Protokół nr 35/2013. posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 20 listopada 2013 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr 35/2013. posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 20 listopada 2013 roku."

Transkrypt

1 Protokół nr 35/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 20 listopada 2013 roku. Członkowie Komisji obradowali w Stargardzkim Centrum Kultury, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105 (sala nr 108) w Stargardzie Szczecińskim w godzinach od 8.00 do Przewodnicząca Komisji Monika Kieliszak otworzyła 35 posiedzenie i powitała osoby uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, stwierdziła, że na stan 5 członków Komisji obecnych jest 4, a więc jest odpowiednia liczba do prowadzenia prawomocnych obrad. Zawiadomienia o terminie posiedzenia Komisji skierowane do Prezydenta Miasta oraz aa stanowią kolejno załącznik nr 2 i 3 do protokołu. Protokół nr 34/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 października 2013 roku wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Komisji przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu, bez jego odczytywania. W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie (przy 4 głosach za) przyjęła protokół nr 34/2013 posiedzenia Komisji w dniu 23 października 2013 roku. Przewodnicząca odczytała temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu. Porządek obrad: 1. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Miasta Stargard Szczeciński na rok Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata Opracowanie planu pracy Komisji na rok Sprawy bieżące. Przewodnicząca Komisji zapytała, czy są propozycje co do zmiany porządku obrad Komisji. Nikt z członków Komisji nie zgłosił propozycji co do zmiany porządku obrad. Komisja przystąpiła do realizacji porządku obrad. Do punktu 1 - Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Miasta Stargard Szczeciński na rok Projekt budżetu Gminy Miasta Stargard Szczeciński na rok 2014 stanowi załącznik nr 8 do Protokołu nr 37/2013 Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 22 listopada 2013 roku wraz z materiałami informacyjnymi do projektu budżetu Gminy Miasta Stargard Szczeciński na rok 2014.

2 Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Korzeb dokonał wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Miasta Stargard Szczeciński na rok Radna Agnieszka Ignasiak zapytała o drogę między ulicą Spokojną a Golczewem, czy zostanie ona zrealizowana wówczas, gdy zostaną pozyskane środki zewnętrzne. Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Korzeb powiedział, że droga ta jest traktowana priorytetowo i niezależnie od środków zewnętrznych zostanie jezdnia zrealizowana. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. W pierwszym etapie zostanie wykonana jezdnia. Natomiast, jeżeli zostaną pozyskane środki zewnętrzne, to nastąpi realizacja drugiego etapu, czyli budowa miejsc parkingowych, oświetlenie. Ścieżka rowerowa będzie realizowana jako oddzielne zadanie. Koszt wykonania jezdni, to około 8 mln zł. Radna Agnieszka Ignasiak zapytała o partycypację w kosztach modernizacji i rozbudowy obiektu pływalni zł. Projekt ten będzie realizował Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. Czy projekt ten będzie realizowany, gdy zostaną pozyskane środki zewnętrzne. Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że co do uzyskania kredytu z Banku Zachodniego WBK na realizację tego zadania, to nie ma gwarancji uzyskania tego kredytu. Projekt będzie realizowany wyłącznie w oparciu o środki budżetowe. Jednak Miasto nie zakłada, że środki finansowe będą tylko z budżetu miasta. Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Korzeb powiedział, że Miasto środki finansowe gwarantuje, ale zostaną one przekazane na wystąpienie Spółki. Nie będzie tak, że zostaną przekazane i będą leżały na koncie. Zostaną przekazane, jak będzie taka potrzeba. Przewodnicząca Komisji Monika Kieliszak zapytała, skąd wziął się pomysł postawienia kontenerów na odpady w pobliżu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przy ulicy Składowej i Robotniczej. Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Korzeb powiedział, żeby nie powstawały dzikie wysypiska. Nie było w tych miejscach kontenerów, to odpady były w tych miejscach wyrzucane. Tańszy jest koszt wywiezienia kontenerów z odpadami, niż usuwanie dzikich wysypisk. Przewodnicząca Komisji Monika Kieliszak powiedziała, że kontener stał pusty, a wokół niego było pełno odpadów. W tych miejscach taki widok odstrasza. Przewodnicząca zapytała, czy segregowane odpady są zagospodarowywane. Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Korzeb powiedział, że zagospodarowaniem odpadów zajmuje się Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. Z tego tytułu uzyskany dochód nie jest Miasta, lecz Spółki. Miasto jest płatnikiem odnośnie sposobu zagospodarowania odpadów. Miasto nie pozyskuje dochodów ze sprzedaży surowców wtórnych. Radna Agnieszka Ignasiak zapytała odnośnie podwyższenia kapitału zakładowego Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o zł. Środki zostaną przeznaczone na utworzenie 27 lokali mieszkalnych w wyniku realizacji przez St.TBS Sp. z o.o. budowy budynku przy ul. Cz. Tańskiego 6 d, e, f przy wsparciu 2

3 finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego. Radna powiedziała, że na sprzedaż lokali usługowych w tym budynku trzykrotnie był ogłaszany przetarg i nie było chętnych do ich nabycia. Czy mimo wszystko Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. będzie realizowało budowę tego budynku. Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że jest to etap przygotowania się do realizacji inwestycji. Przewodnicząca Komisji zarządziła pięciominutową przerwę w obradach Komisji. Po przerwie Komisja przystąpiła do dalszych obrad. Zastępca Przewodniczącej Komisji Amadou Sy powiedział, że jest zaniepokojony tym budżetem, bowiem planowany deficyt zostanie pokryty z emisji obligacji komunalnych. Budżet jest hipotetyczny. Wydatki majątkowe zakładane są hipotetycznie i do końca nie zostaną zrealizowane. Zastępca Przewodniczącej powiedział, że na dzisiejszym posiedzeniu nie wyrazi swojej opinii o projekcie budżetu Gminy Miasta Stargard Szczeciński na rok Radny Krystian Masalski zapytał odnośnie emisji obligacji, czy zostaną przeznaczone na działalność bieżącą, czy na wydatki majątkowe. Obligacje zostaną wyemitowane na łączną kwotę zł. Jest to potężna kwota. Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Korzeb powiedział, że zostaną przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu miasta. Nie będzie na pokrycie wydatków bieżących, lecz majątkowych. Radny Krystian Masalski zapytał, na co zostaną przeznaczone środki z emisji obligacji. Dlaczego planuje się uruchomić emisję obligacji. Radna Agnieszka Ignasiak powiedziała, ze w związku z tym zostaną spłacone dwa zaciągnięte kredyty, a część zostanie przeznaczona na realizację inwestycji, bowiem ta forma jest bardziej opłacalna. Radny Krystian Masalski w nawiązaniu do modernizacji i rozbudowy obiektu pływalni zł, zapytał a co się stanie, jeżeli środki te nie będą potrzebne. Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Korzeb powiedział, że mogą zostać przeznaczone na inny cel. Radna Agnieszka Ignasiak powiedziała, jeżeli nie będzie inwestycja realizowana, to mogą być przeznaczone np. na budowę chodnika. Radny Krystian Masalski zapytał o budowę drogi między ulicą Spokojną a Golczewem. Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Korzeb powtórzył odpowiedź na to pytanie, którą wcześniej udzielił radnej Pani Agnieszce Ignasiak. Zastępca Prezydenta powiedział, że w przypadku pozyskania środków zewnętrznych inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. W pierwszym etapie zostanie wykonana jezdnia. Natomiast, jeżeli zostaną pozyskane środki zewnętrzne, to nastąpi realizacja drugiego etapu, czyli budowa miejsc parkingowych, oświetlenie. Ścieżka rowerowa będzie realizowana jako oddzielne zadanie. 3

4 Niezależnie od środków zewnętrznych jezdnia zostanie zrealizowana. Koszt wykonania jezdni, to około 8 mln zł. Radny Krystian Masalski zapytał o realizację oświetlenia na ulicy Bolesława Prusa, i czy w 2014 roku zostanie wykonany parking przy ulicy Stefana Żeromskiego, czy też termin realizacji tego zadania zostanie przesunięty w czasie. Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Korzeb powiedział, że co do parkingu przy ulicy Stefana Żeromskiego, to fizyczna realizacja planowana jest najpóźniej w 2015 roku. Radny Krystian Masalski powiedział, że zgłaszał realizację parkingu przy ulicy Stefana Żeromskiego. Radny powiedział, że zadania do realizacji, które zgłasza są ignorowane. Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Korzeb powiedział, że projekt budżetu został złożony Szanownej Radzie zgodnie z prawem. Przewodnicząca Komisji Monika Kieliszak powiedziała, że zgadza się z radnym Panem Krystianem Masalskim. Przewodnicząca kontynuując powiedziała, że również złożyła wnioski zgodnie z procedurą do budżetu, ale nie uzyskały one poparcia. Przewodnicząca w nawiązaniu do Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego powiedziała, że na ten cel przeznacza się zł do dyspozycji mieszkańców Stargardu Szczecińskiego. Powinna zostać zabezpieczona kwota w wys zł na realizację wniosków radnych, ponieważ pokrywanie się wniosków radnych z wnioskami mieszkańców dowodzi, że radni słuchają mieszkańców i odpowiadają na zapotrzebowanie tychże, po to zostali wybrani. Odnosząc się do projektu budżetu miasta na rok 2014 powiedziała, że jest bardziej nastawiony na inwestycje. Jest też bardziej ostrożnie planowany, niż w latach ubiegłych. Więcej pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Komisji Monika Kieliszak poddała pod głosowanie projekt budżetu Gminy Miasta Stargard Szczeciński na rok Komisja większością głosów (przy 2 głosach za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym się) pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Miasta Stargard Szczeciński na rok 2014 w zakresie zgodności z zobowiązującymi przepisami prawa. Do punktu 2 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do Protokołu nr 37/2013 Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 22 listopada 2013 roku. Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Korzeb dokonał wprowadzenia do projektu uchwały. Radna Agnieszka Ignasiak w nawiązaniu do projektu Stargard Klejnot Pomorza renowacja historycznej zabudowy miasta Remont murów obronnych przy ul. Strażniczej i Sukienniczej w Stargardzie Szczecińskim stanowiących Pomnik Historii, na który zostanie przeznaczona kwota w wys zł, zapytała, czy kwota ta jest wystarczająca. Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że zostanie opracowana dokumentacja techniczna na zabezpieczenie przed dalszą degradacją obiektów zabytkowych 4

5 wpisanych do rejestru zabytków, a następnie wykonanie prac remontowo-konserwatorskich oraz wzmocnienie murów obronnych. Kompleksowa renowacja nastąpi, gdy zostaną pozyskane środki zewnętrzne. Radny Krystian Masalski powiedział, że do różnych instytucji osoby bezrobotne składają C.V. o pracę. Należy szukać miejsc pracy. Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że w Stargardzie Szczecińskim problem bezrobocia jest istotny. Ponad 4 tys. osób jest bezrobotnych. Jest to bardzo dużo. W roku 2002 bezrobotnych było ponad 8 tys. osób. W mieście powstało wiele miejsc pracy. Radna Agnieszka Ignasiak powiedziała, że C.V. składają nie tylko osoby bezrobotne, ale również osoby, które chcą zmienić pracę. Przewodnicząca Komisji Monika Kieliszak powiedziała, że zwiększenie ilości miejsc pracy jest bardzo dużym sukcesem ekipy rządzącej. W mieście funkcjonuje wiele firm, co szczególnie widać w Parku Wysokich Technologii, gdzie rozbudowują się naprawdę duże firmy i wykupione są już tereny pod kolejne inwestycje. Wiele miast chciałoby, żeby u nich była taka sytuacja, jak w naszym mieście. Zastępca Przewodniczącej Komisji Amadou Sy powiedział, że nie jest realizowany program oczyszczania miasta z azbestu. Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Korzeb powiedział, że można złożyć wniosek do budżetu miasta. Więcej pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Komisji Monika Kieliszak poddała projekt uchwały pod głosowanie. Komisja większością głosów (przy 2 głosach za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata Przewodnicząca Komisji zaproponowała, żeby punkt 4 porządku obrad Komisji został rozpatrzony jako 3, a punkt 3 jako 4. Członkowie Komisji zaaprobowali propozycję Przewodniczącej Komisji. Przewodnicząca Komisji Monika Kieliszak zarządziła trzyminutową przerwę w obradach Komisji. Po przerwie Komisja przystąpiła do dalszych obrad. Do punktu 3 Sprawy bieżące. 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński mających na celu promowanie pozytywnego wizerunku oraz wspieranie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Stargard Szczeciński pod hasłem Rodzina pod szczęśliwą gwiazdą. 5

6 Projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając dokonał wprowadzenia do projektu uchwały. Radna Agnieszka Ignasiak zapytała o stworzenie możliwości bezpłatnego korzystania z podręczników, będących w zasobach szkolnych bibliotek dla dzieci nieotrzymujących wsparcia finansowego w ramach programów rządowych, przy ewentualnym uwzględnieniu kryterium dochodowego. Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że chodzi o wsparcie finansowe w zakupie podręczników, bowiem na kolejny rok podręczniki są nieprzydatne. Co roku są zmieniane, w związku z czym są kasowane. Dotyczy to rodzin, których nie stać na zakup podręczników dzieciom. Zastępca Przewodniczącej Komisji Amadou Sy zapytał, czy znane są skutki finansowe. Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że skutków ujemnych nie będzie. Zastępca Przewodniczącej Komisji Amadou Sy zapytał, dlaczego dotyczy to rodziców mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci. Powinno dotyczyć rodziców mających na utrzymaniu dwoje i więcej dzieci. Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając powiedział, że zarówno można zapytać, dlaczego nie dotyczy rodziców mających na utrzymaniu jedno i więcej dzieci. W większości miast dotyczy troje i więcej dzieci. Zastępca Przewodniczącej Komisji Amadou Sy zgłosił wniosek, żeby dotyczyło rodziców mających na utrzymaniu dwoje i więcej dzieci. Radna Agnieszka Ignasiak powiedziała, że jest temu przeciw. Przewodnicząca Komisji Monika Kieliszak poddała wniosek Zastępcy Przewodniczącej Komisji Pana Amadou Sy pod głosowanie. W wyniku głosowania 2 członków Komisji głosowało za wnioskiem, 2 przeciw. Wniosek nie przeszedł, ponieważ nie uzyskał wymaganej większości głosów. Więcej pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Komisji Monika Kieliszak poddała projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawką. Komisja przy 2 głosach za i 2 wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński mających na celu promowanie pozytywnego wizerunku oraz wspieranie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Stargard Szczeciński pod hasłem Rodzina pod szczęśliwą gwiazdą wraz z autopoprawką. Przewodnicząca Komisji zarządziła trzyminutową przerwę w obradach Komisji. Po przerwie Komisja przystąpiła do dalszych obrad. 6

7 Do punktu 4 - Opracowanie planu pracy Komisji na rok Członkowie Komisji zaproponowali następujące zagadnienia do planu pracy Komisji na rok 2014: - Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ul. Bolesława Limanowskiego 9 oraz Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich os. Zachód B 15 w Stargardzie Szczecińskim - zapoznanie się z funkcjonowaniem oddziałów mistrzostwa sportowego. - Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: 1. Realizacja zawartego z miastem porozumienia z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie powierzenia przez Gminę Miasto Stargard Szczeciński Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSIR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie Szczecińskim zadania własnego z zakresu kultury fizycznej i sportu polegającego na zwiększeniu dostępności obiektów sportowych: Pływalni i Lodowiska Spółki przy ul. Szczecińskiej 35, Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 1 oraz terenów rekreacyjnych Kąpieliska Zieleniewo dla mieszkańców Miasta Stargard Szczeciński. 2. Realizacja zawartego z miastem porozumienia z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie powierzenia przez Gminę Miasto Stargard Szczeciński Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim zadania własnego z zakresu kultury fizycznej i sportu polegającego na zwiększeniu dostępności mieszkańców do obiektów sportowych przy ulicach: Ceglanej 1 i Sportowej 1 w Stargardzie Szczecińskim. - Zakład Usług Komunalnych, ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie Szczecińskim: 1. Kontrola porozumienia miasta zawartego z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółka z o.o. w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. 2. Zapoznanie się z działalnością i funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Zakładzie Usług Komunalnych. - Urząd Miejski, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 w Stargardzie Szczecińskim: 1. Zapoznanie się z realizacją projektów miasta rozpoczętych w latach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 2. Realizacja wskazanych uchwał Rady Miejskiej. - Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie Szczecińskim - zapoznanie się z działalnością i gospodarką finansową Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. na bazie informacji z działalności Spółki za rok Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Kiczarowo 29 - Kontrola rozliczenia dotacji Miasta za rok na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Okręgu Szczecin Kiczarowo 29 w Stargardzie Szczecińskim. 7

8 - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Stefana Okrzei 6 w Stargardzie Szczecińskim - zapoznanie się z realizacją wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata Przewodnicząca Komisji Monika Kieliszak powiedziała, że przyjęcie planu pracy Komisji nastąpi na posiedzeniu w miesiącu grudniu. Przewodnicząca poinformowała, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się 11 grudnia 2013 roku w Stargardzkim Centrum Kultury, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105 (sala nr 108) w Stargardzie Szczecińskim. Tematem posiedzenia będzie: 1. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za rok Przyjęcie planu pracy Komisji na rok Sprawy bieżące. Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za udział w obradach i dokonała zamknięcia 35 posiedzenia Komisji odbytego w dniu 20 listopada 2013 roku. Przewodnicząca Komisji Protokołowała: Monika Kieliszak... Jolanta Kanicka Z-ca Przewodniczącej Komisji Inspektor Amadou Sy. Agnieszka Ignasiak... Krystian Masalski... Bartosz Rudnicki... 8

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice. BRM.0012.7.1.2015.AŻ Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 21.01.2015 r. Miejsce posiedzenia: Sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 lutego 2012 roku

Protokół Nr XIX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 lutego 2012 roku Protokół Nr XIX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 lutego 2012 roku Rozpoczęcie: godz. 11:00 Zakończenie: godz. 14:00 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. RADY MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 25.06.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.6.2014 2014-223458 Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU

PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10 05, a zakończyła o godz.17 25. Obrady Sesji są nagrywane. Stan Radnych - 25 Obecnych

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź Protokół Nr XLVIII/2013 z sesji Rady Miasta Kielce która odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 roku, w godz. 9.00-12.10, w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 15 radnych. Lista obecności radnych stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

RG.0002.20.2012 Susiec, 2012-12-28. PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku

RG.0002.20.2012 Susiec, 2012-12-28. PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku RG.0002.20.2012 Susiec, 2012-12-28 PROTOKÓŁ Nr XX/2012 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2012 roku Dwudziesta sesja szóstej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/13

Protokół Nr XXXVIII/13 Protokół Nr XXXVIII/13 z przebiegu obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Sochaczewie odbytej w dniu 20 grudnia 2013 roku w godz. od 16 00 do godz. 17 20 na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego pod przewodnictwem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Posiedzenie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrówce i trwało od godz. 9.15 do godz. 1200. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych.

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. PROTOKÓŁ Nr XLIV/14 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 27 lutego 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz.10 00 13 55 Ogólna liczba radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ 30/2013 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy. 2. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r.

Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r. Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r. W dniu 13 maja 2014 r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.14.30. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Rybnik, dnia 26 lutego 2014 r. Or.0002.2.2014 (2014/024593) Protokół nr XLIII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014 r.

Rybnik, dnia 26 lutego 2014 r. Or.0002.2.2014 (2014/024593) Protokół nr XLIII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014 r. Rybnik, dnia 26 lutego 2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK ISO 9001:2008 Or.0002.2.2014 (2014/024593) Protokół nr XLIII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014

Bardziej szczegółowo