W sesji udział wzięli Radni oraz zaproszeni goście wg załączonych list obecności. (odpowiednio zał. nr 1 i nr 2 prot.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W sesji udział wzięli Radni oraz zaproszeni goście wg załączonych list obecności. (odpowiednio zał. nr 1 i nr 2 prot.)"

Transkrypt

1 Protokół Nr XIV/07 z Sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 28 grudnia 2007 r., o godz. 13:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej 79, sala sesyjna nr 206 W sesji udział wzięli Radni oraz zaproszeni goście wg załączonych list obecności. (odpowiednio zał. nr 1 i nr 2 prot.) Ad.I Powitanie Radnych oraz przybyłych i zaproszonych Gości - stwierdzenie quorum. Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka - dokonując otwarcia XIVsesji Rady Powiatu w Pleszewie powitał zebranych na obradach Radnych, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, naczelników wydziałów Starostwa, przedstawicieli KPPSP i KPP w Pleszewie, przedstawicieli prasy oraz pozostałych gości zaproszonych Stwierdził quorum: na stan 19 Radnych, obecnych jest 17. Stwierdził nieobecność Radnych Edwarda Kubisza złożył usprawiedliwienie pisemne (zał. nr 3 prot.) oraz Andrzeja Madalińskiego, który informował o spóźnieniu na obrady. Przewodniczący Rady Powiatu wraz ze Starostą Pleszewskim złożyli na ręce prezesa Sądu Rejonowego w Pleszewie, Krzysztofa Musioł gratulacje z tytułu podpisania w dniu 27 grudnia 2007 roku aktu notarialnego o przekazaniu przez Miasto i Gminę Pleszew nieruchomości stanowiącej siedzibę Sądu Rejonowego w Pleszewie, na rzecz Skarbu Państwa. Jednocześnie wpłynął wniosek o oddaniu przedmiotowego obiektu w trwały zarząd na rzecz Sądu Rejonowego Pleszewie. Prezes Sądu Rejonowego w Pleszewie, Krzysztof Musioł - podziękował władzom powiatu oraz gminy. Stwierdził ze zmiana stanu własności obiektu sądu przyczyni się do poprawy warunków obsługi jak i pracy sądu. Starosta Pleszewski, Michał Karalus - podkreślił, że gest samorządu miejskiego jest godny docenienia. Podkreślił, że powiat ma w tym swoją zasługę. 18 grudnia br. jako reprezentant Skarbu Państwa złożył pismo do Wojewody proponujące przekazanie na rzecz samorządu miejskiego, w zamian za przekazanie obiektu sądu na rzecz Skarbu Państwa, działek w Lenartowicach, Kowalewie i Bógwidzach. Łączną wartość działek wyszacowano na 413 tys.zł. W przypadku sprzedaży tych działek stanowiących własność Skarbu Państwa budżet powiatu zostałby zwiększony o ¼ osiągniętej ceny sprzedaży. Ponieważ jednak przedmiotowe działki zostaną przekazane na rzecz samorządu miejskiego powiat z tego tytułu w roku 2008 nie osiągnie dochodu. Przewodniczący Rady Powiatu wraz ze Starostą Pleszewskim złożyli gratulacje i podziękowali za wieloletnią współpracę Inspektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Danucie Kałużnej, która obchodzi jubileusz 35- lecia pracy zawodowej i jednocześnie przechodzi na emeryturę. 1

2 Starosta Pleszewski, Michał Karalus - poinformował o objęciu od stycznia 2008 r. funkcji Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Pleszewie przez Panią Jolantę Ulatowską. Od godz. 13:07 w obradach uczestniczy Radny Andrzej Madaliński. Stan obecnych na sali Radnych wynosi 18 osób. Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka - poinformował o apelu Radnych Marii Górczyńskiej, Henryka Woldańskiego i Zbigniewa Rodka z prośbą o wsparcie finansowe dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowolipsku. Zbiórka przeprowadzona zostanie w czasie sesji, a zebrane pieniądze przekazane przedstawicielowi WTZ w Nowolipsku. II Ustalenie porządku obrad Rada przyjęła proponowany porządek obrad do realizacji ( zał. nr 4 prot.) Ad.1. Przyjęcie protokółu z XII sesji Rady Powiatu w Pleszewie, z dnia 29 listopada 2007 r. oraz XIII sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 14 grudnia 2007 r. Rada Powiatu w głosowaniu (17 głosów za, 1 głos wstrzymujący się ) przyjęła protokół Nr XII/07 z sesji Rady Powiatu w dniu 29 listopada 2007 r. oraz protokół Nr XIII/07 z sesji Rady Powiatu w dniu 14 grudnia 2007 r. (uwag nie wniesiono) Ad. 2. Informacje Starosty o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Starosta Pleszewski, Michał Karalus - w uzupełnieniu, przesłanych Radnym wraz z materiałami sesyjnymi, informacji o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym od 29 listopada do 28 grudnia 2007 r.(zał. nr 5 prot.) przedstawił informację z posiedzenia Zarządu w dniu 28 grudnia br., na którym Zarząd opiniował autopoprawki do budżetu powiatu na 2007 r., które zostaną przedstawione przez Skarbnika Powiatu przy uchwalaniu zmian budżetowych. Ad. 3. Interpelacje i zapytania Radnych Radny Powiatu w Pleszewie, Krzysztof Szac ponowił interpelację w sprawie utwardzenia tłuczniem przystanku autobusu szkolnego przy skrzyżowaniu Sowina Błotna Bógwidze. Stwierdził, że na pierwotnie złożoną interpelację otrzymał odpowiedź informującą, że wskazany grunt stanowi własność samorządu Miasta i Gminy Pleszew i to w jego gestii pozostaje wykonanie wnioskowanych prac. Jednocześnie ze strony samorządu miejskiego uzyskał informację, że grunt ten stanowi własność samorządu powiatowego. Wniósł o ustalenie stanu faktycznego i przeprowadzenie wnioskowanych prac. Ponadto zgłosił interpelacje w sprawie: 2

3 - stacji kontroli opryskiwaczy w Marszewie. Przypomniał, że obecny właściciel pomieszczeń, w których mieściła się stacja, zgodnie z umową sprzedaży zobowiązany był do końca 2007 r. umożliwić przeprowadzanie badań opryskiwaczy w nabytym od powiatu obiekcie. Zapytał, czy obecnie podjęto jakieś kroki związane z dalszą realizacją tego zadania przez powiat. Ponadto zapytał o to, co stało się ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu stacji. - poinformowania Radnych o stanie przekazania szkoły przez byłego dyrektora ZSRCKU w Marszewie Kazimierza Jakóbczaka. Wniósł, aby Wicestarosta Pleszewski przedstawił Radnym rzetelną informację w sprawie niewyjaśnionych przez byłego dyrektora ZSRCKU w Marszewie spraw, w tym przekazania szkoły, inwentaryzacji, roszczeń pieniężnych ze strony szkoły w Deula z tytułu programu Leonardo da Vinci realizowanego przez szkołę, podczas kadencji byłego dyrektora p. Kazimierza Jakóbczaka. Wskazał, że powiat już w II kadencji ponosił koszty związane z należnościami jakie zalegała szkoła prowadzona przez ówczesnego dyrektora. Radny Powiatu w Pleszewie, Andrzej Madaliński zgłosił interpelację w sprawie terminów sesji Rady Powiatu w Pleszewie. Wniósł o ustalanie terminów sesji Rady Powiatu w porozumieniu z innymi samorządami tak, aby nie zbiegały się one w tym samym czasie, co jest utrudnieniem również dla niektórych Radnych, którzy z uwagi na pracę w jednostkach innych samorządów są zobligowani do udziału zarówno w sesji Rady Powiatu jak i sesjach rad gmin. Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka - poinformował, że w tej samej sprawie interpelował Radny Edward Kubisz. Kserokopia pisma, skierowanego z początkiem roku do wszystkich przewodniczących rad gminnych, zapraszającego do spotkania w celu uzgodnienia m.in. kwestii terminów sesji, została załączona do odpowiedzi udzielonej Radnemu Kubiszowi. Po interpelacji Radnego Edwarda Kubisza ponowił tę propozycję w stosunku do przewodniczącego Rady Miejskiej, Mieczysława Kołtuniewskiego. Spotkanie takie ma odbyć się w pierwszej połowie stycznia 2008 r. a o wynikach poinformuje podczas kolejnej sesji. Starosta Pleszewski, Michał Karalus wyjaśnił, że jest propozycja,aby sesje odbywały się w ostatnim tygodniu miesiąca, z podziałem, że każda gmina w innym ustalonym dniu. Poinformował Radnych o zaawansowaniu rozmów z Iglu Polska w sprawie wybudowania drogi powiatowej będącej drogą dojazdową od ul. Armii Poznań do projektowanego nowego obiektu Zespołu Szkół Specjalnych i zarazem do mającego powstać w jej sąsiedztwie obiektu handlowego. Powiat zobowiązał się do przeprowadzenia procedury formalno prawnej związanej z budową drogi a także do jej późniejszego utrzymania. Z kolei Iglu Polska przyjmuje na siebie jej wybudowanie i użyczenie powiatowi. Powstał pewien problem z odprowadzaniem wód powierzchniowych z planowanych inwestycji gdyż system rur odprowadzających znajdujących się w sieci miejskiej nie jest przygotowany na odbiór tak dużej ilości wody i wymaga przebudowy, we współpracy z samorządem miejskim. Ponadto Iglu Polska zobowiązało się do uzbrojenia działki pod budowę szkoły oraz wykonania boiska szkolnego. 3

4 Ad. 4. Podjęcie uchwał w sprawie: a)zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2007 r. Skarbnik Powiatu Pleszewskiego, Mariusz Gramala przedstawił zmiany proponowane do budżetu powiatu pleszewskiego na 2007 w formie autopoprawki Zarządu: - zmniejszenie po stronie wydatków i dochodów budżetu o kwotę 224 tys.zł. z uwagi na zmniejszenie dotacji z budżetu państwa z tytułu składki zdrowotnej za osoby bezrobotne. Dotychczasowa wysokość dotacji wynosiła tys.zł, po zmianach tys.zł. - zwiększenie po stronie wydatków i dochodów o kwotę 600 zł. z tytułu pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie przekazane przez gminę Chocz, -korekta planu wydatków na odsetki od kredytów bankowych, z uwagi na czterokrotny wzrost w ciągu roku stopy procentowej. Nota odsetkowa opiewa na zł. Proponowane sfinansowanie różnicy: zł. ze środków na prowizje od kredytów i zł zwiększenie dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwiększenie dochodu z tego tytułu do 160 tys.zł. jest zasadne z uwagi na korzystne tendencje w II półroczu i powinno zostać zrealizowane. Jednocześnie poinformował, że powiat nie zaciągnie w bieżącym roku planowanego kredytu w kwocie 500 tys.zł. Wysokość kredytów zaciągniętych przez powiat na koniec 2007 r. wyniesie tys.zł. Radny Powiatu w Pleszewie, Krzysztof Szac poprosił o informację, jaką kwotę stanowią odsetki od kredytów zaciągniętych przez powiat. Podkreślił, że w 2007 roku kwota przeznaczona na inwestycje wynosiła zaledwie 400 tys.zł. Skarbnik Powiatu Pleszewskiego, Mariusz Gramala od kwoty tys.zł. kwota odsetek wynosi zł. Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Krystian Klak odnosząc do wysokości odsetek od kredytów jakie płaci powiat stwierdził, że Urząd Miasta i Gminy Pleszew przy zadłużeniu rzędu 20 mln. zł. płaci zł odsetek w skali roku. Podkreślił, że powiat przy podobnym zadłużeniu płaci ponad dwa razy więcej odsetek. Skarbnik Powiatu Pleszewskiego, Mariusz Gramala podkreślił, że kredyty zaciągane przez powiat są na korzystnych warunkach. Stwierdził, że nie analizował zadłużenia samorządu miejskiego ale sądzi, że większość to pożyczki z Wojewódzkiego lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Podkreślił, ze powiat nie może korzystać z wielu programów, z jakich może korzystać gmina, np. likwidacja miejskiej dzielnicy, gazyfikacja. Na zadania, na które było to możliwe, powiat korzystał z preferencyjnych pożyczek. Uznał, że na życzenie Radnych można przygotować takie zestawienie. Podkreślił, że kredyty komercyjne zaciągane przez powiat opierają się na bardzo korzystnych warunkach, np. WIBOR 3M + marza 0,38%, WIBOR 3M +0,38 %, WIBOR 3M + 0,19%. Podkreślił, że podmioty gospodarcze uzyskując marżę 0,5% uznają to za korzystny kredyt. Powiat uzyskał o wiele lepsze warunki dla swoich kredytów. Powiat zaciągnął również pożyczki i kredyty preferencyjne na zadania termomodernizacyjne Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych. Podkreślił, że rośnie stopa 4

5 rynku międzybankowego, co wynika z podnoszenia przez Radę Polityki Pieniężnej oprocentowania o 100%. Radny Powiatu w Pleszewie, Łukasz Jaroszewski odnosząc się do propozycji zwiększenia kwoty udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj zł. o dodatkowe 16 tys.zł., zapytał czy jest to uzasadnione. Skarbik Powiatu, Mariusz Gramala stwierdził, że przewiduje większe wykonanie dochodów z tego tytułu. Jednakże środki te wpłyną do budżetu powiatu w miesiącu styczniu. Przewidywana jest tu nadwyżka budżetowa. Starosta Powiatu Pleszewskiego, Michał Karalus odpowiadając na wystąpienia Radnego Krzysztofa Szaca odnośnie wysokości inwestycji i zadłużenia powiatu w 2007 roku, stwierdził, że wynika to z przyjętej przez powiat strategii inwestowania. Kredyty zaciągnięto po to, żeby zaspakajać pewne potrzeby. Powstało pewne dobro, które funkcjonuje i służy wspólnocie powiatowej. Stwierdził, że nie rozumie ciągłych uwag Radnego Szaca w tym zakresie. Zwracając się do Radnego Krystiana Klaka, poprosił aby nie przenosić automatycznie porównań do innych samorządów ponieważ różnią się one strukturą dochodów, źródeł finansowania i źródeł pozyskiwania pieniędzy. Różnica w wysokości odsetek przy podobnej wysokości zadłużeniu gminy i powiatu wynika z faktu, że gmina może korzystać z preferencyjnych pożyczek i kredytów nie zaś z niewiedzy czy niezaradności powiatu. Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Maria Górczyńska odnosząc się do wysokości oprocentowania kredytów zaciągniętych przez powiat uznała, że są one bardzo korzystne. Podkreśliła, że podmiotom gospodarczym nie uda się zaciągnąć kredytów na tak korzystnych warunkach. Odnosząc się do uwagi, że Bank Spółdzielczy również udzielił powiatowi kredytu stwierdziła, że wynikało to z zaoferowania najkorzystniejszych warunków i wygrania przetargu. Podkreśliła, że w większości przypadków, kiedy bank przystępuje do przetargu o kredytowanie samorządu jest to raczej sprawa prestiżowa dla banku niż finansowa korzyść. Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Krystiana Klaka stwierdziła, że tak istotna różnica w wysokości odsetek wynika zapewne z różnej struktury zadłużenia. Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka - odnosząc się do uwag Starosty Pleszewskiego odnośnie nieporównywania przez Radnych dwóch odmiennych samorządów stwierdził, że Radny ma prawo mieć wątpliwości i na szczęście zostały one wyjaśnione przez osoby kompetentne. Radny Powiatu w Pleszewie, Krzysztof Szac odnosząc się do wypowiedzi Starosty i Radnej Marii Górczyńskiej, poprosił Skarbnika Powiatu w Pleszewie o informację ile Bank Spółdzielczy w Pleszewie zarobił na kredycie udzielonym powiatowi. Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka stwierdził, że kredyt został udzielony powiatowi w drodze postępowania przetargowego. Wygrała najkorzystniejsza oferta. Radny Powiatu w Pleszewie, Bogdan Skitek odnosząc się do tych uwag stwierdził, że proponuje zainteresowanym udział w komisji przetargowej. 5

6 Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka - uznał tę uwagę za cenną. Przewodniczący Rady Powiatu wobec wyczerpania dyskusji w tym punkcie, głosowanie przedmiotowego projektu uchwały. zarządził Rada Powiatu w Pleszewie w głosowaniu (14 głosów "za", 3 głosy wstrzymujące się, 1 głos przeciw ) podjęła uchwałę Nr XIV/89/07 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany budżetu powiatu pleszewskiego na 2007 r. (zał. nr 6 prot.) b)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim prowadzenia spraw w zakresie administracji rządowej dotyczącego Przewodniczący Rady Powiatu wobec braku dyskusji w tym punkcie, zarządził głosowanie przedmiotowego projektu uchwały. Rada Powiatu w Pleszewie w głosowaniu (jednogłośnie, 18 głosów "za") podjęła uchwałę Nr XIV/90/07 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącego prowadzenia spraw w zakresie administracji rządowej (zał. nr 7 prot.) c) uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego Radny Powiatu w Pleszewie, Zenon Lisiak jako przewodniczący komisji oświaty, kultury i sportu Rady Powiatu w Pleszewie przedstawił stanowisko komisji, która pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt. Komisja zgłosiła wniosek do 3 projektu regulaminu i wnioskowała o doprecyzowanie podstawy wynagrodzenia, od którego oblicza się dodatki do wynagrodzeń nauczycieli. Wniosek komisji został uwzględniony i ujęty w przedłożonym Radnym projekcie. Radny Powiatu w Pleszewie, Łukasz Jaroszewski - odnosząc się do wysokości dodatku funkcyjnego 8 ust. 4 Regulaminu wskazał na różnice pomiędzy nauczycielem, któremu powierzono wychowawstwo - 6 % i nauczycielem konsultantem, gdzie dodatek wnosi 35 %. Stwierdził, że wielokrotnie spotyka się z głosami nauczycieli wychowawców, że dodatek motywacyjny jest zbyt niski w porównaniu z odpowiedzialnością nauczyciela wychowawcy. Wicestarosta Pleszewski, Dorota Czaplicka wskazała, że wysokość podwyżek i dodatków jest uzależniona od środków jakie powiat posiada na ten cel. Podkreśliła, ze samorząd powiatowy nie ma również pełnych informacji co do 10% podwyżek pensji nauczycieli zapowiadanych przez rząd i wysokości subwencji oświatowej. 2% podniesienie dodatku za wychowawstwo, możliwość regulowania dodatku motywacyjnego dla wicedyrektorów było do 25% są to maksymalne zwiększenia, jakie powiat przy projektowanym budżecie może sobie pozwolić. Wskazała, ze obecnie w projekcie budżetu powiatu na 2008 r. nie zakłada się żadnej kwoty na tzw. rezerwę oświatową. 6

7 Starosta Pleszewski, Michał Karalus - wyjaśnił, że różnica w dodatkach funkcyjnych dla nauczyciela wychowawcy i nauczyciela konsultanta wynika z zakresu kompetencji. Nauczyciel konsultant pomaga innym nauczycielom we właściwym rozwoju zawodowym, konsultuje pracę innego nauczyciela. Podkreślił, że podniesiono dodatek wychowawczy, w porównaniu do tego co było do tej pory, co szczególnie mocno osobiście akcentował. W tej chwili dodatek za wychowawstwo wynosi 60 zł., gdy wczesnej było zł. Uznał, że nie jest to satysfakcjonujące, ale w Polsce brak grupy zawodowej, która byłaby zadowolona z wynagrodzenia. Wicestarosta, Dorota Czaplicka podkreśliła, że w szkołach prowadzonych przez powiat jest 155 oddziałów, w związku z tym znaczne podwyższenie tutaj procentowe skutkowałoby bardzo dużą kwotą w budżecie oświatowym. Wskazała, że Starosta pomylił nauczyciela konsultanta z opiekunem stażu. Starosta Pleszewski, Michał Karalus uznał, że o ile popełnił błąd to prosi o jego wyjaśnienie i udzielenie odpowiedzi Radnemu. Podkreślił, że projekt regulaminu i zawarte w nim wysokości dodatków zostały przyjęte przez związki i zawodowe, co jest potwierdzone podpisami złożonymi na projekcie regulaminu. Radny Powiatu w Pleszewie, Krystian Klak stwierdził, że wielokrotnie słyszy narzekania nauczycieli na wysokość dodatków za wychowawstwo i przy takich stawkach nie dziwi go fakt, że wiele osób nie chce być wychowawcami. Wicestarosta, Dorota Czaplicka podkreśliła, że Zarząd również ma takie odczucia i w tym samym duchu toczyły się dyskusje na projektem regulaminu, jednak przeważa zawsze aspekt finansowy Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka przypomniał, że projekt regulaminu został zaakceptowany i podpisany przez związki zawodowe i jest ostateczny. Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak poprosił o informację ilu w powiecie jest nauczycieli konsultantów a ilu jest wychowawców. Wicestarosta Pleszewski, Dorota Czaplicka wyjaśniła, że w szkołach prowadzonych przez powiat nie ma nauczycieli konsultantów. Przewodniczący Rady Powiatu wobec wyczerpania dyskusji w tym punkcie, głosowanie przedmiotowego projektu uchwały. zarządził Rada Powiatu w Pleszewie w głosowaniu (16 głosów "za", 2 głosy wstrzymujące się ) podjęła uchwałę Nr XIV/91/07 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego (zał. nr 8 prot.) d) zatwierdzenia zmian i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie 7

8 Przewodniczący Rady Powiatu wobec braku dyskusji w tym punkcie, zarządził głosowanie przedmiotowego projektu uchwały. Rada Powiatu w Pleszewie w głosowaniu (jednogłośnie, 18 głosów "za") podjęła uchwałę Nr XIV/92/07 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zatwierdzenia zmian i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie (zał. nr 9 prot.) e) likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wpleszewie Radny Powiatu w Pleszewie, Krzysztof Szac wniósł o przedstawienie Radnym opinii innych samorządów, o które występowała Rada Powiatu w podjętej uchwale. Stwierdził, że szczególnie interesują go negatywne opinie: Okręgowej Izby Lekarskiej i Położnych w Kaliszu, Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu oraz negatywna uchwała Rady Gminy Czermin. Poprosił również o udostępnienie pozytywnej opinii Związków Zawodowych Pracowników SPZOZ w Pleszewie gdyż, jak mu wiadomo związek miał również wiele zastrzeżeń. Stwierdził: Jeszcze jedna generalna uwaga oczywiście, zakład przechodzi w likwidację, przygotowanie będzie do przekształcenia tego zakładu, jako radny ponieważ na poprzedniej sesji wprowadzono tzw., uchwałę, która ma obciążać radnego za brak udział w głosowaniu, prosiłbym protokolantki zapisać, będzie miał satysfakcję radny, który to wprowadził - nie biorę udziału w głosowaniu, a gdybym brał udział w głosowaniu, głosowałbym negatywnie za likwidacją tego zakładu ( ). Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka wyjaśnił, że niektóre opinie w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie dotyczącego likwidacji SPZOZ w Pleszewie wpłynęły do starostwa w dniu sesji. Stwierdził, że można się z nimi zapoznać w biurze rady. Starosta Pleszewski, Michał Karalus odnosząc się do opinii Rady Gminy Czermin stwierdził, że w tym przypadku rada nie rozstrzygnęła problemu w głosowaniu. Rada Gminy Czermin nie zagłosowała ani negatywnie ani pozytywnie, rozkład głosów był równy: 7 do 7. Stwierdził, że w wykazie uzyskanych opinii (zał. nr 10 prot.) niepotrzebnie zapisano przy Radzie Gminy Czermin opinię negatywną, należało napisać, że nie ma zdania. Powiat był zobowiązany do zasięgnięcia opinii określonych organizacji, jednakże nie jest ona wiążąca, Rada może ją uwzględnić ale nie musi. Podkreślił, że w przypadku związków zawodowych nie ma uchwał są jedynie opinie. Powracając do uchwały Rady Gminy Czermin stwierdził, że w zakresie projektu likwidacji SPZOZ odbyło się spotkanie robocze, później głosowanie, które nie przyniosło rozstrzygnięcia. Powiat jest zobowiązany przesłać uzyskane opinie do Wojewody i powstanie problem jak zinterpretować uchwałę Gminy Czermin. Najzasadniejsze będzie załączenie wyciągu z protokołu sesji Rady Gminy Czermin. Radny Powiatu w Pleszewie, Krzysztof Szac wskazał, że uchwała Rady Gminy Czermin w 1 wyraźnie mówi o podjęciu przez Radę opinii negatywnej do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji SPZOZ w Pleszewie. Wskazał, że jest to uchwała podpisana przez Przewodniczącego Gminy Czermin, Józefa Liberta. 8

9 Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka wskazał, że jest to spór prawniczy. Stwierdził, że decyzja w sprawie likwidacji SPZOZ w Pleszewie jest tak istotna, że każdy Radny, niezależnie od uzyskanych przez powiat opinii w tym zakresie, podjął decyzję o swoim głosowaniu przedmiotowego projektu uchwały już wcześniej i w tym głosowaniu musi ją jedynie wyartykułować. Starosta Pleszewski, Michał Karalus stwierdził, że dziwi się na jakiej podstawie Pan Przewodniczący Rady w Czerminie podpisał się pod uchwałą negatywną. Uznał, że być może będzie to wyjaśniane przed Wojewodą. Stwierdził, że były dwa głosowania Rady Gminy w Czerminie: pierwsze było pozytywne, drugie było remisowe. Radny Powiatu w Pleszewie, Zbigniew Wochna - Drodzy Państwo mieliśmy spotkanie klubowe i zakomunikowałem moim kolegom, że podejmę głos wstrzymujący się. Dochodzę do wniosku, że będzie to najgorsza z moich decyzji, ponieważ tak jak widzimy w Czerminie(...) wstrzymywanie blokuje uchwałę(...). Dlatego też, patrząc nie tylko na dobro załogi tego szpitala, która będzie miała po przyjęciu tej uchwały (...) inaczej - miejmy nadzieję, że lepiej a także patrząc na działanie NZOZ-ów w powiecie sądzę, że pacjenci będą mieli na pewno lepiej - postanowiłem (...) zagłosować za przyjęciem tej uchwały. Przewodniczący Rady Powiatu wobec wyczerpania dyskusji w tym punkcie, głosowanie przedmiotowego projektu uchwały. zarządził Rada Powiatu w Pleszewie w głosowaniu (16 głosów "za", 2 głosy przeciw ) podjęła uchwałę Nr XIV/93/07 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie (zał. nr 10a prot.) O godz. 14:30 Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie zarządził 10 minutową przerwę w obradach Rady. O godz. 14:40 Przewodniczący Rady wznowił obrady po przerwie. Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie przekazał zebraną kwotę 895 zł. na ręce p. Arletty Ogrodowicz pracownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowolipsku. Lista darczyńców stanowi zał. nr 11 prot. f) zmiany uchwały nr XXXIX/247/06 z dnia 28 lutego 2006 r. dotyczącej uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i i porządku publicznego Radny Powiatu w Pleszewie, Krzysztof Szac odnosząc się do zapisu przedmiotowego programu mówiącego o systemie działania ukierunkowanego na minimalizację zagrożenia w ruchu drogowym, do realizacji w trybie bieżącym, zapytał czy jest to tylko martwy zapis, czy są podejmowane działania w tym kierunku. Stwierdził, że w okresie świąt, kiedy nastąpiła gołoledź, stan dróg był bardzo zły. Ponadto wskazał na powtarzające się problemy związane z parkowaniem samochodów, gdyż pozostawianie zbyt dużych odległości pomiędzy zaparkowanymi samochodami, przy ograniczonej liczbie miejsc parkingowych w centrum Pleszewa powoduje utrudnienia w ruchu i problemy ze znalezieniem miejsca parkingowego. Przewodniczący Rady Powiatu wobec wyczerpania dyskusji w tym punkcie, głosowanie przedmiotowego projektu uchwały. zarządził 9

10 Rada Powiatu w Pleszewie w głosowaniu (17 głosów "za", 1 głos wstrzymujący ) podjęła uchwałę Nr XIV/94/07 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/247/06 z dnia 28 lutego 2006 r. dotyczącej uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego (zał. nr 12 prot.) g) delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Pleszewski, Michał Karalus przypomniał, że jest to komisja działająca ustawowo, w skład której wchodzi dwóch reprezentantów Rady. Radny Powiatu w Pleszewie, Zenon Lisiak poinformował, że podczas mającego miejsce bezpośrednio przed sesją spotkania koalicyjnego, radni uczestniczący w tym spotkaniu wybrali jako delegatów Rady do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Radnych: Bogdana Skitka i Zbigniewa Rodka. Pan Zbigniew Rodek pracuje w tej komisji kilka lat i jego doświadczenie w tej mierze nie jest bez znaczenia. Pan Bogdan Skitek pracuje w Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego i posiada doświadczenie w tym zakresie. Przewodniczący Rady Powiatu wobec wyczerpania dyskusji w tym punkcie, głosowanie przedmiotowego projektu uchwały. zarządził Rada Powiatu w Pleszewie w głosowaniu (17 głosów "za", 1 głos wstrzymujący ) podjęła uchwałę Nr XIV/95/07 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (zał. nr 13 prot.) h) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pleszewie na rok 2008 Przewodniczący Rady Powiatu wobec braku dyskusji w tym punkcie, zarządził głosowanie przedmiotowego projektu uchwały. Rada Powiatu w Pleszewie w głosowaniu (17 głosów "za", 1 głos wstrzymujący ) podjęła uchwałę Nr XIV/96/07 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pleszewie na rok 2008 (zał. nr 14 prot.) i) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Pleszewie na rok 2008 Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka wniósł o zmianę w przedłożonym projekcie planu pracy Rady Powiatu w Pleszewie, polegającym na rozszerzeniu o punkt 8: Przyjęcie budżetu powiatu pleszewskiego na 2008 rok, zakresu I kwartału roku W planie pracy Rady Powiatu na 2007 r. zaplanowano ten punkt w czwartym kwartale 2007 roku - nie został on zrealizowany i zostanie przeniesiony na I kwartał roku Przewodniczący Rady Powiatu wobec braku dyskusji w tym punkcie, zarządził głosowanie przedmiotowego projektu uchwały. Rada Powiatu w Pleszewie w głosowaniu (17 głosów "za", 1 głos wstrzymujący ) podjęła uchwałę Nr XIV/97/07 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady 10

11 Powiatu w Pleszewie na rok 2008 (zał. nr 15 prot.) Ad. 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Wicestarosta Pleszewski, Dorota Czaplicka odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez Radnego Krzysztofa Szaca potwierdziła, że tak jak zapisano w materiałach z pracy Zarządu dyrektor szkoły w Marszewie, p. Borkowska, poinformowała Zarząd o otrzymanej od dyrektora szkoły w Deula,w Niemczech korespondencji, która dotyczy podobnież nie rozliczonego programu Leonardo Da Vinci z roku szkolnego 2004/2005. Podkreśliła, że są to zobowiązania szkoły i według tego pisma wynoszą ponad euro. Zadziwiające dla Zarządu jest zawarte w piśmie stwierdzenie dyrektora szkoły w Deula, o możliwości umorzenia tej kwoty o 50% w przypadku, gdy ZSRCKU w Marszewie nie będzie miała roszczeń w stosunku do Pana Dyrektora Jakóbczaka, ówczesnego dyrektora szkoły w Marszewie. Podkreśliła, że dyrektor Borkowska, nie znalazła w szkole żadnych faktur, które mogłyby świadczyć o takim zobowiązaniu szkoły wobec szkoły w Deula. Ponadto biuro Programu Leonardo da Vinci w Warszawie potwierdziło, że szkoła w Marszewie rozliczyła program realizowany w roku 2004/2005. W szkole nie ma również faktur przypominających, wystawionych przez stronę niemiecką w lutym 2006 roku, kiedy dyrektorem szkoły był p. Jakóbczak. Starosta, Michał Karalus odbędzie w tej sprawie rozmowę ze starostą Bensbergiem podczas spotkania noworocznego Westerstede. Wyjaśniła, że obecnie szkoła stara się o uzyskanie akredytacji na objazdową stację kontroli opryskiwaczy. Dyrektor ZSRCKU w Marszewie, Grażyna Borkowska - wyjaśniła, że pierwotna koncepcja uruchomienia objazdowej stacji kontroli opryskiwaczy jest niemożliwa do realizacji z uwagi na konieczność istnienia stałej bazy. Szkoła posiada miejsce na lokalizację stacji, jednak niezbędne są środki na przygotowanie obiektu - utwardzenie podłoża. Poinformowała, że w szkole przeprowadzono inwentaryzację, spis z natury, założono księgi inwentarzowe oraz oznaczenie sprzętu. Uporządkowano dokumentację kadrową i archiwum. Starosta Pleszewski, Michał Karalus potwierdził, że w oficjalnych dokumentach szkoły nie ma zobowiązania, o które występuje szkoła w Deula. Temat ten będzie również omawiany podczas spotkania ze Starostą Bensbergiem w styczniu Poinformował, że na najbliższym posiedzeniu zarządu sformułowany zostanie wniosek o podjęciu przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu kontroli tej sprawy i sprawdzenia dokumentów będących w posiadaniu szkoły. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Florian Czajczyk - podkreślił, że Rada powinna zadbać o to, żeby pracownia dydaktyczna w zakresie badań opryskiwaczy pozostała w szkole. Tym problemem powinna zająć się komisja rolnictwa. Należy pomóc szkole w organizacji nowej stacji badań opryskiwaczy. Ad. 6 Wnioski i oświadczenia Radnych 11

12 Ad. III Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka, o godz. 15:10 zamknął obrady XIV sesji Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 28 grudnia 2007 r. Protokołowała: Przewodniczący Rady Dorota Drosdowska Powiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka Załączniki : Nr 1. Lista obecności Radnych Nr 2. Lista obecności gości zaproszonych gości. Nr 3. Usprawiedliwienie Radnego Edwarda Kubisza Nr 4. Porządek obrad Nr 5. Informacje Starosty nt. pracy Zarzadu w okresie międzysesyjnym Nr 6. Uchwała Nr XIV/89/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. Nr 7. Uchwała Nr XIV/90/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. Nr 8. Uchwała Nr XIV/91/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. Nr 9. Uchwała Nr XIV/92/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. Nr 10. Opinie do projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie likiwdacji SPZOZ w Pleszewie Nr 10a. Uchwała Nr XIV/93/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. Nr 11. Lista darczyńców na rzecz WTZ w Nowolipsku, ze zbiórki przeprowadzonej w dniu 28 grudnia 2007 r., podczas obrad XIV sesji Rady Powiatu w Pleszewie Nr 12. Uchwała Nr XIV/94/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. Nr 13. Uchwała Nr XIV/95/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. Nr 14. Uchwała Nr XIV/96/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. Nr 15. Uchwała Nr XIV/97/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. 12

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot). Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 26 marca 2015 roku, o godz. 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0053-44/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLIV/2009 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 24 marca 2009 r. Ad. 1 Obrady XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

W sesji udział wzięli Radni oraz zaproszeni goście wg załączonych list obecności (odpowiednio zał. nr 1 i nr 2 prot.).

W sesji udział wzięli Radni oraz zaproszeni goście wg załączonych list obecności (odpowiednio zał. nr 1 i nr 2 prot.). Protokół nr III/06 z sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 27 grudnia 2006 roku o godz. 12 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej 79, sala sesyjna nr 206. W sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku PROTOKÓŁ NR III/2010 z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 roku III sesja została zwołana na dzień 23 grudnia 2010 roku o godzinie 14-tej, w sali Klubu Seniora w Kobylinie. W sesji uczestniczyło 15 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot). Protokół Nr 4/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 9 marca 2015 roku, o godz. 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 z XVIII sesji Rady Powiatu w Lipsku V kadencji odbytej w dniu 10 lutego 2016 roku Sesja odbyła się w Filii Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą z siedzibą w Szymanowie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: pani Danuta Bywalec

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego.

PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego. PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się o godz. 13 00, a zakończyła o godz.15 15. Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot). Protokół Nr 3/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 12 stycznia 2015 roku, o godz. 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 1/07

P r o t o k ó ł nr 1/07 P r o t o k ó ł nr 1/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 stycznia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r.

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1 BO.0022.17.2015 PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA:

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA: PROTOKÓŁ NR 9/2011 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 9 LUTEGO 2011 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: Członkowie: Jan Kieras w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu, który był nieobecny Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R.

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. O godzinie 16.08 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2014. z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu r.

PROTOKÓŁ NR 9/2014. z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu r. PROTOKÓŁ NR 9/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 16.10.2014 r. Obecni: Według załączonej listy obecności (załącznik do protokołu). Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/06 Sesji Rady Gminy Miękinia w dniu 11 grudnia 2006r

Protokół nr III/06 Sesji Rady Gminy Miękinia w dniu 11 grudnia 2006r Protokół nr III/06 Sesji Rady Gminy Miękinia w dniu 11 grudnia 2006r Projekt porządku dziennego obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 3. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r.

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. RM. 0002.3.2014 Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. III sesja Rady Miejskiej odbyła się w Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXI/2001 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 października 2001 r. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie.

PROTOKÓŁ Nr XXXI/2001 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 października 2001 r. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie. PROTOKÓŁ Nr XXXI/2001 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 października 2001 r. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się o godz. 13 00, a zakończyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU ORO-OO41/2/2010 PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15 00, a zakończyły

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/ Pan K.G reprezentant strony skarżącej, 2.Mariusz Kaczmarski-Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.

Protokół Nr 2/ Pan K.G reprezentant strony skarżącej, 2.Mariusz Kaczmarski-Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Protokół Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 4 maja 2015 r. Przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Celina Zając Porządek posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo