PROTOKÓŁ NR XXXII/2013 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2013 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR XXXII/2013 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2013 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XXXII/2013 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2013 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie Sesję rozpoczęto o godzinie 13:30, a zakończono o godzinie 17:30 Stan radnych 15 osób Obecnych 13 osób Ad 1. Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika witając Radnych, sołtysów, zaproszonych gości biorących udział w sesji oraz publiczność przybyłą na obrady. Zał. Nr 1 lista obecności radnych Rady Gminy w Michałowie Zał. Nr 2 lista obecności sołtysów Ponadto udział w sesji wzięli : - Wójt Gminy Michałów Pan Mirosław Walasek - Sekretarz Gminy Pani Henryka Gietka- Bębenek - Skarbnik Gminy Pani Halina Głombińska - Radca prawny Pan Mateusz Jasonek - Kierownik GOPS p. Magdalena Ziółkowska - Dyrektor PUP w Pińczowie p. Anna Gawrońska - Komendant Powiatowej Policji w Pińczowie p. Adam Równicki - Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Pińczowie p. Władysław Węgrzynowicz Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika stwierdził guorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał. Sekretarzem obrad dzisiejszej sesji został wyznaczony Radny p. Jarosław Wleciał. Ad 2. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika- poinformował o przystąpieniu do ustalenia porządku obrad sesji Rady Gminy Michałów. Proponowany porządek obrad Państwo radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. Dla przypomnienia odczytał proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika odczytał porządek obrad: 1. Otwarcie obrad sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Współpraca samorządu powiatowego z samorządem gminnym. 5. Informacja Dyrektora PUP w Pińczowie na temat stanu bezrobocia na terenie gminy oraz możliwościach wsparcia dla bezrobotnych. 1

2 6. Informacja Komendanta Powiatowej Policji w Pińczowie na temat porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Michałów. 7. Informacja Komendanta Powiatowej Straży w Pińczowie na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Michałów. 8. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 10. Interpelacje i zapytania radnych. 11. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami. 12. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji. 13. Rozpatrzenie projektów uchwał : a) w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałów na 2013 r. b) w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin 14. Wolne wnioski i informacje. 15. Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poddał pod głosowanie porządek obrad, który został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie, przy stanie 13 radnych na sali obrad. Ad 3. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poinformował, że Państwo Radni otrzymali do zapoznania się projekt protokołu z ostatniej sesji tj. z dnia 27 marca 2013r. który został wyłożony do wglądu na sali obrad, a także jest dostępny w biurze rady. Zapytał czy są jakieś uwagi co do treści protokołu? Radny p. Józef Pasternak poinformował, że protokół jest niekompletny, gdyż na ostatniej sesji radny wręczał pismo Panu Przewodniczącemu i ta informacja nie jest odnotowana w protokóle oraz została pominięta wypowiedź radnego dotycząca świadczeń socjalnych t.j aneks do regulaminu. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poinformował, że pismo, które zostało mu wręczone nie było wnioskiem formalnym a adnotacja o tym fakcie nie była konieczna. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, który został przyjęty przez Radę Gminy głosami 12 za, 1 przeciw, przy stanie 13 radnych na sali obrad. Ad. 4 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poinformował Radę Gminy, że rozmawiał z Panem Starostą, który nie mógł być obecny na posiedzeniu, gdyż w tym samym dniu uczestniczy w sesji Rady Powiatu. Przewodniczący Rady Gminy zaproponował omówienie tematu Współpraca samorządu powiatowego z samorządem gminnym i w miarę możliwości odpowie na zapytania radnych. 2

3 Radny p. Rafał Motyka zapytał Pana Przewodniczącego o inwestycje dróg w 2013 r. oraz schetynówki. Na pytanie radnego p. Rafała Motyki Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika odpowiedział iż wniosek na odcinek drogi Pawłowice Wrocieryż przeszedł, a droga Dębówka będzie robiona z powodziówek. Starosta zapewniał, że te odcinki zostaną zrealizowane w tym roku. Pan Wójt poinformował zebranych na sesji, iż na konwencie powiatowym w naszej gminie 2 razy zapytał Starostę czy ta inwestycja będzie zrealizowana. Na potwierdzenie wypowiedzi Pana Przewodniczącego Pan Starosta w obecności Wójtów oraz Burmistrzów zapewnił mnie, iż tak się stanie. Na spotkaniach ze Starostwem podtrzymuje temat realizacji dróg i chciałbym aby inwestycja została zrealizowana. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poinformował, że współpraca samorządu powiatowego z samorządem gminnym jest dobra. Starostwo Gminę Michałów ma zawsze na uwadze, zważając na fakt dotyczący Tura Dolnego aby zrobić drogę na Sędowice z powodziówek i tak się stało (informacja była poruszana na sesji w Pawłowicach), a oni zrobią z powodziówek. Uważam, że Starosta podchodzi do sprawy poważnie i konkretnie co kończy się sukcesem. Radny p. Czesław Tyburczyk ja trzeci rok apeluję do Starostwa o zalanie emulsją pęknięcia drogi powiatowej do Kołkowa i uważam, że to powinno być zrealizowane. Następna rzecz, droga powiatowa się zapadła, gdzie trzeba wstawić asfalt i będę to sygnalizował. Z góry po prawej stronie jest przepaść, gdzie jest brak barierki o długości ok. 100 m nad przepaścią, również ta sprawa była sygnalizowana. Następny temat odśnieżanie. W tym roku p. Michno na Kołkowie więcej razy odśnieżał niż powiat, który sprawę lekceważył a to ich zadanie. My zrobiliśmy kanalizację, wodociągi,a tam jest co roku odprowadzonych ok zł i uważam, że na takie drobne remonty powinny w powiecie znaleźć się pieniądze. Radny p. Jan Jędrszczyk mam prośbę, proszę o udzielenie odpowiedzi mieszkańcom Węchadłowa, którzy zgromadzili się na sesji, gdyż oczekują odpowiedzi co do drogi. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poinformował Pana radnego Jana Jędrszczyka, że po sprawozdaniach zaproszonych gości zostanie poruszony temat drogi w Węchadłowie. Radny p. Józef Pasternak na Komisji Objazdowej jechaliście Państwo przez miejscowość Góry drogą powiatową, gdzie jest brak rowu, co utrudnia przejście dzieciom idącym do szkoły, jak i mieszkańcom, bo całym asfaltem płynie rzeka gdy są opady deszczu. To jest koryto rzeki, a nie droga powiatowa - wstyd. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika uważam, że te uwagi są słuszne i zostaną zaprotokołowane oraz zgłoszone do Starostwa i miejmy nadzieję, że coś wskóramy. Dzięki współpracy z powiatem w Michałowie, we Wrocieryżu był robiony rów, Starostwo udostępniło koparkę. 3

4 Ad. 5 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika prosi o zabranie głosu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie p. Annę Gawrońską i przedstawienie informacji na temat stanu bezrobocia na terenie gminy oraz możliwościach wsparcia dla bezrobotnych. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie p. Anna Gawrońska podziękowała za zaproszenie na Sesję Rady Gminy i poinformowała, że temat bezrobocia jest równie ważny jak drogi, inwestycje, opieka społeczna, oświata, który dotyczy nas wszystkich - samorządowców. Poziom bezrobocia podobnie jak na terenie powiatu pińczowskiego ulega zwiększeniu. W porównaniu z ubiegłym rokiem bezrobocie w gminie wzrosło o ponad 100 osób. Zanotowaliśmy znaczny wzrost liczby bezrobotnych szczególnie w okresie zimowym. Gmina Michałów jest typowo rolnicza. Pan Wójt reprezentując Urząd Gminy aktywnie uczestniczy w polityce zatrudnienia osób bezrobotnych. Dyrektor nadmieniła iż sytuacja bezrobocia zmienia się z dnia na dzień gdyż rotacja osób rejestrujących jak i wyrejestrujących się z PUP ma duże tempo. Niepokojącym faktem jest to, że Wasza gmina posiada dużo młodych, bezrobotnych osób do 25 roku życia - osób długotrwale bezrobotnych. Na terenie gminy jest 197 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, z tego 80 osób to młode osoby do 25 roku życia, które ujmiemy w kategorii osób w wieku produkcyjnym, 93 osoby to osoby długotrwale bezrobotne, osób powyżej 50 roku życia 22 osoby, osób bez doświadczenia zawodowego, które nigdy nie pracowały 77, 23 osoby, które nie podjęły żadnego zatrudnienia po urodzeniu dziecka, osób samotnie wychowujących dziecko 10, osób bez kwalifikacji zawodowych 1. Ogólna liczba bezrobotnych w Gminie to 114 kobiet, co jest przerażające. Tempo wzrostu bezrobocia w Gminie Michałów nie zmalało, ale zostało wyhamowane. Ilość środków, jakimi dysponował Urząd Pracy za 2013 rok była znacznie większa niż w roku ubiegłym. Dyrektor PUP nadmieniła, że wszelkie wnioski czyli zapotrzebowanie Urzędu Gminy i Państwa, dotyczących zatrudnienia osób bezrobotnych zostały rozpatrzone pozytywnie, a środki zostały zaangażowane i część umów jest zakończona a część umów została podpisana w tym tygodniu. Jeżeli będą potrzeby z Państwa strony - będziemy współpracować. Na dzień dzisiejszy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej to 3 miesiące w zatrudnieniu w co najmniej niepełnym wymiarze czasu pracy. W przyszłości w gospodarce pracy szykują się drastyczne, radykalne zmiany prawdopodobnie obciążające także i pracodawcę. Serdecznie dziękuję za uwagę i jeśli mają Państwo jakieś pytania to chętnie spróbuję odpowiedzieć. Radny p. Czesław Tyburczyk wysłuchałem ze szczegółami sprawozdania Pani dyrektor i uważam, że nasza gmina jest typowo rolnicza, ale proszę państwa ja byłem związany z rolnictwem i podam dwa przykłady : Gdzie mamy Cukrownie w Kazimierzy Wielkiej? Sprzedano Niemcowi. Następnie sektor tytoniowy obce koncerny kupiły. Pani dyrektor powiedziała, że musimy jako lokalna władza poradzić sobie z bezrobociem. Informacje dotyczące władzy są bulwersujące. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie p. Anna Gawrońska do wypowiedzi pana radnego Czesława Tyburczyka przyznała rację i powiedziała, ze jako Urząd Pracy na takie sytuacje nie ma mocy sprawczej. Jest bardzo poważna konsekwencja takiego stanu rzeczy, czego skutkiem może być migracją ludności. 4

5 Pan Wójt podziękował Pani Dyrektor PUP za dotychczasową współpracę pomiędzy Urzędem Gminy a PUP. Jest to współpraca na najwyższą ocenę. A pytanie jest takie - czy dalej tak będzie? Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie p. Anna Gawrońska - Takie było by też moje życzenie, ponieważ skuteczność naszej pracy wynika nie tylko z naszej dobrej woli ale i ze stanu posiadania. Pana Wójta potrzeby są nieograniczone, ale ograniczone są możliwości finansowe i tu zwracam się z prośbą do Państwa Radnych jeśli panowie ustalacie budżet i zmiany do budżetu to nie skąpcie państwo na pozycji 4110 na dołożenie do zatrudnienia Waszych osób bezrobotnych bo jeżeli Pan Wójt zatrudni u siebie w ramach prac interwencyjnych, czy robót publicznych osoby bezrobotne to musi najpierw tą pensje osobie wypłacić a my refundujemy ok. 50 % Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika podziękował Pani dyrektor PUP za udział w sesji. Ad. 6 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika prosi o zabranie głosu Komendanta Powiatowej Policji p. Adama Równickiego o przedstawienie informacji na temat porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Michałów w 2012 r. Zał. Nr 3 informacja na temat porządku i bezpieczeństwa publicznego Gminy Michałów w 2012 r. Pan Wójt złożył podziękowania do Pana Komendanta Policji odnośnie dzielnicowego p. Wyczyńskiego za profesjonalne podejście do pracy. Radny p. Kowalczyk Uważam, że na naszym terenie Policja współpracuje bardzo dobrze. Uważam, że niektóre alko - testy są trochę przestarzałe. Poruszał Pan temat Bezpieczeństwa na drogach, a drogi obecnie mają dużo dziur, co może skutkować kolizjami. Powinniśmy pomyśleć o radarze. Nawiązując do Pani Dyrektor PUP uważam, ze bezrobocie jest i będzie się zwiększać, gdyż państwo nie przykłada do tego większej wagi by kontrolować czy nadzorować ludzi. Radny p. Czesław Tyburczyk zapytał Komendanta Powiatowej Policji w Pińczowie o politykę budżetową. Komendant Powiatowej Policji w Pińczowie p. Adam Równicki - Komendy nie prowadzą własnej polityki budżetowej. Nie jesteśmy dysponentami środków finansowych, tylko Komenda Wojewódzka. W tym roku zł Komenda dostaje środki na modernizacje w Pińczowie, gdzie będzie remontowana kotłownia. Radny p. Jan Jędrszczyk Panie Komendancie proszę wyczulić służby w miejscowości Węchadłów, gdyż dzieci jeżdżą kładami na boisku, dewastują starą szkołę. 5

6 Ad. 7 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika prosi o zabranie głosu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie p. Władysława Węgrzynowicza i przedstawienie informacji na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Michałów w 2012 r. Zał. Nr 4 informacja na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Michałów w 2012 r. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika ogłosił 15 minutową przerwę. Salę obrad opuścił radny p. Bogusław Kowalczyk. Ad. 8 Rady Gminy p. Zygmunt Mika poprosił o zabranie głosu Panią Magdalenę Ziółkowską Kierownika GOPS w Michałowie o omówienie dokumentu,,ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,, Zał. Nr 5 - Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Przewodniczący Rady Gminy prosi o zabranie głosu radnego p. Jana Jędrszczyka. Radny p. Jan Jędrszczyk poinformował, że w sesji biorą udział mieszkańcy wsi Węchadłów (p. sołtys, p. Kasprzyk, p. Podgórska, p. Nocuń), których nurtuje sprawa drogi, która jest w opłakanym stanie. Pan Wójt poinformował iż odcinek drogi obok Pani Barbary Dzierżak jest w ciężkim stanie, gdyż jest to teren po kanalizacji, najlepszym rozwiązaniem było by podniesienie drogi. Mieszkanki Węchadłowa zaapelowały do Rady z prośbą o kamień oraz wyremontowanie dróg. Przewodniczący Rady Gminy poinformował mieszkanki Węchadłowa, że wraz z decyzją o kamieniu pan radny Jan Jędrszczyk będzie o nich pamiętał. Ad. 9 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poinformował o działaniach jakie podejmował w okresie międzysesyjnym tj. - uczestnictwo wraz z Panem Wójtem w spotkaniu z władzami Województwa oraz ministrem rolnictwa p. Stanisław Kalemba. - spotkanie robocze z Panem Wójtem - uczestnictwo wraz z Panem Wójtem w spotkaniu związanym z drogami powiatowymi ze starostą - uczestnictwo w komisjach Komisja Budżetowa oraz Komisja Objazdowa 6

7 Ad. 10 W punkcie interpelacje i zapytania radnych głos zabrali: Radny p. Czesław Tyburczyk poinformował, iż na wniosek mieszkańców wsi Sadkówka, którzy zwrócili się do niego z prośbą, aby w Górach na Bójnówce wstawić znak drogowy dotyczący ograniczenia tonażu do 8 ton. Radny p. Józef Pasternak Panie Wójcie na styczniowej sesji mam zapis w protokole zabrałem głos odnośnie cięcia świerku pod Ośrodkiem Zdrowia w Górach, Pan Wójt powiedział, że znalazł Pan taką osobę, która wytnie drzewo i żadne koszta Pana nie obowiązują w tym temacie, a jak się okazuje w budżecie za 2012 rok jest wykazane usunięcie drzewa w Górach 861 zł. Kto to płacił? Radny p. Jan Jędrszczyk - mam pytanie związane z wodociągiem, u mnie po sąsiedzku mieli panowie przyjechać zasypać dziurę, gdyż zgłaszałem Panu Jarkowi 2 tygodnie temu i do dzisiaj nie jest to wykonane. Druga rzecz : czy wodociąg jest ubezpieczony? bo z powodu pękniętej rury u mojego syna pękła obora, strop się urwał. Trzecia rzecz jest pan sołtys z Węchadłowa proszę o odpowiedź związaną z drogą 740 m. czy przeszła schetynówka? Radny p. Tadeusz Oleksy - chodzi mi o interwencję Zarządu Dróg Powiatowych na drodze do Zawala Niegosławskiego, gdyż tam są cztery dziury o głębokości 30 cm. Na pytanie radnego p. Tadeusza Oleksego Wójt odpowiedział, że wystąpił z pismem dotyczącym wyremontowania dróg do Starosty Jędrzejowskiego i otrzymał odpowiedź, iż odcinek drogi 768 a Sędowice Przeczki będzie wyremontowany a odcinek, który się znajduje między drogą 768 a Zawalem na rok 2013 nie ma przewidzianego remontu. Radny p. Tadeusz Oleksy - mam pytanie odnośnie lokalizacji punktu odpadów komunalnych czy zapadła ostateczna decyzja w tej sprawie? Dlaczego na Komisji nikt nie zaproponował, że jest propozycja pisania wniosków dotyczących utwardzenia dróg? Bo na Komisji Objazdowej dojechaliśmy do drogi w Michałowie i pan Motyka zaproponował tą drogę. Pan Wójt Ale to jest do mnie pytanie? Panie radny dobrze Pan wie, że wnioski składa się do 30 kwietnia i równie dobrze byłoby też wnioskować do Rady Gminy o przegłosowanie w marcu czy w lutym. Ja czekałem, że wyjdzie ktoś z propozycją. Gdyby nie padł wniosek, to by wniosek w ogóle nie został złożony i nie było by możliwości pozyskania środków, o które ja muszę mocno zabiegać. W ubiegłym roku ja przeprosiłem Radę w sprawie Kołkowa i doskonale pan pamięta, że udało się pozyskać 25 czy 20 i było mi zarzucane, że sam zdecydowałem i teraz został wniosek przegłosowany bo było 7 radnych i ja pamiętam jak Przewodniczący Komisji Budżetowej pytał na Komisji czy są jakieś propozycje. I demokracja polega na tym, że jeśli większość przegłosuje to tak się dzieje. Radny p. Czesław Tyburczyk Ja nie jestem przeciwny tej drodze, ale uważam, że taki wniosek powinien być większością na sesji przegłosowany, a nie na Komisji Budżetowej. Panie Wójcie : Dębówka będzie z powodziówek robiona, Pan Kowalczyk, Tyburczyk, Pasternak nic nie dostali. Ciekawy jestem jak rozegra się na Komisji Budżetowej na początku 7

8 maja. Uważam, że powinniście pozostałych radnych również zrekompensować, uszanujcie wszystkich radnych. Radny p. Rafał Motyka Ja nie robię drogi dla siebie tylko droga robiona jest dla mieszkańców Pan Wójt Mnie cieszy każdy odcinek drogi, który jest robiony jak i również jeśli się uda pozyskać środki. Panie Tyburczyk tam mieszkają mieszkańcy to się nazywa dzielnica Terczyn i uważam, że są tam trudne warunki, wąwóz - nie powinien negować pan ten propozycji. Radny p. Czesław Tyburczyk Ja nie neguję tej propozycji, ale uważam by pozostali radni również coś dostali. Radny p. Jarosław Wleciał mam do radnego pana Motyki sprawę, gdyż słychać głosy, że to nie jest decyzja Rady tylko Komisji Budżetowej tj 7 osób, proponuję by radny Motyka ponowił wniosek i zobaczymy jak Rada przegłosuje, oraz poprosimy o ewentualne inne propozycje. Radny p. Rafał Motyka stawiam wniosek formalny o przegłosowanie inwestycji o dofinansowanie środkami Ochrony Gruntów Rolnych. Pan Wójt przerwał wypowiedź pana radnego. Ja po tym głosowaniu poleciłem inżynierowi Szałapskiemu aby zmierzył drogę i aby ten wniosek został złożony. Decyzja została podjęta i proszę nie stawiać mnie w sytuacji, że ja mam wycofywać wniosek, czy składać inny. Radny p. Józef Pasternak Panie Wójcie ale uważam, że to nie jest zgodne z przepisami obowiązującego prawa czy nad danym wnioskiem głosuje cała Rada czy Komisja. Pan Wójt zwrócił się do pana radnego Pasternaka. Tutaj się pan myli, bo wniosek składa Wójt. Chciałem być grzeczny bo w tamtym roku mi zarzucano, że zrobiłem to sam, a później to trzeba dofinansować. Także proszę pana nie ma pan racji. Radny p. Józef Pasternak Panie Wójcie jest inwestycja w Górach robiona z poprzedniej kadencji Przepompownia. Wszędzie jest rozsypany kamień, a we Wrocieryżu w łąkach leży na pryźmie nierozsypany Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika Panie Pasternak jesień była ciężka, i tam trzeba było 20 zestawów kamienia bo taka jest potrzeba mieszkańców, pola uprawne, łąki. Kamień się należał mieszkańcom i w ciągu tygodnia dwóch będzie rozłożony. A jeśli chodzi o projekt z odrolnienia trzeba korzystać z każdej szansy, która się pojawi. A w następnym roku trzeba wziąć pod uwagę to co pan Oleksy powiedział. Radny p. Tadeusz Oleksy Panie Wójcie mi nie chodzi o zarzucanie, tylko, że w ostatnich pięciu minutach Komisji była poddana propozycja. Należy wcześniej na Komisji zastanowić się. Radny p. Józef Pasternak Panie Mecenasie czy to jest zgodne z przepisami? 8

9 Radca prawny Pan Mateusz Jasonek Wójt chciał wprowadzić większą demokrację i to się obróciło przeciwko wójtowi. I to jest zgodne z przepisami prawnymi. Ad. 11 Wójt Gminy p. Mirosław Walasek w złożonym sprawozdaniu z prac miedzy sesjami poinformował o następujących działaniach: 28 marca 2013 roku brałem udział w Konferencji dotyczącej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Wspólnie ze mną była Pani Dorota Purtak. 03 kwietnia 2013 roku odbyłem spotkanie robocze z p. Ireną Sochacką - uczestnictwo wraz z Panem Przewodniczącym Zygmuntem Mika w spotkaniu z władzami Województwa oraz ministrem rolnictwa p. Stanisławem Kalemba. - uczestnictwo wraz z Panem Przewodniczącym Zygmuntem Mika w spotkaniu ze Starostą związanym z drogami powiatowymi. 12 kwietnia konwent wojewódzki Wójtów i Burmistrzów w Mąchocicach Kapitulnych 15 kwietnia konwent powiatowy w Michałowie Wójtów i Burmistrzów i Starosty Pińczowskiego 22 kwietnia przeprowadziłem w UG konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i tu pragnę poinformować, że dyrektorami ZPO Góry została Pani Joanna Wites, ZPO Sędowice Małgorzata Środa, ZPO Michałów Edyta Zych, ZPO Węchadłów Marek Szczeciński. Wszyscy wyróżnieni otrzymali maksymalną liczbę punktów 9. - uczestnictwo w komisjach Komisja Budżetowa oraz Komisja Objazdowa Ad. 12 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika- przystępujemy do kolejnego porządku obrad. Proszę Panią Sekretarz o przedstawienie informacji o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji. Informacje o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji przedstawiła Sekretarz Gminy p. Henryka Gietka-Bębenek. Ad. 13 Rozpatrywanie projektów uchwał : Zał. Nr 6- Informacja o realizacji uchwał a) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałów na 2013 r. - wniesiony pod obrady sesji z pozytywną opinią komisji budżetowej przedstawioną przez przewodniczącego komisji p. Jarosława Wleciała. Projekt uchwały po odczytaniu przez sekretarza obrad został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy, 12 głosów za, przy stanie 12 radnych na sali obrad. Zał. Nr 7- Uchwała Nr XXXII/205/2013 Rady Gminy w Michałowie b) Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin - wniesiony pod obrady sesji z 9

10 pozytywną opinią komisji budżetowej przedstawioną przez przewodniczącego komisji p. Jarosława Wleciała oraz z pozytywna opinią komisji oświatowej przedstawioną przez przewodniczącego komisji p. Michała Klamińskiego. Projekt uchwały po odczytaniu przez sekretarza obrad został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy, 12 głosów za, przy stanie 12 radnych na sali obrad. Zał. Nr 8- Uchwała Nr XXXII/206/2013 Rady Gminy w Michałowie Ad. 14 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poprosił o zadawanie pytań na które w miarę możliwości zostaną udzielone odpowiedzi. Na zadane w pkt. 10 pytania odpowiedzi udzielił Pan Wójt Gminy Michałów i tak: - na pytanie radnego p. Czesława Tyburczyka Pan Wójt odpowiedział, że zleci panu Jarkowi wstawienie znaku na Sadkówce. - na pytanie radnego p. Józefa Pasternaka Pan Wójt odpowiedział, że nie wydał dyspozycji, żeby były skierowane jakiekolwiek środki na wycięcie drzewa przy Ośrodku Zdrowia. Pan z którym podpisałem umowę nie otrzymał żadnych pieniędzy, za drzewo to on sobie wynajął zwyżkę pilarzy a mnie nic to nie kosztowało. Radny p. Józef Pasternak okazuje protokół ze styczniowej sesji i czyta,,za usunięcie drzewa w Górach 851 zł,, Pan Wójt ale ta informacja odnosi się do usunięcie lipy na Bójnówce w Górach, a wmawia mi Pan, że to koło Ośrodka Zdrowia. Za usunięcie drzew przy Ośrodku w Górach żadne środki nie zostały wydatkowane. Natomiast jeśli chodzi o kamień do przepompowni pan Zdzisław Toboła zwracał się do mnie z tym i mam tą sprawę na uwadze i postaram się to zrealizować z miarę posiadanych środków. Radny p. Józef Pasternak uważam, że nie realizuje pan Wójt uchwały, która była przyjęta - na pytanie radnego p. Jędrszczyka Jana odnośnie dziury w drodze przy posesji u p. Górasa Pan Wójt odpowiedział że wyda polecenie w tej sprawie by zostało to zasypane. Jeśli chodzi o ubezpieczenie wodociągu - to tak jest ubezpieczony wodociąg i jeśli jakieś z tego tytułu występują szkody to poszkodowany powinien zwrócić się pisemnie do Wójta Gminy, a Wójt do firmy, następnie wycenia to rzeczoznawca, który potwierdza, lub nie. A takie zgłoszenie nie wpłynęło do mnie. Jeśli chodzi o Drogę 740 m. to przez Przewodniczącego Komisji Budżetowej zostało zaproponowane rozwiązanie, że po świętach majowych temat zostanie umówiony. Ja jestem organem wykonawczym, więc czekam na decyzję. - na pytanie radnego p. Tadeusza Oleksego Pan Wójt odpowiedział, odnośnie punktu składowania odpadów, że byliśmy w Sędowicach na Wałach i na Komisji Objazdowej była 10

11 większość radnych, ale po świętach poprosimy o wskazanie lokalizacji w Turze i z panem Jarkiem porozmawiamy, który teren bardziej by się nadawał. Radny p. Tadeusz Oleksy Panie Wójcie ale mi chodzi o warunki, światło. Pan Wójt odpowiedział, że 1 lipca będzie to wiadome. A jeśli chodzi o sytuacje z wnioskiem to na to pytanie nie potrafię panu wyjaśnić. Radny p. Jarosław Wleciał W związku z niesłusznymi zarzutami w stosunku do Pana Wójta, że realizuje zadania tylko zaopiniowane przez Komisję i aby tego uniknąć na przyszłość stawiam wniosek formalny o przegłosowanie realizacji zadania, które przedstawiła dyrektor ZPO w Michałowie p. Edyta Zych,,Modernizacja stołówki z wydzieleniem jednego pomieszczenia na salę wykładową dla przedszkolaków,, Komisja zaopiniowała pozytywnie wniosek formalny radnego p. Jarosława Wleciała jednogłośnie przy stanie 12 radnych. Pan Wójt ja chciałbym poruszyć sprawę by nikt nie powiedział, że mówię za późno, gdyż chciałem poinformować Radnych bo to mój wniosek i pomysł do Radnych. Jak widzicie jest realizowane zadanie, które wykonuje firma p. Tomf, ale pozostała część budynku Urzędu Gminy tej w której teraz jesteśmy skupieni jest w stanie bardzo opłakanym. Ja pozwoliłem sobie wyjść na strych, blacha jest zaatakowana prze korozję. Pozwoliłem sobie, zorientować się w temacie i pan Tomf nieodpłatnie wykonał kosztorys, który opiewa na kwotę zł. to jest wykonanie elewacji oraz wymiana dachu. Tutaj poddaje radnym tą informację do przemyślenia i podjęcia decyzji na następnej sesji. Druga sprawa to taka, że zapraszam na Mszę Świętą w dni 4 maja z okazji Dnia Strażaka. Oraz chciałem poinformować, że zawody strażackie odbędą się 7 lipca we Wrocieryżu. Dożynki gminne odbędą się 22 sierpnia w Zagajowie. Będę się starał organizować dożynki w tym miejscach, w których jeszcze nie było święta. Radny p. Józef Pasternak Panie Wójcie zwracała się do Wójta Pani dyrektor ZPO w Górach Joanna Wites w sprawie 50 lecia Szkoły i jak się Wójt do tego ustosunkowuje? Pan Wójt postaram się pomóc w organizacji uroczystości. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poinformował, iż wpłynęły pisma od proboszcza z Wolicy dotyczące udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 2-3 tys, oraz pismo dotyczące skargi od radnego Józefa Pasternaka. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika odczytał skargę i oświadczył, że skarga będzie rozpatrywana na Komisji Rewizyjnej. Radny p. Czesąłw Tyburczyk mam prośbę by przed Komisją rozliczyć utrzymanie dróg. Radny p. Zbigniew Bębenek składa wniosek formalny o wydzielenie środków w kwocie 2000 zł na wskazanie granicy na działce

12 Komisja zaopiniowała pozytywnie wniosek formalny radnego p. Zbigniewa Bębenka jednogłośnie przy stanie 12 radnych. Radny p. Jarosław Wleciał słyszałem, że do Urzędu Gminy wpłynęły pieniądze i jakie działanie podejmiemy w związku z tym? Pan Wójt prosi o zabranie głosu p. Skarbnik Skarbnik Gminy p. Halina Głombińska W Budżecie mamy zł ( zł to zwrot VAT a zł. to odsetki,a środki są ulokowane na lokatach ok. 2 mln zł, a mamy deficyt ok. 2 mln zł by spłacić kredyt, który mamy, a jeśli spłacimy to trzeba podjąć nowy. Radny p. Rafał Motyka A jak wygląda sytuacja finansowa? Skarbnik Gminy p. Halina Głombińska Środki, które wpłynęły na rachunek bankowy to zł, a na tą chwilę jest ze zwrotu podatku VAT, a część VATu musieliśmy pieniądze oddać do Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ było to wprowadzone do Uchwały Budżetowej. Natomiast decyzja co do wydatkowania należy do Państwa. Mamy kredyt w Banku Śląśkim WIBOR plus marża 0,81 % to 4%, a w Banku Spółdzielczym mamy trochę większy kredyt, gdyż jest większa marża,. W tym momencie trzeba się zdecydować czy spłacamy kredyt i czy pokrywamy deficyt. Radny p. Józef Pasternak poinformował, że składa skargę na bezczynność Wójta. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika dał upomnienie radnemu p. Józefowi Pasternakowi i poprosił Radnych o przegłosowanie rozpatrzenia skargi na Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania 11 radnych opowiedziało się za rozpatrzeniem skargi na Komisji Rewizyjnej, 1 przeciw. Ad. 15 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika- dokonał zamknięcia sesji, dziękując wszystkim za udział w obradach. Przewodniczący Rady Gminy Sekretarz obrad Zygmunt Mika Jarosław Wleciał Protokolant Justyna Zięba 12

13 13

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r.

Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r. Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r. Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy pan Marian Pakuła. Godzina rozpoczęcia 11:00 Miejsce posiedzenia salka OSP

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 15.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Protokół nr XLV / 2014 z XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 25 marca 2014 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu przy ul. Stawowej ad 1 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 (Nagranie Nr I 00:00:00 01:23:33) (00:00 00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLIII

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 14.40 a zakończono o godzinie 18.20.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. RADY MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 25.06.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.6.2014 2014-223458 Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni.

Protokół NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni. Protokół NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni. Protokół NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo