W sesji udział wzięli Radni oraz zaproszeni goście wg załączonych list obecności. (odpowiednio zał. nr 1 i nr 2 prot.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W sesji udział wzięli Radni oraz zaproszeni goście wg załączonych list obecności. (odpowiednio zał. nr 1 i nr 2 prot.)"

Transkrypt

1 Protokół Nr XIV/07 z Sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 28 grudnia 2007 r., o godz. 13:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej 79, sala sesyjna nr 206 W sesji udział wzięli Radni oraz zaproszeni goście wg załączonych list obecności. (odpowiednio zał. nr 1 i nr 2 prot.) Ad.I Powitanie Radnych oraz przybyłych i zaproszonych Gości - stwierdzenie quorum. Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka - dokonując otwarcia XIVsesji Rady Powiatu w Pleszewie powitał zebranych na obradach Radnych, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, naczelników wydziałów Starostwa, przedstawicieli KPPSP i KPP w Pleszewie, przedstawicieli prasy oraz pozostałych gości zaproszonych Stwierdził quorum: na stan 19 Radnych, obecnych jest 17. Stwierdził nieobecność Radnych Edwarda Kubisza złożył usprawiedliwienie pisemne (zał. nr 3 prot.) oraz Andrzeja Madalińskiego, który informował o spóźnieniu na obrady. Przewodniczący Rady Powiatu wraz ze Starostą Pleszewskim złożyli na ręce prezesa Sądu Rejonowego w Pleszewie, Krzysztofa Musioł gratulacje z tytułu podpisania w dniu 27 grudnia 2007 roku aktu notarialnego o przekazaniu przez Miasto i Gminę Pleszew nieruchomości stanowiącej siedzibę Sądu Rejonowego w Pleszewie, na rzecz Skarbu Państwa. Jednocześnie wpłynął wniosek o oddaniu przedmiotowego obiektu w trwały zarząd na rzecz Sądu Rejonowego Pleszewie. Prezes Sądu Rejonowego w Pleszewie, Krzysztof Musioł - podziękował władzom powiatu oraz gminy. Stwierdził ze zmiana stanu własności obiektu sądu przyczyni się do poprawy warunków obsługi jak i pracy sądu. Starosta Pleszewski, Michał Karalus - podkreślił, że gest samorządu miejskiego jest godny docenienia. Podkreślił, że powiat ma w tym swoją zasługę. 18 grudnia br. jako reprezentant Skarbu Państwa złożył pismo do Wojewody proponujące przekazanie na rzecz samorządu miejskiego, w zamian za przekazanie obiektu sądu na rzecz Skarbu Państwa, działek w Lenartowicach, Kowalewie i Bógwidzach. Łączną wartość działek wyszacowano na 413 tys.zł. W przypadku sprzedaży tych działek stanowiących własność Skarbu Państwa budżet powiatu zostałby zwiększony o ¼ osiągniętej ceny sprzedaży. Ponieważ jednak przedmiotowe działki zostaną przekazane na rzecz samorządu miejskiego powiat z tego tytułu w roku 2008 nie osiągnie dochodu. Przewodniczący Rady Powiatu wraz ze Starostą Pleszewskim złożyli gratulacje i podziękowali za wieloletnią współpracę Inspektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Danucie Kałużnej, która obchodzi jubileusz 35- lecia pracy zawodowej i jednocześnie przechodzi na emeryturę. 1

2 Starosta Pleszewski, Michał Karalus - poinformował o objęciu od stycznia 2008 r. funkcji Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Pleszewie przez Panią Jolantę Ulatowską. Od godz. 13:07 w obradach uczestniczy Radny Andrzej Madaliński. Stan obecnych na sali Radnych wynosi 18 osób. Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka - poinformował o apelu Radnych Marii Górczyńskiej, Henryka Woldańskiego i Zbigniewa Rodka z prośbą o wsparcie finansowe dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowolipsku. Zbiórka przeprowadzona zostanie w czasie sesji, a zebrane pieniądze przekazane przedstawicielowi WTZ w Nowolipsku. II Ustalenie porządku obrad Rada przyjęła proponowany porządek obrad do realizacji ( zał. nr 4 prot.) Ad.1. Przyjęcie protokółu z XII sesji Rady Powiatu w Pleszewie, z dnia 29 listopada 2007 r. oraz XIII sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 14 grudnia 2007 r. Rada Powiatu w głosowaniu (17 głosów za, 1 głos wstrzymujący się ) przyjęła protokół Nr XII/07 z sesji Rady Powiatu w dniu 29 listopada 2007 r. oraz protokół Nr XIII/07 z sesji Rady Powiatu w dniu 14 grudnia 2007 r. (uwag nie wniesiono) Ad. 2. Informacje Starosty o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Starosta Pleszewski, Michał Karalus - w uzupełnieniu, przesłanych Radnym wraz z materiałami sesyjnymi, informacji o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym od 29 listopada do 28 grudnia 2007 r.(zał. nr 5 prot.) przedstawił informację z posiedzenia Zarządu w dniu 28 grudnia br., na którym Zarząd opiniował autopoprawki do budżetu powiatu na 2007 r., które zostaną przedstawione przez Skarbnika Powiatu przy uchwalaniu zmian budżetowych. Ad. 3. Interpelacje i zapytania Radnych Radny Powiatu w Pleszewie, Krzysztof Szac ponowił interpelację w sprawie utwardzenia tłuczniem przystanku autobusu szkolnego przy skrzyżowaniu Sowina Błotna Bógwidze. Stwierdził, że na pierwotnie złożoną interpelację otrzymał odpowiedź informującą, że wskazany grunt stanowi własność samorządu Miasta i Gminy Pleszew i to w jego gestii pozostaje wykonanie wnioskowanych prac. Jednocześnie ze strony samorządu miejskiego uzyskał informację, że grunt ten stanowi własność samorządu powiatowego. Wniósł o ustalenie stanu faktycznego i przeprowadzenie wnioskowanych prac. Ponadto zgłosił interpelacje w sprawie: 2

3 - stacji kontroli opryskiwaczy w Marszewie. Przypomniał, że obecny właściciel pomieszczeń, w których mieściła się stacja, zgodnie z umową sprzedaży zobowiązany był do końca 2007 r. umożliwić przeprowadzanie badań opryskiwaczy w nabytym od powiatu obiekcie. Zapytał, czy obecnie podjęto jakieś kroki związane z dalszą realizacją tego zadania przez powiat. Ponadto zapytał o to, co stało się ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu stacji. - poinformowania Radnych o stanie przekazania szkoły przez byłego dyrektora ZSRCKU w Marszewie Kazimierza Jakóbczaka. Wniósł, aby Wicestarosta Pleszewski przedstawił Radnym rzetelną informację w sprawie niewyjaśnionych przez byłego dyrektora ZSRCKU w Marszewie spraw, w tym przekazania szkoły, inwentaryzacji, roszczeń pieniężnych ze strony szkoły w Deula z tytułu programu Leonardo da Vinci realizowanego przez szkołę, podczas kadencji byłego dyrektora p. Kazimierza Jakóbczaka. Wskazał, że powiat już w II kadencji ponosił koszty związane z należnościami jakie zalegała szkoła prowadzona przez ówczesnego dyrektora. Radny Powiatu w Pleszewie, Andrzej Madaliński zgłosił interpelację w sprawie terminów sesji Rady Powiatu w Pleszewie. Wniósł o ustalanie terminów sesji Rady Powiatu w porozumieniu z innymi samorządami tak, aby nie zbiegały się one w tym samym czasie, co jest utrudnieniem również dla niektórych Radnych, którzy z uwagi na pracę w jednostkach innych samorządów są zobligowani do udziału zarówno w sesji Rady Powiatu jak i sesjach rad gmin. Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka - poinformował, że w tej samej sprawie interpelował Radny Edward Kubisz. Kserokopia pisma, skierowanego z początkiem roku do wszystkich przewodniczących rad gminnych, zapraszającego do spotkania w celu uzgodnienia m.in. kwestii terminów sesji, została załączona do odpowiedzi udzielonej Radnemu Kubiszowi. Po interpelacji Radnego Edwarda Kubisza ponowił tę propozycję w stosunku do przewodniczącego Rady Miejskiej, Mieczysława Kołtuniewskiego. Spotkanie takie ma odbyć się w pierwszej połowie stycznia 2008 r. a o wynikach poinformuje podczas kolejnej sesji. Starosta Pleszewski, Michał Karalus wyjaśnił, że jest propozycja,aby sesje odbywały się w ostatnim tygodniu miesiąca, z podziałem, że każda gmina w innym ustalonym dniu. Poinformował Radnych o zaawansowaniu rozmów z Iglu Polska w sprawie wybudowania drogi powiatowej będącej drogą dojazdową od ul. Armii Poznań do projektowanego nowego obiektu Zespołu Szkół Specjalnych i zarazem do mającego powstać w jej sąsiedztwie obiektu handlowego. Powiat zobowiązał się do przeprowadzenia procedury formalno prawnej związanej z budową drogi a także do jej późniejszego utrzymania. Z kolei Iglu Polska przyjmuje na siebie jej wybudowanie i użyczenie powiatowi. Powstał pewien problem z odprowadzaniem wód powierzchniowych z planowanych inwestycji gdyż system rur odprowadzających znajdujących się w sieci miejskiej nie jest przygotowany na odbiór tak dużej ilości wody i wymaga przebudowy, we współpracy z samorządem miejskim. Ponadto Iglu Polska zobowiązało się do uzbrojenia działki pod budowę szkoły oraz wykonania boiska szkolnego. 3

4 Ad. 4. Podjęcie uchwał w sprawie: a)zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2007 r. Skarbnik Powiatu Pleszewskiego, Mariusz Gramala przedstawił zmiany proponowane do budżetu powiatu pleszewskiego na 2007 w formie autopoprawki Zarządu: - zmniejszenie po stronie wydatków i dochodów budżetu o kwotę 224 tys.zł. z uwagi na zmniejszenie dotacji z budżetu państwa z tytułu składki zdrowotnej za osoby bezrobotne. Dotychczasowa wysokość dotacji wynosiła tys.zł, po zmianach tys.zł. - zwiększenie po stronie wydatków i dochodów o kwotę 600 zł. z tytułu pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie przekazane przez gminę Chocz, -korekta planu wydatków na odsetki od kredytów bankowych, z uwagi na czterokrotny wzrost w ciągu roku stopy procentowej. Nota odsetkowa opiewa na zł. Proponowane sfinansowanie różnicy: zł. ze środków na prowizje od kredytów i zł zwiększenie dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwiększenie dochodu z tego tytułu do 160 tys.zł. jest zasadne z uwagi na korzystne tendencje w II półroczu i powinno zostać zrealizowane. Jednocześnie poinformował, że powiat nie zaciągnie w bieżącym roku planowanego kredytu w kwocie 500 tys.zł. Wysokość kredytów zaciągniętych przez powiat na koniec 2007 r. wyniesie tys.zł. Radny Powiatu w Pleszewie, Krzysztof Szac poprosił o informację, jaką kwotę stanowią odsetki od kredytów zaciągniętych przez powiat. Podkreślił, że w 2007 roku kwota przeznaczona na inwestycje wynosiła zaledwie 400 tys.zł. Skarbnik Powiatu Pleszewskiego, Mariusz Gramala od kwoty tys.zł. kwota odsetek wynosi zł. Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Krystian Klak odnosząc do wysokości odsetek od kredytów jakie płaci powiat stwierdził, że Urząd Miasta i Gminy Pleszew przy zadłużeniu rzędu 20 mln. zł. płaci zł odsetek w skali roku. Podkreślił, że powiat przy podobnym zadłużeniu płaci ponad dwa razy więcej odsetek. Skarbnik Powiatu Pleszewskiego, Mariusz Gramala podkreślił, że kredyty zaciągane przez powiat są na korzystnych warunkach. Stwierdził, że nie analizował zadłużenia samorządu miejskiego ale sądzi, że większość to pożyczki z Wojewódzkiego lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Podkreślił, ze powiat nie może korzystać z wielu programów, z jakich może korzystać gmina, np. likwidacja miejskiej dzielnicy, gazyfikacja. Na zadania, na które było to możliwe, powiat korzystał z preferencyjnych pożyczek. Uznał, że na życzenie Radnych można przygotować takie zestawienie. Podkreślił, że kredyty komercyjne zaciągane przez powiat opierają się na bardzo korzystnych warunkach, np. WIBOR 3M + marza 0,38%, WIBOR 3M +0,38 %, WIBOR 3M + 0,19%. Podkreślił, że podmioty gospodarcze uzyskując marżę 0,5% uznają to za korzystny kredyt. Powiat uzyskał o wiele lepsze warunki dla swoich kredytów. Powiat zaciągnął również pożyczki i kredyty preferencyjne na zadania termomodernizacyjne Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych. Podkreślił, że rośnie stopa 4

5 rynku międzybankowego, co wynika z podnoszenia przez Radę Polityki Pieniężnej oprocentowania o 100%. Radny Powiatu w Pleszewie, Łukasz Jaroszewski odnosząc się do propozycji zwiększenia kwoty udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj zł. o dodatkowe 16 tys.zł., zapytał czy jest to uzasadnione. Skarbik Powiatu, Mariusz Gramala stwierdził, że przewiduje większe wykonanie dochodów z tego tytułu. Jednakże środki te wpłyną do budżetu powiatu w miesiącu styczniu. Przewidywana jest tu nadwyżka budżetowa. Starosta Powiatu Pleszewskiego, Michał Karalus odpowiadając na wystąpienia Radnego Krzysztofa Szaca odnośnie wysokości inwestycji i zadłużenia powiatu w 2007 roku, stwierdził, że wynika to z przyjętej przez powiat strategii inwestowania. Kredyty zaciągnięto po to, żeby zaspakajać pewne potrzeby. Powstało pewne dobro, które funkcjonuje i służy wspólnocie powiatowej. Stwierdził, że nie rozumie ciągłych uwag Radnego Szaca w tym zakresie. Zwracając się do Radnego Krystiana Klaka, poprosił aby nie przenosić automatycznie porównań do innych samorządów ponieważ różnią się one strukturą dochodów, źródeł finansowania i źródeł pozyskiwania pieniędzy. Różnica w wysokości odsetek przy podobnej wysokości zadłużeniu gminy i powiatu wynika z faktu, że gmina może korzystać z preferencyjnych pożyczek i kredytów nie zaś z niewiedzy czy niezaradności powiatu. Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Maria Górczyńska odnosząc się do wysokości oprocentowania kredytów zaciągniętych przez powiat uznała, że są one bardzo korzystne. Podkreśliła, że podmiotom gospodarczym nie uda się zaciągnąć kredytów na tak korzystnych warunkach. Odnosząc się do uwagi, że Bank Spółdzielczy również udzielił powiatowi kredytu stwierdziła, że wynikało to z zaoferowania najkorzystniejszych warunków i wygrania przetargu. Podkreśliła, że w większości przypadków, kiedy bank przystępuje do przetargu o kredytowanie samorządu jest to raczej sprawa prestiżowa dla banku niż finansowa korzyść. Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Krystiana Klaka stwierdziła, że tak istotna różnica w wysokości odsetek wynika zapewne z różnej struktury zadłużenia. Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka - odnosząc się do uwag Starosty Pleszewskiego odnośnie nieporównywania przez Radnych dwóch odmiennych samorządów stwierdził, że Radny ma prawo mieć wątpliwości i na szczęście zostały one wyjaśnione przez osoby kompetentne. Radny Powiatu w Pleszewie, Krzysztof Szac odnosząc się do wypowiedzi Starosty i Radnej Marii Górczyńskiej, poprosił Skarbnika Powiatu w Pleszewie o informację ile Bank Spółdzielczy w Pleszewie zarobił na kredycie udzielonym powiatowi. Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka stwierdził, że kredyt został udzielony powiatowi w drodze postępowania przetargowego. Wygrała najkorzystniejsza oferta. Radny Powiatu w Pleszewie, Bogdan Skitek odnosząc się do tych uwag stwierdził, że proponuje zainteresowanym udział w komisji przetargowej. 5

6 Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka - uznał tę uwagę za cenną. Przewodniczący Rady Powiatu wobec wyczerpania dyskusji w tym punkcie, głosowanie przedmiotowego projektu uchwały. zarządził Rada Powiatu w Pleszewie w głosowaniu (14 głosów "za", 3 głosy wstrzymujące się, 1 głos przeciw ) podjęła uchwałę Nr XIV/89/07 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany budżetu powiatu pleszewskiego na 2007 r. (zał. nr 6 prot.) b)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim prowadzenia spraw w zakresie administracji rządowej dotyczącego Przewodniczący Rady Powiatu wobec braku dyskusji w tym punkcie, zarządził głosowanie przedmiotowego projektu uchwały. Rada Powiatu w Pleszewie w głosowaniu (jednogłośnie, 18 głosów "za") podjęła uchwałę Nr XIV/90/07 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącego prowadzenia spraw w zakresie administracji rządowej (zał. nr 7 prot.) c) uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego Radny Powiatu w Pleszewie, Zenon Lisiak jako przewodniczący komisji oświaty, kultury i sportu Rady Powiatu w Pleszewie przedstawił stanowisko komisji, która pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt. Komisja zgłosiła wniosek do 3 projektu regulaminu i wnioskowała o doprecyzowanie podstawy wynagrodzenia, od którego oblicza się dodatki do wynagrodzeń nauczycieli. Wniosek komisji został uwzględniony i ujęty w przedłożonym Radnym projekcie. Radny Powiatu w Pleszewie, Łukasz Jaroszewski - odnosząc się do wysokości dodatku funkcyjnego 8 ust. 4 Regulaminu wskazał na różnice pomiędzy nauczycielem, któremu powierzono wychowawstwo - 6 % i nauczycielem konsultantem, gdzie dodatek wnosi 35 %. Stwierdził, że wielokrotnie spotyka się z głosami nauczycieli wychowawców, że dodatek motywacyjny jest zbyt niski w porównaniu z odpowiedzialnością nauczyciela wychowawcy. Wicestarosta Pleszewski, Dorota Czaplicka wskazała, że wysokość podwyżek i dodatków jest uzależniona od środków jakie powiat posiada na ten cel. Podkreśliła, ze samorząd powiatowy nie ma również pełnych informacji co do 10% podwyżek pensji nauczycieli zapowiadanych przez rząd i wysokości subwencji oświatowej. 2% podniesienie dodatku za wychowawstwo, możliwość regulowania dodatku motywacyjnego dla wicedyrektorów było do 25% są to maksymalne zwiększenia, jakie powiat przy projektowanym budżecie może sobie pozwolić. Wskazała, ze obecnie w projekcie budżetu powiatu na 2008 r. nie zakłada się żadnej kwoty na tzw. rezerwę oświatową. 6

7 Starosta Pleszewski, Michał Karalus - wyjaśnił, że różnica w dodatkach funkcyjnych dla nauczyciela wychowawcy i nauczyciela konsultanta wynika z zakresu kompetencji. Nauczyciel konsultant pomaga innym nauczycielom we właściwym rozwoju zawodowym, konsultuje pracę innego nauczyciela. Podkreślił, że podniesiono dodatek wychowawczy, w porównaniu do tego co było do tej pory, co szczególnie mocno osobiście akcentował. W tej chwili dodatek za wychowawstwo wynosi 60 zł., gdy wczesnej było zł. Uznał, że nie jest to satysfakcjonujące, ale w Polsce brak grupy zawodowej, która byłaby zadowolona z wynagrodzenia. Wicestarosta, Dorota Czaplicka podkreśliła, że w szkołach prowadzonych przez powiat jest 155 oddziałów, w związku z tym znaczne podwyższenie tutaj procentowe skutkowałoby bardzo dużą kwotą w budżecie oświatowym. Wskazała, że Starosta pomylił nauczyciela konsultanta z opiekunem stażu. Starosta Pleszewski, Michał Karalus uznał, że o ile popełnił błąd to prosi o jego wyjaśnienie i udzielenie odpowiedzi Radnemu. Podkreślił, że projekt regulaminu i zawarte w nim wysokości dodatków zostały przyjęte przez związki i zawodowe, co jest potwierdzone podpisami złożonymi na projekcie regulaminu. Radny Powiatu w Pleszewie, Krystian Klak stwierdził, że wielokrotnie słyszy narzekania nauczycieli na wysokość dodatków za wychowawstwo i przy takich stawkach nie dziwi go fakt, że wiele osób nie chce być wychowawcami. Wicestarosta, Dorota Czaplicka podkreśliła, że Zarząd również ma takie odczucia i w tym samym duchu toczyły się dyskusje na projektem regulaminu, jednak przeważa zawsze aspekt finansowy Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka przypomniał, że projekt regulaminu został zaakceptowany i podpisany przez związki zawodowe i jest ostateczny. Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak poprosił o informację ilu w powiecie jest nauczycieli konsultantów a ilu jest wychowawców. Wicestarosta Pleszewski, Dorota Czaplicka wyjaśniła, że w szkołach prowadzonych przez powiat nie ma nauczycieli konsultantów. Przewodniczący Rady Powiatu wobec wyczerpania dyskusji w tym punkcie, głosowanie przedmiotowego projektu uchwały. zarządził Rada Powiatu w Pleszewie w głosowaniu (16 głosów "za", 2 głosy wstrzymujące się ) podjęła uchwałę Nr XIV/91/07 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego (zał. nr 8 prot.) d) zatwierdzenia zmian i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie 7

8 Przewodniczący Rady Powiatu wobec braku dyskusji w tym punkcie, zarządził głosowanie przedmiotowego projektu uchwały. Rada Powiatu w Pleszewie w głosowaniu (jednogłośnie, 18 głosów "za") podjęła uchwałę Nr XIV/92/07 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zatwierdzenia zmian i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie (zał. nr 9 prot.) e) likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wpleszewie Radny Powiatu w Pleszewie, Krzysztof Szac wniósł o przedstawienie Radnym opinii innych samorządów, o które występowała Rada Powiatu w podjętej uchwale. Stwierdził, że szczególnie interesują go negatywne opinie: Okręgowej Izby Lekarskiej i Położnych w Kaliszu, Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu oraz negatywna uchwała Rady Gminy Czermin. Poprosił również o udostępnienie pozytywnej opinii Związków Zawodowych Pracowników SPZOZ w Pleszewie gdyż, jak mu wiadomo związek miał również wiele zastrzeżeń. Stwierdził: Jeszcze jedna generalna uwaga oczywiście, zakład przechodzi w likwidację, przygotowanie będzie do przekształcenia tego zakładu, jako radny ponieważ na poprzedniej sesji wprowadzono tzw., uchwałę, która ma obciążać radnego za brak udział w głosowaniu, prosiłbym protokolantki zapisać, będzie miał satysfakcję radny, który to wprowadził - nie biorę udziału w głosowaniu, a gdybym brał udział w głosowaniu, głosowałbym negatywnie za likwidacją tego zakładu ( ). Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka wyjaśnił, że niektóre opinie w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie dotyczącego likwidacji SPZOZ w Pleszewie wpłynęły do starostwa w dniu sesji. Stwierdził, że można się z nimi zapoznać w biurze rady. Starosta Pleszewski, Michał Karalus odnosząc się do opinii Rady Gminy Czermin stwierdził, że w tym przypadku rada nie rozstrzygnęła problemu w głosowaniu. Rada Gminy Czermin nie zagłosowała ani negatywnie ani pozytywnie, rozkład głosów był równy: 7 do 7. Stwierdził, że w wykazie uzyskanych opinii (zał. nr 10 prot.) niepotrzebnie zapisano przy Radzie Gminy Czermin opinię negatywną, należało napisać, że nie ma zdania. Powiat był zobowiązany do zasięgnięcia opinii określonych organizacji, jednakże nie jest ona wiążąca, Rada może ją uwzględnić ale nie musi. Podkreślił, że w przypadku związków zawodowych nie ma uchwał są jedynie opinie. Powracając do uchwały Rady Gminy Czermin stwierdził, że w zakresie projektu likwidacji SPZOZ odbyło się spotkanie robocze, później głosowanie, które nie przyniosło rozstrzygnięcia. Powiat jest zobowiązany przesłać uzyskane opinie do Wojewody i powstanie problem jak zinterpretować uchwałę Gminy Czermin. Najzasadniejsze będzie załączenie wyciągu z protokołu sesji Rady Gminy Czermin. Radny Powiatu w Pleszewie, Krzysztof Szac wskazał, że uchwała Rady Gminy Czermin w 1 wyraźnie mówi o podjęciu przez Radę opinii negatywnej do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji SPZOZ w Pleszewie. Wskazał, że jest to uchwała podpisana przez Przewodniczącego Gminy Czermin, Józefa Liberta. 8

9 Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka wskazał, że jest to spór prawniczy. Stwierdził, że decyzja w sprawie likwidacji SPZOZ w Pleszewie jest tak istotna, że każdy Radny, niezależnie od uzyskanych przez powiat opinii w tym zakresie, podjął decyzję o swoim głosowaniu przedmiotowego projektu uchwały już wcześniej i w tym głosowaniu musi ją jedynie wyartykułować. Starosta Pleszewski, Michał Karalus stwierdził, że dziwi się na jakiej podstawie Pan Przewodniczący Rady w Czerminie podpisał się pod uchwałą negatywną. Uznał, że być może będzie to wyjaśniane przed Wojewodą. Stwierdził, że były dwa głosowania Rady Gminy w Czerminie: pierwsze było pozytywne, drugie było remisowe. Radny Powiatu w Pleszewie, Zbigniew Wochna - Drodzy Państwo mieliśmy spotkanie klubowe i zakomunikowałem moim kolegom, że podejmę głos wstrzymujący się. Dochodzę do wniosku, że będzie to najgorsza z moich decyzji, ponieważ tak jak widzimy w Czerminie(...) wstrzymywanie blokuje uchwałę(...). Dlatego też, patrząc nie tylko na dobro załogi tego szpitala, która będzie miała po przyjęciu tej uchwały (...) inaczej - miejmy nadzieję, że lepiej a także patrząc na działanie NZOZ-ów w powiecie sądzę, że pacjenci będą mieli na pewno lepiej - postanowiłem (...) zagłosować za przyjęciem tej uchwały. Przewodniczący Rady Powiatu wobec wyczerpania dyskusji w tym punkcie, głosowanie przedmiotowego projektu uchwały. zarządził Rada Powiatu w Pleszewie w głosowaniu (16 głosów "za", 2 głosy przeciw ) podjęła uchwałę Nr XIV/93/07 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie (zał. nr 10a prot.) O godz. 14:30 Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie zarządził 10 minutową przerwę w obradach Rady. O godz. 14:40 Przewodniczący Rady wznowił obrady po przerwie. Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie przekazał zebraną kwotę 895 zł. na ręce p. Arletty Ogrodowicz pracownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowolipsku. Lista darczyńców stanowi zał. nr 11 prot. f) zmiany uchwały nr XXXIX/247/06 z dnia 28 lutego 2006 r. dotyczącej uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i i porządku publicznego Radny Powiatu w Pleszewie, Krzysztof Szac odnosząc się do zapisu przedmiotowego programu mówiącego o systemie działania ukierunkowanego na minimalizację zagrożenia w ruchu drogowym, do realizacji w trybie bieżącym, zapytał czy jest to tylko martwy zapis, czy są podejmowane działania w tym kierunku. Stwierdził, że w okresie świąt, kiedy nastąpiła gołoledź, stan dróg był bardzo zły. Ponadto wskazał na powtarzające się problemy związane z parkowaniem samochodów, gdyż pozostawianie zbyt dużych odległości pomiędzy zaparkowanymi samochodami, przy ograniczonej liczbie miejsc parkingowych w centrum Pleszewa powoduje utrudnienia w ruchu i problemy ze znalezieniem miejsca parkingowego. Przewodniczący Rady Powiatu wobec wyczerpania dyskusji w tym punkcie, głosowanie przedmiotowego projektu uchwały. zarządził 9

10 Rada Powiatu w Pleszewie w głosowaniu (17 głosów "za", 1 głos wstrzymujący ) podjęła uchwałę Nr XIV/94/07 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/247/06 z dnia 28 lutego 2006 r. dotyczącej uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego (zał. nr 12 prot.) g) delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Pleszewski, Michał Karalus przypomniał, że jest to komisja działająca ustawowo, w skład której wchodzi dwóch reprezentantów Rady. Radny Powiatu w Pleszewie, Zenon Lisiak poinformował, że podczas mającego miejsce bezpośrednio przed sesją spotkania koalicyjnego, radni uczestniczący w tym spotkaniu wybrali jako delegatów Rady do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Radnych: Bogdana Skitka i Zbigniewa Rodka. Pan Zbigniew Rodek pracuje w tej komisji kilka lat i jego doświadczenie w tej mierze nie jest bez znaczenia. Pan Bogdan Skitek pracuje w Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego i posiada doświadczenie w tym zakresie. Przewodniczący Rady Powiatu wobec wyczerpania dyskusji w tym punkcie, głosowanie przedmiotowego projektu uchwały. zarządził Rada Powiatu w Pleszewie w głosowaniu (17 głosów "za", 1 głos wstrzymujący ) podjęła uchwałę Nr XIV/95/07 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (zał. nr 13 prot.) h) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pleszewie na rok 2008 Przewodniczący Rady Powiatu wobec braku dyskusji w tym punkcie, zarządził głosowanie przedmiotowego projektu uchwały. Rada Powiatu w Pleszewie w głosowaniu (17 głosów "za", 1 głos wstrzymujący ) podjęła uchwałę Nr XIV/96/07 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pleszewie na rok 2008 (zał. nr 14 prot.) i) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Pleszewie na rok 2008 Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka wniósł o zmianę w przedłożonym projekcie planu pracy Rady Powiatu w Pleszewie, polegającym na rozszerzeniu o punkt 8: Przyjęcie budżetu powiatu pleszewskiego na 2008 rok, zakresu I kwartału roku W planie pracy Rady Powiatu na 2007 r. zaplanowano ten punkt w czwartym kwartale 2007 roku - nie został on zrealizowany i zostanie przeniesiony na I kwartał roku Przewodniczący Rady Powiatu wobec braku dyskusji w tym punkcie, zarządził głosowanie przedmiotowego projektu uchwały. Rada Powiatu w Pleszewie w głosowaniu (17 głosów "za", 1 głos wstrzymujący ) podjęła uchwałę Nr XIV/97/07 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady 10

11 Powiatu w Pleszewie na rok 2008 (zał. nr 15 prot.) Ad. 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Wicestarosta Pleszewski, Dorota Czaplicka odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez Radnego Krzysztofa Szaca potwierdziła, że tak jak zapisano w materiałach z pracy Zarządu dyrektor szkoły w Marszewie, p. Borkowska, poinformowała Zarząd o otrzymanej od dyrektora szkoły w Deula,w Niemczech korespondencji, która dotyczy podobnież nie rozliczonego programu Leonardo Da Vinci z roku szkolnego 2004/2005. Podkreśliła, że są to zobowiązania szkoły i według tego pisma wynoszą ponad euro. Zadziwiające dla Zarządu jest zawarte w piśmie stwierdzenie dyrektora szkoły w Deula, o możliwości umorzenia tej kwoty o 50% w przypadku, gdy ZSRCKU w Marszewie nie będzie miała roszczeń w stosunku do Pana Dyrektora Jakóbczaka, ówczesnego dyrektora szkoły w Marszewie. Podkreśliła, że dyrektor Borkowska, nie znalazła w szkole żadnych faktur, które mogłyby świadczyć o takim zobowiązaniu szkoły wobec szkoły w Deula. Ponadto biuro Programu Leonardo da Vinci w Warszawie potwierdziło, że szkoła w Marszewie rozliczyła program realizowany w roku 2004/2005. W szkole nie ma również faktur przypominających, wystawionych przez stronę niemiecką w lutym 2006 roku, kiedy dyrektorem szkoły był p. Jakóbczak. Starosta, Michał Karalus odbędzie w tej sprawie rozmowę ze starostą Bensbergiem podczas spotkania noworocznego Westerstede. Wyjaśniła, że obecnie szkoła stara się o uzyskanie akredytacji na objazdową stację kontroli opryskiwaczy. Dyrektor ZSRCKU w Marszewie, Grażyna Borkowska - wyjaśniła, że pierwotna koncepcja uruchomienia objazdowej stacji kontroli opryskiwaczy jest niemożliwa do realizacji z uwagi na konieczność istnienia stałej bazy. Szkoła posiada miejsce na lokalizację stacji, jednak niezbędne są środki na przygotowanie obiektu - utwardzenie podłoża. Poinformowała, że w szkole przeprowadzono inwentaryzację, spis z natury, założono księgi inwentarzowe oraz oznaczenie sprzętu. Uporządkowano dokumentację kadrową i archiwum. Starosta Pleszewski, Michał Karalus potwierdził, że w oficjalnych dokumentach szkoły nie ma zobowiązania, o które występuje szkoła w Deula. Temat ten będzie również omawiany podczas spotkania ze Starostą Bensbergiem w styczniu Poinformował, że na najbliższym posiedzeniu zarządu sformułowany zostanie wniosek o podjęciu przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu kontroli tej sprawy i sprawdzenia dokumentów będących w posiadaniu szkoły. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Florian Czajczyk - podkreślił, że Rada powinna zadbać o to, żeby pracownia dydaktyczna w zakresie badań opryskiwaczy pozostała w szkole. Tym problemem powinna zająć się komisja rolnictwa. Należy pomóc szkole w organizacji nowej stacji badań opryskiwaczy. Ad. 6 Wnioski i oświadczenia Radnych 11

12 Ad. III Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka, o godz. 15:10 zamknął obrady XIV sesji Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 28 grudnia 2007 r. Protokołowała: Przewodniczący Rady Dorota Drosdowska Powiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka Załączniki : Nr 1. Lista obecności Radnych Nr 2. Lista obecności gości zaproszonych gości. Nr 3. Usprawiedliwienie Radnego Edwarda Kubisza Nr 4. Porządek obrad Nr 5. Informacje Starosty nt. pracy Zarzadu w okresie międzysesyjnym Nr 6. Uchwała Nr XIV/89/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. Nr 7. Uchwała Nr XIV/90/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. Nr 8. Uchwała Nr XIV/91/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. Nr 9. Uchwała Nr XIV/92/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. Nr 10. Opinie do projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie likiwdacji SPZOZ w Pleszewie Nr 10a. Uchwała Nr XIV/93/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. Nr 11. Lista darczyńców na rzecz WTZ w Nowolipsku, ze zbiórki przeprowadzonej w dniu 28 grudnia 2007 r., podczas obrad XIV sesji Rady Powiatu w Pleszewie Nr 12. Uchwała Nr XIV/94/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. Nr 13. Uchwała Nr XIV/95/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. Nr 14. Uchwała Nr XIV/96/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. Nr 15. Uchwała Nr XIV/97/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. 12

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2009 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 12 00

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Protokół nr XLV / 2014 z XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 25 marca 2014 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu przy ul. Stawowej ad 1 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1 1 PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. P U N K T 1 Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego OR.II.0022.1.26.2015 PROTOKÓŁ NR 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. O.0002.12.2011 PROTOKÓL NR XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 03 października 2011 roku w godz. 16,00 18,25 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r. BRM.0002.8.2014 PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 25 września 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury przy ul.

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo