Biuletyn Informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie informować Państwa o tym, co w naszej gminie się działo, co się zmienia, jakie są plany na przyszłość. Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów NR 2/2015 KWIECIEŃ - CZERWIEC ISSN Najważniejszym wydarzeniem ostatnich miesięcy jest reorganizacja sieci szkół w naszej gminie. Uchwały intencyjne, które uchyliły furtkę do reformy oświaty, wzbudzały wiele emocji i obaw. Debata wokół oświaty, konsultacje społeczne, liczne raporty finansowe, nie były jednak czasem straconym, dały bowiem radnym możliwość wejrzenia w stan finansów zespołów szkół i pozwoliły im podjąć odpowiedzialną decyzję. Likwidacja trzech szkół filialnych i odejście od zamiarów likwidacji dwóch gimnazjów jest w tym wypadku wynikiem dogłębnej analizy zysków i strat. W ostatecznym rozrachunku liczą się nie tylko finanse, ale przede wszystkim zapewnienie uczniom jak najlepszych warunków nauki, rozwoju towarzyskiego i umysłowego oraz bezpieczeństwa. Reforma zakładała bowiem nie tylko zracjonalizowanie sieci szkół, ale zapewnienie jak najlepszego poziomu nauczania. W tym celu będą podejmowane dalsze kroki. Jednym z pierwszych jest wzięcie udziału przez wszystkie zespoły szkół w konkursie Moja wymarzona ekopracownia. O wynikach poinformujemy w kolejnym numerze. Ostatni czas to niezwykle wytężona praca nad poprawą finansów gminy. Odchodzący ze swego stanowiska Komisarz nie pozostawił żadnego bilansu ani sprawozdania. W niniejszym Biuletynie mieszkańcy mogą zapoznać się z informacją o wykonaniu budżetu za rok Dobrą informacją dla mieszkańców jest fakt, że zgodnie z założeniami budżetu na rok 2015 udało się gminie Pątnów wyemitować obligacje na kwotę zł, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań wymagalnych. Podpisanie odrębnych porozumień i ugód pozasądowych sprawia, że już wiosną 2015 roku, po kilku latach perturbacji, gmina Pątnów będzie mogła na bieżąco regulować rachunki. Oznacza to także, że już jesienią tego roku, przy projektowaniu budżetu na rok 2016, będzie można przy zachowaniu wytycznych z programu naprawczego i dyscypliny finansowej przewidzieć pierwsze inwestycje. Gmina Pątnów wychodzi na prostą! Dziennikarskie manipulacje Jacek Olczyk Wójt Gminy Pątnów Dzienniki i czasopisma powinny kierować się zasadą prawdy, rzetelności, uczciwości, obiektywizmu, także szacunku i tolerancji. Tego oczekiwałby każdy czytelnik sięgający po gazetę, czyli porcję rzetelnych informacji. W rzeczywistości bardzo często otrzymuje teksty wprowadzające go w błąd, opierające się na plotkach, pomówieniach i zmyśleniach. Cel tych manipulacji jest podwójny: polityczny i komercyjny, bo im tytuł jest bardziej kontrowersyjny, tym czytelnik zgodnie z przewidywaniami wydawcy chętniej sięgnie po pismo. Niektórzy autorzy artykułów zdają się tymczasem nie chcieć pamiętać, że zgodnie z art. 12 prawa prasowego dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło. Polega to zwykle na przedstawieniu dwóch punktów widzenia, wysłuchaniu dwóch stron, a nie na publicznym linczu bez prawa obrony. c.d. na s.16

2 2 Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów Informacja z wykonania budżetu Gminy Pątnów za 2014 rok Budżet gminy Pątnów na 2014 rok ustalony Uchwałą Nr 23/145/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 lipca 2014r. wyniósł: dochody budżetu gminy ,86 zł z tego: dochody bieżące ,86 zł dochody majątkowe ,00 zł Wydatki budżetu gminy ,56 zł z tego: wydatki bieżące ,48 zł wydatki majątkowe ,08 zł Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie ,30 zł. Przychody budżetu gminy zaplanowano w kwocie ,00 zł. W ciągu roku plan dochodów został zwiększony o kwotę ,91 zł i wynosi: Dochody budżetu gminy ,77 zł z tego: dochody bieżące ,77 zł dochody majątkowe ,00 zł. W ciągu roku plan wydatków został zmniejszony o kwotę ,09 zł i wynosi: Wydatki budżetu gminy ,47 zł z tego: wydatki bieżące ,72 zł wydatki majątkowe ,75 zł W ciągu roku dokonano zmniejszenia kwoty przychodów i po zmianie planowany przychód wyniósł ,00 zł, a rozchody budżetu gminy nie uległy zmianie. Dochody budżetu na plan ,77 zł wykonano w kwocie ,04 zł tj. 95,49% zrealizowanych ogółem dochodów z tego: dochody bieżące na plan ,77 zł wykonano w kwocie ,41 zł tj. 95,31% dochody majątkowe na plan ,00 zł wykonano w kwocie ,63 zł tj. 97,83 %. Wydatki budżetu na plan ,47 zł wykonano w kwocie ,08 zł, tj. 82,10 % zrealizowanych ogółem wydatków z tego: wydatki bieżące na plan ,72 zł wykonano w kwocie ,24 zł tj. 81,25 % wydatki majątkowe na plan ,75 zł wykonano w kwocie ,84 zł tj. 87,26 %. Przychody budżetu na plan ,00 zł wykonano w kwocie ,00 zł. Zrealizowane przychody to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi celem dofinansowania realizacji zadania,,rozbudowa gminnego systemu wodociągowego Gminy Pątnów etap II rozbudowa SUW w Pątnowie. Gminie nie udało się wyemitować obligacji komunalnych na kwotę ,00 zł. Rozchody budżetu na plan ,30 zł wykonano w 100%. W 2014 roku spłacono kredyty na łączną kwotę ,32 zł zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych, dokonano spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na kwotę ,25 zł, dokonano spłaty pożyczki zaciągniętej w 2012 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu ,73 zł oraz dokonano wykupu obligacji wyemitowanych w 2010 roku w kwocie ,00 zł. Zadłużenie gminy na dzień r. wynosiło: ,94 zł, co stanowi 51,73% w stosunku do dochodów wykonanych z tego: Kredyty ,00 zł Pożyczki z WFOŚiGW ,00 zł Obligacje ,00 zł Zobowiązania wymagalne ,52 zł, z tego : Zobowiązania z tytułu : - dostaw towarów i usług ,75 zł - pozostałe ,77 zł. Zobowiązania gminy z tytułu wykupu wierzytelności na dzień r. wynoszą ,60 zł, z tego : z tyt. realizacji zadania inwestycji pn. Budowa Sali gimnastycznej w Załęczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem ,74 zł, z tyt. realizacji zadania inwestycji pn. Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne ,86 zł. Zobowiązania gminy z tytułu cesji wierzytelności na dzień r. wynoszą ,82 zł, z tego : cesja wierzytelności pomiędzy PPHU ROB-BUD a BDG PRETOR- kwota ,65 zł, cesja wierzytelności pomiędzy firmą SPEED SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a firmą B.D.G.PRETOR Sp. z o.o. na kwotę ,16 zł.- dotyczy zadania Budowa placu zabaw z ZSS w Pątnowie, cesja wierzytelności pomiędzy firmą SPEED SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a firmą B.D.G.PRETOR Sp. z o.o. na kwotę ,01 zł.- dotyczy zadania Budowa placu zabaw w ZSS w Grębieniu. Sprawozdanie za I kwartał 2015 r. Zadłużenie gminy na dzień wynosi: ,51 zł, co stanowi 49,05% w stosunku do dochodów planowanych z tego: Kredyty ,00 zł Pożyczki z WFOŚiGW ,00 zł Obligacje ,00 zł Zobowiązania wymagalne ,73 zł, z tego: zobowiązania z tytułu: dostaw towarów i usług ,87 zł pozostałe ,86 zł. Zobowiązania gminy z tytułu wykupu wierzytelności na dzień r. wynoszą ,96 zł, z tego : z tyt. realizacji zadania inwestycji pn. Budowa Sali gimnastycznej w Załęczu Małym wraz z łącznikiem i zapleczem ,38 zł, z tyt. realizacji zadania inwestycji pn. Remont budynku Urzędu Gminy w Pątnowie, polegający na przystosowaniu do korzystania przez osoby niepełnosprawne ,58 zł. Zobowiązania gminy z tytułu cesji wierzytelności na dzień r. wynoszą ,82 zł, z tego : cesja wierzytelności pomiędzy PPHU ROB-BUD a BDG PRETOR- kwota ,65 zł, cesja wierzytelności pomiędzy firmą SPEED SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a firmą B.D.G.PRETOR Sp. z o.o. na kwotę ,16 zł - dotyczy zadania Budowa placu zabaw z ZSS w Pątnowie, cesja wierzytelności pomiędzy firmą SPEED SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a firmą B.D.G.PRETOR Sp. z o.o. na kwotę ,01 zł - dotyczy zadania Budowa placu zabaw w ZSS w Grębieniu. A.Kasprzak

3 Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów 3 Reforma oświaty Reforma oświaty, która ma wejść w życie z dniem 1 września 2015 r., jest głównym tematem ostatnich sesji Rady Gminy Pątnów. Odnosząc się do trudnej sytuacji finansowej Gminy Pątnów oraz programu postępowania naprawczego na lata , przyjętego uchwałą Nr LXVI/256/2014 z dnia 8 maja 2014 r., Wójt i Rada Gminy Pątnów zmuszeni są do podjęcia działań mających na celu poprawę stanu finansów gminnych. Biorąc pod uwagę przyczyny ekonomiczne i demograficzne, Wójt Gminy wniósł do Rady Gminy Pątnów o likwidację dwóch gimnazjów (w Dzietrznikach i Załęczu Małym) i likwidację klas I-III w trzech szkołach filialnych (Grębień, Popowice, Załęcze Wielkie). Na sesji Rady Gminy w dniu 6 lutego 2015 r. zostały podjęte uchwały w sprawie zamiaru likwidacji w/w szkół. Po wnikliwych konsultacjach z rodzicami, nauczycielami i ponownym przeanalizowaniu zasadności reorganizacji placówek oświatowych, Wójt i Rada Gminy odstąpiła od zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum w Dzietrznikach i Załęczu Małym, natomiast podtrzymała swoje stanowisko w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkół Podstawowych w Grębieniu, Popowicach i Załęczu Wielkim z dniem 1 września 2015 r. W dniu 30 marca 2015 r. radni gminy Pątnów zdecydowaną większością głosów (przy dwóch głosach wstrzymujących się) podjęli decyzję o likwidacji trzech w/w szkół filialnych. Do tych decyzji przychyliło się także Kuratorium Oświaty w Łodzi, wydając pozytywne opinie w sprawie likwidacji szkół filialnych. Uczniowie planowanych do likwidacji filii będą Informacja o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Od 1 kwietnia 2015 r. na terenie Gminy Pątnów obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstałymi na nieruchomościach zamieszkałych. Nowe stawki miesięczne wynoszą: 7,50 zł od mieszkańca, za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, 13,50 zł od mieszkańca, za odpady które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, niezależnie od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Powyższą opłatę należy wpłacać w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz ze zm.) uchwalenie nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością złożenia nowych deklaracji. Przy każdej zmianie stawek właściciele nieruchomości będą otrzymywali zawiadomienie z Urzędu Gminy Pątnów o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z jej wyliczeniem w oparciu o złożoną deklarację. Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (stawki za pojemnik), nie uległy zmianie. kontynuować naukę z początkiem roku szkolnego 2015/2016, tj. od dnia 1 września 2015 r. w Szkole Podstawowej w Dzietrznikach, Pątnowie i Załęczu Małym. Główne przesłanki uzasadniające likwidację filii są natury demograficznej oraz ekonomicznej, tj. mała liczba dzieci oraz wysokie koszty utrzymania tych placówek. Przy obecnych wymogach edukacyjnych (np. obowiązku nauczania przez specjalistów), sanitarnych (np. odpowiednie doposażenie szkół w sprzęt z atestami), w powiązaniu z niedostatecznym subwencjonowaniem oświaty przez Państwo oraz problemami finansowymi gminy, likwidacja tak małych szkół nie jest wyborem lecz koniecznością. Przewidywana likwidacja placówek oświatowych po przeprowadzonych zmianach nie pogorszy warunków nauczania ani nie ograniczy powszechnej dostępności do szkoły. Uczniom dowożonym będzie zagwarantowany bezpłatny dowóz i pełna opieka w czasie oczekiwania w świetlicy, jak i w czasie transportu. W ocenie Wójta i Rady Gminy Pątnów planowana likwidacja filii stanowi rozsądne rozwiązanie łączące aspekty ekonomiczne i wychowawcze, stwarza uczniom możliwość realizacji obowiązku szkolnego w znacznie lepszych warunkach, przy minimalnym wydłużeniu czasu, w którym dziecko przebywa poza domem. Wobec powyższego gmina dołoży należytej staranności by zapewnić dzieciom likwidowanych szkół jeszcze lepsze warunki pod względem nauczania, wychowania i rozwoju. W najbliższym czasie zostaną podjęte konsultacje odnośnie zagospodarowania i adaptacji budynków szkolnych w Grębieniu, Popowicach i Załęczu Wielkim. K. Pawlik Jednocześnie przypominamy o konieczności złożenia deklaracji w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów komunalnych, jak również w przypadku zmian mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, związanych z ilością osób zamieszkujących nieruchomość (przeprowadzka, narodziny dzieci, zgony, itp.). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku gdy na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania począwszy od miesiąca następnego. A. Pakuła

4 4 Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów Azbest w Pątnowie Gmina Pątnów 2 kwietnia 2015 r. złożyła wniosek do Ministerstwa Gospodarki w ramach konkursu AZEBST 2015, Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dotyczących osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy Pątnów oraz przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami. Obowiązek opracowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest na poziomie gminnym, wynika z zapisów Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata , przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, uchwałą z dnia 15 marca 2010 r. OR KRUS w Łodzi informuje: 1. Umowy zlecenia, umowy agencyjne Ważne dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia - obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników przewidują dla rolników i domowników możliwość: - objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników w KRUS za okresy przypadające przed dniem 1 stycznia 2015 r., w których rolnik/domownik został wyłączony z tego ubezpieczenia w związku z podleganiem ubezpieczeniu społecznemu w ZUS z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, - dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS, w okresie objęcia ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu wykonywania wyżej wymienionych umów lub powołania do rady nadzorczej. Warunkiem objęcia u.s.r. z okresem wstecznym lub też dalszego podlegania u.s.r. jest: - podleganie temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, - nie przekroczenie w rozliczeniu miesięcznym kwoty przychodu osiąganego z w/w tytułów, odpowiadającego połowie minimalnego wynagrodzenia za prace, - złożenie wniosku o objęcie u.s.r. w okresie wykonywania umowy zlecenia i innych w/w umów w jednostce KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015r. 2. Ubezpieczenie w ograniczonym zakresie Rolnikom przypominamy, że: - każda osoba prowadząca działalność rolniczą (rolnik, Numer konta bankowego Wpłaty z tytułu: wody, podatków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci), opłaty skarbowej, czynszów/najem lokali mieszkalnych i użytkowych, użytkowania wieczystego, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty eksploatacyjnej, prosimy przekazywać na poniżej podany rachunek bankowy Gminy Pątnów w RBS Lututów Oddział Wieluń: Zakres programu obejmuje prawne aspekty postępowania z wyrobami budowlanymi i odpadami zawierającymi azbest, właściwości azbestu i zastosowanie wyrobów budowlanych zawierających azbest, zagrożenia dla ludzi wynikające z obecności azbestu w środowisku, zakres zadań dla gminy wynikający z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata , skalę ilości i rodzaju wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pątnów, inwentaryzację oraz określenie ilości wyrobów i odpadów zawierających azbest, kierunki działań organizacyjnych i finansowych, harmonogram realizacji programu oraz zarządzanie programem. O dalszych działaniach związanych z wdrożeniem programu będziemy Państwa informować w kolejnych wydaniach biuletynu, na stronie internetowej Gminy oraz przez Sołtysów. B. Chudecki małżonek rolnika, domownik), który podlega ubezpieczeniu w ZUS lub posiada ustalone prawo do renty lub emerytury może być objęta w KRUS dobrowolnym ubezpieczeniem wypadkowym, co pozwoli na ewentualne nabycie uprawnień do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej; w związku z dużą liczbą zagrożeń występujących w pracy rolnika oraz dużą liczbą wypadków, którym ulegają rolnicy, zachęcamy do składania wniosków o objęcie takim ubezpieczeniem. Składka kwartalna na ubezpieczenie wypadkowe to w chwili obecnej 42 zł od jednej osoby; - każdy rolnik prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 hektara przeliczeniowego lub dziale specjalnym produkcji rolnej ma obowiązek ustawowy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu; rolnicy do ubezpieczenia społecznego rolników powinni zgłaszać się niezwłocznie po spełnieniu powyższych warunków pozwoli to na uniknięcie obowiązku płacenia odsetek od należności składkowych za okresy wstecznego ubezpieczenia oraz osiągnięcie stażu ubezpieczeniowego niezbędnego do nabycia uprawnień do świadczeń m.in. emerytalno-rentowych z KRUS. 3. Bezpłatna rehabilitacja w Centrach KRUS KRUS zachęca rolników i domowników do korzystania z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej w jednym z 7 Centrów Rehabilitacji KRUS. Podstawą skierowania na rehabilitację stanowić może wniosek wystawiony przez lekarza leczącego wraz z kompletem badań (druk wniosku dostępny jest u lekarzy leczących, w Placówkach Terenowych KRUS i na stronie Koszty związane z 21-dniowym pobytem i przejazdem do Centrum Rehabilitacji Rolników ponosi KRUS. Awarie oświetlenia ulicznego należy zgłaszać telefonicznie do: Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej LUMEN tel. (043) , Urzędu Gminy w Pątnowie - tel. (043) wew. 50, Sołtysa danej miejscowości.

5 Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów 5 Profilaktyka raka Już wkrótce w Gminie Pątnów zostanie uruchomiony program badań genetycznych pozwalających na wykrycie zagrożenia nowotworowego jeszcze przed pojawieniem się objawów klinicznych. Program ten jest od kilku lat z powodzeniem realizowany w gminie Wieluń. Teraz również mieszkańcy naszej gminy będą mieli możliwość bezpłatnego sprawdzenia, czy należą do grupy podwyższonego ryzyka. Musimy pamiętać, że predyspozycja do rozwoju nowotworu nie jest wyrokiem, a wiedza zapewnia nam oręż do walki, dając szansę na całkowite wyleczenie. Uczestnicy programu, u których zostanie stwierdzone ryzyko zachorowania, zostaną objęci specjalistyczną opieką medyczną. Udział w programie rozpoczyna się od wypełnienia ankiety, na podstawie której nastąpi wstępna selekcja osób genetycznie obciążonych, które zostaną zaproszone na dalsze badania. Wstępnie termin realizacji projektu został wyznaczony na przełom maja i czerwca bieżącego roku. Wszelkie informacje będzie można uzyskać w Urzędzie Gminy Pątnów, pod numerem telefonu (43) oraz na stronie internetowej A. Pakuła Konsultacje społeczne Informujemy, iż w dniu 25 maja 2015 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne Lokalnej Grupy Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty z mieszkańcami gminy Pątnów. W ramach konsultacji zakłada się udział społeczności gminy Pątnów w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w nowym okresie programowania LSR to podstawowy i najważniejszy dokument programowy zawierający przede wszystkim: cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia dofinansowywane przez LGD Kraina Zebrania wiejskie W dniach od r. do na terenie Gminy Pątnów odbyły się w każdym sołectwie zebrania wiejskie, na których zostali wybrani Sołtysi oraz Rady Sołeckie. Najczęściej zadawane pytania mieszkańców Gminy Pątnów dotyczyły: spraw związanych z reformą oświaty, oświetleniem ulicznym, budową farm wiatrowych, remontem dróg oraz opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgłaszano również problemy związane z wałęsającymi się psami, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Ekopracownie W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. Moja wymarzona Ekopracownia-2015, dzięki współpracy pracowników Urzędu Gminy Pątnów z Zespołami Szkół w Pątnowie, Załęczu Małym i Dzietrznikach złożyliśmy 4 wnioski o dofinansowanie szkolnych pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych na kwotę ponad 145 tys. zł, z tego liczymy aż na ponad 136 tys. zł dotacji. W ramach poszczególnych projektów zaplanowaliśmy remont pracowni oraz wyposażenie w meble, sprzęt elektroniczny i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Przewodniczący Rady Gminy Pątnów Pan Maciej Nowak przyjmuje interesantów w Sali Ślubów i Posiedzeń Urzędu Gminy Pątnów (pokój nr 24, I piętro) w każdy poniedziałek od godz do godz Wielkiego Łuku Warty lub za naszym pośrednictwem, a także wskaźniki za pomocą których weryfikowany będzie poziom realizacji LSR w poszczególnych latach. LSR zawiera również wytyczne dotyczące sposobów i kryteriów wyboru projektów dofinansowywanych przez LGD Kraina Wielkiego Łuku Warty, a także funkcjonowania Biura LGD. Zaleca się czynny udział przedstawicieli wszystkich sektorów społeczności lokalnej tj. społecznego, gospodarczego i publicznego w konsultacjach dotyczących opracowania LSR. Spotkanie odbędzie się na Sali Konferencyjnej im. Wincentego Witosa w Urzędzie Gminy Pątnów o godz WYKAZ SOŁTYSÓW GMINY PĄTNÓW Lp Sołectwo Imię i nazwisko sołtysa 1 Bieniec Marian Rogala 2 Dzietrzniki Dorota Pęcherczyk 3 Grabowa Czesława Rogala 4 Grębień Paweł Madeła 5 Józefów Jan Gońda 6 Kałuże Stanisław Kluska 7 Kluski Marian Binias 8 Kamionka Mieczysław Spich 9 Pątnów Ryszard Kabała 10 Popowice Ryszard Nowak 11 Załęcze Wielkie Kazimierz Kuźbiński 12 Załęcze Małe Kornelia Stykała

6 6 Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów Z życia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pątnowie Karta Dużej Rodziny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie zachęca rodziny wielodzietne, które dotychczas jeszcze nie złożyły wniosków o wydanie Kart Dużej Rodziny o ich składanie. Wydano już Karty Dużej Rodziny dla 73 rodzin, w których wychowuje się 265 dzieci. Przypominamy, że Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci do 18. roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dzieci rodzin wielodzietnych legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia. Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek w opłatach paszportowych 75% w przypadku dzieci i 50% dla rodziców i zniżek na przejazdy kolejowe rodzice lub małżonkowie rodziców 37% na bilety jednorazowe oraz 49 % na bilety miesięczne. Katalog zniżek oferowany dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej lub Ponadto informujemy, że rodziny wielodzietne mogą ubiegać się o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych, która zakłada wsparcie rodzin z przynajmniej trójkę dzieci zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego. Do wniosku o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodziny Wielodzietnej wystarczy dołączyć potwierdzenie zameldowania rodziny lub kserokopię dowodu osobistego i aktów urodzenia dzieci oraz w przypadku dziecka powyżej 18. roku życia oświadczenie rodzica/opiekuna. Aktualny wniosek oraz wykaz ulg i zniżek, jakie przysługują posiadaczom Karty, znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w zakładce Wojewódzka Karta Rodziny Wielodzietnej. Szczegółowych informacji udziela Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Wydział Pomocy i Integracji Społecznej Pani Izabela Czarnecka-Makyeyeva oraz Pani Marta Kurowska nr tel oraz mailowo Zachęcamy przedsiębiorstwa z terenu naszej gminy do włączenia się do udzielania ulg dla rodzin wielodzietnych. Jak to zrobić można dowiedzieć się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zgłoszenia można wysyłać na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, Łódź lub a informacje można otrzymać pod telefonem (42) Co w projekcie Bądź aktywny - tylko Ty możesz coś zmienić? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie nadal realizuje projekt systemowy Bądź aktywny tylko Ty możesz coś zmienić. W projekcie bierze udział 7 kobiet korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestniczki zrealizowały już zajęcia warsztatowe z psychologiem i doradcą zawodowym. Warsztaty te miały za zadanie: wzmocnienie psychiczne uczestniczek, naukę organizacji czasu, tak by był czas na obowiązki domowe i zawodowe, naukę poruszania się po lokalnym rynku pracy. Bezrobotna kobieta potrzebuje przekonania, że jej wyjście z domu nie jest zaniechaniem obowiązków domowych i rodzinnych, a szansą na polepszenie bytu rodziny. Podstawowymi problemami kobiet, które nie mają pracy, jest przywiązanie do domu i całkowite pochłonięcie sprawami domowymi, gdyż przejmują wszystkie obowiązki domowe na siebie. Dlatego w sytuacji, gdy są zmuszone do podjęcia zatrudnienia tak trudno im pozostawić dotychczas pełnione obowiązki oraz ustalony harmonogram dnia i zorganizować się na nowo. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nawet uczestnictwo w zajęciach aktywizujących jakie oferujemy w ramach projektu wydaje im się niemożliwe z uwagi na trudności pogodzenia obowiązków domowych z nowymi zajęciami. Nasze uczestniczki świetnie poradziły sobie z tym problemem. Przed nimi jeszcze szkolenie zawodowe, które zostanie przeprowadzone w miesiącu maju br. Projekt zakończy się r. Punkt Konsultacyjny Osoby z problemem alkoholowym i narkotykami oraz członkowie ich rodzin mogą korzystać z porad i konsultacji specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym znajdującym się w budynku Ośrodka Zdrowia w Pątnowie. Specjaliści są do dyspozycji mieszkańców w każdą środę w godzinach: od 15 do 17 - psycholog, od 17 do 19 - konsultant ds. uzależnień. Porady prowadzone w Punkcie są bezpłatne dla mieszkańców naszej gminy. Ponadto informujemy, że istnieje możliwość umówienia konsultacji psychologicznej w innych godzinach po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr (43) lub osobiście w GOPS.

7 Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów 7 Prace społecznie użyteczne Od 1 kwietnia br. 9 osób bezrobotnych wytypowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczęło prace społecznie użyteczne. Kolejne 3 osoby rozpoczną prace od br. Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych. Organizowane są przez gminę a raczej przez ośrodek pomocy społecznej. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia podpisanego przez starostę i wójta gminy. Powiatowy Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Bezrobotny otrzymuje świadczenie Profilaktyka uzależnień W ramach Profilaktyki Uzależnień w miesiącu maju i czerwcu 2015 r. Pracownia Szkoleniowa KROKUS, będzie realizowała program z zakresu przeciwdziałania przemocy w środowisku szkolnym pt. Nie bądź ofiarą. Poza poruszaniem tak ważnej problematyki jaką jest agresja wśród uczniów, zajęcia mają na celu budowanie i rozwijanie kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych, mają wpłynąć na poprawienie integracji wśród uczniów i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Adresatami programu będą uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych, uczniowie gimnazjum oraz rodzice uczniów szkół. O szczegółach będą informować dyrektorzy szkół. Pierwsza część programu dotyczyć będzie zapoznania uczniów z różnymi rodzajami przemocy przemocą fizyczną, psychiczną, cyberprzemocą, konfliktami. Druga część poświęcona będzie metodom radzenia sobie z przemocą i treningowi umiejętności przydatnych zarówno w zapobieganiu konfliktom, jak i w ich rozwiązywaniu. Omówione będą techniki rozwiązywania konfliktów w oparciu o konkretne przypadki. Metody aktywizujące wykorzystane w programie będą odpowiednio dobrane do możliwości odbiorców. W trakcie trwania projektu przewidziane są także spotkania dla rodziców. Będą one się odbywać po zajęciach dla uczniów. Zajęcia te skupią się na ważnej umiejętności relacji rodzic-dziecko i znaczeniu dobrej komunikacji. Podniesienie jakości komunikacji i rozwinięcie zdolności interpersonalnych przyczynią się do wzmocnienia więzi. Celem warsztatów jest zwiększenie aktywności rodziców w zapobieganiu agresji wśród dzieci. Omówione zostaną obserwacje z przeprowadzonych zajęć z uczniami. Ważnym elementem informacyjnym będą ulotki dydaktyczne pt. Jak skutecznie rozmawiać z nastolatkiem. Zakres spotkania: - komunikacja i jej wartość dla prawidłowego funkcjonowania rodziny, - jak do siebie mówić, jak słuchać, sztuka kompromisu, - radzenie sobie z emocjami w sytuacjach konfliktowych, - rodzice, dzieci, szkoła, otoczenie jak ze sobą współpracować, - wspólnie spędzony czas, jego znaczenie, - jak odnaleźć się w świecie mediów i złych wzorców rodziny, emocjonalne potrzeby dzieci, - sytuacje kryzysowe jak szukać pomocy i dlaczego warto to robić. Realizacji tego projektu przyświeca cel zaprezentowania uczniom w sposób wyczerpujący tematu agresji, jej form oraz sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Projekt kończy się ewaluacją. Jest to bardzo ważny w wysokości 8,10 zł za godzinę. Do prac społecznie użytecznych mogą zostać skierowane osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku z profilu drugiego, a jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczące w kontrakcie socjalnym. Prace te są wykonywane w wymiarze 10 godzin tygodniowo i zgodnie z podpisanym porozumieniem nie więcej niż 40 godzin w miesiącu. Korzystając z prac społecznie użytecznych bezrobotny może zdobyć nowe doświadczenie zawodowe i dodatkowe środki finansowe na utrzymanie siebie i swojej rodziny. W trakcie wykonywania prac społecznie użytecznych osoba nadal zachowuje status osoby bezrobotnej. element i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród praktyków i instytucji realizujących profilaktykę. Jest to istotne źródło informacji zwrotnej o programie, wskazuje jego mocne i słabe strony. Wykorzystane w trakcie projektu ulotki są ciekawym uzupełnieniem przebytych warsztatów. Zawierają one konkretne ostrzeżenia i wskazówki, na co uczniowie mają uważać, co powinno powodować ich niepokój, gdzie należy udać się o pomoc. Celem jest, aby uczniowie po zajęciach nie pozostali z pustymi rękami. W dobie mediów obraz odgrywa bardzo ważną rolę, a dobrze skrojona ulotka z konkretną informacją jest w stanie zastąpić potok słów. Dzieci to doceniają. Pracownia Profilaktyczna KROKUS to pracownia szkoleniowo-badawcza. Współpracuje z gminami na terenie całego kraju. Przeprowadza szkolenia oraz realizuje projekty badawcze. Stanowi ją zespół pracowników dydaktycznonaukowych z małopolskich uniwersytetów oraz zespół trenerów. Usługi pracowni spełniają normy standardów szkoleniowych i badawczych, a jej trenerzy korzystają z nowoczesnych programów i metod.

8 8 Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów ZŁOTE GODY Urząd Stanu Cywilnego w Pątnowie informuje, że w roku bieżącym odbędzie się uroczystość nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie przyznawanych przez Prezydenta RP osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Osoby obchodzące 50-lecie pożycia małżeńskiego, wyrażające chęć udziału w uroczystości jubileuszu, proszone są o zgłaszanie się telefonicznie (tel lub ) bądź osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego w Pątnowie. Jubilaci, którzy zawarli związek małżeński poza Gminą Pątnów, ale posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Pątnów, powinni zgłaszać się osobiście do USC z odpisem skróconym aktu małżeństwa. Wszelkie informacje dotyczące Jubileuszu Złotych Godów można uzyskać pod numerem telefonu: 043/ , K. Mikołajczyk Zawarcie małżeństwa poza urzędem Zmiany w prawie o aktach stanu cywilnego obowiązujące od dnia 1 marca 2015 r. pozwalają na zawieranie małżeństw poza siedzibą urzędu stanu cywilnego. Ustawa pozwala na zawieranie małżeństw poza siedzibą USC, na przykład w miejscu, które kojarzy się z miłym wydarzeniem, poznaniem małżonka, w restauracji, w hotelu bądź w plenerze. Musi być to jednak miejsce bezpieczne dla uczestników i musi podkreślać doniosłość uroczystości. Możliwość taka będzie się wiązała jednak z pewnymi kosztami. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, opłata ta wynosi 1000 zł. Szczegółowych informacji udziela Kierownik USC w Pątnowie Karolina Mikołajczyk tel. 043/ K. Mikołajczyk Nowe dowody osobiste Czy konieczna jest wymiana dotychczasowego dowodu? Dotychczasowe dowody osobiste zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie ma konieczności wymiany dokumentów. W czym nowe dowody są lepsze od starych? Pojawiło się szereg nowych zabezpieczeń. m.in. mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej jest je sfałszować. W nowym dowodzie osobistym nie ma rysopisu, skanu podpisu posiadacza dokumentu ani adresu zameldowania. Jak w takim razie bez informacji o adresie zameldowania załatwimy sprawę w urzędzie? Od 1 marca urzędy gmin mają dostęp do Systemu Rejestrów Państwowych. Jest to jedna, centralna baza danych zawierająca m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. Dzięki integracji rejestrów państwowych urzędy same w razie potrzeby zweryfikują nasze dane adresowe w rejestrze PESEL. Ponadto w przypadku, kiedy meldujemy się po raz pierwszy w danym miejscu, otrzymujemy bezpłatnie zaświadczenie o zameldowaniu. A pozostali? Jak np. banki, notariusz czy policja zweryfikują nasz meldunek? Do nowego Systemu Rejestrów Państwowych mają dostęp Aby skutecznie chronić nasze pszczoły apeluję do rolników, by opryskiwali pola środkami chemicznymi dopiero późnym popołudniem lub wieczorem, kiedy już niewiele pszczół wylatuje z uli (Dz.U.z 2004 r. Nr 11 poz.94 art. 68 i 77). Przez niewłaściwe opryski giną pszczoły, które są głównymi zapylaczami roślin i od nich zależy wielkość plonów. Prawdziwy rolnik nigdy nie wyjdzie w dzień pryskać kwitnącej miododajnej plantacji. Robią to tylko ci, którzy obowiązujące prawo mają za nic lub ci, którzy nie mają pojęcia o rolnictwie. Apel do mieszkańców m.in. urzędy gmin, policja, urzędy skarbowe, sądy. I te Wygląd nowego dowodu osobistego instytucje nie mogą zażądać od nas takiego zaświadczenia. Ponadto w banku czy u notariusza wystarczy oświadczenie obywatela potwierdzone własnoręcznym podpisem. Wniosek o dowód złożymy w dowolnym urzędzie gminy? Tak. Wniosek złożymy tam, gdzie będzie nam najwygodniej. Możemy to zrobić w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju. Nasz nowy dowód osobisty odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek. D. Kula W związku z licznymi interwencjami mieszkańców gminy Pątnów związanych z agresywnym zachowaniem się psów, które wydostają się za teren posesji, (biegają po drodze) - niniejszym informuję, iż zgodnie z uchwałą Nr XXIV/143/2013 Rady Gminy Pątnów z dnia r. osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości. Nie zastosowanie się do powyższego grozi karą grzywny. A. Błach

9 Brawa dla Patryka Troje uczniów Publicznego Gimnazjum w Dzietrznikach wzięło udział w konkursie plastycznym Jan Długosz - Kronikarz Królewskiego Rodu organizowanym przez Zespół Szkół nr 2 w Wieluniu. Jego celem był przybliżenie postaci wybitnego polskiego kronikarza związanego z Ziemią Wieluńską, popularyzowanie regionalnej historii oraz rozwijanie talentów plastycznych. W dniu r. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Miło nam poinformować, że uczeń naszej szkoły, Patryk Gmyrek, zajął III miejsce. Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów 9 Zespół Szkół Samorządowych w Dzietrznikach Bezpieczeństwo i rozwaga tego od ciebie każdy wymaga! Poetycko, radośnie, refleksyjnie 24 marca 2015r. w Publicznym Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wieluniu odbył się międzyszkolny konkurs recytatorski pod hasłem Czerpiemy radość z wiary. W konkursie wzięła udział uczennica klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzietrznikach, Martyna Budziak. Swoją delikatną, ciepłą interpretacją wiersza ks. Jana Twardowskiego ujęła komisję oraz uczestników konkursu i zajęła II miejsce. Życzymy dalszych sukcesów! Patryk Gmyrek Na zaproszenie Urzędu Gminy w Pątnowie uczniowie ze szkoły w Dzietrznikach 27 lutego 2015 roku wzięli udział w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem: Bezpieczeństwo i rozwaga tego od ciebie każdy wymaga. Patronat nad przebiegiem konkursu na poszczególnych etapach sprawuje wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Kryzysowego w Łodzi wspólnie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Konkurs miał za zadanie promowanie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie prawidłowych postaw. Nasi uczniowie zajęli: I miejsce w kategorii klas I-III Jagoda Pęcherz, I i III miejsce w kategorii klas IV-VI Martyna Budziak, Julianna Gajek, I miejsce w kategorii gimnazjum Paulina Pęcherz. Po angielsku, czyli Wierzbiowizja Konkurs recytatorski Czerpiemy radość z wiary 24 marca uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach wystąpili na festiwalu piosenki obcojęzycznej Wierzbiowizja w Wierzbiu. W konkursie wzięło udział około 40 uczniów z dwóch powiatów: wieluńskiego i oleskiego. Wokaliści z naszej szkoły wykonali piosenki anglojęzyczne, wykazując się znakomitą poprawnością językową, świetnymi zdolnościami wokalnymi oraz doskonałym wizerunkiem scenicznym. W kategorii klas IV-VI uczennica klasy IV Gabriela Pakuła zajęła II miejsce, a Maria Żarnowska miejsce III. Również w kategorii klas gimnazjalnych bardzo dobrze zaprezentowały się uczennice naszej szkoły: Sandra Stochmiałek wyśpiewała II miejsce, natomiast Natalia Pawlicka - miejsce III.

10 10 Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów Zespół Szkół Samorządowych w Pątnowie Wojewódzki Konkurs Kulinarny 24 lutego br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łodzi odbył się finał V Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego Jem smacznie, zdrowo i kolorowo. Zadaniem uczestników było przygotowanie dania na bazie białego mięsa lub ryby, opracowanego według własnej receptury. W czasie pierwszego etapu 38 dwuosobowych zespołów z całego województwa przygotowało ulotkę informacyjną zawierającą przepis, wartości odżywcze i kaloryczne posiłku oraz uzasadnienie znaczenia przygotowanej potrawy dla Nordic Walking W ZSS im Wł. St. Reymonta w Pątnowie rusza młodzieżowa sekcja Nordic Walking. Spora grupa dziewcząt ruszyła z kijkami w teren podziwiając budzącą się do życia przyrodę. Nordic Walking łączy w sobie najlepsze cechy idealnej aktywności ruchowej dla wszystkich, gdyż: jest łatwy i szybki do nauczenia na poziomie podstawowym, mogą go uprawiać niemal wszyscy, bez względu na wiek, wagę i wyjściowy poziom sprawności fizycznej, Wojewódzki Konkurs Plastyczny IV Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej uczniów szkół gimna-zjalnych pod Patro-natem Prezydenta Mia-sta Łodzi, Łódzkiego Kuratora Oświaty, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Po raz kolejny uczniowie Publicznego Gimnazjum w ZSS im Wł. St. Reymonta w Pątnowie wzięli udział w IV Przeglądzie Twórczości Artystycznej twórczość plastyczna - uczniów szkół zachowania zdrowia. Do finału zakwalifikowało się 14 zespołów kucharskich, a wśród nich uczennice klasy IIb Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie: Daria Szydło i Julia Sampolska. Dziewczęta przygotowały danie z dorszem w roli głównej. Opiekunem zespołu była pani Agata Pawłowska nauczyciel biologii. Jury składające się z przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Łodzi oraz Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi oceniało zespoły, zwracając uwagę na obróbkę wstępną, obróbkę cieplną, sposób podania, organizację pracy i ulotkę informacyjną potrawy. Zawodnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom, a członkowie Jury jednogłośnie przyznali, że ocena organoleptyczna dań była prawdziwym rajem dla zmysłów. Uczennice przyznały, że udział w konkursie był dla nich wspaniałą przygodą, a dostanie się do finału to wielki sukces. Mamy nadzieję, że to nie koniec ich przygody i poszukiwań kulinarnych. jest 40-50% efektywniejszy niż marsz bez kijków, jest możliwy do uprawiania wszędzie i w każdym czasie, w dowolnym klimacie, w dowolnym terenie, na każdej nawierzchni i przez cały rok, efektywnie trenuje wszystkie mięśnie kończyn dolnych i górnych wzmacniając mięśnie tułowia, ramion, barków, a także brzucha. Część dziewcząt z Zespołu Szkół brało udział w VI Mistrzostwach Nordic Walking, które odbyły się w Gaszynie 2 maja Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej szkoły. gimnazjalnych z województwa łódzkiego. Organizatorem konkursu pod hasłem Łódź na morzu wyobraźni był Zespół Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej w Łodzi. Celem konkursu było między innymi rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej oraz rozbudzanie patriotyzmu lokalnego. Z tej też uwagi bardzo ważny był wybór tematu pracy, który nawiązywałby do ważnych obiektów, bądź elementów krajobrazu województwa łódzkiego lub miasta Łodzi. Elena Panek uczennica klasy III a zdobyła w tym konkursie III miejsce. Praca Eleny (węgiel, sucha pastela) przedstawiała główną fasadę nagrobnej kaplicy mauzoleum upamiętniającym Karola Scheiblera, twórcy łódzkiego imperium przemysłowego. Kaplica znajduje się na Starym Cmentarzu w jego ewangelicko-augsburskiej części przy ul. Ogrodowej w Łodzi. Na uwagę zasługuje jej styl odzwierciedlający budowle gotyckie (architektura neogotycka, budowla jest z roku 1888) oraz fakt, że jest to jedno z największych dzieł architektury cmentarnej na świecie. I. Mierzwiak

11 Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów 11 Zespół Szkół Samorządowych w Załęczu Małym Sukces sportowy - III miejsce dla Załęcza Małego w Mistrzostwach Powiatu SP w Siatkówce Chłopców 18 lutego 2015 roku w Mokrsku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Minisiatkówce Chłopców. Udział w nim wzięło 8 zespołów. Każdy z nich podzielony został na dwie grupy, które rywalizowały w systemie każdy z każdym. W grupie A znalazły się następujące szkoły: SP Mokrsko, SP 5 Wieluń, SP Wierzchlas, SP Toporów, a w grupie B: SP Załęcze Małe, SP4 Wieluń, SP2 Wieluń, SP Mierzyce. III miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa z Załęcza Małego w składzie: Kacper Włodarczyk, Michał Smolarz, Adrian Jeziorski, Szymon Cieślak, Michał Kowal, Jakub Wojtak, Szymon Białek, Roman Białek. Opiekunem grupy jest p. Lidia Pecyna. Zwycięstwo w konkurencji plastycznej dla Gimnazjum w Załęczu Małym Młodzież gimnazjalna powiatu wieluńskiego rywalizowała w IV Konkursie o Puchar Zarządu Regionu IPA Wieluń pod patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu: Lepiej grać, niż ćpać. I miejsce i główną nagrodę, a mianowicie tablet, w konkurencji plastycznej na logo w/w konkursu zdobył Bartłomiej Tasarz, uczeń klasy III Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się z udziałem wicewojewody łódzkiego Jarosława Klimasa oraz gościa specjalnego, wielokrotnego reprezentanta Polski w piłce nożnej Jacka Ziobry. XIV edycja ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 16 stycznia 2015 r. w Zespole Szkół w Widawie odbył się etap parkowy XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Nasza drużyna w składzie: Daria Jarząb, Bartek Jarząb, Weronika Pawłowska, Kornelia Kaczmarek zajęła I miejsce otrzymując nagrody rzeczowe: pamięci USB oraz Power Banki czyli urządzenia przydatne do ładowania telefonów komórkowych w terenie, bez użycia prądu. Nagrodą jest również pobyt na zielonej szkole w Stanicy Harcerskiej w Załęczu Wielkim. XXXIII Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych 10 marca 2015 r. nasz teatrzyk szkolny Załęczaki wyjechał do Sieradza do Teatru Miejskiego. Odbywały się tam XXXIII Konfrontacje Teatralne, na których uczniowie klas I IV szkoły podstawowej zaprezentowali zebranym spektakl pod tytułem Calineczka. Sztuka została ciepło przyjęta przez pozostałe zespoły teatralne wywołując uśmiech na twarzach i gromkie brawa. Dzieciaki z niecierpliwością oczekują kolejnych występów na prawdziwej scenie.

12 12 Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów Dzień Kobiet w Kamionce W dniu r w Sołeckim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamionce odbył się uroczysty Dzień Kobiet. Na uroczystościach obecny był p. Jacek Olczyk Wójt Gminy Pątnów, panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kamionki oraz zaproszeni goście. Po powitaniu wszystkich przez p. Grażynę Błaszczak Turniej Młodych Przyrodników i konkurs plastyczny w Młodzieżowym Domu Kultury i p. Jacka Olczyka, uczestnicy zajęć teatralnych przedstawili skecz pt.: Kwiatek dla Ewy, dzieci z zajęć wokalnych przedstawiły układy taneczne. Na imprezie można było obejrzeć wystawę prac uczestników uczęszczających na zajęcia manualne w świetlicy w Kamionce. Po części oficjalnej, zaproponowana została kawa i herbata przy słodkim poczęstunku. Wszyscy bawili się do późnych godzin wieczornych. Wokalne Perełki z Załęcza Małego 12 lutego 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Wieluniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom powiatowego Turnieju Młodych Przyrodników pt.: W pogoni za borowikiem. Spośród 31 nadesłanych prac nasza uczennica gimnazjum Zuzanna Zdziebko zajęła II miejsce. Laureaci odebrali nagrody z rąk Starosty Wieluńskiego, Andrzeja Stępnia oraz prezesów Kół Łowickich Daniel, Odyniec i Kormoran. Turniej Wiedzy Pożarniczej W dniu r. odbył się Turniej wiedzy pożarniczej szkół podstawowych i gimnazjalnych na Spotkanie sprawozdawcze OSP W pierwszym kwartale 2015 r. odbyły się we wszystkich jednostkach OSP z terenu Gminy Pątnów zebrania sprawozdawcze za rok W zebraniach uczestniczył w- ce Wojewoda Łódzki Jarosław Klimas, Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk, członek Zarządu Wojewódzkiego OSP Tradycyjnie, w czasie ferii zimowych uczniowie z Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym wzięli udział w akcji feryjnej,,poszukujemy wokalnych perełek organizowanej przez MDK w Wieluniu. Konkurs adresowany był uczniów, którzy potrafią, lubią i chcą śpiewać. Młodych artystów 11 lutego 2015 oceniało jury pod przewodnictwem p. Zofii Szymanek instruktora emisji głosu. W kategorii gimnazjów dwoje naszych reprezentantów odniosło sukces: Przemek Walaszczyński piosenką,,życie wyśpiewał I miejsce, a Oliwia Kowal wykonując utwór,,powrócisz tu zajęła miejsce III. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe oraz zaproszenie do udziału w zajęciach wokalnych prowadzonych w MDK-u. szczeblu gminnym. W turnieju udział wzięli uczniowie trzech naszych gimnazjów oraz trzech szkół podstawowych. Poszczególne miejsca zajęli: Szkoła Podstawowa: 1.Oliwia Bogus, Dzietrzniki, 2. Mateusz Błach, Pątnów, 3. Kamil Kolman, Pątnów. Szkoła Gimnazjalna 1. Paulina Pęcherz, Dzietrzniki, 2. Aleksandra Pawlicka, Dzietrzniki, 3. Dawid Klimas, Pątnów. Nagrody książkowe oraz dyplomy ufundował Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk. W turnieju Powiatowym wiedzy pożarniczej Gminę Pątnów reprezentowały: Oliwia Bogus, reprezentująca Szkołę Podstawową w Dzietrznikach oraz Paulina Pęcherz, uczennica Publicznego Gimnazjum w Dzietrznikach. G. Pietrzyński w Łodzi Grzegorz Pietrzyński, Prezes Zarządu Gminnego OSP w Pątnowie Jan Salamon oraz druhowie z Zarządu Gminnego OSP. Jednostki OSP zgłaszały przede wszystkim zapotrzebowanie w zakresie sprzętu oraz umundurowania strażackiego. W dniu r na terenie Gminy Pątnów rozpocznie się kurs strażaków OSP. G. Pietrzyński

13 Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów 13 Spotkanie z Panią Jolantą Szwalbe Pierzajki W dniu 14 marca 2015 roku odbyło się spotkanie integracyjne Koła Gospodyń Wiejskich i młodszego pokolenia pt. pierzajk w domu jednej z członkiń Haliny Hadryś. Jest to zwyczaj skubania pierza, kiedyś bardzo popularny w naszych okolicach. Ta tradycja powoli zaczyna zanikać, dlatego celem tego spotkania było zapoznanie dzieci z tym dawnym zwyczajem. W pierzajkach wzięły udział dwadzieścia dwie osoby, w tym dzieci, które były bardzo zadowolone, że nauczyły się skubać pierza co widać na zdjęciu. Po zakończeniu skubania, odbyła się obfita kolacja nie zabrakło na stole pączków, które zawsze musiały być na "pierzajkach". Z ust dzieci nie znikał uśmiech. Ich zadaniem było dopilnować, aby starsi koledzy nie wpuścili wróbla, co zawsze zdarzało się przy skubaniu. Pączki, które upiekła członkini Halina Hadryś były bardzo pyszne. Chciałybyśmy, aby te tradycje nie zaginęły i odbywały się częściej. M. Łyczko Nabór do Ogników Orkiestra Dęta Ogniki zaprasza chętnych do nauki gry na instrumentach dętych i perkusyjnych. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki w szkołach w Pątnowie, Załęczu Małym i Dzietrznikach. Osoby, które chcą zapisać się w szeregi orkiestry, mogą zgłosić się do swojego wychowawcy, dyrektora szkoły lub bezpośrednio do kapelmistrza. Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy bycie w orkiestrze to jest to, czym chce się zajmować po lekcjach, zapewniamy, że jest to fantastyczna przygoda, która nie kończy się wraz z odebraniem świadectwa ukończenia szkoły. Orkiestra z czasem staje się sposobem na życie, drugą rodziną, zawiązują się przyjaźnie, można także znaleźć tu miłość (udowodnione co prawda nie naukowo, ale wiemy to z własnego doświadczenia!). Trzeba co prawda włożyć w to sporo wysiłku, poświęcić czas na próby i ćwiczenie w domu, jednak satysfakcja, jaką daje zagranie na scenie, zadowolona publiczność nagradzająca nasz trud oklaskami, możliwość reprezentowania gminy poza jej granicami jest nie do przecenienia. Rodzicom chcemy wyjaśnić, że nauka muzyki przyczynia się do lepszego ogólnego rozwoju dziecka, a wspólne muzykowanie uczy odpowiedzialności i samodyscypliny. W związku z tym, że w orkiestrze dętej nie ma instrumentów ważniejszych i mniej ważnych każdy spełnia swoją rolę i jest niezbędny, aby osiągnąć pełne Gminna Biblioteka Publiczna w Pątnowie zaprasza na spotkanie autorskie z Panią Jolantą Szwalbe w poniedziałek 11 maja 2015 r. o godz Mottem naszego gościa jest cytat Nie starzeje się ten kto nie ma na to czasu. Jolanta Szwalbe jest łodzianką, autorką czterech antologii: Myśl i działaj dla przyszłości inspirujących myśli m.in. o pieniądzach, decyzjach, czasie, przyszłości, sukcesie, starości, życiu... Sekrety istnienia inspirujących myśli jak odnaleźć źródło radości i życia, Złap wiatr w żagle inspirujących myśli, które mają rozbudzić w tobie ducha przedsiębiorczości. Wyrusz w drogę inspirujących myśli Jana Pawła II min. o działaniu, człowieku, życiu, miłości, kobiecie, młodości, starości, pracy, kulturze, cywilizacji miłości Swoje książki kieruje do wszystkich bez względu na wiek i płeć, ale nie ukrywa, że szczególną grupą docelową są osoby 50+. Książki promuje wykładami na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, które cieszą się niezwykłym powodzeniem. Jej książki inspirują do aktywności, dają radość i nadzieję, a także wzmacniają wiarę w siebie. Po spotkaniu będzie możliwość zakupu książek z dedykacją autorki. Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych. K.Smugowska brzmienie młodzi muzycy samoistnie przygotowują się do życia w społeczeństwie, gdzie nie ma znaczenia kto ma jaki zawód i ile zarabia, tylko jakim jest człowiekiem. Jednocześnie przypominamy, że tylko zaangażowanie rodziców, młodzieży i władz gminnych może doprowadzić do sukcesów młodych muzyków orkiestry, które będą chlubą całego środowiska lokalnego. Zainteresowanych życiem orkiestry odsyłamy na stronę orkiestry. Można się przekonać jak ciekawe jest życie muzyka nie tylko na scenie i podczas prób, ale także w czasie wolnym, który orkiestra często spędza razem.

14 14 Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów Artyści i twórcy ludowi (2) Krzysztof Goclik - malarz Pan Krzysztof Goclik przy sztalugach Co sprawiło, że zainteresował się Pan malarstwem? Jakie były początki Pana przygody ze sztuką? K.G. Od najmłodszych lat lubiłem malować. Jeśli chcielibyśmy się cofnąć do tych lat, to ciekawiło mnie żeby coś zmieniać, coś nowego odkrywać. Był później czas, kiedy dorastałem, że uważałem malarstwo, rysowanie, za zajęcie dziecinne, może teraz potrafię to nazwać: zniewieściałe, coś co dorastającemu chłopakowi absolutnie nie pasuje. Wolałem się zająć sportem, czy grą na gitarze, a malowanie uważałem za zajęcie dla młodych dziewczynek. Długo walczyłem z tym i już po wojsku, 25 lat temu, tak konkretnie, zdecydowałem się tym zająć, nie zważając na konsekwencje czy kpiny. Bo pierwsze prace nie były najbardziej udane. Czy uczył się Pan warsztatu, brał lekcje malarstwa? K.G. Głównie na zajęciach szkolnych, choć akwarela średnio mnie ciekawiła, a na zajęciach najwięcej było akwareli. Szukałem czegoś, co nie jest rysunkiem technicznym ani akwarelą. Olej, bo olej jest łatwą techniką, gdzie można poprawiać, ścierać, a akwarela czy pastel są trudniejszymi technikami. Zacząłem później chodzić do Domu Kultury w Wieluniu, gdzie profesjonalnych porad udzielała mi Pani Sibera ale i tak wolałem jeździć na wystawy, oglądać reprodukcje, widzieć malarstwo, chłonąć jakby i porównywać. I tak to się właśnie zaczęło. Tryptyk Matka Boska Krzeczowska autorstwa Pana Krzysztofa Goclika Jak wygląda u Pana proces twórczy, czy można określić, ile czasu zajmuje namalowanie obrazu? K.G. Absolutnie nie da się tego określić. To jest proces, w którym nie występują żadne normy, żadne prawa. Najlepsze jest malowanie, kiedy czuję że chcę, że coś mi przyszło do głowy i wtedy o każdej porze dnia i nocy można malować. Najlepiej, jak jest w domu spokój, bo wiadomo rodzina, czy życie codzienne, nie pozwala by się odciąć od wszystkiego i skupić na malowaniu, a jak przyjdzie taka głębsza noc, dziesiąta, dwunasta w nocy, zupełna cisza i wtedy można malować. Trzeba złapać chwilę. Chwilowe impulsy, które sprawiają, że chce się malować. Co Pana inspiruje i jakie są główne tematy Pana twórczości? K.G. Cały świat powoduje, że czuję chęć malowania, fragment ubrania na kimś, kwiaty, zarośla. Chmury mogą inspirować, są niepowtarzalne, trudno od nich oderwać wzrok. Wszystko w zależności od samopoczucia, od nastroju, może zainspirować. Ale nie ma jednej konkretnej rzeczy. Malowidło ścienne ołtarz główny w kościele w Krzeczowie Kojarzony jest Pan głównie z tworzeniem pejzaży i sztuki sakralnej. K.G. Ja nie skupiam się tylko na pejzażach, na portretach. W jednym obrazie można wszystko zawrzeć. Robiłem duże kopie Wierusza Kowalskiego na zamówienie. Tam występuje i pejzaż i postacie, bardzo dużo się tam dzieje. Trzeba być wszechstronnym i poradzić sobie i z naturą martwą i żywą i z techniką. Chociaż chyba na żadnym z moich obrazów nie było nowoczesnej techniki, najnowszych wynalazków. Nie ma na moich obrazach nic z nowoczesności, nie przypominam sobie przynajmniej. Pierwsza styczność z malarstwem, czy z muzyką, to był kościół. Śpiew i organy i malarstwo w kościele, to jest coś, co zostaje w pamięci, co się długo przeżywa. A zdarzają się portrety na zamówienie? K.G. Zdarzały się takie sytuacje, to jest trudne zadanie. Naszego Papieża Jana Pawła II często malowałem, są te portrety w kościele w Pątnowie i w Bieńcu. Czy jacyś malarze albo kierunki malarskie miały wpływ na Pana twórczość? K.G. Niesamowite rzeczy są w warszawskich Kościołach, u Franciszkanów w Wieluniu, czy w Częstochowie. Zwiedzając kościoły nie tylko z tego powodu, że to kościół, ale z powodu malarstwa powinno się chodzić na kolanach.

15 Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów 15 Na kolana trzeba też paść przed panoramą racławicką. Trochę jestem uzależniony od niektórych malarzy, trudno im dorównać i skopiować, ale i trudno odejść do innego malowania: Olga Boznańska czy Wierusz - Kowalski, jest paru polskich malarzy z okresu monachijskiego, XIX wiek właściwie, oni są najbliżsi mnie, chciałbym tak malować, ale też czuję, że muszę się oderwać od tego, bo nie mogę wiecznie tkwić w takim tylko zamknięciu, że tylko ten styl. Na najbliższą wystawę chciałbym przygotować coś świeżego ode mnie, bo wiem że coś nowego we mnie jest. Ostatnia moja wystawa miała tytuł "Moje spokojne emocje". Wiem, że już pora coś nowego zrobić, mam nadzieję, że klimat również będzie spokojny. Nie mogę tego wyjaśnić słowem, muszę to namalować, wtedy to będzie jasne i widoczne. Obraz trzeba zobaczyć i wtedy nie trzeba wiele o nim mówić. Jakimi technikami się Pan posługuje? Olej na płótnie, można i na desce, kamieniu czy płycie pilśniowej. Próbuję również pasteli, bo to nie wymaga dużego ekwipunku, pastel jest trudną rzeczą, ale chcę się z tym zmierzyć. Kilka rzeczy mi się udało, kilka rzeczy ludzie chcieli mieć, co oznacza że coś w tej mojej pasteli było. Pana zdaniem ważniejszy jest talent czy warsztat? K.G. Nie da się oddzielić tego, dużo można wypracować. Ćwiczyć, rysować i do czegoś się dojdzie. Są rzeczy które powstały, na przykład dzieła Chagall'a, o których trudno powiedzieć jak na kogoś wpływają. Na prawdę nie wiem co tam jest, czy tam jest warsztat czy talent. Tam jest dusza,,gaik w Pątnowie W niedzielę z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich Pątnów, wielkanocny zwyczaj ludowy ''GAIK'' radośnie powrócił do Pątnowa. Z życzeniami,,wesołego Alleluja'' Panie z KGW,,,Malinki" i sympatycy grupy odwiedzali z pięknymi śpiewami domostwa we wsi Pątnów. Gaik maik z lasu idzie Przyglądają mu się wszyscy ludzie A idzie on idzie po lipowym moście Przyglądają mu się panowie i goście Ref: Z gaiczkiem idziemy wiosnę wam niesiemy Gaiczek zielony pięknie przystrojony W czerwone wstążeczki przez śliczne dzieweczki Barwny obrzęd, który po wielu latach został przypomniany mieszkańcom wzbudził miłe wspomnienia dawnych lat Apel do mieszkańców Gminy Pątnów: dbajmy o nasze najbliższe otoczenie! Czyste lasy, rowy, ulice to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim naszego zdrowia. Dajmy następnym pokoleniom możliwość cieszenia się otaczającą przyrodą. Nie przerzucajmy odpowiedzialności na innych, to nasza gmina i nasz obowiązek. Samo sprzątanie nie jest rozwiązaniem problemu. Szanujmy przyrodę, nie wyrzucajmy śmieci do lasu, czy na pobocza dróg. Mamy do dyspozycji pojemniki na odpady na terenie naszych nieruchomości oraz Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowany w dawnej bazie SKR w Pątnowie. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie od mieszkańców Gminy Pątnów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy i potrzeba malowania. Są malarze którzy mają wszystko, taką sztandarową postacią jest Matejko, u niego jest i dusza i talent. Czy ma Pan jakiś swój ulubiony obraz, który Pan darzy szczególnym sentymentem? K.G. Nie chcę tu zabrzmieć zbyt górnolotnie, ale tak jak nie ma się ulubionego dziecka, wszystkie swoje dzieci się kocha, tak podobnie jest z obrazami. Wśród ponad trzystu obrazów trafi się coś bardziej cennego dla mnie. Treść obrazów podwyższa ich wartość portret mamy, żony, synka, coś czego już nie ma, a udało mi się uchwycić. Te rzeczy w kościele są jakby cenniejsze, bo przedstawiają wyższe wartości. Często wystawia Pan swoje prace, gdzie można zobaczyć Pana dzieła? K.G. Miałem dwie duże wystawy w Wieluniu na przestrzeni 10 lat w bibliotekach: powiatowej i miejskiej oraz dużą zbiorową wystawę na zamku w Jelczu Laskowicach. Od 6 lat uczestniczę w Łodzi w wojewódzkim plenerze "Portret malowany ziemi łódzkiej". Jakie są Pana artystyczne plany na przyszłość, czy jest coś co chciałby Pan uwiecznić na płótnie? K.G. Pewnie, ale nie mogę powiedzieć konkretnie co. Tyle rzeczy jest do namalowania, że braknie mi życia chyba. Ten najlepszy obraz jest jeszcze przede mną. Spróbuję odświeżyć swoje tematy i swoje malarstwo. To czekamy w takim razie z niecierpliwością. Dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmowę przeprowadziła A. Pakuła spędzanych przy wspólnych działaniach gaikowych, a młode pokolenie zobaczyło, że można wspólnie coś pozytywnego zrobić. I. Wachowska Pątnów, osobiście lub pod numerem telefonu: (43) , a także od pracowników PSZOK. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan środowiska w naszej gminie. Dajmy przykład naszym dzieciom, aby prezentowały teraz i w przyszłości przyjazne środowisku postawy. A.Pakuła

16 16 Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów Dziennikarskie manipulacje, c.d. Standardów rzemiosła dziennikarskiego, jak już chyba wszyscy się przekonali, nie spełniają Kulisy Powiatu. Można się pomylić, to zrozumiałe, można czegoś nie wiedzieć, ale świadome wprowadzanie w błąd mieszkańców gminy Pątnów przybiera już karykaturalne rozmiary, szczególnie, że negatywne budowanie wizerunku gminy wychodzi spod pióra jej mieszkanki. Przykładem artykuł Kompromitacja nowych władz ( Kulisy Powiatu, nr 12 z 31 marca 2015), w którym autorka, Natalia Biel, podaje wiele zmyślonych informacji odnośnie reformy oświaty. Nieprawdziwe są zarzuty, jakoby powodem wycofania się z likwidacji gimnazjów w Dzietrznikach i Załęczu Małym jest zaskarżenie uchwał przez Bogdana Sobczyka do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nie zakwestionował zgodności z prawem żadnej z uchwał dotyczących reorganizacji sieci placówek oświatowych na terenie Gminy Pątnów. Nierzetelna jest również podana w tytule artykułu informacja, iż wszystko zostaje tak jak było, bowiem likwidacji ulegają filie trzech szkół podstawowych. Nieprawdziwa jest informacja o rzekomym wysłaniu prawie dwanaście tysięcy listów do rodziców, gdy za pośrednictwem Poczty Polskiej zostały nadane dokładnie 893 zawiadomienia (w tym 204 dodatkowe). Itd., itp. Podawanie tego typu przekłamań wynika z faktu, iż p. Biel nie weryfikowała swych informacji ani w Urzędzie Gminy Pątnów, ani w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Oczywiście Urząd Gminy w takiej sytuacji może domagać się sprostowania, o którym mówi art. 31a prawa prasowego: Na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, redaktor naczelny właściwego dziennika lub czasopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym. Takie też sprostowanie zostało do tygodnika wysłane 2 kwietnia. Co z tego, kiedy wieluński tygodnik wyznaje inne standardy, sprostowań nie publikuje i dalej wprowadza ludzi w błąd. To, co dziwi najbardziej, to fakt, że sekretarz wspomnianego tygodnika, p. Józef Romanowski te przekłamania miesiąc później powtarza w artykule Wójt w oblężonej twierdzy (nr 15 z 29 kwietnia 2015) i dodaje własne zmyślenia jakoby wójt Olczyk zabarykadował się przed dziennikarzami. Pan Romanowski, gdyby był uczciwym dziennikarzem, miałby odwagę napisać, że w rzeczywistości nie pofatygował się, żeby do wójta zadzwonić, zostawić mu wiadomość, przyjechać na rozmowę czy chociażby napisać do niego maila lub na maila odpowiedzieć. Tego typu zarzuty są zwykłym cynicznym i złośliwym mydleniem oczu, szczególnie w zestawieniu z sformułowaniem:»kulisy «z neutralną życzliwością kibicowały młodemu wójtowi. Jak wyglądało to neutralne kibicowanie w ostatnich kilku miesiącach mieszkańcy Pątnowa dobrze pamiętają. Mało którego mieszkańca naszej gminy, ale zapewne i mieszkańców całego powiatu wieluńskiego już dziwi, że redaktor naczelny ma problem z przyznawaniem się do pomyłek i traktuje swój tygodnik raz jako narzędzie walki politycznej, innym razem jako nośnik taniej sensacji, z jakich słyną brukowce. Gdyby p. Sławomir Rajch respektował prawo prasowe i poważnie traktował swoich czytelników, kierowałby się niewątpliwie zasadą przyzwoitości i nie wahałby się publikować sprostowań, do czego zobowiązuje go zresztą polskie prawo. Wierzę, że czytelników gminy Pątnów cechuje niezwykła czujność i potrafią odróżnić fakty od pomówień. Jak się sprawy mają, można zresztą zweryfikować umawiając się z wójtem na spotkanie. Interesantów przyjmuję w środy od 9 00 do Do zobaczenia! J. Olczyk Wiaty przystankowe Obiekty użytku publicznego, w tym głównie przystanki autobusowe, służące nam wszystkim, są nieustannie demolowane. We wspólnym interesie jest, aby takie sytuacje nie miały miejsca. Apelujemy więc nie tylko, co oczywiste, o zaprzestanie chuligańskich wybryków, ale również o reakcje osób które są świadkami aktów dewastacji. Obojętność daje wandalom poczucie bezkarności. Pamiętajmy, że wysokie koszty napraw nadwyrężają i tak szczupły budżet gminy. Problem dotyczy nie tylko przystanków, ale także koszy na śmieci. W kwietniu zamontowane zostały przy drogach krajowych nr 43 oraz 45 nowe kosze. W najbliższym czasie Gmina Pątnów planuje również odnowienie wiat przystankowych, jednak wszelkie takie działania i wiążące się z nimi wydatki okażą się bezcelowe, jeżeli wspólnie nie włączymy się w walkę z wandalizmem. A. Pakuła Wydawca: Urząd Gminy Pątnów, Pątnów 48, Pątnów, tel./fax , Redakcja: Jacek Olczyk, Anna Pakuła Autorzy tekstów: Jacek Olczyk, Anna Pakuła, Elżbieta Soforek, Agnieszka Maryniak-Stanek, Bożena Kiedos, Sławomir Cieśla, Karolina Mikołajczyk, Małgorzata Raducka, Krystyna Smugowska, Bogdan Krzak, Grzegorz Pietrzyński, Marianna Łyczko, Iwona Wachowska, Irena Mierzwiak, Alina Błach, Bartosz Chudecki, Dorota Kula, Aleksandra Kasprzak, Krystyna Pawlik, Aldona Mirowska-Konieczna Skład: Mateusz Drab Druk: wielkareklama.eu, ul. Wojska Polskiego 45, Wieluń

Informacja Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi

Informacja Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi Informacja Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi DM, 10.04.2015 OR KRUS w Łodzi informuje: 1. Umowy zlecenia, umowy agencyjne Ważne dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr... RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia...

U C H W A Ł A Nr... RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia... U C H W A Ł A Nr... RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia... projekt W sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2008 rok. Na podstawie: - art.18 ust.2 pkt. 4, art.42, art.60 i art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/168/12 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia z dnia 13 grudnia 2012. Dział- Rozdział 900-90017 Nazwa samorządowego zakładu budżetowego PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2013

Wyprawka szkolna 2013 ..........., dnia... /imię i nazwisko Wnioskodawcy/.............. /adres zamieszkania/ /PESEL Wnioskodawcy/ Wniosek składa: rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy) nauczyciel* pracownik socjalny*

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2014 r. na plan 17.822.544,38 zł wynosi 9.762.484,27 zł, co stanowi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/158/2016 RADY GMINY ZAWOJA. z dnia 7 marca 2016 roku

Kraków, dnia 18 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/158/2016 RADY GMINY ZAWOJA. z dnia 7 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 marca 2016 r. Poz. 1849 UCHWAŁA NR XVII/158/2016 RADY GMINY ZAWOJA z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Kraków, 17 listopada 2016 roku Działalność profilaktyczna Prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 grudnia 2016 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR XIX/197/16 RADY GMINY HERBY z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. Pani Magdalena Bania Przewodnicząca Rady Gminy Mielec Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Mielec na 2014 rok autopoprawki następującej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY

RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr /28/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Luchowie w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej im. Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK w sprawie założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 2499 ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień.

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień. Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2015 rok Lp. Zadania Sposób realizacji Planowana kwota Współpracujący I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC. z dnia 28 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 z wykonania budżetu za 2012 rok SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 28 marca 2013 r. Informacja ogólna

Bardziej szczegółowo

Dane o uczniu. Nazwisko.. Imię/imiona/. PESEL.. Nazwisko i imię ojca Nazwisko i imię matki.. Data i miejsce urodzenia dziecka.. Adres zamieszkania..

Dane o uczniu. Nazwisko.. Imię/imiona/. PESEL.. Nazwisko i imię ojca Nazwisko i imię matki.. Data i miejsce urodzenia dziecka.. Adres zamieszkania.. .. (Nazwisko i imię wnioskodawcy ) miejscowość data.. adres Telefon. WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015. WYPRAWKA SZKOLNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/302/2014 RADY GMINY DRUŻBICE. z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Karty Dużej Rodziny 3+

UCHWAŁA NR XXXVI/302/2014 RADY GMINY DRUŻBICE. z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Karty Dużej Rodziny 3+ UCHWAŁA NR XXXVI/302/2014 RADY GMINY DRUŻBICE z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Karty Dużej Rodziny 3+ Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. DRUK Nr... UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009. UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEŻÓW z dnia w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jeżów na rok 2009. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI Organizowanego przez Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. Jana Pawła II i Gimnazjum SPSK w Modzerowie DATA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R.

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. (Projekt) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego DO WÓJTA GMINY PUCK Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i imię Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni uczeń) 2. Dane o uczniu. Nazwisko i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1966 UCHWAŁA NR LI/453/14 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bieńcu Adres siedziby: Remiza OSP w Bieńcu, Bieniec 9 A

Załącznik Nr 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bieńcu Adres siedziby: Remiza OSP w Bieńcu, Bieniec 9 A Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bieńcu Adres siedziby: Remiza OSP w Bieńcu, Bieniec 9 A Załącznik Nr 1 1. Agata Stochmiałek - zam. Dzietrzniki 2. Milena Sobczyk - zam. Bieniec 3. Maciej Knetki - zam.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r.

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Pawła Kanclerza w sprawie wykonania budżetu za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe - przedstawione Radzie Miejskiej w dniu 28 czerwca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 (imię i nazwisko wnioskodawcy) 1 Somianka, dnia 2010..... (adres zamieszkania) (PESEL) 2 Wójt Gminy Somianka Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 Lp. 1. Część I Dane ucznia/słuchacza

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/217/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów

UCHWAŁA NR XXX/217/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów UCHWAŁA NR XXX/217/14 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE Zaprasza do udziału w projekcie "Działając wykorzystujesz

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 705 UCHWAŁA NR V/39/15 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 lutego 2015 r.

Białystok, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 705 UCHWAŁA NR V/39/15 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 705 UCHWAŁA NR V/39/15 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Programu działań wspierających rodziny wielodzietne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/397/2014 RADY GMINY ZAWOJA. z dnia 19 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/397/2014 RADY GMINY ZAWOJA. z dnia 19 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/397/2014 RADY GMINY ZAWOJA z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XX/157/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 kwietnia 2012 roku Regulaminu Gminnego Programu wspierania

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013 L.p. Obszar działania Formy i sposoby realizacji Termin Osoby odpowiedzialne 1. Integracja klasowa i szkolna. Diagnozowanie zespołów klasowych.

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok.

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok. Projekt. Uchwała Nr. /./. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski Artyści żyją przez piękno[ ] Z piękna bierze się siła tych znaków, które stawiają artyści. A czymże jest piękno?[ ] Ono jest jak światło, które do nas przychodzi z drugiej strony świata. Bo na tym świecie

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

6) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ozorków.

6) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ozorków. UCHWAŁA NR XXV/198/16 RADY GMINY OZORKÓW z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/165/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2016 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/115/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/115/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/115/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.57 i art.58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

1. Uchwala się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

1. Uchwala się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXV/180/2013 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo