ZASTOSOWANIE FINANSÓW BEHAWIORALNYCH W PROCESIE WEALTH MANAGEMENT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE FINANSÓW BEHAWIORALNYCH W PROCESIE WEALTH MANAGEMENT"

Transkrypt

1 ZASTOSOWANIE FINANSÓW BEHAWIORALNYCH W PROCESIE WEALTH MANAGEMENT Krzysztof Opolski 1, Tomasz Potocki 2 Streszczenie Teorie oparte na zachowaniu ludzkim zaczerpniętym z nauk psychologicznych, socjologicznych, antropologicznych w ostatniej dekadzie zaczęły się rozwijać w nieprawdopodobnym tempie, czyniąc finanse behawioralne jedną z najlepiej rozwijających się nauk w badaniu zachowań rynków finansowych. Zaprezentowanie przez autorów najczęściej popełnianych błędów na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez inwestorów pozwoli odbiorcom tej publikacji na skuteczniejsze formułowanie strategii inwestycyjnych, a także na kontrolę procesu obsługi klienta podczas współpracy doradców z klientami Wealth Management. Klasyfikacja JEL: E21, E44, G21 Słowa kluczowe: Wealth Management, finanse behawioralne, heurystyki, teoria perspektywy, racjonalność ograniczona Nadesłany: Zaakceptowany: Wprowadzenie Szeroko rozumiany rynek inwestycji, a w szczególności rynek kapitałowy był i jest przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych. Badania doświadczalne z pogranicza ekonomii, matematyki, ekonometrii, biologii i psychologii dostarczają coraz to nowszych katalogów ustaleń empirycznych, które są podstawą do konstrukcji modeli deskryptywnych. Z drugiej strony różne punkty widzenia problematyki inwestycji dostarczają a priori modeli preskryptywnych, których podstawowym celem jest najbardziej wiarygodny opis rzeczywistości oraz próba stworzenia narzędzi o dużej mocy predyktywnej. Próby stworzenia holistycznego modelu czy też strategii inwestycyjnej od wielu lat budzą emocje wśród praktyków i teoretyków rynków inwestycji, a obecnie także instytucji Wealth Management zarządzających majątkiem zamożnych jednostek indywidualnych. Teorie oparte na zachowaniu ludzkim zaczerpniętym z nauk psychologicznych w ostatniej dekadzie zaczęły się rozwijać w nieprawdopodobnym tempie, czyniąc finanse behawioralne jedną z najlepiej rozwijających się nauk w badaniu zachowań inwestorów na rynkach finansowych. Chociaż badacze odkryli do tej pory wiele zaskakujących odchyleń od racjonalności, które predeterminują procesy decyzyjne inwestorów, także tych z segmentu HNWI (z ang. High Net Worth Individuals), to jednak pozostaje wciąż wiele kwestii, których wyjaśnienie pozwoli na lepsze poznanie emocji i błędów kognitywnych zaburzających proces 1 Prof. dr hab. Krzysztof Opolski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, ul. Długa 44/50, Warszawa, 2 Dr Tomasz Potocki, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Nauk Ekonomicznych, ul. Ćwiklińskiej 2, Rzeszów, 56

2 decyzyjny inwestorów i obniżających poziom ich bogactwa. W przeciwieństwie do tradycyjnej ekonomii podejście behawioralne cechuje się bardziej systemową analizą inwestora w kontekście wzbogacania się. Zamiast twierdzenia, że inwestorzy są racjonalni i maksymalizują użyteczność obserwuje ludzkie zachowania i oferuje wybory inwestycyjne w oparciu o analizę behawioralną. Kluczowe zatem wydaje się poznanie zasad, jakimi rządzą się prawa ekonomii behawioralnej i jakimi powinni kierować się najbogatsi, podejmując decyzje, szczególnie gdy dzieje się to pod wpływem niepewności i ryzyka. Cele klienta zamożnego Proces Wealth Management rozpoczyna wnikliwa, sformalizowana identyfikacja celów grupy HNWI. Już na wczesnym etapie analizy doradca Wealth Management musi określić proces pod kątem indywidualnego profilu klienta. Obszar ten obejmuje nie tylko sfery takie jak wcześniejsze doświadczenia inwestycyjne i wynikające z nich postawy, lecz także takie elementy jak stan cywilny, czas do emerytury czy choćby udzielone poręczenia. Najczęściej klienci postrzegają swoje cele w sposób bardzo ogólnikowy. Dla przykładu typowy klient opisuje je jako możliwość opłacenia edukacji dzieci, dostatnią emeryturę i możliwość utrzymania dotychczasowego poziomu życia (Evensky, 1997, s. 1). Tak uproszczone podejście do przyszłej sytuacji finansowej charakteryzuje brak podstawowych atrybutów niezbędnych doradcy Wealth Management do rozpoczęcia procesu planowania. Cele te wymagają niezbędnej specyfikacji dotyczącej zarówno czasu, kwot, a także klasyfikacji ich pod kątem priorytetów. Pierwszym krokiem w procesie Wealth Management jest zatem szczegółowe określenia celów klienta, przy czym w obszarze tym zazwyczaj konieczna jest edukacja klienta przez doradcę Wealth Management. Warto podkreślić w tym miejscu fakt wynikający z badań przeprowadzonych przez IBM Consulting Service (IBM Consulting Services, 2005, s. 31) pokazujących, że obszar tego działania jest kluczowy dla dalszej relacji z klientem. Ranking preferencji w odniesieniu do poziomu ich znaczenia na pierwszym miejscu umieścił jakość obsługi klienta, a na trzecim jakość doradztwa inwestycyjnego. Ustalenie celów i edukacja klienta jest zatem integralną częścią procesu Wealth Management, od której zależy nie tylko dalszy rozwój prac, lecz także jest punktem wyjścia do budowania długotrwałej relacji. Cele ukryte Klient instytucji Wealth Management zapytany o swoje cele rzadko kiedy jest zdolny do dostarczenia szczegółowej specyfikacji wizji swojej przyszłości, niemniej często wykazuje brak zainteresowania czy też krytykę w wielu kwestiach inwestycyjnych. Nastawienia to determinowane jest przez indywidualne doświadczenia i przekonania. W szczególności kwestie odnoszące się do zarządzania ryzykiem wydają się klientom na tyle oczywiste, że rzadko kiedy postrzegają oni ten obszar jako wymagający szczególnej specyfikacji (Evensky, 1997, s. 2). Oczywiście, jeśli nawet nie zostało to omówione, podstawowym celem wszystkich inwestorów jest uodpornienie się na ryzyko, które może nagle, znacznie zdeprecjonować wartość posiadanego bogactwa, dlatego też konieczne jest uwzględnienie tej kwestii na początku procesu inwestycyjnego w aspekcie podejmowanego ryzyka. Proces Wealth Management wymaga, by cele ukryte w sposób ścisły zostały określone i poddane kwantyfikacji. Konsekwencją tego jest zapewnienie odpowiednich rezerw na ewentualne koszty materializacji ryzyka czy zmienności cen rynkowych (Chorafas, 2006, s. 68). Zakres 57

3 kompetencji doradcy Wealth Management musi się skupiać na doradztwie w obszarze klasyfikacji stopnia ryzyka i kosztów jego ewentualnego pokrycia. W obszarze jego kompetencji leży także skierowanie klienta w przypadku kompleksowych lub szczególnych do odpowiednich specjalistów. Tylko po ustaleniu odpowiedniego poziomu rezerw na pokrycie konsekwencji podejmowanego ryzyka doradca Wealth Management określa sposoby zarządzania długotrwałą inwestycją, przy czym horyzont długotrwały należy utożsamiać z okresem co najmniej 5-letnim zgodnie z zasadą Five Years Rule opisaną przez Harolda Evensky ego: Jednym z fundamentalnych przekonań doradcy Wealth Management jest zasada, że inwestor powinien zostać przekonany do co najmniej 5-letniego okresu inwestycji. Zalecenie to powinno dotyczyć wszystkich decyzji inwestycyjnych (Evensky, 1997, s. 2). Drugą kategorią ukrytych celów są rezerwy na czarną godzinę związane z ekspozycją na ryzyko, będące konsekwencją niespodziewanych wydarzeń w ujęciu pejoratywnym i zabezpieczenia potencjalnych możliwości inwestycyjnych. Przekroczenie marginesu bezpieczeństwa może obniżyć poziom jakości życia klienta lub ograniczyć szanse na rozwój nowych gałęzi biznesu. Dla celów doradczych w procesie Wealth Management cele ukryte są bezdyskusyjnym priorytetem, zasoby potrzebne do pokrycia wydatków o marginalnym prawdopodobieństwie wystąpienia muszą być zatem odpowiednio poddane kwantyfikacji i osadzone w odpowiednio płynnych instrumentach z bardzo lub niskim ryzykiem. Cele średnioterminowe Po określeniu i kwantyfikacji kosztów ukrytych celów doradca Wealth Management może przejść do następnej kategorii celów średnioterminowych, które zazwyczaj określane są jako te, które inwestor chce osiągnąć przed emeryturą. Średnioterminowe cele klienta to te, które są świadomie planowane i określone we wspomnianym przedziale czasowym. W obszarze tym należy uwzględnić wydatki na edukację, wesela, dodatkowe nieruchomości, ruchomości czy też podróże dookoła świata (Evensky, 1997, s. 3). Specyfikacja tych obszarów wymaga zastosowania trzech kardynalnych kryteriów dotyczących określenia czasu, kwot i priorytetów inwestora. Przykładowo, w planie obsługi kosztów edukacji konieczne jest określenie liczby lat finansowania edukacji oraz kwot przekazywanych środków finansowych. Lokowanie kapitału z przeznaczeniem na obsługę celów średnioterminowych także powinno należeć do grupy aktywów o małym ryzyku. Cele emerytalne Ostatnim z trzech głównych celów wszystkich inwestorów jest niezależność finansowa i utrzymanie dotychczasowego poziomu życia w okresie emerytalnym. Planowanie tych potrzeb jest wyjątkowe w ujęciu kompleksowości zagadnienia. Jedni klienci potrzebują w tym okresie 3-miesięcznych rezerw gotówki, inni 12-miesięcznych. Dla kolejnych kwestią priorytetową jest posiadania ubezpieczenia na życie, dla innych jednostek ma to znaczenie marginalne itd., jednak podstawowym celem jest utrzymanie niezależności finansowej i obecnego poziomu życia. Naturalnie cele te także wymagają specyfikacji dotyczącej terminów, kwot i uszeregowania ich pod kątem ważności, niemniej jednak doradca Wealth Management przy tak nieprecyzyjnie określonych celach nadal pozostaje w gąszczu problemów związanych z niepewnością związaną z długością życia czy też indywidualnym 58

4 pojmowaniem dotychczasowego poziomu życia. Ustalenie ram czasowych w procesie planowania celów emerytalnych opiera się na estymacji długości życia klienta. Doradcy Wealth Management w obszarze tym nie odwołują się bezpośrednio do aktuarialnych tablic trwania życia, ponieważ podejście takie może być niewystarczające. Decydującym czynnikiem są tutaj unikalne geny klienta. By ująć ten aspekt w prognozowaniu, ważne jest określenie długości życia najbliższych krewnych. Kompleksowa kwantyfikacja omówionych powyżej zagadnień jest zadaniem złożonym i wymaga nie tylko określenia wieku emerytalnego inwestora, lecz także sytuacji współmałżonki/a i jej/jego oczekiwań podczas okresu emerytalnego (w przypadku braku intercyzy). Określenie profilu inwestora w tym obszarze jest procesem bardziej skomplikowanym niż dwa wcześniejsze etapy. W procesie Wealth Management prawdopodobnie najważniejszą zmienną w planowaniu strategii inwestycyjnych jest czas. Posiadanie jasno zdefiniowanych ram czasowych pozwala doradcy Wealth Management łatwiej ustalić strategię wyborów inwestycyjnych i osiąganie określonych przez klienta celów. Ustalenie celów, ich priorytetów i ram czasowych jest integralną częścią procesu Wealth Management. De facto jest fundamentem, od którego zależą późniejsze etapy prac. Apetyt na ryzyko jako czynnik kreacji bogactwa Strach przed ryzykiem jest przypuszczalnie najważniejszym ograniczeniem w procesie decyzyjnym, który w dużym stopniu wpływa na niemożliwość realizacji życiowych celów, jedną z unikalnych cech doradcy Wealth Management powinna być zatem umiejętność edukacji klienta odnośnie poziomów i rodzajów ryzyka oraz wskazanie instrumentów pozwalających na efektywne zarządzanie różnymi jego rodzajami. W procesie inwestowania próba generowania wyższych zwrotów z inwestycji wiąże się nieodzownie z koniecznością podejmowania wyższego ryzyka i zazwyczaj dłuższym horyzontem lokacji kapitału. Z drugiej strony awersja do ryzyka kreuje naturalnie niższe stopy zwrotu. Skłonność do podejmowania ryzyka jest zatem głównym determinantem bogactwa inwestora. Badania Barclays Wealth (Barclays Wealth in co-operation with Economist Intelligence, 2007, s. 3) wykazują skłonność do ryzykowniejszych decyzji zależy od poziomu bogactwa. Około 60% respondentów z aktywami powyżej 1 mln $ wykazuje, że podwyższony apetyt na ryzyko miał kluczowe znaczenie dla pomnażania ich bogactwa w porównaniu z 36% ankietowanych z majątkiem poniżej 1 mln $. Skłonność do ponoszenia ryzyka jest zatem ściśle skorelowana ze stopniem zamożności. Doradcy Wealth Management za nadrzędne (jeśli nie główne) kryterium determinujące strukturę portfela inwestycyjnego uważają wiek klienta (w). Najpopularniejsza, prosta formuła określającą skłonność do ryzyka zakłada w % inwestycji w obligacje i (100 w)% środków lokaty w akcje (Evensky, 1997, s. 15). Strategia ta może być zatem aproksymacją profilu klienta względem ryzyka na pierwszy rzut oka. Koncepcja ryzyka implikuje możliwość przyjmowania i unikania jego konsekwencji. Wraz z rozwojem rachunku prawdopodobieństwa i jego zastosowań w ekonomii podejście do pojmowania i pomiaru ryzyka nabrało nowego wymiaru. Dla zarządzających portfelem inwestycyjnym przełomowym momentem był rok 1952 i publikacja Harry ego Markowitza, w którym autor pisał: Uderzyła mnie myśl, że potrzeba analizy poziomu ryzyka jest tak samo ważna jak zwrotu. 59

5 Stwierdzenie to, choć dziś oczywiste, wówczas było przełomowe i postawiło fundamenty pod dalszy rozwój koncepcji i sposobów kwantyfikacji ryzyka. Ważnym podkreślenia jest fakt, że skłonność do podejmowania ryzyka zależy w głównej mierze od cech natury psychologicznej inwestora. Benjamin Graham, prekursor fundamentalnej teorii inwestowania, nawiązał do wagi psychologii w zarządzaniu ryzykiem w stwierdzeniu: Decyzje inwestycyjne są w 25% określone przez inteligencję i w 75% przez psychologię (Zarovin, 1987, s. 50). Naszym zdaniem proporcja ta zależy od profilu inwestora i wraz z upływem czasu może ulegać wahaniom. Szczególnie w procesie długoterminowego kreowania przepływów kapitałowych elementy psychologiczne powinny odgrywać marginalną rolę, jednak jak wykazują nowe trendy w Wealth Management aspekty psychologiczne w coraz większym stopniu determinują zachowania inwestycyjne, zatem jeśli świadomość ryzyka jest tak ważną koncepcją, a za zarządzanie nim odpowiedzialny jest doradca Wealth Management, konieczne jest poznanie przez niego nie tylko osiągnięć nauk ścisłych, lecz także behawioralnych aspektów postaw względem ryzyka. Wiedza ta powinna ułatwić pełnienie podstawowej funkcji doradcy Wealth Management, tj. alokacji kapitału w odpowiednie klasy aktywów. Główne pułapki psychologiczne rady dla najbogatszych Z punktu widzenia procesu Wealth Management najbardziej przydatną analizą decyzji jest metoda preskryptywna. Doradcy finansowi powinni kierować się właśnie tymi kryteriami w doradzaniu klientom HNWI, aby jak najlepiej służyć ich interesom. W procesie inwestycyjnym poznanie tego, jak ludzie formułują swoje oczekiwania, staje się kluczem. Wiele badań empirycznych dotyczących indywidualnych zachowań ludzi, także najbogatszych, odnośnie do sposobu podejmowania decyzji wykazało, że istnieją systematyczne odchylenia od racjonalności skutkujące postępowaniem niezgodnym z warunkiem pierwszym i drugim klasycznego paradygmatu racjonalności. Schematy nieracjonalności, które są niezgodne z pierwszym warunkiem, formułują tzw. zbiór błędów w sferze przekonań, natomiast te sprzeczne z warunkiem drugim decydują o tworzeniu alternatywnych modeli preferencji. Na obecnym etapie rozwoju finansów behawioralnych zostało odkrytych już ponad 50 odchyleń w obszarze zarówno przekonań, jak i preferencji. Przedstawiamy tylko część z nich, które w naszym odczuciu są najczęściej popełniane przez najbogatszych i ich doradców w procesie inwestycyjnym. Dodatkowo, do każdego odchylenia zaproponujemy rekomendację pomagającą w ich diagnozie i ich unikaniu. Kategoryzacja odchyleń od racjonalności spotykana w literaturze z obszaru finansów behawioralnych nie będzie zastosowana, gdyż w naszej opinii nie jest to konieczne i potrzebne z punktu widzenia klienta HNWI. Nadmierna pewność siebie Wiele badań wykazało wyraźnie, że ludzie cechują się nadmierną pewnością siebie w obszarze formułowanych ocen szans inwestycyjnych. Najczęściej ulegają dwóm rodzajom pozorów. Z jednej strony wyostrzają prawdopodobieństwa, przeszacowując duże i niedoszacowując małe. Gdy uważają coś za prawdopodobne w 80%, to jest to zgodne z pewnością, natomiast dla 20% prawdopodobieństwa wyznaczany jest poziom niemożliwości dla zdarzenia (Fischhoff, Slovic i Lichtenstein, 1977, s ). Z drugiej strony przedziały pewności formułowane dla docelowych cen instrumentów finansowych są zbyt wąskie. Jak wskazali Alpert i Raiffa (Kahneman, Slovic i Tversky, 1994, s ), 60

6 oznacza to, że gdy inwestorzy mieli oszacować wartość instrumentu z prawdopodobieństwem 98%, to tak naprawdę zrobili to jedynie z 60-% prawdopodobieństwem. Tym samym poziom błędu zamiast planowanych 2% wyniósł aż 40%. Ciekawym spostrzeżeniem podzieli się w swoim artykule D. Kahneman (1998, s. 3), który stwierdził, że najbardziej odporni na nadmierną pewność siebie są meteorologowie oraz grupa związana z wyścigami konnymi. Wynika to z trzech przesłanek: 1) spotykają podobne problemy każdego dnia, 2) dokonują wyraźnie prawdopodobnych przybliżeń funkcji celu, 3) otrzymują wyraźne i regularne wyniki swoich decyzji. Gdy nie są spełnione te trzy przesłanki, możemy się spodziewać występowania nadmiernej pewności zarówno u najbogatszych, jak i ich doradców. Ze zjawiskiem nadmiernej pewności siebie związane są także zjawiska nadreakcji lub zbyt słabej reakcji na pojawiające się informacje, które mogą wpływać na kierunek decyzji inwestorów. Ciekawy z punktu widzenia profesjonalizmu doradców Wealth Management jest fakt, że im wyższy poziom profesjonalizmu, tym wyższy wskaźnik nadmiernej pewności siebie i tym większe odchylenia od właściwych decyzji, które mogą znacznie zachwiać portfelem najbogatszych (Daniel i Titman, 1997, s. 1-5). Wśród najważniejszych rad łagodzących to odchylenie od racjonalności, jakie można zalecić doradcom i klientom Wealth Management, należy wskazać: 1) bycie świadomym, że proces inwestycyjny jest związany z niepewnością niezależnie od poziomu wiedzy klienta czy doradcy. Tym samym przedziały prawdopodobieństwa podejmowanych decyzji będę szersze i klienci HWNI będą dysponowali lepszym i bardziej prawdopodobnym horyzontem informacyjnym, 2) niepodejmowanie pochopnych i częstych decyzji zmierzających do sytuacji, w której inwestowanie zmienia się w hazard. Każda decyzja powinna być poprzedzona analizą instrumentu finansowego, a portfel poddawany regularnej ocenie nie tylko ze względu na poziom zysku, ale także porównywany z portfelem rynkowym, zyskami z alternatywnych form inwestycyjnych, 3) unikanie sytuacji, w której inwestycja w daną spółkę wynika z jej bliskości geograficznej lub lokalnego patriotyzmu. Wiele badań z zakresu psychologii rynków finansowych wykazało, że akcje spółek lokalnych traktowane są jako mniej ryzykowne właśnie ze względu na ich lokalny charakter, 4) nieprzenoszenie nadmiernej pewności siebie pomiędzy doradcę i klienta HNWI. Zbyt dobre wyniki w pomnażaniu bogactwa osłabiają czujność obu stron procesu inwestycyjnego i podnoszą poziom nadmiernej pewności siebie. Odnoszenie sukcesów do wyników portfeli rynkowych i ogólnie panujących trendów pozwoli na prawdziwą miarę zdolności doradców Wealth Management. Optymizm i pobożne życzenia Większość ludzi nierealistycznie postrzega swoje umiejętności i doświadczenie. W dużej części przypadków reguła ta potwierdza się w systematycznym planowaniu. Najczęściej zadania zaplanowane na pewien nieprzekraczalny termin w dużej części przypadków nie są dotrzymywane wykonywane na czas. Tym samym decydent zmierza w bardzo niebezpiecznym kierunku, który można określić jako iluzja kontroli. Cechuje się to sytuacją, w której przeceniamy swoje możliwości kontrolowania sytuacji, na które w rzeczywistości mamy marginalny wpływ (np. sytuacja na rynkach finansowych w roku 2008). 61

7 Szczególnie istotne znaczenie optymizm i pobożne życzenia mają zastosowanie w odniesieniu do przewidywaniu przyszłej wyceny walorów składających się w portfel najbogatszych. Badania przeprowadzone przez K. Diether, C. Malloy, A. Scherbina (2002, s ) wskazały, że spółki, co do których analitycy są najbardziej rozbieżni, osiągają najmniejszy wzrost. Wynika to z bardzo prostej zasady, która mówi, że ceny rynkowe odzwierciedlają najbardziej optymistyczne prognozy. Optymiści namawiają swoich klientów do kupna lub klienci będący optymistami sami dokonują zakupów, zawyżając w ten sposób wycenę akcji, gdyż pesymiści w tym samym czasie nie podejmują żadnej akcji inwestycyjnej. W ten sposób cena instrumentu finansowego jest zawyżona o tyle, o ile została zawyżona przez najbardziej optymistycznego analityka. Do rad, które możemy zalecić najbogatszym i ich doradcom, zaliczyć można: 1) zastosowanie mechanizmu kontrolnego dla postaci nadmiernego optymizmu przy każdej realizowanej transakcji. Pozwoli to w bardziej wiarygodny sposób oceniać sytuację oraz uwzględnić fakt, że każdy może się mylić, 2) zastosowanie w procesie inwestycyjnym wszystkich porażek, które nam się przytrafiły. Pozwoli to wcześniej wychwytywać pułapki, na które możemy być podatni. Jest to trudne ze względu na fakt, że wszyscy wolą pamiętać o swoich sukcesach, co tym bardziej może stać się skutecznym narzędziem w Wealth Management, 3) użycie dywersyfikacji portfelowej pozwoli na rozłożenie ryzyka optymizmu i jego alokacji na różne aktywa, 4) wykorzystanie obiektywnej oceny szczególnie w przypadku inwestycji kluczowych z punktu widzenia przyrastającego bogactwa. Klienci instytucji Wealth Management powinni nie korzystać z tzw. porady na drugą rękę, 5) regularność i długoterminowy plan inwestycyjny to atrybuty osłabiające nadmierny optymizm. Tym samym istnieje potrzeba stworzenia długoterminowanego planu inwestycyjnego z mechanizmami kontroli kapitału i punktów wejścia/wyjścia z rynku niezależnie od otoczenia rynkowego. Błędy wynikające z reprezentatywności Kolejną nieprawidłowością zaburzającą procesy inwestycyjne najbogatszych są błędy reprezentatywności. Ich głównym założeniem jest łamanie prawa Bayesa podczas szacowania prawdopodobieństwa. Stanowi to kolejny element zniekształcający ocenę instrumentu, który podlega procesowi wyceny. Badania prowadzone w tym zakresie wyraźnie wskazują na to, że opisy i analizy wpływają na kontekst postrzegania sytuacji i wybór często błędnej strategii inwestycyjnej. Stanowi to poważne odchylenie od racjonalności, gdyż teoretycznie przynajmniej kontekst prezentacji danej sytuacji na rynkach finansowych nie powinien wpływać znacząco na ocenę faktów (Hirshleifer, 2001, s ). Wiele badań z finansów behawioralnych wskazuje wyraźnie, że osoby popełniające błąd reprezentatywności popełniają wręcz oczywiste sprzeczności w formułowaniu swoich strategii inwestycyjnych. Błąd reprezentatywności przejawia się także w tzw. błędzie małej próbki. Bardzo wielu inwestorów pomija fakt, że pewne proporcje utrzymujące się na rynkach finansowych mają tym większe znaczenie, im większa jest próba badawcza. Niestety, jak wskazują w swoich badaniach D. Kahneman i A. Tversky (1974, s ), że niestety intuicja wskazuje na coś zupełnie odwrotnego, niż wynikałoby z logiki małej próbki. 62

8 M. Pompain (2006, s. 128) zaproponował w swojej książce cztery pytania, które mogą być pomocne w eliminacji tego błędu: 1) w jaki sposób zachowywał się i zachowuje się fundusz inwestycyjny, w który chcesz zainwestować w odniesieniu do porównywalnego pod względem wielkości i stylu inwestowania? 2) na jakich zasadach są zatrudniani zarządzający funduszami w tym analizowanym funduszu? 3) czy zarządzający są znani i osiągali wysokie wyniki w przeszłości? 4) czy fundusz w okresie 3, 5 i 10 lat przekraczał swoja stopą zwrotu średnie wyniki indeksów rynkowych? Zadanie sobie tych pytań przed wyborem danego papieru wartościowego może być bardzo pomocne w eliminacji tego kognitywnego błędu. Konserwatyzm Gdy błąd reprezentatywności prowadzi do niedoszacowania ryzyka związanego z inwestycjami w dany instrument, to konserwatyzm wpływa na przeszacowanie impulsów płynących z rynku. Warto w tym miejscu przytoczyć przykład zaprezentowany przez W. De Bondta i R. Thalera (1985, s ). Przeanalizowali oni dane stóp zwrotu z akcji rynku amerykańskiego od 1933 r. Odkryli, że akcję z bardzo niskimi stopami zwrotu w okresie poprzednich pięciu lat od punktu granicznego dla badania, w okresie kolejnych pięciu lat notowały znacząco wyższe stopy zwrotu od spółek, które w poprzednich pięciu latach od punktu granicznego dla badania, charakteryzowały się najwyższymi stopami zwrotu. Wynika to z przekonania inwestorów do zbyt konserwatywnego podejścia zarówno w obszarze zysków, jak i strat, bowiem akcje spółek określanych największymi przegranymi mogły nimi być tylko ze względu na zbyt duży pesymizm inwestorów w stosunku do nich. Konserwatyzm przejawia się także w jeszcze jeden znacząco wpływający na sytuację portfela najbogatszych sposób. Gdy już jakiś inwestor zajmie pozycję, która zaczyna przynosić straty to pozostanie w niej i tak, gdyż wierzy, że jego decyzja będzie słuszna. Wpadamy więc w pułapkę konserwatyzmu, oceniając akcje, które posiadamy w portfelu, znacznie wyżej, niż gdy były tylko w sferze naszego zainteresowania (Barberis i Thaler, 2004, s ). Co gorsza prowadzi to do iluzji, że niezrealizowana strata nota bene nią jeszcze nie jest. Konserwatyzm jako błąd poznawczy możemy bardzo często eliminować przez: 1) obiektywną weryfikację informacji zarówno tych złych, jak i tych dobrych, 2) stosowanie na początku budowania strategii inwestycyjnej punktów docelowych zysków i strat niezależnie od rozwijającej się sytuacji na rynkach finansowych, 3) korzystanie z analiz i instrumentarium oferowanych przez doradców Wealth Management, którzy mogą pomóc nam zrozumieć niestabilność sytuacji, w której w danym momencie się znaleźliśmy. Efekt myślenia wstecznego Każdy z nas powinien zadać sobie czasem pytanie o to, czy ocena sytuacji, która właśnie się zdarzyła, jest taka sama jak nasze oczekiwania i preferencje dzień przed tymi wydarzeniami. Większość badań psychologicznych dowodzi, że istnieje nieliczna grupa osób, która potrafi określić, jakie było prawdopodobieństwo wydarzeń z perspektywy czasu przeszłego. Błąd, w który wpadamy, to właśnie efekt myślenia wstecznego. Osoby zarządzające swoim bogactwem powinny w szczególny sposób zwracać uwagę na ten błąd, gdyż jest on powszechny w różnego rodzaju analizach prowadzonych w środkach 63

9 przekazu. Czytając analizy, ma się wrażenie, że autorzy dokładnie wiedzieli, co się wydarzy i kiedy się wydarzy, a tak naprawdę wpadają w błąd myślenia wstecznego. Wiele badań wskazuje wyraźnie na to, że te opinie różnią się znacząco od tych formułowanych przed danym wydarzeniem, Bowiem dlaczego patrząc z perspektywy czasu przez dłuższą część roku 2008 doradcy i instytucje finansowe doradzały swoim klientom inwestycje w fundusze inwestycyjne by potem w swoich raportach wskazywać wyraźnie, że czynniki ekonomiczne na światowych rynkach już od dawna zapowiadały takie załamanie (zaprzeczając tym samym sobie). Pojawia się więc pytanie o to, czy instytucje finansowe chciały oszukać swoich klientów czy wpadły w pułapkę efektu myślenia wstecznego przejawiającego się w tym przypadku nadmierną pewnością doradców finansowych, ale tylko odnośnie przeszłych wydarzeń. Dlatego zalecamy zarządzającym swoim bogactwem, aby: 1) pytali swoich doradców o wytyczne, założenia czy badania, jakimi kierują się w formułowaniu ich planów inwestycyjnych, ale nie odnośnie do przeszłych wyników, ale do przyszłych, 2) prosili o przedstawienie wyników swojego portfela klientów szczególnie w okresach kryzysów finansowych. Może się to stać bardzo przydatne w procesie weryfikacji wiarygodności doradcy Wealth Management, 3) oczekiwali od swoich doradców mechanizmów ich nagradzania/karania za doradztwo, żeby nie okazało się, że premia lub jej brak wynika jedynie z ilości sprzedanych walorów finansowych. Efekt zakotwiczenia Efekt ten jest jednym z ważniejszych czynników wyceny instrumentów finansowych. Inwestorzy w swoich decyzjach biorą pod uwagę ostatnio notowany poziom cen, uważając go za uprzywilejowany względem poprzednich notowań. Dla wielu z analityków przekroczenie tej granicy informuje o wzrostach, dla innych jest zapowiedzią rychłych spadków. Efekt ten oznacza, że ostatnia cena może zależeć od pewnej wartości początkowej, która podawana jest jako punkt odniesienia. Gdyby chcieć wyeliminować efekt zakotwiczenia, należałoby prosić analityków o poprawne oszacowanie przyszłej ceny akcji danej spółki tylko i wyłącznie w oparciu o wartości fundamentalne przedsiębiorstwa, bez uwzględniania przeszłych i bieżących notowań akcji. Stephan i Kiell (2000, s ) sprawdzili, czy na rynku niemieckim mamy do czynienia z efektem zakotwiczenia. Inwestorom pokazano wykresy indeksu DAX za pewien okres czasu, a następnie połowie z nich zadano pytania, czy po 12 miesiącach indeks przekroczy 6500 punktów. Drugiej połowie zadano pytanie, czy indeks spadnie poniżej 4500 punktów. Na sam koniec każdą z badanych osób poproszono o antycypację zachowania indeksu za następne 12 miesięcy. Dla pierwszej grupy przewidywana wartość indeksu wyniosła 5930 punktów, a dla drugiej 5765 punktów, widać więc wyraźnie, że efekt zakotwiczenia zadziałał. Można się także spodziewać, że gdyby podano inne wartości kotwiczące, to przewidywania ankietowe inwestorów także by się zmieniły. Aby unikać efektu zakotwiczenia inwestorzy powinni być przede wszystkim świadomi tego faktu i zadawać pytania swoim doradcom czy czasem nie ulegli właśnie temu odchyleniowi od racjonalności. Dodatkowo, rekomendujemy weryfikować na podstawie, jakich danych ich doradcy pomagają im w pomnażaniu bogactwa. 64

10 Efekt dostępności Wszystko to, co najświeższe wydaje się najbardziej dostępne i użyteczne. Cechę łatwej dostępności ma także wszystko to, co wywołuje silne emocje, robi wrażenie i rodzi różne wyobrażenia. Na rynku kapitałowym niedawny wzrost cen może skłaniać potencjalnych zainteresowanych do kupna akcji, natomiast ich spadek do sprzedaży. Osoby tak postępujące ulegają efektowi dostępności. Stephan (1999, s ) udostępnił respondentom raport z wyników giełdowych dla akcji 51 niemieckich spółek, z których 25 było dobrze znanych, zaś 26 mało znanych. Gdy raporty wykazywały, że wśród akcji znanych firm przeważają spadki kursów, zaś wśród akcji mniej znanych wzrosty, wówczas większość respondentów reprezentowała mylny pogląd o przewadze spodków w kontekście całego rynku. Natomiast gdy w grupie dobrze znanych spółek przeważały wzrosty, a w grupie mniej znanych spadki, wówczas respondenci błędnie przekonani byli, że kursy większości spółek na rynku rosły. Za każdym razem dobrze znane spółki okazywały się bardziej dostępne, przez co dominowały w ocenie całej populacji. Aby nie ulegać temu efektowi, autorzy artykułu proponują: 1) wybierać instrumenty, w które chcemy zainwestować, dopiero wówczas gdy formułujemy strategie inwestycyjną (tym samym, nie będziemy sugerować się informacjami prasowymi), 2) sprawdzać aktualność i źródło informacji, które otrzymują inwestorzy, aby nie podejmować decyzji inwestycyjnej w oparciu o nierzetelne źródła, 3) nie ulegać paradoksowi owczego pędu, któremu uległa duża część inwestorów w czasie bańki technologicznej w końcu II poł. lat 90. XX w. Mentalne księgowanie Wielokrotnie zaobserwowanym zjawiskiem jest sytuacja, w której inwestorzy, można by rzec, na oddzielnych kontach księgują pewne zdarzenia, które z punktu widzenia finansowego powinny być rozważane wspólnie, zdarzają się bowiem bardzo często sytuacje, w których inwestorzy biorą kredyt na zakup nowej emisji, choć znacznie niższym kosztem mogliby go pokryć z lokaty, którą także dysponują. Albo inny przykład, gdy trzymają pieniądze na rachunku oszczędnościowym, by w tym samym czasie korzystać z karty kredytowej. Jeszcze ciekawsze porównanie zaproponował J. R. Ritter (2003, s. 433), który wskazał, że bardzo często ludzie dzielą budżet na rozrywkę i konsumpcję. W drugim przypadku nigdy nie pozwolą sobie na zakup homara czy krewetek, choć w restauracji są w stanie znacznie przepłacić właśnie za te potrawy. M. Pompain (2006, s ) wskazuje na pięć głównych pomyłek inwestycyjnych, które oparte są o mentalne księgowanie (autorzy artykułu prezentuje cztery wybrane, które z punktu widzenia Wealth Management mają największe znaczenie). Ich uniknięcie pozwoli na zdecydowane zniwelowanie tego efektu. Są nimi: 1) mentalne księgowanie może sprawiać iluzję posiadania przez inwestora wielu portfeli inwestycyjnych, dla których oddzielnie kalkulowany jest rachunek zysków i strat. Takie postępowanie może powodować w przypadku zagregowania tych portfeli stratę inwestycyjną pomimo faktu, że przy podejściu indywidualnym inwestor zyskał na większości portfeli, 2) mentalne księgowanie może powodować irracjonalne podejście inwestorów do dzielenia zysków płynących z dochodów i wzrostu inwestycji. Tym samym proces 65

11 wydawania odsetek od zysków i zabezpieczania kapitałów może stać się mglisty i powodować złe decyzje w zakresie ich wydatków, 3) mentalne księgowanie może sprzyjać złym decyzjom inwestycyjnym w przypadku zarządzania korporacyjnymi planami emerytalnymi. Gdy pracownicy nie otrzymują oferty zakupu akcji, zdywersyfikują swój portfel pomiędzy pakiet różnych akcji i papiery o stałym dochodzie, natomiast jeśli zyskują prawo opcji na akcje, wówczas ograniczają swoje inwestycje w akcje jedynie w papiery swojego pracodawcy, czyniąc portfel znacznie bardziej ryzykowny niż w pierwszym przypadku, 4) mentalne księgowanie powoduje, że inwestorzy przywiązują się do historycznych zysków na danych walorach, nie uwzględniając ryzyka obecnej sytuacji (np. podczas kryzysu finansowego). Taka sytuacja powoduje, że finalnie osiągają małe zyski bądź co gorsza duże straty. Podsumowując powyższe odchylenia od racjonalności, należy stwierdzić, że brak uwzględnienia ich w procesie inwestycyjnym najbogatszych może spowodować, że grupa HNWI będzie przeceniała swoje umiejętności i wiedzę, niedoszacowała ryzyka związanego z danym instrumentem i przeceniała swoje umiejętności kontroli wydarzeń (Kahneman, 1998, s. 4). Dodatkowo, jeśli mechanizmy te wspomożemy regularnością i obiektywizmem osób trzecich możemy stać się częściowo odporni na odchylenia od racjonalności i postawić pierwszy krok przy lepszych zarządzaniu naszym bogactwem. Konkluzje Należy pamiętać o tym, że decyzje inwestycyjne mają zarówno wymiar finansowy, jak i emocjonalny. Co więcej, podejmowanie decyzji inwestycyjnych rodzi konsekwencje finansowe i emocjonalne. Niestety, bardzo często klienci i doradcy Wealth Management zapominają o tym drugim aspekcie, a przecież inwestowanie rodzi uczucia od dumy poprzez obawę, euforię, żal czy winę. Tym samym każdy proces inwestycyjny powinien uwzględniać dokonania finansów behawioralnych, inaczej bowiem czuje się i postępuje inwestor, który odczuwa żal z powodu straty finansowej, która była jego ewidentną pomyłką, a inaczej, gdy zależała od czynników wchodzących w skład ryzyka systematycznego. Dodatkowo, gdy inwestor nie panuje nad swoimi emocjami, wprowadza toksyczne zachowania we współpracy ze swoim doradcom, co nie wychodzi na dobre żadnej ze stron. Rozwijający się nurt finansów behawioralnych, który nawet gdy nie jest zgodny z założeniami tradycyjnej ekonomii, w zdecydowany sposób podnosi wartość badań i zwiększa nasze rozumienie tego, w jaki sposób inwestować i pomnażać bogactwo swoje lub swoich klientów. Literatura Barberis, N., Thaler, R. (2004). A Survey of Behavioral Finance. Handbook of the Economics of Finance. de Bondt, W., Thaler, R. (1985). Does the Stock Market Overreact? Journal of Finance. Barclays Wealth in Co-operation with Economist Intelligence Unit. (2007) Berclays Wealth Insight: Risk, Return and Reward, Vol. 3. Chorafas, D. N. (2006). Wealth Management. Private Banking. Investment Decision and Structured Financial Products. Elsevier. Daniel, K., Titman, S. (1997). Evidence on the Characteristics of Cross-Sectional Variation in Stock Returns, Journal of Finance. 66

12 Diether, K., Malloy, C., Scherbina, A. (2002). Stock Prices and Differences of Opinion: Empirical Evidence That Stock Prices Reflect Optimism, Journal of Finance. Evensky, H. (1997). Wealth Management. The Financial Advisor s Guide to Investing and Managing Client Assets, The Irwin/IAFP Series in Financial Planning, McGraw-Hill. Fischhoff, B., Slovic, P., Lichtenstein, S. (1977). Knowing with Certainty: the Appropriateness of Extreme Confidence, Journal of Experimental Pyschology: Human Perception and Performance. Hirshleifer, D. (2001). Investor Psychology and Asset Pricing, Journal of Finance. IBM Consulting Services (2005). European Wealth Management and Private Banking Industry Survey. Kahneman, D., Slovic, P., Tversky, I. A. (1994). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, Cambridge University Press. Kahneman, D. (1998). Aspects of Investor Psychology, Journal of Portfolio Management. Kahneman, D., Tversky, A. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Pompain, M. (2006). Behavioral Finance and Wealth Management. Wiley Finance. Ritter, J. R. (2003). Behavioral Finance, Pacific-Basin Finance Journal. Stephan, E., Kiell, G. (2000). Decision Processes in Professional Investors: Does Expertise Moderate Judgment Biases? WUV Universitaetsverlag. Stephan, E. (1999). Die Rolle von Urteilsheuristiken bei Finanzenscheidungen: Ankereffekte und Kognitive Verfügbarkeit, Finanzpsychologie. Zarovin, S. (1987). Investing Psychology Winners and Loses, Sylvia Porter s Personal Finance. Summary The Use of Behavioral Finance in the Wealth Management Process The economic theories taking into consideration human behavior and based on the achievements of psychology, sociology, anthropology have been evolving at a blistering pace over the last decade. Owing to that, the behavioral finance has become one of the fastest developing academic areas focused on the analysis of financial markets behavior. The following presentation of the most common mistakes made by investors will allow the readers of this publication to develop more effective investment strategies and establish control of the customer service in the cooperation between advisors and clients of the Wealth Management services. JEL classification: E21, E44, G21 Keywords: Wealth Management, behavioral finance, heuristics, prospect theory, bounded rationality 67

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Behawioralne aspekty kryzysu finansowego

Behawioralne aspekty kryzysu finansowego Bank i Kredyt 40 (4), 2009, 5 30 www.bankikredyt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Behawioralne aspekty kryzysu finansowego Adam Szyszka* Nadesłany: 10 marca 2009 r. Zaakceptowany: 9 czerwca 2009 r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

SOCJALIZACJA EKONOMICZNA I CECHY INDYWIDUALNE JAKO DETERMINANTY POSTAW ORAZ ZACHOWAŃ OSZCZĘDNOŚCIOWYCH MŁODZIEŻY

SOCJALIZACJA EKONOMICZNA I CECHY INDYWIDUALNE JAKO DETERMINANTY POSTAW ORAZ ZACHOWAŃ OSZCZĘDNOŚCIOWYCH MŁODZIEŻY Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii SOCJALIZACJA EKONOMICZNA I CECHY INDYWIDUALNE JAKO DETERMINANTY POSTAW ORAZ ZACHOWAŃ OSZCZĘDNOŚCIOWYCH MŁODZIEŻY Agata Trzcińska Rozprawa doktorska napisana pod

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ?

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? FUNDUSZE INWESTYCYJNE OD A DO Z. JAK INWESTOWAĆ, BY ZARABIAĆ? Copyright by Invest Help - Kornel Dybul 2013 Niniejsza publikacja Copyright może by być Invest kopiowana Help 2013 oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

Czy inwestorzy są racjonalni? Badanie skłonności poznawczych inwestorów giełdowych

Czy inwestorzy są racjonalni? Badanie skłonności poznawczych inwestorów giełdowych Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Czy inwestorzy są racjonalni? Badanie skłonności poznawczych inwestorów giełdowych Bartosz Grzyb Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DECYZJI INWESTYCYJNYCH UCZESTNIKÓW GRY GIE DOWEJ SK ONNOŒCI WIRTUALNYCH INWESTORÓW, INWESTUJ CYCH WIRTUALNE ŒRODKI

ANALIZA DECYZJI INWESTYCYJNYCH UCZESTNIKÓW GRY GIE DOWEJ SK ONNOŒCI WIRTUALNYCH INWESTORÓW, INWESTUJ CYCH WIRTUALNE ŒRODKI DECYZJE nr 9 czerwiec 2008 ANALIZA DECYZJI INWESTYCYJNYCH UCZESTNIKÓW GRY GIE DOWEJ SK ONNOŒCI WIRTUALNYCH INWESTORÓW, INWESTUJ CYCH WIRTUALNE ŒRODKI El bieta Kubiñska*, ukasz Markiewicz** Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Z serii streszczenia biznesowe:

Z serii streszczenia biznesowe: Z serii streszczenia biznesowe: O wzrastającym znaczeniu skarbowości korporacyjnej w 20 punktach ACT and The Institute of Chartered Accountants in Australia Przetłumaczone i opublikowane za zgodą ACT.

Bardziej szczegółowo

Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych

Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych Alkor Trade Sp. z o.o. Robert Krassowski Cechy osobowości, kontrola emocji i poczucie własnej skuteczności a podejmowanie decyzji u osób inwestujących na giełdzie papierów wartościowych Warszawa, 2012

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA. Marcin Płuciennik

PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA. Marcin Płuciennik PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA Marcin Płuciennik SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Behawioryzm w finansach... 5 Teoria Perspektywy... 6 Nadmierna pewnośd siebie... 8 Duma i wstyd... 10 Kilka słów o ryzyku... 11 Wyrwane

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK FINANSE I BANKOWOŚĆ TOMASZ TAUZOWSKI NR ALB. 11089 POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRACA MAGISTERSKA NAPISANA W KATEDRZE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY PAŃSTWOWE CZY RYNKI KAPITAŁOWE. Podstawa racjonalnego wyboru między OFE i ZUS WARSZAWA, 2014 WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIÓW EKONOMICZNYCH

EMERYTURY PAŃSTWOWE CZY RYNKI KAPITAŁOWE. Podstawa racjonalnego wyboru między OFE i ZUS WARSZAWA, 2014 WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIÓW EKONOMICZNYCH www.wise-institute.org.pl WARSZAWA, 2014 EMERYTURY PAŃSTWOWE CZY RYNKI KAPITAŁOWE Podstawa racjonalnego wyboru między OFE i ZUS MACIEJ BITNER WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIÓW EKONOMICZNYCH Al. JEROZOLIMSKIE

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny

WYKŁAD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny WYKŁD 1 Inwestycje, środowisko inwestycyjne, proces inwestycyjny I. Pojęcie i rodzaje inwestycji Istnieje wiele definicji pojęcia inwestycja. Najbardziej ogólna jest następująca definicja: Definicja: inwestycja

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 3

Zeszyty naukowe nr 3 Zeszyty naukowe nr 3 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2005 Leszek Biernacki Ryzyko w pośrednictwie ubezpieczeniowym Próba podjęcia zdefiniowania ryzyka sprawiała i sprawia wiele trudności, tym większych

Bardziej szczegółowo

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem http://www.value-at-risk.prv.pl roguzinski@poczta.onet.pl UWAGA!!! Dokument zaindeksowany w bazie www.plagiat.pl WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ FINANSÓW I INFORMATYKI KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Strategiczne decyzje 5 1.1. Typy działalności NGO 5 1.2. Działalność gospodarcza organizacji 7 2. Planowanie sprzedaży 11 2.1. Określenie profilu działalności biznesowej 11 2.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne funduszy private equity / venture capital

Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne funduszy private equity / venture capital MICHAŁ PIETRASZEWSKI 1 Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne funduszy private equity / venture capital Streszczenie Podstawowym celem referatu jest analiza istoty procesu inwestycyjnego realizowanego

Bardziej szczegółowo

ArtykuŁy. Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych

ArtykuŁy. Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXVI) 2 ArtykuŁy Krzysztof Kontek * Bariery rozwoju polskiego systemu funduszy emerytalnych Wstęp W niniejszym artykule poruszono kilka kwestii dotyczących inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów

Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów Artykuł pochodzi z publikacji: Fundraising w działalności organizacji pozarządowych, (Red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów Monika Kwil

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRAKTYKI. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce

NAJLEPSZE PRAKTYKI. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce RAPORT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Od Komitetu Redakcyjnego

Od Komitetu Redakcyjnego Od Komitetu Redakcyjnego Niniejszy Zeszyt Naukowy nr 11 Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej składa się z trzech części. Wszystkie opublikowane opracowania uzyskały pozytywne recenzje,

Bardziej szczegółowo