Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?"

Transkrypt

1 ISSN W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu, wydaje siê jakbyœmy tych trudnoœci œwiêta by³y nie mniej gêsiej pieczeni - nie ma Gwiazdki. z a p o m n i e l i o i s t o c i e œ w i ¹ t. œwi¹teczne ni dzisiaj. Radoœci, ciep³a, NiedŸwiedŸ wtr¹ci³: Zachowujemy siê jakbyœmy chcieli te optymizmu w ludziach nie by³o wcale -Babka dro d owa! Dla mnie œwiêta prze uæ a nie prze yæ. mniej, choæ czasy z pewnoœci¹ by³y Gwiazdka - to ogromna, pachn¹ca Wydaje siê, e nie pamiêtamy na czyj¹ trudniejsze. Dlaczego? Bo ludzie mieli babka! czeœæ te œwiêta. Zdajemy siê nie nadziejê. Przychodz¹c do ³óbka Na to powiedzia³a sroka: zd aw aæ so bi e sp ra wy dl ac ze go zostawiali ró ne dary, ale otrzymywali -Ja uwa am, e Gwiazdka - to œwiêtujemy? A cz³owiek, który nie nadziejê. Nadziejê na lepsze jutro. b³yszcz¹ce i skrz¹ce siê œwiecide³ka. stawia sobie pytania dlaczego? Skoro Jezus wytrzyma³ to zimno, skoro Gwiazdka jest czymœ wspania³ym! przestaje byæ istot¹ rozumn¹. Józef uchroni³ Œwiêt¹ Rodzinê od Równie wó³ pragn¹³ wypowiedzieæ Jeœli nie œwiêtujemy œwiadomie, z o³nierzy Heroda, to i nam siê uda, to i swoj¹ opiniê: refleksj¹ to œwiêta koñcz¹ siê wraz z my przetrwamy, to i my damy radê. -To szampan œwiadczy o tym, e jest ostatnim kêsem œwi¹tecznego ciasta, Wspólnie. Razem. Bo jesteœmy Gwiazdka! Z chêci¹ opró ni³bym a l b o z o s t a t n i m k i e l i s z k i e m narodem solidarnoœci. Z tego s³yniemy nawet parê butelek! œwi¹tecznej wódki. A potem pozostaje w œwiecie. Pomimo elaznej kurtyny, Teraz osio³ z zapa³em zabra³ g³os: nam tylko wypowiedzieæ star¹ formu³ê pomimo, e oczy piek³y od gazu -Wole, czyœ ty oszala³? To Dzieci¹tko Œwiêta, œwiêta i po œwiêtach. Czy ³z aw i¹ ce go um ie li œm y do st rz ec Jezus jest najwa niejsze w okresie musi tak byæ? Czy nie staæ nas na coœ Maleñkiego Jezusa i ucieszyæ siê Nim, i gwiazdkowym. Czy zapomnia³eœ? wiêcej? Czy faktycznie nie potrafimy Nim siê zachwyciæ i pobiec, aby innym Zawstydzony wó³ pochyli³ wielk¹ ju myœleæ bez pomocy telewizji? Na powiedzieæ, e On siê narodzi³. Czy g³owê i spyta³: pewno nie jest tak Ÿle! Na pewno dzisiaj mo e nam zas³oniæ Jezusa Pewnego razu zwierzêta zwo³a³y -Ale czy ludzie o tym wiedz¹? umiemy œwiêtowaæ! Jestem o tym ko lo ro wy pa pi er do pa ko wa ni a zebranie. Lis zapyta³ wiewiórkê: Tradycja mówi, e w Wigiliê nawet przekonany. Sk¹d ta pewnoœæ? A st¹d, prezentów? Czy przegapimy pierwsz¹ zwierzêta mówi¹ ludzkim g³osem. e mimo tego, i jestem m³odym gwiazdkê, bo akurat w Superkinie -Czym jest dla ciebie Bo e Narodzenie? Mo e przyda³oby siê, eby osio³ki i cz³owiekiem, pamiêtam œwiêta z bêd¹ wyœwietlaæ jakiœ Superhit? Nie! Wiewiórka odpowiedzia³a: inne zwierzêta, niekoniecznie pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych, z roku To niemo liwe. Bo jesteœmy ludÿmi -Kojarzy mi siê z piêknym drzewkiem i uznawane za szlachetne, przypomnia³y kiedy rodzi³a siê Solidarnoœæ i z roku solidarnoœci, bo jesteœmy pokoleniem tym, co wisi na jego ga³¹zkach: z nam, istotom rozumnym, co, a kiedy próbowano j¹ zdusiæ przy JP II, bo jesteœmy ludÿmi nadziei. Na wieloma lampkami i du ¹ iloœci¹ w³aœciwie Kto, jest najwa niejszy pomocy stanu wojennego. Pamiêtam pewno umiemy œwiêtowaæ. Na pewno s³odyczy do schrupania. podczas Œwi¹t Bo ego Narodzenia. czasy, kiedy sto³y œwi¹teczne nie by³y umiemy radoœnie zaœpiewaæ Bóg siê Patrz¹c na sza³ przedœwi¹tecznych tak suto i piêknie zastawione, kiedy rodzi, moc truchleje Lis ci¹gn¹³: -Dla mnie, naturalnie, jest to pachn¹ca, PODZIÊKOWANIE W imieniu swoim oraz ca³ej naszej rodziny pragniemy bardzo serdecznie podziêkowaæ wszystkim ludziom dobrej woli, którzy udzielili nam wsparcia w zbieraniu funduszy na leczenie naszego syna Kubusia Nowickiego. Kubuœ potrzebuje d³ugotrwa³ej kuracji hormonem wzrostu, która poci¹ga za sob¹ tak ogromne koszty, e bez wsparcia spo³ecznego, sami nie jesteœmy w stanie im podo³aæ. Dziêkujemy zarówno tym wszystkim, którzy pomogli w przeprowadzeniu zbiórek pieniê nych i zorganizowaniu ró norodnych imprez charytatywnych w celu gromadzenia funduszy na leczenie Kubusia, jak i tym, którzy bezpoœrednio przekazywali pieni¹dze na ten cel. Dziêki wszechstronnej pomocy, która uzyskaliœmy od wszystkich Pañstwa, z ró nych instytucji i urzêdów, poprzez szko³y, przedszkola, stowarzyszenia oraz osoby prywatnemo liwe jest ju wkrótce rozpoczêcie leczenia naszego dziecka. Ogromnie za to dziêkujemy. Pañstwa dobra wola i w³o ony trud daj¹ szanse na efektywniejsz¹ walkê o godne i samodzielne ycie naszego dziecka. Serdecznie dziêkujemy: Barbara i Przemys³aw Nowiccy z Bia³ej Zarz¹d Miejskiego Klubu Sportowego Janowianka w Janowie Lubelskim sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim firmom, instytucjom pañstwowym i osobom prywatnym za udzielon¹ pomoc naszemu klubowi w mijaj¹cym 2005 roku. Dziêkujemy równie janowskim kibicom za sportowy i kulturalny doping. W zwi¹zku z nadchodz¹cymi œwiêtami Bo ego Narodzenia i Nowym Rokiem zarz¹d klubu yczy zdrowych, pogodnych, rodzinnych œwi¹t i Nowego pe³nego pi³karskich wra eñ 2006 roku wszystkim tym którym le y na sercu dobro naszego klubu Sk³ada: Zarz¹d Klubu MKS Janowianka za ku pó w, ro bi on yc h cz ês to za pomarañcze mo na by³o ogl¹daæ tylko x. Tomasz pieni¹dze ze specjalnego œwi¹tecznego na filmach Tonyego Halika. Ale mimo Podnieœ rêkê Bo e Dzieciê B³ogos³aw Ojczyznê mi³¹ Ze s³owami serdecznych yczeñ chcê byæ z Wami w te œwi¹teczne dni i w ca³ym nadchodz¹cym Nowym Roku. Niech przez przyjœcie Zbawiciela w ka dej rodzinie i w ka dym domu zagoœci mi³oœæ, radoœæ i pokój. yczê zdrowia, wszelkiej pomyœlnoœci, yczliwoœci ludzkiej i Bo ej pomocy w codziennym zmaganiu siê o przetrwanie, przemianê na lepsze, przysz³oœæ swoj¹ i rodziny. Dobrych, radosnych Œwi¹t! Szczêœliwego Nowego 2006 roku! Niech Bóg b³ogos³awi! Pose³ na Sejm RP Jerzy Bielecki Bo e Narodzenie A.D Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Bo ego Narodzenia sk³adamy serdeczne yczenia, aby wype³ni³y one nasze serca Pokojem, Radoœci¹, Mi³oœci¹ i Wiar¹, które pozostan¹ z nami przez ca³y nadchodz¹cy rok. Niech te Œwiêta bêd¹ czasem wyj¹tkowym, który przyniesie wytchnienie i zapomnienie trudów dnia codziennego, czasem odnalezienia spokoju wewnêtrznego, si³ i optymizmu na Nowy 2006 Rok. Weso³ych Œwi¹t i szczêœliwego Nowego Roku! Starosta janowski Wywiad z Burmistrzem Janowa Lubelskiego... Str.7 Z czego mog¹ skorzystaæ jeszcze rolnicy... Str.15 Burmistrz Janowa Lubelskiego Boles³aw Gzik Krzysztof Ko³tyœ

2 2. DOBRY ROK DLA POWIATU - WYWIAD ZE STAROST POWIATU JANOWSKIEGO BOLES AWEM GZIKIEM B.G.:Obecnie zosta³ ukoñczony religijnymi, remont dachu na budynku, który -pieni¹dze, które musielibyœmy wydaæ wynajmowany jest przez Niepubliczny utrzymanie dzieci z naszego powiatu w Zak³ad Pielêgnacyjno-Opiekuñczy innych placówkach pozostaj¹ na przy ul. Zamoyskiego 77 w Janowie terenie Powiatu Janowskiego. Lubelskim. W najbli szych latach Inicjatywy i cel funkcjonowania planowana jest wymiana stolarki o b e j m u j ¹ c e d z i a ³ a l n o œ æ okiennej i drzwiowej oraz wykonanie Wielofunkcyjnej Placówki Opieki nad elewacji wraz z elementami Dzieckiem i Rodzin¹ Promyk zewnêtrznymi. wp³ywaj¹ na kreowanie pozytywnego G.J:Jakie znaczenie ma otwarcie wizerunku Powiatu. Dziêki czemu ma Wielofunkcyjnej Placówki Opieki nad on szansê zyskaæ nowy atrakcyjny Dzieckiem i Rodzin¹ Promyk dla wizerunek, wyró niaj¹cy siê na tle mieszkañców naszego powiatu? wielu innych wra liwoœci¹ swoich B.G.:Dla w³aœciwego funkcjonowania mieszkañców, gotowych nieœæ pomoc i poszczególnych sfer ycia spo³ecznego wsparcie potrzebuj¹cym dzieciom. istotny wp³yw ma mo liwoœæ G.J:Wyremontowano kilka kilometrów udzielania pomocy poprzez ró nego dróg powiatowych jest to jednak ci¹gle rodzaju placówki pomocy spo³ecznej. ma³o czy sytuacja mo e ulec poprawie. Tote poziom rozwoju tych dziedzin Jakie s¹ prognozy na najbli sze lata? ³¹czy siê bezpoœrednio z rozwojem B.G.:Wielkoœæ inwestycji drogowych cywilizacyjnym, wp³ywaj¹c w w najbli szych latach bêdzie zbli ona Zbli a siê koniec 2005 roku. O Funduszu Spo³ecznego oraz z p e w n y m s e n s i e n a p o c z u c i e do poziomu zrealizowanych zadañ w podsumowanie dzia³alnoœci Starostwa Funduszu Pracy na ³¹czn¹ kwotê bezpieczeñstwa spo³ecznoœci danego roku 2005, w którym wyremontowano i Powiatowego w Janowie Lubelskim 3.852,8 tys. z³. powiatu. zmodernizowano ponad 4,5 km. dróg poprosiliœmy Starostê Janowskiego G.J:Czy uda³o siê zrealizowaæ Na terenie Powiatu Janowskiego powiatowych oraz wybudowano oko³o Boles³awa Gzika. wszystkie zadania, jakie sta³y przed funkcjonuj¹ ró ne placówki pomocy 1500 mb chodników dla pieszych. Do G.J:Jakim by³ rok 2005 dla naszego Starostwem? spo³ecznej oferuj¹ce szeroki zakres najwa niejszych zadañ drogowych w powiatu? B.G.:Tak - za wyj¹tkiem utworzenia ró nego rodzaju œwiadczeñ i us³ug tj. roku 2005 z pewnoœci¹ nale y zaliczyæ: B. G. : B y ³ r o k i e m d o b r y m. Instytutu Zamiejscowego Pañstwowej Dom Pomocy Spo³ecznej, Miejski -modernizacja poprzez przebudowê Zrealizowaliœmy wiele inwestycji Wy szej Szko³y Zawodowej w Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, drogi powiatowej Nr (1718L) mi.in.: Che³mie. P o w i a t o w e C e n t r u m P o m o c y Trzydnik Potoczek w miejscowoœci Oddano do u ytku Wielofunkcyjn¹ G.J:Co dalej z uruchomieniem szko³y Rodzinie. Kolonia Potok Wielki d³ugoœci 1, 756 Placówkê Opieki nad Dzieckiem i wy szej? W gronie tych placówek znalaz³a siê km. i wartoœci 1406 tys. z³. Zadanie to Rodzin¹ Promyk, w której znalaz³o B.G.:Wszystko zale y od Rektora Wielofunkcyjna Placówka Opieki nad zosta³o zrealizowane w ramach swój dom 26 dzieci. WSZ w Che³mie. Powiat jest gotowy w Dzieckiem i Rodzin¹ PROMYK Z i n t e g r o w a n e g o P r o g r a m u W Samodzielnym Publicznym Zespole ka dej chwili zrealizowaæ swoje utworzona na postawie uchwa³y Rady Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Zak³adów Opieki Zdrowotnej zadania w tym zakresie. Powiatu w marcu 2004r. Pocz¹wszy od Dzia³anie 3.1. Obszary Wiejskie. przeprowadzono szereg dzia³añ w G.J:Trwaj¹ prace nad dokumentacj¹ 29 sierpnia 2005r. placówka zapewnia -przebudowa drogi powiatowej Nr zakresie: techniczna adaptacji budynku na opiekê i wychowanie dzieciom z 2718 L Trzydnik-Potoczek w -prowadzonej restrukturyzacji zak³adu terenie tzw. Starego Szpitala pod Powiatu Janowskiego. miejscowoœci Potok Stany, d³ugoœci wynikaj¹cej z ustawy z dnia 15 placówkê Caritas, kiedy mo emy P l a c ó w k a t a j e s t œ w i e t n i e 1,552 km. i wartoœci 654 tys. z³. kwietnia 2005 roku, gdzie po spodziewaæ siê jej otwarcia? wyposa onym, nowoczesnym, Te oba zadania zamknê³y rozpatrzeniu wniosku Wojewoda B.G.:Myœlê, e w roku 2006, ale o zatrudniaj¹cym doœwiadczon¹ i wyremontowanie ca³ego ci¹gu Lubelski w listopadzie bie ¹cego roku szczegó³y proponowa³bym zapytaæ ks. wykwalifikowan¹ kadrê oœrodkiem drogowego Trzydnik-Potoczek. W zatwierdzi³ projekt programu Dyrektora Pituchê. zapewniaj¹cym opiekê i wychowanie roku 2006 planuje siê opracowanie restrukturyzacyjnego zak³adu, G.J:Rada Powiatu podjê³a uchwa³ê o d z i e c i o m i c h p o z b a w i o n y m. dokumentacji na g³ówne ci¹gi drogowe pozwalaj¹cego na wyjœcie z obecnej przeniesieniu siedziby Starostwa Szczególny nacisk od samego pocz¹tku tj.: Janów Lubelski-Tok ary-huta jak e trudnej jego sytuacji Powiatowego do zaadoptowanych zosta³ po³o ony na stworzenie Turobiñska, Stara Wieœ-Majdanekonomicznej; budynków przychodni tzw. Starego rodzinnej i ciep³ej atmosfery, Stawce-Zdzi³owice, Krzemieñ- -dokonano wiele zmian wewn¹trz Szpitala, na kiedy planowane jest pog³êbiania wiêzi rodzinnych w Chrzanów-Goraj. Dokumentacje te s¹ organizacyjnych, maj¹cych na celu rozpoczêcie robót i w jakim terminie p r z y p a d k u r o d z e ñ s t w a o r a z niezbêdne do z³o enia wniosków o pozyskanie jak najwiêkszych œrodków nast¹pi¹ przenosiny? umo liwienie czêstych kontaktów z d o f i n a n s o w a n i e z e œ r o d k ó w finansowych poprzez uruchomienie B. G. :R ad a P ow ia tu w J an ow ie rodzicami lub innymi osobami Europejskiego Funduszu Rozwoju podstawowej opieki zdrowotnej, Lubelskim upowa ni³a Zarz¹d Powiatu bliskimi. Regionalnego. Zak³ada siê dokonanie utworzenie oddzia³u gastrologicznego, do podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do Ju dziœ mo na wskazaæ korzyœci jakie remontu drogi Wolica I Branew na wspó³pracy z innymi szpitalami w przeniesienia siedziby Starostwa w z faktu istnienia placówki wynikaæ odcinku Wolica Andrzejów o d³ugoœci zakresie wykonywania œwiadczeñ Janowie Lubelskim z ulicy mog¹ dla Powiatu Janowskiego: oko³o 2 km. z wykorzystaniem medycznych na rzecz mieszkañców z Zamoyskiego 59 na ulicê Zamoyskiego -zwiêkszy³a siê liczba uczniów szko³y œrodków finansowych pochodz¹cych z s¹siednich powiatów, co zaowocowa³o 77. gimnazjalnej, podstawowej i szkó³ re ze rw y i nw es ty cy jn ej bu d et u zwiêkszeniem kontraktu na kolejny rok W dniu r. zosta³ z³o ony do œrednich, przedszkoli, pañstwa. W ramach Krajowego o kwotê oko³o z³ w Burmistrza Janowa Lubelskiego -utworzone zosta³y nowe miejsca pracy Programu Bezpieczeñstwa Ruchu porównaniu z rokiem ubieg³ym, która wniosek w celu uzyskania wymaganej dla osób bezrobotnych z Powiatu Drogowego GAMBIT 2005 powiat mo e ulec jeszcze zwiêkszeniu po prawem decyzji o ustaleniu lokalizacji Janowskiego, janowski z³o y wniosek na budowê i zakontraktowaniu wszystkich us³ug inwestycji celu publicznego. Po jej -powsta³a œwietlica socjoterapeutyczna przebudowê oko³o 1500 mb chodnika medycznych; uzyskaniu zostanie rozpisany przetarg z której mog¹ korzystaæ miejscowe przy drodze Janów Lubelski-Tokary -dokonano nowych zakupów i na wykonanie projektu adaptacyjnego dzieci, Huta Turobiñska w miejscowoœci remontów, które pozwalaj¹ na poprawê istniej¹cych pomieszczeñ na potrzeby -placówka zaopatruje siê w tutejszych Bia³a. Planowana jest w roku 2006 jakoœci œwiadczeñ medycznych, Starostwa. sklepach i korzysta z us³ug podmiotów przebudowa drogi powiatowej (ul. Jana m i ê d z y i n n y m i z a k u p l a m p Termin przenosin jest uzale niony dzia³aj¹cych na terenie Powiatu, Paw³a II) w Janowie Lubelskim. W operacyjnych, aparatów do dializ, m.in. od uzyskania niezbêdnych -w yc ho wa nk ow ie pl ac ów ki w kwietniu 2005 r. zosta³ z³o ony wyposa enie oddzia³ów w telewizory, decyzji, przeprowadzenia koniecznych przysz³oœci realizowaæ bêd¹ na rzecz w n i o s e k a p l i k a c y j n y n a remont podjazdu dla karetek, a tak e pr oc ed ur pr ze ta rg ow yc h, cz as u Powiatu i jego mieszkañców dofinansowanie realizacji Projektu pt. d o p o s a e n i e k a r e t e k w niezbêdnego na przeprowadzenie robót ró norodne prace u ytkowe oraz Przebudowa drogi powiatowej Nr elektrokardiogramy w ramach budowlanych. organizowaæ imprezy sportowe i 2808 L Janów Lubelski-Tokary na Zintegrowanego Systemu Ostrych G.J:Czy przewidziany jest remont k u l t u r a l n e o c h a r a k t e r z e odcinku Godziszów-Zdzi³owice w Zespo³ów Wieñcowych. budynku, w którym znajduje siê Zak³ad integracyjnym, miejscowoœci Zdzi³owice ze œrodków W Powiatowym Urzêdzie Pracy Pielêgniarsko-Opiekuñczy (w tzw. - w s p ó ³ d z i a ³ a n i e z i n n y m i EFRR w ramach Projektu 3 Rozwój zrealizowano wiele programów w Starym Szpitalu ) i jak d³ugo mog¹ stowarzyszeniami i instytucjami Lokalny ZPORR. Cd na str.4 ramach œrodków z Europejskiego one potrwaæ? oœwiatowymi, kulturowymi i

3 TARGI PRACY - LUBLIN 2005 W ubieg³ym tygodniu odby³y wytypowano 14, ich cv zosta³y siê Miêdzynarodowe Targi Pracy przes³ane za poœrednictwem doradcy w Lublinie. Impreza mia³a miejsce w EURES przedstawicielom firm Hali Centrum Targ owego bior¹cych udzia³ w targach. Miêdzynarodowych Ta rgów Zainteresowani mieli mo liwoœæ Lubelskich S.A, w Parku Ludowym. W be zp oœ re dn ie go uc ze st ni ct wa w targach udzia³ wziê³y firmy rozmowach kwalifikacyjnych, zagraniczne oraz polskie, które prowadzonych z przedstawicielami promowa³y w³asn¹ dzia³alnoœæ i firm. Maj¹c na uwadze fakt, i imprezy rekrutowa³y pracowników. W tego typu bêd¹ siê odbywa³y coraz programie targów znalaz³y siê czêœciej, PUP w Janowie Lubelskim m.in. prezentacje na temat warunków zwraca siê do wszystkich osób ycia i pracy w Wielkiej Brytanii, chêtnych, do podjêcia pracy za granic¹ Szwecji i Norwegii. Ponadto i deklaruj¹cych znajomoœæ jêzyków zainteresowani mogli siê zapoznaæ z obcych aby zg³asza³y siê do pokoju nr z a s a d a m i p r z y g o t o w y w a n i a 4, w siedzibie naszego urzêdu, celem dokumentów aplikacyjnych, w tym w y p e ³ n i e n i a f o r m u l a r z a d l a europejskiego cv. Uczestnicy mieli kandydatów do pracy w krajach Unii równie mo liwoœæ zapoznania siê z Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i zasadami prowadzenia rozmów Szwajcarii. W znacznym stopniu kwalifikacyjnych oraz technikami u³atwi nam to nabór oraz zwiêkszy rekrutacyjnymi. W koñcu listopada szanse poszukuj¹cych pracy i Powiatowy Urz¹d Pracy w Janowie znalezienie zatrudnienia w krajach Lubelskim, przygotowuj¹c siê do E u r o p e j s k i e g o O b s z a r u uczestnictwa w targach, zorganizowa³ Gospodarczego. gie³dê pracy dla osób deklaruj¹cych znajomoœæ jêzyka angielskiego. Asystent EURES Artur Juœko Zg³osi³o siê 35 osób, spoœród których Punkt Obs³ugi Interesanta w Urzêdzie Miejskim Od niedawna na parterze pe³ni¹cy jednoczeœnie funkcjê janowskiego magistratu funkcjonuje inspektora ds. wspó³pracy z Punkt Obs³ugi Interesanta. organizacjami pozarz¹dowymi. Nikt z Mieszkañcy udaj¹cy siê do Urzêdu interesantów ju nie bêdzie musia³ Miejskiego w celu za³atwienia b³¹dziæ i szukaæ w³aœciwego piêtra, sprawy, nie bêd¹ b³¹dziæ ju po pokoju i urzêdnika. Miejscem budynku, gdy tutaj uzyskaj¹ pierwszego kontaktu mieszkañca z informacje na temat jego urzêdem, a jednoczeœnie miejscem dzia³alnoœci. regulacji ruchu jest punkt B u r m i s t r z m i a s t a p o p r z e z informacyjny, który udzieli informacji uruchomienie punktu obs³ugi o tym, gdzie i jakie sprawy s¹ zaoszczêdzi³ wielu osobom czasu, jak za³atwiane. Mo na tam równie równie ograniczy³ do minimum uzyskaæ informacjê o rozmieszczeniu bi ur ok ra cj ê. Wa ny m as pe kt em w gmachu poszczególnych jednostek ur uc ho mi en ia te go pu nk tu je st organizacyjnych oraz lokalizacji w stworzenie mieszkañcom dogodnych mieœcie innych urzêdów i instytucji. warunków oraz przyjaznej atmosfery Mieszkañcy uzyskuj¹ w Punkcie podczas za³atwiania ró nych spraw Obs³ugi Interesanta informacje o urzêdowych. Punkt Obs³ugi Interesanta sprawach za³atwianych przez dany to nowe przedsiêwziêcie organizacyjne wydzia³, obowi¹zuj¹cych procedurach. Ur zê du Mi ej sk ie go w Ja no wi e Czêœæ spraw za³atwiana jest od rêki, Lu be ls ki m. To tu ta j in te re sa nt je eli jest to mo liwe pozosta³e zaœ s¹ bezpoœrednio spotyka siê z urzêdem i z przekazywane do za³atwienia przez urzêdnikami, to tutaj otrzymuje pracowników odpowiedniej jednostki informacje na temat spraw, które mo na organizacyjnej. Celem POI jest za³atwiæ w Urzêdzie. Punkt Obs³ugi podniesienie jakoœci oraz komfort zosta³ zlokalizowany z myœl¹ o obs³ugi. Zadowolony interesant to wygodzie interesantów ze szczególnym równie zadowolony pracownik. uwzglêdnieniem osób starszych i Zadowolony interesant to cz³owiek, niepe³nosprawnych. Znajduje siê on który zostanie obs³u ony w sposób bowiem na parterze urzêdu a obs³uguje sprawny, profesjonalny i yczliwy. go pracownik UM p. Pawe³ Kusz Ac OPONY ZIMOWE PROMOCJA Najwiêkszy wybór w regionie Przed wywa eniem myjemy ka de ko³o ZUH Auto-Wulkanizacja Auto-Serwis ul. Okopowa 9 Janów Lubelski ul. Wa³owa 40B tel. (015) tel. (015) Punkt Poboru Krwi w Janowie Lubelskim Kilka lat temu zlikwidowany zosta³ oddawanie krwi zostali odznaczeni punkt krwiodawstwa w Janowie odznak¹: Zas³u ony Honorowy Lubelskim Pomimo wielu protestów Dawca Krwi II stopnia pan Jaskowski nie uda³o siê go utrzymaæ. G³ównym A n t o n i, o d z n a k ¹ Z a s ³ u o n y t³umaczeniem by³y przyczyny Honorowy Dawca Krwi I stopnia ekonomiczne. W ostatnim okresie panowie Józef Jargi³o, Józef Ro ek i swoja dzia³alnoœæ wzmóg³ Polski Czes³aw Kaproñ, Czerwony Krzy w Janowie M³odzie wyst¹pi³a z prezentacj¹ Lubelskim. Z okazji obchodów Dni poezji zwi¹zanej z mi³oœci¹ cz³owieka i Honorowego Krwiodawstwa PCK w krwiodawstwem. dniach listopada Zarz¹d Punkt poboru krwi w Janowie Rejonowy PCK w Janowie Lubelskim Lubelskim zlokalizowany jest na zorganizowa³ 2 grudnia 2005 roku terenie Nowego Szpitala w hotelu spotkanie honorowych krwiodawców. pielêgniarek. Z wielu wzglêdów Na spotkanie przybyli zaproszeni placówka ta nie mo e byæ czynna goœcie, wœród nich w³adze Lubelskiego codziennie, jak tego oczekiwano. Za rz ¹d u Ok rê go we go PC K. W Pierwszy pobór krwi odby³ siê 15 wyst¹pieniach mówców nawi¹zano do grudnia od godziny 8.30.Wszelkie historii honorowego krwiodawstwa. Za informacje w tej sprawie mo na bezinteresowne wspieranie i ogromne uzyskaæ pod adresem: Zarz¹d zaanga owanie w idee honorowego Rejonowy PCK w Janowie Lubelskim krwiodawstwa, uhonorowany zosta³ ul. Boh. Porytowego Wzgórza 29, Odznak¹ Honorow¹ PCK III stopnia tel Prezes Zarz¹du Rejonowego PCK w Za serce, co jak dzwon ko³acze Janowie Lubelskim pan Boles³aw Za krew i ycie w smutne dni Gzik. Dziêki usilnym dzia³aniom Za uœmiech Matki która p³acze Prezesa Zarz¹du Rejonowego PCK Dziœ mój krwiodawco dziêkuje Ci pana Boles³awa Gzika powsta³ w Polski Czerwony Krzy Janowie Lubelskim punkt krwiodawstwa. Za najpiêkniejszy dar JM humanitarny- d³ugoletnie honorowe AUTO SERWIS Janów Lubelski, ul. Wa³owa 40 tel. 015/ KOMPUTEROWA DIAGNOSTYK A SAMOCHODÓW ELEKTRONIK A SILNIK A ABS/ASR IMMOBILIZER AIR BAG TURNIEJ MIKO AJKOWY Dnia 7 grudnia 2005 roku w Zespole Szkó³ Zawodowych w Janowie Lubelskim odby³ siê Turniej Cukierkowa Symultana Warcaby Stupolowych. Gra ta polega na rywalizacji jednego gracza przeciwko kilku. Bra³o w niej udzia³ piêciu uczniów klas pierwszych. Miejsce pierwsze przypad³o Bogumi³owi Budzie z klasy Ib, który zdoby³ dziewiêæ cukierków, kolejne Paw³owi Ludianowi z Ih osiem cukierków, a trzecie Danielowi Rakwia³owi z I c, który wywalczy³ siedem cukierków. Organizatorem zabawy by³ Zbigniew Wach, który dziêkuje wszystkim za udzia³ w turnieju. RESETOWANIE STANU WSK A NIKÓW K ASOWANIE INSPEKCJI OLEJOWEJ NASTAWY PODSTWOWE KODOWANIE KLUCZYKÓW 3.

4 DOBRY ROK DLA POWIATU - WYWIAD ZE STAROST POWIATU JANOWSKIEGO BOLES AWEM GZIKIEM Cd. ze str.2 bêd¹ znane dopiero po przedstawieniu 112, taki sam, jak w pozosta³ych nale a³oby wzmocniæ? P l a n u j e s i ê p r z y s t ¹ p i e n i e w pr ze z p. K om en da nt a r oc zn eg o krajach Unii Europejskiej. Jego B.G.:Na bie ¹co jest oceniany zakres najbli szym czasie do wykonania robót sprawozdania ze swojej dzia³alnoœci, wprowadzenie jest œciœle zwi¹zane z z a d a ñ r e a l i z o w a n y c h p r z e z ziemnych i utwardzenia nawierzchni zawieraj¹cego równie informacje o planowanym uruchomieniem PCPR-u. poszczególne wydzia³y. W sytuacji drogi powiatowej Nr 2807 L B³a ek stanie porz¹dku i bezpieczeñstwa Zg ³o sz en ie do ko na ne po d t ym wzrostu iloœci za³atwianych spraw, Pi³atka. Ponadto w kolejnych latach publicznego. Co do narkomanii nie numerem anga uje wszystkie s³u by nastêpuj¹ przesuniêcia kadrowe. Taka bêdzie kontynuowana budowa oraz uwa am, e na ziemi janowskiej ratunkowe: Policjê, Stra Po arn¹ i sytuacja mia³a miejsce m.in. w remonty chodników przy wspó³ zatacza ona coraz szersze krêgi. Po Pogotowie Ratunkowe. Funkcjonuj¹ Wydziale Komunikacji i Wydziale finansowaniu Urzêdów Gmin. Zarz¹d prostu policja, w³adze samorz¹dowe, oczywiœcie dawne numery ratunkowe: Ochrony Œrodowiska. Dróg Powiatowych skupi siê na nauczyciele, psycholodzy i inne osoby, 997, 998 i 999, pod którymi zg³aszaj¹ Ze wzglêdów finansowych trudno robotach u trzymaniowych t j. którym problem nie jest obojêtny, siê dyspozytorzy poszczególnych s³u b mówiæ o wzmocnieniach. Nastêpuje remontach cz¹stkowych dróg, zwracaj¹ coraz baczniejsz¹ uwagê na ratunkowych. raczej sytuacja odwrotna. Na miejsce remontach mostów i przepustów oraz zagro enie, jakie p³ynie ze strony Na potrzeby ratownictwa medycznego odchodz¹cych z pracy pracowników wymiana oznakowania pionowego. narkotyków. Starostwo Powiatowe, za konieczny jest zakup jeszcze jednej nie s¹ przyjmowane nowe osoby. G. J : C o m o n a p o w i e d z i e æ o p o œ r e d n i c t w e m P o r a d n i karetki W. Zlokalizowanie miejsca Zadania, które realizowa³y te osoby wspó³pracy z Policj¹? Mam na myœli Psychologiczno-Pedagogicznej w jej stacjonowania w Modliborzycach, obecnie s¹ wykonywane w wielu dzia³ania w zakresie bezpieczeñstwa, Janowie Lubelskim, powa nie przy drodze krajowej 1974, znacz¹co przypadkach przez sta ystów. Ale wykrywalnoœci przestêpstw oraz zaanga owa³o siê w kampaniê Bli ej s k r ó c i ³ o b y c z a s d o j a z d u d o myœlê, e nale a³oby wzmocniæ likwidowania narkomanii, która si eb ie da le j o d n ar ko ty kó w, poszkodowanych i chorych z pó³nocnej Wydzia³ Edukacji i Logistyki. zatacza coraz wiêksze krêgi? wspó³uczestnicz¹c w org anizacji czêœci powiatu. G.J:O jakie wydarzenia nie zapyta³em a B.G.:Jak pan wie, od 20 lipca b.r. spotkañ z m³odzie ¹ gimnazjum. G.J:Czêsto w Starostwie odbywaj¹ siê nale a³oby o nich wspomnieæ? funkcjê Komendanta Powiatowego G.J:Jak pan Starosta ocenia dzia³anie posiedzenia Zarz¹du Powiatu, czy jest B.G.:Bardzo wa nym elementem jest Policji w Janowie Lubelskim pe³ni Stra y Po arnych i Ratownictwa to cia³o pomocne czy raczej dobra wspó³praca Zarz¹du Powiatu podinsp. mgr Bogumi³ Polikarski. Od Medycznego? przeszkadzaj¹ce i czy nie lepiej by³oby, Janowskiego z Miastem i Gmin¹ Janów p o c z ¹ t k u w s p ó ³ p r a c a z p. B.G.:M yœlê, e dzi a³ an ie tych aby zarz¹dzanie odbywa³o siê na wzór Lubelski i wszystkimi gminami Komendantem uk³ada siê nam bardzo jednostek mo na oceniæ jako dobre. gmin - bez zarz¹dów? Powiatu Janowskiego, g³ównie w dobrze. Podczas naszych spotkañ O b e c n i e t r w a j ¹ p r a c e n a d B.G.:Œrednio w miesi¹cu odbywa siê 6 zakresie realizacji inwestycji mamy okazjê wymieniaæ siê u r u c h o m i e n i e m P o w i a t o w e g o posiedzeñ Zarz¹du. Ka da struktura drogowych i przedsiêwziêæ kulturowo spostrze eniami co do sposobów C e n t r u m P o w i a d a m i a n i a kolegialna ma swoje plusy i minusy. Na oœwiatowych. dzia³ania dla polepszenia stanu Ratunkowego na bazie sprzêtowo- pewno do podjêcia decyzji przez Nale y wspomnieæ tak e o podjêciu bezpieczeñstwa na terenie powiatu. materia³owej Komendy Powiatowej Zarz¹d trzeba wiêcej czasu poœwiêciæ uchwa³y Rady Powiatu w sprawie Starostwo Powiatowe uczestniczy w PSP. Uruchomienie PCPR-u pozwoli przygotowanie i uzasadnienie wspólnej inwestycji z Miastem i Gmin¹ przedsiêwziêciach na rzecz poprawy na przyœpieszenie obiegu informacji i projektów uchwa³. Jednoosobowe Janów Lubelski jak¹ jest Kryta bezpieczeñstwa pomimo skromnego dziêki temu na szybsze reagowanie kierowanie gmin¹ sprawdzi³o siê. p³ywalnia. bud etu Powiat Janowski zdo³a³ powiatowych s³u b ratowniczych. Trudno powiedzieæ jakby to by³o na G.J:Co chcia³by pan Starosta wygospodarowaæ œrodki pieniê ne na Centrum powinno zacz¹æ dzia³aæ na szczeblu Powiatu. Zdania s¹ powiedzieæ mieszkañcom powiatu na dofinansowanie tablic informacyjno- koniec pierwszego kwarta³u 2006 r. podzielone. n a d c h o d z ¹ c e Œ w i ê t a B o e g o ostrzegawczych, jakie maja stan¹æ na Niestety, prawodawca nie u³atwia G.J:Wiemy, e w Radzie Powiatu Narodzenia i Nowy Rok? g³ównych ci¹gach komunikacyjnych, samorz¹dom zadania w tym zakresie, wystêpuj¹ tarcia, czy nie jest to B. G. : Ra do sn yc h Œw i¹ t Bo e go biegn¹cych przez teren naszego wydaj¹c akty prawne zawieraj¹ce przeszkod¹ w rozwoju powiatu? Narodzenia oraz szczêœcia w powiatu. Jak wiadomo, praca okreœlone zadania, na realizacjê B.G.:Myœlê, e nie. Tylko walka nadchodz¹cym 2006 roku, ale janowskiej Policji zosta³a w tym roku których nie s¹ przeznaczane œrodki przeciwieñstw prowadzi do rozwoju. równie eby ka dy mia³ pracê i móg³ bardzo dobrze oceniona przez KWP w finansowe. G. J : J a k o c e n i a P a n p r a c ê utrzymaæ swoj¹ rodzinê. Lublinie. Natomiast dane co do Od wrzeœnia na terenie Powiatu poszczególnych wydzia³ów Starostwa, wykrywalnoœci sprawców przestêpstw Janowskiego dzia³a numer alarmowy czy s¹ wœród nich takie, które Rozmawia³ Jan Machulak MALI MISTRZOWIE A m a n d a C a n n a v a c c i u o l o ) - II i III miejsce w kata, I i zawodniczka Uczniowskiego Klubu III w kumite, Winter Cup na Litwie (I Ka ra te Trad yc yj ne go z Ja no wa miejsce w kumite, II w kata), Pucharze Lubelskiego æwiczy karate dwa lata. W Polski Dzieci (I miejsce kata) i Baltic czasie tych dwóch lat zdoby³a wiele Cup (II miejsce w kata). W czo³ówce na Litwie UCZNIOWSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO Janów Lubelski, ul. Ks. Skorupki Sz.P. nr3 tel , W dniach listopada br. w Wilnie na Litwie odby³o siê seminarium szkoleniowe oraz Miêdzynarodowy Turniej Karate Baltic Cup. W zawodach bra³o udzia³ 120 zawodników z Litwy, otwy, Ukrainy oraz trzy ekipy z Polski (Lubelszczyzna, Mazowsze i ódzkie). Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego reprezentowa³o czworo zawodników: Karolin Majkowska, Amanda Cannavacciuolo, Magdalena Kras, Marta ukasik, Jakub Kusz, Fabian Kusz oraz instruktor Piotr Wojtkowski, który by³ sêdzi¹ g³ównym Turnieju Baltic Fabian Kusz podobnie jak Amanda jest równie zawodnikiem UKKT Janów Lubelski, karate æwiczy od roku. Du ym sukcesem zakoñczy³ siê jego drugi wystêp w zawodach rangi ogólnopolskiej w swojej kategorii podczas Pucharu Polski Dzieci zaj¹³ I miejsce. Naszym ma³ym mistrzom nagród i medali. Do jej sukcesów gratulujemy postawy i yczymy wielu zaliczyæ nale y wystêpy w Pucharach dalszych sukcesów. Roztocza (lata ) gdzie zajê³a dwa miejsca pierwsze w kumite, Red. pierwsze i drugie miejsce w kata, w Pucharach Ma³ych Mistrzów (lata 4. Cup i Miêdzynarodowej Ligi Regionów. Nasi zawodnicy jak zwykle nie zawiedli zajmuj¹c nastêpuj¹ce miejsca: Amanda Cannavaciuolo II m-ce Magdalena Kras II m-ce Marta ukasik II m-ce Fabian Kusz III m-ce Poza Turniejem Baltic Cup w Wilnie odby³ siê trzeci turniej Miêdzynarodowej Ligi Regionów (pierwszy jak pamiêtamy odby³ siê w Janowie Lubelskim). Równie tutaj mieliœmy swoich reprezentantów poniewa Karolina Majkowska i Magdalena Kras zosta³y zaproszone do udzia³u w Lidze, gdzie zaprezentowa³y siê znakomicie zdobywaj¹æ punkty do klasyfikacji ogólnej.

5 JANOWSCY DZIELNICOWI Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim Dzielnicowy asp. Adam Kêdra tel. (015) Rejon: od ul. Bialskiej do skrzy owania z ul. Zamoyskiego w kierunku wschodnim, os. Wschód Dzielnicowy sier. sztab. Leszek Peret tel. (015) Rejon: od ul. Bialskiej do skrzy owania z ul. Zamoyskiego, ul. Ulanowska w kierunku Borownicy, Podlasek, Kopców, Bia³a I, II, Jonaki, Pikule, ¹ ek Ordynacki, os. Zaolszynie Dzielnicowy sier. sztab. Andrzej Oleszko tel. (015) Rejon: od ul. Ulanowskiej do skrzy owania z ul. Zamoyskiego w kierunku zachodnim, Szklarnia, Momoty, Ujœcie, Kiszki a do Zofianki Górnej Dzielnicowi przyjmuj¹ zg³oszenia pod numerami w/w telefonów w godzinach urzêdowania KPP w Janowie Lubelskim. Po godzinach urzêdowania nale y dzwoniæ pod numer 997. W jakiej sprawie mo esz zadzwoniæ do swojego dzielnicowego, o czym powinieneœ go poinformowaæ? Poni ej prezentujemy sprawy, którymi interesuje siê dzielnicowy. Jeœli zatem znasz: Miejsca gromadzenia siê osób, które mia³y b¹dÿ maj¹ konflikt z prawem, np. przestêpców czy osób poszukiwanych; Miejsca, gdzie zagro enie bezpieczeñstwa publicznego stwarzaj¹ np. osoby uzale nione od alkoholu, narkotyków; Miejsca gromadzenia siê m³odzie y spo ywaj¹cej alkohol, za ywaj¹cej narkotyki, zak³ócaj¹cej porz¹dek publiczny; Miejsca, gdzie przebywaj¹ osoby bez sta³ego miejsca zameldowania, mog¹ce dokonywaæ w³amañ, kradzie y, podpaleñ, a tak e potrzebuj¹ce pomocy (choæby skierowania do schroniska dla bezdomnych); Sprawców przemocy domowej, którzy psychicznie lub fizycznie znêcaj¹ siê nad bliskimi; Miejsca spotkañ subkultur m³odzie owych; Osoby, które zajmuj¹ siê handlem wyrobami bez polskich znaków skarbowych akcyzy; Kto nie przestrzega przepisów meldunkowych, porz¹dkowych, np. w zakresie utrzymania porz¹dku w obrêbie w³asnej posesji i zaœmiecania innych; Dzielnicowi czekaj¹ na ka dy sygna³, który mo e doprowadziæ do zatrzymania osób naruszaj¹cych porz¹dek publiczny. Gwarantuj¹ przy tym pe³n¹ anonimowoœæ. Nale y te pamiêtaæ, e dzielnicowy powinien skierowaæ nas do odpowiedniej komórki policji czy te instytucji, która pomo e rozwi¹zaæ problem. Jakie sprawy za³atwi, lub mo e za³atwiæ dzielnicowy? Od prostych aczkolwiek dokuczliwych spraw wykroczeñ (zak³ócenia porz¹dku i spokoju), po pomoc i poradê, w jaki sposób unikn¹æ przestêpstw, jak reagowaæ na przejawy przestêpczoœci nieletnich, przemocy w rodzinie lub wtedy, gdy byliœcie Pañstwo œwiadkami przestêpstw a obawialiœcie siê ujawniæ. Opr.ac OG OSZENIE DROBNE Zespó³ muzyczny MIX-TAPE oferuje dobr¹ muzykê podczas wesel i przyjêæ Kontakt tel lub Dzia³alnoœæ PUP w Janowie Lubelskim Na koniec listopada w tutejszym zainteresowania i umiejêtnoœci oraz urzêdzie zarejestrowanych by³o 3346 dalszy plan rozwoju zawodowego, osób bezrobotnych. Powiatowy Urz¹d - porady grupowe; wraz z innymi Pracy w Janowie Lubelskim wci¹ cz³onkami grupy, z pomoc¹ doradcy, w dok³ada wszelkich starañ celem atmosferze akceptacji i otwartoœci pozyskania dodatkowych œrodków na bêdziesz móg³ zdefiniowaæ w³asne przeciwdzia³anie bezrobociu i problemy zawodowe i wspólnie ³agodzenie jego skutków. okreœliæ mo liwe sposoby ich W chwili obecnej realizowane s¹ rozwi¹zania, kolejne 2 projekty wspó³finansowane - informacja zawodowa; otrzymasz ze œrodków Europejskiego Funduszu pe³n¹ informacjê o zawodach, czyli Spo³ecznego w ramach Sektorowego jakie czynnoœci s¹ Programu Operacyjnego Rozwój wykonywane w zawodzie, jakie Zasobów Ludzkich , wymaganiach psychologiczne i Dzia³anie 1.2 pt. Debiutant i fizyczne nale y spe³niæ Dzia³anie 1.3. pt. D³ugotrwali na fali. aby móc wykonywaæ zawód, jakie s¹ W ramach tych œrodków wsparciem szansê zatrudnienia i p³ace; oraz o mog¹ byæ objête 2 grupy bezrobotnych instytucjach tj.: szkoleniowych, edukacyjnych, w 1. m³odzie poni ej 25 roku ycia, których mo esz zdobyæ zawód lub - bezrobotna przez okres do 6 m-cy podnieœæ swoje kwalifikacje. - bezrobotna przez okres od 6 do 24 m- W PU P je st ba rd zo do br ze cy wyposa ona Sala Informacji - zarejestrowane jako bezrobotne przez Zawodowej, równie w stanowiska okres do 24 m-cy, chc¹ce rozpocz¹æ komputerowe z dostêpem do internetu, dzia³alnoœæ gospodarcz¹, z zasobów, której chêtnie korzysta, - bezrobotni absolwenci wszystkich op ró cz be zr ob ot ny ch, m³ od zi e typów szkó³, w okresie do up³ywu 12 szkolna. Regularnie we wtorki i œrody m-cy od dnia odbywaj¹ siê tzw. warsztaty wstêpne okreœlonego w dyplomie, œwiadectwie dla osób nowo zarejestrowanych, na l u b i n n y m d o k u m e n c i e których bezrobotni powiadamiani s¹ o potwierdzaj¹cym swoich prawach i obowi¹zkach oraz ukoñczenie szko³y. o formach pomocy œwiadczonej przez 2. osoby bezrobotne PUP. - powy ej 25 roku ycia, bezrobotne Dzia³a tutaj równie Klub przez okres do 12 m-cy z wy³¹czeniem Pracy, który jest form¹ szkolenia z bezrobotnych absolwentów, zakresu umiejêtnoœci poszukiwania - powy ej 25 roku ycia, d³ugotrwale pracy. Uczestnikami takich zajêæ mog¹ bezrobotne ( przez okres od 12 do 24 m- byæ osoby bezrobotne i poszukuj¹ce cy). pracy, które chc¹ aktywnie poszukiwaæ Od pocz¹tku realizacji projektów w p r a c y l e c z n i e z n a j ¹ m e t o d ramach SPO RZL zaktywizowanych u³atwiaj¹cych jej otrzymanie, osoby, zosta³o 427 osób. Beneficjenci które nie maj¹ doœwiadczenia w otrzymali kompleksowe wsparcie tj.: po sz uk iw an iu pr ac y, os ob y o poradnictwo zawodowe, poœrednictwo zani onej motywacji do poszukiwania pracy, przygotowanie zawodowe w pracy oraz osoby powracaj¹ce na rynek miejscu pracy, sta e, jednorazowe pracy po d³ugim okresie braku œrodki na rozpoczêcie dzia³alnoœci aktywnoœci zawodowej. Program g o s p o d a r c z e j, s u b s y d i o w a n i e szkolenia realizowany jest przez 3 zatrudnienia. tygodnie. Oczekiwanym efektem realizacji Najbli sze zajêcia w Klubie Pracy projektów bêdzie zwiêkszenie planowane s¹ na styczeñ 2006 roku. aktywnoœci zawodowej korzystaj¹cych W s z y s t k i e o s o b y c h ê t n e i z programów, a tym samym zainteresowane prosimy o zwiêkszenie liczby osób podnosz¹cych wczeœniejsze zg³aszanie siê do p.nr 7 (I swoje kwalifikacje zawodowe i piêtro). uzyskuj¹cych zatrudnienie. Instrumenty Rynku Pracy Poradnictwo Zawodowe Od nowego roku kalendarzowego W strukturze organizacyjnej PUP jest mo na ubiegaæ siê o dotacje z dzia³ Poradnictwa Zawodowego, Funduszu Pracy na prowadzenie dzia³alnoœæ którego opiera siê na dz ia ³a ln oœ ci go sp od ar cz ej or az nastêpuj¹cych zasadach: bezp³atnoœæ, refundowania kosztów wyposa enia i dostêpnoœæ, dobrowolnoœæ, równoœæ, doposa enia stanowiska pracy w swoboda wyboru zawodu i miejsca wysokoœci piêciokrotnej œredniej zatrudnienia, poufnoœæ i ochrona krajowej (ok.12 tys. z³otych). danych osobowych. Dzia³alnoœæ gospodarcza, któr¹ Prowadzony jest g³ównie dla wnioskodawca chce rozpocz¹æ winna bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy, w d o t y c z y æ w s z c z e g ó l n o œ c i celu udzielenia pomocy w wyborze nastêpuj¹cych dziedzin gospodarki: zawodu lub miejsca zatrudnienia, oraz produkcji, us³ug (z wy³¹czeniem us³ug dla pracodawców, w celu udzielenia przewozowych i transportowych) i pomocy w wyborze pracowników, o handlu. W Rozporz¹dzeniu Ministra o k r e œ l o n y c h c e c h a c h Pracy i Polityki Spo³ecznej z dn. psychofizycznych, na wolne miejsca r. zosta³y wprowadzone pracy. zmiany, jedna z nich okreœla e osoba Us³ugi œwiadczone przez doradcê otrzymuj¹ca œrodki na dzia³alnoœæ zawodowego to: gospodarcz¹, nie mo e podj¹æ - porady indywidualne; w czasie zatrudnienia przez okres 12 miesiêcy. rozmowy z doradc¹ okreœlisz swój potencja³ zawodowy, Cd. na str.13 5.

6 CMENTARZ YCZAKOWSKI WE LWOWIE W OBIEKTYWIE ANTONIEGO FLORCZAKA Dnia 9 listopada 2005 r. w salach Muzeum cele. S¹ ludzie dla których najwa niejsza pomnik na grobie historyka K. Szajnachy wiedza, jak czêsto mylimy ró ne miejsca z Regionalnego w Janowie Lubelskim jest teraÿniejszoœæ, swój czas prze ywaj¹ na szczycie którego usiad³ wielki orze³ a po kresów, np. wileñsk¹ Rossê z lwowskim od by ³o si ê o tw ar ci e w ys ta wy pt. miêdzy talerzem a telewizorem. S¹ tak e bokach przysiad³y Muzy: Klio (historii) i y cz ak ow em. P os ta no wi ³e m w iê c Umieraj¹cy yczaków.kilkadziesi¹t ludzie, którzy potrafi¹ harmonijnie Melpomena (tragedii). W niszy jest podzieliæ siê widz¹ i tê lekcjê historii i fotografii pana Antoniego Florczaka po³¹czyæ przesz³oœæ, teraz i przysz³oœæ. popiersie tego historyka a pomnik spiera patriotyzmu przekazaæ w taki sposób, jaki p o k a z u j e p i ê k n o n e k r o p o l i i Takie po³¹czenie, to wystawa Umieraj¹cy tarcza z god³ami Polski, Litwy i Rusi. Ile tu umiem najlepiej. Czêœæ moich zdjêæ by³a y cz ak ow sk ie j, kt ór a ³¹ cz y œw ia t yczaków w Muzeum Regionalnym w treœci! prezentowana w domu parafialnym przy umar³ych i ywych, która jest galeri¹ Janowie Lubelskim. Cz³owiekiem, który Drugi Edmunda Jaskólskiego nagrobek parafii œw. J. Chrzciciela.Zdjêcia, które s¹ pami¹tek narodowych, miejscem refleksji po³¹czy³ wszystkie czasy jest Antoni Ormianina - Józefa Torosiewicza lekarza i na wystawie, s¹ planem tegorocznego o przemijaniu, wielkoœci i trwaniu. Na Florczak. Zapatrzony w piêkno wykute w filantropa. Na pomniku siedz¹cy starzec w wyjazdu. Fotografowanie obiektów, które otwarcie przyby³o wiele osób, szczególnie kamieniu i marmurze, poœwiêcaj¹c swój stroju polskim tuli do kolan dwoje dzieci. czêœciowo zniszczy³ czas, czêœciowo wa na by³a obecnoœæ m³odzie y. Autor czas i wykorzystuj¹c najnowsz¹ technikê Dobroczyñca nawet po zgonie nie zostawi³ wystawy sam powiedzia³: yczaków cyfrow¹ pokaza³ starszym a szczególnie swoich podopiecznych! By³ czas kiedy umiera nie tyle niszczony przez czas, m³odym janowiakom, jak wygl¹da Stefan eromski pisa³ Czczê imiê yczaków umiera dla naszej pamiêci, yczakowski Panteon Panteon Wielkich Grottgera, bo budzi³ we mnie g³os szczególnie dla m³odszego pokolenia. I ta Polaków. Od o³nierzy koœciuszkowskich, sumienia i cnoty. Na yczakowie jest wystawa fotografii unikatowych napoleoñskich powstañców do o³nierzy tak e pomnik Grottgera. Mo e wiêc kom poz ycj i nag rob kow ych, sym bol i polskich z lat , których groby ogl¹daj¹c te fotografie pomników ludzi, œmierci, Madonn o ³agodnych i skupionym otaczane by³y we Lwowie wielkim kultem. którzy budzili tak szlachetne uczucia, w wyrazie twarzy, anio³ów smutku, a³oby i Przez polityków, uczonych, dzia³aczy nas na ziemi janowskiej te obudzi siê to co ludzi, którzy tam znaleÿli miejsce spo³ecznych, artystów, duchownymi, po pozwoli przekroczyæ przeciêtnoœæ? Urszula ukasik Dlaczego yczaków? Podczas swoich podró y trafi³em do Lwowa a we Lwowie na drodze Polaka na pewno znajdzie siê Cmentarz yczakowski. Wielokrotnie przemierza³em te alejki i drogi, za ka dym razem moje ludzie jest trudne. Czasem potrzeba koloru, czasem odpowiedniego œwiat³a. To co uda³o mi siê uchwyciæ chcia³bym dedykowaæ m³odym janowiakom, aby Umieraj¹cy yczaków nie umar³. Ten materialny obroni siê piêknem rzeÿb, ale aby i to co by³o duchem yczakowa tak e o y³o w polskich sercach. Je eli uda³o mi siê zachêciæ do wyjazdu do Lwowa, do chwili refleksji nad przemijaniem - przekonany jestem, e wystawa spe³ni³a wa n¹ funkcjê w edukacji spo³ecznej i historycznej m³odego pokolenia, a na tym bardzo mi zale a³o. wi ec zn eg o sp oc zy nk u,b ud zi ty le kupców i rzemieœlników, którzy zapisali zainteresowanie tym, co tu znajdowa³o siê by³o coraz wiêksze. Ale yczaków to nie tylko to, co widoczne, to co materialne, to przede wszystkim atmosfera, wzruszenie, które œciska serce. Przewodnicy zatrzymuj¹ siê przy poszczególnych grobach, przy ró nych kwaterach. I wtedy przywo³uj¹ historie ycia ludzi, którzy tam le ¹. Ludzi znanych, jak M. Konopnicka, A. Grottger, o³nierzy powstania listopadowego przy elaznej Kampanii (cztery rzêdy krzy y z bia³ymi tabliczkami miejsce wielu manifestacji patriotycznych) i innych. A wêdrówka wzruszeñ. Mo na jej obejrzenie poleciæ siê chlubnie w dziejach Lwowa i Polski. koñczy siê przy odnowionym cmentarzu ka dej janowskiej rodzinie. Listopad miesi¹c poœwiêcony pamiêci Orl¹t. Osobne miejsce zajmuj¹ fotografie zmar³ych, poœwiêconych rocznicy Cmentarz, który na pocz¹tku XX wieku Cmentarza Orl¹t i powstañców. Wspólne odzyskania Niepodleg³oœci przez Polskê. zosta³ uznany za jedn¹ z najpiêkniejszych i Muzeum Regionalnemu w Janowie pochylenie siê nad tymi fotografiami mo e Tak jak cmentarz yczakowski to miejsce najciekawszych nekropolii w Europie Lubelskim, odwiedzaj¹cym wystawê, byæ lekcj¹ historii i patriotyzmu - ucz¹ce historii i patriotyzmu, tak ta zachwyca. Madonny, p³aczki, anio³y wszystkim tym, którzy pomogli mi w tym opowiedzian¹ bez adnych s³ów. wystawa przekazuje te same wartoœci. wykonane przez mistrzów, rzemieœlników przedsiêwziêciu serdecznie dziêkujê. Podczas ogl¹dania proszê zatrzymaæ siê na yj¹cych we Lwowie urzekaj¹ piêknem. Wystawa zdjêæ Umieraj¹cy yczaków Widzia³am chwilê przy ka dej z fotografii, ta e mo e Na pocz¹tku robi³em zdjêcia dla w³asnych rozpoczyna odwiedziny nastêpnych miast S¹ ludzie zapatrzeni w przesz³oœæ, yj¹cy znaleÿæ tak¹, która chwyta za serce i potrzeb. Temat ten jednak czêsto wkracza³ polskich. Myœlê, a raczej mam pewnoœæ, e dla przesz³oœci. S¹ ludzie yj¹cy dla przemawia do wyobraÿni.polecam dwa do codziennych rozmów i wtedy bywa³em za rok zaproszê Panstwa na.... przysz³oœci,mierz¹cy czas na zadania i nagrobki, bardzo ró ne- Parysa Fifipiego zaskakiwany tym, jak ma³a jest nasza Antoni Florczak 6.

7 ZGODA BUDUJE - WYWIAD Z BURMISTRZEM JANOWA LUBELSKIEGO p o d s t a w ¹ u b i e g a n i a s i ê o obowi¹zuj¹ce w okolicach Janowa dofinansowanie z funduszy krajowych ceny, gdy przyjê³a stawki, które s¹ i zagranicznych. Bez pozyskania tych przez ni¹ p³acone w s¹siednich funduszy wybudowanie takiej p³ywalni regionach przy wykupach pod drogi przekroczy mo liwoœci, jakimi ³¹cznie krajowe. Bardzo nas to cieszy, bo tym dysponuj¹ powiat i gmina, gdy samym kilka milionów z³otych trafi do p³ywalnia zawiera ambitny program kieszeni naszych mieszkañców co rekreacyjny, który oprócz basenu wp³ynie na o ywienie koniunktury p³ywackiego mieœci w sobie bogat¹ gospodarczej. ofertê masa y wodnych w G.J.:Czy w najbli szych latach dodatkowych nieckach basenowych, planowany jest remont lub przebudowa zje d alniê, dwie sauny, krêgielniê, Janowskiego Domu Kultury? si³owniê, barek, widowniê. Takiego K.K.:Zgodnie z opracowanym i obiektu nie ma w promieniu 60 uchwalonym Wieloletnim Planem kilometrów od Janowa. Podobny Inwestycyjnym (WIP) modernizacja obiekt najbli ej jest w Zamoœciu. Janowskiego Oœrodka Kultury jest Chêtnych do obejrzenia naszego przewidziana w latach projektu zapraszam do odwiedzenia Jednak konstrukcja finansowa WPI jest naszych s tron i nternetowych. oparta na za³o eniu realizacji tych Kosztorys naszej p³ywalni wynosi -nie inwestycji, które uzyskaj¹ znacz¹ce tak jak zak³adaliœmy dwa lata temu-9, dofinansowanie ze Ÿróde³ krajowych i lecz 14 mln z³. Uznaliœmy jednak, e z a g r a n i c z n y c h. Ty l k o w t e d y Zbli aj¹ siê Œwiêta Bo ego Narodzenia koñca rynku. Obie inwestycje warto poœwiêciæ rok, czy nawet dwa na dysponuj¹c niewielkimi œrodkami czas refleksji, radoœci spotkañ a tak e zrealizowa³a Generalna Dyrekcja Dróg zdobycie niezbêdnych funduszy, ale za w³asnymi mo emy uzyskiwaæ wspomnieñ i planów. Takie spotkania Krajowych i Autostrad. Przy to wybudowaæ obiekt na miarê XXI maksymalne efekty. mog¹ byæ dobr¹ okazj¹ do rozmów na wszystkich inwestycjach pracowa³y wieku. Obecnie przygotowujemy W zwi¹zku z tym, podobnie jak z kryt¹ tematy dotycz¹ce naszej miejscowoœci. nasze firmy, daj¹c zatrudnienie wielu s t u d i u m w y k o n a l n o œ c i o r a z p³ywalni¹ gruntowna modernizacja Co Burmistrzowi Janowa Lubelskiego osobom, co jest wa nym dodatkowym o p r a c o w u j e m y w n i o s e k o Janowskiego Oœrodka Kultury jest uda³o siê zrealizowaæ w bie ¹cej wymiarem dzia³añ inwestycyjnych. dofinansowanie, który uzale niona od dofinansowania spoza k a d e n c j i w z a k r e s i e d z i a ³ a ñ G.J.:Jakie inwestycje realizowane bêd¹ w styczniu z³o ymy do programu bud etu gminy. Aby siê o to staraæ w inwestycyjnych? w przysz³ym roku? dofinansowuj¹cego inwestycje z roku przysz³ym opracujemy stosowna Krzysztof Ko³tyœ:Do koñca kadencji K.K.: W przysz³ym roku podtrzymamy zakresu turystyki i kultury. Bêdzie to dokumentacjê. pozosta³ jeszcze rok, w którym bardzo bardzo du y rozmach inwestycyjny pierwsza taka mo liwoœæ, gdy Na marginesie nale y zauwa yæ, e du o bêdzie siê dzia³o, ale dorobek tej gdy po raz kolejny zdobyliœmy dotychczas nie by³y og³aszane nabory wiêkszoœæ obiektów gminnych od kadencji ju jest wiêkszy ni kadencji ogromne fundusze z Unii Europejskiej. wniosków dotycz¹ce inwestycji z kilkudziesiêciu lat nie by³a poprzednich. Sk³adaj¹ siê nañ przede Jako jedynej gminie z woj. lubelskiego zakresu turystyki. Niestety, nie zosta³a remontowana i teraz niemal wszystkie wszystkim dwa du e i strategiczne dla uda³o siê nam uzyskaæ dofinansowanie wydzielona odrêbna pula dotycz¹ca n a r a z w y m a g a j ¹ n a k ³ a d ó w wszystkich mieszkañców naszej gminy a do czterech projektów, dziêki czemu wy³¹cznie turystyki i przyjdzie nam inwestycyjnych. Podobnie jest z programy inwestycyjne. Pierwszym z bêdziemy realizowaæ inwestycje o rywalizowaæ o niewielkie na skalê wiêkszoœci¹ ulic. Jest to ogrom nich by³a budowa nowego Zak³adu ³¹cznej wartoœci ok. 8,5 miliona województwa pieni¹dze (ok. 35 spiêtrzonych zadañ, na które gmina nie U n i e s z k o d l i w i a n i a O d p a d ó w z³otych. Warte podkreœlenia jest to, e mln.z³.) z wnioskami dotycz¹cymi posiada wystarczaj¹cych œrodków Ko mu na ln yc h, kt ór a za po bi eg ³a wk³ad gminy wynosiæ bêdzie niespe³na renowacji zabytków wpisanych na listê finansowych a przecie musimy groÿbie katastrofy ekologicznej. 1,3 mln.z³! Dziêki zdobytym œwiatowego dziedzictwa kultury realizowaæ inwestycje nowe jak np. W s p ó l n i e z M o d l i b o r z y c a m i funduszom wykonamy nawierzchnie UNESCO. Jeœli próba zdobycia wspomniana kryta p³ywalnia, zrealizowaliœmy inwestycjê o wartoœci siedemnastu ulicom osiedla Wschód funduszy nie powiedzie siê w roku uzbrojenie strefy przedsiêbiorczoœci w ponad 6 milionów z³otych ( dla (koszt ok. 2 mln.700 tys. z³.), 2006, to ponowimy j¹ na rok Borownicy czy te uzupe³nienie porównania jest to koszt budowy skanalizujemy Zofiankê (koszt ok.2 Nawet w przypadku sukcesu w 2006 brakuj¹cej infrastruktury technicznej w dwóch hal sportowych). Drugi bardzo mln.900 tys.z³), dokoñczymy prace w roku ze wzglêdów proceduralnych oraz istniej¹cych i nowo powstaj¹cych du y pr og ra m in we st yc yj ny to rynku z wyj¹tkiem placu dworca PKS technicznych inwestycja ruszy³aby osiedlach. modernizacja zalewu oraz budowa (koszt ok. 2 mln. 800 tys. z³.) oraz wiosn¹ 2007 roku. Z wielu powodów G. J. :J ak ie go ro dz aj u po mo cy i ponad 4 km. kanalizacji deszczowej w oznakujemy i urz¹dzimy 70 km. trasy kryta p³ywalnia musi powstaæ i dlatego wsparcia dla Janowa Lubelskiego centrum miasta. Koszt inwestycji to rowerowej po lasach janowskich (koszt w myœl refrenu jednej z piosenek spodziewa siê pan ze strony Pos³a ponad 9 mln.z³. Dziêki temu ok. 270 tys. z³.). Ponadto chcielibyœmy Czerwonych Gitar nie spoczniemy Jerzego Bieleckiego? rozwi¹zaliœmy problem dyskutowany wykoñczyæ nowy segment Szko³y nim dojdziemy. K.K.:Po pierwsze chcia³ bym aby nasz od kilkudziesiêciu lat, przy okazji Podstawowej w Momotach (koszt ok. G.J.:Kiedy mo emy spodziewaæ siê pose³ pomóg³ nam w przyci¹gniêciu do odnawiaj¹c wiele ulic i chodników. 500 tys. z³.). Oprócz tego planujemy pierwszych robót inwestycyjnych przy Janowa nowych firm, które tworz¹c Jednoczeœnie umo liwi³o to nam modernizacjê kilku ulic i dróg oraz obwodnicy Borownica- Jonaki? nowe miejsca pracy zmniejszy³yby odnowienie miasta i dalsz¹ pracê nad wy ko na ni e ko le jn yc h od ci nk ów K.K.:Teoretycznie jest to mo liwe za skalê olbrzymiego problemu jakim jest poprawianiem wizerunku Janowa, co chodników. To bardzo ambitne plany pó³tora roku, czyli w po³owie roku bezrobocie. Pomoc ze strony p. Jerzego ma znaczenie nie tylko dla wzglêdów zwa ywszy, e œrodki w³asne gminy, aktualnie trwaj¹ ju wykupy i do Bieleckiego mog³aby polegaæ na estetycznych, ale równie jest wa ne w jakie mo e ona przeznaczaæ na koñca roku ma byæ wykupionych ok. wy wa lc ze ni u dl a Ja no wa ki lk u- naszych staraniach o inwestorów, inwestycje wynosz¹ ok. 1 miliona 50% nieruchomoœci. Wed³ug planów kilkunastu hektarów podstrefy tworz¹cych nowe miejsca pracy. z³otych. Tymczasem wymienione Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Specjalnej Strefy Ekonomicznej Zrealizowaliœmy tak e szereg wy ej przedsiêwziêcia to prawie 10 Autostrad proces wykupów powinien (SSE). Zdajê sobie sprawê z tego, i nie drobniejszych inwestycji, które znajd¹ razy tyle. To w³aœnie pokazuje skalê zakoñczyæ siê we wrzeœniu przysz³ego bêdzie to ³atwe, gdy ani strefa siê w sprawozdaniu z kadencji zdobywanych przez nas œrodków roku. Dopiero wówczas GDDKiA tarnobrzeska ani mielecka nie bêdzie Chcia³bym jedynie podkreœliæ, finansowych. bêdzie mog³a wyst¹piæ o pozwolenie na zainteresowana takim obrotem spraw. e inwestujemy tak e w grunty, G.J.:Prosimy o szersz¹ wypowiedÿ na budowê. Bior¹c pod uwagê procedury Wydaje mi siê to jednak mo liwe a tworz¹c oferty dla nowych zak³adów temat krytej p³ywalni. udzielenia pozwolenia oraz procedury wiem, e nasz pose³ rozpocz¹³ ju pracy. K.K.: W sprawie krytej p³ywalni jedno przetargowe najszybszy mo liwy dzia³ania w tej sprawie. Janowska Niezmiernie nas równie ciesz¹ wydaje siê byæ pewne. W zgodnych termin rozpoczêcia prac to rok 2007 i p o d s t r e f a S S E p o d n i o s ³ a b y inwestycje, które zosta³y wykonane nie dzia³aniach oraz deklaracjach powiatu i musimy zrobiæ wszystko aby w tym atrakcyjnoœæ inwestycyjn¹ naszej przez nas, ale dziêki naszym staraniom. gminy ten obiekt powstaæ musi i terminie inwestycja ruszy³a. Wracaj¹c gminy czyni¹c starania o nowych Myœlê o wspania³ej modernizacji ul. po ws ta ni e. Do ty ch cz as ws pó ln ie do wykupów, id¹ one bardzo sprawnie, inwestorów bardziej skutecznymi. Zamoyskiego, pocz¹wszy od ronda na wykonaliœmy pierwszy etap prac gdy oferowane ceny s¹ niezwykle Z o f i a n c e k o ñ c z ¹ c o r a z o d przygotowawczych. Opracowaliœmy atrakcyjne. Generalna Dyrekcja p³aci CD NA STR. 10 skrzy owania z ul. Ulanowsk¹ do dokumentacjê techniczn¹, która jest za nieruchomoœci znacznie wiêcej ni 7.

8 Dzieñ Pracownika Socjalnego Mija 15 lat pracy Oœrodków Pomocy œwiadczeniach rodzinnych dochodzi Spo³ecznej. Bardzo owocnych 15 lat w du a liczba œwiadczeniobiorców oraz ci¹gu których nastêpowa³o wiele nowe zadanie - Zaliczka alimentacyjna. zmian. Zmienia³a siê Ustawa o Pomocy Pragnê podkreœliæ, e minione 15 lat to Spo³ecznej, zwiêkszy³a siê liczba czas wyzwañ dla Oœrodków Pomocy. pracowników socjalnych rozwinê³a siê Jednak dziêki zaanga owaniu sieæ instytucji pomocy spo³ecznej. wszystkich pracowników pomocy Przez te lata nak³adano na Oœrodki spo³ecznej uda³o siê zrealizowaæ wiele nowe zadania z którymi nale a³o siê zadañ, a przede wszystkim pomóc zapoznaæ, aby te w póÿniejszym czasie osobom najbardziej potrzebuj¹cym. przekazaæ do innych instytucji. Tak Chcê podkreœliæ pracê kadry wiêc przyznawaliœmy renty socjalne, Oœ ro dk a Po mo cy Sp o³ ec zn ej w zasi³ki macierzyñskie, gwarantowane, Janowie Lub., która wielokrotnie pomagaliœmy kombatantom oraz niesie wszechstronn¹ pomoc drugiemu dzieciom rozpoczynaj¹cym realizacjê c z ³ o w i e k o w i c z ê s t o obowi¹zku szkolnego. niekonwencjonaln¹. Odpowiadaj¹c w Szczególnie du e zmiany przyniós³ rok ci ¹g u 1 5 l at na no we za da ni a Mo na powiedzieæ e wynikaj¹ce z ustawy w oœrodku prawdziw¹ rewolucjê w pomocy powsta³o wiele inicjatyw: zosta³a spo³ecznej. Zaczê³a wówczas utworzona m.in. Kuchnia Spo³eczna, obowi¹zywaæ nowa ustawa o pomocy œwietlica œrodowiskowa i Punkt spo³ecznej, a w zwi¹zku z tym nowe Konsultacyjny oraz podejmowane s¹ zadania. Po³o ono nacisk na realizacjê dzia³ania skierowane do dzieci lub osób pracy socjalnej oraz na tworzenie niepe³nosprawnych i starszych. systemu profilaktyki i opieki nad W zwi¹zku z przypadaj¹cym 21 dzieckiem i rodzin¹. listopada Dniem pracownika Rok 2004 to nie tylko socjalnego pragnê z³o yæ yczenia rewolucja w pomocy spo³ecznej, ale wszystkim pracownikom pomocy równie realizacja ca³kiem nowych spo³ecznej, przede wszystkim samych zadañ - œwiadczeñ rodzinnych. Mimo sukcesów, satysfakcji i wytrwa³oœci w wielu zadañ i obowi¹zków Oœrodki z wykonywanej pracy. naszego powiatu na czas upora³y siê z realizacj¹ œwiadczeñ. Kierownik OPS w Janowie Lub. Obecny rok 2005 to kolejne zmiany w Anna Mazur POMOC SPO ECZNA JAKO SYSTEM POMOCY RODZINOM DOTKNIÊTYM ZJAWISKIEM PRZEMOCY Trwa ogólnopolska kampania monitoruj¹ efekty podjêtych Prze³am przemoc. Zjawisko dzia³añ, przemocy w rodzinie dotyka wiele pomagaj¹ w za³atwianiu spraw polskich rodzin. Du o s³yszymy w urzêdowych i innych wa nych mediach o przemocy wobec kobiet, i udzielaj¹ poradnictwa oraz maltretowaniu dzieci, ale równie wskazuj¹ miejsca gdzie tak¹ pomoc problem ten mo na dostrzec na terenie mo na uzyskaæ np. kieruj¹ do gminy Janów Lubelski. Zjawisko konsultanta prawnika OPS lub do przemocy w rodzinie jest jednym z Punktu Konsultacyjnego przejawów brutalizacji ycia udzielaj¹ informacji o codziennego nieod³¹cznie zwi¹zanej z przys³uguj¹cych œwiadczeniach i coraz trudniejszymi warunkami formach pomocy bytowymi wielu rodzin. Nie ulega w uzasadnionych przypadkach; zmniejszeniu, a wprost przeciwnie udzielaj¹ pomocy finansowej w eskaluje. Narastaj¹ce bezrobocie fo rm ie za si ³k ów ce lo wy ch, powoduje wzrost liczby osób okresowych lub sta³ych bezdomnych, ubogich, popadaj¹cych udzielaj¹ pomocy rzeczowej np. w u z a l e n i e n i a, p r z e m o c i przekazywana jest odzie, sprzêt wymagaj¹cych pomocy. Frustracje gospodarstwa domowego oraz wynikaj¹ce z braku mo liwoœci posi³ki w Kuchni Spo³ecznej i zapewnienia bytu rodzinie oraz do ywianie dzieci w szkole perspektyw yciowych wiele osób o informuj¹ o mo liwoœciach s³abej psychice topi problemy w uzyskania pomocy w œrodowisku al ko ho lu. Do Oœ ro dk a Po mo cy np. kieruj¹ do Poradni Leczenia Spo³ecznej w Janowie Lubelskim Uzale nieñ w Janowie Lubelskim trafiaj¹ najczêœciej rodziny, które wskazuj¹ miejsca zajmuj¹ce siê znalaz³y siê w trudnej sytuacji. S¹ to nie pomaganiem ofiarom przemocy tylko osoby starsze, chore, rodziny oraz mo liwoœci otrzymania wielodzietne, niepe³ne ale równie schronienia np. w schroniskach lub dotkniête problemem uzale nieñ i hotelach przemocy. Trafiaj¹ rodziny, w których wspó³pracuj¹ z innymi instytucjami wychowuj¹ siê dzieci, a ich rodzice nie i organizacjami w celu pomocy widz¹ sensu ycia. Przemoc domowa rodzinom jest obserwowana w wielu obszarach Oœrodek Pomocy Spo³ecznej ycia codziennego, jednak gdy dotyka podejmuje dzia³ania zmierzaj¹ce do rodzin czêsto doprowadza do ich powstrzymania przemocy domowej rozpadu i popadania w konflikt z równie poprzez realizacjê procedury prawem jej cz³onków. Najczêœciej interwencji Niebieska Karta. klientami Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Ka dego roku do OPS wp³ywa ok.80 s¹ rodziny maj¹ce z³e warunki wniosków o interwencjê. Rocznie z ekonomiczne, a wiêc niemaj¹ce porad prawnych korzysta 187 osób. W œrodków na podstawowe op³aty tj. gaz, bie ¹cym roku z porad Punktu œwiat³o, woda, op³atê za mieszkanie, skorzysta³o 164 osoby, w tym 115 przedszkole czy wy ywienie. u z a l e n i o n y c h i 4 9 Wiêkszoœæ tych rodzin utrzymuje siê z wspó³uzale nionych.4 osoby podjê³o zasi³ku dla bezrobotnych, zasi³ków l e c z e n i e o d w y k o w e. J e d n a k rodzinnych, pracy dorywczej lub tylko najwiêkszym wyzwaniem dla z pomocy finansowej OPS. Nawet pracowników OPS sta³a siê pomoc minimalne œrodki finansowe posiadane dzieciom wychowuj¹cym siê w przez rodzinê s¹ pomniejszane rodzinach dotkniêtych problemem kosztami nadu ywania alkoholu czy uzale nieñ i przemocy. Dlatego te pobytu w izbie wytrzeÿwieñ sprawców z o s t a ³ a u t w o r z o n a œ w i e t l i c a przemocy. Czêsto trudna sytuacja œrodowiskowa dla dzieci. Z której finansowa rodziny powoduje zwykle systematycznie korzysta 15 dzieci. trudnoœci mieszkaniowe. Wspólne W bie ¹cym roku z pomocy zamieszkiwanie dwóch rodzin w Oœrodka Pomocy Spo³ecznej ma³ych blokowych mieszkaniach w Janowie lub. Skorzysta³o 80 osób, do pr ow ad za do na pi êæ, a w w tym 130 osób uzale nionych konsekwencji do przemocy. i dotkniêtych przemoc¹ domow¹. Pracownicy socjalni Oœrodka Pomocy Najczêœciej osoby te korzystaj¹ Spo³ecznej w Janowie Lubelskim z zasi³ków okresowych tj. 80 osób ob ej mu j¹ be zp oœ re dn i¹ po mo c¹ i celowych 46 osób oraz z innych form rodzinê, która jest dotkniêta pomocy tj. Op³ata za przedszkole czy zjawiskiem przemocy. Pomoc swoj¹ energiê. Najczêœciej rodziny dotkniête kieruj¹ zarówno do ofiar przemocy, problemem uzale nieñ i przemocy nie g³ównie kobiet, które najczêœciej s¹ ma j¹ œr od kó w na wy y wi en ie, zagubione i nie umiej¹ sobie poradziæ poniewa posiadane œrodki s¹ ze swoimi problemami, ale równie i mi ni ma li zo wa ne na du y wa ni em do dzieci, które maj¹ w rodzinie alkoholu, dlatego te osoby i rodziny dostarczane negatywne wzory korzystaj¹ z Kuchni Spo³ecznej OPS. zachowania. Pracownicy socjalni W bie ¹cym roku z posi³ków tutejszego OPS przede wszystkim: skorzysta³o 110 rodzin i osób, w tym 23 przeprowadzaj¹ wywiad osoby uzale nione i 7 rodzin œrodowiskowy umo liwiaj¹cy dotkniêtych przemoc¹ domow¹. diagnozê rodziny lub osoby, realizuj¹ procedurê interwencji Anna Mazur Niebieska Karta Kierownik OPS Janów Lubelski przygotowuj¹ wszechstronny plan pomocy dla osoby lub rodziny 8.

9 87 Rocznica Odzyskania Niepodleg³oœci 11 listopada 1918 r. zbieg³y siê dwa Œwiêto Niepodleg³oœci, dzieñ w którym wydarzenia decyduj¹ce o odzyskaniu powinniœmy byæ dumni z naszego wolnego przez Polskê niepodleg³oœci. Tego dnia i niepodleg³ego kraju. Wspominamy Rada Regencyjna przekaza³a w³adzê wydarzenia roku Wszyscy znamy wojskow¹ Józefowi Pi³sudskiemu, który burzliw¹ historiê Polski, lata niewoli, poprzedniego dnia przyby³ do Warszawy chaosu stosunków wewnêtrznych i po uwolnieniu z wiêzienia w Magdeburgu. zewnêtrznych, trudy powstañczych ZESPÓ SZKÓ W GODZISZOWIE MA SZTANDAR Cztery lata temu szko³a przyjê³a imiê i koœcio³a. Postaæ Prymasa Tysi¹clecia Ks. Prymasa Stefana Wyszyñskiego. W wpisuje siê w te dzia³ania maj¹ce na tym roku przed dzieñ kolejnej rocznicy celu dobro Polski i Polaków. Po odzyskania niepodleg³oœci, odby³a siê poœwiêceniu sztandar uroczyœcie zosta³ niecodzienna uroczystoœæ poœwiêcenia przeniesiony ze œwi¹tyni do szko³y. Tu i wrêczenia sztandaru uczniom i odby³ siê apel podczas którego Trzy dni póÿniej Rada Regencyjna zmagañ. W dobie coraz szybciej postanowi³a siê rozwi¹zaæ i ca³¹ w³adzê w dokonuj¹cych siê zmian gospodarczych i pañstwie przekaza³a Pi³sudskiemu. Tak e politycznych, utrzymanie wolnoœci i 11 list opa da p odp isa ny z ost a³ w niepodleg³oœci, odpowiedzialnoœæ za Compiegne pod Pary em rozejm koñcz¹cy Pañstwo i troska o obywateli, to bardzo I wojnê œwiatow¹. Data 11 listopada trudne za danie. Sp otykaj¹c si ê n a symbolizuje wiêc z jednej strony moment u r o c z y s t o œ c i O b c h o d ó w Œ w i ê t a powstawania suwerennych w³adz polskich Niepodleg³oœci, dajemy dowód na to, ze uosabianych przez Pi³sudskiego, a z posiadana wolnoœæ jest nam cenna i, e drugiej - pokój w Europie Zachodniej, jesteœmy wdziêczni tym, którzy walczyli o œwiêtowany wówczas we wszystkich woln¹ i niepodleg³¹ Ojczyznê, o Polskê. krajach europejskich. Dzieñ 11 listopada Uroczystoœci zwi¹zane z obchodami ustanowiono œwiêtem narodowym w rocznicy Œwiêta Niepodleg³oœci Polsce ustaw¹ z kwietnia 1937 roku. rozpoczê³y siê w Janowie Lubelskim o Podczas okupacji hitlerowskiej (1939- godz Msz¹ Œw. za Ojczyznê. Po Mszy 1944) oficjalne lub jawne œwiêtowanie Œw., przy dÿwiêkach orkiestry orszak by³o niemo liwe, zaœ w roku 1945 w³adze przeszed³ pod obelisk upamiêtniaj¹cy komunistyczne œwiêtem pañstwowym Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego gdzie uczyni³y dzieñ 22 lipca. W okresie PRL z³o one zosta³y kwiaty oraz wieñce. W œwiêto niepodleg³oœci zosta³o zakazane, uroczystoœci udzia³ wziêli m.in.: Pose³ na ja ki ek ol wi ek pr ób y ku lt yw ow an ia Sejm RP Jerzy Bielecki, Burmistrz Janowa obchodów 11 Listopada grozi³y surowymi Lubelskiego Krzysztof Ko³tyœ, Z-ca r e p r e s j a m i. O b c h o d y Œ w i ê t a Burmistrza Zenon Sydor, Przewodnicz¹cy Niepodleg³oœci w dniu 11 listopada Rady Miejskiej Piotr Góra, Starosta nauczycielom Zespo³u Szkó³ w przekazania sztandaru na rêce Godziszowie. Uroczystoœæ rozpoczê³a dyrektora szko³y dokona³ wójt gminy msza œw. na której zgromadzili siê Godziszów. Podnios³ym momentem zaproszeni goœcie, uczniowie, grono by³a prezentacja sztandaru, na którym pedagogicznym i mieszkañcy widnieje orze³ bia³y i postaæ s³ugi Godziszowa. Przewodniczy³ jej ks. bo ego kardyna³a Wyszyñskiego. biskup Edward Frankowski z Uczniowie gimnazjum zaprezentowali Sandomierza wraz z ks. infu³atem p r o g r a m s ³ o w n o - m u z y c z n y, E d m u n d e m M a r k i e w i c z e m, przedstawiaj¹cy sylwetkê i dzia³alnoœæ przywrócono ustaw¹ Sejmu wybranego w Powiatu Janowskiego Boles³aw Gzik, czerwcu 1989 roku. Dzieñ ten jest œwiêtem Wice- Starosta W³odzimierz Gomó³ka, narodowym, a wiêc dniem wolnym od Radni Rady Miejskiej i Radni Powiatowi, pracy. G³ówne obchody, z udzia³em Kombatanci RP, poczty sztandarowe, na jw y sz yc h w ³a dz pa ñs tw ow yc h, przedstawiciele zwi¹zków zawodowych, odbywaj¹ siê w Warszawie na placu Józefa przedstawiciele instytucji i organizacji, Pi³sudskiego, przed Grobem Nieznanego przedstawiciele placówek oœwiatowych, o³nierza. Co roku spotykamy siê, aby Policji oraz mieszkañcy Janowa i okolic. uczciæ tak wa ne dla naszej Ojczyzny ac dziekanem dekanatu janowskiego. W ks. Prymasa. Na zakoñczenie g³os swej homilii ks. biskup podkreœli³ za br al i go œc ie hon or ow i m. in. zaanga owanie lokalnej spo³ecznoœci przedstawicielka kuratorium oœwiaty z w tak wa ne sprawy dla Polski jak Lublina, starosta janowski, wójt wybory parlamentarne i prezydenckie. Godziszowa. Szczere podziêkowania Dziêkowa³ za postawê, która jest godna pop³ynê³y ku fundatorom sztandaru, a naœladowania i powinna byæ wzorem podsumowuj¹c to wielkie wydarzenie dla wszystkich Polaków. Dlatego takie w historii szko³y wszystkim jego zachowania pozytywnie wp³ywaj¹ na uczestnikom, pob³ogos³awi³ i p o s t a w ê m ³ o d e g o p o k o l e n i a, podziêkowa³ biskup Frankowski. utwierdzaj¹c w nim mi³oœæ do ojczyzny candej O OSZENIE DROBNE Firma GASPOL S.A. zatrudni mê czyznê dyspozycyjnego, kierowcê handlowca, posiadaj¹cego ma³y samochód dostawczy i dzia³kê. Praca na terenie miasta i gminy Janów Lubelski. Kontakt tel

10 ZGODA BUDUJE - WYWIAD Z BURMISTRZEM JANOWA LUBELSKIEGO KRZYSZTOFEM KO TYSIEM CD ZE STR. 7 skupiæ siê na pracy nie trwoni¹c energii Moim zdaniem z roku na rok jakoœæ natomiast czeœæ skarg wynika z Oczywiœcie my nie mo emy i nie i czasu na ja³owe, polityczne naszej pracy wzrasta. Jesteœmy rozgoryczenia wynikaj¹cego z czekamy na cud z za³o onymi rêkami. przepychanki. Stara prawda, e zgoda aktywni, ci¹gle siê doskonalimy, choæ niekorzystnego rozstrzygniêcia W tym roku skupiliœmy ponad 8 buduje jest jak s¹dzê w³aœciwa dla oczywiœcie idea³u nie osi¹gnêliœmy. sprawy, w jakiej zwraca³ siê hektarów gruntu pod zak³ady pracy i efektów naszej wspó³pracy. Moje oceny s¹ z pewnoœci¹ zainteresowany. dwa takie zak³ady na Borownicy G.J.:Co zmieni³o siê w pracy urzêdu, subiektywne. Tak naprawdê z pracy W tym drugim przypadku mo emy powstan¹. Teraz jesteœmy w trakcie jak pan ocenia pracê urzêdników urzêdu bêdê zadowolony wówczas, jedynie cierpliwie t³umaczyæ, e ne go cj ac ji do ty cz ¹c yc h wy ku pu janowskiego magistratu i jak ich pan kiedy zdecydowana wiêkszoœæ naszych mu si my po st êp ow aæ zg od ni e z kolejnych hektarów, na które bêdziemy premiuje? mieszkañców bêdzie zdania, e obowi¹zuj¹cym prawem. Jeœli chodzi o p o s z u k i w a æ k o l e j n y c h K.K.:Profesjonalny urz¹d, przyjazny dzia³amy w sposób profesjonalny, tzw. picie herbatki to te kwestie s¹ przedsiêbiorstw. Skala bezrobocia jest interesantom to cel, do którego przejrzysty i przyjazny. ujête w regulaminie organizacyjnym jednak na tyle du a, e potrzebna nam d¹ ymy. W ostatnich kilku latach Jeœli chodzi o system premiowania jest urzêdu. Picie herbaty czy kawy nie jest jest pomoc ze strony parlamentu i podjêliœmy intensywna pracê nad on w trakcie opracowania. Oczywiœcie grzechem urzêdników. Trzeba jedynie rz¹du. wdro eniem systemu, w oparciu, o bêdzie on powi¹zany z wynikami w zdawaæ sobie sprawê z tego, kiedy to Od naszego pos³a potrzebujemy który funkcjonuj¹ najlepsze urzêdy i pracy. Nie bêdzie dobrych wyników nie jest stosowne a kiedy nie. równie pomocy w sprawie janowskich najlepsze firmy. bêdzie premii, jeœli bêd¹ dobre wyniki Nie powiem, e jest idealnie ale obwodnic, PKS oraz ochrony Urz¹d powinien przyj¹æ filozofiê trzeba bêdzie to doceniæ. Pragnê jednak naprawdê moi pracownicy nie maja funkcjonuj¹cych w Janowie instytucji. firmy, które dzia³aj¹c w otoczeniu zaznaczyæ, e wœród wielu technik zbyt du o czasu na herbatkowanie. Liczê równie na efektywn¹ sta³¹ konkurencyjnym musi s³u yæ swym motywacyjnych wysokie miejsce G.J.:Zbli aj¹ siê Œwiêta Bo ego wspó³pracê obejmuj¹c¹ te mniej klientom jak najlepiej, gdy w innym zajmuje pochwa³a za dobrze wykonan¹ Narodzenia i Nowy rok. Z tej strategiczne, ale wa ne dla nas sprawy. wypadku ich traci. Oczywiœcie urz¹d pracê. okazji Redakcja GJ sk³ada Panu i G.J.:Jak uk³ada siê wspó³praca z Rad¹ klientów nie straci, ale musi kierowaæ G.J.:Czy s¹ skargi na pracê wszystkim pracownikom Urzêdu Miejsk¹? siê t¹ filozofi¹ gdy nasz podatnik, nasz urzêdników, czy mo na stwierdziæ, e Miejskiego yczenia spokojnych, K.K.:Doskonale. Rada Miejska jest klient to nasz pan. stereotyp urzêdnika pij¹cego herbatkê rodzinnych Œwi¹t Bo ego Narodzenia i bardzo merytoryczna i zgodna. Ma Pracê i zaanga owanie moich to ju przesz³oœæ? spe³nienia marzeñ w nadchodz¹cym na st aw ie ni e pr or oz wo jo we wi ec pracowników oceniam wysoko, choæ K.K.:Skargi na pracê urzêdników, co roku. Dziêkujemy za rozmowê. akceptuje politykê dynamicznych i jak w ka dej firmie s¹ osoby prawda coraz rzadziej, ale siê zdarzaj¹. elastycznych bud etów. Dla burmistrza zas³uguj¹ce na najwy sze uznanie oraz Czeœæ skarg jest uzasadniona i wtedy to prawdziwy komfort, kiedy mo e osoby obni aj¹ce nieco ogóln¹ ocenê. wyci¹gam z tego odpowiednie wnioski, O uœmiech dziecka Du ym sukcesem zakoñczy³ siê tydzieñ w specjalnie do tego celu Tydzieñ dla Kubusia, akcja zbierania przygotowanym namiocie mo na by³o œrodków finansowych na leczenie nabyæ losy. Jej wielki fina³ odby³ 30 piêcioletniego Kuby Nowickiego. paÿdziernika przy fontannie na Nowym Ch³opiec urodzi³ siê z Zespo³em Rynku. Spoœród uczestników loterii Silvera-Russela, charakteryzuj¹cym rozlosowano telewizor i odtwarzacz siê du ym niedoborem czynnika DVD. G³ównym losuj¹cym by³ Kuba i wzrostu. Szans¹ dla niego jest leczenie jego mama, która bardzo gor¹co za pomoc¹ hormonu wzrostu. Jednak podziêkowa³a wszystkim za wielkie taka metoda jest kosztowna. Dlatego serce i dobroæ. Przy tej okazji wyst¹pi³y rodzice Kuby zwrócili siê z proœba o zespo³y wokalne dzia³aj¹ce przy wsparcie do mieszkañców Janowa. Janowskim Oœrodku Kultury, by³o to Odzew na apel przerodzi³ siê w uzupe³nienie mi³ej atmosfery jaka zorganizowan¹ akcjê, w któr¹ w³¹czyli panowa³a w czasie ca³ej imprezy. siê m.in. wolontariusze z janowskiego Zwieñczeniem ca³oœci by³ koncert z Ofiarujê Tobie ca³e serce swe Janowski Oœrodek Kultury goœci³ po raz która ujê³a siê za dziadkiem by³a jego kolejny uczestników szkolnych spotkañ wnuczka. Szczególn¹ wymowê mia³a teatralno-wokalnych Eutrapelia. ostatnia scena, w której matka zadaje jej By³a to uroczysta inauguracja festiwalu pytanie, dlaczego zatrzymuje talerz w rejonie janowskim, edycja dziadka, zamiast go wyrzuciæ. W Odby³a siê ona 28 listopada i po³¹czy³a odpowiedzi s³yszy, e zatrzyma go dla niej we wspólnym dzia³aniu ponad bo ona te bêdzie stara. Jako ostatni czterdzieœci szkó³ œrednich z diecezji zaprezentowa³ siê zespó³ wokalny z sandomierskiej. Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Ide¹ eutrapelii jest zaanga owanie Wólce Goœcieradowskiej. Atmosfera m³odzie y w krzewienie wartoœci festiwalu dobrze prognozuje na c h r z e œ c i j a ñ s k i c h, u k a z y w a n i e przysz³oœæ. Aby taki efekt uzyskaæ trzeba pozytywnych postaw w œrodowisku, w poœwiêciæ du o pracy i czasu, temu którym yj¹. Jednym ze sposobów takiego wyzwaniu znakomicie sprostali uczestnicy dzia³ania jest dobra zabawa. Aby jednak eutrapelii. Goœæmi honorowym byli gimnazjum i pracownicy domu kultury. udzia³em dzieci z janowskich W trakcie tygodnia uda³o siê zebraæ przedszkoli, po³¹czony z licytacj¹. Jak œrodki w ³¹cznej kwocie ,97. wa ne jest wspólne dzia³anie pokaza³a Jednym z punktów w programie by³ ta w³aœnie akcja. Ludzka solidarnoœæ mecz Janowianka-Reszta Œwiata, daje wymierne rezultaty na ka dej ciekawostk¹ by³a sytuacja, kiedy to p³aszczyÿnie ycia i dzia³ania. Oby jedna z dru yn traci³a bramkê, gestów dobrej woli by³o jak najwiêcej. wykonywa³a jakby na pocieszenie rzut W tym konkretnym przypadku jest to karny, by³o to ciekawe nowum nadzieja na skuteczn¹ walkê z chorob¹ pi³karskie. Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³a Kuby. loteria fantowa, która cieszy³a siê wielkim zainteresowaniem. Przez ca³y Candej Og³oszenie drobne Kupiê Fiata 125 p z instalacj¹ gazow¹ tanio tel odpowiednio ukierunkowaæ m³odych przedstawiciele w³adz samorz¹dowych w ludzi, proponowane s¹ im tematy osobie pana starosty Boles³awa Gzika, przedstawieñ. Oczywiœcie ka da szko³a pana burmistrza Krzysztofa Ko³tysia, mo e przygotowaæ swój w³asny program. przewodnicz¹cego rady miejskiej Piotra W czasie powitania przyby³ych goœci ks. Gór y, lub els kie go kur ato ra oœw iat y infu³at Edmund Markiewicz wyrazi³ swoj¹ rep rez ent owa ³ pan Mar ian Szo sta k, radoœæ z przyjazdu do Janowa m³odzie y i osobiœcie zaznaczy³a swoj¹ obecnoœæ i c h o p i e k u n ó w. J a k o p i e r w s i dyrektor festiwalu pani Ewa Sêk. Przybyli zaprezentowali siê uczniowie Liceum ta k e k si ê a p re fe kc i, ka te ch ec i, Ogólnokszta³c¹cego z Niska. Po nich dyrektorzy szkó³ i nauczyciele. W imieniu m³odzie z Zespo³u Szkó³ w Janowie ks. biskupa ordynariusza pami¹tkowe wystawi³a sztukê pt. Wakacje od Pana dyplomy wrêczy³ przedstawicielom szkól Boga. Ukazywa³a ona jak bardzo bezsilny ks. Bogdan Piekut, dyrektor wydzia³u jest cz³owiek wobec ró nych zagro eñ, katechetycznego Kurii w Sandomierzu. Na kiedy liczy tylko na siebie. Uczniowie zakoñczenie w geœcie podanych r¹k, Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Bohaterów. odœpiewano ulubion¹ pieœñ Ojca Œwiêtego Porytowego Wzgórza pokazali spektakl pt. Barkê, która by³a zwieñczeniem ca³oœci Drewniany talerzyk, by³a to przejmuj¹ca spotkania. historia starego ojca, którego dzieci candej umieœci³y w domu starców. Jedyna osob¹, 10.

11 Bomba przez Internet? Internet, zarówno jeœli chodzi o jego Janowscy bombiarze, nie doœæ, e mo liwoœci techniczne, jak i swymi dzia³aniami spowodowali wykorzystywanie dla ró nych celów, zagro enie nie tylko swojego ycia ale rozwija siê dynamicznie i z wielkim r ó w n i e y c i a i n n y c h b y przyspieszeniem. Szczególnie czêsto udokumentowaæ swe eksperymenty korzystaj¹ z niego ludzie m³odzi, filmowali je by pochwaliæ siê nimi których osobowoœæ dopiero siê w³aœnie w Internecie. Talent czy kszta³tuje, dlatego oddzia³ywanie g³upota? Na pytanie to trudno Internetu na dzieci i m³odzie ma jednoznacznie odpowiedzieæ. Faktem szczególnie du e znaczenie. Jak jest jednak, e zdarzenia takie mia³y wiêkszoœæ nowych zjawisk, Internet z miejsce i to w³aœnie tutaj, w naszym jednej strony budzi zaciekawienie, a mieœcie, prawie na naszych oczach nawet entuzjazm u ytkowników, z I n t e r n e t j e s t w y n a l a z k i e m drugiej strony niepokój o jego ot wi er aj ¹c ym wi el ki e, no we nastêpstwa. Osoby korzystaj¹ce z mo liwoœci, ale zwi¹zanym te z Internetu mog¹ sobie z nastêpstw tych ró nymi zagro eniami. Umiejêtnoœci wcale nie zdawaæ sprawy, a nawet te, unikania nastêpstw podobnych dzia³añ które wiedz¹ o niebezpieczeñstwach, z rzadko mog¹ nauczyæ rodzice, którzy regu³y nie odnosz¹ ich do siebie. najczêœciej sami ich nie maj¹. Dlatego Zagro enia niesione przez Internet szko³a powinna siê podj¹æ tego dotycz¹ przede wszystkim nadmiaru obowi¹zku, tym bardziej, e dzieci informacji, pornografii, reklam i najczêœciej stykaj¹ siê z internetem w pewnych gier. szkole, w której powinny siê uczyæ nie Mimo wszystko z zagro eñ tych nie tylko technicznej obs³ugi urz¹dzenia, zda³a sobie lub nie chcia³a zdaæ sprawy ale równoczeœnie m¹drego korzystania grupka licealistów z Janowa z niego. Lubelskiego, która konstruowa³a ac profesjonalne bomby i wysadza³a je. Dobra passa Grzegorza Kordowicza W dniach listopada br. w Skierniewicach odby³ siê Dru ynowy Puchar Polski Osób Niepe³nosprawnych w tenisie sto³owym dru yna Integracyjnego Centrum Sportu i Rehabilitacji "Start" w Lublinie w sk³adzie: Kasia Kowalik, Andrzej Porêbski, Grzegorz Borkowski i Grzegorz Kordowicz zajê³a IX miejsce, wygrywaj¹c trzy mecze, przegrywaj¹c dwa. G.Kordowicz podczas tego wystêpu indywidualnie nie mia³ sobie równych - nie przegra³ adnego pojedynku. Od Redakcji: Do paÿdziernikowego wydania Gazety Janowskiej zakrad³ siê b³¹d, p. Kordowicz z tegorocznych Indywidualnych Mistrzostwach Niepe³nosprawnych w Cetniewie przywióz³ jeden medal a nie jak podawaliœmy dwa. Za b³¹d serdecznie przepraszamy. PROMYK -andrzejkowych wró b W dniu 24 listopada 2005 roku w wolontariuszy zabawa mia³a charakter Wielofunkcyjnej Placówce Opieki nad p r a w d z i w y c h o b r z ê d ó w Dzieckiem i Rodzin¹ Promyk w andrzejkowych. Cyganka czyta³a Janowie Lubelskim odby³a siê zabawa przysz³oœæ z kart i d³oni. Srebrna kula Andrzejkowa. dobrej Wró ki dawa³a odpowiedzi na Zabawa zosta³a zorganizowana trudne pytania interesantów. wspólnie ze Œwietlic¹ Stokrotka Oprócz wró b odby³ siê bal na którym dzia³aj¹c¹ przy Miejskim Oœrodku wybrano Królowê i Króla tañca. Dzieci Pomocy Spo³ecznej. mog³y zregenerowaæ swoje si³y przy Celem imprezy by³o zintegrowanie obfitym zastawionym stole. Dzieci z dzieci ze Œwietlicy Stokrotka z Promyka oraz ze Œwietlicy wychowankami placówki. W Stokrotka razem z opiekunami programie andrzejkowym wyra aj¹ swoj¹ wdziêcznoœæ za pomoc organizatorzy zapewnili swoim w przygotowaniu zabawy podopiecznym niesamowite atrakcje, andrzejkowej sponsorom i które sprawi³y, e dzieci bawi³y siê wolontariuszom. wyœmienicie. Dziêki pomocy SZPITALNE NOWOŒCI Dyrekcja Szpitala zaci¹gnie po yczkê prac remontowych, co jest warunkiem w wysokoœci 2 milionów z³. Pieni¹dze podpisania kontraktów z Narodowym przeznaczone bêd¹ na sp³atê zaleg³oœci F u n d u s z e m Z d r o w i a. Te r m i n do ZUS, które powsta³y w zwi¹zku z dostosowania szpitali do warunków wyp³at¹ zaleg³ego 203 za lata 2001 europejskich up³ywa w 2010 roku. Aby Zgodnie z ustaw¹ Szpital rozwiaæ mit o powa nych dotacjach do zobowi¹zany jest do wyp³aty kwoty SP ZZOZ przez Starostwo Powiatowe 110 z³ nastêpuj¹cej po podwy ce 203 z³ trzeba powiedzieæ, e pomoc ta wynios³a oko³o 1 miliona z³ w 2005 roku i by³a przeznaczona na cele remontowe m.in. bramy do wjazdu na SOR. Od Nowego Roku uruchomiona zostanie poradnia ENDOKRYNOLOGII. Specjalista przyjmowa³ bêdzie pacjentów w ka dy Od pierwszego stycznia w formie poniedzia³ek w godzinach oraz w dodatku otrzyma je ka dy pracownik ostatni¹ sobotê miesi¹ca w godzinach szpitala. od Pacjenci przyjmowani bêd¹ Od nowego roku przybêdzie kolejny bezp³atnie ze skierowaniem od lekarza oddzia³ szpitalny - Gastrologia, rodzinnego. W poradni œwiadczone zlokalizowany bêdzie na III piêtrze i bêd¹ us³ugi ³¹cznie z wykonaniem bêdzie posiada³ 15 ³ó ek. Gabinety biopsji cienkoig³owej. Medycyny Pracy przeniesione zosta³y Trwaj¹ rozmowy w sprawie do hotelu pielêgniarek na I piêtro. zatrudnienia kardiologa w poradni Zlokalizowany zostanie tam równie specjalistycznej. Punkt Poboru Krwi. Dyrekcja szpitala przypomina e nadal Modernizacja i remonty wynikaj¹ z trwa nabór pacjentów do lekarzy koniecznoœci dostosowania warunków Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy do Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia NOWYM SZPITALU. nakazuj¹cych wykonanie niektórych JM SUKCES MA YCH KARATEKÓW UCZNIOWSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO Janów Lubelski, ul. Ks. Skorupki Sz.P. nr3, tel XIV Miko³ajkowy Turniej Karate Dzieci w Karate Tradycyjnym odby³ siê r. w Lublinie w Akademii Karate(budynek Filharmonii). W turnieju wystartowa³o 370 zawodników z klubów karate województwa lubelskiego oraz z Rzeszowa i Ukrainy. Wszyscy startuj¹cy otrzymali s³odkie upominki od Œwiêtego Miko³aja, a na licznie zgromadzon¹ publicznoœæ czeka³o szereg atrakcji: pokazy mistrzowskie karate, konkursy z nagrodami, gdzie g³ówn¹ by³ zimowy obóz karate w Sromowcach Wy nych. Turniej by³ wspierany finansowo przez samorz¹d Województwa Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin, natomiast sponsorem g³ównym by³a organizacja HMI spó³ka dystrybucyjna grupy kapita³owej ERGO. Wyniki zawodników UKKT Janów Lubelski: Magdalena Kras I m-ce w kumite i II m-ce w kata (kat lat) ukasik Maciej II m-ce w kata i IV m-ce w kumite (kat lat) Surtel Pawe³ I m-ce w kumite (kat lat) Kusz Fabian III m-ce w kumite (kat lat) Cannavacciuolo Amanda I m-ce w kaat i I m-ce w kumite (kat. 8-9 lat) Rawski Patryk II m-ce w kata (kat lat) Rzeszutko Maciej IV m-ce w kata (kat lat). W dniach paÿdziernika br. we W³oc³awku odby³ siê V Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym. W zawodach wziê³o udzia³ 481 zawodnków z 48 klubów. Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego z Janowa Lubelskiego reprezentowa³o szeœcioro zawodników: Amanda Cannavacciuolo, Wiktor Piecuch, Fabian Kusz, Jan Bielecki, Patryk Rawski oraz Marta ukasik. Najlepiej z ca³ej szóstki zaprezentowali siê: Amanda Cannavacciuolo (gr. 9 lat i m³odsi) oraz Fabian Kusz (gr lat), którzy w swoich grupach wiekowych nie mieli sobie równych zdobywaj¹c I-wsze miejsca i Puchar Polski. Równie niez³y wystêp zanotowa³ Patryk Rawski, który w grupie dzieci w wieku lat zaj¹³ ostatecznie V miejsce. Gratulujemy i yczymy dalszych tak wspania³ych sukcesów w kolejnych zawodach. Piotr Wojtkowski OG OSZENIE DROBNE Lokal do wynajêcia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub biuro, 60 metrów kwadratowych, obok parkingu przy ul. Porytowego Wzgórza. Kontakt: tel. (015) (wieczorem). 11.

12 Konstruktywna sesja powiatowa Temat - Budowa krytej p³ywalni by³ Oœwiaty, Kultury i Sportu sytuacjê wiod¹cym podczas sesji Rady Powiatu finansow¹ i stanowisko obydwu w dniu 29 listopada 2005 roku. Na komisji przedstawi³ radny Janusz posiedzenie zaproszono burmistrza Basiak. Na partycypacjê w koszt Krzysztofa Ko³tysia i jego zastêpcê bu do wy ra dn i wy ra a li zg od ê. Zenona Sydora, którzy zaprezentowali Natomiast, co do kosztów eksploatacji obiekt p³ywalni, jej funkcjonalnoœæ i nie by³o jednoznacznego stanowiska. koszty po czym udali siê na posiedzenie Poproszono jeszcze raz na posiedzenie Rady Miejskiej. burmistrza Krzysztofa Ko³tysia aby Trzeba wspomnieæ, e by³y kiedyœ uzgodniæ szczegó³y (w tym samym za³o enia, i budowê p³ywalni czasie odbywa³a siê w Domu podejmie Starostwo Powiatowe oraz Nauczyciela sesja Rady Miejskiej) Po wszystkie gminy z terenu powiatu w d³ugich merytorycznych dyskusjach tym Janów Lubelski. Pomimo wielu podjê to uch wa³ ê o podpis an iu starañ starosty Boles³awa Gzika oraz Porozumienia w sprawie udzia³u w bu rm is tr za Ja no wa Lu be ls ki eg o budowie krytej p³ywalni jednoczeœnie Krzysztofa Ko³tysia nie uda³o siê podjêto decyzjê, e nastêpna uchwa³a i przekonaæ do tego zamiaru adnej porozumienie o wspó³finansowaniu gminy wiejskiej. Oceniaj¹c t¹ sytuacje eksploatacji zostanie podjête na radny Zygmunt Tylus powiedzia³ ze nastêpnej sesji w grudniu. OpóŸnienie wójtowie krzywdz¹ swoje dzieci takim to wynik³o jedynie z koniecznoœci stanowiskiem. sprecyzowania zapisu uchwa³y. Dzia³ania posz³y w tym kierunku, aby Starosta Boles³aw Gzik dziêkowa³ bu do wy po dj ê³ o s iê St ar os tw o radnym za tak¹ decyzjê, równie Po wi at ow e o ra z G mi na Ja nó w burmistrz Krzysztof Ko³tyœ wyrazi³ Lubelski. Opracowanie dokumentacji podziêkowanie za jednomyœlnoœæ pokry³o wspólnie Starostwo i Gmina. radnych i podjêcie uchwa³. Koszt budowy oszacowano wstêpnie Wczeœniej Rada podjê³a uchwa³ê o na 14 milionów z³otych. Planuje siê porêczeniu kredytu dla janowskiego pozyskaæ ponad 75 % tej kwoty z szpitala. Radny Wies³aw Mianowany funduszy unijnych oraz bud etu zapyta³ wprost czy kolejny kredyt pañstwa. Pozosta³a czêœæ sfinansowana Szpitala to nie jest czasem dzia³anie bêdzie ze œrodków w³asnych Starostwa przed og³oszeniem upad³oœci. W oraz Gminy Janów Lubelski. zwi¹zku z tym dyrektor szpitala Rada Miejska decyzjê o podjêciu Z b i g n i e w Wi d o m s k i z ³ o y ³ budowy uzale ni³a od zgody Starostwa oœwiadczenie, e nigdy nie zamierza³ na dofinansowanie budowy oraz doprowadziæ szpitala do upad³oœci czy kosztów eksploatacji w wysokoœci po prywatyzacji a zrobi wszystko, aby ten 50 % Starostwo i Gmina. szpital sp³aci³ d³ugi i rozwija³ siê nadal. Rada Powiatu podczas tej sesji podjê³a Wszystkie zaci¹gniête kredyty ostr¹ dyskusjê czy poprzeæ wniosek i sp³acane s¹ samodzielnie przez szpital. podpisaæ porozumienie na wspó³udzia³ Równie radny Wies³aw Mianowany w wspó³finansowaniu budowy i wyst¹pi³ z wnioskiem, aby sesja w eksploatacji czy te nie. styczniu poœwiêcona zosta³a w ca³oœci W i m i e n i u K o m i s j i B u d e t u zagadnieniom szkolnictwa w powiecie. Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Zdrowia, JM Przy znacznym wsparciu finansowym koszt zakupionych maszyn wyniós³ 55 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi tys. z³. Ministerstwo udzieli³o dotacji w w Zespole Szkó³ Rolniczych w wysokoœci 40 tys. z³, pozosta³¹ czêœæ Potoczku zakupiono nowe maszyny kwoty Szko³a zap³aci³a z w³asnych rolnicze. W czerwcu br. szko³a z³o y³a œr od kó w. No wo cz es ne ma sz yn y do MRiRW cztery wnioski o udzielenie w z b o g a c a j ¹ c i s t n i e j ¹ c ¹ b a z ê pomocy finansowej na zadania z kszta³cenia praktycznego w ZSR w zakresu stosowania nowoczesnych Potoczku usprawni¹ pracê w technik i technologii w ramach przyszkolnym gospodarstwie praktycznej nauki zawodu na kwotê pomocniczym oraz przez wiele lat bêd¹ prawie 200 tys. z³. Pozytywnie zosta³ wy ko rz ys ty wa ne pr ze z uc zn ió w rozpatrzony tylko jeden wniosek, ale podczas zajêæ praktycznych i praktyk pozwoli³o to na wzbogacenie parku z a w o d o w y c h. K o r z y s t a j ¹ c z maszynowego o nowoczesny sprzêt finansowego wsparcia Ministerstwa rolniczy. Zakupiono wóz asenizacyjny Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przysz³ym o p o j e m n o œ c i l o r a z roku Szko³a zamierza zakupiæ kolejne pneumatyczny siewnik punktowy do maszyny i urz¹dzenia unowoczeœniaj¹c k u k u r y d z y, k t ó r y u m o l i w i a w ten sposób warsztaty szkolne i park jednoczesny dok³adny wysiew nasion i maszynowy. nawozów mineralnych. Ca³kowity Marek Ho³ody 12. Rozwój bazy kszta³cenia praktycznego w Zespole Szkó³ Rolniczych w Potoczku OG OSZENIE DROBNE Kupiê mieszkanie w bloku o powierzchni do 40 metrów kwadratowych, parter ewentualnie pierwsze piêtro lub dom parterowy w Janowie Lubelskim lub okolicy. Kontakt tel lub GRO NY WIRUS Od d³u szego czasu lokalne, krajowe i pozosta³e jednostki uczestnicz¹ce w œwiatowe media strasz¹ nas pandemi¹ zwalczaniu ptasiej grypy s¹ dobrze (czyli ogólnoœwiatow¹ epidemi¹) przygotowane do swoich zadañ. ptasiej grypy. Oczywiste jest, e nie Przy okazji spotkania zwrócono nale y lekcewa yæ zagro enia, jakie uwagê na powagê zagro enia, jakie st¹d p³ynie, dlatego te odpowiedzialne niesie ze sob¹ ptasia grypa, tak w s³u by podejmuj¹ dzia³ania maj¹ce na aspekcie zdrowotnym, jak i w aspekcie celu zapobieganie i ewentualne ekonomicznym koszty zwi¹zane z zwalczanie skutków ptasiej grypy. W wstrzymaniem eksportu, likwidacj¹ Wydziale Zarz¹dzania Kryzysowego zagro onych stad i koniecznoœci¹ Starostwa Powiatowego zosta³ wyp³aty odszkodowañ przez Skarb przygotowany plan zwalczania Pañstwa. Z drugiej strony mo na epidemii chorób zakaÿnych zwierz¹t, odnieœæ wra enie, e media strasz¹ który okreœla procedury i zadania dla ludzi ptasi¹ gryp¹ trochê na wyrost. poszczególnych s³u b. S³u b¹ wiod¹c¹ Wirus grypy typu B, który praktycznie w zwalczaniu ptasiej grypy jest ca³y czas jest obecny w populacji Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ludzkiej niesie za sob¹ o wiele wiêksze, natomiast pozosta³e s³u by, jak: realne zagro enie, zarówno w zakresie Powiatowa Stacja Sanitarno- ochrony zdrowia komplikacje Epidemiologiczna, Policja, Stra zdrowotne wystêpuj¹ce przy okazji P o a r n a, S ³ u b a Z d r o w i a grypy jak i w zakresie ekonomicznym wspó³dzia³aj¹ ze sob¹ i ze s³u b¹ masowe zachorowania i zwi¹zane z weterynaryjn¹, pod koordynacj¹ tym liczne zwolnienia lekarskie. Starosty janowskiego. Liczba zachorowañ w Polsce w ci¹gu W dniu 25 paÿdziernika 2005 r. roku siêga od kilkuset tysiêcy do kilku w siedzibie Starostwa Powiatowego w milionów, co w porównaniu do kilkuset Janowie Lubelskim, odby³o siê przypadków ptasiej grypy wœród ludzi sp ot ka ni e po d pr ze wo dn ic tw em rocznie na ca³ym œwiecie œwiadczy o starosty janowskiego, p. Boles³awa powadze zagro enia ze strony tzw. Gzika, w którym wziêli udzia³ ludzkiej grypy. Nale y jednak e p r z e d s t a w i c i e l e w ³ a d z zaznaczyæ, e œmiertelnoœæ w samorz¹dowych, kierownicy s³u by przypadku ptasiej grypy przekracza 50 weterynaryjnej i sanitarnej, dyrektor %, a wirus przenoszony jest przez szp it al a, prze dsta wic ie le s³u b wêdruj¹ce dzikie ptaki lub ywy drób ratunkowych oraz pracownicy hodowlany dlatego tez zagro enie Starostwa Powiatowego i Urzêdów p³yn¹ce ze strony wirusa ptasiej grypy Gmin. Podczas spotkania omawiano jest tak powa ne. Ptasiej grypy i z a g a d n i e n i a z w i ¹ z a n e z zwi¹zanego z ni¹ zagro enia nie wolno p r z y g o t o w a n i e m s ³ u b d o lekcewa yæ, nie nale y jednak ulegaæ ewentualnego wyst¹pienia ogniska panice. Pamiêtajmy równie, e ptasiej grypy na obszarze powiatu. Z d o t y c h c z a s n i e o d n o t o w a n o informacji przedstawionych przez przypadków ptasiej grypy w Polsce. przedstawicieli odpowiednich s³u b wynika, e weterynaria, sanepid, jak i (WZK SPJ) Jiu-Jitsu - pierwsze egzaminy W dniu 1 grudnia w sekcji w Janowie Lubelskim odby³ siê pierwszy egzamin w jiu jitsu na stopnie m³odzie owe kyu. W komisji egzaminacyjnej zasiedli instruktorzy: renshi Waldemar Kliza (3 dan), renshi Jaros³aw Lenart (3 dan), sensei Dariusz Kluk (2 dan). Dla wiêkszoœci egzamin ten by³ pierwszym sprawdzianem wytrwa³oœci i poziomu technicznego. I tak na 5 kyu m³odzie owe zdali: Golec Krzysztof, Kuliñski Igor Dla osób zaczynaj¹cych sw¹ przygodê z jiu jitsu zdaj¹cych na 5 kyu, bêdzie to pierwszy w pe³ni zas³u ony dyplom. Bêdzie œwiadectwem dy sc yp li ny, up or u i po ko na ni a w³asnych s³aboœci, a zarazem wielu wyrzeczeñ oraz niejednokrotnie bólu. W przysz³oœci, czy któreœ z Nich siêgnie po czarny pas czy pozostanie przy stopniu uczniowskim, chêtnie Kusy Bart³omiej, Chechliñski bêd¹ wracaæ do wspomnieñ. Bart³omiej, Lalik Magdalena, Daœko Trzeba te pogratulowaæ Patryk, Jonak Kamila, Jonak Wojciech, rodzicom wychowania takich dzieci Moskal Micha³, Bañka Micha³, Lalik i yczyæ im wytrwa³oœci w ich Adam, Kozyra Marek, Kiszka Bartosz, przyprowadzaniu na treningi Mrozowska Klaudia, Mrozowski (niektórzy rodzice obserwuj¹ ca³e ukasz, Baranowski Kacper, Góra treningi przypatruj¹c siê æwiczeniom). Mateusz, Daniel Bart³omiej Pierwszy egzamin przeszed³ do na 3 kyu m³odzie owe: historii, a przed nami nowe zadania i na Albiniak Kornelia, Kusy Wojciech pewno nowe trudnoœci. na 2 kyu m³odzie owe: Jaros³aw Lenart

13 Po raz kolejny nauczyciele z Publicznej wydarzeniem by³ udzia³ w zajêciach Szko³y Podstawowej w Bia³ej mieli w Muzeum Rejonowym. w Janowie mo liwoœæ prowadzenia zajêæ Lub. Dzieci bra³y aktywny udzia³ z uczniami nauczania zintegrowanego w z a b a w a c h d o t y c z ¹ c y c h w ramach projektu zatwierdzonego obrzêdowoœci zwi¹zanej z tradycjami przez Gminê na realizacjê zadañ andrzejkowymi, zobaczy³y wystawy publicznych. Dziêki uzyskanej dotacji dawnych przedmiotów codziennej dzieci klas m³odszych mog³y u ytecznoœci i u ywanych uczestniczyæ w ró norodnych formach w gospodarstwie. To doœwiadczenie aktywnoœci, które mia³y na celu przede za ch êc i³ o na sz yc h uc zn ió w do wszystkim integrowanie dzieci, ich gromadzenia podobnych przedmiotów rozwijanie twórcze, uwra liwianie na i urz¹dzenia w szkole k¹cika pn. Nasze krzywdê innych, niesienie pomocy dziedzictwo oraz opracowania potrzebuj¹cym, zapobieganie s³ ow ni ka Gwara w naszej patologiom oraz uczenie szacunku dla miejscowoœci. Nie bez znaczenia by³a pracy, tradycji i obrzêdowoœci naszego tu ogromna pomoc rodziców dzieciom rejonu. Dzieci uczestniczy³y w zbieraniu s³ownictwa, wyra eñ, w zabawach i grach muzyczno- a szczególnie ich pe³ne zaanga owanie ruchowych, w konkursach, za które w tworzeniu ekspozycji. Bardzo otrzymywa³y nagrody rzeczowe b¹dÿ wa nym prze yciem dla uczniów upominki. Organizowa³y wystawki m³odszych klas by³ udzia³ w imprezie integruj¹cej, na któr¹ przyby³y zaproszone dzieci wraz z rodzicami ze Stowarzyszenia Wawrzynek. Podczas imprezy wszystkie dzieci bra³y udzia³ w zabawach, grach ruchowych przy muzyce, konkursach z nagrodami. To spotkanie by³o bardzo udane, obie strony poznawa³y siê, czerpa³y od siebie ciep³o i radoœæ, nawi¹zywa³y pozytywne kontakty, a dzieci z naszej szko³y zdoby³y nowe doœwiadczenia, umiejêtnoœæ zabawy i przebywania z dzieæmi specjalnej troski, tolerancji dla osób niepe³nosprawnych. Mamy nadziejê, e to spotkanie nie by³o jednorazowe i jesteœmy przeœwiadczeni, i nale y kontynuowaæ nawi¹zane znajomoœci i wiêzi kole eñstwa, bowiem wzbogacaj¹ one i kszta³tuj¹ m³ode charaktery. W tym miejscu pragniemy z³o yæ w³asnych prac artystycznych. Pozna³y serdeczne podziêkowania Urzêdowi pracê garncarza uczestnicz¹c Miejskiemu za wsparcie finansowe w warsztatach garncarskich w ¹ ku. naszych inicjatyw. Zapozna³y siê z etapami wyrobu: Dziêkujemy równie sponsorom za formowaniem, wypalaniem przekazane artyku³y na i malowaniem wytworów z gliny. zorganizowanie poczêstunku i na Ale najwiêksz¹ radoœæ sprawi³a im nagrody. mo liwoœæ samodzielnej pracy przy Cieszymy siê równie, e kole garncarskim i wykonanie w organizacjê imprezy w³¹czy³a siê w³asnego dzie³a. Na wyjazd do ¹zka wiêkszoœæ nauczycieli naszej szko³y, zosta³y zaproszone tak e dzieci ka dy z nas mia³ coœ do zaoferowania z oddzia³u przedszkolnego naszej od siebie, nie szczêdzi³ czasu, pomocy szko³y. Po zajêciach garncarskich w przygotowaniach i podczas zabawy. uczniowie spotkali siê z kole ankami i kolegami z PPS w ¹ ku, gdzie odby³y mgr Ewa Jargi³o, siê zabawy, œpiewy i gry przy ognisku mgr Dorota Nafalska, oraz rozegrane zosta³y mecze pi³karski mgr Barbara Olech miêdzyszkolne. Innym wa nym KRASNALE ucz¹ siê przyjaÿni i tolerancji Proœba o pomoc Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Janowie Lubelskim zwraca siê z proœb¹ do mieszkañców Janowa Lubelskiego o pomoc w doposa eniu mieszkañ osób najbardziej potrzebuj¹cych z terenu naszej gminy. Mile widziane bêd¹ ró nego rodzaju meble kuchenne lub pokojowe. Szczegó³owe informacje dostêpne s¹ w siedzibie OPS ul. Boh. Poryt. Wzg. 23 tel Numer redagowany przez zespó³: p.o. red. nacz. Jan Machulak, red. Krzysztof Jednac, red. Andrzej Czerwonka Wydawcy: Urz¹d Miejski, Starostwo Powiatowe Druk: Intrograf Kraœnik Fot., rys.: Archiwum, Internet. Adres: Urz¹d Miejski, ul. Zamoyskiego 59, Parter, pok. 12, tel: (015) e - mail: Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ reklam. Dzia³alnoœæ PUP w Janowie Lubelskim Cd ze str.5 biznesu, in ynier chemii. Jednak W roku 2005 na tego typu pomoc znaczna wiêkszoœæ ofert skierowana z³o ono ok. 60 wniosków. Wœród form jest do pracowników fizycznych wsparcia dla osób bezrobotnych, posiadaj¹cych konkretne uprawnienia realizowanych przez PUP du ym zawodowe, tj.: spawaczy, stolarzy, zainteresowaniem ciesz¹ siê sta e mu ra rz y, k uc ha rz y, k ie ro wc ów zawodowe, które bêd¹ organizowane samochodów ciê arowych, opiekunek w pierwszym kwartale 2006 roku. do dzieci lub osób starszych itp. Osoby, które s¹ zainteresowane w/w Potencjalnym pracownikom fizycznym formami pomocy mog¹ zg³aszaæ siê do stawiany jest warunek komunikatywnej PUP, pokój nr 3, w celu uzyskania znajomoœci jêzyka angielskiego. Dla szczegó³owych informacji. wielu osób, wyra aj¹cych chêæ Poœrednictwo Pracy wyjazdu i podjêcia pracy za granic¹, PUP posiada wiele ciekawych ofert brak znajomoœci jêzyka angielskiego legalnej pracy za granic¹, g³ównie jest g³ówn¹ barier¹ uniemo liwiaj¹c¹ w Wielkiej Brytanii i Irlandii. S¹ to po de jm ow an ie da ls zy ch dz ia ³a ñ o f e r t y a d r e s o w a n e d o o s ó b zmierzaj¹cych do podjêcia zatrudnienia posiadaj¹cych du e kwalifikacje za granic¹. W zwi¹zku z tym PUP zawodowe, tj. ukoñczone studia zamierza zorganizowaæ dla osób w y s z e d a j ¹ c e o d p o w i e d n i e zainteresowanych kurs j. angielskiego. przygotowanie oraz znaj¹ce jêzyk Szczegó³owe informacje s¹ udzielane angielski na bardzo dobrym poziomie przez poœredników pracy, pokój nr 4. w mowie i piœmie. Oferowane stanowiska pracy to np. analityk [AW,DB,KJ,EK] I co na to minister Dorn? Zwiêkszenie co najmniej o 50% liczby godzinach wieczornych i nocnych, policjantów w patrolach zapowiedzia³ przynosi wymierne efekty i przyczynia siê nowy szef MSWiA Ludwik Dorn. do zmniejszania liczby przestêpstw W resorcie zapowiadane s¹ du e zmiany. i wykroczeñ. Obni enie iloœci przestêpstw Nowe kierownictwo resortu zapowiedzia³o kryminalnych i pope³nianych przez ''sanacjê czyli uzdrowienie'' polskiej nieletnich, walka z narkomani¹, codziennie policji. W zwi¹zku z tymi zapowiedziami lokalizowane '' mapy przestêpstw '', to w ci¹gu 2-3 lat o co najmniej 50% zwiêkszy tylko z niektórych dzia³añ janowskiej si ê li cz ba pol ic ja nt ów dba j¹ cy ch policji w tym roku. Bêd¹ one nadal o bezpieczeñstwo obywateli. Policjanci kontynuowane w roku nastêpnym. Ale, aby wydaj¹ siê co najmniej tymi informacjami janowska policja by³a jeszcze bardziej zaniepokojeni. Wiêkszoœæ w ogóle nie chce skuteczna potrzebne s¹ nowe etaty. Jak rozmawiaæ o planowanej, reformie ci, dowiedzia³a siê GJ, na dzieñ dzisiejszy którzy zdecydowali siê mówiæ, powtarzaj¹ Komenda Powiatowa Policji w Janowie To wprowadzi tylko chaos i jeszcze L u b e l s k i m p o s i a d a i c h t y l k o wiêksze zamieszanie. Trzeba by³oby 3 umiejscowione odpowiednio : 2 w zwiêkszyæ liczbê etatów, bo przesuniêcia Modliborzycach i 1 w Janowie Lubelskim. zza biurek do czynnej s³u by nic nie dadz¹. Zgodnie z wypowiedzi¹ Rzecznika To kropla w morzu potrzeb. Te 20 proc. Prasowego Komendy, kom. Piotra S³awy, funkcjonariuszy-urzêdników to zaledwie przy obecnej sytuacji organizacyjnej 1600 osób. Wiêc w skali kraju na powiat i finansowej, janowska policja nie ma przypad³by dodatkowo nieca³y policjant. mo liwoœci zwiêkszenia ich iloœci, A przecie pracê papierkow¹ te ktoœ musi w zwi¹zku z tym pojawienie siê na mieœcie, wykonywaæ. Zwiêkszenie liczby patroli, wiêkszej liczby patroli jest jak na razie szczególnie w czasie organizowania niewykonalne. I co na to minister Dorn? imprez masowych, okolicznoœciowych, Ac dni wolnych od nauki i pracy oraz w Specjalna Sesja Rady Miejskiej 24 paÿdziernika w zwi¹zku z trwaj¹c¹ sprawców przemocy. W trakcie sesji Og ól no po ls k¹ Ka mp an i¹ P rz e³ am zosta³y omówione nowe regulacje prawne Przemoc w budynku Oœrodka Pomocy dotycz¹ce przemocy w rodzinie oraz Spo³ecznej w Janowie Lub. odby³a siê dzia³ania pomocy spo³ecznej jako systemu Specjalna Sesja Rady Miejskiej. Na sesjê pomocy rodzinom dotkniêtym zjawiskiem przybyli radni oraz zaproszeni goœcie. przemocy. Tematem sesji by³o zjawisko przemocy na Za pr os ze ni go œc ie mi el i ró wn ie te re ni e g mi ny Ja nó w l ub. o ra z mo liwoœæ zaprezentowania dzia³añ podejmowane dzia³ania wobec przemocy podejmowanych przez swoj¹ jednostkê. domowej przez jednostki dzia³aj¹ce na Specjalna sesja mia³a przede wszystkim na terenie naszej gminy. Dr UMCS Piotr celu pokazanie eskalacji problemu Szczukiewicz przedstawi³ Psychologiczne przemocy i uzale nieñ oraz uwra liwienie Aspekty Przemocy w rodzinie, natomiast na istniej¹cy problem. Aleksander Czop Kierownik Poradni Leczenia Uzale nieñ w Janowie Lub. Anna Mazur Kierownik OPS Janów Lubelski zwróci³ uwagê na mo liwoœci terapii ofiar i Cennik reklam i og³oszeñ: - ca³a strona z³; - 1/2 strony z³; - 1/4 strony z³; - 1/8 strony - 50 z³; - 1/16 strony - 25 z³; - og³oszenia drobne bezp³atnie. Reklama na pierwszej stronie powiêkszona o 50% wartoœci reklamy. Do cen og³oszeñ prosimy doliczyæ 22%VAT 13.

14 List intencyjny do organizacji pozarz¹dowych oraz osób Zainteresowanych prac¹ na rzecz spo³ecznoœci lokalnej powiatu Janowskiego i Janowa Lubelskiego STOWARZYSZENIA ORGANIZACJE INSTYTUCJE Gminy Janów Lubelski Zwracamy siê do Pañstwa z propozycj¹ powo³ania zwi¹zku organizacji pozarz¹dowych Janowa Lubelskiego i Powiatu Janowskiego lub stworzenia fundacji, której za³o ycielami i fundatorami bêd¹ organizacje pozarz¹dowe i samorz¹d lokalny. yjemy w okresie bardzo dynamicznych przemian spo³ecznych. Jedna z najbardziej dotkliwych transformacji jest postêpuj¹ce rozwarstwienie spo³eczne i id¹ce wraz z nim problemy. Spo³ecznoœæ Janowa Lubelskiego zna ich smak bezrobocie, ubóstwo dotykaj¹ i s¹ coraz bardziej widoczne. Rozwi¹zywanie tych problemów jest bardzo trudne. Nawet bardzo sprawne instytucje nie s¹ w stanie sobie z nimi poradziæ. Organizacje pozarz¹dowe reaguj¹ce na problemy w sposób spontaniczny nie s¹ w stanie unieœæ nawet czêœci spraw. Borykaj¹ siê z problemami lokalowymi, administracyjnymi anga uj¹c w to gro energii i trac¹c si³ê do dzia³ania. Postêpuj¹ce rozwarstwianie spo³eczne niesie ze sob¹ jeszcze jeden niepokoj¹cy podzia³. Podzia³ na aktywnych uczestników ycia spo³ecznego korzystaj¹cych z mo liwoœci rozwoju z jednej strony i biernych obserwatorów usuwanych na margines z drugiej. O podziale tym decyduje to co nazywamy rozwojem spo³ecznoœci lokalnej. Wysoko rozwiniête spo³eczeñstwo zachodnie udzielaj¹c dotacji na rozwi¹zywanie problemów jako gwarancji ¹daj¹ potwierdzenia wyra aj¹cego siê miedzy innymi stopniem zaanga owania spo³ecznoœci lokalnej - si³a organizacji pozarz¹dowych. Ka dy wniosek o dotacjê powa nych funduszy wymaga gwarancji w postaci maj¹tku lub œrodków w³asnych. Udzielane s¹ dotacje coraz wy sze ale wymagaj¹ coraz wiêkszego chocia by czasowego zaanga owania du ych œrodków. Powo³anie fundacji lub stworzenie porozumienia organizacji pozarz¹dowych Janowa Lubelskiego mog³oby staæ siê swoistym inkubatorem aktywnoœci lokalnej. Zapraszamy do podjêcia naszej inicjatywy, organizacje spo³eczne jak i osoby prywatne pragn¹ce przyczyniæ siê do rozwoju lokalnego naszego miasta i powiatu. Pragniemy, aby powo³ana przez nas organizacja funkcjonowa³a poprzez kolejne projekty a nie by³a kolejna instytucj¹. W tym celu zamierzamy zwróciæ siê do w³adz miasta i powiatu o wsparcie organizacyjne oraz og³oszenie konkursu na utworzenie bazy do rozpoczêcia funkcjonowania. Mamy nadziejê na Pañstwa wspó³pracê i wsparcie Z powa aniem Stanis³aw Wieleba Na pocz¹tku listopada odby³ siê w Nasutowie k. Lublina. Zostali oni konkurs na najlepszy projekt wymiany z a k w a l i f i k o w a n i d o u d z i a ³ u miêdzynarodowej w programie w szkoleniu dla liderów wymian M ODZIE. Jest to program Komisji miêdzynarodowych. Podczas tego Europejskiej skierowany do m³odzie y pobytu wziêli udzia³ w prezentacji w wieku od 15 do 25 lat oraz Programu M ODZIE w którym pracowników m³odzie owych, zostali zapoznani jak z tym siê wspieraj¹cy uczestnictwo w przygotowuje, realizacje projekty kszta³ceniu pozaszkolnym, czyli miêdzynarodowych spotkañ m³odzie y edukacji nieformalnej. G³ównymi oraz jak siê pisze wnioski. Ogl¹dali celami tego programu jest prezentacjê projektów w ramach tego przezwyciê anie uprzedzeñ programu zrealizowanych przez EDSi stereotypów zakorzenionych w Fundacje Nowy Staw, spotkali siê mentalnoœci i kulturze m³odych ludzi, z wolontariuszami fundacji przygotowanie m³odzie y do koordynatorami poszczególnych aktywnego uczestnictwa w yciu projektów z W³och i Francji oraz spo³ecznym pañstw europejskich, stworzyli wstêpny projekt takiej rozwijanie osobowoœci m³odych ludzi wymiany. Aby taka wymiana mog³a oraz zwiêkszanie udzia³u w yciu nast¹piæ musia³ powstaæ pomys³ który spo³ecznym m³odzie y z mniejszymi móg³by przyci¹gn¹æ uwagê m³odych szansami. Uczniowie Zespo³u Szkó³ z innych krajów. Zwyciê y³a koncepcja Rolniczych w Potoczku : Katarzyna zaproponowana przez uczniów naszej Pêzio³, Izabela Bednarowska, Iga szko³y na zrobienie miêdzynarodowej Olszowa, Aneta Oszust, Mateusz kolacji, w której ka dy z krajów Lewko oraz Ptaszek Krzysztof pod bior¹cych udzia³ musia³ zrobiæ potrawy opiek¹ nauczycieli Marcina Pachuty charakterystyczne dla tych krajów lub i Piotra Spyry przyst¹pili do tego re gi on ów z któ re rep re ze nt uj ¹. k o n k u r s u. S t w o r z y l i p o k a z W minionym tygodniu nasz¹ szko³ê multimedialny prezentuj¹cy 10-cio odwiedzi³a koordynatorka Pani Ula dniow¹ wymianê miêdzynarodow¹ Grabowska w celu doprecyzowania w Potoczku. Ich praca zajê³a pierwsze dalszych szczegó³ów tego projektu. miejsce z dwudziestu oœmiu W konsekwencji nasi uczniowie bêd¹ n a d e s ³ a n y c h p r a c g ³ ó w n i e realizowaæ swój projekt w lecie z województwa lubelskiego. Wraz przysz³ego roku, wraz z innymi z dwiema innymi szko³ami zdobyli laureatami konkursu. g³ówn¹ nagrodê czyli 3 dniowy pobyt Pachuta Marcin w Europejskim Domu Spotkañ 14. Europejska kolacja w Nasutowie Urz¹d Miejski w Janowie Lubelskim serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji po ytku publicznego i innych organizacji pozarz¹dowych na spotkanie dotycz¹ce podsumowania realizacji ustawy o dzia³alnoœci po ytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 96 poz. 873) w 2005 roku. Spotkanie odbêdzie siê w dniu: 19 grudnia 2005 roku o godz w Sali Konferencyjnej Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli (Dom Nauczyciela) ul. Ogrodowa 20. Na spotkaniu omawiany bêdzie m.in. projekt Programu Wspó³pracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarz¹dowymi oraz innymi organizacjami na rok W czasie spotkania mo na bêdzie wnosiæ uwagi, wnioski i propozycje dotycz¹ce ewentualnych zmian w Programie. Do zaproszenia do³¹czam List Intencyjny, dotycz¹cy powo³ania fundacji organizacji pozarz¹dowych, autorzy listu osobiœcie przedstawi¹ Pañstwu swój projekt. Stra Miejska uczy W dniu r Stra Miejska zainicjowano akcjê Jestem w porozumieniu z Dyrekcj¹ Szko³y bezpieczny. Na spotkaniu tym podjêto Podstawowej w ¹ ku przeprowadzi³a szereg problemów zwi¹zanych z bezpieczeñstwem m³odzie y i dzieci w domu i szkole. Z uczniami kl. IV-VI przeprowadzono test pisemny pt. Czy czujê siê bezpieczny? opracowany przez pracownika SM Mieczys³awa Ma³ka. Dalsze spotkania z m³odzie ¹ i dzieæmi i podejmowanie tej e problematyki planowane jest w Szko³ach Podstawowych: w Momotach, Janowie Lubelskim i Bia³ej. spotkanie z m³odzie ¹, tym samym Red. NIEWIDOCZNI ROWERZYŒCI Jesienne i zimowe popo³udnia bardziej trzyma³ siê pobocza. Je eli jednak przypominaj¹ wieczory. Szybciej rowerzysta jest po paru g³êbszych, a do zapada zmrok. Dlatego pieszy, czy tego jeszcze czuje siê panem swojej rowerzysta powinien byæ widoczny na drogi w koñcu jest przecie u siebie drodze. Oœwietlony rower, czy odblask o nieszczêœcie nietrudno. Z policyjnych na ramieniu pieszego to nie tyle statystyk prowadzonych w naszym gwarancja bezpieczeñstwa na drodze, powiecie wynika, e ponad po³owa ale sygna³ dla kierowców samochodów wypadków drogowych, czêsto o swojej obecnoœci w ruchu. koñcz¹cych siê tragicznie s¹ to Nieoœwietleni rowerzyœci budz¹ trwogê zdarzenia z udzia³em pieszych poœród kierowców, bo spotkanie i rowerzystów. Dbaj¹c o swoje z takim "kolarzem" do przyjemnych nie bezpieczeñstwo piesi i rowerzyœci, nale y. Zw³aszcza po zmroku lub przed szczególnie teraz, kiedy dzieñ staje siê œwitem. Zasiêg samochodowych coraz krótszy powinni zaopatrzyæ siê œwiate³ drogowych to oko³o 40 metrów w tzw. odblaski. Zdrowia i ycia nie - czyli w momencie zauwa enie przelicza siê na pieni¹dze, a opaska czy nieoœwietlonego rowerzysty na zamontowane œwiat³o odblaskowe hamowanie jest z regu³y ju za póÿno. kosztuje zaledwie kilka z³otych. Pozostaje omijanie z nadziej¹, e rowerzysta jest trzeÿwy i bêdzie Z powa aniem Burmistrz Janowa Lubelskiego PARLAMENTARZYŒCI LPR W JANOWIE 6-go listopada w Domu Pielgrzyma sytuacjê polityczn¹. Zadeklarowali, e przy Parafii Œw. Jana Chrzciciela LPR poprze dzia³ania nowego rz¹du. W odby³o siê spotkanie senatora prof. wypowiedziach goœci i zebranych Ryszarda Bendera i pos³a Andrzeja przejawia³a siê g³êboka troska i Ma ñk i z mi es zk añ ca mi Ja no wa nadzieja na poprawê ycia polskich Lubelskiego. W spotkaniu wziêli udzia³ rodzin i naprawê pañstwa pod rz¹dami licznie zgromadzeni mieszkañcy PiS, dlatego LPR bêdzie siê bacznie Janowa i okolic a tak e niektórzy radni przygl¹da³ wszystkim dzia³aniom Rady Powiatu oraz Rady Miejskiej. rz¹du i wspiera³ jego s³uszne inicjatywy Parlamentarzyœci podziêkowali w parlamencie. wyborcom naszego regionu za oddane g³osy na Ligê Polskich Rodzin. Zarz¹d Ligi Polskich Rodzin Przedstawili obecny sk³ad Sejmu i w Janowie Lubelskim Senatu i wynikaj¹c¹ z tego now¹ Ac

15 Z czego mog¹ jeszcze skorzystaæ rolnicy? Mija kolejny rok, w którym rolnicy Janów Lubelski przedstawiaj¹ siê 47,87%. Rozwój i ulepszanie wnioskodawcê dzia³alnoœci rolniczej, mog¹ korzystaæ z pomocy finansowej nastêpuj¹co: infrastruktury technicznej zwi¹zanej z -b ud ow a lu b re mo nt po ³¹czon y pochodz¹cej zarówno ze œrodków Renty strukturalne: powiat 102, gmina rolnictwem 40,10%. z modernizacj¹ urz¹dzeñ zaopatrzenia unijnych jak i krajowych. Niektóre - 5 Pomoc finansowa w odniesieniu do w wodê, urz¹dzeñ do odprowadzania formy wsparcia kierowane s¹ do programy rolnoœrodowiskowe: powiat powy szych dzia³añ (oprócz premii dla i oczyszczania œcieków pochodz¹cych rolników ka dego roku (dop³aty 255, gmina - 11 m³odych rolników) udzielana jest w z gospodarstwa domowego lub rolnego bezpoœrednie), z innych mo na zalesianie gruntów rolnych : powiat formie refundacji czêœci poniesionych oraz sieci i urz¹dzeñ zaopatrzenia kor zys taæ do wyc zer pan ia lim itu 13, gmina - 5 kosztów do wysokoœci 50% kosztów w energiê przyznanych œrodków. W przypadku w s p a r c i e d l a g o s p o d a r s t w kwalifikowalnych projektu, jednak nie Wsparcie zarówno w ramach dzia³anie dzia³añ ciesz¹cych siê du ym niskotowarowych: powiat 1062, wiêcej ni okreœlone dla danego Rozwój i ulepszanie infrastruktury za in te re so wa ni em po te nc ja ln yc h gmina - 73 dzia³ania kwoty. I tak np. w ramach technicznej zwi¹zanej z rolnictwem jak beneficjentów dosyæ szybko dostosowanie do standardów Unii re al iz ac ji pr oj ek tó w z za kr es u i Ró nicowanie dzia³alnoœci wyczerpane zosta³y przyznane limity Europejskiej: powiat 30, gmina - 0 ró nicowania dzia³alnoœci rolniczej rolniczej.. dotyczy projektów (p re mi a d la m³ od yc h r ol ni kó w, wnioski o p³atnoœci bezpoœrednie do i zbli onej do rolnictwa w celu realizowanych w miejscowoœciach w s p a r c i e d l a g o s p o d a r s t w gruntów rolnych: powiat 5511, gmina - zapewnienia ró norodnoœci dzia³añ lub licz¹cych do 5 tysiêcy mieszkañców, ni sk ot ow ar ow yc h, dos to so wa ni e 739 (2004r), alternatywnych Ÿróde³ dochodów jeden nale ¹cych do gmin wiejskich lub gospodarstw rolnych do standardów powiat 5932, gmina 825 (2005r) beneficjent mo e uzyskaæ zwrot miejsko wiejskich. Unii Europejskiej). Kwota, która zosta³a wyp³acona poniesionych kosztów w kwocie nie Je eli chodzi o wsparcie w ramach Biuro Powiatowe ARiMR zajmuje siê r o l n i k o m z t e r e n u p o w i a t u wy szej ni 100 tys. z³. Jest to dzia³anie dzia³ania Inwestycji w gospodarstwach m.in. obs³ug¹ dzia³añ w ramach ja no ws ki eg o z ty tu ³u p³ at no œc i godne uwagi z punktu widzenia rolnych, to mo e ono byæ przeznaczone Programu Rozwoju Obszarów be zp oœ re dn ic h z a r ok to mieszkañców naszej Gminy, w ramach m.in. na: Wiejskich (PROW). Nale ¹ do nich: z³. k t ó r e g o w s p a r c i e m o e b y æ - b u d o w ê, r e m o n t p o ³ ¹ c z o n y renty strukturalne uzyskiwane za Na dzieñ 06 grudnia 2005r zosta³y przeznaczone m.in.na: z modernizacj¹ budynków lub budowli przekazanie gospodarstwa rolnego, wydane ju 1923 decyzje dotycz¹ce -rozbudowê, nadbudowê, przebudowê s³u ¹cych do produkcji rolnej oraz do w s p i e r a n i e g o s p o d a r s t w p³atnoœci obszarowych na kwotê lub remont po³¹czony z modernizacj¹ przechowywania i magazynowania niskotowarowych, wspieranie ,65 z³. oraz 202 decyzje dla istniej¹cych budynków mieszkalnych produktów rolnych wraz z zakupem przedsiêwziêæ rolnoœrodowiskowych gospodarstw niskotowarowych, gdzie i g o s p o d a r c z y c h n a c e l e i monta em instalacji technicznej i poprawa dobrostanu zwierz¹t (m.in. kwota p³atnoœci wynosi 5 179,24 z³ dla agroturystyczne oraz ich wyposa enie i wyposa enia, gospodarstwa ekologiczne, dop³aty do gospodarstwa (wyp³acana bêdzie przez (pokoje goœcinne, pomieszczenia -zakup lub instalacjê maszyn, po pl on ów ), za le si an ie gr un tó w okres 5 lat). wspólne dla goœci, ³azienki, kuchnie), urz¹dzeñ, wyposa enia lub narzêdzi do rolnych, dostosowanie gospodarstw W n i o s k i d o t y c z ¹ c e d z i a ³ a ñ -urz¹dzanie miejsc wypoczynku, zakup produkcji rolnej, przechowalnictwa, r o l n y c h d o s t a n d a r d ó w U n i i realizowanych w ramach Sektorowego wyposa enia i sprzêtu turystycznego magazynowania, w tym sprzêtu do Europejskiej. Z uwagi na wyczerpanie Programu Operacyjnego (SPO) mo na lub rekreacyjnego dla dzia³alnoœci uprawy, pielêgnacji, ochrony przyznanych limitów zakoñczone jest sk ³a da æ w Lu be ls ki m O dd zi al e tu ry st yc zn ej, a ta k e z wi er z¹ t i nawo enia oraz zbioru roœlin, p r z y j m o w a n i e w n i o s k ó w n a Regionalnym ARiMR. s³u ¹cych do celów terapeutycznych, ci¹gników rolniczych, ró nego rodzaju dostosowania do standardów UE oraz Bior¹c pod uwagê iloœæ z³o onych sportowych lub rekreacyjnych, maszyn lub urz¹dzeñ na wsparcie dla gospodarstw wniosków, na dzieñ zakup maszyn, urz¹dzeñ, narzêdzi Szczegó³owych informacji na temat niskotowarowych. W dalszy ci¹gu wykorzystanie limitu œrodków i wyposa enia, zasad ubiegania siê o pomoc w ramach mo na sk³adaæ wnioski: przyznanych na lata na -z ak up s pr zê tu k om pu te ro we go po sz cz eg ól ny ch d zi a³ añ m o na -o przyznanie renty strukturalnej r e a l i z a c j ê p o s z c z e g ó l n y c h i oprogramowania, uzyskaæ w Biurze Powiatowym w ci¹gu ca³ego roku, pr ze ds iê wz iê æ w wo je wó dz tw ie -zakup œrodków transportu na potrzeby A g e n c j i R e s t r u k t u r y z a c j i - n a r e a l i z a c j ê p r o g r a m ó w l u b e l s k i m p r z e d s t a w i a ³ o s i ê œwiadczenia wy³¹cznie us³ug i Modernizacji Rolnictwa w Janowie rolnoœrodowiskowych i poprawy nastêpuj¹co: transportowych. Lubelskim, tel. (015) oraz dobrostanu zwierz¹t w okresie od 15 U³atwianie startu m³odym rolnikom W ramach dzia³ania Rozwój w Lubelskim Oddziale Regionalnym sierpnia do 31 grudnia (ju na rok 2006) 134,73% i ulepszanie infrastruktury technicznej w Elizówce, tel oraz Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwi¹zanej z rolnictwem wspierane s¹ -na zalesianie gruntów rolnych od 56,23% nastêpuj¹ce typy projektów: Andrzej Wolan 1 czerwca do 15 lipca. Ró nicowanie dzia³alnoœci rolniczej -b ud ow a lu b re mo nt po ³¹ cz on y Kierownik BP ARiMR Dane dotycz¹ce iloœci wniosków na i zbli onej do rolnictwa w celu z modernizacj¹ dróg wewnêtrznych, w w Janowie Lubelskim poszczególne dzia³ania z³o onych zapewnienia ró norodnoœci dzia³añ lub tym placów manewrowych, dojazdów z powiatu janowskiego oraz gminy alternatywnych Ÿróde³ dochodów itp., na terenie prowadzenia przez KOMUNIKAT Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Janowie Lubelskim informuje, e z dniem zosta³o uruchomione sk³adowisko odpadów w miejscowoœci Borownica. Przyjmowanie odpadów od poniedzia³ku do soboty w godzinach 6.00 do GOSPODARSTWO RYBACKIE W MOMOTACH GÓRNYCH POLECA HURT-DETAL ywe ryby, m.in. karpia, amura, to³pygê, suma Posiadamy certyfikat jakoœci a ryby przed sprzeda ¹ badane s¹ przez odpowiedzialne s³u by, które wydaj¹ atesty. KONTAKT W MOMOTACH: Czajka Adam, tel. (015) KONTAKT W JANOWIE LUBELSKIM: Skubik Krzysztof, ul. Koœciuszki 12, tel. (015) i kom ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO KORZYSTANIA Z NASZYCH US UG TYLE W NICH SERCA Chocia s¹ jeszcze ma³e, najstarsze i chcieli podzieliæ siê z nimi tym, co z ich maj¹ dopiero po 12 lat i chodz¹ do sami mieli. Nasi mali uczniowie szko³y podstawowej w Janowie pokazali, e ich malutkie serduszka Lubelskim, to maj¹ wielkie serca, czu³e sta³y siê wielkimi sercami, poniewa i wra liwe na los innych dzieci. sp³awi³y radoœæ, szczêcie i uœmiech na Gdy jako opiekunki szkolnego twarzach innych dzieci. Mamy ko³a PCK og³osi³yœmy w klasach IV- VI nadziejê, e w przysz³oœci, jako doroœli zbiórkê s³odyczy na prezenty ludzie bêd¹ równie umieli dzieliæ siê m i k o ³ a j k o w e d l a d z i e c i z innymi. Druga potrzebuj¹ca osoba na z Wielofunkcyjnej Placówki Opieki pewno nie bêdzie im obojêtna. Te dzieci Nad Dzieckiem i Rodzin¹ Promyk, s¹ wspania³e, nie potrafi¹ obojêtnie nasi uczniowie chêtnie i z du ym przechodziæ obok drugiego cz³owieka. zaanga owaniem w³¹czyli siê do tej Mo emy byæ z nich dumni. akcji. Ofiarowali dla swych kolegów K a d e m u o f i a r o d a w c y s³odycze, choæ niektórzy z nich sami o wielkim sercu sk³adamy bardzo nie maj¹ zbyt wiele. Przynosili serdeczne podziêkowanie i yczymy czekolady, batony, cukierki itp. pogodnych, radosnych Œwi¹t Bo ego Zebrane dary zosta³y podarowane dnia Narodzenia w gronie najbli szych r. Do oœrodka Promyk, a nastêpnie wrêczone wychowawcom. Opiekunki szkolnego ko³a PCK Jesteœmy dumne z naszych przy PSP w Janowie Lubelskim uczniów, którzy potrafili dostrzec trudn¹ sytuacjê swych rówieœników 15.

16 CENTRUM MEDYCZNE ul. Zamoyskiego 77 JANÓW LUBELSKI PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO od stycznia 2006 zaprasza wszystkich ubezpieczonych na bezp³atne wizyty u naszych SPECJALISTÓW: bez skierowania: - DERMATOLOG - OKULISTA - GINEKOLOG ze skierowaniem: - LARYNGOLOG - PULMONOLOG - ALERGOLOG - NEUROLOG - ORTOPEDA Przyjmujemy zapisy do lekarza rodzinnego Zak³ady pracy i firmy prywatne zapraszamy do wspó³pracy w zakresie MEDYCYNY PRACY badania: wstêpne, okresowe i kontrolne Telefon: Zapraszamy: Poniedzia³ek - Pi¹tek 8-18, Sobota 8-15 : Dodatkowych informacji i pomocy udzieli Pañstwu personel medyczny Centrum Medycznego ANI-MED Redakcja GAZETY JANOWSKIEJ yczy swoim Czytelnikom 16.

17 SZANOWNI PAÑSTWO! W ostatnim okresie trafi³y do Pañstwa wn io sk u do WP I, pr ze œl ed Ÿm y przybli ony koszt realizacji zg³oszonej wniosków o dofinansowanie ze domów ulotki zawieraj¹ce skrócone poszczególne etapy tego procesu. w nim inwestycji. Dla przypomnienia, œrodków zewnêtrznych itp. Oczywiste informacje na temat Wieloletniego Ktoœ sk³ada do Urzêdu Miejskiego ³¹czny koszt wszystkich zg³oszonych jest, e wykonanie kanalizacji na danej Programu Inwestycyjnego (WPI) dla prawid³owo wype³niony wniosek w 2005 roku wniosków wyniós³ 109 ulicy znalaz³o siê wczeœniej ni Janowa Lubelskiego na lata inwestycyjny. Wnioskowi zostaje mln z³. Nastêpnie wszystkie wnioski wykonanie chodników na tej samej Przygotowujemy siê do nadany numer, po czym jego oceny segreguje siê wed³ug klasyfikacji ulicy z czysto ekonomicznego punktu aktualizacji WPI w przysz³ym roku. dokonuje specjalnie do tego powo³ana bud etowej (np. Kultura fizyczna widzenia. Kierowano siê równie W miesi¹cach marzec-kwiecieñ 2006 r. komisja, sk³adaj¹ca siê z 11 cz³onków i sport ). Wnioski w poszczególnych zasad¹ u ytecznoœci danej inwestycji oczekujemy ponownie na wnioski wywodz¹cych siê z ró nych sfer ycia rozd zia³ ach u ³o o ne s¹ male j¹co, dla jak najwiêkszego grona osób. wszystkich zainteresowanych spo³eczno-gospodarczego Janowa wed³ug iloœci uzyskanych punktów. Takim to sposobem powsta³ dokument m i e s z k a ñ c ó w. J e d n o c z e œ n i e Lubelskiego ( przedstawiciele Poniewa œrodki inwestycyjne gminy WPI na lata Aby by³ informujmy, i nie ma potrzeby instytucji publicznych, organizacji s¹ bardzo ograniczone i aby bardziej przejrzysty w broszurce, któr¹ sk³adania tego samego wniosku przez samorz¹dowych i przedsiêbiorców). zrealizowaæ wszystkie zg³oszone Pañstwo otrzymali, poszczególne kilka osób, gdy to, czy wniosek Wniosek oceniony zostaje wed³ug wnioski, tylko z œrodków w³asnych inwestycje zosta³y posegregowane nie wp³ynie od jednej osoby czy od kilku, 8 kryteriów. Cz³onkowie komisji gminy, zajê³oby to ponad 90 lat, okreœla wed³ug klasyfikacji bud etowej, ale nie ma znaczenia przy jego ocenie odpowiadaj¹ na kolejne pytania, czy: siê zewnêtrzne Ÿród³a dofinansowania wed³ug programów. Jesteœmy i kwalikacji do WPI. 1. inwestycja aktywizuje rozwój i szacuje niezbêdny wk³ad w³asny œwiadomi, e mieszkañcy, którzy Dostajemy od Pañstwa wiele pytañ gospodarczy; 2. ma znaczenie dla gm in y. Ko le jn ym kr ok ie m je st z³o yli wniosek nie ujêty w chwili zwi¹zanych z kwalifikacj¹ ca³ej wspólnoty; 3. przyniesie nowe o k r e œ l e n i e p u l i œ r o d k ó w obecnej w WPI, mog¹ czuæ siê konkretnych inwestycji do WPI. wp³ywy do bud etu; 4. przyci¹ga przypadaj¹cych na dany rozdzia³. pokrzywdzeni. Nie powinno to jednak Najczêœciej pojawiaj¹ siê pytania typu: finansowanie zewnêtrzne; Je eli suma kosztów wszystkich Pañstwa zniechêcaæ do sk³adania Dlaczego inwestycja X nie znalaz³a siê 5. inwestycja jest rozpoczêta; in we st yc ji z dan eg o ro zd zi a³ u wniosków w przysz³ym roku. Jest w WPI? Inwestycje nie zg³oszone 6. zmniejszy wydatki operacyjne przewy sza iloœæ œrodków, jakie na ten szansa, e w przysz³ym roku poddany w postaci wype³nionego wniosku nie bud etu; 7. ³¹czy istniej¹c¹ rozdzia³ przypadaj¹, pierwszeñstwo ocenie komisji Pañstwa wniosek maj¹ szans na zakwalifikowanie siê infrastrukturê; 8. przyjazna dla zakwalifikowania siê do WPI maj¹ uzyska na tyle du ¹ liczb¹ punktów, do WPI. Rozpatrywane i oceniane s¹ œrodowiska; i p r z y z n a j ¹ wnioski, które uzyska³y najwy sz¹ aby znaleÿæ siê w WPI. wy³¹cznie inwestycje, które zosta³y poszczególnym kryteriom od 0 do punktacjê. Wnioski, które nie zosta³y Zapraszam Pañstwa jeszcze raz do z g ³ o s z o n e n a o d p o w i e d n i m 3 p u n k t ó w. Ab y z w i ê k s z y æ w danym roku zakwalifikowane do zapoznania siê z broszur¹ Wieloletni formularzu, w okreœlonym czasie obiektywizm przy ocenie wniosków WPI bêd¹ mia³y szansê w latach Program Inwestycyjny Janowa naboru wniosków. Jednak fakt, e skrajne oceny zostaj¹ odrzucone. nastêpnych, podobnie jak nowo Lubelskiego na lata (edycja wniosek wp³ynie nie oznacza jeszcze, Nastêpnie oceny zostaj¹ pomno one z³o one. z 2005 roku), która powinna trafiæ do e zostanie on umieszczony wœród przez wyznaczone wczeœniej rangi W n i o s k i, k t ó r e z o s t a ³ y Pañstwa domów. planowanych inwestycji. Ze wzglêdu odpowiadaj¹ce wa noœci kryterium. zakwalifikowane do WPI zosta³y na ograniczone œrodki, jakie posiada ¹ cz na su ma oc en ws zy st ki ch roz³o one do realizacji w latach W przypadku jakichkolwiek pytañ gmina, tworzona jest lista rankingowa cz³onków komisji daje liczbê punktów, Na sposób roz³o enia wniosków prosimy kontaktowaæ siê z inwestycji i harmonogram ich jakie wniosek uzyska³. w kolejnych latach mia³y wp³yw Referatem Promocji i Rozwoju realizacji. R ó w n o l e g l e w n i o s e k z o s t a j e dostêpne œrodki w danym roku, czas Urzêdu Miejskiego w Janowie Ab y P añ st wo le pi ej zr oz um ie li w y s z a c o w a n y p o d w z g l ê d e m potrzebny na wykonanie niezbêdnej Lubelskim (pok. 25) osobiœcie lub procedury kwalifikacji danego kosztowym, czyli okreœlany jest dokumentacji, terminy sk³adania telefonicznie pod numerem DZIELNICOWY - JEST CZY GO NIE MA? G³oœna muzyka dolatuj¹ca z mieszkañ, Poradzi, gdzie siê skierowaæ z danym krzyki, przekleñstwa, awantury miêdzy problemem. Dzielnicowy musi znaæ siê domownikami, bójki na i przed na prawie cywilnym, prawie pracy i na klatkami schodowymi wielokrotnie poszczególnych przepisach, eby spêdzaj¹ sen z powiek wielu przynajmniej wiedzieæ, do kogo mieszkañcom janowskich osiedli skierowaæ zainteresowanego. i prywatnych posesji. Niestety nie Dzielnicowy mo e przyj¹æ zg³oszenie wszyscy zdaj¹ sobie sprawê, e i podczas swojej s³u by dok³adnie mieszkaj¹ w tym samym mieœcie i bez kontrolowaæ dany rejon, ale nie mo e adnych oporów organizuj¹ dyskotekê ni ko go uk ar aæ be z of ic ja ln eg o czy imprezê w mieszkaniu nie licz¹c siê z g ³ o s z e n i a. P o o d e b r a n i u ze spokojem s¹siada lub z hukiem anonimowego telefonu policja wracaj¹ za póÿno z nocnej eskapady oczywiœcie interweniuje i stara siê czêsto suto zakrapianej alkoholem. przywróciæ spokój, ale do ukarania Poszkodowani albo boj¹ siê dzwoniæ na sprawców potrzebne jest zg³oszenie policje, albo po prostu uwa aj¹ to za konkretnej osoby, której to przeszkadza bezcelowe, poniewa funkcjonariusze i która osobiœcie potwierdzi takie a nie pojawiaj¹ siê za póÿno. W takich inne zachowanie, a tego mieszkañcy wypadkach jak najbardziej wskazanym nie chc¹ robiæ, bo obawiaj¹ siê o swoje by³oby pojawienie siê takim miejscu bezpieczeñstwo. Policjant nie mo e na dzielnicowego. Faktem jest, e podstawie w³asnych domys³ów ukaraæ w janowskiej Komendzie Powiatowej kogoœ mandatem, musi byæ osoba Policji pracuje tylko 3 dzielnicowych poszkodowana. Od dzielnicowego mieszkaj¹cy tutaj ludzie reaguj¹ na mieszkañcy oczekuj¹ pomocy nie tylko s³owo dzielnicowy jak na zapowiedz w przypadku realnego zagro enia, ale opadów œniegu w lipcu. Niektórzy tak e przy rozwi¹zywaniu problemów artobliwie mówi¹, e dzielnicowy jest ycia codziennego. Nale y wiêc d¹ yæ, jak yeti podobno istnieje, ale nikt go aby dzielnicowy, bêd¹c gospodarzem nie widzia³. Dzielnicowy (w opinii swojego rejonu s³u bowego, by³ tak e wiêkszoœci spo³eczeñstwa) inspiratorem, koordynatorem funkcjonowaæ powinien na zasadzie i w s p ó ³ w y k o n a w c ¹ d z i a ³ a ñ tzw. lekarza pierwszego kontaktu. spo³ecznoœci lokalnych samorz¹du On rozpoznaje, co siê kwalifikuje na terytorialnego w zakresie obrony przed postêpowanie karne, co jest przestêpczoœci¹. wykroczeniem, a co spraw¹ cywiln¹ Ac UKS TRÓJKA NA SZÓSTKÊ U c z n i o w s k i K l u b S p o r t o w y A. Œrodek, E. Dziadosz, opiekun: TRÓJKA przy Publicznej Szkole mgr Ryszard Boryñski. Ponadto Podstawowej w Janowie Lubelskim w Indywidualnych Wojewódzkich w ramach otwartego konkursu na Igrzyskach M³odzie y Szkolnej, które realizacjê zadania publicznego odby³y siê we W³odawie I miejsce pt. Poszerzenie programów w biegach prze³ajowych zaj¹³ profilaktycznych w oparciu o zajêcia Bart³omiej Trela zaœ szósty by³ Marcin sportowe dla dzieci i m³odzie y bra³ udzia³ w Wojewódzkich Igrzyskach M³odzie y Szkolnej w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych Dziewcz¹t i Ch³opców zorganizowanych przez Lubelski Wojewódzki Szkolny Zwi¹zek Sportowy z siedzib¹ w Lublinie. Pierwsze miejsce na tych Igrzyskach wywalczy³a dru yna Fusiara. Du y sukces odnios³a równie Magdalena Kañkowska zajmuj¹c I miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa w Tenisie Sto³owym w swojej kategorii zaœ w II Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym M³odzików/czek w Tenisie Sto³owym zajê³a wysokie 12 miejsce. UKS Trójka sk³ada ch³opców (rocznik 1993) w sk³adzie: serdeczne podziêkowania za pomoc B. Trela, M. Szczecki, P. Kamiñski, finansow¹ w realizacji przygotowañ do M. Gzik, E. Krzysztoñ, R. Widz, tych imprez Prezesowi Klubu, D. Drelich, R. Kamiñski, M. Fusiara, Urzêdowi Miasta w Janowie. Kaproñ i D. Graboœ, opiekun Lubelskim, W³. Kostrzewie mgr Zbigniew Czajkowski, trzecie Przewodnicz¹cemu Stowarzyszenia miejsce zaœ zajê³a dru yna dziewcz¹t SAS i innym, którzy wspieraj¹ (rocznik 1993)w sk³adzie: I. Drzyma³a, janowski sport. P. Brytan, A. Niœciór, M. Kapusta, A. Korczak, I. Ciupak, K. Kotwica, Red. K. Molawka, E. Fusiara, A. Sowa, 17.

18 Hetmañska H poleca Dania Wigilijne wraz z dowozem i obs³ug¹ Cena zestawu 11 z³ 1. Kapusta z grochem i grzybami kraszona olejem lnianym ziemniaki pieczone w mundurkach 2. Karp sma ony 3. ŒledŸ wigilijny po staropolsku 4. Kompot z suszu 5. Pieczywo Informacja: 5,00 z³ 2,50 z³ 2,00 z³ 1,00 z³ 0,50 z³ Ponadto przyjmujemy zamówienia na wyroby garma eryjne: 1. Pierogi z kapust¹ i grzybami 2. Uszka wigilijne 3. Krokiety z kapust¹ i grzybami 4. ŒledŸ w oleju z cebulk¹ 5. Karp faszerowany 6. Szczupak faszerowany 7. Karp z grochem i grzybami 8. Ryba po grecku 9. Kura nadziewana cielêcin¹ 10. Rolada schabowa oraz galaretki, galantyny i inne 1 kg. 1 kg. 1 szt. 1 porcja 1 porcja 1 porcja 1 kg. 1 porcja 1 szt. 1 kg. 9,00 z³. 15,00 z³. 2,00 z³. 2,00 z³. 2,00 z³. 2,50 z³. 8,00 z³. 2,00 z³. 40,00 z³. 30,00 z³. Janów Lubelski, ul. Zamoyskiego 53 tel , kom Podziêkowania Szanowny Pan Henryk Micha³ek Wójt Gminy Batorz Rada Gminy Batorz atrakcyjny kredyt gotówkowy SKOK K IATKO SKIEGO Decyzja kredytowa w ci¹gu 2 godzin. Minimum formalnoœci. Wystarczy 3-miesiêczny sta pracy i min. 600 z³. Kredyt mo e byæ udzielany osobom w wieku lat, posiadaj¹cym sta³e Ÿród³o dochodów: - zatrudnionym na umowê o pracê, - emerytom i rencistom, - prowadz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹, - rolnikom, - wykonuj¹cym wolny zawód, - uzyskuj¹cym dochody z tytu³u najmu lokalu. Bez adnych op³at wstêpnych. Dogodny okres sp³aty - nawet do 5 lat. Bez sprawdzania w BIK-u. Kredyt hipoteczny na oœwiadczenie o dochodach. RADHA SZYBKO TANIO BEZPIECZNIE Regularna Linia ZAPRASZAMY POŒREDNICTWO UBEZPIECZENIOWO-KREDYTOWE Janów Lubelski ul. Bialska 13 tel. (015) kom Janów, ul. Sienkiewicza 59 ( róg Skorupki ) tel lub Sk³adam serdeczne podziêkowania za zorganizowanie zbiorki publicznej na rzecz szpitala w Janowie Lubelskim i przekazanie szpitalowi ziemiop³odów, pozyskanych w czasie akcji spo³ecznej. Ofiarowane dary, zostan¹ przeznaczone do przygotowywania posi³ków dla naszych pacjentów. Ka da forma pomocy dla szpitala jest cenna i s³u y przede wszystkim chorym, leczonym w naszym szpitalu. Wobec powy szego bardzo dziêkujê wszystkim darczyñcom i osobom zaanga owanym w czasie trwania akcji, równie w imieniu pacjentów. Dziêkujê gospodarzom, w³aœcicielom œrodków transportu i wszystkim bezinteresownym ludziom dobrej woli, za cenn¹ darowiznê i podjêty trud pracy w przeprowadzeniu zbiórki. Dyrektor SPZZOZ w Janowie Lubelskim r. Fi na ³ Wiel ki ej Or ki es tr y -Do konkursu mo na zg³osiæ tylko jeden wiersz Œwi¹tecznej Pomocy. Sztaby bêd¹ dzia³a³y nigdzie nie publikowany i wczeœniej nie w Janowskim Oœrodku Kultury i Gminnym nagradzany. Oœrodku Kultury w Modliborzycach. -Prace konkursowe (wy³¹cznie maszynopisy r. P o w i a t o w y P r z e g l ¹ d w 2 egzemplarzach) nale y przes³aæ na adres: Tradycyjnych Kolêd i Pastora³ek. Miejsce Janowski Oœrodek Kultury ul. Jana Paw³a II 3, przegl¹du GOK w Modliborzycach Janów Lubelski z dopiskiem na r. Miêdzypowiatowy Przegl¹d kopercie Konkurs Jednego Wiersza. Teatrów Wiejskich i Obrzêdowych. Miejsce -Wiersze winny byæ opatrzone god³em przegl¹du GOK w Polichnie. (pseudonimem) r. Powiatowy Przegl¹d Kolêd -W nades³anej korespondencji w osobnej i Pastora³ek Hej kolêda, kolêda. Przegl¹d kopercie opatrzonej takim samym god³em jak adresowany jest do dzieci i m³odzie y szkolnej. praca konkursowa, nale y podaæ nastêpuj¹ce Konkurs Jednego Wiersza, organizatorami s¹ dane: nazwisko i imiê, dok³adny adres, JOK i Starostwo Powiatowe w Janowie Lub. nr telefonu. Zasady uczestnictwa: -Organizatorzy nie zwracaj¹ nades³anych prac. -Konkurs adresowany jest do doros³ych Termin nadsy³ania prac up³ywa 31 stycznia i m³odzie y od 15 roku ycia. 2006r. Og³oszenie wyników i wrêczenie -W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ poeci nie nagród nast¹pi w marcu 2006r. Uczestnicy zr ze sz en i o ra z d eb iu ta nc i z po wi at u zostan¹ poinformowani o terminie spotkania. janowskiego. Nagrodzone teksty publikowane bêd¹ -Tematyka wierszy jest dowolna. w lokalnej prasie. 18. Zapowiedzi imprez kulturalnych PARMA

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5.

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. ISSN 1508-7298 W numerze: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe Do ynki, zwane te okrê ne, Uroczystoœci rozpoczêto na palcu

Bardziej szczegółowo

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str.

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str. ISSN 1508-7298 W numerze: Niezbêdna modernizacja... str.2 Wrzesieñ 2006 Panie Marsza³ku... Wychodz¹c naprzeciwko wnioskom spo³ecznym dotycz¹cym braku oraz poprawy komunikacji autobusowej Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Najpiêkniejszy listopad

Najpiêkniejszy listopad ISSN 1508-7298 W numerze: Uwaga Meningokoki...str. 3 Groby wy nasze...str. 5 PaŸdziernik - Listopad 2007 Egzemplarz bezp³atny To bêdzie trudny rok...str.7 Sukces Janowa Lubelskiego Najpiêkniejszy listopad

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Dzia³alnoœæ Miko³aja i Piotra Myszkowskich a rozwój Brzeszcz i okolic w XV wieku

Dzia³alnoœæ Miko³aja i Piotra Myszkowskich a rozwój Brzeszcz i okolic w XV wieku Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 12 (216) grudzieñ 2009 cena 2 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1600 egz. ISSN 1232-7948 Dzia³alnoœæ Miko³aja

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³.

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. SIERPIEÑ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. WÓJT GMINY INFORMUJE I. PROGRAM SAPARD Odprowadzanie i oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

Informator Miêdzychodzki

Informator Miêdzychodzki Nr 5(5) Rok I Miêdzychód, 21 grudnia 2004 Egzemplarz bezp³atny Informator Miêdzychodzki... A œwiat³oœæ ju niedaleko! W Grudniu siê narodzi Dziecko, co jednym wzniesieniem d³oni œwiat ku œwiat³oœci nak³oni.

Bardziej szczegółowo

ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf

ROWERZYSTKI. Wygraj paliwo i mycie auta! Mistrzostwa w stuncie. Mahle da 1 mln na tomograf Mahle da 1 mln na tomograf Firma Mahle przeka e 1 mln z³ na zakup nowoczesnego tomografu dla szpitala w Krotoszynie. Pozosta³e 800 tys. z³ do³o y miasto i gmina Krotoszyn. Na zdjêciu dyr. szpitala, starosta,

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo