SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Obsługa i utrzymanie przeprawy międzybrzegowej z napędem górno linowym osób, zwierząt, ładunków, pojazdów mechanicznych i konnych w porze dziennej przez rzekę Wartę w m. Zatom Stary CPV: Zatwierdzono w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu r.... podpis

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWARTOŚĆ: Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców Formularz Oferty Formularze dotyczące wiarygodności Wykonawcy: Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia; Formularz 3.3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Formularz 3.4. Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zakresu robót, które zamierza zlecić podwykonawcom. Rozdział 4: Istotne dla stron postanowienia umowy

3 Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców 1. Zamawiający Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51 telefon/faks: 061/ faks 061/ Oznaczenie postępowania Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: /14. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŝej podane oznaczenie. 3. Tryb postępowania 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców uŝyte jest pojęcie ustawa, naleŝy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt Przedmiot zamówienia 4.1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa i utrzymanie przepraw międzybrzegowych z napędem górno linowym osób, zwierząt, ładunków, pojazdów mechanicznych i konnych w porze dziennej przez rzekę Wartę w m. Zatom Stary. Zamówienie obejmuje utrzymanie i obsługę przeprawy promowej polegającej na: - przewozie międzybrzegowym promem - pasaŝerów, ładunków, pojazdów mechanicznych, pojazdów konnych oraz zwierząt, - przewozie łodzią w przypadku braku moŝliwości funkcjonowania promu, - utrzymaniu w naleŝytym stanie technicznym promu, łodzi przewozowej i łodzi towarzyszącej, pokładu drewnianego, prowadzenie prac konserwacyjnych i napraw bieŝących na promie, - zakupie oraz wymianie lin /raz na 3 lata/, łańcuchów cumowniczych, - zakupie i wymianie wyposaŝenia bieŝącego promu (przekazanego protokolarnie) w razie zaistnienia takiej konieczności - wykonywanie robót porządkowych na promie, łodzi przewozowej i towarzyszącej oraz na terenie przyległym w granicach zapór zabezpieczających wjazd na prom; - utrzymaniu czystości na promie, łodziach oraz terenie przyległym, - zabezpieczeniu przeprawy w czasie powodzi i spływu lodu, - przyjęciu na siebie odpowiedzialności za prawidłową i bezpieczną eksploatację promu i łodzi oraz odpowiedzialności za wypadki na promie i łodzi, - utrzymaniu znaków Ŝeglugowych na promie, - ustawieniem tablic informacyjnych z godzinami kursowania promu lub o nieczynnej przeprawie, - uczestniczenie w kontrolach wyposaŝenia urządzeń przeprawowych oraz kontrolach prowadzonych przez Inspektorat śeglugi Śródlądowej; - konserwacji i remontach bieŝących w szczególności malowanie łódki, konserwacja pomieszczenia manewrowego na promie, konserwacja lin i urządzeń mechanicznych, przegląd gaśnic dwa razy w roku, naprawa bieŝąca pokładu, - zgłaszanie zamawiającemu wszelkich uwag odnośnie bezpieczeństwa przewozu oraz braków lub uszkodzeń w wyposaŝeniu przeprawy;

4 - likwidację śliskości w okresie zimowym na dojazdach do promu włącznie z promem. Materiał uszorstniający dostarcza Zamawiający Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 Ustawy Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawrzeć umowy ramowej i nie zamierza stosować aukcji elektronicznej Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 5. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do r. 6. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków 6.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i określone w pkt SIWZ 6.2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy naleŝąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.Nr 50, poz.331 ze zm.), złoŝyli odrębne oferty, chyba Ŝe wykaŝą, Ŝe istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt. 7 SIWZ na zasadzie spełnia / nie spełnia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące : Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Posiadania wiedzy i doświadczenia, Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Potencjał kadrowy Wykonawca musi wykazać, Ŝe dysponuje osobą posiadającą waŝny patent śeglarskiego Przewoźnika śeglugi Śródlądowej wystawiony na podstawie przepisów w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków Ŝeglugi śródlądowej, uprawniający do kierowania promem bez napędu mechanicznego, śeglarską KsiąŜeczkę Pracy oraz aktualne świadectwo zdrowia pracownika statku Ŝeglugi śródlądowej. 7. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

5 7.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art.24 ustawy Pzp, powinni do oferty załączyć następujące dokumenty: Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na formularzu zgodnym z treścią Formularza Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa powyŝej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. JeŜeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyŝej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z zastrzeŝeniem terminów, o których mowa powyŝej Listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w pkt.6.2 albo informację o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych opisanych w pkt 6.4. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Wykonawcy winni przedłoŝyć następujące dokumenty: Wykaz osób, które będą kierować wykonaniem zamówienia ( Potencjał kadrowy ), na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.4. Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji zawodowych wskazanych osób niezbędnych dla wykonania zamówienia potwierdzające spełnianie warunku o którym mowa w pkt oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami. Do informacji winno być dołączone oświadczenie, Ŝe osoby te posiadają wymagane uprawnienia Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią Formularza W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokumenty wymienione w pkt 7.1.1, i SIWZ, muszą być złoŝone przez kaŝdy podmiot. Oferta składana przez podmioty występujące wspólnie musi zawierać dokument ustanawiający pełnomocnika umocowanego do reprezentowania grupy wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w ich imieniu Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezaleŝnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych

6 zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokumenty te naleŝy przedłoŝyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, w tym takŝe zapytania i wyjaśnienia dot. SIWZ Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie pisemnie. Zamawiający zamieści na stronie internetowej dokumenty określone w przepisach ustawy Pzp Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku Pytania naleŝy kierować na adres: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Poznań, ul. Wilczak W przypadku rozbieŝności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą naleŝy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby: Hanna Koniakowska naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych pok. 120, tel Wymagania dotyczące wadium Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zaleŝności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Kredyt Bank S.A. III O/Poznań, nr , b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz z późniejszymi zmianami) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złoŝone oryginale, zgodnie z postanowieniami pkt i musi obejmować cały okres związania ofertą, określony w pkt Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 9.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 9.2. zostanie wykluczony z postępowania Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeŝeniem pkt.9.10.

7 9.6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego umowy Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt.9.5., jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9.10, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art.25 us1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 10. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający moŝe, tylko raz, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie terminu, o którym mowa w pkt SIWZ o oznaczony okres, nie dłuŝszy niŝ 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłuŝenie terminu związania ofertą winna być wyraŝona na piśmie. 11. Opis sposobu przygotowania ofert Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, dla których Zamawiający określił w SIWZ wzory w formie formularzy winny być sporządzone w formie pisemnej, zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy i podpisane przez Wykonawcę, jeŝeli prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów złoŝonych wraz z ofertą naleŝy przedłoŝyć dokument potwierdzający upowaŝnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. JeŜeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złoŝone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Wraz z ofertą, w tym samym opakowaniu, winny być złoŝone: Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt. 7;

8 Dowód wniesienia wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niŝ pieniądz, Wykonawca winien złoŝyć oryginał gwarancji lub poręczenia w Wydziale Zamówień Publicznych, pok.119, kopię dołączyć do oferty Informację na temat usług, które Wykonawca zleci Podwykonawcom na formularzu 3.4.( Podwykonawcy ), Dokumenty składające się na ofertę inne niŝ pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 11.1 i pisemne zobowiązanie innego podmiotu o którym mowa w pkt mogą być złoŝone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienna pieczątką osoby poświadczającej) Wykonawca złoŝy tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. ZłoŜenie większej liczby ofert na jedno zadanie lub złoŝenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez Wykonawcę Oferta powinna być spięta, napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, będą podpisane przez osobę podpisującą ofertę Ofertę naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŝliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego i posiadać oznaczenia: Promy oraz Nie otwierać przed r. godz. 10: Wykonawca moŝe przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt oraz dodatkowo podpisane ZMIANA lub WYCOFANIE. Wykonawca nie moŝe wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert Oferty naleŝy składać w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, pokój nr Termin składania ofert upływa dnia r. godz. 10: Ofertę złoŝoną po terminie zwraca się niezwłocznie Otwarcie ofert jest jawne Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu r. o godz. 10:15 do siedziby Zamawiającego pokój nr Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny Zbiorcze zestawienie otwartych ofert zamieszczone zostanie na stronie internetowej WZDW. 13. Opis sposobu obliczenia ceny.

9 13.1. W Formularzu cenowym Wykonawca określi ceny jednostkowe netto z dokładnością do 0,01 PLN dla wszystkich pozycji w nim wymienionych i zsumuje wszystkie pozycje uzyskując cenę netto jednej godziny pracy promu Następnie cenę netto jednej godziny pracy promu naleŝy pomnoŝyć przez przyjętą 4- letnią liczbę godzin pracy promu i dodać podatek VAT. Tak wyliczoną cenę oferty Wykonawca wpisze do druku oferty. 14. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: - cena (C) waga 95% - zatrudnienie osoby bezrobotnej (B) waga 5% Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniŝszego wzoru: C = Cmin : Co x 100 pkt Gdzie: C ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium cena Cmin cena brutto oferty najtańszej Co cena brutto oferty ocenianej Kryterium Zatrudnienie osoby bezrobotnej będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złoŝonego w druku oferty Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SIWZ warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem: Pkt = C x 0,95 + B x 0,05 Gdzie C liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena B liczba punktów przyznana ofercie w kryterium zatrudnienie osoby bezrobotnej JeŜeli złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami JeŜeli nie będzie moŝna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach Zamawiający uniewaŝni postępowanie jeŝeli wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.: nie zostanie złoŝona Ŝadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;

10 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniŝszą ceną przewyŝszy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba Ŝe zamawiający moŝe zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; w przypadku, o którym mowa w pkt złoŝone zostaną oferty dodatkowe o takiej samej cenie; wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było wcześniej przewidzieć; postępowanie obarczone jest niemoŝliwą do usunięcia wadą uniemoŝliwiającą zawarcie niepodlegającej uniewaŝnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) złoŝyli oferty - w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne JeŜeli postępowanie zostanie uniewaŝnione z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złoŝyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 15. Opis sposobu oceny ofert Zamawiający powoła Komisję przetargową do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa: dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu i wykluczy kaŝdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi, Ŝe zachodzą przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, wymienione w pkt niniejszej Instrukcji dla Wykonawców; dokona badania i oceny ofert i odrzuci kaŝdą ofertę w przypadku stwierdzenia Ŝe zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.: 1) oferta jest niezgodna z ustawą, 2) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeŝeniem art.87 ust. 2 pkt. 3; 3) złoŝenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) oferta została złoŝona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania zgodnie z postanowieniami pkt SIWZ, 6) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3; 8) oferta jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów W toku dokonywania badania i oceny ofert Komisja przetargowa moŝe Ŝądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym (Komisją przetargową) a Wykonawcą negocjacji dotyczących złoŝonej oferty, oraz z zastrzeŝeniem pkt SIWZ, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złoŝenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji ceny w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera raŝąco niskiej ceny.

11 15.5. Komisja przetargowa poprawi w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 16. Udzielenie zamówienia Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt 15 SIWZ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, równieŝ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie JeŜeli została wybrana oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający Ŝąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 17. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy nie dotyczy 18. Istotne dla stron postanowienia umowne zamieszczono w rozdziale IV. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub mógł ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI tej ustawy Środki ochrony prawnej przysługują równieŝ organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem, Ŝe dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ JeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

12 wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której był on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ust.1.2), 2.2), 3.2), 4.1), 4.2b) i Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŝ w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŝeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją równieŝ na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca moŝe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeŝeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie Zamawiający lub odwołujący moŝe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niŝ do czasu otwarcia rozprawy. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględni opozycję, jeśli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, Ŝe wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Krajowa Izba Odwoławcza oddali opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeŝeniem zgłoszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186 ust 3 ustawy Pzp przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P-./2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERśONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa układu do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Nr postępowania: BZP.2420.4.2013.PM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo