ZARZ DZANIE RYZYKIEM PERSONALNYM W ASPEKCIE WPROWADZANIA INNOWACJI RISK MANAGEMENT PERSONAL IN THE ASPECT OF INNOVATING

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZ DZANIE RYZYKIEM PERSONALNYM W ASPEKCIE WPROWADZANIA INNOWACJI RISK MANAGEMENT PERSONAL IN THE ASPECT OF INNOVATING"

Transkrypt

1 Marian Huczek Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego ZARZDZANIE RYZYKIEM PERSONALNYM W ASPEKCIE WPROWADZANIA INNOWACJI RISK MANAGEMENT PERSONAL IN THE ASPECT OF INNOVATING STRESZCZENIE W zarzdzaniu ryzykiem wana jest odpowiednia do danych warunków koncepcja oraz ustalenia jednoznacznej odpowiedzialnoci menaderów za kierowanie poszczególnymi komórkami organizacyjnymi. Istotnym elementem w zarzdzaniu ryzykiem jest ograniczenie i eliminowanie przyczyn ryzyka. Moliwe to jest przy waciwej zasobnoci informacji i odpowiednim ich przetworzeniu. Menader posiadajcy odpowiednie informacje oraz dowiadczenia moe antycypowa ryzyko oraz skutki podjtych dziaa. W zarzdzaniu ryzykiem personalnym wane jest aby unikn asymetrii informacji, tj. sytuacji, gdy pracownicy maj wikszy zasób informacji ni menader lub odwrotnie. SUMMARY Risk management is important given conditions suitable for the concept and establish clear accountability of managers for managing individual organizational units. An important element in risk management is to reduce and eliminate the causes of risk. This is possible with adequate wealth of information and appropriate processing. Manager with relevant information and experience can anticipate the risks and consequences of actions taken. Risk management personnel, it is important to avoid a situation of information asymmetry. SOWA KLUCZOWE: zarzdzanie ryzykiem, innowacje, ryzyko personalne, controlling, ryzyko niefinansowe KEY WORDS:risk management, innovation, personal risk, controlling, non-financial risks 1. POJCIE I ISTOTA RYZYKA W literaturze przedmiotu mona znale wiele definicji ryzyka. E. Ehrlich charakteryzuje ryzyko jako moliwo nieuzyskania zamierzonych efektów dziaalnoci gospodarczej, poniesienia niezamierzonych strat lub nakadów wyszych od przewidzianych 1. Ryzyko moe by nastpstwem uwarunkowa biologicznych, nowoczesnych technik informacyjno komunikacyjnych, trendów technologicznych, kulturowych, aktualnej i prognozowanej rzeczywistoci gospodarczej 2. M. Bratnicki i J. Struyna okrelaj ryzyko jako prawdopodobiestwo negatywnego rezultatu pewnego przebiegu dziaania i wyróniaj 1 A. Erlich, Ryzyko gospodarcze, [w:] Encyklopedia organizacji i zarzdzania, PWE 1981, s A. Lipka, Ryzyko personalne: szanse i zagroenia zarzdzania zasobami ludzkimi, Poltex, Warszawa 2002, s

2 cztery jego rodzaje z punktu widzenia dziaania przedsibiorcy: finansowe, zwizane z karier, rodzinne i spoeczne oraz psychologiczne 3. Podkreli naley, e spoeczne oraz psychologiczne aspekty ryzyka s duo trudniejsze do zaakceptowania przez przedsibiorców ni ryzyko finansowe. M. Krupa definiuje ryzyko jako prawdopodobiestwo (potencja, moliwo) uzyskania sukcesu lub/i poraki w wyniku podejmowania dziaa o charakterze gospodarczym 4. S. Nahotko pisze, e sytuacje ryzykown charakteryzuj takie cechy jak: obiektywno realne i istniejce obiektywne zjawiska gospodarcze majce wpyw na sytuacj danej organizacji; subiektywno wszelkie decyzje podejmowane prospektywnie s zawsze obarczone mniejszym lub wikszym bdem; ambiwalentno moliwo wystpienia zjawiska pozytywnego, jak i negatywnego; mierzalno ryzyko mona mierzy za pomoc narzdzi diagnostycznych; decyzyjno stanowi podstaw do podejmowania racjonalnych decyzji; dynamiczno ródo, skala ryzyka moe ulega mniejszym lub wikszym zmianom w caym procesie gospodarczym 5. T.T. Kaczmarek pisze, e pojcie ryzyka zawiera dwa róne, ale cile ze sob zwizane znaczenia, a mianowicie: ryzyko obejmuje procesy dokonujce si wskutek aktywnoci ryzyko jako niebezpieczne przedsiwzicia podjte przez czowieka i charakteryzujce jego odwag 6. Immanentnymi cechami sensu istnienia i dziaania organizacji na rynku s ryzyko i niepewno. Niepewno podejmowania decyzji w procesie zarzdzania ryzykiem w organizacji naley rozpatrywa jako deficyt wiedzy, a zastosowanie nowej wiedzy nieuchronnie wie si z ryzykiem i to niekiedy bardzo powanym. Dlatego ostatnim, kocowym etapem procesu tworzenia wiedzy s próby jej sprawdzenia i oceny skutków ewentualnego zastosowania. A.K. Komiski pisze: Problemem jest trudno okrelenia ryzyka zwizanego z zastosowaniem nowej wiedzy. W warunkach «uogólnionej niepewnoci» jest to sprawa o kluczowym znaczeniu dla przyszoci firmy. cile wie si z niemonoci precyzyjnego okrelenia racjonalnego poziomu nakadów na wiedz. Prawidowe ustalenia poziomu ryzyka i znalezienie sposobów jego minimalizacji wymaga poznania mechanizmów tworzenia wiedzy 7. Immanentnymi cechami sensu istnienia i dziaania organizacji na rynku s ryzyko i niepewno. Zaleno midzy niepewnoci i ryzykiem jest wprost proporcjonalna, tj. wraz ze wzrostem zakresu niepewnoci wzrasta take ryzyko. Ryzyko to kategoria mierzalna za pomoc regu rachunku prawdopodobiestwa, jest zatem kategori obiektywn oraz zwizane 3 M. Bratnicki, J. Struyna, Przedsibiorczo i kapita intelektualny, AE w Katowicach, Katowice 2001, s M. Krupa, Ryzyko i niepewno w zarzdzaniu firm, Antykwa, Kraków Kluczbork 2002, s S. Nahotko, Ryzyko ekonomiczne w dziaalnoci gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Orodka Postpu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001, s T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarzdzanie ryzykiem. Ujcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2006, s A.K. Komiski, Zarzdzanie w warunkach niepewnoci, PWN, Warszawa 2004, s

3 jest raczej z krótkimi okresami, natomiast niepewno jest zjawiskiem niemierzalnym i wystpuje w dugich okresach 8. Dla okrelenia ryzyka jako kategorii ekonomicznej i formuowania zada do bada w obszarze ryzyka niezbdna jest odpowied na trzy pytania: 1. Co moe zaj? Odpowied na to pytanie poznaje si poprzez tworzenie moliwych scenariuszy rozwoju zdarze w otoczeniu wewntrznym i zewntrznym organizacji, analiz realizacji podjtych decyzji z zakresu zarzdzania oraz odchyle w procesie realizacji, okrelenie iloci samych decyzji w obszarze strategicznego wyboru. 2. Jak ocenia si moliwo tego, co moe zaj? Dla odpowiedzi na to pytanie przeprowadza si ocen jakociow i ilociow takich wskaników jak prawdopodobiestwo, statystyczna czstotliwo, ranga, grupa ryzyka wyraajce moliwo powstania kadej ryzykownej sytuacji. 3. Na czym polega ryzyko, jaki jest jego wpyw na wyniki decyzji strategicznych? Odpowied na to pytanie oznacza ustalenie miary oceny ekonomicznych, socjalnych, organizacyjnych i innych nastpstw powstania kadej ryzykownej sytuacji. Na rys. 1 przedstawiono pomocnicz procedur formowania planu zrzdzania ryzykiem organizacji. Kady z moliwego wystpienia rodzaju ryzyka powinien by opisany w formie kolejnych odpowiedzi na szereg pyta. Najczciej kryteriami wydzielania najbardziej istotnego ryzyka mog by: realna moliwo niekorzystnego rozwoju zdarze; istotnie negatywne nastpstwa majce ujemny wpyw na zarzdzanie i organizacj; zoono rodków sucych do rozwizania ryzykownej sytuacji. 2. RYZYKO PERSONALNE I JEGO RODZAJE Ryzykiem personalnym jest angaowanie si w warunkach niepewnoci w dziaania dotyczce personelu, które mog zakoczy si niepowodzeniem 9. Niemono stwierdzenia, czy podejmowane dziaania skierowane na pracowników przynosz rezultaty zgodne z przyjt i zrealizowan strategi personaln organizacji, stanowi charakterystyk ryzyka personalnego. Mona tu wskaza na decyzje dotyczce: wyboru osób do uczestnictwa w danym szkoleniu, rotacji wewntrznej pracowników w strukturze organizacyjnej zbyt pochopny awans lub naoenie zbyt wielu obowizków zawodowych, wyboru czynników motywujcych do pracy itp. róde ryzyka personalnego mona szuka w: - otoczeniu wewntrznym i zewntrznym; - stylach i sposobach podejmowania decyzji personalnych; - cechach podmiotów decyzyjnych. Zagroeniem tkwicym wewntrz organizacji jest brak porozumienia midzy przeoonym a pracownikiem (pracownikami), niesprecyzowana polityka rozwojowa pracowników, 8 R. Borowiecki, Efektywno przedsiwzi rozwojowych. Metody analiza przykady, Fogra, Warszawa Kraków 1996, s A. Lipka, Ryzyko personalne, op. cit., s

4 obnienia wydajnoci pracy, niezadowalajce wynagrodzenia, strategia organizacji. Ryzyko wynikajce z otoczenia organizacji wie si z jego burzliwoci wynikajc ze zoonoci, niecigoci zjawisk spoeczno ekonomicznych i politycznych. Zewntrznym ródem ryzyka personalnego s np. oferty pracy dla pracowników pochodzce od konkurentów organizacji oraz zmiany administracyjno prawne. Dlaczego? Kryteriaidentyfikacjiryzyka, czynniki,parametry,wskaniki ryzyka Co? Strategiazarzdzaniaryzykiem, zasadypodejmowaniadecyzji, warunkiiograniczeniadecyzji, procedury,uzgodnienia Kto? Atrakcyjnypersonel Scenariuszerozwojuryzykownych Osobypodejmujce sytuacji,modelowanieichnastpstwi decyzje prognozowanie,zastosowaniemetod Wykonawcydecyzji zarzdzania Jak? Kiedy? Schematy,regulaminywzakresie zarzdzaniaryzykiem Ile? Materialneifinansowerodkiwydzielone nazarzdzanieryzykiem,wielko dostpnychzasobówdlarozwizania ryzykownychsytuacji Rys. 1. Pomocnicza procedura formowania planu zarzdzania ryzykiem ródo: Opracowanie wasne Biorc pod uwag szerszy aspekt ryzyka, mona wymieni jego czynniki, tkwice w organizacji. S to m.in.: marketing ryzyko w jakoci, produkcji (usug); strategia organizacji ryzyko niezrealizowania zaoe strategicznych; portfel projektów do realizacji ryzyko niespenienia konkretnych projektów; zasoby (ludzkie, rzeczowe, informacyjne, finansowe) ryzyko niewaciwego rozmieszczenia stanowisk pracy; system informacyjny ryzyko w sprzeniu zwrotnym; harmonogramowanie procesów dziki niemu mona rozpoznawa elementy ryzyka; produkt (obejmuje procesy realizacji produktów) sytuacje ryzykogenne stanowi absencja pracowników, niestosowny dobór zespoów roboczych spowalniajcy prac; serwis ryzyko wie si z niespenieniem przez produkt (usug)wymaga odbiorcy; 63

5 inwestycje ryzyko w postaci prawdopodobiestwa nieosignicia spodziewanej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitau 10. Zasoby ludzkie s tutaj podstawowym czynnikiem, poniewa od nich zaley realizacja procesu wytwórczego w organizacji. Pozyskiwanie dobrego pracownika, inwestowanie poprzez szkolenia, waciwe ich rozmieszczenie w strukturze organizacyjnej (biorc pod uwag cechy osobowoci i kompetencje zawodowe) pozwoli peni organizacji wszystkie przynalene jej funkcje. W organizacji mona wymieni wiele przyczyn natury personalnej wywoujcych ryzyko, nale do nich: utrzymywanie w tajemnicy wysokoci nagród przyznawanych pracownikom; zmiana penienia kluczowych funkcji bez obiektywnych przyczyn; kierowanie si przez pracowników zasad minimalizmu; rozbudzone i niespenione oczekiwania zaogi pracowniczej; znaczna rotacja najbardziej wykwalifikowanego personelu; faworyzowanie bezzasadne pewnych osób lub funkcji; niejasno funkcji; niedopasowanie pracownika do zajcia; brak wspólnego celu; brak zaangaowania ze strony kierownictwa 11. Warunkiem pozytywnego radzenia sobie z ryzykiem przez pracownika jest jego percepcja, polegajca na wizaniu w umyle wielkoci lub zakresu moliwej szkody z prawdopodobiestwem jej doznania 12. Percepcja ryzyka jest bardzo wanym procesem poznawczym, obejmujcym rejestracj bodców, przetwarzanie i wytwarzanie na ich podstawie obrazu ryzyka. Na ten proces skadaj si czynniki podmiotowe i spoeczno-kulturowe, wielko oczekiwanego profitu oraz cechy zagroe i sytuacja, w której znalaz si pracownik. Zasoby osobiste pracownika maj istotny wpyw na proces percepcji okolicznoci ryzykownych. 3. RYZYKO INNOWACYJNEJ DZIAALNOCI ORGANIZACJI Wspóczesna organizacja dziaajca w otoczeniu burzliwym powinna w sposób cigy tworzy i wdraa rónego rodzaju innowacje, zapewnia jej efektywno dziaania i rozwój. Analizujc literatur naukow z zakresu rozwoju organizacji, mona stwierdzi, e wspóczesny rozwój odbywa si gównie przez innowacje 14. K. Fabiaska i J. Rokita pisz, e rozwój przedsibiorstwa jest dokonywany przez zmian istniejcego stanu rzeczy. Zmiana 10 M. uczak, Ryzyko i kryzys w zarzdzaniu przedsibiorstwem, Wysza Szkoa Ekonomiczna, Warszawa 2003, s M. Huczek, Marketing organizacji non profit, WSZiM w Sosnowcu, Sosnowiec 2003, s ; A. Lipka, Ryzyko personalne, op. cit. s R. Studenski, Ryzyko i ryzykowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu lskiego, Katowice 2004, s A. Stabrya, Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsibiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s ; M. Bratnicki, J. Struyna, Przedsibiorczo i kapita, op. cit., s ; J. Majchrzak, Zarzdzanie zmianami w przedsibiorstwie, A.E. w Poznaniu, Pozna 2002, s ; A. Sankowska, Organizacja wirtualna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s ; A.K. Komiski, Zarzdzanie w warunkach, op. cit., s. 127; K. Fabiaska, J. Rokita, Rozwój przedsibiorstwa. Nowa generacja zarzdzania, Wydawnictwo A E w Katowicach, Katowice 1991, s

6 stwarza sposobno osignicia czego nowego i odmiennego. Std te systematyczn innowacyjno mona traktowa jako szans rozwojow. Jest ni celowe i zorganizowane poszukiwanie zmian oraz systematyczne analizowanie szans jakie nios zmiany 15. Wprowadzenie innowacji jest równie jednym z celów strategicznych organizacji. P.F. Drucker pisze: Przedsibiorstwo nie wprowadzajc innowacji nieuchronnie starzeje si i podupada. W okresie gwatownych zmian w okresie przedsibiorczym, takim jak obecnie upadek bdzie szybki 16. Organizacja tworzy wraz ze swym otoczeniem dynamicznie zmieniajc si cao. W oparciu o rozpoznanie swoich szans i zagroe pyncych z otoczenia oraz si i saboci tkwicych w organizacji wypracowuje dla siebie strategi. Mona powiedzie, e procesy innowacyjne w odpowiednio dobranej strategii s podstawowym czynnikiem rozwoju organizacji w zwizku z rozwojowym charakterem procesów innowacyjnych. Podkrelajc rol innowacji w rozwoju organizacji, naley mie na myli nie tylko techniczny rozwój organizacji, lecz równie rozwój organizacyjny, ekologiczny, ekonomiczny, spoeczny itd. Literatura naukowa wskazuje na innowacyjny restrukturyzacyjny charakter rozwoju oraz stwierdza, e innowacja z punktu widzenia strategii organizacji nie ogranicza si tylko do innowacji technologicznych (w szerokim znaczeniu technologii) opartych na wynalazku 17. Pojcia innowacji i zmiany s ze sob bardzo blisko powizane. Innowacja zawsze wywouje zmiany postpowe oraz jest ich istot. Organizacja innowacyjna charakteryzuje si gotowoci na zmiany w otoczeniu i zdolnoci do tworzenia innowacji oraz rozwoju odpowiednich jej zachowa w reakcji na sygnay rodowiska z wykorzystaniem jawnej i ukrytej wiedzy organizacji. Innowacyjno przedsibiorstw to wany element bdcy nonikiem ich pozycji konkurencyjnej oraz ródem ekspansji na rynki midzynarodowe. Ryzyko jest nieodcznym skadnikiem procesu innowacyjnego nasila si ono zwaszcza do innowacji przeomowych i w jego pocztkowych fazach, nawet w wypadku najstaranniej przygotowanych innowacji nie da si przewidzie ich efektu 18. Ryzyko wie si z moliwoci niepowodzenia w realizacji celów organizacji wynikajcych z procesów innowacyjnych, które mog by konfliktogenne. A. Sankowska podaje, e organizacje wirtualne sprzyjaj powstawaniu innowacji. Bdc zdecentralizowan form wspópracy, zjednoczon ze wzgldu na realizowany cel, maj cechy pozwalajce na du swobod i niezaleno partnerów. Taki sposób organizowania dziaa daje due moliwoci rozwijania procesów innowacyjnych. Ponadto wirtualne gospodarowanie sprzyja tworzeniu lepszych innowacji z punktu widzenia jakoci dziki doskonaoci w konfiguracji kluczowych kompetencji w szybszym czasie oraz przy niszych 15 K. Fabiaska, J. Rokita, Rozwój przedsibiorstwa, op. cit., s P.F. Drucker, Innowacja i przedsibiorczo. Praktyka i zasady, Warszawa 1992, s A. Francik, Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003, s A. Stabrya, Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsibiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s A. Chodyski, Zarzdzaniem rozwojem firmy. Strategia jakoci ekologicznej, WSZiM w Sosnowcu, Sosnowiec 2002, s A. Sankowska, Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpyw na innowacyjno, Wydawnictwa Akademiczne i Profesjonalne, Warszawa 2009, s

7 kosztach 19. Ogólnie moemy stwierdzi, e organizacje wirtualne sprzyjaj tworzeniu innowacji, jako e s mocno zorientowane na rynek i na klienta. A. Sankowska pisze równie, e skonno do podejmowania ryzyka w dziedzinie innowacji maleje wraz ze wzrostem centralizacji form organizacyjnych wspópracy midzy przedsibiorstwami, a Sam organizacj wirtualn (wirtualne organizowanie, wirtualna wspóprac midzyorganizacyjn) mona rozpatrywa jako swego rodzaju innowacj w sposobie organizowania w odniesieniu do konwencjonalnych sposobów organizowania wspópracy zewntrznej, o ile jest nowym lub znaczco nowym sposobem organizowania dla przedsibiorstwa 20. Dziaanie w warunkach niepewnoci wymaga podejmowania ryzyka. Wymaga to przede wszystkim zaufania do ludzi, którzy w bezporednim kontakcie z rynkiem szybko podejmuj czsto niekonwencjonalne dziaania lub elastycznie reaguj na zmieniajce si warunki. Ryzyko polega na tym, e kierownictwo musi zaoy, e dziaania, które skoczyy si niepowodzeniem, byy podejmowane w dobrej wierze. Nie mona kara za niepowodzenie tych dziaa, lecz przeanalizowa uwarunkowania niepowodzenia. W przeciwnym razie szybkie i elastyczne reakcje zostan w przyszoci zablokowane. Innego rodzaju ryzyko ujawnia si w relacjach poziomych, kiedy podejmujc jakie dziaania pracownik lub zespó oczekuje wspódziaania lub zachowania innych jednostek czy te zespoów zgodnego z akceptowanymi normami. Nie zawsze moemy by pewni takiego zachowania. Warunkiem szybkoci, elastycznoci i innowacyjnoci dziaania w sytuacjach bardzo zmiennej niepewnoci jest wic zaufanie od podwadnych, wspópracowników i partnerów oraz przeoonych, od których podwadni oczekuj, e bd rozumieli uwarunkowania, w jakich dziaaj, wspierali ich w pracy i mieli przekonanie o ich dziaaniu w dobrej wierze. Zaufanie zawsze wie si z ryzykiem ZARZDZANIE RYZYKIEM PERSONALNYM Zarzdzanie ryzykiem obejmuje ryzyko wystpujce na wszystkich procesach decyzyjnych podmiotu podejmujcego dziaania w poszczególnych dziedzinach. Wspóczesne czynne zarzdzanie ryzykiem polega na poznawaniu przyczyn ryzyka, ograniczenia strat i budowaniu strategii sukcesu. Narzdziem skutecznego zarzdzania ryzykiem jest sprawny wewntrzny system informacji, komunikacji i kontroli. Literatura naukowa podaje pi faz procesu zarzdzania ryzykiem. Nale do nich: 1. Identyfikacja ryzyka. Do zada w tej fazie nale zadania nastpujce: okrelenie kryteriów ryzyka; opracowanie metody identyfikacji ryzyka; sformuowanie systemu klasyfikacji ryzyka. 2. Analiza i ocena ryzyka. Zadania w tej fazie to: sformuowanie wykazu moliwych sytuacji ryzykownych; ocena stopnia i wymiaru ryzyka dla kadej sytuacji ryzykownej. 3. Opracowanie przedsiwzi w zakresie zarzdzania ryzykiem. Do zada w tej fazie nale: 19 Tame, s Tame, s A. Komiski, Zarzdzanie w warunkach, op. cit., s

8 opracowanie metody zarzdzania ryzykiem; zorganizowanie procesu zarzdzania ryzykiem; okrelenie rodków w zakresie zapobiegania ryzyku. 4. Dziaania i decyzje w obszarze zarzdzania ryzykiem. Zadania w tej fazie to: ustalenie priorytetów; wybór narzdzi; zastosowanie optymalnej kombinacji. 5. Kontrola, monitoring i ocena podjtych dziaa 22. Uporanie si z ryzykiem wymaga spenienia wielu warunków. Gównie naley do nich zaliczy dwie, nieraz wzajemnie wykluczajce si moliwoci dziaania. Menader podejmujcy decyzj musi j zna, a moliwe rozwizania musz suy kwestii bezpieczestwa dziaajcej organizacji, poniewa posiadanie sensownej alternatywy prowadzi do aktu wyboru i podjcia waciwej decyzji. Podstaw tego procesu jest wnikliwa analiza prawdopodobnych wariantów, co prowadzi do wyboru jednego - optymalnego. Pod pojciem wariantów rozumie si róne metody rozwiza. Charakteryzuj si one tym, e mog by zrealizowane tylko niezalenie od siebie, nigdy razem i to nawet w sytuacji, kiedy przedsibiorca ma dostateczn ilo rodków, aby je równolegle zrealizowa. W procesie zarzdzania ryzykiem istotnym problemem jest sformuowanie systemu zarzdzaniu wiedz w zakresie ryzyka 23. Organizacja zarzdzania ryzykiem personalnym w procesie innowacyjnym przebiegajcym w organizacji ukierunkowana jest na racjonalne poczenia wszystkich elementów zarzdzania ryzykiem. Praktyka pokazuje, e integracja menedmentu ryzyka z ogólnym systemem zarzdzania jest zoona take w organizacjach z wysoko rozwinit kultur organizacyjn. Realizacja funkcji menedmentu ryzyka w procesie innowacyjnym wymaga sformuowania odpowiedniego zabezpieczenia organizacyjnego, które buduje si wychodzc z zada menedmentu ryzyka. Do zada tych nale: okrelenie liczby moliwych przypadków wystpowania negatywnych czynników rodowiska wewntrznego i zewntrznego wpywajcych na dynamik procesu innowacyjnego, na jego efektywno programowanie i identyfikacja ryzyka i ryzykownych sytuacji na organizacj i efektywno procesu innowacyjnego; okrelenie metod zarzdzania ryzykiem procesu innowacyjnego na podstawie ograniczenia moliwoci powstania ryzykownych sytuacji i zmniejszenia ich negatywnych nastpstw na biec dziaalno i efektywno procesu innowacyjnego; tworzenie i zabezpieczenie racjonalnego i efektywnego funkcjonowania systemu zarzdzania ryzykiem personalnym w procesie innowacyjnym. A. Lipka proponuje nastpujce etapy zarzdzania ryzykiem personalnym, pozwalajce na optymalizacj ryzyka personalnego w procesie innowacyjnym: przeksztaci w miar moliwoci niepewno dotyczc personelu w podlegajce kwantyfikacji ryzyko; okreli rodzaj ogólnej strategii zarzdzania ryzykiem personalnym; 22 T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarzdzanie ryzykiem, op. cit., s. 98; W.P. Wasilijew, Innowacjonnaja diejatielnost. Ekonomika i zarzdzanie, Moskewskij Gesudartwiennyj Uniwiersitet im. M.W. omonosowa w Moskwie, Moskwa, s T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarzdzanie ryzykiem, op. cit., s ; E. Heinen, Industriebetriebslehre Entscheidungen im Industriebetrieb, Wiesbaden 1983, s

9 antycypowa i analizowa ryzyko personalne (tj. okrela jego róda, identyfikowa rodzaje ryzyk czstkowych funkcyjnych, niespecyficznych, utraty wizerunku na rynku pracy, innowacyjnego zarzdzania zasobami ludzkimi kwalifikowa je i wyznacza ich ranking); opracowa ogólne i szczegóowe sposoby redukowania ujemnych konsekwencji tego ryzyka, wynikajce z przyjtej strategii zachowaa wobec ryzyka na poziomie organizacji; wczy w system controlingu personalnego controling ryzyka 24. Jednym ze sposobów sterowania ryzykiem w ogóle jest stworzenie zintegrowanego sytemu zarzdzania ryzykiem w organizacji. Za stworzenie takiego systemu odpowiada cae kierownictwo organizacji, które powinno wytypowa zespó osób, które bd czuwa nad przebiegiem caego procesu zarzdzania ryzykiem komórka controlingu. Controling powinien kierowa si nastpujcymi zasadami: ustalenie jednolitych wytycznych, metod i narzdzi zarzdzania ryzykiem; czenie meldunków o ryzyku i szans przychodzcych z poszczególnych pionów organizacji; monitorowanie cznego poziomu ryzyka i kompensowanie go; sterowanie dziaaniami obronnymi wobec ryzyka, w tym korzystanie z zabezpiecze; bieca strategiczna i operacyjna kontrola skutecznoci i odpowiedzialnoci podjtych dziaa wobec ryzyka; rozbudowanie wewntrznego systemu raportowania i wypeniania go o informacje dotyczce ryzyka, które musz by przedkadane zarzdowi; profesjonalne wspieranie procesu zarzdzania ryzykiem we wszystkich pionach organizacji; biece szkolenie pracowników na temat moliwych zagroe ryzykiem. Literatura naukowa podkrela, e umiejtno podejmowania ryzyka stanowi wspóczenie jedno z kluczowych róde przewagi konkurencyjnej i postuluje konieczno rozwoju koncepcji ryzyka przedsibiorczego (wraz ze skonnoci i zdolnoci do jego podejmowania) oraz systematycznego i zintegrowanego podejcia do zarzdzania ryzykiem niefinansowym 25. W zarzdzaniu ryzykiem wana jest odpowiednia do danych warunków koncepcja oraz ustalenie jednoznacznej odpowiedzialnoci menaderów za kierowanie poszczególnymi komórkami organizacyjnymi. Istotnym elementem w zarzdzaniu ryzykiem jest ograniczenie i eliminowanie przyczyn ryzyka. Moliwe to jest przy waciwej zasobnoci informacji i odpowiednim ich przetworzeniu. Menader posiadajcy odpowiednie informacje oraz dowiadczenie moe antycypowa ryzyko oraz skutki podjtych dziaa. W zarzdzaniu ryzykiem personalnym wane jest, aby unikn asymetrii informacji, tj. sytuacji, gdy pracownicy maj wikszy zasób informacji ni menader (lub odwrotnie). LITERATURA 1. Bratnicki M., Struyna J., Przedsibiorczo i kapita intelektualny, AE w Katowicach, Katowice A. Lipka, Ryzyko personalne, op. cit., s M. Bratnicki, J. Struyna, Przedsibiorczo i kapita, op. cit., s

10 2. Borowiecki R., Efektywno przedsiwzi rozwojowych. Metody analiza- przykady. Fogra, Warszawa Kraków Chodyski A., Zarzdzaniem rozwojem firmy. Strategia jakoci ekologicznej WSZiM w Sosnowcu, Sosnowiec Drucker P.F., Innowacja i przedsibiorczo. Praktyka i zasady, Warszawa Erlich A., Ryzyko gospodarcze, [w:] Encyklopedia organizacji i zarzdzania, PWE, Warszawa Fabiaska K., Rokita J., Rozwój przedsibiorstwa. Nowa generacja zarzdzania, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice Francik A., Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków Heinen E., Industriebetriebslehre Entscheidungen im Industriebetrieb, Wiesbaden Huczek M., Marketing organizacji non profit, WSZiM w Sosnowcu, Sosnowiec Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarzdzanie ryzykiem. Ujcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa Komiski A.K., Zarzdzanie w warunkach niepewnoci, PWN, Warszawa Krupa M., Ryzyko i niepewno w zarzdzaniu firm, Antykwa, Kraków Kluczbork Lipka A., Ryzyko personalne: szanse i zagroenia zarzdzania zasobami ludzkimi, Poltex, Warszawa Majchrzak J., Zarzdzanie zmianami w przedsibiorstwie, A.E. w Poznaniu, Pozna uczak M., Ryzyko i kryzys w zarzdzaniu przedsibiorstwem, Wysza Szkoa Ekonomiczna, Warszawa Nahotko S., Ryzyko ekonomiczne w dziaalnoci gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Orodka Postpu Organizacyjnego, Bydgoszcz Sankowska A., Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpyw na innowacyjno, Wydawnictwa Akademiczne i Profesjonalne, Warszawa Stabrya A., Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsibiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Studenski R., Ryzyko i ryzykowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu lskiego, Katowice Wasilijew W.P., Innowacjonnaja diejatielnost. Ekonomika i zarzdzanie, Moskewskij Gesudartwiennyj Uniwiersitet im. M.W. omonosowa w Moskwie, Moskwa. 69

Czynniki i instrumenty kszta tuj ce motywacj Factors and tools forming motivation

Czynniki i instrumenty kszta tuj ce motywacj Factors and tools forming motivation Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Czynniki i instrumenty ksztatujce motywacj

Bardziej szczegółowo

7 8 9 10 12 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W MAŁYM PRZEDSIBIORSTWIE Edward Stawasz Streszczenie W artykule omówiono wybrane kwestie planowania w małych przedsibiorstwach. W szczególnoci omówiono aspekty dotyczce

Bardziej szczegółowo

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process

Proces adaptacji spo eczno-zawodowej nowego pracownika New employee social-professional adaptation process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Proces adaptacji spoeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z magazyn nowoczesna firma kadry w Polsce 2009 marzec 2009 cena 70 z w dobie kryzysu trendy postawy pracownicze trendy hrm 2009 zarzdzanie talentami w firmach szanse i zagroenia firmowych przedszkoli wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2015 ROK

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2015 ROK SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2015 ROK Gdask, 2015 r Spis treci Spis treci... 2 O Gdaskiej Fundacji Ksztacenia Menederów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZDZANIE ORGANIZACJ...

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY

SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY Anna Sotysik-Piorunkiewicz Wysza Szkoa Humanitas W Sosnowcu SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTATOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY STRESZCZENIE W artykule omówiono zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie Inicjatywa ecoda 2 Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

MARKETING ROZDZIAŁ 1. 2. Fazy ewolucji orientacji przedsibiorstw:

MARKETING ROZDZIAŁ 1. 2. Fazy ewolucji orientacji przedsibiorstw: MARKETING ROZDZIAŁ 1 1. Definicje marketingu: a) ujcie klasyczne jest to odpowiednie planowanie, koordynowanie i kontrola wszystkich działa przedsibiorstwa ukierunkowanych na aktualne, potencjalne rynki

Bardziej szczegółowo

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy ELASTYCZNE FORMY PRACY Elastyczne formy pracy poradnik dla pracowników WydawnictwoWyszejSzkoyEkonomicznejwBiaymstoku Biaystok2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego, listopad 2006 r. Strona 1 ELASTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH. Streszczenie

ZARZ DZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH. Streszczenie ZARZDZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH BOGDAN NOGALSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy AGNIESZKA SZPITTER ZBIGNIEW KREFT Uniwersytet Gdaski Streszczenie

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 151/2011

Prakseologia Nr 151/2011 Prakseologia Nr 151/2011 TRE!" NUMERU OD REDAKCJI 5 PRZYWÓDZTWO W PERSPEKTYWIE TEORETYCZNEJ I EMPIRYCZNEJ Bronis!aw Bomba!a FENOMENOLOGIA PRZYWÓDZTWA: BY" KIM# CZYNI" CO# 11 Wojciech Gasparski POSTAWA

Bardziej szczegółowo

Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów Opisana w rozdziale

Bardziej szczegółowo

RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO WYKORZYSTANIA

RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO WYKORZYSTANIA Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 989 ORGANIZACJA I ZARZDZANIE, z. 42 2006 MAREK MATEJUN Katedra Zarzdzania Politechniki Łódzkiej RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO

Bardziej szczegółowo

Europejskie standardy dobrej administracji

Europejskie standardy dobrej administracji Zeszyty Naukowe Wy!szej Szko"y Bankowej we Wroc"awiu nr 26/2011 Wy!sza Szko"a Bankowa we Wroc"awiu Europejskie standardy dobrej administracji Streszczenie. Prawo do dobrej administracji stanowi jeden z

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MA YCH PRZEDSI BIORSTW PRODUKCYJNYCH

ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MA YCH PRZEDSI BIORSTW PRODUKCYJNYCH mgr in. T. Goszczyski, mgr in. Z. Pilat, mgr in. M. Sowikowski, mgr in. J. Zieliski Przemysowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MAYCH PRZEDSIBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych Lipiec 2006 Czerwiec 2007 DANE KONTAKTOWE FIRMY: NEXBAU mgr in. Roman Bauta Karpicko, ul. Poznaska 9, 64-200 Wolsztyn Autorzy: Maciej Sworowski,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE JAKO FIRMY ODPOWIEDZIALNE SPO ECZNIE

TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE JAKO FIRMY ODPOWIEDZIALNE SPO ECZNIE ROCZNIKI EKONOMII I ZARZDZANIA Tom 5(41) 2013 BOENA KOOSOWSKA TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE JAKO FIRMY ODPOWIEDZIALNE SPOECZNIE 1. GENEZA KONCEPCJI SPOECZNEJ ODPOWIEDZIALNOCI PRZEDSIBIORSTWA Idea spoecznej

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna 1 z 22 KONTROLA Nowe obowizki i wymagania ZARZDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna janusz@czauderna.pl tel. 505 328 100 Uyte w nowej ustawie

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo