Finanse osobiste w niestabilnym otoczeniu dylematy i wyzwania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finanse osobiste w niestabilnym otoczeniu dylematy i wyzwania"

Transkrypt

1

2

3 prof. US dr hab. Beata Świecka Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Finanse osobiste w niestabilnym otoczeniu dylematy i wyzwania Wprowadzenie Dzisiejszy świat stworzył wiele dylematów, z którymi musi się zmierzyć współczesny człowiek, (osoba prywatna, członek gospodarstwa domowego) jeżeli chce mieć rzeczywisty wpływ na własne finanse i być kreatorem kondycji finansowej, a tym samym posiadać satysfakcjonującą jakość i poziom życia. Refleksje nad wydarzeniami ostatnich lat skłaniają do przekonania, że człowiek nie w pełni panuje nad tym co dzieje się w jego niestabilnym otoczeniu. W warunkach kryzysu finansowego szczególnego znaczenia nabiera problematyka efektywnego gospodarowania finansami osobistymi. Istnieje potrzeba rozważań nad zmianami zachodzącymi na rynkach finansowych, w bankach komercyjnych, bezpośrednio zajmującymi się obsługą klientów indywidualnych. Celem artykułu jest próba identyfikacji oraz opis wybranych kluczowych dylematów i wyzwań, jakie stoją przed członkami gospodarstw domowych w zakresie finansów osobistych. Wyzwania i towarzyszące im dylematy mające wpływ na to, jak będzie wyglądała gospodarka finansowa osób prywatnych za kilka lat w Polsce, rozstrzygają się już dziś. Artykuł składa się z pięciu części (w tym: wstępu i zakończenia), w których zaprezentowano niestabilność i niepewność otoczenia oraz dylematy i wyzwania z niego wynikające, które wymuszają ewolucję strategii gospodarstw domowych w zakresie 1

4 zarządzania finansami oraz wykorzystanie odpowiednich narzędzi w celu minimalizacji negatywnych skutków tej niestabilności. Rozdział 1. Niestabilność i niepewność otoczenia Polska nie odczuła bezpośrednio skutków kryzysu finansowego, jednak w miarę pogłębiania się tendencji recesyjnych na świecie stopniowo zaczęło wpływać także na gospodarkę w Polsce. Obecnie jest to okres wysokiej zmienności i niepewności na rynkach finansowych, które wpływają zarówno na sferę gospodarki jak i sferę finansową gospodarstw domowych. W porównaniu z innymi krajami UE oraz krajami Europy Środkowowschodniej Polska relatywnie w niewielkim stopniu ucierpiała w wyniku kryzysu, a skutki spowolnienia były w naszym kraju mniej odczuwalne. W dalszym ciągu występują liczne źródła niepewności co do przyszłej sytuacji gospodarczej państw, a tym samym i ich obywateli. Opinie co do fazy rozwoju kryzysu są podzielone. Jednakże śmiało można powiedzieć, że żyjemy w niestabilnym otoczeniu, ciągle zmieniającym się, w pewien sposób też niepewnym jutra. Pierwszym, który mówił o konieczności zmian i niestabilności był Drucker, który trzydzieści lat temu pisał, że jedyną stałą rzeczą w gospodarce jest zmiana 1. Ciekawie niestabilność ujęli w swojej książce Roubini i Mihm twierdząc, że ostatni kryzys uświadomił wszystkim, że nadchodzące lata bardziej zasługują na miano <wielkiej niestabilności> niż <wielkiego umiarkowania.> 2 W Europie (i nie tylko) poważne reperkusje załamania gospodarczego Grecji, sytuacja gospodarcza Włoch, wątpliwości co do żywotności strefy euro generują niepewność oraz 1 P. Drucker: The age od discontinuity, NI Transatiom, New Brunswick 1994, w: W. Szymański: Niepewność i niestabilność gospodarcza. Gwałtowny wzrost i co dalej, Difin, Warszawa 2011, s N. Roubini, S. Mihm: Ekonomia kryzysu, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 335, w: W. Szymański: op.cit., s

5 skłaniają do refleksji w zakresie przyszłych wydarzeń w sferze gospodarki i finansów. Takie rozważania powstają zarówno na szczeblach gospodarek światowych, krajowych, a także lokalnych i rodzinnych. Widoczna duża współzależność poszczególnych państw, instytucji finansowych, decydentów, bankierów i finansistów może w każdej chwili uruchomić kolejną lawinę konsekwencji również dla podmiotów, które całkowicie nie są związane z bezpośrednią przyczyną powstałych kosztów i strat, na co wskazuje przykład Lehman Brothers. Rozdział 2. Dylematy gospodarstw domowych Jednym z dylematów przed którym stoją gospodarstwa domowe to dylemat zaufania, w świetle którego można szukać odpowiedzi na pytania: Na ile banki są przedsiębiorstwami handlowymi, a na ile powinny być instytucjami zaufania publicznego? Na ile osoby prywatne mogą zaufać bankom, a na ile powinny traktować je jako specyficzne przedsiębiorstwa handlujące cudzymi pieniędzmi. W kontekście niestabilności finansowej, światowego kryzysu finansowego można mówić o zaufaniu w kontekście bank-bank, które nabrało szczególnego znaczenia po upadłości banków w Ameryce. Jednakże z uwagi na temat przewodni niniejszego artykułu zasadne wydaje się ukazanie relacji bank klient, klient-bank. Istotą rzeczy jest znalezienie, a w gruncie rzeczy znajdowanie stale na nowo, punktu równowagi między efektywnością (konkurencyjnością, dochodowością, etc.), a szeroko rozumianym bezpieczeństwem, w tym stabilnością i etyką. Kluczem do trwałego ożywienia jest powrót zaufania, nie tylko do rynków finansowych, ale też powrót wiary konsumentów w to, że nie stracą pracy, że ich oszczędności czy przyszłe emerytury są bezpieczne. 3

6 Nie przypadkowo kryzys subprime został nazwany kryzysem zaufania, albo też kryzysem braku zaufania. Z jednej strony był to kryzys zaufania pomiędzy instytucjami finansowymi, które miały obawy w zakresie wzajemnego pożyczania pieniędzy na rynku bankowym. Z drugiej zaś strony był i w pewien sposób jeszcze jest kryzys zaufania klientów wobec swoich banków, ich strategii pozyskiwania klientów za wszelką cenę, a tym samym ich postaw etycznych. Niepokojące pytanie zadaje L. Dziawgo (2010): Czy zaobserwowane nieprawidłowości, z uwagi na rozwiązania systemowe, są patologią, czy są może normą? W jednym z artykułów pisze, że cechą nowoczesnej instytucji finansowej jest bezwzględna pogoń za krótkoterminowym zyskiem za wszelką cenę oraz brak dbałości o los klienta. Standardem sukcesu menedżerskiego są już kwartalne i comiesięczne wyniki finansowe, co dramatycznie skraca horyzont czasowy racjonalnej oceny jakości biznesu. Jakie trwałe i efektywne relacje dla obu stron transakcji finansowej można kształtować w ten sposób? Niestety, można odnieść nieodparte wrażenie, iż współczesny model biznesowy bankowości staje się coraz bardziej niebezpieczny dla poszczególnych banków, całego rynku bankowego, a przez to także dla gospodarki i społeczeństwa. Mając na uwadze skalę zagrożeń, można określić tak działającą bankowość wręcz jako killer banking zabójczą bankowość 3. Problem zaufania do banków to problem ogólnoświatowy na co wskazują m.in. dane z Raportu Edelman Trust Barometer 2011, z którego wynika, że sektor usług finansowych, sektor usług bankowych i ubezpieczeniowych cieszą się najmniejszym zaufaniem przez klientów. Znajdują się najniżej w hierarchii 3 L. Dziawgo: Bankowość komercyjna: patologia czy norma?, w: J. Osiński (red.): Zrozumieć kryzys. Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010, s

7 przedstawionych dziedzin, które kolejno były prezentowane (od najmniejszego poziomu zaufania; po trzech wcześniej wymienionych sektorach) media, służba zdrowia, przemysł energetyczny, farmaceutyczny, telekomunikacja i technologia. Według tego samego raportu opublikowanego rok wcześniej, w krajach UE, największą utratę wiarygodności zanotowały banki w Polsce - spadek o 28 punktów (31%). Największy spadek przez okres odnotowały Stany Zjednoczone o 39 punktów procentowych (z 68% na 29%). Według Raportu Edelman Trust 2011 polskie banki wydają się stopniowo odzyskiwać zaufanie, które utraciły w wyniku wydarzeń będących konsekwencją kryzysu. W 2011 r. prawie połowa badanych (48%) deklaruje, że ufa instytucjom bankowym w naszym kraju. W porównaniu z wynikami ze Stanów Zjednoczonych (25%), czy Wielkiej Brytanii (16%), nasze wyniki zdają się pokazywać, że najgorszy okres banki w Polsce mają już za sobą. Sektor bankowy w Polsce dotknęły przede wszystkim zmiany właścicielskie na szczeblu europejskim, czy nawet globalnym. Kilka banków zostało poświęconych przez swoich zagranicznych właścicieli w celu szybkiego podreperowania ich wyników finansowych. Na szczęście nie doszło na naszym rynku do bardziej drastycznych sytuacji jak bankructwa, czy konieczność interwencji instytucji gwarantujących stabilność rynku. W kontekście zaufania banków do banków, jak i klientów wobec banków, warto rozważyć zjawisko społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR Corporate Social Responsibility), na ile działania podejmowane przez banki w ramach CSR są społecznie odpowiedzialne, a na ile wyłącznie wizerunkowe, wpływające na zwiększenie konkurencyjności na rynku. Mając na uwadze, że CSR jako 5

8 koncepcja w ramach której banki dobrowolnie uwzględniają aspekty społeczne i ekologiczne w swoich działaniach handlowych to sposób w jaki tworzą zyski, CSR powinien być stylem i strategią zarządzania opartą na wielowymiarowych relacjach, a nie charytatywnym wybielaczem wizerunku 4. Kolejny dylemat to dylemat kredytowy. Można zadać pytanie czy i w jakim stopniu osoby prywatne powinny zaciągać kolejne zobowiązania z tytułu kredytów w niestabilnym otoczeniu? Zadłużenie jest obosiecznym mieczem. Używane mądrze i z umiarem wyraźnie zwiększa dobrobyt, ale użyte zuchwale i w nadmiarze, może doprowadzić do katastrofalnych skutków. Dla gospodarstw domowych nadmierne zadłużenie prowadzi do bankructwa i finansowej ruiny 5. W okresie poprzedzającym upadek Banku Lehman Brothers tempo wzrostu zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce i innych nowych krajach członkowskich UE było wyższe niż średnio w krajach strefy euro. Wynikało to m.in. z ekspansji międzynarodowych grup bankowych na rynkach krajów goszczących oraz z dużego popytu na kredyt, wspieranego oczekiwaniami na kontynuacje wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. W konsekwencji relacja kredytów dla gospodarstw domowych do PKB wzrosła w Polsce w latach z około 7% do 31%, zaś w grupie państw strefy euro z około 39% do 48%. Wzrost zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce wynikał przede wszystkim z rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych. Średnia relacja wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych do PKB wzrosła z około 4% w 2004 r. do około 21% na koniec 2010 r. Podobny wskaźnik dla portfela 4 Green paper, European Commision 2001; Społeczna odpowiedzialność biznesu, Raport Specjalny Magazynu Brief, 13 marca S. Cecchetti, M. Mohanty, F. Zampolli: The real effects of debt, BIS Working Paper, No 352, Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, Switzerland 2011, s. 1. 6

9 kredytów konsumpcyjnych wzrósł w tym okresie w mniejszym stopniu i osiągnął poziom około 10%, tj. powyżej średniej dla państw strefy euro, która wynosiła około 7%. Od 2006 r. kredyty mieszkaniowe są główną formą zadłużenia gospodarstw domowych. Ich udział w portfelu kredytów dla gospodarstw domowych wyniósł około 67% na koniec 2010 r. i w porównaniu z 2004 r. zbliżył sie do poziomu krajów strefy euro, gdzie średnia wartość tego wskaźnika w latach wynosiła około 85%. Zadłużenie polskich gospodarstw domowych jest w dalszym ciągu dużo niższe niż w krajach UE. W grupie państw strefy euro relacja wartości kredytów do aktywów finansowych netto gospodarstw domowych wynosi około 23%. Wskaźnik ten dla Polski istotnie wzrósł w ostatnich latach, jednak jego wartość nadal była niemal trzykrotnie niższa niż średnia dla strefy euro. Niższa niż w przypadku państw strefy euro jest również relacja wartości kredytu do dochodu. Negatywne skutki kryzysu finansowego, w tym przede wszystkim spowolnienie wzrostu gospodarczego i ograniczenie płynności rynków międzybankowych, jak również zaostrzenie polityki kredytowej banków wynikające z nowych krajowych regulacji nadzorczych i materializacji ryzyka kredytowego spowodowały spowolnienie wzrostu kredytów. Ryzyko wystąpienia nadmiernie szybkiego wzrostu kredytu dla gospodarstw domowych jest obecnie niskie. Wymaga jednak stałego monitorowania. 6 Rozdział 3. Wyzwania wobec których stoją gospodarstwa domowe Powyżej przedstawione dylematy nie wyczerpują tematu, a jedynie mają stanowić głos w dyskusji. Patrząc na gospodarstwa domowe z punktu widzenia wyzwań, przed jakimi stoją, to można przedstawić 6 Raport o stabilności systemu finansowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2011, s. 40 i dalsze. 7

10 syntetyczny wyraz tych wyzwań, jakim jest niestabilność, nieprzewidywalność i niepewność. Można również próbować analizować poszczególne wyzwania, które składają się na niestabilność. Współczesne gospodarstwa domowe stoją wobec wyzwań wynikających m.in. z: coraz szerszego rozprzestrzeniania sie technologii informacyjnych, globalizacji i tym samym działania rynku finansowego ponad granicami, skutków kryzysu, konieczności ciągłego doskonalenia i rozwoju, elastyczności w myśleniu i działaniu, utrzymania korzystnej sytuacji finansowej i równowagi finansowej gospodarstwa domowego. Koniec XX wieku to czas, kiedy świat obiegła rewolucja informacyjna, która dała olbrzymi potencjał i możliwości. Rozwój komputeryzacji, telefonii komórkowej i Internetu to nowa jakość w finansach, a przede wszystkim w bankowości. Skutki zastosowania elektronicznych mediów można rozpatrywać zarówno z punktu widzenia makro-, mezzo-, jak i mikroekonomicznego. Z uwagi na temat artykułu zasadne wydaje się spojrzenie z punktu widzenia gospodarstwa domowego i jego gospodarowania pieniądzem, w świetle którego korzystanie z usług bankowości elektronicznej może przynieść wymierne korzyści. Pełen monitoring, przejrzystość kosztów transakcyjnych, ponadto swobodny dostęp do informacji, ukazującej zróżnicowanie cenowe, pełen wachlarz oferty produktowej własnego banku i konkurencyjnych pozwalają przy odrobinie wiedzy ekonomicznej na właściwe podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania finansami osobistymi. 7 Internet z jednej strony tworzy presję na obniżenie kosztów i poprawę jakości, wymusza jednak konieczność dostosowania się jego klientów do ciągłych zmian. Technologia rozwija się błyskawicznie, a jej 7 B. Świecka: Detaliczna bankowość elektroniczna, Cedewu, Warszawa 2007, s

11 odbiorcy zmuszeni są za nią nadążyć by móc korzystać z możliwości jakie daje rynek. Wyzwaniem jest również ponadnarodowość wydarzeń, globalizacja, która niesie za sobą działania rynku ponad granicami. Nikną granice, co sprawia, że członkowie gospodarstw domowych, mają dostęp do międzynarodowego rynku, mając przy tym możliwość wyboru produktu i ceny. Z drugiej strony ponadnarodowość rynku związana jest również z koniecznością podźwignięcia skutków wydarzeń, w tym globalnego kryzysu gospodarczego, finansowego, którego w mniejszym lub też większym zakresie konsekwencje ponosimy. Można oczywiście dyskutować, czy w Polsce kryzys jest, był, czy też będzie. Uważa się, że nasz kraj jest bardziej odporny na zewnętrzne wstrząsy niż reszta nowych państw UE. Jeśli jednak Polska przedstawiona w mediach, (które są w dużej mierze głównym opiniotwórczym medium pomocnym w zakresie zarządzania własnymi finansami) jest zieloną wyspą, to jak członkowie gospodarstw domowych mają traktować informacje agencji ratingowej Moody's Investors Service, która obniżyła perspektywę ratingów polskiego sektora bankowego do negatywnej ze stabilnej, co odzwierciedla przekonanie agencji, iż otoczenie operacyjne sektora pogorszy się. Wszystko oczywiście zależy od wiedzy i świadomości finansowej osób prywatnych. Członkowie gospodarstw domowych, albo żyją w błogiej nieświadomości, co dzieje się w kraju, gospodarce i sferze finansów, albo wiedzą dużo i reagują na wydarzenia na rynkach finansowych. Nasuwa się konieczność zwiększenia kwalifikacji i umiejętności w sferze finansów osobistych. Ksenofont już w czasach starożytnych twierdził, że zarządzanie własnością prywatną wymaga wiedzy, podobnie jak medycyna, kowalstwo czy stolarstwo. Zarządzanie 9

12 finansami można zatem traktować jak rzemiosło, które wymaga doskonalenia. Wydaje się to bezsporne i konieczne. Narastające zmiany powodują, ze zarówno wiedza i wykształcenie szybko się starzeją i w tej sytuacji wymaga to ciągłego rozwoju i doskonalenia się w tym zakresie. Zmienność i niestabilność otoczenia wymaga zmian w myśleniu i działaniu, w tym również w zakresie finansów. Wyzwaniem ery niestabilności jest więc bycie elastycznym, zdolnym do szybkich zmian. Brak stabilności objawiająca się gwałtownymi, niespodziewanymi wydarzeniami w sferze gospodarki, jak i świata finansów wymaga zwrotów w myśleniu i działaniu. W dobie rewolucji technologicznej, globalizacji, konieczności ciągłego doskonalenia wyzwaniem samym w sobie staje się utrzymanie korzystnej sytuacji finansowej, która obrazuje gospodarstwo domowe w stanie równowagi. W dobie konsumpcyjnego stylu życia, płatności typu kup teraz zapłać później, dostępności i różnorodności produktów na rynku, reklamy we wszelkich środkach przekazu, coraz trudniej jest zachować płynność finansową, nie przekredytować się, nie zadłużyć się ponad miarę i nie doprowadzić do nadmiernego zadłużenia i w czarnym scenariuszu do niewypłacalności. Skala zjawiska osób podwyższonego ryzyka stale rośnie. Pomimo coraz to nowych regulacji zaostrzających warunki kredytowania, to jednak skala zjawiska nadmiernego zadłużenia i niewypłacalności zwiększa się. Wzorując się na krajach zachodnich polskie gospodarstwa domowe żyją coraz więcej na kredyt, który w wielu sytuacjach jest pomocny, pozwala zwiększyć zasobność gospodarstwa domowego i pozytywnie wpływa na jakość jego funkcjonowania. 10

13 Problem jednak pojawia się w sytuacji braku możliwości regulacji bieżących zobowiązań, o co w niestabilnych czasach nie trudno 8. Zakończenie Gospodarstwa domowe w Polsce jak również i na świecie stają w obliczu wielu dylematów i wyzwań. Aby jednak były w stanie stawić czoła wyzwaniom współczesnej gospodarki i świata finansów powinny cechować się elastycznością i zdolnością do szybkich zmian oraz otwartością na nowe możliwości jakie oferuje globalny rynek. Gwałtowność i szybkość zmian wymaga zmiany myślenia i nowego podejścia, a zarazem twórczej destrukcji. Niestabilne otoczenie przynosi wiele szans i zagrożeń, dlatego też zasadnym wydaje się ciągłe doskonalenie i rozwój w sferze finansów osobistych, tak by rzemiosło jakim jest zarządzaniem domem, o którym pisał już Ksenofont mogło być ciągle usprawniane i niestabilne otoczenie było bardziej szansą niż zagrożeniem. Bibliografia 1. Cecchetti S., Mohanty M., Zampolli F.: The real effects of debt, BIS Working Paper, No 352, Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, Switzerland Dziawgo L.: Bankowość komercyjna: patologia czy norma?, w: J. Osiński (red.): Zrozumieć kryzys. Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa Green paper, European Commision Do sierpnia 2009 r., łączna liczba klientów podwyższonego ryzyka wynosiła około 1,5 mln osób, zaś w grudniu 2011 r. już prawie 2,1 mln osób Raport roczny InfoDług, BIG InfoMonitor Warszawa 2011, s

14 4. Raport Edelman Trust Barometer 2010 i Raport o stabilności systemu finansowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa Raport roczny InfoDług, BIG InfoMonitor Warszawa Roubini N., Mihm S.: Ekonomia kryzysu, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa Społeczna odpowiedzialność biznesu, Raport Specjalny Magazynu Brief, 13 marca Świecka B.: Detaliczna bankowość elektroniczna, Cedewu, Warszawa Szymański W.: Niepewność i niestabilność gospodarcza. Gwałtowny wzrost i co dalej, Difin, Warszawa Streszczenie W warunkach kryzysu finansowego szczególnego znaczenia nabiera problematyka efektywnego gospodarowania finansami osobistymi. Istnieje więc potrzeba refleksji nad zmianami zachodzącymi na rynkach finansowych, w działaniach banków komercyjnych bezpośrednio zajmujących się obsługą klientów indywidualnych. Celem artykułu jest próba identyfikacji oraz opis wybranych kluczowych dylematów i wyzwań, jakie stoją przed członkami gospodarstw domowych w zakresie finansów osobistych. Wyzwania i towarzyszące im dylematy mające wpływ na to, jak będzie wyglądała gospodarka finansowa osób prywatnych za kilka lat w Polsce, rozstrzygają się dziś. Artykuł składa się z pięciu części (w tym: wstępu i zakończenia), w których zaprezentowano niestabilność i niepewność otoczenia oraz dylematy i wyzwania z niego wynikające, które wymuszają ewolucję strategii gospodarstw domowych 12

15 w zakresie zarządzania finansami oraz wykorzystanie odpowiednich narzędzi w celu minimalizacji negatywnych skutków tej niestabilności. Personal finance in an unstable environment dillemas and challenges Problems of effective personal finance management, gain particular importance in a financial crisis environment. There is a necessity for reflection over changes happening on financial markets, in the actions of commercial banks that directly handle individual customers. The aim of the article is an attempt to identify and describe chosen key dilemmas and challenges, which appear before members of households in matters of personal finance. Key challenges and dilemmas that accompany them, that have direct influence on how will the financial management of private persons in Poland look like in a few years, are decided Today. Article is divided into four parts (including: introduction and ending), in which an instability and uncertainty as well as dilemmas and challenges are presented. They enforce an evolution of households strategies in matters of financial management and usage of proper tools by minimalizing negative results of instability. Tłumaczenie mgr Marta Zdanowska mgr Bartosz Musiał 13

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO Sławomir Żygowski I Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A. SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE UWARUNKOWANIA KRYZYSU Wina banków? Globalna

Bardziej szczegółowo

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r.

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Odpowiedzialne kredytowanie i pożyczanie w UE Odpowiedzialne kredytowanie produkty kredytowe

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego.

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Poniżej zamieszczamy informację na temat sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu 2009 roku, jaką zamieściła na

Bardziej szczegółowo

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper A.Światkowski Wroclaw University of Economics Working paper 1 Planowanie sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej Cel pracy: Zaplanowanie sprzedaży spółki na rok 2012 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

FLBS, Warszawa Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych

FLBS, Warszawa Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych FLBS, Warszawa 14.09.2016 Lokalne instytucje finansowe w procesie budowania wspólnot społecznych Dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK 1. Wyniki badań ankietowych wśród banków spółdzielczych z 2013 i 2016

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia systemu bankowego. w ostatnim ćwierćwieczu

Przekształcenia systemu bankowego. w ostatnim ćwierćwieczu Przekształcenia systemu bankowego w ostatnim ćwierćwieczu Prof. dr hab. Jerzy Węcławski Sesja naukowo-edukacyjna 25 lat przemian gospodarczych w Polsce UMCS, Wydział Ekonomiczny, Lublin, 15 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów w zakresie wyboru stałej lub zmiennej stopy w umowach o kredyt hipoteczny

Preferencje konsumentów w zakresie wyboru stałej lub zmiennej stopy w umowach o kredyt hipoteczny Preferencje konsumentów w zakresie wyboru stałej lub zmiennej stopy w umowach o kredyt hipoteczny Consumer preferences for choosing between fixed and variable interest rates in mortgage contracts Stopa

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Piotr Banaszyk Katedra Logistyki Międzynarodowej Globalny kryzys ekonomiczny opinie Banku Światowego W 2013 r. gospodarka eurolandu pozostanie w recesji, kurcząc się o 0,1

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘDZYBANKOWY W POLSCE - WYNIKI ANKIET

RYNEK MIĘDZYBANKOWY W POLSCE - WYNIKI ANKIET RYNEK MIĘDZYBANKOWY W POLSCE - WYNIKI ANKIET SKIEROWANYCH DO BANKÓW I ODDZIAŁÓW INSTYTUCJI KREDYTOWYCH PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ DEALERA RYNKU PIENIĘŻNEGO URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu 04.03.2010.

Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu 04.03.2010. Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu 04.03.2010. Data: 15-16 kwietnia 2010 Miejsce: Warszawa, Centrum Finansowe Puławska Najważniejsze zagadnienia konferencji: Perspektywy ożywienia akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce Warszawa, lipiec 2013 Departament Slajd 2 mieszkaniowych w Polsce charakterystyka portfela mieszkaniowych Ryzyko z portfelem Finansowanie akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa w Polsce i UE

Polityka kredytowa w Polsce i UE Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem w Bankach

Zarządzanie Kapitałem w Bankach Zarządzanie Kapitałem w Bankach Wizja scenariusza spowolnienia gospodarczego w Polsce w kontekście powołania wspólnego nadzoru bankowego Tomasz Kubiak Dyrektor Zarządzający Dep. Alokacji Kapitału i ALM

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za II kw r.

Wyniki Banku BPH za II kw r. Wyniki Banku BPH za II kw. 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 13 sierpnia 2013 r. 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Leokadia Oręziak, Dariusz K. Rosati... 9

Spis treści. Wstęp Leokadia Oręziak, Dariusz K. Rosati... 9 Spis treści Wstęp Leokadia Oręziak, Dariusz K. Rosati... 9 Rozdział 1. Konsolidacja fiskalna a kryzys zadłużenia w strefie euro Dariusz K. Rosati.... 11 1. Wprowadzenie... 11 2. Dyscyplina finansowa w

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy  Working paper Anna Mężyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: analiza

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i przyszłej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna rola ubezpieczeń. Doświadczenia Polski na tle wybranych krajów europejskich

Ekonomiczna rola ubezpieczeń. Doświadczenia Polski na tle wybranych krajów europejskich RYSZARD BOCIONG, FRANCISZEK HUTTEN-CZAPSKI Ekonomiczna rola ubezpieczeń. Doświadczenia Polski na tle wybranych krajów europejskich Wielkość rynku ubezpieczeń w Polsce mierzona jako procent PKB rośnie bardzo

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l WSPÓŁCZESNA Anna Szelągowska (red.) \ l Jr- 1 ^ B 383117 CED EWU.PL PLATtNltiM \ i Wprowadzenie 11 1. Narodziny spółdzielczości kredytowej w Europie i rozwój banków spółdzielczych w Polsce - Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Uwagi wstępne Rozdział I Konkurencja a regulacja na rynku consumer finance

Spis treści Wykaz skrótów Uwagi wstępne Rozdział I Konkurencja a regulacja na rynku consumer finance Wykaz skrótów... 11 Uwagi wstępne... 15 Rozdział I Konkurencja a regulacja na rynku consumer finance... 23 1.1. Wspólny rynek usług finansowych Unii Europejskiej... 23 1.2. Zasada kraju pochodzenia dostawcy

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 13 LIStopad 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA OBLIGA KREDYTOWEGO A EFEKTYWNOŚĆ BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

DYNAMIKA OBLIGA KREDYTOWEGO A EFEKTYWNOŚĆ BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOŚĆ 1 (2) 2013, 39 46 JOURNAL OF FINANCIAL MANAGEMENT AND ACCOUNTING 1 (2) 2013, 39 46 DYNAMIKA OBLIGA KREDYTOWEGO A EFEKTYWNOŚĆ BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Rafał Balina, Jerzy

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 28.01.2016 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci znawcy systemów bankowych

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Wycena portfela wierzytelności przeterminowanych z perspektywy inwestora. V Bankowe Forum Wierzytelności Kwiecień 2014

Wycena portfela wierzytelności przeterminowanych z perspektywy inwestora. V Bankowe Forum Wierzytelności Kwiecień 2014 Wycena portfela przeterminowanych z perspektywy inwestora V Bankowe Forum Wierzytelności Kwiecień 2014 Sytuacja rynkowa Poziom kredytów nieregularnych (NPL) nadal wyższy niż w UE, a nasycenie kredytów

Bardziej szczegółowo

BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE

BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. Grudzień 2016 GRUPA BIK NAJWIĘKSZA BAZA O ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH W POLSCE Klienci Indywidualni Przedsiębiorcy Rejestr

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 12 maj 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gruszecki ŚWIAT NA DŁUGU

Tomasz Gruszecki ŚWIAT NA DŁUGU Tomasz Gruszecki ŚWIAT NA DŁUGU Wydawnictwo KUL Lublin 2012 SPIS TREŚCI Od autora 9 Część I DŁUG NA ŚWIECIE: FAKTY I. BOMBA DŁUGU PUBLICZNEGO 13 1. Zegar długu na świecie 14 2. Tym razem w dtugi popadły

Bardziej szczegółowo

Znaczenie oszczędności dla gospodarstwa domowego, dla sektora bankowego i dla gospodarki narodowej -Rekomendacje mieszkaniowe

Znaczenie oszczędności dla gospodarstwa domowego, dla sektora bankowego i dla gospodarki narodowej -Rekomendacje mieszkaniowe Znaczenie oszczędności dla gospodarstwa domowego, dla sektora bankowego i dla gospodarki narodowej -Rekomendacje mieszkaniowe Krzysztof Pietraszkiewicz PrezesZwiązkuBankówPolskich Posiedzenie Wspólne Komisji

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów Spis treści Wprowadzenie... 7 Rozdział 1. Cele, uwarunkowania i obszary działania współczesnej polityki fiskalnej... 11 1.1. Istota, zarys historyczny i uwarunkowania polityki fiskalnej... 12 1.2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju wykład 7 Rola instytucji w rozwoju ekonomicznym. Prawa własności, ryzyka ekonomiczne, polityczne i

Ekonomia rozwoju wykład 7 Rola instytucji w rozwoju ekonomicznym. Prawa własności, ryzyka ekonomiczne, polityczne i Ekonomia rozwoju wykład 7 Rola instytucji w rozwoju ekonomicznym. Prawa własności, ryzyka ekonomiczne, polityczne i prawne. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I http://www.e-sgh.pl/piotr_bialowolski/er

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Rola instytucji bankowych w destabilizacji systemu finansowego

Rola instytucji bankowych w destabilizacji systemu finansowego Rola instytucji bankowych w destabilizacji systemu finansowego Aleksandra Szunke Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Bankowości i Rynków Finansowych aleksandra.szunke@ue.katowice.pl Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Kamil Kuczyński Było wiele komentarzy dotyczących kryzysu finansowego w Irlandii i Islandii w latach 2008-2012.

Bardziej szczegółowo

Projekt z zakresu edukacji ekonomicznej dofinansowany przez Narodowy Bank Polski realizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy

Projekt z zakresu edukacji ekonomicznej dofinansowany przez Narodowy Bank Polski realizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy Zarządzaj efektywnie swoim budżetem domowym Projekt z zakresu edukacji ekonomicznej dofinansowany przez Narodowy Bank Polski realizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy O projekcie Cel główny

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa kwiecień 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy kwiecień 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

Spis treści. 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych Spis treści Wstęp... 9 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce... 11 1.1. Charakterystyka i regulacje prawne rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Europie... 11 1.2.

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo i Obszary Wiejskie 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej- najważniejsze wnioski z pierwszego dnia konferencji

Rolnictwo i Obszary Wiejskie 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej- najważniejsze wnioski z pierwszego dnia konferencji Rolnictwo i Obszary Wiejskie 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej- najważniejsze wnioski z pierwszego dnia konferencji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -PIB

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Wiosenny optymizm słabnie

Wiosenny optymizm słabnie PENGAB = 11. +1.9 6- Wiosenny optymizm słabnie Maj 1 Index Pengab / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/6 /6 /6 7/6 9/6 11/6 1/7 /7 /7 7/7 9/7 11/7 1/8 /8 /8 7/8 9/8 11/8 1/9 /9 /9 7/9 9/9 11/9

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA BADAWCZA:

SPECJALIZACJA BADAWCZA: Dr Anna Matuszyk - pracownik naukowy. Zajmuje się metodami oceny ryzyka kredytowego, w szczególności metodą scoringową, prowadzi badania naukowe, sensu stricte, związane z tą metodą. Brała udział w projektach

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Systemy wymiany informacji gospodarczej a rynek obrotu wierzytelnościami. Mariusz Hildebrand Wiceprezes Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

Systemy wymiany informacji gospodarczej a rynek obrotu wierzytelnościami. Mariusz Hildebrand Wiceprezes Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Systemy wymiany informacji gospodarczej a rynek obrotu wierzytelnościami Mariusz Hildebrand Wiceprezes Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Kilka faktów dotyczących zadłużenia Polaków 42 41 40 mld

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA FINANSOWA SZANSĄ NA ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO I SPOŁECZNEGO. Artykuł wprowadzający do e-debaty

EDUKACJA FINANSOWA SZANSĄ NA ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO I SPOŁECZNEGO. Artykuł wprowadzający do e-debaty EDUKACJA FINANSOWA SZANSĄ NA ZMNIEJSZENIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO I SPOŁECZNEGO Artykuł wprowadzający do e-debaty Marta Penczar, Piotr Górski, Monika Liszewska Edukacja finansowa szansą na zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NOWYCH REGULACJI NA SEKTOR POŚREDNICTWA FINANSOWEGO. Sławomir Grzelczak Wiceprezes Zarządu BIK S.A.

WPŁYW NOWYCH REGULACJI NA SEKTOR POŚREDNICTWA FINANSOWEGO. Sławomir Grzelczak Wiceprezes Zarządu BIK S.A. WPŁYW NOWYCH REGULACJI NA SEKTOR POŚREDNICTWA FINANSOWEGO Sławomir Grzelczak Wiceprezes Zarządu BIK S.A. AGENDA Bieżąca sytuacja rynku kredytowego i pośredników kredytowych Wpływ regulacji na czas trwania

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2009 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Finansowego

Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2009 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Finansowego Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2009 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Publikowanie Raportu jest standardem międzynarodowym, NBP

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

Rola funduszy venture capital w finansowaniu innowacji

Rola funduszy venture capital w finansowaniu innowacji Rola funduszy venture capital w finansowaniu innowacji Konferencja pt. Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu VI Konferencja uczelniana Poznań, 08.06.2015 dr Aleksandra Szulczewska-Remi

Bardziej szczegółowo

Wiele definicji, np.:

Wiele definicji, np.: KRYZYS FINANSOWY Wiele definicji, np.: - zaburzenie funkcjonowania rynków finansowych, któremu towarzyszą zazwyczaj spadek cen aktywów oraz upadłości dłużników i pośredników, co powoduje niezdolność rynków

Bardziej szczegółowo

Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka:

Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka: Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jak co roku przedstawiam Sejmowi omówienie działalności Narodowego Banku Polskiego oraz wykonania założeń polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products. M. Isztwan

Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products. M. Isztwan Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products. M. Isztwan Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: finanse przedsiębiorstw, finanse

Bardziej szczegółowo

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski. Warszawa, 29 listopada 2012 r.

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski. Warszawa, 29 listopada 2012 r. Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski Warszawa, 29 listopada 2012 r. Unia bankowa skutki dla UE i dla strefy euro Andrzej Raczko Narodowy Bank Polski Strefa euro Strefa euro doświadcza bardzo

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE I kwartał 2012r.

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE I kwartał 2012r. SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE I kwartał 2012r. INFORMACJA SYGNALNA 1 Warszawa - Gdańsk, styczeń 2012r. SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE I kwartał 2012 roku OPRACOWANIE: DR PIOTR BIAŁOWOLSKI, DR

Bardziej szczegółowo