PROTOKÓŁ NR XXXII/2013 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2013 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR XXXII/2013 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2013 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XXXII/2013 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2013 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie Sesję rozpoczęto o godzinie 13:30, a zakończono o godzinie 17:30 Stan radnych 15 osób Obecnych 13 osób Ad 1. Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika witając Radnych, sołtysów, zaproszonych gości biorących udział w sesji oraz publiczność przybyłą na obrady. Zał. Nr 1 lista obecności radnych Rady Gminy w Michałowie Zał. Nr 2 lista obecności sołtysów Ponadto udział w sesji wzięli : - Wójt Gminy Michałów Pan Mirosław Walasek - Sekretarz Gminy Pani Henryka Gietka- Bębenek - Skarbnik Gminy Pani Halina Głombińska - Radca prawny Pan Mateusz Jasonek - Kierownik GOPS p. Magdalena Ziółkowska - Dyrektor PUP w Pińczowie p. Anna Gawrońska - Komendant Powiatowej Policji w Pińczowie p. Adam Równicki - Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Pińczowie p. Władysław Węgrzynowicz Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika stwierdził guorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał. Sekretarzem obrad dzisiejszej sesji został wyznaczony Radny p. Jarosław Wleciał. Ad 2. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika- poinformował o przystąpieniu do ustalenia porządku obrad sesji Rady Gminy Michałów. Proponowany porządek obrad Państwo radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. Dla przypomnienia odczytał proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika odczytał porządek obrad: 1. Otwarcie obrad sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Współpraca samorządu powiatowego z samorządem gminnym. 5. Informacja Dyrektora PUP w Pińczowie na temat stanu bezrobocia na terenie gminy oraz możliwościach wsparcia dla bezrobotnych. 1

2 6. Informacja Komendanta Powiatowej Policji w Pińczowie na temat porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Michałów. 7. Informacja Komendanta Powiatowej Straży w Pińczowie na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Michałów. 8. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 10. Interpelacje i zapytania radnych. 11. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami. 12. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji. 13. Rozpatrzenie projektów uchwał : a) w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałów na 2013 r. b) w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin 14. Wolne wnioski i informacje. 15. Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poddał pod głosowanie porządek obrad, który został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie, przy stanie 13 radnych na sali obrad. Ad 3. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poinformował, że Państwo Radni otrzymali do zapoznania się projekt protokołu z ostatniej sesji tj. z dnia 27 marca 2013r. który został wyłożony do wglądu na sali obrad, a także jest dostępny w biurze rady. Zapytał czy są jakieś uwagi co do treści protokołu? Radny p. Józef Pasternak poinformował, że protokół jest niekompletny, gdyż na ostatniej sesji radny wręczał pismo Panu Przewodniczącemu i ta informacja nie jest odnotowana w protokóle oraz została pominięta wypowiedź radnego dotycząca świadczeń socjalnych t.j aneks do regulaminu. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poinformował, że pismo, które zostało mu wręczone nie było wnioskiem formalnym a adnotacja o tym fakcie nie była konieczna. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, który został przyjęty przez Radę Gminy głosami 12 za, 1 przeciw, przy stanie 13 radnych na sali obrad. Ad. 4 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poinformował Radę Gminy, że rozmawiał z Panem Starostą, który nie mógł być obecny na posiedzeniu, gdyż w tym samym dniu uczestniczy w sesji Rady Powiatu. Przewodniczący Rady Gminy zaproponował omówienie tematu Współpraca samorządu powiatowego z samorządem gminnym i w miarę możliwości odpowie na zapytania radnych. 2

3 Radny p. Rafał Motyka zapytał Pana Przewodniczącego o inwestycje dróg w 2013 r. oraz schetynówki. Na pytanie radnego p. Rafała Motyki Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika odpowiedział iż wniosek na odcinek drogi Pawłowice Wrocieryż przeszedł, a droga Dębówka będzie robiona z powodziówek. Starosta zapewniał, że te odcinki zostaną zrealizowane w tym roku. Pan Wójt poinformował zebranych na sesji, iż na konwencie powiatowym w naszej gminie 2 razy zapytał Starostę czy ta inwestycja będzie zrealizowana. Na potwierdzenie wypowiedzi Pana Przewodniczącego Pan Starosta w obecności Wójtów oraz Burmistrzów zapewnił mnie, iż tak się stanie. Na spotkaniach ze Starostwem podtrzymuje temat realizacji dróg i chciałbym aby inwestycja została zrealizowana. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poinformował, że współpraca samorządu powiatowego z samorządem gminnym jest dobra. Starostwo Gminę Michałów ma zawsze na uwadze, zważając na fakt dotyczący Tura Dolnego aby zrobić drogę na Sędowice z powodziówek i tak się stało (informacja była poruszana na sesji w Pawłowicach), a oni zrobią z powodziówek. Uważam, że Starosta podchodzi do sprawy poważnie i konkretnie co kończy się sukcesem. Radny p. Czesław Tyburczyk ja trzeci rok apeluję do Starostwa o zalanie emulsją pęknięcia drogi powiatowej do Kołkowa i uważam, że to powinno być zrealizowane. Następna rzecz, droga powiatowa się zapadła, gdzie trzeba wstawić asfalt i będę to sygnalizował. Z góry po prawej stronie jest przepaść, gdzie jest brak barierki o długości ok. 100 m nad przepaścią, również ta sprawa była sygnalizowana. Następny temat odśnieżanie. W tym roku p. Michno na Kołkowie więcej razy odśnieżał niż powiat, który sprawę lekceważył a to ich zadanie. My zrobiliśmy kanalizację, wodociągi,a tam jest co roku odprowadzonych ok zł i uważam, że na takie drobne remonty powinny w powiecie znaleźć się pieniądze. Radny p. Jan Jędrszczyk mam prośbę, proszę o udzielenie odpowiedzi mieszkańcom Węchadłowa, którzy zgromadzili się na sesji, gdyż oczekują odpowiedzi co do drogi. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poinformował Pana radnego Jana Jędrszczyka, że po sprawozdaniach zaproszonych gości zostanie poruszony temat drogi w Węchadłowie. Radny p. Józef Pasternak na Komisji Objazdowej jechaliście Państwo przez miejscowość Góry drogą powiatową, gdzie jest brak rowu, co utrudnia przejście dzieciom idącym do szkoły, jak i mieszkańcom, bo całym asfaltem płynie rzeka gdy są opady deszczu. To jest koryto rzeki, a nie droga powiatowa - wstyd. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika uważam, że te uwagi są słuszne i zostaną zaprotokołowane oraz zgłoszone do Starostwa i miejmy nadzieję, że coś wskóramy. Dzięki współpracy z powiatem w Michałowie, we Wrocieryżu był robiony rów, Starostwo udostępniło koparkę. 3

4 Ad. 5 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika prosi o zabranie głosu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie p. Annę Gawrońską i przedstawienie informacji na temat stanu bezrobocia na terenie gminy oraz możliwościach wsparcia dla bezrobotnych. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie p. Anna Gawrońska podziękowała za zaproszenie na Sesję Rady Gminy i poinformowała, że temat bezrobocia jest równie ważny jak drogi, inwestycje, opieka społeczna, oświata, który dotyczy nas wszystkich - samorządowców. Poziom bezrobocia podobnie jak na terenie powiatu pińczowskiego ulega zwiększeniu. W porównaniu z ubiegłym rokiem bezrobocie w gminie wzrosło o ponad 100 osób. Zanotowaliśmy znaczny wzrost liczby bezrobotnych szczególnie w okresie zimowym. Gmina Michałów jest typowo rolnicza. Pan Wójt reprezentując Urząd Gminy aktywnie uczestniczy w polityce zatrudnienia osób bezrobotnych. Dyrektor nadmieniła iż sytuacja bezrobocia zmienia się z dnia na dzień gdyż rotacja osób rejestrujących jak i wyrejestrujących się z PUP ma duże tempo. Niepokojącym faktem jest to, że Wasza gmina posiada dużo młodych, bezrobotnych osób do 25 roku życia - osób długotrwale bezrobotnych. Na terenie gminy jest 197 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, z tego 80 osób to młode osoby do 25 roku życia, które ujmiemy w kategorii osób w wieku produkcyjnym, 93 osoby to osoby długotrwale bezrobotne, osób powyżej 50 roku życia 22 osoby, osób bez doświadczenia zawodowego, które nigdy nie pracowały 77, 23 osoby, które nie podjęły żadnego zatrudnienia po urodzeniu dziecka, osób samotnie wychowujących dziecko 10, osób bez kwalifikacji zawodowych 1. Ogólna liczba bezrobotnych w Gminie to 114 kobiet, co jest przerażające. Tempo wzrostu bezrobocia w Gminie Michałów nie zmalało, ale zostało wyhamowane. Ilość środków, jakimi dysponował Urząd Pracy za 2013 rok była znacznie większa niż w roku ubiegłym. Dyrektor PUP nadmieniła, że wszelkie wnioski czyli zapotrzebowanie Urzędu Gminy i Państwa, dotyczących zatrudnienia osób bezrobotnych zostały rozpatrzone pozytywnie, a środki zostały zaangażowane i część umów jest zakończona a część umów została podpisana w tym tygodniu. Jeżeli będą potrzeby z Państwa strony - będziemy współpracować. Na dzień dzisiejszy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej to 3 miesiące w zatrudnieniu w co najmniej niepełnym wymiarze czasu pracy. W przyszłości w gospodarce pracy szykują się drastyczne, radykalne zmiany prawdopodobnie obciążające także i pracodawcę. Serdecznie dziękuję za uwagę i jeśli mają Państwo jakieś pytania to chętnie spróbuję odpowiedzieć. Radny p. Czesław Tyburczyk wysłuchałem ze szczegółami sprawozdania Pani dyrektor i uważam, że nasza gmina jest typowo rolnicza, ale proszę państwa ja byłem związany z rolnictwem i podam dwa przykłady : Gdzie mamy Cukrownie w Kazimierzy Wielkiej? Sprzedano Niemcowi. Następnie sektor tytoniowy obce koncerny kupiły. Pani dyrektor powiedziała, że musimy jako lokalna władza poradzić sobie z bezrobociem. Informacje dotyczące władzy są bulwersujące. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie p. Anna Gawrońska do wypowiedzi pana radnego Czesława Tyburczyka przyznała rację i powiedziała, ze jako Urząd Pracy na takie sytuacje nie ma mocy sprawczej. Jest bardzo poważna konsekwencja takiego stanu rzeczy, czego skutkiem może być migracją ludności. 4

5 Pan Wójt podziękował Pani Dyrektor PUP za dotychczasową współpracę pomiędzy Urzędem Gminy a PUP. Jest to współpraca na najwyższą ocenę. A pytanie jest takie - czy dalej tak będzie? Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie p. Anna Gawrońska - Takie było by też moje życzenie, ponieważ skuteczność naszej pracy wynika nie tylko z naszej dobrej woli ale i ze stanu posiadania. Pana Wójta potrzeby są nieograniczone, ale ograniczone są możliwości finansowe i tu zwracam się z prośbą do Państwa Radnych jeśli panowie ustalacie budżet i zmiany do budżetu to nie skąpcie państwo na pozycji 4110 na dołożenie do zatrudnienia Waszych osób bezrobotnych bo jeżeli Pan Wójt zatrudni u siebie w ramach prac interwencyjnych, czy robót publicznych osoby bezrobotne to musi najpierw tą pensje osobie wypłacić a my refundujemy ok. 50 % Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika podziękował Pani dyrektor PUP za udział w sesji. Ad. 6 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika prosi o zabranie głosu Komendanta Powiatowej Policji p. Adama Równickiego o przedstawienie informacji na temat porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Michałów w 2012 r. Zał. Nr 3 informacja na temat porządku i bezpieczeństwa publicznego Gminy Michałów w 2012 r. Pan Wójt złożył podziękowania do Pana Komendanta Policji odnośnie dzielnicowego p. Wyczyńskiego za profesjonalne podejście do pracy. Radny p. Kowalczyk Uważam, że na naszym terenie Policja współpracuje bardzo dobrze. Uważam, że niektóre alko - testy są trochę przestarzałe. Poruszał Pan temat Bezpieczeństwa na drogach, a drogi obecnie mają dużo dziur, co może skutkować kolizjami. Powinniśmy pomyśleć o radarze. Nawiązując do Pani Dyrektor PUP uważam, ze bezrobocie jest i będzie się zwiększać, gdyż państwo nie przykłada do tego większej wagi by kontrolować czy nadzorować ludzi. Radny p. Czesław Tyburczyk zapytał Komendanta Powiatowej Policji w Pińczowie o politykę budżetową. Komendant Powiatowej Policji w Pińczowie p. Adam Równicki - Komendy nie prowadzą własnej polityki budżetowej. Nie jesteśmy dysponentami środków finansowych, tylko Komenda Wojewódzka. W tym roku zł Komenda dostaje środki na modernizacje w Pińczowie, gdzie będzie remontowana kotłownia. Radny p. Jan Jędrszczyk Panie Komendancie proszę wyczulić służby w miejscowości Węchadłów, gdyż dzieci jeżdżą kładami na boisku, dewastują starą szkołę. 5

6 Ad. 7 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika prosi o zabranie głosu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie p. Władysława Węgrzynowicza i przedstawienie informacji na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Michałów w 2012 r. Zał. Nr 4 informacja na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Michałów w 2012 r. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika ogłosił 15 minutową przerwę. Salę obrad opuścił radny p. Bogusław Kowalczyk. Ad. 8 Rady Gminy p. Zygmunt Mika poprosił o zabranie głosu Panią Magdalenę Ziółkowską Kierownika GOPS w Michałowie o omówienie dokumentu,,ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,, Zał. Nr 5 - Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Przewodniczący Rady Gminy prosi o zabranie głosu radnego p. Jana Jędrszczyka. Radny p. Jan Jędrszczyk poinformował, że w sesji biorą udział mieszkańcy wsi Węchadłów (p. sołtys, p. Kasprzyk, p. Podgórska, p. Nocuń), których nurtuje sprawa drogi, która jest w opłakanym stanie. Pan Wójt poinformował iż odcinek drogi obok Pani Barbary Dzierżak jest w ciężkim stanie, gdyż jest to teren po kanalizacji, najlepszym rozwiązaniem było by podniesienie drogi. Mieszkanki Węchadłowa zaapelowały do Rady z prośbą o kamień oraz wyremontowanie dróg. Przewodniczący Rady Gminy poinformował mieszkanki Węchadłowa, że wraz z decyzją o kamieniu pan radny Jan Jędrszczyk będzie o nich pamiętał. Ad. 9 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poinformował o działaniach jakie podejmował w okresie międzysesyjnym tj. - uczestnictwo wraz z Panem Wójtem w spotkaniu z władzami Województwa oraz ministrem rolnictwa p. Stanisław Kalemba. - spotkanie robocze z Panem Wójtem - uczestnictwo wraz z Panem Wójtem w spotkaniu związanym z drogami powiatowymi ze starostą - uczestnictwo w komisjach Komisja Budżetowa oraz Komisja Objazdowa 6

7 Ad. 10 W punkcie interpelacje i zapytania radnych głos zabrali: Radny p. Czesław Tyburczyk poinformował, iż na wniosek mieszkańców wsi Sadkówka, którzy zwrócili się do niego z prośbą, aby w Górach na Bójnówce wstawić znak drogowy dotyczący ograniczenia tonażu do 8 ton. Radny p. Józef Pasternak Panie Wójcie na styczniowej sesji mam zapis w protokole zabrałem głos odnośnie cięcia świerku pod Ośrodkiem Zdrowia w Górach, Pan Wójt powiedział, że znalazł Pan taką osobę, która wytnie drzewo i żadne koszta Pana nie obowiązują w tym temacie, a jak się okazuje w budżecie za 2012 rok jest wykazane usunięcie drzewa w Górach 861 zł. Kto to płacił? Radny p. Jan Jędrszczyk - mam pytanie związane z wodociągiem, u mnie po sąsiedzku mieli panowie przyjechać zasypać dziurę, gdyż zgłaszałem Panu Jarkowi 2 tygodnie temu i do dzisiaj nie jest to wykonane. Druga rzecz : czy wodociąg jest ubezpieczony? bo z powodu pękniętej rury u mojego syna pękła obora, strop się urwał. Trzecia rzecz jest pan sołtys z Węchadłowa proszę o odpowiedź związaną z drogą 740 m. czy przeszła schetynówka? Radny p. Tadeusz Oleksy - chodzi mi o interwencję Zarządu Dróg Powiatowych na drodze do Zawala Niegosławskiego, gdyż tam są cztery dziury o głębokości 30 cm. Na pytanie radnego p. Tadeusza Oleksego Wójt odpowiedział, że wystąpił z pismem dotyczącym wyremontowania dróg do Starosty Jędrzejowskiego i otrzymał odpowiedź, iż odcinek drogi 768 a Sędowice Przeczki będzie wyremontowany a odcinek, który się znajduje między drogą 768 a Zawalem na rok 2013 nie ma przewidzianego remontu. Radny p. Tadeusz Oleksy - mam pytanie odnośnie lokalizacji punktu odpadów komunalnych czy zapadła ostateczna decyzja w tej sprawie? Dlaczego na Komisji nikt nie zaproponował, że jest propozycja pisania wniosków dotyczących utwardzenia dróg? Bo na Komisji Objazdowej dojechaliśmy do drogi w Michałowie i pan Motyka zaproponował tą drogę. Pan Wójt Ale to jest do mnie pytanie? Panie radny dobrze Pan wie, że wnioski składa się do 30 kwietnia i równie dobrze byłoby też wnioskować do Rady Gminy o przegłosowanie w marcu czy w lutym. Ja czekałem, że wyjdzie ktoś z propozycją. Gdyby nie padł wniosek, to by wniosek w ogóle nie został złożony i nie było by możliwości pozyskania środków, o które ja muszę mocno zabiegać. W ubiegłym roku ja przeprosiłem Radę w sprawie Kołkowa i doskonale pan pamięta, że udało się pozyskać 25 czy 20 i było mi zarzucane, że sam zdecydowałem i teraz został wniosek przegłosowany bo było 7 radnych i ja pamiętam jak Przewodniczący Komisji Budżetowej pytał na Komisji czy są jakieś propozycje. I demokracja polega na tym, że jeśli większość przegłosuje to tak się dzieje. Radny p. Czesław Tyburczyk Ja nie jestem przeciwny tej drodze, ale uważam, że taki wniosek powinien być większością na sesji przegłosowany, a nie na Komisji Budżetowej. Panie Wójcie : Dębówka będzie z powodziówek robiona, Pan Kowalczyk, Tyburczyk, Pasternak nic nie dostali. Ciekawy jestem jak rozegra się na Komisji Budżetowej na początku 7

8 maja. Uważam, że powinniście pozostałych radnych również zrekompensować, uszanujcie wszystkich radnych. Radny p. Rafał Motyka Ja nie robię drogi dla siebie tylko droga robiona jest dla mieszkańców Pan Wójt Mnie cieszy każdy odcinek drogi, który jest robiony jak i również jeśli się uda pozyskać środki. Panie Tyburczyk tam mieszkają mieszkańcy to się nazywa dzielnica Terczyn i uważam, że są tam trudne warunki, wąwóz - nie powinien negować pan ten propozycji. Radny p. Czesław Tyburczyk Ja nie neguję tej propozycji, ale uważam by pozostali radni również coś dostali. Radny p. Jarosław Wleciał mam do radnego pana Motyki sprawę, gdyż słychać głosy, że to nie jest decyzja Rady tylko Komisji Budżetowej tj 7 osób, proponuję by radny Motyka ponowił wniosek i zobaczymy jak Rada przegłosuje, oraz poprosimy o ewentualne inne propozycje. Radny p. Rafał Motyka stawiam wniosek formalny o przegłosowanie inwestycji o dofinansowanie środkami Ochrony Gruntów Rolnych. Pan Wójt przerwał wypowiedź pana radnego. Ja po tym głosowaniu poleciłem inżynierowi Szałapskiemu aby zmierzył drogę i aby ten wniosek został złożony. Decyzja została podjęta i proszę nie stawiać mnie w sytuacji, że ja mam wycofywać wniosek, czy składać inny. Radny p. Józef Pasternak Panie Wójcie ale uważam, że to nie jest zgodne z przepisami obowiązującego prawa czy nad danym wnioskiem głosuje cała Rada czy Komisja. Pan Wójt zwrócił się do pana radnego Pasternaka. Tutaj się pan myli, bo wniosek składa Wójt. Chciałem być grzeczny bo w tamtym roku mi zarzucano, że zrobiłem to sam, a później to trzeba dofinansować. Także proszę pana nie ma pan racji. Radny p. Józef Pasternak Panie Wójcie jest inwestycja w Górach robiona z poprzedniej kadencji Przepompownia. Wszędzie jest rozsypany kamień, a we Wrocieryżu w łąkach leży na pryźmie nierozsypany Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika Panie Pasternak jesień była ciężka, i tam trzeba było 20 zestawów kamienia bo taka jest potrzeba mieszkańców, pola uprawne, łąki. Kamień się należał mieszkańcom i w ciągu tygodnia dwóch będzie rozłożony. A jeśli chodzi o projekt z odrolnienia trzeba korzystać z każdej szansy, która się pojawi. A w następnym roku trzeba wziąć pod uwagę to co pan Oleksy powiedział. Radny p. Tadeusz Oleksy Panie Wójcie mi nie chodzi o zarzucanie, tylko, że w ostatnich pięciu minutach Komisji była poddana propozycja. Należy wcześniej na Komisji zastanowić się. Radny p. Józef Pasternak Panie Mecenasie czy to jest zgodne z przepisami? 8

9 Radca prawny Pan Mateusz Jasonek Wójt chciał wprowadzić większą demokrację i to się obróciło przeciwko wójtowi. I to jest zgodne z przepisami prawnymi. Ad. 11 Wójt Gminy p. Mirosław Walasek w złożonym sprawozdaniu z prac miedzy sesjami poinformował o następujących działaniach: 28 marca 2013 roku brałem udział w Konferencji dotyczącej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Wspólnie ze mną była Pani Dorota Purtak. 03 kwietnia 2013 roku odbyłem spotkanie robocze z p. Ireną Sochacką - uczestnictwo wraz z Panem Przewodniczącym Zygmuntem Mika w spotkaniu z władzami Województwa oraz ministrem rolnictwa p. Stanisławem Kalemba. - uczestnictwo wraz z Panem Przewodniczącym Zygmuntem Mika w spotkaniu ze Starostą związanym z drogami powiatowymi. 12 kwietnia konwent wojewódzki Wójtów i Burmistrzów w Mąchocicach Kapitulnych 15 kwietnia konwent powiatowy w Michałowie Wójtów i Burmistrzów i Starosty Pińczowskiego 22 kwietnia przeprowadziłem w UG konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i tu pragnę poinformować, że dyrektorami ZPO Góry została Pani Joanna Wites, ZPO Sędowice Małgorzata Środa, ZPO Michałów Edyta Zych, ZPO Węchadłów Marek Szczeciński. Wszyscy wyróżnieni otrzymali maksymalną liczbę punktów 9. - uczestnictwo w komisjach Komisja Budżetowa oraz Komisja Objazdowa Ad. 12 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika- przystępujemy do kolejnego porządku obrad. Proszę Panią Sekretarz o przedstawienie informacji o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji. Informacje o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji przedstawiła Sekretarz Gminy p. Henryka Gietka-Bębenek. Ad. 13 Rozpatrywanie projektów uchwał : Zał. Nr 6- Informacja o realizacji uchwał a) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałów na 2013 r. - wniesiony pod obrady sesji z pozytywną opinią komisji budżetowej przedstawioną przez przewodniczącego komisji p. Jarosława Wleciała. Projekt uchwały po odczytaniu przez sekretarza obrad został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy, 12 głosów za, przy stanie 12 radnych na sali obrad. Zał. Nr 7- Uchwała Nr XXXII/205/2013 Rady Gminy w Michałowie b) Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin - wniesiony pod obrady sesji z 9

10 pozytywną opinią komisji budżetowej przedstawioną przez przewodniczącego komisji p. Jarosława Wleciała oraz z pozytywna opinią komisji oświatowej przedstawioną przez przewodniczącego komisji p. Michała Klamińskiego. Projekt uchwały po odczytaniu przez sekretarza obrad został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy, 12 głosów za, przy stanie 12 radnych na sali obrad. Zał. Nr 8- Uchwała Nr XXXII/206/2013 Rady Gminy w Michałowie Ad. 14 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poprosił o zadawanie pytań na które w miarę możliwości zostaną udzielone odpowiedzi. Na zadane w pkt. 10 pytania odpowiedzi udzielił Pan Wójt Gminy Michałów i tak: - na pytanie radnego p. Czesława Tyburczyka Pan Wójt odpowiedział, że zleci panu Jarkowi wstawienie znaku na Sadkówce. - na pytanie radnego p. Józefa Pasternaka Pan Wójt odpowiedział, że nie wydał dyspozycji, żeby były skierowane jakiekolwiek środki na wycięcie drzewa przy Ośrodku Zdrowia. Pan z którym podpisałem umowę nie otrzymał żadnych pieniędzy, za drzewo to on sobie wynajął zwyżkę pilarzy a mnie nic to nie kosztowało. Radny p. Józef Pasternak okazuje protokół ze styczniowej sesji i czyta,,za usunięcie drzewa w Górach 851 zł,, Pan Wójt ale ta informacja odnosi się do usunięcie lipy na Bójnówce w Górach, a wmawia mi Pan, że to koło Ośrodka Zdrowia. Za usunięcie drzew przy Ośrodku w Górach żadne środki nie zostały wydatkowane. Natomiast jeśli chodzi o kamień do przepompowni pan Zdzisław Toboła zwracał się do mnie z tym i mam tą sprawę na uwadze i postaram się to zrealizować z miarę posiadanych środków. Radny p. Józef Pasternak uważam, że nie realizuje pan Wójt uchwały, która była przyjęta - na pytanie radnego p. Jędrszczyka Jana odnośnie dziury w drodze przy posesji u p. Górasa Pan Wójt odpowiedział że wyda polecenie w tej sprawie by zostało to zasypane. Jeśli chodzi o ubezpieczenie wodociągu - to tak jest ubezpieczony wodociąg i jeśli jakieś z tego tytułu występują szkody to poszkodowany powinien zwrócić się pisemnie do Wójta Gminy, a Wójt do firmy, następnie wycenia to rzeczoznawca, który potwierdza, lub nie. A takie zgłoszenie nie wpłynęło do mnie. Jeśli chodzi o Drogę 740 m. to przez Przewodniczącego Komisji Budżetowej zostało zaproponowane rozwiązanie, że po świętach majowych temat zostanie umówiony. Ja jestem organem wykonawczym, więc czekam na decyzję. - na pytanie radnego p. Tadeusza Oleksego Pan Wójt odpowiedział, odnośnie punktu składowania odpadów, że byliśmy w Sędowicach na Wałach i na Komisji Objazdowej była 10

11 większość radnych, ale po świętach poprosimy o wskazanie lokalizacji w Turze i z panem Jarkiem porozmawiamy, który teren bardziej by się nadawał. Radny p. Tadeusz Oleksy Panie Wójcie ale mi chodzi o warunki, światło. Pan Wójt odpowiedział, że 1 lipca będzie to wiadome. A jeśli chodzi o sytuacje z wnioskiem to na to pytanie nie potrafię panu wyjaśnić. Radny p. Jarosław Wleciał W związku z niesłusznymi zarzutami w stosunku do Pana Wójta, że realizuje zadania tylko zaopiniowane przez Komisję i aby tego uniknąć na przyszłość stawiam wniosek formalny o przegłosowanie realizacji zadania, które przedstawiła dyrektor ZPO w Michałowie p. Edyta Zych,,Modernizacja stołówki z wydzieleniem jednego pomieszczenia na salę wykładową dla przedszkolaków,, Komisja zaopiniowała pozytywnie wniosek formalny radnego p. Jarosława Wleciała jednogłośnie przy stanie 12 radnych. Pan Wójt ja chciałbym poruszyć sprawę by nikt nie powiedział, że mówię za późno, gdyż chciałem poinformować Radnych bo to mój wniosek i pomysł do Radnych. Jak widzicie jest realizowane zadanie, które wykonuje firma p. Tomf, ale pozostała część budynku Urzędu Gminy tej w której teraz jesteśmy skupieni jest w stanie bardzo opłakanym. Ja pozwoliłem sobie wyjść na strych, blacha jest zaatakowana prze korozję. Pozwoliłem sobie, zorientować się w temacie i pan Tomf nieodpłatnie wykonał kosztorys, który opiewa na kwotę zł. to jest wykonanie elewacji oraz wymiana dachu. Tutaj poddaje radnym tą informację do przemyślenia i podjęcia decyzji na następnej sesji. Druga sprawa to taka, że zapraszam na Mszę Świętą w dni 4 maja z okazji Dnia Strażaka. Oraz chciałem poinformować, że zawody strażackie odbędą się 7 lipca we Wrocieryżu. Dożynki gminne odbędą się 22 sierpnia w Zagajowie. Będę się starał organizować dożynki w tym miejscach, w których jeszcze nie było święta. Radny p. Józef Pasternak Panie Wójcie zwracała się do Wójta Pani dyrektor ZPO w Górach Joanna Wites w sprawie 50 lecia Szkoły i jak się Wójt do tego ustosunkowuje? Pan Wójt postaram się pomóc w organizacji uroczystości. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poinformował, iż wpłynęły pisma od proboszcza z Wolicy dotyczące udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 2-3 tys, oraz pismo dotyczące skargi od radnego Józefa Pasternaka. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika odczytał skargę i oświadczył, że skarga będzie rozpatrywana na Komisji Rewizyjnej. Radny p. Czesąłw Tyburczyk mam prośbę by przed Komisją rozliczyć utrzymanie dróg. Radny p. Zbigniew Bębenek składa wniosek formalny o wydzielenie środków w kwocie 2000 zł na wskazanie granicy na działce

12 Komisja zaopiniowała pozytywnie wniosek formalny radnego p. Zbigniewa Bębenka jednogłośnie przy stanie 12 radnych. Radny p. Jarosław Wleciał słyszałem, że do Urzędu Gminy wpłynęły pieniądze i jakie działanie podejmiemy w związku z tym? Pan Wójt prosi o zabranie głosu p. Skarbnik Skarbnik Gminy p. Halina Głombińska W Budżecie mamy zł ( zł to zwrot VAT a zł. to odsetki,a środki są ulokowane na lokatach ok. 2 mln zł, a mamy deficyt ok. 2 mln zł by spłacić kredyt, który mamy, a jeśli spłacimy to trzeba podjąć nowy. Radny p. Rafał Motyka A jak wygląda sytuacja finansowa? Skarbnik Gminy p. Halina Głombińska Środki, które wpłynęły na rachunek bankowy to zł, a na tą chwilę jest ze zwrotu podatku VAT, a część VATu musieliśmy pieniądze oddać do Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ było to wprowadzone do Uchwały Budżetowej. Natomiast decyzja co do wydatkowania należy do Państwa. Mamy kredyt w Banku Śląśkim WIBOR plus marża 0,81 % to 4%, a w Banku Spółdzielczym mamy trochę większy kredyt, gdyż jest większa marża,. W tym momencie trzeba się zdecydować czy spłacamy kredyt i czy pokrywamy deficyt. Radny p. Józef Pasternak poinformował, że składa skargę na bezczynność Wójta. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika dał upomnienie radnemu p. Józefowi Pasternakowi i poprosił Radnych o przegłosowanie rozpatrzenia skargi na Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania 11 radnych opowiedziało się za rozpatrzeniem skargi na Komisji Rewizyjnej, 1 przeciw. Ad. 15 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika- dokonał zamknięcia sesji, dziękując wszystkim za udział w obradach. Przewodniczący Rady Gminy Sekretarz obrad Zygmunt Mika Jarosław Wleciał Protokolant Justyna Zięba 12

13 13

PROTOKÓŁ NR VIII/2011 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 13 MAJA 2011 ROKU W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SĘDOWICACH

PROTOKÓŁ NR VIII/2011 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 13 MAJA 2011 ROKU W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SĘDOWICACH PROTOKÓŁ NR VIII/2011 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 13 MAJA 2011 ROKU W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SĘDOWICACH Stan radnych 15 osób Obecnych 13 osób Sesję rozpoczęto o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2.

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Protokół nr XVII/12 Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Adam

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2010 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 7 KWIETNIA 2010 ROKU W SALI OBRAD URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2010 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 7 KWIETNIA 2010 ROKU W SALI OBRAD URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2010 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 7 KWIETNIA 2010 ROKU W SALI OBRAD URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE Stan radnych 9 osób Obecnych 9 osób Sesję rozpoczęto o godzinie 12:30,

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy p. Lesław Kuczyński otworzył o godzinie 17:30 obrady III sesji Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r.

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.00. Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. W posiedzeniu zarządu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 21 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

PROTOKÓŁ Nr III/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 21 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. PROTOKÓŁ Nr III/10 z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 21 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Sesja Rady Gminy Wodzisław trwała od godziny 10 00 do godziny 11 45. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Posiedzenie XI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Pan Dariusz Mądrecki. Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLII/2014 Z SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 10 marca 2014 roku w świetlicy wiejskiej przy Urzędzie Gminy w Michałowie

PROTOKÓŁ NR XLII/2014 Z SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 10 marca 2014 roku w świetlicy wiejskiej przy Urzędzie Gminy w Michałowie PROTOKÓŁ NR XLII/2014 Z SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 10 marca 2014 roku w świetlicy wiejskiej przy Urzędzie Gminy w Michałowie Stan radnych 15 osób Obecnych 12 osób Sesję rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r.

Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r. Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r. Sesja Rady Gminy w Krzemieniewie odbyła się 25 lutego 2014 r. o godz. 13 00 w Sali Urzędu Gminy w Krzemieniewie. Otwarcia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r.

Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r. Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r. Ad.1. Otwarcie XI sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc Powitał Burmistrza Pana Bartosza

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r.

PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r. PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r. Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył obrady XXXI Sesji Rady Gminy. Przywitał Wójta Gminy Pana Zbigniewa Wocha, Z-cę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Protokół Nr 15/13 z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00 i trwały do godziny 13.05. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII

PROTOKÓŁ NR XIX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII PROTOKÓŁ NR XIX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 28 kwietnia 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24. W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13.

PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13. PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13.00 Przewodniczący Komisji - Łukasz Figura Protokolant - Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX / 09 z Sesji Rady Gminy Gniezno w dniu 26 lutego 2009r.

Protokół Nr XXIX / 09 z Sesji Rady Gminy Gniezno w dniu 26 lutego 2009r. Protokół Nr XXIX / 09 z Sesji Rady Gminy Gniezno w dniu 26 lutego 2009r. Otwarcia XXIX Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Marek Słomczewski, który powitał wszystkich zebranych. Ponadto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r.

PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. PROTOKÓŁ NR 6/15 POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I GOSPODARKI z dnia 11.05.2015 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r.

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Ad. 1 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł 3/15

P r o t o k ó ł 3/15 P r o t o k ó ł 3/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 27 marca 2015 r. w godzinach od 8.00-12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny odczytała Pani Janina Sokołowska Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne. (Zał. Nr 2).

Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny odczytała Pani Janina Sokołowska Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne. (Zał. Nr 2). Protokół Nr 41/2013 z XLI Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 stycznia 2014 r. Obecnych 10 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XLI

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr X/11. z sesji Rady Gminy Łubnice odbytej dnia 29 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ Nr X/11. z sesji Rady Gminy Łubnice odbytej dnia 29 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ Nr X/11 z sesji Rady Gminy Łubnice odbytej dnia 29 czerwca 2011 roku W sesji udział wzięli wszyscy radni. Ponadto w sesji uczestniczyli: 1. Anna Grajko Wójt Gminy 2. Leszek Ziółek Sekretarz Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI-TEJ SESJI RADY GMINY W ZABRODZIU

PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI-TEJ SESJI RADY GMINY W ZABRODZIU RADA GMINY W ZABRODZIU PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI-TEJ SESJI RADY GMINY W ZABRODZIU Zabrodzie 22 kwiecień 2004r. PROTOKÓŁ z obrad XVI-tej Sesji Rady Gminy w Zabrodziu odbytej w dniu 22 kwietnia 2004r. pod przewodnictwem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 7 listopada 2011 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie / za 19 głosów/.

Ad. 2 Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie / za 19 głosów/. Protokół Nr XXXVI/09 z sesji Rady Powiatu Ełckiego III kadencji odbytej w dniu 24 września 2009 r. Obrady rozpoczęto o godz.13 00, zakończono o godz.14 45 Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Marek Sobczak

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/2011 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 lipca 2011 roku

Protokół Nr VIII/2011 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 lipca 2011 roku 1 Protokół Nr VIII/2011 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 lipca 2011 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13 00.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r.

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 1. Maria Bąk 2. Wioletta Dzioba 3.

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/12 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w dniu 6 lipca 2012 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Duszy W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2014

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2014 PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2014 z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 06 listopada 2014r., która odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz. 10-12 Skład Rady 15 Obecnych według listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r.

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

Protokół VII. z posiedzenia Rady Gminy Wólka. z dnia 02.03.2015

Protokół VII. z posiedzenia Rady Gminy Wólka. z dnia 02.03.2015 Protokół VII z posiedzenia Rady Gminy Wólka z dnia 02.03.2015 Obecni na posiedzeniu radni wg listy obecności Na stan 13 radnych obecnych 13 Ponadto w posiedzeniu udział wzięli : Edwin Gortat Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2011. posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 4 marca 2011 roku.

Protokół nr 5/2011. posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 4 marca 2011 roku. Protokół nr 5/2011 posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 4 marca 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali nr 32 Ratusza, Rynek Staromiejski

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r.

Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r. Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r. Pkt 1. Otwarcie obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Przewóz. Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęła obrady o godzinie 10 02. Powitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo