Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo"

Transkrypt

1 Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Od dwóch lat przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za miniony rok jest obowiązkiem Rady Powiatu, który należy wypełnić nie później niż do 30 czerwca roku następnego. Oczywiście dotyczy to również wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu szczecineckiego za rok 2012 zostało przyjęte uchwałą nr 367/2013 w dniu 28 marca 2013 r. i przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Przewodniczącej Rady Powiatu. Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi wypełnienie postanowień art. 267 i 269 ustawy o finansach publicznych i zawiera: - zestawienie dochodów i wydatków budżetu, - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego, - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Do części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2012 załączone są tabele, które określają dokładnie źródła dochodów powiatu szczecineckiego ogółem, dochodów własnych powiatu, środków finansowych pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, dochodów własnych realizowanych w jednostkach budżetowych powiatu, dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacji przekazanych z budżetu powiatu szczecineckiego innym jednostkom samorządowym. Przedstawione Państwu zestawienia w ujęciu tabelarycznym określają również wykorzystanie pozyskanych środków na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu szczecineckiego, na ich bieżące funkcjonowanie, jak również wskazują zakres zrealizowanych zadań inwestycyjnych. Zawarte dane w szczegółowych tabelach przedstawiają również wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych oraz stopień zaawansowania wieloletnich programów inwestycyjnych powiatu szczecineckiego planowanych do realizacji na lata

2 2 Sesja absolutoryjna, oprócz analizy prawidłowości wykonania budżetu za miniony rok, to możliwość oceny przez Państwa pracy Zarządu w roku minionym oraz próba podsumowania dokonań, planów i zamierzeń, które zostały zaplanowane przez Zarząd Powiatu i Starostę w trakcie przygotowywania projektu budżetu na rok miniony. Możecie Państwo dokonać oceny czy zaplanowane w budżecie roku 2012 przedsięwzięcia, dochody i wydatki zostały przyjęte i zrealizowane w pełni, czy też niektóre założenia były zbyt optymistyczne, jeżeli zaś nie zostały zrealizowane po stronie dochodowej to czy utrzymano w ryzach wydatki. Właściwa praca Zarządu Powiatu to również przewidywanie i proponowanie w odpowiednim czasie - z wyprzedzeniem zmian do wykonanego budżetu tak, aby nie było przekroczeń w zaplanowanych wydatkach. W roku 2012 Zarząd Powiatu zaproponował 13 zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 50 zmian w formie uchwał Zarządu Powiatu, oczywiście zmiany te odnoszą się do kompetencji tych organów. Wykonanie budżetu to nie tylko podsumowanie działalności Zarządu Powiatu i jego ocena, to również ocena pracy urzędu Starostwa, jak też wszystkich jednostek organizacyjnych funkcjonujących w powiecie, podmiotów prawa handlowego oraz osób nimi zarządzających. Opinia o wykonaniu budżetu za miniony rok to również ocena naszych działań z zakresu tego co w roku minionym było wspólnie kreowane i może mieć znaczenie i wpływ na przedsięwzięcia i dodatkowe dochody na lata przyszłe. Zarząd Powiatu to organ kolegialny, który w roku 2012 odbył łącznie 58 posiedzeń, w tym 4 wyjazdowe oraz 10 łączonych z posiedzeniami rad nadzorczych, zarządów spółek lub walnych zgromadzeń spółek samorządu powiatu szczecineckiego. Łącznie przedstawiono i podjęto 156 uchwał, w tym: - finansowe w sprawie nieruchomości w zakresie zamówień publicznych regulaminów i upoważnień nadzoru i kontroli - 2

3 3 - oświaty, kultury i sportu współpracy z organizacjami pozarządowymi 6 - drogowe - 7 Jednocześnie Zarząd Powiatu opracował, przyjął i przedłożył pod obrady Rady Powiatu Szczecineckiego 113 uchwał, w tym 11 stanowiących prawo miejscowe. Uchwały te dotyczyły: - spraw finansowych nieruchomości inwestycji drogownictwa i komunikacji polityki społecznej ochrony zdrowia oświaty, kultury i sportu bezpieczeństwa i ochrony środowiska statutów i regulaminów skarg i wniosków współpracy organizacji powiatu spółek samorządowych - 1 Wszystkie uchwały, zgodnie z przepisami podlegają nadzorowi w zakresie finansowym RIO, pozostałe Wojewodzie Zachodniopomorskiemu. W okresie sprawozdawczym w sprawach dwóch uchwał Wojewoda podejmował rozstrzygnięcia nadzorcze w zakresie nieważności części zapisów. W roku 2012 Rada Powiatu rozpatrywała również: cztery wezwania do usunięcia naruszenia prawa. W trzech przypadkach wezwania zostały oddalone w całości, w jednym w części. Realizacja zadań bieżących i inwestycyjnych zgodnie z planem dochodów i wydatków oraz przyjmowanymi zmianami w trakcie roku budżetowego przebiegała bez większych problemów jeżeli chodzi o płatności za zrealizowane inwestycje, przepływy środków finansowych, zwłaszcza z realizacji zadań przez jednostki organizacyjne powiatu, zawarte porozumienia z innymi jednostkami samorządów terytorialnych czy zwiększenie kapitału spółek samorządowych.

4 4 Budżet powiatu szczecineckiego w roku 2012 po stronie dochodów to: Rok na zaplanowane , ,83 - wykonanie , ,40 Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu powiatu szczecineckiego za rok 2012 zawarto w materiałach z wykonania budżetu tabela nr 2. Mniejsze od zaplanowanych dochody zanotowaliśmy miedzy innymi w: 1. podatku CIT Rok plan , ,- - wykonanie , ,89 2. podatku PIT - plan ,- - wykonanie ,- mniej o ,- 3. dochodach własnych: - plan ,- - wykonanie ,11 mniej o ,- 4. mniejsze wpływy od planowanych mieliśmy także w: a. zbyciu mienia komunalnego Rok plan , ,-

5 5 - wykonanie , ,- b. opłatach komunikacyjnych Rok plan , ,- - wykonanie , ,- c. opłatach geodezyjnych korzystanie z zasobów plan ,- wykonanie ,72 d. opłat środowiskowych plan ,- wykonanie ,72 Jednocześnie chciałbym podkreślić, że do budżetu powiatu szczecineckiego w roku 2012, zgodnie z planem, jak również pozaplanowo (poprzez dodatkowe pozyskanie środków oraz zwiększenie procentowego dofinansowania zadań inwestycyjnych i nowe programy) wpłynęło ,09, w tym: 1. Środki z Ministerstwa Finansów ,- z tego: - przebudowa mostu na rzece Pilawa ,- - przebudowa drogi Łęknica Białowąs ,- - prowadzenie DPS ,- - z rezerwy subwencji oświatowej ,- 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ,21 w tym miedzy innymi: - na zespół ds. orzekania o niepełnosprawności ,- - składki zdrowotne za osoby bezrobotne ,- - rodziny zastępcze ,-

6 6 - modernizację ewidencji gruntów ,- - projekt Razem Łatwiej (PCPR) ,21 oraz inne mniejsze zadania jak: - projekt Radosna Szkoła, projekt Cyfrowa Szkoła, zwiększenie środków na PINB 3. Otrzymane darowizny pieniężne ,- w tym największa kwota to: - zakup wyposażenia dla PSP ,- - Fundacja św. Mikołaja ,- 4. Wpływy na wydatki inwestycyjne współfinansowane ,03 ze środków unijnych, w tym: - dotacje przekazane gminom w ramach realizacji projektu 9.3 z POIiŚ ,17 - środki na finansowanie inwestycji drogowych ,44 - środki na dofinansowanie termomodernizacji budynków szkoły i Sali gimnastycznej ZS Nr ,42 5. Wpływy na wydatki bieżące współfinansowane ,- ze środków unijnych, w tym między innymi: - program POKL (realizuje PCPR) ,80 - projekt własny biznes (realizowany przez PUP) ,07 - projekt piramida kompetencji (realizowany przez PUP ,73 - projekt lepszy start (Starostwo) ,23 - program Lokalny Punkt Informacyjny ,17 6. Środki z Państwowych Funduszy Celowych ,75 w tym: - PFRON bariery architektoniczne ,25 - Państwowy Fundusz Zajęć Sportowych ,- - dotacje z NFOŚiGW GIS dla gmin ,94 - dotacje z NFOŚiGW GIS- dotacje dla powiatu ,70

7 7 7. Inne dodatkowe dochody zewnętrzne ,50 w tym: - środki z GUGiK ,- - dofinansowanie inwestycji z gminy Barwice ,- - środki z innych powiatów na rodziny zastępcze i dzieci w naszej placówce ,73 - refundacja kosztów zarządzania projektem 9.3 i GIS ,77 Otrzymanie ,- zł ze źródeł zewnętrznych to ogromna praca jaką wykonaliśmy w roku 2012 przy ubieganiu się o nie do różnych instytucji i funduszy zewnętrznych oraz programów uruchomionych na szczeblu centralnym. W tym miejscu dziękuję tym wszystkim, którym chciało się chcieć, tym, którzy z pokorą przyjmowali sugestie i pomysły starosty i ubierali je w programy, wnioski i projekty, tym wszystkim, którzy nie bacząc na dodatkową pracę po godzinach, solidnie i bardzo profesjonalnie przygotowywali aplikacje i wnioski, na które później mogliśmy podpisać umowy i kontrakty. Wydatki powiatu szczecineckiego w roku 2012 wynosiły: Rok planowane , ,84,- - wykonane , ,- W tym: wydatki bieżące: plan ,- wykonanie ,70 wydatki majątkowe: plan ,- wykonanie ,41

8 8 Na zaplanowany deficyt w wysokości ,- wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości Na koniec roku 2012 zadłużenie powiatu szczecineckiego wynosiło ,70, w tym: 1. z tytułu kredytów ,47 2. z tytułu obligacji I emisja ,- II emisja ,- 3. z tytułu pożyczek z WFOŚiGW ,77 (może być umorzone 30 %) 4. z tytułu pożyczek z NFOŚiGW ,73 W roku 2012 zgodnie z projektem budżetu zaciągnęliśmy pożyczki i kredyty na kwotę ,44, w tym: - kredyt z Banku Spółdzielczego ,- - pożyczka z NFOŚiGW ,44 Jednocześnie w roku 2012 dokonaliśmy spłat kredytów, pożyczek i obligacji na kwotę ,-, w tym: - kredyty ,40 - pożyczki ,- - obligacje ,- Na koniec roku 2012 mieliśmy udzielone dwa poręczenia, w tym: - SM Spółka z o.o ,- (na rozbudowę SM) - Szpital w Szczecinku Spółka z o.o ,- (na rozbudowę i modernizację szpitala). Koszty związane z obsługa długu obejmujące odsetki oraz prowizje od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosiły w roku ,39 Od lat samorząd powiatu szczecineckiego przeznacza duże środki na wydatki inwestycyjne. Tak też było w roku Poziom tych wydatków macie

9 9 Państwo przedstawiony w materiałach w tabeli nr 10. Na zaplanowane ,- Wykonano ,41 Oczywiście trzeba zwrócić uwagę, że duża część tych środków (zgodnie z zawartą informacją w tabeli nr 10) została przekazana naszym partnerom w ramach realizacji projektów: 9.3 POIiŚ i GIS ponieważ występowaliśmy jako lider tych projektów. Nasze wydatki inwestycyjne w roku 2012 to ,37 Prawie wszystkie zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 miały dodatkowe wsparcie finansowe z różnych źródeł zewnętrznych. Od lat staramy się realizować inwestycje, na które można pozyskać dofinansowanie oraz te, które w latach przyszłych mogą ograniczyć nam wydatki w bieżącym utrzymaniu (np. program termomodernizacji 9.3; GIS). W ramach środków pozabudżetowych samorząd powiatu szczecineckiego dysponował lub dodatkowo pozyskiwał środki z PFRON. W roku 2012 na rehabilitację zawodową i społeczna otrzymaliśmy ,0 (w 2011 było to ,-) Środki PFRON Opis Wykonanie Ogółem , , ,- w tym: Rehabilitacja zawodowa , , ,52 Rehabilitacja społeczna , , ,- WTZ , , ,- Dodatkowo w roku 2012 przystąpiliśmy do pilotażowego programu Aktywny samorząd, podpisując program na jego realizację z PFRON. Na zadania realizowane w ramach tego programu otrzymaliśmy ,- zł

10 10 Równocześnie w roku 2012 przygotowaliśmy i opracowaliśmy powiatowy Program wyrównywania różnic między regionami, na który podpisaliśmy umowę z PFRON. Na realizację tego programu otrzymaliśmy ,52, w tym: - środki dla powiatu i jego jednostek ,52 - środki dla podmiotów zewnętrznych i gmin z terenu powiatu ,13 Dodatkowo przygotowaliśmy również program na stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych przez zakłady pracy. Na realizacje tego programu otrzymaliśmy z PFRON ,- Ocena naszej działalności Zarządu Powiatu odnosi się do tych działań, które wymieniłem przed chwilą, ale też ważnym jest jak radziliśmy sobie z jednym z najważniejszych problemów naszego powiatu przeciwdziałaniem skutkom bezrobocia. Niestety w naszym powiecie stopa bezrobocia ciągle utrzymuje się na wysokim poziomie, według stanu na r. w PUP zarejestrowanych było osób bezrobotnych. I tak: - miasto Szczecinek gmina Szczecinek gmina Grzmiąca gmina Borne Sulinowo gmina Biały Bór gmina Barwice Najwyższy wskaźnik bezrobocia zanotowano w gminie Barwice 20,3 %, najniższy w mieście Szczecinek 11,4 % Wskaźnik bezrobocia jest to procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. W roku 2012 łącznie ze środkami finansowymi na programy i projekty, o które zabiegaliśmy do rezerwy MPiPS oraz Urzędu Marszałkowskiego mieliśmy do

11 11 dyspozycji ,80. Dla porównania podam, że: w 2011 było to ,- ale w ,- Te 13,8 mln na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu to: - w ramach algorytmu ,- - POKL działanie ,- program perspektywa pracy - program Na nowo aktywni ,- - program aktywizacji bezrobotnych do 30-go roku życia ,- - program aktywizacji bezrobotnych powyżej 50-go roku życia ,- - program aktywizacji bezrobotnych długotrwale ,- - program Szansa na pracę ,- - program Lepszy start ,80 - program dotacje i roboty publiczne ,- - program roboty publiczne ,- Jak możecie Państwo zwrócić uwagę na 13,8 mln tylko ,- to środki z tzw. klucza, pozostałe otrzymaliśmy na pomysły i wnioski, które otrzymały dofinansowanie przez to, że były dobrze przygotowane i zakładały aktywizację osób bezrobotnych z grup szczególnie zagrożonych oraz tzw. efektywność. W tym miejscu dziękuję Dyrektorowi PUP i wszystkim pracownikom PUP za profesjonalne przygotowanie wniosków i wspólne budowanie projektów, na które pozyskaliśmy prawie 9 mln złotych. Środki pozabudżetowe mające wpływ na realizację zadań powiatowych to również funkcjonowanie naszych spółek samorządowych, w tym: 1. Spółka z o.o. SM w Bornem Sulinowie której jesteśmy w 100 %

12 12 właścicielem udziałów jako właściciel posiadamy 794 udziały, wartość jednego udziału 500,-, wartość udziałów ,- 2. Spółka z o.o. Szpital w Szczecinku, na koniec 2012 roku wartość udziałów tej spółki to ,-, w tym samorząd powiatu szczecineckiego posiada udziałów na kwotę ,- zł tj. 73,07 %; miasto Szczecinek udziałów na kwotę ,- zł tj. 26,93 %. 3. Spółka z o.o. PKS Szczecinek wartość udziałów na koniec 2012 roku to ,-, w tym 100 % należy do powiatu szczecineckiego. I. Spółka SM w Bornem Sulinowie od kilku lat ma swoja renomę w leczeniu i rehabilitacji chorych na SM. Ponad 55 % pacjentów przyjętych w roku 2012 to chorzy spoza województwa zachodniopomorskiego. Spółka, oprócz rehabilitacji chorych finansowanej przez NFZ, świadczy usługi komercyjne. Przychody spółki w roku 2012 wynosiły ,72 zł, w tym: 1. Kontrakt z NFZ: - rehabilitacja dzienna ,79 - specjalistyczna ,62 2. przychody z opłat pacjentów: ,20 - w tym pacjenci komercyjni ,80 Koszty spółki w roku 2012 to ,08, spółka odnotowała straty w wysokości ,36 zł. Strata wynika tylko i wyłącznie z opóźnienia przepływów środków finansowych z NFZ. II. Spółka Szpital w Szczecinku Rok 2012 to kolejny rok realizacji najważniejszej dla szpitala inwestycji rozpoczętej pod koniec 2011 roku, a planowanej do zakończenia w roku To także realizacja w ramach własnych wydatków spółki wielu zadań remontowych, które zmieniają warunki hospitalizacji chorych we wszystkich oddziałach. W roku 2012 przychody szczecineckiego szpitala wynosiły ,07 (w roku ,-) w tym:

13 13 Przychody ze sprzedaży leczenie szpitalne , ,50 2. specjalistyka ambulatoryjna , ,35 3. ratownictwo medyczne , ,62 4. programy profilaktyczne , ,80 5. diagnostyka , ,90 Zysk netto , ,63 W roku 2010 samorząd Powiatu szczecineckiego stał się właścicielem spółki PKS w Szczecinku. Rok 2012 to kolejny rok zmian restrukturyzacyjnych w tej spółce, ale też podjęte działania i inwestycje mające na celu przeniesienie całej działalności i firmy do nowych obiektów przy ul. Cieślaka. W roku 2012 Spółka PKS w Szczecinku zanotowała przychody w wysokości ,11 w tym: - ze sprzedaży podstawowej ,19 - sprzedaż pomocnicza, czynsze ,29 - sprzedaż usług stacji obsługi ,03 - sprzedaż usług diagnostycznych ,87 - przychód ze sprzedaży materiałów ,73 Zysk spółki za rok 2012 wynosi ,35 ale w tym, zysk ze sprzedaży działek ,07 Spółka jest obecnie w trudnej sytuacji ze względu na pogarszające się wpływy z tytułu zmniejszającej się liczby osób korzystających z przewozów transportu zbiorowego, mniejszych wpływów z przewozów uczniów i młodzieży do szkół, mniejszych dopłat do biletów ulgowych regulowanych przez Urząd Marszałkowski oraz ciągle wzrastające koszty paliwa. Panie, Panowie Radni,

14 14 Nie sposób przy omawianiu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu szczecineckiego za rok 2012 nie wspomnieć o inwestycjach zrealizowanych w roku sprawozdawczym. Tak jak wcześniej wspomniałem, w roku 2012 na inwestycje własne wydatkowaliśmy ,32 Pozwólcie Państwo, że o części z tych zadań powiem. Tych najważniejszych, kontynuowanych, zrealizowanych i rozpoczętych w roku I tak: 1. w zakresie dróg powiatowych ,15 w tym: - przebudowa mostu na rzece Piława (gmina Borne Sulinowo) ,- - przebudowa drogi powiatowej Łęknica Białowąs (gmina Barwice) ,94 - rozliczenie zadań inwestycyjnych z poprawą układu komunikacyjnego (miasto Szczecinek) ,12 - przebudowa drogi Sópolno Wielkie (gmina Biały Bór) ,- - przebudowa mostu na rzece Kłudzie - rozliczenie zadań (gmina Grzmiąca) ,04 - przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Gwda (gmina Szczecinek) ,93 - ułożenie nawierzchni na ul. Różanej (Szczecinek-Świątki) ,38 - ciągi komunikacyjne i zatoki autobusowe ,15 2. termomodernizacja obiektów w tym: - termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej ZS nr ,82 - termomodernizacja budynku internatu ZS Nr ,52 - termomodernizacja budynku internatu ZS Nr ,36 - termomodernizacja schroniska ZS Nr ,36 - termomodernizacja DPS ,72

15 15 - termomodernizacja obiektów ZON ,18 - termomodernizacja WPPR ,97 3. likwidacja barier architektonicznych ,- w tym: - zakup mikrobusu dla PPP ,- - zakup mikrobusu dla PZD ,- 4. inne wydatki i inwestycje to również - dokapitalizowanie Spółki Szpital w Szczecinku (na rozbudowę) ,- - dokapitalizowanie Spółki PKS Szczecinek ,- - zakup budynku dla potrzeb nowej siedziby PKS Szczecinek ,- - dokumentacja techniczna pod nowe inwestycje ,91 - zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP ,- - sfinansowaliśmy również dokumentację techniczna pod CEE i modernizacje obiektów KP PSP ,- Nie sposób nie wspomnieć o realizacji od dwóch lat inwestycji związanej z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji. To nasze działania i konsekwencja doprowadziły do realizacji tego przedsięwzięcia, które w tym roku (26 lipca) uroczyście zostanie przekazane do użytku dla naszych szczecineckich policjantów. W roku 2012 mieliśmy to przedsięwzięcie dofinansować z budżetu w kwocie 1 mln zł, dzięki porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim Policji kwota ta nie została wydatkowana, ponieważ zabezpieczono dodatkowe środki na to zadanie z budżetu centralnego. Budżet roku 2012 to bardzo duże wydatki na bieżące funkcjonowanie oświaty i jednostek lub zadań około oświatowych. W roku 2012 na zadania te wydatkowaliśmy ,22 Subwencja oświatowa, jaką otrzymaliśmy to ,-, a zatem do

16 16 szeroko pojętej oświaty dołożyliśmy z zadaniami inwestycyjnymi ,- Warto wspomnieć jak na koniec roku wyglądały budżety poszczególnych jednostek oświatowych i wydatki na zadania oświatowe. I tak: Nazwa jednostki Plan Wykonanie ZS Nr , ,84 ZS Nr , ,60 ZS Nr , ,57 ZS Nr , ,11 ZS Nr , ,18 ZS im.o.langego , ,043,00 SOSW , ,80 PPP , ,38 Plan Wykonanie - dotacje dla szkół niepublicznych 3.122,119, ,71 - dotacja na zajęcia z zakresu kultury SAPiK ,- Inne wydatki w tym: - dokształcanie nauczycieli ,90 - nagrody dla nauczycieli, stypendia dla uczniów i studentów ,- Trzeba wyraźnie podkreślić, że jednostki oświatowe powiatu szczecineckiego miały się w ostatnich latach i mają się dobrze. Nie brakuje środków finansowych na wydatki bieżące, jednocześnie co roku realizujemy wiele przedsięwzięć inwestycyjnych i remontów, które podwyższyły standard infrastruktury edukacyjnej. Tak też jest w roku Budżet roku 2012 uwzględniał również wydatki na szeroko pojęte zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:

17 17 - utrzymanie WPPR, - utrzymanie rodzinnego domu dziecka w Godzisławiu, - dofinansowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, - utrzymanie PCPR - utrzymanie DPS w Bornem Sulinowie, - współfinansowanie WTZ w Barwicach i Szczecinku 10 % kosztów utrzymania podopiecznych, - finansowanie zadań związanych z utrzymaniem rodzin zastępczych. Od r. obowiązuje nowa ustawa o pieczy zastępczej. Z roku na rok wydatki na te zadania wzrastają, i tak: Rodziny zastępcze Lata (plan) , , , ,- W latach na rodziny zastępcze wydamy ,- W budżecie roku dwa tysiące dwunastego zabezpieczyliśmy i wydatkowaliśmy również środki finansowe na realizację innych zadań, i tak: - finansowanie zadań z zakresu zajęć pozaszkolnych przy SzLOT ,- - wydatki na promocję realizowane przez SAPiK ,- - dofinansowanie biblioteki publicznej (miasto Szczecinek) ,- - dofinansowanie rewitalizacji jeziora Trzesiecko ,- - realizacja zadań w zakresie organizacji pozarządowych poprzez organizację konkursów dla tych organizacji ,- w obszarach: o promocji i ochrony zdrowia ,- o kultury fizycznej i turystyki ,- o z zakresu kultury i dziedzictwa ,- o ochrony środowiska ,- o pomocy społecznej ,- o wspierania działań tożsamości kultury mniejszości narodowych ,- o organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ,-

18 18 Nasze działania Zarządu Powiatu w roku 2012 wspierane były ogromnym zaangażowaniem wszystkich dyrektorów i pracowników starostwa powiatowego. Na przykład w roku dwa tysiące dwunastym: - do wydziału budownictwa - wpłynęło 796 wniosków o pozwolenie na budowę - przyjęto 330 zgłoszeń budów nie wymagających pozwolenia - przyjęto 380 zgłoszeń robót budowlanych - przyjęto 86 zgłoszeń rozbiórek obiektów budowlanych - w wydziale komunikacji - zarejestrowano pojazdy - wyrejestrowano 816 pojazdów - kasacja pojazdów - wydano praw jazdy 1764 Wszystkim pracownikom starostwa bardzo serdecznie dziękuję za aktywność, solidność i współtworzenie dobrego zespołu, z którym zrobiliśmy bardzo dużo, aby rok 2012 zaliczyć do udanych w naszym powiecie. Bardzo serdecznie dziękuję członkom Zarządu, Pani Skarbnik i Pani Sekretarz za aktywność w tych 58 posiedzeniach, pomysły i współpracę, dzięki którym udawało nam się rozwiązywać nawet najtrudniejsze sprawy i problemy, zachowując rygor finansowy (przypomnę, miał być deficyt w wysokości ,-, a jest nadwyżka ,86 zł). W budżecie roku 2012 było wiele zmian, autopoprawek, tak jak na początku wspomniałem 13 uchwał Rady Powiatu i 50- uchwał zarządu o zmianach. Wszystkim za zrozumienie konieczności takiego postępowania bardzo dziękuję. Budżet powiatu szczecineckiego za rok 2012 to już sprawa zamknięta, został pozytywnie oceniony przez RIO i komisje stałe Rady Powiatu. Dzisiaj ocenicie go Państwo poprzez głosowanie, ale też udzielicie mam nadzieję absolutorium Zarządowi. Absolutorium to ocena naszej pracy i nie ukrywam, że zależy nam na tym, abyście Państwo, dokonując tej oceny, wzięli pod uwagę

19 19 okoliczności w jakich realizowaliśmy dochody powiatu w roku 2012 oraz czy właściwie i oszczędnie wydatkowaliśmy te dochody. W mojej ocenie to był trudny budżet, ale budżet dalszego rozwoju powiatu, budżet wielu przedsięwzięć inwestycyjnych, które przyniosą nam w perspektywie ograniczenie wydatków na bieżące funkcjonowanie, budżet kontrolowanych wydatków. Budżet ten warto pozytywnie ocenić i za jego wykonanie udzielić Zarządowi absolutorium, bo napracowaliśmy się przy nim jak nigdy dotąd.

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Od trzech lat przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za miniony rok jest obowiązkiem Rady Powiatu, który należy wypełnić nie później niż

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodnicząca, Panie Panowie Radni, Szanowni Państwo,

Pani Przewodnicząca, Panie Panowie Radni, Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, Panie Panowie Radni, Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za rok 2014 zostało przyjęte uchwałą Zarządu nr 47/2015 z dnia 30 marca 2015 r. i przedłożone do RIO z

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu opracował, przygotował i przedłożył budżet Powiatu Szczecineckiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Zarząd Powiatu, zgodnie z wcześniej przyjętą przez Radę Powiatu uchwałą w sprawie prowadzenia prac nad przygotowaniem budżetu powiatu oraz zgodnie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 685 UCHWAŁA NR XLV/354/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 7 lutego 2014 r.

Szczecin, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 685 UCHWAŁA NR XLV/354/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 7 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 685 UCHWAŁA NR XLV/354/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVII/426/2014 RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014

UCHWAŁA Nr XLVII/426/2014 RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014 UCHWAŁA Nr XLVII/426/2014 RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o realizacji przedsięwzięć za 2014 rok - część opisowa

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o realizacji przedsięwzięć za 2014 rok - część opisowa Załącznik nr 16. do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdaniu z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK. Rozdział 1.

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK. Rozdział 1. SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK Rozdział 1. WSTĘP Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów Data utworzenia 2014-12-29 Numer aktu 9 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp...4. 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5. Dochody...5. Wydatki...14. 3. Część druga realizacja budżetu...

1. Wstęp...4. 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5. Dochody...5. Wydatki...14. 3. Część druga realizacja budżetu... SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ŻARSKIEGO ZA ROK 2005 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp...4 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5 Dochody...5 Wydatki...14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO WYDAJEMY!!!! Środki publiczne to nie tajemnica. Co to jest budżet?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO WYDAJEMY!!!! Środki publiczne to nie tajemnica. Co to jest budżet? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO WYDAJEMY!!!! Przedstawiamy informator budżetowy dla mieszkańców Powiatu Kołobrzeskiego, tym razem na rok 2013. Uchwała budżetowa Nr XXVI/173/2012 w sprawie przyjęcia budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r. Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu miasta i wniosku do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Oświęcim

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wprowadzanych zmian do budżetu

Zestawienie wprowadzanych zmian do budżetu Załącznik Nr 1 Do Uchwały nr XVIII-136/08 Rady Miejskiej w Baborowie z 19 czerwca 2008 r. Zestawienie wprowadzanych zmian do budżetu w złotych Dział Treść Wprowadzane zmiany zwiększenia zmniejszenia 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. W 2012 roku dochody i

Bardziej szczegółowo

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012 Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku 612.556.187,74 zł w tym: - dochody bieżące 521.682.065,63 zł 85,16 % -dochody majątkowe 90.874.122,11

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035 Budżet miasta Katowice na 2015r. założenia i zakres Katowice 17.12.2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument służący: strategicznemu

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 Poziom inflacji 2,3% 2,5% 2,5% Poziom PKB 3,2% 3,8% 4,0%

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 Poziom inflacji 2,3% 2,5% 2,5% Poziom PKB 3,2% 3,8% 4,0% Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo 1. Założenia wstępne: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojanowo przygotowana została na lata 2013-2019. Długość okresu objętego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

Zmiany planu dochodów w I półroczu 2011 r. dotyczyły:

Zmiany planu dochodów w I półroczu 2011 r. dotyczyły: Część opisowa do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Strona 1 A. DOCHODY 1. Plan dochodów Plan dochodów w I półroczu br. w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 3.207.998,- zł,

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. Przyjęcie wartości zgodnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1).

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Dla określenia aktualnych wartości planów finansowych po zmianach w okresie od miesiąca lipca do miesiąca października 2013 roku wykorzystano

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda 5 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 230/XXXI/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 18 grudnia roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA 2015-2020

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA 2015-2020 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2015-2020

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku Sulejówek 2006-08-30 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku Rada Miasta Sulejówek uchwaliła budżet dla Miasta Sulejówka na 2006 rok uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 313/XLIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 listopada 2013 roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1268 UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY POWIATU W PIŃCZOWIE. z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Kielce, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1268 UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY POWIATU W PIŃCZOWIE. z dnia 6 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1268 UCHWŁ NR XIV/84/2016 RDY POWITU W PIŃCZOWIE z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO WYDAJEMY!!!! Środki publiczne to nie tajemnica. Co to jest budżet?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO WYDAJEMY!!!! Środki publiczne to nie tajemnica. Co to jest budżet? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO WYDAJEMY!!!! Jesteśmy samorządem aktywnie uczestniczącym w Akcji Społecznej Przejrzysta Polska od 2005 roku. W związku z czym przedstawiamy informator budżetowy dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela Celem niniejszego informatora jest przybliżenie Państwu podstawowych zagadnień z zakresu budżetu oraz zasad prowadzenia gospodarki finansowej Naszego Powiatu. Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Ł ł ż ń ą Ź ą ę ą Ź Ż ę ę ą ł ł Ż ę Załącznik nr 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2007 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr VI/29/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Sprawozdanie z kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Sprawozdanie z kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 51 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz i oraz 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ryckiego na lata 2012-2015 1. Zakres i uwarunkowania prawne Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji.

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 1.281.058,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 825.058,00 zł Dział 750 Administracja publiczna (+) 16.691,00 zł Rozdział 75020 +

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne.

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Podstawowe przyczyny opracowania nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to duże zmiany dochodów, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC. z dnia 28 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 z wykonania budżetu za 2012 rok SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 28 marca 2013 r. Informacja ogólna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO WYDAJEMY!!!! Środki publiczne to nie tajemnica. Co to jest budżet?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO WYDAJEMY!!!! Środki publiczne to nie tajemnica. Co to jest budżet? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO WYDAJEMY!!!! Jesteśmy samorządem aktywnie uczestniczącym w Akcji Społecznej Przejrzysta Polska od 2005 roku. W związku z czym przedstawiamy informator budżetowy dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1826 UCHWAŁA NR LII/835/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1826 UCHWAŁA NR LII/835/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1826 UCHWAŁA NR LII/835/14 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta

Bardziej szczegółowo