EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI UDZIELONYCH Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRUDZIĄDZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI UDZIELONYCH Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRUDZIĄDZU"

Transkrypt

1 Strona 1 EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI UDZIELONYCH Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRUDZIĄDZU Grudziądz, wrzesień 2010

2 Strona 2 Serdeczne podziękowanie za pomoc merytoryczną i cenne wskazówki naukowe wykorzystane podczas przeprowadzenia badania Składa Grudziądzkie Centrum Caritas im. bł. Juty Panu prof. dr hab. Lechowi Nieżurawskiemu

3 Spis treści Wstęp... 4 Rozdział I Dotacje sposobem na otworzenie własnej działalności... 7 Co to są dotacje i kto może je otrzymać?... 8 Warunki ubiegania się o dotację Forma zabezpieczenia i zobowiązanie Dotacje a poziom bezrobocia Dotacje, a struktura mieszkańców powiatu grudziądzkiego grodzkiego Rozdział II Otoczenie przedsiębiorstw Makrootoczenie Mikrootoczenie Analiza wnętrza Rozdział III Projekt badawczy i jego wyniki Cel badania Przedmiot badania i procedura badawcza Analiza przeprowadzonych badań Zakończenie Patronat naukowy Spis tabel Spis wykresów Spis rysunków Bibliografia Wykaz aktów prawnych Strona 3

4 Wstęp Poziom społeczno-gospodarczy kraju tworzą podmioty kreujące wartość, wśród których dominującą rolę odgrywają przedsiębiorstwa, przede wszystkim efektywnie kreujące produkty/towary/usługi akceptowane przez rynek i znajdujące nabywców po cenach przynoszących zyski. Zdobycie pozycji na rynku i stanie się konkurencyjnym to w dobie dzisiejszych czasów coraz trudniejsze wyzwanie, stawiane zarówno nowym jak i dotychczas funkcjonującym przedsiębiorstwom. Zmieniające się trendy rynkowe wymuszają dostosowanie prowadzenia działalności gospodarczej do nowych realiów. Zamazywanie granic branż, rozwój rynków międzynarodowych, konkurencja cenowa i jakościowa, zmiany upodobań klientów, koncentracja na innowacjach oraz oczekiwania kadry pracowników to elementy kształtującego się nowego krajobrazu konkurencyjnego. Dostosowanie się do coraz to nowych wyzwań stawianych uczestnikom rynku powoduje ciągły rozwój przedsiębiorstw i ich wychodzenie naprzeciw nadchodzącym zmianom. Przedsiębiorstwa reagujące szybko i skutecznie na zachodzące zmiany mogą stwarzać dla siebie szansę na rozwój i umocnienie swojej pozycji na rynku. O ile prostszym wydaje się realizacja tego zadania przez już istniejące przedsiębiorstwa, o tyle trudniejsze wydaje się to do osiągnięcia przez nowo powstałe. Strona 4 Decyzja o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej winna być podejmowana po uprzednim zbadaniu oczekiwań rynku oraz sprawdzeniu poziomu siły konkurencyjnej istniejącej w danej branży. Jest to nie lada wyzwanie stawiane przed przyszłymi przedsiębiorcami, którzy muszą zmagać się również z dokonaniem szeregu formalności związanych z utworzeniem działalności gospodarczej. Uwieńczeniem tej żmudnej i trudnej ścieżki zaistnienia na rynku jest silna pozycja w branży i rozwój przedsiębiorstwa. Nasuwa się więc pytanie: Kto podejmuje te nie lada trudne wyzwanie i rozpoczyna pracę na własny rachunek? Są to przede wszystkim osoby przedsiębiorcze, które lubią wyzwania i potrafią oceniać sytuację oraz zmiany zachodzące w otoczeniu. Do tej grupy zaliczamy nie tylko pracowników, którzy postanowili otworzyć własną działalność ale również, a może i nawet przede wszystkim osoby, które nie chcą lub nie mogą znaleźć odpowiedniego zatrudnienia,

5 a więc osoby bezrobotne. W niniejszej pracy uwagę skupiono przede wszystkim na tej drugiej grupie osób. Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne jest bardzo trudnym wyzwaniem, na które nie każdy może i jest w stanie się zdecydować. Jednak trafnie podjęta decyzja i zaistnienie na rynku przynosi wymierne korzyści nie tylko dla byłych bezrobotnych ale również dla lokalnej gospodarki. Strona 5 Intencją projektu badawczego, który zawarto w niniejszej publikacji, było zbadanie efektywności udzielonych dotacji, czyli jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, osobom bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu w latach Projekt badawczy zorientowany na przeprowadzenie przedstawionej powyżej analizy efektywności wymagał realizacji następujących zadań i osiągnięcia adekwatnych dla nich celów szczegółowych: identyfikacja spełniania niezbędnych przesłanek umożliwiających ubieganie się o dotację, czyli jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej; przeprowadzenie analizy możliwości finansowych w zakresie rozpoczęcia prowadzenia działalności oraz wysokości wsparcia finansowego udzielonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu; ustalenie formy zabezpieczenia otrzymanych środków (dotacji); określenie rodzaju zobowiązania bezrobotnych otrzymujących dotację; określenie wpływu udzielonych dotacji na poziom bezrobocia w powiecie grudziądzkim grodzkim; identyfikacja czynników wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej; identyfikację czynników powodujących likwidację lub zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej; ocena współpracy podmiotów objętych badaniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu. Niniejsza publikacja składa się z trzech rozdziałów.

6 Rozdział I poświęcony został zagadnieniom czysto teoretycznym związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Określono w nim kto może ubiegać się o dotacje oraz jakie musi spełniać przesłanki, niezbędne do otrzymania wnioskowanej kwoty. W tej części przedstawiono wysokość maksymalnego wsparcia finansowego, o jakie można wnioskować, rodzaj zabezpieczenia otrzymanych środków oraz rodzaj zobowiązania z jakiego muszą wywiązać się bezrobotni. Strona 6 Rozdział II opracowano na podstawie dostępnej literatury, dzięki której określono czynniki i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Omówione zostało makro- oraz mikrootoczenie, a także analiza wnętrza i jej poszczególne elementy. Rozdział III dotyczy przeprowadzonych badań. W tej części przedstawiono charakterystykę dobranej losowo próby badawczej złożonej z bezrobotnych, którzy otrzymali środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zinterpretowano wyniki przeprowadzonych badań. Podjęto wyzwanie ustalenia warunków w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym, wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw założonych przez wyżej wymienioną grupę bezrobotnych. Zidentyfikowano również czynniki hamujące rozwój przedsiębiorstw i prowadzące w konsekwencji do ich likwidacji. Ocenie poddano także współpracę obecnie funkcjonujących przedsiębiorstw z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu. Przy publikowaniu prosimy o podanie źródła

7 Strona 7 Rozdział I Dotacje sposobem na otworzenie własnej działalności

8 Co to są dotacje i kto może je otrzymać? Chcąc rozpocząć własną działalność gospodarczą bardzo często podstawowymi pytaniami, jakie należy sobie zadać są, po pierwsze, jaka będzie specyfika prowadzonej działalności, czyli jaki będzie asortyment produktów/towarów/usług oraz do kogo będzie kierowana oferta, a po drugie, z jakiego źródła będzie finansowania działalności. Przed rozpoczęciem oraz w pierwszym okresie prowadzenia działalności niezbędne są znaczne nakłady środków pieniężnych. Zanim firma zacznie przynosić zyski minie trochę czasu, o czym bardzo często zapomina się. Poważnym dylematem, z jakim borykają się przyszli biznesmeni, to problem pozyskania wystarczającej puli pieniędzy. Naprzeciw oczekiwaniom tej grupy wychodzi państwo, które wspiera przyszłych przedsiębiorców poprzez przyznanie tzw. dotacji, czyli jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Oferowana pomoc finansowa jest udzielana za pośrednictwem urzędów pracy zarówno z Funduszu Pracy jak i środków pochodzących ze źródeł zagranicznych tj. Unii Europejskiej. Dotacje, czyli jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane są przez Starostę za pośrednictwem urzędu pracy. W ramach dotacji osoby bezrobotne mogą ubiegać się także o pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem planowanej działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego na dzień zawarcia umowy. W II kwartale 2010 r. przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 3 197,85 zł. O dotację mogą ubiegać się również bezrobotni, którzy chcieliby rozpocząć działalność funkcjonującą na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Wówczas maksymalny poziom wsparcia wynosi 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia, jeśli taka osoba zamierza przystąpić do spółdzielni socjalnej już po jej założeniu. Strona 8 Grupa odbiorców Z dotacji finansowanej z urzędu pracy może skorzystać każdy bezrobotny, zainteresowany prowadzeniem działalności gospodarczej, posiadający status osoby bezrobotnej zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 nr 99 poz ze zmianami).

9 Zgodnie z obowiązującymi przepisami osobą bezrobotną jest osoba, która nigdzie nie pracuje i nie wykonuje pracy zarobkowej a jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej. Ustawodawca wprowadził w definicji bezrobotnego wyszczególnienie osób bezrobotnych niepełnosprawnych, którzy są zdolni i gotowi do podjęcia zatrudnienia, w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy. Ponadto osobą bezrobotną jest osoba nieucząca się w szkole z wyjątkiem szkoły dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych. Osoby spełniające powyższe przesłanki muszą ponadto być zarejestrowane w urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania oraz: Być w wieku od 18 go do 60 go (kobiety) lub 65 go roku życia (mężczyźni), Nie posiadać prawa do emerytury oraz renty: - z tytułu niezdolności do pracy, - szkoleniowej, - socjalnej, - rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2010 r. wynosi 1.317, 00 zł brutto. Po ustaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności nie pobierać: - nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, - zasiłku przedemerytalnego, - świadczenia przedemerytalnego, - świadczenia rehabilitacyjnego, - zasiłku chorobowego, - zasiłku macierzyńskiego, - zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego; Nie posiadać i nie być właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe lub nie podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy, jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe; Nie uzyskiwać przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej. Wyjątek stanowi dochód uzyskany z działów Strona 9

10 specjalnych produkcji rolnej obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekraczający wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub nie podlegający ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy, jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie; Nie posiadać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlegać obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników; Nie być osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywać kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego; Nie uzyskiwać miesięcznego przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych; Nie pobierać na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego; Nie pobierać na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania; Nie pobierać po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego. Strona 10 Oprócz spełniania powyższych warunków ważne jest, aby osoby planujące ubiegać się o przyznanie dotacji nie prowadziły w ciągu 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku, o którym będzie mowa poniżej, działalności gospodarczej, a także w okresie 2 lat przed datą złożenia wniosku nie były karane za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny).

11 Warunki ubiegania się o dotację W celu ubiegania się o dotację należy wystąpić z wnioskiem do Starosty, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Wniosek taki winien zawierać: Kwotę wnioskowanych środków, Rodzaj planowanej działalności gospodarczej, Symbol podklasy rodzaju działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, Źródło finansowania określonych powyżej kosztów, Specyfikę i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków, Proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków. Strona 11 Warto przy tym zaznaczyć, iż wnioskowana kwota środków może zostać przeznaczona na zakup w szczególności: - środków trwałych, - maszyn i urządzeń, - materiałów, towarów i usług, - materiałów reklamowych, - pozyskanie lokalu, - opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej. Uzasadnionym staje się postawienie pytania: Na co nie można przeznaczyć środków otrzymanych w ramach dotacji? Otrzymane środki nie mogą zostać przeznaczone na przejęcie istniejącej działalności gospodarczej przez odkupienie środków trwałych lub obrotowych w celu prowadzenia działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu. Ponadto nie można przeznaczyć ich na opłaty administracyjne, skarbowe, składki ZUS oraz wynagrodzenia, a także: - wniesienie wkładów do spółek, - zakup akcji i obligacji, leasing maszyn, urządzeń, pojazdów itp.; - opłaty eksploatacyjne (prąd, woda, telefon);

12 - finansowanie wszelkich opłat związanych z przygotowaniem do założenia działalności gospodarczej, rejestracją oraz bieżącym jej funkcjonowaniem (np. opłata za abonamenty); - pokrycie kosztów transportu / przesyłki zakupionych rzeczy; - spłatę zadłużeń; - wniesienie kaucji; - wykup koncesji, zezwoleń i licencji za wyjątkiem oprogramowania komputerowego; - zakup ziemi (z wyjątkiem podjęcia działalności przez osoby, o których mowa w art. 62 ust.1 pkt 2 b i ust. 2 ustawy); - dokonywanie zakupów od współmałżonka, od innych osób pozostających z bezrobotnym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz od krewnych i powinowatych w linii prostej (tj. rodziców, dziadków, dzieci, teściów i dziadków małżonka), jak również krewnych w drugim stopniu linii bocznej (tj. rodzeństwa); - zakup mebli, materiałów przeznaczonych na remont i adaptację lokalu usytuowanego w miejscu zamieszkania bezrobotnego (jeżeli dany lokal nie jest przeznaczony wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej); - zakup telefonu komórkowego; - zakup odzieży roboczej; - zakup samochodu w kwocie: a) przewyższającej 50% wnioskowanych środków z zastrzeżeniem lit. b, b) przewyższającej 85% wnioskowanych środków, jeżeli zakup ten w sposób oczywisty pozostaje w związku z podejmowanym rodzajem działalności gospodarczej (tj. usługi kurierskie, auto szkoła, usługi asenizacyjne itp.); - w 100 % na: a) zakup materiałów, surowców lub towarów, b) koszty reklamy. - zakup sprzętu/rzeczy używanych z wyłączeniem zakupu pojazdu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku- Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005r., Nr 108. Poz. 908 z późn. zm.); - działalność w zakresie działalności taksówek osobowych czy działalność sezonową. Strona 12

13 Forma zabezpieczenia i zobowiązanie Formą zabezpieczenia środków jakie bezrobotny otrzyma w ramach przyznanej dotacji jest: 1. Poręczenie. 2. Weksel z poręczeniem wekslowym. 3. Gwarancja bankowa. 4. Zastaw na prawach i rzeczach. 5. Blokada rachunku bankowego. Strona 13 Do wniosku dołącza się także następujące oświadczenia dotyczące: - korzystania lub nie korzystania z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej; - nieprowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; - wykorzystania przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem; - niepodejmowania zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; - niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny; - rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; - niezłożenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej, do innego Starosty. Rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma wyrzeczeniami i w pierwszym etapie jej prowadzenia również znacznymi inwestycjami. W zależności od rodzaju i skali prowadzonej działalności zysk wypracowywany jest od kilku do kilkunastu miesięcy. Początkowo nakłady finansowe są stosunkowo wysokie. Pomimo to rozpoczęcie działalności na własny rachunek pozostaje jedną z najatrakcyjniejszych form zarabiania pieniędzy. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu liczba zainteresowanych rozpoczęciem prowadzenia własnej działalności gospodarczej z roku na rok wzrasta, co pokazują dane statystyczne przedstawione w Tabeli 1.

14 Tabela 1 Liczba osób bezrobotnych wraz z wysokością wypłaconych dotacji na otworzenie własnej działalności gospodarczej Liczba Wysokość wsparcia Średnia wysokość Lata bezrobotnych, udzielonego w wsparcia którym przyznano danym roku przypadająca na 1 dotacje bezrobotnego , , , , , , , , , ,10 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP w latach Strona 14 W 2009 roku dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 536 osób bezrobotnych z powiatu grudziądzkiego grodzkiego. Łączna pula wydatkowanych na ten cel środków to ponad 9 mln złotych, co w przeliczeniu średnio na 1 bezrobotnego, który otrzymał dotację wyniosła ,10 zł. W porównaniu z 2005 rokiem liczba osób, które otrzymały środki wzrosła prawie trzykrotnie. Również wysokość przyznanych dotacji w przeliczeniu na 1 bezrobotnego zwiększyła się i to dwukrotnie. Osoby rejestrujące się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu coraz bardziej wierzą w swoje możliwości i odważniej realizują plany związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. W dłuższej perspektywie czasu takie działanie niesie ze sobą wiele wymiernych korzyści. Nie bez kozery dotacje uważane są za najefektywniejszą formę aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Po pierwsze, dlatego że zmniejsza się liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych, a po drugie jeśli firma dobrze prosperuje na rynku, to z czasem zacznie się rozwijać, a co za tym idzie powstaną nowe miejsca pracy, z czym może wiązać się spadek bezrobocia. Dzięki takim formom aktywizacji zawodowej zyska nie tylko sam bezrobotny ale również lokalny rynek pracy oraz gospodarka. Na Rysunku 1 przedstawiono graficznie liczbę bezrobotnych, którzy otrzymali środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z wysokością przyznanych na ten cel dotacji w latach

15 Rysunek 1 Liczba bezrobotnych, którzy otrzymali środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach Strona 15 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP w latach Dobry biznesplan oraz spełnienie powyższych warunków nie jest jeszcze jednoznaczne z przyznaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jak przedstawiono powyżej zainteresowanie prowadzeniem własnej działalności z roku na rok jest coraz większe. Wysokość środków przydzielonych na wypłaty dotacji jest ograniczona, dlatego w urzędach pracy powoływane są komisje ds. rozpatrywania wniosków o takowe dofinansowania. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności: - przygotowanie merytoryczne bezrobotnego do prowadzenia planowanej działalności (m. in. wykształcenie, odbyte szkolenia, doświadczenie zawodowe); - stan przygotowania do prowadzenia działalności; - uzasadnienie zakupów w ramach wnioskowanych środków; - wielkość angażowanego kapitału własnego (lokale, maszyny i urządzenia, materiały, surowce itp.). Niektóre urzędy pracy mogą wprowadzić dodatkowe warunki jakie winni spełniać bezrobotni ubiegający się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. I tak np. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu należy posiadać status osoby bezrobotnej przez okres co najmniej 3 miesięcy.

16 Zobowiązanie Pomimo faktu, iż dotacje to jednorazowe bezzwrotne środki przeznaczone na otworzenie działalności gospodarczej, to bezrobotni muszą wywiązać się z pewnych zobowiązań. Otrzymanie dotacji wiąże się przede wszystkim z prowadzeniem działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy. Ponadto muszą wydatkować otrzymane środki w określonym w umowie terminie. Okres wydatkowania środków liczony jest od dnia zawarcia umowy do 30 go dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Rozliczenie wydatkowanych środków następuje na podstawie przedłożonych faktur, rachunków, dowodów wpłat oraz zawartych umów cywilno-prawnych wraz z dowodami uregulowania podatku od czynności cywilno-prawnych w terminie określonym w umowie nie przekraczającym jednocześnie dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. W przypadku dokonania zakupu rzeczy za granicą należy przedstawić oryginały dokumentów określone w umowie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Strona 16 W celu prawidłowego rozliczenia się z przyznanej dotacji należy również dostarczyć do urzędu pracy stosowne dokumenty potwierdzające: - wpis do ewidencji działalności gospodarczej, - zgłoszenie działalności do Urzędu Skarbowego, - nadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Poza tym jeśli nastąpił zakup przedmiotów za granicą na mocy umowy cywilno-prawnej również dostarczenia opinii uprawnionego rzeczoznawcy na temat wyceny zakupionych przedmiotów. Warto zaznaczyć, iż rozliczeniu podlega kwota faktycznie zapłacona nieprzekraczająca jednak wyceny rzeczoznawcy. Dotacje a poziom bezrobocia Jak już wcześniej wspomniano liczba bezrobotnych, którzy otrzymali środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej zwiększa się z każdym rokiem. Ma to ogromny wpływ zarówno na kształtowanie się poziomu bezrobocia jak również rozwój lokalnej gospodarki.

17 Dotacje stanowią pomoc de minimis i jednocześnie są jedną z aktywnych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Ze względu na swoją funkcję jest to jedna z form tzw. zatrudnienia subsydiowanego, a więc wspieranego ze środków publicznych. W celu określenia jaki wpływ na poziom bezrobocia posiadają osoby, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w pierwszej kolejności zostanie przedstawiona sytuacja na lokalnym rynku pracy. Strona 17 Podstawowym miernikiem obrazującym poziom bezrobocia jest powszechnie stosowany wskaźnik stopy bezrobocia przedstawiający relacje zachodzące pomiędzy liczbą osób bezrobotnych, a aktywnych zawodowo. W grudniu 2009 r. stopa bezrobocia w powiecie grudziądzkim kształtowała się na poziomie 21,5 %. W porównaniu do województwa kujawsko-pomorskiego stopa ta była wyższa o 5,7 pkt procentowego, natomiast w porównaniu do całego kraju odnotowano wzrost o 9,6 pkt procentowego. Pomimo utrzymującej się przez cały czas bardzo wysokiej stopy bezrobocia, w ciągu ostatnich paru lat można zaobserwować utrzymującą się tendencję spadkową, co zobrazowano na Wykresie 1. Wykres 1 Stopa bezrobocia w latach (stan na 31.12) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z WUP w Toruniu w latach

18 Spadek stopy bezrobocia wynika przede wszystkim ze zmniejszenia się liczby zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie Pracy bezrobotnych. Według stanu na koniec grudnia 2009 roku w ewidencji osób bezrobotnych figurowało bezrobotnych z powiatu grudziądzkiego grodzkiego, z czego 53,8 % stanowiły kobiety. W Tabeli 2 zestawiono poziom liczby bezrobotnych w Polsce, województwie kujawsko-pomorskim oraz powiecie Strona 18 grudziądzkim grodzkim w latach (stan na 31.12). Tabela 2 Poziom bezrobocia w latach (stan na 31.12) Obszar bezrobocia Lata Polska Województwo kujawskopomorskie Powiat grudziądzki grodzki Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z WUP w Toruniu w latach Na Rysunku 2 przedstawiono poziom bezrobotnych w poszczególnych obszarach województwa kujawsko-pomorskiego wg stanu na r. Rysunek 2 Poziom bezrobocia na poszczególnych obszarach województwa kujawsko pomorskiego (stan na r.) Źródło: WUP Toruń

19 Dotacje, a wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych Na spadek poziomu bezrobocia wpływa liczba wyłączeń z ewidencji osób bezrobotnych, których w 2009 r. odnotowano z powiatu grudziądzkiego grodzkiego. Z czego 536 osób wyłączno z powodu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Strona 19 W Tabeli 3 oraz na Rysunku 3 przedstawiono liczbę osób bezrobotnych wyłączonych oraz zaktywizowanych w ramach dotacji w latach Tabela 3 Udział bezrobotnych, którzy otrzymali dotację, w wyłączeniach ogółem w latach Lata Liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji osób bezrobotnych Liczba bezrobotnych, które otrzymały dotację Wskaźnik struktury ,32% ,51% ,08% ,09% ,48% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP w latach Rysunek 3 Udział bezrobotnych, którzy otrzymali dotację, w wyłączeniach ogółem w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PUP w latach Jak widać z przeprowadzonej powyżej analizy wynika, iż coraz mniej osób zostaje wyłączonych z ewidencji osób bezrobotnych. Jednakże udział bezrobotnych, którzy otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z roku na rok wzrasta i tak w 2009 roku wyniósł 4,48 % ogółu wyłączeń z tego obszaru, co w porównaniu z rokiem 2005 oznacza wzrost o 3,16 pkt. procentowego.

20 Dotacje, a struktura mieszkańców powiatu grudziądzkiego grodzkiego Z uzyskanych danych statystycznych z Głównego Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy wynika, że liczba mieszkańców powiatu grudziądzkiego grodzkiego z roku na rok zmniejsza się (w 2009 r. odnotowano osób). Spadek mieszkańców dotyczy głównie grupy osób w wieku przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym. Niewielki wzrost odnotowano natomiast w grupie mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, z których większość to osoby pobierające świadczenie emerytalne. Analizę liczby bezrobotnych, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w ogólnej liczbie mieszkańców powiatu grudziądzkiego grodzkiego zawarto w Tabeli 4. Strona 20 Tabela 4 Udział bezrobotnych, którzy otworzyli własną działalność gospodarczą w liczbie mieszkańców powiatu grudziądzkiego grodzkiego w wieku produkcyjnych w latach Lata Ogółem Liczba mieszkańców w powiecie grudziądzkim grodzkim w tym: Liczba bezrobotnych, którzy otrzymali dotację Wskaźnik struktury [liczby bezrobotnych /liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym] przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym ,28% ,35% ,44% ,58% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS w Bydgoszczy oraz PUP w Grudziądzu w latach Wśród mieszkańców powiatu grudziądzkiego grodzkiego zwiększa się liczba bezrobotnych, którzy rozpoczynają własną działalność gospodarczą. W 2008 r. stanowili oni 0,58 % liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym, co w porównaniu z 2005 rokiem oznacza wzrost o 0,3 pkt. procentowego.

21 Strona 21 Rozdział II Otoczenie przedsiębiorstw

22 Kompleksowa i wieloczynnikowa analiza otoczenia ma umożliwić dostrzeżenie w porę nie tylko zagrożeń, ale także szans w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Sukcesem wielu przedsiębiorstw jest patrzenie na swój biznes z pozycji obserwatora. Otoczenie przedsiębiorstwa nieustannie zmienia się, tworząc wciąż nowe szanse i zagrożenia. Dlatego tak istotnym staje się proces monitoringu i dostosowywania się do zachodzących zmian w otoczeniu. Przedsiębiorstwa, które nie dostrzegają ryzyk i nie reagują na nie, powodują że ich pozycja na rynku zaczyna powoli słabnąć. W konsekwencji ich strategia, system zarządzania i kultura organizacyjna stają się coraz bardziej przestarzałe i nieskuteczne. W celu odpowiedniej reakcji na zachodzące zmiany należy najpierw umieć właściwie identyfikować czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, a następnie oceniać ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Strona 22 Wyróżnia się dwa podstawowe otoczenia przedsiębiorstw: - makroekonomiczne (zewnętrzne), - mikroekonomiczne (wewnętrzne). Makrootoczenie W makrootoczeniu przedsiębiorstwo nie może wpłynąć na jego czynniki, ale może i nawet musi je obserwować i reagować na nie, z uwagi na to, że wpływają na jego funkcjonowanie. 1 Główny problem stanowi prawidłowe rozpoznanie elementów otoczenia oddziaływujących na przedsiębiorstwo. Błędne określenie powyższych czynników może spowodować poważne przeszkody w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a nawet doprowadzić do jego zamknięcia. Do podstawowych czynników kształtujących makrootoczenie zaliczamy: - uwarunkowania gospodarczo-ekonomiczne, - uwarunkowania polityczno-prawne, - uwarunkowania socjalno-kulturowe i demograficzne, - uwarunkowania międzynarodowe, - uwarunkowania technologiczne, - uwarunkowania geograficzne. 1 Kotler P., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., 2005, ss

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ul. Piłsudskiego 19 69-100 Słubice Tel.: 95 758 36 08 Fax.: 95 758 36 09 sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl REGULAMIN DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... miejscowość, data Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Osi Priorytetowej VII Działania

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy. Barbara Stasiak

Finansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy. Barbara Stasiak Finansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy Barbara Stasiak Zgodnie z art. 46 ust.1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 2... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 2007-10-29 Zmieniony 2016-01-21 Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. 1 z 6 2014-07-01 13:46 Wydruk z 2014.07.01 Dz.U.2012.456 - Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Wersja 2014.06.30 do... Dz.U.2012.456 2014.06.30

Bardziej szczegółowo

4. Kwota wnioskowanego dofinansowania:... oraz Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)...

4. Kwota wnioskowanego dofinansowania:... oraz Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)... . (miejscowość, data) Nr wniosku:... POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego na podstawie

Bardziej szczegółowo

wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem,

wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem, WARUNKI I ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TYM KOSZTÓW POMOCY PRAWNEJ, KONSULTACJI I DORADZTWA DOTYCZĄCYCH TEJ DZIAŁALNOŚCI 1. Dyrektor PUP działając z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Świętochłowice, dnia... WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CAZZLDR-550-.. NR WNIOSKU...

Załącznik nr 1 Świętochłowice, dnia... WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CAZZLDR-550-.. NR WNIOSKU... Załącznik nr 1 Świętochłowice, dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CAZZLDR-550-.. NR WNIOSKU.../2015 (wypełnia Urząd

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. LexPolonica nr 3851654. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.456 (R) Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Prudnik, dnia... L. Dz.... Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ul. Jagiellońska 21 48-200 Prudnik UWAGA: Wniosek należy wypełnić czytelnie. Przedkładający niniejszy wniosek zapewnia udostępnienie przedstawicielom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN. przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej REGULAMIN przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej I. Postanowienia ogólne Pomoc, bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana jest

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy Węgrów, dnia... Nr.wniosku WnDzGos Og/15/ (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal nosci-gospodarczej.html Wygenerowano: Wtorek, 21 czerwca 2016, 18:23

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/ Ryki

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/ Ryki Ryki, dnia... Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08 500 Ryki WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: - art. 46 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 639 wersja obowiązująca od 2015-05-12 do 2021-06-30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Ryki, dnia... Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08 500 Ryki WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: - art. 46 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 639 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Ryki, dnia... Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08 500 Ryki WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: - art. 46 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Zarządzenie Nr 5 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie wdrożenia Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

BIZNES PLAN PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNES PLAN PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 5 ZAŁĄCZNIK NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, BEZ UŻYCIA KOREKTORA, EWENTUALNE SKREŚLENIA ZAPARAFOWAĆ I WPISAĆ DATĘ DOKONANEJ ZMIANY. BIZNES PLAN

Bardziej szczegółowo

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE Projekt Różne drogi jeden cel współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI - Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WNIOSKODAWCA..... miejscowość,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZYTNIE OKREŚLAJĄCY ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA BEZROBOTNYCH

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZYTNIE OKREŚLAJĄCY ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA BEZROBOTNYCH REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZYTNIE OKREŚLAJĄCY ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA BEZROBOTNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. W celu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B 58-306 Wałbrzych tel. (74) 84-07-395 lub (74) 84-07-384 WNIOSEK

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B 58-306 Wałbrzych tel. (74) 84-07-395 lub (74) 84-07-384 WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B 58-306 Wałbrzych tel. (74) 84-07-395 lub (74) 84-07-384 WNIOSEK o przyznanie z Funduszu Pracy bezrobotnemu, absolwentowi Centrum Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH PIERWSZE KROKI Chcesz założyć swoją firmę, ale sam pomysł to za mało? Brakuje Ci funduszy na ten cel? Całe szczęście istnieją źródła

Bardziej szczegółowo

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE WNIOSKODAWCA. imię i nazwisko.. miejscowość, data.... nr telefonu GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE W N I O S E K O DOFINANSOWANIE BEZROBOTNEMU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ... ( nazwisko i imię )... (adres zamieszkania) POWIATOWY URZĄD PRACY W BIELSKU PODLASKIM... (seria i nr dowodu osobistego ) WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa

Bardziej szczegółowo

Lębork, 2014 r. Strona 1

Lębork, 2014 r. Strona 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2014 Dyrektora PUP w Lęborku z dnia 08.07.2014r. K R Y T E R I A PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ABSOLWENTOWI KLUBU INTEGRACJI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ L. Dz.... Prudnik, dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ul. Jagiellońska 21 48-200 Prudnik WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A. przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

K R Y T E R I A. przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Piła, 16.03.2015r. K R Y T E R I A przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej I. Postanowienia ogólne Warunki i tryb przyznawania osobie bezrobotnej środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

... Chełmża, dnia... ( imię i nazwisko )... (NIP) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu

... Chełmża, dnia... ( imię i nazwisko )... (NIP) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu ... Chełmża, dnia... ( imię i nazwisko )... ( nr PESEL)... (NIP) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu W N I O S E K o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy DR-P-552-.../,dnia miejscowość Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie ul. Chopina 8 43-170 Łaziska Górne WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Na podstawie: - art. 46, ust. 1, pkt

Bardziej szczegółowo

Otoczenie organizacji

Otoczenie organizacji Otoczenie organizacji Rodzaje otoczenia przedsiębiorstwa: makrootoczenie mezootoczenie otoczenie konkurencyjne Makrootoczenie jest to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z tego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PRZYZNAWANIA JENORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

REGULAMIN. PRZYZNAWANIA JENORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI REGULAMIN PRZYZNAWANIA JENORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI Podstawa prawna: * art. 46 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 24 lipca 2014 roku

Zarządzenie Nr 24/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 24 lipca 2014 roku Zarządzenie Nr 24/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie wdrożenia Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na własny

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) przez bezrobotnych

Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) przez bezrobotnych Regulamin rozpatrywania i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dofinansowania) przez bezrobotnych I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb postępowania i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 02.02.2015r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 02.02.2015r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 02.02.2015r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna:

REGULAMIN. I. Podstawa prawna: REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy; refundacji kosztów przystosowania i adaptacji stanowisk pracy oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie

Bardziej szczegółowo

1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku?

1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku? 1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku? Jest to kwota do 18 500zł. 2. Na jaki rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Konkurs Stawiam na siebie

BIZNES PLAN. Konkurs Stawiam na siebie POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel/fax (71) 39-21-981, e-mail wrst@praca.gov.pl; www.pupstrzelin.pl infolinia dla klientów urzędu pracy tel. 19524 BIZNES PLAN Konkurs

Bardziej szczegółowo

Otoczenie zewnętrzne organizacji

Otoczenie zewnętrzne organizacji Analiza PEST Otoczenie zewnętrzne organizacji Otoczenie zewnętrzne to to, co znajduje się na zewnątrz niej, poza jej granicami i oddziałuje na nią Umowność rozgraniczenia organizacji i otoczenia: Otoczenie

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ...

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Ryki, dnia... Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08 500 Ryki WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: - art. 46 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą...

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Podstawa prawna:art.46 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 2015 Tarnów, dnia... p L. Dz.... pieczęć wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej I.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą...

BIZNES PLAN. pod nazwą... Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 09.05.2012r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 09.05.2012r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DNIA 09.05.2012r. DZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

Data uzyskania statusu bezrobotnego:... Nr akt Adres zamieszkania:...

Data uzyskania statusu bezrobotnego:... Nr akt Adres zamieszkania:... ( nazwisko i imię )... (adres zamieszkania)... (seria i nr dowodu osobistego ) POWIATOWY URZĄD PRACY W GRAJEWIE WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1) art.

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul.

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Wsparcie dla aktywnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Węgrów, dnia... Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II. Warunki przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II. Warunki przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. ZASADY PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKOW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsze zasady opracowano na podstawie: 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 6 Biznes plan BIZNESPLAN Projekt Od pomysłu do sukcesu realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA 1. DANE WNIOSKODAWCY - nazwisko i imię... - data i miejsce urodzenia... - numer PESEL :..., numer NIP :

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Data... POWIATOWY URZĄD PRACY w PODDĘBICACH Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Nowy Dwór Gdański, dnia... WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: 1) art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 5. NIP 6. PKD. 9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 5. NIP 6. PKD. 9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu Wn-O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: Art. 12a ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA 1. DANE WNIOSKODAWCY - nazwisko i imię... - data i miejsce urodzenia... - numer PESEL :..., numer NIP :...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego

WNIOSEK. w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego ADNOTACJE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY: nr akt:.. z dn....... (miejscowość i data) WNIOSEK w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego Podstawa prawna: 1) art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 20 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 9/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 20 lutego 2015 roku Zarządzenie Nr 9/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie wdrożenia Zasad przyznawania jednorazowo środków na działalność podejmowaną na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Wnioskowana kwota dofinansowania:.., słownie...

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Wnioskowana kwota dofinansowania:.., słownie... Wnioskodawca. (imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania, nr telefonu)..., dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W WIELUNIU... pozycja rejestru zgłoszeń data wpływu wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu

REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zwoleniu POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Ludowa 7, 26-700 Zwoleń, tel./ fax (0-48 676) 35 35; tel. (0-48 676) 27 94 REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

STAŻ, PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE, PRACE INTERWENCYJNE. Bezrobotny może zostać skierowany do pracodawcy celem odbycia stażu jeżeli:

STAŻ, PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE, PRACE INTERWENCYJNE. Bezrobotny może zostać skierowany do pracodawcy celem odbycia stażu jeżeli: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2006 PRZ w Rybniku w sprawie kryteriów organizowania staży, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkoleń, prac interwencyjnych, jednorazowych środków na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Projektant biznes planu

Projektant biznes planu Projektant biznes planu Projektant biznes planu Jeżeli planujesz rozpoczęcie nowej działalności lub realizację inwestycji to Projektant biznes planu jest narzędziem stworzonym specjalnie dla Ciebie. Naszym

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Pozytywna zmiana Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ... ( nazwisko i imię )... (adres zamieszkania) POWIATOWY URZĄD PRACY W BIELSKU PODLASKIM... ( nr PESEL) WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1) art. 46 ust.

Bardziej szczegółowo

Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Zarządzenie Nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 02 marca 2015 roku w sprawie wdrożenia Zasad przyznawania jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Analiza otoczenia bliższego

Analiza otoczenia bliższego Analiza otoczenia bliższego Model 5 sił Portera Model 5 sił Portera Analiza sektora działalności poprzez zbadanie 5 czynników kształtujących jego atrakcyjność dla bieżących i przyszłych inwestorów: I.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia Załącznik do Zarządzenia Zasady przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w 2013r. I. Podstawa prawna: Zaopiniowane

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki BIZNESPLAN Uczestnika projektu :... /imię i nazwisko/ ubiegającego

Bardziej szczegółowo

PŁOCK DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH II edycja

PŁOCK DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH II edycja 1 PŁOCK DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH II edycja Płock, luty 2007 r. 2 I. Nazwa programu Płock dla przedsiębiorczych II edycja II. Informacja na temat realizacji programu Płock dla przedsiębiorczych w latach 2005-2006

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA Z FUNDUSZU PRACY BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Z DNIA 04.08.2011r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ... /miejscowość i data/... /nr w rejestrze MUP/ wypełnia urząd/ MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na założenie * lub

Bardziej szczegółowo

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie :

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie : Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnego z Funduszu Pracy Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach

Bardziej szczegółowo

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DOTACJA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje:

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 2 1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: - przedmiot

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I Postanowienia ogólne.

DZIAŁ I Postanowienia ogólne. REGULAMIN W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU DOKONYWANIA Z FUNDUSZU PRACY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Z DNIA 20.01.2016r. DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP LESKO

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP LESKO Lesko, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP LESKO na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU ZAŁĄCZNIK NR 10 Działanie 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości/ lub Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

- w szczególności uregulowane w:

- w szczególności uregulowane w: KRYTERIA PRZYZNAWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - w szczególności uregulowane w: 1) Ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Wniosek. o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej. UWAGA!!!

... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Wniosek. o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej. UWAGA!!! ...... (imię i nazwisko wnioskodawcy) /miejscowość, data/... (Nr ewidencyjny bezrobotnego) (Nr wniosku wypełnia PUP w Nisku) Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ..., dnia... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

I. Imiona i Nazwiska osób bezrobotnych*, absolwentów CIS*, absolwentów KIS* zakładających spółdzielnię socjalną * :

I. Imiona i Nazwiska osób bezrobotnych*, absolwentów CIS*, absolwentów KIS* zakładających spółdzielnię socjalną * : Ryki, dnia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08-500 Ryki Wniosek grupowy o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka podstawowe warunki ubiegania się o dotację z Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 1. Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane bezrobotnemu, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej z Funduszu Pracy jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie z dnia 26 sierpnia 2011r REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo