PROTOKÓŁ NR XXXII/2013 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2013 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR XXXII/2013 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2013 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XXXII/2013 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2013 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie Sesję rozpoczęto o godzinie 13:30, a zakończono o godzinie 17:30 Stan radnych 15 osób Obecnych 13 osób Ad 1. Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika witając Radnych, sołtysów, zaproszonych gości biorących udział w sesji oraz publiczność przybyłą na obrady. Zał. Nr 1 lista obecności radnych Rady Gminy w Michałowie Zał. Nr 2 lista obecności sołtysów Ponadto udział w sesji wzięli : - Wójt Gminy Michałów Pan Mirosław Walasek - Sekretarz Gminy Pani Henryka Gietka- Bębenek - Skarbnik Gminy Pani Halina Głombińska - Radca prawny Pan Mateusz Jasonek - Kierownik GOPS p. Magdalena Ziółkowska - Dyrektor PUP w Pińczowie p. Anna Gawrońska - Komendant Powiatowej Policji w Pińczowie p. Adam Równicki - Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Pińczowie p. Władysław Węgrzynowicz Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika stwierdził guorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał. Sekretarzem obrad dzisiejszej sesji został wyznaczony Radny p. Jarosław Wleciał. Ad 2. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika- poinformował o przystąpieniu do ustalenia porządku obrad sesji Rady Gminy Michałów. Proponowany porządek obrad Państwo radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. Dla przypomnienia odczytał proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika odczytał porządek obrad: 1. Otwarcie obrad sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Współpraca samorządu powiatowego z samorządem gminnym. 5. Informacja Dyrektora PUP w Pińczowie na temat stanu bezrobocia na terenie gminy oraz możliwościach wsparcia dla bezrobotnych. 1

2 6. Informacja Komendanta Powiatowej Policji w Pińczowie na temat porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Michałów. 7. Informacja Komendanta Powiatowej Straży w Pińczowie na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Michałów. 8. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 10. Interpelacje i zapytania radnych. 11. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami. 12. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji. 13. Rozpatrzenie projektów uchwał : a) w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałów na 2013 r. b) w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin 14. Wolne wnioski i informacje. 15. Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poddał pod głosowanie porządek obrad, który został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie, przy stanie 13 radnych na sali obrad. Ad 3. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poinformował, że Państwo Radni otrzymali do zapoznania się projekt protokołu z ostatniej sesji tj. z dnia 27 marca 2013r. który został wyłożony do wglądu na sali obrad, a także jest dostępny w biurze rady. Zapytał czy są jakieś uwagi co do treści protokołu? Radny p. Józef Pasternak poinformował, że protokół jest niekompletny, gdyż na ostatniej sesji radny wręczał pismo Panu Przewodniczącemu i ta informacja nie jest odnotowana w protokóle oraz została pominięta wypowiedź radnego dotycząca świadczeń socjalnych t.j aneks do regulaminu. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poinformował, że pismo, które zostało mu wręczone nie było wnioskiem formalnym a adnotacja o tym fakcie nie była konieczna. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, który został przyjęty przez Radę Gminy głosami 12 za, 1 przeciw, przy stanie 13 radnych na sali obrad. Ad. 4 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poinformował Radę Gminy, że rozmawiał z Panem Starostą, który nie mógł być obecny na posiedzeniu, gdyż w tym samym dniu uczestniczy w sesji Rady Powiatu. Przewodniczący Rady Gminy zaproponował omówienie tematu Współpraca samorządu powiatowego z samorządem gminnym i w miarę możliwości odpowie na zapytania radnych. 2

3 Radny p. Rafał Motyka zapytał Pana Przewodniczącego o inwestycje dróg w 2013 r. oraz schetynówki. Na pytanie radnego p. Rafała Motyki Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika odpowiedział iż wniosek na odcinek drogi Pawłowice Wrocieryż przeszedł, a droga Dębówka będzie robiona z powodziówek. Starosta zapewniał, że te odcinki zostaną zrealizowane w tym roku. Pan Wójt poinformował zebranych na sesji, iż na konwencie powiatowym w naszej gminie 2 razy zapytał Starostę czy ta inwestycja będzie zrealizowana. Na potwierdzenie wypowiedzi Pana Przewodniczącego Pan Starosta w obecności Wójtów oraz Burmistrzów zapewnił mnie, iż tak się stanie. Na spotkaniach ze Starostwem podtrzymuje temat realizacji dróg i chciałbym aby inwestycja została zrealizowana. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poinformował, że współpraca samorządu powiatowego z samorządem gminnym jest dobra. Starostwo Gminę Michałów ma zawsze na uwadze, zważając na fakt dotyczący Tura Dolnego aby zrobić drogę na Sędowice z powodziówek i tak się stało (informacja była poruszana na sesji w Pawłowicach), a oni zrobią z powodziówek. Uważam, że Starosta podchodzi do sprawy poważnie i konkretnie co kończy się sukcesem. Radny p. Czesław Tyburczyk ja trzeci rok apeluję do Starostwa o zalanie emulsją pęknięcia drogi powiatowej do Kołkowa i uważam, że to powinno być zrealizowane. Następna rzecz, droga powiatowa się zapadła, gdzie trzeba wstawić asfalt i będę to sygnalizował. Z góry po prawej stronie jest przepaść, gdzie jest brak barierki o długości ok. 100 m nad przepaścią, również ta sprawa była sygnalizowana. Następny temat odśnieżanie. W tym roku p. Michno na Kołkowie więcej razy odśnieżał niż powiat, który sprawę lekceważył a to ich zadanie. My zrobiliśmy kanalizację, wodociągi,a tam jest co roku odprowadzonych ok zł i uważam, że na takie drobne remonty powinny w powiecie znaleźć się pieniądze. Radny p. Jan Jędrszczyk mam prośbę, proszę o udzielenie odpowiedzi mieszkańcom Węchadłowa, którzy zgromadzili się na sesji, gdyż oczekują odpowiedzi co do drogi. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poinformował Pana radnego Jana Jędrszczyka, że po sprawozdaniach zaproszonych gości zostanie poruszony temat drogi w Węchadłowie. Radny p. Józef Pasternak na Komisji Objazdowej jechaliście Państwo przez miejscowość Góry drogą powiatową, gdzie jest brak rowu, co utrudnia przejście dzieciom idącym do szkoły, jak i mieszkańcom, bo całym asfaltem płynie rzeka gdy są opady deszczu. To jest koryto rzeki, a nie droga powiatowa - wstyd. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika uważam, że te uwagi są słuszne i zostaną zaprotokołowane oraz zgłoszone do Starostwa i miejmy nadzieję, że coś wskóramy. Dzięki współpracy z powiatem w Michałowie, we Wrocieryżu był robiony rów, Starostwo udostępniło koparkę. 3

4 Ad. 5 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika prosi o zabranie głosu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie p. Annę Gawrońską i przedstawienie informacji na temat stanu bezrobocia na terenie gminy oraz możliwościach wsparcia dla bezrobotnych. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie p. Anna Gawrońska podziękowała za zaproszenie na Sesję Rady Gminy i poinformowała, że temat bezrobocia jest równie ważny jak drogi, inwestycje, opieka społeczna, oświata, który dotyczy nas wszystkich - samorządowców. Poziom bezrobocia podobnie jak na terenie powiatu pińczowskiego ulega zwiększeniu. W porównaniu z ubiegłym rokiem bezrobocie w gminie wzrosło o ponad 100 osób. Zanotowaliśmy znaczny wzrost liczby bezrobotnych szczególnie w okresie zimowym. Gmina Michałów jest typowo rolnicza. Pan Wójt reprezentując Urząd Gminy aktywnie uczestniczy w polityce zatrudnienia osób bezrobotnych. Dyrektor nadmieniła iż sytuacja bezrobocia zmienia się z dnia na dzień gdyż rotacja osób rejestrujących jak i wyrejestrujących się z PUP ma duże tempo. Niepokojącym faktem jest to, że Wasza gmina posiada dużo młodych, bezrobotnych osób do 25 roku życia - osób długotrwale bezrobotnych. Na terenie gminy jest 197 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, z tego 80 osób to młode osoby do 25 roku życia, które ujmiemy w kategorii osób w wieku produkcyjnym, 93 osoby to osoby długotrwale bezrobotne, osób powyżej 50 roku życia 22 osoby, osób bez doświadczenia zawodowego, które nigdy nie pracowały 77, 23 osoby, które nie podjęły żadnego zatrudnienia po urodzeniu dziecka, osób samotnie wychowujących dziecko 10, osób bez kwalifikacji zawodowych 1. Ogólna liczba bezrobotnych w Gminie to 114 kobiet, co jest przerażające. Tempo wzrostu bezrobocia w Gminie Michałów nie zmalało, ale zostało wyhamowane. Ilość środków, jakimi dysponował Urząd Pracy za 2013 rok była znacznie większa niż w roku ubiegłym. Dyrektor PUP nadmieniła, że wszelkie wnioski czyli zapotrzebowanie Urzędu Gminy i Państwa, dotyczących zatrudnienia osób bezrobotnych zostały rozpatrzone pozytywnie, a środki zostały zaangażowane i część umów jest zakończona a część umów została podpisana w tym tygodniu. Jeżeli będą potrzeby z Państwa strony - będziemy współpracować. Na dzień dzisiejszy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej to 3 miesiące w zatrudnieniu w co najmniej niepełnym wymiarze czasu pracy. W przyszłości w gospodarce pracy szykują się drastyczne, radykalne zmiany prawdopodobnie obciążające także i pracodawcę. Serdecznie dziękuję za uwagę i jeśli mają Państwo jakieś pytania to chętnie spróbuję odpowiedzieć. Radny p. Czesław Tyburczyk wysłuchałem ze szczegółami sprawozdania Pani dyrektor i uważam, że nasza gmina jest typowo rolnicza, ale proszę państwa ja byłem związany z rolnictwem i podam dwa przykłady : Gdzie mamy Cukrownie w Kazimierzy Wielkiej? Sprzedano Niemcowi. Następnie sektor tytoniowy obce koncerny kupiły. Pani dyrektor powiedziała, że musimy jako lokalna władza poradzić sobie z bezrobociem. Informacje dotyczące władzy są bulwersujące. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie p. Anna Gawrońska do wypowiedzi pana radnego Czesława Tyburczyka przyznała rację i powiedziała, ze jako Urząd Pracy na takie sytuacje nie ma mocy sprawczej. Jest bardzo poważna konsekwencja takiego stanu rzeczy, czego skutkiem może być migracją ludności. 4

5 Pan Wójt podziękował Pani Dyrektor PUP za dotychczasową współpracę pomiędzy Urzędem Gminy a PUP. Jest to współpraca na najwyższą ocenę. A pytanie jest takie - czy dalej tak będzie? Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie p. Anna Gawrońska - Takie było by też moje życzenie, ponieważ skuteczność naszej pracy wynika nie tylko z naszej dobrej woli ale i ze stanu posiadania. Pana Wójta potrzeby są nieograniczone, ale ograniczone są możliwości finansowe i tu zwracam się z prośbą do Państwa Radnych jeśli panowie ustalacie budżet i zmiany do budżetu to nie skąpcie państwo na pozycji 4110 na dołożenie do zatrudnienia Waszych osób bezrobotnych bo jeżeli Pan Wójt zatrudni u siebie w ramach prac interwencyjnych, czy robót publicznych osoby bezrobotne to musi najpierw tą pensje osobie wypłacić a my refundujemy ok. 50 % Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika podziękował Pani dyrektor PUP za udział w sesji. Ad. 6 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika prosi o zabranie głosu Komendanta Powiatowej Policji p. Adama Równickiego o przedstawienie informacji na temat porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Michałów w 2012 r. Zał. Nr 3 informacja na temat porządku i bezpieczeństwa publicznego Gminy Michałów w 2012 r. Pan Wójt złożył podziękowania do Pana Komendanta Policji odnośnie dzielnicowego p. Wyczyńskiego za profesjonalne podejście do pracy. Radny p. Kowalczyk Uważam, że na naszym terenie Policja współpracuje bardzo dobrze. Uważam, że niektóre alko - testy są trochę przestarzałe. Poruszał Pan temat Bezpieczeństwa na drogach, a drogi obecnie mają dużo dziur, co może skutkować kolizjami. Powinniśmy pomyśleć o radarze. Nawiązując do Pani Dyrektor PUP uważam, ze bezrobocie jest i będzie się zwiększać, gdyż państwo nie przykłada do tego większej wagi by kontrolować czy nadzorować ludzi. Radny p. Czesław Tyburczyk zapytał Komendanta Powiatowej Policji w Pińczowie o politykę budżetową. Komendant Powiatowej Policji w Pińczowie p. Adam Równicki - Komendy nie prowadzą własnej polityki budżetowej. Nie jesteśmy dysponentami środków finansowych, tylko Komenda Wojewódzka. W tym roku zł Komenda dostaje środki na modernizacje w Pińczowie, gdzie będzie remontowana kotłownia. Radny p. Jan Jędrszczyk Panie Komendancie proszę wyczulić służby w miejscowości Węchadłów, gdyż dzieci jeżdżą kładami na boisku, dewastują starą szkołę. 5

6 Ad. 7 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika prosi o zabranie głosu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie p. Władysława Węgrzynowicza i przedstawienie informacji na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Michałów w 2012 r. Zał. Nr 4 informacja na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Michałów w 2012 r. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika ogłosił 15 minutową przerwę. Salę obrad opuścił radny p. Bogusław Kowalczyk. Ad. 8 Rady Gminy p. Zygmunt Mika poprosił o zabranie głosu Panią Magdalenę Ziółkowską Kierownika GOPS w Michałowie o omówienie dokumentu,,ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,, Zał. Nr 5 - Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Przewodniczący Rady Gminy prosi o zabranie głosu radnego p. Jana Jędrszczyka. Radny p. Jan Jędrszczyk poinformował, że w sesji biorą udział mieszkańcy wsi Węchadłów (p. sołtys, p. Kasprzyk, p. Podgórska, p. Nocuń), których nurtuje sprawa drogi, która jest w opłakanym stanie. Pan Wójt poinformował iż odcinek drogi obok Pani Barbary Dzierżak jest w ciężkim stanie, gdyż jest to teren po kanalizacji, najlepszym rozwiązaniem było by podniesienie drogi. Mieszkanki Węchadłowa zaapelowały do Rady z prośbą o kamień oraz wyremontowanie dróg. Przewodniczący Rady Gminy poinformował mieszkanki Węchadłowa, że wraz z decyzją o kamieniu pan radny Jan Jędrszczyk będzie o nich pamiętał. Ad. 9 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poinformował o działaniach jakie podejmował w okresie międzysesyjnym tj. - uczestnictwo wraz z Panem Wójtem w spotkaniu z władzami Województwa oraz ministrem rolnictwa p. Stanisław Kalemba. - spotkanie robocze z Panem Wójtem - uczestnictwo wraz z Panem Wójtem w spotkaniu związanym z drogami powiatowymi ze starostą - uczestnictwo w komisjach Komisja Budżetowa oraz Komisja Objazdowa 6

7 Ad. 10 W punkcie interpelacje i zapytania radnych głos zabrali: Radny p. Czesław Tyburczyk poinformował, iż na wniosek mieszkańców wsi Sadkówka, którzy zwrócili się do niego z prośbą, aby w Górach na Bójnówce wstawić znak drogowy dotyczący ograniczenia tonażu do 8 ton. Radny p. Józef Pasternak Panie Wójcie na styczniowej sesji mam zapis w protokole zabrałem głos odnośnie cięcia świerku pod Ośrodkiem Zdrowia w Górach, Pan Wójt powiedział, że znalazł Pan taką osobę, która wytnie drzewo i żadne koszta Pana nie obowiązują w tym temacie, a jak się okazuje w budżecie za 2012 rok jest wykazane usunięcie drzewa w Górach 861 zł. Kto to płacił? Radny p. Jan Jędrszczyk - mam pytanie związane z wodociągiem, u mnie po sąsiedzku mieli panowie przyjechać zasypać dziurę, gdyż zgłaszałem Panu Jarkowi 2 tygodnie temu i do dzisiaj nie jest to wykonane. Druga rzecz : czy wodociąg jest ubezpieczony? bo z powodu pękniętej rury u mojego syna pękła obora, strop się urwał. Trzecia rzecz jest pan sołtys z Węchadłowa proszę o odpowiedź związaną z drogą 740 m. czy przeszła schetynówka? Radny p. Tadeusz Oleksy - chodzi mi o interwencję Zarządu Dróg Powiatowych na drodze do Zawala Niegosławskiego, gdyż tam są cztery dziury o głębokości 30 cm. Na pytanie radnego p. Tadeusza Oleksego Wójt odpowiedział, że wystąpił z pismem dotyczącym wyremontowania dróg do Starosty Jędrzejowskiego i otrzymał odpowiedź, iż odcinek drogi 768 a Sędowice Przeczki będzie wyremontowany a odcinek, który się znajduje między drogą 768 a Zawalem na rok 2013 nie ma przewidzianego remontu. Radny p. Tadeusz Oleksy - mam pytanie odnośnie lokalizacji punktu odpadów komunalnych czy zapadła ostateczna decyzja w tej sprawie? Dlaczego na Komisji nikt nie zaproponował, że jest propozycja pisania wniosków dotyczących utwardzenia dróg? Bo na Komisji Objazdowej dojechaliśmy do drogi w Michałowie i pan Motyka zaproponował tą drogę. Pan Wójt Ale to jest do mnie pytanie? Panie radny dobrze Pan wie, że wnioski składa się do 30 kwietnia i równie dobrze byłoby też wnioskować do Rady Gminy o przegłosowanie w marcu czy w lutym. Ja czekałem, że wyjdzie ktoś z propozycją. Gdyby nie padł wniosek, to by wniosek w ogóle nie został złożony i nie było by możliwości pozyskania środków, o które ja muszę mocno zabiegać. W ubiegłym roku ja przeprosiłem Radę w sprawie Kołkowa i doskonale pan pamięta, że udało się pozyskać 25 czy 20 i było mi zarzucane, że sam zdecydowałem i teraz został wniosek przegłosowany bo było 7 radnych i ja pamiętam jak Przewodniczący Komisji Budżetowej pytał na Komisji czy są jakieś propozycje. I demokracja polega na tym, że jeśli większość przegłosuje to tak się dzieje. Radny p. Czesław Tyburczyk Ja nie jestem przeciwny tej drodze, ale uważam, że taki wniosek powinien być większością na sesji przegłosowany, a nie na Komisji Budżetowej. Panie Wójcie : Dębówka będzie z powodziówek robiona, Pan Kowalczyk, Tyburczyk, Pasternak nic nie dostali. Ciekawy jestem jak rozegra się na Komisji Budżetowej na początku 7

8 maja. Uważam, że powinniście pozostałych radnych również zrekompensować, uszanujcie wszystkich radnych. Radny p. Rafał Motyka Ja nie robię drogi dla siebie tylko droga robiona jest dla mieszkańców Pan Wójt Mnie cieszy każdy odcinek drogi, który jest robiony jak i również jeśli się uda pozyskać środki. Panie Tyburczyk tam mieszkają mieszkańcy to się nazywa dzielnica Terczyn i uważam, że są tam trudne warunki, wąwóz - nie powinien negować pan ten propozycji. Radny p. Czesław Tyburczyk Ja nie neguję tej propozycji, ale uważam by pozostali radni również coś dostali. Radny p. Jarosław Wleciał mam do radnego pana Motyki sprawę, gdyż słychać głosy, że to nie jest decyzja Rady tylko Komisji Budżetowej tj 7 osób, proponuję by radny Motyka ponowił wniosek i zobaczymy jak Rada przegłosuje, oraz poprosimy o ewentualne inne propozycje. Radny p. Rafał Motyka stawiam wniosek formalny o przegłosowanie inwestycji o dofinansowanie środkami Ochrony Gruntów Rolnych. Pan Wójt przerwał wypowiedź pana radnego. Ja po tym głosowaniu poleciłem inżynierowi Szałapskiemu aby zmierzył drogę i aby ten wniosek został złożony. Decyzja została podjęta i proszę nie stawiać mnie w sytuacji, że ja mam wycofywać wniosek, czy składać inny. Radny p. Józef Pasternak Panie Wójcie ale uważam, że to nie jest zgodne z przepisami obowiązującego prawa czy nad danym wnioskiem głosuje cała Rada czy Komisja. Pan Wójt zwrócił się do pana radnego Pasternaka. Tutaj się pan myli, bo wniosek składa Wójt. Chciałem być grzeczny bo w tamtym roku mi zarzucano, że zrobiłem to sam, a później to trzeba dofinansować. Także proszę pana nie ma pan racji. Radny p. Józef Pasternak Panie Wójcie jest inwestycja w Górach robiona z poprzedniej kadencji Przepompownia. Wszędzie jest rozsypany kamień, a we Wrocieryżu w łąkach leży na pryźmie nierozsypany Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika Panie Pasternak jesień była ciężka, i tam trzeba było 20 zestawów kamienia bo taka jest potrzeba mieszkańców, pola uprawne, łąki. Kamień się należał mieszkańcom i w ciągu tygodnia dwóch będzie rozłożony. A jeśli chodzi o projekt z odrolnienia trzeba korzystać z każdej szansy, która się pojawi. A w następnym roku trzeba wziąć pod uwagę to co pan Oleksy powiedział. Radny p. Tadeusz Oleksy Panie Wójcie mi nie chodzi o zarzucanie, tylko, że w ostatnich pięciu minutach Komisji była poddana propozycja. Należy wcześniej na Komisji zastanowić się. Radny p. Józef Pasternak Panie Mecenasie czy to jest zgodne z przepisami? 8

9 Radca prawny Pan Mateusz Jasonek Wójt chciał wprowadzić większą demokrację i to się obróciło przeciwko wójtowi. I to jest zgodne z przepisami prawnymi. Ad. 11 Wójt Gminy p. Mirosław Walasek w złożonym sprawozdaniu z prac miedzy sesjami poinformował o następujących działaniach: 28 marca 2013 roku brałem udział w Konferencji dotyczącej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Wspólnie ze mną była Pani Dorota Purtak. 03 kwietnia 2013 roku odbyłem spotkanie robocze z p. Ireną Sochacką - uczestnictwo wraz z Panem Przewodniczącym Zygmuntem Mika w spotkaniu z władzami Województwa oraz ministrem rolnictwa p. Stanisławem Kalemba. - uczestnictwo wraz z Panem Przewodniczącym Zygmuntem Mika w spotkaniu ze Starostą związanym z drogami powiatowymi. 12 kwietnia konwent wojewódzki Wójtów i Burmistrzów w Mąchocicach Kapitulnych 15 kwietnia konwent powiatowy w Michałowie Wójtów i Burmistrzów i Starosty Pińczowskiego 22 kwietnia przeprowadziłem w UG konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i tu pragnę poinformować, że dyrektorami ZPO Góry została Pani Joanna Wites, ZPO Sędowice Małgorzata Środa, ZPO Michałów Edyta Zych, ZPO Węchadłów Marek Szczeciński. Wszyscy wyróżnieni otrzymali maksymalną liczbę punktów 9. - uczestnictwo w komisjach Komisja Budżetowa oraz Komisja Objazdowa Ad. 12 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika- przystępujemy do kolejnego porządku obrad. Proszę Panią Sekretarz o przedstawienie informacji o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji. Informacje o realizacji uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji przedstawiła Sekretarz Gminy p. Henryka Gietka-Bębenek. Ad. 13 Rozpatrywanie projektów uchwał : Zał. Nr 6- Informacja o realizacji uchwał a) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałów na 2013 r. - wniesiony pod obrady sesji z pozytywną opinią komisji budżetowej przedstawioną przez przewodniczącego komisji p. Jarosława Wleciała. Projekt uchwały po odczytaniu przez sekretarza obrad został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy, 12 głosów za, przy stanie 12 radnych na sali obrad. Zał. Nr 7- Uchwała Nr XXXII/205/2013 Rady Gminy w Michałowie b) Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin - wniesiony pod obrady sesji z 9

10 pozytywną opinią komisji budżetowej przedstawioną przez przewodniczącego komisji p. Jarosława Wleciała oraz z pozytywna opinią komisji oświatowej przedstawioną przez przewodniczącego komisji p. Michała Klamińskiego. Projekt uchwały po odczytaniu przez sekretarza obrad został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy, 12 głosów za, przy stanie 12 radnych na sali obrad. Zał. Nr 8- Uchwała Nr XXXII/206/2013 Rady Gminy w Michałowie Ad. 14 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poprosił o zadawanie pytań na które w miarę możliwości zostaną udzielone odpowiedzi. Na zadane w pkt. 10 pytania odpowiedzi udzielił Pan Wójt Gminy Michałów i tak: - na pytanie radnego p. Czesława Tyburczyka Pan Wójt odpowiedział, że zleci panu Jarkowi wstawienie znaku na Sadkówce. - na pytanie radnego p. Józefa Pasternaka Pan Wójt odpowiedział, że nie wydał dyspozycji, żeby były skierowane jakiekolwiek środki na wycięcie drzewa przy Ośrodku Zdrowia. Pan z którym podpisałem umowę nie otrzymał żadnych pieniędzy, za drzewo to on sobie wynajął zwyżkę pilarzy a mnie nic to nie kosztowało. Radny p. Józef Pasternak okazuje protokół ze styczniowej sesji i czyta,,za usunięcie drzewa w Górach 851 zł,, Pan Wójt ale ta informacja odnosi się do usunięcie lipy na Bójnówce w Górach, a wmawia mi Pan, że to koło Ośrodka Zdrowia. Za usunięcie drzew przy Ośrodku w Górach żadne środki nie zostały wydatkowane. Natomiast jeśli chodzi o kamień do przepompowni pan Zdzisław Toboła zwracał się do mnie z tym i mam tą sprawę na uwadze i postaram się to zrealizować z miarę posiadanych środków. Radny p. Józef Pasternak uważam, że nie realizuje pan Wójt uchwały, która była przyjęta - na pytanie radnego p. Jędrszczyka Jana odnośnie dziury w drodze przy posesji u p. Górasa Pan Wójt odpowiedział że wyda polecenie w tej sprawie by zostało to zasypane. Jeśli chodzi o ubezpieczenie wodociągu - to tak jest ubezpieczony wodociąg i jeśli jakieś z tego tytułu występują szkody to poszkodowany powinien zwrócić się pisemnie do Wójta Gminy, a Wójt do firmy, następnie wycenia to rzeczoznawca, który potwierdza, lub nie. A takie zgłoszenie nie wpłynęło do mnie. Jeśli chodzi o Drogę 740 m. to przez Przewodniczącego Komisji Budżetowej zostało zaproponowane rozwiązanie, że po świętach majowych temat zostanie umówiony. Ja jestem organem wykonawczym, więc czekam na decyzję. - na pytanie radnego p. Tadeusza Oleksego Pan Wójt odpowiedział, odnośnie punktu składowania odpadów, że byliśmy w Sędowicach na Wałach i na Komisji Objazdowej była 10

11 większość radnych, ale po świętach poprosimy o wskazanie lokalizacji w Turze i z panem Jarkiem porozmawiamy, który teren bardziej by się nadawał. Radny p. Tadeusz Oleksy Panie Wójcie ale mi chodzi o warunki, światło. Pan Wójt odpowiedział, że 1 lipca będzie to wiadome. A jeśli chodzi o sytuacje z wnioskiem to na to pytanie nie potrafię panu wyjaśnić. Radny p. Jarosław Wleciał W związku z niesłusznymi zarzutami w stosunku do Pana Wójta, że realizuje zadania tylko zaopiniowane przez Komisję i aby tego uniknąć na przyszłość stawiam wniosek formalny o przegłosowanie realizacji zadania, które przedstawiła dyrektor ZPO w Michałowie p. Edyta Zych,,Modernizacja stołówki z wydzieleniem jednego pomieszczenia na salę wykładową dla przedszkolaków,, Komisja zaopiniowała pozytywnie wniosek formalny radnego p. Jarosława Wleciała jednogłośnie przy stanie 12 radnych. Pan Wójt ja chciałbym poruszyć sprawę by nikt nie powiedział, że mówię za późno, gdyż chciałem poinformować Radnych bo to mój wniosek i pomysł do Radnych. Jak widzicie jest realizowane zadanie, które wykonuje firma p. Tomf, ale pozostała część budynku Urzędu Gminy tej w której teraz jesteśmy skupieni jest w stanie bardzo opłakanym. Ja pozwoliłem sobie wyjść na strych, blacha jest zaatakowana prze korozję. Pozwoliłem sobie, zorientować się w temacie i pan Tomf nieodpłatnie wykonał kosztorys, który opiewa na kwotę zł. to jest wykonanie elewacji oraz wymiana dachu. Tutaj poddaje radnym tą informację do przemyślenia i podjęcia decyzji na następnej sesji. Druga sprawa to taka, że zapraszam na Mszę Świętą w dni 4 maja z okazji Dnia Strażaka. Oraz chciałem poinformować, że zawody strażackie odbędą się 7 lipca we Wrocieryżu. Dożynki gminne odbędą się 22 sierpnia w Zagajowie. Będę się starał organizować dożynki w tym miejscach, w których jeszcze nie było święta. Radny p. Józef Pasternak Panie Wójcie zwracała się do Wójta Pani dyrektor ZPO w Górach Joanna Wites w sprawie 50 lecia Szkoły i jak się Wójt do tego ustosunkowuje? Pan Wójt postaram się pomóc w organizacji uroczystości. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika poinformował, iż wpłynęły pisma od proboszcza z Wolicy dotyczące udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 2-3 tys, oraz pismo dotyczące skargi od radnego Józefa Pasternaka. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika odczytał skargę i oświadczył, że skarga będzie rozpatrywana na Komisji Rewizyjnej. Radny p. Czesąłw Tyburczyk mam prośbę by przed Komisją rozliczyć utrzymanie dróg. Radny p. Zbigniew Bębenek składa wniosek formalny o wydzielenie środków w kwocie 2000 zł na wskazanie granicy na działce

12 Komisja zaopiniowała pozytywnie wniosek formalny radnego p. Zbigniewa Bębenka jednogłośnie przy stanie 12 radnych. Radny p. Jarosław Wleciał słyszałem, że do Urzędu Gminy wpłynęły pieniądze i jakie działanie podejmiemy w związku z tym? Pan Wójt prosi o zabranie głosu p. Skarbnik Skarbnik Gminy p. Halina Głombińska W Budżecie mamy zł ( zł to zwrot VAT a zł. to odsetki,a środki są ulokowane na lokatach ok. 2 mln zł, a mamy deficyt ok. 2 mln zł by spłacić kredyt, który mamy, a jeśli spłacimy to trzeba podjąć nowy. Radny p. Rafał Motyka A jak wygląda sytuacja finansowa? Skarbnik Gminy p. Halina Głombińska Środki, które wpłynęły na rachunek bankowy to zł, a na tą chwilę jest ze zwrotu podatku VAT, a część VATu musieliśmy pieniądze oddać do Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ było to wprowadzone do Uchwały Budżetowej. Natomiast decyzja co do wydatkowania należy do Państwa. Mamy kredyt w Banku Śląśkim WIBOR plus marża 0,81 % to 4%, a w Banku Spółdzielczym mamy trochę większy kredyt, gdyż jest większa marża,. W tym momencie trzeba się zdecydować czy spłacamy kredyt i czy pokrywamy deficyt. Radny p. Józef Pasternak poinformował, że składa skargę na bezczynność Wójta. Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika dał upomnienie radnemu p. Józefowi Pasternakowi i poprosił Radnych o przegłosowanie rozpatrzenia skargi na Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania 11 radnych opowiedziało się za rozpatrzeniem skargi na Komisji Rewizyjnej, 1 przeciw. Ad. 15 Przewodniczący Rady Gminy p. Zygmunt Mika- dokonał zamknięcia sesji, dziękując wszystkim za udział w obradach. Przewodniczący Rady Gminy Sekretarz obrad Zygmunt Mika Jarosław Wleciał Protokolant Justyna Zięba 12

13 13

PROTOKÓŁ NR VIII/2011 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 13 MAJA 2011 ROKU W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SĘDOWICACH

PROTOKÓŁ NR VIII/2011 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 13 MAJA 2011 ROKU W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SĘDOWICACH PROTOKÓŁ NR VIII/2011 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 13 MAJA 2011 ROKU W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SĘDOWICACH Stan radnych 15 osób Obecnych 13 osób Sesję rozpoczęto o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIII/2013 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 29 maja 2013 roku w remizie OSP w Pawłowicach.

PROTOKÓŁ NR XXIII/2013 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 29 maja 2013 roku w remizie OSP w Pawłowicach. PROTOKÓŁ NR XXIII/2013 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 29 maja 2013 roku w remizie OSP w Pawłowicach. Sesję rozpoczęto o godzinie 15:00, a zakończono o godzinie 17:00 Stan radnych 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLVII/2014 Z SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 9 września 2014 roku. w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie

PROTOKÓŁ NR XLVII/2014 Z SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 9 września 2014 roku. w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie PROTOKÓŁ NR XLVII/2014 Z SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, która odbyła się w dniu 9 września 2014 roku w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie Stan radnych 15 osób Obecnych 12 osób Sesję rozpoczęto o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r.

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XIX sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz Protokół Nr 6.2015 z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz. 14 00 W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 członków komisji na ogólną liczbę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Gminy na sekretarza obrad wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radnego Pana Artura Zycha.

Przewodniczący Rady Gminy na sekretarza obrad wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radnego Pana Artura Zycha. ` P R O T O K Ó Ł NR XXVII/2005 z XXVII sesji Rady Gminy Michałów odbytej w dniu 8 lipca 2005 roku Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Michałowie. Na sali obrad jest 12 radnych na stan

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40 PROTOKÓŁ NR X/11 Z SESJI RADY GMINY W KONECKU z dnia 30 listopada 2011r. Protokołowała: Magdalena Wawrzyniak X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz. 10.00 - Zakończono godz.10:40 Do pkt 1 go porządku

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2.

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Protokół nr XVII/12 Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Adam

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Obrady rozpoczęto w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 11 00, zakończono w dniu 03.12.2010

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30 Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny 14.00 do godziny 15.30 Stan radnych Rady Gminy 15 Obecnych na sesji w trakcie głosowań 14 Sesja Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XX/2016 z SESJI RADY MIEJSKIEJ w SULEJOWIE z dnia 20 stycznia 2016 r.

PROTOKÓŁ Nr XX/2016 z SESJI RADY MIEJSKIEJ w SULEJOWIE z dnia 20 stycznia 2016 r. PROTOKÓŁ Nr XX/2016 z SESJI RADY MIEJSKIEJ w SULEJOWIE z dnia 20 stycznia 2016 r. Ustawowa liczba Radnych 15 Liczba Radnych obecnych na sesji 14 Obrady sesji rozpoczęły się o godzinie 9 00 Radni obecni

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVI/2016 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 12 lipca 2016 r.

Protokół nr XVI/2016 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 12 lipca 2016 r. Protokół nr XVI/2016 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 12 lipca 2016 r. Sesja Rady Gminy w Krzemieniewie odbyła się 12 lipca 2016 r. o godz. 14 30 w sali Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku Miejsce obrad : Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r.

PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r. PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r. Przewodniczący - Mirosław Olczak otworzył obrady V sesji Rady Gminy Skąpe. Następnie przywitał obecnych radnych, przybyłych

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku Obrady pierwszej sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.12 00. Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Joanna Cebula w dniu 25 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej. PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 kadencji 2014-2018 Z SESJI RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ odbytej w dniu 28 maja 2015 roku, o godz. 14. 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu r.

PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu r. PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 21.12.2012r. Obecność na posiedzeniu członków Komisji oraz zaproszonych gości wg list obecności stanowiących

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z obrad Sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne,

Protokół Nr z obrad Sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne, Protokół Nr 34.2014 z obrad Sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne, która odbyła się w dniu 31 października 2014r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach 10.00 14.00 Otwarcia trzeciej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2010 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 7 KWIETNIA 2010 ROKU W SALI OBRAD URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2010 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 7 KWIETNIA 2010 ROKU W SALI OBRAD URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2010 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 7 KWIETNIA 2010 ROKU W SALI OBRAD URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE Stan radnych 9 osób Obecnych 9 osób Sesję rozpoczęto o godzinie 12:30,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego.

PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego. PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się o godz. 13 00, a zakończyła o godz.15 15. Obradom

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 21 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

PROTOKÓŁ Nr III/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 21 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. PROTOKÓŁ Nr III/10 z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 21 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Sesja Rady Gminy Wodzisław trwała od godziny 10 00 do godziny 11 45. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr VIII/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym VIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 16.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. PROTOKÓŁ NR 123.2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodniczący Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo