wymagaj¹ coraz wiêkszego chocia by czasowego zaanga owania du ych œrodków. Powo³anie fundacji lub stworzenie porozumienia organizacji pozarz¹dowych Janowa Lubelskiego mog³oby staæ siê swoistym inkubatorem aktywnoœci lokalnej. Zapraszamy do podjêcia naszej inicjatywy, organizacje spo³eczne jak i osoby prywatne pragn¹ce przyczyniæ siê do rozwoju lokalnego naszego miasta i powiatu. Pragniemy, aby powo³ana przez nas organizacja funkcjonowa³a poprzez kolejne projekty a nie by³a kolejna instytucj¹. W tym celu zamierzamy zwróciæ siê do w³adz miasta i powiatu o wsparcie organizacyjne oraz og³oszenie konkursu na utworzenie bazy do rozpoczêcia funkcjonowania. Mamy nadziejê na Pañstwa wspó³pracê i wsparcie Z powa aniem Stanis³aw Wieleba Na pocz¹tku listopada odby³ siê w Nasutowie k. Lublina. Zostali oni konkurs na najlepszy projekt wymiany z a k w a l i f i k o w a n i d o u d z i a ³ u miêdzynarodowej w programie w szkoleniu dla liderów wymian M ODZIE. Jest to program Komisji miêdzynarodowych. Podczas tego Europejskiej skierowany do m³odzie y pobytu wziêli udzia³ w prezentacji w wieku od 15 do 25 lat oraz Programu M ODZIE w którym pracowników m³odzie owych, zostali zapoznani jak z tym siê wspieraj¹cy uczestnictwo w przygotowuje, realizacje projekty kszta³ceniu pozaszkolnym, czyli miêdzynarodowych spotkañ m³odzie y edukacji nieformalnej. G³ównymi oraz jak siê pisze wnioski. Ogl¹dali celami tego programu jest prezentacjê projektów w ramach tego przezwyciê anie uprzedzeñ programu zrealizowanych przez EDSi stereotypów zakorzenionych w Fundacje Nowy Staw, spotkali siê mentalnoœci i kulturze m³odych ludzi, z wolontariuszami fundacji przygotowanie m³odzie y do koordynatorami poszczególnych aktywnego uczestnictwa w yciu projektów z W³och i Francji oraz spo³ecznym pañstw europejskich, stworzyli wstêpny projekt takiej rozwijanie osobowoœci m³odych ludzi wymiany. Aby taka wymiana mog³a oraz zwiêkszanie udzia³u w yciu nast¹piæ musia³ powstaæ pomys³ który spo³ecznym m³odzie y z mniejszymi móg³by przyci¹gn¹æ uwagê m³odych szansami. Uczniowie Zespo³u Szkó³ z innych krajów. Zwyciê y³a koncepcja Rolniczych w Potoczku : Katarzyna zaproponowana przez uczniów naszej Pêzio³, Izabela Bednarowska, Iga szko³y na zrobienie miêdzynarodowej Olszowa, Aneta Oszust, Mateusz kolacji, w której ka dy z krajów Lewko oraz Ptaszek Krzysztof pod bior¹cych udzia³ musia³ zrobiæ potrawy opiek¹ nauczycieli Marcina Pachuty charakterystyczne dla tych krajów lub i Piotra Spyry przyst¹pili do tego re gi on ów z któ re rep re ze nt uj ¹. k o n k u r s u. S t w o r z y l i p o k a z W minionym tygodniu nasz¹ szko³ê multimedialny prezentuj¹cy 10-cio odwiedzi³a koordynatorka Pani Ula dniow¹ wymianê miêdzynarodow¹ Grabowska w celu doprecyzowania w Potoczku. Ich praca zajê³a pierwsze dalszych szczegó³ów tego projektu. miejsce z dwudziestu oœmiu W konsekwencji nasi uczniowie bêd¹ n a d e s ³ a n y c h p r a c g ³ ó w n i e realizowaæ swój projekt w lecie z województwa lubelskiego. Wraz przysz³ego roku, wraz z innymi z dwiema innymi szko³ami zdobyli laureatami konkursu. g³ówn¹ nagrodê czyli 3 dniowy pobyt Pachuta Marcin w Europejskim Domu Spotkañ 14. Europejska kolacja w Nasutowie Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji po ytku publicznego i innych organizacji pozarz¹dowych na spotkanie dotycz¹ce podsumowania realizacji ustawy o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 96 poz. 873) w 2005 roku. Spotkanie odbêdzie siê w dniu: 19 grudnia 2005 roku o godz w Sali Konferencyjnej Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli (Dom Nauczyciela) ul. Ogrodowa 20. Na spotkaniu omawiany bêdzie m.in. projekt Programu Wspó³pracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi organizacjami na rok W czasie spotkania mo na bêdzie wnosiæ uwagi, wnioski i propozycje dotycz¹ce ewentualnych zmian w Programie. Do zaproszenia do³¹czam List Intencyjny, dotycz¹cy powo³ania fundacji organizacji pozarz¹dowych, autorzy listu osobiœcie przedstawi¹ Pañstwu swój projekt. Stra Miejska uczy W dniu r Stra Miejska zainicjowano akcjê Jestem w porozumieniu z Dyrekcj¹ Szko³y bezpieczny. Na spotkaniu tym podjêto Podstawowej w ¹ ku przeprowadzi³a szereg problemów zwi¹zanych z bezpieczeñstwem m³odzie y i dzieci w domu i szkole. Z uczniami kl. IV-VI przeprowadzono test pisemny pt. Czy czujê siê bezpieczny? opracowany przez pracownika SM Mieczys³awa Ma³ka. Dalsze spotkania z m³odzie ¹ i dzieæmi i podejmowanie tej e problematyki planowane jest w Szko³ach Podstawowych: w Momotach, Janowie Lubelskim i Bia³ej. spotkanie z m³odzie ¹, tym samym Red. NIEWIDOCZNI ROWERZYŒCI Jesienne i zimowe popo³udnia bardziej trzyma³ siê pobocza. Je eli jednak przypominaj¹ wieczory. Szybciej rowerzysta jest po paru g³êbszych, a do zapada zmrok. Dlatego pieszy, czy tego jeszcze czuje siê panem swojej rowerzysta powinien byæ widoczny na drogi w koñcu jest przecie u siebie drodze. Oœwietlony rower, czy odblask o nieszczêœcie nietrudno. Z policyjnych na ramieniu pieszego to nie tyle statystyk prowadzonych w naszym gwarancja bezpieczeñstwa na drodze, powiecie wynika, e ponad po³owa ale sygna³ dla kierowców samochodów wypadków drogowych, czêsto o swojej obecnoœci w ruchu. koñcz¹cych siê tragicznie s¹ to Nieoœwietleni rowerzyœci budz¹ trwogê zdarzenia z udzia³em pieszych poœród kierowców, bo spotkanie i rowerzystów. Dbaj¹c o swoje z takim "kolarzem" do przyjemnych nie bezpieczeñstwo piesi i rowerzyœci, nale y. Zw³aszcza po zmroku lub przed szczególnie teraz, kiedy dzieñ staje siê œwitem. Zasiêg samochodowych coraz krótszy powinni zaopatrzyæ siê œwiate³ drogowych to oko³o 40 metrów w tzw. odblaski. Zdrowia i ycia nie - czyli w momencie zauwa enie przelicza siê na pieni¹dze, a opaska czy nieoœwietlonego rowerzysty na zamontowane œwiat³o odblaskowe hamowanie jest z regu³y ju za póÿno. kosztuje zaledwie kilka z³otych. Pozostaje omijanie z nadziej¹, e rowerzysta jest trzeÿwy i bêdzie Z powa aniem Burmistrz Janowa Lubelskiego PARLAMENTARZYŒCI LPR W JANOWIE 6-go listopada w Domu Pielgrzyma sytuacjê polityczn¹. Zadeklarowali, e przy Parafii Œw. Jana Chrzciciela LPR poprze dzia³ania nowego rz¹du. W odby³o siê spotkanie senatora prof. wypowiedziach goœci i zebranych Ryszarda Bendera i pos³a Andrzeja przejawia³a siê g³êboka troska i Ma ñk i z mi es zk añ ca mi Ja no wa nadzieja na poprawê ycia polskich Lubelskiego. W spotkaniu wziêli udzia³ rodzin i naprawê pañstwa pod rz¹dami licznie zgromadzeni mieszkañcy PiS, dlatego LPR bêdzie siê bacznie Janowa i okolic a tak e niektórzy radni przygl¹da³ wszystkim dzia³aniom Rady Powiatu oraz Rady Miejskiej. rz¹du i wspiera³ jego s³uszne inicjatywy Parlamentarzyœci podziêkowali w parlamencie. wyborcom naszego regionu za oddane g³osy na Ligê Polskich Rodzin. Zarz¹d Ligi Polskich Rodzin Przedstawili obecny sk³ad Sejmu i w Janowie Lubelskim Senatu i wynikaj¹c¹ z tego now¹ Ac

15 Z czego mog¹ jeszcze skorzystaæ rolnicy? Mija kolejny rok, w którym rolnicy Janów Lubelski przedstawiaj¹ siê 47,87%. Rozwój i ulepszanie wnioskodawcê dzia³alnoœci rolniczej, mog¹ korzystaæ z pomocy finansowej nastêpuj¹co: infrastruktury technicznej zwi¹zanej z -b ud ow a lu b re mo nt po ³¹czon y pochodz¹cej zarówno ze œrodków Renty strukturalne: powiat 102, gmina rolnictwem 40,10%. z modernizacj¹ urz¹dzeñ zaopatrzenia unijnych jak i krajowych. Niektóre - 5 Pomoc finansowa w odniesieniu do w wodê, urz¹dzeñ do odprowadzania formy wsparcia kierowane s¹ do programy rolnoœrodowiskowe: powiat powy szych dzia³añ (oprócz premii dla i oczyszczania œcieków pochodz¹cych rolników ka dego roku (dop³aty 255, gmina - 11 m³odych rolników) udzielana jest w z gospodarstwa domowego lub rolnego bezpoœrednie), z innych mo na zalesianie gruntów rolnych : powiat formie refundacji czêœci poniesionych oraz sieci i urz¹dzeñ zaopatrzenia kor zys taæ do wyc zer pan ia lim itu 13, gmina - 5 kosztów do wysokoœci 50% kosztów w energiê przyznanych œrodków. W przypadku w s p a r c i e d l a g o s p o d a r s t w kwalifikowalnych projektu, jednak nie Wsparcie zarówno w ramach dzia³anie dzia³añ ciesz¹cych siê du ym niskotowarowych: powiat 1062, wiêcej ni okreœlone dla danego Rozwój i ulepszanie infrastruktury za in te re so wa ni em po te nc ja ln yc h gmina - 73 dzia³ania kwoty. I tak np. w ramach technicznej zwi¹zanej z rolnictwem jak beneficjentów dosyæ szybko dostosowanie do standardów Unii re al iz ac ji pr oj ek tó w z za kr es u i Ró nicowanie dzia³alnoœci wyczerpane zosta³y przyznane limity Europejskiej: powiat 30, gmina - 0 ró nicowania dzia³alnoœci rolniczej rolniczej.. dotyczy projektów (p re mi a d la m³ od yc h r ol ni kó w, wnioski o p³atnoœci bezpoœrednie do i zbli onej do rolnictwa w celu realizowanych w miejscowoœciach w s p a r c i e d l a g o s p o d a r s t w gruntów rolnych: powiat 5511, gmina - zapewnienia ró norodnoœci dzia³añ lub licz¹cych do 5 tysiêcy mieszkañców, ni sk ot ow ar ow yc h, dos to so wa ni e 739 (2004r), alternatywnych Ÿróde³ dochodów jeden nale ¹cych do gmin wiejskich lub gospodarstw rolnych do standardów powiat 5932, gmina 825 (2005r) beneficjent mo e uzyskaæ zwrot miejsko wiejskich. Unii Europejskiej). Kwota, która zosta³a wyp³acona poniesionych kosztów w kwocie nie Je eli chodzi o wsparcie w ramach Biuro Powiatowe ARiMR zajmuje siê r o l n i k o m z t e r e n u p o w i a t u wy szej ni 100 tys. z³. Jest to dzia³anie dzia³ania Inwestycji w gospodarstwach m.in. obs³ug¹ dzia³añ w ramach ja no ws ki eg o z ty tu ³u p³ at no œc i godne uwagi z punktu widzenia rolnych, to mo e ono byæ przeznaczone Programu Rozwoju Obszarów be zp oœ re dn ic h z a r ok to mieszkañców naszej Gminy, w ramach m.in. na: Wiejskich (PROW). Nale ¹ do nich: z³. k t ó r e g o w s p a r c i e m o e b y æ - b u d o w ê, r e m o n t p o ³ ¹ c z o n y renty strukturalne uzyskiwane za Na dzieñ 06 grudnia 2005r zosta³y przeznaczone m.in.na: z modernizacj¹ budynków lub budowli przekazanie gospodarstwa rolnego, wydane ju 1923 decyzje dotycz¹ce -rozbudowê, nadbudowê, przebudowê s³u ¹cych do produkcji rolnej oraz do w s p i e r a n i e g o s p o d a r s t w p³atnoœci obszarowych na kwotê lub remont po³¹czony z modernizacj¹ przechowywania i magazynowania niskotowarowych, wspieranie ,65 z³. oraz 202 decyzje dla istniej¹cych budynków mieszkalnych produktów rolnych wraz z zakupem przedsiêwziêæ rolnoœrodowiskowych gospodarstw niskotowarowych, gdzie i g o s p o d a r c z y c h n a c e l e i monta em instalacji technicznej i poprawa dobrostanu zwierz¹t (m.in. kwota p³atnoœci wynosi 5 179,24 z³ dla agroturystyczne oraz ich wyposa enie i wyposa enia, gospodarstwa ekologiczne, dop³aty do gospodarstwa (wyp³acana bêdzie przez (pokoje goœcinne, pomieszczenia -zakup lub instalacjê maszyn, po pl on ów ), za le si an ie gr un tó w okres 5 lat). wspólne dla goœci, ³azienki, kuchnie), urz¹dzeñ, wyposa enia lub narzêdzi do rolnych, dostosowanie gospodarstw W n i o s k i d o t y c z ¹ c e d z i a ³ a ñ -urz¹dzanie miejsc wypoczynku, zakup produkcji rolnej, przechowalnictwa, r o l n y c h d o s t a n d a r d ó w U n i i realizowanych w ramach Sektorowego wyposa enia i sprzêtu turystycznego magazynowania, w tym sprzêtu do Europejskiej. Z uwagi na wyczerpanie Programu Operacyjnego (SPO) mo na lub rekreacyjnego dla dzia³alnoœci uprawy, pielêgnacji, ochrony przyznanych limitów zakoñczone jest sk ³a da æ w Lu be ls ki m O dd zi al e tu ry st yc zn ej, a ta k e z wi er z¹ t i nawo enia oraz zbioru roœlin, p r z y j m o w a n i e w n i o s k ó w n a Regionalnym ARiMR. s³u ¹cych do celów terapeutycznych, ci¹gników rolniczych, ró nego rodzaju dostosowania do standardów UE oraz Bior¹c pod uwagê iloœæ z³o onych sportowych lub rekreacyjnych, maszyn lub urz¹dzeñ na wsparcie dla gospodarstw wniosków, na dzieñ zakup maszyn, urz¹dzeñ, narzêdzi Szczegó³owych informacji na temat niskotowarowych. W dalszy ci¹gu wykorzystanie limitu œrodków i wyposa enia, zasad ubiegania siê o pomoc w ramach mo na sk³adaæ wnioski: przyznanych na lata na -z ak up s pr zê tu k om pu te ro we go po sz cz eg ól ny ch d zi a³ añ m o na -o przyznanie renty strukturalnej r e a l i z a c j ê p o s z c z e g ó l n y c h i oprogramowania, uzyskaæ w Biurze Powiatowym w ci¹gu ca³ego roku, pr ze ds iê wz iê æ w wo je wó dz tw ie -zakup œrodków transportu na potrzeby A g e n c j i R e s t r u k t u r y z a c j i - n a r e a l i z a c j ê p r o g r a m ó w l u b e l s k i m p r z e d s t a w i a ³ o s i ê œwiadczenia wy³¹cznie us³ug i Modernizacji Rolnictwa w Janowie rolnoœrodowiskowych i poprawy nastêpuj¹co: transportowych. Lubelskim, tel. (015) oraz dobrostanu zwierz¹t w okresie od 15 U³atwianie startu m³odym rolnikom W ramach dzia³ania Rozwój w Lubelskim Oddziale Regionalnym sierpnia do 31 grudnia (ju na rok 2006) 134,73% i ulepszanie infrastruktury technicznej w Elizówce, tel oraz Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwi¹zanej z rolnictwem wspierane s¹ -na zalesianie gruntów rolnych od 56,23% nastêpuj¹ce typy projektów: Andrzej Wolan 1 czerwca do 15 lipca. Ró nicowanie dzia³alnoœci rolniczej -b ud ow a lu b re mo nt po ³¹ cz on y Kierownik BP ARiMR Dane dotycz¹ce iloœci wniosków na i zbli onej do rolnictwa w celu z modernizacj¹ dróg wewnêtrznych, w w Janowie Lubelskim poszczególne dzia³ania z³o onych zapewnienia ró norodnoœci dzia³añ lub tym placów manewrowych, dojazdów z powiatu janowskiego oraz gminy alternatywnych Ÿróde³ dochodów itp., na terenie prowadzenia przez KOMUNIKAT Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Janowie Lubelskim informuje, e z dniem zosta³o uruchomione sk³adowisko odpadów w miejscowoœci Borownica. Przyjmowanie odpadów od poniedzia³ku do soboty w godzinach 6.00 do GOSPODARSTWO RYBACKIE W MOMOTACH GÓRNYCH POLECA HURT-DETAL ywe ryby, m.in. karpia, amura, to³pygê, suma Posiadamy certyfikat jakoœci a ryby przed sprzeda ¹ badane s¹ przez odpowiedzialne s³u by, które wydaj¹ atesty. KONTAKT W MOMOTACH: Czajka Adam, tel. (015) KONTAKT W JANOWIE LUBELSKIM: Skubik Krzysztof, ul. Koœciuszki 12, tel. (015) i kom ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO KORZYSTANIA Z NASZYCH US UG TYLE W NICH SERCA Chocia s¹ jeszcze ma³e, najstarsze i chcieli podzieliæ siê z nimi tym, co z ich maj¹ dopiero po 12 lat i chodz¹ do sami mieli. Nasi mali uczniowie szko³y podstawowej w Janowie pokazali, e ich malutkie serduszka Lubelskim, to maj¹ wielkie serca, czu³e sta³y siê wielkimi sercami, poniewa i wra liwe na los innych dzieci. sp³awi³y radoœæ, szczêcie i uœmiech na Gdy jako opiekunki szkolnego twarzach innych dzieci. Mamy ko³a PCK og³osi³yœmy w klasach IV- VI nadziejê, e w przysz³oœci, jako doroœli zbiórkê s³odyczy na prezenty ludzie bêd¹ równie umieli dzieliæ siê m i k o ³ a j k o w e d l a d z i e c i z innymi. Druga potrzebuj¹ca osoba na z Wielofunkcyjnej Placówki Opieki pewno nie bêdzie im obojêtna. Te dzieci Nad Dzieckiem i Rodzin¹ Promyk, s¹ wspania³e, nie potrafi¹ obojêtnie nasi uczniowie chêtnie i z du ym przechodziæ obok drugiego cz³owieka. zaanga owaniem w³¹czyli siê do tej Mo emy byæ z nich dumni. akcji. Ofiarowali dla swych kolegów K a d e m u o f i a r o d a w c y s³odycze, choæ niektórzy z nich sami o wielkim sercu sk³adamy bardzo nie maj¹ zbyt wiele. Przynosili serdeczne podziêkowanie i yczymy czekolady, batony, cukierki itp. pogodnych, radosnych Œwi¹t Bo ego Zebrane dary zosta³y podarowane dnia Narodzenia w gronie najbli szych r. Do oœrodka Promyk, a nastêpnie wrêczone wychowawcom. Opiekunki szkolnego ko³a PCK Jesteœmy dumne z naszych przy PSP w Janowie Lubelskim uczniów, którzy potrafili dostrzec trudn¹ sytuacjê swych rówieœników 15.

16 CENTRUM MEDYCZNE ul. Zamoyskiego 77 JANÓW LUBELSKI PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO od stycznia 2006 zaprasza wszystkich ubezpieczonych na bezp³atne wizyty u naszych SPECJALISTÓW: bez skierowania: - DERMATOLOG - OKULISTA - GINEKOLOG ze skierowaniem: - LARYNGOLOG - PULMONOLOG - ALERGOLOG - NEUROLOG - ORTOPEDA Przyjmujemy zapisy do lekarza rodzinnego Zak³ady pracy i firmy prywatne zapraszamy do wspó³pracy w zakresie MEDYCYNY PRACY badania: wstêpne, okresowe i kontrolne Telefon: Zapraszamy: Poniedzia³ek - Pi¹tek 8-18, Sobota 8-15 : Dodatkowych informacji i pomocy udzieli Pañstwu personel medyczny Centrum Medycznego ANI-MED Redakcja GAZETY JANOWSKIEJ yczy swoim Czytelnikom 16.

17 SZANOWNI PAÑSTWO! W ostatnim okresie trafi³y do Pañstwa wn io sk u do WP I, pr ze œl ed Ÿm y przybli ony koszt realizacji zg³oszonej wniosków o dofinansowanie ze domów ulotki zawieraj¹ce skrócone poszczególne etapy tego procesu. w nim inwestycji. Dla przypomnienia, œrodków zewnêtrznych itp. Oczywiste informacje na temat Wieloletniego Ktoœ sk³ada do Urzêdu Miejskiego ³¹czny koszt wszystkich zg³oszonych jest, e wykonanie kanalizacji na danej Programu Inwestycyjnego (WPI) dla prawid³owo wype³niony wniosek w 2005 roku wniosków wyniós³ 109 ulicy znalaz³o siê wczeœniej ni Janowa Lubelskiego na lata inwestycyjny. Wnioskowi zostaje mln z³. Nastêpnie wszystkie wnioski wykonanie chodników na tej samej Przygotowujemy siê do nadany numer, po czym jego oceny segreguje siê wed³ug klasyfikacji ulicy z czysto ekonomicznego punktu aktualizacji WPI w przysz³ym roku. dokonuje specjalnie do tego powo³ana bud etowej (np. Kultura fizyczna widzenia. Kierowano siê równie W miesi¹cach marzec-kwiecieñ 2006 r. komisja, sk³adaj¹ca siê z 11 cz³onków i sport ). Wnioski w poszczególnych zasad¹ u ytecznoœci danej inwestycji oczekujemy ponownie na wnioski wywodz¹cych siê z ró nych sfer ycia rozd zia³ ach u ³o o ne s¹ male j¹co, dla jak najwiêkszego grona osób. wszystkich zainteresowanych spo³eczno-gospodarczego Janowa wed³ug iloœci uzyskanych punktów. Takim to sposobem powsta³ dokument m i e s z k a ñ c ó w. J e d n o c z e œ n i e Lubelskiego ( przedstawiciele Poniewa œrodki inwestycyjne gminy WPI na lata Aby by³ informujmy, i nie ma potrzeby instytucji publicznych, organizacji s¹ bardzo ograniczone i aby bardziej przejrzysty w broszurce, któr¹ sk³adania tego samego wniosku przez samorz¹dowych i przedsiêbiorców). zrealizowaæ wszystkie zg³oszone Pañstwo otrzymali, poszczególne kilka osób, gdy to, czy wniosek Wniosek oceniony zostaje wed³ug wnioski, tylko z œrodków w³asnych inwestycje zosta³y posegregowane nie wp³ynie od jednej osoby czy od kilku, 8 kryteriów. Cz³onkowie komisji gminy, zajê³oby to ponad 90 lat, okreœla wed³ug klasyfikacji bud etowej, ale nie ma znaczenia przy jego ocenie odpowiadaj¹ na kolejne pytania, czy: siê zewnêtrzne Ÿród³a dofinansowania wed³ug programów. Jesteœmy i kwalikacji do WPI. 1. inwestycja aktywizuje rozwój i szacuje niezbêdny wk³ad w³asny œwiadomi, e mieszkañcy, którzy Dostajemy od Pañstwa wiele pytañ gospodarczy; 2. ma znaczenie dla gm in y. Ko le jn ym kr ok ie m je st z³o yli wniosek nie ujêty w chwili zwi¹zanych z kwalifikacj¹ ca³ej wspólnoty; 3. przyniesie nowe o k r e œ l e n i e p u l i œ r o d k ó w obecnej w WPI, mog¹ czuæ siê konkretnych inwestycji do WPI. wp³ywy do bud etu; 4. przyci¹ga przypadaj¹cych na dany rozdzia³. pokrzywdzeni. Nie powinno to jednak Najczêœciej pojawiaj¹ siê pytania typu: finansowanie zewnêtrzne; Je eli suma kosztów wszystkich Pañstwa zniechêcaæ do sk³adania Dlaczego inwestycja X nie znalaz³a siê 5. inwestycja jest rozpoczêta; in we st yc ji z dan eg o ro zd zi a³ u wniosków w przysz³ym roku. Jest w WPI? Inwestycje nie zg³oszone 6. zmniejszy wydatki operacyjne przewy sza iloœæ œrodków, jakie na ten szansa, e w przysz³ym roku poddany w postaci wype³nionego wniosku nie bud etu; 7. ³¹czy istniej¹c¹ rozdzia³ przypadaj¹, pierwszeñstwo ocenie komisji Pañstwa wniosek maj¹ szans na zakwalifikowanie siê infrastrukturê; 8. przyjazna dla zakwalifikowania siê do WPI maj¹ uzyska na tyle du ¹ liczb¹ punktów, do WPI. Rozpatrywane i oceniane s¹ œrodowiska; i p r z y z n a j ¹ wnioski, które uzyska³y najwy sz¹ aby znaleÿæ siê w WPI. wy³¹cznie inwestycje, które zosta³y poszczególnym kryteriom od 0 do punktacjê. Wnioski, które nie zosta³y Zapraszam Pañstwa jeszcze raz do z g ³ o s z o n e n a o d p o w i e d n i m 3 p u n k t ó w. Ab y z w i ê k s z y æ w danym roku zakwalifikowane do zapoznania siê z broszur¹ Wieloletni formularzu, w okreœlonym czasie obiektywizm przy ocenie wniosków WPI bêd¹ mia³y szansê w latach Program Inwestycyjny Janowa naboru wniosków. Jednak fakt, e skrajne oceny zostaj¹ odrzucone. nastêpnych, podobnie jak nowo Lubelskiego na lata (edycja wniosek wp³ynie nie oznacza jeszcze, Nastêpnie oceny zostaj¹ pomno one z³o one. z 2005 roku), która powinna trafiæ do e zostanie on umieszczony wœród przez wyznaczone wczeœniej rangi W n i o s k i, k t ó r e z o s t a ³ y Pañstwa domów. planowanych inwestycji. Ze wzglêdu odpowiadaj¹ce wa noœci kryterium. zakwalifikowane do WPI zosta³y na ograniczone œrodki, jakie posiada ¹ cz na su ma oc en ws zy st ki ch roz³o one do realizacji w latach W przypadku jakichkolwiek pytañ gmina, tworzona jest lista rankingowa cz³onków komisji daje liczbê punktów, Na sposób roz³o enia wniosków prosimy kontaktowaæ siê z inwestycji i harmonogram ich jakie wniosek uzyska³. w kolejnych latach mia³y wp³yw Referatem Promocji i Rozwoju realizacji. R ó w n o l e g l e w n i o s e k z o s t a j e dostêpne œrodki w danym roku, czas Urzêdu Miejskiego w Janowie Ab y P añ st wo le pi ej zr oz um ie li w y s z a c o w a n y p o d w z g l ê d e m potrzebny na wykonanie niezbêdnej Lubelskim (pok. 25) osobiœcie lub procedury kwalifikacji danego kosztowym, czyli okreœlany jest dokumentacji, terminy sk³adania telefonicznie pod numerem DZIELNICOWY - JEST CZY GO NIE MA? G³oœna muzyka dolatuj¹ca z mieszkañ, Poradzi, gdzie siê skierowaæ z danym krzyki, przekleñstwa, awantury miêdzy problemem. Dzielnicowy musi znaæ siê domownikami, bójki na i przed na prawie cywilnym, prawie pracy i na klatkami schodowymi wielokrotnie poszczególnych przepisach, eby spêdzaj¹ sen z powiek wielu przynajmniej wiedzieæ, do kogo mieszkañcom janowskich osiedli skierowaæ zainteresowanego. i prywatnych posesji. Niestety nie Dzielnicowy mo e przyj¹æ zg³oszenie wszyscy zdaj¹ sobie sprawê, e i podczas swojej s³u by dok³adnie mieszkaj¹ w tym samym mieœcie i bez kontrolowaæ dany rejon, ale nie mo e adnych oporów organizuj¹ dyskotekê ni ko go uk ar aæ be z of ic ja ln eg o czy imprezê w mieszkaniu nie licz¹c siê z g ³ o s z e n i a. P o o d e b r a n i u ze spokojem s¹siada lub z hukiem anonimowego telefonu policja wracaj¹ za póÿno z nocnej eskapady oczywiœcie interweniuje i stara siê czêsto suto zakrapianej alkoholem. przywróciæ spokój, ale do ukarania Poszkodowani albo boj¹ siê dzwoniæ na sprawców potrzebne jest zg³oszenie policje, albo po prostu uwa aj¹ to za konkretnej osoby, której to przeszkadza bezcelowe, poniewa funkcjonariusze i która osobiœcie potwierdzi takie a nie pojawiaj¹ siê za póÿno. W takich inne zachowanie, a tego mieszkañcy wypadkach jak najbardziej wskazanym nie chc¹ robiæ, bo obawiaj¹ siê o swoje by³oby pojawienie siê takim miejscu bezpieczeñstwo. Policjant nie mo e na dzielnicowego. Faktem jest, e podstawie w³asnych domys³ów ukaraæ w janowskiej Komendzie Powiatowej kogoœ mandatem, musi byæ osoba Policji pracuje tylko 3 dzielnicowych poszkodowana. Od dzielnicowego mieszkaj¹cy tutaj ludzie reaguj¹ na mieszkañcy oczekuj¹ pomocy nie tylko s³owo dzielnicowy jak na zapowiedz w przypadku realnego zagro enia, ale opadów œniegu w lipcu. Niektórzy tak e przy rozwi¹zywaniu problemów artobliwie mówi¹, e dzielnicowy jest ycia codziennego. Nale y wiêc d¹ yæ, jak yeti podobno istnieje, ale nikt go aby dzielnicowy, bêd¹c gospodarzem nie widzia³. Dzielnicowy (w opinii swojego rejonu s³u bowego, by³ tak e wiêkszoœci spo³eczeñstwa) inspiratorem, koordynatorem funkcjonowaæ powinien na zasadzie i w s p ó ³ w y k o n a w c ¹ d z i a ³ a ñ tzw. lekarza pierwszego kontaktu. spo³ecznoœci lokalnych samorz¹du On rozpoznaje, co siê kwalifikuje na terytorialnego w zakresie obrony przed postêpowanie karne, co jest przestêpczoœci¹. wykroczeniem, a co spraw¹ cywiln¹ Ac UKS TRÓJKA NA SZÓSTKÊ U c z n i o w s k i K l u b S p o r t o w y A. Œrodek, E. Dziadosz, opiekun: TRÓJKA przy Publicznej Szkole mgr Ryszard Boryñski. Ponadto Podstawowej w Janowie Lubelskim w Indywidualnych Wojewódzkich w ramach otwartego konkursu na Igrzyskach M³odzie y Szkolnej, które realizacjê zadania publicznego odby³y siê we W³odawie I miejsce pt. Poszerzenie programów w biegach prze³ajowych zaj¹³ profilaktycznych w oparciu o zajêcia Bart³omiej Trela zaœ szósty by³ Marcin sportowe dla dzieci i m³odzie y bra³ udzia³ w Wojewódzkich Igrzyskach M³odzie y Szkolnej w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych Dziewcz¹t i Ch³opców zorganizowanych przez Lubelski Wojewódzki Szkolny Zwi¹zek Sportowy z siedzib¹ w Lublinie. Pierwsze miejsce na tych Igrzyskach wywalczy³a dru yna Fusiara. Du y sukces odnios³a równie Magdalena Kañkowska zajmuj¹c I miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa w Tenisie Sto³owym w swojej kategorii zaœ w II Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym M³odzików/czek w Tenisie Sto³owym zajê³a wysokie 12 miejsce. UKS Trójka sk³ada ch³opców (rocznik 1993) w sk³adzie: serdeczne podziêkowania za pomoc B. Trela, M. Szczecki, P. Kamiñski, finansow¹ w realizacji przygotowañ do M. Gzik, E. Krzysztoñ, R. Widz, tych imprez Prezesowi Klubu, D. Drelich, R. Kamiñski, M. Fusiara, Urzêdowi Miasta w Janowie. Kaproñ i D. Graboœ, opiekun Lubelskim, W³. Kostrzewie mgr Zbigniew Czajkowski, trzecie Przewodnicz¹cemu Stowarzyszenia miejsce zaœ zajê³a dru yna dziewcz¹t SAS i innym, którzy wspieraj¹ (rocznik 1993)w sk³adzie: I. Drzyma³a, janowski sport. P. Brytan, A. Niœciór, M. Kapusta, A. Korczak, I. Ciupak, K. Kotwica, Red. K. Molawka, E. Fusiara, A. Sowa, 17.

18 Hetmañska H poleca Dania Wigilijne wraz z dowozem i obs³ug¹ Cena zestawu 11 z³ 1. Kapusta z grochem i grzybami kraszona olejem lnianym ziemniaki pieczone w mundurkach 2. Karp sma ony 3. ŒledŸ wigilijny po staropolsku 4. Kompot z suszu 5. Pieczywo Informacja: 5,00 z³ 2,50 z³ 2,00 z³ 1,00 z³ 0,50 z³ Ponadto przyjmujemy zamówienia na wyroby garma eryjne: 1. Pierogi z kapust¹ i grzybami 2. Uszka wigilijne 3. Krokiety z kapust¹ i grzybami 4. ŒledŸ w oleju z cebulk¹ 5. Karp faszerowany 6. Szczupak faszerowany 7. Karp z grochem i grzybami 8. Ryba po grecku 9. Kura nadziewana cielêcin¹ 10. Rolada schabowa oraz galaretki, galantyny i inne 1 kg. 1 kg. 1 szt. 1 porcja 1 porcja 1 porcja 1 kg. 1 porcja 1 szt. 1 kg. 9,00 z³. 15,00 z³. 2,00 z³. 2,00 z³. 2,00 z³. 2,50 z³. 8,00 z³. 2,00 z³. 40,00 z³. 30,00 z³. Janów Lubelski, ul. Zamoyskiego 53 tel , kom Podziêkowania Szanowny Pan Henryk Micha³ek Wójt Gminy Batorz Rada Gminy Batorz atrakcyjny kredyt gotówkowy SKOK K IATKO SKIEGO Decyzja kredytowa w ci¹gu 2 godzin. Minimum formalnoœci. Wystarczy 3-miesiêczny sta pracy i min. 600 z³. Kredyt mo e byæ udzielany osobom w wieku lat, posiadaj¹cym sta³e Ÿród³o dochodów: - zatrudnionym na umowê o pracê, - emerytom i rencistom, - prowadz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹, - rolnikom, - wykonuj¹cym wolny zawód, - uzyskuj¹cym dochody z tytu³u najmu lokalu. Bez adnych op³at wstêpnych. Dogodny okres sp³aty - nawet do 5 lat. Bez sprawdzania w BIK-u. Kredyt hipoteczny na oœwiadczenie o dochodach. RADHA SZYBKO TANIO BEZPIECZNIE Regularna Linia ZAPRASZAMY POŒREDNICTWO UBEZPIECZENIOWO-KREDYTOWE Janów Lubelski ul. Bialska 13 tel. (015) kom Janów, ul. Sienkiewicza 59 ( róg Skorupki ) tel lub Sk³adam serdeczne podziêkowania za zorganizowanie zbiorki publicznej na rzecz szpitala w Janowie Lubelskim i przekazanie szpitalowi ziemiop³odów, pozyskanych w czasie akcji spo³ecznej. Ofiarowane dary, zostan¹ przeznaczone do przygotowywania posi³ków dla naszych pacjentów. Ka da forma pomocy dla szpitala jest cenna i s³u y przede wszystkim chorym, leczonym w naszym szpitalu. Wobec powy szego bardzo dziêkujê wszystkim darczyñcom i osobom zaanga owanym w czasie trwania akcji, równie w imieniu pacjentów. Dziêkujê gospodarzom, w³aœcicielom œrodków transportu i wszystkim bezinteresownym ludziom dobrej woli, za cenn¹ darowiznê i podjêty trud pracy w przeprowadzeniu zbiórki. Dyrektor SPZZOZ w Janowie Lubelskim r. Fi na ³ Wiel ki ej Or ki es tr y -Do konkursu mo na zg³osiæ tylko jeden wiersz Œwi¹tecznej Pomocy. Sztaby bêd¹ dzia³a³y nigdzie nie publikowany i wczeœniej nie w Janowskim Oœrodku Kultury i Gminnym nagradzany. Oœrodku Kultury w Modliborzycach. -Prace konkursowe (wy³¹cznie maszynopisy r. P o w i a t o w y P r z e g l ¹ d w 2 egzemplarzach) nale y przes³aæ na adres: Tradycyjnych Kolêd i Pastora³ek. Miejsce Janowski Oœrodek Kultury ul. Jana Paw³a II 3, przegl¹du GOK w Modliborzycach Janów Lubelski z dopiskiem na r. Miêdzypowiatowy Przegl¹d kopercie Konkurs Jednego Wiersza. Teatrów Wiejskich i Obrzêdowych. Miejsce -Wiersze winny byæ opatrzone god³em przegl¹du GOK w Polichnie. (pseudonimem) r. Powiatowy Przegl¹d Kolêd -W nades³anej korespondencji w osobnej i Pastora³ek Hej kolêda, kolêda. Przegl¹d kopercie opatrzonej takim samym god³em jak adresowany jest do dzieci i m³odzie y szkolnej. praca konkursowa, nale y podaæ nastêpuj¹ce Konkurs Jednego Wiersza, organizatorami s¹ dane: nazwisko i imiê, dok³adny adres, JOK i Starostwo Powiatowe w Janowie Lub. nr telefonu. Zasady uczestnictwa: -Organizatorzy nie zwracaj¹ nades³anych prac. -Konkurs adresowany jest do doros³ych Termin nadsy³ania prac up³ywa 31 stycznia i m³odzie y od 15 roku ycia. 2006r. Og³oszenie wyników i wrêczenie -W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ poeci nie nagród nast¹pi w marcu 2006r. Uczestnicy zr ze sz en i o ra z d eb iu ta nc i z po wi at u zostan¹ poinformowani o terminie spotkania. janowskiego. Nagrodzone teksty publikowane bêd¹ -Tematyka wierszy jest dowolna. w lokalnej prasie. 18. Zapowiedzi imprez kulturalnych PARMA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

Instrumenty aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku pracy

Instrumenty aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku pracy MA GORZATA UCHWAT Powiatowy Urz¹d Pracy w Tarnowie Instrumenty aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku pracy Zadania pañstwa w zakresie promocji zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013 Powiatowy Urz d Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Grodzisku Mazowiecki dnia 27 marca 2013 r. LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-V.431.3.2015 Warszawa 19.05.2015r. Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Indywidualne kartki œwi¹teczne

Indywidualne kartki œwi¹teczne Indywidualne kartki œwi¹teczne CMYK foliowane TWOJE LOGO WYBRANE ZDJÊCIE Z KATALOGU LUB DOSTARCZONE TWOJE LOGO I DANE ADRESOWE ul... Twoja Ulica 10 60-000 Twoja Miejscowoœæ tel. +48 61 800 00 00 fax +48

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/155/2013 RADY GMINY IZBICKO. z dnia 24 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/155/2013 RADY GMINY IZBICKO. z dnia 24 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/155/2013 RADY GMINY IZBICKO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Izbicko na lata 2013-2015 Na podstawie art. 176 pkt. 1 i art. 179 ust.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Stąd też przedmiotową ocenę opracowano w oparciu o istniejące możliwości w tym zakresie.

Stąd też przedmiotową ocenę opracowano w oparciu o istniejące możliwości w tym zakresie. Część opisowa do załącznika do Uchwały Nr 348 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przedstawienia oceny zasobów pomocy społecznej. Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej... Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym pieczęć Wnioskodawcy... (nr akt i data wpływu kompletnego wniosku) W N I O S E K o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy Działając na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia października 2012 r.

Rzeszów, dnia października 2012 r. Rzeszów, dnia października 2012 r. Pan Artur Bożek Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim LRZ-4101-06-03/2012 P/12/105 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo