Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo"

Transkrypt

1 Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Od dwóch lat przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za miniony rok jest obowiązkiem Rady Powiatu, który należy wypełnić nie później niż do 30 czerwca roku następnego. Oczywiście dotyczy to również wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczecineckiego za rok 2012 zostało przyjęte uchwałą nr 367/2013 w dniu 28 marca 2013 r. i przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Przewodniczącej Rady Powiatu. Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi wypełnienie postanowień art. 267 i 269 ustawy o finansach publicznych i zawiera: - zestawienie dochodów i wydatków budżetu, - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego, - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Do części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2012 załączone są tabele, które określają dokładnie źródła dochodów powiatu szczecineckiego ogółem, dochodów własnych powiatu, środków finansowych pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, dochodów własnych realizowanych w jednostkach budżetowych powiatu, dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacji przekazanych z budżetu powiatu szczecineckiego innym jednostkom samorządowym. Przedstawione Państwu zestawienia w ujęciu tabelarycznym określają również wykorzystanie pozyskanych środków na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu szczecineckiego, na ich bieżące funkcjonowanie, jak również wskazują zakres zrealizowanych zadań inwestycyjnych. Zawarte dane w szczegółowych tabelach przedstawiają również wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych oraz stopień zaawansowania wieloletnich programów inwestycyjnych powiatu szczecineckiego planowanych do realizacji na lata

2 2 Sesja absolutoryjna, oprócz analizy prawidłowości wykonania budżetu za miniony rok, to możliwość oceny przez Państwa pracy Zarządu w roku minionym oraz próba podsumowania dokonań, planów i zamierzeń, które zostały zaplanowane przez Zarząd Powiatu i Starostę w trakcie przygotowywania projektu budżetu na rok miniony. Możecie Państwo dokonać oceny czy zaplanowane w budżecie roku 2012 przedsięwzięcia, dochody i wydatki zostały przyjęte i zrealizowane w pełni, czy też niektóre założenia były zbyt optymistyczne, jeżeli zaś nie zostały zrealizowane po stronie dochodowej to czy utrzymano w ryzach wydatki. Właściwa praca Zarządu Powiatu to również przewidywanie i proponowanie w odpowiednim czasie - z wyprzedzeniem zmian do wykonanego budżetu tak, aby nie było przekroczeń w zaplanowanych wydatkach. W roku 2012 Zarząd Powiatu zaproponował 13 zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 50 zmian w formie uchwał Zarządu Powiatu, oczywiście zmiany te odnoszą się do kompetencji tych organów. Wykonanie budżetu to nie tylko podsumowanie działalności Zarządu Powiatu i jego ocena, to również ocena pracy urzędu Starostwa, jak też wszystkich jednostek organizacyjnych funkcjonujących w powiecie, podmiotów prawa handlowego oraz osób nimi zarządzających. Opinia o wykonaniu budżetu za miniony rok to również ocena naszych działań z zakresu tego co w roku minionym było wspólnie kreowane i może mieć znaczenie i wpływ na przedsięwzięcia i dodatkowe dochody na lata przyszłe. Zarząd Powiatu to organ kolegialny, który w roku 2012 odbył łącznie 58 posiedzeń, w tym 4 wyjazdowe oraz 10 łączonych z posiedzeniami rad nadzorczych, zarządów spółek lub walnych zgromadzeń spółek samorządu powiatu szczecineckiego. Łącznie przedstawiono i podjęto 156 uchwał, w tym: - finansowe w sprawie nieruchomości w zakresie zamówień publicznych regulaminów i upoważnień nadzoru i kontroli - 2

3 3 - oświaty, kultury i sportu współpracy z organizacjami pozarządowymi 6 - drogowe - 7 Jednocześnie Zarząd Powiatu opracował, przyjął i przedłożył pod obrady Rady Powiatu Szczecineckiego 113 uchwał, w tym 11 stanowiących prawo miejscowe. Uchwały te dotyczyły: - spraw finansowych nieruchomości inwestycji drogownictwa i komunikacji polityki społecznej ochrony zdrowia oświaty, kultury i sportu bezpieczeństwa i ochrony środowiska statutów i regulaminów skarg i wniosków współpracy organizacji powiatu spółek samorządowych - 1 Wszystkie uchwały, zgodnie z przepisami podlegają nadzorowi w zakresie finansowym RIO, pozostałe Wojewodzie Zachodniopomorskiemu. W okresie sprawozdawczym w sprawach dwóch uchwał Wojewoda podejmował rozstrzygnięcia nadzorcze w zakresie nieważności części zapisów. W roku 2012 Rada Powiatu rozpatrywała również: cztery wezwania do usunięcia naruszenia prawa. W trzech przypadkach wezwania zostały oddalone w całości, w jednym w części. Realizacja zadań bieżących i inwestycyjnych zgodnie z planem dochodów i wydatków oraz przyjmowanymi zmianami w trakcie roku budżetowego przebiegała bez większych problemów jeżeli chodzi o płatności za zrealizowane inwestycje, przepływy środków finansowych, zwłaszcza z realizacji zadań przez jednostki organizacyjne powiatu, zawarte porozumienia z innymi jednostkami samorządów terytorialnych czy zwiększenie kapitału spółek samorządowych.

4 4 Budżet powiatu szczecineckiego w roku 2012 po stronie dochodów to: Rok na zaplanowane , ,83 - wykonanie , ,40 Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu powiatu szczecineckiego za rok 2012 zawarto w materiałach z wykonania budżetu tabela nr 2. Mniejsze od zaplanowanych dochody zanotowaliśmy miedzy innymi w: 1. podatku CIT Rok plan , ,- - wykonanie , ,89 2. podatku PIT - plan ,- - wykonanie ,- mniej o ,- 3. dochodach własnych: - plan ,- - wykonanie ,11 mniej o ,- 4. mniejsze wpływy od planowanych mieliśmy także w: a. zbyciu mienia komunalnego Rok plan , ,-

5 5 - wykonanie , ,- b. opłatach komunikacyjnych Rok plan , ,- - wykonanie , ,- c. opłatach geodezyjnych korzystanie z zasobów plan ,- wykonanie ,72 d. opłat środowiskowych plan ,- wykonanie ,72 Jednocześnie chciałbym podkreślić, że do budżetu powiatu szczecineckiego w roku 2012, zgodnie z planem, jak również pozaplanowo (poprzez dodatkowe pozyskanie środków oraz zwiększenie procentowego dofinansowania zadań inwestycyjnych i nowe programy) wpłynęło ,09, w tym: 1. Środki z Ministerstwa Finansów ,- z tego: - przebudowa mostu na rzece Pilawa ,- - przebudowa drogi Łęknica Białowąs ,- - prowadzenie DPS ,- - z rezerwy subwencji oświatowej ,- 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ,21 w tym miedzy innymi: - na zespół ds. orzekania o niepełnosprawności ,- - składki zdrowotne za osoby bezrobotne ,- - rodziny zastępcze ,-

6 6 - modernizację ewidencji gruntów ,- - projekt Razem Łatwiej (PCPR) ,21 oraz inne mniejsze zadania jak: - projekt Radosna Szkoła, projekt Cyfrowa Szkoła, zwiększenie środków na PINB 3. Otrzymane darowizny pieniężne ,- w tym największa kwota to: - zakup wyposażenia dla PSP ,- - Fundacja św. Mikołaja ,- 4. Wpływy na wydatki inwestycyjne współfinansowane ,03 ze środków unijnych, w tym: - dotacje przekazane gminom w ramach realizacji projektu 9.3 z POIiŚ ,17 - środki na finansowanie inwestycji drogowych ,44 - środki na dofinansowanie termomodernizacji budynków szkoły i Sali gimnastycznej ZS Nr ,42 5. Wpływy na wydatki bieżące współfinansowane ,- ze środków unijnych, w tym między innymi: - program POKL (realizuje PCPR) ,80 - projekt własny biznes (realizowany przez PUP) ,07 - projekt piramida kompetencji (realizowany przez PUP ,73 - projekt lepszy start (Starostwo) ,23 - program Lokalny Punkt Informacyjny ,17 6. Środki z Państwowych Funduszy Celowych ,75 w tym: - PFRON bariery architektoniczne ,25 - Państwowy Fundusz Zajęć Sportowych ,- - dotacje z NFOŚiGW GIS dla gmin ,94 - dotacje z NFOŚiGW GIS- dotacje dla powiatu ,70

7 7 7. Inne dodatkowe dochody zewnętrzne ,50 w tym: - środki z GUGiK ,- - dofinansowanie inwestycji z gminy Barwice ,- - środki z innych powiatów na rodziny zastępcze i dzieci w naszej placówce ,73 - refundacja kosztów zarządzania projektem 9.3 i GIS ,77 Otrzymanie ,- zł ze źródeł zewnętrznych to ogromna praca jaką wykonaliśmy w roku 2012 przy ubieganiu się o nie do różnych instytucji i funduszy zewnętrznych oraz programów uruchomionych na szczeblu centralnym. W tym miejscu dziękuję tym wszystkim, którym chciało się chcieć, tym, którzy z pokorą przyjmowali sugestie i pomysły starosty i ubierali je w programy, wnioski i projekty, tym wszystkim, którzy nie bacząc na dodatkową pracę po godzinach, solidnie i bardzo profesjonalnie przygotowywali aplikacje i wnioski, na które później mogliśmy podpisać umowy i kontrakty. Wydatki powiatu szczecineckiego w roku 2012 wynosiły: Rok planowane , ,84,- - wykonane , ,- W tym: wydatki bieżące: plan ,- wykonanie ,70 wydatki majątkowe: plan ,- wykonanie ,41

8 8 Na zaplanowany deficyt w wysokości ,- wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości Na koniec roku 2012 zadłużenie powiatu szczecineckiego wynosiło ,70, w tym: 1. z tytułu kredytów ,47 2. z tytułu obligacji I emisja ,- II emisja ,- 3. z tytułu pożyczek z WFOŚiGW ,77 (może być umorzone 30 %) 4. z tytułu pożyczek z NFOŚiGW ,73 W roku 2012 zgodnie z projektem budżetu zaciągnęliśmy pożyczki i kredyty na kwotę ,44, w tym: - kredyt z Banku Spółdzielczego ,- - pożyczka z NFOŚiGW ,44 Jednocześnie w roku 2012 dokonaliśmy spłat kredytów, pożyczek i obligacji na kwotę ,-, w tym: - kredyty ,40 - pożyczki ,- - obligacje ,- Na koniec roku 2012 mieliśmy udzielone dwa poręczenia, w tym: - SM Spółka z o.o ,- (na rozbudowę SM) - Szpital w Szczecinku Spółka z o.o ,- (na rozbudowę i modernizację szpitala). Koszty związane z obsługa długu obejmujące odsetki oraz prowizje od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosiły w roku ,39 Od lat samorząd powiatu szczecineckiego przeznacza duże środki na wydatki inwestycyjne. Tak też było w roku Poziom tych wydatków macie

9 9 Państwo przedstawiony w materiałach w tabeli nr 10. Na zaplanowane ,- Wykonano ,41 Oczywiście trzeba zwrócić uwagę, że duża część tych środków (zgodnie z zawartą informacją w tabeli nr 10) została przekazana naszym partnerom w ramach realizacji projektów: 9.3 POIiŚ i GIS ponieważ występowaliśmy jako lider tych projektów. Nasze wydatki inwestycyjne w roku 2012 to ,37 Prawie wszystkie zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 miały dodatkowe wsparcie finansowe z różnych źródeł zewnętrznych. Od lat staramy się realizować inwestycje, na które można pozyskać dofinansowanie oraz te, które w latach przyszłych mogą ograniczyć nam wydatki w bieżącym utrzymaniu (np. program termomodernizacji 9.3; GIS). W ramach środków pozabudżetowych samorząd powiatu szczecineckiego dysponował lub dodatkowo pozyskiwał środki z PFRON. W roku 2012 na rehabilitację zawodową i społeczna otrzymaliśmy ,0 (w 2011 było to ,-) Środki PFRON Opis Wykonanie Ogółem , , ,- w tym: Rehabilitacja zawodowa , , ,52 Rehabilitacja społeczna , , ,- WTZ , , ,- Dodatkowo w roku 2012 przystąpiliśmy do pilotażowego programu Aktywny samorząd, podpisując program na jego realizację z PFRON. Na zadania realizowane w ramach tego programu otrzymaliśmy ,- zł

10 10 Równocześnie w roku 2012 przygotowaliśmy i opracowaliśmy powiatowy Program wyrównywania różnic między regionami, na który podpisaliśmy umowę z PFRON. Na realizację tego programu otrzymaliśmy ,52, w tym: - środki dla powiatu i jego jednostek ,52 - środki dla podmiotów zewnętrznych i gmin z terenu powiatu ,13 Dodatkowo przygotowaliśmy również program na stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych przez zakłady pracy. Na realizacje tego programu otrzymaliśmy z PFRON ,- Ocena naszej działalności Zarządu Powiatu odnosi się do tych działań, które wymieniłem przed chwilą, ale też ważnym jest jak radziliśmy sobie z jednym z najważniejszych problemów naszego powiatu przeciwdziałaniem skutkom bezrobocia. Niestety w naszym powiecie stopa bezrobocia ciągle utrzymuje się na wysokim poziomie, według stanu na r. w PUP zarejestrowanych było osób bezrobotnych. I tak: - miasto Szczecinek gmina Szczecinek gmina Grzmiąca gmina Borne Sulinowo gmina Biały Bór gmina Barwice Najwyższy wskaźnik bezrobocia zanotowano w gminie Barwice 20,3 %, najniższy w mieście Szczecinek 11,4 % Wskaźnik bezrobocia jest to procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. W roku 2012 łącznie ze środkami finansowymi na programy i projekty, o które zabiegaliśmy do rezerwy MPiPS oraz Urzędu Marszałkowskiego mieliśmy do

11 11 dyspozycji ,80. Dla porównania podam, że: w 2011 było to ,- ale w ,- Te 13,8 mln na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu to: - w ramach algorytmu ,- - POKL działanie ,- program perspektywa pracy - program Na nowo aktywni ,- - program aktywizacji bezrobotnych do 30-go roku życia ,- - program aktywizacji bezrobotnych powyżej 50-go roku życia ,- - program aktywizacji bezrobotnych długotrwale ,- - program Szansa na pracę ,- - program Lepszy start ,80 - program dotacje i roboty publiczne ,- - program roboty publiczne ,- Jak możecie Państwo zwrócić uwagę na 13,8 mln tylko ,- to środki z tzw. klucza, pozostałe otrzymaliśmy na pomysły i wnioski, które otrzymały dofinansowanie przez to, że były dobrze przygotowane i zakładały aktywizację osób bezrobotnych z grup szczególnie zagrożonych oraz tzw. efektywność. W tym miejscu dziękuję Dyrektorowi PUP i wszystkim pracownikom PUP za profesjonalne przygotowanie wniosków i wspólne budowanie projektów, na które pozyskaliśmy prawie 9 mln złotych. Środki pozabudżetowe mające wpływ na realizację zadań powiatowych to również funkcjonowanie naszych spółek samorządowych, w tym: 1. Spółka z o.o. SM w Bornem Sulinowie której jesteśmy w 100 %

12 12 właścicielem udziałów jako właściciel posiadamy 794 udziały, wartość jednego udziału 500,-, wartość udziałów ,- 2. Spółka z o.o. Szpital w Szczecinku, na koniec 2012 roku wartość udziałów tej spółki to ,-, w tym samorząd powiatu szczecineckiego posiada udziałów na kwotę ,- zł tj. 73,07 %; miasto Szczecinek udziałów na kwotę ,- zł tj. 26,93 %. 3. Spółka z o.o. PKS Szczecinek wartość udziałów na koniec 2012 roku to ,-, w tym 100 % należy do powiatu szczecineckiego. I. Spółka SM w Bornem Sulinowie od kilku lat ma swoja renomę w leczeniu i rehabilitacji chorych na SM. Ponad 55 % pacjentów przyjętych w roku 2012 to chorzy spoza województwa zachodniopomorskiego. Spółka, oprócz rehabilitacji chorych finansowanej przez NFZ, świadczy usługi komercyjne. Przychody spółki w roku 2012 wynosiły ,72 zł, w tym: 1. Kontrakt z NFZ: - rehabilitacja dzienna ,79 - specjalistyczna ,62 2. przychody z opłat pacjentów: ,20 - w tym pacjenci komercyjni ,80 Koszty spółki w roku 2012 to ,08, spółka odnotowała straty w wysokości ,36 zł. Strata wynika tylko i wyłącznie z opóźnienia przepływów środków finansowych z NFZ. II. Spółka Szpital w Szczecinku Rok 2012 to kolejny rok realizacji najważniejszej dla szpitala inwestycji rozpoczętej pod koniec 2011 roku, a planowanej do zakończenia w roku To także realizacja w ramach własnych wydatków spółki wielu zadań remontowych, które zmieniają warunki hospitalizacji chorych we wszystkich oddziałach. W roku 2012 przychody szczecineckiego szpitala wynosiły ,07 (w roku ,-) w tym:

13 13 Przychody ze sprzedaży leczenie szpitalne , ,50 2. specjalistyka ambulatoryjna , ,35 3. ratownictwo medyczne , ,62 4. programy profilaktyczne , ,80 5. diagnostyka , ,90 Zysk netto , ,63 W roku 2010 samorząd Powiatu szczecineckiego stał się właścicielem spółki PKS w Szczecinku. Rok 2012 to kolejny rok zmian restrukturyzacyjnych w tej spółce, ale też podjęte działania i inwestycje mające na celu przeniesienie całej działalności i firmy do nowych obiektów przy ul. Cieślaka. W roku 2012 Spółka PKS w Szczecinku zanotowała przychody w wysokości ,11 w tym: - ze sprzedaży podstawowej ,19 - sprzedaż pomocnicza, czynsze ,29 - sprzedaż usług stacji obsługi ,03 - sprzedaż usług diagnostycznych ,87 - przychód ze sprzedaży materiałów ,73 Zysk spółki za rok 2012 wynosi ,35 ale w tym, zysk ze sprzedaży działek ,07 Spółka jest obecnie w trudnej sytuacji ze względu na pogarszające się wpływy z tytułu zmniejszającej się liczby osób korzystających z przewozów transportu zbiorowego, mniejszych wpływów z przewozów uczniów i młodzieży do szkół, mniejszych dopłat do biletów ulgowych regulowanych przez Urząd Marszałkowski oraz ciągle wzrastające koszty paliwa. Panie, Panowie Radni,

14 14 Nie sposób przy omawianiu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu szczecineckiego za rok 2012 nie wspomnieć o inwestycjach zrealizowanych w roku sprawozdawczym. Tak jak wcześniej wspomniałem, w roku 2012 na inwestycje własne wydatkowaliśmy ,32 Pozwólcie Państwo, że o części z tych zadań powiem. Tych najważniejszych, kontynuowanych, zrealizowanych i rozpoczętych w roku I tak: 1. w zakresie dróg powiatowych ,15 w tym: - przebudowa mostu na rzece Piława (gmina Borne Sulinowo) ,- - przebudowa drogi powiatowej Łęknica Białowąs (gmina Barwice) ,94 - rozliczenie zadań inwestycyjnych z poprawą układu komunikacyjnego (miasto Szczecinek) ,12 - przebudowa drogi Sópolno Wielkie (gmina Biały Bór) ,- - przebudowa mostu na rzece Kłudzie - rozliczenie zadań (gmina Grzmiąca) ,04 - przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Gwda (gmina Szczecinek) ,93 - ułożenie nawierzchni na ul. Różanej (Szczecinek-Świątki) ,38 - ciągi komunikacyjne i zatoki autobusowe ,15 2. termomodernizacja obiektów w tym: - termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej ZS nr ,82 - termomodernizacja budynku internatu ZS Nr ,52 - termomodernizacja budynku internatu ZS Nr ,36 - termomodernizacja schroniska ZS Nr ,36 - termomodernizacja DPS ,72

15 15 - termomodernizacja obiektów ZON ,18 - termomodernizacja WPPR ,97 3. likwidacja barier architektonicznych ,- w tym: - zakup mikrobusu dla PPP ,- - zakup mikrobusu dla PZD ,- 4. inne wydatki i inwestycje to również - dokapitalizowanie Spółki Szpital w Szczecinku (na rozbudowę) ,- - dokapitalizowanie Spółki PKS Szczecinek ,- - zakup budynku dla potrzeb nowej siedziby PKS Szczecinek ,- - dokumentacja techniczna pod nowe inwestycje ,91 - zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP ,- - sfinansowaliśmy również dokumentację techniczna pod CEE i modernizacje obiektów KP PSP ,- Nie sposób nie wspomnieć o realizacji od dwóch lat inwestycji związanej z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji. To nasze działania i konsekwencja doprowadziły do realizacji tego przedsięwzięcia, które w tym roku (26 lipca) uroczyście zostanie przekazane do użytku dla naszych szczecineckich policjantów. W roku 2012 mieliśmy to przedsięwzięcie dofinansować z budżetu w kwocie 1 mln zł, dzięki porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim Policji kwota ta nie została wydatkowana, ponieważ zabezpieczono dodatkowe środki na to zadanie z budżetu centralnego. Budżet roku 2012 to bardzo duże wydatki na bieżące funkcjonowanie oświaty i jednostek lub zadań około oświatowych. W roku 2012 na zadania te wydatkowaliśmy ,22 Subwencja oświatowa, jaką otrzymaliśmy to ,-, a zatem do

16 16 szeroko pojętej oświaty dołożyliśmy z zadaniami inwestycyjnymi ,- Warto wspomnieć jak na koniec roku wyglądały budżety poszczególnych jednostek oświatowych i wydatki na zadania oświatowe. I tak: Nazwa jednostki Plan Wykonanie ZS Nr , ,84 ZS Nr , ,60 ZS Nr , ,57 ZS Nr , ,11 ZS Nr , ,18 ZS im.o.langego , ,043,00 SOSW , ,80 PPP , ,38 Plan Wykonanie - dotacje dla szkół niepublicznych 3.122,119, ,71 - dotacja na zajęcia z zakresu kultury SAPiK ,- Inne wydatki w tym: - dokształcanie nauczycieli ,90 - nagrody dla nauczycieli, stypendia dla uczniów i studentów ,- Trzeba wyraźnie podkreślić, że jednostki oświatowe powiatu szczecineckiego miały się w ostatnich latach i mają się dobrze. Nie brakuje środków finansowych na wydatki bieżące, jednocześnie co roku realizujemy wiele przedsięwzięć inwestycyjnych i remontów, które podwyższyły standard infrastruktury edukacyjnej. Tak też jest w roku Budżet roku 2012 uwzględniał również wydatki na szeroko pojęte zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:

17 17 - utrzymanie WPPR, - utrzymanie rodzinnego domu dziecka w Godzisławiu, - dofinansowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, - utrzymanie PCPR - utrzymanie DPS w Bornem Sulinowie, - współfinansowanie WTZ w Barwicach i Szczecinku 10 % kosztów utrzymania podopiecznych, - finansowanie zadań związanych z utrzymaniem rodzin zastępczych. Od r. obowiązuje nowa ustawa o pieczy zastępczej. Z roku na rok wydatki na te zadania wzrastają, i tak: Rodziny zastępcze Lata (plan) , , , ,- W latach na rodziny zastępcze wydamy ,- W budżecie roku dwa tysiące dwunastego zabezpieczyliśmy i wydatkowaliśmy również środki finansowe na realizację innych zadań, i tak: - finansowanie zadań z zakresu zajęć pozaszkolnych przy SzLOT ,- - wydatki na promocję realizowane przez SAPiK ,- - dofinansowanie biblioteki publicznej (miasto Szczecinek) ,- - dofinansowanie rewitalizacji jeziora Trzesiecko ,- - realizacja zadań w zakresie organizacji pozarządowych poprzez organizację konkursów dla tych organizacji ,- w obszarach: o promocji i ochrony zdrowia ,- o kultury fizycznej i turystyki ,- o z zakresu kultury i dziedzictwa ,- o ochrony środowiska ,- o pomocy społecznej ,- o wspierania działań tożsamości kultury mniejszości narodowych ,- o organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ,-

18 18 Nasze działania Zarządu Powiatu w roku 2012 wspierane były ogromnym zaangażowaniem wszystkich dyrektorów i pracowników starostwa powiatowego. Na przykład w roku dwa tysiące dwunastym: - do wydziału budownictwa - wpłynęło 796 wniosków o pozwolenie na budowę - przyjęto 330 zgłoszeń budów nie wymagających pozwolenia - przyjęto 380 zgłoszeń robót budowlanych - przyjęto 86 zgłoszeń rozbiórek obiektów budowlanych - w wydziale komunikacji - zarejestrowano pojazdy - wyrejestrowano 816 pojazdów - kasacja pojazdów - wydano praw jazdy 1764 Wszystkim pracownikom starostwa bardzo serdecznie dziękuję za aktywność, solidność i współtworzenie dobrego zespołu, z którym zrobiliśmy bardzo dużo, aby rok 2012 zaliczyć do udanych w naszym powiecie. Bardzo serdecznie dziękuję członkom Zarządu, Pani Skarbnik i Pani Sekretarz za aktywność w tych 58 posiedzeniach, pomysły i współpracę, dzięki którym udawało nam się rozwiązywać nawet najtrudniejsze sprawy i problemy, zachowując rygor finansowy (przypomnę, miał być deficyt w wysokości ,-, a jest nadwyżka ,86 zł). W budżecie roku 2012 było wiele zmian, autopoprawek, tak jak na początku wspomniałem 13 uchwał Rady Powiatu i 50- uchwał zarządu o zmianach. Wszystkim za zrozumienie konieczności takiego postępowania bardzo dziękuję. Budżet powiatu szczecineckiego za rok 2012 to już sprawa zamknięta, został pozytywnie oceniony przez RIO i komisje stałe Rady Powiatu. Dzisiaj ocenicie go Państwo poprzez głosowanie, ale też udzielicie mam nadzieję absolutorium Zarządowi. Absolutorium to ocena naszej pracy i nie ukrywam, że zależy nam na tym, abyście Państwo, dokonując tej oceny, wzięli pod uwagę

19 19 okoliczności w jakich realizowaliśmy dochody powiatu w roku 2012 oraz czy właściwie i oszczędnie wydatkowaliśmy te dochody. W mojej ocenie to był trudny budżet, ale budżet dalszego rozwoju powiatu, budżet wielu przedsięwzięć inwestycyjnych, które przyniosą nam w perspektywie ograniczenie wydatków na bieżące funkcjonowanie, budżet kontrolowanych wydatków. Budżet ten warto pozytywnie ocenić i za jego wykonanie udzielić Zarządowi absolutorium, bo napracowaliśmy się przy nim jak nigdy dotąd.

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU. Starostwo Powiatowe w Kielcach AL. IX WIEKÓW KIELC 3 25-516 KIELCE SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

BUDŻET POWIATU. Starostwo Powiatowe w Kielcach AL. IX WIEKÓW KIELC 3 25-516 KIELCE SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? 2011 BUDŻET POWIATU Starostwo Powiatowe w Kielcach AL. IX WIEKÓW KIELC 3 25-516 KIELCE SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? KIELCE 2011 Szanowni Państwo, Broszura ta jest kontynuacją cyklu rozpoczętego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo

Nasz powiat wśród liderów

Nasz powiat wśród liderów Kadencja 2010-2014 I miejsce w polsce w rankingu powiatów ZPP Szanowni Państwo, pod koniec 2010 roku odbyły się wybory samorządowe w Polsce, w tym także i nasze lokalne, do Rady Powiatu Drawskiego. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź Protokół Nr XLVIII/2013 z sesji Rady Miasta Kielce która odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 roku, w godz. 9.00-12.10, w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

Do punktu 1- go Do punktu 2 ego Do punktu 3- go

Do punktu 1- go Do punktu 2 ego Do punktu 3- go Protokół Nr 34.2013 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku oraz Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Pojęcie budżetu nie jest praktycznie używane w życiu codziennym, choć każdy z nas, każda rodzina, firma czy państwo ma z tym pojęciem do czynienia.

Pojęcie budżetu nie jest praktycznie używane w życiu codziennym, choć każdy z nas, każda rodzina, firma czy państwo ma z tym pojęciem do czynienia. Chcemy przedstawić Państwu zasady i sposób gromadzenia oraz wydatkowania naszych powiatowych finansów. Niniejsza publikacja jest konsekwencją realizacji akcji społecznej Przejrzysta Polska, w której uczestniczy

Bardziej szczegółowo

POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA LATA 2008-2013

POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA LATA 2008-2013 Wieloletni Plan Inwestycyjny-tekst ujednolicony Tekst ujednolicony w związku z podjętymi Uchwałami Rady Powiatu w Choszcznie: Uchwała nr XII/109/2008 z dnia 18.04.2008 r. Uchwała nr XIV/135/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

kredyty krajowe 8.500.000,00

kredyty krajowe 8.500.000,00 S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu miasta za 2009 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 19 grudnia 2008 roku podjęła Uchwałę Nr XXIV/245/2008 w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok według,

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo